SML- Nakil

Transkript

SML- Nakil
T.C.
l,fr,lt rGtrh.r n.cKANLrGr
Salhk lgleri Dairesi Bagkanllr
S a y r: 8 . 0 8 . 0 . S D B . 0 . 3 1 1
. 0. 5
11
. 10 /
Konu: Sallrk MeslekLisesiOlrencinakilleri
1 0 0 7 . 2 0 0 82"4 2 2
.vALtr,IGiNE
(Milli Elitim Miidlirlii$i)
Ilgi : a) Meslekive Tekniklllitim Ycinetmelili.
b) 23.06.2006
t a r i hv e B . 0 8 . 0 . S D B . 0 . 3 1 . 0 1 . 1 1 . 5 1 0 1s1a8y7r2hy a z t .
c) 02.05.2008
t a r i hv e B . 0 8 . 0 . S D B . 0 . 3 1 . 0 1 . 1 1 . 5
l 61505i s a y r hy a z r .
Sa!,lrk meslek lisesi rilrenci nakillcri ile ilgili olarak ilgi (a) Ydnetmelik, ilgi (b) ve ilgi (c)
yazr dolrultusunda iglem yaprlmasristenmiqti.Ancak, adr gegenokullarrmrzamerkezi yerleqtirme
puanr ile iilrenci alrnmasrnaragmen, diploma notu ile dlrenci alan diler meslcki ve teknik
ortadgretimkurumlarr gibi delerlendirilmesisonucuBaqkanlr[rmrzacifrenci nakilleri iqin gok sayrda
yazrh vc sdzli.iba;vurularolmaktadrr.
Olrenci nakillerinde;
l. Sa$rk meslek liselerinin haltalrk ders dafrtrm gizelgeleriile Olretirl programlan di[er
oftadEretimkurumlannrnhaftahk dcrs dalrtrm gizelgeleriile dpretim programlarrndanfarklt olmasr
nedeniylebu kurumlardanyaprlacaknakil taleplerininkabul edilmemesi,
2. O[rencilerin, merkezi sistem yerlegtirme puanlarrna g6re adr gegen okullartmtztn
alanlannaayn ayn tercih yaparakyerlegmesi,her alanrnyerlegmepuanlnrnfarklr olmasr nedeniyle
kesinlikle kendi alanlarrdrgrndanakillerininyaprlmamast,
de[erlendirebilmesiigin srnrl'<ilrencikonlenjanlartntnen fazla,
3, Nakil bagvurularrnrn
l 0 u n c us r n r f h e rg u b ei g i n2 6 ,
I I i n c i s r n r f h e r ' 5 u bieg i n2 8 .
l 2 n c i s r n r f h e r ; u b ei g i n 3 0 O l r e n c io l a c a kq e k i l d eb e l i r l e n r n e s i .
4. Nakil baqvurularrnrn,
dfrencinin Ogrenimg6rdugii okul miidiirltigiine dilekgeyle (EK-l)
yaprlmasr,
5. Okul mildi.irlUkleri,Ofrenci Nakline Esas Durum Belgesi'ni (EK-2) doldurarak naklen
gidilmek istenenokul miidi.irliiltineen gegbir hafta igindegtindermesi,
6. 9 uncu srnrflarda iifrenci nakli yaprlmaz, zorunlu hallerde;
okulda bo; kontenjanolmast.
a, Nakil talebindebulunLrlan
b. Ogrencinin okula ycrlegmcpuanlnrnnakil talebindebulundufu okula aynr yrl kayrt
yaptrrancn dtiqiik ii[rencinin yerlcAmepuantndanyiiksekolmasr.
7. 10 uncu, 11 inci ve 12 nci srnrf iilrenci nakillerinde;
a. Nakil talebindebulunulanokulda bogkonteniauolmast,
b, Nakil taleplerininders kesimindensonrayaprlanoftalama yiikseltme ve sorumluluk
srnavlanbitiminden eyliil ayrnrnilk haftastndayaprlacaksorumlulukstnavlartntn5 i9 gtinii dncestne
k a d a ry a p r l m a s r ,
c. Naklen gidilmek istenen okulda, eyliil ayrnrn ilk haftasrndayaptlan sorunrluiuk
s r n a v l a r r nlra k i p e d e n i l k i ; g i i n i i " K o n t e r . r j abne l i r l e m e .K a y r t - K a b u lv e N a k i l K o m i s y o n u ' - n u n
toplanmasl.bagvurularrdelerlendirerekilan etmesi,
-1-
tttlHtJ
M.E.B.Bc$evlerKampustiJ-Blok/ ANKARA
Saglrkiileri DairesiBa$kanIrgr
' f e l :( 0 3 1 2
2lI l816 2ll 1682)/4133780
l.'ax:(0312222 63 7l)
e-mail: [email protected] http://www.sdb.meb.gov.tr
ffi;
lo_ltLllr
ffiffilflq6l1
T.C.
N,,rtr,I,iNdirfur BAKANLICI
Salhk lgleri Dairesi Bagkanhlr
S a y r: B . 0 8 . 0 . S D 8 . 0 . 3 1 1
. 0. 5
11
. 10 /
Konu: Salhk MeslckLisesiOgrencinakilleri
-/,d. Okulun bog kontcnjanlarrnafazla sayrdabagvuruyaprlmrgsakomisyonurr belgcler
iizcrindeyapaca!r de!erlendimede <incelikliolarak;
aa. O[rencinin annc veya babasrnrnson altr ay iqinde illel arasl yaptrErgorcv ycri
v e y ai ; y c r i d e g i q i k l i [ i .
bb. Olrencinin nakil talebindebulundulu okulun e[itim bdlgesindekiherhangibir'
ikinci basamakyataklr tedavi kurumunda tedavi gormcsi gcrcktiIinin hakem
hastanelarafrndanonaylanmasr,
l i r n i r ' r nr r J e i c r l c r r d i r i l r n c s i .
cc. Diler nedcnlcrcbaflr nakil taleplerindeise nakil ba;vurusundahuLunanlarrn
yerlegtirmepuanriistiinltigiinegiire srralanarak
belirlenmesi,
8. Sonuglann veliye ve ilgili okul miidiirltiliine yazrh olarak en geg 2 i9 gtinii iginde
bildirihnesi,
9. Naklin uygun gdriildiifiintin ilgili okul miidiirli.i![ ve dlrenci vclisine teblilini izleyen 3 i9
giinii iginde yeni okula kayrt yaptrnlmasr,ancak <izreba[h geqitli sebeplerlebu siirenin agtlmast
gartrylada kayrtyaptrnlmasr,
durumunda,cizriln l0 giin igindebelgelendirilmesi
10. Nakli kabul eden okul miidiirliiliince dgrencinin,tasdiknameve 6lrenci dosyasrdnceki
okulundanistenmesi,
gerekrnektedir.
Bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim.
SalihQELIK
Miiste$arYardlm
EK:
l- DitckgeOmepi(l sayfa)
2- OfrenciNaklineEsasDurumBelgesi(l sayf'a)
DAGITIM:
GercIi
Il Planr
roi!LU.l
'""'S"."riii'ltjl';ii,"i';lJ::lTi:-y;:.1,ifiicrKan'pusiir-Brok/Aurnnn;;.:
ffi
[flq6]1
Wl*lfrl,;'##,1,,,np,,***,oo.neb.so\.rr
EK.I
..SAGLIKMESLEKLiSESiMi]Di]RI-iIciITII
. . . . . . . / . . . . . . O l r e t iyr rnl r n d ao k u l u n u z
lEiillilll
. . ..a l a n r / b t i l i i m
. .i.i. . . s r n r l . . . . . .n. o l u
ri;;;t;;;k";;;;;;f;;iiy;;;;;
nedenil're
nakren
Gereginibilgilerin
izearzcdcrirn.
....1
....120..
(- r^g. r e n cI v e l l s l n l n
Adr Soyadr
lnza
ADRES:
Tel:
[]v:
ccp:
c-posta
EK:
EK-2
T.C.
VALiLiGi/KAYMAKAMLIGI
...............Saflrk MeslekLisesiMiidiirliiIii
O C n n n c iN A K I - i N E
[ S A sD r R r .M B E L G E S i
Sayr
Konu
i
:
LISESTMUDTJRLUGI.]NE
l . A d rv c S o r r d r
:....................
2 . T . ( . K i m l i k\ r r m a r a s r : . . . . . . . .
- 1B. a b a
Adr
:....................
J . D o i u r nY c r i r c T a r i h i : . . .
5 .O k u N
l o
:....................
t ' rS
. r nr l r
:. . .. . . .. . . . .. . . . . .. .
7.Alanr/Lltrliirnil :....................
8 . Yr b a n ct r) i l i
:....................
o . Sr nr l 'T c kr r n Y r p r pY a p m ardi t : . . . . .. . . . . .. . . . . ..
1 0 .D i s i p l i nC c z a sAr l r pA l m a d r l r : . . . . . . . .
(Alrnancezanrntiirii yazrlacaktr
r.)
I I . * O l r e n c i n iO
n k u l aY e r l e ; r n e s i nEdsca sA l r n a nP u a n r : . . . . . . . .
(Puankaftrnlnonaylrsuretieklenccektir.)
( ) k u l u r n riri zf r e n ci si .... .... . . .. ..
igtir.
belirtihn
nakiltalcbinccsasolacakbilqilcrivukarda
......nrn
Bilgilerinizi
vc gcreliniaz cdcrim.
Okul Miidiirii
EK:
Not:* Yrllara gajre.atgrencinin
okula yerlegrnesinde
esasalrnanOKS,'OYl' puanrkullanrlrr.
Bu belgeiki niishaolarakdllzenlenir.Bir drnegiresmi bir yazr ekindenakil igin baqvurulanokul nriidiirliigiine
gonderilir ve)'a a)nr okul rniidiirliigijneteslim edilmek tizere kapalr - milhiirlii zarf iqinde imza karirlrgr tigrenci
velisineverilir. Naklin uygurrbulunnrasrhdlinde,ikinci nlishasr.nakil 1'aprlacak
okul mildiirliigiinctasdiknamcvc
dosvasrile birlikte resmivazrr,lasdnderilir.
Sa!lrk lilcri I)aircsilla$la0lrg,M.ll.B. Bcfc!lcr Ka0)pusil.l-Blok,,ANK,\l{A
t c l :( 0 - i l 2 2 l 3l 8 l 6 2 l l 1 6 8 2 ) i : 1 1 3 - 1 7 8 0
l a x : ( 0 1l 2 2 2 26 1 7 l )
e-nrail: scib3lrrcll.gor'-.tr. http:,l,lwww.sdb.meb.gov.tr
ilru*
{*-J
l{ry;li