İmge Öyküler Öykü Bülteni

Transkript

İmge Öyküler Öykü Bülteni
Öykü Bülteni
TÜRK EDEBÝYATI
SALÝM AMCA'SINI YÝTÝRDÝ
Modern Türk Öykücülüðünün geliþmesinde büyük payý olan
usta yazar ve yayýmcý
Salim Þengil'i 30 Haziran günü Ýstanbul'da
yitirdik. Çeþitli öykü
kitaplarý olan Salim
Þengil'in 1947-1957
yýllarý arasýnda Ankara'da çýkardýðý Seçilmiþ
Hikâyeler dergisi, öykü edebiyatýna çok sayýda öykücü kazandýrdý. Öykü dergiciliðinin unutulmaz adý Salim Þengil, 4. Ankara
Öykü Günleri Onur Ödülü sahibiydi.
Fotoðraf: Mahmut Turgut
VÜS'AT O. BENER'Ý YÝTÝRDÝK
Türk edebiyatýnýn usta yazarlarýndan
Vüs'at O. Bener'i Ankara'da tedavi gördüðü
Baþkent Üniversitesi Hastanesi'nde yitirdik.
Eleþtirmen Semih Gümüþ'ün
deyiþiyle,
Vüs'at O. Bener, “Edebiyatýmýzýn en sýra dýþý
ve ayrýksý yazarlarýndan biriydi.” “Kara Anlatý Yazarý” Vüs'at O.
Bener öykü, roman,
oyun ve þiir türlerinde
ürünler verdi. Çeþitli
ödüllere deðer görülen Vüs'at O. Bener, 1.
Ankara Öykü Günleri Onur Ödülü sahibiydi.
9. ANKARA ÖYKÜ GÜNLERÝ
Ýmge Öyküler dergisi
ile Edebiyatçýlar Derneði
tarafýndan düzenlenen 9.
Ankara Öykü Günleri
18-22 Mayýs tarihinde
gerçekleþtirildi. Bu yýl
ana temasý “Çokkültürlülük ve Öykü” olan etkinliðin onur ödülü sahibi Ýnci Aral, onur konuklarý ise Uluslararasý
P.E.N. Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi baþkaný Kata Kulavkova ile yazar-eleþtirmen M. Sadýk Aslankara'ydý. Etkinlik kapsamýnda þu paneller gerçekleþtirildi: “Öykücülüðümüzde Kuþaklar: Gençler Ustalara, Ustalar Gençlere Ne Kadar Yakýn?”; “Öykü Yükselirken Eleþtiri”; “Yazarlarýn Baþucu Kitaplarý”; “Çokkültürlülük ve
Öykü.” Iþýk Kansu'nun hazýrlayýp sunduðu
“Çocukluða Yolculuk”un yazarlarý Vüs'at O.
Bener ve Cihan Demirci'ydi. 9. Ankara Öykü Günleri'nde panellere ve öykü saatlerine
katýlan yazarlarýn adlarý þöyle: Semih Gümüþ, M. Sadýk Aslankara, Feridun Andaç,
Cemil Kavukçu, Hasan Ali Toptaþ, Ýnci
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
183
ÖYKÜ BÜLTENÝ
Aral, Kata Kulavkova, Gürsel Korat, Alper
Akçam, Nemika Tuðcu, Nalan Barbarosoðlu, Sezer Ateþ Ayvaz, Hüseyin Su, Nida
Nevra Savcýlýoðlu, Cihan Demirci, Kemal
Ateþ, Fatih Atila, Iþýk Kansu, Birsen Karaca,
Sibel K. Türker, Ethem Baran, Turhan Günay, Tuncer Uçarol, Aydýn Çubukçu, Özcan Karabulut, Faruk Þüyun, Adnan Gerger, Jale Sancak, Baþar Baþarýr, Faruk Duman, Ayþe Sarýsayýn, Leyla Ruhan Okyay,
Sevgi Özel, Attila Þenkon, Erendiz Atasü,
Gökhan Cengizhan, Þahin Ergüney, Mehmet Kansu, Kevser Ruhi, Ferit Sürmeli, Aydýn Þimþek, Halil Genç, Çetin Öner, Hasibe
Ayten, Zafer Doruk, Ahmet Yýldýz, Sevinç
Sayan Özer.
71. ULUSLARARASI P.E.N. KONGRESÝ'NDE
ALINAN KARAR DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ'NE
UNESCO YOLUNU AÇTI
(Aysu Erden Bildiriyor)
Öykü yazarý Özcan Karabulut'un fikir
babalýðýný yaptýðý ve 2002 yýlýnda baþlattýðý
14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi, ilk
kez, Türkiye P.E.N. Merkezi Baþkaný Üstün
Akmen ve P.E.N. üyesi Aysu Erden tarafýndan, 17-24 Eylül 2004 tarihinde Makedon-
184
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
ya'nýn Ohrid kentinde yapýlan 68. Uluslararasý P.E.N. Dünya Kongresi'nde, Uluslararasý P.E.N. Yürütme Kurulu'na tanýtýldý.
Türkiye P.E.N. Merkezi, 14 Þubat Dünya
Öykü Günü Projesi'nin 68. Uluslararasý
P.E.N. Kongresi'nin Delegeler Meclisi gündemine alýnmasý için baþvuruda geç kalmasýna raðmen, Uluslararasý P.E.N'in Sekreteri Terry Carlbom ve Uluslararasý P.E.N. Ýdari Ýþler Sekreteri Jane Spender, Türkiye
P.E.N. Merkezi'nin bu önerisini Delegeler
Meclisi'nde gündeme getirdiler. Bir yýl sonra, Türkiye P.E.N. Merkezi, 3 Eylül 2003
tarihli baþvuru yazýsýyla, 14 Þubat Dünya
Öykü Günü Projesi'ni Uluslararasý P.E.N.
Yürütme Kurulu'na bir kez daha sundu.
Amaç, 14 Þubat Dünya Öykü Günü'nün
UNESCO'nun Kültür Takvimi'nde yer almasýydý. Ancak bu amacýn gerçekleþebilmesi için, söz konusu projenin 22-27 Kasým
2003 tarihlerinde Mexico City'de yapýlacak
olan 69. Uluslararasý P.E.N Dünya Kongresi'nin Delegeler Meclisi gündemine alýnmasý, onaylanmasý ve resmen kabul edilmesi
gerekiyordu.
Uluslararasý P.E.N. Sekreterinin 1 Ekim
2003 tarihli kabul yanýtýnda þu sözler yer
almaktaydý: “Sekreterlik, kýsa bir süre önce,
Dünya Öykü Günü ile ilgili önerinizi içeren
mektubunuzu almýþ bulunmaktadýr. Dünya
Öykü Günü'nü, Meksika'daki Kongre'nin
takvimine aldýðým konusunda sizi bilgilendirmek istiyorum. Türkiye P.E.N. Merkezi
tarafýndan yapýlan bu giriþimden, ayný zamanda da Türkiye P.E.N. Merkezi'nin Edebiyatçýlar Derneði ile birlikte çalýþmasýndan
memnuniyet duymaktayým.”
Terry Carlbom'un, 14 Þubat Dünya Öykü Günü'nün dünyada geniþ bir coðrafyada
kutlanmasý yönünde onaylanan ilk ulusla-
ÖYKÜ BÜLTENÝ
rarasý resmi belge olma niteliðini taþýyan bu
yanýtý þöyle devam etmektedir: “Uluslararasý P.E.N., Türkiye P.E.N. Merkezi'nin 14
Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'ni Delegeler Meclisi'ne önermektedir. Bu proje, Edebiyatçýlar Derneði ile yapýlan iþbirliði sonucunda daha da geliþtirilmiþtir.
Türkiye P.E.N. Merkezi, 14 Þubat Dünya
Öykü Günü'nün, UNESCO'nun Kültür Takvimi'nde yer almasýnýn, 21 Mart-Dünya Þiir
Günü ve benzeri diðer tarihler gibi,
P.E.N.'in temel misyonlarýnýn, aþaðýda sözü
edilen belli baþlý özelliklerinin yaygýnlaþtýrýlmasýna olanak saðlayacaðýna inanmaktadýr:
1-Öykü incelemeleri aracýlýðýyla, tüm
dünyada edebiyat çalýþmalarýný geliþtirip
yaygýnlaþtýrmak
2-Edebiyat eðitimini geliþtirip yaygýnlaþtýrmak
3-Barýþ kültürünü yerleþtirmek
4-Tüm dünyada yazarlarýn ifade özgürlüðünü savunmak
5-Kültür farklýlýklarýna ve dilbilimsel
farklýlýklara saygý göstermek
Önerilen Tavsiye Kararý: Delegeler Meclisi tüm P.E.N. merkezlerini, dünya edebiyatlarýnda kýsa öyküyü canlandýrmak amacýyla baþlatýlacak olan çalýþmalarý desteklemeye çaðýrmakta ve yürütme kuruluna,
Dünya Öykü Günü'nün, UNESCO'nun
Kültür Takvimi'ne alýnmasý yönündeki giriþimi yapmasýný önermektedir.”
14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi,
19–21 Eylül 2003 tarihlerinde Makedonya'nýn Ohrid kentinde yapýlan 6. Ohrid
Uluslararasý P.E.N. Çeviri ve Dil Haklarý
Komitesi Konferansý'nda Kata Kulavkova'nýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýlarda delegelere tekrar sunulduktan
sonra, 22-27 Kasým 2003 tarihlerinde Me-
xico City'de yapýlan 69. Uluslararasý P.E.N
Dünya Kongresi'nde, Çeviri ve Dil Haklarý
Komitesi'nin tavsiye kararlarýndan biri olarak delegeler tarafýndan 27 Kasým 2003 tarihli toplantýda kabul edildi. Proje, ayný yýl
içinde, yazýlý olarak Uluslararasý P.E.N.
merkezlerine elektronik posta ve mektup
aracýlýðýyla duyuruldu.
Uluslararasý P.E.N. delegeleri, 14 Þubat
Dünya Öykü Günü Projesi'nin temel amaçlarýný, hedeflerini ve yerel, bölgesel, uluslararasý düzeylerdeki uygulama yöntemlerini,
gerek 17-21 Haziran 2004 tarihlerinde yapýlan 7. Ohrid Uluslararasý P.E.N. Çeviri ve
Dil Haklarý Komitesi Konferansý'nda, gerekse Norveç'in Tromso kentinde 6-12 Eylül
2004 tarihlerinde gerçekleþtirilen 70. Uluslararasý P.E.N. Dünya Kongresi'nde Kata
Kulavkova ve Terry Carlbom baþkanlýðýnda
toplanan Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi
toplantýlarýnda görüþtüler. Her iki toplantýnýn sonucunda, 14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'nin Uluslararasý P.E.N.'in Diversity (Çeþitlilik ) çok dilli E-Antoloji Projesi'nin web sitesinin (http://www.diversity.org.mk/default.asp?SearchID=5) Projeler (projects) ve etkinlikler (Events) sayfasýnda P.E.N. merkezlerine tanýtýlmasýna karar verildi. Uluslararasý P.E.N.'in Çeviri ve
Dil Haklarý Komitesi Diversity (Çeþitlilik)
Web Projesi'nde, Türkçe, Ýngilizce ve Almanca olarak hazýrlanan Dünya Öykü Günü Sitesi'ne (http://www.worldshortstoryday.org) link verildi.
Uluslararasý P.E.N'in Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi Baþkaný Kata Kulavkova, davetli olarak geldiði 23. Tüyap Kitap Fuarý'nda (23-31 Ekim 2004) ve “Ege ve Balkanlarda Kültürel Çeþitlilik” konulu panelde konuþma yapmak üzere geldiði Söke
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
185
ÖYKÜ BÜLTENÝ
Uluslararasý 1.Sanat Edebiyat ve Kitap Günleri'nde, Özcan Karabulut ve Aysu Erden'le
14 Þubat Dünya Öykü Günü konusunda
görüþ alýþveriþinde bulundu. Kata Kulavkova, 20.12.2004 tarihinde ülke P.E.N. merkezlerine yazdýðý bir yazýyla, 14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'nin çeþitli etkinliklerle desteklenmesini istedi.
Slovenya'nýn Bled kentinde gerçekleþtirilen 71. Uluslararasý P.E.N. Dünya Kongresi çerçevesinde, 15 Haziran 2005 tarihinde, Kata Kulavkova baþkanlýðýnda yapýlan Uluslararasý Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi olaðan toplantýsýnda, 14 Þubat-Dünya
Öykü Günü Projesi UNESCO'nun Kültür
Takvimi'ne alýnmasý amacýyla tekrar görüþüldü. Bu görüþme sýrasýnda, Kongre'ye
Türkiye P.E.N. Merkezi'nden katýlan Türkiye P.E.N. Merkezi Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi Baþkaný ve Uluslararasý P.E.N. Çeþitlilik Web Projesi yayýn kurulu üyesi Aysu
Erden ve Ankara Öykü Günleri'nin kurucusu, 14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'ni
baþlatan Türkiye P.E.N. Merkezi üyesi, öykü yazarý Özcan Karabulut birer konuþma
yaptýlar.
Aysu Erden konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi: “14 Þubat Dünya Öykü Günü,
UNESCO Kültürel Çeþitlilik Evrensel Bildirgesi çerçevesinde, yaratýcýlýðýn uluslararasý düzeyde ve kültürlerarasýnda akýþýnýn
saðlanmasýna, bu alanlarda iþbirliðinin yapýlmasý için gerçekleþtirilecek uluslararasý
dayanýþmanýn ve kurumlararasý iþbirliðinin
oluþmasýna (örneðin yazar örgütleri arasýnda), geliþmiþ ve geliþmekte olan dil topluluklarýnýn edebiyatlarýnýn yerel ve uluslararasý düzeylerde yetkin olmalarýna ve seslerini birbirlerine duyurmalarýna olanak saðlayacaktýr.”
186
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
Özcan Karabulut konuþmasýnda, projeyi
yaratan Ankara Öykü Günleri, projenin
özellikleri, 14 Þubat-Dünya Öykü Günü
Projesi'nin tarihçesi üzerinde durdu. Karabulut, projenin amaçlarýný þöyle özetledi:
“…Farklý edebiyatlarý, farklý kültürleri destekleyen, çeþitliliðe vurgu yapan biz yazarlar, þairler, yayýncýlar, editörler, gazeteciler,
çevirmenler, araþtýrmacýlar, akademisyenler
Türkiye'de ve dünyada düþünce özgürlüðü,
ifade özgürlüðü, yazma ve yaratma özgürlüðü için mücadele ediyoruz.
Bizler, Türkiye P.E.N. Merkezi'ne üye
yazarlar, edebiyatta yaratýcýlýðýn ve ifade özgürlüðünün geliþtirilmesini, bütün dillerde
öykü yazýlmasýnýn ve okunmasýnýn teþvik
edilmesini, dünya kültüründe çeþitliliðin
korunmasýný, öyküler aracýlýðýyla kültürler
arasý iletiþimin saðlanmasýný, farklý hayat
tarzlarýnýn ve düþünce biçimlerinin barýþ
kültürü içinde hoþ görülmesini istiyoruz.
14 Þubat'ý Dünya Öykü Günü yapan çeþitlilik, çokkültürlülük, sevgi, dostluk, barýþ
gibi tüm deðerleri savunuyoruz.
Biz yazarlar, yazar örgütleri, tüm dünyada birbirimizle, dil, din, ýrk, kültür, cinsiyet
ayrýmý yapmadan, çok kapsamlý bir edebi
ve kültürel iþbirliði içinde bulunmamýz gerektiðinin bilincindeyiz. 14 Þubat Dünya
Öykü Günü'nün edebi ve kültürel iþbirliði
yönünde en önemli ve anlamlý araçlardan
biri olacaðýna inanýyorum.”
Karabulut, ayrýca, 14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'ni 69. Uluslararasý P.E.N.
Dünya Kongresi'nde Delegeler Meclisi'nin
gündemine alarak 2003 yýlýnda ilk kez kabul ettiren Uluslararasý P.E.N. eski sekreteri Terry Carlbom'a, projeye destek veren
Uluslararasý P.E.N. Çeviri ve Dil Haklarý
Komitesi Baþkaný Kata Kulavkova'ya, proje-
ÖYKÜ BÜLTENÝ
yi kabul ederek Delegeler Meclisi gündemine getiren Uluslararasý P.E.N. yürütme kuruluna ve projeyi geliþtiren, web sitelerini
hazýrlayan Aysu Erden'e teþekkür etti.
Yapýlan konuþmalardan sonra, yeniden
söz alan Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi
Uluslararasý Baþkaný Kata Kulavkova, dünyadaki tek öykü festivali olma özelliðini kazanmýþ olan Ankara Öykü Günleri'nin ulaþtýðý uluslararasý baþarý, öyküye ve edebiyata
saðladýðý katkýlar üzerinde durdu. Ayrýca,
14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'nin çýkýþ noktasý olan Ankara Öykü Günleri'ne,
kuruluþunun 10. yýlý olan 2006 yýlýndan itibaren, her yýl, Uluslararasý P.E.N. Merkezleri yöneticileri ve öykü yazarlarýnýn da çeþitli bildiri konularýyla ve öyküleriyle katýlacaklarýný bildirdi. Kulavkova, 14 Þubat
Dünya Öykü Günü Projesi'nin artýk Uluslararasý P.E.N. tarafýndan resmen kabul edildiðini; Uluslararasý P.E.N. Çeviri ve Dil
Haklarý Komitesi'nin baþkaný olarak projeyi
kendisinin UNESCO'ya ileteceðini belirtti.
Söz konusu toplantýda, Uluslararasý
P.E.N. Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi üyeleri, 18-21 Haziran 2005 tarihleri arasýnda
yapýlan Delegeler Meclisi gündemine 34.
Madde olarak daha önceden alýnmýþ olan
14 Þubat Dünya Öykü Günü Projesi'nin hedeflerinin, amaçlarýnýn, ve uygulama yönteminin Uluslararasý P.E.N.'in ve UNESCO'nun çeþitlilik ve özgürlük doðrultusundaki amaçlarýna uygun olduðu fikrinde birleþtiler.
Delegeler Meclisi'nin 20 Haziran 2005
tarihli toplantýsýnda, Uluslararasý P.E.N.'in
Çeviri ve Dil Haklarý Komitesi'nin 14 Þubat
Dünya Öykü Günü Projesi'yle ilgili raporunu, Norveç'li delege Bente Kristenson okudu. Delegeler Meclisi, 14 Þubat Dünya Öy-
kü Günü Projesi'nin UNESCO'nun Kültür
Takvimi'ne alýnmasý yönündeki kararý kabul ederek onayladýlar. Böylece, 71. Uluslararasý P.E.N. Kongresi'nde alýnan karar 14
Þubat Dünya Öykü Günü'ne UNESCO yolunu açtý.
SEMÝH GÜMÜÞ'TEN
“BÝR AYRILIK AÇIKLAMASI”
Yazar-eleþtirmen Semih Gümüþ 20 Haziran 2005 tarihinde þu açýklamayý yaparak
Adam Yayýnlarý'ndan ayrýldýðýný edebiyat
kamuoyuna iletmiþtir: “On beþ yýldýr kesintisiz sürdürdüðüm Adam Yayýnlarý'ndaki
editörlük görevimden ve Adam Öykü dergisinin genel yayýn yönetmenliðinden bugün
ayrýlmýþ bulunuyorum. Edebiyatýmýzýn son
on yýldan beri kan dolaþýmýný saðlayan öykücülüðümüze Adam Öykü'nün yayýn yönetmeni olarak kendimce yaptýðým katkýlarý, bundan böyle Ýmge Öyküler dergisinin
etkinliðinin artýrýlmasý için yapacaðýmý,
Adam Öykü'nün peþini on yýldýr býrakmayan özverili ve nitelikli yazarlarý ile
okurlarýna duyurmam gerektiðini düþündüm.”
YUNUS NADÝ ÖYKÜ ÖDÜLÜ
SÝBEL K. TÜRKER ÝLE ETHEM BARAN
ARASINDA PAYLAÞTIRILDI
Cumhuriyet gazetesi tarafýndan
her yýl düzenlenen Yunus Nadi Öykü
Ödüllerinin bu yýl 59.su gerçekleþtirildi. Öykü dalýndaki ödül, Dönüþsüz
Yolculuklar Kitabý adlý kitabýyla Ethem Baran ile Öykü Sersemi adlý kitabýyla Sibel K. Türker arasýnda paylaþtýrýldý.
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
187
ÖYKÜ BÜLTENÝ
DOÐUMUNUN 90.
ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA
AZÝZ NESÝN
Edebiyatçýlar Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen “Doðumunun 90. Ölümünün 10.
Yýldönümünde Aziz Nesin” konulu etkinlik
25-26 Haziran 2005 tarihlerinde Ankara'da
yapýldý. Ünlü yazarýmýzýn anýldýðý “Aziz Nesin Günleri”nde, “Yaþayan Aziz Nesin,”
“Aziz Nesin Aramýzda” ve “Bir Tutam Aydýnlýk” konulu paneller düzenlendi. Panellere Ali Nesin, Lütfi Kaleli, Cevat Geray,
Emin Deðer, Mustafa Þerif Onaran, Ahmet
Özer, Ayten Mutlu, Rýza Öktem, Veli Devecioðlu, M. Sadýk Aslankara, Klaus LiebeHarkort, Cengiz Güleç, Ahmet Ýnam ve Cahit Kavcar katýldý. Sinegöz Film Atölyesi etkinliðe, “Akýntýya Karþý Aziz Nesin” konulu
film gösterisiyle katýldý.
1. DURSUN AKÇAM
KÜLTÜR SANAT GÜNLERÝ
1. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri
Dursun Akçam Vakfý Giriþimi tarafýndan
3-5 Haziran 2005 tarihlerinde Ardahan'da
yapýldý. Etkinlik çerçevesinde, “Yerel Kültür
ve Yazar Dursun Akçam”, “Edebiyatta DilHakikat Ýliþkisi”, “Ardahan'da Sosyal-Kültürel Yaþam, Gençlik ve Eðitim Sorunlarý”,
“Eðitimci Dursun Akçam, Cilavuz Köy Enstitüsü'nün ve Köy Enstitülerinin Ülkede Býraktýðý Ýzler ve Güncel Eðitim Sorunlarý”
konulu paneller düzenlendi. Etkinliðe Adalet Aðaoðlu, Feyza Hepçilingirler, Doðan
Hýzlan, Kurtuluþ Kayalý, Mustafa Þerif Onaran, Reis Çelik, Vecihi Timuroðlu, Metin
Turan, Alper Akçam, Ensar Öðüt, Kenan
Altun, Metin Çimli, Yunus Dündar, Mehmet Baþaran, Mustafa Altýntaþ, Kemal Kocabaþ, Sami Karaören ve K. Semra Eren katýl-
188
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
dý. Dursun Akçam'ýn ailesi tarafýndan yaptýrýlan Dursun Akçam Kültürevi'nin açýlýþýyla
baþlayan etkinlik Ufuk Karakoç müzik dinletisiyle sona erdi. Bu arada düzenlenen bir
törenle “Dursun Akçam Öykü Yarýþmasý”nda dereceye giren öykücülere ödülleri
verildi. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri'ni otuza yakýn kurum ve kuruluþ destekledi.
AGORA YENÝ BÝNYIL
KÜLTÜR SANAT EDEBÝYAT DERGÝSÝ
2005 ÖYKÜ ÖDÜLÜ SONUÇLANDI
Nalan Barbarosoðlu, Cemil Kavukçu,
Hasan Özkýlýç, Afþar Timuçin, Ahmet Voyvoda, Hayri K. Yetik'ten oluþan seçici kurulun deðerlendirmesi sonucu, Agora dergisi
Ödülüne, Özden Günay'ýn “Köprü Aþklarý”
adlý öyküsü; Özgün Dersane Özel Ödülüne
de Ender Özsarýkaya'nýn “Ekinoks” adlý öyküsü deðer görüldü.
Ödülü kazanan yazarlara ödülleri düzenlenecek bir toplantýyla verilecek.
KOMÞU AÇ KAPIYI
Ýran Edebiyatý Öykü Antolojisi Dünya
Yayýnlarý'ndan çýktý. Antolojide Türkiyeli
okurlarýn yakýndan tanýdýðý Sadýk Hidayet,
Samed Behrengi, Ahmed Mahmud gibi yazarlarýn yaný sýra, öyküleri Türkçeye ilk defa çevrilen Sadýk Çubek, Simin Deneþver,
Celal AlAhmed, Gulamhüseyin Saedi, Hu-
ÖYKÜ BÜLTENÝ
þeng Galþiri ve çoðu Þubat
Devrimi sonrasýnda yazmaya baþlayan önemli Ýran kadýn öykücülerinden oluþan
33 öykücünün eserlerine
yer veriliyor. Daha önce Rýza Beraheni (Kelebeklere,
Dünya Yayýnlarý), Furuð
Ferruhzad (Yaralarým Aþktandýr, Öteki Yayýnevi ve
Telos Yayýnlarý) ve Ahmed Þamlu'dan (Bana Aydýnlýktan Söz Et, Adam Yayýnlarý)
yaptýðý þiir çevirileriyle tanýdýðýmýz Haþim
Hüsrevþahi'nin üç yýllýk titiz bir çalýþmasýnýn sonucu oluþturulan antoloji, dünyanýn
ve bölgemizin içinde bulunduðu özel koþullar içerisinde iki köklü ve güçlü komþu
kültürün birbiriyle yeniden tanýþmasýnda
kuþkusuz önemli rol oynayacaktýr.
HÝKMET TEMEL AKARSU'DAN
“BABALAR VE KIZLARI”
Ýnkýlap Yayýnlarý'ndan çýkan kitap, edebiyat kamuoyuna þu þekilde sunuluyor:
Babalar ve Kýzlarý bugüne kadar romancý kimliði ile öne çýkan Hikmet Temel Akarsu'nun ilk öykü
kitabý. Romanlarýnda dile
getirdiði avangard, sert,
dobra ve duyarlý rock'n
roll üslubunu bu kez öykü
sanatýnda yazýnsallýða taþýyor Akarsu.
Rock'n Roll kültürünün vazgeçilmez ögeleri olan netlik, kýsalýk, sertlik, vuruculuk,
duyarlýlýk, muhalefet ve derinlik adeta “öykü sanatý”nýn özelliklerini yansýtmak için
yaratýlmýþ olduðundan, bu üslup öykülerde
eþsiz bir doku uyuþmasý yaratýyor.
ÜÇ ÞOLOHOV HABERÝ
(Birsen Karaca Bildiriyor)
1. “Þolohov'un Elyazmalarý”
Literaturnaya Gazeta'nýn 25-31 Mayýs 2005 tarihli sayýsýnda (No: 21-22
/6024-6025/) Kak býl naidyon ‘Tihiy
Don' (‘Durgun Don' Nasýl Bulundu) baþlýðýyla bir röportaj yayýmlandý. Bu röportajda, Moskova'nýn ünlü gazetecilerinden ve 1995, 2000 ve 2005 yýllarýnda Moskova'daki üç farklý yayýnevi tarafýndan yayýmlanan Kak ya naþyol ‘Tihiy Don' (‘Durgun Don'u Nasýl Buldum) adlý kitabýn yazarý Lev Kolodný, kitabýnýn ilk iki cildine yerleþtirdiði Mihail Þolohov'un yazarlýðýnýn en
inandýrýcý kanýtlarýndan birisi olan elyazmalarýnýn arayýþ öyküsünü Literaturnaya Gazeta'ya anlatýyor. Moskovalý gazeteci Durgun Don'un elyazmalarýný bugüne kadar
saklayan kiþinin Þolohov'un en yakýn arkadaþý Vasili Kudaþov'un dul eþi Matilda Kudaþyoba olduðunu söylüyor. Lev Kolodný
bu elyazmalarýna ulaþmak için 1983 yýlýndan beri çaba sarf ettiði bilgisini veriyor.
2. “Þolohov Baharý”
M.A.Þolohov Devlet Müzesi ve Milli
Park'ýn http://sholokhov.by.ru/news/10.html
sayfasýnda verilen habere göre, 27-28 Mayýs
2005 tarihleri arasýnda doðum yeri Vyoþenskaya'da bu yýl 20.si düzenlenen “Þolohov Baharý” adlý edebiyat-folklor bayramý
büyük Rus yazar M. A. Þolohov'un 100. doðum yýldönümü anýsýna adandý.
3. “Þolohov Yýlý”
Literaturnaya Gazeta'nýn 25-31 Mayýs
2005 tarihli sayýsýnda (No: 21-22 /60246025/) verilen bir baþka haberde ise, 2005
yýlýnýn UNESCO tarafýndan “M. A. Þolohov
Yýlý” olarak ilan edildiði bilgisi veriliyor.
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
189
ÖYKÜ BÜLTENÝ
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEÐÝ VE
EDEBÝYATÇILAR DERNEÐÝ ÝÞBÝRLÝÐÝYLE
“KÖR” KONULU ÖYKÜ YARIÞMASI
Konu: KÖR
Son katýlma tarihi: 01/09/2005
Koþullar:
1. Yarýþmaya T.C. uyruklular katýlabilir.
2. Altý Nokta Körler Derneði ve Edebiyatçýlar Derneði'nin Yönetim Organlarý üyeleri katýlamaz.
3. Katýlýmcýlar, baþlýkta belirtildiði gibi
‘Kör’ konusunda yazýlmýþ ve daha önce
ödül almamýþ en çok üç öykü gönderebilir.
4. Her yarýþmacý bir rumuz belirleyecek
ve öykünün üzerine adý yerine bu rumuzu
yazacaktýr. Öykü A4 boyutunda kâðýtlara,
12 punto ve çift aralýklý yazýlýp yedi kopya
olarak hazýrlanacaktýr. Baþvuru dilekçesi,
gerçek ad, açýk adres, telefon numarasý, kýsa özgeçmiþ bir iç zarfa konulup kapatýlacak, üzerine belirlenen rumuz yazýlarak,
öyküyle birlikte Edebiyatçýlar Derneði'nin
adresine taahhütlü olarak postayla gönderilecek ya da elden teslim edilebilecektir.
5. Öykülerin telif haklarý sahiplerine aittir.
6. Yarýþmaya katýlan öykülerden ödül
alanlarla birlikte yayýmlanmaya deðer görülen öyküler, Altý Nokta Körler Derneði'nin
Altý Noktanýn Sesi adlý aylýk sesli dergisinde
ve yarýþma sonrasý çýkacak kitapta bir kereye özgü olmak üzere yayýnlanabilir.
7. Yarýþmaya katýlan öyküler geri verilmez.
Seçici Kurul: Özcan Karabulut, Cemil
Kavukçu, Hasan Ali Toptaþ, Alper Akçam,
Çiðdem Ülker
Ödüller: Yarýþmanýn birincisine 1.500.YTL, ikincisine 1.250.- YTL, üçüncüsüne
1.000.-YTL ödül verilecektir.
190
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
Katýlým Adresi:
Edebiyatçýlar Derneði,
Sakarya Caddesi No:32/15
Yeniþehir-ANKARA
Tel.: 312/434 46 65
Faks: 312/435 65 46
[email protected]
11. BEHÇET AYSAN ÞÝÝR ÖDÜLÜ
Türk Tabipler Birliði 2 Temmuz 1993'te
Sivas Madýmak'ta yitirdiðimiz þair Dr. Behçet Aysan ve otuz altý insanýmýzýn anýsýna
Þiir Ödülü vermektedir. Türk Tabipler Birliði Behçet Aysan Þiir Ödülü'nün bu yýl onbirincisi verilecektir.
- Ödüle 2004 Ocak ayýndan itibaren yayýmlanmýþ bir kitap ya da yayýma hazýr bir
kitap dosyasý ile aday olunabilir.
- Ödüle son katýlma tarihi 31 Aðustos
2005'tir.
- Ödüle, kiþiler, kitap ve dosya ile kendileri doðrudan katýlabilir ya da yayýmlanmýþ þiir kitaplarýný sivil toplum örgütleri,
yayýnevleri ve üçüncü kiþiler þairin onayý
alýnmak koþuluyla önerebilirler.
- Ödül için gönderilen yapýtlar açýklanmaz, yalnýzca ödül kazananlar duyurulur.
- Ödül kazanan yapýt 2005 yýlý, Eylül
ayýnda açýklanýr.
- Ödüle aday olacak þairler, adý, açýk adresi ve kýsa yaþam öyküsüyle birlikte kitaplarýný (sekiz adet) ya da þiir dosyalarýný
(sekiz adet) TTB Merkez Konseyi, GMK
Bulvarý, Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No: 2
Kat: 4 Maltepe, 06570 Ankara adresine
göndermelidir.
- Ödül Seçici Kurulu: Cevat Çapan, Arif
Damar, Doðan Hýzlan, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan ve Ataol Behramoðlu'ndan oluþmaktadýr.
ÖYKÜ BÜLTENÝ
TUNCER UÇAROL ÝLE
ABDULLAH BAÞTÜRK
ÝÞÇÝ ÖYKÜLERÝ YARIÞMASI’NI KONUÞTUK
Bu yýl üçüncüsü düzenlenen “Abdullah
Baþtürk Ýþçi Öyküleri Yarýþmasý”nýn yazmanlýðýný yürüten yazar Tuncer Uçarol'la
konuþtuk:
--- Yarýþma ne zaman baþladý?
--- Eþim Aytül Baþtürk Uçarol, GENEL-ÝÞ
ve DÝSK eski genel baþkaný Abdullah Baþtürk'ün yeðeni. Yarýþma onun düþüncesi. O
yürütüyor. Edebiyatçýlar Derneði'nden de
yardým istedik. Baþta, o zamanýn Dernek
Genel Baþkaný Özcan Karabulut'un
desteðiyle, Dernek Genel Yönetim Kurulu
da onay verdi. Ýlk yarýþmayý 2003 yýlýnda
birlikte açtýk.
--- Ýlk yýlda seçici kurul üyeleri kimdi?
Nasýl sonuçlandý?
--- Yarýþmaya yüz yedi kiþi yüz altmýþ öyküyle katýldý. Seçici kurul deðerli yazarlardan oluþuyordu: Talip Apaydýn, Aysu Erden, Cemil Kavukçu, Ahmet Soner, Ahmet
Yýldýz. Birinciliði Celal Ýlhan kazandý. (Ýlhan, mayýs ayýnda da ilk kitabý Ateþle Dans'ý
Kum Yayýnlarý'nda yeni çýkardý.) Ýkinciliði,
Ahmet Günbaþ, üçüncülüðü Eray Karýnca
kazandý.
--- Ýkinci yýl sonuçlarý?
--- Bu yarýþmaya da seksen dokuz kiþi
yüz yirmi iki öyküyle katýldý. Seçiciler M.
Sadýk Aslankara, Aysu Erden, Adnan Özyalçýner, Tuncer Uçarol, Ahmet Yýldýz'dý.
Birincilik, Zafer Doruk'un “Soyka” adlý öyküsünün oldu. Öteki ödülleri de, öykücülüðe yeni baþlayan Gülçin Karaþ Duman ile
Gencay Serter kazandý. Duman
1977 doðumlu, Serter 1978 doðumlu.
--- Yarýþmadan yapýlan seçmeleri bir kitapta da topluyorsunuz?
--- Evet. Temel amaç da,
1980'lerden bu yana içine kapanan, dille de fazla oynayan edebiyatýmýz içinde, halka sýrtýný
dönmeyen öykülere de yer verilmesi, edebiyatýn yeniden yaþamla baðlarýnýn kurulmasýna katkýda bulunma… Her önemli kesimin öykülerinin, þiirlerinin bir araya getirilmesi de çok önemli. Hem o kesimdeki insanlarýmýz kendilerini yaþamalý o kitaplarda, hem de “öteki”ler onlarý okumalý… Ýlk
yarýþmadan seçmelerle on altý öykülük bir
Ýþçi Öyküleri kitabý çýktý ortaya öylece. Bu
kitabý yayýma Baþtürk'ün yeðeni sinemacý
ve yazar Ahmet Soner hazýrladý. Geçen yýlýn
seçmelerini de ben hazýrladým. Yirmi dört
öykü var. Bu haziranda yeni çýktý. Kitaplarý,
merkezi Ankara'da bulunan Genel-Ýþ Sendikasý kendi yayýnlarý arasýnda basýyor, iþçilere ve ilgilenenlere ücretsiz daðýtýyor.
--- Yarýþma sonuçlarýný nasýl buluyorsunuz?
--- Ýki yýl içinde 107 + 89 öykücü, 160 +
122 = 282 iþçi öyküsü yazdý. Günümüzde
önemli bir sayý bu. Þimdiden iki kitabýmýzda da 16 + 24 = 40 iþçi öyküsü birikti. Bu
yýl daha çok katýlým bekliyoruz. Ýki yýl içinde yarýþmayla ilgili epey yanký aldýk. Yazýlar
yazýldý. Ödüllü öyküler dergilerde yayýmlandý…
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
191
ÖYKÜ BÜLTENÝ
--- Bu yýlki yarýþmanýn koþullarý neler?
--- Geçen yýllardaki koþullarýn aynýsý denebilir:
Yarýþma, amatör ya da profesyonel tüm
öykücülere açýktýr. Ödüle; iþçiler ve emeðiyle geçinen diðer çalýþanlar hakkýnda yazýlmýþ her türlü öykü katýlabilir. Ödüle
aday yapýtlarda, Türkçeyi kullanmadaki baþarý, yazýnsal duyarlýk da aranacaktýr.
Öyküler daha önce yayýmlanmamýþ olmalýdýr. Daha önce bu ödülü kazanmýþ
olanlar, Edebiyatçýlar Derneði yönetim organlarýnda yer alan üyeler, yarýþmaya katýlamazlar. Öyküler; çift aralýkla, daktilo ya
da bilgisayarla yazýlmýþ olmalýdýr. Yarýþmaya en çok üç öyküyle aday olunabilir. Öykülerde sayfa sýnýrlamasý yoktur. Son baþvuru tarihi 11 Kasým 2005'tir. Seçici kurul;
Adnan Özyalçýner, Vecihi Timuroðlu, Necati Tosuner, Tuncer Uçarol, Ahmet Yýldýz'dan oluþmaktadýr.
192
ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 4, AÐUSTOS-EYLÜL 2005
Ödüller; birinci 1.000 YTL, ikinci 750
YTL, üçüncü 500 YTL'dir. Sonuçlar Abdullah Baþtürk'ün ölüm yýldönümü olan 21
Aralýk 2005 günü açýklanýr.
GENEL-ÝÞ; ödül kazanan öykülerle yayýmlanmaya deðer görülen öyküleri, her birine 100 YTL telif ücreti ödemek üzere, kitap olarak yayýmlayabilir. Bu öyküleri, diðer yayýn araçlarýnda da kullanabilir.
Ödüle aday yapýtlar; bir baþvuru dilekçesi, gerçek ad ve açýk adres, telefon numarasý ve altýnda özgeçmiþ yazýlý olmak üzere,
ekinde beþ kopya öykü ile birlikte aþaðýdaki adrese taahhütlü olarak gönderilecek ya
da elden teslim edilecektir:
Edebiyatçýlar Derneði
Ýþçi Öyküleri Yarýþmasý
Sakarya Cad. 32/15, Bahar Apt. Kat 5,
Yeniþehir-Ankara
Ýletiþim için: 312/434 46 65
[email protected]

Benzer belgeler