İndirmek İçin Tıklayınız. - Genç Memur-Sen

Transkript

İndirmek İçin Tıklayınız. - Genç Memur-Sen
GENÇ MEMUR-SEN
FAALİYETLERİMİZ
İlim,irfan ve hikmet yolunda çağın şuurlu gençliği...
2015
1
Biz gençler,
medeniyet değerlerimizin
derinliğinden
güç alarak geleceği
inşa ve ihya ediyoruz.
GENÇ MEMUR-SEN
GENEL MERKEZ
2015 MART
Başkandan:
12 Aralık 2012 tarihinde Memur-Sen bünyesinde kurulan Genç Memur-Sen, genç nesillerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi, seslerinin
duyurulması, ulusal ve uluslararası gelişmeler karşısında proaktif
program ve projelerle alanında önemli işlere damgasını vurmak
suretiyle önemli bir boşluğu kısa sürede doldurmayı başarmış bir
sivil toplum kuruluşudur.
Genç Memur-Sen bünyesinde yer alan kamu çalışanı üyelerimizin
özlük haklarının korunması, sosyo-kültürel açıdan ihtiyaçlarını temin edecek araç ve imkânların oluşturulması için gerekli altyapı
çalışmalarını tamamlayan kuruluşumuz, genç kamu çalışanları, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin Türkiye’deki tek temsilcisi
olma konumundadır.
Biz inanıyoruz ki kendi kültürel değerleri ve inançlarından uzak kalmış nesiller, bu ülkenin temel meselelerine, kendilerine ve milletlerine yararlı birer fert olamazlar. Bu nedenle eğitim alanındaki özel
çalışmaların yanı sıra kendi kültürel değerleriyle barışık bir gençliğin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bizler genç bir sivil toplum kuruluşu olarak, kendi medeniyetimizin
yeniden inşasında görev alacak, vicdan sahibi entelektüel, öncü rol
üstlenebilen özgüvenli, güçlü bireylerin olduğu bir toplum tasavvur ediyoruz.
Kuruluş amacımız ve hedeflerimize ulaşma yolunda küresel bir vicdanın temsilcisi olmak gibi bir misyonla da yükümlü olduğumuzu
belirtmek isterim..
4
Genç Memur-Sen öncelikle içinde bulunduğumuz yüzyılın siyasal
gereklerini iyi analiz eden ve bölgesel küresel dinamiklerin geleceğe nasıl bir yön vereceğini anlayıp bu gidişata yönelik organizasyon ve projelerle sahada önemli işlere imza atan bir kuruluştur.
Kendisini oyun kurucu olarak uluslararası arenada, bölgede yeniden
kuran Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduğu misyonu ve vizyonu taşıyan Genç Memur-Sen, devlet millet ve medeniyet bütünleşmesi
esasıyla bölgeyi yeniden ele alan ülkemize sivil toplum kuruluşu
olarak destek vermeyi planlamaktadır. Toplumun yeniden yatay
örgütlülük çerçevesinde dirilişini iç politikada ve dış politikada
belirleyici yegane unsur olarak ortaya çıkmasına çalışmalarımızla
katkı sunacağız. Bu kadar yetkinleşmiş toplumun, kendini kurarken
sahip olmak isteyeceği hakikat kaynakları, kültürel kodları ve medeniyet değerlerini ortaya çıkaracak ve halkın yaşamına sunacağız.
Bu anlamda örgütlü olmayı temel araç olarak benimseyen Genç
Memur-Sen gençlik gibi önemli bir kaynağı bu doğrultuda üretmiş,
milletin ve devletin hizmetine sokmuş olacaktır.
Biz, İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm insanlığın kurtuluşa
ereceğini, Ortadoğu’daki kaosun ve çatışmanın yerli unsurların birlikteliği ile çözülebileceği inancını taşıyoruz. Dolayısıyla kuşatıcı ve
yok edici mevcut hegemonyayı çözerek, ortak medeniyet değerleri paydasında bir birlik inşa edilebileceğimize inanıyor ve bunu
nihai hedef olarak belirliyoruz.
Bu hedefe yürürken halkıyla bütünleşmiş ve halkını politik bir aktör
olarak ele alan Türkiye denklemin kurucu bir bileşenidir ve biz de
bu bilinçle ülkemizin hedefleri uğruna çabalamaya devam edeceğiz.
Eyüp BEYHAN
Genç Memur-Sen Genel Başkanı
5
Kuruluş ve Kapsam
Kamuda çalışan Gençlik, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 35 yaşın altındaki üyeleri, Genç Memur-Sen’in doğal üyesidir. Kamu çalışanlarının
haricinde üniversite ve ortaöğretim kurumlarında da teşkilatlanan Genç
Memur-Sen’in öğrenciler arasında da saygın bir konuma ulaşmıştır. Bütün
üniversitelerde teşkilatlanmasını bitirmiş, ortaöğretimde teşkilatlanmasını en kısa zamanda bitirmesini hedeflemektedir. Kuruluş tarihi olan 12
Aralık 2012’den bu zamana geçen kısa sürede tüm illerde teşkilatlanmasını tamamlayan Genç Memur-Sen, genç nesil içerisinde güç ve gönül
birliğini sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.
İlkelerimiz
•
Medeniyet Değerlerimiz
•
Değişime Öncülük Etme
•
Ahlak ve Etik Değerlerimiz
•Özgüven
•Üretkenlik
•
Azim ve Kararlılık
•Dayanışma
•
6
Önce İnsan
Amaç ve Hedeflerimiz;
• “Mazi”nin gücünü ve değer yargılarını; dinamizm ve İleri teknoloji ilkeleri ile birleştirerek gençliğe aktarmak ve geleceğine yön veren şuurlu bir
nesil inşa etmek.
• Kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği,
demokratik, sosyal, hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın
devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı bir ülke için mücadele etmek ve bu bilince sahip yeni nesiller yetiştirmek.
• Tarihle bağı olan, tarih okuyan, tarih yapan, tarih yazan, tarihin tekerrür
etmemesi için tarihe yön veren bir gençlik...
• Kamuda toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürüyle gençliğin sosyo-ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele etmek; kadim medeniyet değerlerine bağlı, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bakışı oluşturmak.
• Sorumluluklarımız çerçevesinde yapageldiğimiz çalışmaları bir teşkilat
bütünlüğü içerisinde nitelikli, verimli, planlı, programlı, ölçülebilir, hesap
verebilir, açık, özgün, şeffaf bir gençlik teşkilatı olmak.
• Küreselleşmenin zirvede olduğu bu dönemde, sadece Türkiye’de örgütlenmenin yeterli bulunmadığını düşünerek, başta kadim medeniyet coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada örgütlenmek ve faaliyetler yapmak.
• 81 ilimizin Genç-Memur-Sen teşkilatlarının oluşmasının yanı sıra, Türkiye’deki üniversitelerimizin kampüslerinde Genç Memur Sen üniversite
topluluğunu ve Ortaöğretim teşkilatlarımızı aktif çalıştırarak, bütün okullarda medeniyet değerlerimiz ekseninde sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek,
• Genç Memur-Sen çağın modern Enderunu amacında olup, hem kamuya
hem sivil toplum kuruluşlarına donanımlı insan kaynağı yetiştirmek.
• Eğitim-öğretim faaliyetleri ile kültürel ve sosyal çalışmalarda program
oluşturma, müfredat geliştirme, modelleme gibi süreçleri yöneterek; faaliyetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve bu
konularda merkezi bir rol üstlenmek.
7
GENÇ-MEMUR-SEN
Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen’in bünyesinde
yaş sınırı 35 olan kamu çalışanları, üniversite öğrencisi, ortaöğretim
öğrencileri arasında oluşmuştur. Genç Memur-Sen, işbirliği yanında,
güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, Sivil toplum ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın
gerektirdiği diriliş ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi
hedefleyen; meslekî birikimi ve çağdaş donanımıyla, kamu çalışanı ya
da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu
bir çalışma platformudur.
Vizyonumuz
Genç-Memur-Sen; üyelerinin eğitim, ortak ekonomik, sosyal, kültürel,
özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektir. Millî ve manevi değerler ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirerek, toplumun yaşam standardı ile sosyo-kültürel bilgi düzeyinin yükseltilmesi için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren
genç kamu çalışanlarının, üniversite ve ortaöğretim öğrencilerinin tek
temsilcisi olmak.
Misyonumuz
Memur-Sen tecrübesini yüksek ahlak ve yüksek teknoloji ilkesiyle ile
birleştirerek, üniversite öğrencisi, ortaöğretim öğrencisi, genç kamu
çalışan ve yöneticilere aktaran; toplumsal dayanışma ve paylaşma
kültürü ile gençliğin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda
mücadele eden; geleneğine bağlı, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu
bakışı oluşturmaktır.
8
81 İLDE GENÇ MEMUR-SEN
Büyük Türkiye’nin sivil gençlik teşkilatı olan “Genç Memur-Sen”,
çağın yönetişim ruhunu benimseyerek tüm Türkiye’de teşkilatlandı.
9
Eğitim-Fetih ve Gençlik Buluşması
Medeniyetimiz ve Büyük Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih ve Gençlik Temalı Türkiye Buluşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın Teşrifiyle Gerçekleştirdik.
10
İslam Dünyasında Gençlerin Rolü
İlim, bilim, teknoloji, sosyoloji, diplomasi, ekonomi gibi bir çok alanda
kendini geliştiren gençler için bir okul olan Genç Memur-Sen olarak Uluslararası Arapça Konuşan Öğrenci Temsilcileri ile bir araya geldik. Programa ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora bir çok ülkeden öğrenci
katılarak islam dünyasın da gençlerin rolünü tartıştık. Ayrıca program da
Filistin Dışındaki Alimler Heyeti Derneği Genel Başkanı Şeyh Muhammed
Mousa tarafından “Peygamberimizin Hayatının Gölgesinde Hz. Peygamberin Hayatını Anlamak ve Yaşamak” konulu sunum gerçekleştirdik.
11
Kirlenmiş Milletlere Karşı Birleşmiş Yürekler
Dünya mazlumlarının hür sesi olan Genç Memur-Sen ve farklı ülkeden
gelen gençlerle beraber, 10 Aralık İnsan Hakları Gününde insan hakları ihlallerini görmezlikten gelen mazlumların sesini duymayan Birleşmiş
Milletler’e ve Avrupa Birliği’ne seslenerek, açtığımız fotoğraf sergisi ile
İslam coğrafyasında yaşanan zulümleri gözler önüne sererken, daha yaşanılabilir ve adil bir dünyanın inşaası için “dünyanın beş’ten büyük” olduğunu hatırlattık.
12
Ayağa Kalk Ümmet
"14 Ağustos Dünya Rabia Günü’nde, Esma'nın yanında olmaya devam
ederek insanlığı ayakta tutmak için görevdeydik. Mısır'da Esma’ların,
Gazze ve Suriyeli kardeşlerimizin çığlığına kulak tıkamadık. Doğu Türkistan'a sırtımızı dönemedik. 14 Ağustos Dünya Rabia Günü'nde 81 ilde eş
zamanlı olarak alanlara inerek, Mısır darbesini, İsrail'in ve Çin'in katliamlarını ve bunlara göz yumanları kınadık.
13
Gerçekleşen
Kıbrıs Gençleri İçin İş Başındayız
LİLER BİRİMİ dokuİVERSİTEtarafından
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları
BirliğiÜN
(İDSB)
GENÇ MEMUR-SEN
36
zuncusu
düzenlenen Gençlik Buluşması’na katılarak İslam dünyası ve
gençliğin sorunlarının ele alındığı toplantıda Kıbrıslı gençlerin karşı
karşıya kaldığı sorunları dile getirerek, çözüm önerilerimizi paylaştık.
Müzakereler sonucunda Kıbrıs gençliğiyle ilgili hazırlanan 11 maddelik
sonuç bildirgesi yayınlandık.
Eyüp Beyhan, gençlik buluşması programından sonra KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve KKTC Meclis
Başkanı Hasan Bozer’i ziyaret etti. Genç Memur-Sen Genel Başkanımız Eyüp Beyhan, Genç Memur-Sen’in vizyonunu, hedeflerini ve medeniyet tasavvurunu anlattı.
14
Medeniyet Davamızın Öncüleri
Genç Memur-Sen olarak gençlere medeniyet davamızda ışık tutan
Hasan El Benna, Muhammed İkbal, Malcom X, Cemil Meriç, Necip Fazıl
Kısakürek, Nurettin Topçu, Sabahattin Zaim gibi öncülerimizi anma ve
fikirlerini anlamak için programlar düzenledik.
Çalıştay ve Raporlarımız
Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşaasında Sorumluluğumuz
Eğitim Bir-Sen öncülüğünde konunun uzmanı, akdemiysen,gazeteci,yazar,eğitimcilerin katılımıyla kısa,orta,uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin yol haritaları belirledik.
Türkiye Gençlik Profili Araştırması
Memur-Sen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu, öncülüğünde Memur-Sen’in Stratejik Düşünce Enstitüsü(SDE)’ne yaptırmış olduğu
“Türkiye Gençlik Profili Araştırmasının” gençlerin sorunlarına ışık tutacağının altını çizdik.
Yüksek Öğrenim Yurtlarında Sunulan Hizmetleri İzleme Raporu
Genç Memur-Sen olarak KYK yurtlarında kalan öğrencilerin mevcut
durum ile ilgili şikayet ve önerileri üzerinden çalışma yaparak rapor
hazırladık.
15
Türkiye’ de Okuyan Etiyopyalı Öğrencilere
Proje Eğitim Döngüsü Verildi
Yaşam Hakkı Ayaklar Altında
Genç Memur-Sen Uluslararası Rabia Platformu Mısır, Suriye, Myanmar,
Irak ve Doğu Türkistan’da yaşamını yitirenler için “Sessiz Sandalye”
eylemi düzenledik.
Uluslarası Gençlik Formu(IYFO)
Uluslarası Gençlik Formu(IYFO) tarafından düzenlenen 8.Uluslararası
‘Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği’ toplantısında katıldık.
16
Birleşmiş Siviller
Genç Memur-Sen Olarak İçinde bulunduğumuz “Birleşmiş Milletlere
Karşı Birleşmiş Siviller” platformuyla birlikte, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın, Dünyadaki zulme ve vahşete sesiz kalmasını protesto ettik.
Gençlere Önem Vermeyen Toplumlar
Gelişme Kaydedemez
Memur-Sen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’yla Medeniyet Davamız ve Gençlik Konferanslarını gerçekleştirdik.
17
Kütüphanesiz Okul Kalmasın
Geleceğini kitapla beslemeyen bir milletin geleceği olmaz diyerek
tüm okullarımıza medeniyet dünyamızın derinliklerinden süzülüp gelen temel eserlerin yer alması için mücadele veriyoruz.
18
Genç Nesiller İçin Sağlıklı Düzenli Şehirler
Gelecek için çalışan, sağlıklı ve düzenli şehirlerde gençliğin öneminin
vurgulanması ve daha sağlam bir toplum yapısının inşası için üzerine
düşen görevi yerinme getirme gayretinde olan Genç Memur-Sen olarak, toplum yapısının daha sağlıklı olması için şehirleşme planlarının
önemli olduğunu vurgularak Şehir, Şehirleşme ve Şehirlileşme konferansı düzenleyerek TBMM Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya’ı ağırladık.
Milli şairmiz Akif’i anlamak
Genç Memur-Sen olarak gençlere fikirleriyle ışık tutan Milli Şairimiz
M.Akif Ersoy’u konuşmak için Yıldırım Beyazıt Ünivesitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kavalak ile buluştuk. Mehmet Akif Ersoy’un,
kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın yanı sıra geride bıraktığı eserleriyle bugün gençliğin en önemli yol göstericisi olduğunu vurgulayan Ahmet
Kavalak, “Milli şairimizi asıl büyük yapan ise mütevaziliği ve içtenliğidir” dedi. Eserleriyle, milli mücadele ruhuyla, evrensel görüşleri ve
günümüzde bile geleceğe ışık tutan fikirleriyle devleşen Mehmet Akif,
mütevazı kişiliği ile ise tevazu örneği olduğunu, bunun yanında Akif’in
evrensel görüşleri ve günümüz gençliğini bile aydınlatan fikirleri anlamada Osmanlıca’nın önemini konuştuk.
19
Gönül Köprüleri Kurduk
Bütün insanlığa hak ve hürriyet ekseninde hizmet eden ümmetin dertleriyle dertlenen Genç Memur-Sen Yemen Islah Partisi Gençlik Kolları
Başkanı Agmed M. Saıfol ve beraberindeki heyet Genç Memur-Sen
başkanı Eyüp Beyhan’ı ziyaret ederek Genç Memur-Sen’in faaliyetlerinin dünya gençlik örgütleri tarafından da yakından takip edildiğini
dile getirdik.
Yayına Değil Yapıma Geldik
TRT Ankara Radyosu önünde 12 Eylül’ün 33. Yıldönümünde yaşananları yeniden hatırlatarak, tarihi hafızamızdaki kirli teşebbüslerin bir
daha yaşanmaması için, herkes unutabilir ama biz genç nesiller asla
unutamayız, unutmamalıyız, unutturmamalıyız, dedik.
20
Güneşin Yanındaydık
“Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı ve Düşüncesi” adlı konferansa Aliya İzzetbegoviç’in Gençlik Kolları Başkanı Gazeteci Yazar Bekim
Muftareviç katıldı.Aliya İzzetbegoviç’in özgürlük mücadelesine dikkat
çekildi. Genç Memur-Sen’in bu mücadeleden ilham alan bir örgüt olduğunu, üyelerin gönül coğrafyasının sınırlarla belirlemeyeceğini belirterek, “Medeniyet dünyamızı inşa eden bilgeler, alimler bizim değerlerimizdir. Aliya İzzetbegoviç hem bir bilge hem de bir lider olarak yol
göstericimizdir. Bizler, ‘Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil,
inançlı ve imanlı gençliğidir’ diyen merhum Necmettin Erbakan Hocamızın açtığı yolda gidiyoruz. Biz Genç Memur-Sen olarak medeniyet
değerlerimizin derinliğinden ilham alarak, geleceğimizi planlıyoruz”
diye konuştu.
21
Hikmet Ve Edep Ekseninde Bir Gençlik
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Camiye Koşalım Kuran’la Buluşalım” sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı 2014 yaz Kur’an kurslarına destek
veriyoruz. Yarının gençleri çocuklarımıza İslam bilinci aşılamasınlaması Gençlerimize benlik kazandırabilmek için öncelikle onlara hayatın
manasını öğretmeliyiz” düsturuyla “Gençlerimize insanın değerini,
yaratılış gayesini, nereden geldiğini ve nereye gideceğini öğretmeliyiz. Çocuklarımıza kişilik kazandırmalıyız. Kişilik ise her şeyden önce
güzel ahlak ile şekillenir. İslam’ın değerleri ile donanmış erdemli kişiler
olarak yetiştirmek, en önemli görevimizdir. Yüce kitabımız Kur’an’ın
mesaj ve anlam dünyası ile çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturmak
birinci vazifemizdir!
22
Yepyeni Bir Nesil Yoğurmak Borcundayız
İmanlı, inançlı ve değerleri uğruna bedel ödemeyi göze alabilen bir
gençliğin muştucusu üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Hakk’a yürüyüşünün 30. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve özlemle yâd ettik.
Genç Memur-Sen, özlenen ve beklenen neslin dirilişinin muştucusu
olarak yola çıkarak. Necip Fazıl’ın dediği gibi “Yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız.” Üstad’ın sınırlarını çizdiği ulvi yolda her geçen
gün mesafe alıyor, asırlar önce tarif edilen ideal gençlik olma yolunda
emin ve kararlı adımlarla ilerliyor.
Kardeş Gençlik STK Ankara Buluşması
Birlikten kuvvet doğar dedik ve Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında birbirimizden güç alarak , Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un biz gençlere
yüklediği irfanlı, iffetli, faziletli bir gençlik misyonunu kendimize görev
edinerek kardeş STK’larla bir araya gelip gençlik için neler yapabileceğimizi konuştuk.
23
Tohumdan Medeniyete “Diriliş Ertuğrul”
Genç Memur-Sen olarak TRT nin sevilen dizisi “Diriliş Ertuğrul”un
yapımcısı TÜZDEV Genel Başkanı Kemal Tekten ile buluştuk. Gerçek
bir tarih algısıyla yazılan dizinin hissettiğimiz duyguların eksikliğliğini tamamladığını bildiren Tekden, Batı dünyasını tek dişi kalmış canavar olarak nitelendirilendi. Batı, Afrika’yı sömürürken, biz Osmanlı
Devleti’nde olduğu gibi karşılık beklemeden şefkat elimiz uzatıyoruz.
İşte millet olarak farkımız burada. Sizler bu medeniyete sahip çıkacak
nesillersiniz. Dirilin ve geleceğinize sahip çıkın mesajını verdi.
24
Tiyatro
Genç Memur-Sen’in olarak Hoşgörünün sedası olan, Hz. Mevlana’nın
pergel metaforu felsefesinde olduğu gibi, bir ayağımız medeniyet değerlerimizden sabit, diğer ayağımız modern dünyanın yeniliklerine ve
atiye özne olma gayretini benimsiyerek Hz. Mevlana ve Hz. Şems’i anlatan “Aşktır Mayası “ adlı tiyatro oyununda buluştuk.
Genç Memur-Sen üyelerimiz tarafından Çanakkale Zaferi’nin 98. yılı
nedeniyle kahramanlarının gençliğe sadece vatanı değil, istiklâl meşalesini de emanet ettiğini Çanakkale şehitlerini anmak için zaferi anlatan tiyatro oyunu sahnelendik.
25
Barış Gemisindeydik
Genç Memur-Sen olarak Cumhuriyetimizin 90. Yılı kutlamaları çerçevesinde dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Türkiye-Akdeniz Gençlik Barış Gemisi” projesine katıldık.
26
Üniversitelilerin Yanındayız
2014-2015 yılı Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla üniversiteye yeni
adım atan öğrencilere tanışmak, yardımcı olmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için 81 ilde 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite yerleşkelerinde Memur-Sen gibi köklü bir teşkilatın gençliğiyiz olarak bize
yakışan bir duruşla statlarımızda bütün gençliğimizle gönül köprüsü
kurmak için tanıtım stantları açtık.
27
Büyük Türkiye’de Güvenli Hayat, Güvenli Gelecek
Her geçen gün gençler arasında madde bağımlılığı, suça yönelme, suç
mağduru olma ve sokakta risk altında olan gençler için Aile Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile ortak projede buluşarak gençlerin gelecekte
daha güvenli hayat yaşabilmeleri için çalışmalarda bulunuyoruz. Genç
Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ve yönetimi olarak Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek’i makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirmelerde
bulunduk.
Kitap Meclisi
“İkra” diye emreden bir dinin mensupları olarak “Yarınki Türkiye”
sevdasına, davasına sahip çıkacak gençlerimizle kitap meclislerimizi
gerçekleştirerek her ay bir kitap okuyarak hocalarımızla değerlendiriyoruz.
28
• Dış Politika Okumaları
• Siyasal ve Sosyoloji Okumaları
• Ekonomi Okumaları
• Felsefe ve Edebiyat Okumaları
Gazzeli Kardeşlerimizi Unutmadık
İsrail’in saldırılarında ağır yaralanan Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gazzeli Çocukların acılarını paylaştıklarını
dile getiren Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, “Sizler büyüyüp Filistin’deki kardeşlerinize hizmet edeceksiniz, biz Türkiye’deki
kardeşleriniz olarak her zaman yanınızdayız. Bilmenizi isteriz ki, yaranız bizim yaramız, hastanız bizim hastamızdır. Allah yardımcınız ve
yardımcımız olsun” dedi.
29
Geleceğini Uyuşturma
Genç Memur-Sen olarak Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında desteklenen
“Geleceğini Uyuşturma” projesi ile Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde toplam 17 ilde madde bağımlılığına ve bunun toplumsal yönden
yarattığı yıkımlara karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız.
Yeni Türkiye’nin inşasında, güvenli bir hayat ve güvenli bir gelecek için
çalışan Genç Memur-Sen 81 ilde bulunan teşkilatı ile destek vereceği
bu proje çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere ulaşmayı hedefliyoruz.
30
31
www.memursen.org.tr
www.gencmemursen.org.tr
@gencmemursen
/gencmemursen
Tel: 0312 231 48 98 Faks: 0312 230 39 89
Adres: GMK Bulvarı Özveren Sokak No: 9/3 Demirtepe-ANKARA