acebutolol ımpurıty b crs

Transkript

acebutolol ımpurıty b crs
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Yayın tarihi: 30/08/2013
Revizyon tarihi: 30/08/2013
Fişi değiştirin: 27/06/2013
Versiyon: 4.1
KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı
1.1.
Ürün tanımlayıcı
Ürünün şekli
: Madde
Ticari değil
: ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS
Kimyasal değildir
: N-[3-acetyl-4-[2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide
Ürünün kodu
: Y0000359
Diğer tanımlanma yolları
: RTECS No : ES5235000 (acebutolol hydrochloride)
1.2.
Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar
1.2.1.
Tanımlanmış uygun kullanımlar
Ana kullanım kategorisi
: Ürün araştırma, analiz ve bilimsel eğitim içindir.
Maddenin / karışımın kullanımı
: Yalnızca profesyonel kullanım içindir
Fonksiyon veya kullanım kategorisi
: Laboratuvar kimyasal maddeleri
1.2.2.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Tamamlayıcı bilgi yok
1.3.
Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası
Acil durumda aranacak numara
: +44(0)1235239670
KISIM 2: Olası tehlikeler
2.1.
Maddenin veya karışımın sınıflandırılması
1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Acute Tox. 4 (Dermal)
H312
Acute Tox. 4 (Inhalation) H332
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz
67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] talimatına göre sınıflandırm
Xn; R20/21/22
R52
R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz
İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler
Impurities with unknown properties. Özgün veri yok, ancak türü gereği bu ürün bu özellikte kabul edilmektedir: 2.2. Bölüme bkz.
2.2.
Etiket elemanları
"1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi
Zararlılık işareti (CLP)
:
Uyarı kelimesi (CLP)
: Dikkat
Zararlılık İfadesi (CLP)
: H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır
H332 - Solunması halinde zararlıdır
Önlem İfadeleri (CLP)
: P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P264 - Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301+P312 - YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
GHS07
17/12/2014
TR (Türkçe)
1/5
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
P302+P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P304+P340 - SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde
nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun
P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P330 - Ağzınızı çalkalayın
P501 - İçeriği/kabı ... bertaraf edin
2.3.
Diğer tehlikeler
Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
: Maruz kalma hali allerjik reaksiyona sebep olabilir.
KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler
3.1.
Maddeler
Adı
: ACEBUTOLOL IMPURITY B
Adı
Ürün tanımlayıcı
ACEBUTOLOL IMPURITY B
Adı
Ürün tanımlayıcı
ACEBUTOLOL IMPURITY B
%
67/548/CEE Direktifine göre
sınıflandırma
≤ 100
Xn; R20/21/22
R52
%
1272/2008 [CLP] AB
yönetmeliği uyarınca
sınıflandırma
≤ 100
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz
3.2.
Karışımlar
Uygulanamaz
KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler
4.1.
İlk yardıma yönelik tedbirler
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Kaza ile solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkarın. Temiz hava solumasını sağlayın.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Cildinizi su/duş ile durulayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Göz kapaklarını iyice açarak su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Ağzı suyla çalkalayın.
4.2.
Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler
Semptomlar/lezyonlar
4.3.
: 16. Bölüme bkz.
Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler
Mevcut hiç bilgi yok. Semptomatik müdahale.
KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri
5.1.
Söndürme maddesi
Uygun söndürme maddeleri
5.2.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Reaktivite
5.3.
: Düşük miktarda: Yangın sıçramalarına karşı mücadele etmek için uygun yöntemler kullanın.
Carbon dioxide. Kuru toz. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: 10.1. Bölüme bkz.
Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler
Yangınla mücadele tedbirleri
: Düşük miktarda: Normal ateş-önleyici bireysel korunma donanımları kullanın. Yüksek
miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
6.1.
Kişisel tedbirler
Genel tedbirler
6.1.1.
Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil
Koruyucu donanım
6.1.2.
: Gözlerin ve yüzün korunması için koruyucu donanım, eldiven ve uygun korunma kıyafeti
kullanın. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: Bkz Başlık 7/8.
Acil müdahale ekiplerine
Tamamlayıcı bilgi yok
17/12/2014
TR (Türkçe)
2/5
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
6.2.
Çevreyi korumaya yönelik tedbirler
Tamamlayıcı bilgi yok
6.3.
Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Temizlik işlemleri
6.4.
: Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde
temizleyin.
Diğer bölümlere gönderme
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 7: Kullanım ve depolama
7.1.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
Müdahale sırasında karşılaşılabilecek ek
tehlikeler
: Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım
ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.
Güvenli kullanım için koruma tedbirleri
: Konteynırları dikkatli bir şekilde açın ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunun. 16. Bölüme
bkz.
Hijyen ölçütleri
: İyi bir sanayi hijyeni ve emniyet prosedürleri çerçevesinde kullanılması gereken ürün.
7.2.
Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları
Teknik tedbirler
: Yürürlükte bulunan düzenlemelere uyun.
Saklama koşulları
: Ürünün kalitesi ve özelliklerinin muhafaza edilmesi için, bu koşullarda saklayın: kuru, Serin ve
havadar bir ortamda, sıcaktan uzak olarak muhafaza edin. Orijinal ambalajında muhafaza edin.
Uygun olmayan, uyumsuz ürünler
: Güçlü oksidanlar.
7.3.
Spesifik nihai kullanımlar
1. Bölüme bkz.
KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman
8.1.
Kontrol parametreleri
Tamamlayıcı bilgi yok
8.2.
Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi
Ellerin koruması
: Gloves.
Deri ve vücudun korunması
: Laboratuvar mantosu.
Solunum yollarının koruması
: Çeyrek maske (DIN EN 140).
KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler
Hal
: Katı madde
Renk
: Kullanılabilir veriler yok
Koku
: Kullanılabilir veriler yok
Koku eşiği
: Kullanılabilir veriler yok
pH
: Kullanılabilir veriler yok
Bağıl buharlaşma hızı (bütilik asetat: 1)
: Kullanılabilir veriler yok
Denizi kirletici
: Kullanılabilir veriler yok
Katılaşma noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kaynama noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Alevlenme noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kendi kendini tutuşturma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Ayrışma ısısı
: Kullanılabilir veriler yok
Yanabilirlik (katı, gaz)
: Kullanılabilir veriler yok
Buhar basıncı
: Kullanılabilir veriler yok
20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu
: Kullanılabilir veriler yok
Rölatif yoğunluk
: Kullanılabilir veriler yok
Çözünürlük
: Kullanılabilir veriler yok
Log Pow
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, kinematik
: Kullanılabilir veriler yok
Vizkosite, dinamik
: Kullanılabilir veriler yok
Patlayıcı özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Oksitleyici özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Patlama sınırı
: Kullanılabilir veriler yok
17/12/2014
TR (Türkçe)
3/5
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
9.2.
Diğer bilgiler
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 10: Stabilite ve reaktivite
10.1.
Reaktivite
Tamamlayıcı bilgi yok
10.2.
Kimyasal stabilite
Tamamlayıcı bilgi yok
10.3.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Mevcut hiç bilgi yok.
10.4.
Kaçınılması gereken şartlar
Tamamlayıcı bilgi yok
10.5.
Bağdaşmayan malzemeler
Düşük miktarda: Normal kullanım altında yoktur. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.6.
Tehlikeli ayrışma maddeleri
When heated to decomposition, emits dangerous fumes.
KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler
11.1.
toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
Akut zahirlenme
: Cilt ile teması halinde zararlıdır. Soluma: Solunması halinde zararlıdır. Yutulması halinde
zararlıdır.
Deri korozyonu/tahrişi
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Ağır göz hasarı/tahrişi
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Germ hücreleri mutajenitesi
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Kanserojenite
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Üreme sistemi için zehirli
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik
maruziyet)
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı
maruziyet)
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
Aspirasyon tehlikesi
: Sınıflandırılmadı (Eksik veriler)
İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı
etkileri ve olası semptomlar
: İnsan veya hayvanlar için toksik özellikte olduğunu gösterir hiçbir veri bulunmamaktadır.
KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler
12.1.
Toksisite
Ekoloji - genel
12.2.
: Düşük miktarda: 16. Bölüme bkz. Yüksek miktarlarda: Not applicable.
Sürüp giderlik / çözünebilirlik
Tamamlayıcı bilgi yok
12.3.
Biyoakümülasyon potansiyeli
Tamamlayıcı bilgi yok
12.4.
Toprakta mobilite
Tamamlayıcı bilgi yok
12.5.
PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Tamamlayıcı bilgi yok
12.6.
Diğer zararlı etkiler
Ek endikasyonlar
: İfade benzer bileşime veya yapıya sahip ürünlerden türetilmiştir.. (ürüne özgü veriler yok)
KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler
13.1.
Atık işleme yöntemleri
Bölgesel düzenlemeler (atıklar)
17/12/2014
: Yürürlükte bulunan ulusal/yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
TR (Türkçe)
4/5
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
KISIM 14: Taşıma bilgileri
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak
ADR
IMDG
IATA
14.1.
UN no
Ürün, nakliyesine ilişkin olarak, yürürlükte bulunan düzenlemelere göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır
14.2.
UNO gönderi adı
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.3.
Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.4.
Ambalaj grubu
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Çevreye zararlıdır : No
Denizi kirletici : No
Çevreye zararlıdır : No
14.5.
Çevre tehlikeleri
Çevreye zararlıdır : No
14.6.
Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri
14.6.1.
Karayollarıyla taşıma
14.6.2.
Deniz taşımacılığı
14.6.3.
Hava taşımacılığı
14.6.4.
İç sularda gemi nakliyesi
Uygulanamaz
14.6.5.
Demiryolu taşımacılığı
Uygulanamaz
14.7.
MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması
Uygulanamaz
KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler
15.1.
Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat
15.1.1.
AB talimatları
REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS is not on the REACH Candidate List
ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS is not on the REACH Annex XIV List
15.1.2.
Ulusal talimatlar
Tamamlayıcı bilgi yok
15.2.
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 16: Diğer bilgiler
R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
H312
H332
R20/21/22
R52
Xn
Akut Toksisite (cilt yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4
Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4
Yutulması halinde zararlıdır
Cilt ile teması halinde zararlıdır
Solunması halinde zararlıdır
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
Sucul organizmalar için zararlıdır
Sağlığa zararlı
FDS UE (Ek II REACH)
Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur
17/12/2014
TR (Türkçe)
5/5

Benzer belgeler

acebutolol ımpurıty c crs

acebutolol ımpurıty c crs : Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz

Detaylı

stanozolol ımpurıty b crs

stanozolol ımpurıty b crs : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin.

Detaylı

cyclobenzaprıne hydrochlorıde crs

cyclobenzaprıne hydrochlorıde crs Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı

trıamterene ımpurıty b crs

trıamterene ımpurıty b crs : Konteynırları dikkatli bir şekilde açın ve dikkatli bir şekilde müdahalede bulunun. 16. Bölüme bkz.

Detaylı

hyoscıne hydrobromıde crs

hyoscıne hydrobromıde crs Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı

ısosorbıde dınıtrate crs

ısosorbıde dınıtrate crs Tanımlanmış uygun kullanımlar

Detaylı

domperıdone crs

domperıdone crs : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su içinde düşük oranda çözünür. Deterjan

Detaylı

betahıstıne mesılate crs

betahıstıne mesılate crs : Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su ile temizleme.

Detaylı

hyoscıne butylbromıde crs

hyoscıne butylbromıde crs : Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz

Detaylı

zopıclone oxıde crs

zopıclone oxıde crs Ürün, nakliyesine ilişkin olarak, yürürlükte bulunan düzenlemelere göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır

Detaylı

Omdirigert skriverdokument for eksternt skrivebord

Omdirigert skriverdokument for eksternt skrivebord ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

Detaylı

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS is not on the REACH Candidate List ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS is not on the REACH Annex XIV List

Detaylı