ziod

Transkript

ziod
T.e. DiYARBAKIR VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 42696819/310.0113273764 '
Konu: Uluslararasl Endtistri Urtinleri
Tasanml Y arl~masl
08/1112013
.y.{;(k/).G.JI.Ii:L.... KAYMAKAMLIGI~A
:
',"""\,'n
(il~e MilfiEgitim Miidiirliigii)',<,' ,J'
ilgi : MEB Yenilik veEgitim Teknolojileri Genel Mtidiirltigti'niin06/11l2013 tarihli ve
3223129 saYlh yazIiarl.
Ankara'da kurulu bulunan Teknoloji ve Tasarltn Merkezi I?ernegi'nin'~\1I·ti9i "ve yurt ,
dl~l, resmi /ozel ortaokul ve liselerde ogrenirtl gorenogrericilere/yO'hel1ki:"Dii~"~izgisi"'
Tasartm OlimpiyatI" adlyla, "IJluslararasl Endiistri (rriinleri;Tasa~I~I" "yarl~masl
dtizehecegirte dairBakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Ge~el MbdUringu'iluu: ilgi
yazlIan ve ekleri ili~ikte gonderilmi;;tir.
SOZ konusu yarl~ma ile ilgili gerekli duyurunun il~enize bagh resmi /ozel ortaokui ve
yapJ\arak yan~maya katIlmak isteyenlerin ~artnamede belirtilen adrese
ba~vurmalarmm sagianmasl hususunda;
liselere
Geregini rica ederim.
Stileyman iLGE Vali a. Milli Egitim Mtidiir Yrd. EKLER: 1- Bakanllk YazlSI ve Ekleri (2 Sayfa) DAGITIM:
-17 iIye Kaymakamhgma(ilye MEM)
/'
',VICJ,
G" enli Elektronlk
k
Imih~Kaslll1-'l"'-U""'13--~
A~iI. I \ t'Jru~~. ,'- ~
,~%..I/1"./..~'fI.(J
--------~--~~----~----~:~----~~'~---
ile
Bu beige, 5070 saYlh Elektronik imza Kanununun 5 inci addesi geregince giivenli elektronik imza
ilTlzaianm,~tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
5-193f-3879-b3db-cdd4 kodu ileyapllabilir.
Diyarbaklr iI Milli Egitim MUdiirlugu
Elektronik Ag: www.diyarbaktr.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntth bilgi i9in: ismail BALIK VHKl
Tel: (0412) 22658 50
Faks: (0412) 2265828
~
'~
T.e. MiLL} EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/821.05/3223129
Komi: UluslararaslEndiistri UrOnleri
Tasanml Y an~masl
06/11/2013
.................vALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
iIgi
Teknoloji ve Tasarlm Merkezi Demegi'nin 30.1 0.2013 tarihli ve 000/83 saYlh yazlSl.
Ankara'da kurulu bulunan Teknoloji ve Tasarnn Merkezi Demegi'nin yurt i9i ve yurt
resmi /ozel ortaokul ve liselerde ogrenim goren ogrencilere yonelik; "Dii~ C;izgisi
Tasarlm Olimpiyatl" adlyla, "Uluslararasl Endiistri UrOnleriTasanml" yarl~masl.diizenlemek
istediklerine i1i~kin ilgi yazlSl incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunuile Tiirk Milli
Egitiminin genel amaylarma uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, duyurusu ve dene.timi il milli egitim
miidiirliikleri tarafmdan geryekle~tirilmek iizere soz konusu etkinligin diizenlenmesi uygun
goriilmii~tiir .
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
dl~l,
MustafaKOC Bakana. Genel Miidiir EK : ilgi yazl ve ekleri (2 sayfa) DAGITIM: Geregi: -B Plan! Bu beige, 50.70. saydl Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesigeregince giivenli elektronik irnza He irnzalanml~tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden 62a4-65c2-3d4a-b94e"f771kodu He yapllabilir.
Konya Y olu/T.OkullarlANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
[email protected]
Aynntdl hilgi h;;in: Ya~ar~AHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0. 312) 2969446
Faks: (0. 312) 2238736
i
I
I' ~
S~I ;OQOI$~.
1(0*0: ¥mn~maD.iizen;l·~m~ ·!stegihk,
YENtJ:.1K·~E.E;Gtl1M.T~~fJfLQJjLERi .
G.. EN~LMUDrm:L(i:(;rJ'NE
.... ·
'.
',-\'
,'~."
<-,'
<~----
.'
"'-"<-.' ,.", ,,"
,-", '<.'.- - --;
A.1SKARA
1~1,{nQloji y~11i1,~!l)_ltn:Nt~~ezilJ¢J!ri~giQl~,· Rt&n)(~. ~~t~1C.tJtveki~e:Qk411att .'
W~~lqd~,:Qt\" ~~i~i!~~3~.~QIi,J.Qp.~3~~1Ia 111~$l;tl'~t~I·Il .. du"t~illfilllied ra$~rIJ1n'
)'a¥~~~S{ dUzenl~m~k is,iYQng. Y#f1,§ma:~~e,~j eJcte §\.UlUlm.tr$tiJr..
M~a:qll¥1P\z~a. d~ .uj'gl1fi gQtHlm~1i~liride:Y8f:t~mati.ln. y8;})lrabil~$1; ..••.. ~rf(91~e
y,undl$m~J~-esmi'-" O~ei>:Qttapk:ulv~):.i~~ 6~uJ~mf,l9~~rn~li~i!l"'8~g:ini ~l:z>e<l~im.
llJ;aan¥EllLi
-DeAfeliBilfk"Ol
~~
.
"
"Mtre$:Ytik~amh$f.~,~ ...143;4,.·,C8;ddeNb:2c;anka)'atA~wtJJfkey ~TeltfojJ: +90; 31244J·9~ 59 F3kst~9{h3124:3916:5o/ E..Mtil; mtq~~SC~SiSLc.Qm; PROlQTiP'.MOOEl.
TTM
.t<Pnu
'~Etidbstri:Qruri~ T:asaqml'fIU..........,...
..
......
~ OrtaOkilli~lieonlversit& ()Qrjm¢!llan··
:,~\uait~.Q1~... . .
.
,~9f1. ~atvWU
(j'l,EJeine
.:·0$"'11!~2Q14 ~;r:·~nt~~d~ ~12'13;!\fiSan2Q1~
·FI""I~nHanl
.
. ..'. .
...
.......• :!>tiEl/' bit ya"~a~fislayo ayn (OfU!oktil,~ve(jnliteI'SJt~aEMyer\linda.) OdOlfiilil.djrl~ktlf: : 1SNtart.~q14 •.. , :!~4
. ..
hak
. .
:.10:·UI.~SI·DO$¢1Z9.~1 Tl,lSa!lm'Olimpiyab Y~maA~
~
'. .
1i,P(Qt'CItIPler!.ta~anmlen !yi. t;dlii(edebileCE!~.bi(jne,n,mt.!~efmalien~~J~l"i'(kullalJllarf!ltYilpllk
.. .
.'
2.0J¢Ej/< )lemaf+emeSI!\ltlanl~SI' yoktu~{~~ }'lOltll blr' m~a serg~~~I 9()z1 ~nllhde
.bUI~rxtlurtlla.I'Q.I<yapllmabdir; ~elletcleta\1siye~~~Oin'!!Z.bOYQklOk;,iro~6() CITI,~I)~alanidl~; ...... '.. .
3iP~t(p~r daba ~"g(\rsel o!mabdlr;.pr.()tQtip a~masmda tA~arlin!~fonkSlyOl:1elliflji~iilpi'~ie~e
Cinemlidir.
. . ..
.' .
. '.
.
,~; fitll~.le'kl!iI;i~. lIese!lliienmeY,e
k~narak:d~erlend~e~l.Jygl;inl:Jliri.lten J1rOni. sergl~8{itih'\de;~rgi
.alatllncjayan'macl\t!lt.dan~ ~retmelJt ileQlrllktehlilZ,rblllunmalidlt .. ,
in.lan.'VI!Ij··.ya~1enmatz~e.n(k\.lfUmlJm
~LER'
. . .. '.
... . . u.ZiSQfU..m.I.4de,lildk,
ZiOd.Ulleriler~Yegiren OQre~'ileQQ~n~rine~: ....
.
3>.SGlrtUQlar0dil/ t¢reti!f!i taldj:i eden ilk 9Qribaslflyoluyla ~ ecJi1e<:ektll';
".
4.YlJr~a ~!it!~11 ~u~#.t.Ya!1§t:na9I~fll 'lie .og~"lil1la kal~'m b\!lge~i·ve.~ktir.
.. ...
'
.~l'llm¢Jlai. ~11~~y~~larr Qf(lIl~an!.\'Ifllll~I~~ .Si:!rQeSltj~r:~ntll1r@ .blffiktif '~T~t
olarakatillgldakikonl.l!lJrdari ~rieriYQW2:. . . ! .. . . . •
.
..
.
...'
Ef)iilm: Orunta.l!il'\lllmda ttlmel .~~ .e§jtilJ1·a(lred~ku!!lJniclmnkall"f.!ptiil/ij~1 prollhmllf;!l'fi ~I
¢i:qtil'9~tillll~,insanlara.f8Yd~s&ikiiriakye ve(i~ ~ ~lltd~~ 91Kaftm~jf . .... . . .
. . . ..... ...•
IJfi{jIJltm 'Urtlnt.~r,rrR\ldi/llemi!1 ~~!T8san",ln ·~an·· k;jndekF.geyedifigjv$ f3ddl~manl. a9t\l
p!:Qb'~e ~~in l!1l~n:~i¥!m~It:k;i(ifJjr;
..... .... ' . '. .... .'.
. .....' "Otii~:Ort)o tli$J!1/illndatel'r\iitI>hedef ; k\jlliafutiYlklillanlm s'lflisini:fa d.,et\(4iinlere kitSl.en u~tdQzeyde' jm~ Qabalkldemeklen1e~~idir 'tiuliiinm,bliikim \ie.•hlay~tlaf,i'lakatluda buluninli!k amaBlited~hleniniftir. ,.ap~ru.(8~IIt)jr::baklf l!iQIstn<l~IlY<l~latl~ln saOlal'!l'\'l~$I'i . iahbthnin9etlVtiri~iam39amn.akta~:ht.
..
. .
ipnats.~.~, i\(ihCia~ma ~tgilej'n'~d~er1endll'lt1~,,~tdtnt!e
Qftacl(ul': Use ve;OrnVel$J$coJaiali:;ayn .ayrJ d"".diHJetieldir:
yapfyor1Bvhtl flS$1t yap~!lt1 f:ailu. i"~1. 6QlliIanna~ap
. i$8.m~igunlOkl'l'aY~.. uygu.l8ni;lbilltlili:,prat.lkl.iI<lfllida.ffli~tar
uyatllhk. b%gunI0lt~ta:odillkiiIl90Z(fmlndl!l'btdul'lal:lrull1caktlf'
ikattllmtilatltllll' ayiilokU~
~ha o.~ktsmeiLY~ ·til
l'l,m.
3.61t1an~l!lCI org8~izasYQna en. ~la iJ~projeile~l8bilir!er.. aireysel.balVlJrud.abulunallfafg(~IIEJIleva. .gWp b8$vurlll>tlY.~lsf ~~$6I.olarakl)9~V:uhida bl.iilll'laln~af;:. .... . .
.
4;Y~rl~a~i.~IiI.~veOniVe'rsite<>9reoCiferitekteltveyagrupd1aiillde kaltlabilecektlr; 5'~lif!lli;ltlmpz.Pr~letIn ~rf.~nde[lll1'leSindens.orurnlu.de9Jldlr; . • fQni1laifm; beliltilenmritie. ~iI.rd.Il'h1!i1orarak·
.~:Y~l1§rn~f~r .,ontl~uru
ula'~lrl~ltdir. '4.
Pro(1)r:i'ai~r Su£,biYA..r\~ll>I."'-A11!1an,)\aQLM OIJiv'Jtle1Qjlilvc Dilnya Qsti:i~ Y~etJ~tiltlr
VI#\B3$kan
'. CltUfl ~Iiti!'ljn
t;leg~~odiOj k~nin tan.tmlOl,tliu;anOlnO!1~fikl!i$le~i.ve:\lars.a d~eriflevleril1fn
ann tallitl\T!inlve'kullanllan tnalietneniril)ze!liklerinii~{lan pmje niiPoruYIIl.IIf.. c)
ahl'lI anisian e$kiz~r:e,neveyabil$1~ayar0rtaml.~a~lipf\3 f~atlnda
.." .... . Jlrototipin
l!lorifntU\8nmlt·~$im18ii alin1r: .'
Mfl)rrnatmcJa~ijital~ahazHlan:ml,veYafotoarafmald~i ile
' ..
... '. ..' .....
. . . . .
~rOf.lli:George BtJRI?EN AJ~Dyll U~h5Cllulll.rur G~st~n~~g 1f1.~hwabischGJl~i\TIll
oe$:igpt)ni~~iul~j QAretfm'fh.'c!!i ve: l,tfl,lsIaramgl T~lticl.lar,
ASYUBY
IIdjrc
di.i$qzg!ill;~a~siud8i)~:~~malrQIiiIak 'Y~PIIJr: a).t(~lik. bllgifilrniu~i!(slZclOld,tirulut:~l
'.
.'..
'.
.
,4: Y!m~~Y!l9oIirfeQl1ir~yap,jlacak ~VlJIllIa:[datOm bum~.ryaners~r)16belirtildi(j'giblYi.lklenlt,. ."" "'.
'1.
.3.
. ... . . . . . .... . ... ..... . proODr. V'edat (YlOO'l.,;'r'OaaOn\l,Gtb;~1 ~ F~. DCkOOLV1! Illsatlm .B~lhn, alike
~~.f.lkABiR Mur,(.[CKQOOigi)ltls.liJ\ftCQfTeclmoj~~C6t!egeofAl1:h{t~Ctur(t oekalll
ifte~rek!li9al')i;asyGoa 1.~tvumltkonlineyaplltr.
2\ Ylir'$Ma<.:lh~ri\li)n!l~ ba$,vuru· igi:liti~fikle l[;~terne ketW.Iil<tollj J<.IIUa,nlW AdlfRtim.~· 118 ~f&.lfell,\'IYit
Y~_lg~ktedlr .. Stl.bifke~ :yap'li81:iilir vedeOi$tiril~. (Pta}elarlesahiflleri atll$lnda+i:i kimtik
.~~kl$l.Y~ntz,c;aproje ~hlbitarafjndan s~!1a~k: bir,~'(\JI1'l9;" ~\!!!Ylsfl y,;\ di*$OU:l~I~> .~I~na.~ktlt. 811
:rumw:.,tO!Ti va"VIJla'~geJeriocl~ (~lzil'n,frurKet. r:apor,vb)$aMamElde. o1lg(!fdlen .bi~de ye.r ala~ktlr.J
.
hit;bfryen~Kin:ilik f'orm\lhari(f) $Shlblr:J.ltal1't~ni$lmi'YatllleYli! iQaf$t
~
.'
1~;Pfur: Mcmduh.ERKtN IQ Ma)'JsOnv .~fLI:.~l Sa,tUitlat. ~~nltMi .1>t~~ikS~at.iar~; '{'~njtltil.
2\ Proto~,tMg,t(h~at(l9ri~NC Sta~'9~vD~nJ!C..:iUeE!:~ otD~l!ign~DSAlo4tb'triaf .~~NC
3. JOYC¢,I'ALMER tll.$ittcroB(jl,lmem(luih Oniversi~@i tilsaflmVe SaoatBotfimG
.
4,Prof .J)rA{~iJn ~- (.}Un'l!Y Kfi~lfptJgi~O flV PiMit:n iO~rcvlisi . I.
Y~MA'lA
()rianJull ·\ii~vet)tl~er~it.e
" .~~·arasmda
2.Ya
~j
lqat (iYUERl
'..''. .... ....•
",lIaliacaktir:
ma$~fIaIl hari9!~< ~hjf~tra"Sfe~v!il
.
' . . .'
. .•
' . . . ,. tamk¥an bbl.il lebi1ekanlam1na· {ieUr, Grup ~
~~"Ilm;jsl tTali(lde eldpild!na~ ~j(~lver!~ktjt'
'. .' .
. .... '." ..... ..' .
~. POsta veka'rgOd8n kavnakJanacak ,sorvhlarnEldeniiJ&b~vui1Jfomiu.nun belirtl'ien.tarme k~dar _ini:ize
qla~am~s'fldllnkllmm\lmJJZsorumlu deOik!ir, .
. '.
4.0rgl!njz$S~n yOnetiiili yari!}l'i:ia. fIEIl\li .tjfibi~k~f;y:~p~ak3t.llIm\·~. ~llnIem,a~Uiei:iriQe~~1ij(
yapma .hakk~nj!l. sahipt/f;(3llncel
~ltil5.~ildet:~j ~. sliyfami;l
lIa
onl1neo~ral( duyurul8caktir IYati~a
~-:§artnam...tIS.·.i~tr$8yf1im.z.QlI'ill\Iiedllen.imntlil!i.ileget;i8flldir.,~·....;'
t~·····.·········
Qrgcl~y()n.i~¥
E~rtlall .
...........•.....•..........
"
:.EnginC.oBAl"; ! •in~Y.!l~J'EOrn Web' : WWW.d!J!Clzi:J!!I;m
Telafon
.
~az.,.m.a.Adre$1
:pO fX>~J244.1, 9969 FakS: ,0090312439 ,t15! :mO~c;izgjsi~Ho)<i~reClid. No:154-2¢ankay,aiANKilM 

Benzer belgeler

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Proje Uygulaması

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Proje Uygulaması proODr. V'edat (YlOO'l.,;'r'OaaOn\l,Gtb;~1 ~ F~. DCkOOLV1! Illsatlm .B~lhn, alike ~~.f.lkABiR Mur,(.[CKQOOigi)ltls.liJ\ftCQfTeclmoj~~C6t!egeofAl1:h{t~Ctur(t oekalll

Detaylı

TIE 2015 Egitim Yan~masl ...................MOOORLOGUNE ilgi :il Milli

TIE 2015 Egitim Yan~masl ...................MOOORLOGUNE ilgi :il Milli Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunuile Tiirk Milli Egitiminin genel amaylarma uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaylara aykmhk te~kil etmeye...

Detaylı

T.e.

T.e. Tasarlm Olimpiyatl" adlyla, "Uluslararasl Endiistri UrOnleriTasanml" yarl~masl.diizenlemek istediklerine i1i~kin ilgi yazlSl incelenmi~tir. Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu...

Detaylı