The Londoner Ağustos 06 Sayısı S.1 `Thames Water Tamir İçin

Transkript

The Londoner Ağustos 06 Sayısı S.1 `Thames Water Tamir İçin
The Londoner
A ustos 06 Sayısı
S.1
‘Thames Water Tamir çin Kolları Sıvamalı'
Bu sene su kullanıcılarına yönelik olarak uygulanmaya ba lanan hortum yasa ının
ardından, Thames Water’a, sızıntı yapan boruları tamir etmesi için 150 milyon
Sterlinlik bir yatırım zorunlulu u getiriliyor.
Kente su temini yapmak üzere çalı malarını yürüten firmaya, hükümetin sızıntı yapan
borulara ili kin koydu u hedefi üçüncü senede de yerine getirmemesi nedeniyle
milyonlarca Sterlinlik cezai uygulama ile kar ı kar ıya oldukları bildirildi.
Buna kar ılık, Ofwat (Su Hizmetleri Ofisi) firmayı bu cezayı ödemek yerine dört
yıllık bir süre içinde sızıntı yapan boruların tamir edilmesi için karlarının daha büyük
bir kısmını ayırmak durumunda bırakmaya karar verdi.
Karar, Thames Water’ın 2006 Mart ayı itibariyle yani 12 aylık dönemde elde etti i
karın yüzde 31’lik rekor artı kaydetti ini beyan etmesini takiben alındı.
S.2
Halk Ne Diyor?
Birle ik Krallık genelinde yapılan bir ara tırma Londralıların polise daha fazla
güvendi ini, araç kullanımının sınırlandırılmasının ve göçün olumlu sonuçları
olaca ını dü ündü ünü gösterdi.
Güvenlik
Geçti imiz günlerde yapılan British Crime Survey’e ( ngiliz Suç Ara tırması) göre,
Birle ik Krallık’ın herhangi bir kentinde ya ayan bir vatanda a göre ba kentliler
polise çok daha fazla güveniyor.
Ulus genelindeki yüzde 47’lik orana göre ba kentte ya amını sürdüren ki ilerin yüzde
elli ikisi polise güvenlerinin tam oldu unu ifade ediyor.
Bunun yanı sıra Home Office'
s Citizenship Survey 2005 ( ç leri Bakanlı ı
Vatanda lık Anketi 2005) için yapılan ara tırma da Londralıların yüzde 81’inin polise
güvendi ine i aret ediyor. Ülke çapında ise bu oran yüzde 79’larda kalıyor.
Ula ım
2002 ve 2004 yılları arasında trafik sıkı ıklı ını oldukça ciddi bir sorun olarak gören
ki ilerin sayısının yüzde 25 oranında dü ü gösterdi i kaydediliyor. Buna kar ılık,
British Social Attitudes Survey’e ( ngiliz Sosyal Davranı Anketi) göre bu oran
ba kentin dı ındaki kentlerde yalnızca yüzde 4’te kalıyor.
2002 yılında Londra’daki trafi i ciddi bir sorun olarak görenler yüzde kırk dörtlük bir
orana i aret ederken 2004 yılında bu oranın yüzde 19'
a dü mesi de dikkat çekiyor. Bu
rakamların, 2003 yılı ubat ayında Londra merkezine trafik sıkı ıklı ı vergisi
uygulamasının getirilmesi sonucu elde edildi i oldukça açık.
Department for Transport tarafından yapılan bir ara tırma da di er kentlerde
ya ayanlarla kar ıla tırıldı ında Londra’da daha fazla ki inin araçlara getirilen
kısıtlamanın çevre için bir gereklilik oldu unu dü ündü üne i aret ediyor.
Yüzde 55'
lik ulusal ortalamaya kar ılık ba kent sakinlerinin neredeyse üçte biri de
aynı fikirde.
Çok Kültürlülük
Birle ik Krallık’ta bulunan di er kentlere nazaran Londralılar be yıl içinde ırk
konusundaki ön yargıların daha azaldı ını dü ünüyor.
British Social Attitudes Survey’den alınan sonuçlar Londralıların yalnızca yüzde 34’ü
ırklara ili kin önyargıların gelecekte artaca ını dü ünüyor. Ulusal ortalamaya
bakıldı ında bu oranın yüzde 53 oldu u görülüyor.
Bunun yanında yine Birle ik Krallık’ın di er kentlerine nazaran Londralıların göç
konusuna daha sıcak baktı ının altı çiziliyor. Bu yakla ımının temelinde Londra'
nın
farklı kültürler açısından dünyanın en zengin kentlerinden biri olması yatıyor.
Greater London Authority’nin yaptırdı ı Annual London Survey (Yıllık Londra
Anketi) de aynı sonuçları i aret ediyor. 2005 yılı Temmuz ayında düzenlenen terör
saldırılarının ardından yapılan son kamuoyu yoklaması, Londralıların yüzde 85’inin
kültürel çe itlilikten çok memnun oldu unu gösteriyor.
Di er sonuçlar, Home Office Citizenship Survey 2005, British Social Attitudes
Survey 2004 ve British Crime Survey 2004/05’ten alınmı tır.
Greater London Authority’nin yaptırdı ı Ipsos MORI tarafından yürütülen altıncı
Annual London Survey çerçevesinde 20 Ekim ve 16 Aralık 2005 tarihleri arasında
1.422 Londra sakini ile görü üldü. Elde edilen veriler, Greater London’ın bilinen
profilini yansıtacak ekilde de erlendirildi.
Di er sonuçlar ise, Home Office Citizenship Survey 2005, British Social Attitudes
Survey 2004 ve British Crime Survey 2004/05’ten alındı.
Olimpiyat alanının temizli inde böcekler kullanılacak.
Birle ik Krallık’ta imdiye dek yapılacak olan en büyük alan temizli inde i ler
milyarlarca mikroskobik böce e dü üyor. Böcekler, toprak ‘yiyerek'alanı
temizleyecek.
Toprakta bulunan atıklarla beslenen mikro organizmaların çevre temizleme
konusunda kullanılması çevreye en zararsız ve son dönemde en çok kullanılan
tekniklerden biri olarak de erlendiriliyor.
Ayrıca toprakta bulunan herhangi bir zararsız materyali yok etmek için toprak
'
pi irilecek’.
Temizlenecek ve düzenlenecek olan alan öylesine geni ki, alana 380 adet Olimpik
havuzu yapmak ya da 14.2 milyondan daha fazla el arabasını sı dırmak mümkün.
Londra’nın do usunda bulunan Lower Lea Valley’de kurulacak olan Olimpiyat alanın
100 yıldan daha uzun bir süre sanayi amaçlı kullanılması nedeniyle çevre kirlili inden
muzdarip oldu u ifade ediliyor.
Temizlik çalı malarının ardından topra ın yüzde 90’ı ve alanda bulunan yıkılmı
binalardan geride kalan çe itli maddelerin ise yüzde 80’i Olimpiyat Parkı’nın
in asında kullanılacak.
S.3
Karnaval Ruhunu Ya atın
Pazar 27. . . 28 A ustos Pazartesi
Notting Hill sokakları bu ayın sonunda dünyaca ünlü karnavalda ses sistemleri ve
çelik davulların sesleriyle yankılanacak.
Geni çaplı etkinliklerle gerçekle tirilecek olan karnaval bu yıl 42. yıldönümünü
kutluyor. Karnaval, 28 A ustos’ta 19.00 sularında Hyde Park’ta bir Caribbean
Showcase tarafından ba latılacak.
Bob Marley’in 25. yıldönümünde arkılarıyla anılaca ı karnavalda, çelik tava sergileri
ve palyaçoların, küçük çaplı tiyatroların, öykü anlatma, dans, animasyon, yüz boyama
ve saç örgüsü yaptırma da dahil olmak üzere pek çok e lenceli etkinlik yer alacak.
Tren firması ‘kar oranını tavana vurdurmak için’ yo un saatlerde bilet
uygulamasını kısıtlıyor.
Belediye Ba kanı Ken Livingstone, bir tren firmasının ak amın yo un saatlerinde
ucuz bilet kullanan yolcuların önüne geçmek için aldı ı kararı kınadı ını açıkladı.
First Capital Connect söz konusu ucuz biletleri Thameslink ve Great Northern hattı
trenlerinde kısıtladı.
Yolcular artık King'
s Cross, Moorgate, King'
s Cross Thameslink ve St Pancras
dı ındaki kuzey hattı bölgelerine 16.30’dan önce ya da 19.00’dan sonra seyahat etmek
durumunda.
Alınan bu karar, özellikle dönü biletlerini satın alıp elinde tutan ve ak amın yo un
saatlerinde evine dönmek isteyen ve her gün 6 Sterlin daha fazla ödeyecek yolcuları
etkiliyor.
First Capital Connect trenlerinde hangi biletlerin geçerli oldu unu ö renmek için
www.firstcapitalconnect.co.uk adresini ziyaret edin.
Yerel muhalefet yeni lap dancing club’ın önünü kesti
London Bridge’de tartı malara neden olan lap dancing club açma planları söz konusu
alanın sahiplerinin izin vermeyi reddetmesinin ardından rafa kaldırıldı.
Club'
a izin Southwark Konseyi tarafından verilmi ti. Ancak Konsey’in verdi i bu
karar yerel i çevrelerinin yanı sıra Southwark Piskoposu ve Londra Belediye Ba kanı
da dahil olmak üzere pek çok bölge sakininden ciddi tepkiler aldı.
Tepki sahiplerinin her biri SE1’deki Tooley Street’te in a edilmesi planlanan kulübün
London Dungeons ve Unicorn Theatre for Children gibi çocukların ilgisini çeken
alanlara çok yakın oldu unu ifade ediyor.
Mülkün sahibi olan Network Rail, Rembrandt'
s adındaki kulübün açılmasına izin
vermeyeceklerini söyledi.
S.5
Harekete geçmeliyiz
Ken Livingstone
klim de i iklikleri, insanlı ın kar ı kar ıya oldu u en büyük sorundur. Yirmi yıl önce
kamuoyu bu konuda bilinç sahibi de ildi. Bırakın yirmi yılı birkaç yıl öncesine kadar
bile insanlar endi elenecek fazla bir ey olmadı ına inanıyordu.
Ancak imdi gezegenimize verdi imiz zararın ne denli büyük oldu unu biliyoruz.
Bu zarar büyük ölçüde kömür, petrol, benzin gibi fosil kökenli yakıtların kullanılması
nedeniyle açı a çıkan emisyonlardan kaynaklanıyor. Bu emisyonların dünyanın
ortalama sıcaklı ını tamamen etkilemesinden önce belli bir zaman geçmesi gerekiyor.
Küresel ısıtmanın devam etmesinin önüne gelecek 50 yıl içinde geçmek mümkün
gözükmüyor.
Ancak yine de çocuklarımız ve torunlarımızın ya ayaca ı günlerde küresel anlamda
felaketlere yol açabilecek olan iklim de i ikliklerini engelleme ihtimalimiz var.
Ancak bunun için imdi harekete geçmeliyiz.
Geçti imiz günlerde enerji irketi EDF ile daha ucuz, temiz ve merkezile tirilmemi ,
üstelik dü ük karbon oranı içeren enerjiyi Londra sakinlerine ve i yerlerine
ula tırmak için bir anla ma imzaladım. Bu anla ma, geni ölçekli elektrik
istasyonlarının tükettikleri enerjinin üçte ikisini kaybetmelerine neden olan atıkları
engelleme konusunda önemli adımlar atacak. Bir kez daha gözden geçirdi im London
Plan (Londra Planı) çerçevesinde müteahhitlerin, Thames Gateway’dekine benzer
in aatlarda merkezile tirilmemi ve yeniden kullanılabilir enerjiyi tercih etmeleri
zorunlu tutuluyor.
Ancak küçük ölçekli unsurlarda da de i imlerin hayata geçirilmesi de bir o kadar
önemli. Enerji konusunda daha tutumlu olmalıyız. Daha az tüketmeli ve geri
dönü üme daha fazla katkıda bulunmalıyız.
Evimizi yalıtmak, televizyon setimizi açık bırakmamak ve alı veri yapmaya araçla
gitmektense yürüyerek gitmek gibi basit eyler aslında bir araya geldi inde çevre için
önemli bir de er te kil ediyor.
Çevreye verdi imiz zararları azaltmaya bir an önce ba lamazsak Londra’da ya ayacak
olan gelecek nesiller bizler kadar anslı olmayacak.
Su karma ası
Hükümetin sızıntı yapan boruların tamiri ile ilgili hedeflerine üç yıldır bir türlü
ula amayan Thames Water'
a karının daha büyük bir kısmını bu konuya ayırması
zorunlulu u getirildi.
Karında yıllık yüzde 31 artı kaydeden ve kente su temini yapmak üzere çalı malarını
yürüten firma patronlarının cebine giden parayı artırırken sızan borulara ayıraca ı
fonu giderek küçültüyordu.
irket, Thames kenarından su temin edilerek çalı tırılacak bir arıtma tesisi kurmak
istedi ini, bu tesisin gelecekte söz konusu olacak su sıkıntısının önüne geçmenin tek
yolu oldu unu öne sürüyordu.
Buna kar ılık hükümette su ile ilgili konuları düzenleyen bölüm Ofwat, irkete
yönelik 2010 yılının Mart ayına kadar 150 milyon Sterlinlik bir fonu ba kentte daha
‘güvenli'su kaynaklarının elde edilmesi için boruların tamirinde kullanmasını zorunlu
kılan bir beyanda bulundu.
Ayrıca bu fonun kayna ının faturalar de il karlar olması gerekti i de ifade edildi.
Nisan ayında hortum yasa ını yürürlü e koyan ve imdi de kuraklık emri bekleyen
Thames Water, ana firma RWE’ye 216 milyon Sterlinlik kar payı vermesine kar ın
2006 yılı Mart ayına kadar olan 12 aylık sürede 346.5 milyon Sterlin vergi öncesi kar
yapmı durumda.
Aynı dönem için Thames Water sızıntı yapan boruların tamiri için yalnızca 181.1
milyon Sterlin ayırdı.
Del Pueblo Karnavalı’nda Latin rüzgarı ile içinizi ısıtın.
Latin Amerika müzi ine ve dansına doyaca ınız Londra’nın yegane festivali 6
A ustos Pazar günü Burgess Park’ta yapılacak.
Üstelik Del Pueblo Karnavalı ücretsiz ve be ayrı sahneden 20’den fazla canlı
performansı sizlere sunmayı vaat ediyor. Bunların yanı sıra el i leri stantları ve ailece
keyif alabilece iniz yüz boyama, zıpzıp kaleleri gibi e lenceli etkinlikler ve Latin
Amerika'
dan gelen yiyeceklerin satıldı ı stantlar da ziyaretçilerin be enisine
sunulacak.
Karnavalın geçit töreni Tooley Street, SE1’deki City Hall’de ö le vakti ba layacak.
Oradan 15.00'
da Burgess Park'
a ula madan önce London Bridge, Borough High Street
ve Walworth Road’tan geçecek. Festival 22.00’da son bulacak.
• Daha fazla bilgi edinmek için www.carnavaldelpueblo.co.uk adresini ziyaret
edebilir ya da 020 7686 1633 no’lu telefonu arayabilirsiniz.
S.6 ve 7
Crossrail ba kentin refaha kavu masının anahtarı
Gerek i dünyasında gerekse kamuoyunda ve sendikalarda lider konumda olanlar
Londra’nın do u ve batı bölgesinde yeni bir tren hattı kurmanın ba kentin gelecekteki
büyümesi için hayati rol oynadı ını ifade ediyor.
Crossrail’i (Stratford, Abbey Wood ve Isle of Dogs bölgelerini City, West End ve
Heathrow ile birle tirmek üzere yapılması planlanan metro hattı) in a etmek üzere
hazırlanan bir kanun tasarısı u anda parlamentoya sunulmu durumda.
Kanun tasarısının gelecek yıla kadar parlamentodan geçemeyece i de biliniyor. Buna
kar ılık Crossrail’in in asına bir an önce ba lanması gerekti ini savunanlar, kararın
hemen alınması gerekti ini aksi takdirde projenin yıllar sonraya ertelenmesi riskinin
söz konusu olabilece ine dikkat çekiyor. Hat, in a edilirse, Londra’nın büyüme
e iliminin bel kemi i olaca ı dü ünülüyor. Zira hat, London'
s Thames Gateway’in
do u ve güneydo usunda in a edilmesi tasarlanan binlerce ev ile West End, City ve
Canary Wharf’taki i yerleri arasında ula ım imkanı yaratacak.
Transport for London (Londra Toplu Ta ıma), bu hattın önümüzdeki 60 yıl içinde
Birle ik Krallık ekonomisine 30 milyon Sterlinlik bir katkı sa layaca ını tahmin
ediyor. Bunun yanı sıra, hattın ba kente yeni ticari imkanları ça ırması ve 80 bin
istihdam fırsatı yaratması da umut ediliyor.
n ası sekiz yıl sürecek olan ve 2002 fiyatlarıyla 10 milyar Sterline mal olaca ı
tahmin edilen Crossrail aynı zamanda seyahat sürelerini kısaltacak ve yolcuların
Londra’da dola mak için binmesi gereken tren sayısını da önemli ölçüde azaltacak.
Crossrail’in in asına yönelik karar daha erken verilebilirse yapım a aması 2008
yılında ba layacak ve 2015’te açılacak.
Londra artık bir tık uzaklıkta
Londra’nın kamu ve toplum hizmetlerine artık sadece bir tek internet adresinden
ula mak mümkün.
www.yourlondon.gov.uk adresindeki Your London (Londra’nız), Londra sakinlerine,
ziyaretçilere ve Londra’da bulunan i kollarına sunulan hizmet hakkında kapsamlı
bilgi sunuyor.
• Your London (Londra’nız) www.yourlondon.gov.uk adresinde.
Londra’yı daha güvenli bir yer haline getirmek için el ele verelim
Metropolitan Police Service (Metropolitan Polis Te kilatı) Komiser Yardımcısı Rose
Fitzpatrick polis ve toplumun birlikte çalı arak yarataca ı farklılık konusunda yaptı ı
yorumda “
2005 yılının Temmuz ayında Londra’ya yapılan terör saldırılarının üzerinden bir yıl
geçmesi ve son dönemlerde, Londra'
nın do usunda bulunan Forest Gate’te ya anan
olaylar sayesinde kamuoyunun ilgisi daha önce hiç olmadı ı kadar terörizme kar ı
mücadele konusuna çevrildi.
Polis ve toplumun omuz omuza çalı ması, hem yerel bazda i lenen suçların ve anti
sosyal davranı ların önüne geçilmesi hem de terörizmle mücadele noktasında
Londra’yı daha güvenli bir yer haline getirmek adına hayati önem ta ıyor. Londra
halkı Metropolitan Police Service’inin her sokaktaki gözü ve kula ı olabilir.
Öncelikli sorumlulu umuz Londra sakinlerini terörizmden ve di er suçlardan
korumaktır.
Uzun yıllar boyunca edindi imiz deneyimlerden halkla birlikte çalı tı ımızda ve
halkın yanında yer aldı ımızda daha ba arılı ve etkili oldu umuzun bilincindeyiz.
Do u Londra’da ya anan tatsız olaylar bizim toplumla olan ili kimizi test etmi tir.
li kilerimizin oldukça güçlü ve köklü olması nedeniyle hala eskisi gibi canlı ve
sa lam bir ekilde devam etti ini biliyoruz.
Elbette cevaplanması gereken zorlu sorular da var. Topluma asayi operasyonları
hakkında, toplumun terörizme karı anları adalete teslim etme umutlarına zarar
vermeden nasıl daha fazla bilgi verebiliriz?
Mükemmel zamanlama ya da eksiksiz bilgi olmadan kamu güvenli ini sa lamak için
tehlikelere kar ı nasıl tepki verebiliriz?
Polis servisi ve halk ne kadar çok ey payla ırsa ve birbirini dinlerse, bu cevaplanması
güç olan sorulara o kadar kolay yanıt buluruz. Üstelik bunu ba armaya ba ladıkça,
halkın ve polisin ortak hareket etmesi sayesinde terör ve suçtan arınmı olan yani
hepimizin hayalindeki daha güvenli Londra’ya kavu mu oluruz.
• Anti-Terrorist hotline (Teröristlere Kar ı Acil Hat): 0800 789 321
• 0800 555 111 no’lu telefondan Crimestoppers’I (Suç Avcıları) da isminizi
belirtmek zorunda olmadan aramanız mümkün.
Londra'daki okullardan homofobik zorbalı ı kazımak için yeni bir
bilinçlendirme kampanyası ba latılıyor
Lezbiyen, gay ve biseksüellerin haklarını savunan gurup Stonewall ve Londra
Belediye Ba kanı Londra okullarında e itim gören ö renciler arasındaki homofobik
zorbalı ın önüne geçmek için bir kampanya ba latıyor.
Okulda görev yapan herkesi homofobik zorbalı a kar ı daha inisiyatif sahibi olmaya
ça ıran DVD ve bilgi paketleri ba kentteki tüm ortaokul ö retmenlerine gönderildi.
Spell It Out adındaki kılavuz gelecek dönemde kullanılmak üzere da ıtıldı.
[email protected] adresine e-posta atarak ek kopyaları edinmek mümkün.
S.9
Tartı ma Kö esi
Thames Water Londra’ya daha fazla yatırım yapmalı
Burada bize Thames Water’ın rekoru hakkındaki dü üncelerinizi aktarıyor,
Londra’nın gelecekte susuz kalmaması için su kaynaklarını güvence altına almanın en
iyi yollarından bahsediyorsunuz.
Borulardan akan sızıntıların tümü tamir edilene dek irket ortaklarına hiçbir ekilde
kar payı ödenmemeli. Ayrıca yönetim de hiçbir ikramiye ya da zam almamalı.
Thames Water'
ın tüm geliri sızıntı yapan boruları tamir etmeye yönelik olarak
kullanılmalı.
N Hillgarth
Thames Water ile bir seneden fazla bir süredir yolumun üzerindeki hiç durmadan
akan su sızıntısının tamir edilmesi için sava ıyorum. Bu borunun tamir edilmesine
yönelik talebi sundu um kaç tane dilekçe gönderdim sayısını bile hatırlamıyorum.
Fakat ne yazık ki durumda hiçbir de i iklik olmadı.
Küçük bir sızıntı dahi olsa imdiden binlerce litre suyun heba olmasına neden oldu.
A Ukwunna
Yerel tutumluluk o kadar önemliyse neden Londra’nın her yerine su sayaçları
takılmıyor? Bu ekilde su tasarrufu konusunda dikkatle davranan insanlar
ödüllendirilirken arabalarını yıkarken hortumlarını açık bırakanlar da
cezalandırılabilir.
Y Rundle
Geçti imiz günlerde mükemmel Thames Water'
dan su sıkıntısı ya andı ına ili kin bir
mektup aldım. Bu mektubu üretip göndermenin ne kadara mal oldu unu merak ettim
bir an. irketin parasını böyle eylere harcamak yerine pratikte anlam ifade eden
destek sunmaya yönlendirmesini tercih ederim.
Dairemdeki atık suları yeniden kullanmayı çok isterdim. Ancak, Thames Water'
ın bu
iste ime kar ı tek önerisi bir yön de i tirici almam yönündeydi. Bana hiçbir ekilde
mali bir destekte bulunmuyorlar.
S Talbot
Plastik torbalar gerçekten de harika mı?
Dünyamızı giderek kirleten ve sonu bir türlü gelmeyen atıklar konusunda daha bilinçli
olmamız art. Torbaları yeniden kolaylıkla kullanabilece imizi dü ünüyorum.
Tüm plastik torbaların üzerinde u slogan yer almalı: '
Reuse NOT Disuse'(ATMA
Yeniden Kullan) ve ma azalar da bu torbalar için belli fiyat taleplerinde bulunmalı.
M Hayter
Plastik torbalar ve bu torbaların yarattı ı atıklar ve çöpler konusunda mutlaka bir
eyler yapılmalı. Perakendecilerin bu torbaları rutin ve ücretsiz olarak vermelerini
engellemek gerekiyor.
Plastik torbalar yerine herkesin kendine ait bir alı veri torbası bulunmalı ya da
plastik torba kullanmanın ciddi bir bedeli olmalı.
R Haslam
Plastik torbaların kullanımıyla ilgili fikir yürütenler bu torbaların nasıl kullanıldı ını
hiç dü ünmüyor. Neden çöpü koymak için ma azadan aldı ımız plastik torbaları
kullanmak yerine temiz plastik torbalar satın alalım ki?
Ya da benzer bir ekilde neden köpek dı kılarını koymak için özel tasarlanmı
torbalardan satın alalım?
nsanlar plastik torbaların gereksiz kullanımı ile mücadele etmenin gereklili ine
inanıyorsa, magazin ve katalogların çevresindeki plastik ambalajlara kar ı kampanya
yürütmek iyi bir fikir olabilir. Bu ambalajlarda kullanılan plastik, özelli i itibariyle
yeniden kullanılamıyor. Bunun dı ında da su borularını ve ızgaraları da tıkıyor.
H Cordell
Tabii ki insanlar alı veri yaparken kullandıkları torbaları yeniden kullanmaya te vik
edilmelidir. Ancak plastik torbalar için ücret talebi mantı ı dü ük gelirli kimselere
a ır gelebilir. Örne in torbaya para vermek emekli bir insanın yiyece i herhangi bir
eyden vazgeçmesine neden olabilir. Bazılarımızın parasal açıdan zorluk çekenleri de
dü ünmesi gerekti ine inanıyorum.
H Wines
Sizin ne dü ündü ünüzü de duymak istiyoruz . .
Günün bazı önemli olayları üzerine sizin görü leriniz:
• A a ıda belirtilen adrese yazabilirsiniz: Talking Point, The Londoner, Greater
London Authority, City Hall, The Queen’s Walk, London SE1 2AA
• E-posta: [email protected]
The Londoner, Talking Point mektuplarını cevaplandırmayacaktır.
S.10&11
Çocuklar Londra’yı Seviyor
Yaz tatili geldi… Çocuklarınızla Londra’da bir gezintiye çıkın ve ne kadar
e lenebilece inizi görün
Yükseklere Çıkmak
Londra’nın ufuk çizgisi dünyaca ünlüdür ve yükseklerden muhte em görünür.
Londra’da hiçbir bedel ödemeksizin seyredebilece iniz en iyi manzarayı görmek için
çocuklarınızı Parliament ya da Primrose Hill’de uçurtma uçurmaya götürün. Ya da
onlara kenti Alexandra Palace’tan izletin.
Yalnızca 1 Sterlin kar ılı ında (yeti kin biletleri 2, çocuk biletleri ise 1 Sterlindir)
enerjik çocuklar 311 basamaklı Monument’ın en tepesine çıkabilir. Öte taraftan
yalnızca 3 Sterlin vererek çocu unuzla Tower Bridge’nin yüksek kaldırımında
yürüyebilirsiniz.
Fakat, Londra’nın en muhte em panaromik manzarasını London Eye’daki bir turdan
daha iyi görebilece iniz hiçbir yer yoktur. Bu turun çocuklar için bedeli 6.50 Sterlin
iken be ya ın altındaki çocuklardan da ücret alınmamaktadır.
London Eye için aile biletleri kazanın
135 metrelik dünyanın en yüksek gözlem çemberi olan British Airways London Eye
için be ki iye kadar aile bileti kazanma ansına sahipsiniz.
Sorumuzu do ru yanıtlar ve London Eye’da uçu ödülü olan biletleri almaya hak
kazanırsanız rezervasyonunuzu www.londoneye.com adresinden yapabilirsiniz.
A a ıdaki soruya yanıtınızı 14 A ustos tarihine kadar yine a a ıda görece iniz adrese
ya da e-posta adresine yollayın. Ayrıca yanıtınızı '
London Eye'yazarak göndermeyi
de unutmayın.
Q: London Eye, Thames’in kaç metre üzerine çıkıyor?
Serinlemeye Davet Var
Serinlemek için Londra’nın halka açık havuzlarından birini ziyaret etmeyi unutmayın.
Ama kuru kalmaksa niyetiniz nehirde yapaca ınız bir tekne seyahati gününüzü
ola anüstü geçirmenizi sa layabilir.
Nehrin yukarı boylarına yani Hampton Court’a ya da a a ı kısımlarına yani
Greenwich’e hatta Thames Barrier’a kadar gidebilirsiniz. Travelcard sahipleri tekne
seyahatlerine kar ılık ödeyecekleri ücretlerde üçte bir oranında indirim sa layabilir.
Detaylarını ö renmek için www.tfl.gov.uk/river adresini ziyaret edin.
Bunun dı ında Lee Nehri gibi ba kentte ke fedilmeyi bekleyen 40 mil uzunlu unda
kanal var. Camden’den Little Venice’e uzanan bir Jenny Wren tekne gezisinin
çocuklar için bedeli 3.50 Sterlin.
ehirde Tekne Turları . . Yeti kinlerle birlikte gelen çocuklara ücretsiz
Ba kentinizi Thames sularında, bir City Cruises botunda sakin bir tekne gezisine
çıkmaktan daha iyi gösterebilecek bir yol yoktur herhalde.
Tekne gezileri Noel Günü dı ında yılın her günü, gidi dönü toplam iki buçuk saatlik
seyahatlerle hizmet vermektedir. Buna alternatif olarak River Red RoverTM bileti ile
gün boyunca teknelere diledi iniz gibi ve diledi iniz saatlerde inebilir ve
binebilirsiniz.
Teklif 31 A ustos’a kadar geçerlidir. Çocu unuzun bu gezilerden ücretsiz
faydalanması için yer temin etmek üzere bu kuponu gösterin.
Detaylı bilgi için www.citycruises.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kuponlar, The
Londoner’da mevcuttur.
Do aya Yüzünüzü Çevirin
Londra ye il bir kent olabilir olmasına da Londra’nın tam bir orman oldu unu
söylemek çok güçtür. Londra’nın dı ına ufak bir yolculukla, kentin çevresindeki
ola anüstü ormanlık arazileri ke fedebilirsiniz. Üstelik hiçbir bedel ödemeksizin.
Mesela Londra’nın do usundaki Epping Forest ‘a çocuklarınızı bisiklet binmeleri için
götürebilirsiniz. Ya da batı Londra’daki Ruislip Woods’daki kelebekleri seyretmek
onların da ho una gidebilir.
Yola çıkmadan önce http://wildweb.london.gov.uk internet adresini mutlaka ziyaret
edin ve Londra’da oldukça önemli olan 140’ın üzerinde yaban alanı hakkındaki
detayları ö renme fırsatını yakalayın.
Rainforest Cafe: Yüzde 15 indirim
Rainforest Cafe’de hesabınıza yüzde 15 indirim kazanın.
Rainforest Café, West End’in göbe inde ya mur ormanlarının sesini ve görüntüsünü
hayata geçiriyor.
art ve ko ullar: Teklif, en fazla altı ki ilik yemek hesabı için geçerlidir. Bu kuponu
göstererek, hesaba uygulanmasını isteyin. Teklif 31 Aralık 2006’ya dek geçerlili ini
korur. Önceden rezervasyon yaptırmak için 020 7434 3111 no’lu telefonu arayabilir
ya da [email protected] internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.therainforestcafe.co.uk.
Oyun Zamanı
Bazen yapmak istedi iniz en son ey dı arı çıkıp dolanmaktır. Böyle günlerde
Londra’nın oyun alanlarından birine kendinizi atıp çocukların kendi kendine
e lenmesini sa lamak iyi bir fikir olabilir. Örne in Waterloo Bridge’in hemen
yanındaki Somerset House’un iç bahçesinde akan rüya gibi pınarlarda
serinleyebilirsiniz. Ya da minikleri Kensington Gardens’daki Diana, Princess of
Wales'Memorial Playground’ta bulunan korsan gemisine götürüp e lenmelerini
sa layabilirsiniz.
Ve tabii ki 2 A ustos’un National Playday oldu unu ve bu nedenle Londra’nın dört
bir yanında ücretsiz etkinlikler düzenlenece ini unutmayın.
Ba ucunuzda neler olup bitti ini ö renmek için www.playday.org ya da
www.london.gov.uk adresini ziyaret edin.
Biraz da Spor…
Her yıl düzenlenmesi kararla tırılan fakat bu yıl birincisi yapılacak olan London
Summer of Sport’a katılmaya ne dersiniz? Üç ay sürecek olan spor etkinlikleri
çerçevesinde tenis, futbol, kriket, kürek ve çok daha fazlasını ücretsiz olarak
yapabilme fırsatı sunuluyor.
Londra’nın muhtelif yerlerinde 100’ün üzerinde etkinlik katılmak isteyenlere
sunulacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için www.london.gov.uk/summerofsport
adresini ziyaret edin.
Farklı Etkinlikler
Ba kentin en büyük müzelerinin büyük bir ço unlu u ücretsiz. Öte yandan bazı özel
sergilerde ücret uygulaması gündeme gelebiliyor. Çocuklar, Imperial War
Museum’daki Blitz deneyimine bayılacak. Ayrıca, Tower Bridge’in yanında yükselen
HMS Belfast’a tırmanma fırsatı da çocuklara ücretsiz olarak sunuluyor.
Bunun yanında çocuklar için yalnızca 2 Sterlin ödeyerek Chislehurst Caves’in 20
millik karanlık geçitlerini ke fedebilirsiniz. Science Museum’un zemin katındaki
interaktif sergileri ya da Natural History Museum’daki deprem simülatörünü de
unutmayın.
Tower Bridge Sergisi’nde alınan her yeti kin bileti ile birlikte çocuklar ücretsiz
olarak sergiye girebiliyor.
Londra’nın be enilen ikonunu içeriden ke fedin
Tower Bridge Sergisi’nde, köprünün yüksek kaldırımlarından foto raf karelerine
ta ınan ba kentin en görülmeye de er görüntülerini bulmak mümkün.
Bu kuponu, yeti kin biletinin yanında ücretsiz bir çocuk bileti almak için lütfen
gösterin. Kuponlar, The Londoner’da mevcut. Giri : Yeti kin 5.50 Sterlin, çocuk 3
Sterlin, indirimliler 4.25 Sterlin.
art ve ko ullar: 1) Bu kupon, tam biletin yanında ücretsiz çocuk bileti alınmasına
imkan tanır. 2) 30 Eylül 2006’ya dek. 3) Ba ka teklifle hiçbir ekilde ba lantılı olarak
kullanılamaz. 4) Noksan, yıpranmı ya da fotokopisi alınmı kuponlar kabul
edilmeyecektir.
5) Ko ullara, kapasiteye ve Tower Bridge Sergi rezervlerinin izin vermeme hakkında
tabidir.
6) Ba kasına devredilemeyece i gibi pe in para alternatifleri de sunulmamaktadır.
Yalnızca Bilet
Yeti kinlerin pay-as-you-go Oyster’da 1-4. Bölgede yo un olmayan saatlerde
seyahatleri Travelcard’la 4.90 Sterlin, pe in ödeme ile ise 5.40 Sterlin iken 11 ya ın
altındakiler artık otobüslerde ve Tube’lerde, 16 ya ın altındakiler ise otobüslerde
ücretsiz olarak seyahat ediyor. Oyster card ödemesiyle 16-17 ya ındakiler de gün
boyunca, yo unlu un olmadı ı saatlerde otobüslerde ve Tube'
lerde yalnızca 2
Sterlin’e seyahat ediyor. Daha fazla bilgi edinmek için www.tfl.gov.uk sitesini ziyaret
edebilir ya da 0845 330 9881 no'
lu telefonu arayabilirsiniz.
S.12
Londralıların yeme alı kanlıkları “Amerika Birle ik Devletleri’nin yolunda
ilerliyor”
Birle ik Krallık’taki fast food endüstrisi milyarlarca dolarlık sermaye sahibi. Yalnızca
take away marketlerin bile 1.2 milyar Sterlinlik döngüsü oldu u ifade ediliyor.
Sa lıklı, dengeli beslenmeye yönelik olarak artan odaklanmaya kar ın, aldı ımız
kalorilerin büyük bir kısmı toplu üretilen ve hazır gıdalardan kaynaklanıyor.
Birle ik Krallık’taki yakla ık 24 milyon ki i yani yeti kin nüfusun yarısından fazlası
resmi olarak kilolu ya da obez sınıfına dahil ediliyor. Department of Health (Sa lık
Bakanlı ı), 11 ya ın altındaki çocukların yüzde 13.7’sinin obez oldu unu ve bu
oranın 1995’ten bu yana yüzde 4 oranında arttı ını belirtiyor.
Ünlü ef Jamie Oliver'
ın standartların altındaki okul yemeklerine kar ı ba lattı ı
kampanya ve BSE ile ap hastalı ının neden oldu u korku ve panik havası yemekleri
ve yemeklerin yapılı ına milyonlarca insanın dikkatini çekti.
Fast Food Nation ve Chew on This’in yazarı Eric Schlosser, beslenme konusunun
kamuoyunda bu kadar ilgi çekmesine ve Londra'
da u sırada tüm zamanların en geni
yiyecek yelpazesinin tedarik edilebilmesine kar ın hala pek çok insanın daha sa lıklı
yiyecekler yerine fast food'
u ve i lenmi yemekleri tercih etti ine dikkat çekiyor.
Schlosser: insanların beslenme konusunda yaptıkları tercihler e itim, ya am tarzı ve
en önemlisi gelir düzeyleriyle orantılıdır.
Daha net bir ekilde ifade etmek gerekirse, ekonomik açıdan daha iyi konumda olan
ki ilerin beslenme tarzları da çok daha sa lıklı oluyor.
Daha dü ük gelirli olan aileler, kaliteli ve sa lıklı yemek satın almak konusunda
zorluk çekiyor. Zira ya adıkları alanlarda da besin temin edebilecekleri çok fazla
ma azanın bulunmamasının yanında bu ma azalardan sa lıklı beslenmeleri için
gerekli olan yiyecekleri satın alacak kadar mali güçlerinin olmaması da bu kesimi
etkiliyor.
Bu, sakinlerinin genel anlamda konserve, i lenmi ya da abur cuburla beslendi i
Londra’nın en yoksul bölgelerinde gözlenebilecek bir durum.
Schlosser bu konu hakkında yaptı ı yorumlarda “Londra’da bulunan iyi e itim almı ,
orta sınıf mensubu ki ilerin, Londra’da belki de imdiye dek olmadı ı kadar iyi ve
sa lıklı beslendi ini ifade edebiliriz. Bu durum, özellikle organik gıdaların daha fazla
tedarik edilmesiyle büyük oranda yaygınla tı.
Ancak ne yazık ki beslenme alı kanlıklarındaki bu olumlu geli me ehrin di er
kesimlerine özellikle yoksul kesime yayılmadı. Bu insanların, özellikle de çocukların
sa lıkları gün geçtikçe kötüle iyor. Durum Amerika Birle ik Devletleri’ndeki kadar
vahim de il ancak biz de aynı yoldan ilerliyoruz" dedi.
California’da ya amını sürdüren Schlosser konu masını London Development
Agency’nin (Londra Kalkınma Ajansı) Londra’daki yiyecek seçme ansını, yiyece e
ula ma imkanlarını ve yiyeceklerin kalitesini kentin her yerinde iyile tirmeyi
amaçlayan Gıda Stratejisini ba lattı ını duyurmasına ili kin toplantıda konu ma yaptı.
Schlosser, Birle ik Krallık hükümetine ait figürlere dayanarak 1980'
li yıllardan bu
yana, ngiltere’deki 11 ya ın altındaki obez çocukların sayısının üç katına çıktı ını
ifade ediyor.
Obezite, sigaradan sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en büyük sebebi olarak
görülüyor. Ulusal Sa lık Hizmetleri (NHS) obezite tedavisine her sene 3.7 milyar
Sterlin harcamak durumunda kalıyor.
Yazar, asıl zorlu un, dü ük gelir düzeyine sahip ailelerin evlerine daha sa lıklı ve
maddi olarak kar ılanabilir besinleri getirmek oldu una dikkat çekiyor. Bunun
yanında daha iyi beslenmeyle ilgili tazelenmi ilgiyi daha geni kitlelere yaymanın da
önemine i aret ediyor. Bu da çiftlik ürünlerinin satıldı ı ma azaların sayısında artı ı
zorunlu kılıyor.
Schlosser, besini ve insan sa lı ını iyile tirmenin ilk adımının sorunu anlamak ve
çözümlemeye çalı maktan geçti ini belirtiyor. Bir sonraki adımın ise yatırım yapmak
oldu una dikkat çekiyor.
Geçti imiz sene hükümet, Jamie Oliver tarafından yürütülen kampanyanın ardından
okulda verilen yiyeceklerin iyile tirilmesine yönelik 280 milyon Sterlin ayırma sözü
vermi ti. Ayrıca 2008 yılından itibaren ilkokullara, ya ve tuz oranı yüksek olan
besinlerin yasaklanması yoluyla, beslenme kurallarını daha sıkı takip etme
zorunlulu u getirildi.
London Development Agency bu uygulamayı bir adım ileri ta ıyarak ba kentte
yemekhanede duran görevlilere ve bu konuda çalı an ekibe yönelik e itim kursları
düzenliyor. Bunun yanında küçük yemek imalatçılarını te vik ederek onların bu
piyasa ko ullarıyla mücadele etmesine yardımcı oluyor. Aynı uygulama sa lıklı
beslenmeyi te vik eden di er inisiyatifler için de söz konusu.
Schlosser sözlerine u ekilde devam ediyor “Son 30 yılda yediklerimizdeki
de i iklikler son 30 bin yıldaki de i ikliklerden çok daha fazla. Dolayısıyla
sa lı ımızı olumsuz etkileyecek yiyeceklerdense daha sa lıklı ve kaliteli besinleri
yeniden tüketme alı kanlı ını yeniden kazanmamız gerekiyor.
• '
Chew on This'kitabı Penguin yayınlarından çıktı. Ücreti 6.99 Sterlin.
London Food Strategy (Londra Gıda Stratejisi)
London Food Strategy, yiyecek üreticilerini, da ıtımcılarını, toptan ve perakende satı
yapanları ve tüketicileri kapsamına alan bir hareket planıdır. Hareket planı dahilinde:
• Sa lıklı beslenmeyi te vik eden '
reward card'(ödül kartı) programlarının
hayata geçirilmesi,
• Londra’nın okullarına taze meyve ve su tedarikinde bulunan sa lıklı otomatik
satı makinelerinin yerle tirilmesi,
• Dezavantajlı çocukların güne sa lıklı bir kahvaltı ile ba ladı ından emin
olmak için okullardaki kahvaltı kulüplerinin sayısının artırılması,
• Londra’daki okullarda, hastanelerde ve di er kamu sektörü enstitülerinde yerel
olarak yeti tirilen yiyeceklerin daha fazla sunulması,
• Yerel olarak imal edilen yiyecekler için kalite damgasının geli tirilmesi,
• Mutfak atıklarının yeniden kullanılması için mutfak atı ı toplama
programlarının olu turulması,
• Yeniden kullanılabilir torbaların kullanılmasına te vik etmek için plastik
torbaların ücretlendirilmesi ile ilgili planların hayata geçirilmesi,
• Paketlenen yiyeceklerin miktarının azaltılması,
• Londra’yı yiyecek turistleri için mutlaka görülmesi gereken bir yer haline
getirmek amacıyla geni çaplı yiyecek festivallerinin takviminin olu turulması
yer almaktadır.
London Development Agency'
s London Food Strategy hakkında detaylı bilgi edinmek
için www.lda.gov.uk internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
mzalı Chew on This kitabını kazanın
The Londoner bu ay dokuz adet imzalı Chew on This kitabını da ıtıyor. Kitabı
kazanmak için a a ıdaki soruya yanıt vererek yine a a ıdaki adrese '
Chew on This'
yazıp göndermeniz yeterli.
Soru: Her sene NHS’nin obeziteye ayırdı ı fonun hacmi nedir?
P.13 Hidden London
Birinci Kalite Biranın zinde
Londra’nın dört bir yanındaki onlarca küçük bira imalatçısı, bira erbaplarına e i
benzeri bulunmaz bir cennet sunuyor. Küçük bira imalatçıları büyük fabrikalara ciddi
bir alternatif sunuyor. Bu imalathanelerde üretilen biralarda pastörize ürünler hiçbir
ekilde kullanılmazken, pek çok tat ve uzmanlık zorunlu unsur olarak tutuluyor.
Güneydo u Londra’da da bira imalatlarını kendileri yapan publardan iki tane açıldı.
2001'
de açılan Greenwich Union, açılmasının ardından geçen 18 ay içinde Time Out
ve Evening Standard Pub of the Year awards (Yılın Pub’ı Ödülleri) ödülü için aday
gösterildi.
Montpelier Vale, Blackheath'
de kö eyi döner dönmez Zero Degrees’I göreceksiniz.
Avrupa tarzında biralar konusunda uzman olan bu pub, biralarına tat katması ve
olgunla ması için mayayı canlı bırakıyor. Malt yapısı ve ince ye il limon tadı ile
pilsneri deneyin.
Covent Garden’daki The Bunker Bier Hall zemin katta yer alan bir pub olmasının
yanında küçük bir bira imalatçısı. Mekandaki Alman tarzında biralar ve kemerli tavan
nedeniyle Bavyera’da oldu unuzu bile dü lemeniz mümkün.
Ve tabi The Porterhouse’u da unutmamak lazım. Bu mekan, ba lı ba ına kendi
stoklarıyla oldukça sa lam bir bira imalatçısı olmasının yanında bütün Dublin’i de
Porterhouse biraları ile demleyerek misafiri etmi tir.
Batıda, Parsons Green’de bulunan White Horse, Londra’da Rooster biralarını
mü terilerine sunan tek pubtır.
Ancak bu biralar di erlerinden farklı olarak aynı mekan içinde olgunla ma süreçlerini
geçirmemekte ve Harrogate, Yorkshire’daki küçük bir bira imalatçısından
alınmaktadırlar. Bahsetti imiz biralar soluk renkli, ho kokulu ve hafif olmasının
yanında oldukça da güzel bir tat sunmaktadır.
Do u Londra’da bulunan Hoxton’daki Pitfield bira imalathanesinde üretilen ve
Londra’nın en fiyakalı barlarından birinde, Islington’daki The Wenlock Arms’da
mü terilere sunulan biranın en be endi im bira oldu unu söyleyebilirim.
Neden bu biranın organik yapısını denemiyorsunuz?
Küçük çaplı bira imalatçılı ı önemli ölçüde ustalık isteyen bir i bu nedenle de
geçti imiz birkaç yıl içinde pek çok imalatçı kepenk çekmek zorunda kaldı. Ancak
kentimizde bulunan tüm bu imalathaneler bizim için önemli bir de eri temsil ediyor.
Bu nedenle kalanlara dört elle sarılmalıyız.
Great British Beer Festival hakkında bilgi edinmek için lütfen Jono'
s Highlights'
a
bakın.
Londra’da Bulunan Küçük Bira malatçıları
• The Greenwich Union, 56 Royal Hill, Greenwich, SE10. Tel: 020 8692 6258.
DLR/Tren: Greenwich.
• Zero Degrees, Montpelier Vale, Blackheath Village, SE3. Tel: 020 8852 5619.
Tren: Blackheath.
• Bunker Bier Hall, 41 Earlham Street, Covent Garden, WC2. Tel: 020 7240
0606. Tube: Covent Garden.
• The Porterhouse, 21-22 Maiden Lane, Covent Garden, WC2. Tel: 020 7379
7917. Tube: Covent Garden.
• The White Horse (sa da), 1-3 Parsons Green, London, SW6. Tel: 020 7736
2115. Tube: Parsons Green.
• The Wenlock Arms, 26 Wenlock Road, Islington, N1. Tel: 020 7608 3406.
Tube: Old Street.
Gizli Kalmı Londra, London Development Agency ile size sunuluyor. London
Development Agency, Londra Belediye Ba kanı adına ba kent turizminin
geli tirilmesinden sorumludur. Ajans, Londralıların yanı sıra ngiltere ve yurt dı ında
ba kentin tanıtımını yapmak ve pazarlamak için, Visit London’a fon sa lamakta.
Daha fazla bilgi edinmek için www.visitlondon.com adresini ziyaret edin.
S.14 Mektuplar
Otobüsler önemli bir de er
Londra’nın otobüs hizmetleri özelle ti inden beri otobüs i letmecilerinin ortaklara
kazandırdıkları karı en üst düzeye çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını
söylemek gerekiyor.
Bazı direktörlerin maa ları, net maa , prim derken 600.000 Sterlin’i buluyor. Emekli
olan direktörler 180.000 Sterlin’den daha fazla emekli maa ı alıyor.
Transport for London bunu nasıl kontrol edebilir ve özelle tirilmi otobüslere gerekli
yatırımların yapıldı ından emin olabilir?
G Reinke
Bir irketin direktörlerine ne kadar ücret ödedi ini kontrol etme gibi bir ansın yok.
Ancak tüm irketler kaliteli hizmet vermek, zaman çizelgesine sadık kalmak ve
i lettikleri araçların gerekliliklerini kar ılamak için Transport for London’ın uygun
gördü ü araçları kullanmak durumundadır.
Audit Commission, London Assembly ve Parliamentary Public Accounts
Committee’den alınan son raporlar, Londra’nın otobüs a ının verilen paranın hakkını
verdi i ve iyi hizmet tedari inde bulundu u yönünde.
Bisiklet sürücüleri kuralları çi niyor
Ben bir bisiklet sürücüsüyüm. Fakat bisiklet sürücülerinin bilerek trafik kurallarını
çi nemesi sorununun, çözülmesi gerekti ini dü ünüyorum. Bu kural ihlallerinin ba ta
geleni kırmızı ı ıkta geçmektir.
Bazı bisiklet sürücüleri, kuralları çi nediklerinden habersiz görünüyor. Bu durum
yaylar için bir tehlike te kil etmekle kalmıyor aynı zamanda bisiklet sürücülerinin de
adını lekeliyor.
nsanlar bisiklet kullanmaya te vik edilmeli fakat bu i i kurallarına uygun ekilde
yapmaları gerekti i de tembihlenmelidir.
R Moorhead
Bazı bisiklet sürücüleri hakkındaki endi elerinizi payla ıyorum. Kırmızı ı ıkta
geçmeye çalı mak bisiklet sürücüsünü ve tabi yolu kullanan di er ki ileri tehlikeye
atıyor ve bisiklet sürücülerinin üzerinde olumsuz bir leke bırakıyor.
Aynı zamanda yolu kullanan di er tarafların da bisiklet sürücülerini riske atabilece i
durumlar söz konusu.
Transport for London u anda '
Share the Road'adı altında bir e itim programı ba lattı.
Bu program çerçevesinde bisiklet sürücülerine kar ı veya onlar tarafından sergilenen
anti sosyal ve yasa dı ı davranı lara yanıt vermeye yönelik bir kampanya yürütülüyor.
Bu kampanya, bisiklet sürücülerinin kaldırımda bisiklet sürmelerine, kırmızı ı ıkta
geçmelerine kar ı tavır almanın yanında bisikletlilere yönelik alanlara, örne in dur
çizgisine, müdahale eden sürücüleri de bundan vazgeçirme amacı ta ımaktadır.
Circle ve District hatlarında Metronet Eziyeti
Metronet’in ilkbahar ve yaz boyunca kaydetti i korkunç rekor hakkında ne yapılıyor?
Hammersmith, City ve District hatlarında yürürlükte olan hız sınırlamaları nedeniyle
ortaya çıkan ciddi gecikmelerden dolayı oldukça büyük sıkıntı ya anıyor.
Metronet, söz konusu hız sınırlandırmalarının Temmuz’un sonuna kadar (o da en
erken tarih olarak) kaldırılmayaca ını ifade ediyor. Bu, benim iki ay ya da daha uzun
bir süre gecikmelerden muzdarip olaca ım anlamına geliyor.
Metronet’e standartların altında verdi i hizmetten dolayı ceza verecek misiniz?
sim ve adres verilmi tir
Ya adı ınız gecikmeler Metronet’in yaz sıcaklıklarıyla ba a çıkmak için rutin i
çizelgesini takip etmemesinin do rudan sonucudur.
Bu i i rutin döngüsünde devam ettirme konusundaki eksiklik de kötü idare ve
planlamadan kaynaklanıyor.
Metronet, Queensway istasyonunun yenilenmesinin ardından zamanında açmadı ında
da Londralılar ma dur olmu tu.
London Underground, Metronet’i kötü performansından dolayı zaten cezalandırdı.
Ancak ne yazık ki, merkezi hükümet tarafından Londra'
da uygulanması zorunlu
kılınan Public Private Partnership’in artları uyarınca bu irketi sözle mesinden
çıkarma yetkisi yok.
Bisiklet sürücülerinin de yolu kullanmaya hakkı vardır
Daha fazla bisiklet kullanmamıza yönelik olarak verilen mesajlar sanırım Londra’daki
otobüs oförleri tarafından kulak ardı ediliyor.
Bu sabah, yol kurallarına uymama kar ın bir otobüs oförü beni yolun dı ına atmaya
çalı tı.
ans eseri yaralanmadım fakat bisiklet sürücülerinin de yolda olma hakkının oldu u
mesajının do ru yerlere ula ması gerekti inin çok önemli oldu unu dü ünüyorum.
Buna otobüs oförleri de dahil.
A Hughes
Bu durumu polise ve Transport for London’a rapor etmelisiniz.
Onlara kazanın zamanını, otobüs numarasını ve otobüsün gitti i yönü bildirmeyi
unutmayın.
Ya adı ınız tatsız olaya kar ın Londra’daki otobüs oförleri Birle ik Krallık’taki en
iyi e itim görmü sürücüler arasındadır. Sürü testini geçmelerinin ardından tüm yeni
sürücüler çalı tıkları ilk yıl içinde London Buses BTEC ehliyetini almak zorundadır.
u anda Transport for London, Cycling Centre of Excellence ve London Cycling
Campaign tarafından bu e itim kapsamında kullanılmak üzere bir video hazırlanıyor.
Video, otobüs oförlerinin davranı larının bisiklet sürücülerine olası etkisi
konusundaki bilinçlilik düzeyini artırmayı hedefliyor.
Transport for London u anda çalı makta olan oförlere, bisiklet sürme konusundaki
hayati önem ta ıyan belirli unsurlar ile ilgili yerel bilgilerle birlikte otobüs garajları
temin ederek ula ıyor.
Belediye Ba kanına görü lerinizi bildirin
Belediye Ba kanı görü lerinizi dinlemek konusunda daima istekli olacaktır. Belediye
Ba kanına dü üncelerinizi iletmenin birçok yolu var:
• Örne in, City Hall, The Queen'
s Walk, London, SE1 2AA adresine
yazabilirsiniz. Mektubunuzun bu sayfada yayınlanmasını istiyorsanız, üstüne
‘The Londoner’ yazdı ınızdan emin olun.
• Ayrıca, kendisine [email protected] adresi aracılı ıyla e-posta
yollayabilirsiniz.
• Telefonla radyo yayınına katılabilirsiniz: Belediye Ba kanı BBC London ve
Capital Gold radyolarındaki yayınlara telefonla katılmaktadır. Ayrıntılı bilgi
için radyo istasyonlarını arayın.
S.15
Yırtıcı Ku un zinde
Londra, alaca do anları izlemek için en uygunsuz yer gibi gözükebilir ancak yaz
boyunca do anları diledi iniz gibi gözlemleyebilirsiniz.
Her sene be adet alacalı do an çifti yuva yapmak ve yavrularını büyütmek için
ba kente gelir.
Yırtıcı ku lar normal artlarda görülebilecekleri deniz kenarındaki uçurumların yerine
gökdelenlerin çıkıntılarını ve yüksek ofisleri tercih ediyorlar. Bir do an çiftini de
South Bank’deki Tate Modern'
de genellikle tünedikleri yüksek bacada görmek
mümkün.
Kentimizi ziyaret eden do anları Eylül ayının 17’sine kadar Tate Modern’in dı ında
Royal Society for the Protection of Birds’ün kurdu u teleskoplarla gözlemlemeniz
mümkün.
kinci Dünya Sava ı sırasında do anlar, ordunun posta güvercinlerine saldırıyordu.
Bu nedenle ço u öldürülmü tü.
Bunun ardından dünyada av konusunda en atik ku olan do anlar ba kente pek çok
yiyecek maddesi bırakılarak yeniden çekildi. Bırakılan yiyecek maddelerinin arasında
güvercinler de bulunuyordu.
Genel anlamda alacalı do anların üçte birinden az bir kısmı, kazalar, yiyecek
yoksunlu u ya da insanlar (av konusu oldu u tek canlı) nedeniyle yavrulama ya ına
yani iki ya ına ula abildi. Üstelik toprak sahipleri, av bekçileri ve yumurta
toplayıcıları tarafından da sürekli olarak hedef tahtası haline getirildiler.
Alacalı do anların nesli tükenmek üzere ve artık bu ku lar kanunlarla korunuyor. Bu
nedenle yuvaladıkları bölgeler gizli tutuluyor.
Be çiftin yuvaladı ı bölgeler öyle sıralanıyor: City of London, Barking,
Wandsworth, Croydon ve Tower Hamlets.
• RSPB'
nin teleskopları da 17 Eylül’e kadar haftanın her günü 12.00’dan
19.00’a dek, Cuma günleri ise 20.00'
a kadar Tate Modern’de meraklılarına
sunuluyor.
• Daha fazla bilgi edinmek için 020 7808 1260 no’lu telefonu ya da www
rspb.org.uk adresini ziyaret edin.
Onları nasıl gözlemleyeceksiniz?
• Alacalı do anların gövdelerinin üst kısımları mavi gri tüylerle kaplıdır.
Karınlarının alt kısımdaki beyaz tüylerin üzerinde bulunan kısa siyah çizgiler
de dikkat çekmektedir. Ba kısımlarında tacı andıran siyah tüyler göze
çarpıyor ve gaga çevrelerinde de “bıyık” benzeri siyah desenler bulunuyor.
• Bu ku ların boyutları 50 cm’yi buluyor. Ayrıca 120 cm’ye ula an kanat
boylarının oldu unu da söylemek mümkün.
• Dünyanın en atik avcı ku u olarak bilinen alacalı do anlar, avlarını elde etmek
için havanın içine daldıklarında saatte 200 km hızla gidebilmektedirler.
Dolayısıyla onları izlemek istiyorsanız dürbün ya da teleskop kullanmanızı ve
çok dikkatle izlemenizi tavsiye ederiz.
Geziler ve konferanslar yarasaların imajını de i tiriyor
Londra’da A ustos ayı içinde European Bat Weekend’in (Avrupa Yarasaları Hafta
sonu) bir parçası olarak bir dizi konferans ve gezi düzenlenecek.
Birle ik Krallık’taki ve Avrupa’daki yarasa nüfusunda gözle görülür bir dü ü
kaydediliyor. ngiltere’deki 17 yarasa türünden altısının nesli tükenmek üzere.
Bunların yanında nesli tükenmek üzere olan türlerden bir ba kası da farekulaklı
yarasa. Di er altı yarasa türünün gelece i de pamuk ipli ine ba lı.
Londra en az 11 yarasa türüne ev sahipli i yapıyor ancak kayıtlara geçen rakamlar on
yıldan uzun bir süredir tersine ivmeye i aret ediyor. August Bank Holiday haftasonu
süresince London Bat Group (Londra Yarasa Gurubu) kanatlı memelilere dair bilinci
artırmak adına birçok etkinlik düzenleyecek.
•
Londra’da yarasalara ili kin düzenlenen geziler ve konferanslar hakkında
bilgi edinmek için www.londonbats.org.uk adresini ziyaret edebilirsiniz.
Blue Peter Bahçıvanı ile Bahçıvanlık Kö esi, Chris Collins
Gölge sorununa ı ık tutmak
Sizin bahçenize de Londra’daki pek çok bahçe gibi saatlerce güne dü müyorsa
umutsuzlu a kapılmayın.
Do ru bitkileri seçti inizde ve bitkilerinize özen ve sevgi gösterdi inizde bahçenizin
muhte em olaca ını siz de göreceksiniz. A k merdiveni, hosta, Rodgersia ve yılan
yastı ı gibi orman zemininde çıkan bitkiler bu tür bahçelere rahatlıkla dikilebilir.
Ayrıca Arum ve Rodgersia gibilerinin de harika çiçekleri vardır. Bahçeniz gölgeli
ancak kuruysa Ta kırangil, Çöpleme, Iris Foetidissima ve Da Lalelerini ekmeyi
deneyebilirsiniz.
Biraz daha iddialı bir eyler yapmak istiyorsanız, harika görünümlü e reltiotu a acını
deneyebilirsiniz.
Gölgenin olumsuz etkisinden kaçınmanın ba ka bir yolu ise Yaban Asması gibi
tırmanıcı bitkileri yukarıya ya da bahçenize gölge yapan bitkilerin güne ten tacına
sarın.
ayet a açların alt dalları a a ıya sarkmı sa ve bahçe alanınıza engel te kil ediyorsa
bu a açları budamakta fayda vardır. Bu, “taç alma” olarak bilinen bir i lemdir ve
gölgede kalan bahçenizden hava ve rüzgarın geçmesini sa layarak bitkilerinizi daha
mutlu kılar.
Gölgelik bir alanda çimin büyümesini sa lamak biraz güç olabilir ancak farklı
tohumların kullanılması halinde verim alınması mümkündür.
Bu çim tohumlarından iki tanesini önermek mümkündür. Bunları, Agrostis
Stolonifera ve yıllık salkım otu olarak sıralamak mümkündür. Uzman çim
tedarikçileri hakkında bilgi için internete ba vurabilirsiniz. te size birkaç ipucu…
Çimleri çok kısa kesmeyin (2,5 cm) ve yosun olu umu olursa üzülmeyin.
A ustos'ta Yapılacak Bahçe leri
• Olgunla mı larsa bazı meyveleri toplayabilirsiniz.
• Yılın bu zamanında çimenler genelde büyümez. Dolayısıyla bahçenizin ye il
kalmasını istiyorsanız çimenlerinizi kesmeyin.
• Çiçekleri kula akaçan, kurumu ot ve çalı olup olmadı ını görmek için
kontrol edin.
• Ku banyolarını dolu tutun
S.17 Sa lık Sayfası
Sıcak havalara uygun sa lık testimizle . .. . . sıcakları yenin.
Pek ço umuz sıcak ve güne li havanın özlemini duyuyoruz. Güne te boylu boyunca
uzanmak, havuzda serinlemek ve barbekü keyfini çıkarmak... te yazın anlamı bu.
Birkaç sa anak ya ı ı saymazsak Londra bu sene alabildi ine güne e doydu. Kent
sıcaklıkları 1925'
ten bu yana termometrede görülmeyen düzeylere ula tı. 12
Haziran'
da sıcaklık 30.7 C'
yi buldu.
Met Office (Meteoroloji Dairesi) sıcaklıkların çok daha fazla yükselebilece ini ve
yeni sıcak hava dalgasının ülkeyi vurabilece ini ifade ediyor.
Ancak sıcak yaz günlerinin tadını çıkarırken, en sıcak zamanlarda dikkati elden
bırakmamak da büyük önem ta ıyor.
Sıcaklıklar gözle görülür bir ekilde arttı ında vücudun a ırı ısınmasından
kaynaklanan susuz kalma tehlikesi gündeme geliyor. A ırı sıcaklar yorgunlu a ve çok
daha ciddi bir durum olan güne çarpmasına neden olabiliyor. Her iki durum da acil
tedaviyi elzem kılıyor.
26 C civarında seyreden çok daha hafif sıcak hava dalgalarında dahi sorun ya anması
olası.
Termometrelerin 38 C'
yi gösterdi i 2003 yılı A ustos ayındaki sıcak hava dalgası
esnasında ngiltere ve Galler’deki ölüm oranları 2.139 ki i yani yüzde 16 oranında
arttı.
Bu durum en feci haliyle Londra’da ya andı. Çünkü büyük ehirler di er yerlerden bir
iki derece her zaman daha sıcak olmaktadır. Londra’daki ölüm oranlarında yüzde
42’lik bir artı oldu unu görüyoruz.
Üstelik sıcaktan en çok etkilenen de Londra’daki ya lı nüfus.
Sıcak hava dalgası sırasında 75 ya ındaki ki ilerin ölüm oranının yüzde 59’a çıktı ını
saptamak mümkün.
Sıcak hava dalgasının ardından hükümet bir Heatwave Plan (Sıcak Hava Dalgası
Planı) tasarladı. Bunun sonucunda Met Office sıcaklıklar tehlikeli seviyelere
çıktı ında uyarılar yayınlamaya ba ladı.
Londra’da ardı ardına iki gün 32 C ise ve ak am sıcaklıkları 18 C’nin altına
dü müyorsa sıcaklık alarmı veriliyor.
Bu sıcaklıklara kar ı özellikle dikkatli olması gereken kesimi ya lılar, çocuklar, kalp
ya da herhangi bir kronik sa lık sorunu olan ki iler ve fiziksel anlamda aktif olarak
çalı an ki iler, örne in i çiler olu turuyor.
Yaz Güne inden Zarar Görmeyin
Uyarı aretleri
A ırı sıcakların neden oldu u ya da olabilece i rahatsızlıklar öyle sıralanabilir:
• Sıcaktan kaynaklanan yorgunluk,: ba a rısı, ba dönmesi, mide bulantısı,
kusma, kas a rıları ve kramplar, soluk beniz, yüksek ate .
Tedavi: Dinlenmek, so uk ve alkolsüz sıvılar almak ve vücut ısısını so uk bir
du la, banyo yaparak ya da yüzerek dü ürmeye çalı mak eklinde
yürütülebilir.
• Güne Çarpmasının belirtileri iddetli ba a rıları, mide bulantısı, a ırı
susama, uyku, a ırı sıcak, kırmızı ve kuru cilt, vücut ısısında ani yükselme,
zihin bulanıklı ı, sinirlilik, a ırı titreme, kasılma ve bilinç kaybı eklinde
sıralanabilir.
Tedavi: Bu durumda derhal tıbbi yardım alın. Güne çarpmasının a ırı
hallerinde beyine zarar veren ya da ölüme neden olan bir unsur olabilece ini
unutmayın.
Sıcaklarda güvende olmak için:
• Günün en sıcak saatlerinde dı arı çıkmaktan kaçının (11.00 ila 15.00).
• Dı arı çıkmak durumunda olmanız halinde güne kremi sürmeyi, apka
takmayı unutmayın. Ayrıca, ince ve bol kıyafetleri tercih edin.
• Günde en az sekiz bardak sıvı (alkolsüz) almaya çalı ın.
yi Kom u Olun
Ya lı ki ilerin ve sıcak hava dalgasında zorluk çekebilece iniz dü ündü ünüz
ki ilerin durumunu kontrol etmeye çalı ın.
Daha Fazla Yardım ve Bilgi çin:
• NHS Direct: 0845 46 47 (24 saat açık), www.nhsdirect.nhs.uk.
• Department of Health (Sa lık Bakanlı ı): 020 7972 2000, www.dh.gov.uk.
• Sıcak hava dalgası süresince sa lık tavsiyeleri almak için yerel GP’nize
ba vurunuz.
GP’nize ba vurun
Bu ay Hillingdon’da GP’lik yapan Dr. Mahendra Mashru, sıcak havalarda sa lıkla
ilgili en çok sorulan bazı soruları yanıtlıyor.
Sıcak havalarda besin zehirlenmesi geçirme olasılı ım daha mı fazladır?
Evet. Sıcak havalar nedeniyle, salmonella ve campylobacter gibi zehirlenmeye neden
olan bakteriler çok daha hızlı üremekte ve büyümektedir. Buzdolabınızın ısısını 10
C’nin altında olacak ekilde dü ürdü ünüzden emin olun.
Süt ve et ürünlerini dı arıda bırakmamaya dikkat edin.
Bu ürünleri, alı veri ten döner dönmez buzdolabına koymaya özen gösterin. Zira, bu
besinler, sıcak havada bir iki saat dı arıda bırakıldı ında kontamine olmaya
e ilimlidir.
Yazın yapılan barbeküler de besin zehirlenmesine neden olan ba ka bir önemli
unsurdur. Yiyece in yeteri kadar pi memi olması tehlikesinin yanında pek çok insan
besinlerde geçerli olan temel hijyen kurallarının önemini de göz ardı etmektedir.
Pi memi ete dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. Özellikle, ekmek, salata
gibi yiyece iniz ya da içece iniz herhangi bir eye hatta sigaranıza dahi dokunmadan
önce ellerinizin yeterince temiz oldu undan emin olmaya çalı ın.
Kaç faktörlük güne kremi kullanmalıyım?
Cilt tipi fark etmeksizin 15 ya da daha yüksek faktörlü güne kremi kullanmak ve
güne e çıkarken, günün en sıcak saatlerinde gölgede durmak gibi makul önlemler
almak önem ta ımaktadır.
Uzun kollu kıyafetleri tercih etmek, apka ve güne gözlü ü takmak güne ten
korunmanın en iyi yöntemleridir.
Sıcak havalarda egzersiz yapmaktan kaçınmalı mıyım?
Hayır. Yalnızca mantık çerçevesinde egzersiz yapmaya gayret edin.
Haftanın en az be günü 30 dakika (çocuklar için her gün 60 dakika) fiziksel
aktivitede bulunmaya devam etmeye çalı ın. Ancak sıcak günlerde, günün en sıcak
saatlerinde (11.00 ila 15.00) egzersiz yapmaktan kaçının, ince, bol ve pamuklu
kıyafetler giymeye çalı ın.
Bunun yanında egzersiz yaparken her 20 dakikada bir bir bardak su içmeye dikkat
edin.
Tabi sıcak havada aldı ınız sıvı miktarını da artırmanız gerekiyor.
Ne kadar su içmeliyim?
Her insanın ortalama olarak günde altı ila sekiz bardak (1.2 litre) su içmesi
önerilmektedir.
Sıcak havanın hüküm sürdü ü günlere paralel olarak aldı ınız sıvı oranını
artırmalısınız.
Çok su içmeyi sevmiyorsanız, meyve sularını ya da di er karbonatsız, ekersiz
içecekleri deneyebilirsiniz.
Çok fazla çay, kahve içmekten ya da alkol kullanmaktan kaçınmaya çalı ın.
Bu sıvılar vücuttaki susuzlu u artırır dolayısıyla çok daha fazla su içmenizi gerektirir.
S.18
Gösteri Önerileri
Kentteki en iyi gösteriler için The Londoner Theatre Offers’dan aldı ınız bilet
önerileri ile daha az ödeyerek mükemmel bir gece geçirin.
The Canterbury Tales
Bir bilet satın alın di er bileti ücretsiz kazanın. . 41 Sterlin tasarruf edin.
Gösteri iki bölüm halinde sunuluyor. Birinci bölümde The Knight, The Miller öyküsü
ve Di er Öyküler anlatılırken; ikinci bölüm The Wife of Bath ve Di er Öykülere
ayrılır.
Gielgud Theatre’da izleyicilere sunulacak olan The Canterbury Tales’in iki bölümü
kendi kendine yetebilen prodüksiyonlar olarak yorumlanabilir. Sizlere iki seçenek
sunuyoruz. Bir bilet satın alabilir ve ikinci bölüm için bilet kazanabilirsiniz. Ya da
aynı gösteri için bir bilet fiyatına iki bilet alabilirsiniz.
Bilet ayırmak için 0870 950 0915 numaralı telefondan bilet gi esini arayarak
rezervasyon yaptırabilir ve “Londoner Offer” eklinde belirtebilirsiniz. En yüksek
fiyatla satı a sunulmu üç bilet için 30 A ustos 2006’ya kadar geçerlidir. Önceden
satın alınmı biletlerle de i tirilemeyece i gibi di er tekliflerle ba lantılı olarak
kullanılamaz.
Bazı gösteriler/tarihleri iptal edilebilir. Bu nedenle rezervasyon yaptırırken bu durumu
kontrol etmeyi unutmayın.
Donkeys' Years
En yüksek fiyatlı biletler (genellikle 45 Sterline kadar yükselir) yalnızca 25
Sterlin.
A ustos 2006’nın sonuna kadar Comedy Theatre’daki performanslarda Pazartesiden
Per embeye kadar geçerlidir. Rezervasyon için, 0870 060 6637 no'
lu telefonu arayın
ve ‘Londoner offer'diye belirtin.
Seven Brides for Seven Brothers
En yüksek fiyatlı biletleri 10 Sterline satın alın (normal fiyatı 47.50 Sterlin’dir).
9 Eylül 2006’ya kadar Cuma ve Cumartesi ak amları dı ında tüm performanslarda
geçerlidir. Rezervasyon için, 0870 380 2003 no'
lu telefonu arayın ve ‘Londoner offer'
diye belirtin.
Footloose
En iyi koltukları 25 Sterline satın alın.
31 A ustos’a kadar Cumartesi geceleri hariç tüm performanslarda geçerlidir.
Rezervasyon için, Novello Theatre Bilet Gi esi’ni 0870 950 0935 no’lu telefondan
arayıp '
The Londoner August offer'demeniz yeterli.
Fool For Love
En yüksek fiyatlı biletler (genellikle 45 Sterline kadar yükselir) yalnızca 22.50
Sterlin.
31 A ustos 2006 tarihine kadar, Cumartesi hariç tüm performansların en yüksek
fiyatlı biletleri için geçerlidir. Rezervasyon için, 0870 890 1101’ no’lu telefondan
Apollo Theatre bilet gi esini arayın ve '
Londoner offer'diye belirtin.
The Woman in Black
En yüksek fiyatlı biletler (genellikle 36 Sterline kadar yükselir) yalnızca 18
Sterlin.
Rezervasyon için, Fortune Theatre Bilet Gi esi’ni 0870 060 6626 no’lu telefondan
arayıp ‘ Londoner offer'demeniz yeterli. 31 A ustos 2006 tarihine kadar Pazartesi ve
Per embe ak amları ile Salı ve Cumartesi matinesi için geçerlidir.
Lütfen önceden rezervasyon yaptırın. Hüküm ve ko ullar uygulanır ve teklifler
rezervasyon ücretine de tabi tutulabilir.
S. 19 BBC London – Londra’da ne olup bitti ini size bildiren kılavuzunuz
Londra’daki Ücretsiz Etkinlikler:
Mela sihri
London Mela, Londra’da Asya kültürü ve müzi ine yönelik olarak düzenlenen en
büyük festivaldir
13 A ustos, 12.00-21.00 Gunnersbury Park, W3. Tel: 020 7983 4000.
www.london.gov.uk.
Tube: Acton Town.
Summer of Sport
Bu üç aylık yaz sezonunda biraz canlanmaya ne dersiniz? Kriket, atletizm, rugby,
netball ve daha pek çok spor aktivitesi ücretsiz olarak sunuluyor.
30 Eylül’e kadar farklı mekanlarda.
www.london.gov.uk/summer-of-sport .
Trafalgar Square Arts Festival
A ustos ayı içinde üç hafta kadar Trafalgar Square, Trafalgar Square Arts Festival’e
ev sahipli i yapacak. Listenin tamamını ö renmek için, A ustos ayı boyunca her
Çar amba sabahı BBC London 94.9FM Breakfast Show’u dinleyin.
3-20 A ustos arası, Per embe günleri 18.00, Cuma günleri 20.00, Cumartesi ve Pazar
günleri ise 15.00'
da. Trafalgar Square, WC2.
Tel: 020 7983 4000
www.london.gov.uk/trafalgarsquare
Tube/Demiryolu: Charing Cross, Leicester Square.
Kids' Week
Theatreland'
in en heyecanlı gösterilerinden birkaçının perde arkasına gizlice göz
atmak ve bu gösterileri hiçbir ücret ödemeden izlemek ister misiniz? Kids'Week, bir
yeti kinin refakatinde çocuklara Mary Poppins, the Lion King ve Chicago gibi
Londra’nın en büyük West End gösterilerini izleme ansı sunuyor.
18 A ustos-1 Eylül. Farklı mekanlarda, West End, WC2.
Tel: 0870 400 0800, www.kidsweek.co.uk.
Capital Age Festival
Ya lı kesim tarafından ve yine ya lı kesime yönelik olarak düzenlenen dördüncü
Capital Age Festival’ine katılın.
20 A ustos, 14-18.00. Bernie Spain Gardens (Oxo Tower Wharf’ın yanında), South
Bank, SE1.
Tel: 020 7785 3870
www.london.gov.uk.
Tube: Waterloo/Blackfriars.
Londra’da yapılan 5 ey: Jono Coleman’ın A ustos ayı etkinlik listesi
Great British Beer Festival
CAMRA'
s Great British Beer Festival kapsamında dünyanın en büyük pubında sıra
dı ı tatlardan keyif alın.
1-5 A ustos, Earls Court, SW5. Tel: 01727 867 201.
www.camra.org.uk.
Tube: Earl'
s Court.
Under the Black Flag görmek için son ans.
Globe'
un yeni cesur prodüksiyonu '
Under the Black Flag’ ile korsanlık dü leriniz
gerçek olsun.
9 Temmuz- 12 A ustos Shakespeare'
s Globe, 21 New Globe Walk, SE1. Tel: 020
7401 9199.
www.shakespeares-globe.org.
Tube: London Bridge.
Avenue Q
Avenue Q gerçekten farklı bir kukla gösterisi müzikalidir. Hicivle dolu arkılar ve
siyasi yorumlarla bezenmi gösterinin ba ka bir muhalif West End ba arısı olaca ı
kesin.
30 Eylül’e kadar. Noel Coward Theatre, St Martin'
s Lane, WC2. Tel: 020 7437 4370.
www.ticketmaster.co.uk.
Tube: Covent Garden.
Dinosaur Dinners
Natural History Museum’daki yeni Jurassic sergisi her ya tan çocu u e lendirecek
kadar korkunç.
Sergi 15 Nisan 2007’ye kadar ziyarete açık olacak. Natural History Museum,
Cromwell Road, SW7. Tel: 020 7942 5000.
www.nhm.ac.uk.
Tube: South Kensington.
Kenwood Proms’un Son Gecesi
Açık havada gerçekle tirilecek olan bu konser mezzo-soprano Katherine Jenkins ile
ba layıp Rule Brittania gibi herkesin be eniyle dinledi i sanatçılarla devam edecek.
27 A ustos. Kenwood House, Hampstead, NW3. Tel: 0870 333 6206.
www.picnicconcerts.com.
Tube: Hampstead.
Jono Coleman’ın sabah ovu hafta içi her gün 6.00-9.00 arası BBC London
94.9FM’de.
Proms in the Park’I izlemek için . bilet kazanın.
The Londoner ve BBC, dergi takipçilerine 9 Eylül’de yapılacak olan BBC Proms in
the Park’a çift ki ilik dört bilet kazanma ansı sunuyor.
Konserde, soul efsanesi Lionel Richie, talyan tenör Vittorio Grigolo, ünlü soprano
Angela Gheorghiu ve ödüllü trompetçi Alison Balsom sahne alacak.
Kazanma ansını yakalamak için a a ıda görece iniz soruya verece iniz yanıtı yine
a a ıda görece iniz e-posta ya da posta adresine gönderin. Ayrıca yanıtınızı
'
Londoner Proms Competition’ yazarak göndermeyi de unutmayın.
Soru: Vittorio Grigolo hangi ülkedendir?
Sona erme tarihi: 14 A ustos. Kazanacak kadar anslı de ilseniz 0870 899 8100 no’lu
telefonu arayıp (24 saat ulusal telefon ücreti uygulamasına tabidir. Ayrıca 2.25 Sterlin
i lem ücreti uygulanmaktadır), 020 7589 8212 no’lu telefondan Royal Albert Hall’a
ula ıp (9.00-21.00, 2.25 Sterlin i lem ücreti uygulanmaktadır) ya da
www.bbc.co.uk/proms internet adresinden bilet satın alabilirsiniz .
Londra’m
Aktör Jimi Mistry, Robert Elms’e Londra ile ilgili sevdi i eyleri anlatıyor.
Robert’ı, hafta içi her gün ö len ile 15.00 arası BBC London 94.9FM’de
dinleyebilirsiniz.
En sevdi iniz semt neresidir?
Kesinlikle Soho… Özellikle güne li bir günde. Plak ma azalarının kalabalı ını,
kuryelerle çarpı maları, film ruloları teslim etmek için ortalıkta ko u turanları ve
sokaklarda içen insanları gerçekten çok seviyorum. Gerçekten de ola anüstü bir
atmosferi var.
En sevdi iniz bina hangisi?
BT tower. Londra’nın neresinde olursanız olun o binayla bir ekilde ili kiniz
oldu unu biliyorsunuz. Bana kalırsa bu tam Londra'
ya özgü bir ey.
Londra’daki en iyi manzara nerede?
Crouch End’te ya ıyorum ve Alexandra Palace manzarama bayılıyorum. Öte yandan
Alexandra Palace’tan baktı ımda da evimin görüntüsü çok ho uma gidiyor. Orada
olmanın size verdi i bir özgürlük duygusu var.
Favori açık mekanınız neresi?
Hampstead Heath bu konuda bence bir hazine.
O kadar geni ve ilginç ki her gitti inizde daha önce hiç bulmadı ınız bir kö e ve o
kö eden de harika bir manzarayı ke fedebiliyorsunuz. Güne li bir yaz gününde
ailenizle ya da arkada larınızla birlikte gitmek için daha iyi bir yer olamaz.
En sevdi iniz dükkan hangisi?
Plak satın almayı seviyorum. En sevdi im plakçı yani Audio Gold da evimden çok
uzakta de il. Park Road’un hemen altında Muswell Hill’e do ru çıkarken. Gerçekten
harika bir yer oldu unu söyleyebilirim. Dükkanı i leten çocuklar, plak ve müzik
fuarlarına gidiyorlar ve eski model ses cihazları i iyle u ra ıyorlar. Dolayısıyla burası
ses cihazlarını satan bir ma aza burası. Ancak ma azanın her yanının, tepeden tırna a
cihazla dolu oldu unu söyleyebilirim.
En sevdi iniz pub hangisi?
Highgate Village’daki The Wrestlers.
The Wrestlers gerçekten de geleneksel bir Londra pubı. Üstelik i letmesini de
arkada ım yapıyor. Ayrıca, Pazar günleri rostonun en iyisini de bu mekanda
bulabilirsiniz. Fakat pub hakkındaki harika olan ey aile ortamının hemen
hissedilmesi. Oldukça güzel bir bahçeleri var. Bu nedenle kızımı da oraya
götürebiliyorum.
Londralı en sevdi iniz yazar hangisi?
Kesinlikle Derek Trotter. Del Boy, son 20 yılın en harika komedi yapıtlarından
biridir. David Jason’ın bu ola anüstü e lenceli karakteri yaratmayı ba arması buna
kar ılık bu karakterin karikatür halini döndürmemesi Jason’ın bir dahi oldu unu
dü ündürüyor.
Londra’nın geçmi ine bir yolculuk yapacak olsanız kaç yılına dönmek
isterdiniz?
Londra’nın oldukça fiyakalı oldu unu dü ündü üm canlı 1960’lara dönmeyi isterdim.
1960’lı yıllarda, 18 ya larımda Camden yakınlarında tek odalı bir evde ya amak
harika olabilirdi.
Yarı malar için yazı ma adresi:
The Londoner Competitions
City Hall
The Queen’s Walk
London
SE1 2AA
Elektronik Posta: [email protected]

Benzer belgeler