sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evrakları

Yorumlar

Transkript

sr ek-1standart ilan formu ve başvuru evrakları
SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı’na başvuru kodu
KKTC-14-BBYT-01/010 ve “Lefkoşa Suriçi Turizminin Canlandırma Projesi”
Lefkoşa Türk Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek
ile Lefkoşa Suriçinde Turizm potansiyelini harekete geçirmek için bir Hizmet Alım İşi‘ni sonuçlandırmayı
planlamaktadır.
Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda
sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde
belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun
isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak
sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği
kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin
aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı: Lefkoşa Türk Belediyesi
b) Adresi: Atatürk Caddesi, Yenişehir, Lefkoşa
c) Telefon numarası: 0392 2285221
d) Faks numarası: 0392 2284317
e) Elektronik posta adresi: [email protected],
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cemal Bensel
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat
kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a) Projenin Adı: Lefkoşa Suriçi Turizminin Canlandırma Projesi
b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü:
Proje Bütçesinde Lot 3 olarak belirtilen bölüm
4.1.1. Turizm Haritası Basım İşleri
d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Teklifler LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ ihale kutusuna atılacaktır
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: f) Son teklif verme tarihi ve saati :
10/12/2015 saat: 14:30
g) İşin süresi sözleşme tarihinin imzalanma tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya
kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak
bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için teklif edilen miktarın en az
% 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren
bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
d) Verilen teklifin %5i kadar banka teminat mektubu sunulmalıdır. Mektubun süresi son başvuru tarihinden itibaren en
az 2 ay olmalıdır.
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda
belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan
ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak
suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın
hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif
verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması
yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../2015
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname
İLAN NUMARASI: KKTC-14-BBYT-01/010 - 03
1. Genel Tanım
Projemiz ile Lefkoşa Suriçi’nin turizm potansiyeli yapılacak altyapı düzenlemeleri, eğitimler ve tanıtıcı faaliyetler ile
hareketlendirilecektir. Daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesi sağlanacak, ziyaret edenlerin memnuniyeti artacak,
bölge esnafının sağladığı hizmet kalitesi artacak, turistlerin bölge hakkında daha iyi bilgi sahibi olması sağlanacak ve
tüm bunlar bir araya getirilince de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması sağlanmış olacaktır. Bu maksatla
bölgedeki esnafın beklentilerini anlamak, eğitimler yolu ile kapasitesini artırmak ve bölgeyi ziyaret eden turistlerin
görüş ve beklentilerini ölçerek bunları karşılamaya yönelik adımlar atmak maksadı ile bu şartnamedeki alımlar
gerçekleştirilecektir.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
4.1.1
Turizm Haritası Basım İşleri
Kapsam: Lefkoşa Türk Belediye ‘si ince, Lefkoşa Surlar İçi Bölgesinde
bulunan turistik yerleri gösteren ve yürüyüş güzergahı hakkında bilgilerden
oluşan “ Harita Basım İşi “ dir.
İşin Süresi ve Teslimatı : İş sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30
(otuz) gündür.
Teslimat; Lefkoşa Türk Belediyesi Halkla İlişkiler Biriminin göstereceği
yere,A4 ebat kutularda ve eşit miktarlarda teslim etmekle yükümlüdür.
Teknik Özellikler : Yüklenici firma tarafından Lefkoşa Gezi Güzergahı
Haritası, basımında kullanılacak olan malzemeye ait teknik
özellikleraşağıdaki gibidir.
Lefkoşa Gezi Güzergahı Haritası :
Adet : 10000
Ebat : Açık 50 x 70 cm Açık Ebat
Harita Kağıt : 130 gr Parlak Kuşe
Harita Baskı : 4 + 4 Renk
Harita Cilt : 7 + 1 Kırım
Yüklenicinin Yükümlülükleri :
1: Mevcut tasarıma kapak tasarımı eklenip 50x70 cm ebadına göre yeniden
düzenlenecek ve baskı için montaj düzenlemeleri matbaa tarafından
yapılacakdır.
2: Her yeni baskıda bilgileri güncelleme ve değişiklik yapma hakkı Lefkoşa
Türk Belediyesi ‘ ne aittir.
3: Baskı yapılmadan önce idareye taslak çalışma sunulması ve idareden
onay alınması gerekir.
4: İdare tarafından taslak çalışmaya onay verildikten sonra yüklenici firma,
haritaları idarenin istediği tarihte ve istediği yere teslim edecekdir.
5: Yüklenici firma hazırladığı harita tasarımının çalışma formatlarını
(digital) tarafımıza teslim edecektir.
Süre: 30 gün
6. Teslim süresi: İşin teslim süresi onaylanan örnekten sonra 30 gün dür.
10000
1
Girne Kapısı / The Kyrenia Gate
3
2
Yenicami / New Mosque
Lusignan Evi / The Lusignan House
6
5
4
Ali Ruhi Çeşmesi / Ali Ruhi Fountain
Haydarpaşa Cami / Haydarpaşa Mosque
Tanti’nin Hamamı / Tanti’s Hamam (Turkish Bath)
7
Taş Eserler Müzesi / The Lapidary Museum
Beyaz Yasemin belgesi Lefkoşa Türk Belediyesi
Gıda Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri
Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sağlıklı Şeher
Platformundan oluşan komisyon temsilcileri
tarafından oluşturulan bir belgedir. Bu belge
Lefkoşa Belediye sınırları içerisindeki restoran,
kafeterya ve bunlar gibi işyerlerinin hijyen
koşullarını ve hizmet standartlarını yakalayanların
tescil simgesidir.
Beyaz Yasemin Nedir ?
This bulding which is known as the Lusignan
Mansion, is in the Yenicami Quarters and was built in
the 15th Century. It has an entrance door with
Lusignan armorial bearing and gothic arches. During
the Ottoman period a mansion and a wooden ceiling
was added to the building. The mansion has been
restored and is being used to exhibit various artifacts
from the Lusignans, Venetians and Ottoman periods.
It is open to public since 1997.
Haydarpaşa / Ağalar Camisi, Lefkoşa'nın eski gotik
kiliselerinden camiye çevrilmiş bir yapıdır. 14. yüzyılda,
Lüzinyanlar (Lusignan) tarafından inşa edilen kilisenin
kendine özgü gotik bir mimarisi vardı. Latin dönemi
boyunca, kadınlar manastırı içindeki bir ibadet yeri olarak
kullanılırken, Osmanlı döneminde, üzerine eklemeler
yapılarak camiye dönüştürülecekti. 1950'li yıllarda,
Kıbrıslı Türkler tarafından evlendirme dairesi olarak
kullanılan Haydarpaşa / Ağalar Camisi,halen cami olarak
kullanılmaktadır.
The Ali Ruhi Fountain is built on a square with hewn stone,
covered by a dome. The fountain is the only remaining part
of the completely destroyed Kucuk Medrese. It was named
after the governer of Cyprus who commisioned it at that
time.
Haydarpaşa / Agalar Mosque which was converted from a
church was first completed in the 14th Century by the
Lusignans, bears gothic traces. The building which was
used as a part of the women’s Monastry during the Latin
period, had parts added and modified during the Ottoman
period and then was changed to a mosque and renamed to
Agalar Mosque (Agha: lord, master). In the 1950’s it was
used as the Marriage and Registration Office. Nowadays its
still a mosque.
Tanti’s Hamam is situated in lower Yenicami neighbourhood,
where Atilla Street and Barbaros Street meet, in an area also
known as Çukurbahçe. It is a Tukish bath which was made
into a shopping area by a Greek Cypriots named Tanti, in the
1920’s. The bath was built on a square plan with 5 domes and
is located in a dead end street. Since the time it was built, it was
only used by women and according to requests and traditions
was also being used as a bride’s hamam and for similar
occasions. The managers as well as the attendents in the
Turkish Bath were women. The hamam which was partly
destroyed in the 1958 bi-communal disturbances and is not in
use today.
The building which is thought to have been built in
the second half of the 15th Century is assumed to have
been used as accomodation for the pilgrims and
tradesmen who came to the Agia Sofia Cathedral.
Stoneworks of art were collected and stored here
during English rule and later it was turned into a
museum. The window facing toward the yard of the
building was brought from the late Lusignan Palace at
Sarayonu. Altough the building was constructed
during the Venetian period, it bears Gothic traces due
to the arrangements and additions made later on. The
museum was re-opened in 2003.
K.KAYMAKLI
YENİŞEHİR
9
TRNC
National Assembly
A
U
L
YÜZB
AL İ
T
STR
E
EDİR
N
T
EE
R
ST
LU
İ
M
A
RB
BA
T
ST
E
S T
R E
E T
EH
M
ET
STRE
T
STR
ME
L
RU
Ğ
U
T
R
EFEND
İ
ET
AH
IŞLA
M
SALİH
Ş
A
İ
BAK
FAİ
K
U Z
U M
L U
A
B
A
R
A
B
Z
K
A
B
Dİ
EN
EF
AY
Lİ
B
SAN
İ
S
S T R
E E T
A
A
R
B
TUNC
4
ŞARK
T
STRE
R
ET
E
N
E
S T
R E
E T
FI
ET
A
İ
22 MAYIS
SQUARE
ŞHT.
STRE
ENC
İOĞ
D ÜM
R
T
S
Hİ
FTÜ
MÜ
S
T
S
PL
EV
N
R
STR
E
HA
TA
Y
E
E
ST
R
VE
FAL
I
E E
T
E S K I
K
)
K A
RT
KU
AŞI
STREE
T
LOZAN
FER
AH
S
PO
Y
S A R A
YORGANCIBAŞI
İ ZZ
ER O
NT
TURUNÇ
LU CAM
I S
STR
N
EET
S
RO
TO
S T
R E
E T
ST
İZ
AZ
Y
ET
ÇAPA STRE
E
L
İ
D
STR
STR
REİS
UT
EFENDİ
AVNİ
STR
EFENDİ
EET
STR
EFENDİ
AGAH
STR
PAZAR
I
İPLİK
K
S
R
E
STREE
T
T
E
E
R
S T
İ
D
B
A
STR
H ÜR
RİYE
T
CUM
E
R
Y
R
T
M
TUR
G
U
V
A
Ç
I
STR
ADANA
STR
RİYET
HU
N
STRE
ET
RA
ANK
A
RACİ
TÜ
ÜF
T
Ş
V
A
A
I
T
E
E
R
ST
İ
ND
EFE
STRE
ET
KÖROĞLU
DE
Mİ
RK
EN
T
E L
LA L
Ş
A
P
T
U
M
H
A
M
T
E
E
R
T
S
T
E
K
V
E
Ş
İ
H
A
L
A
S
T.
H
Ş
S
R
I F LA
VAK
E
T
S R
SİN
İ
EBİ
İBN
ÇEL
YSU
GÜ
EN
A
A
STE
R
STR
AKS
ET
U S
TR
STR
AYDI
N
S
T
T
ET
RE
ST
PENCİZADE
T
A
Z
TURA
R
STR
U
N
T
E
E
R
.
II
T
E
E
R
T
S
M
A
İ
R
H
A
Z
RO
tion
li Bas
Zeytin latro)
(F
UE
A
E
E T
R E
S T
N
U
İ
A L
A
ET
A
T
RE
F
P
N
A
KI
ET
E
T
Zah
ra B
(Mu asoti n
la)
LE
S
RA
RE
P
ET
MU
ST
V
U
R
N
AVE
MU
( ER
EFENDİ S
STREET
BORAZANBAŞI
H
A
M
AD E
RE
AN
T
E T
9
ST
ET
P
E
T.
HAS
Y
S
CULAR
S
WC
MEHM
A
TÜZ
ST
F
TÜ
P
R
THE WA
KÜ
8
10
K UY UM
STAFA
LOKMACI
CHECK POINT
A
HA
PA Ş
A
7
ZÜH
II. Mahmut
Library
E
KA
S T
R E
E T
S T R
E E T
T
STREE
T
H AY D A R
NE
A
R
S
ŞH
R
STR
EET
11
ED CI
T
E
ET
A T İ
L L A
5
LMİ
LL
E
T
R
RE
ST
3
6
E
U
A
Turunçlu
Mosque
R
T
WC
T 12
BARBAROS
SQUARE
A
AK
A
S
MU
S
T
P
L
STR
T
M
SELİMİYE
SQUARE
EET
E
13
MA
CE
İN
E
BA
T.
ŞH
EY
ET
ULLA
N M
R
TE
SR
HASA
HÜ
S
T
E
FA
TA
ET
ST
T
EE
TR
BA
EET
YEŞİL GAZİNO STREET
STR
ZEKAİ
KİN
P
STR
S
A
S
MU
Alİ
S
18
14
STR
SİRETBAHÇELİ S
WC
ME
HM
F
B
AYTE
22
STREET
ST
ŞHT.
ST
ŞHT.
A
Ş
M
WC
WC
İ
AY
T.
E
E
KÜÇÜK
21
T
A
P
ŞHT.
BEY
Ğ
İ
L
HAS AN
HASA
N EF
ENDİ
T
Gambler’s
Khan
E
E
ŞHT.
HAFIZ
E
15
I
STRE
ET
E
R
ZA
PA
L PA
ŞA
R
I
İRFA
N
R
LA
IN
KEMA
M.
T
P
İŞ PA
ŞA S
TREE
T
T
D
KA
B
DERV
T
L
D
A
D
S
NK
R
ST
H
S
İ
E
16
T
Ş
R
STR
A
STRE
E
E
MEDRESE
ET
A
YAVU
Z
Ç
İS
STRE
ET
A
2
R
ST
İ
T
T
B İ OĞLU
D
S
S
ADE
E
E
ÇA
ST
C
POL
KÜFİZ
F
Y
M
ADEM
BEY
R S
T
S T
R E
E T
T
E
ST
ŞE
RA
İ
İ
STREET
STR
S T
R E
E T
F U
Z U
L İ
E
A
D
LA
L E
K U
R
ES Kİ
ĞLU
Y
Laleli
Mosque
I S PAR TA
T
İ
İ
S
GZT.
A L İ
Ay. Luka
Church
PINA
STR
E
CI
HA
19
C
SARAY
ESKİ
S T R
E E
T
R U H İ
E
Z
ŞER
ABİO
ŞHT.
Ü
17
P
E
İ
ALS
E E T
S T R
A
M A R
M A R
Ş
TA
STR
A
C
ALAY
M
ATATÜRK
SQUARE
STR
A NC
AK
T
R
U
EET
M
E E
R
L
PO S
office
S T
Ğ
Post
S T
R E
E T
U
Ü
WC
STR
E G
E
STR
E
T
B O
D A
M Y A L
I
R
F
STRE
SI
BANKA
TÜRK
STR
E E T
S T R
T
N
ST
S T
R E
E T
P
Ü
P
T
T
EET
E
E
STR
E
ÇA
GÜRKAN
M
STR
ET
ÖN
R
E
T
A
TABA
K H
İLMİ
AY
S
P A R
N
S L A
A L
S T
R E
E T
SAR
T
E
R
S
E
P
P O
L İ
S
S
T
E
E
PAŞ
Samanbahce
Zone
E
S
Y
O
EET
E
Y
R
AN
STR
T
E
İ
İ
T
ŞAB
29 E
KİM
D
YR
AZ
V
A
E
L
N
FEVZİ ÇAKMAK
SQUARE
A
S
ET
ŞM
HA
E F E N D İ
Rİ
N U
Home for
Cooperation
a Bastion
Kaytaz Ağ asR
( okk )
A
De
rvi
şC
(Lo evizl
red i B
an asti
o)
on
L
Ş
A
P
E
L
S
10
The Bedesten is one of the most important historical buildings in Nicosia, reflecting the multicultural life and many historical periods of
Nicosia. The Bedesten which is situated to the south of the Selimiye Mosque carries traces of history, starting from the Byzantines in the
12th Century, followed by the Lusignans, Venetians, Ottomans and English. The building which was used as a church during the Lusignan
and Venetian periods was turned into a Metropolit building during the Orthodox reign. Its construction was changed during Ottoman rule
and was used as a cereal grain depot and as a closed market place, its name was changed to Bedesten at that time. Until the beginning of the
British rule, the Bedesten was the busiest and most important marketplace in Nicosia and slowly evolved into a marketplace where all kinds
of goods were sold. Nowadays the building which is in a state of ruins was restored in 2009 and being used as a cultural centre and
exhibition hall.
L
R
Ğ
E
E
KAYMAKAM STR
Bedesten, Lefkoşa'nın çok-kültürlü tarihini
yansıtan önemli eserlerden biridir. Selimiye
Camisi'nin güney tarafına düşen Bedesten'in
temeli, 12. yüzyılda Bizanslılar tarafından atıldı.
Bunu Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz
dönemlerinde binada yapılan yeni düzenlemeler
izledi. Rum-Ortodokslar tarafından piskoposluk
merkezi, Latin-Katolikler tarafından kilise olarak
kullanılan bina, Osmanlıların yaptığı mimari
değişiklikle bir kapalı çarşıya dönüştürüldü.
İngiliz döneminin başına kadar hububat deposu
olan Bedesten, zamanla, her çeşit eşyanın
satıldığı en işlek bir kapalı çarşı olarak isim yaptı.
Günümüzde kullanılmayacak kadar harap olan
bina, 2009 ‘da restore edildi. Kültür merkezi ve
sergi salonu olarak kullanılmaktadır.
E
MEV
LEV
İ TE
KK E
L
P
P
O
20
E
SARAÇOĞLU
SQUARE
U
T
İ
P
A
N
İSMET İNÖNÜ
SQUARE
C
LEDRA PALACE
CHECK POINT
T
B
ion
ast
eB
an irini)
ph
Ce (Qu
S
The building which is situated in the
Selimiye Quarters was built on medieval
remains, during the rule of the Ottomans.
The wide fringes of the mansion room are
facing towards the street was the reason that
the house was called the Eaved (Fringed)
House. From 1994 to 1996 it was restored
and currenty it is a culture and arts center
used by people and institutions as an
exhibition room, meeting room and for
similar activities.
S
İ
E
E
1
T
A
WC
CUMHURİYET
SQUARE
M
K
Y
A
R
i
D
G
STR
L
E
A
KADİF
M
B
E
E
R
Ü
İ R
L İ
Z A
N
C
A
MEHMET AKİF AVENUE
( DEREBOYU )
L
E
S
Y
E
Republic of Turkey
Embassy
MUZAFFER PAŞA
SQUARE
Ledra Palace
Hotel
Bedesten / The Bedesten (Market Center)
Musalla Bastion
(Barbara)
V
A
R
Being the first vegetable bazaar established in Nicosia, it
was built in the middle of Nicosia and besides it was a
place visited by many people. It is built close to Selimiye
Mosque and lodges where people could stay. Before the
political dispute in Cyprus, Turks as well as Greeks
frequented the bazaar. Without distinction of ethnicity,
everybody bought their needs from whoever they could
purchase it from.
E
WALLED CITY
Saçaklı Ev / The Eaved House
Saçaklı Ev, bir ortaçağ Latin binasının
kalıntıları üzerinde Osmanlı
döneminde yeniden inşa edilmiş
büyük bir konaktır. Bir cumba gibi,
yola doğru çıkan köşk odasının geniş
saçakları bedeniyle, “Saçaklı Ev” diye
adlandırılır. Selimiye mahallesinde,
mimari özellikleriyle dikkat çeken bu
bina, 1996'da restore edilip, bir kültür
ve sanat evi olarak hizmete girdi.
Sanatla uğraşan kişi ve kuruluşlar
burada sergiler açarak, toplantılar
düzenleyerek ve halka açık benzeri
etkinlikler sunarak, Lefkoşa'nın
kültür ve sanat hayatına canlılık
katıyorlar.
Belediye Pazarı (Bandabuliya), Lefkoşa'da kurulan ilk
pazar yeridir. Lefkoşa bölünmeden önce “Belediye
Pazarı”, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından
birlikte kullanılmaktaydı. Rum, Türk, Ermeni, Maronit,
Latin ayrımı yapmadan, herkes ihtiyacını kimde
buluyorsa ondan alıyordu. Selimiye Camisi'nin
karşısında ve Lefkoşa'nın tam ortasında inşa edilmesinin
yanı sıra, çevre köylerden gelen halkın konaklayabileceği
muhtelif hanlara da yakındı. Bu merkezi ve elverişli
konumuyla, yakın zamanlara kadar insanların uğrak yeri
olan başlıca belediye pazarıdır.
T.
U
N
CE
Belediye Pazarı / Muicipal Market
H
E
TY
8
Ş
E
This building which was turned into a Mosque in 1571,
was originally a Church, built in the 14th Century and
w a s t o r n d o w n i n t h e 1 8 t h C e n t u r y,
around the 1740s. A new Mosque was built next to the
ruins of the old and so the new Mosque and
neighbourhood was given the name Yenicami. There are
graves of 4 well known Nicosians around the
Mosque. The minaret of the Mosque was torn down and
rebuilt in 1979,Nowadays it is still being used as a Mosque.
Tanti'nin Hamamı, 1920'lerde, Tanti adlı bir Rum tarafında
yaptırılan bir çarşı hamamıdır. Yenicami Mahallesi'nin
aşağısında, Atilla Sokağı ile Barbaros Sokağı'nın birleştiği
Çukurbahçe bölgesindedir. Hamam, bir çıkmaz sokakta,
dörtgen bir plan üzerine yapılış beş kubbeli bir yapıdan
oluşuyor. İlk yapıldığı dönemden beri, sadece kadınlar
tarafından kullanılan hamam, eski geleneklere göre, gelin
hamamı, loğusa hamamı, özel kadınlar hamamı olarak
düzenleniyordu. Bu hamamın hem yöneticileri, hem de
tellakları kadındı. 1958'deki ilk toplumlararası çatışmalarda
tahrip olan hamam, ne yazık ki, bugün kullanılmıyor.
T.
The Kyrenia Gate which was built in 1562, is one of the
three original gates in the Venetian City Walls surrounding
Nicosia. The building which was repaired during the
Ottoman reign (1821), had a square dome shaped
guard room added on top of it. The gate would open
with the morning prayer call and close with the evening
prayer. In 1931 passageways were opened on both
sides of the gate which made the passing of vehicles
possible. The gate which allowed the traffic to and from
Kyrenia in the old days was restored in 1994 and
nowadays is used as the Tourism Information Office.
Yenicami, 14. yüzyılda yapılmış bir Latin Katolik
kilisesinden camiye dönüştürüldü. 1571'de, Ada, Osmanlı
yönetimine geçince cami olarak kullanılmaya başlamışsa
da, 1740'larda yıkılacaktı. Bunun üzerine, yıkılan caminin
hemen yanına bir yenisi inşa edildi. Eski kalıntı ile yeni
camiye ve bulunduğu mahalle de “Yenicami” adı verildi.
Cami çevresinde, Lefkoşa'nın ileri gelenlerine ait 4 mezar
bulunuyor. 1979'da, tehlike arzeden cami minaresi yeniden
yapıldı ve günümüzde kullanıldığı biçimiyle, cami olarak
hizmete girdi.
Yenicami Mahallesinde, Lusignan evi olarak
bilinen tarihi konak, 15. Yüzyılda yapılmıştır.
Gotik kemerli, üzerinde Lusignan armaları olan
bir giriş kapısı vardır. Binaya Osmanlılar
Dönemi’nde köşk ve süslemeli bir ahşap tavan
eklenmiştir. Konak, restore edilerek 1997 yılından
itibaren Lusignan, Venedik ve Osmanlı döneminin
çeşitli eşyalarını sergilemek amacıyla ziyaretçilere
açılmıştır.
Taş Eserler Müzesi 15. yüzyılın ikinci yarısında
yapılmış Latin dönemine ait bir başka binadır.
Selimiye Camisi'nin (St. Sophia Katedrali) geniş
avlusunda bulunan binanın, Kutsal Topraklara
gitmek üzere Adaya uğrayan hacıların ve diğer
seyyahların ağırlandığı bir misafirhane olduğu
sanılıyor. İngiliz döneminde, çeşitli yerlerden
toplanan Ortaçağ'a ait taş eserler, burada depolanmış
ve ardından bir müzeye dönüştürülmüştür. Avluya
bakan iç duvarındaki pencere, İngilizler tarafından
kalıntısı yıkılarak yerine “Mahkeme Binaları”
yapılan, Sarayönü'ndeki Lüzinyan Sarayı'ndan
getirdi. Venedikliler zamanında yapılan binanın
üzerinde, gotik eklemeler vardır. Müze, uzun bir
aradan sonra 2003'de, yeniden hizmete açıldı.
Ali Ruhi Çeşmesi, düzgün kesme buri taşlarından
yapılmıştır. Bir kare planına sahip olan çeşmenin üzerinde
kubbe vardır. Çeşme, tamamen yıkılmış olan Küçük
Medrese'den arda kalmış tek yapıdır. Kıbrıs'ın Osmanlı
valisi Ali Ruhi Efendi tarafından yaptırıldığından onun
adını taşımaktadır.
H
Girne Kapısı, 1562 yılında yapıldı. Lefkoşa kentini
çevreleyen Venedik surlarının orijinal kapılarından biridir.
Osmanlı Dönemi'nde (1821) onarım gören kapının üzerine,
Türkler tarafından, kubbeli ve dört köşe bir bekçi odası
eklendi. Eskiden bu kapı, sabah ezanıyla trafiğe açılır ve
akşam ezanıyla kapanırdı. 1931'de, iki yanına,
günümüzdeki yol geçitleri açıldı. Böylece, modern araç
trafiğine daha elverişli bir hale getirildi. Uzun yıllar, Girne
yönünden kente giriş çıkışlar, yalnızca Girne Kapısı'ndan
sağlanıyordu. 1999 yılında yapılan restorasyonun
ardından, Turizm Enformasyon Bürosu olarak
kullanılmaya başlandı.
İplik Pazarı Camisi, küçük dikdörtgen planlı tipik bir
Kıbrıs camisidir. Giriş kapısı üzerindeki yazıttan,
Muhammed Sadık Bey'in, Osmanlılardan kalma camiyi
genişlettiği anlaşılmaktadır. Cami'nin, doğu ve batı
yönlerinde iki kemeri ve ahşap bir çatısı vardır. Tek
şerefeli, silindirik gövdeli, örme taş külahlı minaresi
caminin doğu tarafındadır.
The Grand Turkish Bath is built on the remains of a
medieval Lusignan church. Being one of the most
frequented Turkish Baths open to public, its services
were very important, especially during the time when
there were no baths in houses. With its dressing rooms,
its luke warm, cold and hot areas, it is a standard Turkish
Bath. Its still being used as a Turkish Bath even today.
The mosque which is a small square planned building
situated inside the city walls of Nicosia, has an encarving
in a stone above the entrance door stating the changes that
Muhammed Sadık Bey had made by pulling down the
mosque and having it rebuilt. The mosque has two arches
with wooden ceiling in the east west direction. The
cylindrical shaped stone minaret has one gallery in the
east of the mosque. It is still being used as a mosque.
Arabahmet Camisi, 17. yüzyılda, eski bir Latin-Katolik
kilise kalıntısının üzerine yapılmış, kare planlı bir ana
mekânı olan klasik bir Osmanlı mimari örneğidir.
Lefkoşa'yı fetheden Osmanlı komutanlarından Arap Ahmet
Paşa adına inşa edilmiş ve 1848'de onarım görmüştür.
Caminin avlusunda bir şadırvan vardır. Lefkoşa'da kubbeli
olan tek eski cami budur. Ayrıca, cami avlusunda, Kıbrıs
kökenli son Osmanlı İmparatorluk yöneticilerinden,
döneminin diğer ileri gelenlerine kadar uzanan 8 önemli
mezar vardır.
Arabahmet Mosque is a classical Ottoman construction
which was built in the 17th Century on the remains of an old
Latin Church and has a square shaped main area. It was built
in the name of an Ottoman commander, Arab Ahmed Pasha,
who led the Ottoman armies during the conquest of Nicosia.
It was restored in 1845. In the yard of the mosque there is a
fountain. It is the only old mosque that has a dome in Nicosia.
Besides this it has 8 graves of well known Nicosians in its
yard. It is still being used as a mosque.
K.KAYMAKLI
H
T.
E
WALLED CITY
V
Musalla Bastion
(Barbara)
A
A
L
U
L
E
RT
KU
AŞI
STREE
T
YÜZB
AL İ
T
E
T
EE
R
ST
S
A
ST
İ
BAK
ET
STRE
İ
ET
T
STR
ME
AH
L
RU
Ğ
U
T
R
E
T.
H
EFEND
İ
Ü Z
Ü M
L Ü
FAİ
K
ET
EH
M
SALİH
Ş
B
D
EN
EF
M
S T
R E
E T
IŞLA
İ
SAN
A
R
A
)
A
AY
Lİ
A
Z
B
FI
K
A
A
UE
B
TUNC
4
ŞARK
ET
STRE
ŞHT.
STRE
T
B
K
N
AVE
A
E
RB
22 MAYIS
SQUARE
E
E
T
S
S T R
E E T
Hİ
FTÜ
MÜ
ET
R
O
BA
A
İ
N
E
Y
S T
R E
E T
E S K İ
EDIR
N
İ
M
D ÜM
E E
T
T
S
Y
S A R A
P
STR
PL
EV
N
R
STR
E
HA
TA
Y
E
E
ST
R
FER
AH
S
PO
ĞLU
EET
S
RO
TO
TUR
G
S T
R E
E T
YORGANCIBAŞI
EFENDİ
İ ZZ
ER O
NT
TURUNÇ
LU CAM
İ S
R
EFENDİ
AVNİ
STR
ST
İZ
AZ
Y
T
ÇAPA STREE
İ
D
E
STR
STR
REİS
UT
STR
PAZAR
I
İPLİK
K
S
R
E
L
STREE
T
T
E
E
R
S T
İ
EET
STR
EFENDİ
AGAH
R
Y
R
T
M
LOZAN
T
U
V
A
Ç
D
RİYE
T
HÜR
E
STRE
ET
ARA
A NK
TÜ
ÜF
DE
Mİ
RK
EN
T
B
A
TS R
RİYET
CUM
HU
T
E
E
R
ST
İ
ND
EFE
RACİ
STRE
ET
KÖROĞLU
İ
STR
ADANA
STR
I
A
M
T
E
E
R
T
S
T
E
K
V
E
Ş
İ
H
A
L
A
S
T.
H
Ş
V
A
A
M
H
N
U
T
A
M
I
Z
A
E L
LA L
Ş
A
P
T
E
R
T
S
A
R
H
A
Z
N
S
R
I F LA
VAK
E
STR
SİN
İ
İBN
İ
E
B
ÇEL
YS
A
GE
ÜU
N
ET
A
STR
STR
AKS
EET
U S
TR
STR
AYDI
N
S
T
T
RE
ST
PENCİZADE
E
T
Zah
ra B
(Mu astion
la)
STR
N
R
EET
STR
U
N
T
E
E
R
.
II
II
Ş
KI
RE
P
ET
RA
ST
STREET
T
STREE
T
RE
MU
AD E
BORAZANBAŞI
H
MU
( ER
EFENDİ S
TÜZ
ST
T
7
E T
a Bastion
Kaytaz Ağ sR
( okka )
P
U
tion
li Bas
Zeytin latro)
(F
Ü
E
AN
T
R
9
ST
HAS
Y
S
CULAR
ET
HA
S T R
E E T
NE
A
KUYUM
MEHM
Ü
P
R
ED CI
T.
S T
R E
E T
PA Ş
A
A
F
K
8
10
THE WA
ET
E T
R E
S T
E
12
LL
F
LOKMACI
CHECK POINT
R
T
WC
ŞH
R
EET
S
T
S
STR
STAFA
YİN
T
T
E
II. Mahmut
Library
A
MU
SE
A
R
T
H AY D A R
ZÜH
11
WC
U
S
L
ST
S
MA
CE
HA
A
MULL
SAN
HÜ
E
E
T
EE
ET
P
A
Turunçlu
Mosque
R
ST
ME
HM
Alİ
S
18
ŞHT.
T
EE
TR
T
STR
EET
SELİMİYE
SQUARE
STR
ZEKAİ
KİN
E
13
YEŞİL GAZİNO STREET
WC
ST
ŞHT.
B
STR
FA
STA
MU
WC
E
M
N EF
ENDİ
AYTE
R
BA
T.
HASA
T
SİRETBAHÇELİ S
HAFIZ
S
A
HAS AN
P
Ş
P
ŞHT.
BA
ET
T
A
ŞHT.
T
E
STR
ŞH
STRE
E
14
Ğ
İ
P
21
E
L
E
5
LMİ
N
İ
A L
E
22
STREET
ST
L PA
ŞA
WC
T
RE
A T İ
L L A
3
6
E
E
A
E
RI
ZA
PA
ET
BEY
R
LA
IN
KEMA
STRE
İRFA
N
T
T
P
İŞ PA
ŞA
E
D
KA
B
DERV
E
Gambler’s
Khan
E
16
R
15
S
İ
R
R
STR
T
M.
M
İS
STRE
ET
S
I
D
A
D
T
B İ OĞLU
İ
T
S
ADE
D
İ
L
LE
F
KÜFİZ
E
A
STRE
ET
KÜÇÜK
POL
ST
F
A
YAVU
Z
2
MEDRESE
ET
V
A
E
T
Ş
A
T
İ
M
ADEM
S
E
T
A
E
ES Kİ
17
ŞER
ABİO
ĞLU
Y
Y
KA
CI
İ
A
S
GZT.
İ
E
Z
RA
SHT.
Ü
D
ET
HA
19
İ
Ç
RE
S
TA
STR
C
AK
C
R
ST
T
E
ST
ST
S T
R E
E T
T
F
ALAY
M
ATATÜRK
SQUARE
BARBAROS
SQUARE
A
U
EET
R S
T
AY
M
office
NK
S T
R E
E T
F U
Z U
L İ
K U
R
STREET
BEY
ÇA
R
ST
T.
Post
WC
STR
Laleli
Mosque
PINA
STR
STR
H
Ü
T
E
Ş
ÖN
SARAY
ESKİ
S T R
E E
T
R U H İ
A L İ
E E
R
I S PAR TA
LA
L E
U
AY
STR
SI
BANKA
TÜRK
P OS
P
Ü
C
İ
U
S T
R E
E T
S T
L
ET
M
A
E
M
STRE
A NC
AK
Ay. Luka
Church
STR
E
Home for
Cooperation
İ
STR
A
M A R
M A R
T
K H
İLM
S T
R E
E T
ALS
R
E E T
S T R
N
TABA
E G
E
E
EET
R
Ledra Palace
Hotel
B O
D A
M Y A L
I
S T
R E
E T
SAR
E E T
S T R
T
ÇA
P O
L İ
S
P
T
T
E F E N D İ
Rİ
N U
A
Gençlik Merkezi ( Youth Center ) , Mediterranean Voices , Avrupa Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesi ‘nin daha önce yapmış olduğu çalışmanın revize edilmiş halidir.
P
S
P A R
N
S L A
A L
STR
E
The Kumarcilar Han ( Gambler’s Inn ) located
at Asmaalti Square, was constructed towards
the end of 17 th Century. It is small and
modest when compared with the Great Inn.
The inner courtyard is reached through an
arched doorway, which dates from the Middle
Ages. This building has 56 rooms ; the rooms
upstairs were built using cradle vaults. The
arcade, located at the front of the rooms, has a
roof made from wood and tiles. The entrance
consists of an interesting 17 th century arch.
Then Inn is now privately owned and is being
prepared for restoration.
E
S
E
P
STR
ST
26 Aralık 1897 tarihinde inşa edilen ve ortaokul dengindeki
“ İdadi Mektebi” olarak kullanılmaya başlayan bu okul
binası zamanın Sömürge Valisi Sir Walter Sendall tarafı
ndan açılmıştır. Büyük Britanya İmparatorluğu Kıbrıs
sömürge
hükümetinin yaptırdığı İngiliz mimarisi
örneklerinden biri olan bu okulun ilk müdürü Cingizzade
Ali Rı za Efendi’ ydi. 1920 yılında “ İdadi Mektebi” , lise
seviyesindeki “Sultaniye Mektebi” olarak hizmet vermeye
başlamıştır.1945li yıllarda bina Ayasofya Kız İlkokulu ve
1950'li yıllarda bir süre poliklinik olarak kullanılmı ş tı r.
Daha sonra 1960lı yı llarda uzunca bir süre Maarif
Anaokulu, 1970li yıllarda Öğretmen Koleji ve daha
sonraları Güzel Sanatlar Ortaokulu olarak kullanılmı ş tı r.
2000 yı lı ndan itibaren, bir hayır kurumu olan HASDER
Halk Sanatları Vakfı ’ na bağlı , kar amacı gütmeyen bir El
Sanatları Merkezi olarak hizmet vermekte olan binada,
Kıbrıs'a özgü renk, desen ve motiflerin kullanıldığı
geleneksel el sanatları üretimi ve öğretimi yapılmaktadır.
KAYMAKAM STR
ŞE
This column was brought by the Venetians
from Salamis as a symbol representing
Venetian power and was put in front of the
Lusignan Palace. After the Ottomans
conquered the island, they pulled down the
Column and in 1915 the British rebuilt it at its
present location which had changed after the
palace was knock down. The Venetian
Column is still one of the most important
symbols of Sarayönü Square and Nicosia.
A
29 E
KİM
E
E
R
E
PAŞ
Samanbahce
Zone
R
T
E
R
AN
T
S
Y
T
ŞAB
E
S
CE
.
E
Y
TURA
İ
S
MUZAFFER PAŞA
SQUARE
STR
T
İ
E
L
YR
AZ
V
E
A
rvi
şC
(L eviz
ore li
da Bas
no tio
)
n
Ğ
FEVZİ ÇAKMAK
SQUARE
R
LEV
İ TE
KKE
D
O
P
A
N
S
GÜRKAN
Venedik Sütunu, Venedikliler tarafından,
antik Salamis kentinden getirilip, bir
egemenlik sembolü olarak, Lüzinyan
Sarayı'nın karşısına dikilmiştir. Sütunun,
Venedikliler dönemindeki yeri Sarayönü
Camisi'nin avlusuna isabet ediyordu.
Osmanlılar Adayı alınca, bu sütunu yerinden
sökmüş, ancak İngilizler, 1915'te sütunu, eski
sarayın yıkılmasıyla değişen meydanın
ortasına, yani bugünkü yerine dikmişlerdir.
Venedik Sütunu, Sarayönü Meydanı'nın ve
Lefkoşa'nın bir simgesi gibidir.
This school building was
constructeda and inaugurated in
1897 on 26th of December by the
Colonial Governor of the period Sir
WalterSendall, it was first used as
“İdadi School” (equivalent to
secondary school). Cingizzade Ali
Rıza Efendi
was the first
Headmaster of this school.It is a
nice
example of British
architecture that was used by
colonial government of Great
British Empire in Cyprus. In 1920,
“İdadi School” (İdadi Mektebi)
started to serve as “Sultaniye
School” (Sultaniye Mektebi) which
was considered as the high school
of the time. In 1945's, the building
was used as Saint Sophia Girls
Primary School and in 1950's it was
used as polyclinic. Then, in 1960's,
for a long time, it was used as
Maarif Kindergarten, in 1970's as
Teacher's College and after that it
was used as Fine Arts Secondary
School. The building now, is
serving as a non- profit Hand Crafts
Center since 2000 run by HASDER
Folk Arts Foundation, which is a
charity organization. Traditional
hand crafts production, sale and
training are implemented in the
building by using colors, patterns
and motifs authentic to Cyprus.
MEV
De
L
Ş
A
L
E
L
E
R
Ğ
E
E
ET
ŞM
HA
Hasder / Hasder
20
E
SARAÇOĞLU
SQUARE
U
T
İ
P
P
O
N
İSMET İNÖNÜ
SQUARE
L
LEDRA PALACE
CHECK POINT
A
B
ion
ast
eB
an irini)
ph
Ce (Qu
S
21
T
VE
FAL
I
E
A
S
İ
C
Mevlevi Tekke was, built in the 17th century on land
which was donated by Emine Hatun who was a rich
woman from the Ottoman Palace. When it was first
built, it had a wrilling room, a mausoleum, praying
room for the dervishes, a kitchen and guest rooms.
Here the dervishes would pray. The Tekke was closed
in 1954 and was restored in the year 2000. The Lodge
which has 16 tombs in its mausoleum, today is being
used as Mevlevi Museum.
A
WC
CUMHURİYET
SQUARE
T
K
Y
A
R
i
1
M
B
E
Ü
G
D
L
STR
A
E
M
KADIF
E
İ R
L İ
Z A
N
C
S
R
E
MEHMET AKİF AVENUE
( DEREBOYU )
ENC
İO
E
Republic of Turkey
Embassy
A
Mevlevi Tekkesi / Mevlevi Lodge
N
TRNC
National Assembly
TY
Venedik Sütunu / The Venetian Column
U
Mevlevi Tekkesi, 17. yüzyılda Emine Hatun adında hali
vakti yerinde bir saraylının hayır için bağışladığı arazi
üzerinde inşa edildi. Lefkoşa Mevlevi Tekkesi, çoğunlukla
Ahi ve Mevlevi olan Lefkoşa'daki ilk Osmanlı
cemaatinde, sadece dinsel değil, ama kültürel merkez
olarak da islev gördü. Mevlevihanede, dervis hücreleri,
semahane, türbe, mutfak ve misafirhane odaları
bulunuyordu. Dervişlerin, uzun yıllar sema ayinleri
düzenlediği bu tekke, 1954'te ibadete kapatıldı ve “Kıbrıs
Türk Etnografya Müzesi”ne dönüstürüldü. Türbe
bölümünde 16 mezar, kitabe ve çok sayıda levha bulunan
Mevlevi Tekkesi, 2000 yılında restore edildi.
,
Kumarcılar Hanı / Gamberler’s Khan
Asmaaltı Meydanı'nda yer alan Kumarcılar Hanı 17. yüzyılın
sonlarına doğru inşaa edilmiştir. Büyük Han'a kıyasla daha
küçük ve mütevazi bir yapıya sahiptir. İç bahçesine kemerli bir
kapıdan geçilip ulaşılan yapı, Ortaçağ dönemine aittir. Binada
56 oda bulunmaktadır, üst kattaki odalar beşik kemer sistemi
üzerine inşaa edilmiştir. Odaların önündeki sıra kemerlerden
oluşan revak tavanları ahşap ve fayansdan yapılmıştır. Giriş, 17
yy. ait ilginç bir kemerle süslenmiştir. Han özel mülk olup şuan
(2015) yeniden restore edilmektedir.
Ş
E
20
The Mansion was built at the beginning of the 19th
century by one of the leading tradesman of Nicosia, Hacı
Dervis Efendi, as his mansion. The two storey building
has a large courtyard. The mansion was expropriated in
1978, restored in 1979 and has been used as the
Ethnographic Museum since 1988. The Mansion among
others has a Bride’s Room, a traditional Bedroom, a
Looming room and other sections exhibits everyday
utensils of those days.
22
YENİŞEHİR
19
Derviş Paşa Konağı, 19. yüzyıl başlarında, Lefkoşa'nın
ileri gelen tüccar başlarından Hacı Derviş Efendi'nin
konağı olarak yapıldı. İki katlı olarak inşa edilen konağın
geniş bir iç avlusu vardır. 1978'de kamulaştırılan konak,
1979'da restore edildi ve 1988'de, “Etnografya Müzesi”
oldu. Konağın, Gelin Odası, Yatak Odası ve Tezgâh Odası
gibi bölümlerinde, dönemin günlük hayatını yansıtan ev
eşyaları sergileniyor.
The Armenian Church was built in Gothic style to
the east of Şht. Salahi Şevket Street (Victoria
Street). It was recorded that Lusignan King Henry II
had the church rebuilt after an earthquake had
destroyed the first one. It was given to the Armenians
by Ottomans for their help in the conquest of Cyprus.
Due to the church‘s location an important number of
Armenians were living in the neighbourhood. The
church has recently been restored.
T
Arasta used to be the most important shopping area of old
Nicosia. Shoe and textile shops were prominent in the
shopping area. As it was close to the Selimiye Mosque,and
its closeness to the Bandabuliya (Municipal Market Place)
which was a regularly visited shopping place for people
buying thier daily needs.This provided the opportunity to
bump-into many well known Nicosians doing shopping in
this popular area. Everybody in Nicosia knew the
tradesmen of Arasta, which was charaterised as a social
meeting place. Arasta could not remain its prominence to
the present day as the shopping possibilities moved away
from the city centre, closer to the new living areas.
Büyük Han, which is one of the most important Ottoman
Buildings, was constructed between 1570 and 1572 on a
square plan with sandstone. Büyük Han located in the
Selimiye Quarters which is the shopping and the trade
area of Nicosia, has 68 rooms and 10 shops. Büyük Han
was built for accomodation of tradesmen who came to
trade and visitors who came to Nicosia lost its importance
when hotels were built in town. Nowadays there are shops
in Büyük Han in which traditional handicrafts of Cyprus
are sold and restaurants serving local food and wine.
Büyük Hamam, Lüzinyanlara ait bir ortaçağ kilise
kalıntısı üzerine, eski gotik yapının taşlarını kullanmak
suretiyle inşa edilmiş bir Osmanlı binasıdır. Lefkoşa'daki
çarşı hamamlarının en dikkat çekicisi olan Büyük
Hamam'ın, bütün evlerde banyo teşkilâtının olmadığı
dönemlerde önemli işlevler görüyordu. Soyunmalık,
ılıklık, soğukluk ve sıcaklık bölümleriyle tam bir klasik
hamam olarak tasarlanmıştır. Günümüzde de, bir çarşı
hamam olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
S
St. Sophia Cathedral is seen as one of the most impresive
and important historical buildings in Nicosia, and was built
in the place of an old church. Its construction started in
1208 and was opened to worship in 1326. In the surrounds
of the St. Sophia Cathedral, is one of the most beautiful
examples of middle age French gothic architecture. There
are graves of Royals and Kings, as there are around many
other Latin Churches. The church where the Lusignans
were crowned as Kings of Cyprus, continued to remain
important during the Venetian period. During Ottoman rule
it was converted into a mosque and its name was changed
to Ayasofya, then later on in 1954 it was changed again to
Selimiye Mosque.
Arasta, eski Lefkoşa'nın en önemli alış veriş merkeziydi.
Yan sokaklara açılan uzun bir sokaktan ibaret olan
çarşıda, özellikle iplikçiler, yüncüler, kumaş satıcıları,
debbağlar, kunduracılar bulunuyordu. Selimiye
Camisi'ne ve Belediye Pazarı'na yakınlığı nedeniyle,
halkın alıs-veris merkezi Arasta'da, bütün Lefkoşalıları
görmek mümkündü. Bir toplumsal yaşam alanı olan
Arasta esnafını bütün Lefkoşa tanırdı. Yeni alıs-veris
merkezlerinin şehir dışına yönelmesiyle, Arasta, eski
canlılığı kadar, toplumsal ve kültürel islevlerini de
yitirmis gibidir.
Büyük Han, Lefkoşa'daki en önemli Osmanlı
yapılarındandır. 1570-1572 yıllarında, dörtgen bir
mimari plan üzerine taştan inşa edilmiştir. Lefkoşa'nın
çarşı, pazar bölgesi olarak bilinen Selimiye mahallesinde
ve Arasta'ya yakın bir yerdedir. Büyük Han'da, 68
konaklama odası ve 10 dükkân bulunur. Eski çarşıya
gelen tüccar ve ziyaretçilerin konaklaması amacıyla
yapılan Büyük Han, otellerin şehir hayatına girmesiyle
bu işlevini yitirecekti. Günümüzde, Büyük Han'da
geleneksel el islerinin, Kıbrıs'a özgü hediyelik eşyaların
satıldığı dükkânlar ve Kıbrıs yemekleri, şarapları sunan
restoran, bar ve kahveler vardır.
Ermeni Kilisesi, Şht. Salahi Şevket Sokağı’nın
(Victoria Street) doğusunda bulunan gotik bir
kilise ve manastırdır. Burada bulunan daha eski bir
kilisenin depremde yıkılmasından sonra, Lüzinyan
Kralı II. Henry, bu kiliseyi yaptıracaktı. Ermeni
cemaatinin, Adanın fethi sırasında Osmanlılara
yardımcı olması nedeniyle, Padişahın bir hediyesi
olarak onlara verilmiştir. O zamandan itibaren,
Lefkoşalı Ermeniler, bu kilisenin bulunduğu
Arabahmet mahallesinde yoğunlaşacaktı.
Toplumlararası çatışmalar sonucu Lefkoşa
bölünürken sınır üstünde kalan kilise ve manastır
harap durumundadır. Ancak, uluslararası destekle
kilise restore edilip manastır güçlendirilmiştir.
A
Selimiye Camisi , Lefkoşa'nın en görkemli tarihi
eserleridir. Selimiye Camisi'nin, Osmanlılar öncesindeki
adıyla Latin-Katoliklere ait St. Sophia Katedrali'nin, eski
bir Rum-Ortodoks kilisenin yerine yapıldığı sanılıyor.
İnşasına 1208 tarihinde başlanmış ve ibadete 1326'da
açılmıştır. Ortaçağ Fransız gotik mimarisinin en güzel
örneklerinden olan Aya Sofya Kilisesi çevresinde, diğer
Latin kiliselerinde olduğu gibi, birçok kraliyet
mensubunun mezarı vardır. Lüzinyan (Lusignan) kökenli
kralların, Kıbrıs Kralı sıfatıyla taç giydiği kilise, Venedik
döneminde de önemini sürdürdü. Osmanlılar tarafından,
“Aya Sofya Camii” adıyla üzerine minareler eklenen
binaya, 1954 yılında “Selimiye Camisi” adı verildi.
Derviş Paşa Konağı / Derviş Paşa Mansion
Ermeni Kilisesi / Armenian Church
Arabahmet Cami / Arabahmet Mosque
İplikpazarı Cami / İplikpazarı Mosque
Büyük Hamam / Grand Turhish Bath
Büyüuk Han / Buyuk Han
B
Arasta
R
Selimiye Cami / Selimiye Mosque
18
17
16
15
14
13
R
12
K A
11