PDF del libro - OpenEdition Books

Yorumlar

Transkript

PDF del libro - OpenEdition Books
İstanbul Bİblİyografyası
2000-2013
Istanbul Bibliography: 2000-2013
Eda Güçlü
Éditeur : Institut français d’études
anatoliennes
Lieu d'édition : Istanbul
Année d'édition : 2014
Date de mise en ligne : 15 décembre 2014
Collection : La Turquie aujourd’hui
ISBN électronique : 9782362450129
Édition imprimée
Nombre de pages : 216
http://books.openedition.org
Référence électronique
GÜÇLÜ, Eda. İstanbul Bİblİyografyası : 2000-2013. Nouvelle édition [en ligne]. Istanbul : Institut français
d’études anatoliennes, 2014 (généré le 18 mai 2016). Disponible sur Internet : <http://
books.openedition.org/ifeagd/307>. ISBN : 9782362450129.
Ce document a été généré automatiquement le 18 mai 2016.
© Institut français d’études anatoliennes, 2014
Conditions d’utilisation :
http://www.openedition.org/6540
1
İstanbul bibliyografyası 2000-2013, neredeyse on beş sene önce, yine aynı yayın dizisinden Ekim
2000’de çıkmış 4 numaralı İstanbul Megapolü. 1960-2000 (http://books.openedition.org/ifeagd/125)
dosyasını akla getiriyor.
İki sayı arasındaki belirgin kalınlık farkı, İstanbul hakkındaki araştırmaların 2000 senesinin
başından itibaren önem kazanmasıyla kısmen ilgilidir. Öte yandan da 2000li yılların ilk on
senesinde kentsel dönüşüm gibi büyük projelerin hızlanması, mimari ve şehircilik alanında
olduğu kadar bazen ağır ve şiddetli olabilen müdahalelerin doğurduğu toplumsal hareketler de
dikkatleri İstanbul’a çevirmiştir. Ayrıca 2000li yılların ilk on senesini yeni kuruluşlarca İstanbul
hakkında geliştirilen muhafazakar bir bakış damgalamıştır. O zamana kadar İstanbul hakkında
üretilmiş bilimsel işlerin üzerinde az durduğu mahalleler, “anıtlar”, dönemler, sosyal gruplar ve
figürler hakkında yapılmış çalışmaların kaynağında böylesi bir bakış yatmaktadır.
Son olarak, 2000 tarihli dosyanın girişinde göndermede bulunduğumuz, Şirin Tekeli'nin
deyimiyle, “Türk Toplumu'nun kaybettiği değerler dizisi”nin, bu etkileyici kaynakçanın da
gösterdiği gibi, yeniden edinilme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tarihi, çevreyi,
toplulukları ve göz ardı edilmiş mekanları sahiplenerek gerçekleşmesini sürdürmektedir. İşte bu
yüzden, Türkiye'deki akademik üretimi takip edemeyen kesim için, IFEA'nın gözlem merkezleri
aracılığıyla, Avrupa araştırmacılığı tarafından ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken verileri
daha görünür ve ulaşılır kılması büyük önem taşımaktadır.
La mise en ligne d'Istanbul bibliography 2000-2013, fait écho au numéro 4 de la même série – La
mégapole d’Istanbul. 1960-2000 (http://books.openedition.org/ifeagd/125)– paru en octobre 2000, soit il
y a près de quinze ans.
La différence frappante de volume entre les deux dossiers est liée en partie à une « montée en puissance »
des études sur Istanbul depuis le début de l’année 2000 et à l’accélération des grands travaux comme de la
transformation urbaine dans la décennie 2000 qui a eu pour effet d’attirer l’attention sur Istanbul, tant au
niveau des projets architecturaux, urbanistiques, que des mouvements sociaux suscités par des
interventions parfois lourdes et violentes. Cette décennie est aussi marquée par l’affirmation d’un regard
conservateur sur Istanbul porté par de nouvelles institutions. Ce regard est à l’origine de nombreuses
publications sur des objets d’études, quartiers, « monuments », moments de l’histoire, groupes sociaux et
figures jusque-là peu pris en compte par la production scientifique consacrée à Istanbul.
En somme, le « paradigme perdu de la société turque » (selon l’expression de Şirin Tekeli) auquel nous
faisions allusion dans l’introduction du dossier de 2000 paraît en cours d’appropriation – appropriation
d’une histoire, d’un environnement, de populations et de territoires négligés -, comme en témoigne cette
impressionnante bibliographie. De ce fait, il nous semble important que l’IFEA continue, notamment à
travers ses observatoires, à rendre plus visibles et accessibles, en direction d’un public qui ne peut pas
suivre la production scientifique en Turquie, des contributions qui se doivent d’être sérieusement prises en
compte par la recherche européenne.
This Istanbul bibliography 2000-2013 echoes the number 4 of the same series – The Istanbul
megalopolis 1960-2000 (http://books.openedition.org/ifeagd/125)– published in October 2000, nearly
fifteen years ago. The creation of this series reflects a research tradition that is part of the identity of our
institution.
The striking difference in volume between these two issues is partly due to a significant rise in the number
of studies on Istanbul since the beginning of the year 2000 and the rapid increase of large developments as
well as urban transformation in the 2000s decade which has had the effect of drawing attention to Istanbul,
both in terms of architectural and urban projects, and regarding the social movements triggered by
sometimes forceful and violent interventions. The 2000s also saw the affirmation of a conservative gaze
upon Istanbul supported by new institutions. This gaze is at the origin of numerous publications on objects
2
of study, districts, “monuments”, moments in history, social groups and figures hitherto little considered by
the scientific production devoted to Istanbul.
In a nutshell, the “lost paradigm of Turkish society” (to borrow the words of Şirin Tekeli) to which we
alluded in the introduction to the 2000 issue is in the process of being appropriated – appropriation of a
story, of an environment, of neglected populations and territories – , as evidenced by this impressive
bibliography. Therefore, it seems important to us for the IFEA to continue, especially through its
observatories, to make more visible and accessible for a public who cannot follow the scientific production
in Turkey, contributions that should be taken seriously into account by European research. Moreover, the
creation of an email address exclusively devoted to proposals to extend this bibliography highlights the
spirit of the enterprise: a work in progress shared as much as possible online. Our ambition, in the longer
term, is to eventually develop upgradable “resource centers” on other themes currently under research at
the IFEA.
EDA GÜÇLÜ
Central European University, Hungary
3
SOMMAIRE
4
‘Proje’ şehrin inşasından bibliyografyasına
Referans çalışmaları
Genel çalışmalar
Yerel çalışmalar
Kentsel dönüşüm ve planlama, seçkinleştirme, kentsel tasarım, kira piyasası,
Kentsel koruma ve restorasyon
Mimari
Ekoloji ve çevre: ormanlar, parklar, bahçeler, göller
Ekonomi, çalışma hayatı, emek, sınıf, kentsel endüstriler, finans, ticaret
Azınlıklar, etnisite, dini gruplar, kimlik
Göç
Sanat, sinema, müzik, tiyatro, spor, eğlence, fotoğraf, moda; Kültürel politikalar ve şehir;
kültür başkenti ve dünya kenti olarak İstanbul; kentsel imajın inşası; müze kent; Müzeler,
müzecilik
Nüfus
Kentsel afetler
Belediyeler, kentsel yönetişim ve idare
Ulaşım
Kentsel-sosyal hareketler, Gezi direnişi
Toplumsal cinsiyet, kadın, Cinsellik
Edebiyatta İstanbul
Aile; gençlik; çocuklar
Malûliyet
Hukuk
Suç, şiddet, düzen, emniyet güçleri, gözetim
Eğitim; Kütüphaneler
Sağlık, tıp
İstanbul’un işgali, mütareke dönemi, Kırım Savaşı, II. Dünya Savaşı
Kahvehaneler, meyhaneler
Medya
5
Siyaset; milliyetçilik, diplomasi
Camiler, kiliseler, sinagoglar
İslam, dini gruplar, tarikatlar, tekkeler
Su
Turizm
Seyahatnameler, anılar
Yoksulluk
Tüketim
Arkeoloji ve kent
Diğerleri
6
NOTE DE L’ÉDITEUR
La Bibliographie d'Istanbul est un ouvrage par essence évolutif. Nous ajouterons avec
grand plaisir les références que vous nous enverrez à l'adresse
[email protected]
7
‘Proje’ şehrin inşasından
bibliyografyasına
The ‘project’ city of Istanbul: from its construction to its bibliography
‘Proje’ şehrin inşasından bibliyografyasına
1
Fillerin tepişmesinin inşaat sektörünü ayrı bir sarstığı şu günlerde hazırlanmış, İstanbul
üzerine olan bu bibliyografya bize neler söylüyor? Bu başkent olacak kadar çok ‘kültürlü’
şehir üzerine olan metinsel üretimdeki artış İstanbul’un ‘projeleşme,’ ‘markalaşma,’
‘cool’laşma,’ ve ‘fetişleşme’ sürecinden bağımsız olmadığı gibi, bu bibliyografyadaki en
büyük alanı kentsel dönüşümün kaplaması da bir tesadüf değil elbette. Özellikle
yazıldıkları üniversiteler ve bölümlerle birlikte tezlere bakmak, koca bir inşaat alanı
haline gelen İstanbul’da, kentin akademik şantiyelerinin nasıl oluştuğuna dair anlamlı bir
başlangıç olabilir. İstanbul üzerine tez yazmaya çalışan biri olarak ve de bu tezi
yazabilmek için gereken parayı kısmen kazanmak için hazırladığım bu bibliyografya
kişiselliğinden yapısallığına, çelişkilerinden eksikliklerine bu metinsel üretimin bir
parçası elbette. Keza büyükşehir belediye yayınlarının, gerek “İstanbul’un Yüzleri” gibi
serilerle ve gerek 2010’un “kültür” kitaplarıyla, İstanbul’un bu şeyleşme sürecine nasıl
katkıda bulunduklarını da sormak gerek. Tabii ki umutlanmamak olmaz: kentsel
dönüşüm dediğimiz derdin kısmen de olsa daha fazla ortaklaşmasının bir yansıması
olarak da okuyabilir miyiz bu bibliyografyayı? Ki yine bu bibliyografyanın hazırlandığı
süreç içinde Kadıköy’de bir kent mitingi yapıldığını da not düşmeli. Bunlar mutlaka daha
geniş ve derin mevzular. Şimdilik somut olarak kısaca söylemek gereken birkaç şey var.
2
İlk olarak akademik bir form olarak böyle bir bibliyografyanın içermedikleri: kent
forumları, dernekler, meslek örgütleri, inisiyatifler ve tüm bunların çok daha alanda
ürettikleri deneyim ve bilgi. Bu bibliyografyadan sonraki adım kitap, makale veya tez
formunda üretilmeyen bu bilgi ve deneyimi kapsayacak, bir araya getirebilecek, ve
katılıma açık gayr-i bibliyografya bir mecra oluşturmak olabilir. Ayrıca burada yapıldığı
gibi çeşitli veritabanlarını kullanarak İstanbul üzerine bir bibliyografya hazırlamanın
yanısıra İstanbul’la ilgili kullanılabilecek bir veritabanları bibliyografyası hazırlanabilir.
8
3
İkincisi bu bibliyografyada yer alan altbaşlıklar. Her bir altbaşlık/kategori kısmi bir
keyfilik içermekle birlikte yukarıda bahsettiğim şeyleştirme etkisinden muaf değiller.
Örneğin Ermeni spor tarihi ile ilgili bir çalışmayı spor kategorisinin yer aldığı “Sanat,
sinema, müzik, tiyatro, spor, eğlence, fotoğraf, moda” altbaşlığına değil de “Azınlıklar,
etnisite, dini gruplar, kimlik” altbaşlığına yerleştirmek tam da Ermeni kimliğini
şeyleştirici bir keyfilik olabileceğinden dolayı her iki altbaşlıkta da yer alıyor. Fakat
bunun bir çözüm olup olmadığından hala emin olmadığımı da eklemem gerekir. Tabii ki
böyle belki daha fazla hesaplaştırma gerektiren örnekler dışında, bazı çalışmalar birden
çok altbaşlığın alanına girdiği için o şekilde yerleştirildi.
4
Son olarak bu bibliyografyanın bazı eksikliklerini belirtmek gerek. Birincisi bu çalışma
İstanbul’la ilgili süreli yayınları kapsamıyor. İkincisi derleme kitaplar içerisinde yer
alabilecek İstanbul’la alakalı çalışmalar, bu bibliyografya internet üzerinden hazırlandığı
için, yani bir “İçindekiler” araması yapılmadığı için eksik kalmış durumda. Bundan gayri
herkese faydalı olması dileğiyle.
The ‘project’ city of Istanbul: from its construction to
its bibliography
5
What does this bibliography on Istanbul that has been prepared at a time when the
conflict between the governing party AKP and the Gülen Community has reached its
climax with its special impact on the construction sector tell us? Needless to say, the
increase in the textual production on the city, which is so ‘cultured’ as to be designated as
the European Capital of Culture in 2010, is not independent from the process of Istanbul’s
becoming a ‘project,’ a ‘brand,’ a ‘cool’ city, and a fetish itself. Nor is it a coincidence that
the subtitle of “urban transformations” in this bibliography occupies the largest part.
Looking at MA and Ph.D. dissertations in particular alongside the universities and
departments where they have been written might be a meaningful start in exploring how
the academic worksites have been structured in the city which has itself become a giant
construction site. Likewise, it is imperative to ask how the publications of the Istanbul
Metropolitan Municipality contributes to the reification of the city through book series
like “İstanbul’un Yüzleri,” or the ‘cultural’ books of 2010. Yet it should not go without hope:
is it also possible to interpret this increase as a sign that there is somehow a shared
objection to urban transformation projects since 2000? In order to support such a hope it
should be noted that a protest took place in Kadıköy against urban neoliberalism during
the preparation of this bibliography. Of course these are broader and deeper issues to
discuss. For now here are some notes on the bibliography.
6
First comes experience and knowledge that is articulated and produced on the ground by
urban forums, associations, professional organizations, various initiatives and others, yet
not included in this bibliography. The next step might be the creation of a form/space
other than a bibliography that would bring together this experience and knowledge that
is not produced in the form of a book, article or a dissertation in an interactive way.
Besides, a list of databases useable for any kind of work on Istanbul is also necessary.
7
Secondly come the subtitles. Every subtitle/category includes not only some level of
arbitrariness but also some effect of reification. For instance, a work on Armenian sport
history is categorized both under the subtitle of “Sports” and “Minorities.” The reason
behind such categorization is that to differentiate Armenian sport history from the rest is
9
to somehow reify Armenian identity. Of course, it is discussable if this is a solution. Apart
from similar examples which necessitate further thought and sensibility, some other
works are placed under more than one subtitle simply because they address several
topics.
8
Lastly, it is important to note some of the shortcomings of this bibliography. First, this
bibliography includes many periodicals, but not journals specifically on Istanbul. For
example, the journal of Istanbul which was published from 1992 to 2008 by the Economic
and Social History Foundation is not included here. For a list of periodicals on Istanbul
you can check the quite comprehensive work prepared by Selahattin Öztürk.1 Secondly,
this bibliography has been prepared by using online databases. Yet, it is not always
possible to find table of contents online. Therefore, many possible articles in edited books
have escaped the attention. Apart from these drawbacks, I hope that it would be helpful
to everyone.
NOTES
1. Selahattin Öztürk, “İstanbul İçin Yayımlanan Süreli Yayınlar Bibliyografyası,” Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol. 8, No. 16 (2010): 563-589.
10
Referans çalışmaları
Reference works
1
2
Aksel, Bahar, and Filiz Öğretmen, eds. Kent Araştırmaları Bibliyografyası. İstanbul: Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2001.
Çınar, Ergun. İstanbul’un 100 Süreli Yayını. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
yayınları, 2010.
3
İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: NTV Yayınları, 2010.
4
“İstanbul Tarihi.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 8, no. 16 (2010).
5
“Türk Şehir Tarihi.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3, no. 6 (2005).
11
Genel çalışmalar
General works
A-C
1
Acar, M. Şinasi. İstanbul’un Son Nişan Taşları. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006.
2
______. “Dil Hayret ü Gamla Lâl Kaldı; İnsâfın Bu Yerde Nâmı Yok Mu? Okmeydanı ve
Nişan Taşları.” Yapı no. 279 (Şubat 2005): 79–88.
3
———. “İstanbul’un Okmeydanı Dışındaki Nişan Taşları.” Yapı no. 292 (Mart 2006): 83–89.
4
Acarer, Erk. %100 İstanbul: Tarih, Mekan ve Sırlar. İstanbul: İnkılap, 2009.
5
6
Adım Adım İstanbul İnanç Atlası: Camiler, Türbeler, Ziyaret Yerleri, Mezarlıklar. İstanbul:
MapMedya Yayınları, 2004.
Akan, Murat. Ruhunu Arayan Şehir İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006.
7
Akerman, Mehmet Tanju. İki Avuç İstanbul. İstanbul: Elçi yayıncılık, 2004.
8
———. İstanbullu. İstanbul: Elçi Yayıncılık, 2005.
9
Akın, Sunay. İstanbul’da Bir Zürafa. İstanbul: Çınar, 2003.
10
Akkanat, Cevat. Çanakkale Savaşları ve İstanbul. Yarımada, 2008.
11
Akşit, İlhan. Capital of Three Empires: Istanbul. İstanbul: Akşit Kültür Turizm Yayıncılık,
2002.
12
Akyavaş, Beynun. Sultaniyegâh İstanbul. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2001.
13
Almelek, Ester. Bu Şehri Seviyorum: İstanbul Viyana Venedik Paris. İstanbul: İnkılap, 2009.
14
Altın Boynuz’dan Cendereye. Kağıthane Belediyesi, 2005.
15
Alus, A. Sermet Muhtar. 30 Sene Evvel İstanbul: 1900’lü Yılların Başlarında Şehir Hayatı.
İstanbul: İletişim, 2005.
16
Alus, Sermet Muhtar. Eski Günlerde. İstanbul: İletişim, 2001.
17
———. “İstanbul’da İlk Otomobiller.” Cogito no. 24 (2000): 216–220.
18
Antepli, Şerif. İstanbul’un 100 Koleksiyoneri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.
12
19
20
Apatay, Çetinkaya. İstanbul ve Cumhuriyet. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2009.
Armağan, Mustafa. Osmanlı’yı İmparatorluk Yapan Şehir: İstanbul. İstanbul: Timaş Yayınları,
2007.
21
Arpad, Burhan. Bir İstanbul Var İdi... İstanbul: Doğan Kitapçılık A.Ş, 2000.
22
Arslan, Ali. İstanbul’dan Çıkış: Milli Mücadele’ye Giriş. İstanbul: Paraf Yayınları, 2010.
23
24
25
26
Artan, Tülay. “Benim Tanıdığım Stefanos Yerasimos... Bir İstanbul Tarihçisi.” Toplumsal
Tarih no. 144 (Aralık 2005): 64–73.
Aşçı, Arif. İstanbul’un Kuşları = The Birds of Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.
———. İstanbul’un Sokak Kedileri = The Street Cats of Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası,
2009.
———. İstanbul’un Sokak Köpekleri = The Street Dogs of Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası,
2009.
27
Âsitâne Efsaneleri. İstanbul: Kaknüs, 2007.
28
Asitane: Evvel Zaman İçinde İstanbul. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2004.
29
Aslan, Ferhat. Efsane Şehir İstanbul. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
30
———. İstanbul’un 100 Efsanesi. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2012.
31
Ayar, Mesut. İstanbul’un 100 Önemli Olayı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş. Yayınları, 2010.
32
Ayaşlı, Münevver. Dersaâdet. İstanbul: Timaş Yayınları, 2002.
33
———. Rumeli ve Muhteşem İstanbul. Timaş, 2003.
34
35
36
37
Aytar, Dündar. Çekilin Yoldan Geliyor Vatman: Çocukluğumun İstanbul’u. İstanbul: Babıali
Kültür Yayıncılığı, 2006.
Ayvaz, Mehmet Emre. “Reşat Ekrem Koçu’s İstanbul Ansiklopedisi; or an Obsessive
Collector’s Attempt to Make His Private Narrative Public.” MA Thesis, Boğaziçi University,
2007.
Babaoğlu, Alparslan. Ebru İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yayınları, 2007.
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul: National Geographic
Fotoğraflarıyla. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2000.
38
39
Balıkhane Nazırı Ali Rıza. Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı. İstanbul: Kitabevi, 2001.
Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık. Otobüsname: Yaşadığımız İstanbul. İstanbul: Timaş
Yayınları, 2003.
40
Barışcan, Hasan. İstanbul Efsaneleri. İstanbul: Cumhuriyet kitapları, 2010.
41
Başaran, Murat. Tezgahın Üstünde İstanbul. İstanbul: Timaş, 2005.
42
43
Başgelen, Nezih. İstanbul’un Karasurları : Tarihi Fotoğraflarla Mermer Kule’den Ayvansaray’a.
İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.
Başgelen, Nezih, and Brian Johnson. İstanbul: selected themes=seçme yazılar. İstanbul:
Annual Supplement of Arkeoloji ve Sanat magazine, 2002.
44
Basiretçi Ali. İstanbul Mektupları. İstanbul: Kitabevi, 2001.
45
Bator, Robert. Daily Life in Ancient and Modern Istanbul. Minneapolis: Runestone Press, 2000.
13
46
47
48
Baydar, Oya, ed. İstanbul: Kıtaların, Denizlerin, Yolların, Tacirlerin Buluştuğu Kent= İstanbul:
The City Where the Continents, Seas, Roads, Merchants Meet. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2003.
Baykara, Arzu. “İki Savaş Arası (1856-1877) İstanbul’da Gündelik Hayat.” Yüksek Lisans
Tezi, Ege Üniversitesi, 2006.
Bayrak, M. Orhan. İstanbul Tarihi: M.Ö. 657’den Bugüne Kadar 27 Asırlık Son Roma, Bizans,
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri. İstanbul: İnkılâp, 2003.
49
———. İstanbul’da Gömülü Meşhur Adamlar: 1453-1978. İstanbul: Milenyum yayınları, 2002.
50
———. İzahlı İstanbul Sözlüğü: Araştırmacılara Kaynak, Meraklılara Kılavuz, Kütüphanelere
Başeser. İstanbul: Tarih düşünce kitapları, 2004.
51
Baysaling, Özer. Yaşadığım İstanbul. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003.
52
Bektaş, Cengiz. İstanbul. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2011.
53
Belge, Murat. İstanbul’un Sayfaları. Doğan Kitap, 2009.
54
Ben İstanbul’um. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2009.
55
Berberoğlu, Berica Nevin. Zaman İçinde İstanbul. Turing, 2011.
56
Bilgili, Ahmet Emre. Bir Dünya Şehri Olarak İstanbul’un Küresel Konumu. İstanbul: İTO, 2012.
57
Bilgili, Ahmet Emre, A. Haluk Dursun, eds. Şehir ve Kültür: İstanbul. İstanbul: İstanbul
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2010.
58
Bir Albüm, İstanbul = Constantinople, an Albüm. İstanbul: Oğlak, 2000.
59
“Bir Zamanlar İstanbul’da.” National Geographic Türkiye no. 62 (Haziran 2006): 206–224.
60
Böcking, Isabel. The Bazaars of Istanbul. London, New York: Thames & Hudson, 2008.
61
Boyar, Ebru, and Kate Fleet. A Social History of Ottoman Istanbul. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010.
62
63
64
Boynudelik, Zerrin İren, ed. İstanbul’un Ruhu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2007.
Boysan, Aydın. İstanbul’un Kuytu Köşeleri: Yaşantı. İstanbul: Yapı Kredi, 2003.
Bozkurt, Fatih. “Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddî Kültüründe Değişim (1785-1875
İstanbul Örneği).” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2011.
65
Bozlağan, Recep. İstanbul: Derinlik, Değişim ve Güç. İstanbul: Hayat Yayınları, 2012.
66
Büyükünal, Feriha. Manastır-İstanbul: Molla Bayırı No: 2. Avciol, 2009.
67
Can, Kadir. Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
68
Cansever, Turgut. İstanbul’u Anlamak. Timaş Yayınları, 2008.
69
Çelebi, Mevlüt. Dünden Bugüne Taksim Cumhuriyet Anıtı. Atatürk Araştırma Merkezi, 2006.
70
71
72
73
Çelik, Aydan. “Ömer Durmaz İle İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü Adlı
Kitabı Üzerine.” Toplumsal Tarih no. 212 (Ağustos 2011): 74–80.
Çetin, Mahmut. Dersaadet Sözlüğü. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
Cezar, Mustafa. Osmanlı Başkenti İstanbul. İstanbul: Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor
ve Sağlık Vakfı, 2002.
Çınar, Ergun. İstanbul’un 100 Süreli Yayını. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş. yayınları, 2010.
14
74
Çizgen, Gültekin. İstanbul’un 100 Rotası. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.
75
Çizmeciyan, Liji Pulcu. İstanbul’da Kayıp Zamanlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
76
Clark, Peter. Istanbul: A Cultural and Literary History. Oxford: Signal Books, 2010.
77
Cleave, John. Istanbul: City of Two Continents. Singapore: Editions Didier Millet, 2008.
78
Çokum, Sevinç. Hevenk: Kayıp İstanbul. İstanbul: Ötüken, 2003.
79
Constantinople: Webster’s Quotations, Facts and Phrases. San Diego, Calif: ICON Group
International, Inc, 2008.
80
Corr, Sheila. “Orientalism in Istanbul.” History Today 58, no. 6 (June 2008): 51–51.
81
Çuhadar, N. Özlem. Çelik Gülersoy: İstanbul’a Adanmış Bir Hayat. İstanbul: İlgi Kültür Sanat
Yayıncılık, 2006.
D-F
82
83
84
85
Dabağyan, Levon Panos. İstanbul’da Gündelik Hayat: Belde-i Şahane’nin Cumhuriyet Döneminde
Ermeniler. Yedirenk, 2013.
Dağgülü Başak, İbrahim. “İstanbul’da Zamanlar ve Deniz.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001):
85–90.
Davies, John. Cities on the Edge: Istanbul, Marseilles, Gdańsk, Bremen, Naples, Liverpool.
Liverpool University Press, 2008.
Dayıoğlu, Server. İstanbul Muvakkithaneleri/The Clock Rooms of İstanbul. İstanbul: İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi, 2010.
86
Deleon, Jak. 100 İstanbul. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
87
———. Anıtsal İstanbul (Gezgin Rehberi). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
88
———. Bir Tutam İstanbul. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
89
———. Eski İstanbul’un (yaşayan) Tadı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
90
91
Delipınar, Meral. “Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti Döneminde İstanbul:
Bir İktisadi ve Sosyal Analiz.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Demirkaya, Yüksel. Sayılarla İstanbul: 2010. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
92
Demiryürek, Meral. Bir İstanbul Bilgesi: Sermet Muhtar Alus, 1887-1952. İstanbul: Kitap
Yayınevi, 2007.
93
Derviş, Pelin, Bülent Tanju, and Uğur Tanyeli. Becoming Istanbul: An Encyclopedia. Istanbul:
Garanti Gallery, 2008.
94
95
96
97
Derviş, Pelin, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli. İstanbullaşmak: Olgular, Sorunsallar, Metaforlar.
Istanbul: Garanti Galeri, 2009.
Dikici, Radi. Bu Şehr-i Stambul Ki: Osmanlının İstanbul Macerası. İstanbul: Remzi Kitabevi,
2005.
Dorsay, Atilla. Quo Vadis İstanbul: Bir Kentin 20 Yıllık Tarihi ve Bugünü. Remzi Yayınevi, 2013.
Duben, Alan. “Which Istanbul? Whose Past? Whose Future?” South European Society and
Politics 17, no. 4 (2012): 1–7.
98
Duman, Mustafa. İstanbul Efsaneleri. İstanbul: Heyamola, 2010.
99
Dünden Bugüne Hünkar Kasrı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
15
100
Durbaş, Refik. İstanbul Hayattır. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
101
Durmaz, Ömer. İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, 2010.
102
Dursun, A. Halûk. İstanbul’da Yaşama Sanatı. İstanbul: Ötüken, 2002.
103
Dursun, Haluk. Boğaziçi’nde Kırk Yılım. İstanbulum 16. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
104
———. “İstanbul’da Bahar.” Eman Name no. 4 (Haziran 2003): 61–67.
105
106
107
108
Duru, Mehmet. İstanbul’un Orta Yeri = In the Middle of İstanbul. İstanbul: Fotoğrafevi
Yayınları, 2006.
Eczacıbaşı, Şakir, ed. İstanbul. İstanbul: Eczacıbaşı, 2009.
Edhem, Eldem, Daniel Goffman, and Bruce Alan Masters. The Ottoman City between East and
West: Aleppo, Izmir, and Istanbul. New York: Cambridge University Press, 2005.
Eksen, İlhan. Dünkü İstanbul: Çok Dinli, Çok Dilli Mozaiğin Dağılışı . İstanbul: Sel Yayıncılık,
2002.
109
Eksen, İlhan. İstanbul’da Bir Nihavent Tango. İstanbul: Everest, 2011.
110
———. İstanbul’un Tadı Tuzu: Saray Sofralarından Sokak Yemeklerine. İstanbul: Everest, 2008.
111
Eksen, İlhan. Kebabistanbul. Sel Yayıncılık, 2003.
112
113
Eldem, Edhem. “Osmanlı Dönemi İstanbul’u.” Muhafazakar Düşünce 6, no. 23 (Mart 2010):
179–197.
Emecen, Feridun M. “Fetih Sonrası İstanbul: Cumhuriyet Dönemine Kadar Kısa Bir
Tarihçe.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011- 2010): 49–71.
114
Emil, Taluy, and Sanem Onat, eds. Dünyada Türkiye ve İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2008.
115
———. Turkey and Istanbul in the World. Istanbul Chamber of Commerce, 2008.
116
Engin, Vahdettin. Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u. İstanbul: Simurg, 2001.
117
Erdenen, Orhan. Boğaziçi Kendini Anlatıyor. İstanbul: Kitabİstanbul, 2007.
118
———. İstanbul’un Manzara Terasları = Panaromic Terraces of İstanbul. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 2008.
119
120
Ergüder, Başak, Fuat Ercan. “İstanbul Üzerine Düşünürken-Hissederken.” İktisat Dergisi
no. 500 (Kasım-Aralık 2008): 83–96.
Esatlı, Mustafa Ragıp. Saray ve Konakların Dilinden Bir Devrin Tarihi. Edited by İsmail
Dervişoğlu. İstanbul: Bengi, 2010.
121
Evren, Burçak. İstanbul’un Deniz Hamamları ve Plajları. İstanbul: İnkılap, 2000.
122
Eyice, Semavi. Eski İstanbul’dan Notlar. İstanbul: Küre Yayınları, 2006.
123
Fahri, Asım. İstanbul’un 100 Cadde ve Sokağı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.
124
125
Fidan, Mehmet Sadettin. Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2009.
Fırçaların Diliyle İstanbul = Istanbul within the Language of Brushes. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2010.
126
Fitoz, İpek. Dolmabahçe Sarayı’nda “Avrupa Işıkları.” İstanbul: TBMM Milli Saraylar, 2007.
127
Freely, John. İstanbul’un Bizans Anıtları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.
16
128
Freely, John, and Ahmet S. Çakmak. The Byzantine Monuments of Istanbul. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009.
129
From “Milieu de Mémoire” to “Lieu de Mémoire”: The Cultural Memory of Istanbul in the 20th
Century. München: M. Meidenbauer, 2006.
G-J
130
Galitekin, Ahmet Nezih. Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul: Câmi, Tekke, Medrese, Mekteb,
Türbe, Hamam, Kütübhâne, Matbaa, Mahalle ve Selâtîn İmâretleri. İstanbul: İşaret Yayınları,
2003.
131
Geçmişten Günümüze İstanbul Laleleri. İstanbul: Klasik Türk Sanatları Vakfı Yayınları, 2009.
132
Germaner, Semra. Constantinople and the Orientalists. İstanbul: İşbank, 2002.
133
Germaner, Semra, and Zeynep İnankur. “Doğu, Ah Doğu: Oryantalistlerin İstanbulu
[Söyleşi].” E 4, no. 38 (Mayıs 2002): 50–55.
134
135
Gökyıldız, Sevim. İstanbul’da Kırk Yıllık Lezzet Durağı = Forty Years Old Taste Heavens in
İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.
———. İstanbul’un Esnaf Lokantaları: 40 Mekan = Tradesmen’s Traditional Restaturants in
İstanbul: 40 Best Adresses. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
136
Göncüoğlu, Süleyman Faruk. İstanbul’un İlkleri Enleri. İstanbul: EP Yayıncılık, 2004.
137
———. Yolu İstanbul’dan Geçen Kervan’ın Sarayları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.
138
“Gösteren Şehir.” Atlas no. Özel sayı (Ocak 2003).
139
Goytisolo, Juan. Osmanlı’nın İstanbul’u. Translated by Neyyire Gül Işık. İstanbul: YKY, 2002.
140
141
142
Gül, Murat. The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City.
London; New York: Tauris Academic Studies, 2009.
Gün, Mine Alpay. İstanbul Mir’âtı. İstanbul: Beyan Yayınları, 2004.
Gür, Suzan, ed. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiriler: Türk ve Dünya Kültüründe
İstanbul = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture İstanbul.
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2011.
143
Güran, Ceyhan. Bir Dünya İmparatorluklar Merkezi: İstanbul. İstanbul: Akis Kitap, 2010.
144
Gürçağlar, Aykut. Hayali İstanbul Manzaraları. İstanbul: YKY, 2005.
145
Gürsoy, Ahmet. İstanbul ve New York’ta Tarih Boyu Çokkültürlülük. İstanbul: Pan, 2011.
146
Hürel, Haldun. Anlat İstanbul. İstanbul: Kapı, 2009.
147
148
149
Hut, Davud, Zekeriya Kurşun, and Ahmet Kavas, eds. Uluslararası Sempozyum, Tarih İçinde
İstanbul = International Symposium İstanbul Throughout History: 14-17 Aralık / December 2010.
İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2011.
İbrahimhakkıoğlu, Uğur. Çelik Gülersoy: Bir İstanbul Şövalyesi. İstanbul: Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu, 2002.
II. Abdülhamid: Modernleşme Sürecinde İstanbul = Istanbul during the Modernization Process.
Istanbul: Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
150
II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul = Istanbul in the Process of Being Rebuilt.
İstanbul: İstanbul Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
17
151
III. Selim: Iki Asrın Dönemecinde İstanbul = Istanbul Ata Turning Point between Two Centuries.
İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
152
İki Şehrin Hikayesi: Ankara-İstanbul Çatışması. İstanbul: Aykırı, 2003.
153
İleri, Selim. İstanbul Hatıralar Kolonyası. İstanbul: Doğan Kitap, 2006.
154
———. İstanbul’un Sandık Odası. İstanbul: Doğan Kitap, 2004.
155
———. İstanbul’un Tramvayları Dan Dan! İstanbul: Doğan Kitap, 2008.
156
157
158
159
Ilıcak, Nezire Gamze. “Sadi Yaver Ataman’ın Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
———. Sadi Yaver Ataman’ın Gözüyle İstanbul Folkloru. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2010.
İnalcık, Halil. “Istanbul: An Islamic City.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48
(2011-2010): 1–24.
İnankur, Zeynep, Reina Lewis, and Mary Roberts, eds. The Poetics and Politics of Place:
Ottoman Istanbul and British Orientalism. Istanbul; Seattle: Pera Müzesi; WA, 2011.
160
İnciciyan, G. V. Boğaziçi Sayfiyeleri. İstanbul: Eren, 2000.
161
Işın, Ekrem. Hippodrom - Atmeydanı: İstanbul’un Tarih Sahnesi. İstanbul: Pera Müzesi, 2010.
162
Işın, Ekrem, and Virigia Taylor Saçlıoğlu. Everyday Life in Istanbul: Social Historical Essays on
People, Culture and Spatial Relations. İstanbul: Yapı Kredi Publiction, 2001.
163
Islamic Treasures of Istanbul. İstanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2001.
164
“İstanbul 2004.” Atlas no. Özel sayı (Ocak 2004).
165
“İstanbul 2005.” Atlas no. 142 (Özel sayı) (Ocak 2005).
166
İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: NTV Yayınları, 2010.
167
İstanbul Contrasts. London: Thames & Hudson, 2010.
168
Istanbul in Figures: 2008. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2008.
169
İstanbul Sokakları: 101 Yazardan 100 Sokak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
170
Istanbul, Turkey. Paris: OECD, 2008.
171
“İstanbul: Düş, İhtiras, İhtişam.” Atlas no. Özel sayı (Mayıs 2011).
172
Istanbul: Historical Peninsula. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2009.
173
İstanbul: İki Kıta Birçok Kültür. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.
174
İstanbul: İmparatorluk Başkentinden Megakente. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.
175
İstanbul: Konsoloslukların Penceresinden = from the Windows of the Consulates. İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.
176
İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer’iyye Sicili: Tarih 1231-1232; 1816-1817. İstanbul: Sabancı
Üniversitesi, 2006.
177
İstanbul: Şehir ve Medeniyet. İstanbul: Klasik, 2004.
178
İstanbul: Yabacı Gazetecilerin Gözüyle = with the Perspectives of Correspondents: Istanbul.
İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 2006.
179
İstanbul’a Bakış 2011. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2011.
180
“İstanbul’a Geçmişten Bakmak.” Mimar.ist no. 40 (Özel ek) (2011).
18
181
182
İstanbul’da Birlikte Yaşama Tecrübesi: Çok Kültürlü Dünya Kentinde Çoğulcu Yaşam Pratiği.
İstanbul: Pendik Belediyesi Kültür Yayınları, 2003.
İstanbul’da Lale Zamanı= Istanbul-Time of the Tulips. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. Yayınları, 2007.
183
İstanbul’daki Çin Hazinesi. İstanbul: T.C.Dışişleri Bakanlığı, 2001.
184
İstanbul’un İçinde Bir Boğaziçi. İstanbul: Kapı Yayınları, 2008.
185
186
İstanbul’un Rengi Erguvan/The Colour of Istanbul: Judas Tree. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2012.
İstanbul’un Renkli Hazineleri: Bizans Mozaiklerinden Osmanlı Çinilerine. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2011.
187
İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2007. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.
188
İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2012. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
189
İsvan, Ahmet. Başkent Gölgesinde İstanbul. İstanbul: İletişim, 2002.
190
Johnson, Clarence Richard, ed. İstanbul 1920. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakfı, 2007.
K-N
191
192
193
194
195
Kabacalı, Alpay. İstanbul: From the Past to the Present. İstanbul: Creative Publishing Ltd,
2003.
Kahraman, Kemal, ed. 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu 23-26 Kasım
2006, Dolmabahçe Sarayı: Bildiriler. İstanbul: TBMM Milli Saraylar, 2007.
Kalcı, Ünal, and Hilal Usta. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2000. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2000.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2001. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2001.
Kaleli, Bahar. İstanbul’un 100 Görülecek Yaşanacak Yeri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2011.
196
Kalfagil, Sabit. İstanbul. Fotoğrafevi Yayınları, 2008.
197
Kalkan, Ersin. The World beneath Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.
198
Karakaş, Sekine, Hakan Anameriç, Fatih Rukancı, and Hugh J. Turner. Istanbul in Stamps.
Ankara: Ministry of Culture and Tourism, 2011.
199
Karataş, Mehmet. “İstanbul Mahkemesi 192 Nolu Hüccet Defterinin Değerlendirilmesi
(1849-1850).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
200
Kavak, Semih. Harika Şehir: İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yayınları, 2006.
201
Kaya, Hasan Mert. İstanbul’un 100 Sikkesi. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2011.
202
Kaya, Önder. Cihan Payitahtı İstanbul: 2500 Yıllık Tarih. İstanbul: Timaş, 2010.
203
______. Cumhuriyetin Vitrin Şehri: 3 Devirde İstanbul. İstanbul: Küre Yayınları, 2010.
204
Kaynar, Hakan. Projesiz Modernleşme: Cumhuriyet İstanbul’undan Gündelik Fragmanlar.
İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2012.
19
205
Kayra, Cahit. İstanbul’un Yokuş ve Merdivenleri. Sel Yayıncılık, 2009.
206
Kıbrıs, R. Barış, ed. İstanbul-- the City of Dreams: View of İstanbul and Daily Life in the Ottoman
World from the 17th to 20th Century. İstanbul: Suna and İnan Kıraç Foundation, Pera
Museum, 2008.
207
Kirecci, M. Akif, Foster, Edward Halsey. Istanbul: Metamorphoses in an Imperial City.
Greenfield, Mass.: Talisman House, 2011.
208
Kleiterp, Marlies, and Charlotte Huygens, eds. Istanbul: The City and the Sultan. Amsterdam:
De Nieuwe Kerk, 2006.
209
210
211
212
213
Koca Kaymaz, Senem. “Bir Formun Soykütüğü Araştırması İstanbul Boğazı: Biçimsel Bir
Okuma.” Arredamento Mimarlık no. 197 (Aralık 2006): 110–113.
Koçu, Reşat Ekrem. Reşad Ekrem Koçu: “İstanbul” Konuşmaları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2005.
Kökden, Uğur. İstanbul Zamana Açılan Kapı. İstanbul: Yapı Kredi yayınları, 2005.
Konyalı, Ali. Istanbul Experience: Three Cultures, Three Religions Throughout the City Walls.
Istanbul Metropolitan Municipality, 2006.
Köprülü, Tuna. İstanbul’daki Yabancı Saraylar = Foreign Palaces in Istanbul. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2005.
214
215
216
217
218
219
220
221
222
Korkmaz, Özgür, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2008. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2008.
Kuban, Doğan. İstanbul, bir kent tarihi: Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul. Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000.
———. Istanbul, an Urban History: Byzantion, Constaninopolis, Istanbul. İstanbul: Türkiye İş
Bankasi Kültür yayınları, 2010.
———. Ottoman’s Istanbul. Yapı Endüstri, 2013.
Küçükbaşlar, Berkay. “Perşembe Konuşmaları’nda Cemal Kafadar: Efsunlu Şehirden
Tarihi Yarımadaya: İstanbul Nedir, Neresidir, Neye Yarar?” Toplumsal Tarih no. 227 (Kasım
2012): 21.
Küçükerman, Önder. Istanbul and the Grand Bazaar. Ankara: Ministry of Culture and
Turism: The Banks Association of Turkey, 2008.
Küçükerman, Önder. Sanayi ve Tasarım Yarışmasında: Bir İmparatorluk İki Saray: Topkapı ve
Dolmabahçe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.
Kumbasar, Zeliha. “Osmanlı Dönemi İstanbul Muvakkithaneleri.” Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
Kurt, Hakan. Şerefeden Seyristanbul: View from Minaret Balcony. Edited by Umut Onaran.
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2013.
223
Kuruçay, Akif. İstanbul’un 100 Hamamı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012.
224
———. İstanbul’un 100 Merdiveni. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.
225
226
227
Kurultay, Ali, and Aynur Demir. “Istanbul.” The Planning Review 48, no. 4 (December 2012):
6–13.
Living, Pukka. Müstesna İstanbul: Küçük Dükkanlar Kitabı 1. Boyut Publishing, 2011.
Makariou, Sophie, and Charlotte Maury. Three Empires of Islam: Istanbul, Ispahan, Delhi :
Master Pieces of the Louvre Collection. Fundación Bancaja, 2008.
20
228
Mansel, Philip. Konstantiniyye: Dünyanın Arzuladığı Şehir, 1453-1924. İstanbul: Everest
Yayınları, 2008.
229
Mantran, Robert. İstanbul Tarihi. İstanbul: İletişim, 2002.
230
Mazak, Mehmet. Gündelik Hayatından Renklerle Eski İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.
231
———. , ed. Kartpostallarda İstanbul - İstanbul with Postcards : Eminönü Fatih. İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.
232
233
234
235
236
237
238
239
Mehmet Ziya. İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Ölümsüz Mirası.
İstanbul: Bika, 2004.
Memiş, Şefik. İstanbul’un 100 Karikatüristi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.
Memiş, Şefik, Fatih Sadırlı, eds. Uluslararası III. Tarihi Yarımada Sempozyumu Tebliğler Kitabı.
İstanbul: Eminönü Belediyesi, 2008.
Midhat, Ahmet. Sayyadane Bir Cevelan. Istanbul: İletişim, 2001.
Mortan, Kenan, ed. İstanbul: Bir Sosyo Ekonomik Değerlendirme. İstanbul: T.C. İstanbul
Valiliği, 2000.
Müller, Georgina Adelaide. On Dokuzuncu Asır Biterken İstanbul’un Saltanatlı Günleri.
Translated by Hamdiye Betül Kara. İstanbul: Dergah yayınları, 2010.
Neftçi, Aras. İstanbul’un 100 Kuşevi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KültürA. Ş.
Yayınları, 2010.
Nelson, Robert S. Hagia Sophia, 1850-1950: Holy Wisdom Modern Monument. Chicago:
University of Chicago Press, 2004.
O-S
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Okay, M. Orhan. Bir Başka İstanbul. Kubbealtı Publishing, 2002.
———. “Eski İstanbul’da Çocuk Oyunları.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48
(Kasım -Nisan 2011 2010): 177–190.
Oktay, Sezin. “Reşad Ekrem Koçu’nun Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2009.
Ökten, Sadettin, Aynur Can. “Fetih’ten Günümüze İstanbul Kent Mekânının Oluşumu.”
Türkler 10 (2002): 540–567.
Orkun, Nilüfer Dilek. “Küreselleşmenin Değiştirdiği Yemek Kültürü: İstanbul - Beyoğlu
2002-2009.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Ortaylı, İlber. İstanbul’dan Sayfalar. Turkuvaz, 2009.
Ousterhout, Robert G, ed. Studies on Istanbul and beyond. Philadelphia: Univ. of
Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, 2007.
Özbek, Burcu, and Ebru Yarbasan. İstanbul’un “en”leri. İstanbul Life, 2011.
Özbey, Atilla. Dünden Bugüne Kapalıçarşı: İstanbul. Edited by Rana Gürtuna. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2009.
Özbilge, Ahmet Faik. İstanbul, Kadim Dost. İstanbul: E Yayınları, 2013.
Özcan Sonnur, Emine. “İstanbul, ‘Büyük Mâzi Gülü.’” Türk Kültürü 47, no. 1 (2009): 116–
144.
21
251
Özdalga, Elisabeth, M. Sait Özervarlı, and Feryal Tansuǧ, eds. Istanbul as Seen from a
Distance: Centre and Provinces in the Ottoman Empire. Istanbul: Swedish Research Institute in
Istanbul, 2011.
252
Özdem, Filiz, ed. Istanbul: Sultan of Lands and Seas. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.
253
———. , ed. Karaların ve Denizlerin Sultanı: İstanbul. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.
254
255
256
257
Özer, İlbeyi. “İstanbul’da Sosyal Değişim 1920-1930.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,
2004.
Özgentürk, Nebil. İlk Durak: İstanbul’un Entellektüel Tarihinden Tanıklıklar. İstanbul: Alfa
Yayınları, 2005.
Özkan, Akdoğan. İstanbul’da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey. İstanbul: İnkilap
Kitabevi, 2008.
Özkaya, Nevzat. Dünden Bugüne Topkapı = From Yesterday to Today Topkapı. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2011.
258
Özkök, Rüknü. İstanbul: Yedi Tepede on Yedi Gezi. İstanbul: Doğan Kitap, 2010.
259
Özlü, Nilay. “Merkezin Merkezi: Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yıldız Sarayı.”
Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 38–49.
260
Özmeral, Cem. Dere Tepe İstanbul: Zaman İçinde Geziler ve Tarihi Kişiler. İstanbul: Moss, 2013.
261
Öztürk, Bayram, Mikdat Kadıoğlu, Hüseyin Öztürk, eds. Marmara Denizi 2000 Sempozyumu
Bildiriler Kitabı: 11-12 Kasım 2000, Ataköy Marina, İstanbul. İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları
Vakfı, 2000.
262
Öztürkmen, Arzu. “From Constantinople to Istanbul: Two Sources on the Historical
Folklore of a City.” Asian Folklore Studies 61, no. 2 (January 2002): 271–294.
263
264
Paşalı, İbrahim. İstanbul Kriterleri. İstanbul: Birun Kültür Sanat yayıncılık, 2003.
Paşaoğlu. “İstanbul Boğazı`nın Genel Coğrafi Özellikleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2000.
265
Pasiner, Ali. İki Boğazın Suları. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001.
266
Pekin, Faruk, and Bünyad Dinç. Efsanevi Başkent İstanbul. Türkiye İş Bankası, 2004.
267
Pekşen, Ali, and İldem Akçakaya. İstanbul: City of Memoirs and Hopes. İstanbul: Bilgi İletişim
Grubu, 2005.
268
Pinguet, Catherine. İstanbul’un Köpekleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.
269
Refik, İbrahim. Boğaziçi Notları. İstanbul: Albatros Yayınları, 2003.
270
Regla, Paul de. İstanbul’un Gizemleri. İstanbul: Zvi-Geyik, 2006.
271
272
273
274
275
Risvanoğlu, Alpan. Istanbul: Glimpses of a Megacity: Encounters between the City and Its People.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2009.
Rubin, Barry M. İstanbul Entrikaları. İstanbul: Doğan Kitap, 2007.
Sağlam, Nuri. Ruşen Eşref Ünaydın: “Diyorlar Ki” Muharriri, Çeşmeler Kâşifi, İstanbul Seyyahı.
İstanbul: Kitabevi, 2004.
Sakaoğlu, Necdet. “Taşrada ve İstanbul’da Eski Ramazanların Tadı.” Toplumsal Tarih 18,
no. 107 (Kasım 2002): 56–59.
Salm-Reifferscheidt, Laura, and Isabel Böcking. Bazaars of Istanbul. Thames & Hudson,
2008.
22
276
Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Eski İstanbul’dan Hatıralar. Edited by İsmail Dervişoğlu.
İstanbul: Kitabevi, 2005.
277
Sayar, Berna. “İstanbul Boğazı Anadolu Yakasındaki Kıyı Yerleşmeleri.” Yüksek Lisans
Tezi, MSGSÜ, 2010.
278
Sayılarla İstanbul = Statistics for Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, APK
Daire Başkanlığı, Araştırma Müdürlüğü, 2000.
279
Şehsuvaroğlu, Halûk Y. İstanbul Sarayları. İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı,
2011.
280
Sema, Sadri. Eski İstanbul Hatıraları. Edited by Ali Şükrü Çoruk. İstanbul: Kitabevi, 2002.
281
Şengör, Oya. İstanbul’un Balkonları. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2004.
282
Şengör, Oya, and Sheree Barka. Balconies of Istanbul. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2004.
283
Şeni, Nora. Seni Unutursam İstanbul. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008.
284
285
286
287
288
289
Şentürk, Recep, ed. Medeniyet ve Değerler: Açık Medeniyet-İstanbul Yaklaşımı. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2013.
Şenyapılı, Önder. Ne Demek İstanbul: Bebek, Niye Bebek!? Ankara: METU Press, 2002.
Serim, Süleyman, Bihter Uzunburun. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2011.
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
Seval, Selim. İstanbul Surları = Istanbul Citywalls. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2009.
Sezer, Sennur. Öyküleriyle İstanbul Anıtları. İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2010.
Sezer, Sennur, and Adnan Özyalçıner. Bir Zamanların İstanbulu : Eski İstanbul Yaşayışı ve
Folkloru. İnkılap, 2005.
290
———. Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul. İstanbul: İnkilâp, 2003.
291
Şilkan, Tahir. “İstanbul Sokakları.” Evrensel Kültür no. 197 (May 2008): 21–23.
292
293
Şimşek, Mahmut Sami. İstanbul’un 100 Köşkü ve Konağı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2011.
———. İstanbul’un 100 Yalısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları,
2011.
294
Som, Deniz. Tepe Tepe İstanbul. İstanbul: Günizi Yayıncılık, 2001.
295
———. Yedi Tepe İstanbul. İstanbul: Günizi Yayıncılık, 2003.
296
Somuncuoğlu, Sadi. İstanbul’da Yeni Roma İmparatorluğu. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.
297
298
Soygeniş, Sema, and Murat Soygeniş. Istanbul: An Urban Commentary. Birsen Publishers,
2006.
Sözen, Edibe. “İstanbul: Dünyanın Merkezinde Bir Şehir.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12,
no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 203–211.
T-Z
299
300
Talu, Ercüment Ekrem. Geçmiş Zaman Olur Ki: Anılar. Edited by Alaattin Karaca. Ankara:
Hece Yayınları, 2005.
Tanyeli, Uğur. Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2009.
23
301
Tarih Boyunca İstanbul. İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2006.
302
“Tarihi Yarımada: Canlı Höyük.” Atlas no. Özel sayı (Ocak 2006).
303
Taşkıran, Mehmet Sait. “İstanbul Yaşamın Dansı.” Atlas no. 203 (Şubat 2010): 70–87.
304
305
306
Tekalmaz, Uğur. “2/351 Numaralı İstanbul Bâb Mahkemesi Sicilinin Transkripsiyon ve
Değerlendirmesi (H.1231-1232-/M.1816-1817).” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, 2010.
Tekin, Oğuz. “NTV’nin İstanbul Ansiklopedisi.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 90–
92.
Teksarı, Serhat. Büyük İstanbul Türbeleri ve İstanbulda Tüm Ziyaret Yerleri Rehberi. İstanbul:
Gül Neşriyat, 2005.
307
The Colorful Treasures of İstanbul: From Byzantine Mosaics to Ottoman Ceramic Tiles. İstanbul:
İstanbul Chamber of Commerce, 2012.
308
Topçuoğlu, Ümit Sayan. İstanbul ve sokak köpekleri. Sepya, 2010.
309
Tuna, Turgay. Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul: E Yayınları, 2013.
310
311
Tunç, Şafak. Şehristan: Seyyahların Hayal Şehri İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2010.
Tutel, Eser. Haliç: Dünden Bugüne Yedi Tepenin Koynunda Uyuyan Büyülü Cennet. İstanbul:
Dünya Yayınları, 2000.
312
———. İstanbul’u Yel Üfürdü... Su Götürdü. İstanbul: Oğlak/İstanbul Kitapları, 2000.
313
“Üç İstanbul.” Atlas no. 201 (Özel Sayı) (2011).
314
Uçar, Ahmet. İstanbul’un Sokak İsimleri Tarihi. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı, 2010.
315
316
317
Ünsal, Artun. İstanbul’un Lezzet Tarihi: Geçmişten Günümüze Sofra Sohbetleri ve Evimizin
Yemekleri. İstanbul: NTV Yayınları, 2011.
———. Susamlı Halkanın Tılsımı: İstanbul’da Kara Fırından Simit Saraylarına: Simit, Peynir ve
Çayın Türküsü. İstanbul: YKY, 2010.
Urfalıoğlu, Nur. “İstanbul’da Gerçek, Eski ve Hala Muhteşem Olan; ‘Tarihi Yarımada.’”
Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 92–94.
318
———. “İstanbul’da Gerçek, Eski ve Hala Muhteşem Olan; ‘Tarihi Yarımada.’” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 181 (Ekim 2008): 70–72.
319
———. “İstanbul’da Gerçek, Eski ve Hala Muhteşem Olan; ‘Tarihi Yarımada.’” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 176 (May 2008): 112–114.
320
321
322
323
Usta, Hilal, Ünal Kalcı. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2002. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2002.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2003. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2003.
Usta, Hilal, Süleyman Serim. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2009. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2009.
Usta, Hilal, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2004. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2004.
24
324
325
326
327
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2005. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2005.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2006. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2006.
Uyar, Tomris, Sırma Köksal. İstanbul’da Zaman. İstanbul: Büke yayınları, 2000.
Üzümcü, Evrim Ölçer. “Bize Bir Masal Anlat İstanbul: Masalını Yitiren Kent ve Kültür
Erozyonu.” Folklor/Edebiyat 17, no. 65 (2011): 53–62.
25
Yerel çalışmalar
Local works
A-C
1
2
3
Ağacık, Dilek. “Istanbul (Princes) Islands according to the Judicial Records (1790-1845).”
MA Thesis, Fatih University, 2003.
Akerman, Mehmet Tanju. Kadıköy: Dünü, Bugünü, Yarını. İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları,
2009.
Akın, Hüseyin. Ayağımda Kırk Numara Kâğıthane. İstanbulum 56. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
4
Akın, Nur. 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera. Literatür, 2002.
5
Aktunç, Hulki. Bir Kadıköy’oğlu. İstanbulum 21. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
6
Akyavaş, Beynun. “Çengelköy.” Kubbealtı Akademisi Mecmuası 3 (2000): 76–80.
7
Alemdar, Hüseyin. Kalpzaman Yeşilçam. İstanbulum 22. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
8
9
10
11
12
Alpgüvenç, Can. “Üsküdar’daki Vâlide Sultan Külliyeleri.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12,
no. 47–48 (2011 2010): 309–331.
Altunç, Cüneyt. Suadiye, Suadiye. İstanbulum 10. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Andaç, Feridun. Zamanın Durduğu Bir Yerde Ortaköy. İstanbulum 47. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
Arıkan Özkal, Saadet. Saklı Bahçeler: Bir Şişli Esintisi. İstanbulum 33. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
Arseven, Celâl Esad. Kadı Köyü Hakkında Belediye Araştırmaları. İstanbul: Kadıköy Belediyesi,
2011.
13
Arslan, Ferhat. “İstanbul’da Hıdrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını: Ahırkapı
Örneği.” Folklor/Edebiyat 18, no. 71 (2012): 201–235.
14
Arslan, Hidayet. “İstanbul Gaziosmanpaşa’da Bulunan Dört Köy ve Ortodoks Kiliseleri.”
Toplumsal Tarih 23, no. 167 (Kasım 2007): 84–88.
15
Atayman, Veysel. Samatya Dinmeyen Tını. İstanbulum 77. İstanbul: Heyamola, 2010.
26
16
Aydın, Bilgin, Rıfat Günalan. Üsküdar Arşivi. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2009.
17
Aydın, Mustafa, ed. Fatih’in Sosyo-Ekonomik Yapısı. İstanbul: Fatih Belediyesi, 2001.
18
Aydüz, Salim. “İstanbul’un Gümüş Şehri: Tophane ve Tophâne-i Âmire.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 131–160.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Aygün, Bünyamin. Dört Mevsim Kağıthane = Four Season in Kağıthane. Translated by Safiye
Gül Avcı. İstanbul: Kağıthane Belediyesi, 2011.
Aysever, Enver. Bir Semti Kendince Yazmak: Ataköy. İstanbulum 11. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
Aytekin, Mesut, Mustafa Hakkı Ertan, eds. Süleymaniye: Ulusal Sempozyum, Şehir ve
Medeniyet. İstanbul: KOCAV, 2010.
Ayvazoğlu, Beşir. Dersaadet’in Kalbi Beyazıt. İstanbulum 8. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
———. Divanyolu: Bir Caddenin Hikâyesi. İstanbul: Ötüken, 2003.
———. “İstanbul’un Bir Zamanlar Can Damarı... Divanyolu [Söyleşi].” Popüler Tarih 5, no.
57 (May 2005): 26–33.
———. Üçüncü Tepede Hayat : Beyazıt Meydanı’nın Derin Tarihi. İstanbul: Kubbealtı, 2012.
Bachmann, Martin. Tarabya: Geschichte und Entwicklung der historischen Sommerresidenz des
deutschen Botschafters am Bosporus = Alman Büyükelçisi’nin Boğaziçi’ndeki tarihi yazlık
rezidansının tarihçesi ve gelişimi. İstanbul: Deutsches Archäologisches Institut, 2003.
Balcı, İbrahim. Sarıyer: Aşiyan’dan Kısırkaya’ya. İstanbul: İlkbiz Yayınevi, 2006.
Banoğlu, Niyazi Ahmet. Tarihi ve Efsaneleriyle İstanbul Semtleri. İstanbul: Selis Kitaplar,
2007.
29
Baraz, Mehmed Rebii Hâtemi. Çengelköy’de Tarih. İstanbul: Kitabevi, 2004.
30
Bareilles, Bertrand. İstanbul’un Frenk ve Levanten Mahalleleri: Pera, Galata,Banliyöler.
İstanbul: Güncel Yayıncılık Ltd. Şti, 2003.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Başgelen, Nezih. Tarihte Yeşilköy. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2008.
Batmankaya, Murat. Marmara’da Bir Balık Olarak Haydarpaşa. İstanbulum 60. İstanbul:
Heyamola Yayınları, 2010.
Behar, Cem. A Neighborhood in Ottoman Istanbul: Fruit Vendors and Civil Servants in the Kasap
İlyas Mahalle. Albany: State University of New York Press, 2003.
———. İstanbul’un Bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzyıllar. Ankara: Türkiye Bilimler
Akademisi Forumu, 2006.
———. “Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs-Marriage
Records in a Mahalle of Traditional Istanbul (1864-1907).” International Journal of Middle
East Studies 36, no. 4 (November 2004): 537–559.
Behramoğlu, Ataol. Benim Prens Adalarım. İstanbulum 6. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
Bele, Tansu. Sarıyer ve Büyükdere. İstanbulum 74. İstanbul: Heyamola, 2010.
Bilgin, Kübra. “Üsküdar’ın Kültür Hayatı Çerçevesinde Hezarfen Necmeddin Okyay’ı
Anlamak.” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi no. 17 (2008): 171–188.
Bilginer, Ali R. Çamlıca : İstanbul’da Kalan Yaban Yaşamın Son Bahçesi. Alok Fatoğraf, 2011.
27
40
41
Bilir, Ali. Çeşmibülbüle Gizlenmiş Abıhayat: Beykoz. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2008.
Bingöl, Sedat. 1829 İstanbul Nüfus Sayımı ve Tophane Kasabası. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi, 2004.
42
Binzet, Seyhun. “Eski Kartpostallarda Kadıköy.” Collection no. 6 (March 2002): 16–20.
43
Bucak, Nevra. Rufınia’dan Çiftehavuzlar’a. İstanbulum 63. İstanbul: Heyamola, 2010.
44
45
46
47
48
Büyükkürkciyan, Talin. Feriköy Anılarda... Şimdi. İstanbulum 38. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
Büyükünal, Feriha. Bir Zaman Tüneli, Beyoğlu. İstanbul: Doğan Kitap, 2006.
Canberk, Eray. Fener’e Giden Yol: Feneryolu. İstanbulum 12. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
Canberk, Güray. Meydanları Kaybolmuş Yorgun Bir Semt Aksaray. İstanbulun Yüzleri 50.
İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
Çarıkçılar, Numan. “Nişantaşı’nın ‘Buluşma Noktası’ [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü
Dergisi no. 31 (Şubat 2005): 20–24.
49
50
51
52
Çeçener, H. Besim. Üsküdar Anıları : Eski Üsküdar Yaşantısından Kesitler. Kaknüs Yayınları,
2008.
Çeker Çetin, Şükran. “762 No.lu Üsküdar Şer`iyye Siciline Göre H. 1317-1318/1899-1900
Yılları Arasında Üsküdar Kazasında Sosyal Hayat.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2008.
Çelik, Aysun. “İstanbul İli Başakşehir İlçesinde Sosyal ve Dini Hayat.” Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi, 2010.
Cengiz, Gülsüm. Boğaz’daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk. İstanbulum 14. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
53
Çetintaş, Burak. “Okmeydanı’nın Tarihsel Dokusu.” Toplumsal Tarih no. 184 (Nisan 2009):
16–17.
54
Çetintaş, M. Burak. Dolmabahçe’den Nişantaşı’na: Sultanların ve Paşaların Semtinin Tarihi.
Antik Kültür, 2005.
55
Ceylan, Mehmet Akif. “Çamlıca Tepeleri (İstanbul) ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası;
Yerleşmenin Gelişimi ve Mekansal Kullanımın Değişimi Konusunda Bir Araştırma.” Türk
Dünyası Araştırmaları no. 147 (Kasım-Aralık 2003): 172–204.
56
57
58
Çiftçi, Muhammet, and Seyfettin Ünlü. Üsküdar: Picturing an Exalted Reverie. İstanbul:
Üsküdar Belediyesi, 2008.
Çıracıoğlu, Vecdi. Devşirme Eşiktaşı’nın Ruhu, Rumeli Hisarı. İstanbulum 76. İstanbul:
Heyamola Yayınları, 2010.
Ciravoğlu, Öner. Fındıkzade: Bir Sur İçi Rüyası. İstanbulum 30. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
59
Çobanoglu, Ahmet Vefa. Sultanahmet and Süleymaniye. London: Scala, 2012.
60
Çokona, Ari. Fener. İstanbulum 5. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
61
Çokona, İo. Çokkültürlü Pera. İstanbulum 57. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
62
Çorak, Reyhan. Çengelköy. İstanbulum 32. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
28
63
Coşkun, Nihal. “Yaşayan Organik Kent, Bir Örnek: Üsküdar.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2004.
D-F
64
Dabağyan, Levon P. Zaman Tünelinde Şehr-i İstanbul’un Seyir Defteri: Semt-i Eyyüb, Semt-i
Eminönü, Semt-i Yeşilköy. İstanbul: Karadağ Yayınları, 2006.
65
Danış, Didem, and Ebru Kayaalp. “Elmadağ: A Neighborhood in Flux.” Les Dossiers De
l’IFFEA, Série: La Turquie Aujourd’hui no. 18 (2004): 65. URL : http://books.openedition.org/
ifeagd/265
66
Deleon, Jak. Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003.
67
———. Bir Beyoğlu Gezisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
68
———. Büyükada: (Anıtlar Rehberi). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003.
69
Demiriz, Yıldız. Dünden Bugüne Caddebostan. İstanbul: Yorum Sanat ve Yayıncılık, 2007.
70
Doğan, Rozerin. Kanatları Ada Süslü Kartal. İstanbulum 68. İstanbul: Heyamola, 2010.
71
———. Toplarönü. İstanbulum 67. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
72
Duman, Nurduran. İstanbul’la Bakışmak: Salacak. İstanbulum 64. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
73
Ebcim, Nedret. Kuzguncuklular Kuzguncuk’u Anlatıyor. İleri Yayınları, 2011.
74
Ekdal, Müfid. Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy. İstanbul: Kadıköy Belediyesi, 2004.
75
———. Kadıköy Konakları: Kapalı Hayat Kutusu. İstanbul: YKY, 2004.
76
Ekici, Cevat, ed. Belgelerde İstanbul Adaları. İstanbul: Adalar Kültür Derneği, 2010.
77
78
79
Emiroğlu, Münevver, ed. Bir Beyoğlu Fotoromanı = a Beyoğlu Photo-Romance. İstanbul: YKY,
2000.
Engin, Vahdettin, Cemalettin Şahin, Mehmet Mazak, Erhan Afyoncu. İstanbul’un Kapısı:
Sultanbeyli Tarihi. İstanbul: Yeditepe, 2013.
Enlil, Zeynep Merey. “Beyoğlu Üzerine Söyleşi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 162 (March
2007): 76–82.
80
Eraslan, Sibel. Şile Bir Deniz Kızı. İstanbulum 70. İstanbul: Heyamola, 2010.
81
Erbaş, Tülin. Üsküdar. İstanbul: Babıali, 2003.
82
Erciyes, Cem. Galatasaray, Çılgın Kalabalık Gelmeden Önce. İstanbulum 45. İstanbul:
Heyamola Yayınları, 2010.
83
Erdem, Ömer. Üsküdar. İstanbulum 29. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
84
Erdenen, Orhan, Aysu Uzsayılır Kara, eds. İstanbul’un Semtleri. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2003.
85
Erez, Selçuk. Ayamama’dan Zuhuratbaba’ya Bakırköy. İstanbulum 34. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
86
Ergülen, Haydar. Azıcık Cihangir. İstanbulum 18. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
87
Erguner, Süleyman. Şehremini. İstanbulum 72. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
88
Erşen Türker, Mustafa. “İstanbul Adalarda Kış.” Atlas no. 192 (March 2009): 30–50.
89
Ertürk, Güzeide. Rüzgârgülü Çamlıca. İstanbulum 51. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
29
90
Evren, Süreyya. Dünyanın En Güzel Divanyolu. İstanbulum 73. İstanbul: Heyamola, 2010.
91
Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler. İstanbul: Eyüpsultan Belediyesi, 2000.
92
Firidin, Ebru. “İnsan Davranışları-Kentsel Mekan Etkileşimi, Kadıköy, Çarşıiçi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2000.
G-J
93
94
95
96
Galata İstanbul: Tarihi ve Kültürel Miras Haritası. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve
Araştırma Merkezi, 2005.
Galitekin, Ahmed Nezih. Beykoz Kitâbeleri. İstanbul: Beykoz Belediyesi, 2008.
Geçmişten Günümüze Beyoğlu. İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma
Vakfı, 2004.
Gençay, Güngör. Kuledibi, Dillerin Renk Demeti. İstanbulum 49. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
97
Genim, Sinan M., Yücel Dağlı, eds. Geçmişten Günümüze Beyoğlu. Taç Vakfı, 2004.
98
Gökmen, Mustafa. Taksim - Beşiktaş Yolunun Dünü, Bugünü. İstanbul: Şule yayınları, 2001.
99
Göncüoğlu, Süleyman Faruk, ed. Dünü ve Bugünü İle Haliç Sempozyumu: 22-23 Mayıs 2003,
Cibali, İstanbul. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, 2004.
100
———. Kısa Metrajlı Film Tadında Eyüp. İstanbulum 37. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
101
Göze, Hicran. Bir Zamanların Kadıköy’ünde Edebiyatçılar ve Aşkları. İstanbul: Kubbealtı, 2010.
102
———. Kadıköylü Hatıralarım: Çocukluk ve Gençlik Hatıralarım. İstanbul: Kubbealtı, 2007.
103
104
105
106
Gülenaz, Nursel, İnci Tüysüz. Zeyrek, Fatih: İstanbul’un tarihi yarımadası. Remzi Kitabevi,
2010.
Gülmez Ünsal, Nilay. “Çengelköy’de Alternatif Bir Yaşam Çevresi.” Mimarlık 44, no. 337
(Eylül-Ekim 2007): 38–44.
Güreli, Nail. Dünden Bugüne Babıâli. İstanbulum 25. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Gürpınar, Melisa. Çamlıca’dan Yeldeğirmeni’ne Rüzgârın Peşinde. İstanbulum 39. İstanbul:
Heyamola Yayınları, 2009.
107
Haskan, Mehmet Nermi. Eyüp Sultan Tarihi. İstanbul: Eyüpsultan Belediyesi, 2008.
108
———. Eyüplü Hattatlar. İstanbul: Eyüp belediyesi kültür ve turizm müdürlüğü, 2004.
109
———. Eyüplü Meşhurlar. İstanbul: Eyüp belediyesi, 2004.
110
———. Eyüplü Musikişinaslar. İstanbul: Eyüp Belediyesi kültür ve turizm müdürlüğü, 2004.
111
Hatman, A. Hami. Alibeyköy Tarihi. İstanbul: Eyüp Belediyesi, 2005.
112
113
114
115
Height, David. “Cengiz Bektas and the Community of Kuzguncuk in Istanbul.” Architectural
Design 75, no. 5 (September 2005): 44–49.
Hergünsel, Cafer. Geçmişten Gelen Esintilerle Emirgân. İstanbulum 44. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
Hızlan, Doğan. Cağaloğlu: Hayatın ve Mesleğin Birleştiği Yer. İstanbulum 40. İstanbul:
Heyamola Yayınları, 2009.
Hoşcan, Serdar. “Türk Toplumunda Kent Kimlik Algısı: Üsküdar Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2009.
30
116
Hürel, Haldun. İstanbul’un Alfabetik Öyküsü Semtleri,Mahalleleri,Caddeleri ve Sokaklarıyla A’dan
Z’ye. İkarus Yayınları, 2008.
117
İnal, Onur. Pera’dan Beyoğlu’na. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2006.
118
İplikçi, Müge. Koşuyolu Dünyalar Kadar. Heyamola, 2010.
119
İpşiroğlu, Zehra. Ayaspaşa Yıllarım. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
120
121
Irmak, Hüseyin. İstanbul’da Bir Kadim Semt: Yaşadığım Kurtuluş. İstanbul: Aras Yayıncılık,
2003.
———. , ed. Kağıthane Tarihi Envanteri = Kağıthane Historical Inventory. İstanbul: Kağıthane
Belediyesi, 2011.
122
———. , ed. Kağıthane’de Geçmiş İle Bugün. İstanbul: Kağıthane Belediye Başkanlığı, 2003.
123
———. , ed. Osmanlı Belgelerinde Kağıthane. İstanbul: Kağıthane Belediyesi, 2007.
124
İşli, H. Necdet. İstanbul’un Ortası Aksaray = Aksaray, the Heart of Istanbul. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 2008.
K-N
125
126
Kabaoğlu, Pınar. “Kültür ve Kentsel Mekan Bağlamında Ada Yerleşmelerinin İncelenmesi:
İstanbul Prens Adaları Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
“Kadıköy Halkevi ve Faaliyetleri 1935-1951.” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 5, no. 10
(2006): 105–165.
127
Kahraman, Alim. Atikvalide. İstanbulum 4. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
128
———. Yaşayan Beykoz : Edebiyatın Belleğinde. Kaknüs Yayınları, 2006.
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Kancan, Sema. Unutulmuş Bir Boğaziçi Yerleşimi: Beykoz. İstanbulum 35. İstanbul: Heyamola,
2009.
Kara, Mesut. Pendikli Yıllar, Sine-Masal Anılar. İstanbulum 59. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2010.
Karaca, Nusret. Ben Haliç. İstanbulum 26. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Karakartal, Oğuz. Ağabey Hisar: Anadoluhisarı. İstanbulum 27. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
Kavalcı, Lütfi. “Balat’ın Mekansal Gelişim Süreci.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
Kavukçuoğlu, Deniz. Mühürdar’dan Moda’ya Geçmişe Doğru Bir Gezinti. İstanbulum 46.
İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
Kayserilioğlu, R. Sertaç. “Bir Güzel İstanbul’dan Kalan Son Sayfiyeler: Adalar.” Finans
Dünyası no. 162 (Haziran 2003): 82–83.
Kilimci, Sibel. Başı Poyrazlı Semt İcadiye. Heyamola, 2010.
Kıvılcım, Gönül. Yaşayan Tanıklarla Karaköy. İstanbulum 13. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
Kızıldağ, Şaban. Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi. İstanbul: Beyaz Sanat Yayıncılık,
2004.
31
139
Köksal Alişanoğlu, Hilmi. Çarşamba - Cibali. İstanbulum 20. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2009.
140
Konuk, Neval, ed. Pendik. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
141
Kuran-Burçoğlu, Nedret. “XIX. Yüzyıl İstanbul Kültür Tarihinden Bir Kesit: Osmanbey
Semti ve Kurucusu, Başmâbeyinci, Matbaacı Osman Zeki Bey ve Torunu Ressam Vildan
Hanım.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 247–258.
142
Kurşun, Zekeriya, Ahmet Emre Bilgili, Kemal Kahraman, Celil Güngör, eds. Üsküdar
Sempozyumu I, Bildiriler, 23-25 Mayıs 2003. 2 vols. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2004.
143
Kurşun, Zekeriya, Ahmet Emre Bilgili, Kemal Kahraman, Celil Güngör, Seyfettin Ünlü, eds.
Üsküdar Sempozyumu II, Bildiriler, 12-13 Mart 2004. 2 vols. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2005.
144
Kurt, Fırat. “Making of Community in the Margin: The Case of Okmeydanı.” MA Thesis,
Boğaziçi University, 2008.
145
Kuşkonmaz, Sabri. Kırk Adımda Fulya. Heyamola, 2010.
146
Mağgönül, Zeynep. Teşvikiye Nişantaşı: Seçkin Semtin Seçkin Sakinleri. Kitabevi, 2005.
147
———. “Teşvikiye-Nişantaşılıların ‘Serveti.’” Toplum ve Bilim 104 (2005): 124–136.
148
Marmara, Rinaldo. Pangaltı (Pancaldi): 19. Yüzyılın Levanten Semti = Quartier Levantin Du 19e
Siecle. İstanbul: T.C. Şişli Belediyesi, 2001.
149
Martin, Anais M. “İstanbul’da Kuzen Semtler [Söyleşi].” Türk Dili Dergisi 24, no. 144 (May
2011): 44–47.
150
Martin, Cilia. “İsimler ve Sınırlar: Kurtuluş’ta Mekânsal Kullanımlar.” Toplumsal Tarih no.
214 (Ekim 2011): 60–67.
151
Mehmet Raif. Bir Osmanlı Subayının Kaleminden Sultan Ahmed Semti: Sultan Ahmed Parkı ve
Asar-ı Atikası. İstanbul: Okur Kitaplığı, 2010.
152
Metin, Aslan Burak. “Beşiktaş’ın Kentsel Tarihi ve Barındırdığı Mimari Eserler.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
153
Millas, Akylas. Pera: The Crossroads of Constantinople. Athens: Militos Editions, 2001.
154
Moceri, Toni. “Sarıgazi, Istanbul.” Space and Culture 11, no. 4 (November 2008): 455–458.
155
Muharrem, Mehmet Bedri. Siyah Beyaz Kalamış. Cinius Yayınları, 2013.
156
157
158
Murat, Sedat. Dünden Bugüne Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Üsküdar. İstanbul: İşaret Yayınları,
2006.
———. Eminönü Sosyo-Ekonomik Yapısı. İstanbul: Eminönü Belediyesi, 2006.
———. Zeytinburnu’nun Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Yapısı. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yayınları, 2005.
O-S
159
Öğdül, Rahmi G. Yedinci Tepe: Cerrahpaşa. İstanbulum 66. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2010.
160
Öğüt, Hande. Bomonti’den Harbiye’ye. İstanbulum 54. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
161
Okay, Orhan. Balat. İstanbulum 28. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
32
162
163
164
Öktem, Altay. Anadolu Yakasının Sıfır Noktası Bağlarbaşı. İstanbulum 42. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
Okyay, Leyla Ruhan. Yeşilköy, Bizim Köyden Trenler Geçer. Heyamola Yayınları, 2012.
Onaran, Burak. “Geleneksel Bir Semt Muhafazakar Bir İmaj: 1938`den 1914`e Üsküdar`ın
Tarihi.” Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2002.
165
Öncel, Ayşe Derin. “Galatalı Olmak...” Mimar.ist 5, no. 17 (Eylül 2005): 55–59.
166
Oral, Ünver. İlçemiz Beykoz. İstanbul: Veli Yayınları, 2002.
167
168
169
170
171
172
173
174
Ortaylı, İlber. Payitaht-ı Zemin Eminönü Bir Dünya Başkenti. İstanbul: Eminönü Belediyesi,
2008.
Övüç, Erkan. “Bir Osmanlı Sokağının Tasavvuf Merkezli Tahlili: Üsküdar İnadiye Caddesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
Özbilge, Ahmet F. Fener, Balat, Ayvansaray. İstanbul: Bağlam, 2005.
Özbilge, Ahmet F. Fener, Balat, Ayvansaray: Nooks and Crannies of Old Istanbul. Istanbul: E
Yayınları, 2010.
Özcan, Celal. Gözbebeğim Göztepe. İstanbulum 9. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Özcan, Halil İbrahim. Tarlabaşı Renklere Son Veda. Vol. 52. İstanbulum. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
Özdemir, Ürün Anıl. “Sultanahmet’in Uzamsallığı ve Kimliği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Kültür Üniversitesi, 2007.
Özel, Fuat. “Vefa`nın Mekansal Gelişim Süreci.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
2003.
175
Özel İmanov, N. Bilge, Yunus Uğur, eds. Bir Semte Vefa. İstanbul: Klasik Yayınları, 2009.
176
Özemre, Ahmed Yüksel. Üsküdar, Ah Üsküdar! İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2002.
177
———. Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı. İstanbul: Kubbealtı Neşriyâtı, 2002.
178
———. Üsküdarın Üç “Sırlı”sı. İstanbul: Kubbealtı neşriyatı, 2004.
179
Özer, Adnan. Benim Taşlıtarlam. İstanbulum 2. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
180
Özer, Semih. Etiler’de İçsel Bir Gezinti Mümkün Mü? İstanbul: Tenedoks Yayıncılık, 2006.
181
Özger Türker, Oruç. “Mecidiyeköy Sonsuzluğun Durağı.” Atlas no. 218 (May 2011): 63–82.
182
Özkan, Refet. Maltepe. İstanbulum 31. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
183
Özkan, Tolgahan. “Uydu Kentler Arasında Bir Köy: Kilyos.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2005.
184
Özkoçak Yazıcı, Selma. “Two Urban Districts in Early Modern Istanbul: Edirnekapı and
Yedikule.” Urban History 30, no. 1 (May 2003): 26–43.
185
186
187
188
Öztaş, Mahir. Taksim: Bir Şenliği Yaşamak. İstanbulum 58. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2010.
Öztoprak, Hasan. Draman Hatırası. İstanbulum 17. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Öztürk, Handan. Annemin Gül Bahçeleri ve Yakacık. İstanbulum 53. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
Öztürk, Hüseyin, ed. Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu. Türk Deniz Araştırmaları
Vakfı, 2003.
33
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Öztürk, Kadir. “Üsküdar Harem Semtinin Tarihi Gelişimi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2008.
Öztürk, Kemal. Pera Palas : Beyoğlu’nun Batılılaşma Hikayesi. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi, 2010.
Özyalçıner, Adnan. Karagümrüklü Yıllar. İstanbulum 3. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Paker, Çiğdem. “Boğaziçi Köylerinden Kuzguncuk’ta Kıyı Yerleşimi Üzerine Bir İnceleme.”
Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2009.
Pera İstanbul’un Kalbi = The Heart of İstanbul. İstanbul: Boyut, 2001.
Polat, Mehmet. “Beşiktaş H. 1300-1301 Târîhli Şer’î Mahkeme Sicil Defteri’nin İlmî,
İctimâî ve Târîhî Bakımdan Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2007.
Rozental, İzel. Moda Sevgilim. İstanbulum 23. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
Sarısayın, Ayşe. Beşiktaş “Yollar Ya Da Anılar Boyunca.” İstanbulum 7. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
Sarıtaş, Devrim. “Kasımpaşa Merkezinin Etki Alanının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
Sartorius, Joachim, and Stephen Brown. The Princes’ Islands. London: Armchair Traveller at
the BookHaus, 2011.
Sasanlar, Binnaz Tuğba. “A Historical Panorama of an İstanbul Neighborhood: Cihangir
from the Late Nineteenth Century to the 2000s.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.
Schlumberger, Gustave Léon. İstanbul adaları. Kcsit Yayınları, 2006.
Şengel, Piraye. Acıbadem ve Sınırlarına Kısa Gezintiler. İstanbulum 65. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
202
Şevki, Orhan. Kınalıada. İstanbul: Pencere Yayınları, 2007.
203
Sezer, Sennur. Kasımpaşa. İstanbulum 36. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
204
Sipahi, Tarık. Ayazma Mahallesi Üsküdar. Heyamola, 2010.
205
206
207
208
209
210
211
212
Söğüt, Mine. Dolapdere: Kürt Kediler Çingene Kelebekler. İstanbulum 24. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
Sökmen, Tuğba. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlçe ve Semt İsimlerinin Ortaya Çıkışında
Ekonomik ve Kültürel Özelliklerin Rolü: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2010.
Soko, Ziya Şakir. Eyüp Sultan ve Haliç. İstanbul: Akıl Fikir Yayınları, 2011.
Soyer, Emel. “18. ve 19. Yüzyıl İstanbul: Kasımpaşa Deresi Islah Çalışmaları.” Toplumsal
Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 76–82.
Sözer, Vural. Kilyos. İstanbulum 78. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
Spataris, Haris. Biz İstanbullular Böyleyiz!: Fener’den Anılar 1906-1922. İstanbul: Kitap
Yayınevi, 2004.
Sungur, Nevin. “Zaman Tünelinde Haliç.” National Geographic Türkiye no. 71 (March 2007):
60–79.
Surların Öte Yanı Zeytinburnu. İstanbul: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, 2003.
34
T-Z
213
Tayar, İlhan. İstinye. İstanbul: Çitlembik, 2002.
214
Tekçam, Mitat. “Osmanlı Eğlence Kültüründe Mesire Yeri Olarak Kağıthane.” Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.
215
Tekin, Oğuz. “Kadıköy’deki Sokak Anıtları: Kalkhedon ve Sikkeleri.” Toplumsal Tarih 23,
no. 161 (May 2007): 8–9.
216
217
Tekin, Oğuz, İnci Türkoğlu. “Kadıköy (Belediyesi’nin) Timsahları.” Toplumsal Tarih no. 186
(Haziran 2009): 12.
Temel Akarsu, Hikmet. Lodoslaraltında Bostancı… Ve… Bağdat Caddesi. İstanbulum 55.
İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
218
Topuz, Hıfzı. Nişantaşı Anıları. İstanbulum 19. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
219
Tuğtepe, Süha. Nişantaşı.. Nişantaşı...: Renkli Sineskop Yıllar. İstanbul: Doğan Kitap, 2003.
220
221
222
223
Tuna, İdris. “Temettuat Defterlerine Göre Kartal`ın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1844).”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Tuna, Turgay. Deniz Fenerinin Işığında Yeşilköy Ayastefanos. İstanbul: Karakter Color A.Ş.,
2006.
———. Hebdomon’dan Bakırköy’e. İstanbul: Bakırköy Belediyesi, 2000.
Tunç, Ayfer. “Gündüzü Gecesinin 800 Misli Maslak.” National Geographic Türkiye no. 109
(May 2010): 72–87.
224
Türker, Orhan. Fanari’den Fener’e: Bir Haliç Hikayesi. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2001.
225
———. Galata’dan Karaköy’e : Bir Liman Hikayesi. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2000.
226
———. Halki’den Heybeli’ye: Bir Ada Hikayesi. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2003.
227
———. Halkidona’dan Kadıköy’e: Körler Ülkesinin Hikâyesi. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2008.
228
———. Nihoriden Yeniköy’e: Bir Boğaziçi Köyünün Hikayesi. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2004.
229
______. Prinkipo’dan Büyükada’ya: bir Prens adasının hikayesi. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2004.
230
______. Psomatia’dan Samatya’ya: Bir Bizans Semtinin Hikayesi. İstanbul: Sel, 2010.
231
232
233
234
———. Therapia’dan Tarabya’ya: Boğaz’ın Diplomatlar Köyünün Hikayesi. İstanbul: Sel
Yayıncılık, 2006.
Türkmenoğlu, Şener. Eyüp: “Bir Semte Gönül Vermek.” İstanbul: Boyut, 2005.
Uçman, Abdullah. Fatih’te Geçen Kırk Yılın Hikâyesi. İstanbulum 1. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2009.
Uçman, Abdullah, Abdülkadir Özcan, Âlim Kahraman, Mustafa Uzun, eds. Üsküdarlı
Meşhurlar Ansiklopedisi. İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 2012.
235
Ünlü, Seyfettin. Bir Ulu Rüyayı Görenler Şehri Üsküdar. İstanbul: Kaknüs, 2006.
236
Ural, A. Ali. Bostancı Bahane. İstanbulum 41. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
237
Userin, A. Görkem, ed. İstanbul’un Köyleri. İstanbul: İstanbul İl Özel İdaresi, 2011.
238
Utkan, A. Nadir. Elveda Üsküdar. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2008.
239
Vada, Abdürrahim Cabir. Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi. İstanbul: Kitabevi, 2004.
240
Vassaf, Gündüz. Leventnâme. İstanbulum 15. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.
35
241
Whitten, M. A. An Island in Istanbul: At Home on Heybeliada. İstanbul: Adalı, 2006.
242
Yalçın, Döndü Ferhan. “Mekan Oluşumunda Sosyo-Kültürel Yapının Etkisi; Kadırga Semti
Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
243
Yavuz, Mustafa. Bir zamanlar Beykoz. Beykoz Belediyesi, 2004.
244
245
246
247
248
249
Yavuztürk, Şükriye Pınar. “Temettuât Defterlerine Göre Beykoz Kazası’nın SosyoEkonomik Durumu.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Yentürk, Burhan. Kasımpaşalıyız. İstanbul: Kitabevi, 2006.
———. Sütlüce’den Geçtin Mi? Okmeydanı, Hasköy, Halıcıoğlu, Kağıthane. İstanbul: Kitabevi,
2012.
Yıldırım, Mustafa Necati. “Buralar Vaktiyle Çayırlıktı Usta”: Bahçelievler. İstanbulum 61.
İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
Yılmaz, Aktan Müge. “Reşat Ekrem Koçu’nun ‘İstanbul Ansiklopedisi’ Adlı Eserine
Yansıyan Üsküdar Manzaraları.” Journal of International Social Research 4, no. 17 (Spring
2011): 225–253.
Yılmaz, Çoşkun. Üsküdar Sempozyumu 4: 3-5 Kasım 2006 Bildirileri. İstanbul: Üsküdar
Belediyesi, 2006.
250
Yoker, Mustafa. Kalimera Fener Şalom Balat. Çatı, 2012.
251
Yum, Şule. Florya Atatürk Deniz Köşkü. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 2008.
252
253
254
255
Yusufoğlu, Yalçın. Dünden Bugüne Selimiye. İstanbulum 79. İstanbul: Heyamola Yayınları,
2010.
Yüzyılların Görkemli Tanıkları Mısralardan Gönüllere Üsküdar’ın Anıt Ağaçları. İstanbul:
Üsküdar Belediyesi, 2004.
Zeytinburnu’nun Tarihi Mezar Taşları: Zamanı Aşan Taşlar. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi,
2006.
Zileli, Gün. Orda Bir Köy Var Uzakta: Arnavutköy. İstanbulum 48. İstanbul: Heyamola
Yayınları, 2010.
36
Kentsel dönüşüm ve planlama,
seçkinleştirme, kentsel tasarım, kira
piyasası,
Urban transformation and planning, gentrification, urban design, rent
market, public space
A-C
1
2
3
4
2010-2013 İstanbul Bölge Planı. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010.
Açan, Özge. “Hasköy’de Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Açar, Adem. “Küresel ve Yerel Akışlar Kavşağında İstanbul’da Mekanın Yeniden Üretimi:
Gökdelenler Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
Adil, Semih. “Ekolojik Kentleşme ve Toplu Konutlarda Ekolojik Planlama Yaklaşımının
Başakşehir 4.Etap Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi,
2010.
5
Akalın, Ediz Öznur. “Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Alan
Araştırması, Dolapdere Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
6
7
8
Akalın, Senay. “Konut Kira Değerlerini Etkileyen Faktörler: Beşiktaş İlçesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
Akar, Şevket Kamil. “İstanbul’da Emlak ve Akar Vergisi Uygulaması: Dersaadet Vergisi.”
Türkler 14 (2002): 351–358.
Akbelege, Cem. “Haliç ve Çevresinde Yeniden İşlevlendirilen Sanayi Yapılarının Çevre
Halkla Etkileşimi Bağlamında İncelenmesi ve Silahtarağa Elektrik Santrali Için Öneriler.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
9
Akcan, Esra. “Amerikanlaşma ve Endişe, İstanbul Hilton Oteli.” Arredamento Mimarlık no.
141 (Kasım 2001): 112–119.
37
10
Akçakaya, İmge. “Measuring the Impact of Culture on Urban Regeneration towards
Prospects for Istanbul ECOC 2010: The Case of Zeytinburnu Culture Valley Project.” MA
Thesis, Istanbul Technical University, 2008.
11
Akdağ, Suzan Girginkaya, and Seda H. Bostancı. “The Impacts of Prestige Projects on the
Skyline of Istanbul.” ArchNet-IJAR 7, no. 2 (July 2013): 269–281.
12
Akdoğan, Gizem. “Dealing with Rapid Development: Creation of the Informal Urban
Economy and Gecekondu Housing in Istanbul.” M.Arch., Iowa State University, 2009.
13
Akgün, Aliye Ahu, and Tüzin Baycan. “Gated Communities in Istanbul: The New Walls of
the City.” The Town Planning Review 83, no. 1 (2012): 87.
14
______. The New Real Estate Actors of Istanbul: Gated Communities and Their Developers.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.
15
Akın, Nur. “Talimhane Yayalaştırma Projesi’nin Düşündürdükleri.” Arredamento Mimarlık
no. 176 (Ocak 2005): 84–88.
16
17
18
———. “ICOMOS/CIVVIH İstanbul 2005 Toplantısı’nın Ardından.” Arredamento Mimarlık no.
182 (Temmuz-Ağustos 2005): 24–25.
Akın, Oya, Berna Dilçınar Sel, and Bora Yerliyurt. “Arnavutköy Meydanı ve Tasarım
Süreci.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 104–108.
Akın, Tuncay. “Daha Yaşanabilir Kentler İçin Caddelerin Yaya ve Bisiklet Kullanımı
Açısından İncelenmesi (Kartal-Pendik Sahil Yolu Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.
19
Akkar Ercan, Müge. “Challenges and Conflicts in Achieving Sustainable Communities in
Historic Neighbourhoods of Istanbul.” Habitat International 35, no. 2 (April 2011): 295–306.
20
———. “Developing Sustainable Communities in Historic Neighbourhoods of Istanbul.”
Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 102, no. 2 (2011): 205–219.
21
Akköse, Alev Ceren. “Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Kapsamında
İstinye Tersane Alanının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2007.
22
Akman, Kubilay. “İstanbul’da Kentsel Farklılaşmalar ve Mekansal Yansımaları.” Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, no. 9 (2009): 117–127.
23
24
25
Akpınar, İpek. “The Rebuilding of Istanbul After the Plan of Henri Prost, 1937-1960: From
Secularisation to Turkish Modernisation.” PhD dissertation, University College London,
2003.
Akpınar, İpek Yada. “Bugün İçin Geçmiş: Prost Planı’ndan Günümüze, Politik Araç Olarak
Kentsel Tasarım.” Mimar.ist 8, no. 29 (Eylül 2008): 61–67.
———. “Kentte Yeni Bir Platform: İstanbul 1. Tasarım Bienali.” Mimarlık no. 369 (OcakŞubat 2013): 26–30.
26
27
Akşehirli, İlke. “Küçükçekmece Gölü ve Yakın Çevresinde Ekolojik Planlamaya Yönelik
Peyzaj Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
Aksoğan, Atakan. “İstanbul Ili, Anadolu Yakasında Son 10 Yılda Üretilen Toplu Konut
Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
28
Aksoy, Mahi İrem. “Günümüz Alışveriş Kavramında Değişme Olgusu ve Bu Olgunun
Alışveriş Merkezi Tasarım İlkeleri Üzerindeki Belirleyici Etkilerinin İrdelenmesi: İstanbul
Kenti Modeli.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
38
29
Aksoy, Sena. “İstanbul Metropoliten Alanında Ofis Kira Değerlerini Etkileyen Faktörlerin
Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
30
Aksoy, Yıldız. “Green Planning According to Sustainable Growth and Development
Potential in Küçükçekmece.” European Planning Studies 19, no. 5 (May 2011): 907–915.
31
32
———. “Pazar Yerlerinin Şehir Planlaması Standart ve İlkeleri Yönünden İncelenmesi:
İstanbul İli Bakırköy İlçesi Örneği.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18,
no. 2 (2009): 26–39.
Aksoylar, Gökçe. “1990`lar Sonrası İstanbul Metropoliten Alanında ‘Rezisdanslar’ın
Gelişim Süreci, Kentsel Gelişmeye Etkileri: ‘Metrocity Millennium’ Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, MSGSÜ, 2006.
33
Aksu, Gül Aslı. “Peyzaj Değişimlerinin Analizi: İstanbul, Sarıyer Örneği.” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2012.
34
Aktay, Aydın. “Kentsel Mekanın Paylaşılması sorunu: Tophane Örneği.” Doktora tezi,
Sakarya Üniversitesi, 2013.
35
Aktuna, Zeynep. The Social Context of Early Apartment Block Development in Istanbul: 1889-1922.
LAP Lambert Academic Publishing, 2010.
36
37
38
Akyel, Güzide Başak. “Levent Yerleşmesi’nin İşlevsel Dönüşüm Süreci ve Fiziksel Mekana
Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
Akyol, Eda Selin. “City Walls of Istanbul: An Analysis of Place-Making in the Urban
Context.” Yüksek Lisans Tezi, METU, 2011.
Akyüz, Bilgehan. “Kruvaziyer Limanların Kentsel Kıyı Mekanlarına Etkileri: İstanbul
Zeytinburnu Kazlıçeşme Ataport Kruvaziyer Limanı Projesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.
39
40
41
Albayrak, Semra. “Gülhane, Yıldız ve Emirgan Parklarının Kent Parkı İşlevi Açısından
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
Alioğlu, E. Füsun. “Haliç’teki Dönüşüm Süreci Üzerine Görüşler.” Mimar.ist 11, no. 42
(2011): 60–67.
———. “Rekonstrüksiyon Ya Da Yeniden Yapma, Hangi Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası
İçin Bir Değerlendirme.” Megaron 8, no. 1 (March 2013): 1–7.
42
Alkay, Elif. “The Residential Mobility Pattern in the Istanbul Metropolitan Area.” Housing
Studies 26, no. 4 (June 2011): 521–539.
43
Alkıser, Yasemin, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, and Gülçin Pulat Gökmen. “An Evaluation
of Urban Transformation Projects.” International Journal of Architectural Research 3, no. 1
(2009): 30–44.
44
Alnıaçık, Ayşe. “After Deindustrialization, in the Midst of Urban Transformation: The
Case of Paşabahçe.” MA Thesis, Boğaziçi Üniversitesi, 2008.
45
46
47
———. After Deindustrialization, in the Midst of Urban Transformation: The Case of Paşabahçe
Neighborhood in Istanbul. Saarbrücken: VDM Verl. Müller, 2009.
Alp, Julide. “Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği.”
Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.
Alper, Mehmet. “Haliç’te Dönüşüm: Cibali Tütün Fabrikası’ndan Kadir
Üniversitesi’ne.” Arredamento Mimarlık no. 171 (Temmuz-Ağustos 2004): 82–86.
Has
39
48
49
50
51
52
Altan, Mehmet Akif. “Kentleşme ve Hemşehrilik İlişkileri: Esenler Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Fırat Üniversitesi, 2003.
Altay, Deniz. “The Transformation of the Urban Environment under the Impacts of Global
Processes: The Development of Levent-Maslak Axis in Istanbul and It’s Impacts on Social
Resilience.” PhD dissertation, METU, 2011.
Altın, Yeşim. “İstanbul Metropoliten Alanında İmar Planı Değişiklikleri İle İlgili Bir
Analiz.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Altınçekiç, Hasan, and Yıldız Aksoy. “İstanbul’daki Parkların Uygulamadan Doğan
Sorunlar Açısından İrdelenmesi.” Yapı no. 245 (Nisan 2002): 32–35.
Altıner, Fikriye Pınar. “II. Abdülhamid Dönemi’nde İstanbul Bahçeleri (1876-1909).”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
53
Altınkeser, Fulya. “Kadıköy Çarşı Bölgesinin Kentsel Analizi ve Sıhhileştirme Önerileri.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
54
Altınok, Emrah. “Kentsel Mekânın Yeniden Organizasyonunun Ekonomi Politiği ve
Mülkiyete Müdahale - 2000 Sonrası Dönemde İstanbul TOKİ Örneği.” Doktora tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2012.
55
Altınsay, Burçin, Ali Emrah Ünlü. “Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı.”
Mimar.ist 3, no. 10 (2003): 80–87.
56
57
58
Altıntaş, Hakan. “Küreselleşme ve Küresel Kent Kavramı: New York, Londra, İstanbul
Kentlerindeki Ekonomik-Sosyal Transformasyon Sürecinin Analizi.” Doktora tezi,
Marmara Üniversitesi, 2002.
Altunbaş, Ufuk. “Kent Merkezlerinde Yayalaştırmanın İşlevsel Değişim Üzerine Etkileri:
İstiklal Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Aluç, Sümeyye. “Çok Merkezli İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi,
2012.
59
Anıl, Alev. “Tuzla’nın Mekansal Gelişimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
60
Araz, Erkan. “Sulukule’de Yaşam Bitmesin.” Evrensel Kültür no. 210 (Haziran 2009): 48–50.
61
Ardaman, Emel. “Perspective and Istanbul, the Capital of the Ottoman Empire.” Journal of
Design History 20, no. 2 (2007): 109–130.
62
Arıkan, Fatma Selin. “Sulukule Özelinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hukuki Boyutu.”
Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2010.
63
Arıoğlu, Gürhan. “İstanbul Büyükdere Piyasa Caddesi’nin Oluşumu, Gelişimi ve Günümüz
Şartlarında Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
64
65
66
Armağan, Mustafa. “Yamalı Çelişkiler Semti: Saraybosna’dan Yenibosna’ya.” Cogito no. 35
(Yeni İstanbul) (2003): 119–123.
Arsal, Gülden. “Büyük Kentlerde Otogar Planlaması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Arslan, Deniz. “Kıyı Alanlarının Yeniden Gelişimi Sürecinde Kentsel Açık Alanların
Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2005.
67
Arslan, Emrah. “İstanbul İlçelerinin Alışveriş Merkezleri Açısından Potansiyellerinin
Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
40
68
Arslan Hindioğlu, Deniz. “İstanbul Kamusal Açık Alanlarının Sürdürülebilir Gelişmesine
Yönelik Bir Yöntem Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2013.
69
Arslanlı, Kerem, Tuba Ünlükara, and Vedia Dökmeci. “Transformation of Public Spaces in
Istanbul.” European Planning Studies 19, no. 6 (June 2011): 1061–1089.
70
Aşık, Rukiye. “Kentsel Dönüşüme Aktörlerin Bakışı: Zeytinburnu Pilot Projesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
71
72
Aslan, Şükrü. “Birleştiren ve Ayrıştıran İşlevleriyle İstanbul’da Boğaz Köprülerinin
Toplumsal Dili.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 44 (Mart 2011): 107–123.
———. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınlarında Kentsel Dönüşüm Vurgusu ve
Gecekonduya Yönelik Dışlayıcı Dilin İnşası: İstanbul Bülteni Örneği.” İktisat Dergisi no. 499
(Özel sayı) (Eylül-Ekim 2008): 79–87.
73
———. “Gülsuyu/Gülensu’da Neler Oluyor, Neler Olamıyor?” Birikim 295 (Kasım 2013): 78–
83.
74
Aslan, Yasemin. “Bir Kentsel Analiz: Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
75
Aslanoğlu, Cihat. “Gecekondu Dönüşümü Pendik Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2011.
76
77
Atakan, Betül. “İstanbul İlinde Maltepe-Kartal ve Kumcular-Pendik Arası Dolgu
Alanlarının Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2003.
Atakan Öznam, Betül. “İstanbul’da Kamu Kontrolünde Yaptırılan Toplu Konut Alanlarının
Yeşil Alan Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi: Ataşehir-Esenkent-Halkalı Örnekleri.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
78
Atçı Çoban, Fadime. “Karma Kullanımlı Gayrimenkul Geliştirme Projelerinin İstanbul
Merkezi İş Alanları Örneğinde Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2010.
79
80
81
82
Atılgan, Arif. Haydarpaşa. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2011.
Auzepy, Marie-France. “İstanbul’un Hipodromu.” Toplumsal Tarih no. 139 (Temmuz 2006):
68–79.
Avcı, Ozan. “Bir Etik-Estetik Sorun: İstanbul Boğazı Taşınabilir Mi?” Mimar.ist 9, no. 33
(2009): 78–84.
Avcı, Selçuk. “İstanbul Geleceğin Şekillendirdiği Sürdürülebilir Yaklaşım.” Yapı no. 341
(Nisan 2010): 66–68.
83
Avcıoğlu, Safa. “Tarihi Çevrelerde Kentsel Yenileme Eğilimleri: Tuzla Köyiçi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009.
84
Ay, Vedat. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinde Uygulama Sorunları ve Bayrampaşa
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
85
86
Ayan, Burcu. “Denizel Kültürel Peyzaj Kavramı: İstanbul Heybeliada Örneğinde Bir
Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011.
Ayataç, Hatice. The International Diffusion of Planning Ideas: Influence on İstanbul’s Urban
Fabric. Lambert Academic Publishing, 2012.
41
87
88
______. “The International Diffusion of Planning Ideas: The Case of Istanbul, Turkey.”
Journal of Planning History 6, no. 2 (May 2007): 114–137.
Aydemir, Selçuk. “Kayden Şayi Mahallen Müstakil Kullanım Durumunda Olan Alanlarda
Islah İmar Planı Uygulamaları ve Sonuçları: Ataşehir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2013.
89
Aydın, Deniz, Olcay Ebcin, and Orhan C. Gotkas. “Enterprising Istanbul.” Geospatial
Solutions 13, no. 10 (October 2003): 32.
90
Aydın Gök, Sıddıka Filiz. “Konut Ediniminde Kullanıcı Kararlarını Etkileyen Faktörler;
İstanbul İli Toplu Konut Projeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, 2010.
91
Aydın, Taçdin. “Zeytinburnu’nda Kentsel Ayrışma.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
Üniversitesi, 2013.
92
93
Aydın Yönet, Neslihan. “Geniş Kapsamlı İyileştirme Projelerinde Sürdürülebilirlik Matrisi:
Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
Aydınlı, Halil İbrahim, Hilal Turan. “Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye’de Kentsel
Dönüşüm.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 28 (2012): 61.
94
Aygün, Kamile Burcu. “Zeytinburnu İlçesinde Parkların Uygulamadan Doğan Sorunlar
Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2005.
95
96
Aykan, Sonay. “The Golden Horn: The Transformation of Space and the Silhouettes of
Modernity.” Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi University, 2008.
Aykut, Murat. “Kent Mekanındaki Dönüşümlerin Planlama, Mülkiyet ve Rant Bağlamında
İrdelenmesi: Beşiktaş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
97
Aytar, İlke. “İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve
Özelliklerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
98
Aytar, Volkan, and Süheyla Kırca-Schroeder. “Sanitizing the Metropolis of Leisurely
Consumption: A Missed Chance to Re-Invent Entrepreneurial Dynamism in Sulukule,
Istanbul.” In Selling Ethnic Neighborhoods: The Rise of Neighborhoods as Places of Leisure and
Consumption, edited by Volkan Aytar and Jan Rath. New York: Routledge, 2012.
99
Baer, Marc. “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and
Turkish Istanbul.” Journal of World History 18, no. 2 (June 2007): 141–170.
100
“Bahçeşehir, İstanbul Prestige Alışveriş Merkezi.” Yapı no. 327 (Şubat 2009): 54–59.
101
Bakırküre, Yeşim. “Bilstore Nişantaşı.” Arredamento Mimarlık no. 188 (Şubat 2006): 80–83.
102
Baki Deniz, Mehmet. “Grassroots Action against Gecekondu Renewal Projects: The Case of
İstanbul Başıbüyük and Ankara Dikmen Vadi.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
103
104
Bal, Altan. “Bir İstanbul Masalı, Bekar Odaları [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no.
17 (Kasım 2003): 60–65.
Bal, Eylem. “Türkiye’de 2000 Sonrası Neoliberal Politikalar Çerçevesinde İmar
Mevzuatındaki Değişimler ve Yeni Kentleşme Pratikleri: İstanbul Örneği.” Doktora tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011.
105
Balcan, Ceren. “Kentsel Yenileme ve İki Şehir Hikayesi: Tarlabaşı - Süleymaniye.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
42
106
Balcı, Hamit. “Kentsel Dönüşüm Projesi Bağlamında Sulukule’yi Anlamak: Roman
Kimliğinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
107
Balcıoğlu, Tevfik. “Kartal ve Küçük Çekmece Kentsel Dönüşüm Projeleri: Ağacı Bırakıp
Ormana Bakalım.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 45 (May 2006): 58–60.
108
Bali, Rıfat N. Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar.
İstanbul: İletişim, 2002.
109
Balık Şanlı, Füsun, Filiz Bektaş Balcık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatial
Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population.” Environmental
Monitoring & Assessment 146, no. 1–3 (November 2008): 267–275.
110
Baruh, Lorans Izabel. “The Transformation of the ‘Modern’ Axis of Nineteenth-Century
İstanbul: Property, Investments and Elites from Taksim Square to Sirkeci Station.” PhD
dissertation, Boğaziçi University, 2009.
111
Baş Bütüner, Funda. “Urban Fissure: Reconceptualization of the Land Walls within the
Urban Milieu of Istanbul.” PhD dissertation, METU, 2010.
112
Baş, Miray. “Reading Sulukule as a Social Production of Space: Ownership/possession and
Boundaries of the Dwelling.” MA Thesis, METU, 2008.
113
Baş, Mustafa. “İstanbul Zincirlikuyu-Levent Gayrimenkul Pazar Analizi: Büyükdere
Caddesi Üzerinde Karma Kullanımlı Proje Önerisinin Fonksiyonel ve Finansal Açıdan
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
114
Başkaya, Fatma Ayçim Türer, and Ahmet Cengiz Yıldızcı. “İstanbul Kenti Katı Atık
Alanlarının Peyzaj Planlaması Açısından Değerlendirilmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık
Planlama ve Tasarım 10, no. 1 (March 2011): 116–124.
115
Başlık, Seher. “Dinamik Kentsel Büyüme Modeli Lojistik Regresyon ve Cellular Automata
(İstanbul ve Lizbon Örnekleri).” Doktora tezi, MSGSÜ, 2008.
116
Basut, Serda. “19. Yüzyılda Batılılaşma Etkisinde Bir Osmanlı Semti: Kumkapı.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
117
Bay,
Ezgi.
“Kentleşme
Sürecinde
Mekansal
Ayrışmanın
Konut
Üzerinden
Değerlendirilmesi: İstanbul Şişli/Bomonti Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2013.
118
Baykal, Güldem. “The Iconography of Taksim Square: Competing Claims on a Public
Space.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2000.
119
Baykan, Ayşegül, and Tali Hatuka. “Politics and Culture in the Making of Public Space:
Taksim Square, 1 May 1977, Istanbul.” Planning Perspectives 25, no. 1 (2010): 49–68.
120
Behar, David, Tolga İslam. İstanbul’da “Soylulaştırma.” İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi,
2006.
121
Belek, Ceylan. “İstanbul Olimpiyat Alanlarının Kentsel Peyzaj Planlama Açısından
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
122
Berberoğlu, Umut. “Haliç Kıyılarındaki Yeni Düzenlemeler ve Kıyı Parklarının Kullanıcılar
Tarafından Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
123
Berköz, Lale. “İstanbul’da Korunaklı Tek-Aile Konutları: Konut Kalitesi Kullanıcı
Memnuniyetinin Belirlenmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 1 (March
2008): 110–124.
43
124
———. “Location of Financial, Insurance, and Real Estate Firms in Istanbul.” Journal of
Urban Planning & Development 126, no. 2 (June 2000): 75.
125
———. “Locational Determinants of Foreign Investors in Istanbul.” Journal of Urban
Planning and Development 131, no. 3 (September 2005): 140–146.
126
Berköz, Lale. Single-Family Gated Housing Sprawl in Istanbul: Environmental Quality and
Satisfaction. VDM Verlag Dr. Müller, 2010.
127
Berköz, Lale, and Engin Eyüboğlu. “Intrametropolitan Location of Producer-Service FDI in
Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 3 (2007): 357–381.
128
Berköz, Lale, and Emre Tepe. “The Impacts of the Gated Residential Areas on the Urban
Sprawl of Istanbul.” Academic Research International 4, no. 3 (May 2013): 1–17.
129
———. The Intra-Metropolitan Location of Banks in Istanbul Location of Banks. VDM Verlag Dr.
Müller, 2011.
130
Berköz, Lale, S. Sence Türk, and Ömer L. Kellekçi. “Environmental Quality and User
Satisfaction in Mass Housing Areas: The Case of Istanbul.” European Planning Studies 17, no.
1 (January 2009): 161–174.
131
Berköz, Lale, and Şevkiye Sence Türk. “Determination of Location‐Specific Factors at the
Intra‐Metropolitan Level: Istanbul Case.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie
(Journal of Economic & Social Geography) 99, no. 1 (February 2008): 94–114.
132
———. “Intrametropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul.” Journal
of Urban Planning and Development 136, no. 3 (September 2010): 234–242.
133
Berksoy, Funda. “Türkiye Cumhuriyet Döneminde Modernlik/Gelenek Karşıtlığı ve
Taksim Meydanı (1935) İsimli Resimdeki Oryantalist Kurgu.” Tarih ve Toplum Yeni
Yaklaşımlar no. 12 (Bahar 2011): 95–118.
134
Beygo, Cem. “An Analytical Approach to the Shopping Centers in Istanbul Metropolitan
Area Case Study; Levent-Etiler District, Akmerkez Shopping Center.” PhD dissertation,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
135
Beyhan Kars, Figen, Süleyman Özgen, Ayşe Sağsöz, Altay Çolak, Reyhan Midilli, Derya
Elmalı, Nimet Kahya, Sanem L. Özen, P. Ebru Sinan, and Murat Tutkun. “The
Metamorphosis of a Historical City: From the Byzantine City Argyropolis to the Ottoman
Neighborhood Süleymaniye.” Building & Environment 43, no. 5 (May 2008): 928–949.
136
Bezmez, Dikmen. “Symposium on The New Mega-Projects: Genesis and Impacts: The
Politics of Urban Waterfront Regeneration: The Case of Halic (the Golden Horn),
Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research 32, no. 4 (December 2008):
815–840.
137
———. “The Politics of Urban Regeneration: The Case of the Fener and Balat Initiative.”
New Perspectives on Turkey no. 37 (Fall 2007): 59–86.
138
———. “The Politics of Urban Regeneration: The Case of the Golden Horn, Istanbul.” Ph.D.
dissertation, State University of New York, 2008.
139
140
Bilan, Seda. “Kentin Mekansal Dönüşümü ve Toplumsal Gerilimler: İstanbul Örneği.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
Bilecik, Gülberk. “Ayverdi Haritası’nın Işığında XIX. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi
Yarımadasında İnşaat Faaliyetleri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
44
141
142
Bilgi Solduk, Behice. “Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Sağlanması Açısından Kentsel
Tarımın Rolü: İstanbul Metropoliten Alan Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
Bilgin, Melike. “Karma Kullanımlı Merkezlerin Kent ve Günlük Yaşam İçerisindeki Yeri:
İstanbul’dan Örnekler.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.
143
Billig, Noah Scott. “Turkish Informal Housing Settlements as a Typology for Modern
Generative Processes in Urban Design: A Case Study of Karanfilkoy and Fatih Sultan
Mehmet Neighborhoods in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, Clemson University,
2011.
144
Bilsel, Cânâ, and Tümay Çin Arıcan. “Eminönü Meydanı ve Çevresi Tarihî Kent Mekânının
Başkalaşımı Kentsel Tasarım Kuramları ve Biçim-Bilim Yöntemleri İle Bir Mekânsal
Çözümleme Çalışması.” Mimar.ist 8, no. 29 (Eylül 2008): 83–97.
145
146
Bilsel, Cânâ, and Halûk Zelef. “Mega Events in Istanbul from Henri Prost’s Master Plan of
1937 to the Twenty-First-Century Olympic Bids.” Planning Perspectives 26, no. 4 (October
2011): 621–634.
Binark, Mutlu, Gani Çulha, and İshak Kocabıyık. “Haydarpaşa Garı’nın Geleceği: ‘Simgesel
Çökertme ve Gardaki Zaman ve Uzama Görsel-Sözlü Tanıklık Yapmak.’” Mülkiyeliler Birliği
no. 250–8 (Kasım 2005): 58–61.
147
Birkan, Güven. “İstanbul’da Kediler de Kentleşiyor.” Mimar.ist 8, no. 28 (2008): 20–23.
148
Bodur, Alper. “Gecekondu Dönüşüm Projelerinde Hane Halklarının Yeni Konut
Memnuniyeti: Kağıthane Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
149
Bölen, Fulin, Handan Dülger Türkoğlu, and Funda Yirmibeşoğlu. “İstanbul’da Yapılaşma
Yoğunluğu-Yaşanabilir Alan İlişkisi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 8, no. 1
(March 2009): 127–137.
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Buksur, Hüdaverdi. “Ümraniye`de Şehirsel Gelişme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2002.
Bülbül, Fatih. “Kentsel Değer Dönüşümünde Yenilikçi Yaklaşımlar Kapsamında Katılımcı
Esnek Değerleyici (KED) Modelin Uygulanabilirliği, Sütlüce Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.
Bümen, Savaş. “Belgelerle Çatalca İlçesi’nin Mülkiyet Yapısının Tarihsel Gelişimi.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
Burnaz, Ahmet Mert. “Methodology and Database Requirements for Urban Regeneration
Action Planning: The Case of Zeytinburnu, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.
Büyükarslan, Benay. “Endüstriyel Yapıların Yeniden İşlevlendirilme Tasarım Kriterleri ve
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2013.
Büyükbaşaran, Vahide. “Şişli-Osmanbey Arası 19. Yy.-20. Yy. Konut Yapıları.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
Çadırcı, Halil. “Küresel Kentler ve İstanbul’un Küreselleşmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2006.
Çağlayan Ebru, and Arıkan Eban. “Determinants of House Prices in Istanbul: A Quantile
Regression Approach.” Quality & Quantity 45, no. 2 (February 2011): 305–317.
Çağlayan, Pınar. “Sosyal Konut Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme: İstanbul ve
Lizbon Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
45
159
Çağlayandereli, Mustafa. “Bir Sosyal Sorun Olarak Kentsel Doku Değişimi ve Çöküntü
Mahalleleri: Gedikpaşa Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
160
Çakır, Buket. “İstanbul’da Eski ve Yeni Yerleşim Yerlerinde Komşuluk İlişkilerinin
Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma (Fatih-Seyitömer Mahallesi; BağcılarKemalpaşa Mahallesi; Beylikdüzü-Bizimkent; İkitelli-Başakşehir 4. Etap Örneği).” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
161
Çakır, G., C. Ün, E. Z. Başkent, S. Köse, F. Sivrikaya, and S. Keleş. “Evaluating Urbanization,
Fragmentation and Land Use/Land Cover Change Pattern in Istanbul City, Turkey from
1971 to 2002.” Land Degradation & Development 19, no. 6 (2008): 663–675.
162
Çakıroğlu, Gamze. “Peyzaj Tasarımında Su Tasarrufuna Yönelik Güncel Uygulamaların
İrdelenmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
163
Çakmak, Tuğba. “İstanbul Sıraevleri ve Bir Sosyal Konut Modeli Olarak Surp Agop
Sıraevleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
164
Çalışkan, Müge. “Kamu Yararı Bağlamında Kamusal Mekanlarda Bir Yayalaştırma Örneği:
Eminönü Tarihi Yarımada (Hobyar Mahallesi ve Çevresi) Yayalaştırma Projesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
165
Çalışkan, Olgu. “Pattern Formation in Urbanism: A Critical Reflection on Urban
Morphology, Planning and Design.” Ph.D. dissertation, TU Delft, 2013.
166
Can, Aynur. “Ulemâ Semtinden ‘Cafe’ler Semtine Süleymaniye: Grek Estetik Felsefesi
Kavramları Çerçevesinde Süleymaniye’nin Değerlendirilmesi.” Yeni Türkiye 34, no. 701
(Temmuz-Ağustos 2000): 81–89.
167
Can, Ayşegül. “Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşma Koşulları ve Kadıköy-Rasimpaşa Mahallesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
168
Can Kortan, Aslı Senem. “90’lı Yıllarda Mekanın Değişen Yönlerinin Değerlendirilmesi:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
169
Candaş, Esin. “İstanbul’da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
170
Çapacıoğlu, Melek. “Beyoğlu, Güllabici Sokak ve Çevresinde Sıhhileştirme Çalışması.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
171
Çavdar, Ayşe, PelinTan, eds. İstanbul: Müstesna Şehrin Istisna Hali. İstanbul: Sel, 2013.
172
Çavuşoğlu, Aslı. “Haydarpaşa Limanı, Ya Da Sınırlar İçinde Sınırsız Bir Ülke.” XXI Mimarlık
Kültürü Dergisi no. 20 (Şubat 2004): 60–65.
173
Çayır,
Alper
Sami.
“Beyoğlu
İlçesindeki
Parkların
Kullanıcılar
Tarafından
Değerlendirilmesi; Gümüşsuyu, Sururi ve Hasköy Kıyı Parkları.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
174
Çeçener, Besim. “‘Gentrification’ ve Kentsel Dönüşüm Yasası’nın İstanbul Suriçi Koruma
Planı İle İlintileri.” Yapı no. 292 (March 2006): 46–47.
175
_______. İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar. İstanbul: TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2000.
176
Çelik, Deniz. “Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Kadınların Bakış
Açısından İstanbul/Tarlabaşı’ndaki Uygulama Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans
Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.
46
177
178
Çelik, Özlem. “Changing Forms and Strategies of State Intervention in the Housing of the
Poor in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sheffield, 2013.
———. “The Pattern and Process of Urban Social Exclusion in İstanbul.” MA Thesis, METU,
2008.
179
———. The Pattern and Process of Urban Social Exclusion in Istanbul: Relations between Urban
Policy, Space and Society. LAMBERT Academic Publishing, 2011.
180
Çelikoyan, T. Murat, and M. Orhan Altan. “İstanbul Kentinde Arazi Kullanımının Hava
Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Tarihsel Dönemlerde İncelenmesi ve
Analizi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 4, no. 3 (Haziran 2005): 67–75.
181
Çelikzincir, Seda. “‘Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı’ Etkileme Alanında
Bir Sıhhileştirme Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
182
183
“Çengelköy İspirto Fabrikası’nın Turizm Tesisine Dönüşümü, Sumahan Otel.” Yapı no. 295
(Haziran 2006): 77–82.
Cengizkan, Ali. “İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyetin Modern Kentine: Henri
Prost’un İstanbul Planlaması (1936-1951).” Mimarlık no. 357 (Ocak-Şubat 2011): 52–53.
184
Cerasi, Maurice. Divanyolu. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006.
185
———. The Istanbul Divanyolu: A Case Study in Ottoman Urbanity and Architecture. Würzburg:
Ergon Verlag, 2004.
186
———. “The Urban and Architectural Evolution of the Istanbul Di̇vanyolu: Urban
Aesthetics and Ideology in Ottoman Town Building.” Muqarnas 22 (January 2005): 189–232.
187
Çerçi, Hanife Canan. “Kentsel Yenileşme Çalışmalarında Plan ve Proje İlişkisi, Beşiktaş
Akaretler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
188
Çermikli, Beyza. “Yaya Bölgelerinde Kullanım Analizi Üzerine Bir Araştırma: Beyazıt
Meydanı ve Çevresi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
189
Çetin, Başak. “İstanbul Kent Merkezi Yakın Çevresindeki Konut Alanlarındaki Üniversite
Kampüslerinin Sosyal ve Fiziksel Çevrenin Canlandırılmasındaki Etkileri.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
190
Çetin, Deniz. “Toplum ve Mekan İlişkisinin Kent Dinamikleri İçinde İncelenmesi ve
Tarlabaşı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
191
192
Çetin, Gülhan. “Üsküdar İlçesindeki Çocuk Oyun Alanlarının Yeterlilik ve Kalite Açısından
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
Çetin, Nüket İpek. “Sürdürülebilir Kentsel Yenilemenin Değerlendirilmesi: İstanbul
Yedikule Mahallesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
193
Çetintaş, Burak. “Eyüp Hazirelerinde Neler Oluyor?” Toplumsal Tarih no. 181 (Ocak 2009):
13.
194
Çetken, Pelin. “Kentin Hafızasında Bir Travma: Sulukule Yıkımı.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
195
Ceylan, Çiğdem. “İstanbul Metropoliten Alanında Kamulaştırma Yoluyla Elde Edilmiş
Alanların Kullanım Biçimi: Avcılar Ilçesi Örneklemi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2005.
196
Ciravoğlu, Ayşen. “Sürdürülebilirlik Düşüncesi Üzerine Yorumlar: Eyüp Simtel Fabrikası
ve Bir Stüdyo Deneyi.” Mimar.ist 6, no. 22 (Aralık 2006): 87–93.
47
197
198
Civan, Işılay. From Design to Development: An Analyis of the Go/no-Go Decision-Making Models
Used in Istanbul, Turkey. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.
Çınar Altınçekiç, Hande Sanem. “İstanbul Metropolü’nde Meydanların Rekreasyonel İşlev
Yönünden Önemi Üzerine Araştırmalar.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.
199
200
Çiçek, Hüseyin. “Process and Participation in Legal Regulations of Urban Regeneration:
The Case of Zeytinburnu, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2005.
Çiftçi, Mertkan. “Kent Morfolojisi Bağlamında İmar Gelişiminin İncelenmesi, Başakşehir
İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
201
202
203
Çin, Tümay. “Transformation of a Public Space in İstanbul: The Eminönü Square.” MA
Thesis, METU, 2006.
Çizmeci, Füsun. “Kapalı Yerleşmelerde Üretim ve Tüketim Süreci (İstanbul Örneği).”
Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
Çoban, Ümit. “Finans Merkezlerinin Kentsel Mekâna Etkisi, Riskler ve Fırsatlar: İstanbul
Finans Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
204
Çokoyoğlu, Sinan. “Alibey ve Kağıthane Havzalarında Arazi Kullanımı ve Sorunlarının 50
Yıllık Değişimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
205
Çokuğraş, Işıl. “Talimhane Dönüşüm Projesi.” Yapı no. 303 (Şubat 2007): 42–45.
206
______. “Informal Public Networks: A Case Study of Beyoğlu-Istanbul.” International
Journal of the Constructed Environment 1, no. 1 (April 2011): 65–79.
207
208
———. “Kentte Kamusal Mekân Örüntüleri: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2008.
Çol, Dilek. “Kentsel Ulaştırmada Yaya Alanları: İstanbul Avcılar Marmara Caddesi
Yayalaştırma Projesinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2004.
209
210
Çolak, Şule. “Kamusal Alanda Kentsel İç Mekanlar: Kent Mobilyaları ve Moda Semti
Üzerine Bir Analiz ve Tasarım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2012.
Coşkun, Didem. “İstanbul`da Kentsel Açık Alan Kullanımlarının 19. ve 20. Yüzyıllardaki
Değişimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
211
212
Crow, Jim, and Sam Turner. “Silivri and the Thracian Hinterland of Istanbul: An Historic
Landscape.” Anatolian Studies (British Institute of Archaeology at Ankara) 59 (2009): 167–181.
Çubuk, Mehmet. Boğaziçi Şehirciliği: Bütünleşik Sitler. İstanbul: Sis, 2009.
213
———. , ed. I.Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması: Küreselleşme Sürecinde Kentsel Tasarım ve
Yerel Özellikler (I. International Urban Design Meeting: Urban Design And Local Spesifities in The
Process of Globalisation), 22-29 Eylül 2001. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2002.
214
Culture & Space in the Home Environment: Critical Evaluations and New Paradigms: An
International Symposium: Istanbul, 4-7 June 1997, ITU, Faculty of Architecture in Collaboration
with “IAPS”: Proceedings. Istanbul: IAPS Network, 2000.
D-F
215
Dalal, Radha Jagat. “At the Crossroads of Modernity, Space, and Identity: Istanbul and the
Orient Express Train.” Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 2011.
48
216
Dale, Stephen F. “Empires and Emporia: Palace, Mosque, Market, and Tomb in Istanbul,
Isfahan, Agra, and Delhi.” Journal of the Economic & Social History of the Orient 53, no. 1–2
(March 2010): 212–229.
217
Dalgıçer, Miray. “Beyoğlu’nun Soylulaştırılmasında Münferit Hareketler: Galata Bölgesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
218
219
220
Danışmaz, Özcan. “İstanbul Metrosunun Arazi Kullanımına Etkilerinin İrdelenmesi:
Levent Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
Dayıoğlu, Onur. “Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri: Süreç ve Aktörlerin
Tanımlanması, Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2006.
Değirmenci, İzzet. “Tarihi Mekanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Balat Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.
221
Değişimde Kentsel Tasarım: 15. Uluslararası Kentsel Tasarımlar ve Uygulamalar Sempozyumu,
26-28 Mayıs 2004. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2005.
222
Delice, Eyüp. “Endüstriyel Miras Alanlarının Dönüşümü, Haydarpaşa Örnek Alan
İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
223
Demir, Aysel Müge. “İmar Planı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi: Zeytinburnu Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
224
Demir, Hülya, and Ahmet Yılmaz. “Measurement of Urban Transformation Project
Success Using the Analytic Hierarchy Process: Sulukule and Tepeüstü-Ayazma Case
Studies, Istanbul.” Journal of Urban Planning and Development 138, no. 2 (June 1, 2012): 173.
225
Demirakın, Işık. “A Study of Ottoman Modernization on the City: The Sixth Municipal
District of İstanbul (1858-1877).” MA Thesis, Bilkent University, 2006.
226
Demircioğlu,
Nadin.
“İstanbul
Kent
Merkezinde
Ticari
Bölgelerin
Yeniden
Canlandırılması: Karaköy-Perşembe Pazarı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2012.
227
228
229
Demirtaş, Sinan Ömer. “Kentleşmenin Peyzaj Üzerine Etkilerinin İstanbul İli Büyükdere
Caddesi ve Yakın Çevresi Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi, 2007.
Deniz, Müge. “Kentsel Peyzaj ve Kentsel Görünüm Koruma Çerçevesi Karşılaştırmalı Bir
Model İstanbul/Roma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
Derman, Harika. “Haliç Bütünü İçinde Fener-Balat Yerleşiminin Kentsel Tasarım İlkeleri
ve Gestalt Kuramı Açısından İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
230
Derman Topuz, Dilek, Fırat Gülmez. “Gaziosmanpaşa’ya Kent Parkı.” XXI Mimarlık Kültürü
Dergisi no. 29 (Aralık 2004): 60–63.
231
“DDB Tuz Ambarı, Kasımpaşa-İstanbul.” Mimarlık no. 353 (May 2010): 30–31.
232
Diker, Sedef. “Kent Merkezlerinde İmar Planlama ve Mimari Çözümler Arasındaki
Etkileşimin Fiziki Mekân Boyutunda İrdelenmesi, İstanbul/Büyükdere Caddesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.
233
234
Dinçer, İclal. “The Impact of Neoliberal Policies on Historic Urban Space: Areas of Urban
Renewal in Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 43–60.
Dinler, Mesut. “Impact Assessment of Major Urban Interventions on the Cultural Heritage
of Fener and Balat Districts.” MA Thesis, METU, 2013.
49
235
236
237
238
239
Dizdaroğlu, Didem. “Boğaziçi İskele Meydanları-Anadolukavağı ve Rumelikavağı
Meydanlarının Rekreasyonel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
Doğan, A. Ekber. “Dünya Kenti- ‘Mega Kondu’ Arasında İstanbul.” Mimar.ist 5, no. 16
(Haziran 2005): 24–28.
———. “Dünya Kenti-Mega Kondu Arasında İstanbul.” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz
2004): 75–78.
Doğan, Burcu Aygün. “İklim Değişikliği Kapsamında Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı:
c40 Kentlerinin İrdelenmesi ve İstanbul İçin Model Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.
Doğan, Dilşat. “Kıyı Alanlarında Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve İstanbul Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
240
Doğan, Evrim. “Missing Stories in Urban Transformation: Forgetting the Social History of
Istanbul.” International Journal of the Inclusive Museum 3, no. 4 (July 2011): 17–26.
241
Doğan, Yiğit. “Toplumsal Polarizasyon ve Kentsel Ayrışma; Çekmeköy Bölgesi Örneği.”
İktisat Dergisi no. 499 (Eylül-Ekim 2008): 89–101.
242
Doğru, A. Basit. “İstanbul Kent Çeperinde Saçaklanma ve Sürdürülebilirlik: Eyüp Kent
Çeperi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
243
Doğu, Tuba. In Search for Upgrading Slum Settlements in Turkey: Sustainable Housing Strategies
in Low-Income Communities. Lambert Academic Publishing, 2012.
244
245
“Doğuş Power Center Maslak, İstanbul.” Arredamento Mimarlık no. 197 (Aralık 2006): 88–91.
Doğusan, Gül Neşe. “İstanbul ‘İmar’ı: 1956-1960.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2004.
246
Doldur, Hüsniye. “One of the Recreational Areas Near Istanbul: Polonezkoy.” E-Journal of
New World Sciences Academy (NWSA) 6, no. 4 (October 2011): 145–168.
247
Doyduk, Senem. “Kamusal Alanda Bilgi Yığışması: Beyazıt Boşluğu Örneği.” Arredamento
Mimarlık no. 199 (Şubat 2007): 65–67.
248
249
250
Döker, Mehmet Fatih. “Determination Temporal Changes of the Coastline of the Sea of
Marmara in Istanbul.” International Journal of Human Sciences 9, no. 2 (July 2012): 1350–
1370.
———. “İstanbul İli Marmara Denizi Kıyı Dolgu Alanlarının Tespiti ve Bu Alanlarda Arazi
Kullanımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
———. “İstanbul Kentsel Büyüme Sürecinin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Modellenmesi.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
251
Dökmeci, Vedia, Ufuk Altunbas, and Burçin Yazgı. “Revitalisation of the Main Street of a
Distinguished Old Neighbourhood in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 1 (January
2007): 153–166.
252
Dökmeci, Vedia, and Kerem Yavuz Arslanlı. “İstanbul’un Çokmerkezli Gelişmesi ve
Gayrimenkul Yatırımları.” Arredamento Mimarlık no. 215 (Temmuz-Ağustos 2008): 104–109.
253
Dökmeci, Vedia, and Gülendam Eğdemir. “İstanbul’da Konut Fiyatını Etkileyen Faktörler.”
Standard 45, no. 535 (Temmuz 2006): 69–75.
254
Dökmeci, Vedia, and Fatih Terzi, eds. İstanbul’da Gayrimenkul Pazarı. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2008.
50
255
Dönmez, Funda. “Büyük Ölçekli Etkinliklerin Kente Girişi ve Neoliberalizmin Dönüşen
Mekanları: Formula 1 ve Akfırat Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
256
Dubovyk, Olena, Richard Sliuzas, and Johannes Flacke. “Spatio-Temporal Modelling of
Informal Settlement Development in Sancaktepe District, Istanbul, Turkey.” ISPRS Journal
of Photogrammetry & Remote Sensing 66, no. 2 (March 2011): 235–246.
257
258
259
Duman, Tamer Yiğit, ed. İstanbul Metropolü Batısındaki (Küçükçekmece-Silivri-Çatalca Yöresi)
Kentsel Gelişme Alanlarının Yer Bilim Verileri. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü, 2004.
Dündar, Bülent. “Yeniden Yapılanmanın İstanbul Tarihi Yarımadası Üzerine Etkisi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Durhan, Ö. Sıla. “İstanbul Belediyesi İle Vakıflar Arasında Bir Anlaşmazlık: Mezarlık
Arsaları ve Ayaspaşa Mezarlığı.” Arredamento Mimarlık no. 219 (Aralık 2008): 104–114.
260
Durmuş, Çağatay. “İstanbul Kent Mobilyaları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
261
Durmuş, Saliha. “Liman Kentlerinin Dönüşümünde Turizm ve Kültür Aktivitelerinin
İncelenmesi; Haydarpaşa ve Galata Limanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2009.
262
Dursun, Onur. “Modelling Construction Duration for Building Projects in İstanbul.” MA
Thesis, Istanbul Technical University, 2009.
263
Durusoy, Cemre. “Gezi Park Kampanyası: Resurfacing an Urban park, Istanbul,
2002-2006.” M.Arch., Rice University, 2001.
264
Duzcu, Seda. “The Assessment Criteria of Urban Regeneration Projects: The Case of the
Fener-Balat Districts in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2006.
265
Ece, Jale Nur. “Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi.” Middle Eastern Analysis/Ortadogu
Analiz 3, no. 29 (May 2011): 48–64.
266
Eckardt, Frank, and Kathrin Wildner, eds. Public Istanbul: Spaces and Spheres of the Urban.
Transcript Verlag, 2008.
267
Egeli, Ceren. “Bomonti’de Gayrimenkul Yatırım Türü Olarak ‘Konut’un Seçilmesindeki
Etkenler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
268
Eken, Tuğçe. “Gentrification in Fener Balat Neighborhoods: The Role of Involved Actors.”
MA Thesis, METU, 2010.
269
Ekin Erkan, Nihal. “Ebniye Nizamnamelerinden Şehir Planlama Teorisine Uzanan Yol:
İstanbul’da Şehir Planlama.” Çağdaş Yerel Yönetimler 21, no. 4 (2012): 1–14.
270
Ekinci, Boran. “Belkıs Apartmanı: Şişhane, İstanbul.” Yapı no. 363 (Şubat 2012): 76–81.
271
Ekinci, Kerem. “Türkiye’de Kentleşmenin Kuşaklar Üzerindeki Etkisi: Beşiktaş ve
Ümraniye Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
272
Ekşi Çırağ, Fatma. “İstanbul`da Sultançiftliği ve Alemdar Örneğinde Yapısal Değişim.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
273
274
Ekşioğlu, Adem Yavuz. “Kentsel Yaşam Kalitesi ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2011.
Eldem, Edhem. Bankalar Caddesi : Osmanlı’dan Günümüze Voyvoda Caddesi. İstanbul: TVYY,
2000.
51
275
Eldem, Nezih. “Çırağan ve Yıldız Sarayları Ile Yahya Efendi Dergâhı’nın Sit Alanı Olarak
Kusurlardan Arındırılması ve İstanbul Akvaryumu Projesi.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001):
96–99.
276
Elgin, Fatma Ceylan. “‘Kentsel Dönüşüm’ Projelerinde Kullanıcı Katılımının ÖnemiPangaltı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
277
278
Elhan, Seda. “Kentsel Bellek Bağlamında Sanayi Mirasının Değerlendirilmesi: İstanbul
Haliç Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
Emanet, Muammer. “Endüstriyel Alan Dönüşümlerinde Sürdürülebilir Gayrimenkul
Geliştirme Kavramı ve Yatırım Araçlarından ‘Ofis’ Kullanımı: Kartal İlçesi Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
279
Emerce, Gökçe. “Kıyı Alanlarında Kentsel Tasarım Bağlamında Kayıp Mekânların
İrdelenmesi, İstanbul- Eminönü Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
280
Enç, Gözde. “Tarihi Kent Dokusunda Yeni Yapı Tasarım Ölçütleri ve Fener Semti
Örneğinde Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2009.
281
Engin, Hüseyin Emre. “Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımında İç Mekâna Etkilerin
İncelenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi; İstanbul Endüstri Yapıları Örneği.” Doktora tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.
282
Enginöz, Hande. “İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Bağlamında Haliç Kültür Havzasının
Kamusal Mekan Olarak Geri Kazanımı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
283
Enginöz, Yasemin K. “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı [Söyleşi].” Yapı no. 344
(Temmuz 2010): 54–61.
284
Enlil, Zeynep Merey. “The Neoliberal Agenda and the Changing Urban Form of Istanbul.”
International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 5–25.
285
Epöztürk, Lerzan. “Komşuluk Birimlerinin Oluşumunda Bir Araç Olarak Güvenlik
Kriterlerinin İncelenmesi: Örnek Alan: Arnavutköy.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
286
Er, Serra. “Büyük Etkinlikler ve Gayrimenkul İlişkisi: İstanbul Formula 1 Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
287
Eraydın, Ayda. “Changing Istanbul City Region Dynamics: Re-Regulations to Challenge the
Consequences of Uneven Development and Inequality.” European Planning Studies 19, no. 5
(May 2011): 813–837.
288
———. “The Impact of Globalisation on Different Social Groups: Competitiveness, Social
Cohesion and Spatial Segregation in Istanbul.” Urban Studies 45, no. 8 (July 2008): 1663–
1691.
289
Erbil, A. Öǧüt, and T. Erbil. “Redevelopment of Karaköy Harbor, Istanbul.” Cities 18, no. 3
(2001): 185–192.
290
Ercan, Müge Akkar. “Developing Sustainable Communities in Historic Neighbourhoods of
Istanbul.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie (Journal of Economic & Social
Geography) 102, no. 2 (April 2011): 205–219.
291
Erçoşkun, Ceren. “Transformation of Istanbul City Center and Office Space Development
in Financial Centers: A Case Study on Maslak-Büyükdere Axis with GIS.” MA Thesis,
METU, 2002.
52
292
Erdal, Nazlı. “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi:
Küçükçekmece Ayazma Yenileme Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
293
Erdem, Demet. “İstanbul Boğazı’ndaki Köprülerin Kent Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
294
Erdoğan, Başak Damla. “Assessment of Urban Identity Characteristics in Public Places: A
Case Study of Ortaköy Square.” MA Thesis, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
295
Erdoğan, Özge. “Neoliberal Kent Politikaları ve Tarlabaşı’nda Kentsel Yenileme.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
296
297
298
299
300
301
Erdoğan, Ümmü Güssüm. “Hukuki, Teknik ve Sosyal Boyutu İle Beyoğlu Tarlabaşı Kentsel
Yenileme Alanı Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
Erel, Beste. “Kentsel Açık Alan Kavramı Bağlamında İskele Meydanlarının İncelenmesi,
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Eren, Mete. “İstanbul Metropoliten Alanında 1980 Sonrası Gelişen Alışveriş Merkezleri
Olguları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
Erez, Hale. “Kültür-Mekan Etkileşimine Bağlı Şehirsel Doku Farklılaşmaları, Kumkapı
Süleymaniye Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
Ergen, Seçil. “Sokakların Çocuk Oyun Alanı Olarak Kullanılabilirliğine İlişkin Bir Yöntem
Denemesi: Süleymaniye Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
Ergenekon, Laçin. “Üst Gelir Gruplarının Kentte Değişen Yerseçimi Davranışları Üzerine
Bir Araştırma: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003.
302
Ergin, Nezihe Başak. “Grassroots Resistance against Urban Renewal: The Case of
Güzeltepe, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2006.
303
Ergün, Ayşe Nazan. “İstanbul’da 90’lardan Günümüze Gelişen Konut Tipleri, Mekan
Çözümleri ve Tercihlerin Karşılaştırmalı Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
304
Ergun, Cem. “Kentsel Dönüşüm Sürecine Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul
Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği.” Doktora tezi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2011.
305
Ergun, Nilgün. “Gentrification in Istanbul.” Cities 21, no. 5 (October 2004): 391–405.
306
———. “İstanbul Kent Merkezi Yakın Çevresindeki Konut Alanlarında Kullanım ve
Kullanıcı Farklılaşması.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 9, no. 1 (March 2010):
167–180.
307
308
309
310
Ergun, Nilgün, and Bülent Dündar. “Functional Change as an Indicator of Transformation
near the Old City Centre of Istanbul.” European Planning Studies 12, no. 5 (July 2004): 723–
738.
“Erken Cumhuriyet’te İstanbul’un Planlanması ve Henri Prost İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü’nde.” Arredamento Mimarlık no. 237 (Temmuz-Ağustos 2010): 56–59.
Erkip, Feyzan. “Global Transformations versus Local Dynamics in Istanbul: Planning in a
Fragmented Metropolis.” Cities 17, no. 5 (October 2000): 371.
Erkök, Fatma. “Kentsel Bileşenleri ve Kıyı Kenti Bağlamında İstanbul’un Öznel ve Nesnel
Değerlendirmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
53
311
Erman, Tahire, and Aslıhan Eken. “The ‘Other of the Other’ and ‘unregulated Territories’
in the Urban Periphery: Gecekondu Violence in the 2000s with a Focus on the Esenler
Case, Istanbul.” Cities 21, no. 1 (February 2004): 57.
312
Erna, Levent. “İstanbul Kentsel Gelişim Alanlarında Üst-Orta ve Üst Gelir Grubu Konut
Fiyatlarına Etki Eden Faktörler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
313
Eroğlu, Serpil. “İstanbul Metropolü Dahilindeki Çevre Yollarının Bitkisel Tasarım
Açısından İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
314
Erol, Şengül Yalçınkaya, Ayhan Karadayı. “Bir Yaşam Tercihi Olarak Kapalı Siteler:
İstanbul İçin Bir Çalışma.” Mimarlık no. 369 (Ocak 2013): 57–60.
315
Ersoy, Ali. “Alışveriş Merkezleri Yerseçimi ve Forum İstanbul Alışveriş ve Eğlence
Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
316
Ertaş, Hülya. “The Potential of Istanbul’s Unprogrammed Public Spaces.” Architectural
Design 80, no. 1 (January 2010): 52–57.
317
Ertekin, Özhan, Vedia Dökmeci, Tuba Ünlükara, and Evren Özus. “Spatial Distribution of
Shopping Malls and Analysis of Their Trade Areas in Istanbul.” European Planning Studies
16, no. 1 (January 2008): 143–156.
318
Erten, Sertaç. Spatial Analysis of Mega-Event Hosting: Lessons from an Olympic Host City
(Athens) to a Continual Olympic Bid City (Istanbul). Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller,
2010.
319
Ertep, Hakan. “Chaos or Homogenization? The Role of Shop Signs in Transforming Urban
Fabric in Beyoğlu, Istanbul.” Visual Communication 8, no. 3 (August 2009): 263–272.
320
Ertuna-Howison, Irmak, and Jeffrey D. Howison. “The Transformation of Istanbul’s Urban
Commons.” Borderlands E-Journal: New Spaces in the Humanities 11, no. 2 (May 2012): 7.
321
Erturan, Gülhayat Arzu. “Kentsel Kamusal Alan Oluşturmada Bir Yöntem Denemesi:
İstanbul Yeldeğirmeni Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
322
Ertürk, Fatih. “Neslişah ve Hatice Sultan (Sulukule) Mahalleleri Kentsel Dönüşüm
Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
323
Ertürk, Vildan. “İstanbul Kentsel Kıyı Alanındaki Dönüşüm Uygulamalarının Sosyal
Kimlik Açısından İrdelenmesi: Kartal/Küçükçekmece Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
324
Eryılmaz, Semiha Sultan. “Küresel Kent ve Mekansal Dönüşüm (İstanbul Örneği).” Yüksek
Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.
325
———. “Mega Etkinliklerin Kent Mekânına Yansımaları Formula 1 Türkiye Grand Prix’i
İstanbul Park Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.
326
327
328
329
Esen, Orhan. “Taksim 5 Kasım: Bir Darbenin Şifreleri.” Birikim 286 Şubat 2013): 79–92.
Esentürk, Müveddet. “İstanbul İli Örneğinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
Esgin Zorlu, İsmet. “Kentsel Tasarım Proje Süreçlerinin Katılımcı Yaklaşım İle Yönetimi:
İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Eslamı Taheri, Aslan. “Functional Decline in the Case of Salıpazari, Istanbul.” MA Thesis,
METU, 2013.
54
330
Evren, Yiğit. “İstanbul Merkez Bölge’de Bütünleşme ve Ayrışma: 15. ISOCARP Genç
Profesyonel Plancılar Çalıştayı’nın Düşündürdükleri.” Megaron 2, no. 1 (2007): 11–21.
331
Eyüboğlu, Engin, Ayşe Sema Kubat, and Özhan Ertekin. “A New Urban Planning Approach
for the Regeneration of an Historical Area within Istanbul’s Central Business District.”
Journal of Urban Design 12, no. 2 (June 2007): 295–312.
332
“Eyüp Parkı Çevresel Tasarımı: ‘Yeşil Avlu.’” Yapı no. 333 (Ağustos 2009): 76–80.
333
Firidin Özgür, Ebru. “Urban Design Projects and the Planning Process: The Kadıköy Old
Market Area Revitalization Project and the Kartal Industrial Area Regeneration Project.”
Cities 31 (April 2013): 208–219.
334
335
“Forum İstanbul Uluslararası Yarıyıl Konferansları, Mimar Sinan’dan Olimpiyat Kentine.”
Finans Dünyası no. 215 (Kasım 2007): 14–15.
Fulya, Eliyatkın. “Kente Müdahaleler ve Sonrası Kentsel Bir Fenomen: Yaşayan Ölü Kent
ve Kapsamında Tahtakale’de Yaşamsallığın İzini Sürmek.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2010.
G-J
336
337
338
Geçer, Feral. “Information Technologies and Urban Space: A Case Study on Maslak,
İstanbul.” PhD dissertation, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007.
Gedikli, Ayşe Pınar. “The Transformation of Urban Waterfronts in İstanbul and
Evaluation of the Golden Horn Arsenals.” MA Thesis, METU, 2002.
Geertman, Stephanie. “Hollanda’dan Bir Bitirme Projesi: Üsküdar’da Bir İskele Meydanı.”
Mimar.ist 1, no. 1 (Ocak 2001): 106–109.
339
Gencer, Ebru A. The Interplay between Urban Development, Vulnerability, and Risk Management:
a Case Study of the Istanbul Metropolitan Area. Berlin; London: Springer, 2013.
340
______. “The Interplay between Natural Disasters, Vulnerability, and Sustainable
Development: Global Trends and Local Practice in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Columbia
University, 2007.
341
Geniş, Şerife. “Neo-Liberal Kentleşmenin Mekanda Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli
Siteler.” Toplum ve Bilim 116 (2009): 121–156.
342
———. “Producing Elite Localities: The Rise of Gated Communities in Istanbul.” Urban
Studies 44, no. 4 (April 2007): 771–798.
343
———. “Re-Imagining Istanbul: Globalization and Urban Change.” Ph.D., University of
Illinois, 2004.
344
Geymen, A. “Impacts of Bosporus Bridges on the Istanbul Metropolitan Settlement Areas.”
Land Degradation & Development 24, no. 2 (March 2013): 156–169.
345
Gezer, Zeynep Ceylan. “Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel ve Mekansal Farklılaşmalar;
Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2010.
346
Gezici, Ferhan, and Ebru Kerimoğlu. “Culture, Tourism and Regeneration Process in
Istanbul.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010):
252–265.
55
347
348
349
Gigi, Yıldırım. “Tarihi Mekanların Mekan Dizim Yöntemi İle Okunması, Güney Haliç
Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
Girit McDaniel, Gonca. “Kentsel Dönüşüm Politikalarının Küreselleşme Çerçevesinde
Değerlendirilmesi: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Gore, Rick. “Bir Amerikalı’nın Gözünden Bıçak Sırtındaki Şehir İstanbul.” National
Geographic Türkiye no. 18 (Ekim 2002): 48–69.
350
Gökal Aydemir, Olcay. “Kentsel Yaşam Kalitesi Değerlendirmesinde Bulanık Küme Modeli:
Örnek Alan: Zeytinburnu İlçesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
351
Gökarıksel, Banu. “A Feminist Geography of Veiling: Gender, Class, and Religion in the
Making of Modern Subjects and Public Spaces in Istanbul.” In Women, Religion, and Space:
Global Perspectives on Gender and Faith, edited by Karen M. Morin and Jeanne Kay Guelke.
Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2007.
352
———. “The Intimate Politics of Secularism and the Headscarf: The Mall, the
Neighborhood, and the Public Square in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A Journal of
Feminist Geography 19, no. 1 (February 2012): 1.
353
354
355
356
357
358
359
360
Gökçe, Gamze. “Sürdürülebilir Gelişme Süreci İçinde, Su Havzaları ve Hazine Arazilerinin
Konumu, İstanbul Ayazağa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2004.
Gökdağ Aydıncı, Bircan. “Kent Otellerinde Ortak Kullanım Alanlarının İncelenmesi:
Talimhane Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
Gökyer, Gökçen. “The Commercial Real Estates Production in Istanbul in the Globalization
Process.” MA Thesis, METU, 2012.
Gölbaşı, Serkan. Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin
Kuramsal Değerlendirmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2008.
———. “Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin
Kuramsal Analizi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
Gönenç, Efe. Public Spaces and Istanbul: Discussions, Analyses, and a Proposal for the Case of
Tophane - Salıpazarı Area. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.
Gönlügür, Emre. “The New Urban Segregation: The Rise of Gated Enclaves in İstanbul.”
MA Thesis, METU, 2000.
Gören, Berfu Güley. “Kıyı Alanlarının ve Kıyı Alanlarındaki Endüstri Miraslarının Kültür
ve Eğitim Odaklı Dönüşümü : Haliç Kıyı Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2011.
361
Görgülü, Tülin. “İstanbul’da Çeşitlenen Konut Üretim Biçimleri ve Değişen Konut
Alışkanlıkları.” Mimar.ist 3, no. 7 (2003): 50–56.
362
363
364
Gould, Rebecca. “Reading Ruins against the Grain: Istanbul, Derbent, Postcoloniality.”
Culture, Theory & Critique 53, no. 1 (April 2012): 19–36.
Gözek, Firdevs Pınar. “İstanbul Bahçeşehir Yerleşiminin Morfolojik Olarak İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.
Gül, Murat, and Richard Lamb. “Mapping, Regularizing and Modernizing Ottoman
Istanbul: Aspects of the Genesis of the 1839 Development Policy.” Urban History 31, no. 3
(December 2004): 420–436.
56
365
———. “Urban Planning in Istanbul in the Early Republican Period: Henri Prost’s Role in
Tensions Among Beautification, Modernisation and Peasantist Ideology.” Architectural
Theory Review no. 9 (2004): 59–81.
366
Güldüler, Ertuğrul Selçuk. “Gaziosmanpaşa Belediyesi Ölçeğinde Kentsel Dönüşüm
Politikaları ve Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
367
Gülen, Müge. “Stratejik Planlama Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Projeler-Kamusal Alan
İlişkisi: Büyükdere Aksı Levent Plazalar Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
368
369
370
371
372
373
374
Gülenaz, Nursel. Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda Hanlar ve Pasajlar. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2011.
Güler, Çiğdem Gülizar. “Beyoğlu Hanları ve Şehirleşme İle Toplumsal Hayata Katkıları.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
Güler, Gülşen. “Boğaz Köprülerinin İstanbul Açık Alan Sistemi Üzerine Yaptığı Etkilerinin
Space Syntax Yöntemi İle İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2007.
Güler, Müzeyyen. Kentin Kıyısında: Karanfilköy ve Küçükarmutlu Kadınları. İstanbul: Altan
Matbaacılık, 2004.
Gülöksüz, Elvan. “Negotiation of Property Rights in Urban Land in Istanbul.” International
Journal of Urban and Regional Research 26, no. 3 (September 2002): 462–476.
Gülümser, Aliye Ahu. “A New Trend in Urbanization: Gated Communities in İstanbul.” MA
Thesis, Istanbul Technical University, 2005.
Gümüş, Dilek. “Kentsel Yoksulluk ve Kentlileşme Sürecinde İki Örnek: Karanfilköy ve
Derbent Mahalleleri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.
375
Günay, Baykan. “Skyframe (Gökkafes) in Istanbul: An Ontological Assessment.” Journal of
Urban Design 10, no. 1 (February 2005): 111–132.
376
Günay, Zeynep, and Vedia Dökmeci. “Culture-Led Regeneration of Istanbul Waterfront:
Golden Horn Cultural Valley Project.” Cities 29, no. 4 (August 2012): 213–222.
377
Gündem, Özge. “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze İstanbul’da Düzenlenen Kentsel
Tasarım Yarışmaları Bağlamında Beşiktaş Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent
Üniversitesi, 2009.
378
379
Gündoğan, Azat Zana. “Peripheral Urbanization and Urban Politics in the Istanbul CityRegion: The Case of Gebze, 1965--2012.” Ph.D., State University of New York, 2013.
Gündoğdu, Meltem, Hale Çıracı. “Galata-Pera Mekânsal Biçimlenme Özellikleri İle Arazi
Kullanımı.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 156–166.
380
Gündüz, Alper. “İstanbul Büyükçekmece - Küçükçekmece Göller Arası Bölge’de Yerleşime
Uygunluk.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
381
Günen, Cemil. “Yaşam Alanlarının Biçimlenmesi Sürecinde; Plan Yapımı, Katılım ve
Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) Örneklemesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür
Üniversitesi, 2007.
382
Gür, Banu. “Yenileşme ve Kentsel Sit Alanlarında Uygulamaları: Kadıköy Tarihi Çarşı Sit
Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
383
Gür, Berin F. “Spatialisation of Power/knowledge/discourse: Transformation of Urban
Space through Discursive Representations in Sultanahmet, Istanbul.” Space & Culture 5, no.
3 (August 2002): 237.
57
384
385
Gür, Hande. “Gayrimenkul Geliştirmede Karma Kullanım Fizibilite Çalışması : ŞişliBomonti’de BirİInceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Gür, Sezen. “Kamu Yararı Kapsamında Kamusal Alan Olarak Transfer Merkezlerinin
İncelenmesi - Bağcılar Meydanı Transfer Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
Üniversitesi, 2010.
386
387
Gürallar Yeşilkaya, Neşe. “Transformation of a Public Space in the Nineteenth Century
İstanbul : Beyazıt Meydanı.” PhD dissertation, METU, 2003.
Gürbüz, Elif. “Tarih İçerisinde İstanbul’daki Mesire Olgusu ve Mesire Alanlarının
Geçirdikleri Değişimin Kağıthane Mesiresi Örneği Üzerinden İrdelenmesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
388
Gürler, Ebru. A Comparative Study in Urban Regeneration Process: The Case of Istanbul.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müeller, 2009.
389
______. “A Comparative Study in Urban Regeneration Process: The Case of Istanbul.” MA
Thesis, METU, 2002.
390
Gürsel, Ersen, Sevgi Türkkan. “Tophane Meydanı ve Çevresinin Yeniden Yapılandırılması
Üzerine Bir Stüdyo Çalışması.” Mimar.ist 7, no. 26 (2007): 92–103.
391
392
393
Güven, Özhan. “Büyük Konut Projeleri İçin Arazi ve Arsa Edinim Metodları: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Güven Türker, Ebru. “21.yy Başında İstanbul Büyük Kent Modelinde Bir Yatırım Aracı
Olarak Konut Olgusu ve Piyasa Baskısının Mekan Organizasyonları Üzerindeki Belirleyici
Etkilerinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
Güvenç, Murat, ed. Eski İstanbullular, Yeni İstanbullular. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve
Araştırma Merkezi, 2009.
394
395
———. “İstanbul 1910: Beyoğlu Yakasının İşyeri- Konut İlişkileri.” Toplumsal Tarih 23, no.
159 (March 2007): 28–33.
———. “Kent Araştırmasına İlişkisel Yaklaşım: İşyeri-Statü Farklılaşması ve Mekânsal
İzdüşümleri.” In Mübeccel Kıray İçin Yazılar, edited by Fulya Atacan, Fuat Ercan, Hatice
Kurtuluş, and Mehmet Türkay. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000.
396
397
398
Güvenç, Murat, and Oğuz Işık. “A Metropolis at the Crossroads: The Changing Social
Geography of Istanbul under the Impact of Globalization.” In Of States and Cities: The
Partitioning of Urban Space. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.
Güzel, Burcu İmren. “Kıyı Alanlarında Başarılı Kamu Mekanlarının Oluşturulmasına
Yönelik Tasarım İlkeleri: Ortaköy Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, 2013.
Güzelsoy, Sinem. “İstanbul Kent Merkezinin Dönüşümü: Planlama ve Gelişme İkilemi.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
399
Güzey, Özlem. “Sulukule’de Kentsel Dönüşüm Devlet Eliyle Soylulaştırma.” Mimarlık no.
346 (March 2009): 73–79.
400
Hacıhasanoğlu, Işıl, and Orhan Hacıhasanoğlu. “Cultural Processes and Physical Change in
Sişli-Istanbul.” Habitat International 30, no. 4 (December 2006): 902–915.
401
Hacısalihoğlu, Yaşar. Küreselleşme, Mekânsal Etkileri ve İstanbul. İstanbul: Akademik Düzey
Yayınevi, 2000.
58
402
“Haliç’te Bitirme Projesi Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Projeleriyle Haliç’e Bakış.”
Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 Şubat 2007): 108–111.
403
Halu Yazıcıoğlu, Zeynep. “Kentsel Mekân Olarak Caddeler: Bağdat Caddesi Örneği.”
Mimar.ist 10, no. 36 (2010): 52–57.
404
Hamadeh, Shirine. “Mean Streets: Space and Moral Order in Early Modern Istanbul.”
Turcica: Revue d’Etudes Turques 44 (June 2012): 249–277.
405
Han, Nazlı. “Beyoğlu Tarihi Konut Bölgesinde Sosyo-Mekansal Ayrışma.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
406
Hasol, Doğan. “İstanbul’un Dönüşümü.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March
2001): 48–49.
407
———. “İstanbul’da Neler Oluyor?” Yapı no. 288 (Kasım 2005): 37–38.
408
Hatırlı, Yeşim, Nami Hatırlı. “İstanbul Boğazı Tünel Girişine Örtü.” Arredamento Mimarlık
no. 223 (Nisan 2009): 92–99.
409
Hayal, Seda. “Biyo-İktidar Özetiminde Planlama: Tarlabaşı Kentsel Dönüşümü Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
410
411
Hayır, Meryem. İstanbul Başakşehir’de Şehirleşme Süreci. Çantay Kitabevi, 2009.
Hazar, Dalya. “Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Kentsel Kuşak Alanları: İstanbul
ve Barselona Kentleri Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2012.
412
413
Hoşgör, Zerrin. “Kültürel Peyzajın Yaya Yoğunluğu Üzerindeki Etkisinin
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi: İstanbul Tarihi Yarımada-Hanlar Bölgesi
Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Houston, Christopher. “12 Eylül’den Önce: İstanbul’un Mekan Üretiminin Tasviri ve
İncelenmesi.” Toplum ve Bilim 127 (Temmuz 2013): 48–67.
414
———. “The Brewing of Islamist Modernity: Tea Gardens and Public Space in Istanbul.”
Theory, Culture & Society 18, no. 6 (December 2001): 77.
415
Huniler, Erol. “İstanbul Örneğinde; Toplu Konut Gelişimi, 1980 Sonrası Konut Üretim
Süreci ve Yer Seçimini Etkileyen Faktörler Bağlamında Konut Yakın Çevresinin
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
416
Ildız, Erkan. “Fatih Belediyesi’nin Kentsel Tasarım Projesi Eliyle... Sulukule ’Tarih’e Mi
Gömülecek?” Popüler Tarih 7, no. 72 (Ağustos 2006): 96–98.
417
418
419
420
İbidan, Zuhal. “The Urban Development of Istanbul in the Nineteenth Century: The Role
of Expropriations.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
İçsöz, Oğuz, Despoina Sevasti. “İstanbul’u Taramak [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi
no. 15 (Eylül 2003): 104–105.
İlkuçan, Altan. “Gentrification, Community and Consumption: Constrycting, Conquering
and Contesting ‘the Republic of Cihangir.’” MA Thesis, Bilkent University, 2004.
İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyetʹin Modern Kentine: Henri Prostʹun İstanbul Planlaması,
(1936- 1951) = From the Imperial Capital to the Republican Modern City: Henri Prost’s Planning of
Istanbul, (1936- 1951). İstanbul: İstanbul Araştirmaları Enstitüsü, 2010.
59
421
422
423
424
425
İnal, Evren. “İstanbul Levent Bölgesindeki Gayrimenkul Pazarı ve Karma Kullanımlı Bir
Yatırım Projesinin Finansal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2007.
İnan, Serdar. “İstanbul Doğru Planlanmalı [Röportaj].” Mimar ve Mühendis no. 37
(Temmuz-Ağustos 2007): 34–35.
İnanduğçar, Emin. “Küreselleşme Bağlamında Kent Dinamiklerinin Kentsel Dönüşüm
Sürecine Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013.
İnanlı, Ferdi. “Kentsel Dönüşüm-Transfer Merkezi İlişkisinin Yenikapı Örneğinde
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
İncedayı, Deniz, ed. Yaşanılır Kentler-Yaşanılır İstanbul Teknik Kongre. İstanbul: TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2004.
426
İnceoğlu, Mehmet. “Kentsel Açık Mekânların Kalite Açısından Değerlendirilmesine
Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul Meydanlarının İncelenmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2007.
427
428
İncirlioğlu, Güven. “İstanbul Yıkıntıların Kentidir.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 12
(May 2003): 94–97.
İngin Kıyak, Aslı. “Kentsel Yenileme Süreçleri, Sulukule ve Değişen Sokak Yapısı.”
Mimar.ist 10, no. 36 (2010): 68–71.
429
“İnşaat Ya Resullah.” Birikim (Ekim 2011).
430
Işık, Banu Işıl. “Spatial Impacts of Globalization: Case Study of Maslak, Istanbul.” MA
Thesis, METU, 2010.
431
Işık, Oğuz, and M. Melih Pınarcıoğlu. Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları:
Sultanbeyli Örneği. Istanbul: İletişim, 2001.
432
———. “Nöbetleşe Yoksulluktan Kuralsız Yoksulluğa.” Görüş: Türkiye Sanayicileri ve
İşadamaları Derneği Yayın Organı no. 55 (2003): 50–53.
433
434
435
______. “Segregation in Istanbul.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 100, no. 4
(2009): 469–484.
Işık Yılmaz, Gülin. “Haliç Kıyı Şeridinde Sanayileşme İle Ortaya Çıkan Kentsel Dönüşüm.”
Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
Işıkkaya, Devrim. “Sanayi ve Liman Kentlerinin Yenilenmesi, Haliç Kıyı Bölgesi ve Haliç
Tersaneleri İçin Kentsel Dönüşüm Senaryosu.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2002.
436
İslam, Tolga. “Current Urban Discourse, Urban Transformation and Gentrification in
Istanbul.” Architectural Design 80, no. 1 (January 2010): 58–63. doi:10.1002/ad.1011.
437
______. “Devlet Eksenli Soylulaşma ve Yerel Halk: Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri
(Sulukule) Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
438
———. “İstanbul’da Soylulaştırma: Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2003.
439
———. “Outside the Core: Gentrification in Istanbul.” In Gentrification in a Global Context:
The New Urban Colonialism, edited by Rowland Atkinson and Gary Bridge, 121–136. London,
New York: Routledge, 2005.
60
440
441
442
443
İslam, Tolga, and Ayşen Ciravoğlu. “‘Soylulaştırma’ ve İstanbul [Dosya].” Mimar.ist 6, no.
21 (2006): 37–38.
İşlek, Emre. “İstanbul’da 1980 Sonrasında Oluşan Kapalı Konut Alanlarının İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Istanbul 1996-2000: From the Previous to the Present Bid to Host the Olympic Games : Developments
in Sports Infrastructure, General Infrastructure, Organizational Activities. IOBC, 2000.
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı Şehir Parkı ‘Panoromik Gösteri Merkezi.’”
Mimarlık Dekorasyon no. 105 (Aralık 2001): 68–79.
444
İstanbul İçin Görüşler. Istanbul: Birsen Basın Yayın Dağıtım, 2000.
445
“İstanbul İmarı 1957-1960.” Arredamento Mimarlık no. 151 (Ekim 2002): 93–96.
446
447
İstanbul Kent Sempozyumu, 13-14-15 Eylül 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Oditoryumu, İstanbul: Sempozyum Bildirileri. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu, 2007.
İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru: Atölye, Panel Çalışmaları. İstanbul: TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu, 2007.
448
“İstanbul Pendorya Alışveriş Merkezi: Pendik.” Yapı no. 346 (Eylül 2010): 82–87.
449
“İstanbul Sapphire.” Yapı no. 317 (Nisan 2008): 68–75.
450
“İstanbul’da Bir Ticaret Merkezi Projesi.” Yapı no. 290 (Ocak 2006): 78–80.
451
“İstanbul’da Büyüleyici Bir Atmosfer ‘Park Orman.’” Mimarlık ve Dekorasyon no. 112
(Temmuz 2002): 86–89.
452
“İstanbul’da Büyüleyici Bir Atmosfer Park Ormanı.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 132
(Temmuz-Ağustos 2004): 54–58.
453
“İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları
Örneği.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 6, no. 1 (March 2007): 81–94.
454
İstanbul’da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri. Istanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2001.
455
“İstanbul’da ‘Kentsel Dönüşüm.’” Mimar.ist 8, no. 30 (2008): 13–24.
456
“İstanbul’da Konut Alanlarında Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi.” Mimarlık no. 335 (May
2007): 32–36.
457
“İstanbul’da Prost İmarları Ya Da İnönü Çağında İstanbul.” Arredamento Mimarlık no. 155
(Şubat 2003): 84–89.
458
“İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7,
no. 2 (Eylül 2008): 103–113.
459
İstanbul’un Dönüşüm Süreci: Haydarpaşa. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası, 2009.
460
İstif, Sümeyye. “İstanbul Kentinin Mekansal Gelişimi, Çekmeköy-Ömerli Yerleşmesinin
Yeni Kentleşme Akımı Kapsamında İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
461
Jenkins, Eric J. To Scale: One Hundred Urban Plans. Abingdon; New York: Routledge, 2008.
K-N
462
Kaban, Esra. “Kentsel Dönüşüm ve İstanbul’ un İlk Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi
Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
61
463
Kaçmaz, Gökçe. “Küreyerelleşme ve Şehir Tartışmaları: İstanbul Örneği.” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2010.
464
“Kadıköy Meydanı Haydarpaşa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması.”
Mimarlık 38, no. 301 (Ekim 2001): 22–38.
465
Kahraman, Tayfun. “İstanbul Kentindeki Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Planlama
Süreçleri.” Planlama Dergisi no. 36 (2006): 93–101.
466
———. “Kentlerde Kamu Mülklerinin Satışı ve Devlet Eliyle Kentsel Rant Üretimi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
467
Kaldjian, Paul J. “Istanbul’s Bostans: A Millennium of Market Gardens.” Geographical
Review 94, no. 3 (July 2004): 284–304.
468
Kaldjian, Paul Jeremy. “Urban Food Security and Contemporary Istanbul: Gardens,
Bazaars and the Countryside.” Ph.D., The University of Arizona, 2000.
469
Kalkan, Ersin. “Tarlabaşı 9 Mimara Emanet.” Yapı no. 321 (Ağustos 2008): 24–25.
470
Kalkancı, Senem. “Yaya Güzergahındaki Yeme-İçme Mekanlarına İlişkin Karşılaştırmalı
Bir Analiz ve Nişantaşı Bölgesi İçin Bir Kentsel Tasarım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
471
472
Kamacı, Ebru. “Re-Reading Urbanization Experience of Istanbul through Changing
Residential Mobility Behaviour of Households.” PhD dissertation, METU, 2012.
Kamusal Mekanlar, Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar ...1-31 Temmuz 2010. İstanbul: TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2011.
473
Kan Ülkü, Gözde. “Advertising Media and Housing Production: Gated Communities of
Istanbul in the Post-2000s.” PhD dissertation, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.
474
Kan Ülkü, Gözde, and Erdem Erten. “Global Image Hegemony: Istanbul’s Gated
Communities as the New Marketing Icons.” ArchNet-IJAR 7, no. 2 (July 2013): 244–257.
475
Kana, Deniz. “İstanbul’da Kentleşme ve Değişim ‘İstanbul.’” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2006.
476
Kancafer Yurdakul, Sevda. “Kentsel Dönüşüm- Sürdürülebilirlik Bağlamında Fener Balat
Yenileme Alanı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
477
478
Kaplan, Mehmet Kemal. “Konut Kooperatiflerinde Pazarlama Sorunları ve İstanbul İlinde
Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
Kapubağlı, Süleyman. “Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşma ve İstanbul Örneğinde Infill
Uygulamaların Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
479
Kara, Fatih. “An Investigation of Recreational Behaviors and Development of a
Sustainable Recreational Plan in İstanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2007.
480
Kara, Fatih, and Ali Demirci. Relationships Between Behaviors and Opportunities: A User
Perspective of Recreation. LAMBERT Academic Publishing, 2012.
481
———. “Spatial Analysis and Facility Characteristics of Outdoor Recreational Areas in
Istanbul.” Environmental Monitoring & Assessment 164, no. 1–4 (May 2010): 593–603.
482
Kara, Fatih, Ali Demirci, Sinan Kocaman. “Şehir Coğrafyası Açısından Bir Araştırma:
İstanbul’un Açık Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi.” Marmara Coğrafya Dergisi no.
18 (2008): 76–95.
62
483
Kara, Fatih, Sinan Kocaman, Ali Demirci, Arif Keçeli. “Eminönü ve Fatih İlçelerinin
Rekreasyon Alanlarının Şehir Coğrafyası Açısından Değerlendirilmesi.” Electronic Journal of
Social Sciences 7, no. 25 (June 2008): 157–169.
484
Karababa, Avşar. “Tarlabaşı Yenileniyor (mu?).” Arredamento Mimarlık no. 251 (Kasım
2011): 108–112.
485
Karabaş,
Fatma.
“Kentsel
Dönüşüm
Uygulamalarında
Gayrimenkul
Değerleme
Yaklaşımının Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında İrdelenmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
486
487
Karabey, Haydar. “2012 Londra Olimpiyatları’nın Ardından, İstanbul Sırasını Beklerken.”
Mimarlık no. 371 (May 5, 2013): 16–19.
———. “Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Bir Kentsel Alanın Evrimi ve Bir Sivil Toplum
Örgütünün Direnişi: Levent.” Yapı no. 265 (Aralık 2003): 65–72.
488
489
490
491
———. “Kullan-Tüket-Terket: Levent.” Mimarlık no. 349 (Eylül-Ekim 2009): 31–36.
Karabulut, H. Zeynep. “İstanbul`da Alışveriş Merkezleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2002.
Karakuyu, Mehmet. “The Physical Growth of Istanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2001.
Karaman, Eda. “İstanbul’da Kent Planlama: 2000’lerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
492
Karaman, Ozan. “Remaking Space for Globalization: Dispossession through Urban
Renewal in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 2010.
493
———. “Urban Renewal in Istanbul: Reconfigured Spaces, Robotic Lives.” International
Journal of Urban and Regional Research 37, no. 2 (March 2013): 715–733.
494
Karan, Tolga. “Kentsel Sistemler Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Kavramı: Bahçelievler
İlçesinde Sürdürülebilir Konut Algısı.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
495
Karaoğlu, Demet. “Kent Mezarlıklarının Yeşil Doku İçindeki Önemi ve Ziyaretçi
Memnuniyetinin Belirlenmesi-Karacaahmet Mezarlığı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
496
Karayünlü, Sevgi. “İmar Uygulamalarında Taşınmaz Değerlemesi, Avcılar Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
497
Karlıdağ, Yaprak, Vedia Dökmeci. “‘Meydanlar’: Beyazıt Meydanı ve Çevre Düzenlemesi
Kentsel Tasarım Proje Yarışması.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 101 (Ağustos 2001): 58–68.
498
499
Karslıoğlu, Seda. “Stories of the Past and Present: Politics of Belonging and Subjectivity in
Gülsuyu Neighborhood.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.
Kart, Nilüfer. “İstanbul Tarihi Yarımada Yeşil Alanlarının Tarihsel Süreç İçerisindeki
Değişiminin İrdelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
500
501
502
Kartal’ın Geleceği ve Dönüşüm Kararları, 10 Ekim 2009: Panel/forum. İstanbul: Özdil Basımevi,
2009.
Kartay, A., and A. B. Korkut. “Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği.”
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6, no. 3 (Kasım 2009): 245–255.
Kasımoğlu, Uğur. “Kentsel Yenileme Uygulamalarının Çeşitli Boyutları İle İrdelenmesi ve
Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
63
503
Kavak, Müberra. “Evrensel Tasarım Yaklaşımı Bağlamında Kamusal Mekânlar: Harbiye
Kongre Vadisi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
504
Kavi, Funda. “İstanbul’daki Yaya Yolu Düzenlemelerinin Bitkisel Tasarım Açısından
Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
505
Kavlak, Ahmet Emrah. “Envisioning Information for Istanbul: The Study of a Guide Design
as an Urban Visual Interface to Improve Usability of the City.” MA Thesis, Sabancı
University, 2010.
506
Kaya, Aydın. “Modernleşme-Kentleşme-Cemaatleşme ve Tampon Mekanizmaları ve
İkitelli Başakşehir (1.Etap) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
507
Kaya, Burcu. “Mekanın Görülebilirlik Özellikleri İle Güvenlik Hissi Arasındaki İlişkinin
Araştırılması, Maçka Demokrasi Parkı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007.
508
Kaya, Şinasi. “Multitemporal Analysis of Rapid Urban Growth in Istanbul Using Remotely
Sensed Data.” Environmental Engineering Science 24, no. 2 (March 2007): 228–233.
509
Kayaalp, Nilay. “Pera’nın Yersiz Yurtsuz Kahramanları: Vallauri Ailesi, Edouard Lebon,
Alexandre Vallauri ve M. Vedad Tek.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2008.
510
Kayacan, Tolga. “Kentsel Dönüşümde Halkın Katılımının Rolü ve Önemi, Zeytinburnu ve
Karanfilköy Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
511
Kayalar, Ayşe. “Soylulaştırma Projelerinin Çift Yönlü Simetrik Model Kavramları
Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Sulukule ve Fener-Balat Örnekleri.” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2010.
512
Kayalar, Jülide. “Kent ve Meydan Olgusu-Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı
Bir İrdeleme (Trafalgar Meydanı ve Eminönü Meydanı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
513
Kaygusuz, Anıl. “Taksim-4. Levent Metro Hattı Kullanım Analizi ve Değerlendirmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
514
Kazanç, Özbek. “Beyoğlu Han ve Pasajlarının Kullanımı ve Yeniden Canlandırılabilmeleri
İçin Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
515
Kazmaoğlu, Adnan. “Canan Residence: Dudullu, İstanbul.” Yapı no. 354 (May 2011): 100–
104.
516
———. “Ecocity İstanbul, Türkiye.” Arredamento Mimarlık no. 227 (Eylül 2009): 49–55.
517
———. “Yeni Nişantaşı İçin.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 99 (May 2011): 72–78.
518
519
Kellekci, Ömer Lutfi, and Lale Berköz. “Mass Housing: User Satisfaction in Housing and Its
Environment in Istanbul, Turkey.” European Journal of Housing Policy 6, no. 1 (April 2006):
77–99.
“Kentsel Tasarım Proje Yarışması İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın
Çevresi.” Mimarlık no. 329 (May 2006): 45–49.
520
Kellekci, Ömer L. “Kullanıcıların Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetinin Belirleyicileri:
İstanbul Metropolitan Alan Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
521
Keser, Mehmet. “Kentsel Yenileme Alanlarının Belirleme ve Uygulama Süreçlerinin
İncelenmesi: Yenikapı Yenileme Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
64
522
Kesimal, Halil Işık. “Bir Gayrimenkul Projesi Olarak Alışveriş Merkezlerinin Tarihi
Süreçteki Gelişimi, İstanbul Sapphire Örnek Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2012.
523
Keskin, Ayhan. “2000-2012 Yılları Arasında Düzenlenen ve Düzenlenecek Olan Modern
Olimpiyat Oyunlarına Ev Sahipliği Yapmak İçin Aday Olan Şehirler, Seçim Kriterleri ve
İstanbul Açısından Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2007.
524
525
Keskin, Berna. “Hedonic Analysis of Price in the Istanbul Housing Market.” International
Journal of Strategic Property Management 12, no. 2 (June 2008): 125–138.
Keskin, Zülfiye. “İstanbul’da Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılımının Nüfus, İstihdam ve
Ulaşım Açısından Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
526
527
528
Keyder, Çağlar. “Globalization and Social Exclusion in Istanbul.” International Journal of
Urban and Regional Research 29, no. 1 (March 2005): 124.
______. “Capital City Resurgent: İstanbul Since the 1980s.” New Perspectives on Turkey no.
43 (2010): 177–186.
Kılıç, Ali. “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Üzerine [Söyleşi].” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161
(Şubat 2007): 104–107.
529
Kılıç, Atilla. “Toplu Konut Projelerinin Çevrelerine Olan Rant Etkisi ve Ataşehir Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
530
Kılıç, Ayşegül. “Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Kadıköy
İskele Meydanı ve Yakın Çevresi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
531
Kılıç, Ayşegül, Handan Dülger Türkoğlu. “Kentsel Açık Alanlar: Kadıköy İskele Meydanı ve
Çevresi.” Yapı no. 266 (Ocak 2004): 49–51.
532
Kılıç, Duygu. “Mekansal ve Toplumsal Değişme: Bomonti Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2008.
533
Kılıç,
Ergün.
“XIX.yüzyıl
Sonu
Batılılaşma
Hareketlerinin
Pera/Beyoğlu’nda
Apartmanlaşma Sürecine Etkileri ve Mimari Yansımalar.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç
Üniversitesi, 2009.
534
535
536
Kılıç, Sami. “Evaluation of the Real Estates of Municipalities: A Case of İstanbul
Metropolitan Municipality.” MA Thesis, Beykent University, 2006.
Kılınç, Kıvanç. “‘Avrupa’nın En Büyük Kenti’ne Weimar’dan Bakmak: ‘Kamusal İstanbul’
Konferansı Üzerine İzlenimler.” Mimarlık no. 334 (March 2007): 18–19.
Kılınçarslan, Cansu. “Taksim Yayalaştırma Projesi Nedir? [Söyleşi].” Toplumsal Tarih no.
218 (Şubat 2012): 17–21.
537
Kırar, Bülent. “Taşınmazlarda Emlak Vergisine Esas Değer, Tapu Değeri ve Piyasa Değeri
Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi; Beşiktaş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2008.
538
Kırmızı, Meriç. “Taksim Republican Square: A Field Study on Socio-Economic, Form, Use
and Meaning Dimensions.” MA Thesis, METU, 2011.
539
Kısar, Elif. “Yeşil Alan Kullanım Özellikleri ve Tercihleri (Ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu
Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
540
Kıvrak, Emire Tuğçe. “Beykoz-Polonezköy’ün Kültürel Peyzaj
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
Analizi
ve
65
541
Kızıldere, Dicle. “Socio-Economic and Spatial Transformations in the Historical Centre of
Istanbul after 1980: The Case of Talimhane, Beyoglu.” MA Thesis, Yeditepe University,
2010.
542
Koca, Fatih. “Kıyı Alanlarının (waterfronts) Dönüşümü Üzerine Bir Sürdürülebilirlik
Analizi: Haydarpaşa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
543
Kocabaş, Arzu. “The Emergence of Istanbul’s Fifth Urban Planning Period: A Transition to
Planning for Sustainable Regeneration?” Journal of Urban Technology 12, no. 2 (August
2005): 27–48.
544
———. “Urban Conservation in Istanbul: Evaluation and Re-Conceptualisation.” Habitat
International 30, no. 1 (March 2006): 107–126.
545
———. “Urban Conservation Planning and Development Outcomes in Conservation Areas
in Central Istanbul and Central London: 1969-1989.” PhD dissertation, South Bank
University.
546
______. Urban Conservation Planning in London and Istanbul: An International Comparative
Study of Two Controversial Decades: 1969-1989. Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2010.
547
548
549
550
551
552
Kocacıklıoğlu, M. Cem. “Deneyime Açık Bir Merkez Maslak, İstanbul [Röportaj].” Yapı no.
313 (Aralık 2007): 86–91.
Kocaman, İlhan. “Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Gecekondular (İstanbul
Ümraniye Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.
Koçdemir, Esra. “Kent Mekanında Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Değer Yaratımı Sürecinde
Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım: Lizbon EXPO ve Talimhane Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2006.
Koçoğlu, Pınar. “İstanbul 3 Merkezi İş Alanından Seçilen Arsaların Fizibilite Analizi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Köksal, Gül. “Haliç’te ‘Dönüşüm’ü İrdelemek!” Mimar.ist 11, no. 42 (2011): 56–59.
Köksal, T. Gül. “Dönüşen Tersaneler İzinde Haliç Tersaneleri.” Mimar.ist 1, no. 2 (May
2001): 91–95.
553
———. “İstanbul Kıyılarındaki Endüstri Mirasının Bugünü ve Geleceği.” Mimar.ist 6, no. 19
(2006): 47–50.
554
———. “İstanbul’da Konut.” Mimar.ist 3, no. 7 (2003): 46.
555
556
557
———. “Türkiye ve İstanbul’un İlk Termik Santrali: Silahtarağa.” Arredamento Mimarlık no.
171 (Temmuz-Ağustos 2004): 103–107.
Köksal, T. Gül, Zeynep Ahunbay. “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden
Kullanım Önerileri.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 125–
136.
Kolçak, Zeynep. “İnşaat/mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini
Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2006.
558
———. “İnşaat/Mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye
Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 27–31.
559
Komins, Benton Jay. “Cosmopolitanism Depopulated: The Cultures of Integration,
Concealment, and Evacuation in Istanbul.” Comparative Literature Studies 39, no. 4
(December 2002): 360.
66
560
Kömürcüoğlu, Nilşah. “Türkiye’de Konut Eksenli Kentsel Dönüşüm Projelerinde Özel
Sektörün Rolü: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
561
Konuk, Nilüfer. “İstanbul Kültür ve Kongre Merkezi Tamamlansın! [Söyleşi].” XXI Mimarlık
Kültürü Dergisi no. 15 (Eykül 2003): 100–103.
562
Konuk, Sinem. “Bir Planlama Yaklaşım Biçimi Olarak Kültürel Sürdürülebilirlik, Kumkapı
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
563
Koramaz, Turgay Kerem, and Vedia Dökmeci. “Spatial Determinants of Housing Price
Values in Istanbul.” European Planning Studies 20, no. 7 (2012): 1221.
564
565
566
567
568
Koray, Şevki. “Haydarpaşa Sadece Haydarpaşa Değildir.” Evrensel Kültür no. 177 (Eylül
2006): 42–44.
Korkmaz, Elif. “Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Beşiktaş
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Korkmaz, Elif, Handan Dülger Türkoğlu. “Kentsel Açık Alanlar: Beşiktaş İskele Meydanı ve
Çevresi.” Yapı no. 264 (Kasım 2003): 65–67.
Kortan, Enis. “Kartal Bölgesi Kentsel Tasarımı Hakkında.” Yapı no. 319 (Haziran 2008): 9–
10.
———. “Taksim Uluslararası Turizm ve İş Merkezi Üzerine Düşünceler.” Yapı no. 227
(Ekim 2000): 71–73.
569
Köroğlu, Meltem. “Tarihi Yarımada`nın Alternatif Beden Kurgusu Pera.” Yüksek Lisans
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
570
Köroğlu, Nil. “XIX. Yüzyıl ve XX.yüzyıl Başı Eminönü’nde Osmanlı Büro Hanları.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
571
Kösebay Erkan, Yonca. “Haydarpaşa Tren Garı: Bugün, Dün ve Yarın: Kentin Bedeninde
Bir Yara.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 30, no. 1 (Haziran 2013):
99–116.
572
______. “Haydarpaşa Garı Otel Olursa Bu Yapılara Ne Olacak?” Mimar.ist 6, no. 19 (2006):
59–64.
573
Köseoğlu, Fatma Gözde. “Haliç’te; Kültür Endüstrilerinin Yer Seçimi, Kümelenme Eğilimi
ve Kentsel Yenileşme İle Kültür Endüstrileri Arasındaki Etkileşim.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
574
575
576
Köstepen, Enis. “Doktor Bey, Birahanemiz İyileşecek Mi?” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul)
(2003): 197–202.
Kuban, Doğan. “İstanbul ve Kentleşme.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March
2001): 30–34.
———. “Halkla Birlikte Bir Çağdaş Kent Söylemi Üzerine.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul)
(2003): 142–150.
577
______. “Eski İstanbullu.” Mimar.ist no. 40 (2011): 45–47.
578
______. “İstanbul’u Boyamaktan Başka Çare Yok!” Yapı no. 223 (Haziran 2000): 55–59.
579
Kubat, Ayşe Sema, Özlem Özer. “Haliç Kültür Vadisi Projesi Kapsamında Getirilen
Önerilerin Galata Bölgesi Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.”
İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 1 (Mart 2008): 85–98.
67
580
581
582
Küçük, Ahmet Asım. “Küreselleşme ve Tarihi Alanlarda Dönüşüm: İstanbul-Tarlabaşı
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Küçükay Akgün, Özlem. “Kentsel Kalitenin Yükseltilmesinde Bir Araç Olarak Estetik
Değerler: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
Küçükkural, Özkan Mustafa. İstanbul Halkının Konut Eğilimleri Araştırması. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2013.
583
Kuğu Tüfekçioğlu, Hanzade. “Tarihsel Çevrede Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi:
İstanbul Yedikule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
584
Kumbay, Ayla. “İstanbul Tarihi Yarımada Kentsel Mekanlarının Gürültü Denetimi
Açısından İncelenmesi; Değerlendirmeler ve Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2006.
585
Kundak, Seda. Economic Vulnerability in Housing: Case Study: Istanbul. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2012.
586
Kürkçüoğlu, Feza. “İstanbul Kültür Sarayı’ndan AKM’ye.” Popüler Tarih 6, no. 62 (Ekim
2005): 82–86.
587
Kürkçüoğlu, İ. Eren. “Kentsel Açık Mekanlarda Yapay Su Elemanı Tasarım İlkelerinin
Mekansal Algı ve Çevre Psikolojisi Bağlamında İrdelenmesi: Üsküdar Belediye Meydanı
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
588
Kurt, Sümeyra. “Coastline Changes and Their Implications for Land Use in Coastal Region
of İstanbul between 1987 and 2007.” MA Thesis, Fatih University, 2009.
589
———. “Land Use Changes in Istanbul’s Black Sea Coastal Regions between 1987 and 2007.”
Journal of Geographical Sciences 23, no. 2 (April 2013): 271–279.
590
Kurt, Sümeyra, Ali Demirci, and Ahmet Karaburun. Coastal Region Changes of Istanbul:
Coastline Change, Coastal Land Use Change. Lambert Academic Publishing, 2012.
591
———. “İstanbul Kıyılarında 1987 ve 2007 Yılları Arasında Arazi Kullanımında Meydana
Gelen Değişimler.” Doğu Coğrafya Dergisi no. 26 (2011): 115–127.
592
593
594
Kurtuluş, Hatice. “Ferhat Paşa Çiftliği: İstanbul Metropolitan Alanının Oluşumunda Büyük
Özel Mülk Çiftliklerin Rolü Üzerine.” In Mübeccel Kıray İçin Yazılar, edited by Fulya Atacan,
Fuat Ercan, Hatice Kurtuluş, and Mehmet Türkay. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000.
———. İstanbul’da kentsel ayrışma: mekânsal dönüşümde farklı boyutlar. Bağlam yayıncılık,
2005.
———. “Yeni Orta ve Üst Sınıfların Temsili Olarak Kapalı Siteler.” İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (Mart 2011): 49–65.
595
Kuşcuoğlu, Ceren. “Relocation and Disempowerment: A Critical Approach to Gecekondu
Resettlement Projects in Turkey through the Example of Bezirganbahçe Housing Project.”
MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
596
Kuser, Refia Esra. “Kentsel Dönüşüm Sürecinde Meydan Satıcıları: Taksim Cumhuriyet
Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
597
598
Kuşhan, Ömer. “1980 Sonrası İstanbul’da Üst Gelir Grupları İçin Tasarlanmış Dışa Kapalı
Konut Siteleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Kut, Turgut. “İstanbul Suriçi Bostanları.” Yemek ve Kültür no. 22 (2010): 48–59.
68
599
600
Kutlu, Ayşe Canan. “Kentsel Tasarım Projelerinin Üretim Sürecinde İdari Yapılanma ve
Koordinasyon: İstanbul ve Londra Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
Kutsal, Simge. “Türkiye’de Dar Gelirlilerin Konut Sorunu Bağlamında Sosyal Konuta
Bakış; İstanbul Bezirganbahçe Örneğinde İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2012.
601
Kütükoğlu, İlker. “Mimarlıkta Seçkinleştirme: Cihangir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
602
Kuyucu, Tuna. “Poverty, Property and Power: Making Markets in Istanbul’s Low-Income
Informal Settlements.” Ph.D. dissertation, University of Washington, 2009.
603
Kuyucu, Tuna, and Özlem Ünsal. “‘Urban Transformation’ as State-Led Property Transfer:
An Analysis of Two Cases of Urban Renewal in Istanbul.” Urban Studies 47, no. 7 (June
2010): 1479–1499.
604
Larkham, Peter J. “Conference Report: Urban Transformation: Controversies, Contrasts
and Challenges The IPHS Fourteenth Biennial Conference, Istanbul, 2010.” Town Planning
Review 81, no. 6 (January 1, 2010): 707–710.
605
606
607
Levend Öztürk, Tuğba, Serpil Önder. “İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Açık-Yeşil Alanlarının
Değerlendirilmesi.” Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 48, no. 23 (2009): 1–12.
Levend, Sinan. “Stratejik Mekansal Planlama Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2008.
Levent, Hürrem Betül. “Avrupa Birliği Mekansal Gelişim Perspektifi ve Sürdürülebilir
Mahalle Yenileşmesi Stratejileri Kapsamında İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mahallesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
608
Lortoğlu, Dilber Ceren. “Social Distinction and Symbolic Boundaries in a Globalized
Context: Leisure Spaces in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2003.
609
Lovering, John, and Yiğit Evren. “Urban Development and Planning in Istanbul.”
International
Planning
Studies 16,
no.
1
(February
2011):
1–4.
doi:10.1080/13563475.2011.552471.
610
Lovering, John, and Hade Türkmen. “Bulldozer Neo-Liberalism in Istanbul: The State-Led
Construction of Property Markets, and the Displacement of the Urban Poor.” International
Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 73–96.
611
Lovering, John. “The Mystery of Planning in Istanbul: Three Impressions of a Visitor.”
Megaron 4, no. 2 (September 2009): 1–4.
612
“M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi: Merter, İstanbul.” Yapı no. 348 (Kasım 2010): 84–
87.
613
Maktav, D., and F. S. Erbek. “Analysis of Urban Growth Using Multi‐temporal Satellite
Data in Istanbul, Turkey.” International Journal of Remote Sensing 26, no. 4 (February 2005):
797–810.
614
Maktav, Derya, and Filiz Sunar Erbek. “Remote Sensing of Urban Land Use Change in
Developing Countries: An Example from Büyükçekmece, Istanbul, Turkey.” In Remote
Sensing of Urban and Suburban Areas, edited by Tarek Rashed and Carsten Jürgens.
Dordrecht, London: Springer, 2010.
615
“Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması.” Planlama Dergisi no. 40 (2007): 100–130.
69
616
Mamunlu, Hale. “İstanbul Kentsel Bölgesinde Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Havza
Planlama ve Yönetim Yaklaşımı: Küçükçekmece Göl Havzası Örneği.” Doktora tezi,
MSGSÜ, 2009.
617
618
———. “Kırsal Alanlar/köy Yerleşmeleri ve Planlama İlişkisinde İstanbul İl Bütünü
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2001.
Mamur, Vahdettin. “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Alternatif Yönetimleri
ve İstanbul Ölçeğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
619
Maybarskan, Fatih. “Kentsel Mekânın Dönüşümü: 2000’li Yıllarda Türkiye / İstanbul’da
Gecekondulaşma.” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2013.
620
Mazbaşı Berktay, Halenur. “Kadıköy Hasanpaşa Bölgesi’nin Tarihi Çevre Analizi ve
Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
621
622
McAdams, Michael A. “Fractal Analysis and the Urban Morphology of a City in a
Developing Country: A Case Study of Istanbul.” Marmara Coğrafya Dergisi no. 15 (2007):
147–170.
Mert, Gamze. “1980 Sonrası Üretim ve Hizmet Etkinlikleri İlişkilerinin Tanımlanması
Mekana Yansımaları ve İstanbul Bölgesi Kapsamında Bir Değerlendirme.” Doktora tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
623
Miles, Samuel Alexander. “Planning for Smart Growth and Social Capital in Adelaide:
Lessons from Istanbul.” International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 6, no. 6
(January 2012): 179–192.
624
Mills, Amy. “Boundaries of the Nation in the Space of the Urban: Landscape and Social
Memory in Istanbul.” Cultural Geographies 13, no. 3 (July 2006): 367–394.
625
———. “Gender and Mahalle (Neighborhood) Space in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A
Journal of Feminist Geography 14, no. 3 (June 2007): 335.
626
———. “Narratives in City Landscapes: Cultural Identity in Istanbul.” Geographical Review
95, no. 3 (July 2005): 441–462.
627
———. Streets of Memory: Landscape, Tolerance, and National Identity in Istanbul. Athens:
University of Georgia Press, 2010.
628
———. “The Place of Locality for Identity in the Nation: Minority Narratives of
Cosmopolitan Istanbul.” International Journal of Middle East Studies 40, no. 3 (August 2008):
383–401.
629
Mirasyedi, Ayda. “Konut Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üsküdar Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
630
Miroğlu, Armaveni. “Pangaltı Ermeni Mezarlığı.” Toplumsal Tarih no. 187 (Temmuz 2009):
34–39.
631
Mitrani Akdaş, T. Aslı. “İstanbul’da Yaşayan Vatandaşlar Arasında Suç Mağduru
Olmaktan Duyulan Korku ve Güvenlik Algısı İle Kent Planlaması Arasındaki İlişkiler: Yerel
Yönetimlerin Alabilecekleri Önlemler Üzerine Bir Pilot Çalışma.” Adli Bilimler Dergisi 9, no.
3 (Eylül 2010): 28–44.
632
Mörtenböck, Peter, and Helge Mooshammer. “Plan and Conflict: Networked Istanbul.”
Third Text 22, no. 1 (January 2008): 57–69.
70
633
Mumcu, Serhat. “Dün’den Bugün’e Değişen Konut Alanlarına Kültürel Çeşitliliğin Etkileri,
Ortaköy Meydan ve Çevre Yerleşim Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi,
2009.
634
635
636
637
Müstecaplıoğlu, İnci Deniz Ilgın. “Socio-Cultural Metamorphosis in Istanbul after the
1980s: Spatial Analysis of Public Spaces.” Ph.D. dissertation, Washington State University,
2000.
Mutlu, Hasan. “İstanbul Metropolitan Alanında Kentsel Arazi Değerlerinin Mekansal
Dağılımının Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Nerse, Serdar. “Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Zeytinburnu Tekstil İşçilerinin
Geleceği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Niksarlıoğlu, Amber. “Kültür Eksenli Kentsel Dönüşüm: 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Olarak İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
O-S
638
639
640
641
Ocak, Elif. “Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm: Beyoğlu Bölgesinde
Kamondo Han Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Ocak, Emel. “İstanbul’daki Tarihi Parkların Günümüz Kullanım İşlevleri Açısından
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Odabaş, Meltem. “A Theoretical and Empirical Analysis of Shopping Mall Formation in
Istanbul, Turkey.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2012.
Öksüzoğlu Onursal, Özlem. “Çevresel ve Bölgesel Koşullar İçinde Yüksek Yapıların Yer
Seçiminin İrdelenmesi ve İstanbul İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2005.
642
Oktem, Binnur. “The Role of Global City Discourses in the Development and
Transformation of the Buyukdere-Maslak Axis into the International Business District of
Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 27–42.
643
Öktem,
Binnur.
“İstanbul’da
Neoliberal
Kentleşme
Modelinin
Sosyo-Mekansal
İzdüşümleri.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (2011): 23–40.
644
645
Okur, Esra. “Galata Surlarının Yıkım Süreci.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2011.
Okutgen,
Neslihan.
“İstanbul
Haramidere-Küçükçekmece
Arasının
Yerleşime
Uygunluğunun Araştırılmasında Mühendislik Jeolojisi Yaklaşımlarının İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
646
647
648
Olcay, Banu, and Elif Somer. “Haydarpaşa ve Tophane İçin Yeni Senaryolar.” Yapı no. 220
(March 2000): 66–76.
Ölçer, Şule. “Sanayi Kentinden, Hizmet Kentine Geçişte, Sanayi Desantralizasyon
Sürecinin Kent Fizik Mekanına Etkileri ‘İstanbul Metropoliten Alanında Sanayinin
Desantralizasyon Sürecinde Değişim ve Dönüşümlerinin İrdelenmesi.’” Yüksek Lisans
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
Omay, Elvan Ebru. “Galata Kulesi-Haliç Aksını Belirleyen Galata Kulesi Sokağı-Perşembe
Pazarı Caddesi-Arap Kayyum Sokağı Üzerinde Bir Sıhhileştirme Önerisi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
71
649
Öncel, Ayşe Derin. Apartman: Galata’da Yeni Bir Konut Tipi. İstanbul: Kitap, 2010.
650
Öncel, Derin, Figen Orçun Kafesçioğlu. “1858-1860 Galata, Pera ve Pangaltı Planı.”
Mimar.ist 5, no. 15 (2005): 18–19.
651
Öncü, Ayşe. “Global Consumerism, Sexuality as Public Spectacle and the Cultural
Remapping of Istanbul in the 1990’s.” In Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey
, edited by Deniz Kandiyoti and Ayşe Saktanber. New Brunswick, N. J.: Rutgers University
Press, 2002.
652
Önder, Deniz Erinsel, and Yıldırım Gigi. “Reading Urban Spaces by the Space-Syntax
Method: A Proposal for the South Haliç Region.” Cities 27, no. 4 (August 2010): 260–271.
653
Önder Erinsel, Deniz, and Yıldırım Gigi. “Kent Parçalarının Mekân Dizim Yöntemiyle
Okunması: Güney Haliç Bölgesi Için Bir Öneri.” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 101–109.
654
Önder, Zeynep, Vedia Dökmeci, and Berna Keskin. “The Impact of Public Perception of
Earthquake Risk on Istanbul’s Housing Market.” Journal of Real Estate Literature 12, no. 2
(2004): 181–194.
655
656
657
658
Önem, A. Buket, and İsmet Kılınçaslan. “Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel
Kimlik.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 4, no. 1 (March 2005): 115–125.
Önem, Buket. “Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik: Haliç Üzerine Bir Yöntem Önerisi.”
Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Önemli, Saadet. “Stratejik Planlama-Kentsel Projeler İlişkisi ve Kentsel Kıyı Tasarımı:
İstanbul Tarihi Yarımada Kıyı Bandı Üzerine Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2007.
Önen, Melike. “Kentsel Kıyı Mekanı Olarak Akarsuların Rekreasyonel Kullanım
Potansiyelinin İrdelenmesi: Eskişehir Porsuk Çayı ve İstanbul Kurbağalıdere Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
659
Öner, Şebnem. “Kentsel Yenileme Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İstanbul
Küçükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007.
660
661
Ong, Handan. “İstanbul’da Yapılacak Yeni Hiparmarket Yatırımları İçin İlçeler Bazında En
Uygun Lokasyonun Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Önüç, Gülşen. “Yeni Kentleşme Bağlamında Komşuluk Birimi Tasarım İlkeleri: İstanbul
Alkent 2000 Yerleşimi Üzerinde Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
662
Oral, Ayşe Hande. “İşlevini Yitirmiş Endüstriyel Alanların Dönüşümü İçin Bütüncül
Yaklaşım: Haliç Yerleşimi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
2006.
663
664
665
666
Oral, Evren. “Tarihi Kentsel Çevrelerin Korunmasında Yasal Düzenlemelerin Kent
Kimliğine Etkileri: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
Oral, Reşit. “Yönetim Sistemimiz İçinde Belediyelerin Yeri ve İstanbul`da İmar
Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2004.
Ören Ersin, Göknur. “Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri: Büyükçekmece Örneğinde
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
Örer, Güçlü. “Konut-Kimlik-Ev Modeli ve Modelin Bir Örnek Olarak İstanbul Kentinde
Uygulanması.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
72
667
Oruç, Gülden Demet. “Şehir Eski Merkezlerinde Mekansal Değişim ve Yeniden
Canlandırma Stratejileri: İstanbul Tarihi Yarımada Eminönü Örneği.” Doktora tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
668
Öven, V. Atilla, and Dilek Pekdemir. “Office Rent Determinants Utilising Factor Analysis: A
Case Study for Istanbul.” Journal of Real Estate Finance and Economics 33, no. 1 (August 2006):
51–73.
669
———. “Perceptions of Office Rent Determinants by Real Estate Brokerage Firms in
Istanbul.” European Planning Studies 14, no. 4 (May 2006): 557–576.
670
Öz, Ali. Tarlabaşı Ayıp Şehir: A Defiled Istanbul District. Fotoğrafevi Yayınları, 2013.
671
Öz, Özlem, and Mine Eder. “Rendering Istanbul’s Periodic Bazaars Invisible: Reflections on
Urban Transformation and Contested Space.” International Journal of Urban and Regional
Research 36, no. 2 (March 1, 2012): 297–314.
672
Özalp, Seçil. “Sosyo-Mekansal Dinamiklerle Değişen Planlama Yaklaşımı, Mekansal
Stratejik Planlama ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2006.
673
Özar, Zeynep. “Sınıfsal Farklılaşmanın Mekansal Simülasyonu: İstinye Park Örneği.”
Birikim 259, no. Kasım 2010 (n.d.): 69–74.
674
Özarslan, Hasan Emrah. “Mezarlıkların Peyzaj Planlanma ve Tasarımı Açısından
İncelenmesi: İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007.
675
Özaslan, Nuray. “The Shopping Centers as Global Public Space: The Case of Istanbul.”
International Journal of the Constructed Environment 1, no. 4 (December 2011): 29–37.
676
Özaydın, Gülşen. “İstanbul’da Kentsel Tasarım Yarışmalarına Bir Bakış.” Mimar.ist 8, no.
29 (Eylül 2008): 68–75.
677
Özaydın, Gülşen, and Ebru Firidin Özgür. “Büyük Kentsel Projeler Olarak Alışveriş
Merkezlerinin İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi.” Mimarlık no. 347 (May 2009): 84–88.
678
Özbay, Mesut Evren. “Formula 1’in Türkiye’de Düzenlenme Süreci, Ekonomik Etkileri, Bu
Etkilerin Algılanması ve İstanbul Park İzleyici Memnuniyeti.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2008.
679
Özbil, Ayşe, Özlem Özer, Ayşe Sema Kubat. “Sultanahmet Meydanı’nda Hareket ve Algı
Esaslı Kentsel Tasarım Analizi.” Mimarlık no. 371 (Mayıs 5, 2013): 63–67.
680
Özcan, Hakan. “İstanbul’da Kentsel Yayılmanın Yapay Sinir Ağları İle Öngörüleri.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
681
Özçelik, Alâ Dilara. “En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizinin Ataşehir Örneğinde
Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
682
Özdamar, Esen Gökçe. “Çağdaş Konutun Olay Örgüsünü Kentsel Dinamikler Bağlamında
Yeniden Okuma: İstanbul, Viyana, Amsterdam.” Doktora tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2011.
683
Özdemir, A. Didem. “Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımların Değerlendirilmesi:
İstanbul’da Yeni Yerleşme Alanları Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2005.
73
684
Özdemir, Ayşegül Didem, and Nuran Zeren Gülersoy. “İstanbul’da Yeni Yerleşme
Alanlarının Yeni Şehircilik Akımına Göre Değerlendirilmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık
Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 209–221.
685
Özdemir, Burcu. “Çevresel Psikolojinin Kamusal Alan Kullanımına Etki Değerlendirmesi,
Taksim Gezi Parkı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
686
Özdemir Çelik, Tülin. “Kentsel Ölçekteki Gayrimenkul Yatırımlarının Mekansal Gelişme
Üzerindeki Etkisi: Başakşehir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.
687
Özdemir, Dilek. Kentsel Dönüşümde Politika Mevzuat Uygulama: Avrupa Deneyimi İstanbul
Uygulamaları. Ankara: Nobel, 2010.
688
———. “Strategic Choice for Istanbul: A Domestic or International Orientation for
Logistics?” Cities 27, no. 3 (2010): 154–163.
689
———. “The Distribution of Foreign Direct Investments in the Service Sector in Istanbul.”
Cities 19, no. 4 (August 2002): 249.
690
Özdemir, Elif. “İstanbul Kıyı Mekanında Dolgu Alanların Rekreasyonel Kullanımının
Planlama Açısından İrdelenmesi: İstanbul Avcılar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2007.
691
Özdemir, Özlem, Filiz Karaman. “Ormansızlaşan Arazilerin Subjektif Değerleri: İstanbul
Anadolu Yakasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma.” İktisat İşletme ve Finans 20, no. 227 (Şubat
2005): 123–131.
692
Özden Örnek, Elif. “Planlama-Koruma Üzerine Çözüm Arayışları Marmara Takımadaları,
Beykoz, Tarihi Yarımada Sit Alanlarına İlişkin Çözümleme.” Planlama Dergisi no. 32 (2006):
23–35.
693
694
695
696
Özden, Pelin Pınar, ed. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Bildiriler: 11-12-13 Haziran 2003, Yıldız
Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul. İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2003.
Özden, Pelin Pınar, İlknur Karakaş, and Sırma Turgut, eds. Konut Politikaları: Aktörler,
Roller, ve Değişim: Panel, 6 Kasım 2001 Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul. İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002.
Özdiş, Hamdi. “19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul’da ‘Şehirli Olmak.’” Kebikeç no. 19
(2005): 11–34.
Özen, İbrahim. “Galata Köprüleri ve Yeni Galata Köprüsü.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama
ve Tasarım 10, no. 4 (Ağustos 2011): 35–46.
697
Özer, Ali. “Strategies for Creating Inclusive Urban Spaces along the European Shore of the
Bosphorus.” MA Thesis, METU, 2008.
698
Özer, Derya Nüket. “Sulukule Artık Arkeolojik Sit Olmalıdır.” Yapı no. 340 (March 2010):
48–53.
699
———. “Sulukule’den Kendimize Bakış.” Mimar.ist 8, no. 27 (March 2008): 85–89.
700
701
Özgen, Selim. “The ‘Ballast’ of İstanbul: A Critique of Spatial Reorganization of Industrial
Production in Gebze.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.
Özgen, Sinan, and Paola Alfara D’Alencon. “Galata Limanı’nın Geleceği Üzerine Bir Atölye
Çalışması.” Yapı no. 325 (Aralık 2008): 104–109.
702
Özgüner, Orhan. “Kabataş’a ‘Martı’ İskele Projesi ve Simge Üzerine.” Yapı no. 318 (May
2008): 42–43.
74
703
Özgür Firidin, Ebru. “Sosyal ve Mekansal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma
Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği.” Planlama Dergisi no. 38 (Temmuz
2007): 79–95.
704
Özkan, Alper. “A Critical Evaluation of Housing Co-Operatives in Turkey within the
Framework of Collective Action Theories: A Case Study in Ankara and İstanbul.” PhD
dissertation, METU, 2009.
705
Özkan, Derya. “The Misuse Value of Space: Spatial Practices and the Production of Space
in Istanbul.” Ph.D., University of Rochester, 2008.
706
Özkan, İbrahim. “İstanbul Metropoliten Alanında Uygulanan Konut Politikaları ve Levent
Bölgesine Etkilerinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
707
Özkan, Miray. “Transformation of the Arcades in Beyoğlu.” MA Thesis, METU, 2008.
708
Özkan Özbek, Müge. “Fizik Mekan Kurgularının Sosyal Ilişkiler Üzerinden Arnavutköy
Yerleşimi Bütününde Mekan Dizimi (Space Syntax) Yöntemi İle İncelenmesi.” Doktora
tezi, MSGSÜ, 2007.
709
Özkan Töre, Evrim, and Senem Kozaman Som. “Sosyo-Mekânsal Ayrışmada Korunaklı
Konut Yerleşmeleri: İstanbul Örneği.” Megaron 4, no. 3 (Aralık 2009): 121–130.
710
Özkardaş, Vahit. “İstanbul Mezarlıklarının Peyzaj Planlama, Tasarım ve Bakım
Çalışmaları Açısından İncelenmesi, Karacaahmet Mezarlığı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
711
Özler, Şener, ed. Cumhuriyet Dönemi İstanbul Planlama Raporları 1934-1995. İstanbul: TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2007.
712
713
Özsavaşçı, Arzu. “Kentsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Taksim-Maçka Yeşil Alanı.”
Mimar.ist 5, no. 16 (Haziran 2005): 16–23.
Özsoy, Ali Mert. “Konut Mekan Kurgusunun İstanbul ve Gaziantep’te Kültürlerarası
Karşılaştırma Yöntemi İle Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2006.
714
Özsoy Kanberoğlu, Nilüfer. “İstanbul Sur Kapılarının Çevresel Değerlendirilmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
715
Özsoy, Onur, and Hasan Sahin. “Housing Price Determinants in Istanbul, Turkey: An
Application of the Classification and Regression Tree Model.” International Journal of
Housing Markets and Analysis 2, no. 2 (2009): 167.
716
Öztaş, Nihan. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Haliç Örneklemesi.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2005.
717
Öztel Ağsakallı, Özlem. “Cihangir Mahallesi’nin Kent Dokusundaki Değişimler ve Kentsel
Tasarım Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
718
719
720
Öztemiz, İrem. “Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kentsel Tasarım Ölçütlerine Göre
Değerlendirilmesi: Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2012.
Öztürk Levend, Tuğba. “İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Açık ve Yeşil Alanlarının Nitelik ve
Nicelik Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2008.
Özus, Evren. “Dönüşüm Yaşanan Tarihi Alanlarda Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin
Analizi Beyoğlu Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
75
721
———. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Planlamaya ve Kentsel Gelişmeye Etkilerinin
İrdelenmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
722
______. “Determinants of Office Rents in the Istanbul Metropolitan Area.” European
Planning Studies 17, no. 4 (April 2009): 621–633.
723
Özus, Evren, Darçın Akın, and Murat Çiftçi. “Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter
Development and Travel Patterns in Istanbul.” Journal of Urban Planning & Development 138,
no. 4 (December 2012): 303–318.
724
Özus, Evren, Vedia Dökmeci, Gülay Kıroğlu, and Güldehan Eğdemir. “Spatial Analysis of
Residential Prices in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 5 (June 2007): 707–721.
725
Özus, Evren, Gülay Kıroğlu, and Vedia Dökmeci. “Beyoğlu’nda Dönüşüm ve Ekonomik
Etkisinin Analizi.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 98–103.
726
727
Özus, Evren, Şevkiye Sence Türk, and Vedia Dökmeci. “Urban Restructuring of Istanbul.”
European Planning Studies 19, no. 2 (February 2011): 331–356.
Özyurt, Ekin Deniz. “19. Yüzyılın İkinci Yarısı ve 20. Yüzyıl Başındaki Yangınlar Sonrası
Galata’da Kentsel Dokunun Değişimi ve Korunmuşluk Durumunun İncelenmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
728
Parin, Suvat. “Kentsel Ortamda Bir Getto: Fatih Kadınlar Pazarı Örneği.” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2008.
729
Paşalı, Kenan. “Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Hisselendirme Problemlemleri: Pendik
Sapanbağları Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.
730
Pekdemir, Dilek. “İstanbul Metropoliten Alanında Ofis Kira Değeri Tahmin Modeli
Geliştirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
731
732
———. “Ofis Kira Değerini Etkileyen Parametrelerin Tespiti: İstanbul Örneklem Alanı.”
Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.
Pérouse, Jean-François. İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek.
İstanbul: İletişim, 2011.
733
Pérouse, Jean-François, A. Didem Danış. “Zenginliğin Mekanda Yeni Yansımaları:
İstanbul’da Güvenlikli Siteler.” Toplum ve Bilim 104 (2005): 92–123.
734
Pınarcıoğlu, M. Melih, and Oğuz Işık. “1980 Sonrası Dönemde Kent Yoksulları Arasında
Güce Dayalı Ağ Ilişkileri: Sultanbeyli Örneği.” Toplum ve Bilim 89 (Yaz 2001): 31–61.
735
736
737
738
739
———. “Segregation in Istanbul: Patterns and Processes.” Tijdschrift Voor Economische En
Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography) 100, no. 4 (September 2009): 469–
484.
———. “Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Yıkıcı Gücü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003):
114–117.
______. “Not Only Helpless but Also Hopeless: Changing Dynamics of Urban Poverty in
Turkey, the Case of Sultanbeyli, Istanbul.” European Planning Studies 16, no. 10 (November
2008): 1353–1370.
Pirgaip, Gamze. “Peyzajın Tarihsel Gelişiminin Beykoz İlçesi Örneğinde İrdelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Potuoǧlu‐Cook, Öykü. “Summer of Shame: Displaced Roma in Istanbul, Turkey.”
Anthropology News 52, no. 3 (March 2011): 15.
76
740
741
______. “Beyond the Glitter: Belly Dance and Neoliberal Gentrification in Istanbul.”
Cultural Anthropology 21, no. 4 (November 2006): 633–660.
Raman, Pattabi G., Fatma Erkök. “Yumuşak Kent Planlamaya ve Taksim İçin Uygun Bir
Mimarlığa Yönelik Bir Yaklaşım.” Yapı no. 249 (Ağustos 2002): 71–78.
742
Ramazanoğlu, M. Gözde. “Osmanlı Yenileşme Hareketleri İçerisinde Selimiye Kışlası ve
Yerleşim Alanı.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
743
Ramazanoğulları Turgut, Sırma. “Metropoliten Alanlarda Planlama-Kent Yönetimi
İlişkileri ve İstanbul Metropoliten Alanında Planlama Yönetimine İlişkin Bir Model
Denemesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
744
Rasouli, Sara. “Sürdürülebilir Kentsel Tasarımda Kentsel Tarımın Rolü, İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
745
Reisman, Arnold. The Transformation of Istanbul: Art Galleries Reviving Decaying Spaces.
Booksurge, 2009.
746
Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban
Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
747
Robins, Kevin. “How Tell What Remains: Sulukule Nevermore.” Cultural Politics (Bloomsbury
Publishers) 7, no. 1 (March 2011): 5–40.
748
Rosa, Marcos L. Handmade Urbanism: From Community Initiatives to Participatory Models :
Mumbai, São Paulo, Istanbul, Mexico City, Cape Town. Berlin: Jovis, 2013.
749
Sabitoğlu, Begüm. “Alternatif Bir Yeşil Alan Modeli Olarak Otopark Üstü Park ve Bahçeler:
İstanbul Esenler Nenehatun Parkı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi,
2011.
750
Sağdıç, Almila, and Barbaros Sağdıç. “Bakırköy Meydanı ve Yaya Bölgesi Çevre
Düzenlemesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 101 (Ağustos 2001): 70–76.
751
———. “Üsküdar Meydanı Uluslararası Kentsel Tasarım Proje Yarışması.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 101 (Ağustos 2001): 78–80.
752
Sağdıç, Barbaros. “‘Eminönü Meydanı’ Sarayburnu-Unkapanı Arası Sahil Koridoru ve
Yakın Çevresi, Ulaşım, Rehabilitasyon, İmaj ve Peyzaj Düzenleme Projesi.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 176 (May 2008): 84–110.
753
———. “İstanbul Olimpik Stadyum.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 201 (Ekim 2010): 88–96.
754
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 22–23.
755
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 181 (Ekim 2008): 42–69.
756
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 42–43.
757
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Tarihsel Gelişim
Süreci.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 46–73.
758
Sağdıç, Barbaros, Sağdıç Almıla, and Barış İncesu. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma
Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 26–53.
77
759
Sağdıç, Barbaros, Almila Sağdıç, and Barış İncesu. “‘Eminönü Meydanı’ SarayburnuUnkapanı Arası Sahil Koridoru ve Yakın Çevresi Ulaşım, Rehabilitasyon, İmaj ve Peyzaj
Düzenleme Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 116 (Kasım 2002): 46–74.
760
Sağdıç, Barbaros, Almıla Sağdıç, and Barış İncesu. “‘Eminönü Meydanı’ SarayburnuUnkapanı Arası Sahil Koridoru ve Yakın Çevresi Ulaşım, Rehabilitasyon, İmaj ve Peyzaj
Düzenleme Projesi İstanbul/2002.” Mimarlık Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 64–90.
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
Sağlam, Lale Reyhan. “İstanbul’da Göztepe ve Caddebostan Mahallelerinde Doku Değişim
Süreci ve Nedenleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
Sağlar, Nilüfer. “İstanbul’da İmar Faaliyetleri ve 1980 Sonrası Gelişen Konut
Toplulukları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Sağlık, Emine. “Gedikpaşa Çilavcı Sokak ve Çevresinde Sıhhileştirme Çalışması.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
Şahin, Elif Esra. “Kentsel Projelerde Çevresel Değerlendirme Araçları ve Maltepe Dragos
Kentsel Projesinde LEED Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Şahin, Ender Taner. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kentsel Gelişmeye ve
Planlamaya Etkilerinin İstanbul Örneğinde Incelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, 2010.
Şahin, Özlem. “Eski Sanayi Alanları Dönüşümünde Ortaklık Modeli Önerisi: Kartal
Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Şahin, Öznur. “Urban Citizenship in İstanbul: Urban Imagery, Imageries of Urban
Citizenship through Urban Public Spaces.” MA Thesis, Kadir Has University, 2013.
Şahingür, Aylin. “Kentsel Yenileşme Projelerinin Katılım Boyutu: Ciutat Vella ve Fener
Balat Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.
Şahinler, Orhan. “Talihsiz Ortaköy, Dolmabahçe, Karaköy Meydanları...” Mimar.ist 11, no.
41 (2011): 10–11.
Sakar, Merve. “Ofis Kullanıcıları Memnuniyet ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi: İstanbul
Ofis Piyasası.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Sakarya, İpek. “İstanbul’daki Kentsel Dönüşüm Projelerinde İlçe Belediyelerinin Rolü.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Sakızlıoğlu, Nur Bahar. “Impacts of Urban Renewal Policies: The Case of Tarlabaşıİstanbul.” MA Thesis, METU, 2007.
Şalgamcıoğlu, Mehmet Emin, Alper Ünlü. “Cihangir’in Kentsel Sızma Dinamiklerinin
İrdelenmesi: Kentsel Sızma Üzerine Yorumlar.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 33–35.
Saner, Ali İhsan. Devletin Rantı Deniz... İstanbul: İletişim, 2000.
775
Sarıcı Aytan, Yasemin. “A Study of Leadership in Urbanization Process: A Case Study at
the Esenyurt Municipality.” MA Thesis, Istanbul Aydın University, 2012.
776
Sarıoğlu, Berk. “İstanbul Park F1 Pisti Bir Değerlendirme.” Arredamento Mimarlık no. 239
(Ekim 2010): 120–127.
777
Sarıoğlu, Servet. “Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri: Dünya Kentleri ve
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.
78
778
Şarkaya İçellioğlu, Cansu. “Ekonomik ve Finansal Perspektifte Gayrimenkul Yatırımları:
İstanbul Konut Piyasasının Ekonometrik Analizi (2008-2011).” Doktora tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2012.
779
Sarkis, Hashim, Mark Dwyer, and Pars Kibarer. Two Squares: Martyrs Square, Beirut and
Sirkeci Square, Istanbul. Harvard University, Graduate School of Design, 2006.
780
Sarkis, Hashim, ed. A Turkish Triangle: Ankara, Istanbul, and Izmir at the Gates of Europe.
Cambridge, Mass: Aga Khan Program, 2009.
781
782
783
Şatıroğlu, Zehra Ayça. “İstanbul Çeperlerinde Konut Gelişim Eğilimleri: Bahçeşehir
Mahallesi Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Savaş, Yüksel. “Alışveriş Merkezi Olgusunun Kentsel Mekanda Değişim Süreci: İstanbul
Kent Örneğinde Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
Savuran, Osman İlker. “Gayrimenkul Fiyat Endeksleri ve İstanbul Etiler Bölgesinde
Konutlar İçin Hedonik Fiyat Endeksi Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2008.
784
Say, Ahmet. “Sulukule’nin Yıkılması Kültürel Soykırımdır.” Evrensel Kültür no. 213 (Eylül
2009): 38–40.
785
Sayar, Seçil. “Kolektif Bellek Bağlamında Tuzla Köyiçi Bölgesinin Mekansal Değişiminin
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.
786
Saygı, Gamze. “Bağdat Caddesi Değişiyor.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 141 (Mayıs 2005):
48–56.
787
Schwegmann, Martin. “Istanbul and the Grassroots - Civil Society Organisations, Local
Politics and Urban Transformation.” Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin,
2013.
788
Secor, Anna. “‘There Is an Istanbul That Belongs to Me’: Citizenship, Space, and Identity
in the City.” Annals of the Association of American Geographers 94, no. 2 (June 2004): 352–368.
789
———. “The Veil and Urban Space in Istanbul: Women’s Dress, Mobility and Islamic
Knowledge.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 9, no. 1 (March 2002): 5.
790
———. “Toward a Feminist Counter-Geopolitics: Gender, Space and Islamist Politics in
Istanbul.” Space & Polity 5, no. 3 (December 2001): 191–211.
791
Secor, Anna J., and John O’Loughlin. “Social and Political Trust in Istanbul and Moscow: A
Comparative Analysis of Individual and Neighbourhood Effects.” Transactions of the
Institute of British Geographers 30, no. 1 (March 2005): 66–82.
792
793
794
795
796
Seçkin, Ebru. “Planlama Süreci İçinde Mahalle Olgusu ve Üsküdar Örneğinde İrdeleme.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
Şeker, Murat. İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması. İstanbul: İTO, 2011.
Selçuk Kirazoğlu, Füsun. “Fiziksel Çevre - Çocuk İlişkileri, Açık Oyun Mekanları ve Çocuk
Dostu Çevre Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme; Bakırköy ve Beylikdüzü Örnekleri.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Semerci, Fatih. “Kentsel Tasarım Gereklilikleri Açısından Beyazıt Meydanı Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
Şen, Besime. “Ekonomik Gelişmenin Kültürel Stratejileri: İstanbul Kent Merkezleri ve
Tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması.” Planlama Dergisi no. 36 (2006): 65–76.
79
797
798
———. “Kentsel Gerilemeyi Aşmada Çelişkili Bir Süreç Olarak Soylulaştırma: Galata
Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2006.
Şen, Besime, Şükrü Aslan. “Politik Kimliğin Temsil Edici Mekanları: Çayan Mahallesi.”
Toplum ve Bilim 120 (Şubat 2011): 109–132.
799
800
801
Şen, Bülent. “Metropol Kent Merkezlerinde Çöküntüleşme Eğilimleri: İstanbul EminönüSüleymaniye Bölgesi Örneği.” Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi 17, no. 2 (Temmuz 2012): 293–323.
Sence Türk, Şevkiye, and Willem K. Korthals Altes. “Institutional Capacities in the Land
Development for Housing on Greenfield Sites in Istanbul.” Habitat International 34, no. 2
(April 2010): 183–195.
Şeni, Nora. “İstanbul Mahallesi ve Venedik Gettosu: Yerinde Bir Karşılaştırma Mı?” In
Akdeniz Dünyası: Düşünce, Tarih, Görünüm, edited by Kudret Emiroğlu, Oktay Özel, Eyüp
Özveren, Süha Ünsal, 153–166. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.
802
803
804
Şengül, Serap. “İstanbul’da Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Ulaşım Talebi Üzerindeki
Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Şentürk, Murat. “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul.” Doktora tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2011.
———. “Yenilemeye Karşı Sıhhileştirme: Fener-Balat-Ayvansaray’da Kentsel Müdahalelere
Yaklaşımlar.” Sosyoloji Dergisi no. 22 (Haziran 2011): 395–422.
805
806
807
808
809
Sezer, Seher. “İstanbul Örneğinde Kentleşme ve Planlamanın Siyasal Süreçlerde
İncelenmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2000.
Silahtarağa Elektrik Santralı 1910-2004. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
Silier, Orhan. “Ayın Gündemi: İstanbul Gerçekten Güzel Mi?” Toplumsal Tarih no. 127
(Temmuz 2004): 4–5.
Sinanlar, Seza. “Atmeydanı as a Public Square in Ottoman İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2001.
Sisa, Nedim. “Maslak’ta Bir İş Merkezi.” Arredamento Mimarlık no. 159 (Haziran 2003): 88–
92.
810
———. “Nişantaşı’nı Geleceğe Taşımak: Bir Üçüncü Yol.” Arredamento Mimarlık no. 227
(Eylül 2009): 103–104.
811
———. “Vaniköy’de Bir Yalı, Gayrettepe’de Bir Büro.” Arredamento Mimarlık no. 7–8
(Temmuz-Ağustos 2001): 55–59.
812
Şişmanyazıcı, Begüm. “Tarihi Kentsel Alanlarda Toplumsal ve Mekansal Yeniden
Yapılanma Sürecinde Yaşanan Değişim: Fener- Balat Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2009.
813
Şişmanyazıcı, Begüm, and Hülya Turgut Yıldız. “Tarihî Kentsel Alanlarda ‘Toplumsal ve
Mekânsal Yeniden Yapılanma’: Fener ve Balat Örneği.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010):
28–32.
814
Sıvar Aslan, Ahmet. “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Meşruiyet Sorunlarının Tarlabaşı
Yenileme Projesi Üzerinden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
815
Somer, Ömer. “İstinye Park Projesi Tarihçesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 170 (2007): 78–
82.
80
816
Sönmez, Ayça L. “Nitelikli Servisli Konutların (residence) Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik
Boyutunun Kullanıcı Açısından İncelenmesi: Levent Loft Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
817
Sönmez, Funda Uz. “İstanbul’da Açık Alan Kullanımı ve Meydanlar.” Yapı no. 269 (Nisan
2004): 52–53.
818
Sönmez, Mehmet Sıddık. “Afet Riski Altındaki Tarihi ve Kültürel Alanlarda Kentsel
Yenileme Politikalarına Beyoğlu Üzerinden Yaklaşım.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
Üniversitesi, 2013.
819
Sönmez, Murat. “Simulakr ve Algı Kavramları Üzerinden Kent Okuması: İstanbul Maslak
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.
820
Sözen, Ülker. “Gentrification, Cosmopolitanism, and Consumption in the Beyoğlu District:
A Case Study of Metropolitan Habitus.” MA Thesis, Koç University, 2010.
821
Stewig, Reinhard. From Bazaar to Shopping Center in Istanbul. EB-Verlag, 2009.
822
Strutz, Julia. “Süleymaniye: A Case-Study of an Intra-Mural Neighbourhood during the
Nineteenth Century in Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2010.
823
824
825
———. “Yeni İstanbul İçin Eski İstanbul Tahayyülleri: Süleymaniye Kentsel Dönüşüm
Projesi.” Toplum ve Bilim 124 (Temmuz 2012): 126–145.
Şumnu, Umut. “The 1912 Galata Bridge as a Site of Collective Memory.” MA Thesis,
Bilkent University, 2002.
Sürmegöz, Kağan. “Tarihi Çevrelerin Yeniden Değerlendirilmesine Araç Olarak Kentsel
Tasarım; Beşiktaş Akaretler Sıraevleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
826
827
828
Sürmen, Şükrü. “Levent’te Hoş Bir Yükseliş: Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabancı Parkı.”
Mimar.ist 3, no. 7 (2003): 94–96.
Surözü, Gaye. “Tophane Meydanı ve Çevresinin Yeniden Yapılandırılması.” Yapı no. 324
(Kasım 2008): 56–59.
Sustainable Neighbourhood Regeneration in İstanbul as Part of EU Harmonization Process and
Earthquake.... : Final Report. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2003.
T-Z
829
Tabak, Duygu. “Endüstriyel Miras Alanlarında Peyzaj Tasarımı Yaklaşımı: Yedikule
Gazhanesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
830
Tabanlıoğlu, Murat. “İstanbul AKM Yenilenirken.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 15–
17.
831
———. “Kanyon Levent [Röportaj].” Yapı no. 296 (Temmuz 2006): 64–71.
832
Tahralı Arısalan, Gülnur. “Kentsel Açık Alanlarda Peyzaj-Sanat İlişkileri: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
833
Tan, Derya. “İstanbul’daki Büro Yapılarının (Karaköy-Fındıklı/Büyükdere-MaslakKozyatağı-E5 Aksları) Biçimlenme Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2005.
834
Tan, Gökhan. “Sulukule’deki Suçun Tanığıyım.” Atlas no. 207 (Haziran 2010): 48–50.
835
———. “İstanbul’a Bedel Bir Köprü.” Atlas no. 209 (Ağustos 2010): 24–26.
81
836
Tandoğan, İsmail. “Haliç Kıyılarında Bizans Döneminden Günümüze İşlev ve Doku
Değişimleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.
837
Tanrıverdi, Çağın. “Evaluation of Mix-Used Developments outside of Central Business
Districts in View of Consumption and Their Impacts on Urbanization: Istanbul Case.” MA
Thesis, Istanbul Technical University, 2013.
838
Tanülkü, Basak. “An Exploration of Two Gated Communities in Istanbul.” Ph.D.
dissertation, Lancaster University, 2009.
839
840
Tanyeli, Uğur. İstanbul 1900-2000: konutu ve modernleşmeyi metropolden okumak. Akın Nalça,
2004.
“Tarih Vakfı Aylık Konuşmalar Dizisi Başladı – Murat Güvenç: İstanbul’da Kentsel
Dönüşüm.” Toplumsal Tarih no. 180 (Aralık 2008): 10.
841
Tarkay, Guse. “Evaluation of Urban Regeneration Issues for an Early 20th Century
Quarter: Kadıköy-Yeldeğirmeni.” MA Thesis, METU, 2010.
842
Taş, Tevfik. “Sulukule Marizlenen Semt.” Atlas no. 178 (Ocak 2008): 112–123.
843
Taşan-Kok, Tuna. Budapest, Istanbul, and Warsaw: institutional and spatial change. Delft,
Netherlands: Eburon Academic, 2004.
844
______. “Küresel Bütünleşme Sürecinde Kurumsal ve Mekansal Değişim: Budapeste,
İstanbul ve Varşova Örnekleri.” In Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve
Araştırmalara Toplu Bakış: 1923 - 2003, edited by Ayda Eraydın. Ankara: Dost Kitabevi
Yayınları, 2006: 307-339.
845
Taşçı, Hasan. “Kent Meydanı Kent Kimliği İlişkisi Üsküdar Meydanı Örneği.” Doktora tezi,
Marmara Üniversitesi, 2012.
846
Taşdemir, Abdullah. “İstanbul’da Kent Oteline Dönüştürülmüş Tarihi Yapıların, Örnekler
Üzerinden Uygunluklarının İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2005.
847
Taşkın, Nilgün Işıl. “Konut Dış Mekanlarının Kentsel Bütünlük Açısından
Değerlendirilmesi: İstanbul -Bakırköy Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2011.
848
Tavukoğlu, Elif. “Toplu Konutlarda Planlama ve Tasarım Kriterleri İle Kullanıcı
İlişkilerinin Değerlendirilmesi; İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi,
2008.
849
850
851
852
853
854
Tayşi, Şerife Eda. “İstanbul Tarihi Yarımada Meydanlarının Oluşumunu Etkileyen
Çevresel Faktörler ve Meydanların Mimari Kurgusu.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Tayyare, Emine. “Kentsel İmaj Öğeleri Bağlamında Haliç Bölgesinin İncelenmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Tekeli, Doğan. “Metrocity Konut ve Alışveriş Merkezi Levent-İstanbul.” Yapı no. 263 (Ekim
2003): 72–80.
Tekeli, İlhan. Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 2010.
———. Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler. Tekeli İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
2009.
———. Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 2009.
82
855
856
857
858
______. “The Story of Istanbul’s Modernisation.” Architectural Design 80, no. 1 (January 1,
2010): 32–39.
Tekeli, İlhan, Selim İlkin. Cumhuriyet’inin Harcı: Köktenci Modernitenin Doğuşu. Vol. 2.
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2003.
______. Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, 1923-1990. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
2009.
Teker, Suat, İsmail Önden, Haluk Hekimoğlu. “İstanbul Finans Merkezi Projesi ve
Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi.” İşletme Araştırmaları Dergisi 4, no. 4 (Aralık 2012):
62–76.
859
Tekin, Hayati. “Büyükçekmece Gölü Havzasında Arazi Kullanma Sorunları.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
860
Tekin, Mehmet Fatih. “Yerel Yönetimlerde Altyapı Tesisi, Modernizasyonu, Finansmanı
ve Etkinliği Üzerine Örnek Bir Model: İstanbul İli Ana Arterlerinin Modernizasyonu.”
Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2008.
861
Tepe, Emre. “İstanbul’da Yeni Gelişen Büyük Ölçekli Konut Yerleşimlerinin
Değerlendirilmesi: Büyükçekmece ve Tuzla Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2010.
862
Terzi, Fatih. “Gecekondu Alanlarına Yönelik Politika ve Yasal Düzenlemelerin Bu Alanlar
Üzerindeki Etkileri: Kağıthane Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2004.
863
Terzi, Fatih, and Fulin Bölen. “Urban Sprawl Measurement of Istanbul.” European Planning
Studies 17, no. 10 (October 2009): 1559–1570.
864
______. “The Potential Effects of Spatial Strategies on Urban Sprawl in Istanbul.” Urban
Studies 49, no. 6 (May 2012): 1229–1250.
865
Terzibaşoğlu, Yücel, Alp Yücel Kaya. “Tahrir’den Kadastro’ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri
ve Vergisi, ‘Kadastro Tabir Olunur Tahrir-i Emlak.’” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 9
(Güz 2009): 9–58.
866
Tezel, E. “Exploring Parental Concerns about Children’s Interactions in Gated
Communities: A Case Study in Istanbul.” Children’s Geographies 9, no. 3/4 (August 2011):
425–437.
867
Tezer, Azime. “İstanbul’da Boğaz Köprüleri ve Mekânsal Biçimlenmeye Etkileri.” Mimar.ist
6, no. 20 (Haziran 2006): 68–70.
868
Thys-Şenocak, Lucienne. “İstanbul 1910–2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü
Sergisi = City, Built Environment and Architectural Culture Exhibition.” Journal of the
Society of Architectural Historians 70, no. 3 (September 2011): 379–381.
869
870
871
TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, Bildiriler. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu, 2007.
TMMOB İstanbul Kent Sempozyumuna Doğru: Atölye, Panel Çalışmaları. İstanbul: TMMOB
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2007.
Togay, Nuray. “İstanbul Metropolü Neresi?” Arredamento Mimarlık no. 229 (Kasım 2009):
121–127.
83
872
Tokgöz, Ali Onur. “Konut Geliştirme Projelerinde Stratejik Pazar Analizi, Bodrum
Yarımadası ve İstanbul Bayrampaşa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007.
873
Tolga, Hikmet Burak. “Endüstriyel Alanların Dönüşümü, Kentsel Mekana Etkileri: Beykoz
Kundura ve Deri Fabrikası İçin Bir Dönüşüm Senaryosu.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2006.
874
Topçu, E. Ümran. “İstanbul’un Değişik Mahallelerinden Kullanıcı Hoşnutluğunun
Karşılaştırılması.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
875
Topçu, E. Ümran, Vedia Dökmeci. “İstanbul’un Değişik Mahallelerinde Kullanıcı
Hoşnutluğunun Karşılaştırılması.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 4, no. 1
(March 2005): 126–134.
876
Topçu, Mehmet. “Konut Değerleri Değişiminin Kentsel Etmenlerle Ölçülmesine Yönelik
Bir Yöntem Denemesi: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
877
Torcu, Korhan. “İstanbul’da Yeni Mekansal Oluşumlar: Beşiktaş - Maslak Ekseni.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
878
Tuba İnal, S. Çağdaş. “1980 Sonrası İstanbul Metropoliten Kent Çeperinde Gelişen Lüks
Konut Alanlarının Geliştirme Süreçleri ve Kentsel Gelişmeye Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
879
Tüfekçioğlu, Hayati, Ayşen Şatıroğlu. “İstanbul’da Enformel Yerleşim Bölgelerine Bir
Örnek.” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi no. 8 (2004): 59–66.
880
Tuğal, Cihan. “An Islamic World City? Istanbul’s Squatters in the Grip of Religious
Neoliberalism.” New Left Review 51 (2008).
881
———. “Hâkim Kentin Ötekileri.” Birikim 154 (Şubat 2002): 56–67.
882
———. Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi. İstanbul: Koç Üniversitesi, 2010.
883
———. Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism. Stanford University
Press, 2009.
884
———. “The Appeal of Islamic Politics: Rituel and Dialogue in a Poor District of Turkey.”
The Sociological Quarterly 47 (2006): 245–273.
885
———. “The Greening of Istanbul.” New Left Review no. 51 (2008): 65–80.
886
———. “The Urban Dynamism of Islamic Hegemony: Absorbing Squatter Creativity in
Istanbul.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29, no. 3 (2009): 423–
437.
887
888
889
890
891
Tulgar, Ahmet. “Ak Merkez ve Kapalıçarşı: Labirentin İzlenimleri.” Birikim 259 (Kasım
2010): 75–77.
Tuna, H. Bülend. “İstanbul’a Yakışan Projeler Üretebilmek.” Mimarlık no. 311 (May 2003):
53–54.
Tuna, Korkut. “Kentsel Dönüşüm Sorunları ve İstanbul Kimliği.” İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi no. 8 (2004): 1–7.
Tuncer, Ezgi. “Süleymaniye Bölgesinde Kullanıcı Katılımı İle Bir Dönüşüm Önerisi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
Tuominen, Pekka. “The Clash of Values across Symbolic Boundaries: Claims of Urban
Space in Contemporary Istanbul.” Contemporary Islam 7, no. 1 (April 2013): 33–51.
84
892
Turam, Berna. “The Primacy of Space in Politics: Bargaining Rights, Freedom and Power
in an Istanbul Neighborhood.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 2
(March 2013): 409–429.
893
Turan, Dilek. “Sulukule Mücadelesi: Yoksulluk.” Birikim 241 (May 2009): 52–58.
894
Türeli, A. İpek. “Istanbul, Open City: Exhibiting Anxieties of Urban Modernity.” Ph.D.
dissertation, University of California, 2008.
895
Turgut Ramazanoğulları, Sırma, and Eda Çaçtaş Ceylan. In the Wake of a Local Government
Initiative: Istanbul - Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü Urban Regeneration Project.
Southampton; Boston: WIT Press, 2012.
896
______. Bir Yerel Yönetim Deneyiminin Ardından : Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü Kentsel
Dönüşüm Projesi. Alfa Yayınları, 2010.
897
Turgut Ramazanoğulları, Sırma Ramazanoğulları. İstanbul’un Yönetimi: Bir Kent Planlama
Yönetimi Denemesi. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004.
898
Türkdoğan, Orhan. Gecekondu: İnsan ve Kültür: İstanbul Örnek Olayı. İstanbul: Genar, 2002.
899
Türkdoğan, Orhan. “İstanbul Gecekondu Kimliği.” Türk Dünyası Araştırmaları no. 160
(Ocak-Şubat 2006): 11–18.
900
901
902
———. İstanbul: Gecekondu Kimliği. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006.
Türker, Tonya. “Lojistik Gayrimenkullerinin Yer Seçim Kriterleri: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Türkmen, S. Muhlis. “İstanbul’dan İzlenimler.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 12–16.
903
Türkoğlu, Handan, Fulin Bölen, Perver Baran Korça, and Fatih Terzi. “Measuring Quality
of Urban Life in Istanbul.” In Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods and
Empirical Research, edited by Robert W. Marans and Robert J. Stimson. Dordrecht, New
York: Springer, 2011.
904
Türkyılmaz Canbay, Çiğdem, Ana M. Moya Pellitero, Emrah Türkyılmaz, and Josue da Silva
Eliziario. “Urban Rehabilitation: Reinventing a Productive Landscape: Istanbul, Golden
Horn Case Study.” ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research 7, no. 2 (2013):
282–296.
905
Turunç, Zümrüt. “İstinye Kıyı Mekanı Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2008.
906
Turut, Hatice. “Metropol Kentlerdeki Sosyal ve Mekansal Ayrışma Üzerine Bir
Değerlendirme: İstanbul Kemerpark Evleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
Üniversitesi, 2012.
907
908
909
910
Tusavul, Emine. “Resimli Alt Yazılı İstanbul.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 216–133.
Tutel, Eser. “90 Yıllık Bir Tarabya Fotoğrafının Anımsattıkları.” Tarih ve Toplum 39, no. 233
(May 2003): 305–307.
Uçan Çubukçu, Sevgi. “Mekanın İzdüşümünde ‘Toplumsal Cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve
Romanlar.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (March 2011): 83–106.
Uçak, İlksen. “Meydan Mekanlarını Oluşturan Peyzaj Ögeleri Ortaköy Meydanı ve
Bakırköy Özgürlük Meydanı Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2000.
85
911
Ülengin, Burç, Füsun Ülengin, and Ümit Güvenç. “A Multidimensional Approach to Urban
Quality of Life: The Case of Istanbul.” European Journal of Operational Research 130, no. 2
(April 2001): 361–374.
912
———. “Living Environment Preferences of the Inhabitants of Istanbul: A Modified
Hierarchical Information Integration Model.” Social Indicators Research 57, no. 1 (January
2002): 13–41.
913
Ülkü, Nihal Esra. “Shopping Malls and Socio-Spatial Exclusion in Istanbul: The Case of
Kanyon Shopping Mall.” MA Thesis, Koç University, 2008.
914
Uludere, Ferhat. “Fındıklı Parkı’nda Çekiç Sesleri.” Evrensel Kültür no. 190 (Ekim 2007): 42–
43.
915
Uluşan, Haluk. “Contemporary Housing in Postmodern Istanbul.” MA Thesis, Istanbul
Technical University, 2011.
916
917
918
Uluskan Bayındır, Seda. “Atatürk Döneminde İstanbul’un İmarı ve Henri Prost Planının
Basındaki Yankıları (1936-1939).” Erdem no. 48 (2007): 109–155.
Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu : Kentsel Yenileşme ve Kentsel
Tasarım = International 14th Urban Design and Implamentations Symposium : Urban Regeneration
and Urban Design. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2003.
Ünal, Adil. “Lojistik Merkez Yönetimi: İstanbul İli Potansiyel Lojistik Merkez Alanları
Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.
919
Ünal, Cem Bülent. “Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçütleri İle İstanbul Analizi ve Toplam Kentsel
Yaşam Kalitesi Yönetim Yaklaşımı.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2004.
920
Ünal, Ertan. “Koyun Pazarından Miting Alanına Sessiz Tanık: Beyazıt Meydanı.” Popüler
Tarih 2, no. 18 (Şubat 2002): 62–67.
921
Ünal, Yasin. “Kıyı Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması, Haydarpaşa Limanı ve Çevresi
Örnek Alanı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
922
Unalan, Dilek. “Why Cities Cannot Be Sustainable: Governance and Planning for Istanbul.”
The Journal of the Local Economy Policy Unit 26, no. 4 (June 2011): 305–313.
923
Üner, Göze. “Kumkapı’da Kentsel Değişimin Belgelenmesi: Pervititch Haritalarıyla
Karşılaştırmalı Bir Analiz.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
924
925
Ünlü, Alper. “İstanbul’un Görünmez Merkezi Tarlabaşı’nın Görünenleri.” Mimar.ist 5, no.
17 (Eylül 2005): 48–52.
Ünlükara, Tuba. “Lüks Konutlarda Satış Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
926
Uraz, Arzu. Culture for Regenerating Cities: What Can Istanbul 2010 Learn from the European
Capitals of Culture Glasgow 1990 and Lille 2004? Lambert Academic Publishing, 2012.
927
———. “Culture for Regenerating Cities: Whay Can Istanbul Learn from the European
Capitals of Culture Glasgow and Lille 2004?” MA Thesis, Rotterdam Erasmus University,
2007.
928
Urfalıoğlu, Nur. “İstanbul ’Residence’ları.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 195 (March 2010):
88–91.
929
Us, Ahmet Selim. “Sultanbeyli`de Mülkiyet Sorunları ve İmar Uygulamaları
Problemlerinin Araştırılması ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, 2005.
86
930
Uslu, Gül. “Bir Dönüşüm Aracı Olarak Soylulaştırma Kavramı, Prag (londoynska) ve
İstanbul (Kuzguncuk) Örneklerinin Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
931
Üstündağ, Nazan. “Ehlileştirilmiş Yoksulluğumuz, Millileştirilmiş Yolsuzluğumuz: Bir
Esenyurt Hikayesi.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 126–131.
932
Uysal, Alke Evrim. “An Urban Social Movement Challenging Urban Regeneration: The
Case of Sulukule, Istanbul.” Cities 29, no. 1 (February 2012): 12.
933
Uysal, Ülke Evrim. “Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm Bağlamında Soylulaştırma
Kuramlarının İstanbul’da Uygulanabilirliği: Cihangir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2008.
934
———. “Soylulaştırma Kuramlarının İstanbul’da Uygulanabilirliği: Cihangir Örneği.”
Planlama Dergisi no. 36 (2006): 77–92.
935
Uzbek, Mehmet Hakan. “Dönüştürücü ve Korumacı Güçler Arasında Yaşanan Çatışmanın
Rejim Kuramı Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Boğaziçi Alanı Örneği.” Doktora tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
936
Üzmez,
Elif.
“Büyük
Caddelerin
Gelişimi
ve
Çağdaş
Tasarım
Kriterlerince
Değerlendirilmesi İstanbul, Şişli- Cumhuriyet ve Halaskargazi Caddeleri Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
937
Üzmez, Zeynep. “İstanbul Kıyı Alanları Yönetimi ve Silivri Kıyı Alanı Stratejik
Planlaması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
938
Uzun, C. Nil. “Globalization and Urban Governance in Istanbul.” Journal of Housing & the
Built Environment 22, no. 1 (March 2007): 127–138.
939
———. “The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in
Turkey.” Tijdschrift Voor Economishce En Sociale Geografie 94 (2003): 363–375.
940
______. Gentrification in Istanbul: A Diagnostic Study. Utrecht: Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap : Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit
Utrecht, 2001.
941
942
Uzunçarşılı, Ülkü, and Oğuz Ersun, eds. İstanbul’da Gecekondu Bölgelerinin Ekonomik ve
Sosyo-Kültürel Durumu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.
Uzunçarşılıoğlu Baysal, Cihan. “İstanbul’u Küresel Kent Yapma Aracı Olarak Kentsel
Dönüşüm ve Ardındaki Konut Hakkı İhlalleri: Ayazma(n)’dan Bezirganbâhçe’ye
Tutunamayanlar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.
943
Uzunoğlu, Sarphan. “Zeytinburnu: Kurumlar Tamam Peki Ya Kamusal Alan?” Evrensel
Kültür no. 237 (Eylül 2011): 3–5.
944
Valıker, Kazım. “İstanbul’da Zemin Yapısının Konut Fiyatlarına Olan Etkisi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
945
Vanlı, Şevki. “Kartal Kent Tasarım Yarışması’nı Anlamaya Çalışmalıyız Veya Kartal Kent
Tasarımı Yarışması’nın Düşündürdükleri.” Yapı no. 296 (Temmuz 2006): 8–9.
946
———. “Son 50 Yıl Türk Mimarlığının Önemli Projesi: Unutulan Beyazıt Meydanı.” Yapı no.
266 (Ocak 2004): 53–57.
947
Voulvouli, Aimilia. From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an
Urban Protest in Modern Istanbul. Oxford ; New York: Peter Lang, 2009.
948
———. “Transenvironmental Protest: The Arnavutköy Anti-Bridge Campaign in Istanbul.”
Environmental Politics 20, no. 6 (November 2011): 861–878.
87
949
______.
“Arnavutkoy
District
Initiative :
From
Environmentalism
to
Transenvironmentalism: Practicing Democracy in a Neighbourhood of Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University College London (University of London), 2008.
950
Wende, Wolfgang, ed. City Development and Green Space System: Berlin and Istanbul. Berlin:
Mensch & Buch Verlag, 2005.
951
Woodall, G. Carole. “Sensing the City: Sound, Movement, and the Night in 1920s Istanbul.”
Ph.D. dissertation, New York University, 2008.
952
Yakar Berkmen, Hülya, and Sırma Ramazanoğulları Turgut. “Kent Merkezinde
‘Unutulmuş’ Olan Konut Alanlarının Yeniden Konut Stokuna Kazandırılması: Beyoğlu
Örneği.” Planlama Dergisi no. 2–3 (2002): 65–73.
953
954
Yakar Önal, Ayşegül. “Kentsel Toprak Rantı Teorileri ve Bir Uygulama: İstanbul Esenkent
Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Yalçın, Ayça. “Taksim Meydanı ve Çevresinin Bir Kamusal Alan Olarak Tüm Kullanıcılara
Yönelik Erişilebilirliğinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2011.
955
Yalçıntan, Murat Cemal. “Globalisation, Politics and Planning Decisions : A Case Study of
Koç University in Istanbul.” Ph.D. dissertation, London School of Economics and Political
Science (University of London), 2005.
956
Yalçıntan, Murat Cemal, and Adem Erdem Erbaş. “Impacts of ‘Gecekondu’ on the Electoral
Geography of Istanbul.” International Labor & Working-Class History no. 64 (Fall 2003): 91–
111.
957
Yalçıntan, Murat Cemal, and Andy Thornley. “Globalisation, Higher Education, and Urban
Growth Coalitions: Turkey’s Foundation Universities and the Case of Koc University in
Istanbul.” Environment and Planning C: Government and Policy 25, no. 6 (December 2007):
822–843.
958
Yanardağ, Pınar. “The Epidemic, the Prison House and the Global City: Belonging and
Identity in Bayrampaşa.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.
959
960
Yankaya, Uğur. “Modeling the Effects of Land Use Characteristics on Mode Choice for
Home-Based Work Trips: The Case of Istanbul.” PhD dissertation, İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü, 2010.
Yapıcı, Mücella. “Ah İstanbul Vah Beyoğlu...” Mimar.ist 10, no. 36 (2001): 8–11.
961
———. “Galataport ve ‘Haydarpaşaport’u Ne Kadar Biliyoruz?” Mimar.ist 6, no. 19 (2006):
56–58.
962
———. “İstanbul Nereye Gidiyor? Kentsel Dönüşüm Mü? Kentsel Bölüşüm Mü?” Mimar.ist
4, no. 12 (Haziran 2004): 76–80.
963
Yavuz, Ünsal. “Demokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul’a Ilişkin İmar Politikaları ve
Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
964
Yaylalı Yıldız, Berna. “Stratified Ground of the City: Transformation of Istanbul Divanyolu
in the Modern Period.” MA Thesis, METU, 2008.
965
Yazgı, Burçin. “Analysing the Effect of Urban Form Elements on House Prices in Istanbul
by Geographically Weighted Regression.” PhD dissertation, Istanbul Technical University,
2012.
966
———. “İstanbul’da Kent Formunun Mekansal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2006.
88
967
968
969
Yazıcıoğlu Halu, Zeynep. “Kentsel Mekan Olarak Caddelerin Mekansal Karakterinin
Yürünebilirlik Bağlamında İrdelenmesi, Bağdat Caddesi Örneği.” Doktora tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2010.
Yazıcıoğlu, Zeynep, and Soner Şahin. “İçinden Tren Geçen Kent: İstanbul.” XXI Mimarlık
Kültürü Dergisi no. 15 (Eylül 2003): 48–53.
Yenel, Selin. “Konut Yerleşmelerinde Değişimin İrdelenmesi: İstanbul.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
970
Yenen, Zekiye, Oya Akın, and Hülya Yakar. Eyüp: Dönüşüm Sürecinde Sosyal-EkonomikMekansal Yapı. İstanbul: Eyüp Belediyesi, 2000.
971
Yerliyurt, Bora. “Kentsel Kıyı Alanlarında Yer Alan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm
Stratejilerinin Değerlendirilmesi; Haliç Tersaneler Bölgesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2008.
972
Yeşilırmak, Asuman. “İstanbul Makroformu Bağlamında Kademeli Plan Birlikteliği.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
973
Yeşilkaya Gürallar, Neşe. “From a Courtyard to a Square: Transformation of Beyazıt
Meydanı in the Early Nineteenth Century İstanbul.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dergisi 24, no. 1 (2007): 71–92.
974
975
976
977
978
Yeşilkaya, Neşe. “19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Beyazıt Meydanı ve Kentsel
Mekana Yönelik Tasarım İzleri: Aks, Arkad, Yapı Yüzü.” Mimarlık no. 334 (2007): 35–39.
Yeşilkaya, Neşe Gurallar. “Emergence of Modern Public Space from a Traditional Mosque
Courtyard: Early Nineteenth Century Istanbul, Beyazit.” VDM Verlag, 2009.
Yiğit, Gökhan. “Kentsel Yenileme ve İstanbul: Tarlabaşı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2011.
Yıldırım, Eda. “İstanbul`da Kent Mobilyalarının Değerlendirilmesi-Sultanahmet Meydanı
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Yıldız, Aybike. “Tarihsel Birikime Sahip Kentsel Açık Alanların Dinamizmi İstanbul Kent
Örneği; Beyazıt Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Taksim Meydanı.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
979
Yıldız, Erdoğan. Kendi Sesinden Gülsuyu-Gülensu. Nota Bene, 2013.
980
Yıldız, Mustafa. “Sultanahmet Meydanı’nın Kronolojik ve Mekansal Oluşum Süreci
Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.
981
Yılgür, Egemen. “Nişantaşı Teneke Mahallesi: Marjinal Yoksulluktan Orta Sınıf
Yerleşimine.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
982
———. Nişantaşı Teneke Mahallesi: Teneke Mahalle Yoksulluğundan Orta Sınıf Yerleşimine.
Istanbul: İletişim, 2012.
983
Yılmaz, Anıl. “Sayısal İstanbul.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 171–176.
984
Yılmaz Atabek, Sanem. “İstanbul Kıyılarında Mekansal Dönüşüm: Güncel Projelerden
Örnekler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
985
Yılmaz, Cem. “Metropolitan Alanlarda Büyük Alışveriş Merkezleri ve Yer Seçim Kriterleri:
İstanbul Metropolitan Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
986
Yılmaz, Evrim. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Süreç ve Aktörler:
Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
89
987
988
989
Yılmaz, Gülin Işık. “Cihangir’in Tarihi Süreç İçinde Gelişimi, Tarihi Dokusunun Analizleri
ve Sıraselviler Caddesi’nde Bir Koruma Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2001.
Yılmaz, Gülsen. “Kentsel Planlamada Yeni Temsil Biçimlerine Doğru: İstanbul Ticari
Peyzajında Tarihi ve Coğrafi Çözümlemeler.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.
Yılmaz, Gülsen, Şule Karaaslan. “İstanbul Metropoliten Alanında Hizmet Faaliyetlerinin
Mekansal Dağılımı Üzerine Analitik Çalışmalar.” Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi Dergisi 25, no. 3 (Eylül 2010): 653–662.
990
Yılmaz, Özgül. “1980 Sonrası İstanbul’da Kent Merkezi Dışında Oluşan Konut Alanlarının
Gelişim Sürecinin Incelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
991
992
Yılmaz, Zeynep. “Kentsel Parklar ve Kentsel Tasarım İlişkisi İstanbul/Gülhane Parkı
Örneğinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Yılmazabdurrahmanoğlu, Elif. “İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planlama
Sistemindeki Yetki Karmaşaları, Başakşehir İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
Üniversitesi, 2012.
993
Yirmibeşoğlu, Funda. “Emlak Komisyoncularının Mekânsal Dağılım Süreci ve İstanbul’da
Konut Piyasası.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 2 (Eylül 2008): 128–140.
994
———. Real Estate Agents: Their Location in İstanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller,
2010.
995
Yirmibeşoğlu, Funda, and Nilgün Ergun. “Property and Personal Crime in Istanbul.”
European Planning Studies 15, no. 3 (2007): 339.
996
Yoldemir, F. Arzu. “İstanbul’da Havagazı Kullanımının Mekansal Etkileri: Kadıköy ve
Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
997
Yücetürk, Eser. “Haliç Siluetinin Oluşum-Değişim Süreci ve Kentsel İmge Yönünden Ele
Alınması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
998
———. Haliç: siluetinin oluşum, değişim süreci. Haliç Belediyeler Birliği, 2001.
999
Yüksel, Serra Özhan. Satıyorum, Satıyorum, Sattım!: Paying Heed to the City and Representing It
the Case of Istanbul. Lambert Academic Publishing, 2011.
1000
Yumul, Arus. “‘A Prostitute Lodging in the Bosom of Turkishness’: Istanbul’s Pera and Its
Representation.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 57–72.
1001
Zeybekoğlu Sadrı, Senem. “Kentsel Dönüşüm ve Kent Hakkı: Fener-Balat Rehabilitasyon
Programı ve Santral İstanbul Projesi Örnekleri.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2008.
1002
Zeybekoğlu, Senem, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, and Mustafa Ökmen. Kentsel Dönüşüm ve
İnsan Hakları. İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2013.
90
Kentsel koruma ve restorasyon
Urban Conservation and Restoration
A-C
1
Acar, Duygu. “Tur-ı Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi Koruma
Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
2
Açan, Özge. “Hasköy’de Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
3
Ahunbay, Metin, and Zeynep Ahunbay. “Recent Work on the Land Walls of Istanbul:
Tower 2 to Tower 5.” Dumbarton Oaks Papers 54 (January 1, 2000): 227–239.
4
Ahunbay, Zeynep. “Kentsel Korumada Temel İlkeler ve Fener-Balat.” Mimar.ist 11, no. 42
(2011): 79–85.
5
———. “Marmara ve Haliç Surlarında Onarımlar.” Yapı no. 348 (Kasım 2010): 56–59.
6
Akaş, Ceyda. Haliç’in Kıyısında Endüstriyel Arkeoloji. İstanbul: Rahmi Koç Müzesi, 2007.
7
Akın, Nur, Yegan Kahya, and Yıldız Salman. “20. Yüzyıl Endüstri Mirasının Korunmasına
Bir Örnek: Bakırköy İspirtohane Binası.” Arredamento Mimarlık no. 147 (May 2002): 110–
116.
8
Altınyıldız, Nur. “The Architectural Heritage of Istanbul and the Ideology of
Preservation.” Muqarnas 24 (January 2007): 281–305.
9
Arabacıoğlu, Feride Pınar. The City and its Walls: A Research on Istanbul Land Walls.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2011.
10
Armağan Doğan, Huriye. “Üsküdar Saint Vincent de Paul Fransız Okulu’nun Belgelenmesi,
Koruma Sorunlarının İrdelenmesi ve Yeniden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2011.
11
12
Aslan, Gül. “İstanbul Sıbyan Mektepleri İçin Bir Katalog Denemesi ve Yusuf Paşa Sıbyan
Mektebi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
Atabey, Ayşegül. “Eyüp Tekkelerinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi ve
Sertarikzade Tekkesi İçin Restorasyon Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.
91
13
Atalan, Özlem. “Boğaziçi Kıyı Yerleşmelerinin Tarihsel Değişim Süreci ve Koruma
Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ortaköy- Kuruçeşme Sahili.” Doktora tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2008.
14
Atalay, Özlem. “Perceptions of the Renewal and Reuse of Historic Buildings in the Beyoğlu
District of Istanbul: A Case Study of the Demirören Shopping Center and Movie Theaters.”
M.U.P., State University of New York, 2012.
15
Ateş, Muhammet. “Geleneksel Türk Konutlarının Plan Kurgusu ve Karakteristik
Özelliklerinin İrdelenmesi, Restorasyon İle Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul
Konaklarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2008.
16
17
18
19
Ay, Reyhan. “İstanbul Boğazındaki Deniz Fenerleri ve Tahlisiye Yapılarının Koruma ve
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
Aykut, Ayşegül. “Fatih İlçesi, 3034 Ada, 43 Parsel’de Yer Alan Ahşap Konağın (Erturan
Ailesi Konutu) Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2013.
“Bakırköy İspirtohane Binası Kültür Merkezi [Yapı Dalı ‘Koruma’ Başarı Ödülü].” Mimarlık
37, no. 294 (Ağustos 2000): 30–31.
Balkır Güney, Ş. Gaye. “Yeldeğirmeni (Kadıköy) Geleneksel Sivil Binalarının Yapısal
Sorunları ve Korunmaları İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
20
Baran, Bektaş. “Galata Hamamları ve Kılıç Ali Paşa Hamamı Koruma Önerileri.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
21
Başman, Ali Fuat. “Tarihi Liman Alanlarında Endüstriyel Mirasın Korunması; Haydarpaşa
Gar ve Liman Çevresi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
22
Bay, Yeşim. “Eyüp, Vezir Tekkesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2004.
23
Baykan, Ahmet Engin. “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Finans
Yönetimi: İstanbul Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2011.
24
Bengü Uluengin, Mehmet. “Preservation Under the Crescent and Star: Using New Sources
for Examining the Historic Development of the Balat District and Its Meanings for Historic
Preservation.” PhD dissertation, Texas University, 2004.
25
Benli, Gülhan. “İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Han Yapıları ve Avlulu Hanların
Koruma Sorunları.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
26
Berber, Öznur. “Erken Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık Örneklerinden Kadıköy
Halkevi Binası Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2010.
27
Bilecik, Gülberk. “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Biri: Seyyahlar
Tekkesi.” Akademik Araştırmalar Dergisi 14, no. 56 (Şubat 2013): 93–112.
28
“Bir Restorasyon ve Dönüşüm Öyküsü: Osmanlı Bankası Merkezi’nden SALT Galata’ya.”
Arredamento Mimarlık no. 254 (Şubat 2012): 48–53.
29
30
“Bir Yeniden İşlevlendirme Örneği: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu.” Yapı
no. 240 (Kasım 2001): 67–74.
Brangar, Şevki Yiğit. “Silahtarağa Elektrik Santralı’nın Korunması ve Yeniden
Kullanımına Yönelik Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
92
31
32
Büyükseçgin, İsmail. “Üsküdar Bölgesinde Yeni-Klasik Dönem Örnekleri ve Koruma
Sorunları (1900-1930).” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
Çakmak, Fatih. “Koruma Amaçlı Bölgesel Planların Kentsel Yaşama Etkilerinin
Değerlendirilmesi: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.
33
Cankat, Ayşegül. “İstanbul Kara Surları’nı Bir Sistem Olarak Algılamak ve Anıt Ötesi
Dinamikler İçinde Korumak.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 71–72.
34
Cantimur, Atilla. “İstanbul Karasurları’nın Korunması ve Surların Restorasyon Teknikleri
Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
35
36
37
38
39
Cavlun, Fakir. “Eyüp’te Ümmi Sinan Tekkesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Çeçener, H. Besim. Beylerbeyi Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu. İstanbul: Mimarlar Odası
Yayınları, 2008.
______. “‘Gentrification’ ve Kentsel Dönüşüm Yasası’nın İstanbul Suriçi Koruma Planı İle
İlintileri.” Yapı no. 292 (March 2006): 46–47.
———. “Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği Binası: Bir Basit Onarımın Öyküsü.” Mimar.ist 5,
no. 15 (2005): 12–14.
———. Eminönü Hanlar Bölgesi Anıtsal Eserler Kılavuzu. İstanbul: Mimarlar Odası Yayınları,
2011.
40
———. “İstanbul Suriçi Koruma Planı ve Tarihî Hanlar Bölgesi.” Mimar.ist 5, no. 17 (Eylül
2005): 53–54.
41
Çelebi, Meryem Elif. “İstanbul’un Tarihi Otelleri (1840-1914) ve Koruma Kapsamında
Galata ve Pera Otellerinin Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2010.
42
Çelik, Zeynep. “İstanbul: Bir Tema Parkı Olarak Kentsel Koruma, Soğukçeşme Sokağı.” In
Şehirler ve Sokaklar, edited by Zeynep Çelik, Diane Favro, and Richard Ingersoll, 97–112.
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007.
43
Cengiz, Mehmet. “İstanbul Hasköy Esgher Sinagogu Restorasyonu.” Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, 2002.
44
Cengizkani Ali. “Silahtarağa Bir Endüstri Arkeolojisi Anıtı.” Arredamento Mimarlık no. 171
(Temmuz-Ağustos 2004): 96–102.
45
46
Çetintaş, Burak. ““Boğaziçi’nin İhtiyar Delikanlısı: 310 Yaşındaki Amuca Hüseyin Paşa
Yalısı.” Toplumsal Tarih no. 177 (Eylül 2008): 10–11.
———. “19. Yüzyıldan Kalma Hamidiye Su Tesislerinin Önemli Yapısı: ‘Büyük Hazne’ Otel
İnşaatı İçin Yıktırıldı!” Toplumsal Tarih 24, no. 172 (Nisan 2008): 12.
47
———. “Bir Söyleşinin Düşündürdükleri…: Karacaahmet Mezarlığı Yok Oluyor!” Toplumsal
Tarih 23, no. 157 (Ocak 2007): 8–9.
48
———. “Eskiden Buraları Hep Mezarlıktı! Ayaspaşa Mezarlığı.” Toplumsal Tarih no. 132
(Aralık 2004): 90–95.
49
———. “İstanbul’un Resmi Yollarla Tahribine Karşı Verilen Hukuk Mücadelesinin
Hikâyesi: Şehrin Hukuku.” Toplumsal Tarih 23, no. 167 (Kasım 2007): 90–92.
50
———. “Karacaahmet’in Sorunları.” Toplumsal Tarih 23, no. 165 (Eylül 2007): 18–19.
93
51
Çiftçi, Aynur, Nadide Seçkin. “19. Yüzyılda İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapıların
Koruma Sorunları.” Megaron 1, no. 1 (2005): 51–66.
D-F
52
Deniz, Müge. “Kentsel Peyzaj ve Kentsel Görünüm Koruma Çerçevesi Karşılaştırmalı Bir
Model İstanbul/Roma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
53
Dilsiz, Ayşe. “The Byzantine Heritage of Istanbul: Resource or Burden? A Study on the
Surviving Ecclesiastical Architecture of the Historical Peninsula within the Framework of
Perception, Preservation and Research in the Turkish Republican Period.” MA Thesis, Koç
University, 2006.
54
55
Dinçer, İclal, Zeynep Enlil, and Yiğit Evren. “İstanbul’un Koruma Alanlarının
Değerlendirilmesi.” Megaron 4, no. 2 (September 2009): 5–15.
Doğan, Sema. “Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya Camii’ndeki Onarımlar
ve Çalışmaları Aktaran Belgeler.” Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi no. 49 (2009): 1–
34.
56
Düzalan, Nurçe. “Demirkapı Kışlası’nın Tarihsel Gelişimi, MSB İstanbul Tedarik Bölge
Başkanlığı Binaları Olarak Kullanımı ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2010.
57
Ekinci, Yasagül. “Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu ve Yerel Yönetimlerin
Sorumlulukları: Selimiye Camii Alan Yönetimi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya
Üniversitesi, 2009.
58
Ekmekçi, Onur Tunç. “Defining General Conservation Principles for Primary Schools of
Rum Minority in Istanbul.” MA Thesis, METU, 2012.
59
Eldem, Nezih. “Çırağan ve Yıldız Sarayları Ile Yahya Efendi Dergâhı’nın Sit Alanı Olarak
Kusurlardan Arındırılması ve İstanbul Akvaryumu Projesi.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001):
96–99.
60
61
Elhan, Seda. “Kentsel Bellek Bağlamında Sanayi Mirasının Değerlendirilmesi: İstanbul
Haliç Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
Elmas, Eyüb Salih. “Çamlıca-Altunizade-Bağlarbaşı Tarihsel Çevresi Değerlendirme ve
Çamlıca’da Ahşap Bir Köşkün Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2005.
62
Eminoğulları, Semiha. “Sultanahmet Baytar Mektebi Yapısının Restitüsyonu ve Arazisi
Üzerindeki Yapıların Kronolojik Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
63
64
65
Engin, Hüseyin Emre. “Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımında İç Mekâna Etkilerin
İncelenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi; İstanbul Endüstri Yapıları Örneği.” Doktora tezi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.
Ercan, Müge Akkar. “Searching for a Balance Between Community Needs and
Conservation Policies in Historic Neighbourhoods of Istanbul.” European Planning Studies
18, no. 5 (May 2010): 833–859.
Erdinç, Selcen. “Endüstri Arkeolojisi Kapsamında İstanbul’daki 19. yy. Endüstri
Yapılarında İşlev Dönüşümüne Bağlı Mimari Mekan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2002.
94
66
Erdine, Yakut. “Beykoz, Yalıköy Yerleşimi, Hacı Alibey Fırını ve Mediha Yaran Evi
Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
67
Erdoğan, Batuhan Burhan. “Galata Kent Surları ve Koruma Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
68
Erdoğan, Diğdem. “Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstri Mirası Olarak
Koruma ve Yeniden Kullanım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
69
Erol, Ömer Faruk. “Kasımpaşa Yeldeğirmeni Camii ve Çevresindeki Yapıların Restorasyon
Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
70
71
Eryazıcıoğlu, Mehmet Erdem. “Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunmasına Yönelik İlkeler:
İstanbul Boğaziçi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
Eyice, Semavi. “İstanbul Surları [Söyleşi].” Bilim ve Ütopya 15, no. 177 (March 2009): 79–82.
G-J
72
Göktan, Didem. “Eminönü Küçükpazar’da Arap Hanı Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
73
Gökyay, Demet. “Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20.yy Başından Günümüze Değişimi
ve Korunması İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
74
Güldal, Fatih. İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.
75
Güloğlu, Özlem. “İstanbul Tarihi Saray Bahçelerinin Restorasyon İlkelerinin Saptanması.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
76
Gültekin, Nevin. “Cultural Heritage Management: The Case of Historical Peninsula in
İstanbul.” Gazi University Journal of Science 25, no. 1 (January 2012): 235–243.
77
Günay, Zeynep. “Conservation versus Regeneration?: Case of European Capital of Culture
2010 Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 8 (August 2010): 1173.
78
———. “Evaluation of Urban Conservation and Revitalization Policy and Practise in Europe
and Turkey: a Case Study on Ayvansaray in Historical Peninsula.” MA Thesis, Istanbul
Technical University, 2004.
79
Gündoğan, Zeynep. “İstanbul, Samatya’da Tarihi Çevre Koruma.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011.
80
Gündüz, Arif Emre. “Kentlerde Tarihî Dokunun Korunmasında Yerel Yöneticilerin Rolü:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
81
Gür, Banu. “Yenileşme ve Kentsel Sit Alanlarında Uygulamaları: Kadıköy Tarihi Çarşı Sit
Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
82
Hacıoğlu, Ebru. “Tarihi Çevrede Yasal Düzenlemelerin Mimari Tasarım Üzerindeki
Etkilerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Tarihi Yarımada Örneği).” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
83
Hanson, Kristan. “Haliç: Historic Architecture and Landscape Image Collection.” Art
Institute of Chicago Museum Studies 34, no. 2 (September 2008): 79–96.
84
Hızır, Rahmi. “Kumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nin Yapım Sistemi ve Onarım
Sürecinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
95
85
86
87
88
89
90
91
Hoffmann, Volker, ed. 600 Yıllık Ayasofya Görünümleri ve 1847-49 Fossati Restorasyonu.
İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2000.
İkiz, Deniz. “Maçka Silâhhanesi’nin Tarihsel Gelişimi, İTÜ Maçka Binası Olarak Kullanımı
ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
İlsever, Ceyhun. “Edirnekapı Sarnıcı Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2011.
İncedayı, Deniz. “Dünya Mirası İstanbul’da UNESCO İle Yeniden Buluştuk.” Mimarlık no.
342 (Ağustos 2008): 9–11.
İnkaya, A. Feyhan. “Arnavutköy’ün Kimliği: Ahşap Evlerden Bir Restorasyon Örneği.”
Mimar.ist 6, no. 22 (Aralık 2006): 101–105.
İstanbul’un Tarihî ve Doğal Miras Değerleri: Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları. İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
Ivanova, Blagovesta, Radi Ganev, and Miloş Drdácký. “Historical and Condition Survey of
the St. Stefan Bulgarian Metal Church in Istanbul.” International Journal of Architectural
Heritage: Conservation, Analysis & Restoration 7, no. 6 (November 2013): 693–714.
K-N
92
Kahya, Yegan. “Garanti Kültür Binası: SALT Galata Koruma ve Onarıma Yönelik
Projelendirme Süreci.” Arredamento Mimarlık no. 254 (Şubat 2012): 54–62.
93
Kahya, Yegan, Yıldız Salman, and Nur Akın. “Conservation and Adaptive Re-Use of the
Bakırköy Spirit Factory in Istanbul.” Journal of Architectural Conservation 10, no. 1 (March
2004): 67–79.
94
Kambek, Erkan. “Mecidiyeköy Likör Fabrikası.” Arredamento Mimarlık no. 180 (May 2005):
60–63.
95
———. “Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
96
97
Karbeyaz, Ceylin. “Kadıköy Yeldeğirmeni’nde Notre Dame Du Rosaire Şapeli Restorasyon
Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Kariptaş, Fatih. “Endüstri Mirası Kapsamındaki Yapıların Günümüz Şartlarında
Değerlendirilmesi ve Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
98
99
100
Karslı, Özlem. “İstanbul’da Rum Liseleri ve İoakimion Kız Lisesi Restorasyon Projesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
Kasapgil, Muhammed Oytun. “Sarıyer Yenimahalle ve Merkez Mahallesi’nde Kentsel Sit
Alanı Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Kılıç, Yeliz. “19.yy. İkinci Yarısı Kârgir Konut Mimarisinin Beyoğlu Bölgesi Örneğinde
İncelenmesi ve Yapısal Ölçekte Bir Koruma Yaklaşımı Geliştirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2007.
101
Klein, Holger A, ed. Restoring Byzantium: The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine
Institute Restoration. New York: Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia
University, 2004.
102
Klein, Holger A., Robert G. Ousterhout, and Brigitte Pitarakis, eds. Kariye Camii Yeniden.
İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
96
103
Kocabaş, Arzu. “Urban Conservation in Istanbul: Evaluation and Re-Conceptualisation.”
Habitat International 30, no. 1 (March 2006): 107–126.
104
———. “Urban Conservation Planning and Development Outcomes in Conservation Areas
in Central Istanbul and Central London: 1969-1989.” PhD dissertation, South Bank
University.
105
______. Urban Conservation Planning in London and Istanbul: An International Comparative
Study of Two Controversial Decades: 1969-1989. Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2010.
106
107
108
109
110
111
112
113
Köksal, T. Gül, Zeynep Ahunbay. “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden
Kullanım Önerileri.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 125–
136.
Korumaz, Mustafa. “Tarihi Yapılara Yeni İlavelerinin
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2003.
İstanbul
Örneğinde
Kuban, Doğan. “İstanbul Sur Restorasyonları Üzerine.” Yapı no. 302 (Ocak 2007): 96–99.
———. Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri. İstanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2001.
Kuban, Nurdan. “Yeşilköy Tren İstasyonu Yapılar Grubu Restorasyon Projesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Kumaş, Nilüfer Zeynep. “İstanbul Emniyet Sandığı Binası Restorasyon Projesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Kumral, Esin. “Four Seasons Otel İnşaatı: ‘Örnek Proje’ Mi, ‘Tarihin Katledilmesi’ Mi.”
Toplumsal Tarih 24, no. 172 (Nisan 2008): 11.
Kurban, Nurdan. “Mimari Miras Olarak Demiryolu Yapıları: Yeşilköy Tren İstasyonu
Örneği.” Arredamento Mimarlık no. 159 (Haziran 2003): 106–111.
114
Kurt, Hacer Görkem. “Eminönü Vlora Han Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
115
Kuşüzümü, Kıvanç Hamdi. “İstanbul Minarelerinin Geleneksel Yapım Teknikleri ve
Günümüzdeki Restorasyonu.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
116
Mehmetoğlu Güneş, Bilge. “Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik
Değerleri Koruma İlişkisi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2008.
117
Memiş, Fatma Zehra. “İtalyan Mimar Raimondo D’aronco’nun İstanbul Yapılarının
Koruma Durumlarının Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2013.
118
Nardereli Erdoğan, İrem. “Bağlarbaşı Sainte Marie Fransız Okulu Restorasyon Projesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
O-S
119
120
Okuyucu, Özgür Boran. “Beşiktaş Rum Okulu Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Önsel, Zeren. “Galata Ticaret Han Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2010.
97
121
Oral, Evren. “Tarihi Kentsel Çevrelerin Korunmasında Yasal Düzenlemelerin Kent
Kimliğine Etkileri: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
122
Ousterhout, Robert, Zeynep Ahunbay, Metin Ahunbay, and Ayşın Özügül. “Study and
Restoration of the Zeyrek Camii in Istanbul: First Report, 1997-98.” Dumbarton Oaks Papers
54 (January 2000): 265–270.
123
Ousterhout, Robert, Zeynep Ahunbay, and Metin Ahunbay. “Study and Restoration of the
Zeyrek Camii in Istanbul: Second Report, 2001-2005.” Dumbarton Oaks Papers 63 (January
2009): 235–256.
124
Özçakı, Meltem. “Tarihi, Kültürel ve Doğal Varlıkların Sergileme Açısından
Değerlendirilmesi, Sultanahmet Bölgesi Deniz Surları, Bukoleon Sarayı Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.
125
126
Özdemir, Hilal. “Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi,
İstanbul-Zeyrek Örneğinde Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, 2007.
Özden Örnek, Elif. “Planlama-Koruma Üzerine Çözüm Arayışları Marmara Takımadaları,
Beykoz, Tarihi Yarımada Sit Alanlarına İlişkin Çözümleme.” Planlama Dergisi no. 32 (2006):
23–35.
127
Özer, Derya Nüket. “Sulukule Artık Arkeolojik Sit Olmalıdır.” Yapı no. 340 (March 2010):
48–53.
128
Özgan, Hacer Tülin. “İstanbul Tarihi Yarımadanın Koruma Kriterleri Açısından Etüdü ve
Koruma Modeli Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2002.
129
Özgan, Sibel Yasemin. “Use of Augmented Reality Technologies in Cultural Heritage Sites;
Virtu(Re)Al Yenikapı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
130
131
132
Özkan, Deniz. “Üsküdar Şevket Kurukahveci Evi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
Özkan, Nadide Ebru. “Koruma ve Kültür Turizmi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada’da
Bizans Dönemi Mimari Mirasının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2005.
Özkan Yazgan, Esra. “Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik
Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi.” Doktora tezi, Gazi
Üniversitesi, 2011.
133
134
135
136
137
Özlem, Elif, Aydın Oral, Elif Çelebi. “Kurtarılması Gereken Bir Kompleks: İstanbul Porselen
Fabrikası Tuzla, 1963.” Arredamento Mimarlık no. 240 (Kasım 2010): 34–36.
Özsoydan, Gülşah. “Kentsel Korumaya Stratejik Yaklaşım (Beşiktaş Köy İçi Kentsel Sit
Alanı Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.
Öztemiz, İrem. “Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kentsel Tasarım Ölçütlerine Göre
Değerlendirilmesi: Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2012.
Öztepe, Ozan. “İstanbul Suriçinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Kiliselerin Günümüzdeki
Durumları ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Öztürk, Şengül Ebru. “Eyüp Hacı Beşir Ağa Külliyesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
98
138
Özüekren, Canan Özlem. “Beşiktaş, Makruhyan Ermeni İlkokulu Restorasyon ve Yeniden
Kullanım Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
139
Pehlivanoğlu, Sinan. “Sultanahmet Akbıyık Mahallesinde Koruma Yaklaşımlarının,
Potansiyellerin ve Sorunların İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2003.
140
Polat Omay, Ebru, Murat Polat. “Modern Mimari Mirasın Yıkımına Seyirci Kalmak:
Talimhane ve Ayhan Apartmanı.” Arredamento Mimarlık no. 195 (Ekim 2006): 105–107.
141
Restoration and Evaluation of the Walled City of Istanbul = La Restauration et La Valorisation Des
Enceintes Urbaines de Istanbul. Hague: Lange Voorhout, 2004.
142
Sağdıç, Barbaros. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.”
Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 22–23.
143
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 181 (Ekim 2008): 42–69.
144
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve
Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 42–43.
145
———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Tarihsel Gelişim
Süreci.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 46–73.
146
Sağdıç, Barbaros, Sağdıç Almıla, and Barış İncesu. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma
Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 26–53.
147
148
Şahin, İsmet. “Türkiye’de Kentsel Koruma Politikalarının Gelişimine Yardımcı Bir Yöntem
Denemesi Örnekleme: İstanbul Tarihi Yarımada.” Doktora tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2004.
Sarıarmağan, Şeyma. “Peyzaj Öğeleri Mekansal Veritabanı Tasarımı, Sultanahmet
Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, 2013.
149
Savaş, Macide. “Bakırköy Fildamı Sarnıcı Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2009.
150
Savaş, Seden. “İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşklü Hamamı (1887) Araştırması ve
Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
151
Sayın, Şenay. “Ortaköy-Sarıyer Arasında Bazı Örneklere Dayanarak Yalıların Bugünkü
Durumunun Saptanması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
152
Seçilmişler, Töre. “Koruma Öncelikli Alanlarda Aktör Ağın Çözümlenmesi ve
Betimlenmesi: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2010.
153
Sepasdar, Golrokh. “Public Participation in Heritage Cities’ Rehabilitation Schemes in
Middle East and North Africa: An Investigation in Three Cities : Fez, Aleppo and Istanbul.”
Ph.D. dissertation, University of Liverpool, 2009.
154
Sürmen, Pınar. “Laleli Külliyesi İmareti Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2005.
T-Z
155
Tamer, Cahide. İstanbul Bizans Anıtları ve Onarımları. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu, 2003.
99
156
157
Tanman, M. Baha. “İstanbul’da Tarihî Eser Kaybı.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 17–
22.
Tanman, M. Baha, Leyla Kayhan Elbirlik, eds. Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih-MimariRestorasyon = İlyas Bey Complex: History-Architecture-Restoration. İstanbul: DAI: SÖKTAŞ, 2011.
158
159
Tatlıcan, Güldeniz. “Kentsel Koruma Alanlarının Yaşatılmasında Kültürel Yatırımların
Önemi, İstanbul Fener ve Balat Semtleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Tekeli, İlhan. Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak.
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.
160
Topçu, Hicran. “A Historic-Contextual Approach for the Identification of Built Heritage in
Historic Urban Areas: Case of Galata District in İstanbul.” PhD dissertation, METU, 2004.
161
Tümer Uluca, Ege, Selen Onur. “İstanbul Kara Surlarının Çevresindeki Kentsel Doku
Kaynaklı Koruma Sorunları.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 76–77.
162
Turhan, Barış Doğuş. “Beşiktaş Kız Lisesi (Çırağan Sarayı Harem Dairesi) Koruma ve
Restorasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2012.
163
164
165
166
Uçar, Belma. “Endüstriyel Miras ve Yeniden İşlevlendirme Kavramları Kapsamında
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2013.
Uluengin, Mehmet Bengü. “Preservation under the Crescent and Star: Using New Sources
for Examining the Historic Development of the Balat District in Istanbul and Its Meanings
for Historic Preservation.” Ph.D. dissertation, The University of Texas, 2004.
Ünal, Mehmet. “Endüstri Mirası Kapsamında İstanbul Yedikule TCDD Atölyelerinin
Mimarisi ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.
Ünal, Nuray. “Boğaziçi’nde Dini Yapılaşmanın Tarihsel Süreci Bağlamında Arnavutköy
Yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
167
168
Üstün, Ayşe. “Osmanlı Arşivindeki İstanbul Cami ve Türbelerinin Tamirleriyle İlgili
Belgeler.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000.
Uzsan, Birben. “Kurtuluş ‘Eşref Efendi Sokak’ ve Çevresi Tarihsel Çevre Çözümleme ve
Korunması Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
169
170
171
172
173
174
Verdön, İrem. “Balat Ayan Caddesi 14-18-22 No’lu Sıra Evlerin Restorasyon Projesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Yağcı, Saniye Feyza. “Eyüp İlçesi İslambey Mahallesi 217 Ada 65 Parsel’deki Ahşap
Yapıların Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
Yağşi, Şeyda. “Tuzla Bölgesi, Ahşap Evler ve Korunmaları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek
Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.
Yavaşoğulları, Nejat. “Bir Konut Restorasyonu Beşiktaş.” Arredamento Mimarlık no. 173
(Ekim 2004): 84–87.
Yavuz, Betül. “Tarihi ve Doğal Çevrelerde Koruma-Turizm İlişkisi, Eyüp Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Yavuz, Seçil. “Haydarpaşa Garı ve Çevresindeki Yapıların Tarihsel Araştırması, Askeri
Karakol ve Muhacır Misafirhanesi Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
100
175
176
177
178
179
Yegül, Esra. “Üsküdar Hamamları ve İcadiye Dağ Hamamı: Çevresel, Yapısal, İşlevsel
Sorunları ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
Yıldırım, Özge. “Küreselleşme Sürecinin Kentsel Koruma Alanları İle İlişkisinin İstanbul
Tarihi Yarımada Özelinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
Yılmaz, Gülin Işık. “Cihangir’in Tarihi Süreç İçinde Gelişimi, Tarihi Dokusunun Analizleri
ve Sıraselviler Caddesi’nde Bir Koruma Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2001.
Yürü, Neslihan. “Kentsel Sit Alan Yönetimi İstanbul Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, 2009.
Zengin, Ayşe. “Eyüp Kentsel Sit Alanının İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi ve
Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2010.
180
Zeren Gülersoy, Nuran, ed. Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study.
Istanbul: Istanbul Technical University Rectorate, 2008.
181
Zoroğlu, Ülkü. “Silivri, Kaleiçi Mahallesi, Çarşıkapı, Tavanlıçeşme Sokak’da Koruma
Değerlendirme ve Çevre Düzenleme Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2000.
101
Mimari
Architecture
A-C
1
2
Adıgüzel, Hatice. “19-20. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Art Nouveau Üsluplu Çiniler.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Ağırbaş, Aslı. “Akdeniz Kıyı Kolonileri Kent Dokusu, Trani ve Galata Kent Dokularının
Morfolojik Olarak Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
3
Ahunbay, Zeynep. İstanbul’da Kentsel Mimari. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
4
Akarsu, Esra. “İstanbul Örneğinde Mimari Yapıların Bitkilendirilmesi Üzerine
Araştırmalar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
5
6
Akın, Ufuk. “2005 Sonrası Konut Mimarisinin Değişimi: İstanbul Levent Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
Akpınar, İpek Yada. , ed. Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent,
1910-2010. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2011.
7
Akşit, Ahmet. “Hasan Kuruyazıcı Ile Söyleşi: 19. Yüzyılda İstanbul’un Rum ve Ermeni
Mimarları.” Toplumsal Tarih no. 205 (Ocak 2011): 40–47.
8
Aksu, Hüsamettin. İstanbul yapılarındaki bazı dekoratif Kûfî hatlar. Eray Tanıtım, 2001.
9
Aktemur, Ali Murat. “Art Nouveau Üslubunun Önemli Bir Temsilcisi: Ziraat Bankası
İstanbul-Karaköy Şubesi Hizmet Binası.” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
no. 19 (2007): 1–22.
10
11
12
———. “I. Ulusal Mimarlık Akımı ve İstanbul-Karaköy’deki Örnekleri.” Güzel Sanatlar
Enstitüsü Dergisi no. 16 (2006): 1–32.
“Altı Mimarın İstanbul’a İlişkin Çözüm Önerileri.” Yapı no. 294 (May 2006): 63–75.
Architectural Guide to Istanbul. Chamber of Architects of Turkey Istanbul Metropolitan
Branch, 2006.
102
13
Argıt İşpirli, Betül. “Güç, İtibar ve Dindarlık: Harem-i Hümâyun Mensubu Kadınların
İstanbul’da Mimari Hâmiliği.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 259–
279.
14
15
16
“Arif Paşa Yalısı Beylerbeyi, İstanbul.” Yapı no. 276 (Kasım 2004): 85–88.
Arslan, Deniz. “Bitkilerin Mimari Dili ve İstanbul Örnekleri.” Mimar.ist 5, no. 16 (Haziran
2005): 85–92.
Arslanoğlu, Nazire. “Günümüz Çok Katlı Konut Binaları Üzerindeki Bio-İklimsel
Yaklaşımların İstanbul Örneği Üzerinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2008.
17
Aslan, Bahriye. “Endüstriyel Devrimin Fener ve Balat Semtlerindeki Geleneksel Konut
Mimarisi Üzerindeki Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
18
Atak, Tülay. “Byzantine Modern: Displacements of Modernism in Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University of California, 2006.
19
Avcıoğlu, Nebahat. “Istanbul: The Palimpsest City in Search of Its Architext.” RES:
Anthropology and Aesthetics no. 53/54 (April 2008): 190–210.
20
Aydemir, Işık. “İki Fransız Mimari Henri Prost ve August Perret’nin İstanbul İle İlgili
Çalışmaları.” Megaron 3, no. 2 (Haziran 2008): 104–111.
21
Aydemir, Olcay. “İstanbul’da Kentsel Bir Rönesans’ın Teşvik Edilmesi İçin Bir Yöntem
Değerlendirmesi.” Mimar ve Mühendis no. 52 (Ocak-Şubat 2010): 46–49.
22
23
Bachmann, Martin, M. Baha Tanman, eds. Ahşap İstanbul: Konut Mimarisinden Örnekleri =
Istanbuls Holzhäuser: Beispiele Seiner Historischen Wohnarchitektur = Wooden İstanbul: Examples
from Housing Architecture. İstanbul: Suna ve Inan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü, 2008.
Bağbaşı, Gülbin. “İstanbul Kent Meydanlarının Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından
İIrdelenmesi: Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy Meydanı Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, 2010.
24
25
Bakır, Betül. Mimaride Rönesans ve Barok : Osmanlı Başkenti İstanbul’da Etkileri. Nobel, 2003.
Balıcadağ, Özlem. “Mimarlık ve Tüketim İlişkisine Kent Bağlamında Bir Bakış: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
26
Başer, Bahar, and Ahmet Cengiz Yıldızcı. “Kentsel Açık Mekan Düzenlemelerinde Bitki
Türü Seçim Kriterleri: İstanbul Örneği.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 10, no.
2 (Eylül 2011): 156–166.
27
Batur, Afife, ed. Architectural Guide to Istanbul. İstanbul: Chamber of Architects of Turkey
Istanbul Metropolitan Branch, 2005.
28
———. İstanbul’daki İtalyan İzi = Presenze Italiane a Istanbul. İstanbul: Lea Kurumsal
Yayıncılık Hizmetleri, 2008.
29
———. , ed. Mimar Kemaleddin: Proje Kataloğu. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası : Vakıflar
Genel Müdürlüğü, 2009.
30
Baykan, Özlem. “İstanbul Kandilli’deki Abud Efendi Yalısı.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, 2002.
31
Bayram, Şirin. “Beyoğlu/Pera’da Girişler ve Kapılar.” Mimar.ist 4, no. 12 (Haziran 2004):
27–31.
103
32
———. “‘Kadın’ın Mimari Kompozisyonda Yeri: Pera’nın Sessiz Kadınları.” Mimar.ist 4, no.
14 (Aralık 2004): 82–85.
33
Biçer, Hülya. “Günümüz Cami Mimarisinde Geleneğin Belirsizleşmesi ve Eklentisizm:
Postmodern Cami Anlayışı Olarak Üsküdar Şakirin Camii Örneği.” Sosyologca no. 1 (OcakHaziran 2011): 289–302.
34
35
36
37
38
Biket, Aslı Pınar. “Tarihi Kentlerde Yapılan Mimari ve Kentsel Tasarımda Kentsel
Hafızanın Yeri ve Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
Boyacıoğlu, Didem. “Arap Hanı ve Yapının 18-19. Yüzyıl İstanbul Hanları İçindeki Yeri.”
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 15, no. 2 (2010): 9–21.
Bozkurtoğulları, Yasemin. “19. ve 20. Yüzyıl İstanbul Art Nouveau Mimarisi ve Kullanılan
Seramikler.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.
Brown, Christopher. Still Standing: A Century of Urban Train Station Design. Bloomington:
Indiana University Press, 2005.
Çağlayan Özkurt, Mehmet. “Düyun-u Umumiye İstanbul Merkez Binasının Tanzimat
Sonrası Osmanlı Mimarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, 2005.
39
Çalışkan, Uğur Can. “İstanbul Camilerinde Süslemeleriyle Hünkâr Mahfilleri (1808-1909).”
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.
40
Çeçener, H. Besim. “Eminönü Hanları Hakkında.” Mimar.ist 9, no. 34 (2009): 11–12.
41
42
43
44
45
46
———. Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri. İstanbul: Üsküdar
Belediyesi, 2007.
Çelebi, Şehriban. “Mimarlık ve Yabancılaşma Olgusu Bağlamında Kentsel Bir Okuma:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2013.
Çelik, Gözde. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları.” Doktora
tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
———. “İstanbul’da 19. Yüzyıl Abdülmecid Camileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2000.
Çelik, Gözde, Zeynep Kuban. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari
Yapıları.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 8, no. 1 (Mart 2009): 67–80.
Çevik, Oktay. “İstanbul-Arnavutköy’deki Ahşap Yapıların Cephe Mimarisi Üzerine
Tipolojik Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2003.
47
Çiftçi, Aynur. “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Askeri Mimari ve İstanbul’da İnşa Edilen
Askeri Yapılar.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
48
Çilli, Özgü. “Tanzimat Sonrası Osmanlı Otel Mimarisi ve Pera Palas.” Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, 2009.
49
Ciravoğlu, Ayşen. “AVM Mimarisinde Kabuk Değişimi: M1 Meydan Merter Üzerine.”
Mimarlık no. 361 (Eylül-Ekim 2011): 70–74.
50
———. “‘Yer’in Hafızasına Eklemlenmek: Fener Üzerine Mimari Tasarım Stüdyosu
Deneyimi.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 75–81.
51
Çöl, Nilgün. “Galata Kent Dokusu İçerisinde Saliha Sultan Sebil Çeşmesinin
Değerlendirilmesi.” Electronic Turkish Studies 6, no. 3 (Summer 2011): 645–659.
104
D-F
52
53
54
55
D’Aronco, Raimondo. Osmanlı Mimari: D’Aronco, İstanbul Projeleri 1893-1909, Restorasyonlar,
Projeler, Kitaplar = D’Aronco, Architetto Ottomano, Progetti per Istanbul 1893-1909, Restauro,
Progetti, Libri = D’Aronco, Ottoman Architect, Projects for Istanbul 1893-1909, Restorations,
Projects, Books. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Katalogları 1. İstanbul: İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü : İtalyan Kültür Merkezi İstanbul, 2006.
Dal, Murat, and Ali Öcal. “Limestone in Islamic Religious Architecture: İstanbul and
Turkish Thrace.” METU Journal of the Faculty of Architecture 30, no. 1 (June 2013): 29–44.
Demirci, Özcan. “Beyoğlu-İstiklal Caddesi Bütününde Ağa Cami Çevresi Kentsel Doku
Analiz ve Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
Demirel, Fatmagül. Sultan II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da Kamu Binaları. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2011.
56
Demirkaya, Gülçin. “İstanbul Beyoğlu’nda 19.yüzyılda Banker Camondo Yapıları ve
Adahan’ın Özellikleri, Yeniden Kullanım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2010.
57
Demirkol, Umut O. “19. Yüzyıl Beyoğlu Pasajları.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 97 (2001): 76–
80.
58
59
60
61
62
Derviş, Pelin, ed. İstanbul Para-Doksa: Kent ve Mimarlık Üzerine Konuşmalar. İstanbul: Garanti
Galeri, 2010.
Dışkaya, Hülya. “19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem
Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2011.
Dizdar, Safiye İrem, and Neslihan Sönmez. “Osmanlı Sivil Mimarlığında İstanbul’daki Taş
Odalar ve Fener Evleri.” Megaron 1, no. 2–3 (2006): 126–142.
Dolmabahçe Sarayı. İstanbul: TBMM Milli Saraylar, 2005.
Ekşioğlu, Ayşegül. “Rönesans ve Barok Bahçe Sanatının İstanbul Saraylarındaki Etkileri:
Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2001.
63
Emir, Selin. “Değişen Sokak Cepheleri Üzerine Bir Araştırma (Talimhane Örneği).” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
64
“Emirgân Evleri.” Yapı no. 317 (Nisan 2008): 82–85.
65
Erdinç, Selcen. “Endüstri Arkeolojisi Kapsamında İstanbul’daki 19. yy. Endüstri
Yapılarında İşlev Dönüşümüne Bağlı Mimari Mekan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2002.
66
Erdoğan, Hüseyin Kerem. “Yüksek Yapılarda Kullanılan Cephe Sistemlerinin Analizi ve
İstanbul’daki Örnekler Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi,
2007.
67
Ergöz, Ebru. “Mimarlık Mesleği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mezunlarının Mesleki Kariyeri: Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2002.
68
Erkal, Namık. “The Corner of the Horn: An Architectural Review of the Leaded Magazine
in Galata İstanbul.” METU Journal of the Faculty of Architecture 28, no. 1 (June 2011): 197–227.
105
69
70
71
72
Erkmen, Alev. “Agop Boyacıyan’ın İstanbul’da Bir Özel Mimarlık Okulu Kurma Girişimi:
Mektep-i Fenn-i Mi’mariye.” Arredamento Mimarlık 163 (2003): 120–125.
———. “Aram Tahtacıyan’ın ‘Arzuhali’: Galata Kulesi 1908.” Arredamento Mimarlık no. 153
(Aralık 2002): 107–111.
———. “D’Aronco’nun İstanbul’daki Çalışmalarına Olası Bir Ekleme: Tezelzülât-ı Arziyye
Binası.” Arredamento Mimarlık no. 158 (May 2003): 110–113.
Esemenli, Deniz. “Tanzimat’ın Sarayı Dolmabahçe’de Bir Çağdaşlaşma Sembolü: Mabeyn
Dairesi veya Selamlık.” In Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları: Yıldız Demiriz’e Armağan,
edited by M. Baha Tanman and Uşun Tükel. İstanbul: Simurg Yayınları, 2001.
73
74
75
Esen, Yadigar. “A Comperative Study in Two Neighborhoods in Tokyo and Istanbul: An
Architectural and Aesthetical Analysis.” MA Thesis, METU, 2010.
Eygi, Mehmet Şevket. “İstanbul’da Türk Evi Var Mı?” Vakıflar Dergisi no. Özel sayı: 2006
Vakıf Medeniyeti Yılı (2006): 99–103.
“Farklı Mimari Tarzıyla Bir Alışveriş Merkezi: İstinyepark.” Mimar ve Mühendis no. 46
(Ocak-Şubat 2009): 38–40.
76
Fındıkgil Doğuoğlu, Meryem Müzeyyen. “19. Yüzyıl İstanbul’unda Alman Mimari
Etkinliği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
G-J
77
“Gaziosmanpaşa Belediye Binası ve Çevresi Mimari Kentsel Tasarım Proje Yarışması.”
Mimarlık 42, no. 322 (March 2005): 45–54.
78
Girardelli, Paolo. “Architecture, Identity, and Liminality: On the Use and Meaning of
Catholic Spaces in Late Ottoman Istanbul.” Muqarnas 22 (January 2005): 233–264.
79
———. “Sheltering Diversity: Levantine Architecture in the Late Ottoman Istanbul.” In
Multicultural Urban Fabric and Types in the South and Eastern Mediterranean, edited by
Maurice Cerasi, Attilio Petruccioli, Adriana Sarro, and Stefan Weber, 113–140. Beirut:
Orient Institute, 2007.
80
Gökalp, Dila. “Emerging Architectural Concepts in the Informal Cities; Case Study of
Istanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Technical University, 2011.
81
Gönen, Ela. “İstanbul Mimari Dokusunda Modern-Sonrası Uygulamalar.” Doktora tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
82
Gönen, Elâ, and Filiz Özer. “Çağdaş İstanbul Post-Modern Mimarisinde Neoklâsisizm.” İTÜ
Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 8, no. 2 (Eylül 2009): 37–50.
83
Gözübüyük Melek, Dilşad. “New Interpretations of Domestic Space and Life: The
Emergence of Apartment Buildings in Nineteenth Century İstanbul.” MA Thesis, METU,
2004.
84
Güler, Özgür. “Tarihi Çevrelerde Çağdaş Bina Tasarımı: Ortaköy ve Yakın Çevresinde Yeni
Bina Uygulamalarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2004.
85
Gültaş, Didem. “Raimondo D’Aronco: İstanbul’ Daki Yapılarında Cephe Biçimlenişi ve
Detayları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
106
86
Günay Erkal, Namık. “Haliç Extra-Mural Zone: A Spatio-Temporal Framework for
Understanding the Architecture of the İstanbul City Frontier.” PhD dissertation, METU,
2001.
87
Gündoğdu, Hamza. “İstanbul Bahçelievler’de Siyavuş Paşa Köşkü Üzerine Bazı
Gözlemler.” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi no. 22 (2009): 83–113.
88
89
90
91
92
İlhan, Cem. “‘Konum’dan Türemiş Mimarlık: Maslak’ta Büro Binası.” Yapı no. 252 (Kasım
2002): 81–83.
İlkhan, Duygu. “İstanbul Nişantaşı ve Teşvikiye Semtlerindeki Cephe Dekorasyonunda Art
Nouveau.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2003.
İlkhan Söylemez, Duygu. “Batılılaşma Dönemi İstanbul Cami Cephelerinde Taş Süsleme
(1703-1839).” Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010.
Ispir, M., C. Demir, A. Ilki, and N. Kumbasar. “Material Characterization of the Historical
Unreinforced Masonry Akaretler Row Houses in Istanbul.” Journal of Materials in Civil
Engineering 22, no. 7 (July 2010): 702–713.
“İstanbloom: Zincirlikuyu, İstanbul.” Yapı no. 354 (May 2011): 106–110.
93
“İstanbloom: Zincirlikuyu’da Çokişlevli Kule.” Arredamento Mimarlık no. 242 (Ocak 2011):
114–117.
94
İstanbul, 1900-1950. İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 2003.
95
İstanbul, 1950-2003. İstanbul: Boyut Yayın Grubu, 2003.
96
İstanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi = City, Built Environment, and
Architectural Culture Exhibition. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
97
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası Proje Yarışması 1. Ödül: Tabanlıoğlu Projesi.”
Arredamento Mimarlık no. 7–8 (Temmuz-Ağustos 2001): 78–83.
98
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması.” Mimarlık 38, no.
300 (Ağustos 2001): 48–63.
99
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimarî Proje Yarışması.” Yapı no. 236
(Temmuz 2001): 68–82.
100
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi: Mimari Proje Yarışması, 2008.
İstanbul: Mimarlar Odası Yayınları, 2008.
101
“İstanbul ve İzmir’de Metro Mimarisi.” Arredamento Mimarlık no. 142 (Aralık 2001): 48–54.
102
“İstanbul’da Bir Konut.” Yapı no. 317 (Nisan 2008): 102–105.
103
“İstanbullu Bir Rum Aile, İki Saray Mimarı: Vasilaki ve Yanko İoannidis.” Arredamento
Mimarlık no. 193 (Ağustos 2006): 121–127.
K-N
104
Kalafatoğlu, Emine Pelin. “Yüzyıl Dönümü İstanbul Mimarlığında ‘Viktorya Tarzı’ Sayfiye
Konutları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
105
Kanadıkırık, Rennan. “İstanbul Bahriye Nezareti Binası ve Duvar Resimleri.” Yüksek
Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2005.
106
Kapubağlı, Sonay. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Uzun Çarşı ve Kilit Han.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
107
107
108
109
Kara, Taner. “İstanbul Hipodromu, Mimarlık Tarihi İçindeki Yeri ve Önemi.” Yüksek
Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2010.
Karabey, Haydar. “İstanbul ve ‘Sürdürülebilir’ Mimarlık: Sürdürülebilirlik ve Mimarın
Sorumluluğu.” Mimar.ist 2, no. 6 (Ekim 2002): 64–66.
Karasözen, Rana. “1960 Sonrası İstanbul Mimarlığında Rasyonalizm İle Etkileşen
Yaklaşımlar.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
110
111
112
113
Karasözen, Rana, Filiz Özer. “Çağdaş İstanbul Mimarlığı’nda Post-Modernizm’in Rasyonel
Temeli.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 107–114.
Kaşlı, Özcan. “Tarihi Yarımada’da Öncelikli Aydınlatmalar ve Tarihi Yarımada’nın
İstanbul Siluetine Gece Etkisinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2007.
Kaya, Zerrin. “Pangaltı İnönü Mahallesi, 19-20. Yüzyıl Sivil Mimarlık Örnekleri.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Kayım, Emine Seda. “1920 - 1960: İstanbul - Stuttgart Hattı Kemali Söylemezoğlu’nun
Kariyeri Üzerinden Türk - Alman Mimarlık İlişkilerini Okumak.” Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
114
Kılıç, Yeliz. “19.yy. İkinci Yarısı Kârgir Konut Mimarisinin Beyoğlu Bölgesi Örneğinde
İncelenmesi ve Yapısal Ölçekte Bir Koruma Yaklaşımı Geliştirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2007.
115
116
Kılınçarslan, Cansu. “Prof. Murat Güvenç ve Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy’la Söyleşi:
İstanbul 1910-2010 Sergisi.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 8–11.
Kıvrak, Nihan. “`Eski Kent Mekanlarının Canlandırılması’ Bağlamında İstanbul Eminönü
Hanlar Bölgesi’nde Mimari Tasarım İlkelerinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2010.
117
Kızıldere, Selda. “İstanbul’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapılar’ının Kent Bütünü
İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
118
Koca, Duygu. Understanding Facade Between Design and Manufacturing: a Case Study on HighRise Office Buildings in Istanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009.
119
Koçarslan, Pınar. “Tarihi Kent Merkezlerinde Yeni Çatı Eklerinin İstanbul ve Viyana
Kentlerinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
120
Koçyiğit, Rıfat Gökhan. “Mimari Tasarımda Süreklilik Kavramı ve Galata Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
121
Körçeşme, Nadide. “Eyüp Merkez Yerleşiminde Geleneksel Konut Mimarisi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
122
Korkut, Efe. “Milli Reasürans Kompleksi & City’s Nişantaşı Postmodernizm Bağlamında
Nişantaşı’nda İki Yapının Mimari Temsilleri.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 173 (Şubat 2008):
76–86.
123
Kortan, Enis. Kaybolan İstanbul’um: bir mimarın anıları. Boyut Kitapları, 2006.
124
Kós, Károly. Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Mimarisinin Doğu Kökeni. Istanbul: Kaynak, 2008.
125
Kuban, Doğan. Ahşap Saraylar: Kaybolan Kent Hayalleri. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi
Yayınları, 2001.
108
126
127
128
______. Wooden Palaces of the Ottomans: Vanished Urban Visions. Istanbul, Turkey: YapıEndüstri Merkezi Yayınları, 2001.
______. Osmanlı’nın İstanbul’u: Osmanlı Başkenti İstanbul’u Simgeleyen 112 Anıtsal Yapı. Yapı
Endüstri Merkezi Yayınları, 2013.
Küçük, Melik. “İstanbul Tarihi Yarımada ve Çevresinde Cumhuriyet Dönemi İlköğretim
Okulları Mimarisi (1923-1938).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
129
Kurtay, Nevin. “İstanbul`da 19. Yüzyıl Kentsel Yaşamında Koşut Olarak Değişen Saray ve
Konut Mimarlığı.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
130
Kuruyazıcı, Hasan. Batılılaşan İstanbul’un Ermeni mimarları = Armenian architects of Istanbul in
the era of westernization. Istanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 2010.
131
Kuruyazıcı, Hasan, Mete Tapan. “İstanbul’da Bilinmeyen Yeni Bir Fossati Projesi.” Yapı no.
286 (Eylül 2005): 98–102.
132
Kuryel, Beno. “İstanbul 1910-2010 Sergisi.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 8–11.
133
Kuş, Fatma. “Galata Surları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
134
Majewski, Miroslaw. Islamic Geometric Ornaments in Istanbul. Toruń: Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
135
136
137
Maro Kırış, İrem. “Re-Exploring Late Ottoman Buildings in Today’s Istanbul.” ArchNet-IJAR
7, no. 2 (July 2013): 318–329.
Mengüş İçar, Serpil. “İstanbul ve Antalya İlinde Bulunan Mimarilerin Süslemelerinde
Kullanılan Vitrayların İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.
Morhayim, Lüsi. “Ekolojik Mimari Tasarım Anlayışının İstanbul’daki Yüksek Ofis Yapıları
Örneğinde Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
138
Mörtenböck, Peter, and Helge Mooshammer, eds. Networked Cultures: Parallel Architectures
and the Politics of Space. Rotterdam, New York: NAi Publishers; D.A.P., 2008.
139
Mümtaz, Semih. Eski İstanbul Konakları. İstanbul: Kurtuba Kitap, 2011.
O-S
140
141
Obakan, Hüsnü. “Tekel Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası Yapısı ve İç Mimarisi.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2001.
Öncel, Ayşe Derin. Apartman: Galata’da Yeni Bir Konut Tipi. İstanbul: Kitap, 2010.
142
———. “İstanbul Kara Surları: Bir Atölye Çalışmasının Ardından.” Mimar.ist 11, no. 41
(2011): 67.
143
Oral, Kerem. “Yeni Nişantaşı’na Apartman [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 92
(Eylül 2010): 42–46.
144
145
146
Özakbaş, Derya. “Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) İstanbul Konut Mimarisi.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.
Özcan, Özlem. “İstanbul Tarihinde Bankacılık Faaliyetlerinin Gerçekleştiği Yapılar.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
Özdener, Zehra Hilal. “Sirkeci Garı’nın İstanbul’daki Geç Dönem Eklektik Anlayışla İnşa
Edilen Oryantalist Üsluptaki Yapılar İçindeki Yeri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
109
147
148
149
150
Özenen, Gürkan. “İstanbul Mimarlık Tarihine İlişkin İnteraktif Bir Veritabanı.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Özkan, Süha, Jodidio, Philip. A Vision in Architecture: Projects for the Zorlu Center in Istanbul.
New York, NY: Rizzoli International Publications, Inc., 2012.
______. “İstanbul Mozayiğinde UIA İstanbul 2005 [Söyleşi].” Mimarlık 40, no. 312
(Temmuz-Ağustos 2003): 21–27.
Özorhon, Güliz. “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 21.yy Konutu Çerçevesinde
Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
151
Peker, Ali Uzay. “Western Influences on the Ottoman Empire and Occidentalism in the
Architecture of Istanbul.” Eighteenth-Century Life 26, no. 3 (2002): 139.
152
Polat Omay, Ebru, Murat Polat. “Modern Mimari Mirasın Yıkımına Seyirci Kalmak:
Talimhane ve Ayhan Apartmanı.” Arredamento Mimarlık no. 195 (Ekim 2006): 105–107.
153
Raman, Pattabi G., Fatma Erkök. “Yumuşak Kent Planlamaya ve Taksim İçin Uygun Bir
Mimarlığa Yönelik Bir Yaklaşım.” Yapı no. 249 (Ağustos 2002): 71–78.
154
155
156
157
158
159
160
Saçaklı Aykut, Pelin. “Dekoratif Amaçlı Demir Malzeme Kullanımının İstanbul Art
Nouveau’suna Yansımaları.” Mimar.ist 4, no. 14 (Aralık 2004): 25–28.
Sağdıç, Zafer. “Çağdaş Mimarlığın Sihirbazı Frank O. Gehry ve İstanbul Seyahati.”
Mimarlık Dekorasyon no. 111 (Haziran 2002): 38–39.
Sarı, Burcu. “İstanbul’da Karma Kullanımlı Yüksek Yapılar Üzerine Karşılaştırmalı Bir
İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
Seçkin, Y. Çağatay. “XIX. Yüzyıl İstanbul Sarayları ve Dış Mekan Düzenlemeleri.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.
_____. “Gardens of the Nineteenth-Century Imperial Palaces in Istanbul.” Studies in the
History of Gardens & Designed Landscapes 23, no. 1 (January 2003): 72–86.
Şener, Duygu. “Understanding Façade between Design and Manufacturing: A Case Study
on High-Rise Office Buildings in Istanbul.” MA Thesis, METU, 2006.
Şenyiğit,
Özlem,
and
İlhan
Altan.
“Anlamsal
İfade
Aracı
Olan
Cephelerin
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet Caddesi’ndeki
Cephelerin İncelenmesi.” Megaron 6, no. 3 (Aralık 2011): 139–150.
161
162
163
164
165
Şenyurt, Oya. “1800-1950 Yılları Arasında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.
———. “Geç 19. ve Erken 20. Yüzyılda İstanbul’da Etkinlik Göstermiş Bazı Ermeni
Mimarlar.” Arredamento Mimarlık no. 152 (Kasım 2002): 74–81.
———. İstanbul Rum Cemaatinin Osmanlı Mimarisindeki Temsiliyeti. İstanbul: Doğu Kitabevi,
2012.
Şimşek, Emine Pınar. “Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeşil Bina Olma Kriterleri ‘Kağıthane
Ofispark Projesi Örneği.’” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Şirin, Bayram. “Kapı / Giriş Mekanı, Anlam ve Tasarımı İçin Tipolojik Araştırma 19. Yüzyıl
Beyoğlu (Pera) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
110
T-Z
166
167
Tanman, M. Baha. , ed. Nil Kıyısından Boğaziçi’ne: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın
İstanbul’daki İzleri = From the Shores of the Nile to the Bosphorus: Traces of Kavalalı Mehmed Ali
Pasha Dynasty in İstanbul. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
Tanuğur, Fatih. “İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Bizans Dönemi Kiliselerindeki İşlev
Değişikliklerinin Mimariye Yansıması.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2007.
168
Taşer, Nesrin. “İstanbul’da Ihlamur ve Küçüksu Kasırları.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, 2008.
169
Thys-Şenocak, Lucienne. “İstanbul 1910–2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü
Sergisi = City, Built Environment and Architectural Culture Exhibition.” Journal of the
Society of Architectural Historians 70, no. 3 (September 2011): 379–381.
170
Tıkır, Ayşegül. “İstanbul’da Mevcut Bir Konutun Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenmesi
ve Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
171
Timber Structures from Antiquity to the Present: Proceeedings of the International Symposium on
Timber Structures, 25-27 June 2009, Istanbul, Turkey. İstanbul: T.C. Haliç Üniversitesi, 2009.
172
Tugay, Emine Çiğdem, and Mehmet Selim Tugay. Kamondo Han. Edited by Orçun Türkay.
İstanbul: Mas Matbaacılık, 2007.
173
Tümer, Gürhan. “Banarlı, İstanbul ve Mimarlık.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 23–30.
174
Tümertekin, Han. “SALT Beyoğlu: İstanbul [Söyleşi].” Yapı no. 355 (Haziran 2011): 96–101.
175
———. “Salt Galata.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 106 (Şubat 2012): 62–65.
176
177
178
Tunçez, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Büroda Çalışan İnşaat Mühendisleri
ve Mimarların Motivasyonu Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007.
Türk, Demet. “1980 Sonrası İstanbul Mimarlığında Kitsch Olgusu.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
Türkmen, Nalan. “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden Bir Örnek: Kadıköy Şehremaneti
Binası.” Türk Dünyası Araştırmaları no. 183 (Kasım-Aralık 2009): 459–478.
179
180
181
Tuzlu Erol, Yasemin. “2000’li Yılların Değişen Yaşam Biçimlerinin Konut İç Mekanlarına
Yansımasının İncelenmesi, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
2013.
Ünalan, H. Sibel. “Üsküdar’da Kütüphane Mimarisi.” Sanat Tarihi Dergisi 19, no. 2 (Ekim
2010): 55–84.
Ünalın, Çetin. “Mimar ve Mühendisler Tarafından II.Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da
Yayımlanmış İki Dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift Für Technik Und
Industrie in Der Türkei (1916).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10, no. 2 (2009): 59–96.
182
Ural, Başak Oğuz. İstanbul’un 100 Mimar Sinan Eseri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2011.
183
Uzun, Türkan. “Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Pratiğinde Bilgi ve
Yapım Teknolojileri Değişimi Erken Betonarme İstanbul Örnekleri: 1906-1930.” Doktora
tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
111
184
Vardar, Kadriye Figen. “İstanbul’da, XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir
Üsluptaki Madeni Şebekeler.” Sanat Tarihi Dergisi no. 13/1 (Nisan 2004): 169–180.
185
Yalçınkaya Erol, Şengül. “Dışa Kapalı Sitelerde Mimariye Dayalı Yaşam Kalitesinin
İrdelenmesi: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2011.
186
Yaman, Tevfik Cem. “Türk Hamamının Mekansal Kurgusu: ‘İstanbul Hamamları.’” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
187
Yardımlı, Seyhan. “İstanbul’da 1900’lü Yıllara Ait Kargir Eserlerin Taş Yüzeylerinin
Onarımlarında Yapay Malzeme Kullanım Analizi.” Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, 2001.
188
———. “İstanbul’da 1900’lü Yıllara Ait Kargir Eserlerin Taş Yüzeylerinin Onarımlarında
Yapay Malzeme Kullanım Analizi.” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Dergisi 17, no. 1–2 (Haziran-Aralık 2002): 161–175.
189
190
191
Yavuz, Mehmet. “19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başlarında İstanbul`da Alman Mimarların
Yaptıkları Mimari Eserler.” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2001.
Yayla, Bahar. “A Historical and Analytical Study on City Centres: A Preliminary Proposal
for an Exemplary Case in Kadıköy.” MA Thesis, METU, 2000.
Yazıcıoğlu, Zeynep. “1950-1970’lerde İstanbul’da Konut Mimarisi: Bağdat Caddesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
192
———. “Bağdat Caddesi’nde Konutun Evrimi.” Mimar.ist 1, no. 1 (Ocak 2001): 55–59.
193
Yenal, Engin. A City, Istanbul: 101 Buildings. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.
194
———. Bir Kent: İstanbul 101 Yapı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.
195
Yenigün, Sedef. “İstanbul’da Art Nouveau Stilinde İnşa Edilmiş Yapıların Ortak İç
Mekânlarının İncelenmesi: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
196
Yeomans, Richard. The Art and Architecture of Ottoman Istanbul. Garnet Publishing, 2012.
197
Yiğitpaşa, Nadire Tuba. “XIX. Yüzyıl Beyoğlu Yapılarında Heykel ve Figürlü Kabartmalar.”
Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, 2010.
198
Yöney, Nilüfer Baturayoğlu, Ahmet Ersen. “Yüzyıl Dönümünde İstanbul’da Yapı Dış
Cephelerinde Kullanılan Yapay Taşların Mimari Değerlendirmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık
Planlama ve Tasarım 9, no. 1 (Mart 2010): 91–103.
112
Ekoloji ve çevre: ormanlar, parklar,
bahçeler, göller
Ecology and environment: forests, parks, gardens, lakes
A-C
1
Aksoy, Yıldız. “Palace Gardens in Istanbul: The Example of Dolmabahçe.” Studies in the
History of Gardens & Designed Landscapes 31, no. 4 (October 1, 2011): 332–342.
2
______. “Examining the Ecological Quality of Küçükçekmece District Parks in Istanbul in
Terms of Permeability and Natural Vegetation.” Ekoloji Dergisi 19, no. 74 (February 2010):
181–189.
3
———. “Green Planning According to Sustainable Growth and Development Potential in
Küçükçekmece.” European Planning Studies 19, no. 5 (May 2011): 907–915.
4
5
6
7
8
9
10
11
———. “İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2001.
———. “İstanbul Kenti Yeşil Alan Gereksinimi.” Mimar.ist 2, no. 6 (Ekim 2002): 95–97.
———. “Üsküdar İlçesi Açık Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi.” Ekoloji Çevre Dergisi 13,
no. 52 (2004): 38–44.
Aktaş, Uğur. İstanbul’un 100 Ağacı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş.
Yayınları, 2011.
———. İstanbul’un 100 Bahçesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.
Aktaş, Yılmaz. “Kentiçi Alanlarda Bitki Kullanımı İle Gürültü Kontrolü (İstanbul, MaslakZincirlikuyu Hattı Örneğinde).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Albayrak, İlke. “Ekosistem Servislerine Dayalı Havza Yönetim Modelinin İstanbul - Ömerli
Havzası Örneğinde Uygulanabilirliği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Angheluta, Andrei, and Carmen Costea. “Sustainable Go-Green Logistics Solutions for
Istanbul Metropolis.” Transport Problems: An International Scientific Journal 6, no. 2 (June
2011): 59–70.
113
12
13
Arslan, Özcan, and Osman Turan. “Analytical Investigation of Marine Casualties at the
Strait of Istanbul with SWOT-AHP Method.” Maritime Policy and Management 36, no. 2 (April
2009): 131–145.
Arslan-Alaton, İdil, Gülen İskender, Ayşegül Tanık, Melike Gürel, Süleyman Ovez, and
Derin Orhon. “Current Situation of Urban Wastewater Treatment Plants in Megacity
Istanbul.” Desalination 246, no. 1–3 (September 2009): 409–416.
14
Avcıbaşı Korkmaz, Zeynep. “Kent Ormanlarında Estetik Potansiyelin Belirlenmesi
(İstanbul, Emirgan Korusu Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.
15
Ayan, Murat. “Kentsel Kıyılarda Çevre Temizliği, Mavi Bayrak ve Haliç Örneği.” Doktora
tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
16
Baş, Işıl. “Statistical Analysis of Maritime Activities and Accidents in the Strait of
Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
17
Baykal, Bilsen Beler, Ayşegül Tanık, and I. Ethem Gönenç. “Water Quality in Drinking
Water Reservoirs of a Megacity, Istanbul.” Environmental Management 26, no. 6 (2000): 607–
614.
18
Baylan, Emel. “Terkos Gölü Örneğinde Doğal Kültürel Çevrenin Korunması ve
Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003.
19
20
Baytop, Turhan. İstanbul Florası Araştırmaları: Toplayıcılar, Herbaryumlar, Floralar, Botanik
Bahçeleri, Kaynaklar: 1553-1965. İstanbul: Eren Yayıncılık, 2002.
Bilginer, Ali R. Çamlıca : İstanbul’da Kalan Yaban Yaşamın Son Bahçesi. Alok Fatoğraf, 2011.
21
Bingöl, Yunus. “İstanbul Derelerinin Mevcut Durumu ve Taşkın Debilerinin Hesabı.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
22
Birpınar, M., G. F. Talu, and B. Gönençgil. “Environmental Effects of Maritime Traffic on
the Istanbul Strait.” Environmental Monitoring and Assessment 152, no. 1–4 (May 2009): 13–
23.
23
Büyükbay, Başak. “Pollution Prevention and Resource Conservation for Electronics
Industry; A Case Study in Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.
24
25
26
27
Çağlayan, Cem. “1997-2004 Yılları Arasında Doğalgaz Kullanımının İstanbul’un Hava
Kirliliği Üzerine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2005.
Çakar, Seda. “Kent Ağaçlarında İyileştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012.
Cebeci, H. Hüseyin. “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Ağaçlandırma
Alanlarındaki Entomolojik Sorunlar.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
Çelik, Aylin. “Yeşil Kuşak Kavramı ve İstanbul Kenti Yeşil Kuşak Sistemi İçin Öneriler.”
Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2005.
28
29
30
Çetiner, İkbal, and Nurten Ceylan. “Environmental Consequences of Rehabilitation of
Residential Buildings in Turkey: A Case Study of Istanbul.” Building & Environment 69
(November 2013): 149–159.
Çevik, Deniz. “Kent Ekolojisi Açısından Küçükçekmece Gölü ve Çevresinin İrdelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
Ceyhan Özben, Cemile. “İstanbul Boğazı’nın Çevre
Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Güvenliği
Açısından
114
31
Ceylan, Lütfiye. “İstanbul’daki Atıkların Çevre Sorunları Açısından Değerlendirilmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
32
Çıplak, Nesli, and John R Barton. “A System Dynamics Approach for Healthcare Waste
Management: A Case Study in Istanbul Metropolitan City, Turkey.” Waste Management &
Research: The Journal of the International Solid Wastes & Public Cleansing Association, ISWA 30,
no. 6 (June 2012): 576–586.
33
34
Coleman, Heather M., Gürdal Kanat, and F. İlter Aydınol Türkdoğan. “Restoration of the
Golden Horn Estuary (Haliç).” Water Research 43, no. 20 (December 2009): 4989–5003.
Coşkun, Özlem. “Local Government Green Space Policy: The Cases of Kartal and Sarıyer in
İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.
D-F
35
36
Dede, Bahar. “Climatological Trajectory Analysis of Air Pollution from Istanbul to Its
Surroundings.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.
Demir, Mete. “İstanbul`da Yol Ağaçlandırmasının Peyzaj Teknikleri Açısından İrdelenmesi
ve Ağaç Bilgi Sistemi Oluşturulması, AGABİS; Şişli-Cumhuriyet Caddesi Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
37
Dığıroğlu, Filiz. “19. Yüzyıl İstanbul: Hava Kirliliği Sorunu.” Toplumsal Tarih 24, no. 169
(Ocak 2008): 67–71.
38
Dikerler, Teoman. “Environmental Sensitivity Index and a Case Study: Bosphorus.” MA
Thesis, Istanbul Technical University, 2007.
39
Dil, Murat. “İstanbul`un Yeşil Alan Sisteminin Planlama Kriterleri Açısından
İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
40
Doğan, Burcu Aygün. “İklim Değişikliği Kapsamında Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı:
c40 Kentlerinin İrdelenmesi ve İstanbul İçin Model Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.
41
Doğan, Ertuğrul, and Selmin Burak. “Ship-Originated Pollution in the Istanbul Strait
(Bosphorus) and Marmara Sea.” Journal of Coastal Research 23, no. 2 (March 2007): 388–394.
42
Dokuzcan, Hilal. “Işık Kirliliği Açısından Kent Aydınlatması ve Taksim Meydanı Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.
43
Ece, Nur Jale. “İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazalarının Seyir ve Çevre Güvenliği Açısından
Analizi ve Zararsız Geçiş Koşullarında Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi,
2005.
44
Ellison, Katherine. “The Birdman of Istanbul.” Frontiers in Ecology and the Environment 5,
no. 2 (March 2007): 112.
45
Erbil, Aslı. “An Inquiry of Adaptation of Greenway Planning Strategy to the Istanbul
Metropolitan Area, Turkey: Towards an Understanding of Differences in Environmental
Discourses in Industrialized and Developing Countries.” Ph.D. dissertation, University of
Massachusetts Amherst, 2005.
46
Erbil, Aslı Öğüt. “Social Acceptance of the Clean Energy Concept: Exploring the Clean
Energy Understanding of Istanbul Residents.” Renewable & Sustainable Energy Reviews 15,
no. 9 (December 2011): 4498–4506.
115
47
Ermeydan, Murat. “Kent Ormanlarının Planlanması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.
48
49
Ertek, Mehmet. “İstanbul’da Rüzgar Santrallerinin Uygulanabilirliği ve Ekonomikliği.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
Ezber, Yasemin, Ömer Lütfi Şen, Tayfun Kindap, and Mehmet Karaca. “Climatic Effects of
Urbanization in Istanbul: A Statistical and Modeling Analysis.” International Journal of
Climatology 27, no. 5 (April 2007): 667–679.
G-J
50
Gül, Hülya, Halim İşsever, Ozkan Ayraz, and Günay Güngör. “Occupational and
Environmental Risk Factors for the Sick Building Syndrome in Modern Offices in Istanbul:
A Cross Sectional Study.” Indoor & Built Environment 16, no. 1 (February 2007): 47–54.
51
Gürevin, Cenk. “Ömerli (İstanbul) Baraj Gölü Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması ve
Sürdürülebilir Kullanımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
52
Han, Gül S. Akçay, Nihal Bektaş, and M. Salim Öncel. “Separate Collection Practice of
Packaging Waste as an Example of Küçükçekmece, Istanbul, Turkey.” Resources,
Conservation & Recycling 54, no. 12 (October 2010): 1317–1321.
53
Hızal, Erdem. “İstanbul Alemdağ Ormanlarının Varlığını Tehdit Eden Etkenler.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.
54
İkizer, İhsan. “Istanbul Metropolitan Municipality and Environment through the
Perspective of the EU.” MA Thesis, Marmara Üniversitesi, 2007.
55
Işık, Tuba. “Comperative Evaluation of Different Composting Technologies for Municipal
Solid Wastes in Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2009.
56
“İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi.” Yapı 33, no. 300 (Kasım 2006): 8–9.
57
“İstanbul’un Çöpleri Çimento Fırınlarında Ek Yakıta Dönüşüyor.” Bilim ve Teknik 42, no.
499 (Haziran 2009): 68–71.
K-N
58
Kabaalioğlu, Burcu Yağmur. “Beşiktaş İlçesi (İstanbul) Kentsel Ekolojisi.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
59
Kanat, Gürdal. “Municipal Solid-Waste Management in Istanbul.” Waste Management 30,
no. 8/9 (August 2010): 1737–1745.
60
Kap, Seher Demet. “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında Yeşil Alan Kullanımı; Boğaziçi
Öngörüm Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
61
Karaburun, Ahmet, Ali Demirci, and I. Shian Suen. “Impacts of Urban Growth on Forest
Cover in Istanbul (1987–2007).” Environmental Monitoring and Assessment 166, no. 1 (July
2010): 267–277.
62
Karadağ, Doğan. “İstanbul Evsel Katı Atık Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü ve Katı
Atık Bertaraf Maliyetlerinin Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2002.
116
63
64
65
66
Karakaş, Kadir. “Haliç Islah Projesi Çalışma Sonuçlarının İstatiksel Değerlendirilmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.
Karakaya, İnci. “İstanbul İçin Stratejik Kentsel Katı Atık Yönetimi Yaklaşımı.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
Karataş, Cevat. “Economic Appraisal of the Bosphorus Tube Tunnel and Istanbul Metro
Alternative and Their Environmental Impacts.” Middle East Technical University Studies in
Development 28, no. 1–2 (2001): 133–167.
Kart, Nilüfer. “İstanbul Tarihi Yarımada Yeşil Alanlarının Tarihsel Süreç İçerisindeki
Değişiminin İrdelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
67
68
69
Kavlak, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi ve İSTAÇ A.Ş. Modeli.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
Kaya, Pınar. “Yerel Yönetimlerde Katı Atık Yönetiminin Maliyet Analizi: Türkiye Geneli ve
İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
Kazancı, Süheyla. “Tehlikeli Atıkların Karayolu İle Taşınımının İncelenmesi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
70
Kırca, Simay. “Belgrad Ormanı (İstanbul) Çevresinde Peyzaj Devamlılık Değerlerinin
Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
71
72
Kupık, Mustafa. “Peyzaj Ekolojisi Kapsamında Yeşil Koridorlar : Haliç Bölgesi.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Kuşçu Şimşek, Çağdaş, Betül Şengezer. “İstanbul Metropoliten Alanında Kentsel
Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi.” Megaron 7, no. 2 (May 2012): 116–128.
73
Morkoç, Enis, Vildan Tüfekçi, Huseyin Tüfekçi, and Leyla Tolun. “Effects of Land-Based
Sources on Water Quality in the Ömerli Reservoir (Istanbul, Turkey).” Environmental
Geology 57, no. 5 (May 2009): 1035–1045.
74
Nair, Gülcan. “İstanbul’un Tarihi Korularının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.
O-S
75
76
Ocak, İbrahim. “Environmental Problems Caused by Istanbul Subway Excavation and
Suggestions for Remediation.” Environmental Geology 58, no. 7 (October 2009): 1557–1566.
Önal, Pınar. “Orman Köylerinde ORKÖY Tarafından Gerçekleştirilen Köy Kalkındırma
Projelerinin Uygulama Sonuçlarının Araştırılması (Şile-İstanbul).” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2010.
77
78
79
Özbaş, Binnur. “Risk Analysis Study of Maritime Traffic in the Strait of Istanbul.” PhD
dissertation, Boğaziçi University, 2010.
Özbaş, Birnur, and İlhan Or. “Analysis and Control of Maritime Transit Traffic through
the Istanbul Channel: A Simulation Approach.” Central European Journal of Operations
Research 15, no. 3 (September 2007): 235–252.
Özdemir, Adnan Cihat. “İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su
Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
117
80
Özdemir, Özlem, Filiz Karaman. “Ormansızlaşan Arazilerin Subjektif Değerleri: İstanbul
Anadolu Yakasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma.” İktisat İşletme ve Finans 20, no. 227 (Şubat
2005): 123–131.
81
82
Öztürk, Hüseyin, ed. Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu. Türk Deniz Araştırmaları
Vakfı, 2003.
Öztürk, İlkay. “Çevre Gürültüsü Analizleri ve İstanbul’da Seçilen Bir Pilot Bölgede Gürültü
Haritasının Elde Edilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.
83
Polat, Uraz. “Solid Waste Management Case Studies in Istanbul - Kemerburgaz and Bursa Geçit.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
84
Sağlam, Serhun. “İstanbul Metropolündeki Kent Ormanlarının Kullanım Kriterlerinin
Belirlenmesi ve Planlama Esasları.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
85
86
87
88
Sakınç, Esra, and Müjgan Sözen Şerefhanoğlu. “The Effect of Tall Buildings on Solar
Access of the Environment, İstanbul Levent as Case.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dergisi 29, no. 2 (2012): 95–106.
Şanlısoy, Adem. “İstanbul’daki Su Toplama Havzalarında Yaşanan Sorunlar, Nedenleri ve
Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
Şansal, Ahmet. “İstanbul Boğazı’ndaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel
Gürültünün Yönetimi? Bir Pilot Proje Örneği: İstanbul Boğazı’nda Online Gürültü İzleme
Sistemi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Sarı, Buket Akdağ, ed. 2005 İstanbul Çevre Durum Raporu. İstanbul: İstanbul Valiliği İl Çevre
ve Orman Müdürlüğü, 2006.
89
Saydam, Cemal. “Altınboynuz Haliç Nasıl Kurtulur?” Ekonomik Forum 8, no. 2 (Şubat 2001):
52–56.
90
———. “Haliç Kurtulur Mu?” Bilim ve Teknik no. 398 (Ocak 2001): 80–83.
91
92
93
Selçuk, Fatma Zeynep. “İstanbul Boğazı Alanının Ekolojik Peyzaj Planlaması İçin Bir
Değerlendirme Yöntemi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
Şen, İpek Melek. “İstanbul’un Asya Yakasının Peyzaj Ekolojisi Açısından İncelenmesi.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.
Sofu, Nazife. “Büyükçekmece Gölü ve Yakın Çevresinin Ekolojik Planlamaya Yönelik
Peyzaj Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, 2009.
T-Z
94
Tanık, A., B. Beler Baykal, and I.E. Gönenç. “A Long-Term Management Plan for a
Watershed in a World Metropolis – Istanbul.” Environmental Management & Health 11, no. 3
(June 2000): 208–215.
95
Taş, Tevfik. “İstanbul Ormanları: Kentle Doğanın Savaşı.” Atlas no. 107 (Şubat 2002): 86–
105.
96
Tezcan Yıldırım, Hasan. “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde Ormancılık Politikası
Yönünden Ağaçlandırma Sorunları ve Çözüm Yolları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2004.
118
97
Tezer, Azime, Ömer Lütfi Şen, İlke Akşehirli, and Nuket İpek Çetin. “Integrated Planning
for the Resilience of Urban Riverine Ecosystems: The Istanbul-Omerli Watershed Case.”
International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology 12, no. 2 (2012): 153.
98
The Radiological Accident in Istanbul. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2000.
99
Theodosi, C., U. Im, A. Bougiatioti, and P. Zarmpas. “Aerosol Chemical Composition over
Istanbul.” Science of the Total Environment 408, no. 12 (2010): 2482–2491.
100
Tokuş, Müge. “Kentsel Yeşil Ağlar: İstanbul Sarıyer Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2012.
101
Tokuşlu, Aydın. “İstanbul Boğazı`nda Gemi Kaynaklı Çevre Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2005.
102
Tonuk, Seda, and Kutlu Sevinç Kayıhan. “A Study on Sustainable Use of School Sites at
(Primary) Eco-Schools in Istanbul.” Journal of Environmental Planning and Management 56,
no. 7 (September 2013): 919–933.
103
Topalfakıoğlu, Güldem Canan. “Üsküdar İlçesindeki Yeşil Alanların Kullanımının ve
Kullanıcıların Memnuniyet Derecelerinin Değerlendirilmesi: Büyük Çamlıca Korusu, Fethi
Paşa Korusu ve Doğancılar Parkı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
104
Tufaner, Fatih. “İstiklal Caddesi ve Civarındaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan
Gürültünün Tespiti ve Haritalandırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2009.
105
Türer Başkaya, Fatma Ayçim. “İstanbul Kenti Katı Atık Alanlarının Peyzaj Planlaması
Açısından Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
106
Türkdoğan Aydınol, F. İlter, Gürdal Kanat, and Hürrem Bayhan. “Sea Water Quality
Assessment of Prince Islands’ Beaches in Istanbul.” Environmental Monitoring & Assessment
184, no. 1 (January 2012): 149–160.
107
Türker, Ali Yasin. “The Risk Assessment and Management of the Istanbul Strait.” PhD
dissertation, Boğaziçi University, 2008.
108
Türkhan, Mehmet Sait. “19. ve 20. Yüzyılda Haliç’te Çevre Sorunları ve Deniz Kirliliği.”
Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 60–66.
109
Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities: A Global
Assessment. Dordrecht: Springer, 2013.
110
111
Uslu, Şerafeddin. “Kent Ormanlarının Rekreasyonel Amaçlı Kullanımı ve İstanbul İli
Örneğinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
Uslu, Şerafeddin, Tülay Ayaşlıgil. “Kent Ormanlarının Rekreasyonel Amaçlı Kullanımı ve
İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi.” Megaron 2, no. 4 (2007): 213–236.
112
Uygur Ayva, Yeşim Birgül. “Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Tartışılan Alanlar ve
Yasal Sürecin İrdelenmesi, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2011.
113
Voulvouli, Aimilia. From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an
Urban Protest in Modern Istanbul. Oxford ; New York: Peter Lang, 2009.
114
———. “Transenvironmental Protest: The Arnavutköy Anti-Bridge Campaign in Istanbul.”
Environmental Politics 20, no. 6 (November 2011): 861–878.
119
115
116
______.
“Arnavutkoy
District
Initiative :
From
Environmentalism
to
Transenvironmentalism: Practicing Democracy in a Neighbourhood of Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University College London (University of London), 2008.
Yalçın, Azat. “İstanbul Haliç’inin ve Çevresinin Ekosistem Kimliğinin Belirlenmesi İle
Ekosisteme Uyumlu Koruma ve Yenileme Plan Kararlarına Altlık Oluşturulması.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.
117
Yalım, Funda, Simge Kurban. “Kentlerde Çevre Bilincinin Oluşturulması Sürecinde Bir
Halkla İlişkiler Aracı Olarak Festivallerden Yararlanılması : İstanbul Ecofest’e Katılanlar
Üzerine Bir Araştırma.” Selçuk İletişim 7, no. 4 (2013): 81–93.
118
Yaman, Cevat. “Costs Pertaining to the Collection, Transportation and Disposal of
Domestic Solid Wastes and General City Cleaning in the City of Istanbul.” Fresenius
Environmental Bulletin 21, no. 4 (April 2012): 908–917.
119
Yaman, Turan. “İstanbul’da Kentsel Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Potansiyelinin
Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007.
120
Yaşamış, Firuz. “Assessment of Compliance Performance of Environmental Regulations of
Industries in Tuzla (Istanbul, Turkey).” Environmental Management 39, no. 4 (April 2007):
575–586.
121
122
123
Yerebakan, Metin. İstanbul Tehlikeli Atık Bertaraf (İTAB) Projesi Fizibilite Etüdü. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2007.
Yıldız, Şenol, Cevat Yaman, Göksel Demir, and H. Kurtuluş Özcan. “Characterization of
Municipal Solid Waste in Istanbul, Turkey.” Environmental Progress & Sustainable Energy 32,
no. 3 (2013): 734–739.
Yönügül, Yunus. “İstanbul’daki İçme Suyu Havzalarının Önemi, İçme Suyu Koruma
Havzalarında Yaşanan Sorunlar, İdari Yargıya İntikal Etmiş Uyuşmazlıklar, Nedenleri ve
Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.
124
125
Yücel, Seher Demet. “Sürdürülebilir Kent ve Peyzaj İlişkisinde Ekolojik Geçiş Zonları:
İstanbul- Beykoz Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.
Yüksel, Ebubekir, Veysel Eroğlu, Hasan Z. Sarıkaya, and İsmail Koyuncu. “Current and
Future Strategies for Water and Wastewater Management of Istanbul City.” Environmental
Management 33, no. 2 (February 2004): 186–195.
120
Ekonomi, çalışma hayatı, emek, sınıf,
kentsel endüstriler, finans, ticaret
Economy, working life, labor, class, urban industries, finance, trade
1
2
3
A-C
2009 Yılı İstanbul küçük sanayi kapasite kullanım araştırması. İstanbul Ticaret Odası (İstanbul),
2011.
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da Gıda İşyerlerinin Potansiyeli Paneli. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2009.
4
Acıdı, Abdelhak. “Location Determinants of Textile Industries: A Case Study on the
Metropolitan Area of İstanbul.” PhD dissertation, Istanbul Technical University, 2004.
5
Açıkalın, Neriman. “A Sociological Study of Working Urban Poor in Istanbul and
Gaziantep.” PhD dissertation, METU, 2004.
6
7
———. “Enformel Sektör ve Yoksulluk: Kentsel İşgücü Pazarı Üzerine Etkileri, İstanbul ve
Gaziantep Örnekleri.” Sosyoekonomi 3, no. 6 (2007): 43–62.
Adaman, Fikret, and Tuğçe Bulut. 500 Milyonluk Umut Hikayeleri: Diyarbakır’dan İstanbul’a
Mikrokredi Maceraları. İstanbul: İletişim, 2007.
8
Ağırnaslı, Suphi Nejat. “Rethinking `flexible’ Capitalism: Exploring the Formation of
`flexible’ Capitalism in Turkey through the Case of the Shipyards of Tuzla/Istanbul.” MA
Thesis, Boğaziçi University, 2011.
9
Ahıska, Meltem. “Monsters That Remember: Tracing the Story of the Workers’ Monument
in Tophane, İstanbul.” New Perspectives on Turkey no. 45 (2011): 9–47.
10
Ak, Bahriye. “Deindustrialization under the Impact of Globalization: The Case of
Istanbul.” MA Thesis, METU, 2008.
11
Akarlı, Engin Deniz. “A Bundle of Rights and Obligations for Istanbul Artisans and
Traders, 1750-1840.” In Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making Persons
and Things, edited by Alain Pottage and Martha Mundy, 166–200. Cambridge ; New York:
Cambridge University Press, 2004.
121
12
13
14
15
16
———. “Law in the Market Place: Istanbul, 1730–1840.” In Dispensing Justice in Islam: Qadis
and Their Judgments, edited by Muhammad Khalid Masud, Rudolph Peters, and David S.
Powers, 245–270. Leiden: Brill, 2006.
Akbaş, Kasım. “Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki Değişim: İstanbul Örneği.” Doktora
tezi, Anadolu Üniversitesi, 2011.
Akbaş, Kasım. Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği: Avukatların Sınıfsal Konumlarındaki
Değişim: İstanbul Örneği. Ankara: Nota Bene, 2011.
Akçomak, İ. Semih, and E. Zehra Kasnakoğlu. “The Determinants of Earnings Differentials
in Ankara and Istanbul.” Middle East Technical University Studies in Development 30, no. 1
(June 2003): 1–17.
Akdemir, Nevra. Tuzla Tersaneler Bölgesinde Üretim İlişkilerinde Enformelleşme. Sosyal
Araştırma Vakfı, 2008.
17
———. “Tuzla Tersanelerinde Grev Bir Sembol Olabilir Mi?” İktisat Dergisi no. 498 (Ağustos
2008): 121–125.
18
Akdemir, Refiye Nevra. “Kalkınma ve Sermaye Birikimi Sürecinde Enformelleşme: Tuzla
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
19
Akdoğan, Gizem. “Dealing with Rapid Development: Creation of the Informal Urban
Economy and Gecekondu Housing in Istanbul.” M.Arch., Iowa State University, 2009.
20
Akgöz, Görkem. “Many Voices of a Turkish State Factory: Working at Bakırköy Cloth
Factory, 1932-50.” Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, 2012.
21
Aksoy, Ceren. “İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının
Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan Incelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.
22
Aksoy, Hürrem, ed. İstanbul İstihdam Raporu. İstanbul: T.C. İstanbul Valiliği İl İstihdam
Kurulu, 2007.
23
———. “İstanbul İstihdam Raporu.” Mercek 12, no. 48 (Ekim 2007): 31–43.
24
Aktaş, Uğur. İstanbul’un 100 Esnafı. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.
25
Akten, Necmettin. “İstanbul Kapanları: Dünyanın İlk Lojistik Üsleri.” Standard 49, no. 573
(Şubat 2010): 30–37.
26
Aktuğ, Ahmet. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İktisadi Teşebbüslerinin Genel Durumları:
İstaç A.Ş. Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
27
28
Akyazılı, Tuğba. “Serbest Bölgelerin Ekonomik Açıdan İncelenmesi: İstanbul Deri ve
Sanayi Serbest Bölgesi İle İlgili Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2011.
Al, Hüseyin. “Banque de Constantinople ve İstanbul Bankası Adlarıyla Da Bilinen
Dersaadet Bankası’nın Kuruluşu.” Toplumsal Tarih 14, no. 80 (Ağustos 2000): 18–22.
29
30
———. “Ondokuzuncu Yüzyılda Ülke Riski, Uluslararası Finans Politik, İngiliz Tahvil
Sahipleri ve Babıali.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
Al, Hüseyin, Şevket Kamil Akar. “Söylentinin Gücü: İstanbul’da Büyük Panik ve 1861
Finansal Krizi.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 7 (Bahar-Yaz 2008): 23–59.
31
Albayrak, Ayşe Nur. “Bölgesel Rekabet Gücü ve Yenilikçilik: İstanbul ve Doğu Marmara
Bölgesi/Otomotiv Sektörü.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
122
32
33
34
Alkan, Mehmet Ö. “Chicago’dan İstanbul’a, Haymarket’ten Taksim’e 1 Mayıs Tarihinin
İzinde...” Toplumsal Tarih no. 209 (May 2011): 18–26.
Alkay, Elif, and Geoffrey J. D. Hewings. “The Determinants of Agglomeration for the
Manufacturing Sector in the Istanbul Metropolitan Area.” Annals of Regional Science 48, no.
1 (February 2012): 225–245.
Alkin, Emre. “İMKB ve İstanbul’un Genç/Değişen Yüzü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul)
(2003): 159–162.
35
Altıntaş, Evrim. “Child Labour in Turkey from a Global Perspective: A Case Study of
Working Children in İstanbul.” MA Thesis, Koç University, 2006.
36
Altunkaynak, Oğuz, Levent Önen, Rian Disci, and Kürşat Özdilli. “Depression in Tax Office
Workers in Istanbul and Its Affecting Factors.” Indoor and Built Environment 17, no. 5
(October 2008): 414–420.
37
38
39
40
Anmaç, Gülçin. “Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kuyumculuğun İstanbul
Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2013.
Apak, Sudi, and Görkem Elverici. “‘İstanbul’un Finans Merkezi Olması’ Projesinin
Değerlendirilmesi.” Muhasebe ve Finansman Dergisi no. 38 (2008): 9–20.
Aras Erdoğan, Fatma. “Etnik (çingene) İşgücünün Enformel İşgücü Piyasasına Katılım
Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: İstanbul (Cankurtaran) ve Edirne
(Menzilahir) Örnekleri.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 1
(2009): 75–100.
Aras, Rahmi, H. Özgür İmirzi, and Halil Akın. “İstanbul’daki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya
Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.” Politeknik Dergisi 10, no. 1 (Ocak
2007): 105–110.
41
Aren, Tülin. “İstanbul Ticaret Odası’nın Kuruluşu.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 61
(Şubat 2002): 76–78.
42
43
Arı, Samet. “The Relationship between the Burnout and Organizational Commitment
Levels of the Police Officers’: A Research on İstanbul Police Headquarters.” MA Thesis,
Marmara University, 2011.
Arıcan, İrfan. “Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Bilimsel Araştırma Projeleri ve
Marmara Üniversitesi Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
44
Arıkan, Zeki. “Midilli-İstanbul Arasındaki Zeytinyağı Ticareti.” Tarih Araştırmaları Dergisi
25, no. 40 (2006): 1–28.
45
Arslan, Bülent. “Çalışanlarda Çatışma Çözme Yöntemlerinin Tükenmişlik Üzerine Etkisi
ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar
Üniversitesi, 2010.
46
Arslan, Mehmet Cemil. “Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Bir Yöntem Olarak Belediye
İktisadi Teşebbüsleri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2000.
47
48
Atabaki, Touraj, and Gavin Brockett, eds. Ottoman and Republican Turkish Labour History.
Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009.
Ataoğlu, Burcu. “Yenilikçiliğin Yerel Dinamikleri, İstanbul Metropoliten Alanında İlaç
Sektörünün Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
123
49
50
51
Ataş, Mehmet Cahit. “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Mekansal Etkileri.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Atış, Tolga. “Kentsel Saçak - Sanayi Dinamiği ve Ulaşım İlişkisi: Beylikdüzü Organize
Sanayi Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
Avcu, Yılmaz. “Örgüt Kültürü ve Liderlik Tarzları Arasındaki ilişkiler: İstanbul Emniyet
Müdürlüğünde Bulunan Orta Kadame Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans
Tezi, Beykent Üniversitesi, 2008.
52
Aydın, Fetiye. “İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Kavramının Toplam Kalite Yönetimi Açısından
Irdelenmesi Gemi Inşaa Sanayinde (Tuzla Tersaneler Bölgesi) Bir Araştırma.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
53
54
55
56
57
58
59
Aydın, Mehmet. “Mütareke Döneminde İstanbul’un İaşesi (1918-1922).” Doktora tezi, On
Dokuz Mayıs Üniversitesi, 2002.
Aydın, Seda. “İş Hayatında Tükenmişlik ve Eminönü İlçesi Banka Çalışanları Üzerinde Bir
Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
Aydın, Zafer. “Direnişin Ardından Paşabahçe.” Birikim 162 (Ekim 2002): 125–128.
Aydoğan, Hasan. “Merter’de Konfeksiyon Sanayii.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2001.
Aynural, Salih. İstanbul Değirmenleri ve Fırınları: Zahire Ticareti (1740-1840). 126. İstanbul:
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2002.
———. “The Millers and Bakers of Istanbul (1750–1840).” In Crafts and Craftsmen of the
Middle East: Fashioning the Individual in the Muslim Mediterranean, edited by Suraiya Faroqhi
and Randi Deguilhem, 153–157. London: I.B. Tauris, 2005.
Bakır, Onur. “Devamını Çağıran Çalışma: İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri.” Evrensel
Kültür no. 234 (Haziran 2011): 58–60.
60
Bal, Harun. “Laleli Piyasası, Bavul Ticareti ve Geleceği.” Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar
41, no. 483 (Haziran 2004): 34–49.
61
Balsoy, Gülhan. “Gendering Ottoman Labor History: The Cibali Régie Factory in the Early
Twentieth Century.” International Review of Social History 54 (December 2, 2009): 45–68.
62
63
Baş, Ali İhsan. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
Başdar, Sinem. “The Formal and the Informal in Istanbul’s Taxi Sector.” MA Thesis,
Nevşehir University, 2011.
64
65
66
67
Bellisoy, Cezmi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri: İstihdam ve Ücretleri.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Bengisu, Murat, and Füsun Bengisu. “Beykoz Glassware and Elements That Shaped It in
the Nineteenth Century.” Design Issues 29, no. 1 (Winter 2013): 79.
Benli, Kemal. “İstanbul İli Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının SosyoEkonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlanması.” Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal
Üniversitesi, 2009.
Benlisoy, Stefo. “Dersaadet’te Mukim Nevşehirli Peynirci Esnafı İttihadı.” Tarih ve Toplum
40, no. 239 (Kasım 2003): 260–265.
124
68
Berridge, G. R. “English Dragomans and Oriental Secretaries: The Early Nineteenth
Century Origins of the Anglicization of the British Embassy Drogmanat in
Constantinople.” Diplomacy & Statecraft 14, no. 4 (December 2003): 137–152.
69
Bilge, Ali, Süleyman Kalkan, Adnan Memiş, Selçuk Tuğrul, and Reha Yolalan. “Kriz Sonrası
Türk Bankacılık Sektörü İstanbul Yaklaşımı ve Sonuçları.” İktisat İşletme ve Finans 19, no.
220 (Temmuz 2004): 5–35.
70
71
72
73
74
75
76
Bilgin, Mehmet Hüseyin. İstanbul Organize Sanayi Bölgeleri ve Siteleri. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2004.
Birelma, Alpkan. “İstanbul’un Bir İşçi Mahallesinde İşçi Öznellikleri.” Birikim 278–279
(Haziran-Temmuz 2012): 135–153.
Bora, Tanıl. “Taksim, 1 Mayıs 1977 ve Yüzleşme.” Birikim no. 253 (May 2010): 8–10.
Büğüş, Nuri. “Beykoz Ayakkabı Fabrikası ve Deri İmalatı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2001.
Buluttekin, Mehmet Burak. “19. Yüzyılda İstanbul’daki Finansal Sistemin Ahkam
Defterleri Çerçevesinde Hukuki ve Ekonomik Analizi.” Doktora tezi, Marmara
Üniversitesi, 2012.
Çağdaş, Sibel Serap. “İstanbul İlinde Sanayide Çalışan Çocukların Karşılaştıkları İstismar
ve İhmaller.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Çakıcı, Zeynep. “Esenlik ve Akademik Tükenmişlik İlişkisi: İstanbul’daki Vakıf
Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
77
78
79
80
Camgöz, Mevlüt. “19. Yüzyıl Osmanlı İstanbulu’nda Zahire Fiyatları ve Tedarik Bölgeleri.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Canpolat, Ezgi. “The Self as Enterprise: Producing New Middle Class Subjectivities in
Multinational Workplaces in İstanbul.” MA Thesis, Koç University, 2010.
Can, Kadir. Çarşı-Pazar İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
Çakmak, Ömer. “İstanbul Mahkemesi’ne Ait 201 Numaralı Narh Defteri.” Yüksek Lisans
Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.
81
Çelik, Aziz, Zafer Aydın. Paşabahçe 1966: Gelenek Yaratan Grev. İstanbul: TÜSTAV, 2006.
82
Çelik, Mustafa. “Eğitim Kurumlarının Çoğullaşması Bağlamında İstanbul`da Eğitim
Danışmanlık Şirketleri: Kuruluş Amaçları ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Bir Araştırma.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
83
84
85
86
87
Çelik, Nihal. “İmmigrant Domestic Women Workers in Ankara and İstanbul.” MA Thesis,
METU, 2005.
Çelik, Serkan. “Gemi Üretiminde Yer Seçim Eğilimleri ve Küme Yapıları; Tuzla Özel Sektör
Tersaneler Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.
Cengiz, Abit. “1929 Ekonomik Krizinin İstanbul’a Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2008.
Cengiz, Fatma Bilge. “Türkiye’de Sendikaların Düzensiz Emek Göçüne Bakışı: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
Cernovodeanu, Paul. “The Cosmopolitan World of the Levantine Dragomans of
Constantinople (Eighteenth-Nineteenth Centuries).” Historical Yearbook 2 (January 2005):
49–60.
125
88
Çetin, Sinan. “Booksellers and Their Catalogs in Hamidian İstanbul, 1884-1901.” MA
Thesis, Boğaziçi University, 2010.
89
Çetin, Tamer, and Fuat Oğuz. “The Effects of Economic Regulation in the Istanbul Taxicab
Market.” Economic Affairs 30, no. 3 (October 2010): 59.
90
Çetin, Tamer, Kadir Yasin Eryiğit. “Estimating the Effects of Entry Regulation in the
Istanbul Taxicab Market.” Transportation Research 45, no. 6 (2011): 476–484.
91
Çetin Yalçın, Neriman. “Muhasebe Meslek Mensubu Kadınların Cinsiyete Dayalı
Ayrımcılık Nedeni İle Yaşadığı Mesleki Sorunlar ve İstanbul İli Saha Araştırması.” Yüksek
Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2008.
92
93
94
Çetinkaya Erdoğanaras, Fatma. “Labor Market Transformation in Technologically
Renewed Firms: Printing and Publishing Sector in Case of İstanbul.” PhD dissertation,
METU, 2002.
Çetintaş, Dinçer. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Çevik, Fatih. Uluslararası Finans Merkezleri, Ülke Ekonomilerine Etkileri ve İstanbul’un
Potansiyeli. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
95
Çizioğlu, Payan. İstanbul’da Vergici Olmak. İkaros, 2013.
96
Çoban, Ümit. “Finans Merkezlerinin Kentsel Mekâna Etkisi, Riskler ve Fırsatlar: İstanbul
Finans Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
97
Çörek, Çiğdem. “Is Jewelry Still a Craft? The Role of Trust and Work Ethic in Jewelry
Sector: The Case of Istanbul Grand Bazaar.” MA Thesis, METU, 2011.
98
______. Is Jewelry Still a Craft?: The Role of Trust and Work Ethic in Jewelry Sector :The Case of
Istanbul Grand Bazaar. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011.
99
Coşkuner, Kerem. “İstanbul Balıkçıları: Dersaadet Balıkçı Esnafı Cemiyeti (1923).” Tarih ve
Toplum 40, no. 238/Özel sayı: Osmanlı'da Cemiyetler I (Ekim 2003): 216–225.
100
Çubukçu, Soner. “Making and Unmaking of Class: An Inquiry into the Working Class
Experiences of Garment Workers in Istanbul under Flexible and Precarious Conditions.”
MA Thesis, METU, 2012.
D-F
101
102
Dağdelen, Görkem. “Changing Labour Market Positions and Workplace Interactions of
Irregular Moldovan Migrants: The Case of Textile/clothing Sector in Istanbul, Turkey.”
MA Thesis, METU, 2008.
Dal, Ahmet. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de Çalışanların Örgütsel
Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.
103
104
105
Danış, Didem. “A Faith That Binds: Iraqi Christian Women on the Domestic Service Ladder
of Istanbul.” Journal of Ethnic & Migration Studies 33, no. 4 (May 2007): 601–615.
Dayıoğlu, Recep. İstanbul’daki Mesleki Teknik Öğretim Okullarında Eğitimi Verilen Alan ve
Dalların İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitelerine ve İlçelere Göre Dağılımı: Meslek Dalları
İtibariyle İstanbul’daki Meslek Liseleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
Dedeoğlu, Saniye. “Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters
and Azerbaijani Immigrants.” Middle Eastern Studies 47, no. 4 (2011): 663.
126
106
———. “Hidden Hands : Invisible Workers : Women’s Work in Istanbul’s Garment
Industry.” Ph.D. dissertation, School of Oriental and African Studies (University of
London), 2005.
107
———. “Survival of the Excluded: Azerbaijani Immigrant Women’s Survival Strategies and
Industrial Work in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (January 1, 2011): 26–33.
108
———. Women Workers in Turkey: Global Industrial Production in Istanbul. I B Tauris & Co Ltd,
2008.
109
Demir, Gülper. “Boutique Pastry Management as a Rising Services Marketing Practice and
a Comprehensive Survey of Boutique Pastries in İstanbul.” PhD dissertation, Işık
University, 2008.
110
Demir, Hıdır. “İstanbul İlinin Hayvancılığı, Sorunları ve Öneriler.” Marmara’da Tarım no.
76 (2001): 10–12.
111
Demirci, Metin. “İstanbul Limanları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
112
Demircioğlu,
Nadin.
“İstanbul
Kent
Merkezinde
Ticari
Bölgelerin
Yeniden
Canlandırılması: Karaköy-Perşembe Pazarı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2012.
113
Demirkaya, Yüksel. “Avrupa Birliği’nin Yerel Kamu Şirketleri Stratejisi: Türkiye’de
Hukuki Yapı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları.” Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 13 (2010): 420–444.
114
Deniz, Mehmet Baki. Contemporary Urban Movements and Formation of Working Class in
Turkey: The Case of Two Neighbourhoods in Istanbul and Ankara. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2011.
115
Deniz, R. Baki. “Eğlenceli Perakendecilik (Retailtainment) "İstanbul’da Faaliyet Gösteren
Başlıca Alışveriş Merkezlerinde Retailtainment Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma.”
Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8, no. 30 (2008): 115–121.
116
Devran, Fetullah. “Dersadet Rıhtım Şirketi: Kuruluşu ve Faaliyetleri (1890-1935).” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
117
Dizkırıcı, Ahmet Selçuk D. “Considering Istanbul As A Financial Center: Targets, Following
Steps.” International Journal of Business and Social Science 3, no. 18 (September 2012): 69–77.
118
______. “Comparision of Istanbul with Hong Kong and Singapore for Regional Treasury
Centers.” Journal of Business Research-Turk / İsletme Araştırmaları Dergisi 4, no. 4 (December
2012): 31–44.
119
120
121
122
123
Doğan, Kadir. “İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik
Analizi.” Journal of Fisheries Sciences 4, no. 4 (2010): 318.
Doğan, M. Görkem, and Başaran Aksu. “‘Yeni’ İşçi Sınıfı, ‘İşsiz İşçiler’ ve Dayanışma:
Birumut Deneyimi.” Birikim 241 (May 2009): 24–31.
Dökmeci, Vedia, Burçin Yazgı, and Evren Özus. “Informal Retailing in a Global Age: The
Growth of Periodic Markets in Istanbul, 1980–2002.” Cities 23, no. 1 (February 2006): 44–55.
Duran, Meltem, ed. Food Exporters of Istanbul. İstanbul: İstanbul Chamber of Commerce,
2005.
Duru, Aslı. “Istanbul’s Weekly Periodic Markets: Narratives of Access, Provisioning, and
Governance.” Ph.D. dissertation, Carleton University, 2012.
127
124
Duyar, Gürkan. “İş Sağlığı ve Güvenliği, Tuzla Tersaneleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Kocaeli Üniversitesi, 2010.
125
Eceral Özelçi, Tanyel, Bilge Köroğlu Armatlı, Aysu Uğurlar. “Kuyumculuk Kümeleri:
İstanbul Kapalıçarşı İle Dünya Örneklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.” Ekonomik
Yaklaşım 20, no. 70 (2009): 121–143.
126
Eder, Mine, and Özlem Öz. “From Cross-Border Exchange Networks to Transnational
Trading Practices? The Case of Shuttle Traders in Laleli, Istanbul.” In Transnational
Communities: Shaping Global Economic Governance, edited by Marie-Laure Djelic and Sigrid
Quack. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010.
127
Egit, Esin. “The ‘Modern and Independent’ Women of Generation 1980: Self and
Subjectivity among Secular, Middle-Class Women in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation,
City University of New York, 2013.
128
129
Ekin, Nusret. Türkiye’de Yapay İstihdam ve İstihdam Politikaları. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2000.
Ekşi, A. Güleser. “Değişen İstanbul’un Esas Değerleri: Ahi Teşkilatı, Peştemal Kuşatma.”
Mimar ve Mühendis no. 63 (Kasım-Aralık 2011): 86–87.
130
Eloğlu, Selen Çağlayık. Urban Agriculture in Istanbul: The Road to Food Security and
Sustainability. Lambert Academic Publishing, 2013.
131
Emrence, Cem. “İstanbul Tramvayında Sınıf ve Kimlik (1871-1922).” Toplumsal Tarih 16,
no. 93 (Eylül 2001): 6–13.
132
Ender, Murat Hulki. Bir Galata Bankerinin Portresi: George Zarifi. İstanbul: Osmanlı Bankası
Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2004.
133
Enlil, Zeynep Merey, Yigit Evren, and İclal Dinçer. “Cultural Triangle and Beyond: A
Spatial Analysis of Cultural Industries in Istanbul.” Planning Practice & Research 26, no. 2
(April 2011): 167–183.
134
Entemiz, Gökçe. “Rekabet Ortamında Otomotiv Sanayinin Yer Seçimi Yönlendiricileri ve
Mekansal Etkileri: ‘İstanbul Metropoliten Alan ve Yakın Çevresi’ Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
135
Erdem, Ilgın. “New Workers Confronting the Old Rules of Industrial Vocational Education
in a New Era: Working Class Experience in Alibeyköy School.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2008.
136
Erdem Kabadayı, Mustafa. “Working in a Fez Factory in Istanbul in the Late Nineteenth
Century: Division of Labour and Networks of Migration Formed along Ethno-Religious
Lines.” International Review of Social History 54, no. Supplement S17 (2009): 69–90.
137
138
Erdinçli, İhsan. “Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı’da Birahaneler ve
Birahanecilik (İstanbul ve İzmir Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2012.
Erdoğan, E. Okan. “İSİAD İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği
[Söyleşi].” Metal Makina 17, no. 148 (Temmuz-Ağustos 2004): 420–422.
139
Erdoğanaranas, Fatma. “Teknolojisini Yenileyen Firmalarda İşgücü Piyasasının
Dönüşümü: İstanbul Basım ve Yayın Sektörü Örneği.” In Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere
İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923 - 2003, edited by Ayda Eraydın. Ankara:
Dost Kitabevi Yayınları, 2006: 361-381.
128
140
Eren, Ercan. “Bira İmalathanelerinden Bira Fabrikalarına: Bomonti ve Olimpos.” Toplumsal
Tarih no. 144 (Aralık 2005): 84–93.
141
———. Türkiye’de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları. İstanbul: İstanbul Sanayi Odası,
2000.
142
Eren, Mete. “İstanbul Metropoliten Alanında 1980 Sonrası Gelişen Alışveriş Merkezleri
Olguları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
143
Eren, Serdar. “Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi : İstanbul İli Uluslararası
Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir
Araştırma.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013.
144
Ergenekon, Laçin. “Üst Gelir Gruplarının Kentte Değişen Yerseçimi Davranışları Üzerine
Bir Araştırma: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003.
145
146
Erginli, Bürge Elvan. “Intra-Metropolitan Mobility Patterns in Istanbul.” MA Thesis,
Istanbul Technical University, 2010.
Ergöz, Ebru. “Mimarlık Mesleği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mezunlarının Mesleki Kariyeri: Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2002.
147
Ergüder, Başak. Galata Hanları 1868 1945 : Paranın Serüveni. Sosyal Araştırma Vakfı, 2011.
148
———. “İstanbul’un Finans Sermayesi Haritasında Galata Hanları (1868- 1945).” Doktora
tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
149
Erken, Erhan. “Osmanlı’da Ekonomi Basını: Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi Örneği
(1885-1886) (1-26. Sayıların Transkripsiyonu).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
2010.
150
151
Ersun, Oğuz, Ülkü Uzunçarşılı. İstanbul’daki Semt Pazarları Envanter Çalışması. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2004.
Ertan, Asaf. İstanbul Boğazı’nda Balıkçılık. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.
152
Ertekin, Özhan, Vedia Dökmeci, Tuba Ünlükara, and Evren Özus. “Spatial Distribution of
Shopping Malls and Analysis of Their Trade Areas in Istanbul.” European Planning Studies
16, no. 1 (January 2008): 143–156.
153
Ertuğ, Nejdet. Osmanlı Döneminde İstanbul Hammalları. İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.
154
Ertuğral Muğan, Suna. “İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul’daki 5 Yıldızlı
Otellere Yönelik Bir Çalışma.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 52, no. 2
(2002): 1–13.
155
156
157
158
Ertuna, İbrahim Özer. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun Yirmi Yılı, (1983-2004).
İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Yayınları, 2005.
Esenduran, Mustafa. “İstanbul’da Elektrik Üretiminin Başlangıcı ve Tarihi.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Fertekligil, Azmi. Türkiye’de Borsa’nın Tarihçesi. İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası, 2000.
Filiz, Anlam. “Producing Gender Talk in Relation to Class and Ethnicity:
Conceptualizations of Gender Equality, Gender Roles and Womanhood by White Collar
Women in Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2011.
129
G-J
159
Genç, Hamdi. “İstanbul Boğaziçi Sahilleri: Sanayileşmeye Gösterilen Tepkiler.” Toplumsal
Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 56–59.
160
Gök, Murat, Mine Özaşçılar, Neylan Ziyalar. “İstanbul’da 1997-2002 Yılları Arasında Polis
İntiharları.” Polis Bilimleri Dergisi 6, no. 3–4 (2004): 31–43.
161
Göl, Berke. “İstanbul’da Yeni Kitapçılık Üzerine Notlar.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul)
(2003): 203–205.
162
Gölçek, Erkan. “Ekonomik Kriz, Göç ve Bavul Ticareti: Laleli Piyasası Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
163
Grant, John. Made with: Brands, Creatives and Entrepreneurs of the New Global Interland. LID
Publishing, 2013.
164
Gül, Hülya, Halim Işsever, Ozkan Ayraz, and Günay Güngör. “Occupational and
Environmental Risk Factors for the Sick Building Syndrome in Modern Offices in Istanbul:
A Cross Sectional Study.” Indoor & Built Environment 16, no. 1 (February 2007): 47–54.
165
Gülcan, Yaprak, Sedef Akgüngör, and Yeşim Kuştepeli. “Knowledge Generation and
Innovativeness in Turkish Textile Industry: Comparison of Istanbul and Denizli.” European
Planning Studies 19, no. 7 (2011): 1229.
166
Güler-Müftüoğlu, Berna. “İstanbul-Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretiminin Değişen Yapısı ve
Farklılaşan İşgücü.” Toplum ve Bilim 86 (Güz 2000): 118–138.
167
Gülsoy, Ufuk, Bayram Nazır, eds. Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası,
1882-1923. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
168
Güngör, G., K. Benli, and H. Güngör. “Marmara Denizi’nde Deniz Ürünleri Pazarlaması:
İstanbul İli Sahil Şeridi Örneği.” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 9, no. 3 (October 2012): 98–
108.
169
170
171
Gürlesel, Can Fuat. “İstanbul İçin Vizyon ve Strateji Önerileri.” Finans Dünyası no. 203
(Kasım 2006): 80–83.
———. “İstanbul’da Sanayi Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Desantralizasyon.” Finans
Dünyası no. 202 (Ekim 2006): 36–39.
Gürpınar, Avşar. “Küreselleşen Kentte Oyuncak: İstanbul’da Bölgesel Bir Oyuncakçı
Kümelenmesi Üzerine.” Ileti-ş-im (Aralık 2012): 133–145.
172
Halaçoğlu, Başak. “Üniversitelerdeki Akademik Personelin Mesleki Yabancılaşma
Düzeylerinin Çok Boyutlu İncelenmesi- İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe
Üniversitesi, 2009.
173
Han, Ayhan. “Spatial Organization at Bosporus: The Piers and Granaries (1750-1815).” MA
Thesis, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.
174
Hoşgör, Sümeyye. “Credit and Financing in Early Modern Ottoman Empire: The Galata
Example.” MA Thesis, METU, 2012.
175
176
Hulkiender, Murat. “Devletin Finans Çevreleriyle İlişkileri Açısından Galata Bankeri
George Zarifi (1806-1884).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
“İkitelli-Gedikpaşa Ring Hattı.” Ekonomik Forum 11 (Ekim 2004): 64–65.
130
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
İnal, Evren. “İstanbul Levent Bölgesindeki Gayrimenkul Pazarı ve Karma Kullanımlı Bir
Yatırım Projesinin Finansal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2007.
İnar, Seval. “İstanbul Sanayi Odası’nın Kuruluşu.” Mimar ve Mühendis no. 32 (2003): 72–74.
İnce, Mustafa. “The Istanbul Textile Guilds in the First Half of the Ninenteenth Century.”
MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.
İnce, N., H. İşsever, H. İnce, B. Özyıldırım, E. Işık, B. Hapçıoğlu, K. Özdilli, M. Akçay, B.
Çalak, and N. Agkoç. “Hypertension in Leather Tanning Workers Working in Istanbul,
Turkey.” Singapore Medical Journal 49, no. 11 (November 2008): 874–878.
“İnşaat Ya Resullah.” Birikim (Ekim 2011).
İpek, Nurdan. “Selanik ve İstanbul’da Seçkin Yahudi Bankerler (1850-1908).” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2011.
İpekçi, Veysel. “II. Abdülhamit Dönemi İstanbul Sanayii.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2012.
İş Adamları İçin İstanbul Rehberi: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.
İşsever, H., H. Gül, M. Erelel, F. Erkan, and G. Yılmaz Güngör. “Health Problems of Garbage
Collectors in Istanbul.” Indoor & Built Environment 11, no. 5 (September 2002): 293–301.
İşsever, Halim, Bedia Ayhan Özyıldırım, Nurhan İnce, Haluk İnce, Recep Bayraktarlı, E.
Işık, Özkan Ayvaz, et al. “Respiratory Functions of the People Working in Solid Waste
Storage Centers in Istanbul.” Nobel Medicus Journal 7, no. 1 (January 2011): 29–36.
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Işsever, Halim, Bedia Ayhan Özyıldırım, Erdem Akçay, and Yıldız Yeğenoğlu. “Respiratory
Problems in Tannery Workers in Istanbul.” Indoor and Built Environment 16, no. 2 (April
2007): 177–183.
Istanbul 2009: IMF World Bank Summit. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
İstanbul Bölgesi’nde Yatırım ve Yatırımın Önündeki Engeller. İstanbul: İstanbul Kalkınma
Ajansı, 2012.
İstanbul İmalat Sanayii Rehberi: Önde Gelen Şirketlerin Adresleri, Telefon, Telefaks Numaraları, EPostaları ve Internet Siteleri: Alfabetik Dizin. İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2006.
Istanbul in Figures: 2008. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2008.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 1999 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2000.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2000 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2001.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2001 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2002.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2002 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2003.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2003 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2004.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2004 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2005.
131
198
199
200
201
202
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2005 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2006.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2006 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2007.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2007 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası (İstanbul), 2008.
İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2011 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2012.
İstanbul Özürlüler İstihdam Araştırma ve Geliştirme Raporu, 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2010.
203
İstanbul Piyasa Eğilim ve Beklenti İndeksi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
204
İstanbul Piyasa Güven İndeksi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
205
İstanbul Raporu. İstanbul: MÜSİAD, 2005.
206
İstanbul Rekabet Endeksi-39 İlçe. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2012.
207
208
209
210
211
İstanbul Tarım Master Planı: İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına
Destek Projesi. İstanbul: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, 2003.
İstanbul Ticaret Odası Tarihi, Organizasyonu, Çalışmaları, Hedefleri: 2005. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2005.
İstanbul Ticaret Odası: Görev, Sorumluluk ve Çalışmaları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2005.
İstanbul Ticaret Odası: İstanbul’un Gelişimine Adanmış Bir Kurum: 2010. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2010.
İstanbul Ticaret Odası: İstanbul’un Gelişimine Adanmış Bir Kurum: 2011. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2011.
212
“İstanbul: A Regional Center For Finance and Services.” ICOC (İstanbul Chamber of
Commerce) no. 59 (2001): 28–31.
213
Istanbul: For Foreign Businessmen. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2006.
214
“İstanbul Yaklaşımı ve Beklentiler.” Banka ve Ekonomik Yorumlar 38, no. 12 (Aralık 2001):
5–22.
215
“İstanbul’da Bir Ticaret Merkezi Projesi.” Yapı no. 290 (Ocak 2006): 78–80.
216
217
İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar: Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması. İstanbul:
Erguvan Yayınevi, 2004.
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2006. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası (İstanbul),
2006.
218
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2007. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.
219
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.
220
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
221
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2010. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.
222
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: 2011. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
223
İstanbul’da Yabancı Sermaye Göstergeleri: Yıllık: 2012. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
224
İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2007. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.
132
225
İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2012. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.
226
İstanbul’un Rekabetçi Sektörleri. İstanbul: İTO, 2007.
K-N
227
228
Kalcı, Ünal, Hilal Usta. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2000. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2000.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2001. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2001.
229
Kaldjian, Paul J. “Istanbul’s Bostans: A Millennium of Market Gardens.” Geographical
Review 94, no. 3 (July 2004): 284–304.
230
Kaldjian, Paul Jeremy. “Urban Food Security and Contemporary Istanbul: Gardens,
Bazaars and the Countryside.” Ph.D., The University of Arizona, 2000.
231
232
Kaleağası, Bahadır. “Hedef İstanbul 2011...ve Ötesi.” Finans Dünyası no. 220 (Nisan 2008):
62–65.
Kalender, Ahmet. “Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadelede Yaşanan Sorunlar: İstanbul Örneği
2007-2008.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.
233
Kanzık, Alp. “The Kurdish Migrants in Yenibosna: ‘Social Exclusion’, Class and Politics.”
MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
234
Karabay, Muhsin. “Eyüp Oyuncakçıları.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak 2006): 91–92.
235
236
237
238
239
240
Karabulut, H. Zeynep. “İstanbul`da Alışveriş Merkezleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2002.
Karahan, Ayhan. “Laleli’de Ticaretin Rengi Değişiyor [Konuşma].” Finans Dünyası no. 201
(Eylül 2006): 30–34.
Karakışla, Yavuz Selim. Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniyesi ve Müslüman Osmanlı
Kadın Telefon Memureleri (1913). İstanbul: Türk Telekom, 2008.
Kasımoğlu, Şirin. “Perakende Ticaret Mağazalarının Değerine Etki Eden Faktörler:
Bakırköy İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
Kaya, Çiğdem, and Burcu Yağız. “Design in Informal Economies: Craft Neighborhoods in
Istanbul.” Design Issues 27, no. 2 (April 2011): 59–71.
Kaya, Mustafa. “Merkezi İş Alanlarındaki Yük Hareketlerine Yönelik Bir Öneri: Pendik
Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
241
Kaya, Şuayıp. “Türkiye’de Kuyumculuk Sektöründe Çalışma Koşulları (İstanbul
Kapalıçarşı Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2006.
242
Kayam, H. Cevahir. “First Foreign Investment in Republican Turkey: Establishment of the
Ford Factory in Istanbul.” International Review of Turkology 2, no. 4 (July 2009): 39–45.
243
Kazgan, Haydar. “1908 Devrimi’nden Sonra Galata Borsası.” Finans Dünyası no. 182 (Şubat
2005): 106–109.
244
———. Galata Bankerleri. 2 vols. Orion Kitabevi, 2005.
245
———. “Osmanlı’da Geciken Bankacılık ve Banque de Constantinople Deneyimi: Metal
Paradan Kağıt Paraya Geçiş.” Toplumsal Tarih 14, no. 80 (Ağustos 2000): 23–25.
133
246
247
Keleşoğlu, Sena. “1960-1980 Arası Dönemde İstanbul İmalat Sanayi.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2012.
Keyder, Çağlar. , ed. Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve
Araştırma Merkezi, 2010.
248
249
250
Khusenova, Nafisa. “Transition, Migration, Capitalism: Female Uzbek Shuttle Traders in
Istanbul: The Feminization of Tajik Labor Migration to Russia.” In Migration and Social
Upheaval in the Face of Globalization in Central Asia, edited by Marlene Laruelle. Leiden,
Boston: Brill, 2013.
Kılınçarslan, Cansu. “Küreselleşen İstanbul’da Ekonomi.” Toplumsal Tarih no. 193 (Ocak
2010): 8–10.
Kıran, Cihan. “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sendromu ve İstanbul Iosb’deki Aile
Şirketleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.
251
252
253
Kırlı, Cengiz. “A Profile of the Labor Force in Early Nineteenth-Century Istanbul.”
International Labor and Working-Class History 60 (Fall 2001): 125–140.
Kıyak İngin, Aslı. Made in Şişhane: İstanbul Küçük Üretim ve Tasarım Üzerine/On Istanbul
Small-Scale Production and Design. İstanbul: Salt, 2011.
Kızıldeli, Celal. “İstanbul Metropoliten Alanında Sanayi Yer Seçimlerinin İrdelenmesi
(Örnekler: İkitelli O.K.S.B., Dudullu O.S.B., Çerkezköy O.S.B.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2000.
254
Kızıltepe, Zeynep. “Teacher Occupational Stress in Istanbul.” In Emerging Thought and
Research on Student, Teacher, and Administrator Stress, edited by Gordon S. Gates. Charlotte,
N. C.: IAP, 2007.
255
Kocacık, Faruk, and Sezer Ayan. “Türkiye’de Tekstil Alanında Çalışan Kadınlar ve
Sorunları: (İstanbul-Adana-Denizli-Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri).” International Journal of
Human Sciences 8, no. 1 (January 2011): 464–483.
256
257
258
259
260
261
262
Koç, Selahattin. “Finansal Yeniden Yapılandırma: İstanbul ve Anadolu Yaklaşımları,
Sonuçları.” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2010):
35–56.
Koçak, Hakan. “İşçi Sınıfının Uzun Taksim Yürüyüşü.” Toplumsal Tarih no. 185 (May 2009):
48–53.
———. “İstanbul ‘Emeksizleştirilirken.’” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
no. 44 (2011): 41–48.
______. “Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu, Cam İşçi Hareketinin Gelişimi ve
Yönelimleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Koçu, Reşat Ekrem. Tarihte İstanbul Esnafı. İstanbul: Doğan Kitap, 2002.
Köknel, Suat. From Guild to Chamber: For the 125th Anniversary of the ICOC. Edited by Mustafa
Baykan, Fethi Aytuna, and Bilge Celen. Translated by Emre Fethi Altınok. İstanbul:
Istanbul Chamber of Commerce, 2007.
Kolçak, Zeynep. “İnşaat/mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini
Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2006.
263
———. “İnşaat/Mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye
Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 27–31.
134
264
265
266
267
268
Kongar, Emre, Taner Berksoy. 2000’li Yıllarda Dünya Turizm ve Ticaretinde Yeni Bir Merkez:
İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.
Koraltürk, Murat. “İstanbul Milli Sanayi Birliği Hangi Şartlarda Kuruldu?” Popüler Tarih 2,
no. 16 (Aralık 2001): 60–63.
Korkmaz, Özgür, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2008. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2008.
Korkmaz, Özgür, Cenk Aydın, eds. İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2010
Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
Korkmaz, Özgür, Zeynep Kulaksızoğlu, Cenk Aydın, eds. İstanbul Küçük Sanayi Kapasite
Kullanım Araştırması: 2008 Yılı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
269
———. , eds. İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması: 2009 Yılı. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2011.
270
Köroğlu Armatlı, Bilge, Tanyel Özelçi Eceral, Çiğdem Varol. “Sanayi Kümelerinde Ağların
Mekansal Örüntüsü: İstanbul Kuyumculuk Sektörü Üretim Ağları.” Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 29, no. 2 (2012): 119–138.
271
Köroğlu, Bilge Armatlı, Tanyel Özelçı Eceral, and Aysu Uğurlar. “The Story of a Jewelry
Cluster in Istanbul Metropolitan Area: Grand Bazaar (Kapalıçarşı).” Gazi University Journal
of Science 22, no. 4 (October 2009): 383–394.
272
Köse, Murtaza. “Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri.”
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 8, no. 18 (2001): 229–151.
273
Köse, Yavuz. “Vertical Bazaars of Modernity: Western Department Stores and Their Staff
in Istanbul (1889–1921).” International Review of Social History 17, no. 54 (2009): 91–114.
274
Kösemen, Deniz. “İstanbul Ticaret Bölgesinin Oluşumunu Etkileyen Çevresel Faktörler ve
Hanların Mimari Kurgusu.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.
275
Kundak, Seda. Economic Vulnerability in Housing: Case Study: Istanbul. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2012.
276
Kurşun, Zekeriya, ed. Dersaadet/İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nda Kayıtlı Olan Banker,
Tüccar ve Komisyoncuların İsimleri: 1923. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.
277
278
Kurt, Ali. “1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların
Kapıcı Algısı.” Journal of International Social Research 5, no. 22 (Summer 2012): 110–121.
Kürkçüoğlu, Feza. “İstanbul’un İlk Çağdaş Limanı Galata Rıhtımı.” Popüler Tarih 6, no. 63
(Kasım 2005): 40–45.
279
Lonca’dan Oda’ya: İstanbul Ticaret Odası’nın 125. Yılı Anısına. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2007.
280
Lordoğlu, Kuvvet. “Afrikalı Göçmenlerin Çalışma Yaşamları Veya Bir Avrupa Kapısında
Beklemek: İstanbul.” İktisat Dergisi 498 (Ağustos 2008): 41–45.
281
282
Mazak, Mehmet. Osmanlı’dan Günümüze Kaybolmuş Denizcilik Mesleği İstanbul Mavnaları.
İstanbul: Deniz Ticaret Odası, 2010.
Melez, Deniz Oğuzhan, Yalçın Büyük, İpek, Esen Melez, Muhammed, Feyzi Şahin, Esat
Şahin, Ahmet, Selçuk Gürler, Onur Eyisoy. “Tuzla Tersaneler Bölgesinde 2003-2011 Yılları
Arasında İş Kazalarına Bağlı Ölümler.” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 33, no. 4
(Ağustos 2013): 1007–1016.
135
283
Mert, Gamze. “1980 Sonrası Üretim ve Hizmet Etkinlikleri İlişkilerinin Tanımlanması
Mekana Yansımaları ve İstanbul Bölgesi Kapsamında Bir Değerlendirme.” Doktora tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
284
Mert, Zeynep Gamze, Hale Çıracı. “İstanbul Bölgesi Büyük Sanayinin Mal ve Hizmet
Üretimi Mekansal Dağılımı.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık, Planlama ve Tasarım 3, no. 1 (March
2004): 80–88.
285
Minoglou, Ioanna Pepelasis. “Ethnic Minority Groups in International Banking: Greek
Diaspora Bankers of Constantinople and Ottoman State Finances, C. 1840-81.” Financial
History Review 9, no. 2 (October 2002): 125–146.
286
Moçoş, Ebru. “Gelenekselin Ev Eksenli Üretimin Yeniden Şekillenmesindeki Rolü:
İstanbul, Pendik, Kavakpınar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.
287
Mortan, Kenan, ed. İstanbul: Bir Sosyo Ekonomik Değerlendirme. İstanbul: T.C. İstanbul
Valiliği, 2000.
288
Müftüoğlu, Berna Güler. Fason Ekonomisi : Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretimi. Bağlam, 2005.
289
290
291
292
293
Murat, Sedat. , ed. Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2007.
Müller-Wiener, Wolfgang. Bizans’tan Osmanlıya İstanbul Limanları. İstanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2003.
Nazır, Bayram. Dersaadet’te Ticaret. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
Nerse, Serdar. “Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Zeytinburnu Tekstil İşçilerinin
Geleceği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Neitzert, Alina. “German Call Centers in İstanbul: Beyond the Global and the Local.” MA
Thesis, Boğaziçi University, 2008.
O-S
294
Ocakcı, M. “Commuting Pattern of Industrial Laborers in the Istanbul Metropolitan Area.”
Cities 17, no. 1 (February 2000): 55.
295
Ocakcı, Mehmet. “Commuting to the Istanbul Historical Core: The Case of Industrial
Employees.” European Planning Studies 9, no. 1 (January 2001): 117–127.
296
Odman, Aslı. “Serbest Mıntıka’dan Amerikan Pazarı’na Tophane Rıhtımı: Ford Motor
Company Exports Inc., İstanbul Otomotiv Montaj Fabrikası, 1925-1944.” Tarih ve Toplum
Yeni Yaklaşımlar no. 12 (Bahar 2011): 71–93.
297
———. “Tuzla’da Göstermelik Tedbirler ve Söylemler Patladı...” Mühendis ve Makina 49, no.
579 (Nisan 2008): 44–48.
298
Odman, Aslı, and Nevra Akdemir. “Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde Örülen ve Üstü Örtülen
Sınıfsallıklar.” Toplum ve Bilim 113 (2008): 49–89.
299
Oğlakçı, Mehmet. “Galata Bankerlerinin Osmanlı Devlet Maliyesi Sistemine Etkileri:
Baltazzi (Baltacı) Ailesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007.
300
Oktay, Melike. “19. Yüzyılda Bir Galata Bankeri: Köçeoğlu Agop Efendi.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
301
Ölçer, Şule. “Sanayi Kentinden, Hizmet Kentine Geçişte, Sanayi Desantralizasyon
Sürecinin Kent Fizik Mekanına Etkileri ‘İstanbul Metropoliten Alanında Sanayinin
136
Desantralizasyon Sürecinde Değişim ve Dönüşümlerinin İrdelenmesi.’” Yüksek Lisans
Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
302
303
Ömür, Mediha. “Tuzla Tersaneleri İşçilerinde Ölümcül İş Kazası Riski Algısı ve Stress.”
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.
Öncü, Akif Mehmet, Muammer Mesci, Öznur Şahin. “Franchising İşletmelerde Performans
Değerlendirme: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Fast-Food Franchisee İşletmeleri Üzerine
Bir Araştırma.” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 48, no. 561 (2011): 97–106.
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Önder, Çetin. “Political Opportunity, Organizational Infrastructure and Organizational
Founding: Trade Unions in İstanbul and Ankara, 1947-1980.” PhD dissertation, Sabancı
University, 2006.
Oran, Ahmet. “1929 Ekonomik Krizinin İstanbul, İzmir ve Ankara Üzerindeki Etkileri.”
Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Orkun, Nilüfer Dilek. “Küreselleşmenin Değiştirdiği Yemek Kültürü: İstanbul - Beyoğlu
2002-2009.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Özar, Zeynep. “Sınıfsal Farklılaşmanın Mekansal Simülasyonu: İstinye Park Örneği.”
Birikim 259, no. Kasım 2010 (n.d.): 69–74.
Özbay, Cenk. “Retailed Lives: Governing Gender and Work in Globalizing Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University of Southern California, 2010.
———. “Virilities for Rent: Navigating Masculinity, Sexuality, and Class in İstanbul.” MA
Thesis, Boğaziçi University, 2005.
Özbay, Deniz Rahmi, Mario Levi, and Serdar Öztürk. İlan-ı Ticaret: Resimli İlanlar
Perspektifinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Ticari Hayatı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2011.
Özcan, Özlem. “İstanbul Tarihinde Bankacılık Faaliyetlerinin Gerçekleştiği Yapılar.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
Özçelik, Hasan. “Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Belediye Şirketleri: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
313
———. “The Distribution of Foreign Direct Investments in the Service Sector in Istanbul.”
Cities 19, no. 4 (August 2002): 249.
314
Özdemir, Mehmet. “Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da Sanayileşme Çabaları:
Sergi-i Umum-ı Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi).” Anatolia/Turizm Araştırmaları
Dergisi 22, no. 1 (2011): 87–90.
315
Özdoğan, Kiraz, Ayşe Acar, Suna Yılmaz. “Tuzla Tersanelerinde Emek Süreci Açısından
Yaşananlar ve Oluşturduğu Deneyimler.” Birikim 234 (Ekim 2008): 63–75.
316
Özel, Tuğba. “Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyi: İstanbul İli Vakıf Üniversitelerinde
Görev Yapan Akademisyenlere Yönelik Bir Alan Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, 2009.
317
Özer, Mustafa. “İstanbul Ulaşımında (Ticari Taksiler, Minibüsler ve Özel Halk
Otobüslerinde) Kayıt Dışılık ve Çözüm Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
2010.
318
Özgen, Selim. “The ‘Ballast’ of İstanbul: A Critique of Spatial Reorganization of Industrial
Production in Gebze.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.
137
319
320
321
322
323
324
325
326
Özsoy, İskender. “Beyoğlu’ndan Balat’a... Gözde Şaraphaneler.” Popüler Tarih no. 9 (Şubat
2001): 74–75.
———. “Son Eyüp Oyuncakçısı.” Popüler Tarih no. 13 (Haziran 2001): 76–79.
Öztel, Muharrem. “İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Mahrukâtın (Odun ve Kömür)
Önemi ve Mahrukât Arz Piyasası (1789-1918).” Electronic Turkish Studies 8, no. 7 (Summer
2013): 487–505.
Öztürk, Ali Osman, Seçkin Sunal, Hasan Ali Kaplan, Muharrem Kocaoğlu, and Şeyma İpek.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İstanbul İstihdam Raporu (2008-2011). İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2012.
Öztürk, Mustafa. “İç Göçlerin İstanbul Kent ve Çalışma Hayatına Etkileri.” Amme İdaresi
Dergisi 40, no. 1 (2007): 85–106.
———. “Türkiye`deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt
Pazarcıları Örneği.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.
Öztürk, Sait. “Minding the Gap between Militancy and Radicalism: The Case of Topkapı
Porters.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
Öztürk, Serhat. “Aile Şirketleri Yönetimi, Problemleri ve İstanbul Yöresindeki Aile
Şirketleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2001.
327
328
Paksoy, Ahmet. “İstanbul Deniz Otobüsleri Dünya Markası Olmaya Oynuyor!” Finans
Dünyası no. 217 (Ocak 2008): 20–25.
Pamuk, Şevket. İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler = 500 Years of Prices
and Wages in İstanbul and Other Cities. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,
2000.
329
Parker, Philip M. The 2006 Economic and Product Market Databook for Istanbul, Turkey. ICON
Group International, Inc, 2006.
330
Parmaksızoğlu Çoşkun, Kübra. “Bobos in Turkey: Manifestations of the Bourgeois
Bohemian Lifestyle in İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.
331
Penpecioğlu, Elçin Barın. Industrial Firm Relocation: The Study on Gebze Organized Industrial
Zone within the Istanbul City Region. Lambert Academic Publishing, 2011.
332
333
Rakamlarla İstanbul Ekonomisi: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.
Rasouli, Sara. “Sürdürülebilir Kentsel Tasarımda Kentsel Tarımın Rolü, İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
334
Riedler, Florian. “Armenian Labour Migration to Istanbul and the Migration Crisis of the
1890s.” In The City in the Ottoman Empire: Migration and the Making of Urban Modernity, edited
by Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, and Florian Riedler, 160–176. London:
Routledge, 2011.
335
Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban
Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
336
Rozen, Minna. “Boatmen’s and Fishermen’s Guilds in Nineteenth-Century Istanbul.”
Mediterranean Historical Review 15, no. 1 (June 2000): 72–93.
337
Rutz, Henry J, and Erol M Balkan. Reproducing Class: Education, Neoliberalism, and the Rise of
the New Middle Class in Istanbul. New York: Berghahn Books, 2009.
338
Sabancıoğlu, Müsemma. “Tarihin Karanlık Bir Sayfası: 1 Mayıs 1977.” Toplumsal Tarih no.
137 (May 2005): 26–31.
138
339
340
341
342
343
Şabudak, Özcan. “Sanayileşme Olgusu Çerçevesinde İstanbul’da Hanlar Bölgesi.” Toplumsal
Tarih no. 200 (Ağustos 2010): 87–93.
Şafak, Can. “İşçi Hareketi Tarihinden: Paşabahçe’de İlk Sendika (1947).” Toplumsal Tarih
no. 179 (Kasım 2008): 32–41.
Şahbaz, Fatih. “19. Yüzyılda İstanbul’da Ücretler ve Fiyatlar.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2009.
Şahin, İlhan. “İstanbul’un Küresel Finans Merkezi Olması Projesinin Ülke Örnekleri ve
SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi.” TİSK Akademi 8, no. 16 (2013): 135–169.
Şahin, Mürüvvet Gülcan. “Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinde Bir Sanayi Yapısı
Örneği: Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2011.
344
Saraçbaşı, Emre. “Küreselleşme ve Çokuluslu Yapılanma Sürecinde New York ve İstanbul
Merkezi İş Alanlarının Karşılaştırmalı Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2001.
345
Sarı, Tanju. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Çerçevesinde İstanbul’daki
Fabrikaların Oluşum ve Gelişimi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
346
347
348
Şarkaya İçellioğlu, Cansu. “Ekonomik ve Finansal Perspektifte Gayrimenkul Yatırımları:
İstanbul Konut Piyasasının Ekonometrik Analizi (2008-2011).” Doktora tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2012.
Şaşmazer, Lynne Marie Thornton. “Provisioning Istanbul: Bread Production, Power, and
Political Ideology in the Ottoman Empire, 1789-1807.” Ph.D. dissertation, Indiana
University, 2000.
Şatıroğlu, Ayşe, Oya Okan. Çarşı, Esnaf, Kapalıçarşı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
349
Schapendonk, Joris. “From Transit Migrants to Trading Migrants: Development
Opportunities for Nigerians in the Transnational Trade Sector of Istanbul.” Sustainability
5, no. 7 (June 2013): 2856–2873.
350
Schluter, Anne. “Kurdish Voices in Istanbul Workplaces.” International Journal of Diversity
in Organisations, Communities & Nations 10, no. 4 (September 2010): 127–140.
351
Secor, Anna J. “Belaboring Gender: The Spatial Practice of Work and the Politics of
‘Making Do’ in Istanbul.” Environment and Planning A 35, no. 12 (December 2003): 2209–
2227.
352
______. “Islamism in Istanbul: Gender, Migration and Class in Islamist Politics.” Ph.D.
dissertation, University of Colorado, 2000.
353
Şeni, Nora. Camondolar: Bir Hanedanın Çöküşü = Les Camondo, Ou, L’éclipse D’une Fortune.
Translated by Yaman Aksu. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.
354
355
Şenol Cantek, Funda. “Tarih Olmuş Bir Meslek: Beyoğlu Muhabirliği.” Toplumsal Tarih no.
186 (Haziran 2009): 40–46.
Şentürk, Yıldırım. “İstanbul’da Şirketler Dünyasının Profesyonelleri.” Toplum ve Bilim 126
(Şubat 2013): 64–97.
356
———. “‘Little Manhattan’ in the Shadow of Global Prescriptions: The Spatial and Social
Restructuring of the Banking Sector in Istanbul in the Era of Financial Liberalization.”
Ph.D. dissertation, University of Illinois, 2004.
139
357
Sepetçi, Ahmet Turan. “İstanbul Kent Merkezinde Ticaret Gelişimi, Etkenleri ve Ulaşım
Odaklı Mekansal Kurgusu, Tarihi Yarımada (Eminönü ve Fatih), Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Serim, Süleyman, Bihter Uzunburun. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2011.
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
Sever, Murat. Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği. İstanbul: Libra Kitapçılık ve
Yayıncılık, 2009.
———. “Devletçilik Liberalizm Tartışmaları ve İstanbul Tüccar Derneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Sifneos, Evrydiki. “Mobility, Risk and Adaptability of the Diaspora Merchants: The Case of
the Sifneo Frères Family Firm in Taganrog (Russia), Istanbul and Piraeus, 1850-1940.”
Historical Review/La Revue Historique 7 (January 2010): 239–252.
Silahtarağa Elektrik Santralı 1910-2004. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
Sırtaş, Şeyda. “Anakentlerin Mali Sorunları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Soyuer, Yusuf. “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: İstanbul’da Dokuma, Giyim Eşyası ve
Deri Sanayi Sektöründe Mikro Firmaların Mekansal Dağılımı.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Sunar, Mehmet Mert. “‘When Grocers, Porters and Other Riff-Raff Become Soldiers:’
Janissary Artisans and Laborers in the Nineteenth Century Istanbul and Edirne.” Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 17 (2009): 176–195.
Sürücü, M. İsmail. “Şiddetin Yazılı Basında Sunumu: 1 Mayıs 1996 Kadıköy Olaylarının
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004.
T-Z
367
368
Tan, Gökhan. “İstanbul Limanı.” Atlas no. 152 (Kasım 2005): 48–49.
Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması I. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2004.
369
Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması II. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2004.
370
371
Taşdemir, İnci. Uluslararası Finans Merkezi Olarak İstanbul’un Yapılanması ve Finans
Kümelenmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.
Tekeli, Doğan. “İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Bir Modernite Arayışının 40 Yılı
[Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 11 (Nisan 2003): 74–83.
372
Teker, Suat, İsmail Önden, Haluk Hekimoğlu. “İstanbul Finans Merkezi Projesi ve
Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi.” İşletme Araştırmaları Dergisi 4, no. 4 (Aralık 2012):
62–76.
373
374
Teker, Suat, and Dilek Teker. “İstanbul as an International Financial Center: Pros and
Cons.” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 48, no. 561 (2011): 57–67.
Tekeş, Mehmet Ali. “Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri: İstanbul Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
140
375
Temel, Ahmet Tuğrul. “Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Otel Yatırımları: Sütlüce
Bölgesinde ‘Hilton Garden Inn Haliç’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2009.
376
Temizel, Fatih. “Galata Bankerleri.” Bilig: Journal of Social Sciences of the Turkish World 45
(Spring 2008): 199–204.
377
378
379
Temurçin, Kadir. “Bağcılar (İstanbul) İlçesi’nde Sanayinin Gelişimi ve Yapısı.” Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 26 (2012): 105–123.
———. “The Development and Structure of Industry in the District of Bağcılar, Istanbul.”
Bulletin of Geography: Socio-Economic Series 20, no. 20 (June 2013): 95–111.
Terzi, Fatih, Vedia Dökmeci. “İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus ve İşgücünün
Mekansal Dağılımının Analizi.” Planlama Dergisi no. 39 (2007): 29–37.
380
Terzi, Fatih, Hasan Mutlu, Vedia Dökmeci. “Retail Potential of Districts of Istanbul.”
Journal of Retail & Leisure Property 5, no. 4 (October 2006): 314–325.
381
Tezcan, Hüseyin Onur, and Mustafa Tanış. “Does the Academic Rank Matter? Study on the
Trip Preferences of Academicians from Different Ranks Employed at Istanbul Technical
University.” Journal of Urban Planning & Development 137, no. 3 (September 2011): 272–280.
382
The 2009 Economic and Product Market Databook for Istanbul, Turkey. ICON Group
International, Inc., 2009.
383
The 2011 Economic and Product Market Databook for Istanbul, Turkey. ICON Group
International, Inc., 2011.
384
Timur, Metin, Kadir Doğan. İstanbul Balık Hali’nin Pazarlama ve Satış Durumu. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2009.
385
Tokatlı, Nebahat, Omur Kızılgun, and Jinsook Erin Cho. “The Clothing Industry in Istanbul
in the Era of Globalisation and Fast Fashion.” Urban Studies 48, no. 6 (May 2011): 1201–
1215.
386
387
388
Toprak, İsmail. “Tuzla Gemi İnşa Endüstrisinde Ölümlü İş Kazalarının Analizi.” Yüksek
Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, 2009.
Tuğal, Cihan. “‘Serbest Meslek Sahibi’: Neoliberal Subjectivity among İstanbul’s Popular
Sectors.” New Perspectives on Turkey no. 46 (Spring 2012): 65–93.
Tunçez, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Büroda Çalışan İnşaat Mühendisleri
ve Mimarların Motivasyonu Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007.
389
Turan, Gülname, Ayla Ödekan. “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Yerli Malı Kavramı ve
İstanbul Yerli Malı Sergileri.” İTÜ Dergisi/b 6, no. 2 (2009): 15–26.
390
Türk Sanayiinin Durumu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.
391
Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu: Dersaadet Ticaret Odası, 1882-1923. İstanbul: İTO, 2009.
392
Turna, Nalan. “Ottoman Craft Guilds and Silk-Weaving Industry in Istanbul.” MA Thesis,
Boğaziçi University, 2001.
393
———. “The Everyday Life of Istanbul and Its Artisans, 1808--1839.” Ph.D. dissertation,
State University of New York, 2006.
394
Turna, Nalân. “Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Han Yöneticileri-Odabaşılar.” Osmanlı
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM no. 27 (2010): 195–216.
141
395
396
Tutel, Eser. “Erenköy’ün Çilekeş Halayıkları.” Popüler Tarih 5, no. 47 (Temmuz 2004): 70–
73.
Tüzer, Fatma Sibel. “İstanbul Genelinde İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine
Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2012.
397
Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu: Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki Çalışma
Koşulları ve Önlenebilir Seri İş Kazaları Hakkında Rapor. İstanbul: TMMOB, 2008.
398
Uluğ, Perihan. “Konfeksiyon Sektörün Kadın İşgücü: Gülsuyu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2000.
399
Ünal, Bayram. “Ethnic Division of Labor: The Moldovan Migrant Women in In-House
Services in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.
400
———. “Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (2011):
17–25.
401
Ünal, Bülent. “İstanbul, Dünya Fuarcılığı İçinde İlk Beşte Bulunuyor [Söyleşi].” Ekonomik
Forum 12 (Şubat 2005): 72–75.
402
403
Ünal, Rahime Arzu. “Transformations in Transit: Reconstitution of Gender Identity
among Moldovan Domestic Workers in İstanbul Households.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2006.
Ünalın, Çetin. “Mimar ve Mühendisler Tarafından II.Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da
Yayımlanmış İki Dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift Für Technik Und
Industrie in Der Türkei (1916).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10, no. 2 (2009): 59–96.
404
Ünlü, Ali, Uğur Evcin. “Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Faktörlerin Sokak Satıcıları
Üzerindeki Etkileri: İstanbul’dan Kesitsel Bir Çalışma.” Polis Bilimleri Dergisi 13, no. 3
(2011): 81–108.
405
406
Ünlühisarcıklı, Özlem. “Training on the Job in Istanbul: A Study of Skills Acquisition in
Carpentry and Car-Repair Workshops.” International Review of Education 47, no. 5
(September 2001): 443–458.
Urkun Bowe, İlknur. “Comparative Analysis of Post Industrial Dockland Transformation
Initiatives: Guidance for Policy for the Haydarpaşa Port and Surroundings.” MA Thesis,
METU, 2008.
407
Üsdiken, Behzat. “Bilinmeyen Yönleriyle Ünlü Galata Bankeri Hristaki Zografos Efendi.”
Finans Dünyası no. 137 (May 2001): 79–84.
408
———. “Pera Ticaret Aleminde 127 Yıl: Sabuncakis Ailesi.” Finans Dünyası no. 134 (Şubat
2001): 102–108.
409
———. The Bank, the Money Lenders, the Money Changers, the Usurers and the Jewellers of Pera &
Beyoğlu. İstanbul: Kentbank, 2000.
410
———. “Varlık Vergisi Döneminde Pera: ‘Gerçek Anılar.’” Finans Dünyası no. 128 (Ağustos
2000): 40–44.
411
412
413
Usta, Hilal, Ünal Kalcı. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2002. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2002.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2003. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2003.
Usta, Hilal, Süleyman Serim. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2009. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2009.
142
414
415
416
417
Usta, Hilal, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2004. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2004.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2005. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2005.
———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2006. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2006.
Üstün, İsmail. “Cumhuriyet`in İlk Döneminde İstanbul`un Ekonomik
Arnavutköy`de Meslekler.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2003.
Yaşamı:
418
Uyanık, Cahit. “İstanbul Bölgesel Bir Finans Merkezi Olabilir.” Standard 46, no. 541
(Haziran 2007): 11–13.
419
———. “İstanbul’un Bölgesel Veya Uluslararası Finans Merkezi Olmasının Koşulları.”
Standard 45, no. 538 (Ekim 2006): 12–15.
420
421
422
423
424
425
Uzun, Ahmet. İstanbul’un İaşesinde Devletin Rolü: Ondalık Ağnam Uygulaması, 1783-1857.
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006.
Uzunçarşılı, Ülkü, Oğuz Ersun, eds. İstanbul’daki Semt Pazarları Envanter Çalışması. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2004.
Uzunoğlu, Sadi, Can Fuat Gürlesel, Kerem Alkın, Uğur Civelek. Bölgesel Finans ve Hizmet
Merkezi: İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.
White, Jenny B. Para İle Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği. Istanbul: İletişim, 1999.
Yalçın, Fatma. “1927 Yılında İstanbul Limanı’nda Mavnacılar Grevi.” Toplumsal Tarih no.
200 (Ağustos 2010): 80–86.
———. “Erken Cumhuriyet Döneminde Milli İktisat Politikası ve Bir Örnek Girişim:
İstanbul Liman Şirketi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
426
427
Yaşamış, Firuz. “Assessment of Compliance Performance of Environmental Regulations of
Industries in Tuzla (Istanbul, Turkey).” Environmental Management 39, no. 4 (April 2007):
575–586.
Yavuz, Kenan. “Tersanelerde Kazaların Önlenmesi ve İş Güvenliği: Tuzla Tersaneleri.”
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2012.
428
Yeğin, Mete, and Richard Romney. “The View from Istanbul.” International Financial Law
Review 27, no. 10 (October 2008): 6.
429
Yener, Müjdelen, and Sinem Aykol. “Entrepreneurial Orientation in Small Family Firms in
Istanbul.” The Business Review, Cambridge 11, no. 1 (2008): 231.
430
Yiğit, Eda. “Emek Tarihinden Kente Bakmak: Bomonti ve Bira Fabrikası Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
431
Yıldırım, Haydar Okan. “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak
İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar.” Yüksek Lisans
Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2008.
432
Yıldırım, Mehmet Ali. Dersaâdet Sanayi Mektebi: İstanbul Sanayi Mektebi, 1868-1926. İstanbul:
Kitabevi, 2012.
433
Yıldırım, Onur. “Ottoman Guilds as a Setting for Ethno-Religious Conflict: The Case of the
Silk-Thread Spinners’ Guild in Istanbul.” International Review of Social History 47, no. 03
(2002): 407–419.
143
434
435
436
———. “Transformation of the Craft Guilds in Istanbul (1650-1860).” Islamic Studies 40, no.
1 (2001): 49–66.
Yıldırım, Recep. “İstanbul Saraçhanesi ve Saraç Esnafı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
Yıldız, Fehmi, Hande Özolgun. “İstanbul Yöresi Küçük ve Orta Ölçekli Üretim
İşletmelerinin Finansman Fonksiyonu Açısından Değerlendirilmesi.” Muhasebe ve
Finansman Dergisi no. 48 (2010): 111–124.
437
Yılmaz, Duygu. “İstanbul Kentiçi Ulaştırma Şantiyelerinde Şehir Şantiyeciliği Bağlamında
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi) Uygulamalarının Durumu.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
438
Yılmaz, Gülsen, Şule Karaaslan. “İstanbul Metropoliten Alanında Hizmet Faaliyetlerinin
Mekansal Dağılımı Üzerine Analitik Çalışmalar.” Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi Dergisi 25, no. 3 (Eylül 2010): 653–662.
439
Yılmaz,
Hasan.
“Türkiye’de
Doğalgaz
Kullanımı
ve
İstanbul
İlinde
Doğalgaz
Kullanıcılarının İĞDAŞ İle İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Anadolu Üniversitesi, 2010.
440
Yılmaz, Hüseyin. “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezleri İle Rekabet Düzeyinin
Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 61, no. 2
(2011): 143–163.
441
442
Yılmaz, Ömer Faruk. Tarih Boyunca Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı. İstanbul:
Sahhaflar Derneği, 2005.
Yirmibeşoğlu, Funda. “Emlak Komisyoncularının Mekânsal Dağılım Süreci ve İstanbul’da
Konut Piyasası.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 2 (Eylül 2008): 128–140.
443
———. Real Estate Agents: Their Location in İstanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller,
2010.
444
Yoldemir, F. Arzu. “İstanbul’da Havagazı Kullanımının Mekansal Etkileri: Kadıköy ve
Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
445
446
447
Yörük, Erdem. “Social Relations of Production within the Workshop System of İstanbul’s
Apparel Industry.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.
Yücel, Mehmet. “1939-1945 Dönemi Türkiye İktisat Politikaları ve İstanbul Ekonomisi.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
Yükseker, Deniz. “İstanbul’un Kayıtdışı Ekonomisi.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003):
164–170.
448
______. “Business Relations Into/from Gendered Social Relations: Exchange in the
Transnational Suitcase Trade Market of Laleli.” New Perspectives on Turkey no. 27 (2002):
77–106.
449
———. “Economy and Gender in the Urban Borderland: The Public Culture of Laleli,
Istanbul.” In Urban Imaginaries: Locating the Modern City, edited by Alev Çınar and Thomas
Bender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
450
———. “Trust and Gender in a Transnational Market: The Public Culture of Laleli,
Istanbul.” Public Culture 16, no. 1 (January 2004): 47–65.
451
______. Laleli-Moskova Mekiği: Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri. Istanbul: İletişim, 2003.
144
452
Yurdakul, İlhami. Aziz Şehre Leziz Su: Dersaadet, İstanbul Su Şirketi, 1873-1933. İstanbul:
Kitabevi, 2010.
453
Zarinebaf-Shahr, Fariba. “The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–
1850.” International Labor and Working-Class History 60 (2001): 141–152.
454
Zhao, Xin. “A Comparative Analysis of Emerging Financial Centers: The Case of Shanghai,
İstanbul and Dubai.” MA Thesis, Fatih University, 2013.
145
Azınlıklar, etnisite, dini gruplar, kimlik
Minorities, ethnicity, religious groups, identity
A-C
1
“6-7 Eylül’e Tanıklıklar...” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 52–63.
2
Abdollahi Matanaq, Ghaffar, Loqman Dehghan Niyeri, and Asghar Foroughi Abari. “The
Role of Istanbul-Resident Iranians in the Development of Pan-Islamism Ideology (Case
Study: Mirza Agha Khan Kermani & Sheikh Ahamad Rouhi).” Asian Culture & History 5, no.
2 (July 2013): 128–134.
3
Agiş, Fazıla Derya. “Pink Angels: Cultural Reproduction through the Therapies Provided
by a Jewish Women’s Organization in Or-Ahayim Hospital in İstanbul.” MA Thesis, METU,
2012.
4
Ahmetbeyzade, Cihan. “Negotiating Silences in the So-Called Low-Intensity War: The
Making of the Kurdish Diaspora in Istanbul.” Signs: Journal of Women in Culture & Society 33,
no. 1 (September 2007): 159–182.
5
Akcaoğlu, Serhan. “Baptistler ve Toplumsal Model Anlayışları (İstanbul Örneği).” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
6
Akdemir, Samuel. İstanbul Mozaiğinde Süryaniler = The Syrian Orthodox Community in the
Mosaic of Istanbul = Súryāye D-Itneḥdú B-Ṣebtā D-Esṭanbúl . İstanbul: İstanbul Süryani
Ortodoks Kilisesi ve Yönetim Kurulu, 2009.
7
8
Alkan, Hakan. Fener ve Türk Ortodoks Patrikhaneleri. İstanbul: Kutup Yıldızı, 2003.
Alkan, Necmettin. “Ermeni Teröristlerin Osmanlı Başşehri İstanbul’daki Saldırıları ve
1896 Osmanlı Bankası Baskını (ABD’deki 11 Eylül Saldırılarıyla Bir Mukayese).” Türk Yurdu
26, no. 225 (May 2006): 73–81.
9
Anastassiadou, Meropi. “Greek Orthodox Immigrants and Modes of Integration within the
Urban Society of Istanbul (1850-1923)..” Mediterranean Historical Review 24, no. 2
(December 2009): 151–167.
10
Andrianopulu, Konstantina. “İstanbul Rum Basının Tepkisi ve 6-7 Eylül Olayları.” Tarih ve
Toplum 40, no. 237 (Eylül 2003): 152–160.
146
11
Aras Erdoğan, Fatma. “Etnik (çingene) İşgücünün Enformel İşgücü Piyasasına Katılım
Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: İstanbul (Cankurtaran) ve Edirne
(Menzilahir) Örnekleri.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 1
(2009): 75–100.
12
Atalay, Bülent. “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923).”
Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
13
Ataoğlu, Sevan. “İstanbul Ermenilerinin Spor Tarihi.” Tarih ve Toplum 34, no. 202 (Ekim
2000): 201–204.
14
Avcı, Hanefi. Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat. Ankara: Angora, 2010.
15
Aytar, Volkan. “Caterers and the Consumed Metropolis: Ethnicized Tourism and
Entertainment Labourscapes in Istanbul.” In Tourism, Ethnic Diversity, and the City, edited
by Jan Rath. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2007.
16
Baer, Marc. “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and
Turkish Istanbul.” Journal of World History 18, no. 2 (June 2007): 141–170.
17
Bajalan, Djene Rhys. “Between Conformism and Separatism: A Kurdish Students’
Association in Istanbul, 1912 to 1914.” Middle Eastern Studies 49, no. 5 (2013): 805.
18
Balcı, Hamit. “Kentsel Dönüşüm Projesi Bağlamında Sulukule’yi Anlamak: Roman
Kimliğinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
19
Bali, Rıfat. “İstanbul’da Yaşayan Türk Yahudileri İçin: On İki Zor Yılın Hikayesi.”
Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 12.
20
———. “Balat’ta Bir Boykot Söylentisi.” Tarih ve Toplum 33, no. 196 (Nisan 2000): 229–232.
21
———. “Mizah Dergilerinde Adalar İmgesi.” Toplumsal Tarih no. 189 (Eylül 2009): 22–29.
22
———. Portraits from a Bygone Istanbul: Georg Mayer and Simon Brod. Istanbul: Libra Kitapçılık
ve Yayıncılık Ticaret, 2010.
23
Barsoumian, Hagop Levon. The Armenian Amira Class of Istanbul. Armenia: American
University of Armenia, 2007.
24
Baykal, Nazlı. “The Discursive Construction of Ethnic Identity: Sulukule Case, Turkey.”
Linguistics Journal 4 (September 2009): 121–154.
25
Baykal, Zeynep. “Construction of Armenian Identity in Istanbul: The Case of Yeşilköy.”
MA Thesis, METU, 2011.
26
Ben-Naeh, Yaron, and Giacomo Saban. “Three German Travellers on Istanbul Jews.”
Journal of Modern Jewish Studies 12, no. 1 (March 2013): 35–51.
27
Benlisoy, Foti. “6/7 Eylül Olayları Öncesinde Basında Rumlar.” Toplumsal Tarih 14, no. 81
(Eylül 2000): 28–38.
28
Benlisoy, Stefo. “İstanbul’a Göçmüş Ürgüplü Ortodoksların Kurduğu Bir Cemiyet ‘Areti’
Maarifperveran Cemiyeti.” Tarih ve Toplum 39, no. 233 (May 2003): 260–265.
29
———. “İstanbul’da Yaşayan Nevşehirli Ortodokslar Tarafından Kurulan Papa Yeorgios
Nam Cemiyet-I Islahiyyesi.” Tarih ve Toplum 40, no. 236 (Ağustos 2003): 99–105.
30
Bilge, Ayşe Aslı. “The Greek Orthodox Patriarchate of Istanbul: Its Current Status and
International Claim with Reference to Turkey’s EU Membership Process.” PhD
dissertation, Marmara University, 2012.
147
31
Björklund, Ulf. “Armenians of Athens and Istanbul: The Armenian Diaspora and the
‘transnational’ Nation.” Global Networks 3, no. 3 (July 2003): 337–354.
32
Bladh, Stefan. “The Abdals of Sulukule Images of Gypsies in the Turkish Lands 2.” In
Gypsies and the Problem of Identities: Contextual, Constructed and Contested, edited by Adrian
Marsh and Elin Strand, 125–132. Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2006.
33
34
Boze, Soula. İstanbul Lezzeti: İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü. İstanbul: Türkiye Ekonomik
ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000.
———. İstanbullu Rumlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2011.
35
Breu, Marlene R., and Ronald T. Marchese. “Armenian Religious Textiles in Istanbul.”
Journal of Interdisciplinary Studies 13, no. 1/2 (September 2001): 175.
36
Brink-Danan, Marcy. Jewish Life in Twenty-First-Century Turkey: The Other Side of Tolerance.
Bloomington: Indiana Univ. Press, 2012.
37
______. “Dangerous Cosmopolitanism: Erasing Difference in Istanbul.” Anthropological
Quarterly 84, no. 2 (Spring 2011): 439.
38
Büyükkarcı, Süleyman. İstanbul Ermeni Okulları. Konya: Yelken, 2003.
39
Cano, Murat. “İstanbul ve Tükenen Azınlık Hayatları Ya Da Olivo’dan ‘Viy Lo’ Sokağına.”
Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March 2001): 44–47.
40
Çağlayan, Hülya. “Exploring the Intersections: Subordination and Resistance among
Kurdish Women in Aydınlı, Tuzla.” MA Thesis, Sabancı University, 2011.
41
Çakır, Devrim. “Bir Zamanlar İstanbul’da... Apokria Karnavalı.” Popüler Tarih 3, no. 30
(Şubat 2003): 32–36.
42
43
44
45
46
47
48
Çapan, Leyla. “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da Yabancı Misyonlar Tarafından Yapılmış
Hastahane Binaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
Çatlı, Gökçen. “İstanbul ve Nevşehir’de Alevi-Sünni Evliliklerinin Antropolojik Açıdan
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2008.
Çelebi, Mevlüt. “Geçmişten Bugüne: İstanbul İtalyan Cemaati.” Toplumsal Tarih no. 161
(May 2007): 85–87.
Çelik, Akın. “Mondros Mütarekesi Sonrasında İstanbul Basınında Tehcir Davaları.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
———. “Mondros Mütarekesi Sonrasında İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler.” Doktora
tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
———. Osmanlı’nın Ermeni’yle İmtihanı: Mütareke Dönemi İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler.
Paraf Yayınları, 2011.
Çelik, Engin. “İstanbul Çayırbaşı Bölgesinde Yaşayan Romanlar Üzerine Etnomüzikolojik
Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
49
Çelik, Jaklin. “6/7 Eylül 1955, Kumkapı.” Toplumsal Tarih 14, no. 81 (Eylül 2000): 42–44.
50
Christians and Jews in the Ottoman Empire. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc,
2013.
51
52
Cin, Turgay. Türk-Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcine-İstanbul. Ankara: Orion
Kitabevi, 2009.
Çizmeciyan, Liji Pulcu. İstanbul’da Kayıp Zamanlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.
148
53
Couroucli, Maria. “Empire Dust: The Web of Relations in Saint George’s Festival on Princes
Island in Istanbul.” In Eastern Christians in Anthropological Prespective, edited by Chris Hann
and Hermann Goltz, 392. Berkeley: University of California Press, 2010.
D-F
54
55
Dadrian, Vahakn N., and Taner Akçam. Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials.
New York: Berghahn Books, 2011.
Dabağyan, Levon Panos. İstanbul’da Gündelik Hayat: Belde-i Şahane’nin Cumhuriyet Döneminde
Ermeniler. Yedirenk, 2013.
56
Dağlar Macar, Oya. “Ottoman Greek Education System and Greek Girls’ Schools in Istanbul
(19th and 20th Centuries).” Educational Sciences: Theory and Practice 10, no. 2 (March 1,
2010): 805–817.
57
Dalakoura, Katerina, Gülsün Aivali Aksoy. “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın
Dergilerinde Eğitim Tartışmaları.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
no. 31 (2011): 29–52.
58
Danış, Didem. “A Faith That Binds: Iraqi Christian Women on the Domestic Service Ladder
of Istanbul.” Journal of Ethnic & Migration Studies 33, no. 4 (May 2007): 601–615.
59
Dalleggio, Eugene. İstanbul Gürcüleri. İstanbul: Sinatle, 2003.
60
Demir, Sevgi. “İstanbul Cemevleri’nde Cem Erkânı, Ritüeller ve Müzikal Formasyonlar
Üzerine Analitik Karşılaştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
61
Dilipak, Abdurrahman. Şişli Terakki Davaları. İstanbul: Zvi Geyik, 2001.
62
Duru, Neriman Deniz. “Coexistence and Conviviality in Multi-Faith, Multi-Ethnic
Burgazadası, the Princes’ Islands of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sussex,
2013.
63
Ekmekcioğlu, Lerna. “Improvising Turkishness: Being Armenian in Post-Ottoman Istanbul
(1918-1933).” Ph.D. dissertation, New York University, 2010.
64
65
66
Eksen, İlhan. Dünkü İstanbul: Çok Dinli, Çok Dilli Mozaiğin Dağılışı . İstanbul: Sel Yayıncılık,
2002.
Eksertzoglou, Haris. Osmanlı’da Cemiyetler ve Rum Cemaati: Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi,
1861-1912. İstanbul: Tarih vakfı Yurt yayınları, 2004.
Ekşi, Zeynep. “Etnik Kimlik İnşası ve Dönüşümü: Sancaktepe’de Yapılan Niteliksel Bir
Araştırma, 2010-11.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.
67
68
Emanet Özer, Aslı. “İstanbul Yeşilköy’de Yaşayan Gayrimüslim Halkın Geçiş Kutlama ve
Bereket Törenleri.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2010.
Ender, Murat Hulki. Bir Galata Bankerinin Portresi: George Zarifi. İstanbul: Osmanlı Bankası
Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2004.
69
70
71
Eraslan, Hülya. Agos, 1996-2005: Türkçe-Ermenice Bir Gazetenin Tarihi. Ankara: Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.
Erkan, Pınar. “Tanzimat’tan Günümüze İstanbul/ Kadıköy ve Üsküdar’daki Yabancı
Okullar ve Azınlık Okulları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.
———. “Tanzimattan Cumhuriyete Galata-Şişli Güzergahındaki Gayrimüslim Cemaat
Okulları.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
149
72
Erkan, Pınar, Ayla Ödekan. “İstanbul’da Tanzimat Sonrası Galata-Şişli Hattında Rum
Cemaati ve Eğitim Yapılarının Arka Planı.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 9,
no. 2 (Eylül 2010): 41–50.
73
Erol, Merih. “Cultural Identifications of the Greek Orthodox Elite of Constantinople:
Discourse on Music in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.” PhD dissertation,
Boğaziçi University, 2009.
74
Ersoy, İlhan. “Diaspora ve Kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da Yaşayan Kırım Tatarları’nda
Çoklu Kültürel Kimliğin İfade Alanı Olarak ‘Tepreş.’” Doktora tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, 2008.
75
76
Es, Murat. “Alevist Politics of Place and the Construction of Cemevis in Turkey.” MA
Thesis, Boğaziçi University, 2006.
Eskenazi, Victor. Yolculuk İçin Teşekkürler: Bir İstanbul Musevisinin Anıları, 1906-1987.
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012.
77
Fajfer, Lukasz, and Sebastian Rimestad. “The Patriarchates of Constantinople and Moscow
in a Global Age: A Comparison.” International Journal for the Study of the Christian Church 10,
no. 2–3 (May 2010): 211–227.
78
Fleming, K. E. “Athens, Constantinople, ‘Istambol’: Urban Paradigms and NineteenthCentury Greek National Identity.” New Perspectives on Turkey no. 22 (March 2000): 1–23.
79
Frayman, Erdal, Moşe Grosman, and Robert Schild. Yüksekkaldırımda Yüz Yıllık Bir Sinegog :
Aşkenazlar. İstanbul: Galata Aşkenaz Kültür Derneği, 2000.
G-J
80
81
Gasimov, Zaur. “Anti-Communism Imported? Azeri Emigrant Periodicals in Istanbul and
Ankara (1920-1950s).” CTAD: Journal of Modern Turkish History Studies 8, no. 16 (Fall 2012):
3–18.
Gide, Fatih. “1911-1914 Yılları Arasında İstanbul’da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi
Işığında Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri.”
Yüksek Lisans Tezi, METU, 2011.
82
Girardelli, Paolo. “Architecture, Identity, and Liminality: On the Use and Meaning of
Catholic Spaces in Late Ottoman Istanbul.” Muqarnas 22 (January 2005): 233–264.
83
Goffman, Carolyn McCue. “‘More than the Conversion of Souls’: Rhetoric and Ideology at
the American College for Girls in Istanbul, 1871--1923.” Ph.D. dissertation, Ball State
University, 2002.
84
Güler, Ara. Kumkapı Ermeni Balıkçıları = Armenian Fishermen at Kumkapı = Gumgabui Hay
Dzknorsnerě: 1952. İstanbul: Aras, 2010.
85
86
87
Gülersoy, Çelik. Büyükada Yetimhanesi. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu,
2001.
Güllü, Ramazan Erhan. “Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul
Ermeni Patrikhanesi’nin Tutumu (1878-1923).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.
Gülsoy, Sait. “Gündelik Yaşamda Yahudi Kimliği İnşası: İstanbul, Kuzguncuk’ta Niteliksel
Bir Araştırma (2011-2012).” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.
88
Güven, Dilek. “6-7 Eylül 1955: 50 Yıl Sonra!..” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 36–37.
150
89
———. “Türk Milliyetçiliği ve Homojenleştirme Politikası: 6-7 Eylül Olayları ve Failler.”
Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 38–49.
90
Güven, Erdem. “Kuzguncuk as a Village of Mutual Respect and Harmony: Myth or
Reality?” Journal of Modern Jewish Studies 10, no. 3 (November 2011): 365–382.
91
———. Mekan, Kimlik, Yahudilik: Kuzguncuk Yahudi Cemaati Üzerine Bir Çalışma. İstanbul:
Sosyal Yayınlar, 2011.
92
———. “Türk-Yahudi Günlük Yaşamında Dönemsel ve Mekansal Değişimler: Kuzguncuk
Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
93
Haker, Erol. From Istanbul to Jerusalem: The Itinerary of a Young Turkish Jew. Isis Press, 2003.
94
———. İstanbul’dan Kudüs’e Bir Kimlik Arayışı. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Hançer, Elmon Karoğlu. “Ermeni Minyatür Sanatında İstanbul Okulu.” Toplumsal Tarih 16,
no. 93 (Eylül 2001): 37–41.
Hovannisian, Richard G, and Simon Payaslian, eds. Armenian Constantinople. Costa Mesa,
Calif.: Mazda Publishers, 2010.
Hualde, José Ignacio, and Mahir Şaul. “Istanbul Judeo-Spanish.” Journal of the International
Phonetic Association 41, no. 1 (April 2011): 89–110.
İğci Şengüler, Meral. “İstanbul Ermenileri ve Müzik Pratikleri.” Doktora tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, 2009.
İpek, Nurdan. “Selanik ve İstanbul’da Seçkin Yahudi Bankerler (1850-1908).” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2011.
İstanbul Rumları: Bugün ve Yarın. İstos, 2012.
“İstanbullu Bir Rum Aile, İki Saray Mimarı: Vasilaki ve Yanko İoannidis.” Arredamento
Mimarlık no. 193 (Ağustos 2006): 121–127.
Ivanova, Blagovesta, Radi Ganev, and Miloş Drdácký. “Historical and Condition Survey of
the St. Stefan Bulgarian Metal Church in Istanbul.” International Journal of Architectural
Heritage: Conservation, Analysis & Restoration 7, no. 6 (November 2013): 693–714.
İzrail, Nesim Ovadya. 24 Nisan 1915: İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara. İstanbul: İletişim, 2013.
K-N
104
Kamar, İlke. “İstanbul ve Etnik Müzik.” Milliyet Sanat Dergisi no. 476 (March 2000): 19.
105
Kara, Ömer. “İstanbul’daki Alevi Vakıf ve Dernekler.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2003.
106
Karaca, Ekin. “6-7 Eylül Olayları ve Türk Basının Tavrı.” Toplumsal Tarih no. 142 (Ekim
2005): 28–36.
107
Karadeniz, Yılmaz. “İran Meşrutiyet Hareketi Sırasında İstanbul’daki İranlıların Siyasi
Faaliyetleri: Encümen-i Saadet (1906-1909).” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7, no. 14
(Eylül 2009): 1–12.
108
Karakoyunlu, Yılmaz. “Beyoğlu’nda Nümayişten Yağmaya.” Popüler Tarih 4, no. 9 (2000):
58–63.
151
109
110
111
Karakuyu, Mehmet, Mehmet Kara. “İstanbul’daki Gayrimüslim Toplulukların (Ermeni,
Rum ve Yahudi) Tarihsel Serüveni ve Günümüzdeki Sosyoekonomik Durumları: Coğrafî
Bir Analiz.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 295–316.
Karaman, Ozan, and Tolga İslam. “On the Dual Nature of Intra-Urban Borders: The Case of
a Romani Neighborhood in Istanbul.” Cities 29, no. 4 (August 2012): 234–243.
Karaosmanoğlu, Kerem. “Kimlik Hayaleti: İstanbul Rumlarını Ararken.” Muhafazakar
Düşünce/Conservative Thought 6, no. 24 (June 2010): 179–204.
112
113
114
115
116
Kavak, Şeref. “The Democratic Society Party as a ‘Party for Turkey’: Official and
Grassroots Politics of a Changing Identity (2005-2009).” MA Thesis, Boğaziçi University,
2010.
Keser, Ulvi, ed. “6-7 Eylül Sonrası Menderes’e Telgraflar.” Toplumsal Tarih no. 142 (Ekim
2005): 38–44.
Kibar, Tuğba. “Experience of Living Together in İstanbul: Social Interaction among
Various Religious Groups.” MA Thesis, Fatih University, 2010.
Kılıç, Davut. Tarihten Günümüze İstanbul Ermeni Patrikhanesi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 2008.
Kiratzopulos, Vasilis. Kayıt Olunmamış Soykırım : İstanbul Eylül 1955. Pencere, 2009.
117
Knight, Ricky D. “The Long Wait: African Migrant Communities and the Production of
Local Identity in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, Washington State University, 2011.
118
Kocabaşoğlu, Uygur. “6/7 Eylül Olaylarından Sonra Hasar Tespit Çalışmaları Üzerine
Birkaç Ayrıntı.” Toplumsal Tarih 14, no. 81 (Eylül 2000): 45–49.
119
120
Kohen, Aaron. Zaman Tünelinden Bir Bakış: Ortaköy ve Museviler. İstanbul: Kapı Yayınları,
2011.
Kolukırık, Suat. “Tarlabaşı Çingenelerinde Dilin Sosyal İşlevi: Dil, Kültür ve Kimlik.”
Akademik Araştırmalar Dergisi 8, no. 31 (Kasım -Ocak 2007 2006): 197–209.
121
Komondouros, Markos, and Lisa McEntee-Atalianis. “Language Attitudes, Shift and the
Ethnolinguistic Vitality of the Greek Orthodox Community in Istanbul.” Journal of
Multilingual and Multicultural Development 28, no. 5 (January 1, 2007): 365–384.
122
Komşuoğlu, Ayşegül, and Birsen Örs. “Armenian Women of Istanbul: Notes on Their Role
in the Survival of the Armenian Community.” Gender, Place and Culture 16, no. 3 (June
2009): 329.
123
124
Kondayan, Ohannes Aram. Sandıktaki Hatıralar: Çocukluk, Tehcir, İstanbul. İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınevi, 2013.
Kop, Yaşar. “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ermeni Sorunu İle İlgili Görüşleri ve Bilgi
Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: İstanbul ve Kars Örnekleri.” Doktora
tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
125
Koptaş, Rober. “Bir Başka Gözle Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin İlk Yılları: Kiminin
Şefkat Evi, Kiminin Dert Yuvası.” Toplumsal Tarih no. 148 (Nisan 2006): 32–39.
126
Kostandov, Georgi P. İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul: Geçmişten Günümüze Osmanlı
Bakiyesi Bulgarlar Üzerine Bir Araştırma, 1800-2000: Bulgar Cemaatine Mensup Bir Eğitimciden
Hatıralar, İzlenimler ve Kişisel Değerlendirmeler. İstanbul: Kreatif, 2011.
152
127
128
129
130
131
Kourvetaris, George A. “The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of
September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul.” Journal of
Political & Military Sociology 34, no. 2 (Winter 2006): 375–387.
Külekçi, Cahit. Sosyo-Kültürel Açıdan Ermeniler ve Türkler: İstanbul Ermenileri. İstanbul:
Kayıhan, 2010.
———. “Sosyo-Kültürel Açıdan İstanbul’da Ermeni Toplumu (XIX. Yüzyıl).” Doktora tezi,
Marmara Üniversitesi, 2009.
Kuruyazıcı, Hasan. Batılılaşan İstanbul’un Ermeni mimarları = Armenian architects of Istanbul in
the era of westernization. Istanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 2010.
Kütüklü, Ferhat. Bölücü Terör ve İhtilal Örgütlerine Bağlı Ermenilerin İstanbul Ayaklanmaları:
Arşiv Belgeleri, 1895-1896. İstanbul: Ferhat Kütüklü, 2008.
132
Leal, Karen A. “The Balat District of Istanbul: Multi-Ethnicity on the Golden Horn.” In The
Architecture and Memory of the Minority Quarter in the Muslim Mediterranean City, edited by
Susan Gilson Miller, Mauro Bertagnin, Emily Gottreich, and William Granara. Cambridge,
MA: Graduate, 2010.
133
Leal, Karen Alexandra. “The Ottoman State and the Greek Orthodox of Istanbul:
Sovereignty and Identity at the Turn of the Eighteenth Century.” Ph.D. dissertation,
Harvard University, 2003.
134
Lelandais, Gülçin Erdi. “Citizenship, Minorities and the Struggle for a Right to the City in
Istanbul.” Citizenship Studies 17, no. 6/7 (October 2013): 817–836.
135
136
Levi, Mario. İçimdeki İstanbul Fotoğrafları. Doğan Kitap, 2010.
Macar Dağlar, Oya. “Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20.
Yüzyıl).” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10, no. 2 (2010): 771–817.
137
Macar, Elçin, ed. “6-7 Eylül Telgrafları.” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 50–51.
138
———. Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi. İstanbul: İletişim, 2003.
139
———. “İstanbul Bulgarları.” Toplumsal Tarih no. 117 (Eylül 2003): 94–97.
140
———. İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar. İstanbul:
İletişim, 2002.
141
———. “İstanbul’dan Ankara’ya: İstanbul Helen Edebiyat Cemiyeti (syllogos)
Kütüphanesi’nin Izinde.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 23 (2013):
139–149.
142
Malhasyan, Silvart. “İstanbul`da 1922 Yılında Kurulan Türk-Ermeni Teâli Cemiyeti ve
Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
143
Mangaltepe, İsmail. Paul Cambon’un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi. İstanbul:
Yeditepe, 2010.
144
145
146
Margulies, Ronnie. “Bugün Pazar, Yahudiler Azar”: İstanbul Yahudileri Hakkında Kişisel Bir
Gözlem. İstanbul: Kanat Kitap, 2006.
Markussen, Hege Irene. “Teaching History, Learning Piety : An Alevi Foundation in
Contemporary Turkey.” Ph.D. dissertation, Lund University, 2012.
Marmara, Rinaldo. Bizans’tan Günümüze İstanbul Latin Cemaati ve Kilisesi. İstanbul: Kitap
Yayınevi, 2006.
153
147
148
149
———. Manastırların Penceresinden İstanbul, XIX. Yüzyıl. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi
Yayınları, 2013.
Melkʻonyan, Ṛuben. Aknark Stambuli hay hamaynkʻi patmutʻyan 1920-akanneritsʻ minchʻev
mer ōrerě = Review of history of the Armenian community in Istanbul 1920-till present days.
Erevan: VMV-Print, 2010.
Mevsim, Hüseyin. “Bulgar Edebiyatı İstanbul’da-İstanbul Bulgar Edebiyatında.” Doktora
tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.
150
Millas, Herkül. “6/7 Eylül 1955 Neden Hala Gündemde?” Toplumsal Tarih no. 177 (Eylül
2008): 8–9.
151
Minoglou, Ioanna Pepelasis. “Ethnic Minority Groups in International Banking: Greek
Diaspora Bankers of Constantinople and Ottoman State Finances, C. 1840-81.” Financial
History Review 9, no. 2 (October 2002): 125–146.
152
Molho, Rena. Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life. Istanbul:
Isis Press, 2005.
153
154
155
Neumann, Christoph K. “Ermeni Konferansı’nın İçi ve Dışarıdakiler.” Toplumsal Tarih no.
143 (Kasım 2005): 36–40.
Nomer, Ergin. “Fener-Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik İddiasi ve Heybeliada Ruhban
Okulu Meselesi.” Marmara Journal of European Studies 19, no. 2 (September 2011): 141–142.
Ntokme, Outkou Kirli. “The Greek Orthodox Patriarchate of Istanbul and the Heybeliada
Theological School (Halki Seminary): History, Discussions and JDP Government’s Policy.”
Turkish Yearbook of International Relations 41 (January 2010): 31–58.
O-S
156
Okuducu, Sadık. “1889-1895 Arası Kumkapı ve Çevresi Ermeni Hadiseleri.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
157
Okur Arslan, Serap. “İstanbul’da Vakıf Kültürü ve Rum Azınlık Vakıfları.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
158
159
Ölmez, Adem. İstanbul’da Sosyal Barışın Bozulması: İstanbul Ermeni Olayları ve Yahudiler.
İstanbul: Kurtuba Kitap, 2010.
Örs, İlay Romain. “The Last of the Cosmopolitans? Rum Polites of Istanbul in Athens:
Exploring the Identity of the City.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 2006.
160
______. “Beyond the Greek and Turkish Dichotomy: The Rum Polites of Istanbul and
Athens.” South European Society & Politics 11, no. 1 (March 2006): 79–94.
161
Osmanağaoğlu, Cihan. 1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum-Ortodoks
Patrikhanesi. İstanbul: Oniki Lehva, 2010.
162
Özakbaş, Ayşe. “İstanbul Basınında Gayrimüslim Azınlıklar (30 Ekim 1918-24 Temmuz
1923).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
163
164
165
Pamukciyan, Kevork. Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar. İstanbul: Aras Yayıncılık, 2002.
Peskine, Brigitte. İmparatorluk Çökerken İstanbul’da Bir Yahudi Ailesi. İstanbul: İnkılap
Yayınları, 2005.
Plemmenos, J. G. “Ottoman Minority Musics: The Case of the Phanariot Greeks of
Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Cambridge, 2002.
154
166
Polatel, Mehmet. 2012 Beyannamesi: İstanbul Ermeni Vakıflarının El Konan Mülkleri = 2012
Declaration: The Seized Properties of Armenian Foundations in Istanbul. İstanbul: Hrant Dink
Vakfı, 2012.
167
Potuoǧlu‐Cook, Öykü. “Summer of Shame: Displaced Roma in Istanbul, Turkey.”
Anthropology News 52, no. 3 (March 2011): 15.
168
Rençber, Fevzi. “İstanbul’da Mevcut Cem Evleri ve Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2008.
169
Riedler, Florian. “Armenian Labour Migration to Istanbul and the Migration Crisis of the
1890s.” In The City in the Ottoman Empire: Migration and the Making of Urban Modernity, edited
by Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, and Florian Riedler, 160–176. London:
Routledge, 2011.
170
Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban
Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
171
Rigas, Haris. “Baklahorani: İstanbul’un Yerli Karnavalı.” Evrensel Kültür no. 221 (May
2010): 18–19.
172
Robins, Kevin. “How Tell What Remains: Sulukule Nevermore.” Cultural Politics (Bloomsbury
Publishers) 7, no. 1 (March 2011): 5–40.
173
Romero, Rey. Spanish in the Bosphorus: A Sociolinguistic Study on the Judeo Spanish Dialect
Spoken in Istanbul. Libra, 2012.
174
Romero, Reynaldo. “Structural Consequences of Language Shift: Judeo-Spanish in
Istanbul.” Ph.D. dissertation, Georgetown University, 2009.
175
Rowe, Victoria. “Armenian Writers and Women’s-Rights Discourse in Turn-of-theTwentieth-Century Constantinople.” Aspasia 1, no. 2 (2008): 44–69.
176
Rozen, Minna. “The Hamidian Era Through the Jewish Looking-Glass: A Study of the
Istanbul Rabbinical Court Records.” Turcica: Revue d’Etudes Turques 37 (January 2005): 113–
154.
177
178
Sabuncuzade Louis Alberi. Yıldız Sarayında Bir Papaz. Edited by Mehmet Kuzu. İstanbul:
Selis, 2007.
Şahin, Emrah. “Errand into the East: A History of Evangelical Amerikan Missionaries and
Their Missions to Ottoman İstanbul during the Nineteenth Century.” MA Thesis, Bilkent
University, 2004.
179
______. Errand into the East: A Social History of American Missionaries in Istanbul, 1830-1900.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2009.
180
Sarınay, Yusuf. “İstanbul’da Ermeni Faaliyetleri ve Alınan Tedbirler (1914-1918).” Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi 23, no. 67–69 (Mart 2007): 103–131.
181
182
183
184
Saris, Mayda. İstanbullu Rum Ressamlar = Greek Painters of Istanbul. İstanbul: Birzamanlar
Yayıncılık, 2010.
———. Mıgırdiç Civanyan: Bir İstanbul Ressamı. İstanbul: P Kitap, 2006.
Şaşmaz, Musa. “Kumkapı Ermeni Olayı (1890).” Tarih İncelemeleri Dergisi 19, no. 1 (Temmuz
2004): 101–118.
Šedivý, Miroslav. “Austria’s Role in the Constantinople Armenian Catholics Affair in 1828–
31.” Middle Eastern Studies 48, no. 1 (January 2012): 51.
155
185
186
187
Şeker, Nesim. “The Greek Orthodox Patriarchate of Constantinople in the Midst of
Politics: The Cold War, the Cyprus Question, and the Patriarchate, 1949–1959.” Journal of
Church & State 55, no. 2 (June 2013): 264.
Şeni, Nora. “Camondo Anıtmezarı: Paylaşılan Bir ‘Hafıza Mekânı’ Olabilecek Mi?”
Toplumsal Tarih no. 216 (Aralık 2011): 80–83.
———. Camondolar: Bir Hanedanın Çöküşü = Les Camondo, ou, L’éclipse d’une fortune. Translated
by Yaman Aksu. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.
188
189
190
191
192
193
194
Şeni, Nora. Seni Unutursam İstanbul. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008.
Şenoğlu, Sedat. “Halil Berktay İle Söyleşi: Ermeni Konferansı’nın Ardından...” Toplumsal
Tarih no. 143 (Kasım 2005): 22–31.
Şenyurt, Oya. “1800-1950 Yılları Arasında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.
———. “Geç 19. ve Erken 20. Yüzyılda İstanbul’da Etkinlik Göstermiş Bazı Ermeni
Mimarlar.” Arredamento Mimarlık no. 152 (Kasım 2002): 74–81.
———. İstanbul Rum Cemaatinin Osmanlı Mimarisindeki Temsiliyeti. İstanbul: Doğu Kitabevi,
2012.
Serttaş, Tayfun. “Modernizm Sürecinde Kültürel Bir Temsiliyet Aracı Olarak İstanbul’da
Fotoğraf ve Azınlıklar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Seyfeli, Canan. İstanbul Ermeni Patrikliği: Kuruluşu ve Tarihten Günümüze İdari Yapısı. Aziz
Andaç Yayınları ; Din ve Toplum Serisi 5. 5. İstanbul: Aziz Andaç, 2005.
195
———. “İstanbul Ortodoks Ermeni Patrikliği.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,
2002.
196
Shaul, Eli. From Balat to Bat Yam: Memoirs of a Turkish Jew. Edited by Rıfat N. Bali. Translated
by Michael McGaha. İstanbul: Libra Kitap, 2012.
197
Simon, Rachel. “The Contribution of Hebrew Printing Houses and Printers in Istanbul to
Ladino Culture and Scholarship.” Judaica Librarianship 16/17 (July 2011): 125–135.
198
Sönmezler, Mahmut Haldun. “Modernleşme Sürecinde İstanbul Yahudileri’nin Hayatında
Sinagog ve Dini Bağlılık.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
199
Sözen, Zeynep. Fenerli Beyler: 110 Yılın Öyküsü (1711-1821). İstanbul: Aybay Yayınları, 2000.
200
Suciyan, Talin. “İstanbul, 24 Nisan 2010.” Toplumsal Tarih no. 199 (Temmuz 2010): 14–17.
201
Svastics, Okşan. Yahudiler’in İstanbul’u. Boyut Publishing, 2011.
T-Z
202
Tarhan, Saltuk. “1950’den Günümüze Rum Azınlık Sorunları ve Fener Rum Patrikhanesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
203
Tarinas, Stratis D. “İstanbul Türk Basınında Rum Gazeteci ve Yayıncılar.” Tarih ve Toplum
40, no. 236 (Ağustos 2003): 88–94.
204
Taschounidou, Eleni. “Minority Press: The Case of Greek-Orthodox Minority of Istanbul
and the Greek-Turkish Relations, 1950-1955.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2009.
156
205
206
207
208
Taşpınar, İsmail. “Avrupalı Seyyahlar Gözüyle Osmanlı Döneminde İstanbul’daki
Gayrimüslimler ve Dinî Hayatlarına Dair Tespitler: XVI-XIX. Yüzyıllar Arası.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 353–365.
Tayfur, Kemal. “İstanbul Karayları En Küçük Cemaat.” Atlas no. 127 (Ekim 2003): 163.
Telimen, Muzaffer. “Alevi Gençliği ve Ateizm: İstanbul ve Tunceli Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.
Tepeköylü, İlke. “İstanbul Ermenilerinde Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm.”
Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2012.
209
Tokan, Feryade. “İstanbul’daki Azınlık Gazetelerinin Yerel Gazeteciliğin Gelişimine
Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
210
Tokatlıoğlu Baysal, Gökçe. “İstanbul`da Yaşayan Azınlık Kadınlar.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2001.
211
212
Toker, Hülya. “Mütareke Dönemi İstanbul Rumları.” Doktora tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2004.
———. Mütareke Döneminde İstanbul Rumları. Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2006.
213
Topuz, Hıfzı. “6/7 Eylül Olayları ve Aknoz Paşa’nın Yasakları.” Toplumsal Tarih 14, no. 81
(Eylül 2000): 39–41.
214
Trompoukis, Constantinos, and John Lascaratos. “Greek Professors of the Medical School
of Constantinople During a Period of Reformation (1839-76).” Journal of Medical Biography
11, no. 4 (November 2003): 226–231.
215
Turan, Çimen, Müfide Pekin, and Sefer Güvenç, eds. Hasretim İstanbul: İstanbul Rumlarının
Göç Öyküleri ve Özlemleri = Polē, Nostalgia Mou: Prosphygikes Histories Kai Hē Nostalgia Tōn
Rōmiōn Tēs Polēs. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, 2010.
216
Türker, Orhan. “Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı.” Tarih ve Toplum 38, no. 225 (Eylül 2002):
153–156.
217
Türkiye’de Ermeniler: Cemaat, Birey, Yurttaş. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2009.
218
Tutel, Eser. “6 Eylül’ü 7 Eylül’e Bağlayan Gece Beyoğlu’nda Dehşeti Yaşadım.” Popüler
Tarih 2, no. 25 (Eylül 2002): 70–75.
219
Tuzla Ermeni Çocuk Kampı: Bir El Koyma Öyküsü = ArmenianChildren’s Camp of Tuzla: A Story of
Seizure = Hay Manowknerow Towzlayi Gampe: Grawman Papmowtiwn Me. Ankara: İnsan Hakları
Derneği İstanbul Şubesi, 2000.
220
221
Uçan Çubukçu, Sevgi. “Mekanın İzdüşümünde ‘Toplumsal Cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve
Romanlar.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (March 2011): 83–106.
Ünal, Nuray. “Boğaziçi’nde Dini Yapılaşmanın Tarihsel Süreci Bağlamında Arnavutköy
Yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
222
Üsdiken, Behzat. “Bilinmeyen Yönleriyle Ünlü Galata Bankeri Hristaki Zografos Efendi.”
Finans Dünyası no. 137 (May 2001): 79–84.
223
———. “Pera Ticaret Aleminde 127 Yıl: Sabuncakis Ailesi.” Finans Dünyası no. 134 (Şubat
2001): 102–108.
224
———. The Bank, the Money Lenders, the Money Changers, the Usurers and the Jewellers of Pera &
Beyoğlu. İstanbul: Kentbank, 2000.
157
225
———. “Varlık Vergisi Döneminde Pera: ‘Gerçek Anılar.’” Finans Dünyası no. 128 (Ağustos
2000): 40–44.
226
Vouzanidou, Evangelia, Evangelos Albanidis, and Sagien Bardis. “Athletic and Artistic
Activities of Armenian Communities in Greece, Constantinople and Smyrna from 1923
Until Present.” Studies in Physical Culture & Tourism 18, no. 2 (August 2011): 159–163.
227
Vryonis, Speros. The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and
the Destruction of the Greek Community of Istanbul. New York, N.Y.: Greekworks.com, 2005.
228
Wedel, Heidi. “Leftist Political Mobilization, Gender and Identity: A Case Study of Kurdish
Alevi Migrants in Istanbul.” Journal of Kurdish Studies 4 (2002 2001): 57–65.
229
230
231
232
———. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. İstanbul:
Metis, 2001.
Yavuzak Taban, Esin. “Roman Öğrencilerin Eğitime Erişimleri (Fatih İlçesi Örneği).”
Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
Yeler, Abdülkadir. “Türk Toplumunda Caferiler (İstanbul Halkalı Örneği).” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Yeprem, Mehmet Safa. “Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-i
Müslimlerinde Mabed Musikisi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
233
Yeşildal, Mustafa. “Balat’taki Yahudi Kurumlarının Tarihsel Gelişim Süreci.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
234
Yetkiner, Cemal. “İstanbul’da Bir Cemaatin Doğuşu: William Goodell ve Amerikan
Protestan Misyonu.” Akademik Orta Doğu 3, no. 1 (2008): 133–164.
235
Yıldırım, Onur. “Ottoman Guilds as a Setting for Ethno-Religious Conflict: The Case of the
Silk-Thread Spinners’ Guild in Istanbul.” International Review of Social History 47, no. 03
(2002): 407–419.
236
237
Yıldırım, Seyfi. Siyasî Faaliyetleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Rum Ortodoks
Patrikhanesi. Ankara: Köksav, 2010.
Yıldız, Özgür. “II. Abdülhamid Devrinden I. Cihan Harbine İstanbul’da Amerikan Misyoner
Faaliyetlerine Bir Bakış.” Electronic Turkish Studies 7, no. 3 (Summer 2012): 2739–2750.
238
239
240
241
Yılmaz, Nail. Kentin Alevileri: Reşadiye, İkitelli Örneği. İstanbul: Kitabevi, 2005.
Yılmaz, Seval. “Türkiye’de Cemevleri Kurumsallaşmasının Alevi Kimliğine Etkileri ve
Karacaahmet Sultan Dergâhı Üzerinden Bir Alan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2011.
Yoker, Mustafa. Kalimera Fener Şalom Balat. Çatı, 2012.
Yörük, Doğan. “1843 Tarihli Cizye Defterine Göre Aksaray Kazası’ndaki Gayrimüslimler.”
Türk Dünyası Araştırmaları no. 170 (Ekim 2007): 143–160.
242
243
244
Zariphes, Georgios L. Hatıralarım Kaybolan Bir Dünya: İstanbul 1800-1920. İstanbul: Literatür,
2005.
Zayas, Alfred de. “The Istanbul Pogrom of 6-7 September 1955 in the Light of
International Law.” Genocide Studies and Prevention 2, no. 2 (2007): 137–154.
Zekiyan, Boghos Levon. Venedik’ten İstanbul’a Modern Ermeni Tiyatrosu’nun İlk Adımları. Bgst,
2013.
158
Göç
Migration
A-C
1
Ağaoğlu, Zeynettin. “Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye Göç Eden
Ahıska Türklerinin Göç Koşulları ve Sorunları: ‘Yenibosna Örneği.’” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2011.
2
3
Aktaş, Özge. “Social Capital and Integration Among Migrants of Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University of Sussex, 2009.
Altan, Mehmet Akif. “Kentleşme ve Hemşehrilik İlişkileri: Esenler Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Fırat Üniversitesi, 2003.
4
Anastassiadou, Meropi. “Greek Orthodox Immigrants and Modes of Integration within the
Urban Society of Istanbul (1850-1923)..” Mediterranean Historical Review 24, no. 2
(December 2009): 151–167.
5
Armağan, Mustafa. “Yamalı Çelişkiler Semti: Saraybosna’dan Yenibosna’ya.” Cogito no. 35
(Yeni İstanbul) (2003): 119–123.
6
Atabay, Pırıl H. “Belonging to the City: Rural Migrants in Modernizing Chicago and
Istanbul.” Ph.D. dissertation, Michigan State University, 2008.
7
Bakar, Bülent. “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul ve Trakya’dan Anadolu’ya Göç ve Paniğe
Karşı Propaganda.” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 6, no. 12 (2007): 1–35.
8
9
Barbaros, Hülya. “Düzensiz Göç Sürecinde Kadın Göçmenler: İstanbul’dan Bir Kesit.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
Başel, Halis. “Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sivas`tan İstanbul`a Göç Örneği.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
10
Belma Kurtişoğlu, Fatma. “Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya ve
İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
11
Çakırer, Yasemin. “İstanbul-Zeytinburnu’nda Ulusötesi Kentleşme Aktörleri Olarak Türk
Kökenli Göçmenler.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
159
12
13
14
15
16
Can, Şamil. “The `governmental’ Betrayal of the Sovereign: A Legal-Anthropological Study
on Neoliberal Social Inequality and Narrative Subjectivization among the Migrants of
Sultanbeyli.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.
Çelik, Ayşe Betül. “‘I Miss My Village!’: Forced Kurdish Migrants in İstanbul and Their
Representation in Associations.” New Perspectives on Turkey no. 32 (Spring 2005): 137–163.
———. “Migrating onto Identity: Kurdish Mobilization through Associations in Istanbul.”
Ph.D. dissertation, State University of New York, 2002.
Çelik, Nihal. “İmmigrant Domestic Women Workers in Ankara and İstanbul.” MA Thesis,
METU, 2005.
Cengiz, Fatma Bilge. “Türkiye’de Sendikaların Düzensiz Emek Göçüne Bakışı: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
17
Chaput, Marie-Julie. The Transforming Experience of Migration: A Comparative Study of Two
Groups of Internal and External Turkish Migrants. Lambert Academic Publishing, 2013.
18
Coşkun, Bülent. “Social Networks and Urban Integration of Bulgarian Turkish Immigrants
of 1989 and after: The Case of Yenibosna, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2005.
D-F
19
20
Dağdelen, Görkem. “Changing Labour Market Positions and Workplace Interactions of
Irregular Moldovan Migrants: The Case of Textile/clothing Sector in Istanbul, Turkey.”
MA Thesis, METU, 2008.
Davutoğlu, Ayten. “Boşnak Göçmenlerde Aile İçi Ekonomik Sosyalleşme: İstanbul Yıldırım
Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
21
Dedeoğlu, Saniye. “Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters
and Azerbaijani Immigrants.” Middle Eastern Studies 47, no. 4 (2011): 663.
22
———. “Survival of the Excluded: Azerbaijani Immigrant Women’s Survival Strategies and
Industrial Work in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (January 1, 2011): 26–33.
23
Demirtaş, Mehmet. “XIX. Yüzyılda İstanbul’a Göçü Önlemek İçin Alınan Tedbirler: Men-i
Mürur Uygulaması ve Karşılaşılan Güçlükler.” Belleten 73, no. 268 (2009): 739–754.
24
Doğan Alperen, Ahmet. “Organik Tarımın İstanbul’dan Geriye Göç Üzerindeki Etkileri:
Erzincan - Üzümlü ve Tercan İlçeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
2010.
G-J
25
26
Gasimov, Zaur. “Anti-Communism Imported? Azeri Emigrant Periodicals in Istanbul and
Ankara (1920-1950s).” CTAD: Journal of Modern Turkish History Studies 8, no. 16 (Fall 2012):
3–18.
Gümüş, Tülay. “Güneydoğu Anadolu’dan Göç Eden Kadınların Sosyal Entegrasyonu:
İstanbul Tarlabaşı’nda Niteliksel Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi,
2012.
27
Gürle, Necile Şule. “İstanbul’da Refakatsiz Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Karşılaştıkları
Sorunlar ve Uygulamalar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
160
28
Housden, Martyn. “Humanitarian Endeavour in the Black Sea Region: The League of
Nations, White Russian Refugees and Constantinople, 1920-23.” International Journal of the
Humanities 6, no. 4 (July 2008): 109–115.
29
———. “White Russians Crossing the Black Sea: Fridtj of Nansen, Constantinople and the
First Modern Repatriation of Refugees Displaced by Civil Conflict, 1922-23.” Slavonic & East
European Review 88, no. 3 (July 2010): 495–524.
30
Hürriyet G. Öğdül. “Social Cohesion; Is It Sufficient? Migrant Communities in Two
Disadvantaged Neighborhoods in Istanbul.” GeoJournal 51, no. 4 (August 2000): 321–328.
31
32
33
İçduygu, Ahmet, and Kemal Kirişci, eds. Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration
and Immigration in Turkey. İstanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2009.
Işık, Faruk. “Türkiye`de İçgöçler (İstanbul`daki Erzincanlılar Üzerinde Bir Araştırma).”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
Işıkpınar, Ülkü. “Türkiye'de İç Göçler ve Toplumsal Dayanışma: Bir Saha Çalışması Örneği
Olarak Sivas Dayanışma Derneği (SİDAD) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2000.
34
35
İşsever Ekinci, Esra. “Diasporic Identity Formation: A Case Study of Albanian Immigrants
in Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2010.
İstanbul’a Muhtemel Göç Dalgaları I - İstanbul’u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması II. İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.
36
İstanbul’a Muhtemel Göç Dalgaları II - İstanbul’u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması II. İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.
K-N
37
Kanzık, Alp. “The Kurdish Migrants in Yenibosna: ‘Social Exclusion’, Class and Politics.”
MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
38
Karakuş, Emine. “Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği).” Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.
39
40
41
Karatay, Abdullah. İstanbul’un Sokakları ve Çalışan Çocuklar: Göç ve Kent Yoksulluğu. Ankara:
SHÇEK, 2001.
Kaya, Ayhan, ed. Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme Mi Geri Dönüş Mü?: İstanbul, Diyarbakır,
Mersin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.
Kayra, Mediha. Hoşca Kal Trabzon, Merhaba İstanbul. Tarihçi Kitabevi, 2013.
42
Khusenova, Nafisa. “Transition, Migration, Capitalism: Female Uzbek Shuttle Traders in
Istanbul: The Feminization of Tajik Labor Migration to Russia.” In Migration and Social
Upheaval in the Face of Globalization in Central Asia, edited by Marlene Laruelle. Leiden,
Boston: Brill, 2013.
43
Kılıçaslan, Gülay. “Political Mobilization of First and Second Generation Kurdish Forced
Migrants: The Case of Kanarya Mahallesi.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2013.
44
45
Kışla, İsrafil. “Sosyal Politika Açısından Artvin’den İstanbul’a Göç.” Doktora tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2008.
Knight, Ricky D. “The Long Wait: African Migrant Communities and the Production of
Local Identity in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, Washington State University, 2011.
161
46
47
48
Komşuoğlu, Ayşegül. “Anadolu’dan İstanbul’a Bir Göç Hikâyesi.” Türkoloji Kültürü 1, no. 1
(Ocak 2008): 89–104.
Kurşunlugil, İlknur. “Türkiye’ye ‘Yaldızlı Göç’: İstanbul’da Yaşayan Avrupa Vatandaşları.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Kurt, Ali. “Anadolu’dan İstanbul’a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin
‘Kahvehaneler’in Önemini 1950 Sonrası Türk Romanı’ndan Okuma.” Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, no. 32 (2012): 201–213.
49
Lordoğlu, Kuvvet. “Afrikalı Göçmenlerin Çalışma Yaşamları Veya Bir Avrupa Kapısında
Beklemek: İstanbul.” İktisat Dergisi 498 (Ağustos 2008): 41–45.
50
Mutlu, Yeşim. “Turkey’s Experience of Forced Migration after 1980s and Social
Integration: A Comparative Analysis of Diyarbakır and İstanbul.” MA Thesis, METU, 2009.
O-S
51
Özcan, Eda. “Ahali Mübadelesi ve Yardımların İstanbul Örneği.” Çağdaş Türkiye Tarihi
Araştırmaları Dergisi 9, no. 20–21 (2010): 55–75.
52
53
54
55
56
Özgen, Yahya Fikret. “Türkiye’de Göç ve Kentleşmenin Suç ve Suçlulukla İlişkisi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
Öztürk, Mustafa. “İç Göçlerin İstanbul Kent ve Çalışma Hayatına Etkileri.” Amme İdaresi
Dergisi 40, no. 1 (2007): 85–106.
———. “Türkiye`deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt
Pazarcıları Örneği.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.
Özüekren, Şule, and Ebru Ergöz-Karahan. “Housing Experiences of Turkish (Im)migrants
in Berlin and Istanbul: Internal Differentiation and Segregation.” Journal of Ethnic &
Migration Studies 36, no. 2 (February 2010): 355–372.
Pérouse, Jean-François. “İstanbul’a Kürt Göçleri: Yeniden İnşa Edilmesi Gereken Bir
Araştırma Konusu.” Praksis no. 28 (2012): 43–56.
57
Riedler, Florian. “Armenian Labour Migration to Istanbul and the Migration Crisis of the
1890s.” In The City in the Ottoman Empire: Migration and the Making of Urban Modernity, edited
by Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, and Florian Riedler, 160–176. London:
Routledge, 2011.
58
Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban
Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
59
Sakaoğlu, Necdet. “Balkan Göçmenleri İstanbul’da.” Popüler Tarih no. 10 (March 2001): 28–
32.
60
Samara, Konstantia. “Identity Issues of the Ottoman Greeks in the Age of Nationalism as
Reflected in the Educational Policies of the Greek Community of Istanbul (1895-1915).”
MA Thesis, Sabancı University, 2007.
61
Schapendonk, Joris. “From Transit Migrants to Trading Migrants: Development
Opportunities for Nigerians in the Transnational Trade Sector of Istanbul.” Sustainability
5, no. 7 (June 2013): 2856–2873.
62
Secor, Anna Jean. “Islamism in Istanbul: Gender, Migration and Class in Islamist Politics.”
Ph.D. dissertation, University of Colorado, 2000.
162
63
64
Senay, Banu. “Remembering the ‘Timeless City’: Istanbul, Music and Memory among the
Turkish Migrants in Sydney.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 73–
87.
Sever, Hanifi. “Yasadışı Göçmenlerin Profili: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Polis
Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009.
65
Sürüel, Tolga. “Göç ve Sosyal Dışlanma İlişkisinin Sosyal Politika Açısından Analizi
(İstanbul Sultanbeyli Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2008.
66
Suter, Brigitte. “Social Networks in Transit: Experiences of Nigerian Migrants in
Istanbul.” Journal of Immigrant & Refugee Studies 10, no. 2 (April 2012): 204–222.
67
———. “Tales to Transit : Sub-Saharan African Migrants’ Experiences in Istanbul.” Ph.D.
dissertation, Linköping University, 2012.
68
———. “Untangling Immobility in Transit: Sub-Saharan African Migrants in Istanbul.” In
Long Journeys: African Migrants on the Road, edited by Alessandro Triulzi and Robert
McKenzie. Leiden: Brill, 2013.
T-Z
69
Taşçı, Nıvart. “Armenian Migrants in Turkey: History of a Journey.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2010.
70
Temizel, Kaan, Sefer Güvenç, eds. Selanik’ten Tuzla’ya Mübadele. Lozan Mübadilleri Vakfı,
2010.
71
72
73
74
Tezcan, Tolga, ed. Gebze: “Küçük Türkiye”nin Göç Serüveni. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2011.
Topal, Coşkun. “Mütareke Sonrası İstanbul’da Rus Mülteciler.” Türk Dünyası Araştırmaları
no. 176 (Kasım 2008): 173–182.
Trix, Frances. “Contesting Immigrant Voice in Istanbul: Mass Media, Verbal Play,
Immigrant Channels.” Language & Communication 30, no. 1 (January 2010): 7–18.
Tüfekci, Suat. “Kırsal Kesimlerden Büyük Şehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana
Getirdiği Değişiklikler (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2003.
75
76
Turan, Çimen, Müfide Pekin, and Sefer Güvenç, eds. Hasretim İstanbul: İstanbul Rumlarının
Göç Öyküleri ve Özlemleri = Polē, Nostalgia Mou: Prosphygikes Histories Kai Hē Nostalgia Tōn
Rōmiōn Tēs Polēs. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, 2010.
Ulusoy, Belkıs. “Azerbaycan Siyasi Muhaceretinin İstanbul`daki Basın Etkinliklerinin
Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü (1923-1931).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
77
Ünal, Bayram. “Ethnic Division of Labor: The Moldovan Migrant Women in In-House
Services in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.
78
———. “Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (2011):
17–25.
79
Ünal, Rahime Arzu. “Transformations in Transit: Reconstitution of Gender Identity
among Moldovan Domestic Workers in İstanbul Households.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2006.
163
80
81
Yaghmaian, Behzad. “‘Belirsiz Alan’, İstanbul’da Mülteci Olmak.” XXI Mimarlık Kültürü
Dergisi no. 19 (Ocak 2004): 38–45.
Yanardağ, Pınar. “The Epidemic, the Prison House and the Global City: Belonging and
Identity in Bayrampaşa.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.
82
83
84
85
86
87
Yavuz, Nuran. “Bir Kentsel Etnografya Denemesi: İstanbul`dan Göçerlik Anlatıları.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2001.
Yıldırım, Coşkun. “Metropole Göç ve Uyum: İstanbul’da Erzincan-Kuruçay’lılar.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Yılmaz, Bediz. “Entrapped in Multidimensional Exclusion: The Perpetuation of Poverty
Among Conflict-Induced Migrants in an İstanbul Neighborhood.” New Perspectives on
Turkey no. 38 (2008): 205–234.
Yılmaz, Nail. “Ekonomik Krizin Etkisiyle İstanbul’dan ‘Tersine Göç’ Eden Ailelerin
Toplumsal Özellikleri ve Beklentileri Üzerine Bir İnceleme.” Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi 11, no. 1 (Haziran 2009): 27–62.
Yücearda, Sinem. “1924 Türk-Yunan Nüfus Mübâdelesinde İstanbul ve Çevresine İskân
Edilen Patriyotların Müzik Kültürü.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
Yücel, Çiğdem. “Zeytinburnu’nda Yaşayan Türklerin Sosyo-Ekonomik Durumu.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
164
Sanat, sinema, müzik, tiyatro, spor,
eğlence, fotoğraf, moda; Kültürel
politikalar ve şehir; kültür başkenti ve
dünya kenti olarak İstanbul; kentsel
imajın inşası; müze kent; Müzeler,
müzecilik
Art, cinema, music, theater, sports, entertainment, photography,
fashion; Politics of culture and the city; Istanbul as cultural capital and
world city; making of the city image; Istanbul as a museum; Museums,
Museology
A-C
1
Abalı, Sezgi. “From Grand Tour to Art Biennials: Venice and Istanbul.” MA Thesis,
Yeditepe University, 2010.
2
Açar, Mehmet. “Film Festivali ve Beyoğlu [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 22
(Nisan 2004): 80–81.
3
Ada, Serhan, and Deniz Ünsal, eds. Emerging Cultural Continent: Actors and Networks:
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Jordan, Labanon, Syria and Turkey. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2009.
4
5
6
Akay, Ali. “İstanbul: Bir Eğlence Megalopolü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 181–
194.
Akcan, Esra. “Off the Frame: The Panoramic City Albums of Istanbul.” In Photograpghy’s
Orientalism: New Essays on Colonial Representation, edited by Ali Behdad and Luke Gartlan,
93–114. Los Angeles, California: The Getty Research Institute, 2013.
Akçura, Gökhan. İstanbul Twist. İstanbul: Everest yayınları, 2006.
165
7
8
Akdede, Sacit Hadi. “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti.” İktisat ve Toplum Dergisi 2, no.
17 (2012): 86–90.
———. “İstanbul Şehir Tiyatroları ve Kültürün Politik Ekonomisi.” İktisat ve Toplum Dergisi
2, no. 18 (2012): 104–108.
9
Akdede, Sacit Hadi, and Ayla Ogus. “Increasing Returns to Information and Survival of
Istanbul Public Theatre Plays.” Applied Economics Letters 14, no. 13–15 (October 2007):
1137–1140.
10
Akgül, Kamile. “Istanbul as the Mosaic of Cultures, Dance and Westernisation.” Educational
Research (2141-5161) 2, no. 12 (December 2011): 1738–1742.
11
Akın, Ufuk. “Kültür ve Mekân Etkileşimi: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2008.
12
Akmehmet Tezcan, Kadriye. “84 Metrekarelik Müzede 84 Yıllık Tarih: Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi Açıldı.” Toplumsal Tarih no. 178 (Ekim 2008): 8–10.
13
Aksoy, Asu. “Istanbul’s Choice.” Third Text 22, no. 1 (January 2008): 71–83.
14
———. Kültür Ekonomisi Envanteri: İstanbul 2010. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
15
———. “Riding the Storm: ‘new Istanbul.’” City 16, no. 1–2 (February 2012): 93–111.
16
Aksoy, Asu, and Kevin Robins. “Reshaping, Installing, Pioneering, Spearheading ...
Realignment of Istanbul.” In Cities, Cultural Policy and Governance, edited by Helmut K.
Anheier and Yudhishthir Raj Isar. London: SAGE, 2012.
17
18
19
Akşit, Ahmet. “Baha Tanman İle Söyleşi: Melling ve Dunn’ın İstanbul Panoramaları –
Uzun Öyküler.” Toplumsal Tarih 24, no. 175 (Temmuz 2008): 14–17.
Akyıldız, Cemal. Cemal Akyıldız’la İstanbul Gravürleri. İstanbul: Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı, 2010.
Albayrak, Neslihan. “Avrupa Kültür Başkentliği ve Sürdürülebilir Kültür Odaklı Yenileme
Deneyimleri Kapsamında 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Değerlendirmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
20
21
Alkan, Hülya. “Kent ve Sinema İlişkisi Bağlamında 90 Sonrası Türk Sinemasında İstanbul.”
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.
Allom, Thomas. From the Past until Today İstanbul: Engravings. İstanbul: Keskin Color
Kartpostalcılık Ltd. Şti, 2000.
22
23
24
25
26
27
———. İstanbul Manzaraları. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.
Alpan, Cem. İstanbul Film Festivali’nin 30 Yılından 20 Yönetmen. İstanbul: İstanbul Kültür ve
Sanat Vakfı, 2011.
Altınbaşak, İpek, and Elem Yalçın. “City Image and Museums: The Case of Istanbul.”
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 241–251.
Alton, Oya Ece. “XIX. Yüzyılda İtalyanların İstanbul`da Sanata Etkileri.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
Altundağ, Zeynep. “Landscapes of Globalization: Animanga Otaku Culture in Istanbul and
Berlin.” MA Thesis, Kadir Has Üniversitesi, 2009.
Alvarez, Maria D., and Şükrü Yarcan. “Istanbul as a World City: A Cultural Perspective.”
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 266–276.
166
28
29
And, Metin. “Eski İstanbul’da Othello Temsilleri.” Popüler Tarih no. 6 (Kasım 2000): 108–
109.
Antmen, Ahu. “Türk Kültüründe Beden Ve ‘Güzel İstanbul’ Olayı.” Electronic Journal of
Social Sciences 8, no. 30 (September 2009): 366–375.
30
Arıcan, Tunca. “Dance Culture in Turkey: A Case Study in Ankara and Istanbul.”
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 43, no. 1 (June 2012): 209–225.
31
Arıkan, Zeki. “İstanbul 1912: Hamlet’in Temsili.” Toplumsal Tarih 24, no. 170 (Şubat 2008):
56–63.
32
Arolat, Emre. “Gösteri Dünyasında Özgül Bir Seçenek ve Belki de Bir Umut Fidesi Olarak
İstanbul Tasarım Bienali.” Mimarlık no. 368 (Kasım-Aralık 2012): 20–21.
33
Arslan, Fatma Pınar. “Global City Debates and Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Bilgi
University, 2011.
34
Arslan, Rafet. “Kadıköy Sokak Sanatı.” Rh+ Sanart no. 61 (May 2009): 54–57.
35
Arslan, Ramazan. Kentim, Ütopyam, İstanbul: Fotoğraflar. 41°-29° İstanbul, 2009.
36
Artan, E. Çiğdem. “Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler:
İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme.” Ileti-s-im (Aralık 2012): 105–131.
37
______. “Communication Strategies in Postmodern Museology: Communicated and
Conceived Identity of the Pera Museum.” International Journal of the Humanities 8, no. 11
(February 2011): 289–299.
38
______. Private Museology: Establishing New Cultural Industries in Istanbul. Lambert Academic
Publishing, 2011.
39
Aşar, Şule İnci. “Kültürel İletişimde Sergilerin Rolü: Osmanlı-Avrupa İlişkileriyle İle İlgili
İstanbul’da Özel Müzelerde Yapılan Sergiler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
40
Atabeyoğlu, Cem. “Türkiye’de Futbolun Tarihi: Futbol Kulüpleri Nasıl Doğdu?” Toplumsal
Tarih 18, no. 102 (Haziran 2002): 44–47.
41
Atagök, Tomur, and Susan Platt. “The Digestible Other: The Istanbul Biennial.” Third Text
no. 55 (Summer 2001): 103–109.
42
Ataoğlu, Sevan. “İstanbul Ermenilerinin Spor Tarihi.” Tarih ve Toplum 34, no. 202 (Ekim
2000): 201–204.
43
Atasoy, Nurhan. Souvenir of Istanbul: Photographs from the Yıldız Palace Albums. Istanbul:
Akkök Publications, 2007.
44
Atasoy, Sümer. Müzeler ve Müzecilik Bibliyografyası, 1996-2001. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat
Fakultesi, 2003.
45
46
47
48
Ateiga, Nihan. “Türkiye’nin Tanıtımında İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kültür
Varlıklarının Yeri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
Avrupa’dan İstanbul’a Yeni Sanat/Art Nouveau From Europe To İstanbul 1890-1930. İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005.
Avunduk, Acar. “Silivri Aziz Nektarios Evi Rekonstrüksiyonu ve Kent Müzesi Tasarımı.”
Yapı no. 261 (Ağustos 2003): 83–87.
Ayan, Burcu. “Uluslararası İstanbul Bienali ve Katılımcı Sanatçıların Profili.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
167
49
50
Aydın, Nilüfer. Çinili Köşk Müzesi. İstanbul: Diacan Grafik ve Matbaacılık, 2007.
Aydınalp, Ş. Güzin Ilıcak, and Beste Gökçe. “Change of Corporate Identity in the Context
of Culture Industry: Example of Istanbul Modern Art Museum.” British Journal of Arts &
Social Sciences 9, no. 1 (September 2012): 31–44.
51
Aydoğan, Ayşe Didem. “Kamusal Mekân Olarak Beyoğlu’nun Türk Sinemasındaki
Temsili.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.
52
Aydoğdu, Sultan Aslı. “Cumhuriyet Dönemi Kentsel Açık Alanlarının Sanat Akımları
Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2007.
53
54
55
56
57
58
59
60
Aygüneş, Onur. “Istanbul: A Global City to Sell?” MA Thesis, Istanbul Bilgi University,
2011.
Ayman, Oya. “İstanbul’un Eğlence Gettoları...” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003).
Aytar, Volkan, Kübra Parmaksızoğlu. İstanbul’da Eğlence. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2011.
Aytar, Volkan. “Caterers and the Consumed Metropolis: Ethnicized Tourism and
Entertainment Labourscapes in Istanbul.” In Tourism, Ethnic Diversity, and the City, edited
by Jan Rath. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2007.
Ayten, Tuba. “Fotoğraf ve Temsil: Ara Güler’in İstanbul’a Bakışı.” Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi, 2008.
Aytokmak, Deniz. “İstanbul Kent Müzesi İçin Yeni Yaklaşımlar.” Yüksek Lisans Tezi,
Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
Azman, Ayşe. “Oryantalistlerin İstanbul’undan Bienalin İstanbul’una.” Sosyoloji Dergisi 3,
no. 24 (2012): 183–207.
Bakla, Erdinç. İstanbul’un 100 Çini ve Seramik Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş, 2010.
61
62
63
64
65
66
67
68
Balan, Canan. “1990-2000 Yılları Arasında Türk Filmlerinde İstanbul Temsilleri.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
———. “Changing Pleasures of Spectatorship : Early and Silent Cinema in Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University of St Andrews, 2010.
Baltacıgil, Gülüm. “Güncel Sanatta İstanbul`un Temsili ve Kültür Politikaları.” Yüksek
Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Bardakçı, Mehmet. “Graz, Kültür Başşehri İstanbul ve Uluslararası Politika.” Stratejik
Analiz 4, no. 38 (Haziran 2003): 22–23.
Bar-Eli, Amos. “Istanbul-between Two Books: Students Design Seminar in Istanbul.”
International Journal of the Arts in Society 6, no. 5 (October 2012): 235–242.
Barışta, H. Örcün. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri.
İstanbul: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009.
Başcı, Ahmet. “Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model
Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Başer, Ayten. “Belgesel Sinemada Emeğin Örgütlü Mücadelesi ‘Davutpaşa’nın Külleri.’”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
168
69
70
71
Başer, Gülce. “Avrupa’nın Kültür Başkentleri: Essen, İstanbul, Pécs.” Varlık 78, no. 1238
(Kasım 2010): 4–6.
Başgelen, Nezih. Müze-i Hümayun’dan Günümüze İstanbul Arkeoloji Müzesi = Istanbul
Archeological Museum from Imperial Times to Thepresent. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat
Yayınları, 2010.
Başoğlu, Umut Davut. “İstanbul İli, Bahçelievler Belediyesi Sorumluluğundaki Spor
Salonlarının Rekreasyon Sporları ve Rekreasyon Liderleri Açısından Geliştirilmesi ve
Faydalılık Durumu.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
72
Bates, Eliot. “Social Interactions, Musical Arrangement, and the Production of Digital
Audio in Istanbul Recording Studios.” Ph.D. dissertation, University of California, 2008.
73
Batuman, Elif. “The View from the Stands: Life among Istanbul’s Soccer Fanatics.” Soccer &
Society 13, no. 5–6 (November 2012): 687–700.
74
Begüm Akkoyunlu, Selçuk. “Çağdaş Türk Sanatında İstanbul Sanat Bayramı, Yeni
Eğilimler Sergileri ve Yeninin Kimliği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
75
Bektaş, Cengiz. “İstanbul Bir Dünya Kenti Olabilir Mi?” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz
2004): 70–71.
76
Bektaş, Yakup, and Roger Sherman. “A Bold New Enterprise: The Istanbul Museum of the
History of Science and Technology in Islam.” Technology and Culture 54, no. 3 (2013): 619–
639.
77
Belma Kurtişoğlu, Fatma. “Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya ve
İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
78
Berts, Jean-Michel. Light of Istanbul. Assouline, 2011.
79
“Beyoğlu’nda Eğlence... Beylerden ’Cluby’lere.” Finans Dünyası no. 134 (Şubat 2001): 60–64.
80
Bıçak, Ayhan. “Dünya Tarihi ve Dünya Kenti Anlayışları Çerçevesinde İstanbul.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 99–111.
81
82
83
84
85
Bıçakçı, Ayşe Banu. “Branding the City through Culture: Istanbul, European Capital of
Culture 2010.” International Journal of Human Sciences 9, no. 1 (January 2012): 993–1006.
Bilgili, Ahmet Emre, A. Haluk Dursun, eds. Şehir ve Kültür: İstanbul. İstanbul: İstanbul
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2010.
Bilgin, A. Gani. İstanbul müzeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları,
2010.
Bilgin, İhsan. “Büyük Şehirden Metropole, Metropolden Dünya Kentine, İstanbul.”
Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 72–74.
Bir Fotoğrafın Aynasında İstanbul’un Meşhur Hattatları = through the Mirror of a Picture Eminent
Calligraphers of Istanbul. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.
86
87
88
Bir İstanbul Hatırası: İstanbul İçin Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2006.
Bişkin, Hüseyin. “Kentlerde Markalaşma Beykoz Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Aydın Üniversitesi, 2013.
Bix, Amy Sue, and Taner Edis. “The Rahmi M. Koç Museum, Istanbul.” Technology & Culture
45, no. 3 (July 2004): 590.
169
89
Bloom, Lisa E., and Betti-Sue Hertz. “What Keeps Mankind Alive? 11th Istanbul Biennial
(12 Sept-8 Nov 2009).” N.paradoxa: The Only International Feminist Art Journal 25 (January
2010): 16–20.
90
Borka, Max. Spagat!: Design Istanbul Tasarımı. Herford; Bielefeld; New York: Kerber, 2011.
91
92
10. Uluslararası İstanbul Bienali: Bir Bienal Bir Bilanço. İstanbul: Çekirdek Sanat Yayınları,
2007.
Bölük, Gülderen. İstanbul’un 100 Fotoğrafçısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.
93
94
———. “İstanbul’un İlk Müslüman Fotoğrafhaneleri.” Toplumsal Tarih no. 147 (Mart 2006):
28–30.
Bölükbaşı, Merve. “Eğlence Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Boğazı
Kuruçeşme Mevkii Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Böncü, Serkan. “Egokaç - Sanat Eğitimine Yansıması -7. Uluslararası İstanbul Bienali
Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Bozdoğan, Naciye. “Uluslarası İstanbul Bienallerinin Türk Sanat Ortamındaki Rolü.”
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2009.
Bryant, Rebecca. “The Soul Danced into the Body: Nation and Improvisation in Istanbul.”
American Ethnologist 32, no. 2 (May 2005): 222.
Bursalı, Elif. “Sanatçı İnisiyatifleri ve Sanatçılar Tarafından Yürütülen Mekanların
İstanbul Güncel Sanat Alanındaki Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
2013.
Büyükkahraman, Turan. “Türk Resminde İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Büyüksoy, Betül. “City Branding: İstanbul Case Study.” MA Thesis, Yeditepe University,
2008.
Can Kırgız, Ayça. “Şehir Markalaşmasının Pazarlama Estetiği İle Desteklenmesi ve
İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Ceco, Sinan. İstanbul’un 100 Gravürü. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yayınları, 2010.
Çağlayan, Ferda. “İstanbul’a Tutunmaya Çalışan Heykeller.” Mimar.ist 10, no. 35 (2010):
86–91.
Çalışlar, İzzettin, ed. Candidate for 2010 European Capital of Culture, a City of Four Elements.
İstanbul, 2005.
Çay, Dilek. “İstanbul Şehremaneti Mecmuasında Sanat Tarihi Yazıları: 1-51. Sayılar,
1924-1928.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
106
“Caz Kenti İstanbul.” Hürriyet Gösteri no. 260 (Temmuz 2004): 78–87.
107
Çelik, Engin. “İstanbul Çayırbaşı Bölgesinde Yaşayan Romanlar Üzerine Etnomüzikolojik
Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
108
109
110
Çelik, Melek Feride. “Portable Art in the Context of İstanbul 2010 European Capital of
Culture.” MA Thesis, Yeditepe University, 2011.
Cengiz, N. Buket. “The Twenty-Seventh International Istanbul Film Festival, 5-20 April
2008.” Film International 6, no. 4 (July 2008): 86–90.
Çetin, Ece, ed. İstanbul Deniz Müzesi. İstanbul: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2009.
170
111
112
113
114
115
116
117
118
Çevik, Hasan. “Türk Resim Sanatında İstanbul Görüntüleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2010.
Ceylan, Feyza. “Eğlence Kavramının İstanbul`da Geçirdiği Değişim Süreci ve Mekana
Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
Çimen, Elif. “19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul Kent Dokusunun Türk Resminde
Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2003.
Cimok, Faruk. İstanbul Resimleri. A Turizm Yayınları, 2000.
Çizgen, Gültekin. İstanbul’un 100 Cam Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi,
2010.
Çötelioğlu, Aysel. İstanbul’un 100 Ressamı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2009.
Çuhacı, Gülçin. “İstanbul İmajını Algılamaya Yönelik Bir Oyun Denemesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Cultural Economy Compendium: Istanbul 2010. İstanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2011.
D-F
119
Davis, Paul. “The Ladies of Beşiktaş: An Example of Moral and Ideological Ambiguity?”
Sport, Ethics & Philosophy 6, no. 1 (February 2012): 4–15.
120
Dawe, Kevin, and Sinan Cem Eroğlu. “The Guitar in Turkey: Erkan Oğur and the Istanbul
Guitarscape.” Ethnomusicology Forum 22, no. 1 (April 2013): 49–70.
121
Day, Gail, Steve Edwards, and David Mabb. “‘What Keeps Mankind Alive?’: The Eleventh
International Istanbul Biennial. Once More on Aesthetics and Politics.” Historical
Materialism 18, no. 4 (December 2010): 135–171.
122
Dede, Ayşe Betül. “Factors Affecting the Adoption Process for Istanbul’s Being the 2010
European Capital of Culture- a Place Marketing Study with İstanbul Citizens.” MA Thesis,
Marmara University, 2010.
123
Değirmenci, Koray. Creating Global Music in Turkey. Lanham: Lexington Books, 2013.
124
Değirmenci, Koray. “Homegrown Sounds of Istanbul: World Music, Place, and
Authenticity.” Turkish Studies 11, no. 2 (June 2010): 251–268.
125
126
127
128
129
130
Değirmenci, Oktay. “Uluslararası İstanbul Bienalleri’nin Plastik Sanatlar Eğitimine
Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004.
Delahaye, Nil Lea. “Cultural Bridges and Flows: African Artists of İstanbul.” MA Thesis,
Istanbul Bilgi University, 2011.
Demirel, Hakan, and Caroline Bos. “Dolapdere’de Güncel Sanatlar Merkezi.” Yapı no. 301
(Aralık 2006): 72–73.
Demirtaş, Yavuz. “XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Tekke Mûsikîsi.” Doktora tezi, Ankara
Üniversitesi, 2007.
Demren, Şeyda Banu. “İstanbul’da Elektronik Müzik ve Club Kültüründe Dj’lerin Rolü.”
Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.
Denisenko, Ayten. “İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Müzesi’nin Oluşturulması İçin
Öneri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.
171
131
Dindaş, Tunç. “İstanbul’da Grafiticilerle Konuşma [Söyleşi].” Arredamento Mimarlık no. 235
(May 2010): 116–123.
132
Diren Sığırcı, Belgi. “Different Forms of Global Integration of Film Industry: The Case of
Istanbul.” PhD dissertation, METU, 2011.
133
134
135
136
137
138
139
Doğan, A. Ekber. “Dünya Kenti- ‘Mega Kondu’ Arasında İstanbul.” Mimar.ist 5, no. 16
(Haziran 2005): 24–28.
———. “Dünya Kenti-Mega Kondu Arasında İstanbul.” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz
2004): 75–78.
Doğanyılmaz, İsmail. “Türkiye’deki Sanat Müzelerinin Gereksinimleri Bağlamında
İstanbul Modern Sanat Müzesi İçin Bir Öneri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2001.
Dönmez-Colin, Gönül. “Istanbul International Film Festival.” Kinema no. 28 (Fall 2007): 93–
95.
Dostal, İ. Halilhan. “‘Art-İst 2000-10. İstanbul Sanat Fuarı’nın Ardından...” Türkiye’de Sanat
no. 46 (Kasım-Aralık 2000): 20–25.
Duben, Alan. “Istanbul: Music, Cultural Authenticity, and Civility.” New Perspectives on
Turkey no. 45 (2011): 237–245.
Dümen, Gülşah. “Günümüz Türk Sineması’nda İstanbul’un Sunumu.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2010.
140
Durmaz, Bahar, Stephen Platt, and Tan Yiğitcanlar. “Creativity, Culture Tourism and
Place-Making: Istanbul and London Film Industries.” International Journal of Culture,
Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 198–213.
141
Dursun, A. Halûk. Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2011.
142
Duru, Batu. “Türk Sineması ve Plastik Sanatlar: 1990 Sonrası İstanbul’un Kültür Yaşamına
Bakış.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2008.
143
144
Durupınar, Mehmet, ed. Beşiktaş Tarihi: İlkleriyle, Unutulmayanlarıyla, Yüzüncü Yılında.
İstanbul: YKY, 2003.
Düştegör, Pelin. “Sinema ve Sinema Mekanlarının Tarihsel Gelişimi ve İstanbul İlinde Yer
Alan Sinema Mekanlarının İncelenmesi: Alışveriş Merkezleri Üzerine Değerlendirme
Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.
145
Düvenci, Erkam. “Şehir Algısının Şehrin Marka İmajına Etkisi ve İstanbul’da Yaşayan
Şehir Sakinleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
146
Düzgün, Dilaver. “Türk Gölge Oyunu Karagöz’de İstanbul Hayatı.” Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 43 (2010): 25–33.
147
148
149
Düzgün, Gülhan. “Sinema ve Kent: 1990 Sonrası Türk Sineması`nda İstanbul`un Değişimi.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Ece, Özlem, ed. İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler. İstanbul: İKSV,
2011.
Ecesoy, Yasemin. “Osmanlı Dönemi Anadolu Duvar Resimlerinde İstanbul Tasvirleri.”
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2011.
172
150
151
Egeli, Kemal. “İstanbul İle Diyarbakır Arasında 20 Fark.” Sanat ve Hayat no. 29 (Ağustos
2008): 37–40.
Eken, Fikret Merve. “19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul Eğlence Hayatında Fasıl.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
152
Ekenyazıcı Güney, Efsun. “A Study on The Effect of Transportation Systems to The
Evolution of The City Image: The Case of Istanbul.” Megaron 7, no. S1 (January 2, 2012): 91–
107.
153
Eldem, Edhem. “Istanbul as a Cosmopolitan City: Myths and Realities.” In A Companion to
Diaspora and Transnationalism, edited by Ato Quayson and Girish Daswani. Hoboken, NJ:
Wiley-Blackwell, 2013.
154
155
“Elli Sene Evvelki İstanbul’da Sokak Müziği.” Musiki Mecmuası 59, no. 476 (Temmuz-Eylül
2006): 55–57.
Emecen, Feridun. , ed. İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul. İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi; Kitabevi, 2010.
156
157
158
159
160
Emen, Fatma Gül. “European Capital of Culture Concept: The Case of İstanbul 2010.” MA
Thesis, Yeditepe University, 2008.
Emengen, Ayşe. “Bir Kente Sanatsal Bir Yaratım Alanı Olarak Bakma Biçimi: Pina
Bausch’un ‘İstanbul Projesi.’” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
Engez, Ayşe. “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin İmaj ve Kimlikleri: Karşılaştırmalı
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
Enginöz, Hande. “İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Bağlamında Haliç Kültür Havzasının
Kamusal Mekan Olarak Geri Kazanımı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
Enlil, Zeynep Merey, Yigit Evren, and İclal Dinçer. “Cultural Triangle and Beyond: A
Spatial Analysis of Cultural Industries in Istanbul.” Planning Practice & Research 26, no. 2
(April 2011): 167–183.
161
Erder, Cevat. “İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ve UNESCO Dünya Kültürel Miras
Listesinde İdi (Miydi?).” Mimar.ist 9, no. 34 (2009): 82–83.
162
Erdik, Mustafa, Eser Durukal, Nevra Ertürk, and Bilgen Sungay. “Earthquake Risk
Mitigation in Istanbul Museums.” Natural Hazards 53, no. 1 (April 1, 2010): 97–108.
163
164
165
Erdoğan, Gizem. “Kamusal Mekanda Sokak Sanatı: Grafiti; İstanbul, Beyoğlu, Yüksek
Kaldırım Sokak İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.
Erhart, Itır. “Ladies of Beşiktas: A Dismantling of Male Hegemony at İnönü Stadium.”
International Review for the Sociology of Sport 48, no. 1 (February 2013): 83–98.
Erkal, Namık. “Tam Zamanında Gözlerinizin Önünde: Londra Panoramalarında İstanbul
Sergileri (I).” Toplumsal Tarih 24, no. 170 Şubat 2008): 40–47.
166
———. “Tam Zamanında Gözlerinizin Önünde: Londra Panoramalarında İstanbul Sergileri
(II).” Toplumsal Tarih 24, no. 171 (Mart 2008): 24–31.
167
Erkılıç Duruel, Senem. “Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve
Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze.” Galatasaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi no. 8 (2008): 123–143.
168
Erkök, Fatma. “An Educational Experience Centering on the Theme of Istanbul, European
Capital of Culture 2010: An Attempt at a Wider Look.” Interdisciplinary Themes Journal 1, no.
1 (2009): 19–31.
173
169
Eroğlu, Özkan. “İstanbul’da Sanat Galerileri.” Sanat Çevresi 23, no. 275 (Eylül 2001): 34–37.
170
Erol, Merih. “Cultural Identifications of the Greek Orthodox Elite of Constantinople:
Discourse on Music in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.” PhD dissertation,
Boğaziçi University, 2009.
171
Erol, Merih, and Markian Prokopovych. “Surveillance, Urban Governance and Legitimacy
in Late Ottoman Istanbul: Spying on Music and Entertainment during the Hamidian
Regime (1876-1909).” Urban History 40, no. 4 (November 2013): 706.
172
173
174
175
176
Erol, Simin Aksu. “Yerli Televizyon Dizilerinde Kent Olgusu: İstanbul Örneği.” Doktora
tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
Ersöz, Erhan. “Basel’dan İstanbul’a İki Kent İki Sanat Fuarı.” Türkiye’de Sanat no. 60 (EylülEkim 2003): 48–51.
Ertaş, Hülya. “Creating Interfaces for a Sustainable Cultural Programme for Istanbul: An
Interview with Korhan Gümüş.” Architectural Design 80, no. 1 (January 1, 2010): 70–75.
Ertuğral, Esra. “Küresel Kent Dinamiğinde Kültür-Sanat Faaliyetlerinin Etkisi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.
Eyice, Semavi. “İstanbullu Olmak Ayrı Bir Kültürdür [Söyleşi].” Mimar ve Mühendis no. 52
(Ocak-Şubat 2010): 50–54.
G-J
177
Genim, Sinan. Bir İstanbul Panoraması = An Istanbul Panorama. İstanbul: Masa, 2012.
178
———. Konstantiniyye’den İstanbul’a: XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli
Yakası Fotoğrafları. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2006.
179
180
181
182
183
184
185
186
Germaner, Semra. , ed. Serginin Sergisi = Exhibition’s Exhibition. İstanbul: Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, 2009.
Glassie, Henry. “İstanbul and Turkish Traditional Artists.” Akademik Araştırmalar Dergisi
12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 261–274.
Göktürk, Deniz, Levent Soysal, İpek Türeli. İstanbul Nereye?: Küresel Kent, Kültür, Avrupa.
İstanbul: Metis Yayınları, 2011.
_______. Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? London; New York: Routledge, 2010.
Göktürk, Işılay. “Geleneğin ve Batılılaşmanın Marjinalleşmesi Açısından Eski İstanbul
Eğlenceleri ve Hovarda Mekânları.” Sosyologca no. 1 (Ocak-Haziran 2011): 257–277.
Göymen, Korel. “Istanbul: Mega-City Straddling Two Continents.” Urban Research &
Practice 1, no. 3 (2008): 266–275.
Gözen, Aylin. İstanbul’un 100 Mücevheri ve Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2011.
Grosser, Anna Rilke. Avrupa Saraylarından Yıldız’a: İstanbul’da Bir Hoş Sada. İstanbul: Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
187
Güler, Ara. İstanbul’da Alınteri. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2009.
188
———. İstanbul’u Dinliyorum, 1950-2010. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010.
174
189
190
191
192
193
194
Gülkaynak, Işık. “Güncel Sanatın İstanbul’da Mekânsallaşması: Güncel Sanat
Mekânlarının Bina ve Kent Ölçeğinde Bir İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2012.
Gültekin, Ayşe Orhun, ed. Pera Ressamları - Pera Sergileri: 1845-1916 = Peintres et Expositions de
Pera 1845-1916. İstanbul: Norgunk, 2010.
Gültekin, Mustafa. “Özel Tiyatro İşletmelerinde Devlet Desteğinin Etkisi: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2009.
Gümüş, Korhan. “İstanbullular’ı İstanbullulaştırma Projesi.” Arredamento Mimarlık no. 158
(May 2003): 99–109.
Gümüş, Pınar. “Theatrical Performance, Everyday Life Experience & Transformation:
Zeytinburnu People’s Theatre.” MA Thesis, Sabancı University, 2010.
Gün, Sibel. “Uluslararası İstanbul Bienali Tarihçesi.” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi, 2011.
195
Günay, Zeynep. “Conservation versus Regeneration?: Case of European Capital of Culture
2010 Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 8 (August 2010): 1173.
196
Günay, Zeynep, and Vedia Dökmeci. “Culture-Led Regeneration of Istanbul Waterfront:
Golden Horn Cultural Valley Project.” Cities 29, no. 4 (August 2012): 213–222.
197
Gündoğlu, Özlem. “İstanbul İlinde Bulunan Yeni Cami Duvar Çinileri Üzerine Bir
Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2008.
198
199
200
201
Güntekin, Mehmet. İstanbul’un 100 Musikişinası. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi,
2010.
———. İstanbul’un 100 Şarkısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.
Gunzburg, Darrelyn. “Banking on Art in Istanbul.” Art Book 16, no. 4 (November 2009): 70–
71.
Güran, Mehmet Arman, and Ayşe Zekiye Abalı. “Melchior Lorichs’in İstanbul
Panoramasındaki Osmanlı Kimdir?” Belleten 75, no. 273 (2011): 361–372.
202
Hadimli, Pınar. “Eğlence Hayatımızın Değişimi ve Mekan Üzerindeki Etkileri (Beyoğlu
Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
203
Hall, Leslie. “Change at the International Istanbul Music Festival.” Yearbook for Traditional
Music 43 (2011): 180.
204
Harutyunyan, Angela, Aras Özgün, and Eric Goodfield. “Event and Counter-Event: The
Political Economy of the Istanbul Biennial and Its Excesses.” Rethinking Marxism 23, no. 4
(October 2011): 478–495.
205
Hasdemir, Hacı. İstanbul’un 100 Spor Kulübü. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.
206
———. İstanbul’un 100 Sporcusu. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2011.
207
Hasol, Doğan. “İstanbul Müze-Kent Projesi.” Yapı no. 292 (March 2006): 37–38.
208
Hecker, Pierre. “Contesting Islamic Concepts of Morality: Heavy Metal in Istanbul.” In
Muslim Rap, Halal Soaps, and Revolutionary Theater: Artistic Developments in the Muslim World,
edited by Karin van Nieuwkerk. Austin, Texas: University of Texas Press, 2012.
209
Hesse, Petra. Istanbul Fashion: A City and Its Fashion Makers. Arnoldsche Art Publishers,
2011.
210
Herzau, Andreas. Istanbul. Ostfildern: Hatje Cantz, 2010.
175
211
Hiçyılmaz, Ergun. Yüzyıllık Tarih: Beşiktaş. İstanbul: Yazı-Görüntü-Ses, 2003.
212
Historical Peninsula of Istanbul Fener-Balat, Culture-Faith and Religion Based Tourism. Istanbul:
Gündoğan, 2013.
213
Holloway, Ron. “27th Istanbul International Film Festival.” Kinema no. 31 (Spring 2009):
105–107.
214
Hughes, Amy E. “Eighteenth International Istanbul Theatre Festival.” Theatre Journal 65,
no. 2 (May 2013): 258.
215
Hürel, Haldun. Burası İstanbul: Bir “İstanbul Kültürü” Kitabı. İstanbul: Dharma, 2007.
216
217
218
219
220
221
222
223
224
______. İstanbul’u Geziyorum Gözlerim Açık: Bir İstanbul Kültürü Kitabı. İstanbul: Dharma
Yayınları, 2005.
“ICOMOS İlkeleri Bağlamında İstanbul Müze-Kent.” Yapı no. 292 (March 2006): 26–27.
Ildız, Erkan. “Bilim İnsanlarının Hizmetinde Bir Kurum: İstanbul Arkeoloji Müzeleri.”
Bilim ve Ütopya 17, no. 206 (Ağustos 2011): 86–87.
İnal, Kemal. “İstanbul Gerçek ve İmaj.” Evrensel Kültür no. 124 (Nisan 2002): 4–6.
İnce, Havva Ayça. “Kültür Politikalarında Eşbiçimlilik: İstanbul İlçe Belediyeleri ve Kültür
Merkezleri Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.
İncedayı, Deniz. “İmparatorlukların Başkenti İstanbul, 2010’da Avrupa Kültür Başkenti.”
Mimarlık no. 330 (Temmuz-Ağustos 2006): 12–13.
Işık, Ege. “12 Mart Süreci’nde İstanbul Şehir Tiyatrosu.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, 2010.
Işık, Fatma Belkıs. “The Agents That Affect the Independence of Artistic Expression and
the Independence of the Artist: Types and Interpretations of Independence of Artistic
Expression in Istanbul Art-Scene.” MA Thesis, Sabancı University, 2011.
Işın, Ekrem, ed. Uzun Öyküler: Melling ve Dunn’ın Panoramalarında İstanbul = Long Stories:
İstanbul in the Panoramas of Melling and Dunn. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,
2010.
225
226
Istanbul 1996-2000: From the Previous to the Present Bid to Host the Olympic Games : Developments
in Sports Infrastructure, General Infrastructure, Organizational Activities. IOBC, 2000.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti Ajansı, 2011.
227
228
“İstanbul Deniz Müzesi.” Mimarlık Dekorasyon no. 166 (Temmuz 2007): 86–89.
İstanbul Deniz Müzesi: Osmanlıca Bahriye Mühür ve Damga Koleksiyonu. İstanbul: Deniz
Basımevi Müdürlüğü, 2008.
229
“İstanbul (Kent) Müzesi Projesi ve Darphane-i Amire.” Mimarlık no. 335 (May 2007): 12–13.
230
İstanbul Kültür ve Sanat Sektörü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
231
“İstanbul Modern Sanatlar Müzesi.” Yapı no. 280 (March 2005): 74–78.
232
233
İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali. İstanbul: Sabancı Üniveristesi Sakıp Sabancı Müzesi,
2008.
“İstanbullaşan Yaşlı Metropol: ‘Becoming İstanbul’ Yurtdışında Dolaşıyor.” Arredamento
Mimarlık no. 224 (May 2009): 38–40.
176
234
235
236
“İstanbullaşma Ya Da İstanbul Oluş Üzerine 5 Fragman.” Arredamento Mimarlık no. 218
(Kasım 2008): 104–105.
İstanbullu Olma Bilinci - Sosyal Doku Projesi Araştırmaları I. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2004.
İstanbul’un Festivalleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
237
Jackson, Maureen. “The Girl in the Tree: Gender, Istanbul Soundscapes, and Synagogue
Song.” Jewish Social Studies 17, no. 1 (2010): 31–66.
238
Johnson, W. S. “Cairo to Constantinople: Francis Bedford’s Photographs of the Middle
East.” Choice: Current Reviews for Academic Libraries 51, no. 2 (October 2013): 250–250.
K-N
239
Kaleağası, Bahadır. “İstanbul Markası ve AB.” Finans Dünyası no. 202 (Ekim 2006): 40–42.
240
Kamar, İlke. “İstanbul ve Etnik Müzik.” Milliyet Sanat Dergisi no. 476 (March 2000): 19.
241
Kamiloğlu, Fatma. “Kentsel Markalaşma Sürecinde Reklamın Rolü: 2010 İstanbul Kültür
Başkenti Projesinin Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
242
243
244
Kanat, Kazım. Önce Beşiktaş Vardı: 100 Yıllık Beşiktaş’ın Yazılmayan Tarihi. İstanbul: Fast
Yayıncılık, 2003.
Karabekir, Jale. “Performance as a Strategy for Women`s Liberation: Pratices of the
Theatre of the Oppressed in Okmeydanı Social Center.” MA Thesis, Boğaziçi University,
2004.
Karabıyık, Nevin. “Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı ve İstanbul Kenti’nin
Marka Denkliği Algılamasının Ölçümü.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
245
Karaboğa, Kerem, Yavuz Pekman, Fakiye Özsoysal, and Metin Balay. Geleceğe Perde Açan
Gelenek: Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.
246
Karaermiş, Koray. “Özel Müzelere Bir Yenisi Eklendi: Pera Müzesi.” Evrensel Kültür no. 163
(Temmuz 2005): 46–47.
247
Karaevli, Berna. “2000 Yılı Sonrası İstanbul Temsilinde Çağdaş Sanatın Rolü.” Yüksek
Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, 2013.
248
Karaosmanoğlu, Defne. “Eating the Past: Multiple Spaces, Multiple Times - Performing
‘Ottomanness’ in Istanbul.” International Journal of Cultural Studies 12, no. 4 (July
249
———. “Nostalgia Spaces of Consumption and Heterotopia: Ramadan Festivities in
Istanbul.” Culture Unbound : Journal of Current Cultural Research 2 (June 2010): 283–302.
250
———. “Remembering Past(s): The Construction of Cosmopolitan Istanbul through
Nostalgic Flavors.” In Food as Communication: Communication as Food, edited by Janet M.
Cramer, Carlnita P. Greene, and Lynn M. Walters. New York: Peter Lang, 2011.
251
252
253
Karataş, Özgür Sadık. “Klasik Türk Musikisi Eğitimi Konusunda İstanbul.” Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no. 1 (2008): 115–119.
Karlık, Özge. “From the ‘Author’ to the ‘Reader’: Visiting Literary House-Museums in
İstanbul.” MA Thesis, METU, 2009.
Katipoğlu, Serdar. “Avrupa Kültür Başkentleri, Kütüphaneleri ve İstanbul 2010.” Bilgi
Dünyası 10, no. 2 (2009): 303–308.
177
254
255
256
Kayaarası, Tuğçe. “Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011.
Kaynak, Aysun. “İstanbul Sağlık Müzesi’nin Sanat Yönetimi Açısından İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.
Kaynar, Hakan. “Al Gözüm Seyreyle Dünyayı: İstanbul ve Sinema.” Kebikeç İnsan Bilimleri
İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 27 (2009): 191–200.
257
258
Kesimoğlu, Ayşegül Sürenkok. The “Poise, Sports and Body” Triad: A Case Study Made for
Istanbul: An Observational and Anecdotal Study of the Fitness Scene in the City of Istanbul, Turkey.
LAMBERT Academic Publishing, 2012.
Kılıç, Melis Merih. “Experiencing Tango in İstanbul: An Assessment from a Gender
Perspective.” MA Thesis, Yıldız Technical University, 2013.
259
Kılıçkaya, Ali. Museums of İstanbul. Edited by Nurhayat Yazıcı. İstanbul: Uranus, 2010.
260
Kınık, Necla. “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin Kuruluş Aşaması ve
Müzecilik Açısından Fonksiyon Kazandırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2005.
261
262
263
264
Kır, Semra. İstanbul’un 100 Filmi. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.
Kırklar, Alper. “Toplumsal Değişim ve Türk Sinemas’ında İstanbul İmgelemi.” Doktora
tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Kızıltan, Zeynep. İstanbul’da Arkeoloji: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiv Belgeleri: 1970-2010.
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
Kızmaz, İlke. “1960-1980 Yılları Arasında İstanbul’da Halk Dansları-Sözlü Tarih
Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
265
Koçak, Dilek Ö. Osmanlı Tiyatrosu: 19. Yüzyıl İstanbul’unda Kültürel Dönüşümün Sahnesi.
Parşömen Kitabevi, 2011.
266
Köksal Bingöl, Ayşe Hazar. “Sanatın Kurumsallaşması Sürecinde İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
267
Köprülü, Tuna. Kültür Başkenti İstanbul = The capital of cultures. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2006.
268
Koraltürk, Murat. “İstanbul Denizcilik Müzesini Beklerken.” Toplumsal Tarih no. 213 (Eylül
2011): 13.
269
270
Korkmaz, Pınar. “1990-2000 Yılları Arasında İstanbul’da Yapılan Küratörlü Sergiler.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Koytak, Ahmet Selim. “19. Yüzyılda İstanbul’da Osmanlı Makam Müziğinin Yapıldığı
Mekanlar ve Batılılaşmanın Bu Müzik Mekanları Üzerine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
271
272
273
274
Kurt, Efe Korkut. “Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri İstanbul’da Heykel
Uygulamaları İrdelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
———. “Sanatın Değişen Anlatım Dili ve Beyoğlu’nun Üç Heykeli.” Mimarlık ve Dekorasyon
no. 162 (Mart 2007): 96–101.
Kültürler Başkenti İstanbul. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010.
Kütükçüoğlu, Mehmet V., H. Ertuğ Uçar. “Beşiktaş’a Yeni Deniz Müzesi.” XXI Mimarlık
Kültürü Dergisi no. 38 (Ekim 2005): 52–56.
178
275
Kuzgun, Ebru, Tuğçe Göksel, Deniz Özalp, and Billur Somer. “Perceptions of Local People
Regarding Istanbul as a European Capital of Culture.” PASOS : Revista de Turismo Y
Patrimonio Cultural 8, no. 3 (April 2010): 27–37.
276
Kytö, Meri. “Soundscapes of Istanbul in Turkish Film Soundtracks.” In The Oxford
Handbook of New Audiovisual Aesthetics, edited by John Richardson, Claudia Gorbman, and
Carol Vernallis. New York: Oxford Handbooks in Music, 2013.
277
Levent, Cihat. “İstanbul Basketbol Altyapı Liglerinin İşletmecilik Boyutunda Yönetimi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2010.
278
Levent, Doğan. “The Competitive Identity of Istanbul: A City Brand Management Model.”
MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
279
Llewellyn, Briony. “David Wilkie and John Frederick Lewis in Constantinople, 1840: An
Artistic Dialogue.” Burlington Magazine 145 (September 2003): 624–631.
280
Madra, Beral. “The Hot Spot of Global Art: Istanbul’s Contemporary Art Scene and Its
Sociopolitical and Cultural Conditions and Practices.” Third Text 22, no. 1 (January 2008):
105–112.
281
282
283
284
285
Makzume, Erol, and Esra Kocabaşoğlu. “Alberto Pasini: Parma’dan İstanbul’a.” Toplumsal
Tarih no. 115 (Temmuz 2003): 46–47.
———. “Edward Lear (1812-1888): İstanbul’da Bir Şair Ressam.” Toplumsal Tarih no. 125
(May 2004): 44–47.
———. “Fausto Zonaro: Saray Ressamının Fırçasından İstanbul Yaşamı ve Işığı.” Toplumsal
Tarih no. 129 (Eylül 2004): 48–53.
———. “Félix Ziem (1821-1911): İstanbul ve Venedik Aşığı Ressam.” Toplumsal Tarih no. 121
(Ocak 2004): 58–61.
———. “Paul Signac (1863-1935): İstanbul’a Renk Özgürlüğünü Tanıtan Ressam.” Toplumsal
Tarih no. 128 (Ağustos 2004): 22–25.
286
Malik, Amna. “11th International Istanbul Biennial.” Third Text 24, no. 4 (July 2010): 495–
498.
287
Martin, Stewart, and Frances Stracey. “10th Istanbul Biennial.” Exhibit 21, no. 6
(November 2007): 790–795.
288
Mayer, Danila. “Anthropological Approaches to the Istanbul Biennial of Contemporary
Art.” Anthropology of the Middle East 8, no. 1 (Spring 2013): 1–23.
289
McManus, John. “Been There, Done That, Bought the T-Shirt: Beşiktaş Fans and the
Commodification of Football in Turkey.” International Journal of Middle East Studies 45, no. 1
(February 2013): 3–24.
290
Mecklai, Noorel. “Myth, the National Form: Mission Istanbul and Muslim Representation
in Hindi Popular Cinema.” In South Asian Media Cultures: Audiences, Representations, Contexts,
edited by Shakuntala Banaji. London, New York: Anthem Press, 2010.
291
Medeniyetlerin Kavşağında Bir Dünya Kenti İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2004.
292
Mermoz, Gérard. “The Designer as Author: Reading the City of Signs: Istanbul: Revealed ‐
or Mystified?” Design Issues 22, no. 2 (Spring 2006): 77.
179
293
Mestyan, Adam. “‘A Garden with Mellow Fruits of Refinement’: Music Theatres and
Cultural Politics in Cairo and Istanbul, 1867-1892.” PhD dissertation, Central European
University, 2011.
294
Mesutoğlu, Neşe. Sanatçıların İstanbul’u. Pozitif Yayıncılık, 2013.
295
Milner, Catherine. “Istanbul Biennial.” ArtAsiaPacific no. 86 (2013): 126–127.
296
Moçoş, Ebru. “Bruno Barbey’in Objektifinden Olduğu Gibi Bir İstanbul.” Evrensel Kültür no.
221 (May 2010): 46–47.
297
______. “İstanbul’u Nasıl Satmalı 2010.” Evrensel Kültür no. 217 (Ocak 2010): 70–72.
298
Muhcu, Eyüp. “İstanbul 2010’un Motivasyonu Kültür Mü? Denetimsiz Bütçe Cazibesi Mi?
[Söyleşi].” Mimar.ist 9, no. 31 (Mart 2009): 21–28.
299
300
———. “İstanbul ve Ankara Atatürk Kültür Merkezleri Üzerine Tartışmalar.” Mimarlık 47,
no. 352 (Mart 2010): 13–14.
Mutlu, Burcu. “İstanbul’un Seyirlik Gösteri Kentine Dönüşümü: İmgeler ve Söylemler
Üzerinden Kent Pazarlaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
301
Müzik: 28. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali: 7 Haziran-1 Temmuz 2000 = Müzik: 28th
International Istanbul Music Festival: June 7-July 1, 2000. İstanbul: İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfı, 2000.
302
Niksarlıoğlu, Amber. “Kültür Eksenli Kentsel Dönüşüm: 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Olarak İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
303
Ng, Elaine W. “Istanbul Biennial: ‘Not Only Possible, But Also Necessary.’” Exhibit no. 59
(August 2008): 158–159.
304
Nutku, Özdemir. “Darülbedayi’den İstanbul Şehir Tiyatroları’na.” Yeni Türkiye 34, no. 701
(Temmuz-Ağustos 2000): 778–785.
O-S
305
306
Ocak, Eda. “Hüseyin Avni Lifij’in Yapıtlarında Paris ve İstanbul Sanat Çevrelerinin Etkisi.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
Ögel, Zeynep, and Gülru Tanman, eds. Sur, Kemer, Kubbe: Osmanlı Fotoğrafçılarının Gözüyle
Bizans İstanbulu = Wall, Arch, Dome: Byzantine İstanbul in the Eyes of Ottoman Photographers.
İstanbul: Pera Müzesi, 2007.
307
Öktem, Binnur. “The Role of Global City Discourses in the Development and
Transformation of the Buyukdere-Maslak Axis into the International Business District of
Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 27–42.
308
______. “İstanbul Bir Dünya Kenti (mi)?” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 66–67.
309
Okutan, Mehmet. “İstanbul Deniz Müzesi ve Teknolojisi.” Arredamento Mimarlık no. 216
(Eylül 2008): 89–92.
310
Ölmez, Niyazi. Sesler Hazinesi : Dünden Bugüne İstanbul’da Opera ve Koromuz. Turkuaz, 2008.
311
Olsen, Sanne Kofod. Erken Bahar: Springtime-New Art from Istanbul. Nikolaj Copenhagen
Contemporary Art Center, 2000.
312
Önder, Alev, Oya Abacı, Işık Kamaraj. “‘Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi’:
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi no. 25 (2009): 103–117.
180
313
314
315
316
317
318
319
320
Oren, Michael. “Beyond Ambivalence: Turkish Artists at the Istanbul Biennial.” Cultural
Studies 22, no. 6 (November 2008): 820–836.
Orhan, Vural. “Lütfi Akad’ın İstanbul’u.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
Orhun, M. Ömer. “İstanbul, Beyoğlu, İstiklal Caddesi`nin Opera Aperta (Açık Yapıt) Açık
Müze Olarak Değerlendirilmesi (İstiklal Caddesi Açık Müze).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2001.
Öz, Ali. Tarlabaşı Ayıp Şehir: A Defiled Istanbul District. Fotoğrafevi Yayınları, 2013.
Öz, Naime Didem. “Türk Yazmacılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Öz, Özlem, and Kaya Özkaracalar. “What Accounts for the Resilience and Vulnerability of
Clusters? The Case of Istanbul’s Film Industry.” European Planning Studies 19, no. 3 (March
2011): 361–378.
Özçakı, Meltem. “Bir Heterotopya Olarak Sultanahmet’teki Ramazan Şenlikleri.”
Arredamento Mimarlık no. 247 (Haziran 2011): 109–113.
Özdemir, Yavuz. “Galata Mevlevihanesi Müzesi Koleksiyonlarının Çağdaş Müzecilik
Anlayışı İçinde Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
321
Özden, Pelin Pınar. “İstanbul Buluşmaları 2010: İstanbul, Kültür, Başkent, 2010 Üzerine
Notlar.” Mimarlık no. 357 (Ocak-Şubat 2011): 50–51.
322
Özen, Mustafa. “‘Hareketli Resimler’ İstanbul’da (1896-1908).” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin
Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 27 (2009): 183–189.
323
Özendes, Engin. Merhaba Atina, Here Istanbul = Kalemera Athena, Chaire Istampoul: Atina
Istanbul Arasinda Fotografik Deneysel Bir Buluşma = Mia Peiramatike Photographike Synantese
Duo Poleon, Athenas Kai Istampoul = An Experimental Encounter of Photography between Two
Cities, Athens and Istanbul. İstanbul: Pamukbank; Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
324
325
Özer, Derya Nüket. “Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’u Nasıl Bir Sınav Bekliyor?” Yapı no.
295 (Haziran 2006): 48–51.
Özgencil, Sercan Yıldırım, ed. Kentin Anlam Haritaları: Gravürlerde İstanbul. İstanbul:
İstanbul Ticaret Odası, 2008.
326
Özger Türker, Oruç. “İstanbul Eğlenen Şehir.” Atlas no. 173 (Ağustos 2007): 48–62.
327
Özgüç, Agâh. Türk sinemasında İstanbul. Horizon International, 2010.
328
329
Özgün, E. Şirin. “Istanbul: A Rhythmanalytical Approach to the Composition of Conflict,
Rhythm and Flow.” British Journal of Arts & Social Sciences 12, no. 2 (March 2013): 268–274.
Özhan Koçak, Dilek. “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’un Dönüşümü ve Uygarlaşmanın
İletişim Ortamı Olarak Osmanlı Tiyatrosu.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
330
331
332
Özkan, Derya. “Şark Şehrinden ‘Cool’ İstanbul’a: Değişen İstanbul Tahayyülleri.” Birikim
277 (Mayıs 2012): 76–83.
Özkan, Harika Nazlı. “Müzelerde Pazarlama ve İstanbul Müzelerinin İnteraktif Pazarlama
Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Özkan Yazgan, Esra. “Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik
Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi.” Doktora tezi, Gazi
Üniversitesi, 2011.
181
333
Öztuncay, Bahattin. Dersaadet’in Fotoğrafçıları: 19 Yüzyıl İstanbulunda Fotoğraf: Öncüler,
Stüdyolar, Sanatçılar. İstanbul: AYGAZ, 2003.
334
______. The Photographers of Constantinople: Pioneers, Studios and Artists from 19th Century
Istanbul. Istanbul: Aygaz, 2003.
335
Öztürk, Fatma Pelin. “İstanbul Kent Mekânında Kültürel / Yaratıcı Endüstrilerin Mekânsal
Dağılımı ve Yer Seçimi Kriterleri - Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2009.
336
Öztürk, Mehmet. “İstanbul Film Festivali: Dünyaya Açılan Pencere.” Varlık 78, no. 1243
(Nisan 2011): 3–5.
337
———. “İstanbul’da Kentsel Kriz ve Sinema.” Varlık 71, no. 1153 (Ekim 2003): 8–11.
338
Öztürk Yılmaz, Nazende. “19.yüzyıl İstanbul Kültür Ortamında Müzik ve Mekân.” Doktora
tezi, MSGSÜ, 2007.
339
Öztürkmen, Arzu. “Reflections on Pina Bausch’s Istanbul Project.” Dance Research Journal
35/36, no. 2/1 (2003): 232–235.
340
“Panoramalar, Panorama-Müzeler ve Topkapı’daki Yeni Örnek.” Arredamento Mimarlık no.
223 (Nisan 2009): 56–65.
341
Pasinli, Alpay. İstanbul Arkeoloji Müzesi. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Merkezi, 2003.
342
Pitarakis, Brigitte. A Treasured Memory: Ecclesiastical Silver from Late Ottoman Istanbul in the
Sevgi Gönül Collection. İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi, 2006.
343
Plemmenos, John G. “‘Micro-Musics’ of the Ottoman Empire : The Case of the Phanariot
Greeks of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Cambridge, 2001.
344
Polat, Naci. “Istanbul, Pecs and Essen (Ruhr Region): European Capitals of Culture 2010
and Possible Effects on Regional Development. a Comparative Analysis.” Human Resources:
The Main Factor of Regional Development no. 5 (June 2011): 212–218.
345
Public Idea: Artistic Approaches to the Urban Sphere of Istanbul. Berlin: Revolver Publishing,
2011.
346
Reisman, Arnold. The Transformation of Istanbul: Art Galleries Reviving Decaying Spaces.
Booksurge, 2009.
347
Rief, Silvia. Club Cultures: Boundaries, Identities and Otherness. New York: Routledge, 2009.
348
Sabancalı, Hakkı. İstanbul Kültür Atlası = Cultural Atlas of Istanbul. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2003.
349
350
351
352
353
354
Şahin, Ahmed, and Mehmet Kemiksiz. İstanbul 2010 Ramazan: Enderûn Terâvihi ve Cumhur
Müezzinliği. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
Şahin, Özden. “Censorship on Visual Arts and Its Political Implications in Contemporary
Turkey: Four Case Studies from 2002-2009 in Istanbul.” MA Thesis, Sabancı University,
2009.
Şahin, Seracettin. Türk ve İslam Eserleri Müzesi: Emevilerden Osmanlılara 13 Asırlık İhtişam.
İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008.
Şahinsoy, Melike Aslı. İstanbul’da Rock Kültürü: Yeraltından Yeryüzüne. Clinart, 2010.
Sakaoğlu, Necdet. “Osmanlı Sarayında Spor Müsabakaları: Bamyacılar-Lahanacılar.”
Toplumsal Tarih 18, no. 102 (Haziran 2002): 48–51.
“Sanatkent İstanbul.” Atlas no. Özel sayı (Aralık 2012).
182
355
356
357
358
Sancar, Fahriye Hazer. “City, Music and Place Attachment: Beloved Istanbul.” Journal of
Urban Design 8, no. 3 (October 2003): 269–291.
Sanıvar Ekener, İrem, and Kadriye Tezcan Akmehmet. “The Role of Audience Research in
Museums: A Field Research Conducted at the Museums of Istanbul.” International Journal of
the Inclusive Museum 3, no. 4 (July 2011): 109–128.
Santesso, Z. Esra Mirze. “Vision and Representation: Photography in Orhan Pamuk’s
Istanbul: Memories and the City.” The Comparatist 35, no. 1 (2011): 152–160.
Saris, Mayda. İstanbullu Rum Ressamlar = Greek Painters of Istanbul. İstanbul: Birzamanlar
Yayıncılık, 2010.
359
———. Mıgırdiç Civanyan: Bir İstanbul Ressamı. İstanbul: P Kitap, 2006.
360
Sarıyıldız, Hatice Özlem. “Graffiti and Urban Space in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2007.
361
Sarkis. Silahtarağa: 53 Fotoğraf. İstanbul: Norgunk, 2004.
362
Scham, Sandra. “The Reopened Museum of the Ancient Orient in Istanbul.” Near Eastern
Archaeology 69, no. 3/4 (September 2006): 186–187.
363
Şehir ve Kültür: İstanbul. İstanbul: Profil, 2011.
364
Şenel, Süleyman. İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı, 2011.
365
366
367
368
369
370
371
372
Şener, Esma Gül. “Publicly Funded Theatres: An Analysis of Istanbul Municipality
Theatres.” MA Thesis, İstanbul Bilgi University, 2012.
Şengözer, Aykut, ed. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kentsel Projeler ve Kültürel Miras
Projeleri. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2011.
Şeni, Nora. İstanbul’da Özel Kültür Politikası ve Kentsel Alan. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2011.
Şenova, Başak. “Exploring the City: Perceiving Istanbul through Its Cultural Productions.”
International Journal of Urban and Regional Research 35, no. 2 (March 2011): 405–413.
Serin, Muhittin. “Bir İstanbul Efendisi Hattat Ali Alparslan.” Kubbealtı Akademi Mecmuası
35, no. 2 (Nisan 2006): 38–43.
———. “Hattat Emin Barın ve İstanbul Sanat Muhiti.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no.
47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 385–392.
Serttaş, Tayfun. “Modernizm Sürecinde Kültürel Bir Temsiliyet Aracı Olarak İstanbul’da
Fotoğraf ve Azınlıklar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Servantie, Alain. “Culture in İstanbul as Seen by Western Europeans.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 177–202.
373
Sezgin, Fuat. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi: Toplu Bir Bakış. İstanbul: İstanbul
Büyüşehir Belediyesi, 2010.
374
———. The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam: An Overview.
Istanbul Metropolitan Municipality Culture Company, 2010.
375
Shaw, Wendy Meryem K. “Art among the Myths of Globalism: The Istanbul Biennial.”
Third Text no. 58 (Spring 2002): 94–102.
376
Silier, Orhan. “Ayın Gündemi: İstanbul Dünya Kenti Olma Şansına Nasıl Kavuşur?”
Toplumsal Tarih no. 123 (Mart 2004): 4–5.
183
377
Sinanlar, Seza. “Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916.” Doktora tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2008.
378
Smith, Iain Robert. “The Exorcist in Istanbul: Processes of Transcultural Appropriation
Within Turkish Popular Cinema.” PORTAL: Journal of Multidisciplinary International Studies 5,
no. 1 (January 2008): 1–12.
379
Solomon, Thomas. “‘Living Underground Is Tough’: Authenticity and Locality in the HipHop Community in Istanbul, Turkey.” Popular Music 24, no. 01 (2005): 1–20.
380
______. “Berlin–Frankfurt–Istanbul: Turkish Hip-Hop in Motion.” European Journal of
Cultural Studies 12, no. 3 (August 2009): 305–327.
381
Somalı, Vâlâ. “Eski Bir Beyoğlu Öyküsü Ses Opereti.” Popüler Tarih no. 50 (Ekim 2004): 74–
79.
382
Sonman, Terry. Count Amadeo Preziosi: An Artist’s Journey from Istanbul to London, 1855.
İstanbul: YKY, 2010.
383
Sönmez, Ali, ed. Film: 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali: 15-30 Nisan 2000. Istanbul:
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 2000.
384
Sönmez, Beril. “The Construction of Space Audience in Contemporary Public and
Practices: Three Examples from İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.
385
Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları - Photographs of İstanbul from the Archives of
Sultan Abdülhamid II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. : IRCICA, İslâm
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 2007.
386
Suner, Asuman. New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory. London; New York: I.B.
Tauris, 2010.
T-Z
387
Tam, Metin. “Belediyelerin Stratejik Planlarında Kent Markalaşması ve İstanbul’a Yönelik
Markalaştırma Stratejisi Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
388
389
390
Tan, Gökhan. “Dünya Mirası İstanbul Küme Düşüyor.” Atlas no. 208 (Temmuz 2010): 42–43.
Taptık, Faruk Ali. “19. Yüzyıl İstanbul Fotoğrafları: II. Abdülhamid Hediye Albümlerinde
Kent ve Mimarinin Temsili.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.
Taşbaşı, Kaan. “Sahnedeki İstanbul: Kentsel ve Kültürel Politikalar Ekseninde 2010
Avrupa Kültür Başkenti.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
391
Tek, Şinasi. “İstanbul’da Müze Kurmak. Establishing Museum at İstanbul.” Rh+ Sanart no.
37 (Şubat 2007): 32–35.
392
Tengiz, Gökhan. “İstanbul Çinili Köşk Müzesi Teşhirinde Bulunan Kütahya Kullanım
Çinileri ve Çanakkale Seramiklerinin Kataloglanması.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, 2012.
393
Terzioğlu, Suzan. “Visitor of Art Museums: A Comparative Study of the Pera Museum in
Istanbul and the Peggy Guggenheim Collection in Venice.” MA Thesis, Koç University,
2012.
394
The Sculptures of the Ayasofya Müzesi in Istanbul: A Short Guide. İstanbul: Ege Yayınları, 2010.
395
Tiyatro: 12. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali: 18 Mayıs-4 Haziran 2000. İstanbul: İstanbul
Kültür ve Sanat Vakfı, 2000.
184
396
397
398
Toprak, Gamze. “Türkiye’nin Müzik Kültürlerinde Devlet Orkestralarının Yeri: İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2010.
Töre, Evrim Özkan. İstanbul Film Endüstrisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2010.
Tosun, Yasemin. “Kültürel Mirasın Korunmasında Üst Ölçekli Projelerin Rolü: 2010
Avrupa Kültür Başkenti İstanbul ve Fatih Suriçi’ne Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2008.
399
Tracing İstanbul: (from the Air). İstanbul: Garanti Gallery, 2009.
400
Tuğlacı, Pars. “Ayvazovski’nin İstanbul İzlenimleri.” Sanat Çevresi no. 267 (Ocak 2001): 6–8.
401
402
403
Tuna, Turgay. “Bir Rodin Heykeli Kopyasının Öyküsü Bakırköy’deki ’Düşünen Adam’.”
Popüler Tarih 7, no. 72 (Ağustos 2006): 64–67.
Tuncer, Selda. The Destruction of İstanbul City Myth in the 90’s Turkish Cinema. Saarbrücken:
Lambert Academic Publishing, 2013.
Türeli, İpek. “Ara Güler’s Photography of ‘Old Istanbul’ and Cosmopolitan Nostalgia.”
History of Photography 34, no. 3 (August 2010): 300–313.
404
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi. Istanbul: Akbank, 2002.
405
Türkiye’nin Vitrini : Miniatürk. İstanbul: İstanbul Belediyesi, 2004.
406
407
408
Tutel, Eser. “Yüz Yıl Öncesinde Sur İçi İstanbul’unun Sanat ve Eğlence Merkezi: Eski
Direklerarası Tiyatroya Hasret!” Toplumsal Tarih 23, no. 165 (Eylül 2007): 54–61.
Uçar, Ertuğ. “Boğaz İle Kent Arasında Müze: İstanbul Deniz Müzesi.” Arredamento Mimarlık
no. 216 (Eylül 2008): 85–88.
Uçar, Neslihan. “İstanbul’da Sanatsal Alanın Yeni İkonları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Bilgi Üniversitesi, 2008.
409
Uralman, Hanzade. “The Library of Istanbul Museum of Modern Art: A New Type of Art
Museum Library for Turkey.” Art Libraries Journal 35, no. 2 (April 2010): 30–34.
410
Uslu, Ali Deniz. “Müzikte Toplumsal-Kültürel Farklılaşma ve Medya; ‘İstanbullu Müzik’
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
411
412
413
414
415
416
Üstünipek, Mehmet. “İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Bir İradenin Yarım Kalmış
Tarihi.” Türkiye’de Sanat no. 53 (Mart 2002): 30–33.
Utkuluer, Hülya. “Cumhuriyet Döneminde Müzeye Çevrilen İstanbul Sarayları.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
Uzun, Nil. “The Meaning of `being Political’: An Analysis of `artist Initiatives’ in İstanbul.”
MA Thesis, Sabancı University, 2009.
Vali, Murtaza. “Instituting Art in Istanbul.” Art AsiaPacific no. 49 (Summer 2006): 72–77.
Varinlioğlu, Günder, ed. Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947. İstanbul: Koç
Üniversitesi Yayınları, 2013.
Varlı, Burcu. “Kent Markalaşması Sürecinde İletişim Temelli Faaliyetlerinin Analizi:
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti.” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2011.
417
Varlıer, Müfide Bige. “A Proposal for the Interior Layout and Activity Programming: The
Children’s Museum within the Istanbul Archaeological Museums.” MA Thesis, Koç
University, 2009.
418
Venola, Trici. Drawing on Istanbul = İstanbul izleri. İstanbul: Mira Yayıncılık, 2006.
185
419
Verhagen, Marcus. “12th Istanbul Biennial.” Third Text 26, no. 3 (May 2012): 363–368.
420
Vouzanidou, Evangelia, Evangelos Albanidis, and Sagien Bardis. “Athletic and Artistic
Activities of Armenian Communities in Greece, Constantinople and Smyrna from 1923
Until Present.” Studies in Physical Culture & Tourism 18, no. 2 (August 2011): 159–163.
421
Vural, Anıl. “İstanbul’da Bulunan Dört Konser Salonunun Akustik
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
422
Webb, Alex, and Orhan Pamuk. Istanbul: City of a Hundred Names. New York; London:
Aperture; Thames & Hudson, 2007.
423
Wolbert, Barbara. “Istanbul Next Wave and Other Turkish Art Exhibits: From Governance
of Culture to Governance through Culture.” Transit 7, no. 1 (January 2011): 1–24.
424
Woodall, G. C. “‘Awakening a Horrible Monster’: Negotiating the Jazz Public in 1920s
Istanbul.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 30, no. 3 (2010): 574–
582.
425
426
427
428
429
Açıdan
Yağlı, Şule. “Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Bilim ve Sanat Merkezlerinin
Yapısı ve Yeniden Yapılanması: İstanbul BİLSEM Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe
Üniversitesi, 2011.
Yalçın Usal, S. Selhan, and A. Nilay Evcil. “Exploring the Development of Cultural and Art
Consciousness in Istanbul: A Study of Interior Design Students.” Journal of Interior Design
36, no. 4 (September 2011): 19–30.
Yanıkkaya, Berrin. “Kentte Kadın Sesleri: 1990 Sonrasında İstanbul’da Kentli Kadının
Kültürel Ürünler Aracılığıyla Kendini İfadesi (bir Örnek Tür Olarak Rock Müzik).” Doktora
tezi, MSGSÜ, 2004.
Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2011.
Yardımcı, Sibel. Küreselleşen İstanbul’da Bienal: Kentsel Değişim ve Festivalizm. Istanbul:
İletişim, 2005.
430
431
432
433
434
435
———. “Meeting in Istanbul : Cultural Globalisation and Art Festivals.” Ph.D. dissertation,
University of Lancaster, 2004.
Yartan, Ceren. İstanbul’un 100 Çağdaş Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi,
2011.
Yaşar, Özlem. “Bir İstanbul Aşığı, Bir Deniz Ressamı: Ayvazovski.” Ayraç no. 1 (Ağustos
2009): 37–39.
Yeomans, Richard. The Art and Architecture of Ottoman Istanbul. Garnet Publishing, 2012.
Yeprem, Mehmet Safa. “Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-i
Müslimlerinde Mabed Musikisi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Yıldırım, Candan. “Kültür Turizmi Kapsamındaki İletişim Çalışmaları: 2010 İstanbul
Avrupa Kültür Başkenti Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi,
2009.
436
437
Yıldırım, Özgen. “Beyoğlu Sokaklarına Sanatsal Müdahaleler: Sokak Sanatı.” Evrensel
Kültür no. 217 (Ocak 2010): 38–39.
Yıldızer, Eylem. “AKP’den Az Kullanılmış Kültürlü İstanbul!” Evrensel Kültür no. 185 (May
2007): 45–47.
186
438
Yılmaz, Tuna. Istanbul, Not Constantinople: The Representation of Istanbul in American Cinema.
Köln: Lambert Academic Publishing, 2009.
439
———. “İstanbul, Not Constantinople: The Use of Designerly Tools in the Representation of
İstanbul in American Cinema.” MA Thesis, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2009.
440
441
442
443
444
445
446
447
Yöre, Seyit. “Mekan ve Müzik: Osmanlı Döneminde İstanbul’un Çokkültürlü Müzikli
Mekanları.” Belleten 76, no. 277 (2012): 879–904.
Yorgancıoğlu, Banu. “Initial and Current Museum Policies of İstanbul Archaeology
Museum.” MA Thesis, Yeditepe University, 2010.
Yörük, Altan. “Küreselleşmenin Toplumsal ve Kültürel Boyutlarının Uluslararası İstanbul
Bienali Küratörlerinin Kavramsal Çerçeve ve Temalarına Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, 2008.
Yücearda, Sinem. “1924 Türk-Yunan Nüfus Mübâdelesinde İstanbul ve Çevresine İskân
Edilen Patriyotların Müzik Kültürü.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.
Yücel, Cem. “Garaj İstanbul.” Yapı no. 304 (March 2007): 82–87.
Yüksel, Murat. “Sosyal Tabakalaşma ve Spor İlişkisi: İstanbul Örneği.” Doktora tezi,
Marmara Üniversitesi, 2012.
Yüksel, Serra Özhan. Satıyorum, Satıyorum, Sattım!: Paying Heed to the City and Representing It
the Case of Istanbul. Lambert Academic Publishing, 2011.
Yuna, Melin Levent. “21. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Kadınlık Hali: Bir Sembol Olarak
Tango.” Toplum ve Bilim 126 (Şubat 2013): 162–191.
448
449
450
Yusufoğlu, Tuba. “Bir İletişim Ortamı Olarak Kent: İletişim Aktivitesi Olarak Bienal ve
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Zekiyan, Boghos Levon. Venedik’ten İstanbul’a Modern Ermeni Tiyatrosu’nun İlk Adımları. Bgst,
2013.
Zerenler, Dilek. “İstanbul Beyaz, Rakı Rengârenk, Kırmızı Yorgunları, Gözü Kara Alaturka
Adlı Oyunlardaki İstanbul.” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi no. 31 (2012):
105–118.
451
452
Zeytinoğlu, Emre. “İstanbul Bienalleri ve Eskimiş Bir Siyasetin Klişeleri.” Mimar.ist 11, no.
42 (2011): 23–28.
Zorba, Ercan. “Olimpiyatlara Adaylık Sürecine İlişkin İstanbul Halkının Görüşleri Üzerine
Bir Araştırma.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.
453
1870 Beyoğlu 2000: Bir Efsanenin Monografisi: Duvarların Arkasında: “Cadde-i Kebir’in İçyüzleri”
Murat Germen Fotoğraf Sergisi. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.
187
Nüfus
Population
1
2
Balık Şanlı, Füsun, Filiz Bektaş Balcık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatial
Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population.” Environmental
Monitoring & Assessment 146, no. 1–3 (November 2008): 267–275.
Bayartan, Hatice. “Geçmişten Günümüze İstanbul Nüfusu.” İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Coğrafya Dergisi no. 11 (2006): 5–20.
3
Bayat, Yılmaz. “Üsküdar Ilçesinin Nüfus ve Aile Yapısı: Ampirik Bir Araştırma.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
4
Bingöl, Sedat. “İstanbul’da 1829 Nüfus Sayımı ve Bazı Mahallelerin Müslüman Nüfusu
Üzerine Bir İnceleme.” Tarih Araştırmaları Dergisi 23, no. 36 (2004): 43–60.
5
6
7
8
9
______. 1829 İstanbul Nüfus Sayımı ve Tophane Kasabası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,
2004.
Demirci, Mehtap. “Demographic and Socioeconomic Profile of Households in İstanbul
Metropolitan Area according to the UN-HABITAT Slum Criteria.” MA Thesis, Hacettepe
University, 2008.
Duben, Alan. “Generations of İstanbul Families, the Elderly, and the Social Economy of
Welfare.” New Perspectives on Turkey no. 48 (Spring 2013): 5–54.
Duben, Alan, and Cem Behar. Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940.
Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Güler, Özgenur Reyhan. “İstanbul İlçelerindeki Demografik Yapının, Yerel Yönetimlerin
Kültür Politikaları Üzerindeki Etkileri: Bayrampaşa Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.
10
11
Murat, Sedat. , ed. Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2006.
Okawara, Tomoki. “Size and Structure of Damascus Households in the Late Ottoman
Period as Compared with Istanbul Households.” In Family History in the Middle East:
Household, Property, and Gender, edited by Beshara Doumani, 51–75. Albany: State
University of New York Press, 2003.
188
12
13
14
15
Şanlı, Füsun Balık, Filiz Bektaş Balçık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatial
Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population.” Environmental
Monitoring and Assessment 146, no. 1 (November 2008): 267–275.
Schilperoort, Liesel Mary. “How Community Institutions in Turkey Engage in Disaster
Risk Reduction: A Case Study of Istanbul and Antakya.” MA Thesis, Colorado State
University, 2012.
Şengör, A. M. Celâl. İstanbul Depremi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.
Terzi, Fatih, Vedia Dökmeci. “İstanbul Metropoliten Alanında Nüfus ve İşgücünün
Mekansal Dağılımının Analizi.” Planlama Dergisi no. 39 (2007): 29–37.
189
Kentsel afetler
Urban Disasters
A-C
1
2
3
Ahunbay, Zeynep. “İstanbul’daki Büyük Depremler ve Kültür Varlıklarına Etkileri,
Alınacak Önlemler.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 17–18.
Aktaş, Emel, Özay Özaydın, Burçin Bozkaya, Füsun Ülengin, and Şule Önsel. “Optimizing
Fire Station Locations for the Istanbul Metropolitan Municipality.” Interfaces 43, no. 3
(June 2013): 240–255. doi:10.1287/inte.1120.0671.
Aktaş, Emel, Özay Özaydın, Füsun Ülengin, Şule Önsel, and Berrin Ağaran. “İstanbul’da
İtfaiye İstasyonu Yerlerinin Seçimi İçin Yeni Bir Model.” Journal of Industrial Engineering
(Turkish Chamber of Mechanical Engineers) 22, no. 4 (2011): 2–12.
4
Altun, Mehmet. “Beyoğlu Harîk-i Kebiri 1870 Büyük Beyoğlu Yangını.” Tarih ve Toplum 39,
no. 229 (Ocak 2003): 24–35.
5
Ansal, Atilla, ed. Istanbul International Conference on Seismic Risk Mitigation: 8-10 December
2009. İstanbul: İstanbul Valiliği, 2010.
6
Arıkan, Sabri. “Kırım’da Yayınlanan Tercüman Gazetesi’nden Haberler (İstanbul’un
Tarihte Yaşadığı Acı Olay- İstanbul Yangını ve Osmanlı Harflerinin Islahı Girişimi).” Türk
Dünyası Tarih Dergisi no. 211 (Temmuz 2004): 9–12.
7
Atalay, Hilal. “Deprem Durumunda Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Kullanımı:
Küçükçekmece Cennet Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2008.
8
Ayar, Mesut. Osmanlı Devletinde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895). İstanbul: Kitabevi, 2007.
9
Balamir, Murat. “İstanbul Deprem Master Planı Çalışmalarının Kapsam ve Niteliği.”
Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 47–54.
10
Bali, Rıfat N. “5 Aralık 1883 Hasköy Yangını.” Tarih ve Toplum 35, no. 205 (Ocak 2001): 34–
36.
11
Banoğlu, Niyazi Ahmet. İstanbul Cehennemi: Tarihte Büyük Yangınlar. İstanbul: Kapı
Yayınları, 2008.
190
12
13
14
Barka, Aykut. Depremini Bekleyen Şehir: İstanbul. İstanbul: Om Yayınevi, 2002.
Baş, Mahmut. “İstanbul ve Deprem.” Mimar ve Mühendis no. 55 (Temmuz-Ağustos 2010):
48–51.
Bay, Ayşenur. “İstanbul’da Deprem ve Olası Bir Depremle İlgili Hazırlık ve Kaygı
Düzeyinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
15
Bein, Amit. “The Istanbul Earthquake of 1894 and Science in the Late Ottoman Empire.”
Middle Eastern Studies 44, no. 6 (2008): 909.
16
Boduroğlu, M. Hasan, ed. Proceedings of the Third Japan-Turkey Workshop on Earthquake
Engineering: 21-25 February 2000, Istanbul. Istanbul: Istanbul Technical University, 2000.
17
Bohnhoff, Marco, Fatih Bulut, Georg Dresen, and Peter E. Malin. “An Earthquake Gap
South of Istanbul.” Nature Communications 4 (2013): 1999.
18
Çaktı, Eser. “Issues with the Earthquake Vulnerability of Istanbul.” Natural Hazards 68, no.
1 (August 2013): 227–228. doi:10.1007/s11069-013-0636-8.
19
Çalık, Sıddık, Ali Yeşildal, and Seyfettin Ünlü, eds. 1894 yılında İstanbul’da meydana gelen
büyük depreme ait anonim bir günlük. Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2003.
20
21
22
23
Can, Sevilay. “Tanker Kazaları Sonrası İstanbul Boğazı’ndaki Yakıt Kirliliği Simülasyonu.”
Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
Çatay, Bülent, and Tonguç Ünlüyurt. “İstanbul’da Acil Yardım İstasyonlarının Yerlerinin
Planlaması.” Endüstri Mühendisliği 19, no. 4 (Aralık 2008): 20–35.
Çınar, Yahya. “Evaluation of Istanbul Evacuation Strategies.” MA Thesis, Fatih University,
2011.
Cora, Yaşar Tolga. “1924 İstanbul Seli: Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da...” Toplumsal
Tarih no. 146 (Şubat 2006): 70–73.
D-F
24
Demirkent, Işın. “İstanbul Depremleri.” Popüler Tarih 4, no. 41 (Ocak 2004): 22–25.
25
Depreme Dayanıklı Kentleşme ve AB Uyum Sürecinde İstanbul’da Sürdürülebilir Mahalle
Yenileşmesi : Uluslararası Sempozyum, 2002. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2003.
26
27
28
29
30
31
Dışkaya, Hülya. “19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem
Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2011.
Durukal, Eser, Mustafa Erdik, and Eren Uçkan. “Earthquake Risk to Industry in Istanbul
and Its Management.” Natural Hazards 44, no. 2 (February 1, 2008): 199–212.
Earthquake Risk Assessment for the İstanbul Metropolitan Area. İstanbul: Boğaziçi University,
2003.
Engin, Vahdettin. “II. Abdülhamid’in Hususi İradeleri Işığında 1894 İstanbul Depremi ve
Gündelik Hayata Etkisi.” In Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Âfetler ve Deprem Semineri, 22-23
Mayıs 2000 Bildiriler, 141–149. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları
Merkezi, 2001.
Ercan, Ö. Ahmet. Türkiye İle İstanbul’da Depreme Çözüm. İstanbul, 2003.
Erdik, Mustafa, and Eser Durukal. “Earthquake Risk and Its Mitigation in Istanbul.”
Natural Hazards 44, no. 2 (February 1, 2008): 181–197.
191
32
Erdik, Mustafa, Eser Durukal, Nevra Ertürk, and Bilgen Sungay. “Earthquake Risk
Mitigation in Istanbul Museums.” Natural Hazards 53, no. 1 (April 1, 2010): 97–108.
33
Ertan, Pınar. “Regulatory Measures to Reduce Natural Hazard Impacts and Local Seismic
Attributes in Planning Decisions: The Case of Fatih District in Istanbul.” MA Thesis, METU,
2009.
G-J
34
35
Genç, Ahmet. “Yönetimde Bilgi Sistemine Örnek: İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
Genç, Mehmet, and Mehmet Mazak. İstanbul Depremleri: Fotoğraflarla ve Belgelerle 1894
Depremi. İstanbul: İGDAŞ, 2000.
36
Gencer, Ebru A. The Interplay between Urban Development, Vulnerability, and Risk Management:
a Case Study of the Istanbul Metropolitan Area. Berlin; London: Springer, 2013.
37
______. Natural Disasters and Risk Management in Urban Areas: A Case Study of the Istanbul
Metropolitan Area. Berlin ; London: Springer, 2013.
38
______. “The Interplay between Natural Disasters, Vulnerability, and Sustainable
Development: Global Trends and Local Practice in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Columbia
University, 2007.
39
Görmez, N., M. Köksalan, and F. S. Salman. “Locating Disaster Response Facilities in
Istanbul.” The Journal of the Operational Research Society 62, no. 7 (July 2011): 1239–1252.
40
Görmez, Nihan. “Disaster Response and Relief Facility Location for İstanbul.” MA Thesis,
METU, 2008.
41
Green, Rebekah A. “Negotiating Risk: Earthquakes, Structural Vulnerability, and
Clientelism in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Cornell University, 2005.
42
Gül, Sezer. “Post-Disaster Casualty Logistics Planning for Istanbul.” MA Thesis, Koç
University, 2008.
43
44
45
Gülkan, Polat, and Erol Kalkan. “İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki
Deprem Tehlikesi.” Bilim ve Teknik 43, no. 513 (Ağustos 2010): 32–37.
Güney Çelenk, Fatma Gülyüz. “Deprem Odaklı Kentsel Yenileme İçin Bir Yaklaşım:
Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.
Güngör, Yıldırım. “İkitelli-Çatalca İstanbul Seli.” Atlas no. 199 (Ekim 2009): 114–122.
46
Hancılar, U. “Identification of Elements at Risk for a Credible Tsunami Event for
Istanbul.” Natural Hazards & Earth System Sciences 12, no. 1 (January 2012): 107–119.
47
İkinci İstanbul ve Deprem Sempozyumu: 27 Mayıs 2000, İTÜ. İstanbul: TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2001.
48
İnce, G. Ç. “Probabilistic Seismic Hazard Assessment of the Historical Peninsula of
Istanbul.” Natural Hazards and Earth System Sciences 12, no. 11 (2012): 3483-3493.
49
“İstanbul Deprem Master Planı Yerleşme ve Hukuk.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 59–64.
50
“İstanbul Deprem Master Planı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Sakınım ve Eylem
Planlaması.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 55–58.
51
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi: İsmep. İstanbul: İstanbul Proje
Koordinasyon Birimi, 2010.
192
52
53
54
55
56
“İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları
Örneği.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 6, no. 1 (March 2007): 81–94.
İstanbul’da Deprem: Hazır Mıyız, 28 Ocak 2006: Panel. İstanbul: Eymir Kültür Vakfı, 2006.
“İstanbul’da Muhtemel Depremler Karşısında Çözüm Önerileri.” Jeoloji Mühendisliği Dergisi
27, no. 2 (2003): 3–17.
İstanbul’un Depreme Hazırlanması Açısından Bina Stokunun Yenilenmesi. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası, 2003.
“İstanbul’un Depremselliği.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (Mart 2001): 11–14.
K-N
57
58
Kanar, Yüksel, Kenan Çamurcu, Ali Çalışır, eds. İstanbul ve Deprem. İstanbul: İstanbul
Kültür ve Sanat Ürünleri, 2001.
Karacan, Ali İhsan. “İstanbul ve Deprem Üzerine.” Finans Dünyası no. 205 (Ocak 2007): 32–
36.
59
Keleş, Esra. “İstanbul Deprem Master Planı Risk ve Afet Yönetimi Bölümü Öngörüleri ve
Uygulama Bağlamı.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
60
Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği: Sempozyum. Beşiktaş, İstanbul: TMMOB
Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 2002.
61
Kılıç, Abdurrahman. “Bölge Yangın Riski ve İstanbul Yangını Riski Haritası.” Yangın ve
Güvenlik no. 79 (May 2004): 13–16.
62
———. “Büyük Beyoğlu Yangını.” Yangın ve Güvenlik no. 91 (Kasım-Aralık 2005): 8–12.
63
———. “İcadiye Yangın Kulesi.” Yangın ve Güvenlik no. 142 (Nisan 2011): 8–9.
64
Kindap, Tayfun. “A Severe Sea-Effect Snow Episode over the City of Istanbul.” Natural
Hazards 54, no. 3 (September 2010): 707–723.
65
Kocatürk, Önder. “The Great Storm and Tornado Incident in Istanbul (19 July 1914).”
International Journal of Turcologia 7, no. 13 (Spring 2012): 27–37.
66
Koç, Murat. “Jeofizik Yöntemlerle Avcılar-Esenyurt (İstanbul) Arasındaki Alanın
Yerleşime Uygunluğunun Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
2006.
67
68
Küçükalioğlu Özkılıç, Sema. “1894 Depreminin İstanbul Üzerindeki Etkileri (Deprem
Sonrası İmar Faaliyetleri).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Küçükosmanoğlu, Mehmet Altuğ. “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde Orman
Yangınlarına Karşı Alınan Koruma ve Savaş Uygulamalarının İrdelenmesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
69
70
71
Kundak, Seda, Handan Türkoğlu. “İstanbul’da Deprem Riski Analizi.” İTÜ Dergisi/a:
Mimarlık Planlama ve Tasarım 6, no. 2 (Eylül 2007): 37–46.
Kutluk, Ersoy. “Afetlere Müdahale İçin Model Önerisi: Muhtemel İstanbul Depremi
Uygulaması.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Kuzucu, Kemalettin. “Babıali Yangınları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (1808-1911).” Doktora
tezi, Atatürk Üniversitesi, 2000.
193
72
73
———. “Széchenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleştirilmesi, 1874-1922.” Türk
Kültürü İncelemeleri Dergisi no. 14 (2006): 31–52.
Mazlum, Deniz. “İstanbul’da Bir ‘Zelzele-i Şedide.’” Yapı no. 237 (Ağustos 2001): 39–42.
O-S
74
Olgun, Hakan. “Afet Kaynaklı Krizlerin Yönetimi: 1999 Sonrası İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2006.
75
Önder, Zeynep, Vedia Dökmeci, and Berna Keskin. “The Impact of Public Perception of
Earthquake Risk on Istanbul’s Housing Market.” Journal of Real Estate Literature 12, no. 2
(2004): 181–194.
76
Özçevik, Özlem, Sence Türk, Elçin Taş, Hakan Yaman, and Cem Beygo. “Flagship
Regeneration Project as a Tool for Post-Disaster Recovery Planning: The Zeytinburnu
Case.” Disasters 33, no. 2 (April 2009): 180–202.
77
Özden, Ali Tolga. “Haiti Depremi’nin Hatırlattıkları: İstanbul İçin Deprem Risk Azaltımı ve
Performansa Dayalı Yapı Üretimi Yaklaşımı.” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 37–40.
78
79
80
Özer, Ayşe. “İstanbul Depreme Hazır Mı? Deprem Geliyor.” Bilim ve Teknik 35, no. 413
(Nisan 2002): 40–63.
Özmen, Bülent. “Deprem Senaryoları ve İstanbul Örneği.” Yapı Dünyası no. 176 (Kasım
2010): 50–52.
Özmen, Salim. “İstanbul İli Yangın Riski Analizi ve Yangın Riski Haritalarının
Oluşturulması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
81
82
Öztürk, Hüseyin. “Metropolitan Development on Drought History of the Tuzla Lake,
Istanbul, Turkey.” Journal of Coastal Research 21, no. 2 (March 2005): 255–262.
Öztürk, Said, ed. Afetlerin Gölgesinde İstanbul: Tarih Boyunca İstanbul ve Çevresini Etkileyen
Afetler. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.
83
Özyurt, Ekin Deniz. “19. Yüzyılın İkinci Yarısı ve 20. Yüzyıl Başındaki Yangınlar Sonrası
Galata’da Kentsel Dokunun Değişimi ve Korunmuşluk Durumunun İncelenmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
84
85
Renkli, Çiğdem. “Pre-Positioning Disaster Response Facilities and Relief Items Considering
Probabilistic Constraints: A Case Study on Istanbul Region.” MA Thesis, METU, 2013.
Şahin, Muhammed, Mehmet Karaca, and Cankut Örmeci, eds. Strategies for an Earthquake
Loss Estimation Program for Turkey, Istanbul ,Turkey,December 1-2 2005. İstanbul: ITU
Surveying Technique Division, 2005.
86
Sakin, Orhan. Tarihsel Kaynaklara Göre İstanbul Depremleri. İstanbul: Kitabevi, 2002.
87
Sönmez, Mehmet Sıddık. “Afet Riski Altındaki Tarihi ve Kültürel Alanlarda Kentsel
Yenileme Politikalarına Beyoğlu Üzerinden Yaklaşım.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
Üniversitesi, 2013.
88
89
Sucuoğlu, Haluk. “İstanbul’un Deprem Ateşine Reçete Yazmak.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003):
65–68.
Sustainable Neighbourhood Regeneration in İstanbul as Part of EU Harmonization Process and
Earthquake.... : Final Report. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2003.
194
90
Suvakçı, Abdülselam. “Deprem Olasılığı, Hasargörebilirlik Etkisi Altındaki İstanbul İçin Bir
Öneri.” Türkiye Mühendislik Haberleri 46, no. 416 (2001): 29–32.
T-Z
91
Tandıroğlu, Köksal. “İstanbul İtfaiyesi’nde Yeni Dönem [Söyleşi].” Yangın ve Güvenlik no.
84 (Ocak-Şubat 2005): 34–36.
92
93
“Tarabya’daki Fransız Sefareti Yangını 23 Ağustos 1913.” Toplumsal Tarih no. 132 (Aralık
2004): 12–13.
Taşyakan, Barış. “The Volunteer Firefighters of İstanbul, 1826-1923.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2008.
94
Taylan, Arzu. Seismic Hazard Insurance and Socio-Spatial Resilience in Turkey: Considering
Households’ Decision Process and Behaviour in Zeytinburnu, Istanbul. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2010.
95
Taymaz, Tuncay, Onur Tan. “İstanbul Depremi.” Bilim ve Teknik no. 399 (Şubat 2001): 26–
28.
96
Tekeli-Yeşil, Sıdıka. “Factors Affecting the Process of Taking Action at Individual Level
Regarding Mitigation and Preparedness for an Earthquake in Istanbul.” Ph.D. dissertation,
University of Basel, 2009.
97
Tekeli-Yeşil, Sıdıka, Necati Dedeoğlu, Charlotte Braun-Fahrlaender, and Marcel Tanner.
“Earthquake Awareness and Perception of Risk among the Residents of Istanbul.” Natural
Hazards 59, no. 1 (October 2011): 427–446.
98
Tekeli‐Yeşil, Sıdıka, Necati Dedeoğlu, Charlotte Braun‐Fahrlaender, and Marcel Tanner.
“Factors Motivating Individuals to Take Precautionary Action for an Expected Earthquake
in Istanbul.” Risk Analysis 30, no. 8 (August 2010): 1181–1195.
99
Tekeli-Yeşil, Sıdıka, Necati Dedeoğlu, Marcel Tanner, and Charlotte Braun-Fahrlaender.
“Individual Preparedness and Mitigation Actions for a Predicted Earthquake in Istanbul.”
Disasters 34, no. 4 (October 2010): 910.
100
101
102
103
104
105
106
107
Turhan, Nejat. İstanbul Depremi. İstanbul: Kitap Yayıncılık, 2006.
Turoğlu, Hüseyin, Mehmet Fatih Döker, eds. İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği
Sempozyumu 04-05 Ekim 2010, İstanbul Üniversitesi: Bildiriler Kitabı. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2011.
Tutel, Eser. “İstanbul: 16 Mayıs 1992... Galata Köprüsü, Alev Alev!” Popüler Tarih 2, no. 21
(May 2002): 80–85.
Ünal, Ertan. “Üsküdar Vapuru Şiddetli Fırtınaya Dayanamadı Körfezde Facia.” Popüler
Tarih no. 55 (Mart 2005): 62–67.
Ürekli, Fatma. Belgelerle 1889/1894 Afetlerinde Osmanlı-Amerikan Yardımlaşmaları. İstanbul:
Doğu Kütüphanesi, 2007.
———. “Bir Arşiv Belgesine Göre İstanbul’da Meydana Gelen Semavi Âfetler.” Tarih ve
Toplum no. 197 (n.d.): 4–6.
Üşümezsoy, Şener. İstanbul Depremi: Uydu Görüntüleri Türkiye Fayları ve Fay Hatları. İstanbul:
İleri Yayınları, 2007.
Wagner, Cynthia G. “Protecting Istanbul from Disaster.” Futurist 40, no. 3 (2006): 10–10.
195
108
Yakut, Ahmet, Haluk Sucuoğlu, and Sinan Akkar. “Seismic Risk Prioritization of
Residential Buildings in Istanbul.” Earthquake Engineering & Structural Dynamics 41, no. 11
(2012): 1.
109
Yeşilırmak, Asuman. “İstanbul Deprem Master Planı Değerlendirmesi.” Mimar.ist 3, no. 9
(2003): 40–42.
196
Belediyeler, kentsel yönetişim ve idare
Municipalities, urban governance and administration
A-C
1
2
3
Açıkgöz, Zekeriya. İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması: İstanbul İl Özel İdaresi Örneği.
Ankara: Nobel, 2011.
Akdoğan, Itır. “Evaluating and Improving E-Participation in Istanbul.” Journal of EGovernance 33, no. 3 (July 2010): 168–175.
Akın, Ulaş. “Metropoliten Kent Yönetiminde İletişim ve Eşgüdümün Bilişim Teknolojileri
Işığında Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2004.
4
5
6
7
8
9
10
Alıcı, Orhan Veli. “Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul
Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
———. Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul Örneği. İstanbul:
Beta, 2012.
Apaydın, Bahar. “Kent Konseyleri Üzerinden Bir Yerel Yönetim Karşılaştırması: Beyoğlu
ve Kadıköy İlçe Belediyeleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Apaydın, Nedret. “5302 Sayılı Kanun Çerçevesinde İl Özel İdareleri İstanbul İl Özel İdaresi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Arıkboğa, Erbay. Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri: İstanbul Örneği. İstanbul:
Beta, 2007.
______. “Yönetimde Değişim Süreci ve Yönetişim: İstanbul Konseyi Örneği.” Doktora tezi,
Marmara Üniversitesi, 2004.
Arslan, Mehmet Cemil. “Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Bir Yöntem Olarak Belediye
İktisadi Teşebbüsleri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2000.
11
Arslan, Miraç. “Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri: Arnavutköy
Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
197
12
Arslan, Şefik. “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde ‘Mahalli İdareler Maliyesi Otomasyon
Sisteminin’ Etkinliği: İstanbul Büyükşehir Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
13
Artan, Taner. “Yeni Yerel Yönetim Yapılanmasında Sosyal Hizmetler: İstanbul Örneği.”
Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
14
Aydın, Emrullah. “Kentsel Düşünce Merkezinin Kuruluşu ve Bir Uygulama Örneği Olarak
Esenler Belediyesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
15
Aysan, Mehmet Fatih. “Increasing Role of Municipalities in Social Policy in Turkey: The
Case of İstanbul Metropolitan Municipality in the Last Decade.” MA Thesis, Marmara
University, 2006.
16
Baş, Ali İhsan. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
17
Baş, Tarık Ramazan. “Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım ve Bağcılar Belediyesi
Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
18
Beki, Abdulhakim. “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları (Ümraniye Belediyesi
Örneği).” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008.
19
20
21
Bellisoy, Cezmi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri: İstihdam ve Ücretleri.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Bilgin, İhsan. “İstanbul’un Değişimi ve Yönetimi.” Mimarlık 41, no. 316 (March 2004): 22–
25.
Boz, Cemil. “Yerel Yönetimlerin Spor Tesislerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
22
23
Bozlağan, Recep. “Belediyelerde Örgüt Geliştirme: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.”
Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
Çelik, Deniz. “Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Kadınların Bakış
Açısından İstanbul/Tarlabaşı’ndaki Uygulama Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans
Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.
24
Çelik, Emine Filiz. “Yerel Yönetimlerin Sanat Eğitimindeki Yeri ve Önemi: (İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İSMEK Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2011.
25
Çelikyay, Hicran. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Metropoliten Kent Yönetim Sistematiği:
İstanbul ve Londra Kentleri İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi,
2010.
26
Çelikyay, Hicran, and R. Sırma Turgut. “Avrupa Birliği Perspektifinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Yönetişim Dinamikleri.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi 13, no. 3 (2011): 25–56.
27
28
29
Çetiner, Murat. “E-Devlet ve İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü Örnek Uygulamaları.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003.
Çetintaş, Dinçer. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Çetintaş, Ersin. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Örneğinde Yerel
Yönetimlerde Kültürel Faaliyetlerin Örgütlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın
Üniversitesi, 2013.
198
30
Çoban, Gökhan. “E-Devlet ve İstanbul Valiliği Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2006.
31
Coşkun, Halil Hamdi. “Belediyelerin Eğitim ve Kültür Faaliyetleri; Fatih Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
32
Coşkun, Özlem. “Local Government Green Space Policy: The Cases of Kartal and Sarıyer in
İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.
D-F
33
34
Demirakın, Işık. “A Study of Ottoman Modernization on the City: The Sixth Municipal
District of İstanbul (1858-1877).” MA Thesis, Bilkent University, 2006.
Demirkaya, Yüksel. “Avrupa Birliği’nin Yerel Kamu Şirketleri Stratejisi: Türkiye’de
Hukuki Yapı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları.” Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 13 (2010): 420–444.
35
36
Demirtaş, Mine. “Yerel Yönetimlerde Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Sosyal Paylaşım
Ağlarının Kullanımı: Üsküdar Belediyesi Örneği.” E-Journal of New World Sciences Academy
(NWSA) 7, no. 4 (October 2012): 291–314.
Doğan, Kadir Caner. “Yönetsel Denetim Süreci ve Stratejik Planlama Ilişkisi: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2009.
37
38
39
Dönmez, Aygül. “İş Modelleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Bir Uygulama.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Duman, Mehmet. “Kentsel Vizyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.
Efe, Hüsamettin. “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik: Bayrampaşa Belediyesi Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
40
41
42
43
Erder, Sema, Nihal İncioğlu. Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Örneği, 1984-2004. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.
Erder, Sema, and Nihal İncioğlu. “Yerel Politikanın Yükselişi: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Deneyimi 1984-2004.” In İlhan Tekeli İçin Armağan Yazılar, edited by Selim İlkin,
Orhan Silier, Murat Güvenç. İstanbul: TVYY, 2004.
Ergin, Burcu. “Belediyelerde Yönetime Katılım ve Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi
Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
Ergin, Osman. İstanbul Şehreminleri: (Büyükşehir Belediye Başkanları: 1855-1928). İstanbul:
İşaret Yayınları, 2007.
44
Eriçok, Recep Emre. “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar
Alma Süreci: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,
2010.
45
46
Erkoşar, Neslihan. “Good Governance in Terms of Accountability in Municipality Services:
Küçükçekmece Municipality.” MA Thesis, Fatih University, 2013.
Eroğlu Aksu, Latife. “Yerel Yönetimlerde Ulaşım ve Kent Estetiği İlişkisi: Eminönü
Meydanı ve Çevresindeki Ulaşım Sistemi Öğeleri Üzerine Bir Değerlendirme.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
199
47
48
Eryiğit, Burak Hamza. “Belediyelerde Stratejik Planlama Sürecinde Dikey ve Yatay
Entegrasyon: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.
———. “Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
G-J
49
50
Genç, Ahmet. “Yönetimde Bilgi Sistemine Örnek: İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
Güler, Özgenur Reyhan. “İstanbul İlçelerindeki Demografik Yapının, Yerel Yönetimlerin
Kültür Politikaları Üzerindeki Etkileri: Bayrampaşa Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.
51
Gümüş, Fatih. “Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım ve Tuzla Kent Konseyi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2009.
52
Gündoğan, Ertuğrul. “Katılımcı Demokrası Bağlamında Yönetişim ve Bağcılar Belediyesi
Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
53
Gündüz, Arif Emre. “Kentlerde Tarihî Dokunun Korunmasında Yerel Yöneticilerin Rolü:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
54
Gündüz, Hikmet. “Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç
Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
55
56
57
Güney, İnan. “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Büyükşehir Belediye Örneğinde
Yönetim, Siyasal Temsil ve Sorunlar.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003.
Gürbey, Süleyman. “Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
Gürel, Mustafa Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İnovasyon Algısı
Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
58
59
60
61
62
Hoyng, Rolien Susanne. “Istanbul of Networks: Space, Technology, and Governance.”
Ph.D. dissertation, The University of North Carolina, 2012.
İkizer, İhsan. “Istanbul Metropolitan Municipality and Environment through the
Perspective of the EU.” MA Thesis, Marmara Üniversitesi, 2007.
İlze, Zeynep. “Örgütlenme İlkeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Örgüt Yapısı ve
Sorumlulukları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
İnce, Havva Ayça. “Kültür Politikalarında Eşbiçimlilik: İstanbul İlçe Belediyeleri ve Kültür
Merkezleri Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.
Irmak, Hüseyin. “Kağıthane Belediyesi’nin Geçmişten Geleceğe Hizmetler Zinciri
[Söyleşi].” Collection no. 1 (Ekim-Aralık 2000): 69–71.
K-N
63
Karadağ, Doğan. “İstanbul Evsel Katı Atık Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü ve Katı
Atık Bertaraf Maliyetlerinin Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2002.
200
64
65
66
67
68
69
Karaman, Eda. “İstanbul’da Kent Planlama: 2000’lerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
Karamanlıoğlu, Evrim. “Olağanüstü Dönemde Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
Kavlak, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi ve İSTAÇ A.Ş. Modeli.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
Kaya, Pınar. “Yerel Yönetimlerde Katı Atık Yönetiminin Maliyet Analizi: Türkiye Geneli ve
İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.
Kerman, Uysal, Yakup Altan, and Sezai Öztop. “Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel
İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul ve İzmir Örneği.” Journal of Alanya
Faculty of Business/Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4, no. 1 (Haziran 2012): 89–100.
Kesgin, Bedrettin. “Yoksulluğa Yerel Müdahale ‘ Sosyal Belediyecilik’ Karşılaştırmasında
Eminönü ve Beşiktaş Belediyeleri Örnekleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
70
71
72
Kılıç, Sami. “Evaluation of the Real Estates of Municipalities: A Case of İstanbul
Metropolitan Municipality.” MA Thesis, Beykent University, 2006.
———. “Primsiz Sosyal Güvenlik Sisteminde Belediyelerin Yeri ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
Kırıker, Bahar. “Yerel Yönetimlerin Kadın Politikası: Kadıköy Belediyesi Aile Dayanışma
Merkezleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kent Gönüllü Evleri Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
73
74
Kocaman, Ömer Faruk. “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.
Kocameşe, Mahmut. “Yetki, Görev ve Gelir Artışlarının Belediye Hizmetlerine Yansıması:
‘İstanbul Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhalelerinin Karşılaştırılması
Örneği / 1977-1988.’” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
75
76
77
Kocatepe, Süleyman. “Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Algısı: İstanbul Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.
Köksal, Bekir. “Belediyelerde Örgüt Yapılarının Standardizasyonu ve İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Korkut, Hüseyin. “Yerel Yönetimlerde Yönetime Katılma ve Açıklık: Ümraniye ve Şişli
Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
78
Köse, Hatice. “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Belediye Örneği: Başakşehir
Belediyesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.
79
Köse, Hazel. “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir Karşılaştırma: Maltepe ve
Kadıköy İlçe Belediyeleri Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
80
81
82
Koyuncu, Burcu. “Kentsel Yaşam Kalitesi Kriterleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Kurt, Sema. “Yerel Demokrasi Mekanizmaları Olarak Kent Konseyleri ve Silivri Kent
Konseyi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.
Kurtaran, Şaban. “Yerel Yönetimlerde Bir Politika Transfer Aracı Olarak Benchmarking:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
201
83
Kutlu, Tülay. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal ve Mali Yönden İstatistiksel
Yöntemlerle Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
84
Maden, Cengiz. “Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Esenler Belediyesi Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, 2012.
85
Noğay, Cemal. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2001.
O-S
86
87
88
89
90
91
92
Ocak, Mustafa. “Türkiye`de Belediyeler ve Borçlanma (İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
Öksüz, Ali. “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Beyaz Masa’
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Oktay, Tarkan. “II.Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İstanbul Şehremaneti (teşkilat ve Mali
Yapı Analizi).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
———. Osmanlı’da Büyükşehir Belediye Yönetimi: İstanbul Şehremaneti. İstanbul: Yeditepe,
2011.
———. “Tanzimat Dönemi İstanbul’da Bir Belediye Örgütlenmesi Örneği: Altıncı Dâire-I
Belediye.” Öneri Dergisi no. 15 (2001): 157–166.
———. Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri: İstanbul Il Genel Meclisi Üzerine Bir
Araştırma. İstanbul: Hayat, 2010.
Okumuş, Bülent. “Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Sürecinde Paylaşılan Vizyon
Oluşturulması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2007.
93
94
95
Olgun, Hakan. “Afet Kaynaklı Krizlerin Yönetimi: 1999 Sonrası İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2006.
Olgun, M. Enes. “Kamu Ekonomisi Temel İlkelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üzerinde Uygulanması.” Doktora tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2012.
Öner, Erdoğan. İstanbul Şehremaneti (Belediyesi)’nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi. Ankara:
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008.
96
97
98
99
Oral, Reşit. “Yönetim Sistemimiz İçinde Belediyelerin Yeri ve İstanbul`da İmar
Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2004.
Özcan, Esra. “İtibar Yönetimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği: İstanbul Deniz
Otobüsleri.” Marmara Üniversitesi, 2009.
Özcan, Lütfi. “Belediyelerde Stratejik Yönetimin Algılanması: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.
Özçelik, Hasan. “Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Belediye Şirketleri: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
100
Özer, Fatih. “Meslek ve Beceri Kazandırmada Büyükşehir Belediyelerinin Rolü, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları: İSMEK.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi,
2010.
202
101
Özgider, Cem. “Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Sonrası Dönemde Yerel Yönetimlerin Mali
Yapıları: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2010.
102
Özkan, Özlem. “İstanbul Belediyelerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.
103
Öztürk, Ali İhsan. “Belediyeler ve Deniz Ulaşımı: İstanbul Şehir Hatlarının Belediyeye
Devri.” Çağdaş Yerel Yönetimler 20, no. 4 (Ekim 2011): 1–23.
104
105
———. “Osmalı`dan Cumhuriyet`e İstanbul Mahalli Kamu Hizmeti İmtiyazları.” Doktora
tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
———. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İmtiyaz Usulüyle Yürütülen İstanbul Belediye Hizmetleri: (Yapİşlet-Devret Uygulaması): (1852-1964). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.
106
107
108
———. “Modern Belediyenin Kuruluşundan Sonra İstanbul’da Yolları Sulama ve Yıkama
Hizmetleri (1858-1914).” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 61, no. 2 (2011): 323–
356.
Polat, Serkan. “Destinasyon Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
Sağdıç, Hasan. “Yerel Yönetimlerde Mali Kaynakların Verimli Kullanılması (İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2011.
109
110
111
Şahin, Bahadır. “Politic Culture’s Impact on Effectiveness of İstanbul City Councils.”
International Journal of Human Sciences 9, no. 2 (July 2012): 991–1007.
Sakarya, İpek. “İstanbul’daki Kentsel Dönüşüm Projelerinde İlçe Belediyelerinin Rolü.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Sakıkoce, Ali İhsan. “Yerel Yönetimlerde Katılım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde
Beyaz Masa Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
112
Sarıcı Aytan, Yasemin. “A Study of Leadership in Urbanization Process: A Case Study at
the Esenyurt Municipality.” MA Thesis, Istanbul Aydın University, 2012.
113
Schwegmann, Martin. “Istanbul and the Grassroots - Civil Society Organisations, Local
Politics and Urban Transformation.” Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin,
2013.
114
Selek Öz, Cihan. “Sosyal Belediyecilik Bağlamında Evde Bakım Hizmetleri (İstanbul,
Ankara ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri).” Doktora tezi, Sakarya
Üniversitesi, 2010.
115
116
117
118
Şentürk, Nazır. İstanbul Valileri. İstanbul: Doğan Kitap, 2008.
Sevgili, Şehmus. “Yerel Yönetimde Zabıtanın Yeri ve Önemi; Küçükçekmece Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.
Sırtaş, Şeyda. “Anakentlerin Mali Sorunları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Şiriner Önver, Makbule. “Kentsel Mekan Sakatlık İlişkisi Bağlamında Yerel Yönetimlerin
Politikaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir İnceleme (Niteliksel Bir
Araştırma).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
119
Solmaz, Fulya. “Belediyelerde Yönetime Katılım Açısından Bilgi Edinme Hakkı Uygulaması
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
2008.
203
120
121
122
123
Sönmez, Mete Burak. “Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Ümraniye Belediyesi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Subaşı, Hatice Nur. “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Pendik Belediyesi Örneği
(2006-2007).” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2008.
Sümbül, Sinan. “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası (1924-1928) Dizin
İnceleme ve Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
Sünbül, Metin. “Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım Açısında Kent Konseyinin Önemi
ve Küçükçekmece Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.
T-Z
124
Tam, Metin. “Belediyelerin Stratejik Planlarında Kent Markalaşması ve İstanbul’a Yönelik
Markalaştırma Stratejisi Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
125
Taşdan, Özgür Canan. “Yerel Yönetimlerde Yurttaş Katılımını Geliştirmeye Yönelik
Halkla İlişkiler: Kadıköy Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
126
127
128
129
Tekeli, İlhan, İlhan Tekeli. Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, 1923-1990. İstanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2009.
Tepe, Arif. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması: İSMEK.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
Tokgöz, Neslihan. “Türk Kamu Yönetiminde Liderlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2003.
Tosun, Dilek. “Kadınların Yerel Yönetim Kademelerinde Sınırlı Düzeyde Yer Almalarının
Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul’daki Belediyeler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2009.
130
Tülay, Gökhan. “Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2007.
131
Turgut Ramazanoğulları, Sırma Ramazanoğulları. İstanbul’un Yönetimi: Bir Kent Planlama
Yönetimi Denemesi. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004.
132
Turgut, Sırma, ed. Metropoliten Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar: Sempozyum, 13-14 Kasım 2001,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi : TMMOB
Şehir Plancıları Odası, 2002.
133
Tüzün Aksu, D., and Z. Ocak. “Location of Municipal Centers for New Counties within the
Istanbul Metropolitan Municipality.” Journal of Urban Planning & Development 138, no. 2
(June 2012): 143–152.
134
135
136
137
Uçlar, Sevcan. “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
———. “Urban Governance in Istanbul.” Análise Social 45, no. 197 (2010): 757–770.
Vural, Evren. “1984-1997 Dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi Uygulamaları.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
Yalçınkaya, Şener. “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Üzerine
Beykoz Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
204
138
139
140
Yalman, Merve. “Fahrettin Kerim Gökay’ın İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı
(1949-1957).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Yaman, Fatih Turan. “Belediyelerde Çalışanların Yönetime Katılımı (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Örneği).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Yayınoğu Eraslan, Pınar, İdil Sayımer, Zafer Arda. “Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi
Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması.” Galatasaray Üniversitesi İletişim
Fakültesi no. 7 (2007): 129–157.
141
Yılmaz, Ertuğrul. “Sosyal Belediyecilik Anlayışı Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
142
143
Yücel Batmaz, Nazlı. “Küresel Kentlerin Yönetimi ve İstanbul İçin Bir Model Önerisi.”
Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.
Zuhal, Önez Çetin. The Social Municipalism: The Case Of Turkey. Lambert Academic
Publishing, 2013.
205
Ulaşım
Transportation
A-C
1
2
Acar, İsmail Hakkı. “Avrupa Kentsel Şartı İlkelerinin Ulaşım Sistematiği İçinde İstanbul ve
İzmir Kentsel Alanlarında İrdelenmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2002.
Akı,
Merve.
“Kentsel
Toplu
Taşıma
Kapsamında
Metrobüs
Sisteminin
Yaya
Erişilebilirliğinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2012.
3
4
Akyazıcı, Merve. “Hızlı Otobüs Taşımacılığı ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Akyıldız, Ali. Haliç’te Seyrüsefer: Haliç Vapurları Şirketi ve Faaliyetleri. İstanbul: Türkiye İş
Bankası, 2007.
5
Alpkokin, Pelin, and Murat Ergun. “Istanbul Metrobüs: First Intercontinental Bus Rapid
Transit.” Journal of Transport Geography 24 (September 2012): 58–66.
6
Alpkokin, Pelin, Sabahat Topuz Kiremitci, and Göker Aksoy. “A Critical Review of the
Istanbul Strait Transportation Policies.” Applied Mechanics and Materials 97–98 (September
1, 2011): 1003.
7
8
9
10
Aluç, Sümeyye. “Çok Merkezli İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi,
2012.
Arda, Itır. “İstanbul Metrosu.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 207–210.
Arslan, Gülhan Sezgin. “Marmaray Projesinin İstanbul Yolcu Taşımacılığına Etkisi.”
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2011.
Aşçıgil, Mine. “Karayolu Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Zincirlikuyu Maslak Ulaşım Hattı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
11
Atılgan, Arif. Haydarpaşa. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2011.
12
Ayan, Burhan. “Kent Morfolojisini Etkileyen Nedenler ve Eminönü Tarihi Yarımada
Bölgesinin İstanbul Ulaşımına Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
206
13
14
Aydoğdu, Y. Volkan, Cemil Yurtören, Jin-Soo Park, and Young-Soo Park. “A Study on Local
Traffic Management to Improve Marine Traffic Safety in the Istanbul Strait.” The Journal of
Navigation 65, no. 1 (January 2012): 99–112.
Aygün, Necmettin. “XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul Merkezli Osmanlı Deniz Taşımacılığı.”
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM no. 23 (2008): 53–84.
15
Balcı, Efkan. “Kamulaştırma Maliyetinin İstanbul Ulaşım Yatırımlarına Etkilerinin
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
16
17
18
Barhani, Edison. “Parking Management Strategies for Sustainable Transportation: Case
Study for Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.
Başer, İlhami. “Metropol Kentlerde Denizyolu Taşımacılığı ve İstanbul-İskenderiye
Mukayesesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
Bayraktaroğlu, Seracettin. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret ve
İstanbul Ulaşımı A.Ş. Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.
19
Bayram, Oğuzhan. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Yatırımlarının Gayrimenkul
Değerleri Üzerine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
20
Beyazıt, Eda. “Kent Yaşanabilirliğini Artıran Yaya Mekanlarının Türler Arası Ulaşım
Sistemi İçinde İrdelenmesi: Kabataş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007.
21
22
23
Akar, Alper. “İstanbul Şehir İçi Belediye Otobüslerinin Yolcu Odaklı İç Mekân Analizi ve
Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Bozdoğan, Rafet. “İstanbul’da 17+5 Ortaklı Bir Sorun Ulaşım Koordinasyonu.” Mimar ve
Mühendis no. 32 (2003): 46–48.
Bozkurt, İbrahim Murat. “İstanbul Kentiçi Kara Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Başlaması ve
Gelişimi (1850-1900).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
24
Çeçener, Besim. “İstanbul Metrosu Hakkında Farklı Bir Görüş.” Mimar.ist 1, no. 3 (Eylül
2001): 28–34.
25
Çelik, Mehtap. “Sosyo-Demografik Özelliklerin ve Kentsel Yapının Bireylerin Kentiçi
Ulaşım Davranışları Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi: İstanbul Metropoliten Alan
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.
26
27
Çetin, Kemal. “İstanbul Marmaray Projesi Örneğinde Etki Değerlendirme Analizi: Hansen
Modeli Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Çetindağ, Burak. “Metro İstasyonları Tasarım Kriterleri: İstanbul Metrosu ve Londra
Tottenham Court Road İstasyonu Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2003.
28
Çilekar, Serdar. “İstanbul Vapurları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
29
Çol, Dilek. “Kentsel Ulaştırmada Yaya Alanları: İstanbul Avcılar Marmara Caddesi
Yayalaştırma Projesinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2004.
D-F
30
Danışmaz, Özcan. “İstanbul Metrosunun Arazi Kullanımına Etkilerinin İrdelenmesi:
Levent Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.
207
31
Dilaver, Şerafettin. “Dersaadet Tramvay Şirketi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2010.
32
Ekenyazıcı Güney, Efsun. “A Study on The Effect of Transportation Systems to The
Evolution of The City Image: The Case of Istanbul.” Megaron 7, no. S1 (January 2, 2012): 91–
107.
33
Engin, Vahdettin. “İstanbul’da Atlı Tramvay Günleri Hareket, Her 10 Dakikada Bir.”
Popüler Tarih no. 5 (Ekim 2000): 36–39.
34
———. İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
35
———. Tünel. İstanbul: Simurg Yayınları, 2000.
36
———. Tünel’den Fünikülere: Kabataş-Taksim. İstanbul: Yapı Merkezi, 2007.
37
38
Erkan, Yonca Kösebay. “Railway Heritage of Istanbul and the Marmaray Project.”
International Journal of Architectural Heritage 6, no. 1 (January 2012): 86–99.
Eroğlu Aksu, Latife. “Yerel Yönetimlerde Ulaşım ve Kent Estetiği İlişkisi: Eminönü
Meydanı ve Çevresindeki Ulaşım Sistemi Öğeleri Üzerine Bir Değerlendirme.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
39
40
Ertuğ, Nejdet. Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar. Ankara: T.C.Kültür
Bakanlığı, 2001.
Evren, Güngör. “İstanbul Ulaştırması Yönetiminin Etkinleştirilmesine Yönelik Öneri
Geliştirilmesi.” Mimar ve Mühendis no. 32 (2003): 10–13.
41
———. “İstanbul Ulaştırmasının Dünü, Bugünü.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413
(March 2001): 19–24.
42
Fidan, Ahmet. “Büyükşehirlerde Kentiçi Ulaşım Hizmetlerinin Entegrasyonu ve Yönetimi
(İstanbul Metropoliten Alanı İçin Bir Model Önerisi).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi,
2004.
G-J
43
44
Gerçek, Haluk, Birsen Karpak, and Tülay Kılınçaslan. “A Multiple Criteria Approach for
the Evaluation of the Rail Transit Networks in Istanbul.” Transportation 31, no. 2 (May
2004): 203–228.
Gerçek, Şengül H., ed. İstanbul’da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıllık Değişimlerin Arazi
Kullanımı-Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 7. Ulaştırma Kongresi. İstanbul:
İMO, 2007.
45
46
Güleryüz, Ahmet. Yandan Çarklıdan Günümüze İstanbul Vapurları: İstanbul Ferries. İstanbul:
Denizler Kitabevi, 2005.
Günay, Emel. “Interaction of Urban Fringe and Transportation System: İstanbul Case.” MA
Thesis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007.
47
Hamamcıoğlu, Cenk. “Ulaşım Ağının Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimine Etkilerinin
İstanbul Tarihi Yarımada Örneğinde Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2009.
48
Hamamcıoğlu, Cenk, and Zekiye Yenen. “İstanbul Tarihi Yarımada’da Ulaşım Ağı ve
Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimi Etkileşimi.” Megaron 4, no. 3 (Aralık 2009): 175–190.
49
Hasol, Doğan. “Haliç Metro Köprüsü Üzerine...” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 12–16.
208
50
İmamoğlu, Mehmet Erhan. “Airport Needs Assessment for Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2010.
51
Işık, Ayşe. “Role of Commuter Rail in Istanbul’s Public Transportation: A Case Study of
Haydarpasa-Gebze Line.” MA Thesis, Fatih University, 2005.
52
“İstanbul Durak Haritası.” İstanbul: Midilli Harita, Reklam ve Basım Hizmetleri, 2009.
53
İstanbul I. Kentiçi Ulaşım Şurası, 14-16 Mart 2002. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2002.
54
İstanbul Kentiçi Ulaşımında Servis Taşımacılığı. İstanbul: İTO, 2010.
55
İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP): Özet Rapor. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2011.
56
“İstanbul ve İzmir’de Metro Mimarisi.” Arredamento Mimarlık no. 142 (Aralık 2001): 48–54.
57
“İstanbul Yaya Üst Geçitleri.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 49–52.
K-N
58
Kahraman, Recep. “Kent İçi Trafiğinde Minibüs ve İstanbul Örneği Analizi.” Yüksek Lisans
Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
59
Karaman, Elif. “İstanbul’da Meydana Gelen Trafik Kazalarının Mekânsal Analizi.” Yüksek
Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, 2013.
60
Karataş, Cevat. “Economic Appraisal of the Bosphorus Tube Tunnel and Istanbul Metro
Alternative and Their Environmental Impacts.” Middle East Technical University Studies in
Development 28, no. 1–2 (2001): 133–167.
61
Kaya, Sami. “Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşımında Bisikletin Yeri ve Sancaktepe Bisiklet Yol
Ağı Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.
62
Kaygusuz, Anıl. “Taksim-4. Levent Metro Hattı Kullanım Analizi ve Değerlendirmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
63
Kayserilioğlu, R. Sertaç. Bir İstanbul klasiği “İETT.” İ.E.T.T., 2002.
64
———. Dersaadet’ten İstanbul’a Tramvay. İstanbul: İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü, 2006.
65
Keçeli, Arif, Sinan Kocaman, and Gökhan Mert. “Kentiçi Ulaşım Sistemleri ve Sosyal
Aktivite İlişkisi: Avcılar İlçesi Örneği.” Eastern Geographical Review 17, no. 27 (January
2012): 187–206.
66
Kırmızı, Zeki Zikrullah. İstanbul Ulaşım Zaman Dizini. İstanbul: Cinius Yayınları, 2012.
67
Koraltürk, Murat. “Bir Vapur, Bir Kaptan: Fenerbahçe Vapuru ve Yaşar Kaptan.”
Toplumsal Tarih 23, no. 158 (Şubat 2007): 84–88.
68
———. Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine İstanbul’da Deniz Ulaşımı. İstanbul: Varlık
yayınları, 2010.
69
———. “İstanbul Sularında 55 Yıl: Paşabahçe Vapuru.” Toplumsal Tarih 23, no. 164 (Ağustos
2007): 78–79.
70
———. “İstanbul, Vapurlar ve Eser Tutel.” Toplumsal Tarih 24, no. 172 (Nisan 2008): 16.
71
72
———. “İstanbul’un Siluetinde Kaybolmuş Bir Detay: İstimli Römorkörler.” Toplumsal Tarih
no. 178 (Ekim 2008): 12–13.
———. “Nedir Şu Vapurların Çilesi?” Toplumsal Tarih no. 213 (Eylül 2011): 94–96.
209
73
74
Kösebay Erkan, Yonca. “Haydarpaşa Tren Garı: Bugün, Dün ve Yarın: Kentin Bedeninde
Bir Yara.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 30, no. 1 (Haziran 2013):
99–116.
Köz, Aynur. “Akıllı Ulaşım Sisteminin Kentiçi Uygulamaları; İstanbul Örneğinin
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2011.
75
Mehmetoğlu Güneş, Bilge. “Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik
Değerleri Koruma İlişkisi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2008.
76
77
Mısır, Hasan. “Şehir İçi Deniz Toplu Taşıma Politikası: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
Murat, Sedat, Levent Şahin. Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2010.
O-S
78
Öge, Volkan. “İstanbul’da Kentiçi Ulaştırma Sistemlerinin Gerektirdiği Alanlar ve Alan
Kullanım Maliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
79
Oral, Melike. “İstanbul Deniz Yolu Ulaşımının Değerlendirilmesi ve Öneriler.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
80
Özdirim, Muhittin. “İstanbul’da Deniz Ulaşımı.” Türkiye Mühendislik Haberleri 49, no. 429
(Ağustos 2004): 63–68.
81
Özer, Dinçer, and Sinan Kocaman. “İstanbul’un Kentiçi Ulaşımı: Mevcut Durum, Sorunlar
ve Öneriler.” Civilacademy 6, no. 3 (2008): 77–89.
82
Özer, Mustafa. “İstanbul Ulaşımında (Ticari Taksiler, Minibüsler ve Özel Halk
Otobüslerinde) Kayıt Dışılık ve Çözüm Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
2010.
83
84
Özgür, Özge. “Performance Analysis of Rail Transit Investments in Turkey: İstanbul,
Ankara, İzmir and Bursa.” Transport Policy 18, no. 1 (January 2011): 147–155.
Öztürk, Ali İhsan. “Belediyeler ve Deniz Ulaşımı: İstanbul Şehir Hatlarının Belediyeye
Devri.” Çağdaş Yerel Yönetimler 20, no. 4 (Ekim 2011): 1–23.
85
86
87
88
89
Paksoy, Ahmet. “İstanbul Deniz Otobüsleri Dünya Markası Olmaya Oynuyor!” Finans
Dünyası no. 217 (Ocak 2008): 20–25.
Pehlivan, Ersoy. “Ulaşım Faaliyetlerinin Turizm Faaliyetlerine Etkisi: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Rıfat, Samih. “Denizotobüsü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 212–214.
Şahin, Nevzat. “Bütün Yönleriyle İstanbul’un Ulaşım Sorunu ve Bir Model Önerisi.” Yerel
Yönetim ve Denetim 8, no. 2 (2003): 41–54.
Saraçoğlu, Belkıs. “Toplu Taşıma Sistemlerinin Entegrasyonunda Aktarma Merkezleri:
İstanbul Tarihi Kıyı Bölgeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
90
91
Sarı, Suat. “İstanbul’da Trafiği Kimler Yönetiyor!...” Jeopolitik 8, no. 60 (Ocak 2009): 61–66.
Şengül, Serap. “İstanbul’da Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Ulaşım Talebi Üzerindeki
Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
210
92
93
Sevim, Ragıp. “İstanbul’da Kent İçi Raylı Sistemler ve Üst Yapı Hesapları.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
Sürmen, Şükrü. “İstanbul Metrosundan Notlar.” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 111–112.
T-Z
94
95
Tekeli, İlhan. İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 2010.
Temiz, Nevin. “Metropollerde Otobüs Terminali Alan Seçimi: İstanbul Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
96
Tezcan, Semih. “İstanbul Ulaşım Projeleri.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 61–64.
97
______. İstanbul Ulaşım Sorunları ve 3.üncü Köprü. İstanbul: İstanbul Valiliği, 2010.
98
99
100
101
102
———. Üçüncü Köprü Yerine Boğazray Tüp Geçit Projesi ve İstanbulmetro İnşaat Senaryoları.
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2010.
The Study on Integrated Urban Transportation Master Plan for Istanbul Metropolitan Area in the
Republic of Turkey: Final Report. Tokyo: ALMEC Corporation: Nippon Koei Co., 2009.
Topaloğlu, Hacı Mehmet. “2004-2023 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma
Yatırımlarının İstanbul’a Etkileri (Raylı Sistemler-Hacıosman Örneği).” Yüksek Lisans
Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.
Toprak, Mehmet Fatih. “İletişim Teknolojilerinin Kentsel Ulaşım Üzerine Etkisi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Toprakal, Ertan. “Raylı Sistemlerde Kapasite Analizi ve İstanbul Aksaray Havalimanı Hattı
İçin Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
103
Tutel, Eser. “Elvada İstanbul Hayal Vapurları.” Atlas no. 149 (Ağustos 2005): 80–89.
104
———. İstanbul’un Unutulmayan Gemileri. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2005.
105
———. “Tramvay Yeniden Kadıköy’de.” Popüler Tarih 4, no. 42 (Şubat 2004): 68–72.
106
107
108
109
110
Uysal, Ahmet. “İstanbul’un Avrupa Yakasında İETT Ulaşımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2009.
Uysal, Yıldız. “İstanbul ve Ulaşım.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 57–60.
Yarış, İbrahim. Karikatürlerle İstanbul’da Toplu Ulaşım (1908-1982). İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2010.
Yeni, Mustafa. “İstanbul’un Ulaşım Sorunlarına Çözüm Yaklaşımlarının
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
Yılmaz, Oktay. “Toplu Taşımanın ve Kullanımının Yaygınlaşması İçin Bir Çalışma:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
111
Yurdagül, Erman. “İstanbul Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Sisteminin Bileşenlerinin
Değerlendirmesi ve Dünyadaki Metrobüs Sistemleri İle Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
211
Kentsel-sosyal hareketler, Gezi direnişi
Urban-social movements, Gezi resistance
A-C
1
“#gezidirenişi: Bir Yanımız Bahar Bahçe.” Birikim no. 291–292 (Temmuz-Ağustos 2013).
2
Abbas, Tahir. “Political Culture and National Identity in Conceptualising the Gezi Park
Movement.” Insight Turkey 15, no. 4 (Fall 2013): 19–27.
3
Akınhay, Osman. Gezi Ruhu Bir İsyanın Halesi. Gezi Direnişi Broşürleri 6. Agora Kitaplığı,
2013.
4
Akkuş, Serkan. Gezi’den Orantısız Zeka. Sınırsız Kitap, 2013.
5
Ali, Tarık. Hakikat Kazanacak. Gezi Direnişi Broşürleri 3. Agora Kitaplığı, 2013.
6
7
8
9
Arat, Yeşim. “Violence, Resistance, and Gezi Park.” International Journal of Middle East
Studies 45, no. 4 (November 2013): 807–809.
Arman, Ayşe. Gezi’nin Güzel İnsanları. Doğan Kitap, 2013.
Arslan, Şeyma. “Osmanlı Döneminde İstanbul’da Kadın Hareketleri.” Toplumsal Tarih no.
190 (Ekim 2009): 11–12.
Aslan, Şükrü. 1 Mayıs Mahallesi: 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent. İstanbul: İletişim,
2004.
10
_____. “Toplumsal Mücadeleler ve Kent, Bir Alan Örneği: Ümraniye Mustafa Kemal
Mahallesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2003.
11
———. “Gülsuyu/Gülensu’da Neler Oluyor, Neler Olamıyor?” Birikim 295 (Kasım 2013): 78–
83.
12
Atay, Tayfun. “The Clash of ‘Nations’ in Turkey: Reflections on the Gezi Park Incident.”
Insight Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 39–44.
13
Ayata, Gökçe Çiçek, Pınar Çağlı, Sevinç Eryılmaz, and Ulaş Karan. Gezi Parkı Olayları : İnsan
Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2013.
14
Aydın, Eylem. Çapulcunun Gezi Rehberi. Hemen Kitap, 2013.
212
15
Aydın, Mehmet Korkud. “Milli Mücadele Dönemi İstanbul Öğrenci Hareketleri
(1918-1922).” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2011.
16
Badiou, Alain, Bernard Stiegler, Volkan Çelebi, and Jean-Luc Nancy. Direnişi Düşünmek :
2013 Taksim Gezi Olayları. Monokl, 2013.
17
Baki Deniz, Mehmet. “Grassroots Action against Gecekondu Renewal Projects: The Case of
İstanbul Başıbüyük and Ankara Dikmen Vadi.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.
18
Baydar, Gülsüm, and Berfin İvegen. “Territories, Identities, and Thresholds: The Saturday
Mothers Phenomenon in Istanbul.” Signs 31, no. 3 (2006): 689–715.
19
Bayır, Ferhan. Gezi Direnişi : En Özel Fotoğraflarla. Kaynak, 2013.
20
Benlisoy, Foti. Gezi Direnişi: Türkiye’nin Enteresan Başlangıcı. Gezi Direnişi Broşürleri 5.
Agora Kitaplığı, 2013.
21
Can, Sercan. #direngezi : Fotoğraflarla Taksim Gezi Parkı Olayları. Zepros, 2013.
22
Catterall, Bob. “Towards the Great Transformation: (7) Locating Gezi Park.” City 17, no. 3
(June 2013): 419–422.
23
Chomsky, Noam. Occupy / İşgal Et. Gezi Direnişi Broşürleri 1. Agora Kitaplığı, 2013.
24
Çınar, Menderes. “Taksim Gezi’sinde AKP.” Birikim 293 (Eylül 2013): 17–22.
D-F
25
Deniz, Mehmet Baki. Contemporary Urban Movements and Formation of Working Class in
Turkey: The Case of Two Neighbourhoods in Istanbul and Ankara. Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2011.
26
Devrim Taksim’de Göz Kırptı. Kaldıraç, 2013.
27
Durusoy, Cemre. “Gezi Park Kampanyası: Resurfacing an Urban park, Istanbul,
2002-2006.” M.Arch., Rice University, 2001.
28
Erdemol, Mustafa K. Gezi Parkı Direnişi : Küçük Bahçede Büyük Kıyamet. Yazılama, 2013.
29
Ergin, Nezihe Başak. “Grassroots Resistance against Urban Renewal: The Case of
Güzeltepe, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2006.
30
Eşkinat, Doğan. “Gezi Park: Negotiating a New Left Identity.” Insight Turkey 15, no. 3
(Summer 2013): 45–49.
31
Ete, Hatem. “The Political Reverberations of the Gezi Protests.” Insight Turkey 15, no. 3
(Summer 2013): 15–25.
32
Fuller, Graham E. “Tear Gas in Taksim Square.” NPQ: New Perspectives Quarterly 30, no. 3
(July 2013): 46–48.
G-J
33
Genç, Hamdi. “İstanbul Boğaziçi Sahilleri: Sanayileşmeye Gösterilen Tepkiler.” Toplumsal
Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 56–59.
34
Genç, Nihat. Direniş Günleri : Gezi’den Tahrir’e. Kırmızı Kedi, 2013.
35
Göle, Nilüfer. “Gezi: Anatomy of a Public Square Movement.” Insight Turkey 15, no. 3
(Summer 2013): 7–14.
213
36
Göncü, Gürsel. Yaşarken Yazılan Tarih : Gezi Direnişi ve Halk Hareketlerinin Geçmişi. İstanbul:
Metis Yayınları, 2013.
37
Gözler, Deniz. Power and “Post-Production” of Imagination: An Inquiry into Images of Creative
Dissent from Istanbul. Saarbrücken: VDM Verl. Müller, 2008.
38
Göztepe, Özay, ed. Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler. Nota Bene, 2013.
39
40
Gülseçkin, İsmet. Anneme Gezi Parkı’nda Olduğumu Söyleme O Beni Okulda Sanıyor. Parşömen
Kitabevi, 2013.
İşigüzel, Şebnem, Gökhan Tan, Ümit Alan, Ahmet Güntan. Gözün İsyanı Gezi. Boyut
Publishing, 2013.
K-N
41
Karabey, Haydar. “Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Bir Kentsel Alanın Evrimi ve Bir Sivil
Toplum Örgütünün Direnişi: Levent.” Yapı no. 265 (Aralık 2003): 65–72.
42
43
Kesgin, Hakan. “İstanbul Halkalı Jandarma Komando Taktik Alayı 1. Jandarma Komando
Taburu’nun Son 8 Yılda İstanbul İlinde Müdahale Ettiği Toplum Olaylarının İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
Keskin, Halil İbrahim. “İstanbul’da Meydana Gelen Toplumsal
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
Olayların
44
Kılıç, Özlem. Türkiye’nin Gezi’si. Postiga, 2013.
45
Kocabıçak, Evren. “Locating Thirdspace in the Specifities of Urban: A Case Study on
Saturday Mothers in İstiklal Street, Istanbul.” MA Thesis, METU, 2003.
46
Kongar, Emre, Aykut Küçükkaya. Gezi Direnişi : Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün. Cumhuriyet
kitapları, 2013.
47
Murat Yel, Ali, and Alparslan Nas. “After Gezi: Moving Towards Post-Hegemonic
Imagination in Turkey.” Insight Turkey 15, no. 4 (Fall 2013): 177–190.
O-S
48
Oğuzlu, Tarık. “The Gezi Park Protests and Its Impact on Turkey’s Soft-Power Abroad.”
Middle Eastern Analysis/Ortadoğu Analiz 5, no. 55 (July 2013): 10–15.
49
Ok, Akın. Gezi Parkı Direniş Yazıları: Yeryüzünün Asi Çocukları. Enki, 2013.
50
Orhan, Oytun. “Gezi Parkı Olaylarını Ortadoğu’da Kim, Nasıl Algıladı?” Ortadoğu Analiz 5,
no. 55 (Temmuz 2013): 16–22.
51
Özbank, Murat. Gezi Ruhu ve Politik Teori. Kolektif, 2013.
52
Özek, Taner. Gezi Parkı Çocukları. Ütopya, 2013.
53
54
55
Özgün, Emine Şirin. “The Sounds of Political Actions in the Streets of Istanbul.” PhD
dissertation, Istanbul Technical University, 2012.
Özkoray, Erol, Nurten Özkoray. Gezi Fenomeni : Bireyselleşme ve Demokrasi. İdea Politika,
2013.
Özmelek, Nurten. “1980 Sonrası Türkiye’de Gelişen Sivil Toplum: Arnavutköy Semt
Girişimi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
214
56
57
58
59
Özmen, Erdoğan. “Gezi İsyanı, Zevk ve Süperego.” Birikim 293 (Eylül 2013): 47–49.
Özpek, Burak Bilgehan. “Arap Baharı-Gezi Protestoları ve Hükümetlerin Meşruluğu.”
Ortadoğu Analiz 5, no. 56 (Ağustos 2013): 52–59.
Özyiğit, Ercan. “Toplumsal İktidar ve Haber Medyası: Gazi Mahallesi Olaylarının Basında
Sunumu.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2002.
———. Toplumsal İktidar ve Medya: (Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu). İstanbul:
Birey Yayıncılık, 2008.
60
Panon, Marcie J. “Generation Y in Gezi Park.” Middle East Report no. 268 (Fall 2013): 30–37.
61
Satıcı, Bülent. Gezi Parkı Destanı. Cinius Yayınları, 2013.
62
Schwegmann, Martin. “Istanbul and the Grassroots - Civil Society Organisations, Local
Politics and Urban Transformation.” Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin,
2013.
63
Sharp, Gene. Diktatörlükten Demokrasiye : Gezi Direnişi’nin İlham Kaynağı. Milena, 2013.
64
Sönmez, Mustafa. Kent, Kapital ve Gezi Direnişi. Nota Bene, 2013.
T-Z
65
66
67
Taksim’de Kutsal İsyan : Ulusalcı Gözüyle Gezi Direnişi. İleri Yayınları, 2013.
Taştan, Coşkun. “The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research.” Insight
Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 27–38.
Tonak, E. Ahmet. Kent Hakkı’ndan İsyan’a. Gezi Direnişi Broşürleri 7. Agora Kitaplığı, 2013.
68
Tuğal, Cihan. Gezi’nin Yükselişi Liberalizmin Düşüşü. Gezi Direnişi Broşürleri 4. Agora
Kitaplığı, 2013.
69
Turam, Berna. “The Primacy of Space in Politics: Bargaining Rights, Freedom and Power
in an Istanbul Neighborhood.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 2
(March 2013): 409–429.
70
Ulagay, Osman. Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak : Gezi Direnişi’nin Yazdırdığı Kitap. Doğan Kitap,
2013.
71
Uysal, Alke Evrim. “An Urban Social Movement Challenging Urban Regeneration: The
Case of Sulukule, Istanbul.” Cities 29, no. 1 (February 2012): 12.
72
Voulvouli, Aimilia. From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an
Urban Protest in Modern Istanbul. Oxford ; New York: Peter Lang, 2009.
73
———. “Transenvironmental Protest: The Arnavutköy Anti-Bridge Campaign in Istanbul.”
Environmental Politics 20, no. 6 (November 2011): 861–878.
74
______.
“Arnavutkoy
District
Initiative :
From
Environmentalism
to
Transenvironmentalism: Practicing Democracy in a Neighbourhood of Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University College London (University of London), 2008.
75
Yayla, Atilla. “Gezi Park Revolts: For or Against Democracy?” Insight Turkey 15, no. 4 (Fall
2013): 7–18.
76
Yeğenoğlu, Meyda. “Smells like Gezi Spirit.” Radical Philosophy no. 182 (2013): 2–4.
77
Yüksel, Kadir. Bağzı Şeylere Öyküler : 28 Yazardan Gezi Parkı Öyküleri. Aylak Adam, 2013.
78
Zizek, Slavoj. Dünyadaki İsyanların Anlamı. Gezi Direnişi Broşürleri 2. Agora Kitaplığı, 2013.
215
Toplumsal cinsiyet, kadın, Cinsellik
Gender, women, sexuality
A-C
1
Aksoy, Ceren. “İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının
Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan Incelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.
2
3
Allen, Mary Barbot. “Medical Pluralism in Operation in a Squatter Settlement
(gecekondu) in Istanbul: Tradition, Exchange and Agency.” Ph.D. dissertation, University
of Florida, 2002.
Argıt İşpirli, Betül. “Güç, İtibar ve Dindarlık: Harem-i Hümâyun Mensubu Kadınların
İstanbul’da Mimari Hâmiliği.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 259–
279.
4
5
Arslan, Şeyma. “İstanbul’da İlkler ve Öncü Kadınlar.” Toplumsal Tarih no. 189 (Eylül 2009):
10–11.
Barbaros, Hülya. “Düzensiz Göç Sürecinde Kadın Göçmenler: İstanbul’dan Bir Kesit.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
6
Başcı, Pelin. “Love, Marriage, and Motherhood: Changing Expectations of Women in Late
Ottoman Istanbul.” Turkish Studies 4, no. 3 (September 2003): 145–177.
7
Basdas, Begüm. “Cosmopolitanism in the City: Contested Claims to Bodies and Sexualities
in Beyoğlu, Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of California, 2007.
8
9
10
11
Bayram, Şirin. “‘Kadın’ın Mimari Kompozisyonda Yeri: Pera’nın Sessiz Kadınları.”
Mimar.ist 4, no. 14 (Aralık 2004): 82–85.
Berktay, Fatmagül. “İstanbul: Kent, Özgürlük ve Kadın: Fatmagül Berktay’dan Kent,
Özgürlük ve Kadın Üzerine.” Toplumsal Tarih no. 183 (Mart 2009): 19–21.
Bingöl, İlyaz. “İstanbul’da Bir Cinsellik Mekânı: Kahvehane.” Varlık no. 1158 (March 2004).
Brummett, Palmira. “Gender and Empire in Late Ottoman Istanbul: Caricature, Models of
Empire, and the Case for Ottoman Exceptionalism.” Comparative Studies of South Asia,
Africa, & the Middle East 27, no. 2 (August 2007): 281–300.
216
12
Bulut, Rukiye. “İstanbul Kadınlarının Kıyafetleri ve II. Abdülhamid’in Çarşafı
Yasaklaması.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 48 (Ocak 2001): 33–35.
13
Çağlayan, Hülya. “Exploring the Intersections: Subordination and Resistance among
Kurdish Women in Aydınlı, Tuzla.” MA Thesis, Sabancı University, 2011.
14
Çelik, Deniz. “Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Kadınların Bakış
Açısından İstanbul/Tarlabaşı’ndaki Uygulama Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans
Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.
D-F
15
Dalakoura, Katerina, Gülsün Aivali Aksoy. “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın
Dergilerinde Eğitim Tartışmaları.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
no. 31 (2011): 29–52.
16
Davaz-Mardin, Asli. “The Women’s Library in Istanbul..” Gender & History 12, no. 2 (July
2000): 448.
17
Doğuş Varlı, Özlem. “Kültürel Kimliğin Değişim-Oluşum Süreci-Sürecin Kadın Kimliği ve
Müziğine Yansıması: Afyon, Trabzon, Kıbrıs, İstanbul Örneklemleri.” Doktora tezi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
18
Durgun, Başak. “Subjectivity and Politics of Women Loving Women in Istanbul.” MA
Thesis, Istanbul Bilgi University, 2011.
19
Egit, Esin. “The ‘Modern and Independent’ Women of Generation 1980: Self and
Subjectivity among Secular, Middle-Class Women in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation,
City University of New York, 2013.
20
Erhart, Itır. “Ladies of Beşiktas: A Dismantling of Male Hegemony at İnönü Stadium.”
International Review for the Sociology of Sport 48, no. 1 (February 2013): 83–98.
21
Erkol, Çimen Günay. “Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women’s
Writing: Women’s Library and Information Center Foundation Istanbul, 27-29 September
2012.” Journal of Research in Gender Studies 2, no. 2 (July 2012): 146.
22
Filiz, Anlam. “Producing Gender Talk in Relation to Class and Ethnicity:
Conceptualizations of Gender Equality, Gender Roles and Womanhood by White Collar
Women in Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2011.
23
Fuhrmann, Malte. “‘Western Perversions’ at the Threshold of Felicity: The European
Prostitutes of Galata-Pera (1870-1915)..” History & Anthropology 21, no. 2 (June 2010): 159–
172.
G-J
24
Gökarıksel, Banu. “A Feminist Geography of Veiling: Gender, Class, and Religion in the
Making of Modern Subjects and Public Spaces in Istanbul.” In Women, Religion, and Space:
Global Perspectives on Gender and Faith, edited by Karen M. Morin and Jeanne Kay Guelke.
Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2007.
25
———. “The Intimate Politics of Secularism and the Headscarf: The Mall, the
Neighborhood, and the Public Square in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A Journal of
Feminist Geography 19, no. 1 (February 2012): 1.
217
26
27
Greening, Anna. “The Women’s Library in Istanbul: The International Context.” Gender &
History 12, no. 2 (July 2000): 467.
Güler, Müzeyyen. Kentin Kıyısında: Karanfilköy ve Küçükarmutlu Kadınları. İstanbul: Altan
Matbaacılık, 2004.
28
Jackson, Maureen. “The Girl in the Tree: Gender, Istanbul Soundscapes, and Synagogue
Song.” Jewish Social Studies 17, no. 1 (2010): 31–66.
29
James, Diane. “Women’s Memory Symposium: Women’s Library and Information Center,
Istanbul.” Journal of Middle East Women’s Studies 5, no. 3 (2009): 175–182.
K-N
30
31
Karabekir, Jale. “Performance as a Strategy for Women`s Liberation: Pratices of the
Theatre of the Oppressed in Okmeydanı Social Center.” MA Thesis, Boğaziçi University,
2004.
Karakışla, Yavuz Selim. Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniyesi ve Müslüman Osmanlı
Kadın Telefon Memureleri (1913). İstanbul: Türk Telekom, 2008.
32
———. “Osmanlı Kadın Dergilerinin Feminist Gözüyle Pierre Loti.” Toplumsal Tarih 13, no.
73 (Ocak 2000): 40–43.
33
———. “Şişli Cemiyet-i Hayriye-i Nisvâniyesi (1915).” Tarih ve Toplum 35, no. 210 (Haziran
2001): 348–355.
34
35
36
Karakoç, İrfan. “İstanbul’lu Muharrire Hanımlar...” Tarih ve Toplum 39, no. 231 (March
2003): 146–149.
Kılıç, Melis Merih. “Experiencing Tango in İstanbul: An Assessment from a Gender
Perspective.” MA Thesis, Yıldız Technical University, 2013.
Kırıker, Bahar. “Yerel Yönetimlerin Kadın Politikası: Kadıköy Belediyesi Aile Dayanışma
Merkezleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kent Gönüllü Evleri Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
37
Kızılkan, Nurhayat. “Spaces of Masculinities: Bachelor Rooms in Süleymaniye.” MA
Thesis, METU, 2009.
38
Kocacık, Faruk, and Sezer Ayan. “Türkiye’de Tekstil Alanında Çalışan Kadınlar ve
Sorunları: (İstanbul-Adana-Denizli-Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri).” International Journal of
Human Sciences 8, no. 1 (January 2011): 464–483.
39
Komecoğlu, Uğur. “Micro Spaces, Performative Repertoires and Gender Wars among
Islamic Youth in Istanbul.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 107–
119.
40
Komşuoğlu, Ayşegül, and Birsen Örs. “Armenian Women of Istanbul: Notes on Their Role
in the Survival of the Armenian Community.” Gender, Place and Culture 16, no. 3 (June
2009): 329.
41
Libal, Kathryn. “Staging Turkish Women’s Emancipation: Istanbul, 1935.” Journal of Middle
East Women’s Studies 4, no. 1 (January 2008): 31–52.
42
Mahir, İkbal Elif. “Fashion and Women in the Istanbul of the Armistice Period,
1918-1923.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.
218
43
Mills, Amy. “Gender and Mahalle (Neighborhood) Space in Istanbul.” Gender, Place &
Culture: A Journal of Feminist Geography 14, no. 3 (June 2007): 335.
44
Mutluer, Nil. “Tactics in between : Gendered Citizenship and Everyday Life of Internally
Displaced Men in Tarlabaşı, Istanbul.” Ph.D. dissertation, Central European University,
2012.
45
46
______. “Disposable Masculinities in Istanbul.” In Global Masculinities and Manhood, edited
by Ronald L. Jackson II and Murali Balaji. Urbana: University of Illinois Press, 2011.
Nigmatullina, Dina. “Sexual Harassment of Women in Public Areas in İstanbul.” MA
Thesis, Fatih University, 2013.
O-S
47
48
O’Neill, Mary-Lou, and Fazıl Güler. “The Not So New Turkish Woman: A Statistical Look at
Women in Two Istanbul Neighborhoods.” Journal of International Women’s Studies 11, no. 2
(November 2009): 157.
Okutan, Birsen Banu. “Türkiye’de Popüler Kültür ve Din İlişkisi: Kadın Üzerine Bir
Araştırma (İstanbul Örneği).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
49
Önal, Ayşe. “Ev Hanımlarının Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının ve Beklentilerinin
Tespiti (İstanbul Anadolu Yakası Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2007.
50
Öncü, Ayşe. “Global Consumerism, Sexuality as Public Spectacle and the Cultural
Remapping of Istanbul in the 1990’s.” In Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey
, edited by Deniz Kandiyoti and Ayşe Saktanber. New Brunswick, N. J.: Rutgers University
Press, 2002.
51
Özbay, Cenk. “Nocturnal Queers: Rent Boys’ Masculinity in Istanbul.” Sexualities 13, no. 5
(October 1, 2010): 645–663. doi:10.1177/1363460710376489.
52
———. “Retailed Lives: Governing Gender and Work in Globalizing Istanbul.” Ph.D.
dissertation, University of Southern California, 2010.
53
54
55
56
57
———. “Virilities for Rent: Navigating Masculinity, Sexuality, and Class in İstanbul.” MA
Thesis, Boğaziçi University, 2005.
Özkan, Dilek. “Sokağa Terk Edilen Bebekler ve Pera’nın Hayırsever Kadınları.” Toplumsal
Tarih no. 227 (Kasım 2012): 88.
Özsan, Gül. “Beyoğlu’nda İki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik.” Toplum ve
Bilim 117 (2010): 86–117.
Parin, Suvat. “Kentsel Ortamda Bir Getto: Fatih Kadınlar Pazarı Örneği.” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2008.
Pınarcıoğlu, Nihal Şirin. “Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli’nde
Niteliksel Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
58
Raudvere, Catharina. “Knowledge in Trust: Sufi Women in Istanbul.” Social Compass 50, no.
1 (March 2003): 23–34.
59
———. The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility, and Zikir in Contemporary Istanbul.
Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2002.
60
Rausch, Margaret. “My Head Is Mine: Women in Istanbul.” Nova Religio 11, no. 2
(November 2007): 118–119. doi:10.1525/nr.2007.11.2.118.
219
61
Rowe, Victoria. “Armenian Writers and Women’s-Rights Discourse in Turn-of-theTwentieth-Century Constantinople.” Aspasia 1, no. 2 (2008): 44–69.
62
Sallan, Songül Gül, Ayşe Alican, Aysun Dinek. “Yetişkin Kadın Eğitimi Sorunsalı:
Sultanbeyli’nin Yoksul Kadınlarının Eğitim Azmi.” Amme İdaresi Dergisi 41, no. 1 (Mart
2008): 73–94.
63
Savcı, Evren. “On Putting Down and Destroying: Affective Economies of a Women-Only
Club in Istanbul.” In Mapping Intimacies: Relations, Exchanges, Affects, edited by Tam Sanger
and Yvette Taylor. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
64
Secor, Anna J. “Belaboring Gender: The Spatial Practice of Work and the Politics of
‘Making Do’ in Istanbul.” Environment and Planning A 35, no. 12 (December 2003): 2209–
2227.
65
———. “The Veil and Urban Space in Istanbul: Women’s Dress, Mobility and Islamic
Knowledge.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 9, no. 1 (March 2002): 5.
66
———. “Toward a Feminist Counter-Geopolitics: Gender, Space and Islamist Politics in
Istanbul.” Space & Polity 5, no. 3 (December 2001): 191–211.
67
______. “Islamism in Istanbul: Gender, Migration and Class in Islamist Politics.” Ph.D.
dissertation, University of Colorado, 2000.
68
Solakoğlu Uçar, Mine. “İstanbul Ümraniye İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde Yaşayan
Kadınların Şiddet Tanımları ve Şiddete Yaklaşımlarının Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2007.
T-Z
69
70
Taktak, Şafak, İbrahim Uzun, İbrahim Balcıoğlu. “Gender Differences in Completed
Suicides in Istanbul, Turkey.” Journal of Affective Disorders 145, no. 3 (March 2013): 394.
Telci Özbek, Müge. “‘Uygunsuz Makulesinden Kadınlar’: Son Dönem Osmanlı
İstanbul’unda Yoksul ve Yalnız Kadınların Kontrolü ve Fuhuş (1900-1914).” Tarih ve
Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 15 (Güz 2012): 65–84.
71
Tepe, F. Fulya. “İstanbul’daki Üniversitelerde Mühendislik ve Temel Bilimler Alanında
Çalışan Kadın Akademisyenlerin Ev Hayatı.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
72
Tokatlıoğlu Baysal, Gökçe. “İstanbul`da Yaşayan Azınlık Kadınlar.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2001.
73
Tosun, Dilek. “Kadınların Yerel Yönetim Kademelerinde Sınırlı Düzeyde Yer Almalarının
Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul’daki Belediyeler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2009.
74
75
76
77
Tulaz, Asalet. “Gendering Space, Security and Surveillance: Perceptions of Single Women
in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2008.
Türe, Düriye Fatma. “Images of İstanbul Women in the 1920s.” PhD dissertation, Boğaziçi
University, 2008.
Türe, Fatma, ed. İstanbul Kadın, Kadın İstanbul: Proje Kitabı: Seçki. İstanbul: Kadın Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2010.
Uçan Çubukçu, Sevgi. “Mekanın İzdüşümünde ‘Toplumsal Cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve
Romanlar.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (March 2011): 83–106.
220
78
Uluğ, Perihan. “Konfeksiyon Sektörün Kadın İşgücü: Gülsuyu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2000.
79
Ünal, Bayram. “Ethnic Division of Labor: The Moldovan Migrant Women in In-House
Services in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.
80
———. “Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (2011):
17–25.
81
Ünal, Rahime Arzu. “Transformations in Transit: Reconstitution of Gender Identity
among Moldovan Domestic Workers in İstanbul Households.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2006.
82
83
84
85
Usta, Bülent. “Küçükçekmece Kadın Sığınma Evi’nin Antropolojik Açıdan İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Wedel, Heidi. “Leftist Political Mobilization, Gender and Identity: A Case Study of Kurdish
Alevi Migrants in Istanbul.” Journal of Kurdish Studies 4 (2002 2001): 57–65.
———. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. İstanbul:
Metis, 2001.
White, Jenny B. Para İle Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği. Istanbul: İletişim, 1999.
86
Wingfield, Nancy M. “Destination: Alexandria, Buenos Aires, Constantinople; ‘White
Slavers’ in Late Imperial Austria.” Journal of the History of Sexuality 20, no. 2 (May 2011):
291–311.
87
Wyers, Mark David. “The New Republic’s ‘Other’ Daughters: Legislating National Sex and
Regulating Prostitution in Istanbul, 1880--1933.” M.A. thesis, The University of Arizona,
2008.
88
———. “Wicked” Istanbul: The Regulation of Prostitution in the Early Turkish Republic. Istanbul:
Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2012.
89
Yanıkkaya, Berrin. “Kentte Kadın Sesleri: 1990 Sonrasında İstanbul’da Kentli Kadının
Kültürel Ürünler Aracılığıyla Kendini İfadesi (bir Örnek Tür Olarak Rock Müzik).” Doktora
tezi, MSGSÜ, 2004.
90
Yükseker, Deniz. “Business Relations Into/from Gendered Social Relations: Exchange in
the Transnational Suitcase Trade Market of Laleli.” New Perspectives on Turkey no. 27
(2002): 77–106.
91
———. “Economy and Gender in the Urban Borderland: The Public Culture of Laleli,
Istanbul.” In Urban Imaginaries: Locating the Modern City, edited by Alev Çınar and Thomas
Bender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
92
———. “Trust and Gender in a Transnational Market: The Public Culture of Laleli,
Istanbul.” Public Culture 16, no. 1 (January 2004): 47–65.
93
______. Laleli-Moskova Mekiği: Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri. Istanbul: İletişim, 2003.
94
Yuna, Melin Levent. “21. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Kadınlık Hali: Bir Sembol Olarak
Tango.” Toplum ve Bilim 126 (Şubat 2013): 162–191.
95
96
Zarinebaf-Shahr, Fariba. “The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–
1850.” International Labor and Working-Class History 60 (2001): 141–152.
Zengin, Aslı. İktidarın Mahremiyeti: İstanbul’da Hayat Kadınları, Seksişçiliği ve Şiddet. İstanbul:
Metis Yayınları, 2011.
221
97
———. “Sexual Margins: A Study on an Ethnography of ‘the State’ and Women Sex
Workers in İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.
222
Edebiyatta İstanbul
Istanbul in literature
A-C
1
2
3
4
Akbaş, A. Vahap. “Banarlı’nın İstanbul Aşkı.” Kubbealtı Akademi Mecmuası 36, no. 143
(Temmuz 2007): 80–84.
Akcan, Esra. “The Melancholies of Istanbul.” World Literature Today 80, no. 6 (November
2006): 39–43.
Akçadağ, Vijdan. “Realist İstanbul Hikâyeleri.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi,
2008.
Akpınar, Şerife. “Klasik Türk Edebiyatinda Beykoz.” Journal of International Social Research
6, no. 27 (Yaz 2013): 18–39.
5
Akyüz Sizgen, Berna. “Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
Romanlarında İstanbul.” Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009.
6
Almas, H. E. “Capitalizing Istanbul: Reading Orhan Pamuk’s Literary Cityscape.” Ph.D.
dissertation, University of Amsterdam, 2011.
7
Altuğ, Barbaros, ed. Yazarların İstanbul’u. İstanbul: Turkuvaz, 2009.
8
Andı, Kübra. İstanbul’un 100 Yazarı. İstanbul’un Yüzleri 4. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.
9
Andı, M. Fatih. “Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz.” İlmi Araştırmalar no. 21
(2006): 7–14.
10
Apter, Emily. “Global ‘Translatio:’ The ‘Invention’ of Comparative Literature, Istanbul,
1933.” Critical Inquiry 29, no. 2 (January 2003): 253–281.
11
Arslantürk, Serap. “A Study on Pragmatic, Lexical and Grammatical-Textual Equivalence
of Orhan Pamuk’s Translated Work, İstanbul: Memories and the City.” MA Thesis,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.
12
Atayurt, Zeynep Z. “Virginia Woolf, Orlando ve İstanbul.” Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dergisi 51, no. 1 (2011): 107–122.
223
13
14
Ateş, Ahmet Emre. “Istanbul, City or ‘Castle for Nationalism’? Discussion on The Urban
Interaction Between Literature and Nationalism.” International Journal of Turcologia 7, no.
15 (Spring 2013): 69–73.
Ay Mumcu, Yasemin. “Bir Roman Kahramanı Olarak İstanbul’un İki Şair/Yazarın
Gözünden İki Farklı Dil ve Uslûpla Resmedilmesi.” Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
Dergisi no. 21 (Temmuz-Aralık 2011): 1–18.
15
16
17
18
19
20
21
Ayaydın, Günil Özlem. “Yaşar Kemal`in İstanbul`una Çevreci Bir Yolculuk.” Yüksek Lisans
Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2003.
Aydemir, Mustafa. “Tarih Algısı Bağlamında Postmodern Bir Anlatı: İstanbul Hatırası.”
Turkish Studies 7, no. 3 (2012): 351–367.
———. “Tarihsel Bir Polisiye Roman: İstanbul Hatırası.” Electronic Turkish Studies 7, no. 3
(Yaz 2012): 351–367.
Aydındağ, Barış. “Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Aydoğdu, Orhan. “İstanbul Hakkında Bilinmeyen Bir Mesnevi: İstanbulnâme.” Electronic
Turkish Studies 4, no. 7 (October 2009): 158–186.
Ayvazoğlu, Beşir. Bir Fotoğrafın Aynasında: İstanbul’un Meşhur Edebiyatçıları = Through the
Mirror of a Picture: Eminent authors of Istanbul. Edited by Yusuf Çağlar. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.
Ayyıldız, Mustafa. “İstanbul ve Osmanlı Hayranı Bir Şair; Lamartine.” Yeni Türkiye 8, no. 43
(Ocak-Şubat 2002): 485–488.
22
23
24
Batur, Enis. İstanbul’un Son Şairi Ara Güler. İstanbul: Yapı Kredi, 2003.
Bayram, Sibel. “Boşnak Şiirinde İstanbul.” Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3, no. 5
(Haziran 2011): 53–68.
Bilkan, Ali Fuat. “Nâbî’nin Şiirlerinde Merkez-Taşra Mukayesesi ve İstanbul Sevgisi.”
Akademik Araştırmalar Dergisi 5, no. 17 (May 2003): 179–184.
25
26
27
Bizanstan Günümüze İstanbul Şiirleri. İstanbul: Alfa, 2002.
Börü Seyhan, Nazire Nilda. “The İstanbul Image in the Novels of: A.S. Byatt, Vanessa
Mcmahon, Roddy O’Connor, Michael Pearce and Jenny White.” MA Thesis, Selçuk
Üniversitesi, 2010.
Budak, Ali. “Karanlık Çökerken Neredeydiniz Romanında ‘Kimlik Sorunları’ ve Kimlik
Yapıcı Bir Mekan Olarak İstanbul.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 46 (Ağustos 2010):
77–106.
28
Bugeja, Norbert. Postcolonial Memoir in the Middle East: Rethinking the Liminal in Mashriqi
Writing. New York: Routledge, 2012.
29
Bulamur, Ayşe Naz. How Istanbul’s Cultural Complexities Have Shaped Eight Contemporary
Novelists (Byatt, Glazebrook, Atasü, Şafak, Tillman, Livaneli, Kristeva, and Pamuk): Tales of
Istanbul in Contemporary Fiction. Lewiston, N.Y: Edwin Mellen Press, 2011.
30
Bulamur, Ayşe Naz. “Representations of Istanbul in A. S. Byatt’s ‘The Djinn in the
Nightingale’s Eye.’” Anachronist 16 (January 2011): 117–134.
31
———. “Tales of Istanbul in Contemporary Fiction.” Ph.D. dissertation, The University of
Wisconsin, 2009.
224
32
33
Canatak, A. Mecit. “Osman Cemal Kaygılı’nın Gezi Yazılarında Eski İstanbul’un Eğlence
Mekânları.” Electronic Turkish Studies 7, no. 1 (Winter 2012): 611–630.
Çan, Özlem. “Selim İleri’de İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.
34
Çaylı, Ahmet. “Nâzım Hikmet, Oryantalizm ve Pierre Loti.” Toplumsal Tarih 13, no. 73
(n.d.): 30–31.
35
Çelik, Seyhan. “Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi Türk Romanlarında
İstanbul Ailesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007.
36
Çeri, Bahriye. İstanbul Edebiyat Haritası. İstanbul: Turing, 2010.
37
Ceviz, Nurettin. “Libyalı Bir Aydın Ahmed El-Fakîh Hasen: Osmanlı Devleti, İstanbul ve
Atatürk İle İlgili Bazı Şiirleri.” Ekev Academic Review 13, no. 39 (Spring 2009): 229–241.
38
Çobanoğlu, Özkul. Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve İstanbul. İstanbul: 3F Yayınevi, 2007.
D-F
39
40
41
42
43
Demirkol Ertürk, Şule. “The City and Its Translators Istanbul Metonymized and Refracted
in the Literary Narratives of Ahmet Hamdi Tanpınar and Orhan Pamuk in Turkish,
English and French.” Doktora tezi, Boğaziçi University, 2010.
Dirlikyapan Özata, Jale. “İstanbul’da Edebiyatçıların Mekânları.” Journal of Turkish Studies
5, no. 3 (Summer 2010): 1092–1112.
Doğan, Abide. “Yahya Kemal’in İstanbul’u.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları no.
9 (2008): 165–182.
Doğanay, Mehmet. Ahmed Midhat Efendi’nin İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2008.
______. “Bir Mekan Unsuru Olarak İstanbul’un Ahmed Midhat Efendinin Romanlarına
Tesiri.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 15 (2006): 95–108.
44
Emeksiz, Abdulkadir. “İstanbul Manileri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
45
———. İstanbul Manileri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007.
46
———. İstanbul’un Mânileri, Mânilerin İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
47
48
49
50
Endres, Clifford. “Edouard Roditi and the Istanbul Avant-Garde.” Texas Studies in Literature
& Language 54, no. 4 (Winter 2012): 471.
Ercan, Enver. İstanbul’un 100 Şiiri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yayınları, 2010.
Erinç, Erdem. “Rus Göçmen Edebiyatında İstanbul İmgesi (1917 - 1940).” Doktora tezi,
Erciyes Üniversitesi, 2013.
Erlevent, Damla. “Halide Edip Adıvar’ın Son Dönem Romanlarında İstanbul’da Gündelik
Hayat ve Müzik.” Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2005.
51
Erol, Sibel. “The Chronotope of Istanbul in Orhan Pamuk’s Memoir Istanbul.” International
Journal of Middle East Studies 43, no. 4 (November 2011): 655–676.
52
Ersöz, Faruk. “Güdümlü Bir Yazar Olarak Pierre Loti.” Toplumsal Tarih 13, no. 73 (Ocak
2000): 8–17.
53
Fethin 550. Yıl Anısına İstanbul Şiirleri-Yazıları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2004.
225
54
55
Fethin 550. Yılında İstanbul Şiirleri Seçkisi: İstanbul ve Şiir. İstanbul: Elçi Dergisi, 2003.
Fortuny, Kim. American Writers in Istanbul: Melville, Twain, Hemingway, Dos Passos, Bowles,
Algren, Baldwin, and Settle. Syracuse: Syracuse University Press, 2009.
G-J
56
Gökduman, Şafak Güneş. Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2008.
57
Goldbek, Henning. “Istanbul in the 1940s and the Garip Poets.” In Middle Eastern Cities,
1900-1950: Public Places and Public Spheres in Transformation, edited by Hans Chr. Korsholm
Nielsen and Jakob Skovgaard-Petersen. Aarhus: Aarhus University Press, 2001.
58
Gülersoy, Çelik. Pierre Loti ve Dersaadet. Çelik Gülersoy Vakfı, 2003.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Günay-Erkol, Çimen. “Sleepwalking in İstanbul: A Man in Anguish in A. H. Tanpınar’s A
Mind at Peace.” Symposium 63, no. 2 (Summer 2009): 85–106.
Günday, Rıfat. “Alain Robbe-Grillet’nin Ölümsüz Adlı Senaryo Romanında İstanbul ve
Türk İmgesi.” Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 29, no. 2
(2005): 207–225.
Güneş Gökduman, Şafak. Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2008.
Güneş, Şafak. “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde İstanbul (Boğaziçi)’da Gündelik
Hayat.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
Hamarat, Zehra. “Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2010.
———. Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.
Helvacıoğlu, Banu. “Melancholy and Hüzün in Orhan Pamuk’s Istanbul.” Mosaic: A Journal
for the Interdisciplinary Study of Literature 46, no. 2 (June 2013): 163–178.
Hisar, Abdülhak Şinasi. İstanbul ve Pierre Loti: Biyografi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.
Hür, Ayşe. “Mark Twain’in İstanbul ve İzmir Mektupları: Şarkiyatçı Yankee.” Toplumsal
Tarih 18, no. 106 (Ekim 2002): 22–25.
68
İstanbul Masalları. İstanbul: Nesa&Set-systems, 2004.
69
İstanbul Masalları. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
70
İstanbul Öyküleri. İstanbul: Adam, 2003.
71
İstanbul Öyküleri Antolojisi. İstanbul: İkaros Yayınları, 2009.
K-N
72
73
74
Kadın Öykülerinde İstanbul. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2008.
Kahraman, Âlim, ed. Türk Edebiyatında Üsküdar: Zaman Aynasında Üsküdar. İstanbul: Kaknüs
yayınları, 2003.
Karabulut, Mustafa. “Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında İstanbul ve Paris’e Bakış.”
Erdem no. 56 (2010): 103–113.
226
75
76
77
Karaman, Hatice. “Istanbul: A Rhizomatic Space of Desire in The Novels Aziyadé, City of
Man’s Desire and the Black Book.” MA Thesis, Yeditepe Üniversitesi, 2011.
Kaygılı, Osman Cemal. İstanbul’da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri: Halkbilim. İstanbul:
Merkez Kitaplar, 2007.
Kayışlı, Gülsen. “Selim İleri’nin Eserlerinde İstanbul Teması.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, 2010.
78
Koç, Murat. Yeni Türk Edebiyatı’nda İstanbul Adaları. İstanbul: Eren, 2010.
79
———. Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti. Beyoğlu, İstanbul: Eren, 2005.
80
Koci, Mallory Katherine. “Istanbul: Redefining Topoi and Establishing the City as
Character in Contemporary Turkish Novels.” M.A. thesis, Emporia State University, 2009.
81
Konuk, Kader. “Istanbul on Fire: End-of-Empire Melancholy in Orhan Pamuk’s Istanbul.”
The Germanic Review 86, no. 4 (2011): 249.
82
Koureas, Gabriel. “Orhan Pamuk’s Melancholic Narrative and Fragmented Photographic
Framing: Istanbul, Memories of a City.” In The Photobook: From Talbot to Russcha and Beyond,
edited by Patrizio Di Bello, Colette Wilson, and Shamoon Zamir. London, New York: I.B.
Tauris, 2012.
83
Kumar, T. Jeevan. “Orhan Pamuk: An Icon of Istanbul.” ICFAI Journal of English Studies 3, no.
3 (September 2008): 74–82.
84
85
Kurt, Ali. “1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların
Kapıcı Algısı.” Journal of International Social Research 5, no. 22 (Summer 2012): 110–121.
———. “Anadolu’dan İstanbul’a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin
‘Kahvehaneler’in Önemini 1950 Sonrası Türk Romanı’ndan Okuma.” Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, no. 32 (2012): 201–213.
86
Laschinger, Verena. “Flaneuring into the Creative Economy: Orhan Pamuk’s Istanbul:
Memories of a City.” Explicator 67, no. 2 (Winter 2009): 102.
87
Lecouras, Peter. “Hemingway in Constantinople.” Midwest Quarterly 43, no. 1 (September
2001): 29.
88
89
90
91
92
Markoç, Selen. “City and Self in Three Accounts of İstanbul: Lorichs’ Panorama (1559), Le
Corbusier’s Travelogue (1911) and Pamuk’s Memoir (2005).” Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dergisi 24, no. 2 (2007): 83–104.
Maxwell, Anne. “Encountering the Cultural Other: Virginia Woolf in Constantinople and
Katherine Mansfield in the Ureweras.” Ariel 38, no. 2/3 (April 2007): 19–40.
Mengüşoğlu, Metin Önal. İstanbul Hikayeleri. İstanbul: İlke Yayıncılık, 2004.
Menteşe, Batum. “Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatıralar ve Şehir’i Alt Metinler Açısından
Bir Inceleme.” Frankofoni no. 20 (2008): 325–334.
Mevsim, Hüseyin. “Bulgar Edebiyatı İstanbul`da-İstanbul Bulgar Edebiyatında.” Doktora
tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.
O-S
93
Öğüt, Hande. Istanbul in Women’s Short Stories. London: Milet, 2012.
94
Ökten, Sadettin. Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı. Ötüken, 2012.
227
95
Örgen, Ertan. “Kemal Tahir’in ‘Esir Şehir Dizisi’ Romanlarında İstanbul.” Bilig/Türk
Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi no. 56 (2011): 195–210.
96
Orr, Jeffrey. “The Absent City: Istanbul and American Writing.” American Literary History
23, no. 1 (Spring 2011): 181–188.
97
Özata Dirlikyapan, Jale. “İstanbul’da Edebiyatçıların Mekânlari.” Turkish Studies 5, no. 3
(Summer 2010): 1092–1112.
98
99
100
101
102
Özdemir, Yeşim. “Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Mekan Olarak İstanbul.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Özdemir, Yeşim. Sait Faik’in İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yayınları, 2008.
Özpalabıyıklar, Selahattin, ed. Türk Edebiyatında Beyoğlu. Yapı Kredi Kültür Sanat
Yayıncılık, 2000.
Pamuk, Orhan. “İstanbul Yazıları: Kalabalık İçinde Yalnızlık; Şehrin Ruhu.” National
Geographic Türkiye no. 13 (May 2002): 36–48.
Şahin, Hafize, S. Dilek Çelik Yalçın. “Gündelik Yaşam ve Toplumsal Hayat Perspektifinden
Bir Mikro Tarih Denemesi: Şinasi’nin Kaleminden XIX. Yüzyılda İstanbul Sokaklarına
Bakış.” Erdem no. 58 (2010): 291–312.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Sancak, Jale. Kenti Dinlemek: Büyülü Kent İstanbul’dan Öyküler. İstanbul: Sel, 2002.
Santesso, Z. Esra Mirze. “Vision and Representation: Photography in Orhan Pamuk’s
Istanbul: Memories and the City.” The Comparatist 35, no. 1 (2011): 152–160.
Şarman, Kansu. “Ahmed Midhat’ın Kaleminden Beykoz’dan İzmit’e.” Popüler Tarih 3, no.
29 (Ocak 2003): 80–83.
Sayar, Elif. “Orhan Veli’nin ‘İstanbul’u Dinliyorum’ Şiiri Üzerinden İstanbul’u
Göstergebilimsel Okumak.” Electronic Turkish Studies 8, no. 9 (Summer 2013): 2185–2200.
Saydım Akçaoğlu, Serap. “İki Romanda Eski-Yeni Başkentler: İstanbul ve Ankara.” Türk
Dili 90, no. 644 (Ağustos 2005): 134–141.
Şen, Nurcan, Cafer Şen. “Füruzan’ın Eserlerinde Karnavalımsı Bir Mekân Olarak İstanbul.”
Electronic Turkish Studies 4, no. 8 (November 2009): 2129–2140.
Şenel, Ayşe Nur. “A Reading of the Late 19th-Century Istanbul Public Life and Space
through the Tanzimat Novels.” MA Thesis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.
Seven, Neslihan. “Sermet Muhtar Alus’un Romanlarında ve Öykülerinde Eski İstanbul.”
Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2006.
Seyhan, Azade. “From Istanbul to Berlin.” German Politics & Society 23, no. 1 (Spring 2005):
152–170.
Sezer, M. Abdulbasit. “Halk Şairlerinin Gözüyle İstanbul.” Turkish Studies 7, no. 2 (2012):
939–949.
Sızgen, Berna Akyüz. “Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
Romanlarında İstanbul’un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası.” Electronic Turkish
Studies 4, no. 3 (March 2009): 2411–2431.
228
T-Z
114
Taş, Atilla. “’Türk Edebiyatının Sirkeci Garı’ 90 Yaşında.” Evrensel Kültür no. 154 (Ekim
2004): 22–23.
115
Tekdemir, Hande. “British Nostalgia for the Ottoman Past: The Legible Multiethnicity of
Old Istanbul in the Works of Barbara Nadel and Jason Goodwin.” In Colonization or
Globalization? : Postcolonial Explorations of Imperial Expansion, edited by Silvia Nagy-Zekmi
and Chantal J. Zabus. Lanham: Lexington Books, 2010.
116
———. “Collective Melancholy: Istanbul at the Crossroads of History, Space and Memory.”
Ph.D. dissertation, University of Southern California, 2008.
117
Tercüman, Çilem. Ahmet Rasim’in İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.
118
The Book of Istanbul: A City in Short Fiction. London: Comma, 2010.
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Tırlı, Neslihan. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Gündelik İstanbul Hayatı.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
Tlostanova, Madina. “The Imperial-Colonial Chronotope: Istanbul-Baku-Khurramabad.”
Cultural Studies 21, no. 2/3 (May 2007): 406–427.
Togonidze, Nino. “Haldun Taner’in Kitaplaşmış Eserlerinde İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2009.
Tokatlıoğlu, Esra. “Türk Edebiyatında İstanbul Temsilleri ve Kent-Birey İlişkisi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.
Tonga, Necati. “Edip Ayel’in Şiirlerinde İstanbul.” Journal of International Social Research 1,
no. 5 (November 2008): 810–824.
Türk Romanında İşgal İstanbul’u. İstanbul: Kitabevi, 2002.
Türkmen, Funda. “Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2011.
Türkmenoğlu, Sevgül. “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde İstanbul (1923-1960).” Doktora
tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2011.
———. “İlhan Berk’in İstanbul Kitabı’nda Flaneur.” Journal of Turkish Studies 6, no. 3
(Summer 2011): 1769–1781.
———. “Türk Şiirinde İstanbul Çeşmeleri.” Turkish Studies 7, no. 2 (2012): 1093–1102.
Ülgen, Erol, M. Metin Karaörs, and Emin Özbaş, eds. Dünya Edebiyatında İstanbul,
Sempozyum-Bildiriler. İstanbul: Fatih Belediye Başkanlığı, 2012.
130
131
Ülgen, Erol, M. Metin Karaörs, Emin Özbaş, and Jonathan Maurice Ross, eds. Through
Foreign Eyes: Istanbul in World Literature. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.
Ulutaş, Nurullah. “İlhan Berk’in Şiirlerinde İstanbul Teması.” Türkbilig no. 21 (2011): 207–
226.
132
Uymur, Zeynep. Samiha Ayverdi’nin İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2008.
133
Uzun, Emine. “Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Beyoğlu.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2007.
229
134
135
136
Yaşar, Hüseyin. “19. Yüzyıl Fransızca ve Türkçe Kurgusal Eserler İle Edebi Hatıralarda
İstanbul.” Doktora tezi, Dicle Üniversitesi, 2009.
———. “Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak ‘Beyoğlu.’” Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, no. 2 (Ekim 2012): 37–58.
Yavuz, Ali. “Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
137
Yazarların İstanbul’u. Pozitif Yayınları, 2012.
138
Yeni Türk Edebiyatında Üsküdar Şiirleri Antolojisi. Kaknüs Yayınları, 2003.
139
140
Yetiş, Kazım. “Edebiyatta İstanbul/ İstanbul’un Edebiyatı.” Akademik Araştırmalar Dergisi
12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 101–140.
Yiğitbaş, Maksut. “Dersaadet’te Sabah Ezanları İle Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik
İnceleme Metodu İle Bir Bakış.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
no. 16 (2001): 107–120.
141
142
Yürek, Hasan. “Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Hamdi Tanpınar`ın Fiziki İstanbul
Algısına Dair Bazı Tespitler.” Türk Kültürü no. 4 (Ocak 2011): 131–138.
Zerman, Ece. “5 Çocuk 5 İstanbul Kitabında İstanbul Temsilleri Kent, Tarih ve Bellek.”
Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 72–76.
230
Aile; gençlik; çocuklar
Family; youth; children
1
Acar, Melike. “Concepts of Morality, Personal Autonomy, and Parental Authority in
Multifaceted Social Issues: An Examination of Daughters’ and Mothers’ Reasoning in
Religious and Secular Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, University of California, 2011.
2
Aksoy, Ceren. “İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının
Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.
3
Aldemir, F. Arzu. “Çocuk Suçluluğu Profili: 2007-2008 Yılları Üsküdar Bölgesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
4
Altıntaş, Evrim. “Child Labour in Turkey from a Global Perspective: A Case Study of
Working Children in İstanbul.” MA Thesis, Koç University, 2006.
5
Atila, Sevim. “Toplumsal Değişmenin Aile ve Yaşlılar Üzerine Etkisi (İstanbul`daki Beş
Huzurevinde İnceleme).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.
6
7
8
Avcı, Özlem. “Bir özneleşme örneği olarak İstanbul’da dindar üniversite gençliği.”
Doktora tezi, MSGSÜ, 2010.
———. İstanbul’un Dindar Üniversite Gençliği: İki Dünya Arasında. İstanbul: İletişim, 2012.
Aytaç, Uğur, Sedef Şener, Alison Ellis, Ersin Topçuoğlu, and M. Hulki Uz, eds. İstanbul: Aile
Planlaması Kalite Araştırmaları 1998-2000 Karşılaştırmalı Raporu. Ankara: Sağlık Bakanlığı,
2001.
9
Bademci, H. Özden. “‘Working with Vulnerable Children’: Listening to the Views of the
Service Providers Working with Street Children in Istanbul.” Children & Youth Services
Review 34, no. 4 (April 2012): 725–734.
10
Başcı, Pelin. “Love, Marriage, and Motherhood: Changing Expectations of Women in Late
Ottoman Istanbul.” Turkish Studies 4, no. 3 (September 2003): 145–177.
11
Behar, Cem. “Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs-Marriage
Records in a Mahalle of Traditional Istanbul (1864-1907).” International Journal of Middle
East Studies 36, no. 4 (November 2004): 537–559.
231
12
13
Benezra, Belin. “The Turkish Health System in Transition: Family Planning in the Case of
Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2012.
Bibar, Bedriye. “Değişim Sosyolojisi Açısından 19. Yüzyılda ve Günümüzde İstanbul Aile
Yapısının Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2002.
14
15
Boratav, Hale Bolak. “Negotiating Youth: Growing up in Inner-City Istanbul.” Journal of
Youth Studies 8, no. 2 (2005): 203–220.
Çağdaş, Sibel Serap. “İstanbul İlinde Sanayide Çalışan Çocukların Karşılaştıkları İstismar
ve İhmaller.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
16
Çatlı, Gökçen. “İstanbul ve Nevşehir’de Alevi-Sünni Evliliklerinin Antropolojik Açıdan
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2008.
17
Çelik, Seyhan. “Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi Türk Romanlarında
İstanbul Ailesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007.
18
19
20
21
Daci Atlamaz, Zehra Nur. “Üniversite Öğrencilerinde Değer Algılamaları: İstanbul’daki
Üniversitelerde Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.
Duben, Alan. “Generations of İstanbul Families, the Elderly, and the Social Economy of
Welfare.” New Perspectives on Turkey no. 48 (Spring 2013): 5–54.
Duben, Alan, and Cem Behar. Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940.
Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Ellis, Alison, Ersin Topçuoğlu, M. Hulki Uz, Sedef Şener, eds. Istanbul: Report on Family
Planning Quality Surveys 1998-2000. Ankara: Ministry of Health, 2001.
22
———. , eds. Istanbul-Adana-Içel: Family Planning Quality Surveys in Turkey, 1998-2001. Ankara:
Ministry of Health, 2002.
23
Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun “İyi Olma Hali”ni Anlamak: İstanbul Örneği. İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.
24
Göncüoğlu, Süleyman Faruk. “İstanbul’da Çocuk Olmak.” Kültür no. 12 (2008): 62–65.
25
Gündüz, Hikmet. “Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç
Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
26
Güngör, Hüsniye. “Tarlabaşı Bölgesinde Yaşayan Çocukların Çevrelerini Algılamaları ve
Değerlendirmeleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
27
İstanbul Çocuk Rehberi: İstanbul’da Çocuklar İçin 3500 Adres ve Telefon. Eskişehir: Çözüm, 2000.
28
İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Sempozyumu 6-7 Mart 2007. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2007.
29
30
Karakışla, Yavuz Selim. “İstanbul’da Sokak Çocuklarının Toplattırılması (1914).” Toplumsal
Tarih 20, no. 128 (Ağustos 2004): 98–101.
Karatay, Abdullah. İstanbul’un Sokakları ve Çalışan Çocuklar: Göç ve Kent Yoksulluğu. Ankara:
SHÇEK, 2001.
31
Kaya, Tebrike. “İstanbul’da Yaşayan Boşanmış Kadın ve Erkeklerin Boşanma
Deneyimleri.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.
32
Kayhan Elbirlik, Leyla. “Negotiating Matrimony: Marriage, Divorce, and Property
Allocation Practices in Istanbul, 1755--1840.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 2013.
232
33
34
Kazgan, Gülten, ed. Kuştepe Gençlik Araştırması 2002. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2002.
Kızıldağ, Şaban. Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi. İstanbul: Beyaz Sanat Yayıncılık,
2004.
35
Komecoğlu, Uğur. “Micro Spaces, Performative Repertoires and Gender Wars among
Islamic Youth in Istanbul.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 107–
119.
36
Okawara, Tomoki. “Size and Structure of Damascus Households in the Late Ottoman
Period as Compared with Istanbul Households.” In Family History in the Middle East:
Household, Property, and Gender, edited by Beshara Doumani, 51–75. Albany: State
University of New York Press, 2003.
37
Öner, Avni. “İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Çalışan Çocuklar ve Sorunları.” Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.
38
39
Şen, Bilge. “İstanbul Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna Sorulan Sorular Işığında
İstanbul’da Aile Hayatının Sosyolojik Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi,
2010.
Şenocak, Hasan. “Korunmaya Muhtaç Çocuklar: İstanbul Yetiştirme Yurtları Üzerine Bir
Alan Araştırması.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
40
41
42
Şimşek, Tuba Nur. “Modern Kent Toplumunda Facebook İle Yalnızlaşan Gençlik: İstanbul
Üniversitesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
Şirin, Mustafa Ruhi, Sevgi Usta Sayıta. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı.
İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı, 2000.
Sönmez, Sevengül. İstanbul’un 100 Ailesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş. Yayınları, 2011.
43
44
45
46
Suntekin, Ceren. “Roman Çocukların Gözüyle Ailelerin İşlevselliği: Tarlabaşı Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
Südütemiz, Oben. “İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine Sunulan
Sosyal İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
Tarı, Itır. “İstanbul İlinde Yaşayan Sokak Çocuklarında İntihar Girişimi Davranışları.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması I. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2004.
47
Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması II. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2004.
48
49
50
Tekçe, Belgin. “Paths of Marraige in Istanbul.” Ethnography 5, no. 2 (June 2004): 173–201.
Temür, Tuğba. “Kentleşme, Çocuk Suçluluğu ve Eğitim: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
Tezel, E. “Exploring Parental Concerns about Children’s Interactions in Gated
Communities: A Case Study in Istanbul.” Children’s Geographies 9, no. 3/4 (August 2011):
425–437.
233
51
52
Torun, İhsan. “Sokakta Çalışan Çocuklar ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2001.
Tüfekci, Suat. “Kırsal Kesimlerden Büyük Şehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana
Getirdiği Değişiklikler (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2003.
53
Tulunoğlu, Deniz. “Kentleşme Sürecinde Aile Yapısındaki Değişim (Maltepe Örneği).”
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2009.
54
Uslu, Özden. “Experience of Street Children in Istanbul: An Exploration of Street Life and
the Meaning of Home.” MA Thesis, Yeditepe University, 2004.
55
Yaman, Ergin. “Çeşitli Meslek Elemanlarının Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa İlişkin
Görüşleri: Ankara ve İstanbul İlleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
2008.
56
Yıldırım, Haydar Okan. “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak
İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar.” Yüksek Lisans
Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2008.
57
Yılmaz, Çiğdem Nurten. “Tarlabaşı`nda Yaşayan Çocukların Çevresel Algı Süreçlerinin
Bilişsel Haritalar Yöntemiyle İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2005.
58
59
60
61
Yılmaz, Elif. “İstanbul’un Çocuk Suçluları: Çocukların Suça Yönelme Nedenleri.” Mimar.ist
8, no. 28 (2008): 82–89.
Yolcuoğlu, İsmet Galip. “Çocuk Koruma Sisteminde Aileyle Çalışmanın Esasları: İstanbul
Örneğinde Çocuklar ve Ailelerinin Gereksinimler, Güçlülük ve Risk Faktörleri Açısından
Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.
Yonucu, Deniz. “From the Place of the ‘Dangerous Classes’ to the Place of Danger:
Emergence of New Youth Subjectivities in Zeytinburnu.” MA Thesis, Boğaziçi University,
2005.
Zeylan, Umut Sarp, ed. Eğitimin “Değer”i ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler
Dünyası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
234
Malûliyet
Disability
1
Bezmez, Dikmen. “Urban Citizenship, the Right to the City and Politics of Disability in
Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 1 (January 2013): 93–
114.
2
Evcil, An. “Wheelchair Accessibility to Public Buildings in Istanbul.” Disability &
Rehabilitation: Assistive Technology 4, no. 2 (March 2009): 76–85.
3
Evcil, Nilay. “Designers’ Attitudes Towards Disabled People and the Compliance of Public
Open Places: The Case of Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 11 (November 2010):
1863–1880.
4
5
İstanbul Özürlüler İstihdam Araştırma ve Geliştirme Raporu, 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2010.
Kesik, Ozan Arif. “Analysis of Pavements for Disabled Pedestrians in Metropolitan Cities:
Case of Şişli District in Istanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2012.
6
Kesik, Ozan Arif, Ali Demirci, and Ahmet Karaburun. Analysis of Pavements for Disabled
Pedestrians in Metropolitan Cities: Case of Sisli District in Istanbul. LAMBERT Academic
Publishing, 2012.
7
Özdingiş,
Nilgün.
“İstanbul
Kent
Parklarının
Bedensel
Özürlüler
Açısından
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi,
2007.
8
Şiriner Önver, Makbule. “Kentsel Mekan Sakatlık İlişkisi Bağlamında Yerel Yönetimlerin
Politikaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir İnceleme (Niteliksel Bir
Araştırma).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
9
Yurdakonar, Tülin. “Kentsel Açık Alanların Bedensel Engelliler Tarafından Kullanım
İmkanlarının Değerlendirilmesi ve Kadıköy Örneğinde İrdelemeler.” Yüksek Lisans Tezi,
Ege Üniversitesi, 2001.
235
Hukuk
Law
1
Akarlı, Engin Deniz. “A Bundle of Rights and Obligations for Istanbul Artisans and
Traders, 1750-1840.” In Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making Persons
and Things, edited by Alain Pottage and Martha Mundy, 166–200. Cambridge ; New York:
Cambridge University Press, 2004.
2
———. “Law in the Market Place: Istanbul, 1730–1840.” In Dispensing Justice in Islam: Qadis
and Their Judgments, edited by Muhammad Khalid Masud, Rudolph Peters, and David S.
Powers, 245–270. Leiden: Brill, 2006.
3
Elveriş, İdil. Mahkemede Tek Başına: İstanbul Mahkemeleri’nde Müdafiliğin Erişilebilirliği ve
Etkisi = Alone in the Court-Room: Accessibility and Impact of the Criminal Legal Aid before Istanbul
Courts. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
4
Elveriş, İdil, Galma Jahic, and Seda Kalem. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinde Yargılama
Süreci: Taraflar, Davalar ve Işleyiş = Judical Proceedings at İstanbul Civil Courts: Parties, Cases and
Process. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.
5
Koğacıoğlu, Dicle. “Law in Context: Citizenship and Reproduction of Inequality in an
Istanbul Courthouse.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2003.
6
Kuran, Timur, and Scott Lustig. “Judical Biases in Ottoman Istanbul.” The Journal of Law &
Economics 55, no. 3 (2012): 631–666.
7
Kurtege, Bengü. “The Historical Politics of the Juvenile Justice System and the Operation
of Law in the Juvenile Court in Istanbul in Regard to Property Crimes.” MA Thesis,
Boğaziçi University, 2009.
236
Suç, şiddet, düzen, emniyet güçleri,
gözetim
Crime, violence, order, policing forces, surveillance
1
2
Aldemir, F. Arzu. “Çocuk Suçluluğu Profili: 2007-2008 Yılları Üsküdar Bölgesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Atılgan, Zülküf. “Anomi ve Yabancılaşma Bağlamında İstanbul’daki Kapkaç Olaylarına
Bakış.” Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, 2010.
3
Avcu, Yılmaz. “Örgüt Kültürü ve Liderlik Tarzları Arasındaki ilişkiler: İstanbul Emniyet
Müdürlüğünde Bulunan Orta Kadame Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans
Tezi, Beykent Üniversitesi, 2008.
4
5
6
Aydemir Kara, Ayfer. “1919 Yılında İstanbul’un Asayişi.” Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz
Mayıs Üniversitesi, 2010.
Aydın, Muhammed Ali. “Kentsel Mekân Suç ve Suçluluk; Kadıköy Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Baştak, Melih Bahattin. “Emniyet Teşkilatının Kurumsal İletişiminin Kurumsal İmaja
Etkisi: İstanbul Polisi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
7
Bilen, Ömer, Öyküm Esra Aşkın, Ali Hakan Büyüklü, Ayşenur Ökten, and Mehmet Gür.
“How the Fear of Crime Spatially Differs Among the Districts of Istanbul?” E-Journal of New
World Sciences Academy (NWSA) 8, no. 4 (October 2013): 153–164.
8
Bilen, Ömer, Ayşenur Ökten, Fulya Gökalp. “İstanbul’da Suçun Kentsel Sorun Algısındaki
Yerinin Birliktelik Kuralları İle İncelenmesi.” Megaron 7, no. 1 (January 2012): 26–35.
9
10
Çarhacıoğlu, Yüksel. “Dünyada Polis-Okul İşbirliği Uygulamaları ve İstanbul Şükrü Balcı
Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği.” Polis Bilimleri Dergisi 11, no. 4 (2009): 121–149.
Çelik, Yüksel. “Hapishane Tarihimizden Bir Kesit: Üsküdar Paşakapısı Tevkifhanesi ve
Mütareke Dönemi’nde İşgali.” Belleten 72, no. 264 (Ağustos 2008): 603–627, 681–682.
11
Cörüt, İlker. “Social Rationality of Lower Class Criminal Practices in the Late Nineteenth
Century İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.
237
12
Çümen, Yasemin. “2004-2005 Yıllarında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’na İntikal
Eden Hırsızlık, Adam Öldürme, Yaralama Olaylarının Geriye Dönük İncelenmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
13
Deal, Roger A. Crimes of Honor, Drunken Brawls and Murder: Violence in Istanbul under
Abdülhamid II. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2010.
14
———. “Violent Crime in Hamidian Istanbul, 1876--1909.” Ph.D. dissertation, The
University of Utah, 2006.
15
———. “War Refugees and Violence in Hamidian Istanbul.” Middle Eastern Studies 49, no. 2
(March 2013): 179.
16
Dedebali, Kürşat. “Hizmetiçi Eğitimin Emniyet Teşkilatında Görevli Personelin İş Doyumu
ve Performanslarına Etkileri (İstanbul İli Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale
Üniversitesi, 2010.
17
Dilli, Mehmet Sait. “İstanbul Metropolünde Kaçak Su Kullanmak Suretiyle Hırsızlık
Suçları ve Mühür Bozma Suçunun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
2012.
18
Ergun, Nilgün, and Funda Yirmibeşoğlu. “Distribution of Crime Rates in Different Districts
in Istanbul.” Turkish Studies 8, no. 3 (September 1, 2007): 435–455.
19
Erşahıs, Ümit. “Emniyet Teşkilatında Motivasyon Araçları: İstanbul İli Kadıköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik
Bilimleri Enstitüsü, 2009.
20
21
Geleri, Aytekin, and Mesut Demirbilek. “Crime Victimisation: A Study into the Profile of
Homicide Victims in Istanbul.” International Journal of Police Science & Management 8, no. 1
(Spring 2006): 33–51.
GENAR. İstanbul’da Şiddet ve Şiddetin Sosyolojik Arka Planı. İstanbul: İTO, 2008.
22
Gingeras, Ryan. “Beyond Istanbul’s ‘Laz Underworld’: Ottoman Paramilitarism and the
Rise of Turkish Organised Crime, 1908–1950.” Contemporary European History 19, no. 3
(2010): 215–230.
23
———. “Istanbul Confidential: Heroin, Espionage, and Politics in Cold War Turkey, 1945–
1960.” Diplomatic History 37, no. 4 (September 2013): 779–806.
24
25
26
Gölbaşı, Serkan. Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin
Kuramsal Değerlendirmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2008.
———. “Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin
Kuramsal Analizi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
İnce, Yusuf. “Yasadışı Yapılaşma, Suç ve Kent Yönetimi Üsküdar Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
27
“İstanbul’da Kameralı Emniyet Dönemi.” Yangın ve Güvenlik no. 88 (Temmuz-Ağustos
2005): 14–16.
28
Jahic, Galma, and Aslı T. Akdaş Mitrani. “International Crime Victim Survey 2005:
Criminal Victimization in Istanbul Households.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 5
(2010): 190–198.
29
Mermutlu, Ayşe. “Görünürlük Uzamlarında Kamusallık, Denetim, Mahremiyet: İstanbul
Örneğinde Kameralı Gözetimin Sosyo-Politiği.” Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, 2010.
238
30
Mitrani Akdaş, T. Aslı. “İstanbul’da Yaşayan Vatandaşlar Arasında Suç Mağduru
Olmaktan Duyulan Korku ve Güvenlik Algısı İle Kent Planlaması Arasındaki İlişkiler: Yerel
Yönetimlerin Alabilecekleri Önlemler Üzerine Bir Pilot Çalışma.” Adli Bilimler Dergisi 9, no.
3 (Eylül 2010): 28–44.
31
32
Ortaköy, Adnan. “Kent Güvenliğinde Yönetim Bilişim Sistemi Uygulamaları: İstanbul
MOBESE Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Özdemir, Bircan. “Adli Kolluğun Görev ve Yetkilerinde Yaşanan Problemler ve Adli Kolluk
Kurulması: İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Bakış Açısı.” Yüksek Lisans Tezi, Polis
Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009.
33
34
Özgen, Yahya Fikret. “Türkiye’de Göç ve Kentleşmenin Suç ve Suçlulukla İlişkisi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
Özgüler, Harun. “Bakırköy Bölgesi Örneğinde Şehir Güvenliğinde Emniyet ve Belediye
İlişkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.
35
36
Özkan, Hatice. “Polisin Algılanan İmajı ve Bir Uygulama: İstanbul İli Trafik Polisi Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.
Solakoğlu Uçar, Mine. “İstanbul Ümraniye İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde Yaşayan
Kadınların Şiddet Tanımları ve Şiddete Yaklaşımlarının Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2007.
37
38
Südütemiz, Oben. “İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine Sunulan
Sosyal İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
Temel, Ali. “Suçun Önlenmesinde MOBESE Uygulaması İstanbul Örneği ve Bir Alan
Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.
39
Temür, Tuğba. “Kentleşme, Çocuk Suçluluğu ve Eğitim: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
40
Tulaz, Asalet. “Gendering Space, Security and Surveillance: Perceptions of Single Women
in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2008.
41
Ünlü, Ali, and Oğuzhan Ömer Demir. “Addict and Non-Addict Drug Dealers in Istanbul,
Turkey: Profiles and Differences.” International Journal of Human Sciences 9, no. 2 (July
2012): 161–175.
42
Uslu, Emrah. “Sosyo-Ekonomik Bir Olgu Olarak Kentsel Suç; Bakırköy ve Küçükçekmece
Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
43
44
45
46
47
Üstün, Mustafa. “Emniyet Teşkilatı’nda İletişim ve Çalışanların Verimliliğine Etkisi,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Uygulama.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
Van, Nureddin. “İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyyesi; Kuruluşu, Teşkilâtı ve
Faaliyetleri (1909-1918).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
Yaşar, Ahmet. “The Coffeehouses in Early Modern İstanbul Public Space Sociability and
Surveillance.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.
Yıldırım, İsmail. “Polis Teşkilatının Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi: İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, 2012.
Yılmaz, Elif. “İstanbul’un Çocuk Suçluları: Çocukların Suça Yönelme Nedenleri.” Mimar.ist
8, no. 28 (2008): 82–89.
239
48
Yirmibeşoğlu, Funda, and Nilgün Ergun. “Property and Personal Crime in Istanbul.”
European Planning Studies 15, no. 3 (2007): 339.
240
Eğitim; Kütüphaneler
Education; Libraries
A-C
1
Akaş, Cem, ed. Bir Geleneğin Anatomisi: Robert Kolej’in 150 Yılı, 1863-2013. İstanbul: İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü, 2013.
2
Akgündüz, Hasan. “Türk Dünyasında Eğitim İşbirliğinin Tarihsel Bağlamı: Semerkand
Mektebi ve İstanbul Mektebi.” Türk Dünyası Araştırmaları 95, no. 188 (Kasım 2010): 51–62.
3
4
5
6
7
8
Alanya, Çetin. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 25 Yıl (1987-2005). İstanbul: İstanbul Erkek
Liseliler Eğitim Vakfı, 2007.
Avusturya Liseliler = Absolventenhandbuch. İstanbul: Österreichiches Sankt Georgskolleg,
2000.
Ayatac, Hatice, and Vedia Dökmeci. “Spatial Analysis of Library System and Proposal for
New Libraries in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 8 (September 2007): 1127–
1137.
Bayram, Büşra. “1876-1908 Arası İstanbul’da Açılan Okulların Mali Kaynakları.” Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Çabuk, Suat, Yücal Ünal. “İstanbul’da Eğitim Donatımlarının Kent Dışı Kampuslaşma
Eğilimlerinin İncelenmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 2, no. 1 (March
2003): 89–98.
Çarhacıoğlu, Yüksel. “Dünyada Polis-Okul İşbirliği Uygulamaları ve İstanbul Şükrü Balcı
Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği.” Polis Bilimleri Dergisi 11, no. 4 (2009): 121–149.
D-F
9
Dağlar Macar, Oya. “Ottoman Greek Education System and Greek Girls’ Schools in Istanbul
(19th and 20th Centuries).” Educational Sciences: Theory and Practice 10, no. 2 (March 1,
2010): 805–817.
241
10
Dalakoura, Katerina, Gülsün Aivali Aksoy. “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın
Dergilerinde Eğitim Tartışmaları.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
no. 31 (2011): 29–52.
11
12
13
Davaz-Mardin, Asli. “The Women’s Library in Istanbul..” Gender & History 12, no. 2 (July
2000): 448.
Dayıoğlu, Recep. İstanbul’daki Mesleki Teknik Öğretim Okullarında Eğitimi Verilen Alan ve
Dalların İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitelerine ve İlçelere Göre Dağılımı: Meslek Dalları
İtibariyle İstanbul’daki Meslek Liseleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.
Demirel, Muammer, Fatma Kaya Doğanay. “Osmanlı’da Ziraat Eğitimi: Halkalı Ziraat
Mektebi.” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no. 21 (Şubat
2011): 179–194.
14
Dölen, Emre. Osmanlı Döneminde Darülfünun, 1863-1922. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2010.
15
Engin, Emel. Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesine. Giza, 2008.
16
Erkol, Çimen Günay. “Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women’s
Writing: Women’s Library and Information Center Foundation Istanbul, 27-29 September
2012.” Journal of Research in Gender Studies 2, no. 2 (July 2012): 146.
17
Fortna, Benjamin C. Mekteb-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslam,
Devlet ve Eğitim. Translated by Pelin Siral. İstanbul: İletişim, 2005.
18
Freely, John. A Bridge of Culture: Robert College, Boğaziçi University: How an American College in
Istanbul Became a Turkish University. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009.
G-J
19
20
Goffman, Carolyn McCue. “‘More than the Conversion of Souls’: Rhetoric and Ideology at
the American College for Girls in Istanbul, 1871--1923.” Ph.D. dissertation, Ball State
University, 2002.
Göleç, Mustafa. İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2012.
21
Greening, Anna. “The Women’s Library in Istanbul: The International Context.” Gender &
History 12, no. 2 (July 2000): 467.
22
Gündüz, Mustafa. “Ortadoğu’nun Eğitim ve Modernleşme Tarihinde Yabancı Okulların
Rolüne Arnavutköy Kız Koleji’nden Bakmak.” Türk Yurdu 29, no. 257 (Ocak 2009): 116–118.
23
Günergun, Feza. “Darülfünun Kimya Eğitiminde Reform : I. Dünya Savaşı Yıllarında
İstanbul’a Gelen Üç Alman Kimyager.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10, no. 1 (2008): 46–90.
24
Günergun, Feza, Sevtap Kadıoğlu. “İstanbul Üniversitesi’nin Yerleşim Tarihçesi Üzerine
Notlar.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 8, no. 1 (2006): 135–163.
25
Herbst, Matthew T. “Building a Faculty-Led Study Abroad Program: From Development to
History Pedagogy in Istanbul.” History Teacher 44, no. 2 (February 2011): 209–226.
26
James, Diane. “Women’s Memory Symposium: Women’s Library and Information Center,
Istanbul.” Journal of Middle East Women’s Studies 5, no. 3 (2009): 175–182.
242
K-N
27
Kafesçioğlu, Ruhi. Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne: Bir
Dönüşümün Öyküsü ve Anılar. İstanbul: YEM Yayın, 2010.
28
Kangler, Franz. “İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi: Misyon Okulundan Laik Eğitime.”
Toplumsal Tarih no. 150 (Haziran 2006): 36–41.
29
30
31
32
33
Karaca, Mehmet, ed. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz. İstanbul: İTÜ
Vakfı, 2013.
Karakuş, Emine. “Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği).” Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.
Karslı, Özlem. “İstanbul’da Rum Liseleri ve İoakimion Kız Lisesi Restorasyon Projesi.”
Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.
Kayaoğlu, Hülya Dilek. Libraries of İstanbul Kütüphaneleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi,
2010.
Konya, Ümit. İstanbul’un 100 Kütüphanesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş, 2009.
34
Kütükoğlu, Mübahat S. XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu,
2000.
35
Lebriz Yüksel, Fatma. “Investigation of Publicity Activities of People’s Education Centers
in Istanbul.” MA Thesis, Yeditepe University, 2006.
36
Linder, Fay. History of Üsküdar American Academy, 1876-1996. Sev, 2000.
37
38
39
40
41
42
Macar Dağlar, Oya. “Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20.
Yüzyıl).” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10, no. 2 (2010): 771–817.
Mccutcheon, Sevim. “School Libraries in Istanbul, Turkey.” Information World/Bilgi Dünyası
11, no. 2 (October 2010): 459–470.
Mıstıkoğlu, Gülgün. “İstanbul’daki İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını
Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi.” E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 7,
no. 3 (Temmuz 2012): 632–641.
Murat, Sedat, ed. Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,
2009.
Narin, Engin. “Ahmet Ratip Paşa Konağı’ndan Çamlıca Kız Lisesi’ne.” Popüler Tarih 5, no.
53 (Ocak 2005): 58–65.
Neyzi, Ali H. Alma Mater: İstanbul Amerikan Robert Erkek Koleji 1939-1946 Anılarım. İstanbul:
Cem Yayınevi, 2005.
O-S
43
Ögel, Zeynep, ed. Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne Ressamlar 1868-1968. Pera Müzesi,
2009.
44
Önder, Alev, Oya Abacı, Işık Kamaraj. “‘Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi’:
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi no. 25 (2009): 103–117.
243
45
46
Özen, Saadet. “Notre Dame De Sion: Yüz Elli Yıllık Ders.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak
2006): 74–77.
Özer, Fatih. “Meslek ve Beceri Kazandırmada Büyükşehir Belediyelerinin Rolü, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları: İSMEK.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi,
2010.
47
Özgüdenli, Osman G. “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir
Giriş.” Tarih Araştırmaları Dergisi 27, no. 43 (2008): 1–75.
48
49
50
51
52
Öztunalı, Önder. Üniversiteler Tarihi ve Vakıf Üniversiteleri. İstanbul: İstanbul Kültür
Üniversitesi, 2009.
Öztürk, Nail. “Türkmenistan`dan Eğitim ve Öğretim Amacıyla İstanbul İline Gelen
Öğrencilerin Dil-Kültür-Uyum Sorunları ve Çözüm Teklifleri.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2002.
Özyalvaç, Ali Naci. “Bir Müfettiş Raporuna Göre Erken 20.yüzyıl İstanbul’unda Suriçi
Sıbyan Mektepleri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.
Papademetriou, George C. “The Patriarchal Libraries of Constantinople.” Greek Orthodox
Theological Review 45, no. 1–4 (March 2000): 171–190.
Patrick, Mary Mills. Bir Boğaziçi Macerası: İstanbul Kız Koleji (1871-1924). Translated by Akın,
Şeyma. İstanbul: Tez yayınları, 2001.
53
Rutz, Henry J, and Erol M Balkan. Reproducing Class: Education, Neoliberalism, and the Rise of
the New Middle Class in Istanbul. New York: Berghahn Books, 2009.
54
Sallan, Songül Gül, Ayşe Alican, Aysun Dinek. “Yetişkin Kadın Eğitimi Sorunsalı:
Sultanbeyli’nin Yoksul Kadınlarının Eğitim Azmi.” Amme İdaresi Dergisi 41, no. 1 (Mart
2008): 73–94.
55
Samara, Konstantia. “Identity Issues of the Ottoman Greeks in the Age of Nationalism as
Reflected in the Educational Policies of the Greek Community of Istanbul (1895-1915).”
MA Thesis, Sabancı University, 2007.
56
57
58
Şamdan, Tuncay. “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye Okul Müdürleri Profili İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2008.
Selçuk, Mustafa. “İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi (1900-1923).” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2010.
Şimşek-Rathke, Leyla. Dünden Kalanlar: Türkiye’de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi
Örneği. Istanbul: İletişim, 2011.
T-Z
59
60
61
62
Taneri, Güven. İstanbul Kız Lisesi ve Bizim Sınıf. İstanbul: Kastaş Yayınevi, 2006.
Temür, Tuğba. “Kentleşme, Çocuk Suçluluğu ve Eğitim: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
Tepe, Arif. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması: İSMEK.”
Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
Tezcanlı, Merve. “Şemsi Efendi Mektebi’nden Şişli Terakki Lisesi’ne.” Toplumsal Tarih no.
109 (Ocak 2003): 40–43.
244
63
Tonuk, Seda, and Kutlu Sevinç Kayıhan. “A Study on Sustainable Use of School Sites at
(Primary) Eco-Schools in Istanbul.” Journal of Environmental Planning and Management 56,
no. 7 (September 2013): 919–933.
64
Toprak, Zafer, Hasan Kuruyazıcı, Ş. Levent Deniz. Düyûn-ı Umûmiye’den İstanbul (Erkek)
Lisesi’ne. İstanbul: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 2006.
65
Trompoukis, Constantinos, and John Lascaratos. “Greek Professors of the Medical School
of Constantinople During a Period of Reformation (1839-76).” Journal of Medical Biography
11, no. 4 (November 2003): 226–231.
66
Türkay, Cevdet. “İstanbul Kütüphaneleri, Topkapı Sarayı Müzesi ve Üniversite
Kütüphaneleri.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 52 (May 2001): 40–44.
67
Uralman, Hanzade. “The Library of Istanbul Museum of Modern Art: A New Type of Art
Museum Library for Turkey.” Art Libraries Journal 35, no. 2 (April 2010): 30–34.
68
Ünal, Filiz. “Maarif Salnamelerine Göre İstanbul’da Eğitim-Öğretim (1898-1903).” Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.
69
Ünalan, H. Sibel. “Üsküdar’da Kütüphane Mimarisi.” Sanat Tarihi Dergisi 19, no. 2 (Ekim
2010): 55–84.
70
Washburn, George. Cennetin Sonbaharı: Robert Kolej Anıları. Translated by Z. Bilge Yenice.
İstanbul: Atlantis Yayıncılık, 2002.
71
Yalçıntan, Murat Cemal, and Andy Thornley. “Globalisation, Higher Education, and Urban
Growth Coalitions: Turkey’s Foundation Universities and the Case of Koç University in
Istanbul.” Environment and Planning C: Government and Policy 25, no. 6 (December 2007):
822–843.
72
Yavuzak Taban, Esin. “Roman Öğrencilerin Eğitime Erişimleri (Fatih İlçesi Örneği).”
Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.
73
Yazıcı, Handenur. “Taksim Gezi Parkında Kent Kütüphanesi.” Yapı no. 301 (Aralık 2006):
66–67.
74
Yıldırım, Mehmet Ali. Dersaâdet Sanayi Mektebi: İstanbul Sanayi Mektebi, 1868-1926. İstanbul:
Kitabevi, 2012.
75
Yıldırım, Nuran. “Berberlerden Diş Hekimlerine: İstanbul’da Dişçiler Mektebi Kurma
Çabaları ve Dişçi Mektebinin Açılışı.” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006): 38–43.
76
Yılmaz, Ertuğrul. “Sosyal Belediyecilik Anlayışı Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.
77
78
Yüce, Niyazi, ed. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 2000-2001 Verileri. İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi, 2001.
Zeylan, Umut Sarp, ed. Eğitimin “Değer”i ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler
Dünyası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.
245
Sağlık, tıp
Health, Medicine
1
Agiş, Fazıla Derya. “Pink Angels: Cultural Reproduction through the Therapies Provided
by a Jewish Women’s Organization in Or-Ahayim Hospital in İstanbul.” MA Thesis, METU,
2012.
2
Allen, Mary Barbot. “Medical Pluralism in Operation in a Squatter Settlement
(gecekondu) in Istanbul: Tradition, Exchange and Agency.” Ph.D. dissertation, University
of Florida, 2002.
3
Benezra, Belin. “The Turkish Health System in Transition: Family Planning in the Case of
Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2012.
4
5
6
Çapan, Leyla. “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da Yabancı Misyonlar Tarafından Yapılmış
Hastahane Binaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
Demiralp Kazas, Jülide. “Fransız Lape (La Paix) Hastanesi İstanbul, Şişli.” Arredamento
Mimarlık no. 144 (March 2002): 116–119.
Dinç, Gülten. “Boyacıköy Eczanesi: İstanbul Tarihine Tanıklık Eden Bir Eczane.” Osmanlı
Bilimi Araştırmaları 12, no. 1 (2010): 29–39.
7
Dökmeci, Vedia, and Evren Özus. “Spatial Analysis of Urban Pharmacies in Istanbul.”
European Planning Studies 12, no. 4 (June 1, 2004): 585.
8
Evren, Yigit, and Ayşe Nur Ökten. “Family Solidarity and Place as Components of Hospital
Provision in Istanbul: The Dependence of Public Healthcare on Culture and the Local
Economy.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 97–108.
9
Gündoğdu, Hamza, N. Tuba Yiğitpaşa. “İstanbul Dârüşşifâları.” Akademik Araştırmalar
Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 239–255.
10
11
Günergun, Feza, and Şeref Etker. “Waqf Endowments and the Emergence of Modern
Charitable Hospitals in the Ottoman Empire: The Case of Zeynep Kamil Hospital in
Istanbul.” In The Development of Modern Medicine in Non-Western Countries: Historical
Perspectives, edited by Hormoz Emrahimnejad, 240. London ; New York: Routledge, 2009.
Güvenç-Salgırlı, Sanem. “Eugenics as Science of the Social: A Case from 1930s Istanbul.”
Ph.D. dissertation, State University of New York, 2009.
246
12
13
14
İşçi, Emre, Didem Söylemez. “İstanbul’da Sağlık: İstanbul İli’nin Sosyoekonomik ve
Demografik Özellikleri.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (Mart 2001): 35–37.
Karaca, Nilgün. “İstanbul’da Seçilen İki Bölgedeki Halkın Sağlık Hizmetlerinden
Yararlanma Durumu.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2006.
Karşılıksız Hizmetin Muhteşem Abideleri: İstanbul Şifahaneleri = Magnificent Structures of
Philanthropy: The Şifahanes of İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yalınları, 2009.
15
16
Kılınç, Handan. “Isolating the Subject: Cholera, Control and Sanitary Discourse in the
İstanbul International Sanitary Conference of 1866.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.
Koloğlu, Orhan. “Osmanlı Basınında 1865 Kolera Salgını, İstanbul Sağlık Konferansı ve
Mirza Malkom Han.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 6, no. 2 (2005): 139–150.
17
Koptaş, Rober. “Bir Başka Gözle Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin İlk Yılları: Kiminin
Şefkat Evi, Kiminin Dert Yuvası.” Toplumsal Tarih no. 148 (Nisan 2006): 32–39.
18
Kürkçüoğlu, Feza. “Bakırköy Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde Mazhar Osman ve
Hastaları.” Popüler Tarih no. 46 (Haziran 2004): 92–93.
19
———. “Yedikule Ermeni Hastanesi Surp Pırgiç.” Popüler Tarih 3, no. 29 (Ocak 2003): 100–
101.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Marmara, Rinaldo. “Taksim’deki Veba Hastanesi ve ‘Les Filles de La Charite’ İstanbul’da
Veba Salgını.” Tarih ve Toplum 38, no. 228 (Aralık 2002): 34–37.
Mevsim, Hüseyin, trans. “Dr. Hristo Stambolski’nin Anıları: 1865 İstanbul Kolerası.”
Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 88–91.
Nicolas, Michèle. “Ottomane’s Pharmacies in Istanbul.” Revue d’histoire de la pharmacie 50,
no. 334 (2002): 257.
Pilehvarian Kara, Nuran. “İlk Vakıf Hastahanesi İstanbul Yenibahçe Gureba-i Müslimin
Hastahanesi.” Vakıflar Dergisi no. Özel sayı: 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı (2006): 111–115.
Procopius. İstanbul’da İsyan ve Veba. İstanbul: Lir Yayınevi, 2002.
Rooney, A, and P. van Ostenberg. “International Accreditation: What’s Good Practice in
São Paulo Is Good Practice in Istanbul.” Journal of AHIMA 75, no. 9 (October 2004): 38–39.
Şentürk, Tuğba, Fatih Terzi, and Vedia Dökmeci. “Privatization of Health-Care Facilities in
Istanbul.” European Planning Studies 19, no. 6 (2011): 1117.
Shefer, Miri. “Old Patterns, New Meaning: The 1845 Hospital of Bezm-i Alem in Istanbul.”
Dynamis 25 (January 2005): 329–350.
Tekiner, Halil. “Osmanlı Eczacılığında Bir Kilometre Taşı: İngiliz Eczanesi, İstanbul.”
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 11, no. 1–2 (2010): 259–272.
29
30
Yalçıner, Betül, Peykan Gökalp, Cem Mumcu, eds. Bakırköy Akıl Hastanesi’nin Gizli Tarihi.
İstanbul: Okuyanus, 2010.
Yarar, Onur. “Kurumsallaşma ve Markalaşma, İstanbul İlindeki Özel Hastaneler Üzerinde
Bir Araştırma.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
31
Yerebakan, Metin. Özel Hastaneler Araştırması: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.
247
32
Yeşilşerit, Tayfun. “Sağlık Kültürünün Oluşumunda Sağlık Haberlerinin Yeri: Sağlık
Muhabirleri ve İstanbul’da İki Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Mahallede Yaşayanlarla
Yapılan Araştırma.” Doktora tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2012.
33
Yıldırım, Nuran. A History of Healthcare in Istanbul: Health Organizations, Epidemics, Infections
and Disease Control, Preventive Health Institutions, Hospitals, Medical Education. Istanbul:
İstanbul Üniversitesi; Istanbul 2010 European Capital of Culture, 2010.
34
———. A Tour of the History of Medicine in Istanbul: Taksim, Beyoǧlu, Üsküdar. Turkish Society
of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2008.
35
———. “Berberlerden Diş Hekimlerine: İstanbul’da Dişçiler Mektebi Kurma Çabaları ve
Dişçi Mektebinin Açılışı.” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006): 38–43.
36
———. “Istanbul’da Nöbet Mahalleri- Nöbet Eczaneleri (1845-1895).” Osmanlı Bilimi
Araştırmaları 6, no. 2 (2005): 151–182.
37
38
39
40
———. İstanbul’un Sağlık Tarihi. İstanbul Üniversitesi; Istanbul 2010 European Capital of
Culture, 2010.
———. “Panaliko’dan Balıklı Rum Hastanesi’ne.” Toplumsal Tarih no. 153 (Eylül 2006): 50–
57.
———. “Röntgenin Keşfinden Sonra: X Işınlarının İstanbul’a Yansıması ve İlk
Uygulamalar.” Toplumsal Tarih 24, no. 171 (Mart 2008): 70–73.
———. “Su İle Gelen Ölüm: Kolera ve İstanbul Suları.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak 2006):
18–29.
248
İstanbul’un işgali, mütareke dönemi,
Kırım Savaşı, II. Dünya Savaşı
The occupation of Istanbul, armistice period, Crimean War, WWII
1
2
3
Afyoncu, Fatma. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İşgal Döneminde İstanbul (16 Mart
1920-31 Aralık 1920).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Altun, Mehmet. “İstanbul Semalarında Düşman Uçakları.” Toplumsal Tarih 18, no. 108
(Aralık 2002): 26–31.
Arslan, Mesude Yüsra. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihristTranskripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
4
Aslanoğlu, Annamaria. “Staying Away from Politics, Not Foreseeing Militarism": The Case
of Corps of Greek Scouts in Armistice İstanbul, 1918-1923.” MA Thesis, Boğaziçi
University, 2010.
5
Aydın, Mahir. İstanbul Kurtulurken: İstanbul’un Kurtuluş Bayramı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat,
2011.
6
Aydın, Mehmet. “Mütareke Döneminde İstanbul Basınında Karaağaç Mezbahası’na
Yönelik Tartışmalar.” Journal of International Social Research 3, no. 14 (November 2010): 99–
106.
7
8
———. “Mütareke Döneminde İstanbul’un İaşesi (1918-1922).” Doktora tezi, On Dokuz
Mayıs Üniversitesi, 2002.
Aydoğdu, Murat. “Mütareke Döneminde (1918-1922) İstanbul’un Anadolu Yakasında
Asayiş Problemleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
9
10
11
Bayülgen, Meral, and Emel Seyhan, trans. “Değirmenci Faik Tekeler’in Anılarında
Mütareke İstanbulu’ndan Milli Mücadele Anadolusu’na İmalât-ı Harbiye.” Toplumsal Tarih
no. 138 (Haziran 2005): 92–99.
Bozkurt, Abdurrahman. “İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi.” Doktora tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2009.
Çakır, Ertuğrul. “Milli Mücadele Döneminde İstanbul’da Yayınlanan Bir Gazete: Payitaht.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
249
12
13
14
15
Çetin, Sabit. “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul ve Trakya’da Alınan Tedbirler: Pasif
Korunma ve Tahliye.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2008.
Çetinkaya, Mefharet. İkbal, Yıkım ve İşgal: İstanbullu Bir Genç Kızın Anıları. İstanbul: İş
Bankası Yayınları, 2013.
Cevat Rüştü. İstanbul’un İşgalinde İngiliz Hapishanesi Hatıraları. İstanbul: Sebil Yayınevi,
2009.
Erdöl, Neşe. “Mondros`tan Samsun`a İstanbul`un Ekonomik, Sosyal Kültürel Durumu ve
Mustafa Kemal Paşa (30 Ekim 1918-19 Mayıs 1919).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,
2003.
16
17
18
19
20
Fidan, Nurcan. “İstanbul`un İtilaf Devletleri Tarafından Resmen İşgali (16 Mart 1920).”
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2000.
Gedik, Orhan. “İkinci Dünya Savaşı Döneminde İstanbul’daki Sosyo-Ekonomik Yapı.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.
Hornby, Edmund. Kırım Savaşı Sırasında İstanbul. Translated by Kerem Işık. İstanbul: Kitap
Yayınevi, 2007.
Karadoğan, Umut C. “İşgal Döneminde İstanbul ve Gelibolu’da Bolşevik Aleyhtarı Wrangel
Ordusu.” Bilig: Journal of Social Sciences of the Turkish World 57 (Spring 2011): 135–157.
Lamrhari, Loubna. “İstanbul İşgali Sırasında (1918-1923) Fransız İstihbaratının Bilgi
Toplama ve İletme Stratejileri.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 66–71.
21
22
23
24
Lüleci, Abdullah. “İşgal İstanbulu’nda Salgın Hastalıklar (1918-1922).” Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya Üniversitesi, 2009.
Mahir, İkbal Elif. “Fashion and Women in the Istanbul of the Armistice Period,
1918-1923.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.
Ölmez, İsmet. “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal`in İstanbul’daki Faaliyetleri (13
Kasım 1918-16 Mayıs 1919).” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.
Öncü, Servet Ali. “İstanbul’da Mütareke Dönemi Yedek Subay Teşkilatlanmaları.” Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 40 (2009): 341–356.
25
26
27
28
Oral, Atilla. İşgalden Kurtuluşa İstanbul. Demkar Yayınevi, 2013.
Özçelik, Mücahit. “Türk Kaynaklarında İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce Tahliyesi.” Belleten
76, no. 276 (2012): 647–672.
Özsoy, İskender. “Cumhuriyet’e Giden Yolda... İstanbul’un İşgal Günleri.” Popüler Tarih no.
5 (Ekim 2000): 72–77.
Öztürk, Ali İhsan. “İstanbul’un İşgali Sırasında Üsküdar Kadıköy Su Şirketi’ne El
Konulması.” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 8, no. 15–16 (2009): 31–52.
29
30
31
32
Şahin, Şeyma. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İşgal Döneminde İstanbul (13 Kasım
1918-15 Mart 1920).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
Şahiner, Kerime. “Wrangel Ordusunun İstanbul`a Gelişi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi, 2001.
Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar Etrafında Mütareke Yıllarında
İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.
Saylan, Gürkan Fırat. “İşgal İstanbul’unda Eli Kanlı Bir Örgüt: Hrisantos Çetesi.” Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 44 (2010): 325–343.
250
33
34
35
36
Selçuk, Mustafa. Hedef Şehir İstanbul: Çanakkale Geçildi Mi? İstanbul: Emre Yayınları, 2005.
———. “Savaş Sırasında İtilaf Devletleri’nin İstanbul’da Yaptığı Tahribat (1914-1918).”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.
Seydi, Süleyman. “The Intelligence War in Turkey During the Second World War: A Nazi
Spy on British Premises in Istanbul.” Middle Eastern Studies 40, no. 3 (May 2004): 75.
Sunata, İsmail Hakkı. İstanbul’da İşgal Yılları: Anı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2006.
37
Vardar, Devrim. İstanbul’un İşgali, 1918-1923. Doğu Kitabevi, 2011.
38
Yazıcıoğlu, Ayşe. “İşgal Döneminde Aydede’den Yansıyan İstanbul I.” Toplumsal Tarih no.
206 (Şubat 2011): 78–83.
39
40
41
42
———. “İşgal Döneminde Aydede’den Yansıyan İstanbul II.” Toplumsal Tarih no. 207 (March
2011): 44–50.
Yıldıztaş, Mümin. “İşgal İstanbul’u: Yardım Kuruluşları.” Toplumsal Tarih 23, no. 159
(March 2007): 54–60.
———. Yaralı Payitaht: İstanbul’un İşgali. İstanbul: Yeditepe, 2010.
Yüsra Arslan, Mesude. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihristTranskripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
251
Kahvehaneler, meyhaneler
Coffeehouses, meyhanes
1
Adler, Cyrus, Allan Ramsay, eds. İstanbul 1898 Kahvehane Hikayeleri. İstanbul: Maya Kitap,
2012.
2
Bingöl, İlyaz. “İstanbul’da Bir Cinsellik Mekânı: Kahvehane.” Varlık no. 1158 (Mart 2004).
3
Durmuş, Eda. “Kahve Kültürü Ekseninde Günümüz ‘Kafe’lerine - Nişantaşı Merkezli Bakış.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
4
5
Eldem, Edhem. “24 Eylül 1864 İstanbul’da Bir Kahvehane.” Toplumsal Tarih 24, no. 175
(Temmuz 2008): 18–19.
Erdinçli, İhsan. “Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı’da Birahaneler ve
Birahanecilik (İstanbul ve İzmir Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2012.
6
Gülsün, Hakan. “Haliç Kahvehaneleri.” Yapı no. 229 (Aralık 2000): 72–75.
7
Kaya, Önder. “Maçka’da Ortadan Kaldırılan Cumhuriyet Döneminin Önemli Bir Sosyal
Mekânı: Taşlık Kahvehanesi.” Toplumsal Tarih no. 222 (Haziran 2012): 86–90.
8
9
10
11
Kırlı, Cengiz. “The Struggle Over Space: Coffeehouses of Ottoman Istanbul, 1780-1845.”
PhD dissertation, The State University of New York, 2000.
Koçu, Reşat Ekrem. Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri. İstanbul: Doğan Kitap,
2002.
Morgül, Tan. İstanbul Meyhaneleri ve Balık Lokantaları = Meyhanes & Fish Restaurants of
İstanbul. İstanbul: Overteam Yayınları: Literatür, 2010.
Örs, İlay. “Coffeehouses, Cosmopolitanism, and Pluralizing Modernities in Istanbul.”
Journal of Mediterranean Studies 12, no. 1 (May 2002): 119–145.
12
Özkoçak, Selma Akyazıcı. “Coffeehouses: Rethinking the Public and Private in Early
Modern Istanbul.” Journal of Urban History 33, no. 6 (September 2007): 965.
13
Öztürk, Göksel-Gürcan. “İstanbul’da Nargile Mekanları.” In Tütün Kitabı, edited by Emine
Gürsoy Naskali. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2003.
14
Sökmen, Cem. “Aydınların İletişim Ortamı Olarak Eski İstanbul Kahvehaneleri.” Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
252
15
16
Yaşar, Ahmet. “The Coffeehouses in Early Modern İstanbul Public Space Sociability and
Surveillance.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.
Yavuz Delikara, Şelmin. “İstanbul Kafelerinden Örnekler Üzerine Bir Çalışma.” Yüksek
Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2004.
17
Zat, Vefa. Eski İstanbul Barları. İstanbul: İletişim, 2002.
18
———. Eski İstanbul Meyhaneleri. İstanbul: İletişim, 2002.
19
———. “Galata Meyhanelerinin Görkemli Dönemleri.” Metro Gastro no. 54 (Ocak-Şubat
2010): 126–132.
253
Medya
Media
1
2
3
4
5
Akyüz, Kamil. “İstanbul Basınına Göre 31 Mart Vak’ası.” Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu
Üniversitesi, 2011.
Altın, Süleyman. “Cumhuriyet`in İlanı Sırasında İstanbul Basını.” Yüksek Lisans Tezi,
Osmangazi Üniversitesi, 2004.
Arslan, Mesude Yüsra. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihristTranskripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Aydın, Mehmet. “İttihat ve Terakki’ye Yönelik İstanbul Basınında Yer Alan Bazı Yolsuzluk
İddiaları.” Electronic Turkish Studies 3, no. 7 (Kasım 2008): 696–706.
Aydoğmuş, Çiğdem. “İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar-Muhalefet
İlişkisi (1950-1960) (Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Vakit Gazeteleri).” Yüksek
Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.
6
7
8
Barutçu, İrem. Babıâli Tanrıları: Simavi Ailesi. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004.
Çakır, Ertuğrul. “Milli Mücadele Döneminde İstanbul’da Yayınlanan Bir Gazete: Payitaht.”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
Cankaya, Özden, Vildan Mahmutoğlu, Serhat Güney. “Türkiye’de Radyonun Değişen
Kültürel İşlevi: İstanbul’daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma.” Galatasaray
Üniversitesi İletişim Fakültesi no. 1 (2004): 29–50.
9
10
Çetinkaya, Y. Doğan. “İttihat ve Terakki’ye Muhalif Serbestî Gazetesinin Penceresinden
İstanbul’da 1908 Seçimleri.” Toplumsal Tarih 15, no. 89 (May 2001): 15–24.
Çınar, Ergun. İstanbul’un 100 Süreli Yayını. İstanbul’un Yüzleri Serisi 12. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, 2010.
11
12
Dağlar, Oya. “II. Meşrutiyet’in İlanının İstanbul Basını’ndaki Yansımaları (1908).” İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 38 (2008): 141–159.
Eraslan, Hülya. Agos, 1996-2005: Türkçe-Ermenice Bir Gazetenin Tarihi. Ankara: Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.
254
13
Erken, Erhan. “Osmanlı’da Ekonomi Basını: Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi Örneği
(1885-1886) (1-26. Sayıların Transkripsiyonu).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,
2010.
14
Ferhatoğlu, Filiz. “The Structure of ‘Maârif Mecmuasi’ as a Media Unit and The Night Life
in 1890’s in Istanbul.” International Journal of Turcologia 6, no. 11 (Spring 2011): 25–42.
15
Gez, Başak Ocak. “Bir Babıâli Yayıncısının Portresi: Tüccarzade İbrahim Hilmi
(Çığıraçan).” Toplumsal Tarih 13, no. 74 (Şubat 2000): 53–57.
16
Gide, Fatih. “1911-1914 Yılları Arasında İstanbul’da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi
Işığında Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri.”
Yüksek Lisans Tezi, METU, 2011.
17
18
19
20
İstanbul Radyosu: Anılar, Yaşantılar. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.
Karabulut, Umut. “Ankara’nın Başkent İlan Edilişine İstanbul Basının Tepkileri.” Tarih
İncelemeleri Dergisi 27, no. 1 (2012): 131–148.
Kaya, Erol. “İttihat ve Terakki Liderlerinin Yurtdışına Kaçışları ve Bunun İstanbul
Basınındaki Yankıları.” Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (2008):
181–201.
Kocabaşoğlu, Uygur. Hürriyet’’i Beklerken İkinci Meşrutiyet Basını. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2010.
21
Malkoç, Eminalp. “Ankara from Payitaht’s Perspective: Ankara Comments of an Istanbul
Newspaper in 1921.” International Journal of Turcologia 7, no. 14 (October 2012): 131–143.
22
Noğay, Cemal. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2001.
23
Özakbaş, Ayşe. “İstanbul Basınında Gayrimüslim Azınlıklar (30 Ekim 1918-24 Temmuz
1923).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
24
25
26
27
28
29
30
Özçelik, Mücahit. “Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun 1918 İstanbul Ziyaretinin Türk
Basınına Yansımaları.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 27 (2012): 51–
63.
Özdiş, Hamdi. “19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul’da ‘Şehirli Olmak.’” Kebikeç no. 19
(2005): 11–34.
Özyiğit, Ercan. “Toplumsal İktidar ve Haber Medyası: Gazi Mahallesi Olaylarının Basında
Sunumu.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2002.
———. Toplumsal İktidar ve Medya: (Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu). İstanbul:
Birey Yayıncılık, 2008.
Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar Etrafında Mütareke Yıllarında
İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.
Sönmez, Mustafa. “Medyada İstanbul İktidarı.” Mülkiye no. 269 (2010): 85–99.
Sürücü, M. İsmail. “Şiddetin Yazılı Basında Sunumu: 1 Mayıs 1996 Kadıköy Olaylarının
İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004.
31
Tarinas, Stratis D. “İstanbul Türk Basınında Rum Gazeteci ve Yayıncılar.” Tarih ve Toplum
40, no. 236 (Ağustos 2003): 88–94.
32
Taschounidou, Eleni. “Minority Press: The Case of Greek-Orthodox Minority of Istanbul
and the Greek-Turkish Relations, 1950-1955.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2009.
255
33
34
35
36
Tokan, Feryade. “İstanbul’daki Azınlık Gazetelerinin Yerel Gazeteciliğin Gelişimine
Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
Tokman, Halime Ezgi. “Yaşam Tarzı Gazeteciliğinin Ana Akım Medyada İncelenmesi
(İstanbul Life Dergisi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
Ülger, Süleyman. “Paris Barış Konferansı’nın İstanbul Basınına (Vakit, İstiklal, Sabah,
Tarik Gazeteleri) Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.
Ulusoy, Belkıs. “Azerbaycan Siyasi Muhaceretinin İstanbul`daki Basın Etkinliklerinin
Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü (1923-1931).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.
37
Yavuz Çakıcı, Filiz. “Kent Kültürünün ve Gazete Haberlerinin Karşılıklı Etkileşimleri:
İstanbul ve Madrid Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
38
Yeşilşerit, Tayfun. “Sağlık Kültürünün Oluşumunda Sağlık Haberlerinin Yeri: Sağlık
Muhabirleri ve İstanbul’da İki Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Mahallede Yaşayanlarla
Yapılan Araştırma.” Doktora tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2012.
39
40
Yıldırar, Aylim. “Dersaadet Gazetesi İnceleme-Tasnif-Metin.” Yüksek Lisans Tezi, Niğde
Üniversitesi, 2010.
Yıldırmaz, Sinan. “Ali Ürkmer’in Sultanahmet Meydanı’nda Asılması ve Gazetelerin
Tutumu (1939): Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam.” Toplumsal Tarih 16, no. 91
(Temmuz 2001): 18–22.
41
42
Yücesoy, Eda Ünlü. İstanbul’da Medya: Coğrafi Dağılım ve Üretim. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 2011.
Yüsra Arslan, Mesude. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihristTranskripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
256
Siyaset; milliyetçilik, diplomasi
Politics; nationalism; diplomacy
A-C
1
2
3
4
5
Akyüz, Kamil. “İstanbul Basınına Göre 31 Mart Vak’ası.” Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu
Üniversitesi, 2011.
Aslan, Betül. “Saltanatın Kaldırılmasının İstanbul’daki Yankıları.” Belleten 66, no. 245
(Nisan 2002): 95–121.
Ateş, Ahmet Emre. “Istanbul, City or ‘Castle for Nationalism’? Discussion on The Urban
Interaction Between Literature and Nationalism.” International Journal of Turcologia 7, no.
15 (Spring 2013): 69–73.
Aydın, Mehmet. “İttihat ve Terakki’ye Yönelik İstanbul Basınında Yer Alan Bazı Yolsuzluk
İddiaları.” Electronic Turkish Studies 3, no. 7 (Kasım 2008): 696–706.
Aydoğmuş, Çiğdem. “İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar-Muhalefet
İlişkisi (1950-1960) (Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Vakit Gazeteleri).” Yüksek
Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.
6
Bakar, Bülent. “Cumhuriyet Döneminde Atatürk’ün İlk İstanbul Ziyareti (1 Temmuz-30
Eylül 1927).” Türk Dünyası Araştırmaları no. 188 (Kasım 2010): 9–36.
7
8
9
10
11
Başer, Halit Edip. Mütareke’den Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya Politikaları. İstanbul: IQ
Kültür Sanat Yayıncılık, 2009.
______. “Mütarekeden Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya Politikaları.” Doktora tezi,
Ankara Üniversitesi, 2000.
Çetinkaya, Y. Doğan. “İttihat ve Terakki’ye Muhalif Serbestî Gazetesinin Penceresinden
İstanbul’da 1908 Seçimleri.” Toplumsal Tarih 15, no. 89 (May 2001): 15–24.
Cin, Turgay. Türk-Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcine-İstanbul. Ankara: Orion
Kitabevi, 2009.
Çınar, Alev. “National History as a Contested Site: The Conquest of Istanbul and Islamist
Negotiations of the Nation.” Comparative Studies in Society & History 43, no. 2 (April 2001):
364.
257
D-F
12
13
Dağlar, Oya. “II. Meşrutiyet’in İlanının İstanbul Basını’ndaki Yansımaları (1908).” İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 38 (2008): 141–159.
Doruk Karadoğan, Ece, and Seda Mengü Çakar. “Adoption of National Identity in
Metropolises: A Study in Istanbul.” Selçuk İletişim 4, no. 1 (July 2005): 171–182.
14
15
Ekinci, Oktay. İstanbul’un “İslambol” on Yılı. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004.
Eroğlu, Lütfü. “31 Mart İsyanı: İstanbul’da Dördüncü Avcı Taburu’nun İsyanı.” Toplumsal
Tarih no. 150 (Haziran 2006): 70–75.
G-J
16
Golicz, Roman. “The Russians Shall Not Have Constantinople.” History Today 53, no. 9
(September 2003): 39–45.
17
Guida, Michelangelo, and Tülin Tuna. “İstanbul’da Seçmen Tercihlerini Anlamada Bir
Anahtar Olarak Toplumsal Farklılıklar.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 44 (February
2010): 45–62.
18
19
Houston, Christopher. “Legislating Virtue, or Fear and Loathing in Istanbul?” Critique of
Anthropology 22, no. 4 (December 2002): 425.
Işıksal, Cavide. “Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u Birinci Ziyareti.” Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi no. 68 (Eylül 2002): 60–66.
K-N
20
21
Kafadar, Cemal. “Janissaries and Other Riffraff of Ottoman Istanbul: Rebels Without a
Cause?” International Journal of Political Economy 36, no. 1 (Spring 2007): 113–134.
Karacagil, Ö Kürsad. “Alman İmparatoru İstanbul’da (1917)/The German Emperor in
Istanbul (1917).” Gazi Akademik Bakış Dergisi 6, no. 12 (2013): 111.
22
Karıncalı, Ünal. Cumhurbaşkanlığı Makamı Olarak Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk. İstanbul:
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 2011.
23
24
25
26
Kartal, Cemile Burcu. “Değişen İktidar İlişkileri İçinde İki Kentin Dönüşümü:
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e- Payitaht İstanbul’dan Makarr-ı Hükümet Ankara’ya
(Dönem Basınına Yansıyan Tartışmalarla: 1920-1940).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,
2012.
Kavak, Şeref. “The Democratic Society Party as a ‘Party for Turkey’: Official and
Grassroots Politics of a Changing Identity (2005-2009).” MA Thesis, Boğaziçi University,
2010.
Kaya, Erol. “İttihat ve Terakki Liderlerinin Yurtdışına Kaçışları ve Bunun İstanbul
Basınındaki Yankıları.” Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (2008):
181–201.
Kaya, Muzaffer. “Siyasal Katılım: Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2004.
258
27
28
Keleşoğlu, Erhan. “Bir Siyasal Cümbüş: İstanbul 1. Bölge Seçim Deneyimi.” Birikim no.
220–221 (Ağustos-Eylül 2007): 109–112.
Kocaman, İlhan. “Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Gecekondular (İstanbul
Ümraniye Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.
29
Kutlu, Sacit. Didâr-ı Hürriyet: Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet 1908-1913. İstanbul: İstanbul
Bilgi Üniversitesi, 2004.
30
Malkoç, Eminalp. “Ankara from Payitaht’s Perspective: Ankara Comments of an Istanbul
Newspaper in 1921.” International Journal of Turcologia 7, no. 14 (October 2012): 131–143.
31
Mills, Amy. “Boundaries of the Nation in the Space of the Urban: Landscape and Social
Memory in Istanbul.” Cultural Geographies 13, no. 3 (July 2006): 367–394.
32
———. Streets of Memory: Landscape, Tolerance, and National Identity in Istanbul. Athens:
University of Georgia Press, 2010.
33
———. “The Place of Locality for Identity in the Nation: Minority Narratives of
Cosmopolitan Istanbul.” International Journal of Middle East Studies 40, no. 3 (August 2008):
383–401.
34
Müftüoğlu, Mustafa. İstanbul’a Yürüyen Ordu: 31 Mart Olayının Perde Arkası. İstanbul: Başak
Yayınları, 2005.
O-S
35
36
37
38
Ölmez, İsmet. “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal`in İstanbul’daki Faaliyetleri (13
Kasım 1918-16 Mayıs 1919).” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.
Özcan, Yusuf Ziya. “Determinants of Political Behavior in Istanbul, Turkey.” Party Politics
6, no. 4 (October 2000): 505.
Özçelik, Mücahit. “Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun 1918 İstanbul Ziyaretinin Türk
Basınına Yansımaları.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 27 (2012): 51–
63.
Pekcan, Ahmet. “ABD Elçisi Samuel S. Cox’un İstanbul Elçilik Yılları (1885-1886).” Yüksek
Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2006.
39
Rathberger, Andreas. “The Ambassadors’ Conference of Constantinople, the Cretan Crisis,
and the Plans for an International Condominium over the Ottoman Empire 1896-1898.”
Südost-Forschungen 71 (January 2012): 106–128.
40
Saal, Ilka. “On the Stages of Istanbul: Atatürk and the New Young Turks.” TDR: The Drama
Review 51, no. 2 (Summer 2007): 181–186.
41
42
43
44
Sakaoğlu, Necdet. Güle Güle Çocuklar: Atatürk’ün Beşiktaş Günleri. İstanbul: Beşiktaş
Belediyesi, 2008.
Salkım, Sefa. “Dinin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisi: Bağcılar Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.
Şarman, Kansu. “İngiltere’nin ’Sevr Kartı’ Yunanistan’ın İstanbul Hayali.” Popüler Tarih 3,
no. 32 (Nisan 2003): 16–17.
Sever, Aytek. “A Pan-Islamist in Istanbul: Jamal Ad-Din Afghani and Hamidian Islamism,
1892-1897.” MA Thesis, METU, 2010.
259
45
Shapira, Dan. Avraham Firkowicz in Istanbul (1830-1832): Paving the Way for Turkic Nationalism.
Ankara: KaraM, 2003.
46
Stone, James. “The Reuss Mission to Constantinople, 1877–8.” International History Review
24, no. 2 (June 2012): 371–395.
T-Z
47
Takış, Taşkın. “Doğu Batı Ya Da İstanbul-Ankara.” Türk Yurdu 25, no. 213 (May 2005): 81.
48
Tekin, Gürsel. Sevdamız İstanbul. İstanbul: Babil Yayınları, 2010.
49
The Last Dragoman: The Swedish Orientalist Johannes Kolmodin as Scholar, Activist and Diplomat.
Swedish Reserch [sic] Institute in Istanbul Transactions v. 16. Istanbul : London ; New
York: Svenska Forskningsinstitutet Istanbul ; Distributed by I.B. Tauris, 2006.
50
Theolin, Sture. The Swedish Palace in Istanbul: A Thousand Years of Cooperation between Turkey
and Sweden. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.
51
Tuna, Tülin. “Voter Behaviors in Turkey: The Case of 2007 General Elections in İstanbul
Gaziosmanpaşa.” MA Thesis, Fatih University, 2009.
52
Tunaşar, Seyhun. Gizemli Bir Devrimci: Osmanlı’nın Dahiliye Vekili, Cumhuriyetimizin İstanbul
Milletvekili İsmail Canpolat (Janbulet). Ankara: Piramit Yayıncılık, 2004.
53
Tunçay, Mete. “İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Tutanakları.” Toplumsal Tarih no. 182
(Şubat 2009): 93.
54
Türkmen, Zekeriya. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal : Selanik’ten İstanbul’a. Atatürk
Araştırma Merkezi, 2008.
55
56
57
58
59
Ülger, Süleyman. “Paris Barış Konferansı’nın İstanbul Basınına (Vakit, İstiklal, Sabah,
Tarik Gazeteleri) Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.
Ulugüner, Meryem. “İstanbul Basınına Göre Osmanlı’nın İç Borçlanması (1918).” Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2010.
Ünal, Ertan. “Eylül 1936: Türk-İngiliz İlişkilerinde Yeni Dönem: Kral’ın İstanbul Günleri.”
Popüler Tarih 4, no. 37 (Eylül 2003): 58–63.
Wedel, Heidi. “Leftist Political Mobilization, Gender and Identity: A Case Study of Kurdish
Alevi Migrants in Istanbul.” Journal of Kurdish Studies 4 (2002 2001): 57–65.
———. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. İstanbul:
Metis, 2001.
60
Yalçıntan, Murat Cemal, and Adem Erdem Erbaş. “Impacts of ‘Gecekondu’ on the Electoral
Geography of Istanbul.” International Labor & Working-Class History no. 64 (Fall 2003): 91–
111.
61
Yıldırmaz, Sinan. “Ali Ürkmer’in Sultanahmet Meydanı’nda Asılması ve Gazetelerin
Tutumu (1939): Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam.” Toplumsal Tarih 16, no. 91
(Temmuz 2001): 18–22.
62
63
Yurdusev, Esin. “İstanbul’dan Lozan’a İngiltere’nin Boğazlar Politikası.” Belleten 71, no.
260 (2007): 161–221.
———. “The British Ambassadors to İstanbul in the Mid-Nineteenth Century: Sources of
Intelligence and Political Reporting.” Belleten 73, no. 267 (Ağustos 2009): 523–553.
260
64
65
66
Zeyneloğlu, Sinan. “İstanbul’un Seçim Coğrafyası: 1999-2002.” Toplum ve Bilim no. 107
(Haziran 2006): 87–116.
Zorlu, Tuncay. “1912 İstanbul Belediye Seçimleri Arifesinde Sağduyulu Bir Siyaset
Çağrısı.” Türkoloji Kültürü 1, no. 1 (Ocak 2008): 81–88.
———. “The Deposed Sultan Affair : Abdülhamid’s Transfer to Istanbul.” International
Journal of Turcologia 2, no. 3 (Spring 2007): 37–44.
261
Camiler, kiliseler, sinagoglar
Mosques, churches, synagogues
1
Akyürek, Engin. Khalkedon’lu (Kadıköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet’teki Kilisesi. İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2002.
2
Akyürek, Engin, and Robert Ousterhout. “The Church of the Transfiguration on
Burgazada.” Cahiers Archéologiques 49 (2001).
3
Arslan, Hidayet. “İstanbul Gaziosmanpaşa’da Bulunan Dört Köy ve Ortodoks Kiliseleri.”
Toplumsal Tarih 23, no. 167 (Kasım 2007): 84–88.
4
Batar, Teni. “İstanbul Ermeni Kiliseleri Üzerine Bir Araştırma ve Narlıkapı Surp
Hovhannes Ermeni Kilisesi (Eski Narlıkapı Ermeni Hastanesi).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2007.
5
Berberoğlu, Berica Nevin. İstanbul’un 100 Camisi. İstanbul’un Yüzleri 20. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2011.
6
Çerme, Tomas. “Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Beyoğlu Ermeni-Süryani Kilisesi.”
Tarih ve Toplum 34, no. 202 (Ekim 2000): 220–221.
7
Çetinkaya, Halûk. “Arap Camii in Istanbul: Its architecture and Frescoes.” Anatolia Antiqua
no. XVIII (2010): 169-188.
8
Darnault, Sezim Sezer, and Çelen Birkan. Latin Catholic Buildings in Istanbul: A Historical
Perspective, 1839-1923. Isis, 2004.
9
Dışkaya, Sinem. “İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Bizans Kiliselerinin Dönemsel
Özellikleri ve Zaman İçerisindeki Durumları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür
Üniversitesi, 2005.
10
Durgut, Yüksel, ed. Gökyüzünden İstanbul İbadethaneleri/Sanctuaries of Istanbul from the Sky.
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.
11
Düzgüner, Fırat. “Altın Kapı Meryem Kilisesi ve Silivri Kapı Kutsal Ayazma Suyu.”
Mimar.ist 7, no. 25 (2007): 104–100.
12
Ebeoğlu, Maral. “İstanbul’da Peribleptos Manastırı ve Surp Kevork Kilisesi.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
262
13
14
15
16
Erşen, Ediz. “Günümüzde İstanbul`da Mevcut Olan Katolik Kiliseleri.” Yüksek Lisans Tezi,
Fırat Üniversitesi, 2002.
Fadıllıoğlu, Zeynep, ed. The Şakirin Mosque within the Legacy of the Karacaahmet Cemetery
Istanbul. İstanbul: The Semiha Şakir Foundation, 2011.
Fliche, Benoit. “Ortodoksluğun ve Heterodoksluğun Sınırları: İstanbul’da Türbeler ve
Kiliseler.” Toplumsal Tarih no. 220 (Nisan 2012): 40–49.
Frayman, Erdal, Moşe Grosman, and Robert Schild. Yüksekkaldırımda Yüz Yıllık Bir Sinegog :
Aşkenazlar. İstanbul: Galata Aşkenaz Kültür Derneği, 2000.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Karabey, Funda. “Moda’da Hristiyan Dini Yapıları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2001.
Karaca, Zafer. İstanbul’da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,
2001.
———. İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri. Beyoğlu, İstanbul: YKY, 2008.
Kılıçkaya, Ali. Churches of İstanbul. Edited by Nurhayat Yazıcı. Istanbul: Uranus
Photography Agency Publications, 2008.
Kılınç Çimen, Demet. “Halk İnanışları Açısından İstanbul’daki Kilise ve Ayazmalar.”
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.
Kıramtayıf, Süleyman. Converted Byzantine Churches in İstanbul: Their Transformation into
Mosques and Masjids. İstanbul: Ege yayınları, 2001.
Küçükerman, Önder, ed. İstanbul’da Karacaahmet Tarihi İçinde: Şakirin Camii. İstanbul:
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2011.
Kuruyazıcı, Hasan. İstanbul Fener Semtindeki Sveti Stefan Bulgar Kilisesi: Bir Bina Monografisi.
İstanbul: YKY, 2009.
Kutlu Divleli, Melek. “2000’ler İstanbul’unda Yedi Cami.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, 2011.
26
Marchese, Ronald T, and Marlene R Breu. Splendor & Pageantry: Textile Treasures from the
Armenian Orthodox Churches of Istanbul. İstanbul: Çitlembik, 2010.
27
Marchese, Ronald T. İhtişam & Törensellik: İstanbul Ermeni Ortodoks Kiliselerinin Tekstil
Hazineleri. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2010.
28
Nar, Nuran. “İstanbul Camilerinde Hünkar Kasırlarının Tarihsel Gelişimi ve Nusretiye
Camii Hünkar Kasrı.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.
29
30
Özden, Süleyman İlhami. Geçmişten Günümüze, Dünden Bugüne Beşiktaş Camileri. Ankara:
TDV Yayınları, 2009.
Pınarcıoğlu, Nihal Şirin. “Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli’nde
Niteliksel Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.
31
32
33
Rensburg, Elain van. In God’s House: 150 Years of the Union Church of Istanbul in the Dutch
Chapel. Istanbul: Dutch Chapel, 2007.
Şar, Onur. “II. Abdülhamid Zamanında İnşa Edilen Erenköy Galip Paşa Camisi.” Toplumsal
Tarih no. 188 (Ağustos 2009): 80–83.
Şarlak, Eva. İstanbul’un 100 Kilisesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Yayınları, 2010.
263
34
35
36
37
Sayar, Süleyman. “İstanbul’daki Protestan Kiliseler.” Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi 10, no. 2 (2001): 285–291.
Saz, Süleyman. “İbrahim Aydın Yüksel’in İstanbul Camileri.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi, 2013.
Selinda, Sümer. “İstanbul Ortodoks Ermeni Kiliselerinde Vaftiz Mekanları.” Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.
Tiryaki, Yavuz. İstanbul’un 100 Namazgâhı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KültürA. Ş. Yayınları, 2010.
38
Uluengin, Mehmet Bengü. “Tout Fer: The Sveti Stefan Bulgarian Church in Istanbul.”
Centropa 7, no. 3 (September 2007): 239–252.
39
Ünal, Nuray. “Boğaziçi’nde Dini Yapılaşmanın Tarihsel Süreci Bağlamında Arnavutköy
Yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.
264
İslam, dini gruplar, tarikatlar, tekkeler
Islam, Religious groups, orders, lodges
1
Abdurrahman, A. C. E. R. “İstanbul Halvetî Tekkeleri.” Sufi Journal of Scientific & Academic
Research 29 (June 2012): 285–288.
2
Abu-Manneh, Butrus. “Sheikh Murād Al-Bukhārī and the Expansion of the NaqshbandīMujaddidī Order in Istanbul.” Welt Des Islams 53, no. 1 (March 2013): 1–25.
3
4
5
Akbatu, Şinasi, Nedret İşli, and Grace Smith. “The Tekke of Sheyh Ahmet Kâmil Efendi in
İstanbul.” Journal of Turkish Studies 29, no. 1 (May 2005): 1–9.
Akbatu, Şinasi, and Grace Martin Smith. “Notes on the Küçük Hüseyin Efendi Tekke /
Mosque in Istanbul.” Journal of Turkish Studies 27, no. 1 (May 2003): 19–22.
Akman, Azize Aslıhan. “Transformation of a Sufi Tradition in Contemporary İstanbul: The
Case of Cemalnur Sargut’s Group.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.
6
Andrews, Walter G. “The Galata Mevlevihane.” World Literature Today 80, no. 3 (December
2006): 80–80.
7
Arapoğlu, Murat. “Üsküdar Mevlevihanesi’nin Tarihsel Gelişimi
Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2010.
8
Aytaş, Gıyasettin, Halil Çeltik. “XIX. Yüzyılda Yapılmış Bir Haritadan Yola Çıkarak Eski
ve
Yeniden
İstanbul’da Tarikatların Faaliyetleri.” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi no.
58 (2011): 89–104.
9
Baş, Derya. Seyyid Ahmed el-Bedevî Tarîkatı ve İstanbul’da Bedevilik. Kitabevi, 2008.
10
Bulut, Faik. “İstanbul Sufileri.” Atlas no. 152 (Kasım 2005): 70–78.
11
Can, Lâle. “Connecting People: A Central Asian Sufi Network in Turn-of-the-Century
Istanbul.” Modern Asian Studies 46, no. 2 (2012): 373–401.
12
13
14
Çetintaş, Burak. “İstanbul Silivrikapı’da İki Melami Mezarı.” Toplumsal Tarih 23, no. 166
(Ekim 2007): 76–80.
———. “İstanbul’da Özbek Tekkeleri: Buhara Özbekler Tekkesi ve Haziresi.” Toplumsal
Tarih 23, no. 159 (March 2007): 72–78.
Coşkun, Ebru. “İstanbul`da Hadis Sünnet Kültürü Araştırmaları (Eyüp İlçesi Örneği).”
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.
265
15
Dayıoğlu, Server. Galata Mevlevihanesi. Ankara: Yeni Avrasya, 2003.
16
Güven, Özbay. “İstanbul Okmeydanı Tekkesi Vakfı’nın 1831 Yılı Muhasebesi.” Türk Yurdu
30, no. 275 (Temmuz 2010): 68–71.
17
Henkel, Heiko. “The Location of Islam: Inhabiting Istanbul in a Muslim Way.” American
Ethnologist 34, no. 1 (February 2007): 57–70.
18
19
20
Işın, Ekrem, ed. Saltanatın Dervişleri, Dervişlerin Saltanatı İstanbul’da Mevlevîlik = the Dervishes
of Sovereignty, the Sovereignty of Dervishes the Mevlevî Order in İstanbul. İstanbul: İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü, 2007.
Istanbul Mevlevihaneleri = Istanbul’s Mawlawi Lodges. İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2010.
Kara, İsmail. “Hilâfet Merkezi Olarak İstanbul Yahut Şehir, Din, Siyaset.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 161–175.
21
22
23
24
25
26
27
———. “İstanbul’a ve Türklere Mahsus Bir Ramazan Geleneği Mahya.” Toplumsal Tarih no.
201 (Eylül 2010): 16–27.
Karaatlı, Pınar. “Modernleşen Bir Gelenek: Cerrahilik, İstanbul’da Etkinlik Gösteren Bir
Halveti-Cerrahi Çevresinin Etnolojik İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi,
2006.
Karahan, Ahmet Hamdi. “Türk Toplumunda İmam İmajı: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
Kaya, Bayram Ali. Tekke Kapısı: Yenikapı Mevlevîhânesi İnsanları. İstanbul: Zeytinburnu
Belediyesi, 2012.
Köse, Fatih. “İstanbul Halveti Tekkeleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Önal, Ebul Faruk. İstanbul’da Unutulan Bir Miras: Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi. İstanbul:
Sarayburnu Kitaplığı, 2010.
Özen, Sema. “Beyoğlu Bölgesi Tekke Yapılarının Mevcut Durumunun Saptanması ve
Turabi Baba Tekkesi’nin Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi,
MSGSÜ, 2005.
28
Özkan, Aysun. “Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyolojik Boyutu (Eyüp Sultan Türbesi
Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.
29
Raudvere, Catharina. “Knowledge in Trust: Sufi Women in Istanbul.” Social Compass 50, no.
1 (March 2003): 23–34.
30
———. The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility, and Zikir in Contemporary Istanbul.
Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2002.
31
32
33
Sönmez, Selim. “Bediüzzaman Said Nursi’nin İlk İstanbul Hayatına Dair Bazı Belgeler.”
Köprü no. 86 (2004): 77–89.
Tadgell, Christopher. Islam: From Medina to the Magreb and from the Indies to Istanbul.
Abingdon; New York: Routledge, 2008.
Zerman, Ece. “İstanbul Mevleviliği Üzerine Ekrem Işın İle Söyleşi: ‘Saltanatın Dervişleri,
Dervişlerin Saltanatı.” Toplumsal Tarih 24, no. 171 (Mart 2008): 14–19.
266
Su
Water
1
Ağıralioğlu, Necati, Güleda Engin. “Beşinci Dünya Su Forumu: İstanbul’da Su İçin
Farklılıkların Birleştirilmesi.” Yapı Dünyası 12, no. 147 (Haziran 2008): 56–58.
2
Albayrak, İlke. “Ekosistem Servislerine Dayalı Havza Yönetim Modelinin İstanbul - Ömerli
Havzası Örneğinde Uygulanabilirliği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.
3
Altınbilek, Doğan. “Water Management in Istanbul.” International Journal of Water Resources
Development 22, no. 2 (June 2006): 241–253.
4
Aydın, A. F., I. Koyuncu, A. Demir, D. Aydın, S. Güçlü, and T. Türken. “Water Supply
Structures of the Ottoman Period in Istanbul (Asian Side).” Water Science & Technology:
Water Supply 13, no. 3 (May 2013): 615–625.
5
Baykal, Bilsen Beler, Ayşegül Tanık, and I. Ethem Gönenç. “Water Quality in Drinking
Water Reservoirs of a Megacity, Istanbul.” Environmental Management 26, no. 6 (2000): 607–
614.
6
7
8
Çodur, Dursun Ali, ed. İstanbul’da Suyun Serüveni. İstanbul: İSKİ, 2003.
Değer, Mebrure. İstanbulʹun Şifalı Suları = The Healing Waters of Istanbul. İstanbul: İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.
Demirağ, Dilaver. “Ayın Zülüfleri, Osmanlı İstanbul’unda Halkalı Su Yolu.” Mimar ve
Mühendis no. 54 (May 2010): 78–81.
9
Dinçkal, Noyan. “Reluctant Modernization: The Cultural Dynamics of Water Supply in
Istanbul, 1885–1950.” Technology and Culture 49, no. 3 (2008): 675–700.
10
Erdal, Zeynep. “Su Elemenlarının Kentsel Mekanlarda Kullanımı ‘İstanbul Örneği.’”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.
11
Eyice, Semavi. “İstanbul’da Su Medeniyeti ve Başlıca Su Yapılarına Genel Bir Bakış.”
Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 43–83.
12
Gökçe, Gamze. “Sürdürülebilir Gelişme Süreci İçinde, Su Havzaları ve Hazine Arazilerinin
Konumu, İstanbul Ayazağa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2004.
267
13
14
Gökdemir, Murat. “İstanbul Sularının Tarihçesi.” Türkiye Mühendislik Haberleri 47, no. 418
(2002): 30–33.
Gül, Halil İbrahim. “‘İstanbul Su Şirketi’ Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tahlili, Şirketin
Su Verme Serüveni ve Karşılaştığı Zorluklar.” International Journal of Management
Economics & Business/Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8, no. 17 (December 2012):
115–128. doi:10.11122/ijmeb.2012.8.17.298.
15
16
17
Gürevin, Cenk. “Ömerli (İstanbul) Baraj Gölü Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması ve
Sürdürülebilir Kullanımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.
Hut, Davut. İstanbul’un 100 Su Yapısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KültürA.Ş.
Yayınları, 2010.
İstanbul ve Su: Sempozyum, 8-9 Ocak 2004 İTÜ Taşkışla; Bildiriler. İstanbul: TMMOB Mimarlar
Odası, 2004.
18
“İstanbul’da Su Zamanı.” Atlas no. 142 (Özel sayı) (Ocak 2005).
19
Kal’a, Ahmet, ed. Vakıf Su Tahlilleri. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Merkezi, 2000.
20
21
22
23
Kara Pilehvarian, Nuran. Fountains in Ottoman Istanbul. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi
Yayınları, 2000.
Karakuş, Rahmi. İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı. Edited by Necdet Ertuğ. İstanbul: İSKİ,
2006.
Kayış Gülhan, Dilek, ed. 5. Dünya Su Forumu Sonuç Bildirgeleri. İstanbul: 5. Dünya Su Formu
Genel Sekreterliği, 2010.
Köksal, Fatma. “İstanbul’da İçme Suyunun Serüveni.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no.
47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 85–94.
24
Morkoç, Enis, Vildan Tüfekçi, Huseyin Tüfekçi, and Leyla Tolun. “Effects of Land-Based
Sources on Water Quality in the Ömerli Reservoir (Istanbul, Turkey).” Environmental
Geology 57, no. 5 (May 2009): 1035–1045.
25
Osmanlı Su Medeniyeti: Uluslararası Sempozyum, 5-8 Mayıs 2000, İstanbul: Bildiriler. İstanbul:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2000.
26
27
28
29
Özdemir, Adnan Cihat. “İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su
Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2010.
Şanlısoy, Adem. “İstanbul’daki Su Toplama Havzalarında Yaşanan Sorunlar, Nedenleri ve
Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.
Sarıdikmen, Gül. “17-19. Yüzyıl İstanbul Sebillerindeki Madeni Şebekeler.” Yüksek Lisans
Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2001.
Tali, Şerife. “İstanbul Su Mimarisinde Eminönü Sebillerinin Yeri ve Önemi.” Sanat Dergisi
no. 5 (2009): 47–64.
30
———. “İstanbul Su Mimarisinde Fatih Sebillerinin Yeri ve Önemi.” Journal of International
Social Research 3, no. 10 (February 2010): 558–572.
31
———. “İstanbul Suriçi Sebilleri.” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2005.
32
———. “Osmanlı Dönemi İstanbul Camilerinde Şadırvanlar.” Doktora tezi, Atatürk
Üniversitesi, 2009.
268
33
34
35
36
37
38
39
Terzi, İpek, ed. An Istanbul Perspective on Bridging Divides for Water. İstanbul: 5th World
Water Forum Secreteriat, 2010.
Topçu, Ercan. “İstanbul Suları ve Su Kültürü [Söyleşi].” Standard 49, no. 573 (Şubat 2010):
60–65.
Torun, Yasin. “Metropollerde Su Yönetimi ve İki Metropolde (İstanbul ve Moskova) Su
Yönetiminin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Uyumaz, Ali, and İsmail Dabanlı. “Architect Sinan’s Kırkçeşme Water Supply System
Outside the City of Istanbul and City Network.” Water Science & Technology: Water Supply 13,
no. 3 (May 2013): 626–637.
Yıldırım, Nuran. “Su İle Gelen Ölüm: Kolera ve İstanbul Suları.” Toplumsal Tarih no. 145
(Ocak 2006): 18–29.
Yılmaz, İdil, ed. Istanbul International Water Forum: Outcomes of the 2nd Istanbul International
Water Forum: An Istanbul Perspective on Regional Water Problems and Search for Solutions.
İstanbul: Su Forumu Sekretaryası, 2011.
Yönügül, Yunus. “İstanbul’daki İçme Suyu Havzalarının Önemi, İçme Suyu Koruma
Havzalarında Yaşanan Sorunlar, İdari Yargıya İntikal Etmiş Uyuşmazlıklar, Nedenleri ve
Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.
40
41
Yüksel, Ebubekir, Veysel Eroğlu, Hasan Z. Sarıkaya, and İsmail Koyuncu. “Current and
Future Strategies for Water and Wastewater Management of Istanbul City.” Environmental
Management 33, no. 2 (February 2004): 186–195.
Yurdakul, İlhami. Aziz Şehre Leziz Su: Dersaadet, İstanbul Su Şirketi, 1873-1933. İstanbul:
Kitabevi, 2010.
269
Turizm
Tourism
A-C
1
2
Abi, Sema. “Türk Tur Operatörlerinin Kültür Turizmi Pazarında Sundukları Ürünler
Açısından Yabancı Turist Talebinin Incelenmesi: Kuzey ABD ve Kanada Ülkelerine Yönelik
İstanbul’da Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
Akasya Akdu, Serap. “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm ve Türkiye’deki
Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma; İstanbul ve Ankara Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, 2009.
3
4
Aktaş, Gürhan. “Marketing Cities for Tourism : Developing Marketing Strategies for
Istanbul with Lessons from Amsterdam and London.” Ph.D. dissertation, Bournemouth
University, 2006.
Akyol, Ceyhun. “Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Yaşanan
Kurumsallaşma Sorunları; İstanbul’da Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
Üniversitesi, 2010.
5
Altunel, Mustafa Cevdet, Nüzhet Kahraman. “Kültür Turisti Tipolojilerinin Belirlenmesi:
İstanbul Örneği.” Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi 23, no. 1 (2012): 7–18.
6
7
Alvarez, Maria D., Burçin Hatipoğlu, Kıvanç İnelmen, and Dilek Ünalan. “Istanbul Hotels
from a 360 0 Perspective: A Comprehensive View of the Istanbul Accommodation
Industry.” PASOS : Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural 10, no. 2 (March 2012): 85–90.
Ateiga, Nihan. “Türkiye’nin Tanıtımında İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kültür
Varlıklarının Yeri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
8
Aytar, Volkan. “Caterers and the Consumed Metropolis: Ethnicized Tourism and
Entertainment Labourscapes in Istanbul.” In Tourism, Ethnic Diversity, and the City, edited
by Jan Rath. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2007.
9
Baytok, Ahmet, H. Hüseyin Soybalı, and Oktay Emir. “Destinasyonların Toplantı Turizmi
Amaçlı Pazarlanmasında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü: İstanbul Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu Örneği.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 23 (2010): 9–
22.
270
10
11
12
Behar, Rifat. “İstanbul’da Turistik Yaşam.” Toplumsal Tarih no. 196 (Nisan 2010): 82–88.
Bora, Gülriz. “Kentsel Turizm: İstanbul Tarihi Yarımada’da Turizm Kümelenmesi.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.
Boz, Fadil. “Kongre Düzenleyicilerinin Otel Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan
Çalışması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
13
Çelik, Ayşe. “Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri - İstanbul
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.
D-F
14
15
16
17
18
19
20
Dilsiz, Beril. “Türkiye’de Gastronomi ve Turizm (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, 2010.
Dinçer, Füsun İstanbullu, and Suna Muğan Ertuğral. “Economic Impact of Heritage
Tourism Hotels in Istanbul.” Journal of Tourism Studies 14, no. 2 (December 2003): 23–34.
Doğan, Havva Didem. “‘Walking Istanbul’: Symbolic Construction of the City by Tourism.”
MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.
Doğan, Sait. “Motor Sporlarının Turizm İşletmeleri Üzerine Etkileri: İstanbul Formula 1
Pisti Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.
Doğan Sertkaya, Özlem. “Silivri’de Turizmin Gelişmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.”
Eastern Geographical Review 16, no. 25 (2011): 89–102.
Enlil, Zeynep. İstanbul’da Kültür Turizmi İçin Yenilikçi Stratejiler. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2011.
Eren, Serdar. “Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi : İstanbul İli Uluslararası
Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir
Araştırma.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013.
21
Ersoy, Seher. “Kent Otellerinde Kullanıcı Gereksinimine Bağlı Değişimin Planlamaya
Etkileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.
22
Ertuğral Muğan, Suna. “İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul’daki 5 Yıldızlı
Otellere Yönelik Bir Çalışma.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 52, no. 2
(2002): 1–13.
G-J
23
Gezici, Ferhan, and Ebru Kerimoğlu. “Culture, Tourism and Regeneration Process in
Istanbul.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010):
252–265.
24
Gökdağ Aydıncı, Bircan. “Kent Otellerinde Ortak Kullanım Alanlarının Incelenmesi:
Talimhane Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.
25
26
Gülbahar, Mehmet Onur. “Bilgi Toplumu ve Küreselleşmenin Şekillendirdiği Kongre
Turizminin Türkiye’deki Durumu (İstanbul Örneği).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi,
2006.
Güler, Sibel. “İstanbul`daki Beş Yıldızlı Otel Restoranlarının Rekabet Stratejilerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama.” Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, 2003.
271
27
28
29
30
31
Historical Peninsula of Istanbul Fener-Balat, Culture-Faith and Religion Based Tourism. Istanbul:
Gündoğan, 2013.
İpar, Mehmet Sedat. “Turizmde Destinasyon Markalaşması ve İstanbul Üzerine Bir
Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, 2011.
İstanbul Kültür İstanbul Turizm: İstanbul 2005 Değerlendirmesi. İstanbul: İstanbul Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, 2006.
İstanbul Kültür Turizm: 2006 Değerlendirmesi. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2007.
İstanbul Kültür Turizm: 2008 Değerlendirmesi. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2009.
K-N
32
33
34
35
36
37
38
39
Kahraman, Cengiz. “Haliç Çevresinin Turizm Coğrafyası.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2002.
Kalyoncu, Nuri. “İstanbul 10 Milyon Turiste Rahat Ulaşır.” Finans Dünyası no. 224 (Ağustos
2008): 66–68.
Karabıyık, Nevin. “Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı ve İstanbul Kenti’nin
Marka Denkliği Algılamasının Ölçümü.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
Karakuş, Gokce. 2020 Tourism Demand Forecast of Istanbul Through SWOT Analysis. NHTV
Breda University of Applied Sciences, 2006.
Kerimoğlu, Ebru. “İstanbul’un Şehirsel Turizm Talebi Doğrultusunda
Stratejilerinin Belirlenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
Turizm
Kılıçarslan, Sunay. “İstanbul`da Kongre Turizmi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2002.
Kongar, Emre, Taner Berksoy. 2000’li Yıllarda Dünya Turizm ve Ticaretinde Yeni Bir Merkez:
İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.
Kurtuluş Kıvanç, Şebnem. “Kentsel Turizm: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2011.
40
Maden, Deniz, Nahit Erdem Köker, and Füsun Topsümer. “The Image of Istanbul as a
Destination Center: An Empirical Research.” Global Media Journal: Turkish Edition 3, no. 5
(Fall 2012): 105–128.
41
Meydan Uygur, Selma, Ayşe Çelik. “Etkinlik Turizminin Algılanan Sosyo-Ekonomik
Etkilerini Belirlemeye Yönelik İstanbul Destinasyonunda Bir Araştırma.” Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2010): 35–50.
42
43
Minghetti, Valeria, and Federica Montaguti. “Assessing Istanbul Competitiveness: A
Multidimensional Approach.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality
Research 4, no. 3 (2010): 228.
Mutlu, Sibel. “Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değerinin Ölçülmesi: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2012.
272
O-S
44
45
Önder Erinsel, Deniz, Sibel Conker. “İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekân Dizim
Yöntemiyle Analizi.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 78–90.
Özdemir, Mehmet. “Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da Sanayileşme Çabaları:
Sergi-i Umum-ı Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi).” Anatolia/Turizm Araştırmaları
Dergisi 22, no. 1 (2011): 87–90.
46
47
48
49
50
51
52
Özkan, Nadide Ebru. “Koruma ve Kültür Turizmi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada’da
Bizans Dönemi Mimari Mirasının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, 2005.
Pars Şahbaz, R., Uğur Akdu, Serap Akdu. “Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamaları:
İstanbul ve Ankara Örneği.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no. 27
(Haziran 2012): 267–296.
Pehlivan, Ersoy. “Ulaşım Faaliyetlerinin Turizm Faaliyetlerine Etkisi: İstanbul Örneği.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.
Şahin, Gözde. “Turizmde Marka Kent Olmanın Önemi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans
Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.
Şahin, Şafak. “Brand Personality and Destination Image of Istanbul: A Comparison across
Nationalities.” M.S., University of Nevada, 2008.
Şahin, Şafak, and Şeyhmus Baloğlu. “Brand Personality and Destination Image of
Istanbul.” Anatolia: An International Journal of Tourism & Hospitality Research 22, no. 1 (March
2011): 69–88.
Seçilmiş, Cihan, Kurban Ünlüönen. “İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik
Algılamaları Üzerine Bir Araştırma.” İşletme Araştırmaları Dergisi 1, no. 1 (Eylül 2009): 65–
84.
53
Şişik, Leyla. “Turizm Sektöründeki Eko Etiket Uygulamaları: İstanbul’daki Otel
İşletmelerine Yönelik Bir Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
54
Subaşılar, Birgün. “Turizm Tanıtımında Kültür Turizminin Yeri: İstanbul Üzerine Bir
Uygulama.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
T-Z
55
Taşdemir, Abdullah. “İstanbul’da Kent Oteline Dönüştürülmüş Tarihi Yapıların, Örnekler
Üzerinden Uygunluklarının İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
2005.
56
Temel, Ahmet Tuğrul. “Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Otel Yatırımları: Sütlüce
Bölgesinde ‘Hilton Garden Inn Haliç’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2009.
57
Üner, M. Mithat, Evren Güçer, Aslı Taşçı. “Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon
Olarak İstanbul Şehrinin İmajı.” Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi 17, no. 2 (2006): 189–
201.
58
Yakartepe, Elif Çelebi, Can Binan. “İstanbul’un Modernleşme Dönemi Otelleri
(1840-1914).” Megaron 6, no. 2 (2011): 79–94.
273
59
60
Yavuz, Betül. “Tarihi ve Doğal Çevrelerde Koruma-Turizm İlişkisi, Eyüp Örneği.” Yüksek
Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.
Yıldırım, Candan. “Kültür Turizmi Kapsamındaki İletişim Çalışmaları: 2010 İstanbul
Avrupa Kültür Başkenti Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi,
2009.
61
Yirmibeşoğlu, Hasan. “Tarihsel Kent Merkezi Ulaşım Sistemi İçinde Turist Yönlendirme
İşaretleri-Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
62
Yücel, Yusuf. “İstanbul Tarihi Yarımada’da Kültür Turizmi Stratejileri: Aktörler, Yeni
Yaklaşımlar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.
63
Zengin, Ayşe. “Eyüp Kentsel Sit Alanının İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi ve
Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2010.
64
Zorba, Ercan. “Olimpiyatlara Adaylık Sürecine İlişkin İstanbul Halkının Görüşleri Üzerine
Bir Araştırma.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.
274
Seyahatnameler, anılar
Travel accounts, Memoirs
A-C
1
Akagündüz, Mustafa. “Social Life in Istanbul (the 19th Century) Examining Three Years in
Constantinople by Charles White.” MA Thesis, Fatih University, 2005.
2
Allom, Thomas. Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor. Edited by
Mark Wilson. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2006.
3
Andiç, Fuat M. Üsküdar’dan Çıktım Yola: Hatıralar. İstanbul: Eren, 2001.
4
Avrupa Güneşinin Doğduğu Yere Yolculuk: İstanbul ve Anadolu’da Batılı Gezginler. İstanbul:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, 2001.
5
6
Ben-Naeh, Yaron, and Giacomo Saban. “Three German Travellers on Istanbul Jews.”
Journal of Modern Jewish Studies 12, no. 1 (March 2013): 35–51.
Blasco Ibáñez, Vicente. Fırtınadan Önce Şark: İstanbul, 1907. Translated by Neyyire Işık Gül.
İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2007.
7
8
Çetinkaya, Mefharet. İkbal, Yıkım ve İşgal: İstanbullu Bir Genç Kızın Anıları. İstanbul: İş
Bankası Yayınları, 2013.
Cevat Rüştü. İstanbul’un İşgalinde İngiliz Hapishanesi Hatıraları. İstanbul: Sebil Yayınevi,
2009.
9
Chikhachev, P. A. İstanbul ve Boğaziçi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
10
Cox, Samuel Sullivan. Bir Amerikan Diplomatin İstanbul Anıları, (1885-1887). Translated by Gül
Çağalı Güven. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.
D-F
11
De Amicis, Edmondo. Constantinople. London: Hesperus Classics, 2005.
12
Demiriz, Aynur. “İstanbul Rehber-i Seyyâhîn ve Ernest Mamboury (Transkripsiyon ve
Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.
275
13
Ellison, Grace Mary. İstanbul’da Bir Konak ve Yeni Kadınlar = An English Woman in a Turkish
Harem. Translated by Neşe Akın. İstanbul: Dergah yayınları, 2009.
14
15
16
17
18
19
20
Erdemir, Ali Volkan. “20. Yüzyıl Başında İstanbul’da Bir Japon Gezgin-Kenjirō
Tokutomi’nin Türkiye İzlenimleri.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no. 2 (June
2009): 189–198.
Esenbel, Selçuk, Miyuki Aoki Girardelli, and Erdal Küçükyalçın, eds. Hilâl ve Güneş:
İstanbul’da Üç Japon: Yamada Torajirō, Itō Chūta, Ōtani Kōzui = The Crescent and the Sun: Three
Japanese in İstanbul: Yamada Torajirō, Itō Chūta, Ōtani Kōzui. İstanbul: İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü, 2010.
Eser, Semaha. “İranlı Seyyahların Eserlerinde İstanbul ve Han Melik-i Sâsânî’ Nin
‘İstanbul Sefareti Hatıraları’ Adlı Eseri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
Feldmann, Wilhelm. İstanbul’da Savaş Günleri. Translated by Necmettin Alkan. İstanbul:
Selis kitaplar, 2004.
Ferruta, Paola. “Constantinople and the Saint-Simonian Search for the Female Messiah:
Theoretical Premises and Travel Account from 1833.” International Journal of the Humanities
6, no. 7 (October 2008): 113–123.
Flandin, Eugène. İstanbul = (L’Orient): 19. Yüzyıl. Translated by Orhan Koloğlu. İstanbul:
Profil Yayıncılık, 2010.
Foster, Shirley, ed. An Anthology of Women’s Travel Writings. Manchester; New York:
Manchester University Press, 2002.
G-J
21
Gautier, Theophile. İstanbul Dünyanın En Güzel Şehri. Profil Yayıncılık, 2007.
22
Genç, Elif Süreyya. 19. Yüzyıl İstanbulu: Bir İngiliz Seyyahın İzlenimleri. Doğu Kitabevi, 2011.
23
Gözütok, Türkan. “19. Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi:
François René de Chateaubriand Örneği.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi no. 44 (2010): 97–117.
24
25
Gravina, Federico. İstanbul’un Anlatımı. İstanbul: Yapı Kredi, 2008.
Grosser, Anna Rilke. Avrupa Saraylarından Yıldız’a: İstanbul’da Bir Hoş Sada. İstanbul: Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
26
Guida, Michelangelo. “De Amicis’ Constantinople and Today’s İstanbul.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 225–237.
27
Halil İbrahim. Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüyle Son Dönem Osmanlı Hayatı: Aşçı Dede’nin Hatıraları
. Edited by Mustafa Koç and Eyyüp Tanrıverdi. 4 vols. İstanbul: Kitabevi, 2006.
28
Hastaoglou-Martindis, Vilma. “Visions of Constantinople/Istanbul from the NineteenthCentury Guidebooks.” Journeys 4, no. 2 (December 2003): 40–57.
29
Johnston, Otto W. “From Istanbul to Waterloo: The Diaries of Sir Robert Wilson.”
Consortium on Revolutionary Europe 1750-1850: Selected Papers (January 2001): 362–372.
K-N
30
Kaplan, Sefa. Batılı gezginlerin gözüyle İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2006.
276
31
32
33
34
35
36
37
———. Istanbul: In the Eyse of Western Travellers. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2008.
Karaermiş, Koray. “Bir İstanbul Aşığının Hatıraları.” Evrensel Kültür no. 202 (Ekim 2008):
40–42.
Kuneralp, Sinan, ed. The Queen’s Ambassador to the Sultan: Memoirs of Sir Henry A. Layard’s
Constantinople Embassy, 1877-1880. Istanbul: Isis Press, 2009.
Le Corbusier. Şark Seyahati: İstanbul 1911. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.
Leontis, Artemis, and Lauren E. Talalay. “A Days Journey: Constantinople, December 9,
1919.” Michigan Quarterly Review 45, no. 1 (Winter 2006): 73–98.
Levi, Mario. İçimdeki İstanbul Fotoğrafları. Doğan Kitap, 2010.
Marino, Elisabetta. “Staging the Orient in Constantinople: The City of the Sultan; and
Domestic Manners of the Turks in 1836 (1837) by Julia Pardoe.” Writers Editors Critics 3, no.
2 (September 2013): 10–19.
38
Marion-Crawford, Francis. 1890’larda İstanbul. İş Bankası Yayınları, 2007.
39
Martin, Guillaume. İstanbul’a Seyahat. İstanbul: İstikbal Kitabevi, 2007.
40
Marx, Magdeleine. İstanbul 1921-Ankara 1922: Makaleler-Anılar. İstanbul: Sosyal Tarih
Yayınları, 2007.
41
Massavetas, Alexandros. Going back to Constantinople Istanbul: A City of Absences. Athens:
Athens News Publications, 2007.
42
43
Melling, Antoine Ignace. İstanbul ve Boğaz Kıyılarına Pitoresk Seyahat. Denizler Kitabevi,
2012.
Meriç, Ümit, Fahrettin Yahşi, Temel Hazıroğlu, Ravza Kızıltuğ. Seyyahların Aynasında
Şehirlerin Sultanı İstanbul. Albaraka Türk, 2010.
44
Miss Pardoe. Şehirlerin Ecesi İstanbul: Bir Leydinin Gözüyle 19. Yüzyılda Osmanlı Yaşamı.
Translated by Banu Büyükkal. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004.
45
Mndzuri, Hakob. İstanbul Anıları, 1897-1940. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002.
46
Mordhorst, J. M. İstanbul’da Gezerken. İstanbul: Ütopya Kitabevi yayınları, 2000.
47
48
49
Muwailiḥî, Ibrâhîm al-, Allen, Roger. Spies, Scandals, and Sultans: Istanbul in the Twilight of
the Ottoman Empire : The First English Translation of Ma Hunalik. Rowman & Littlefield, 2008.
Nalçacı, Nida Nebahat. İstanbul’un 100 Seyyahı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
2011.
Nasuhoğlu, Ahmet Muhtar. Yâd-ı Mâzi ve Hayatımın Tarihi: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir
Hukukçunun Hatıraları. Edited by Ömer Hakan Özalp and Ayşe Raziye Özalp. İstanbul:
Dergâh Yayınları, 2007.
50
Neave, Dorina. Sultan Abdülhamit Devrinde İstanbul’da Gördüklerim. Dergâh Yayınları, 2008.
51
Nerval, Gérard de. İstanbul Yolunda. Parşömen Kitabevi, 2009.
52
53
Neyzi, Ali H. Alma Mater: İstanbul Amerikan Robert Erkek Koleji 1939-1946 Anılarım. İstanbul:
Cem Yayınevi, 2005.
Nowill, Sidney E. P. Constantinople and Istanbul: 72 Years of Life in Turkey. Leicester: Matador,
2011.
277
O-S
54
55
56
57
Özdemir, Volkan Ali. “20.yüzyıl Başında İstanbul’da Bir Japon Gezgin- Kenjiro
Tokutami’nin Türkiye İzlenimleri.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no. 2
(2009): 189–198.
Özkan, Dilek. “Kongo Hakimi Tippo Tip ve Afrika Seyyah Jerome Becker’in Osmanlı
Macerası: Dersaadet’e Ziyaret!” Toplumsal Tarih no. 140 (Ağustos 2005): 92–96.
Parquet, René Du. İstanbul’da Bir Yıl. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008.
Ribble, Jessica. “The Experience of Enemy Space: Istanbul through the Eyes of the Spanish
Other.” International Journal of the Humanities 6, no. 6 (September 2008): 53–58.
58
Sāsānī, Khān Malak. Payitahtın Son Yıllarında Bir Sefir. İstanbul: Klasik, 2006.
59
Schreiner, Peter. “Konstantinopolis’te Seyyahlar ve Rehberleri.” Toplumsal Tarih no. 134
(Şubat 2005): 70–77.
60
61
Scognamillo, Giovanni. Bir Levantenin Beyoğlu Anıları. Agora Kitaplığı, 2009.
Süssheim, Karl. The Diary of Karl Süssheim (1878-1947): Orientalist between Munich and Istanbul.
Stuttgart: F. Steiner, 2002.
T-Z
62
63
64
Talu, Ercüment Ekrem. Geçmiş Zaman Olur Ki: Anılar. Edited by Alaattin Karaca. Ankara:
Hece Yayınları, 2005.
Taşpınar, İsmail. “Avrupalı Seyyahlar Gözüyle Osmanlı Döneminde İstanbul’daki
Gayrimüslimler ve Dinî Hayatlarına Dair Tespitler: XVI-XIX. Yüzyıllar Arası.” Akademik
Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 353–365.
Thalasso, Adolphe. Dersaadet: Saadet Kapısı İstanbul: Türklerin Hayatından Sahneler = Istanbul,
the Gate to Bliss: Scenes from Turkish Life. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2009.
65
Umunç, Himmet. “The Gateway to the East: Byron’s Fabulation of İstanbul in an Oriental
Context.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları no. 16 (2012): 223–231.
66
67
Vaka, Demetra. İstanbul’un Peçesiz Kadınları = the Unveiled Ladies of Stamboul. İstanbul: Kitap,
2003.
Van Millingen, Alexander. Konstantinopolis İstanbul. Translated by Aykut Gürçağlar.
İstanbul: Alkım, 2003.
68
Walker, Marie Adelaide. “Seyahatnamelerden Seçmeler: Pera’da Sokak Satıcıları.” Yemek
ve Kültür no. 11 (2008): 138–148.
69
Washburn, George. Cennetin Sonbaharı: Robert Kolej Anıları. Translated by Z. Bilge Yenice.
İstanbul: Atlantis Yayıncılık, 2002.
70
71
72
Yeğin, Şemsa. Hayal Molaları: İstanbul’un Bir Köyünden Edebiyat Dünyasına. İstanbul: İş
Bankası Yayınları, 2013.
Zariphes, Georgios L. Hatıralarım Kaybolan Bir Dünya: İstanbul 1800-1920. İstanbul: Literatür,
2005.
Zeydan, Corci. İstanbul’a Seyahat. Ark Kitapları, 2012.
278
Yoksulluk
Poverty
1
2
3
4
Açıkalın, Neriman. “A Sociological Study of Working Urban Poor in Istanbul and
Gaziantep.” PhD dissertation, METU, 2004.
———. “Enformel Sektör ve Yoksulluk: Kentsel İşgücü Pazarı Üzerine Etkileri, İstanbul ve
Gaziantep Örnekleri.” Sosyoekonomi 3, no. 6 (2007): 43–62.
———. “Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul ve
Gaziantep Örnekleri.” Journal of International Social Research 1, no. 3 (May 2008): 34–54.
Aydın, Tunay. “Kentsel Yoksulluğun Aşılmasında Sürdürülebilir Mahalle Yenileştirmesi
Yaklaşımı ve Küçükçekmece Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.
5
Çelik, Özlem. “Changing Forms and Strategies of State Intervention in the Housing of the
Poor in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sheffield, 2013.
6
Coşkun, İsmail. İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı. İstanbul: İTO, 2010.
7
Coşkun, İsmail, Alev Erkilet. “Kapıya Geleni Geri Çevirmeme: İstanbul Esnafının Dilencilik
Olgusuna Bakış Açısı.” Sosyoloji Dergisi no. 20 (Haziran 2010): 1–21.
8
9
10
11
12
13
Çoştu, Kamil. “Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel Yapısı (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.
Durgun, Özlem, Demet Çak. “Yoksul Kent Nüfusunun İstihdam Yapısı ve Geçinme
Biçimleri: İstanbul Örneği.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 20 (2010):
32–55.
Ener, Mine. “Religious Prerogatives and Policing the Poor in Two Ottoman Contexts.” The
Journal of Interdisciplinary History 3, no. 35 (2005): 501–511.
Erkilet, Alev. “Sınıf-Altı: Kuramsal Tartışmalar ve İstanbul Tarihi Yarımada’ya Uygulanma
İmkânları.” ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, no. 36 (2011): 137–
146.
Gümüş, Dilek. “Kentsel Yoksulluk ve Kentlileşme Sürecinde İki Örnek: Karanfilköy ve
Derbent Mahalleleri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.
Işık, Oğuz, and M. Melih Pınarcıoğlu. Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları:
Sultanbeyli Örneği. Istanbul: İletişim, 2001.
279
14
———. “Nöbetleşe Yoksulluktan Kuralsız Yoksulluğa.” Görüş: Türkiye Sanayicileri ve
İşadamaları Derneği Yayın Organı no. 55 (2003): 50–53.
15
İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Sempozyumu 6-7 Mart 2007. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2007.
16
Kahraman, Fatih. “Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar: İstanbul Sancaktepe
Kemal Türkler Mahallesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 2011.
17
18
19
Karakışla, Yavuz Selim. “İstanbul’da Sokak Çocuklarının Toplattırılması (1914).” Toplumsal
Tarih 20, no. 128 (Ağustos 2004): 98–101.
Karatay, Abdullah. İstanbul’un Sokakları ve Çalışan Çocuklar: Göç ve Kent Yoksulluğu. Ankara:
SHÇEK, 2001.
Kesgin, Bedrettin. “Yoksulluğa Yerel Müdahale ‘ Sosyal Belediyecilik’ Karşılaştırmasında
Eminönü ve Beşiktaş Belediyeleri Örnekleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.
20
Korkmaz, Esfender, Burhan Baloğlu, Kutluk Kağan Sümer, Nagihan Oktayer, Murat Çak.
Mikrokredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Ticaret
Odası, 2004.
21
Kuyucu, Tuna. “Poverty, Property and Power: Making Markets in Istanbul’s Low-Income
Informal Settlements.” Ph.D. dissertation, University of Washington, 2009.
22
Ocak, Ersan. “Yeni İstanbul-Yeni Yoksulluk.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 109–112.
23
Öner, Avni. “İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Çalışan Çocuklar ve Sorunları.” Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.
24
Pınarcıoğlu, M. Melih, and Oğuz Işık. “1980 Sonrası Dönemde Kent Yoksulları Arasında
Güce Dayalı Ağ Ilişkileri: Sultanbeyli Örneği.” Toplum ve Bilim 89 (Yaz 2001): 31–61.
25
26
———. “Segregation in Istanbul: Patterns and Processes.” Tijdschrift Voor Economische En
Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography) 100, no. 4 (September 2009): 469–
484.
———. “Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Yıkıcı Gücü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003):
114–117.
27
______. “Not Only Helpless but Also Hopeless: Changing Dynamics of Urban Poverty in
Turkey, the Case of Sultanbeyli, Istanbul.” European Planning Studies 16, no. 10 (November
2008): 1353–1370.
28
Soytemel, Ebru. “The Power of the Powerless: Neighbourhood Based Self-Help Networks
of the Poor in Istanbul.” Women’s Studies International Forum 41 (December 2013): 76–87.
29
30
Şentürk, Murat. “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri.”
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.
Torun, İhsan. “Sokakta Çalışan Çocuklar ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2001.
31
Turan, Dilek. “Sulukule Mücadelesi: Yoksulluk.” Birikim 241 (May 2009): 52–58.
32
Uslu, Özden. “Experience of Street Children in Istanbul: An Exploration of Street Life and
the Meaning of Home.” MA Thesis, Yeditepe University, 2004.
33
Üstündağ, Nazan. “Ehlileştirilmiş Yoksulluğumuz, Millileştirilmiş Yolsuzluğumuz: Bir
Esenyurt Hikayesi.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 126–131.
280
34
Yaman, Ergin. “Çeşitli Meslek Elemanlarının Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa İlişkin
Görüşleri: Ankara ve İstanbul İlleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
2008.
35
Yıldırım, Haydar Okan. “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak
İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar.” Yüksek Lisans
Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2008.
36
Yılmaz, Bediz. “Entrapped in Multidimensional Exclusion: The Perpetuation of Poverty
Among Conflict-Induced Migrants in an İstanbul Neighborhood.” New Perspectives on
Turkey no. 38 (2008): 205–234.
37
———. “Türkiye’de Sınıf-Altı: Nöbetleşe Yoksulluktan Müebbet Yoksulluğa.” Toplum ve
Bilim 113 (2008): 127–145.
281
Tüketim
Consumption
1
Açan, Bora. “Kolayda Mallarda Müşteri Profili ve Tüketim Tercihleri: İstanbul Halk Ekmek
Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21,
no. 2 (2007): 261–280.
2
Akbalık, Esra. “Tüketim Kültürünün Etkisinde Değişen Kentsel Yaşam Biçimleri ve
Küresel Kentler: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.
3
Altuna Korkut, Oylum, Ceyda Aysuna. “Tüketicilerin Kitap Satın Alma Sürecinde Rol
Oynayan Unsurlar ve Bu Unsurların Tüketicilerin Demografik Özellikleri Açısından
İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Pilot Çalışma.” ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 8, no. 31 (2009): 209–219.
4
Bayrak, Sezen. “Patterns of Eating out in Contemporary Beyoğlu: A New Middle ClassOriented Approach.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2011.
5
Boyacı, Yonca. “Changing Theory of Consumption and Geography of Retailing-Mapping:
The Transformation of Retail Landscapes in İstanbul in the Post 1990 Period: A
Perspective from Developing Countries.” PhD dissertation, METU, 2002.
6
Çiftyıldız, Saim Saner, Nihal Sütütemiz. “Prestijli Otomobil Markalarında Lüks
Algılamasının Satın Alma İstekliliğine Etkisi: İstanbul ve Sakarya Örneği.” Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi 10, no. 38 (2011): 229–244.
7
Erdoğan, Birsen Eygi, Sühendan Mol, and Serap Coşansu. “Factors Influencing the
Consumption of Seafood in İstanbul, Turkey.” Turkish Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences 11, no. 4 (December 2011): 631–639.
8
Georgeon, François. “Ottomans and Drinkers: The Concumption of Wine and Alcohol in
Istanbul in the 19th Century.” In Outside in: On the Margins of the Modern Middle East, edited
by Eugene Rogan. London, New York: I.B. Tauris, 2012.
9
Gezer, Zeynep Ceylan. “Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel ve Mekansal Farklılaşmalar;
Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
2010.
10
Global Refund Turistik Hizmetler. “Istanbul Shopping Map, Tax Free Shopping: Turkey.”
İstanbul: Global Refund Turistik Hizmetler A.Ş, 2010.
282
11
12
13
14
Güneşer, Muhammet Tahir. “Elektronik Ticaretin Dayanıklı Tüketim Malları Sektörüne
Etkileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.
Karabulut, H. Zeynep. “İstanbul`da Alışveriş Merkezleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2002.
Oraman, Yasemin, and Gökhan Unakıtan. “Analysis of Factors Influencing Organic Fruit
and Vegetable Purchasing in Istanbul, Turkey.” Ecology of Food & Nutrition 49, no. 6
(November 2010): 452–466.
Özcan, Burcu. “Sosyolojik Olarak Tüketim ve Boş Zaman: İstanbul Olivium Outlet Center
ve Galleria Alışveriş Merkezi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.
15
16
17
18
19
Sait, Abdullah. “Modernizmin Geleneksel Yapı ve Tüketim Kalıpları Üzerindeki Etkisi ve
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2002.
Shopping Guide İstanbul: 2003. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.
Sözen, Ülker. “Gentrification, Cosmopolitanism, and Consumption in the Beyoğlu District:
A Case Study of Metropolitan Habitus.” MA Thesis, Koç University, 2010.
Tan Çelebi, İpek. “Distinctive Consumption Practices in Urban Everyday Life. ‘A Case
Study of Kanyon Shopping Mall in İstanbul.’” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2007.
Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması I. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2004.
20
Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması II. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2004.
21
22
Turan, Melis. “The Shopping Styles of Istanbul Citizens during the Economic Crisis.” MA
Thesis, Marmara University, 2010.
Ünal, Sevtap, Cem Ceylan. “Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul
ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi 22, no. 2 (2008): 265–283.
23
Üstündağ Selamoğlu, Esra. “Furniture and Household Goods in Late Nineteenth Century
İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.
283
Arkeoloji ve kent
Archaeology and the city
1
Ahunbay, Zeynep. “Büyük Saray Bölgesine İnşa Edilen Otel Nedeniyle: Arkeolojik Park
İstanbul İçin Bir Hayal Mi?” Toplumsal Tarih 24, no. 170 (Şubat 2008): 18–21.
2
3
4
5
6
7
8
Akaş, Ceyda. Haliç’in Kıyısında Endüstriyel Arkeoloji. İstanbul: Rahmi Koç Müzesi, 2007.
Akşit, Ahmet. “Ayrılık Çeşmesi’nde Kurtarma Kazısı.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım
2010): 12–13.
———. “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan İle Söyleşi Marmaray Yenikapı Kazılarında Son Durum.” Toplumsal Tarih no. 202 (Ekim 2010): 14–20.
Atik, Şeniz. “Kadıköy Altıyol’da Arkeolojik Çalışmalar.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 90–93.
Aydoğdu, Yasemin. “Kentsel Arkeolojik Koruma Alanlarının Yönetimi: İstanbul Yenikapı
Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.
Başgelen, Nezih. İstanbul Tarihi Yarımada ve Arkeoloji, 1860-1960: Genel Bir Bakış. İstanbul:
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007.
2004-2011 Fotoğraflarla Kazı Günlüğü: İstanbul Marmaray ve Metro Ulaşım Projesi Arkeolojik
Kazıları = Excavation Photo Diary: Archaeological Excavations for the İstanbul Marmaray Metro
Transportation Project. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2012.
9
Bolognesi Recchi Francescini, Eugenia. “The Scholae of the Master of Offices as the Palace
Praetorium. ” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 231-257.
10
Cengizkani Ali. “Silahtarağa Bir Endüstri Arkeolojisi Anıtı.” Arredamento Mimarlık no. 171
(Temmuz-Ağustos 2004): 96–102.
11
Çeziker, Ahu. “Urban Rescue Archaeology: Yenikapı Excavations in Istanbul as a Case
Study.” MA Thesis, Koç University, 2011.
12
Denker, Asuman. “Eski Sultanahmet Cezaevi Bahçesi’ndeki (Büyük Saray Bölgesi) Kazı
Çalışmaları.” Mimar.ist 9, no. 31 (March 2009): 91–97.
13
Erdinç, Selcen. “Endüstri Arkeolojisi Kapsamında İstanbul’daki 19. yy. Endüstri
Yapılarında İşlev Dönüşümüne Bağlı Mimari Mekan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, 2002.
284
14
Girgin, Çiğdem. “La porte monumentale trouvée dans les fouilles près de l'ancienne
prison de Sultanahmet.” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 259-290.
15
Gökçay, Metin. “İstanbul Kent Arkeolojisi.” Mimar.ist 7, no. 24 (Haziran 2007): 89–93.
16
Gökçay, M. Metin, Rahmi Asal. “Excavations in Küçük Ayasofya Street, Eminönü,
İstanbul.” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 207-230.
17
18
19
20
21
22
Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı: Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları. İstanbul: Vehbi Koç
Vakfı, 2007.
Günsenin, Nergis, ed. Between Continents: Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and
Ship Archaeology, Istanbul 2009. İstanbul: Ege Yayınları, 2012.
Kızıltan, Zeynep. İstanbul’da Arkeoloji: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiv Belgeleri: 1970-2010.
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.
Kocabaş, Ufuk. The “Old Ships” of the “New Gate” / Yenikapi’nin Eski Gemileri Istanbul. Ege
Yayınları, 2012.
Kocabaş, Ufuk, ed. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu
Bildiriler Kitabı 5-6 Mayıs 2008 = Istanbul Archaeological Museums Proceedings of the Symposium
on Marmaray-Metro Salvage Excavations 5th-6th May 2008. İstanbul: İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğü, 2010.
Mehmetoğlu Güneş, Bilge. “Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik
Değerleri Koruma İlişkisi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2008.
23
Meriç, Engin. Jeoloji ve Arkeoloji: İstanbul ve Yakın Çevresinin 8000 Yıllık Geçmişinden Kesitler.
İstanbul: Mimarlar Odası Bakırköy BKBT, 2010.
24
Özdoğan, Mehmet. “Yenikapı-Marmararay Kazıları: Bir Durum Saptaması.” Toplumsal
Tarih no. 177 (Eylül 2008): 12–13.
25
26
27
Pasinli, Alpay. İstanbul Arkeoloji Müzesi. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Merkezi, 2003.
Pinon, Pierre. “Le projet de parc archéologique d'Istanbul de Henri Prost et sa tentative
de mise en oeuvre par Albert Gabriel.” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 181-205.
Rose, Mark, and Şengül Aydıngün. “Under Istanbul.” Archaeology 60, no. 4 (July 2007): 34.
28
Stories from the Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı. İstanbul: İstanbul Archaeological
Museums Press, 2012.
29
Waksman, Sylvie Yona, Nihal Erhan, Süleyman Eskalen. “Les ateliers céramiques de
Sirkeci (İstanbul). Résultats de la campagne 2008.” Anatolia Antiqua no. XVII (2009): 457467.
30
Waksman, Yona, Nihal Erhan, Süleyman Eskalen. “Caractérisation des céramiques
produites dans les ateliers de Sirkeci (Istanbul). Résultats de la campagne 2009.” Anatolia
Antiqua no. XVIII (2010): 329-337.
31
Yıkıcı, Ayşe. “Kentsel Arkeolojik Alanların Korunmasına Yönelik Planlama Yaklaşımları:
Yenikapı Arkeolojik Alan Yönetim ve Yönlendirme Rehberi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ,
2010.
285
Diğerleri
Others
A-C
1
Abay, Ali Rıza, Yüksel Bekaroğlu Doğan, eds. İstanbul Yaşlılık Günleri: “İstanbul Yaşlılık
Çalıştayı Kitabı” 20 Mart 2012. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012.
2
3
4
5
Alpay, Şafak. “Amaç İstanbul’u Bilişim Başkenti Haline Getirmek [Söyleşi].” Sigorta
Dünyası no. 533 (Ekim 2005): 32–35.
Altın, Uğur. “20. Yüzyıl Başlarında Japonların İstanbul’da Enformasyon Faaliyetleri:
Kobayashi Tetsunosuke’nin ‘Galata Kulesi’nden’ Eseri.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi, 2012.
Aracı, Neslihan. “İstanbul’daki Bilgi ve Belge Merkezleri’nde Bulunan Şahıs Arşivleri
Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.
Bağbars, Sebahat. “Cumhuriyet Dönemi Giyim Kuşamında... Bir Marka: Beyoğlu
Olgunlaşma.” Popüler Tarih 6, no. 66 (Şubat 2006): 77–84.
6
Belgium in the Ottoman Capital, from the Early Steps to “La Belle Epoque”: The Centenary of “Le
Palais de Belgique”, 1900-2000. Istanbul: Consulate General of Belgium, 2000.
7
Berk, Süleyman. “İstanbul Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitâbelerinden Seçmeler).”
Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 367–389.
8
9
10
11
12
Bilgin, Arif. “Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü.” Akademik Araştırmalar Dergisi
12, no. 47–48 (2011 2010): 229–245.
Bilgiseven, Ömer. “İstanbullunun Ekmeği Avrupalı Oluyor [Söyleşi].” Gıda Teknolojisi 11,
no. 4 (Nisan 2007): 52–58.
Birkiye, Atilla. İstanbul’da Aşıklar İçin Buluşma Yerleri. İstanbul: Özgür Yayınları, 2010.
Cemgil, Cem. “İnternet Kafeler: Oyun ve Cemaat.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 177–
179.
Çağlar, Yusuf, ed. İstanbul Ezanları = Istanbul Azans. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti, 2010.
286
13
14
15
Çelik, Reyhan, and Renata Aktaş. “Rus Şövalyesi N. Gumilyov’un İstanbul Durağı.”
Karadeniz no. 9 (2011): 80–87.
Chicaru, Inaba. “Rus-Japon Savaşı Esnasında ve Sonrasında İstanbul’da İki Japon Tüccar:
Nakamura Kenjiro, Yamada Torajiro.” Toplumsal Tarih no. 176 (Ağustos 2008): 76–84.
Cichocki, Nina. “Continuity and Change in Turkish Bathing Culture in Istanbul: The Life
Story of the Çemberlitaş Hamam.” Turkish Studies 6, no. 1 (Spring 2005): 93–112.
D-F
16
Delikgöz, Ömer, Fulya Alıç. “Osmanlı İstanbul’unda Bulunan Bazı Müslim ve Gayrimüslim
Mezarlıklarındaki Kimi Semboller.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları no. 13
(2010): 113–131.
17
18
Demirel, Fatmagül. Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler, Son Ziyafetler. İstanbul:
Doğan Kitap, 2007.
Derrida, Jacques. “İstanbul Mektubu.” Cogito no. 47–47 (Özel sayı: Derrida: Yaşamı
Yeniden Düşünürken) (2006): 17–36.
19
20
Dilsiz Dağaltı, Aslı. “Galata Muhallebicisi, İstanbul.” Yapı no. 342 (May 2010): 28–31.
Dumanlı, Pelin. “Offal: As a Food Culture in İstanbul Cuisine.” MA Thesis, Istanbul Bilgi
University, 2013.
21
Dyoulgerov, Milen Filipov. “The Straits Question Revisited: Legal and Policy Dimensions of
the Current Dispute over the Straits of Istanbul, Chanakkale, and the Sea of Marmara.”
Ph.D., University of Delaware, 2001.
22
Ekşi, Nuray. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nden Geçen Yabancı Gemilerin
Haczi. İstanbul: Epsilon, 2006.
23
Eldem, Edhem. “II. Mehmed İle V. Mehmed Reşad’ın Ölümleri ve Cenazeleri: İstanbul’da
İlk ve Son Padişah Ölümleri.” Toplumsal Tarih no. 110 (Şubat 2003): 56–61.
24
———. İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri. İstanbul: Osmanlı
Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2005.
25
26
Engin, Vahdettin. “1807’de İngiliz Topları Dersaadet Önündeydi: İstanbul’u Sarsan 10
Gün.” Popüler Tarih no. 14 (Temmuz-Ağustos 2001): 30–35.
Ergin, Nina. “Continuity and Change in Turkish Bathing Culture in Istanbul: The Life Story
of the Çemberlitaş Hamam.” Turkish Studies 6 (2005): 93–112.
27
———. “İstanbul Hamam Kültüründe Süreklilik ve Değişim: Çemberlitaş Hamamı’nın
Öyküsü.” Arkeoloji ve Sanat Dergisi no. 133 (2010): 115–133.
28
Fell, C. “Language Use within Bilingual Families : Stories from Istanbul.” Ph.D.
dissertation, Canterbury Christ Church University, 2012.
29
Ford, John M. T. “Haidar Pasha Cemetery, Istanbul.” Journal of Medical Biography 13, no. 2
(May 2005): 112.
30
Fournatzopoulou, Evdokia. “The Legal Status of the Straits of Istanbul, the Straits of
Çanakkale and the Marmara Sea, 1945-2004.” International Journal of Maritime History 16,
no. 2 (December 2004): 247–264.
287
G-J
31
Göksu, Sema. “İstanbul Lalesi Nasıl Yok Oldu.” Popüler Tarih 4, no. 9 (2000): 26–30.
32
Gündoğlu, Cihangir. “İstanbul Himaye-i Hayvanat Cemiyeti, 1912: Doksan Yıl Önce
İstanbullu Hayvanseverler.” Toplumsal Tarih no. 116 (Ağustos 2003): 10–17.
33
———. “İstanbul Şehri Muhipleri Cemiyeti (1911): İstanbul’u Sevmezse Gönül, Aşkı Ne
Anlar?” Toplumsal Tarih no. 121 (Ocak 2004): 14–23.
34
Gündüz, Doğan. “Emektar Kulenin Unutulmuş Bir Hizmeti: Galata Kulesi’ndeki Saatleri
Ayarlama Küresi.” Toplumsal Tarih no. 126 (Haziran 2004): 26–29.
35
Gürel, Deniz. “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politika Üzerindeki Etkileri:
İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.
36
Hathaway, Jane. “Eunuch Households in Istanbul, Medina, and Cairo During the Ottoman
Era.” Turcica: Revue d’Etudes Turques 41 (June 2009): 291–303.
37
Hoenkamp-Mazgon, Marlies. İstanbul’da Hollanda Sarayı: 1612’den beri elçilik binasi ve
sakinleri. Hollanda Kraliyeti, Istanbul Başkonsolosluğu, 2009.
38
Irzık, Gürol. “Hans Reichenbach in Istanbul.” Synthese 181, no. 1 (July 2011): 157–180.
39
İşipek, Ali Rıza. İstanbul’un Kuğuları Saltanat Kayıkları. Translated by Nurcan Bal and
Mehmet Aktaş. İstanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2010.
40
İşler, Didem. “Evkâf Defterlerindeki Keşif Belgelerine Göre 19-20. Yüzyıllarda ÜsküdarVâlide-i Atîk Camii’nde Yapılan Fizikî Müdahaleler ve Değişiklikler: Sultân II. Mahmud, I.
Abdülaziz ve V. Mehmed Dönemleri.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2012.
41
İstanbul Congress and Festivals Projects: Boğaziçi University Class of 2005. İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi, 2005.
42
“İstanbul Hayvanat Bahçesi.” Yapı no. 268 (March 2004): 75–80.
43
İstanbul: 2010 Yılı Kongre İstatistik Raporu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.
44
45
İstanbul’da Bulunan Ashab-ı Kiram Kabir ve Makamları: Ziyaret Defteri. İstanbul: Çamlıca
Yayınları, 2009.
Iwano, Nao, and Ayaka Amaha Öztürk. “Fishing at the Galata Bridge, İstanbul, in
2011-2012.” Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 18, no. 2 (June 2012): 223–
237.
K-N
46
Kaçar, Mustafa. “Osmanlı Ordusunda Görevli Fransız Subayı Saint-Rémy’nin İstanbul’daki
Top Döküm Çalışmaları (1785-87).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 5, no. 1 (2003): 33–50.
47
Kadıoğlu, Sevtap, and Erginöz Şahinbaş. “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach
(1891-1953).” Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi no. 19 (2011): 159–173.
48
49
Karahasanoğlu, Selim. “Maçka-İstanbul Arasında Bir Osmanlı Alimi, Karahasanoğlu
Mehmed Ali Efendi (1852-1914).” Tarih İncelemeleri Dergisi 27, no. 1 (2012): 149–183.
Kavukçuoğlu, Deniz. Bir Yolculuk Öyküsü: İstanbul Kitap Fuarının Yirmibeş Yılı. İstanbul:
TÜYAP, 2006.
288
50
Kechriotis, Vangelis. “Ussama Makdisi İle Söyleşi Lübnan ABD’den, İstanbul Lübnan’dan
Nasıl Gözüküyor?” Toplumsal Tarih no. 223 (Temmuz 2012): 78–84.
51
Kontovas, Nicholas. “Lubunca: The Historical Development of Istanbul’s Queer Slang and a
Social-Functional Approach to Diachronic Processes in Language.” M.A., Indiana
University, 2012.
52
Konuk, Kader. East-West Mimesis: Auerbach in Turkey. Stanford, Calif: Stanford University
Press, 2010.
53
Küçüksipahioğlu, Birsel. “İstanbul Nasıl Başkent Oldu?” Popüler Tarih no. 54 (Şubat 2005):
18–23.
54
Kumaş, Nursal. “İstanbul Halkevlerinin Faaliyetleri (1939-1945).” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2003.
55
Kurtbil, Zeynep Hatice. “Kadıköy Taşköprü Caddesi Mezarlığı (Batı Yönündeki 19. Yüzyıl
Mezar Taşlarının Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi).” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2009.
56
57
58
59
60
61
Kutlu, Sacit. “Ermeni Alfabesinin 1500, Matbaanın 400. Yılı Kutlamaları: İstanbul’da 12
Ekim 1913’de Çifte Jübile.” Toplumsal Tarih no. 156 (Aralık 2006): 60–65.
Leiser, Gary. “The Dawn of Aviation in the Middle East: The First Flying Machines Over
Istanbul.” Belleten 69, no. 256 (December 2005): 937–1014.
Malkoç, Eminalp. Devrimin Kültür Fidanlığı: Halkevleri ve Kadıköy Halkevi. İstanbul: Derlem
Yayınları, 2009.
Marmara, Rinaldo. “Barışsever Papa’ya İstanbul Halkının Şükran İfadesi: Papa XV. Benua
Anıt-Heykeli.” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 64–68.
Mazak, Mehmet. Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Tarihi: Tanzifat-ı İstanbul. İstanbul:
Yeditepe Yayınevi, 2011.
Menteş Gürler, Ayşe, Ali Yiğit. “Dr. Abdullah Cevdet’in İçtihad Dergisinde Yayınlanmış
Makalesi: İstanbul’da Köpekler.” Toplumsal Tarih no. 215 (Kasım 2011): 66–71.
62
Meyer, James H. “For the Russianist in Istanbul and the Ottomanist in Russia: A Guide to
the Archives of Eurasia.” Ab Imperio no. 4 (October 2008): 281–301.
63
Morley, David. “Istanbul Tales.” Soundings 37, no. 1 (November 2007): 45.
64
Neville, Peter. “Nevile Henderson in Constantinople, Cairo and Belgrade: The Prototype
Appeaser?” Byzantine & Modern Greek Studies 24 (January 2000): 194–210.
O-S
65
66
67
68
69
Oral, Atilla. Üsküdar Faciası. İstanbul: Demkar Yayınevi, 2008.
Önkol, Beste. “Meşhur ’Yokuş’un Renkleri Yeniden Hayat Buluyor ’Kitaphaneden
Yayınevine Babıali’.” Popüler Tarih 5, no. 53 (Ocak 2005): 66–72.
Özacun, Orhan. “Halkevlerinin Kuruluşu ve Atatürk Döneminde İstanbul Halkevlerini
Faaliyetleri, 1932-1938.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.
Özalp, Ömer Hakan. Kazan’la İstanbul Arasında Bir Âlim: Rızâeddin Bin Fahreddin. İstanbul:
Dergâh Yayınları, 2001.
Özen, Ege. “Bir Kitap, Bir Sergi: İstanbul’da Ölüm.” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006):
56–59.
289
70
Palantzas, Nikistratos. “Perplexed by the European Union : Examining Euro-Sceptic
Manifestations towards Turkey’s Accession to the European Union among Citizens of
Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Bristol, 2010.
71
Peçe, Uğur. “İstanbul’da Buluşma.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 4 (2006): 317–321.
72
73
74
Pehlivan, Abdülhamit. “Ölüm ve Sonrasına Ait Günümüz Halk İnançlarının Teolojik Alt
Yapısı (İstanbul/Maltepe Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.
Sakınç, Mehmet. İstanbul Saint Joseph Lisesi Tarihi Bitki Koleksiyonu. İstanbul: İş Bankası
Yayınları, 2013.
Schick, İrvin C. “İstanbul’da 1910’da Gerçekleşen Büyük Köpek İtlâfı: Bir Mekan Üzerinde
Çekişme Vakası.” Toplumsal Tarih no. 200 (Ağustos 2010): 22–33.
T-Z
75
76
77
Taktak, Şafak, İbrahim Uzun, İbrahim Balcıoğlu. “Gender Differences in Completed
Suicides in Istanbul, Turkey.” Journal of Affective Disorders 145, no. 3 (March 2013): 394.
Taktak, Şafak, İbrahim Üzün, İbrahim Balcıoğlu. “İstanbul’da Tamamlanmış İntihar
Olgularının Psikolojik Otopsisi.” Anadolu Psikiyatri Dergisi 13, no. 2 (Haziran 2012): 117.
Temizkan, Abdullah. “Lehistanlıların İstanbul’da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya’ya Lejyon
Gönderme Girişimleri.” Türklük Bilimi Araştırmaları no. 28 (2010): 363–393.
78
79
Tepeler, Meltem Bayazıt. Düğünler ve İstanbul = Weddings and İstanbul. İstanbul: Doğan
Kitap, 2010.
Tığcı, Sibel. “İstanbul Divanyolu’nda Sultan II. Mahmud Türbesi’nin Haziresindeki Mezar
Taşları.” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2010.
80
81
82
83
84
85
Timur, Taner. “Gustave Flourens, İstanbul’da Bir Komün Kahramanı.” Evrensel Kültür no.
141 (Eylül 2003): 14–18.
Toprak, Zafer. “Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul Sokaklarında Marjinaller: Hırsızlar,
Dolandırıcılar, Yankesiciler.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 38
(2008): 275–279.
Toumarkine, Alexandre. “Seni Unutursam İstanbul.” Toplumsal Tarih no. 192 (Aralık 2009):
94–95.
Tuna, Serkan. “New Year Celebrations in İstanbul (1926-1938).” International Review of
Turkology 4, no. 8 (July 2011): 41–49.
Turan, Lokman. “İstanbul Dergâhları Hakkında Bilinmeyen Bir Eser: Lutfî’nin HânkâhNâmesi.” Türkbilig no. 21 (2011): 22–48.
Türkoğlu, Ömer. Bin bir buse: 1923-24 İstanbul’undan erotik bir dergi. Kitap Yayınevi, 2005.
86
Tutel, Eser. “İstanbul Dün de Tekin Sayılmazdı!” Toplumsal Tarih no. 134 (Şubat 2005): 64–
68.
87
Ünal, Ertan. “İstanbul’da Zeplin Heyecanı.” Popüler Tarih 5, no. 51 (Kasım 2004): 76–81.
88
89
______. “Başkent İle İstanbul, Telefon Tellerinde Buluştu... ’Alo! Burası Ankara!” Popüler
Tarih no. 59 (Temmuz 2005): 34–39.
Uyan Semerci, Pınar. Hayalden Gerçeğe: Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi. İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.
290
90
91
Uzun, İbrahim, Osman Celbis, Çetin Lütfi Baydar, and Nevzat Alkan. “Foreigners Dying in
Istanbul.” Journal of Forensic Sciences 54, no. 5 (September 1, 2009): 1101.
Wolf-Gazo, Ernest. “Cultural Life in 20th Century Istanbul and the German Exile
Scholars.” Akademik Araştırmalar Dergisi no. 47–48 (2011 2010): 203–228.
92
93
Yalçıner, Necla. “İstanbul Türkçesi Konuşma Dili Hakkında Bir Araştırma (1930-1950
Yılları Arası).” Türk Dili no. 609 (Eylül 2002): 712–723.
Yaman, Yılmaz. “Türkiye’deki STK Gelişiminde İstanbul Panaroması.” Sivil Toplum:
Düşünce ve Araştırma Dergisi 1, no. 2 (Nisan 2003): 125–126.
94
95
96
97
98
Yıldırım, Asım. Duru Türkçe: Sık Yapılan Söyleme Yanlışları ve İstanbul Türkçesi. Ankara:
Yakamoz Yayıncılık, 2007.
Yıldız, Kemal. “İstanbul Halk Evleri’nin Faaliyetleri (1946-1951).” Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2004.
Yılmaz, Cuma Ali. “H.C. Wels Cihan Tarihin Umumi Hatları İstanbul 1927 Adlı Eserin
Transkripsiyon ve Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2012.
Zarinebaf, Fariba. “From Istanbul to Tabriz: Modernity and Constitutionalism in the
Ottoman Empire and Iran.” Comparative Studies of South Asia, Africa, & the Middle East 28, no.
1 (April 2008): 154–169.
Zu Fürstenberg, Nina. “Foreword: İstanbul Seminars: Philosophers Bridge the Bosporus.”
Philosophy & Social Criticism 36, no. 3/4 (2010): 261–263.

Benzer belgeler