granstar plus

Transkript

granstar plus
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin
Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne uygun olarak düzenlenmistir.
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
Madde/Müstahzarın tanıtılması
Ürün ismi
:
GRANSTAR® PLUS
Eşanlamlıları
:
:
B12390141
DPX-GBF92 75PX
Madde/Müstahzarın
kullanımı
:
Yabani ot ilacı
Şirket
:
DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.S.
Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi,
A Blok, Kat:1 Esentepe, Şişli - İstanbul
Türkiye
Telefon
:
+90 212 340 04 00
Faks
:
+ 90 212 340 04 20
Acil durum telefonu
:
+1-860-892-7692
Acil durum telefonu
:
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114
+1-860-892-7692
Elektronik posta adresi
:
[email protected]
2. TEHLİKELERİN TANITIMI
Sınıflandırma (27092 T.C.)
Hassaslaştırıcı
Xi: Tahriş edici
Çevre için tehlikeli
R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
N: Çevre için tehlikeli
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul
ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Kimyasal İsmi
Tribenuron methyl
CAS-No.
101200-48-0
Thifensulfuron methyl
79277-27-3
EC-No.
401-190-1
Sınıflandırması
R43
N; R50/53
Konsantrasyon [%]
37,5
N; R50/53
37,5
1/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
Alkylnaphthalenesulfonic
acid, sodium
salt/formaldehyde
polycondensate
Xi; R36/38
>= 1 - < 5
Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız.
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Genel öneri
:
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.
Uzman tavsiyesi için Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) : 114 no'lu
telefondan temas kurunuz.
Solunması halinde
:
Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalınırsa doktora başvurunuz.
Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.
Cilt ile temas
:
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol
miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik
reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Tekrar giymeden önce
giysilerinizi yıkayınız.
Göz ile temas
:
Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20
dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse,
bir uzmana başvurunuz.
Yutulması halinde
:
Tıbbi bakım alınız. Doktor veya zehirlenme merkezi tarafından söylenmediği
sürece kusturMAyınız. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla çalkalayınız.
Semptomlar
:
İnsan zehirlenme vakaları bilinmemekte ve deneysel zehirlenme semptomları
bilinmemektedir.
Tedavi
:
Semptomatik tedavi uygulayınız.
Doktor icin uyarılar
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Uygun yangın söndürücüler
:
Su spreyi, Köpük, Kuru kimyasal, Karbon dioksit (CO2),
Güvenlik nedenleriyle
kullanılmaması gereken
yangın söndürücüler ve
yangın söndürme
yöntemleri
:
Yüksek hacimli su jeti, (kirlenme riski),
Yangın söndürme sırasında
oluşabilecek özel zararlar
:
Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. Karbon dioksit (CO2) Azot
oksitler (NOx)
Yangın söndürme ekibi için
özel koruyucu ekipmanlar
:
Tam koruma kıyafetleri giyiniz ve kendinden hava sağlayan solunum aleti
takınız.
Ek bilgi
:
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.
Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma
2/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel
kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
(küçük çapta yangınlarda) Bölge tamamen yangına maruz kalmışsa ve durum
elverişli ise, yangının kendi kendine yanıp sönmesine izin veriniz. Çünkü su
bölgenin kirlenmesini artırabilir. Tankları/kapları su spreyi ile soğutunuz.
6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
Kişisel önlemler
:
Bölgeye girilmesini kontrol altina alınız. İnsanları, dökülen
malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Toz oluşmamasına
dikkat ediniz. Atıkları solumayınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 7
ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
Çevresel önlemler
:
Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.
Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Yeryüzü sularına
ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Malzemenin yeraltı sularını
kirletmesine izin vemeyiniz. Çok önemli miktarda dökülme olup olmadığı yerel
otoritelere haber verilmelidir. Dökülen yer gözenekli ise, bulaşma olan material,
sonra değerlendirmek üzere yada imha edilmek üzere toplanmalıdır. Ilacin
nehire, göle veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere basvurunuz.
Döküntü Temizleme
Yöntemleri
:
Temizleme yöntemleri- az dökülme Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp,
atmak üzere uygun bir kaba koyunuz.
Temizleme yöntemleri- çok dökülme Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Tozu, su
fışkırtarak hapsediniz. Dökülenleri kontrol altına alınız, kıvılcım çıkarmayan bir
elektrik süpürgesiyle veya ıslak fırça süpürgeyle toplayınız ve yerel
yönetmelikere uygun olarak atmak üzere bir kaba aktarınız (bakınız 13. bölüm).
Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanındabir yerdeyse, ilk temizlikten sonra
toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.
Ek öneri
:
Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için orjinal kabına geri koymayınız.
Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.
:
Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi
yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız.
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Elleçleme
Güvenli elleçleme önerileri
Yalnızca bizim önerilerimize uyarak kullanınız. Yalnızca temiz ekipmanlar
kullanınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Sprey dumanını ve tozu
solumayınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Kişisel korunma için 8.
bölüme bakınız. Çözeltiyi etikette(lerde) ve/veya kullanım klavuzunda belirtildiği
şekilde hazırlayınız. Hazırlanmış olan çözeltiyi mümkün olduğu kadar çabuk
kullanınız - Depolamayınız. Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma
sistemi olmalıdır.
Yangın ve patlamaya karşı
korunma önerileri
:
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Kapalı alanlarda
toz oluşumundan kaçınınız. Proses sırasında, toz havada patlayıcı bir karışım
3/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
oluşturabilir.
Depolama
Depolama alanı ve
kaplarında aranan nitelikler
:
Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Orjinal kabı
içerisinde saklayınız. Düzgün etiketlenmiş kaplarda saklayınız. Kapları sıkıca
kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz. Çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan
yemlerinden uzak tutun.
Genel depolama için
öneriler
:
Diğer ürünlerle birlikte depolanması sırasında özel sınırlamalar yoktur.
Diğer veriler
:
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
Özel kullanım(lar)
(EC) No 1107/2009 Tüzüğüne tabi bitki koruma ürünleri.
8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik önlemleri
İyi ve uygun bir havalandırma oldugundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde). Uygun egsoz ve toz toplama
makinaları bulundurunuz. Çalıþanların maruziyetini önerilen limitlerin altında tutmak için yeterli havalandırma
sağlayınız..
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunum sisteminin
korunması
:
Üretim ve işlemede: FFP1 (EN149) parçacık filtreli yarım maske
Karışıtırıcı ve Yükleyiciler şunları giymelidir: FFP1 (EN149) parçacık filtreli yarım
maske
Sprey uygulaması - dışarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normal
durumlarda maske kullanımını gerektirmez.
Traktör / bacasız püskürtücü: Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsülü):
FFP1 (EN149) parçacık filtreli yarım maske
Sırtçantası/sırt pulverizatörü: Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsülü): P1
toz filtreli yarım maske (Avrupa normu EN 143).
Ellerin korunması
:
Malzeme: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,3 mm
Eldiven uzunluğu
: Standart eldiven tipi.
Koruma derecesi: Sınıf 6
Eldivenin kullanım süresi: > 480 min
Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola
çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır., Eldiven üreticisi
tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara
uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da
4/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
göze alınız., Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine
danışılmalıdır., Delinme süresi, pekçok diğer etkenden hariç, eldivenin
malzemesi, kalınlığı ve tipine bağlıdır bu yüzden her durum için başlıbaşına
ölçülmelidir., Kesin delinme süresi koruma eldiveni üreticisinden alınabilir ama
bu, yine de bizzat gözlemlenmelidir., Eldivenler kullanım öncesi kontrol
edilmelidir., Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler
atılmalı değiştirilmelidir., Tulumun kollarının içine 35 cm'den kısa konçlu eldiven
giyilecektir., Eldivenleri çıkarmadan önce sabunlu su ile yıkayınız.
Gözlerin korunması
:
EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri
Deri ve vücudun korunması
:
Üretim ve işlemede: Tüm korunma kıyafeti Tip 5 (EN 13982-2)
Karışıtırıcı ve Yükleyiciler şunları giymelidir: Tüm korunma kıyafeti Tip 5 + 6 (EN
ISO 13982-2 / EN 13034) Lastik önlük Nitrilli kauçuk bot (EN 13832-3 / EN ISO
20345).
Sprey uygulaması - dışarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normalde kişisel
vücut koruması gerekmemektedir.
Traktör / bacasız püskürtücü: Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsülü):
Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Nitrilli kauçuk bot (EN 13832-3 / EN ISO
20345).
Sırtçantası/sırt pulverizatörü: Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Nitrilli
kauçuk bot (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
Kapalı tünelde mekanik otomatik sprey uygulaması: Normalde kişisel vücut
koruması gerekmemektedir.
İşlem görmüş alana tekrar girilebilecek süreden önce girmeyi gerektiren
olağandışı durumlarda, Tip 6 (EN 13034) tam koruma kıyafeti, sınıf 2 (EN 374)
nitril kauçuk eldivenler ve nitril kauçuk botlar ((EN 13832-3 / EN ISO 20345)
giyiniz.
Bazı kumaşları giyerken ergonomiyi optimize etmek için pamuklu iç çamaşırı
giyilmesi önerilir. Satıcıdan tavsiye alınız. Hem su buharına hem de havaya
dayanıklı giysi malzemeleri giyim konforunu maksimize edecektir. Malzemeler
kullanım sırasında bütün ve dayanıklı kalmak için sağlam olmalıdır. Önerilen
korunma tipinden bağımsız olarak, malzemenin ilgili madde ve maruziyet tipine
göre uygun performans seviyesinden emin olmak için kumaşın geçirgenlik
dayanıklılığı kontrol edilmelidir.
Hijyen önlemleri
:
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışma
bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir. Çalışma giysilerinizi
ayrı bir yerde tutunuz. Kirli çalışma giysileri çalışma alanının dışına
çıkarılmamalıdır. Çevreyi korumak için tekrar kullanmadan önce tüm kişisel
koruyucu ekipmanlarınızı yıkayınız ve ortada bırakmayınız. Malzeme içine
kaçarsa kıyafet/PPEleri derhal çıkarınız. İyice yıkayınız ve temiz kıyfetler giyiniz.
Yerel ve ulusal kurallar gereğince durulama suyunu imha ediniz. Çalışmaya ara
vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Koruyucu tedbirler
:
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve
konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir. Kullanımdan önce tüm kimyasal
korunma kıyafetleri gözden geçirilmelidir. Kimyasal veya fiziksel hasar veya
5/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
kirlenme halinde kıyafetler ve eldivenler değiştirilmelidir. Uygulama sırasında
yalnızca koruması olan kullanıcılar uygulama alanına girebilir.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel hali
:
katı, granüler yapıya sahip,
Renk
:
açık kahverengi,
Koku
:
az,
pH
:
5,9 (10 g/l) ( 20 °C), Metod: CIPAC MT 75
Erime noktası/erime aralığı
:
Bu karışım için mevcut değildir.
Kaynama noktası/kaynama
aralığı
Parlama noktası
:
Uygulanmaz
:
Uygulanmaz
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)
: Yangını güçlendirmez.
Termik bozunma
(dekompozisyon)
: Bu karışım için mevcut değildir.,
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı
: , Bu karışım için mevcut değildir.
Oksitleyici özellikler
: Madde yükseltgen değildir.
Patlayıcılık özellikleri
: Patlayıcı değildir
Alt patlama limiti
/ alev alabilirlik alt sınırı
: , Bu karışım için mevcut değildir.
Üst patlama limiti
/ alev alabilirlik üst sınırı
: , Bu karışım için mevcut değildir.
Buhar basıncı
: , Bu karışım için mevcut değildir.
Nispi yoğunluk
: , Bu karışım için mevcut değildir.
Kütle yoğunluğu
:
Su içinde çözünürlüğü
: , çözünür
Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
: , uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite,
kinematik)
: , Uygulanmaz
Nispi buhar yoğunluğu
: , Bu karışım için mevcut değildir.
0,69 - 0,72 GJ , Metod: CIPAC MT 169
6/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
Buharlaşma oranı
:
Uygulanmaz
Fiziko-kimyasal/diğer bilgiler
: Özellikle belirtilmesi gereken başka veri yoktur.
10. KARARLILIK VE TEPKİME
Kaçınılması gereken durumlar
: Sulu ortamda yavaşça bozunur. Termik bozunmadan kaçınmak için aşırı
ısıtmamaya dikkat ediniz. Çok aşırı miktarda toz çıkan şartlarda, bu malzeme
havayla patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.
Kaçınılması gereken
malzemeler
: Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur.
Tehlikeli bozunma/ayrışma
ürünleri
: Sülfür oksitler
Tehlikeli reaksiyonlar
: Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
Polimerizasyon gerçekleşmez. Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve
saklandığında bozunma olmaz.
11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
Akut oral toksisite
 Tribenuron methyl
:
LD50/ Sıçan : > 5 000 mg/kg
 Thifensulfuron methyl
:
LD50/ Sıçan : > 5 000 mg/kg
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
: LC50/ 4 h/ Sıçan : > 6,0 mg/l
 Tribenuron methyl
 Thifensulfuron methyl
:
LC50/ 4 h/ Sıçan : > 7,9 mg/l
Akut dermal toksisite
 Tribenuron methyl
:
LD50/ Sıçan : > 5 000 mg/kg
 Thifensulfuron methyl
:
LD50/ Tavşan : > 2 000 mg/kg
Cilt tahrişi
 Tribenuron methyl
:
Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez
 Thifensulfuron methyl
:
Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez
Göz tahrişi
 Tribenuron methyl
:
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
 Thifensulfuron methyl
:
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
7/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
Duyarlılık
 Tribenuron methyl
:
Tekrarlanan doz toksisitesi
 Tribenuron methyl
:
Maksimizasyon Testi (GPMT) Kobay Sonuç: Duyarlılığa neden olur.
Sıradaki etkiler etikette belirtilen kullanım şartları altında açığa çıkması beklenen
sevyelerin kayda değerlerin şekilde aşıldığı seviyelerde ortaya çıkmıştır.
Oral - beslenme Fare, Maruziyet zamanı: 90 d, NOEL: 500 mg/kg
Az kilo alma
Oral Sıçan, Maruziyet zamanı: 28 d
Az kilo alma
 Thifensulfuron methyl
:
Sıradaki etkiler etikette belirtilen kullanım şartları altında açığa çıkması beklenen
sevyelerin kayda değerlerin şekilde aşıldığı seviyelerde ortaya çıkmıştır.
Oral - beslenme çeşitli cinsler
Az kilo alma
Mütajenlik değerlendirmesi
 Tribenuron methyl
:
Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutagen etki göstermemiştir.
Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler
görülmedi.

:
Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler
görülmedi. Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutagen etki
göstermemiştir.
Thifensulfuron methyl
Kanserojenlik değerlendirmesi
:
 Tribenuron methyl

Thifensulfuron methyl
:
İnsanlarda kansere yol açan olarak sınıflandırılamaz. Laboratuar hayvanlarında
tümör oranında artış gözlemlenmiştir. Hedef(ler): Meme bezleri
Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir kanserojen etki göstermemiştir.
Üremeye olan toksisite değerlendirmesi
: Üremeye toksik değildir
 Tribenuron methyl

Thifensulfuron methyl
:
Teratojenlik değerlendirmesi
:
 Thifensulfuron methyl
Ek bilgi
:
Üremeye toksik değildir Hayvansal deneyler üremeye zehirli olmadığını
göstermiştir.
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi.
Hayvansal deneyler anneye zehirli olan dozda veya üstünde embriyo-fetal
gelişimine etkileri olduğunu göstermiştir.
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
8/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
12. EKOLOJİ BİLGİSİ
Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik)
Biyolojik bozunma
:
Kendiliginden doğada kolaylıkla çözünmez. Aktif maddeden elde edilen verilere
dayanılarak yapılmış tahmin.
Biyoakümülasyon
:
Biyoakümülasyon yapmaz. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak
yapılmış tahmin.
Balıklar üzerinde toksisite
 Tribenuron methyl
:
LC50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) : 738 mg/l
 Thifensulfuron methyl
:
LC50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) : > 100 mg/l
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
:
statik test/ 14 d/ lemna gibba (su mercimeği): 2,3 µg/l
Metod: OECD Test Klavuzu 221
(Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu.
Sudaki zehirlilik
 Tribenuron methyl
:
/ EC50/ 48 h/ Daphnia magna (Supiresi):: > 894 mg/l
 Thifensulfuron methyl
:
/ EC50/ 48 h/ Daphnia magna (Supiresi):: 470 mg/l
Balıklar için kronik zehirlilik
 Tribenuron methyl
:
/ NOEC/ 21 d/ Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): > 560 mg/l
 Thifensulfuron methyl
:
/ NOEC/ 62 d/ Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı): 10,6 mg/l
Suda yaşayan omugasızlar için kronik zehirlilik
:
/ NOEC/ 21 d/ Daphnia magna (Supiresi):: 120 mg/l
 Tribenuron methyl
 Thifensulfuron methyl
:
/ NOEC/ 28 d/ Americamysis bahia (mysid schrimp): 7,93 mg/l
Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
:
Özellikle belirtilmesi gereken başka ekolojik etki yoktur.
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
9/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
Ürün
:
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir
tesiste yakılmalıdır. Göletleri, havuzları, suyollarını veya kanalları kimyasal veya
kullanılmış kaplarla kirletmeyiniz.
Kontamine ambalaj
:
Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.
Avrupa Atık Kataloğu
numarası
:
020108: Tehlikeli maddeler içeren tarımsal atıklar
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
ADR
Sınıfı:
Ambalaj grubu:
Sınflandırma kodu:
HI-No.::
UN numarası:
Tünel kısıtlama kodu:
Etiket No.:
Uygun yükleme ismi:
IATA_C
Sınıfı:
Ambalaj grubu:
UN numarası:
Etiket No.:
Uygun yükleme ismi:
IMDG
Sınıfı:
Ambalaj grubu:
UN numarası:
Etiket No.:
Uygun yükleme ismi:
Ek bilgi
9
III
M7
90
3077
(E)
9
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Thifensulfuronmethyl, Tribenuron methyl)
9
III
3077
9MI
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Thifensulfuron-methyl,
Tribenuron methyl)
9
III
3077
9
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Thifensulfuronmethyl, Tribenuron methyl)
:
DuPont dahili öneriler ve nakliyat kılavuz bilgileri:, ICAO / IATA yalnızca kargo
uçağı
15. MEVZUAT BİLGİSİ
EC yönergelerine göre etiketleme
10/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Sembol(ler)
Referans130000036327
:
Xi
N
Tahriş edici
Çevre için tehlikeli
Zararlı bileşenler
:
Tribenuron methyl
R-İbaresi/R-İbareleri
:
R43
R50/53
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli
ters etkilere neden olabilir.
S-İbaresi/S-İbareleri
:
S2
S13
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak
tutun.
Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara
içmeyin.
Cilt ile temasından sakının.
Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
Uygun eldiven giyin.
Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap
kullanın.
Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz (İşlem
malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında
temizlemeyiniz/Tarla ve yollardan gelen pis su boruları
tarafından kirlenmeyi önleyiniz).
S20/21
S24
S35
S37
S57
SP 1
Özel preparatlar için özel
etiketlendirme
:
İnsanlara ve çevreye zarar vermemek için kullanım kılavuzuna uyunuz.
Ulusal yönetmelik bilgileri
:
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , 26 Aralık 2008 tarihli , 27092 Sayılı , Tehlikeli
Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması , Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.
16. DİĞER BİLGİLER
3. Bölümde belirtilen R-ibarelerinin tam metni
R36/38
R43
R50/53
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
Düzenleyen
Bu güvenlik bilgileri formu, türk kanunlarına göre uyumludur. Mihrican Çakir (GBF-1315)
11/12
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
GRANSTAR® PLUS
Kaçıncı düzenleme olduğu 2.0
Yeni düzenleme tarihi 18.07.2014
Referans130000036327
Ek bilgi
Etiket üzerinde yazılı direktifleri dikkate alınız., Kullanmadan önce DuPont güvenlik bilgilerini okuyunuz.
®
E.I. du Pont de Nemours ve Şirketi'nin kayıtlı tescilli markaları
Bir önceki versiyona göre kayda değer değişiklikler çift çubukla belirtilmiştir.
Bu Güvenlik Bilgi Formundasunulan bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen
bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla
tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Yukarıdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel
malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde
kullanılan malzemeler veya değişime ya da işleme tabii tutulmuş malzemeler için geçerli olmayabilir.
12/12