Okuldan İse Gecis Sürec ve Teknikleri

Transkript

Okuldan İse Gecis Sürec ve Teknikleri
DERS NOTLARI
A.Ü. EÐ ÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ
EYLÜL 2002
2
ÝÇÝNDEKÝLER
Önsöz.........................................................................................................................3
BÖLÜM I ..................................................................................................................5
GÝRÝÞ ........................................................................................................................5
ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK..............................................................6
BÖLÜM II .................................................................................................................9
ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI .............................................................................9
Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama .................................................................................10
Özgeçmiþ Hazýrlama ................................................................................................11
Online Özgeçmiþler Hazýrlama Üzerine BazýÝpuçlarý..........................................14
Ýþe Baþvuru Mektubu ...............................................................................................15
Portfolyo Hazýrlama .................................................................................................16
Bilgi Toplama Görüþmesi.....................................................................................18
BÖLÜM IV..............................................................................................................22
AÇIK ÝÞLERE ULAÞMAK ÝÇÝN KULLANILACAK KAYNAKLAR ............22
Arkadaþlar, Tanýdýklar ve Akrabalar.....................................................................22
Okullarýn Ýþ Bulma Destekleri ..............................................................................23
Doðrudan Ýþverene Ulaþmak.................................................................................25
Eleman Ýlanlarý.....................................................................................................26
Ticari ve Mesleki Dergiler....................................................................................27
Kamu Ýþ Bulma Kurumlarý...................................................................................28
Kamu Personel Sýnavlarý......................................................................................29
Devlet Bakanlýklarý..............................................................................................29
Belediyeler...........................................................................................................30
Özel Ýstihdam Kurumlarý......................................................................................30
Ýnternet.................................................................................................................31
BÖLÜM V...............................................................................................................33
Mezunlarýn Ýþe Geçmelerinde Okul ve Eðitimcilerin Rolü........................................33
Okuldan Ýþe Geçiþ Modeli ....................................................................................37
Kýsmi ZamanlýÖðrenci Ýstihdamý.........................................................................38
BÖLÜM VI..............................................................................................................42
Okuldan Ýþe Geçiþte Ailenin Yeri .........................................................................42
KAYNAKÇA...................................................................................................44
ÇERÇEVELER....................................................................................................45
3
Önsöz
Çalýþma yaþamý insanlarýn günümüzde ulaþtýðý yaþam düzeyinin ve standardýnýn
üretildiði yerdir. Toplumlarýn sahip olduklarý fiziksel ve beþeri kaynaklar da önemli ölçüde
çalýþma etkinliðinin bir sonucudur. Evlerde kullandýðýmýz basit araç gereçlerin, karmaþýk
yüksek teknoloji ürünü eðlence ve eðitim araçlarýnýn üretimi de asýl olarak çalýþma
örgütlenmesinin bir sonucudur. Sadece fiziksel olan deðil önemli ölçüde, toplumlarýn sahip
olduðu bireysel-kümesel davranýþlarýn kültürel nitelikte olanlarýda giderek daha çok çalýþma
yaþamý ile entegre bir hale gelmekte ya da pek çok konuda zaten çalýþma yaþamýnýn bir
uzantýsýolarak ortaya çýkmaktadýr. Eðitim sürecinin asýl olarak toplumsallaþma aracýolduðu
düþünüldüðü durumda
dahi, eðitim sürecinin de çalýþma yaþamý ve örgütlenmesinin
etkilerinden kaçýnamaz olduðu görülmektedir. Bir insanýn yaþamýný tümüyle saran etkileri
nedeniyle çalýþma örgütlenmeleri, bir baþka deyiþle iþ dünyasýbelli bir olgunluk yaþýna gelen,
eðitimini tamamlayan ya da çeþitli nedenlerle küçük yaþta kendi veya kendisiyle birlikte
ailesinin geçimini saðlama ya da ona katkýda bulunma zorunluluðu ile karþýlaþan çocuklar için
yaþamý kazanma/ yeniden üretme yeridir. Özellikle çocuklarýn ve eðitim çaðýndaki genç
ergenlerin çalýþma yaþamýnda bulunma zorunluluklarý o ülkenin sahip olduðu üretim
düzenlemeleri ve biçiminin yetersizliði ve ayýbýdýr. Bu tür sorunlarýn çözülmesinin yolu
çalýþma yaþamýnýn daha iyi düzenlenmesine yolaçacak toplumsal, kültürel, eðitsel geliþmeler
ve siyasal (yasal) ve ekonomik düzenlemelere yönelik mücadeleler içinde yeralmaktadýr.
Bununla birlikte her bireyin mevcut sorunlar ve güçlükler karþýsýnda ayakta durmasýný ve
daha iyi bir yaþam sürmesini saðlayacak birikimleri kazanma yönünde çaba göstermeyi de
ertelememesi gerekir. Eðitim süresinin uzamasý nedeniyle bir çok ülkede iþ yaþamýna geçiþ
giderek ileri yaþlara uzatýlýyor olsa da çalýþma yaþamý gençlerin içine dalmak zorunda
olduklarýve geleceklerini arayacaklarýbir yaþama alanýolacaktýr.
Çalýþma öðrenmenin durmasý ve sadece öðrenilmiþ olanlarýn uygulanmaya baþladýðý
bir süreç deðil, öðrenmelerin yaþayarak sürdürüldüðü bir alan olmalýdýr. Bu olmadýðýnda
çalýþma insaný mutlu etmez, yalnýzlaþtýrýr ve bir makineye dönüþtürür. Makineler, niteliði
gereði üretim sürecinde kullanýlmalarý sýrasýnda deðer kaybýna uðrarlar ve bir süre sonra
yerlerine gelen daha iyileri ile deðiþtirilerler. Emeðin sahibi insan ise üretim sürecinde
öðrendikçe yenilenir ve deðer kazanýr. Ýnsanýn öðrenmesini ve mutlu olmasýný önleyen pek
çok etken çalýþma yaþamý içinde bulunmakla birlikte, çalýþma yaþamý insaný en çok mutlu
eden ve yaþamýnýdaha iyi sürdürmesini, kendini geliþtirmesi ve gerçekleþtirmesi olanaklarýný
saðlayan bir özellik taþýr.
Çalýþma, bir üretim etkinliðinde bulunmak ve üretimden bu etkinlik karþýlýðýnda pay
almaktýr. Bu nedenle, daha önce kendilerine aktarýlan ya da kendilerince çeþitli nedenlerle
4
elde edilen servetleri olmayan milyarlarca insan için dünyada yaratýlan deðerlerden pay
almanýn en önemli yolu çalýþmaktýr. Çalýþmak ise, üretimin kar amacýyla yapýldýðý kapitalist
toplumlarda daha çok piyasanýn koþullarýný bilmek ve buna uygun tepkiler ve davranýþlar
göstermeyi gerektirmektedir. Bir ülkedeki çalýþma orgütlenmesindeki yenilenme çalýþma
yaþamýnýbelirleyen hukuksal çerçeve, o ülkenin çalýþma yaþamýnýn özellikleri ve geliþiminin
hýzý ile toplumun yenileþme yönündeki eðilimleri ile iliþkili olmaktadýr. Bu özelliklerin
deðiþimi belli bir zaman almakta ve çoðunlukla önemli geliþme ve ilerlemeler neredeyse bir
kuþaðýn çalýþma yaþamýna baþlayýp ayrýlmasýna deðin uzamaktadýr. Bu anlamda, çalýþma
yaþamýna hazýrlanma deðiþmelere hazýr olmak kadar varolan yapýya uygunluðu da içermek
zorundadýr.
Bu çalýþma , iþsizliðin ve iþgücü hareketliliðinin yoðun olarak yaþandýðý günümüz
toplumlarýnda deneyimlerini kendi yanlýþlarýve olumsuz yaþantýlarýile edinmek zorunda olan
gençlerle iþ arama ve iþe girme konusunda dikkate alýnmasý yararlý olabilecek bazý konularý
paylaþmak, zamanla gözlenebilecek iþyerleri beklentilerini, nereden baþlamalýyým? Ne
yapmalýyým? Nasýl yapmalýyým gibi sorular için daha önce düþünülmüþ yanýtlarý aktarmak
gibi iþlevleri üstlenmek amacýndadýr. Bu amaçla, çalýþmada bazýbölümlerde okuyucu olarak
gençlerin doðrudan kendilerinin deðil,
doðrudan iliþkide bulunduklarý ailelerinin ve
öðretmenlerinin, eðitimci topluluðunun hedeflendiði de olmaktadýr.
Eðitim kurumlarýnda liderler yetiþtirmek, iþyerlerini geleceðe taþýmak ve kendilerine
iþ için baþvuran adaylardan iþe en uygun olaný seçmek konusunda eðitimler verilip, bunun
için bilgi üretilip iþ dünyasýnýn hizmetine sunulurken, iþ arayan bireylerin iþe girme
konusunda daha az bilgiye sahip olabildikleri, bu anlamda daha az destek bulabildikleri ve bir
bilgi asimetrisi, dengesizliði ortaya çýktýðýný söylemek mümkündür. Gerçekte bu konuda
saðlanan desteðin iþyerlerine dezavantaj yaratmak yerine belki ek yararlar üretebileceðini
iddia etmek de olasýdýr. Ancak her koþulda, bilgi asimetrisindeki azalma gençlerin de
kendilerini daha iyi hissetmelerine, daha az iþ arama maliyetine katlanmalarýna ve uzun
dönemde daha doðru kararlarla kendileri için de daha yüksek yarar yaratmalarýna
yolaçabilecektir.
Geliþmiþ ülkelerde yüzlercesi yazýlan, ülkemizde ise sayýsý bir elin parmaklarýný
geçmeyecek sayýdaki bu tür çalýþmalar yanýnda, bu çalýþmanýn da çalýþma yaþamý sýnýrýnda
bulunan gençlere ve onlara iþ arama sürecinde destek olan öðretmen ve ailelerine yararlý
olmasýnýumuyorum.
Hasan Hüseyin Aksoy
Mart 2002, Ankara
5
BÖLÜM I
GÝRÝÞ
Türkiye'de çalýþma çaðý içinde bulunan çok sayýda insan iþ bulma ümidi
olmadýðý için iþ aramaktan vazgeçmiþ, ya da hiç denememiþtir. Bu küme içinde
üniversite mezunu gençler ve kadýnlardan eðitim düzeyi düþük ya da yüksek çeþitli
bedensel engeli bulunan bireyler de bulunmaktadýr. Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nce
gerçekleþtirilen Hanehalký Ýþgücü Anketlerinden ( Nisan 1999 ) sonuçlarýna göre 12
ve üzeri yaþ kümesindeki iþgücüne dahil olmayanlardan iþ aramayýp iþ baþý yapmaya
hazýr 167 bin kiþi bulunmaktadýr. Bunlardan %46,1'i (77.000 kiþi) ise nereden iþ
arayacaðýný bilmemektedir. Bu grubun yarýsýný ise çalýþma yaþamýna ilk kez girecek
olmasý beklenen ya da çalýþma yaþamýnýn ilk yýllarýnda olan 15-24 yaþ grubu genç
nüfus oluþturmaktadýr (Aksoy 1999, s.135). Belirtilen grupta yer alan iþsizlerin bir
diðer özelliði ise çoðunun kadýn olmasýdýr. Gençler arasýnda da kadýnlarýn iþsizlik
oranýdaha yüksektir. Çalýþma yaþamýnýn ilk yýllarýnda bulunan ve iþgücü piyasasýna
geçen, ilk kez iþ aramaya baþlayan kadýnlar hem genç olmanýn hem de hem de
cinsiyetle ilgili olarak toplumda ve iþ dünyasýnda yerleþen önyargý ve olumsuz
kalýplarýn etkileriyle karþýlaþmaktadýrlar. Genç kadýnlarýn ve kýzlarýn istihdamda
karþýlaþtýklarý bu yargýlar sadece ülkemize özgü bir durumu yansýtmamakta, ancak
deðiþik düzeylerde geliþmiþ ülkelerde de kendine yer bulmaktadýr. Bu noktada iþgücü
piyasasý içindeki iþsizlik sorununa bu küme açýsýndan daha özenli bakýlmalý ve
özellikle bu kümenin istihdamýný geliþtirmeye destek saðlayacak politikalar üzerinde
durulmalýdýr.
Bir ülkenin genel ekonomik politikalarýnýn istihdamda geniþleme ve çalýþma
koþullarýnda iyileþme saðlamasýný ummak dýþýnda, iþgücü piyasýna ilk kez girecek
gençlerin ve yetiþkinlerin piyasa açýsýndan önem taþýyan yetenek, bilgi ve becerilere
sahip olmasýda geçiþ sürecindeki sorunlarýazaltmada yararlýolabilecektir.
Gerçekte hýzlý deðiþen iþ koþullarý ve üretimde kullanýlan teknoloji mevcut
çalýþanlarýn
da
sürekli
yenilenmelerini
gerekli
kýlmaktadýr.
Bu
yenilenme
bulunduklarý iþyerlerinde saðlanan olanaklar, eðitimler, bireysel deneyimler ve
yaþantýlarý, gözlemler ile gerçekleþtirilebilir. Henüz iþe baþlayamayanlar için iþ
yaþamýna hazýrlanmak daha çok baþkalarýnýn deneyimleri, yazýlý ve görsel bilgi
araçlarý, devam edilen hizmetöncesi eðitimleri ve geçici , gönüllü etkinliklerde
6
edinilen deneyimler ile sýnýrlýkalmaktadýr. Bu sýnýrlýlýðýaþmalarýna katkýda bulunmak
amacýyla, eðitim süreci içinde ve dýþýnda gençlerin iþ yaþamýyla ve iþleyiþ ve
politikalar konusunda bilgilenmeleri saðlanmalýdýr. Bu bilgilerin kuramsal boyutu
olduðu denli beceri ve gözleme dayalýboyutu da bulunmaktadýr.
ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK
Çalýþma yaþamýna giriþ ve sürekli çalýþmaya hazýr olma, öðrenme amaçlý
olarak saðlanan ortamlardan baþlayarak, ve bunun yanýsýra gençlerin eðitim sýrasýnda
kendi baþlarýna ücret karþýlýðý elde ettikleri deneyimlerle sürdürülen
bir süreç
sonunda saðlanabilir. Kuþkusuz, böyle bir modeli ülke çapýnda yaygýnlaþtýrmak
mevcut ekonomik büyüklükler, çalýþma yaþamýkoþullarý, iþsizlik düzeyi ve çalýþma ve
istihdama
iliþkin
mevcut
hukuksal
yapý
ile
gerçekleþtirmek
olanaklý
görünmemektedir. Buna karþýn, pek çok yerde, gençlerin iþ bulma, istihdam saðlama
ve saðlýklý iþ iliþkileri kurma konusundaki çabalarýný engelleyen ve hatta çalýþmak
istedikleri halde iþ aramaktan vazgeçirten bir çok neden bulunmaktadýr. Ýþe iliþkin
güvensizlikler, iþ bulmadaki baþarýsýzlýklar, geçmiþte yaþanan olumsuzluklar iþ arama
çabalarýnýketler. Bu nedenler, tümüyle ya da kýsmen iþsizlik düzeyi yüksek ülkelerde
gençleri ve yetiþkinleri etkileyebilmektedir. Bu etkiler sonucunda pek çok insan pasif
bir þekilde evde iþ beklemeye, iþsiz kalmaya ya da yaþamýný hiç de istemediði bir
þekilde sürdürmeye razýolur.
Kiþisel kaygý ve kuþkular, gerçekle uyuþmayan bazýönyargýlar da iþ aramayý
önleyebilmektedirBu konudaki korku ve kaygýlar sadece gençlere özgü deðildir.
Çeþitli
yaþantýlar
ve
olumsuz
deneyimlerle,
çevremizde
varolan
olumsuz
önyargýlardan da etkilenerek kendimizle ilgili bazý yargýlara gideriz. Bu yargýlarýmýz
bizim gelecekteki davranýþlarýmýzý da önemli ölçüde belirleyebilir ya da bazý
durumlarda bizi iþ arama çabasýna girmekten, ya da öngördüðümüz sorunla mücadele
etmekten alýkoyabilir. Çoðu kez bu durumun bir döngü yarattýðý ve bu durumun da
sorunu aðýrlaþtýrdýðý belirtilebilir. Sýkça çevremizde görebileceðimiz bu nedenler
arasýnda, daha çok ileri yaþtaki yetiþkinleri dikkate alarak, þunlar sayýlmaktadýr:
(National Business Employment Weekly, 1998, Dow Jones and Co. Inc.'den aktaran,
Employment News 1998, Issue 35, s. 1, 4).
Yaþ. (Çok yaþlýyým). Yaþ ve cinsiyete iliþkin olarak iþyerlerinde belli bir
düzeyde ayrýmcýlýk olduðunu gözlemek olanaklýdýr. Bununla birlikte bu tutum tüm
iþyerlerinde geçerli deðildir. Bir çok insan yaþýn deneyimin yararlarýný da getirdiðini
7
bilir. Daha önce yapmýþ olduklarýnýz, nasýl yapýlacaðýný daha iyi bilmeniz, daha çok
katýlýmcýolabilmeniz, diðer çalýþanlara aktarabilecek birikimleriniz olmasý, potansiyel
sorunlardan kaçýnabilmeniz yaþla birlikte kazanýlabilecek ve listelenebilecek bir kaç
nitelik olarak gözükmektedir.
Öte yandan gençler de kendileri için piyasanýn dezavantajlarla dolu olduðunu
düþünmektedir, haklý olarak. Bir çok iþyeri eleman arayýþýnda deneyim de
aramaktadýr. Ancak çoðu kez gençlerin iþ deneyimleri yoktur. Bu durum da bir kýsýr
döngüye yolaçmaktadýr. Ýþ yoksa deneyim yok, deneyim yoksa iþ yok. Ancak bu kýsýr
döngünün kýrýlmasýna aldýklarý eðitim ve niteliði, eðitim aldýklarý sýrada katýlýnan
etkinlikler ile gençlerin planlý bir þekilde gerçekleþtirdikleri program dýþý etkinlikler,
ilgiler ve alýþkanlýklar ve sahip olduklarýiliþkiler aðýyardýmcýolacaktýr.
Eðitim. (Yeterince eðitimli deðilim). Deneyimlerinizi öne çýkarýn. Eðitim
yaþamýn her aþamasýnda sürdürülebilir. Gerçekten gereksinim duyduðunuz bir eðitim
için de iþ arama ile birlikte çaba gösterebilirsiniz. Bunun için hiç bir zaman geç
deðildir. Sahip olduðunuz nitelikleri kullanabileceðiniz çalýþma alanlarýnýayrýntýlýbir
þekilde gözden geçirmeniz ve bunlarý kullanabilmek için çevrenizden destek
istemeniz de iþ arama sürecinde yararlýolacaktýr.
Beceriler. (Becerilerim güncel deðil). Bir iþ yerinde kullanýlan beceriler bazen
genel nitelikte olabilir ve zaman içerisinde iþyerlerinde saðlanan çevre, yetiþtirme ve
deneme fýrsatlarý ile geliþtirilebilir. Sahip olmadýklarýnýz kadar sahip olduðunuz
beceriler üzerine düþünün ve bunlarýn geliþtirilebileceðini gözardýetmeyin.
Odaklanma yetersizliði. (Yapmak istediðimin ne olduðunu bilmiyorum).
Amaçlarýnýzý net bir þekilde belirlemek ve hangi iþin kendiniz için en uygun iþ
olduðunu belirlemek için psikolojik testler þart deðil. Kendinizi geliþtirmek için çaba
gösterirken becerilerinizi gözden geçirmenize yarayacak kitaplardan yararlanmayý
ihmal etmeyin. Kitaplýklarý ve ilgilerinizi belirlemeye yardýmcý olacak mesleki
dergileri de daha sýk gözden geçirmeye baþlayabilirsiniz. Bunlar yanýnda ayrýca
"kendini tanýma" etkinliði konusunda profesyonellerden yardým almak isterseniz iþ
bulmada aracýlýk eden kamu iþ kurumunun (Türkiye Ýþ Kurumu) illerdeki þubelerine
veya Meslek Danýþma Merkezine baþvurabilirsiniz.
Kendisiyle Ýlgili Yetersiz Gelecek Kestirimleri. (Ne aradýðýmý kesin olarak
açýklayamýyorum) Geçmiþte yaptýklarýgelecekte yapabileceklerini açýklamaya yardým
eder. Profesyonelce yazýlmýþ, açýk, ayrýntýlý bir özgeçmiþ bu konuda yararlý
olabilecektir. Özgeçmiþinizdeki güçlü ve zayýf yönler yol gösterici olabilecektir.
8
Fýrsat Eksikliði. (Etrafta iþ yok). Ýliþkiler aðýný kullanma ve açýk iþler
konusunda bilgi almak için yardým istemek bazen çok daha gerekli olabilir. Ýþ bulma
yerine
iþyerlerine iliþkin bilgile konusunda yardým istemek rahatsýz edici
bulunmayacaktýr.
Ücret-Maaþ.
(Deðerimce
ödeme
yapýlmayacak,
hak
ettiðim
ücreti
alamayacaðým). Piyasada sizin çalýþmayý istediðiniz ve hazýrlandýðýnýz iþler için
geçerli ücret düzeyini, iþ ilanlarýndan, meslek ve ekonomi dergilerinden, ilgili
olabilecek tanýdýk çevrenizden öðrenin. Ücret konusunda pazarlýk yapmak için de
hazýrlýklý olun ya da hazýrlanýn. Bunu saðlayacak size pazarlýk gücü verecek özellik
ve koþullarýnýzý gözden geçirin. Ücret düzeyi iþ içerisinde sözkonusu olabilecek
yükselme fýrsatlarýna da baðlýdýr. Bu tür olasýlýklar ve ücret dýþýsaðlanan olanaklar ya
da sizin için deðerli olabilecek ek olanaklarýda bu çerçevede gözden geçirin.
Reddedilme. (Reddedilme ile baþa çýkamam. Bunu göðüsleyemem).
Yapabilirsiniz ve yapmalýsýnýz. Siz böyle bir durumla karþýlaþacak ilk, tek ve son kiþi
deðilsiniz.Bir iþten reddedilme kiþisel bir þey deðildir. Ýþyerlerinin aradýðý nitelikler
ile sizin sahip olduklarýnýzýn ve onlarýn sunduklarý ile sizin beklentilerinizin her
zaman uyuþmasý mümkün deðildir. Kendinizi böyle bir konuyu duygusal olarak ele
almaktan uzak tutmalýsýnýz.
Mülakat- Görüþme- Sýnav. (Ben bunlarda iyi deðilim). Biraz pratik, biraz
çevre, aile, arkadaþ desteði sizi þu an hissettiðinizden daha iyi yapacaktýr.
Arkadaþlarýnýz ile mülakat denemeleri yaparken yetersiz olduðunuz konularda
kendinizi daha iyi hissedinceye ve doðal halinizi buluncaya kadar denemeleri
sürdürün. Ýþverenlerin olasý mülakat sorularý konusunda da bilgi edinip bunlarý
karþýlama konusunda hazýrlýk yapýn.
Çevre. (Ýþ ortamýnda olmaktan hoþnut olmayacaðým). Hangi iþyerinde?
Kimlerle? Neden? Ýnsanlarýn yakýn dostlarý da, amansýz rakipleri de çoðu kez iþ
yaþamýnda yer alýr. Þu anda sizin yaþadýklarýnýzýn benzerlerini yaþamýþ olan ve sizinle
paylaþacak çok þeyi olan insanlar iþyerlerinde bulunuyor. Kötü koþullar ve yaþantýlar
kadar iyilerini elde etme þansýda çalýþma yaþamýiçinde yer alýyor.
Bilinmeyen korkusu ancak bilinir hale geldiðinde yokolur. Bunlarýnasýl bilinir
kýlabiliriz? Öncelikle evden çýkmakla ve çalýþma yaþamýna girmek için yeniden ve
yeniden çaba göstermekle. Ýçinde bulunduðumuz kendi zihnimizle yarattýðýmýz
düþünme kalýplarýndan, önyargýlardan kurtulmaya çalýþmak da bizim en büyük
yardýmcýmýz olacaktýr.
9
BÖLÜM II
ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI
Ýþe baþvuru öncesi yapýlacak hazýrlýklarla birlikte, eþ zamanlý olarak, açýk
iþlere ulaþma yönünde doðrudan bir çaba olarak "açýk iþleri arama" çabasý
gösterilmelidir. Açýk iþlere ulaþmayý saðlayacak en iyi kaynak ya da yöntem,
iþyerlerinin, iþverenlerin iþgören bulma kaynaklarý ve yöntemlerini bilmek ve onlara
yönelmektir. Buradan hareketle, özellikle iþyerleri ile bir iletiþimi olan veya
çalýþmakta olan tanýdýklar, akrabalar, arkadaþlar; mezun olduðumuz okullarýn
öðretmen ve diðer personeli,doðrudan iþyerlerine baþvurular, medyada yeralan eleman
ilanlarý, ticari ve mesleki dergiler, Kamusal Ýþ Bulma Kurumlarý (Türkiye'de Ýþ
Kurumu), özel eðitim ve istihdam kurumlarý, iþyerlerinin internet sayfalarý, internet
ortamýnda faaliyet gösteren iþ ve eleman bulma siteleri iþ aramada baþvurulabilecek
temel kaynaklar arasýnda sayýlabilir.
Ýþ arama sürecinin baþýnda çalýþýlmak istenen ya da çalýþýlma olasýlýðýbulunan
iþyerleri ile ilgili bilgilere bir liste halinde ya da yeterince düzenlenmemiþ genel
bilgiler þeklinde ulaþýlmýþ olabilir.
Çalýþýlabilecek iþyerleri listesi oluþturma
konusunda internetten yararlanýlabileceði gibi, iþ arayan bireyin bulunduðu bölgenin
sanayi, ticaret odalarý, meslek örgütlerinin þubeleri de çok iyi bir kaynak olabilir.
Özellikle kamu kesimi dýþýndaki iþyerleri için ulaþýlmak istenen, iletiþim kurulmasý
gereken iþveren ya da personel/insan kaynaklarýbirimlerinin yöneticileri olacaktýr. Bu
kiþilerle ya da genel olarak kurumla iletiþime geçmeden önce iþ arayan bireyin bazý
hazýrlýklarý tamamlamýþ olmasý gerekir. Bu hazýrlýklar kendini ifade etme ve gerekli
bilgileri kolayca ve doðru bir þekilde aktarabilmesi için yarar saðlayacaktýr.
Ýþyerlerine iliþkin bilgi toplama ve listeleme dýþýnda, iþ baþvurusu öncesi
yapýlacak diðer hazýrlýklar arasýnda öncelikle
a) "kiþisel bilgi formu" hazýrlamak,
b) özgeçmiþ hazýrlamak,
c) portfolyo hazýrlamak
d) Ýnformal bilgi toplama görüþmesi bulunmaktadýr.
10
Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama
Ýþ arama sürecinde sýkça kendimizle ilgili bilgileri baþkalarýna aktarmak
durumunda kalýrýz. Bu aktarýmý iþverenlere yönelik olarak iþ baþvurularýnda formal
bir þekilde özgeçmiþ ile yapabileceðimiz gibi, zaman zaman telefon görüþmelerinde
ya da referans istediðimiz kiþilere ek bilgi saðlamak amacýyla da yapabiliriz Her
zaman güncelleþtirilmiþ bir kiþisel bilgi veritabaný gerek özgeçmiþ hazýrlamada
gerekse kendimizle ilgili geliþmeleri bütüncül olarak deðerlendirmede yararlý
olabilecek bir araçtýr..
Kiþisel Bilgi Formu bireyin kendisiyle ilgili bilgileri topladýðý bir kiþisel bilgi
bankasýdýr. Bu formda birey kendisi hakkýnda ve çalýþma yaþamýyla ilgili olabilecek
önemdeki tüm bilgiler yer alabilir.
Bir kiþisel bilgi formunda þu bölümlerin bulunmasý önerilmektedir. (Bir
Kiþisel Bilgi Formu örneði ÇERÇEVE 3’de verilmiþtir.)
Kimlik Bilgileri: Kiþisel Bilgi Formu hazýrlamaya baþlarken öncelikle ad,
adres, telefon numarasý, kimlik numaranýz, varsa vergi numaranýz vb. bilgileri yazýnýz.
Bu kýsma nüfus kayýtlarýnýzda yer alan doðum tarihi, yeri, fiziksel ölçülerinizle ilgili
bilgileri de yazmak yararlý olabilir. (Boy uzunluðu, aðýrlýk gibi fiziksel ölçüler bazý
çalýþma alanlarýnda istenebilecek bilgiler arasýnda olabilir. Aldýðýnýz eðitim ve
aradýðýnýz çalýþma yerlerine baðlý olarak bu konudaki gerekliliðe kendiniz karar
veriniz).
Eðitim: Ýlkokuldan en üst eðitim kurumuna kadardevam edilen okullar, alýnan
derece ya da diplomalarýn adý, devam edilen ve mezun olunan tarihler, mezuniyet
notlarý ya da dereceleri bu kýsýmda yazýlabilir. Buý kýsýmda örgün eðitim dýþýnda
devam ettiðiniz beceri geliþtirme ve diðer yetiþtirme kurslarý da listelenebilir. Özel
kurslar için de ayrýntýlýolarak devam edilen kursun adý, devam edilen süreler, adresi
gibi bilgiler yazýlmalýdýr.
Ýþ Deneyimi: Ýþ deneyimi olarak düþünülebilecek tüm çalýþmalar bu kýsýmnda
listelenir. Ýþyeri adý, çalýþýlan iþ, görev, unvan, iþyeri adresi, telefon numarasý ve bir
üst amir yada denetçinizin adýnýn yazýlmasý yararlý olacaktýr. Ýþyerlerinde çalýþýlan
tarihler ve elde edilen gelirle ilgili bilgiler de bu kýsýmda yazýlmalýdýr. Öðrencilik
sýrasýnda gerçekleþtirilen kýsa süreli çalýþmalar, çocuk bakýmýndan sivil toplum
örgütlerindeki çalýþmalara kadar kýsmi zamanlý, para karþýlýðýyada gönüllü olarak çok
kýsa süreli çalýþýlan iþleri yazmayýda ihmal etmemek gereklidir.
11
Beceriler, Ödüller, Katýlýnan Etkinlikler, Hobiler ve Ýlgiler kaydedilmesi
yararlýolacak diðer bilgilerdir.
Beceriler bölümü altýnda, baþvurma olasýlýðýnýz olan türdeki iþlerle ilgili iyi
yapýlabilen þeyleri listelemelidir. Bilgisayar kullanma becerisi, hangi yazýlýmlarýn
kullanýlabildiði, yabancý dil bilgisi, araç-makina kullanma bilgi -becerileri bunlar
arasýnda olabilir. Bir iþte kullanýlabilecek ve yararlý-önemli olabilecek beceriler çok
geniþ, olaðandýþýya da pek çok kiþinin kolaylýkla edinebileceði beceriler olabilir. Bir
büyük maðazada hýzlý ulaþýmý saðlamak için paten kullanan, büyük bir havaalanýnda
iç ulaþýmda scooter kullanan çalýþanlar diðer eðitsel beceriler yanýnda pek çok genç
ve çocuk için eðlenme amaçlýgeliþtirilen beceriyi iþ becerisi olarak gereksinmekte ve
kullanmaktadýrlar. Bugün farkýnda olmadýðýmýz pek çok becerimiz iþle ilgili beceri
haline dönüþebilir. Bu becerilerin farkedilmesi veya geliþtirilemsi bir parça yaratýcý
düþünmeyi de gerektirebilir.
Ödüller: Bir kurumdan ya da etkinlikten alýnan ödüller veya baþarý belgeleri
bu kýsýmda kaydedilebilir.
Hobi ve ilgiler arasýnda ise, yapmaktan hoþlandýðýnýz ve yaþamýnýzda yer
tutan etkinlikler, özellikle iþ yaþamýyla ilgili olanlarýlistelenir.
Referanslar: Bir kiþisel bilgi formunda önemli yeri olabilecek diðer bir bilgi
de üç-dört referans kiþidir. Bir referans sizi iyi tanýyan ve sizin kiþisel ve iþle ilgili
olabilecek nitelikleriniz konusunda bir iþverenle konuþabilecek, hakkýnýzda yazýlý
bilgi verebilecek kiþidir. Öðretmenleriniz, okul yöneticileri, öðretim üyeleri, eski
iþverenler katýldýðýnýz grup veya topluluklarýn danýþmanlarý iyi seçilmiþ referanslar
arasýnda yer alýr. Bununla birlikte referans olarak yazýlacak kiþilerden daha önceden
izinlerini istemek gereklidir. Ayrýca referans yazma durumunda gerekli olabilecek,
telefon, adres ve bulunduklarý görev, unvanlarý konusundaki bilgileri de, iletiþim
kurarak, gerektiðinde güncelleme yaparak kullanmak daha güvenli bir yol olacaktýr.
Özgeçmiþ Hazýrlama
Özgeçmiþ, hemen her iþ arayan bireyin iþ baþvurularýnda kullanmak
durumunda kaldýðý bir belgedir. Açýk iþ ilanlarýnýn özellikle belli bir beceriye gerek
duyulan iþ ya da meslek türlerinde çoðu kez baþvurulara bir özgeçmiþ eklenmesi
istenir. Özgeçmiþ, bir kiþinin eðitim, iþ deneyimi, ve istihdam için önem taþýyan
diðer niteliklerinin özet bir tarihçesidir. Özgeçmiþler, genellikle iþverenlere/personel
12
veya insan kaynaklarýbirimlerine bir iþ baþvuru mektubuyla veya doldurulmuþ bir iþ
baþvuru formuyla birlikte verilir veya gönderilir.
Bir iþveren için özgeçmiþ okuma, iþgören adayýhakkýnda birþeler öðrenmek için hýzlý
ve kolay bir yoldur. Ýyi hazýrlanmýþ bir özgeçmiþ, niteliklerinize iþverenin dikkatini
çekebilir. Daha ayrýntýlý bilgilere ulaþmak için bir görüþmeye yolaçabilir. Ayrýca bu
bilgiler iþverenlere bir iþ görüþmesini yürütmek için gerekli baþlangýç bilgilerini
verebilir.
Özgeçmiþte Yeralan Bilgiler
Bir özgeçmiþ, iþyeri yöneticilerinin bilmek isteyeceði, aday hakkýndaki iþ ya
da iþyeri açýsýndan önem taþýyan tüm bilgileri içermelidir. Buna göre, özel durumlarda
eklemeler yapýlabilir olmakla birlikte, bir özgeçmiþ temel bölümleri isim, (kiþisel
kimlik bilgileri), haberleþme bilgileri (adres, telefon, varsa internet adresleri) ile amaç,
eðitim, iþ deneyimi, beceriler, (yer alýnan iþle ilgili) etkinlikler, hobiler, mesleki
örgütlere üyelikler ve referanslardýr. Bu bilgiler, önemli ölçüde kiþisel bilgi formu ile
paralellik gösterir. Bu nedenle burada özgeçmiþte yer alacak bölümlerin içeriðiyle
ilgili yeniden ayrýntýlýaçýklamaya gerek görülmemiþtir. Ancak kiþisel bilgi formunda
yer almasýgerekmeyen “amaç” baþlýðýözgeçmiþlerde kullanýlabilir. Bu baþlýk altýnda
bireyler, iþyerlerine sunduklarý özgeçmiþleri ile ne tür bir iþ ya da görev/unvan için
firmadan beklentileri olduðunu belirtebilirler.
Özgeçmiþ hazýrlarken her bilginin aktarýlmasýnda ve bütün olarak formun
düzenlenmesinde özen gösterilmesi ya da dikkat edilmesi gereken durumlar
bulunmaktadýr.
Özgeçmiþ formu düzenlenirken adayýn öncelikle baþvuracaðý iþe iliþkin
özellikleri ve firmayýtanýmasýbeklenir. Bu durum özellikle birincil sektörde yer alan
açýk iþlere baþvuru için önem taþýr. Firma ve pozisyona iliþkin bilgiler özgeçmiþte
yaralacak bilgilerin ayrýntýsýve sýralamasýkonusunda adaya yardýmcýolacaktýr.
Özgeçmiþ yazýlýrken özen gösterilecek çok sayýda deðiþkenden sözetmek
yanýnda bunlarýn hemen hiçbirinin kesin bir kural özelliði taþýmadýðý söylenebilir.
Burada kiþi ve yöneldiði iþ ve iþyeri arasýnda özgün bir durum sözkonusudur. Bununla
birlikte genel olarak kabul edilmiþ ve sürdürülmekte olan bazý duyarlýnoktalarýn da
farkýnda olunmasýgerekir. Bu noktalar konusunda özgeçmiþ hazýrlamaya yönelenlere
13
verilen çok sayýda öneriden sözetmek olanaklýdýr. Burada bu önerilerden sýkça sözü
edilenlerden seçilmiþ bir kýsmýokuyucuyla paylaþýlmýþtýr
Özgeçmiþ Hazýrlarken Dikkat Edilecekler
?
Ýsim ve adres yazýlýrken kýsaltma yapmamaya özen gösterilmelidir.
Özellikle adres iþyerlerinin çaðrý yada duyurular için kullanabileceði bir
bilgi olduðu için tam olarak yazýlmasý ve mesajlarýn posta yoluyla
ulaþmasýna engel oluþturmamasýgerekir.
?
Her özgeçmiþ, asýl olarak sizi yansýtmalýdýr. Genel olarak iþ yaþamýnda ya
da özellikle yöneldiðiniz iþlerde önemli olduðunu düþündüðünüz tüm
özellik ve becerilerinizin özgeçmiþ içinde yer bulmasýna çalýþýn. Bunun
için gerektiðinde bölümleme ya da baþlýk kullanmada yaratýcýlýðýnýzý
kullanýn.
?
Özgeçmiþ yazarken kullandýðýnýz kaðýt ve baský aracý iyi seçilmezse,
amacýnýza ulaþmada önemli bir engel oluþturabilir. Çok sayýda özgeçmiþ
arasýnda hoþ görünümü olmayan, özensiz seçildiði belli olan bir kaðýt ve
kolayca okunmayan bir yazý/baský kolaylýkla personel /insan kaynaklarý
yöneticileri ve ya iþverenlerin olumsuz ilk izlenim edinmesine yol
açabilecektir.
?
Bir özgeçmiþ gereðinden uzun olmamalýdýr. Gereksiz sayýlabilecek ve bir
iþle ya da sizin mesleki/iþe iliþkin bilgi vermeyen özelliklerinizle ilgili
bilgilerle doldurulmamalý, ancak ilk deðerlendirme için yeteri kadar bilgi
verecek kadar da dolu olmalýdýr. Bu noktada özgeçmiþin uzunluðu
yönelinen pozisyona göre deðiþecektir. Ancak gerektiðinde sunabilmek
üzere bir sayfayýgeçmeyen bir özgeçmiþ de hazýr tutulmalýdýr.
?
Özgeçmiþ hazýrlandýktan sonra dikkatli bir þekilde okunmalý çeþitli
açýlardan kontrol edilmelidir. Bunlardan biri, daktilo/bilgisayardaki yazým
hatalarýdýr. Bir özgeçmiþ yazým açýsýndan da özen gösterilmiþ olmalýdýr.
Öte yandan özgeçmiþin sizi yeterince iyi düzeyde yansýtmadýðýný
düþünüyorsanýz eksik olduðunu düþündüðünüz boyutlarý yeniden gözden
geçirin ve en uygun olacaðýný düþündüðünüz anlatýma kavuþturuncaya
deðin düzeltmelerinizi yapýn.
14
?
Özgeçmiþi iþyerlerine gönderirken, bir baþvuru mektubu ile birlikte
yollamanýz gerektiðini unutmayýn.
?
Özgeçmiþi ve baþvuru mektubunu doðrudan teslim etmek ya da posta /
elektronik posta kullanmak hazýrladýðýnýz
biçimde
bir
kaybolma
yaratmayacaktýr. Ancak faks yoluyla yollanan özgeçmiþ ve baþvuru
formlarýiþyerlerinin faks çýktýlarýkadar iyi bir görüntü verecektir.Ne denli
okunaklý çýktýðýndan
ve
elde
edilen
kaðýdýn
ne
denli
uzun
korunabileceðinden emin olmak zordur.
Online Özgeçmiþler Hazýrlama Üzerine BazýÝpuçlarý
Gelecekte daha çok firmanýn personel adaylarýnýbulmak için internet ortamýný
kullanma
yoluna
gideceði
görülmektedir.
Doðrudan
tek
kaynak
olarak
kullanýlmadýðýnda dahi internet ortamý ikincil bir kaynak ve destekleyici olarak
kullanýlabilir görülmektedir. Ýnternet, özellikle duyurularýn yapýlmasý ve ilk
haberleþmeler için oldukça etkili, hýzlýve ekonomik bir kaynak olmaktadýr. Böyle bir
avantaj, iþ arayan bireylerin internet ortamýnda özgeçmiþlerinin bulunmasýna da gerek
duyurmaktadýr. Ancak, adaylarýn özgeçmiþlerinin firmalar tarafýndan bulunabilmesi
ya da firmalarýn insan kaynaðý yöneticileriyle karþýlaþýlabilmesi olasýlýðýný artýracak
bazý düzenlemeler yapmak mümkün görünmektedir. Bunlar arasýnda þunlar
bulunmaktadýr: (Employment News. 7:7: 14Feb 1999- 20 February 1999, p. 4)
?
?
?
?
?
?
?
Özgeçmiþinizin baþýna olaildiðince anahtar sözcük (keyword) kullanarak
bir paragraf yazýya yer verin. Bu iþverenlerin CV veritabanlarýnýanahtar
sözcüklerle taradýðýnca sizin belgenizin (özgeçmiþinizin) bulunma þansýný
artýracaktýr. Olabildiðince çok sayýda , özellikle ilgilendiðiniz alanda günce
güncel olan farklýsözcükleri/isimleri seçin.
Niteliklerinizle ilgili sözcüklerin özgeçmiþinizde anametin içinde bir yerde
olduðundan emin olun. Örneðin proje yönetimi deneyiminiz varsa ,
sorumluluk sözcüðünün iliþkilendirildiði anahtar sözcükler
kullandýðýnýzdan emin olun.
Teknik ve bilgisayar becerileriniz üzerinde yoðunlaþýn.
Grafiklerden kaçýnýn. Grafikler sayfanýzýyavaþlatýr ve tarayýcýlarý
þaþýrtýrlar.
Altýçizme, koyu yapma ve italik yazma özelliklerinden kaçýnýn. Bunlar
grafik biçimlerdir ve tarayýcýlarýyanýltýrlar. Sayfanýzýn sizin görülmesini
istediðinizden çok farklýþekillerde görülmesine yol açabilirler.
Temiz, basit yazýtipini (plain text) seçin. 12 punto (12 point) yazý
büyüklüðü tercih edilebilir.
Metnin pozisyonu ekranýn sol kenarýyla düz olmalý.
15
Ekli dosya olarak ya da doc. uzantýlý bulundurmak yerine html (doðrudan
tarayýcýlarca okunabilen internet sayfalarýnýn kullandýðý bilgisayar programlama dili)
belgesi olarak hazýrlanmalý. Son yýllarda hýzla ve sýkça yayýlan virüslü dosyalar
nedeniyle bilgisayar kullanýcýlarý ekli e-maillere ve doðrudan gözlenemeyen web
sayfalarýna karþý kuþkucu davranmaktadýr. Böyle bir kuþku nedeniyle belgenizin/
özgeçmiþinizin okunmamasýolasýlýðýda bulunacaktýr.
Ýþe Baþvuru Mektubu
Bazý kurumlarda bir iþe baþvurma isteðinin iþverene yönelik olarak yazýlmýþ
bir mektupla bildirilmesi gerekir. Yine, pek çok durumda, iþ arayan bireylerin
özgeçmiþlerini iþyerlerine yollamalarý ya da sunmalarý esnasýnda kendilerini ve
istemlerini anlatan bir mektup yazmalarý beklenir. Bu tür mektuplar iþe baþvuru
mektubu olarak anýlýr. Bu tür mektuplarýn amacý, iþverenlerin dikkatini adaylarýn
özelliklerine çekmek ve iþle ilgili bir görüþmeye çaðrýlma fýrsatý elde etmektir.
(Littrell, Lorenz ve Smith 1996, s. 225). Ýþ baþvuru mektuplarý genellikle; bir gazete
ilanýndan hareketle iþ baþvurusu yapýldýðýnda, olasýbir iþverene iþ isteðiyle özgeçmiþ
yollandýðýnda ve
iþverenlerin iþ baþvurusunu bir mektup ile yapýlmasýný istediði
durumlarda yazýlýr. Bununla birlikte, pek çok iþyerinde formal olarak hazýrlanmýþ ve
açýk iþ bulunmasý durumunda tüm adaylarýn doldurmalarýnýn istendiði iþ baþvurusu
formlarý/görev isteði formlarýbulunmaktadýr.
Ýþe baþvuru mektubu firma içinde istihdama yetkili kiþiye hitaben yazýlmalýdýr.
Bu kiþiler
personel /insan kaynaklarý bölümlerinin müdürü veya firmanýn en üst
düzey yöneticisi olabilir. Eðer bu kiþinin adý adayca bilinmiyorsa firmaya telefon
edilerek gerek duyulan isim ve unvanlar sorulabilir. Bu süreçte isimlerin doðru alýnýp
alýnmadýðýnýn kontrol edilmesi uygun olacaktýr. Bu konuda alýnan isim ve unvanýn
telefonda tekrar edilerek onay alýnmasýönerilmektedir. Bazýküçük firmalar personel
müdürü istihdam etmemiþ olabilirler. Bu durumda, istihdamdan sorumlu kiþinin
öðrenilmesi gerekecektir.
Baþvuru mektubu yazmaya iliþkin olarak sunulan öneriler arasýnda þunlar
sayýlmaktadýr. (Littrell, Lorenz ve Smith 1996, s. 225-227).
?
Baþvuru mektubu yazdýðýnýzda kýsa ve doðrudan konuya yönelik tutun.
16
?
Ýþverenin dikkatini çekmek istersiniz Ancak onu çok fazla gereksiz bilgi ile
yüklemeyin. Dikkatle yazýlmýþ üç paragraflýk bir baþvuru mektubu tüm gerek
duyulan uygun açýklamalara yetecektir.
?
Giriþ paragrafýnda neden bu mektubu yazdýðýnýzýbelirtin. Baþvurduðunuz iþ ya da
iþin çeþidini belirtin. Eðer açýk iþ varsa, bunu nereden öðrendiðinizi açýklayýn.
Örneðin gazete ilanýnda görmüþseniz ya da bir baþka kaynaktan öðrenmiþseniz
bunu belirtin.
?
Orta paragrafta, iþ için neden doðru kiþi olduðunuzu belirtin. Özetle,
niteliklerinizin bu tür bir iþ için sizi nasýl hazýrladýðýný açýklayýn. Eðer bir CV
ekliyorsanýz burada belirtin. Ýþvereni nitelikleriniz konusunda daha ayrýntýlý bilgi
için CV’ye baþvurmasýyolunda teþvik edin.
?
Son paragrafta, görüþme için istekte bulunun. Size nerede ve ne zaman , telefonla,
ulaþýlabileceðinizi belirttiðnizden emin olun.
Baþvuru mektubunun içeriði yanýnda görünümü de önem taþýr. Bir baþvuru
mektubu, standard (A4) beyaz kaðýda en iyi þekilde daktilo edilmeli ya da
bilgisayarda yazýlarak yazýlý çýktýsý alýnmalýdýr. El yazýsý ile yazýlý bir mektup
öenrilmemektedir. (El yazýsýnýn olasýolumsuz etkileri için ÇERÇEVE 3’e bakýnýz).
Burada adaylarýn bir iþ mektubu yazdýðý gözönüne alýndýðýnda iþ dünyasýndaki
standard bir yazýþma stiline uygun olmasýnýn beklenmesi doðal karþýlanmalýdýr.
Ayrýca bir iþ baþvurusu mektubunda, geri dönüþ adresi, tarih, yollanan yerin adresi,
selamlama, açýklamalar ve nezaket içeren bir kapanýþ sözcüðü bulunmasýbeklenir.
Bir iþ baþvurusu mektubu yazýldýktan sonra, diðer yazýlýçalýþmalarda olduðu gibi
bir kez daha okunmasý önerilebilir.
Öte yandan ilk olarak olabildiðince iyi
hazýrlanmýþ bir baþvuru mektubu hazýrlanmasýyoluyla, bunun diðerlerini hazýrlamaya
yardýmcýolmasýda saðlanmýþ olmaktadýr. ((Littrell, Lorenz ve Smith 1996, s. 225226).
Portfolyo Hazýrlama
Ýþ baþvurusunda bulunma durumunda, bireyin özgeçmiþinde belirttiði iþ
deneyimi ve eðitimi desteklemek amacýyla bir portfolyo hazýrlamasý uygun bir
yöntem olabilecektir. Portfolyo, bireyin en iyi çalýþmalarýnýn bir koleksiyonudur.
Bu bir görüþme sýrasýnda iþverene adayýn yetenek ve kapasitesini gösterebilmek için
17
kullanýlabilir. Örneðin, bir ders için hazýrlanan çok iyi bir kompozisyon ya da
araþtýrma, adayýn düþüncelerini nasýl etkili bir þekilde örgütleyebildiðini ve yazýlý
olarak ifade edebildiðini gösterebilecektir. Bir çizim ya da taslak, ustalaþýlan teknik
becerileri
gösterebilir.
gerekmemektedir.
Örnekleri
sadece
okul
etkinlikleri
ile
sýnýrlamak
Resimler ve diðer katýlýnan proje ve etkinliklerin yazýlý
tanýmlamalarýda portfolyo içinde yer alabilir.
Tahmin edilebileceði gibi, iyi bir portfolyonun oluþturulmasýaylar, hatta yýllar
alabilir. Her konuda sýký çalýþmaya bugünden baþlamak ve en iyi çalýþmalarýn
örneklerini saklamak iþ yaþamýna geçiþte bireyin önemli bir yardýmcýsý olacaktýr.
Portfolyo oluþturduktan sonra güncelleme yapýlmasýda gereklidir. Düzenli aralýklarla
gözden geçirilmesi ve yeni çalýþmalarýn eklenmesi, geliþmiþ çalýþmalar oldukça
öncekilerle yer deðiþtirmesi portfolyonun kýsa zamanda sunulabilir olarak kalmasýný
saðlayacaktýr.
BÖLÜM III
Bilgi Toplama Görüþmesi
Ýþverenlerle yapýlan görüþmeler daha çok iþverenlerin ya da temsilcilerinin,
personel/insan kaynaklarý yöneticilerin iþgören adaylarýný seçmek üzere adaylarla
yaptýklarý görüþmeler/ mülakat olarak bilinir. Bu görüþmeler bir iþgören seçme
aracýdýr. Bilgi toplama görüþmeleri ise, yine iþ yaþamýna katýlma isteði duyan kiþiler
ile belli sektörlerde deneyimli ve/veya yetkili kiþiler arasýnda geçer. Ancak bilgi
toplama
görüþmesi özellikle giriþ düzeyinde iþ arayanlar için çalýþýlmak istenen
alanda, sanayide veya þirkette bulunan birisinden bilgi alma amacýyla yapýlan
görüþmedir. Bu tür bir görüþme (mülakat öncesi) ile gerçek iþ görüþmesine bir çok
bakýmdan hazýrlýk yapýlmýþ olur (Adams. 1996, s. 35) .
Bunlardan belirtilenlerden bir kýsmýþunlardýr;
?
?
?
?
?
?
Þirketle, sizin uygunluðunuzu; alandaki gerçek durumu (gerekli beceriler, çalýþma
koþullarý, saatleri, karþýlaþýlan kiþilerin ortak özellikleri) sizin kiþisel ilgilerinizle
kýyaslayarak gözden geçirebilirsiniz, test edebilirsiniz.
Belirli iþlerdeki veya sanayideki insanlarýn kendi rollerini ve kendi alanlarýndaki
büyüme fýrsatlarýnýnasýl gördüklerini anlamak.
Sizin potansiyel mülakat yapýcýlarýnýzýn ilgilenecekleri konu türleri ve görüþme
yöntemleri konusunda görüþ kazanmak.
Sizin göreli dayanýklýlýðýnýz ve zayýflýðýnýz konusunda potansiyel bir iþ
baþvurusunda bulunacak aday olarak dönüt almak.
Ýþ dünyasý içindeki kiþilerde konuþma konusunda rahat olma ve bu çevrenin
kullandýðýkural ve dili (jargon) öðrenme.
Network (baðlantý- tanýdýk aðý) oluþturma, çevre yaratma, ki bu ileride deðerli
bilgi ve fýrsatlara yol açabilir.
Bilgi toplama görüþmesi yapýlacak kiþinin seçiminde bazý hususlara dikkat
etmek gereklidir. Görüþülecek kiþiler alanda uzun süre (bir çok yýl) çalýþmýþ kiþilerden
seçilmeli ve burada amaç bu kiþinin bu sektöre ya da iþe geçtiðini ve bu sektöre
girmek isteyen birine ne tür öðütleri, önerileri olabileceðini öðrenmek olmalýdýr.
Adams. 1996, s. 35.
Baðlantý kurulan kiþiye sanayi/sektör veya þirket konusunda daha fazla þey
öðrenmek istediðinizi söylemelisiniz. Eðer baðlantý kurulan kiþilere doðrudan iþ
19
isteme amacýnda olmadýðýnýzý ve bilgi toplama amacý taþýdýðýnýzý açýkça söylerseniz
pek çok kiþi tedirgin olmayacak ve size yardýmcýolmak isteði duyabilecektir.
Eðer bilgi ve öneri istediðinizi söylüyorsanýz gerçekten niyetiniz de bu
olmalýdýr.
Bir
bilgi
toplama
görüþmesine
asla
iþ
görüþmesi
þeklinde
yaklaþýlmamalýdýr. Sadece enformasyon elde etmeye yönelin ve bu konuya odaklanýn.
Ayrýca bilgi toplama görüþmesi için randevu alýnan bir kiþiye CV/özgeçmiþ yollamak
da özel olarak istenmemiþ ise yanlýþ bir izlenim verecektir.
Bir bilgi toplama görüþmesi için randevu aldýnýz. Yeterince hazýr
olduðunuzdan emin olun. Hepsinden önemlisi görüþmeyi siz yapýyorsunuz,
görüþmeye (mülakata) alýnmýyorsunuz. Öðrenmek istediðiniz temel konularda 10-20
soru hazýrlayýn ve bunlarýn yanýtýný alabilmek için bu görüþmeyi yaptýðýnýzý
unutmayýn.
Sektörel bilgi toplama amacýyla yapýlacak bir görüþmede neler sorulabilir? Bir
bilgi toplama görüþmesinde sorulabilecek sorulardan bir kýsmýaþaðýdakiler gibidir :
(Adams 1996, s. 36-37).
1. Bu iþe nasýl baþladýnýz?
2. Hangi tür deneyimler bu iþ için sizi hazýrladýve kalifiye/nitelikli/ vasýflý/
yetkin vb.hale geldiniz?
3. Ýdeal eðitim veya hazýrlanmanýn bu iþ için nasýl olmasýgerektiðini
düþünüyorsunuz?
4. Mevcut iþte temel sorumluluklarýnýz nelerdir?
5. Ýþiniz, þirketiniz ve endüstrinizde/sektörünüzde en çok sevdiðiniz þeyler
nelerdir?
6. Ýþiniz, þirketiniz ve endüstrinizde/sektörünüzde en sevmediðiniz þeyler
hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Bunlar nelerdir?
7. Sizin en büyük hedefiniz nedir?
8. Bu alanda biri ile çalýþýyor olsaydýnýz kiminle/nasýl biri ile birlikte
çalýþmak isterdiniz?
9. Beþ yýl sonrasýiçin mesleki amaçlarýnýz nelerdir?
20
10. Buradan ulaþýlabilecek tipik mesleki yol ayrýmlarý, seçenekleri nelerdir?
11. Eðer mesleki yönünüzde bazýþeyleri deðiþtirebilmeniz mümkün olsaydý
neyi deðiþtirirdiniz?
12. Bu alanda sahip olunmasýgereken en önemli, deðerli beceriler nelerdir?
13. Ne tür spesifik deneyimler bu becerileri oluþturmanýzda yardýmcýoldu?
14. Bu sektörde gelecek için ne tür fýrsatlar görebiliyorsunuz?
15. Bu iþi neden istediniz?
16. Benim özelliklerimde olan birisi için sektörde mevcut mesleki fýrsatlar
hakkýnda ne söyleyebilirsiniz?
17. Eðer yarýn iþ piyasasýnda olsaydýnýz, nasýl baþlardýnýz? Ne yapardýnýz?
18. Sektörde giriþ düzeyindeki bir görev için temel gereklilikler/koþullar
nelerdir?
19. Sektörle ilgili okunmasýnýzorunlu gördüðünüz bir yayýn listesi için neleri
düþünürsünüz?
20. Yakýn gelecekte sektörün nereye doðru gideceðini düþünüyorsunuz, ya da
gözlüyorsunuz?
21. Benim iþ araþtýrmamda bana yardýmcýolabilecek bir sektör kurumu
(dernek, oda, vb) var mý?
22. Bu alandaki bir görev için görüþmeye bir aday geldiðinde neler sizi
etkiler?
Bu sorulara gerek yöneldiðiniz sektöre özgü gerekse kiþisel sorun, beklenti ve
özelliklerinize baðlýolarak yeni sorular ekleyebilirsiniz veya bunlardan uygun
görmediklerinizi deðiþtirir veya çýkarýrsýnýz. “Endless Referrals-Bitmeyen
Referanslar” kitabýnýn yazarýBob Burg’un bilgi toplama görüþmesi (informal
görüþmeler) için önerdiði sorular da yukarda belirtilenlerle önemli ölçüde uyum
göstermektedir. Burg’un önerdiði sorular arasýnda þunlar yer almaktadýr:
(Employment News-EN, June 28, - July 4, 1998, Issue 26, s. 4).
1. Bulunduðunuz sektöre nasýl girdiniz? Ýþe nasýl baþladýnýz?
2.
Mesleðinizin en çok sevdiðiniz þeyi nedir?
21
3. Sizin kurumunuzu diðer aynýalanda çalýþan kurumlardan/firmalardan
ayýran þey nedir?
4. Meslekte bulunduðunuz süre içinde alanda ne gibi temel deðiþmeler
gözlediniz?
5. Alanda ne gibi eðilimler geliþebileceðini düþünüyorsunuz? Gelecek
eðilimlerini nasýl görüyorsunuz?
6. Mesleðinizde yaþadýðýnýz en eðlenceli veya en zorlu deneyim neydi?
7. Yaptýðýnýz iþi tanýmlarken insanlarýn kullanmasýiçin seçeceðiniz bir cümle
olsa bu ne olurdu?
Sektörel bilgi toplama görüþmelerinde de görüþmenin teþekkür ederek
bitirilmesi beklenir. Ayrýca, görüþmeden bir-iki gün sonra bir teþekkür notu
yollanmasýda uygun olacaktýr. Sektörel görüþme yapýlan kiþilere gelecekteki ulaþýlan
durumlarýbildirmek baðlantýlarýsürdürmeye de aracýlýk yapacaktýr. Bir kez bir
baðlantýoluþturmuþsanýz, iþe girmiþ olsanýz bile bu baðlantýlarýnýzýkorumaya çaba
göstermeniz olumlu bir davranýþ olacaktýr.
BÖLÜM IV
AÇIK ÝÞLERE ULAÞMAK ÝÇÝN KULLANILACAK
KAYNAKLAR
Açýk iþ, bir firma ya da kurumda varolan farkedilmiþ ve doldurulmak istenen
iþgören açýðýdýr. Açýk iþler çeþitli nedenlerle ortaya çýkabilir. Bunlar arasýnda,
a) sürdürülmekte olan iþlerin, çalýþanlarýn iþten sürekli ya da uzun süreli
ayrýlmasý, iþlerine son verilmesi, emeklilik ve üretim sürecindeki yenilikler
nedeniyle yeni iþgörenlerle üretimin sürdürülmek istenmesi
b) mevcut iþyerlerinin yeni üretim planlamalarýveya yeni iþyeri kurulmasý,
c) yakýn gelecekte ortaya çýkacak iþgücü hareketliliklerine hazýrlýklý olmak
için yetiþme saðlamak üzere iþgücü gereksinmesi duymak,
d) mevcut üretim kapasitesinin kullanýmýnýn ya da kapasitenin geçici ya da
sürekli olarak artýrýlmasýgibi nedenler sayýlabilir.
Ýþyerleri, açýk iþlerde istihdam etmek üzere istedikleri iþgücünü bulmak için
hangi yollarýkullanmaktadýr? Ýþ arayanlar bu kaynaklardan hareket ederek açýk iþlere
ulaþma stratejilerini nasýl düzenleyebilirler?
Burada sýralanan sorulara verilen
yanýtlarla iþyerlerinin iþgören bulmada kullandýðý kaynaklardan hareketle,
iþ
arayanlarýn kullanabileceði kaynaklar belirlenmiþ olmaktadýr. Ayrýca iþverenlerin
kullandýðýiþe alma kaynaklarýnýgözden geçiren insan kaynaklarýyönetimi ve iþgören
seçimi ile ilgili yayýnlar ve araþtýrmalar da bu konudaki seçeneklerin belirlenmesinde
ve güncellenmesinde önemli ipuçlarýverecektir.
Arkadaþlar, Tanýdýklar ve Akrabalar
Arkadaþlar, akrabalar, yakýn tanýdýklar gençlerin iþ bulma için kullanabilecekleri en
iyi kaynaklardan birisidir. Geleneksel iþ bulma kaynaklarýndan biri olmakla birlikte,
gerek iþyerlerinin gerekse iþ arayanlarýn tanýma, referans ve güven gereksinmesine
düþük maliyetle karþýlýk veren yollardan biri olarak görülmektedir. Arkadaþ, akraba ve
diðer tanýdýklar hem iþ arayaný hem de iþyerlerini tanýyan kiþiler olarak iþ arayana
uygun olabilecek iþ fýrsatlarýnýen fazla görebilecek durumda olan kiþilerdir. Özellikle
giriþ düzeyindeki iþler için bu kaynaklar daha çok iþlevsel olabilecektir. Bununla
birlikte, arkadaþ ve yakýn çevresinin etkinliði herkes için farklý olacaktýr. Burada
kiþinin hedeflerine uygun bir haber alma aðý kurabilmesi için öncelikle çevresini bu
konuda bilgilendirmesi gerekir.
23
Ýþ aramaya baþladýðýnýzda ve bunu çevrenize ilettiðinizde, ne tür bir iþ
aradýðýnýz da belirtmeniz gerekir. Ayrýca bu kiþilere, genel olarak eðitim ve iþ
deneyimlerinizi gösteren bir özgeçmiþ örneðini vermeniz de yararlý olacaktýr. Bu
özgeçmiþ, yakýnlarýnýzýn sizin becerileriniz ile ilgili daha fazla bilgiye olmasýný ve
olasý iþverenlerle sizin yetenek ve becerileriniz konusunda daha yeterli bir þekilde
konuþabilmesini saðlayacaktýr.
Yakýnlarýn ve çevrenin iþ bulma konusunda desteðini beklemekten
kaçýnmamakla birlikte, onlarýn doðrudan sizin çalýþacaðýnýz iþi bulmalarýný ve iþe
alýnmanýzý saðlamalarýný beklememelisiniz. Ýþle ilgili olarak ortaya çýkabilecek
fýrsatlarý izlemek, görüþmelere katýlmak ve olasý iþverenlere kendinizi tanýtmak
çalýþmak isteyen ve iþ arayan kiþinin sorumluluðundadýr. Kendi yeterliðiniz dýþýnda
elde ettiðiniz iþlerinbir süre sonra iþyerinde ve sizde rahatsýzlýk yaratmasýve yeniden
iþ arama isteði duyurma olasýlýðýbulunacaktýr.
Okullarýn Ýþ Bulma Destekleri
Bazýokullar, mezunlarýnýn iþ bulmalarý konusuna daha çok ilgi gösterir bunu
ve profesyonel düzeyde destek saðlayarak da ortaya koyar. Bu destekler arasýnda
þunlar sayýlabilir.
a) Bireysel olarak öðretim personelinin ve yöneticilerinin iþyerleriyle
saðladýklarýiletiþim,
b) Eðitim sürerken düzenlenen istihdam fuarlarý,
c) Mesleki danýþmanlýk bürolarý (yükseköðretim kurumlarýnda kariyer
merkezleri),
d) Firmalara ve diðer olasý istihdam kuruluþlarýna yapýlan tanýtým
etkinlikleri,
e) Mezunlarýistihdam fýrsatlarýile ilgili bilgilendirme,
f)
Referans olma,
g) Mezunlarýn istihdamýný kolaylaþtýran iþbirliði projeleri, mezunlarý izleme
araþtýrmalarý ve
bunlarýn
sonuçlarýndan
mezunlarýn
istihdamýný
kolaylaþtýracak düzenlemeler yapmada yararlanma, mezunlarý ve/veya
programlarýiþyerlerine tanýtýcýetkinlikler düzenleme.
h) Ýnternet olanaklarý saðlamak.
yanýt/özgeçmiþ yollama
Mezunlar iþ fýrsatlarýný tarama ve
konusunda
internet
olanaðýný kolaylýkla
bulamayabilirler ya da bu çabalarýn maliyetine katlanamayabilirler.
24
Okullarýn öðrencilerine mezuniyetlerinden sonra bir süre daha internet ve
diðer haberleþme araçlarýný kullandýrmaya devam etmesi önemli bir iþ
arama desteði olacaktýr. Yine mezunlarýn e-posta adreslerini bir süre daha
kullanabilmeleri ve yazýþmalarýný bu kanal üzerinden sürdürebilmeleri
önemli bir destek oluþturacaktýr.
Bazý eðitim kurumlarý iþe geçiþ konusunda daha az etkinlik gösterse de iþ
fýrsatlarýnýn ortaya çýkmasý durumunda mezunlarýna iletmekte istekli davranýrlar.
Yüksek öðretim düzeyindeki okullarda alanla ilgili iþ duyurularýnýn izlenmesi,
paylaþýlmasý, bazen idari görevlilerce bazen de kiþisel insiyatifleriyle öðretim
elemanlarýnca gerçekleþtirilir. Ancak bu tür bir izleme düzenli ve sürekli olmaktan
çok, rastlantýlarla karþýlaþýlan ilanlarýn paylaþýlmasý, düzenli olarak yapýlan kamu
görevlerine iliþkin sýnavlarýn duyurulmasý, okul personelinin kiþisel iliþkileri
içerisinde öðrendikleri açýk iþlerin mezunlara duyurulmasý þeklinde olmaktadýr. Öte
yandan bazý üniversitelerde kurulan kariyer merkezleri ve bunlarýn internet ortamýna
taþýnmasý, öðrencileri zaman ve mekan sýnýrlamalarýndan kurtararak daha yaygýn ve
eþit bir þekilde duyuru yapýlabilmesine olanak saðlamaya baþlamaýþtýr. Yine bu
desteklerden rahatça yararlanma, bilgisayar ve internet olanaklarýna ve kullanabilme
becerisine sahip olmayýgerektirmektedir.
Türkiye'deki üniversitelerden kariyer merkezi niteliðinde bir çalýþmasý
olanlardan web adresleri bulunanlarýn baþlýcalarýþunlardýr.
Baþkent Üniversitesi http://ikkym.baskent.edu.tr/
Bilkent Üniversitesi http://www.bilkent.edu.tr/~dos/kayiyem/index
Boðaziçi Üniversitesi – Mezunlar Derneði http://www.bumed.org.tr
Hacettepe Üniversitesi http://www.hacettepe.edu.tr/hukam/
Ýstanbul Üniversitesi
http://www.isletmekulubu.com/
Ýstanbul Teknik Üniversitesi
http://www.kariyer.itu.edu.tr
Orta Doðu Teknik Üniversitesi http://www.po.metu.edu.tr/KPMY/
Marmara Üniversitesi http://www.marun.edu.tr/kariyergunleri/
Bazý üniversitelerde merkezi kariyer destek birimleri bulunurken, bazýlarý
fakülte düzeyinde ya da düzenli olmayan bazý kariyer etkinlikleri yoluyla
öðrencilerine ya da mezunlarýna iþ arama ve iþe girme sürecinde destek olmaya
yönelmektedirler.
25
Lise ya da lise düzeyindeki meslek okullarýnda da öðretmenler ve okul
yöneticilerinin referans olarak tercih edildiði bölgelerde mezun olunan okullarla
iletiþimi sürdürmek bazýaçýk iþlere ulaþmak þansýný verebilir. Yine mesleki rehberlik
uygulamalarýkonusunda deneyim ve bilgi kazanan rehberlik çalýþanlarýnýn bulunduðu
okullarda da bu personelden yardým almak bireyin iþ arama sürecinde kendilerini
tanýma ve meslekler hakkýnda bilgi almalarýaçýsýndan yararlýolacaktýr. Bu tür bilgiler
bireylerin aradýklarý iþlere iliþkin daha saðlýklý seçimler yapmalarýna yardýmcý
olabilecektir.
Doðrudan Ýþverene Ulaþmak
Doðrudan iþverenlerle iletiþim kurmak, açýk iþlere ulaþmanýn en iyi
yollarýndan biri olarak görülebilir. Amerika Birleþik Devletleri'nde iþ bulma
yöntemleri arasýnda "doðrudan iþverene, iþyerine baþvurma" yaklaþýmýnýkullananlarýn
yaklaþýk yarýsýnýn bir iþe ulaþmada baþarýlý olduðu belirtilmektedir. Bu yaklaþým,
Ankara metal sanayiinde çalýþan meslek lisesi mezunlarýnýn kullandýðýyollar arasýnda
tanýdýklar ve iþletmelerde beceri eðitiminin arkasýndan üçüncü sýrada bulunmaktadýr.
Meslek lisesi mezunu çalýþanlarýn %11 civarýndaki bir kýsmý bu yolu kullandýklarýný
belirtmiþlerdir. (Çizelge - Aksoy 1995).
Meslek Lisesi Mezunlarýnýn Ýþlerini Bulmada KullandýklarýKaynaklar
Kaynaklar
Mezun
%
Sayýsý
Tanýdýklar
Ýþletmelerde Beceri Eðitimi
Doðrudan Ýþletmelere Baþvurmak
211
55.97
44
11.67
41
10.88
Öðretmenler
33
8.75
Ýlanlar
27
7.16
Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu
19
5.04
Diðer Kaynaklar
2
0.53
377
100.00
Total
Kaynak: Aksoy, Hasan H. (1995). Endüstriyel Teknik Ortaöðretim Mezunlarýnýn Eðitim
Ýstihdam Ýliþkileri. A. Sosyal Bilimler Enstitüsü. YayýmlanmamýþDoktora Tezi. Ankara.
Doðrudan iþveren baðlantýsý saðlayabilmek için çalýþýlmak istenen olasý
iþyerlerinin bir listesini çýkarmak iyi bir baþlama noktasýolabilecektir. Bunun için de
bir çok farklý kaynaðý kullanmak gereklidir. Öncelikle, iþyerlerinin ilanlarýnýn
26
yayýnlandýðýiþyerleri telefon rehberleri (Altýn Rehber) ile bölgesel ve yerel ticaret ve
sanayi odalarýnýn, meslek derneklerinin üye kayýtlarýnýve ilanlarýnýderleyen rehberler
kullanýlabilir. Ýþyerlerine doðrudan ulaþmak için kullanýlacak listede tüm iþyerlerinin
isimleri, adresleri ve telefon numaralarý yeralmalýdýr. Daha önce geçici olarak ya da
þimdi aradýðýnýzdan farklý pozisyonlarda çalýþtýðýnýz iþyerlerinde bulunabilecek iþ
olasýlýklarýnýda gözardýetmeyiniz.
Ýþyerleri listesi tamamlandýktan sonra her birimdeki iþe alma sorumlularýný
öðrenerek onlarla baðlantý kurmaya baþlayabilirsiniz. Bu kiþiler, firmalarýn
büyüklükleri ve yönetim biçimlerine baðlý olarak personel/insan kaynaklarý
yöneticileri, bölüm yöneticileri, firma üst yöneticisi veya sahibi olabilir. Baþlangýçta
iþe alma konusunda iþyerinde kimin yetkili olduðunu bilmiyorsanýz, iþyerine telefon
ederek bu konudaki yetkili kiþilerin isimlerini, unvanlarýný sekreterler ya da diðer
personelden öðrenebilirsiniz.
Sadece birkaç iþgörenin çalýþtýðýiþyerlerinde iþe alma süreci, baþvuru alma ve
kýsa bir görüþme sonrasýnda seçim kararý, belki bir kaç saat içinde iþe alma kararýnýn
verilmesi þeklinde olabilir. Buna karþýn, büyük ölçekli, çok sayýda iþgören çalýþtýran
iþyerlerinde çoðunlukla daha fazla bir eleme süreci kullanýlýr ve bu daha uzun bir
zaman alýr. Bu süre sözkonusu olan görev ve iþe baðlý olarak haftalar veya aylar
sürebilir. Yine belirtmek gerekir ki, bu tür iþyerlerine yöneldiðimizde yapýlmasý
gereken hazýrlýklar daha bilinçli olmalýdýr. Bu kurumlarda çalýþan ve eleman seçme
konusunda deneyimli, yetiþmiþ elemanlar adaylarýn gelecekteki baþarýlarýný kestirme
amacýyla çok sayýda iþareti ve veriyi kullanmaya, bunlara dayalýolarak karar vermeye
eðilimli olacaktýr. Bu bilgilerin önceden hazýrlanmýþ olunmasý ve beklentilerin
bilinmesi seçim sürecinde sahip olunan þansýartýrabilecektir.
Eleman Ýlanlarý
Gazetelerin bir kýsmýnda sürekli olarak yayýnlanan küçük ilanlar arasýnda
bulunan " eleman" ilanlarýve diðer profesyonel meslekler için verilen eleman ilanlarý
iþ bulmaya yolaçacak kaynaklar arasýndadýr. Eleman aranýyor ilanlarýsadece iþ bulma
açýsýndan deðil, iþ arama sürecinde iþgücü piyasasý konusunda da bilgi elde
edilmesine yardýmcýolur. Piyasada ne tür iþlerin çoðunlukla açýk bulunduðu, bazýiþ
türlerinde ne tür becerilerin arandýðý, iþ türlerine göre baþlama ücreti olarak ne
düzeyde bir ücretin önerildiði gibi konularda bilgi edinmek mümkün olur. Bu tür
bilgiler, adaylara bir iþe baþvurmayý düþündüklerinde ya da baþvurduklarýnda
yardýmcý olacaktýr. Eleman ilanlarý kaynak olarak kullanýlýyorsa, ilanlarýn en çok
27
yayýnlandýðý günlerin gazeteleri öncelikle gözden geçirilmeli ve sadece birkaçýnýn
gözden geçirilmesi þeklinde deðil, fakat son ilana kadar okunmalýdýr. Gazeteler, ilan
yayýnlamada, en uygun iþleri en öne alarak sýralamak gibi bir yöntem izlemezler!
Ýlan okumayý güçleþtiren þeylerden biri kýsaltmalar olabilir. Özellikle yabancý
dilde verilen ilanlardaki kýsaltmalar ile daha önce karþýlaþýlmamýþ olabilir. Bunlarýn
anlaþýlýr olmasýný saðlamak için yabancýdil bilgisi iyi olan birinden yardým istemek,
telefon ile ilanýveren iþyerinden bilgi istemek sözkonusu olabilir. Ýngilizce ilanlarda
kullanýlan kýsaltmalarýn bir listesi ÇERÇEVE 1'de verilmiþtir.
Küçük ilanlar yoluyla iþ arama sürecinde en önemli faktörlerden biri zaman
olmaktadýr. Gazete ilanlarýnýn günlük olarak izlenmesi, tüm ilanlarýn okunmasýndan
sonra iþ arayanýn iþ beklentilerine uygun olabileceði düþünülen bir ilan olmasý
durumunda bunun iþaretlenerek en kýsa zamanda baðlantýkurulmasý yararlýolacaktýr.
Bu tür ilanlarýkullanan iþyerleri, genellikle çabuk karar verme, iþe uygun görülen ilk
bir kaç baþvurudan birini seçme eðilimindedirler. Zaman konusunda hýzlý hareket
etme çabasý, hazýrlýksýz olarak ilk telefon kulübesinden telefon etme þeklinde
düþünülmemelidir. Bu konudaki uyarýlarýÇERÇEVE 2 içinde bulabilirsiniz.
Eleman ilanlarý en çok gözlenen ve kolay ulaþýlan iþ bulma kaynaklarý
arasýnda olmasýna karþýn açýk iþlerin sadece küçük bir oranýný kapsadýðý
düþünülmektedir. Küçük iþyerleri bu ilanlarý daha çok kullanmakta ve bazý
durumlarda ilan vermenin maliyeti yüksek bulunmaktadýr. Bu yüzden de tüm açýk
iþlerin gazetelere ilanlar yoluyla yansýmasýnýbeklemek doðru olmayacaktýr. Böyle bir
durum da, gazetelerdeki "eleman aranýyor" ilanlarýnýn ya da "küçük ilanlar"
sayfalarýnýn tek bir iþ arama kaynaðý olarak kullanýlmasýnýn yetersizliðini
göstermektedir.
Ticari ve Mesleki Dergiler
Bir çok ticaret ve meslek odasý dernekleri kendi dergilerini yayýnlamaktadýr.
Bazen bu dergilerde iþ dünyasýna girmeye yönelen bireyler için yararlý olabilecek
türden duyurular yeralýr. Bu tür dergilerde vasýfsýz iþler yerine daha çok bu
mesleklerdeki profesyoneller ve eðitimliler için önem taþýyan duyurular ve nadiren de
açýk iþ ilanlarý yeralabilir. Özellikle haber niteliði taþýyan kapsamlý istihdam
olanaklarý, yeni firmalarýn istihdam etkinlikleri,
piyasalarda ortaya çýkan iþgücü
açýklarý ya da ekonomik kriz ve daralmalarda ortaya çýkan iþçi azaltmalarýyla ilgili
haber, duyuru ve diðer yazýlar yer alýr.
28
Gerek
meslek elemanlarýnýn baðlý bulunduðu mesleki örgütler tarafýndan
yayýnlanan ticari ve mesleki dergiler, gerekse çeþitli yayýn kuruluþlarýnýn belli
sektörlere ya da genel olarak ekonomi dünyasýna yönelik yayýn yapan dergileri
iþgücü piyasasýnýn bazý mesleki ve ticari alanlarýyla ilgili ayrýntýlý bilgiler edinmek,
mesleðin veya sektörün son durumu, geliþme eðilimleri konusunda bilgiler edinmek
için yararlýolabilecektir. Ýþ arama sürecinde bu tür bilgiler, iþ arayana, doðru zamanda
doðru alanlara yönelme ve uygun yöntemler kullanma konusunda da ipuçlarý
verecektir. Ayrýca, sektör konusunda yeni geliþmeleri izlemek ve iþ piyasasý
konusunda yeterli bilgiye sahip olmak iþ görüþmelerinde/ mülakatlarda önemli bir
avantaj yaratacaktýr.
Kamu Ýþ Bulma Kurumlarý
Her ülkede kamu kurumlarýnýn biri ya da bir kaçý eleman arayan iþyerlerine
eleman ve iþ arayanlara da iþ bulma konusunda görevli olarak faaliyet göstermektedir.
Bu kurumlarýn etkinlik düzeyleri, sahip olduklarý örgütlenme, yasal statü, teknolojik
bilgi ve altyapýlarýna baðlýolarak deðiþebilmektedir. Bu düzeyi belirleyen önemli bir
faktör de iþveren ve iþ arayanlarýn bu kurumlara duyduklarýgüvendir.
Ülkemizin en önemli kamusal iþ bulma kurumu olan Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu
9/6/2000 tarihli ve 4588 sayýlýKanunun verdiði yetkiye dayanýlarak, Bakanlar Kurulu
kararýyla
24/8/2000 tarihinde Türkiye Ýþ Kurumu adýný almýþtýr. Ýþve Ýþ Bulma
Kurumu günümüze deðin iþ arayanlar tarafýndan sýnýrlý ölçülerde kullanýlabilmiþ, iþ
baþvurusunda
bulunannlarýn
küçük
bir
kýsmýnýn
iþe
yerleþtirilmesinde
rol
oynayabilmiþtir. Gençlerin iþ arama yollarýarasýnda da daha önce deðinildiði gibi, çok
düþük düzeyde kullanýlmaktadýr. Öte yandan kamu kurumlarýna istihdam saðlama,
özürlülerin ve eski hükümlülerin istihdamý, yurt dýþýiþgücü talepleri için aracýkurum
olarak faaliyet göstermesi gibi nedenlerle istihdam konusunda özellikle bazý gruplar
için önemli bir yeri olabilecektir. Bununla birlikte, Kurum günümüze deðin, istihdam
konusunda piyasayý etkileme, genç iþsizlere ve iþgücü piyasasýna ilk kez girecek
yüksek eðitimli üniversite mezunlarýna ulaþmada yetersiz kalmýþtýr. Üniversitelerin
bir kýsmýnda gerçekleþtirilen istihdam fuarlarý ve istihdam merkezleri gibi
uygulamalar da süreklilik saðlayamayan uygulamalar olarak kalmýþtýr.
Ýþ Kurumu kendisi bir istihdam kurumu deðildir. Ýstihdam edecek kuruluþlara
iliþkin olarak oluþturduðu aðý iþ arayanlarýn hizmetine sunarak yarar saðlayabilir.
Kurum bu yönde bir çaba harcamýþtýr. Bununla birlikte, kurumun iþ saðlama
29
konusundaki baðlantýlarý daha çok kamusal alanla iliþkili olmuþ, diðer taraftan da
iþverenler personel bulma konusunda kurumun aracýlýðýna yeterince raðbet
etmemiþtir. Buna neden olarak gösteilebilecek nedenlerin bir kýsmý kurumun dýþýnda
ortaya çýkmaktadýr. Ýþsizlik düzeyinin yüksekliði, hatta nitelikli insangücünün iþsizliði
ve düþük ücretle çalýþmaya razý olmasý kurumu devre dýþý býrakan etkenlerden biri
olmuþtur. Öte yandan iþverenlerin bir kýsmýnýn yasal zorunluluklarýndan kaçýnmak
için özel anlaþmalarla ve düþük ücret, sigortasýz ve diðer yasal haklarýsaðlamadan iþçi
çalýþtýrma istekleri de bu yönde bir eðilimi artýrmýþ olabilir. Ne yazýkki, Türkiye
çalýþma hukuku kurallarýnýn tüm çalýþanlar lehine iþyerlerinde uygulanabildiði,
çalýþanlarýn haklarýnýn kolaylýkla, yasa gücüyle verildiði aksi takdirde iþyerlerine
güçlü yaptýrýmlarýn uygulandýðý bir ülke durumuna gelememiþtir. Ýþyerleri, sözleþme
yapma zamanýndaki güçlerini daha çok kurumsal denetim dýþýnda kullanmayý tercih
eder görünmüþtür.
Türkiye Ýþ Kurumunun iþ bulma konusunda saðladýðý önemli bir hizmet
Meslek Danýþma Merkezleri aracýlýðý iledir. Bu merkezler özellikle öðrencilere
mesleki rehberlik, meslekleri tanýtma, döküman saðlama, kendini tanýma etkinlikleri
yoluyla destek saðlamaktadýr.
Ýþ Bulma Kurumunun iþ arayanlara saðladýðýolanaklar ve destekler konusunda
kapsamlýbilgi için ÇERÇEVE 3’ü okuyunuz.
Kamu Personel Sýnavlarý
Devletin istihdama aracýlýk eden Ýþ Kurumu dýþýnda merkezi sýnavlar yoluyla
personel saðlama sistemi bulunmaktadýr. Bunun dýþýnda belirli meslek kümeleri için
de ayrýözel sýnavlarla personel alýmýna gidilmeye devam edilmektedir. Bu nedenle, iþ
yaþamýna ilk kez girecek gençlerin veya iþ yaþamýnýn ilk yýllarýnda olup yeni arayýþlar
içinde olanlarýnçalýþma isteði taþýdýðýkurumlarýn personel alýmýiçin verdikleri ilan ve
sýnav dönemlerini öðrenmeleri ve hazýrlýklarýnýbu sýnavlarýn baþvuru zamanýna kadar
tamamlamalarýgerekir. Kamu hizmetinde çalýþacaklara yönelik olarak açýlan düzenli
sýnavlardan
en önemlisi farklý isimlerle uygulandýktan sonra günümüzde Kamu
Personel Seçme SýnavýKPSS’dir. Merkezi bir sýnav olan KPSS'ye yönelik hazýrlýklar
arasýnda kendi öðrenim alanýnýz, genel kültür ve diðer sýnav konularýna iliþkin
bilgileri gözden geçirmek yer alabilir. Bu sýnava yönelik bazýyayýnlar da gerek sýnava
iliþkin bilgi edinme, gerekse hazýrlýk amacýyla yararlýolabilir.
Devlet Bakanlýklarý
30
Ýþ bulma konusunda sorumlu olan kurum dýþýnda zaman zaman diðer kamu
kuruluþlarýnýn da faaliyetleri çerçevesinde istihdamý artýrmaya yönelik faaliyetleri
olmaktadýr. Özellikle meslek alanýnýzla ilgili etkinlikler ve kurumlardan sorumlu
Devlet Bakanlýðýnýn dönem faaliyetlerinden haberli olunmasýyararlýolacaktýr.
Belediyeler
Yine bir kamu kurumu özelliði gösteren elediyeler de zaman zaman meslek
kurslarýaçarak mezunlarýn istihdamýna aracýlýk etmektedirler. Bu tür kurslar ve diðer
iþ bulma faaliyetleri konusunda özellikle büyükþehir belediye yönetimleri ilgili
görünmektedirler. Yine diðer kentlerde de belediyeler, kamusal etkinlikleri nedeniyle
çok sayýda personel istihdam ederken, günümüzde giderek artan sirketleþme
politikalarý nedeniyle de ticari sayýlabilecek bir çok konuda etkinlik göstermektedir.
Bu nedenle, firmalara yönelik listeleme çalýþmasýnda belediyelere ait olanlar da yer
unutulmamalýdýr.
Özel Ýstihdam Kurumlarý
Ülkemizde özel istihdam kurumlarý henüz yasal bir çerçeveye ve çalýþma
iznine sahip deðildir. Bununla birlikte bazý kuruluþlarýn dolaylý olarak bu tür bir
hizmeti sunmasý olanaklý olmaktadýr. Ýnsan kaynaklarý geliþtirme, yönetim
danýþmanlýðý ya da iþgücü eðitimi gibi amaçlarý gerçekleþtirirken iþyerlerine eleman
saðlama iþlevi de yerine getirilmektedir. Bu firmalar hizmet verdikleri iþyerlerinin
gereksinimlerin karþýlamak amacýyla istihdam konusunda aracý olan kurumlarýn
iþlevini yerine getirmektedir. Bunun yanýnda bazý yabancý ülkelerde örgütlü bulunan
firmalar da büyük illerde, özellikle Ýstanbul'da þube ya da ortaklýklar yoluyla faaliyet
göstermektedir. Örneðin "Adecco", ABD baþta olmak üzere diðer ülkelerde de
iþyerlerine eleman saðlayan ve iþ bulmada aracýlýk eden bir özel istihdam kurumudur.
Yine çok sayýda yerli ve yabancý sermayeli firma iþ bulma ya da eleman saðlama,
eðitim ve kariyer danýþmanlýðý konusunda faaliyette bulunmaktadýr. Bu alanda
faaliyet gösteren firmalara ulaþmak için, yüksek tirajlý eleman ilanlarý alan ve insan
kaynaklarýekleri veren gazetelerin taranmasýbaþlama noktasýolarak yararlýve yeterli
olacaktýr.
Ülkemizde özel istihdam kurumlarýnýn faaliyetlerinin yasal bir çerçeve içinde
izinli hale getirilmesi istihdama yönelik eðitim, nitelik geliþtirme, uygunluk ölçme ve
iþ arama etkinlliklerinin geliþtirilmesi ve iþgücü piyasasýnda iþ-iþgücüne iliþkin
informasyona daha kolay ulaþýlabilir hale gelmesine yardýmcýolacaktýr. Sekizinci Beþ
31
Yýllýk Kalkýnma Planýnda da bu yönde bir geliþmenin saðlanmasýna yönelik amaç ve
politikalar yer almýþ ancak
Ýnternet
Ýnternette yer alan çok sayýda eleman bulma amaçlý site ayný zamanda iþ
bulma aracýolarak da iþlev görmektedir. Bir eleman bulma amaçlýweb sayfasýnda yer
alan mesleklerin çeþitliliði hemen her düzeyde iþ arayanlar için internetin bir iþ bulma
ya da en azýndan açýk iþlere ulaþma konusunda kaynak olabileceðini göstermektedir.
(Çizelge -Ýnternette Eleman Bulma Sayfasýnda Meslekler)
Ýþyerleri interneti iletiþim kanalýolarak kullanmak, pazar bulmak vb. amaçlar
dýþýnda dolaylý ve doðrudan eleman bulma amacýyla da kullanmaya baþlamýþlardýr.
Eleman bulma konusunda internet olanaklarýnýn ve internet uygulamalarýnýn
geliþmesine paralel olarak eleman almada internet kullanýmý da yaygýnlaþacaktýr.
Ýnternetin eleman bulmada kullanýlma biçimleri iþ arayan bireylerin interneti iþlere
ulaþmada kullanma biçimlerini de doðrudan etkilemektedir. Buna göre en yaygýn
haliyle iþe ulaþmada kullanýlabilecek internet uygulamalarý arasýnda iþyerlerinin web
sitelerinde yer alan açýk iþ duyurularý ile eleman bulmaya aracýlýk eden danýþmanlýk
ve kariyer firmalarýna ait sitelerdir.
Doðrudan Ýþyerlerinin Web Siteleri: Ýþyerleri kendilerini müþterilerine ve
olasýpazara, dýþ dünyaya tanýtmak için hazýrladýklarýweb sitelerinde, eleman arama
durumunda adaylar için baþvurulara iliþkin belge, form, adres, baþvuru yöntemleri ve
benzeri konulara iliþkin bilgileri sunarlar. Adaylar kendilerine uygun gördükleri
firmalara iliþkin ilk araþtýrmalarýný bu sitelerden baþlatabilir ve baþvurularýný web
sitelerinde yer alan bilgilerin yönlendirmesiyle yapabilirler.
Eleman Bulma ve Danýþmanlýk Firmalarý:
Bazý firmalar, yaptýklarý
duyurular yoluyla ve iþ arayan çok sayýda farklý meslek grubundaki
bireylerin
özgeçmiþlerini (Curriculum Vitae-CV, Resumé) toplamakta ve bunlarý eleman
gereksinmesi olan iþyerlerinin deðerlendirmesine sunmaktadýrlar. Bu hizmetler
çoðunlukla iþyerleri için üyelik sistemiyle
ya da deðerlendirmeye sunulan aday
sayýsýna baðlýolarak ücretlendirilmektedir. Asýl olarak, iþ arayan adaylar açýsýndan bu
firmalar yoluyla kurulan özgeçmiþ veri tabanlarýna kayýt olma ve özgeçmiþ yollama
bir ödemeyi gerektirmemektedir.
Günlük
Gazete
Ýlanlarý:
Ýnternette
iþ aramaya
baþlandýðýnda
ilk
kullanýlabilecek sayfalar arasýnda bilinen günlük gazetelerin ilan sayfalarýgelecektir.
32
Dolaylý Yarar Saðlayan Ýnternet Siteleri: Bu siteler arasýnda iþ arayanlara
yönelik olarak çeþitli duyurularda bulunan, konuyla ilgili önerilerde bulunan
makaleleri ya da yayýnlarý yayýnlayan ya da duyuran siteler sayýlabilir. Bu siteler
sýklýkla, iþ arayan bireylere piyasa ve çeþitli iþ alanlarýndaki güncel beklentiler, çeþitli
sektörlerde deneyimli yönetici ya da profesyonellerin görüþlerini de aktarmaktadýrlar.
En çok kullanýlan iþ ve eleman
bulma amaçlý internet adresleri arasýnda
þunlarýsayabiliriz.
?
Gazetelerin web sayfalarý (Bu adreslere http://www.(gazete adý).com.tr yazarak
ulaþabilirsiniz. Örneðin, http://www.milliyet.com.tr, http://www.hurriyet.com.tr
veya http://www.sabah.com.tr)
?
http://www.yenibir.com
?
http://www.insankaynaklari.com
?
http://www.tekadres.com
?
http://www.kariyer.net
?
Ýþ Kurumu Ýnternet Sitesi (http://www.iskur.gov.tr)
?
Yabancý ülkelerdeki iþ arama kaynaklarýna ulaþmak için iþ arama ve kariyer ile
ilgili anahtar sözcüklerin karþýlýklarýný ( iþ, meslek,
kariyer, eleman ilanlarý,
özgeçmiþ veritabaný vb.) yazarak tarama motorlarýnda aratmak yeterli olacaktýr.
Bunu saðlamak için kullanýlabilecek en çok bilinen tarama motorlarýndan bir kaçý
arasýnda Yahoo (http://www.yahoo.com ) , Excite (http://www.excite.com ),
Google (http://www.google.com ) sayýlabilir. Yine ingilizce olarak hazýrlanan
web sitelerinden baþlangýç olarak ziyaret edilebilecek olanlar arasýnda
?
Employment News http://www.employmentnews.com
?
Employment911 http://www.employment911.com
?
UluslararasýKariyer Network’u. http://www.monster.com
?
Pricewaterhouse Coopers (UluslararasýFaaliyet Gösteren Ýnsan Kaynaklarýve
Eðitim Firmasý) http://www.pwcglobal.com bulunmaktadýr.
Belirtilen adresler deðiþebilir veya içeriklerinde güncelleme ve yenilenme
olabilir. Ayrýca burada sayýlanlara benzer faaliyet gösteren siteler kurulmaya devam
ettiði için tarama motorlarýyoluyla yeni eklenen sitelere ulaþmak da olanaklý
olacaktýr. Ýþ arama çabasýsürdüðü sürece belirli aralýklarla, bir-iki ayda bir, bu
adreslerde bilgi kontrolu, güncelleme yapmak yararlýolacaktýr.
BÖLÜM V
Mezunlarýn Ýþe Geçmelerinde Okul ve Eðitimcilerin Rolü
Öðrencilerin temel eðitimlerini tamamladýktan sonra, çalýþma yaþamýna sorunsuz bir
geçiþ yapmalarýistendik bir durum oluþturur. Özellikle yükseköðretim sýnýrýnda olan,
lise düzeyindeki okullardan mezun olan ve çeþitli nedenlerle yüksek öðrenime devam
etmek istemeyen ya da edemeyecek olanlar için bu durum daha büyük önem
taþýmaktadýr. Bir eðitim kurumundan mezun olduktan sonra ileri eðitim aþamasýna
devam etmeyen ya da edemeyenlerin çalýþma yaþamýna sorunsuz geçmelerinin kimler
için istendik olduðu kuþkusuz açýktýr. Öðrenciler, aileleri, öðretmeninden yöneticisine
eðitim kurumlarýnýn- okullarýn çalýþanlarý, iþyerleri, iþsizlik sorunuyla ilgilenen kamu
kuruluþlarý, iþsizliðin yarattýðý olumsuz ekonomik ve toplumsal sorunlardan uzak
durmak isteyen yöneticiler, politikacýlar, daha mutlu saðlýklý bir ülkede yaþamak
isteyen her yurttaþ iþe geçiþin,saðlýklý sorunsuz olmasýndan olumlu bir þekilde
etkilenecektir. Bir kýsým ucuz iþgücü bekleyen iþverenleri ve toplumda kolayca satýn
alýnabilecek ve kullanýlabilecek çaresiz, sahipsiz, gelirsiz (iþsiz) gençlerin
bulunmasýndan yarar umabilecek yeraltýdünyasý güçleri dýþýnda herkes bunu istediði
halde, genç iþsizliði azalma yerine artma göstermektedir. Özellikle son yýllarda
yaþanan ekonomik krizle birlikte genç ve eðitimlilerin iþsizlik düzeyinde önceki
yýllarar oranla daha büyük artýþlar yaþanmýþtýr. Bu durum 2001 YýlýHanehalký Ýþgücü
Ýstatistiklerine de yansýmýþtýr.
Hemen herkesin sorunsuz olmasýný istemesine karþýn iþe geçiþ eðitim
kesiminden ayrýlanlarýn en
çok sorunla karþýlaþtýklarý bir alaný oluþturmaktadýr.
Gerek gençlerin istihdamýyla ilgili olarak iþgücü piyasalarýnda yaþanan, kaynaðý
ekonomik sistemde olan yetersizlikler, gerekse iþyerleri dýþýnda gençlerin yüzyüze
kaldýðý iþsizlik sorunu kolay çözülebilir gözükmemektedir. Bununla birlikte, sorunun
taraflarýnýn birçok ülkede, bu arada ülkemizde de etkili bir çaba ve örgütlenme
gerçekleþtiremediði söylenebilir. Özellikle eðitim kesiminin de en az iþyerleri, iþveren
kesimi denli okuldan iþe geçiþ sürecinde görev almasýve bu konuda yeterli, etkili bir
bilgilenme, örgütlenme ve uygulama sürecini gerçekleþtirmesi gerekir.
Okul ya da eðitim sisteminin, ürünleri olan mezunlarýna karþý sorumluluklarý
diploma verme ile tamamlanmamalý, diploma sonrasýnda yaþananlarýda gözlemeli ve
iki boyutta da katkýda bulunma amacýyla kullanmalýdýr. Birincisi, mezun ettiði
34
öðrencilerin iþe geçiþ sürecinde karþýlaþabileceði sorunlarý çözmeye yardýmcý olma,
ikincisi ortaya çýkan bilgileri eðitim sisteminin geliþtirilmesi amacýyla kullanarak
daha sonraki mezunlarýn yaþayacaklarýsorunlarýazaltmaya yönelmelidir.
Özellikle öðretmenlerin okuldan iþe geçiþ sürecine dahil olmasýgereklidir. Bu
konudaki bir katýlým, yalnýzca meslek elemaný yetiþtiren öðretim kurumlarýiçin deðil
tüm temeleðitim ve sonrasý öðretim kurumlarýnda (yükseköðretim, üniversite dahil)
görevli öðretim personeli, uzman kadrolar, yöneticiler için sözkonusu edilmelidir.
Okuldan iþe geçiþin sorunsuz ya da en az sorunla gerçekleþtirilebilmesi için, öðretim
personeli ve yöneticisiyle eðitimcilerden beklenebilecekler nelerdir? Böyle bir soru,
her ülkede farklý þekillerde yanýtlanabilir. Okuldan iþe geçiþ konusunda ortaya çýkan
sorunlar konusunda daha çok Türkiye gerçeklerini saptamaya ve deðerlendirmeye
çalýþmakla birlikte özellikle geliþmiþ ülkelerde gerçekleþtirilen örgütlenme, uygulama
ve çeþitli araþtýrma sonuçlarýna da bu çalýþmada yer verilmiþtir.
Schmidt, Finch ve Moore’un geniþ bir hedef kitle ile yaptýðý görüþmelerle
gerçekleþtirdiði bir araþtýrmada, okuldan iþe geçiþin yönlendirilmesine öðretmenlerin
dahil edilmesi ve katkýlarý ele alýnmýþtýr. Bu araþtýrmada, baþarýlý bir okuldan iþe
geçiþ sürecinin saðlanmasý için mesleki ve akademik derslerin öðretmenlerinin
dikkate almasýgereken temel konular olarak þunlar saptanmýþtýr: (1997, s. 4).
1.
2.
3.
4.
5.
Öðrencileri örgütlü iþyeri deneyimlerine katmak,
Öðrencilerin iþyerlerini anlamalarýnýsaðlamak,
Okul programýve öðretimine iþyeri temsilcilerini katmak,
Öðrencilere yönelik okul etkinlikleri yoluyla iþyeri deneyimi saðlamak,
Okuldaki eðitimde iþyerlerine yönelmeye de (workplace focus) yer
vermek,
6. Daha iyi öðretime katkýda bulunacak bir yol olarak iþyerleri hakkýnda
bilgi edinmek,
7. Ýþyerlerinde çalýþmak,
8. Ýþyerleri, okul çevresi ile baðlantýsaðlama ve bunu sürdürmek,
9. Sýnýf deneyimlerini iþyeri beklentileri etrafýnda düzenlemek,
10. Mevcut ve eski öðrencileri izlemek.
Okuldan iþe geçiþte baþarýya katkýsýbulunan öðretmen etkinliklerinin
sýnýflanmasýna iliþkin bilgiler ve belirli durumlara özgü somut örnekler Çizelge 1’de
yeralmaktadýr. (Schmith ve diðerleri. s.10)
35
Çizelge 1
Okuldan Ýþe Geçiþ Sürecine YardýmcýOlacak Öðretmen Etkinlikleri
Baþarýya Katkýda Bulunacak
Faktörler
Örnekler
?
Öðrencileri iþyerlerinde izleme, yol gösterme,
?
Öðrencileri kooperatif (iþbirlikçi) iþ deneyimlerine angaje
etme,
?
Öðrencilere iþyerlerinde staj yaptýrma
?
Öðrencileri ticaret ve sanayi kesimlerine alan gezilerine
götürme,
?
Öðretmenlerin iþyerlerinde staj uygulamasý
tamamlamalarý
3. Okul programýve öðretimine
iþyeri temsilcilerini katmak,
?
Program konusunda öneriler getiren danýþma kurullarý
?
Ýþyerleri hakkýnda informasyon saðlayan konuk
konuþmacýlar
4. Öðrencilere yönelik okul
etkinlikleri yoluyla iþyeri
deneyimi saðlamak,
?
Öðreencilerin yerel sanayiler için proje hazýrlamalarý
?
Öðrencilerin mahallelerde ev inþaatlarýnda çalýþmasý,
?
Yemekli toplantýlarda yiyecek servisini öðencilerin
üstlenmesi,
?
Öðretmenlerce saðlanan uygulamalýlaboratuvar
öðretimi,
?
Öðretmenlerce saðlanan uygulamalýakademik öðretim,
?
Öðretmenlerin program ve öðretimi birleþtirmesi.
6. Daha iyi öðretime katkýda
bulunacak bir yol olarak
iþyerleri hakkýnda bilgi
edinmek,
?
Öðretmenlerin iþyerlerinde staj yapmalarý,
?
Öðretmenlerin sanayide kýsmi zamanlýolarak çalýþmasý,
7. Ýþyerlerinde çalýþmak,
?
Yaz iþleri yoluyla, iþyeri deneyimleri kazanma,
?
Sanayide kýsmi zamanlýiþler
?
Ýþverenlerle formal ve informal baðlantýlar kurma,
?
Okul ve okulun programlarýnýtanýtma,
?
Ýþverenlere ve topluma yardým saðlama,
?
Baðlantýlar ve ve ortaklýklar oluþturma.
?
Ýþyeri beklentilerini karþýlayacak sýnýf etkinliklerini
planlama,
?
Öðretimde “gerçek dünya” örneklerini kullanma.
?
Mevcut öðrencileri iþ yerleþtirme ve deðerlendirme,
?
Programlarýn mezunlarýnýizleme.
1. Öðrencileri örgütlü iþyeri
deneyimlerine katmak,
2. Öðrencilerin iþyerlerini
anlamalarýnýsaðlamak,
5. Okuldaki eðitimde iþyerlerine
yönelmeye de (workplace
focus) yer vermek,
8. Ýþyerleri, okul çevresi ile
baðlantýsaðlama ve bunu
sürdürmek,
9. Sýnýf deneyimlerini iþyeri
beklentileri etrafýnda
düzenlemek,
10. Mevcut ve eski öðrencileri
izlemek
36
Schmidt ve arkadaþlarýnýn araþtýrmalarýnýn bulgularý arasýnda, okuldan iþe
geçiþ sürecinde düzenlenen çalýþmalarýn ve programlarýn baþarýlý olmasý için
öðretmenlerin gereksinim duyacaðý davranýþ ve özellikler de yeralmýþtýr. Görüþme
yoluyla elde edilen bu konudaki özellikler 12 temel baþlýk ve altbaþlýklarý þu þekilde
sýralanmaktadýr (1997, s. 4-5).
1. Öðrencilerin gereksinimlerini anlamak ve karþýlamak,
? Öðrencileri kabul etmek,
? Öðrencilere deðer vermek,
? Birey olarak öðrencileri geliþtirmek,
? Öðrencilerle çalýþma konusunda iliþkiler kurmak.
2. Ýþyerleriyle iliþki kurar ve sürdürür.
3. Ýþyerini bilir.
? Ýþyerini anlamak,
? Ýþyeri hakkýnda birincil kaynaktan bilgi almak.
4. Okuldan iþe geçiþ programlarýyla, konusunda etkili bir þekilde baðlantý
kurar.
5. Uyumludur ve deðiþmeye açýktýr.
6. Ýþe karþýolumlu (pozitif) tutum gösterir.
7. Görünümü ve davranýþlarýnda profesyoneldir.
8. Okuldaki öðrenmeyi iþyerlerine uygular.
9. Okullarýve okul sisteminin çalýþmasýnýbilir.
10. Öðretim konusu alanýnda bilgili ve uzmandýr.
11. Öðretim konusunda yaratýcýve yenilikçidir.
12. Öðretmeye adanmýþtýr.
Öðretmenler dýþýnda okul yöneticilerinin de,
öðrencilerin iþ yaþamýna
hazýrlanmasý ve mezun olduktan sonra baþarýlý bir istihdam saðlanmasýnda önemli
rolleri bulunmaktadýr. Asýl olarak öðretmenlerinmevcut ve olmasý gereken
yeterliklerinin yönlendirilmesi, okuldan iþe geçiþ süreci için kullanýlmasýnýn
desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle okul yöneticileri, okul dýþýndaki iþyeri
çevresi ile iliþkiler kurulmasý konusunda sorumluluk üstlenmelidir. Ayrýca iliþkilerin
kurulmasý ve sürdürülmesi konusunda öðretmenlerin gerçek iþ ortamlarýnda
profesyonel takýmlarýn üyeleri olarak çalýþmalarýna fýrsat saðlanmasý, özellikle
iþyerleri temsilcilerinin bulunduðu takýmlarda yer almalarýnýn saðlanmasý yararlý
olacaktýr. Ülkemizde kamu çalýþanlarýnýn
bu yöndeki etkinliklere katýlabilmesi
yönünde yasal engeller bulunmaktadýr. Bununla birlikte iþyerleri ile çeþitli iþbirliði
olanaklarý
yaratýlmasý ve ortak
çalýþmalarýn yapýlmasý, eðitim kesiminin
gereksinimlerini de dikkate alan projeler oluþturulmasý mevcut yasal çerçeve içinde
saðlanabilir. Özellikle, 3308 Sayýlý Çýraklýk ve Mesleki Eðitim Yasasý kapsamýnda
37
bulunan mesleki ortaöðretim kurumlarýaçýsýndan bu iþbirliði ve deneyim daha kolay
saðlanabilir bir özellik taþýmaktadýr. Ancak herþeye karþýn, okul ve iþyerleri
arasýndaki iþbirliði deneyiminin zenginleþmesi ve gerek mevcut öðrenciler, gerekse
mezunlar açýsýndan olumlu sonuç vermesi, okul müdürlerinin liderlik ve yöneticilik
yeteneði kullanmalarýnýgerektirebilecektir
Okullarýn, öðrencilerinin ve mezunlarýnýn saðlýklý bir þekilde çalýþma
yaþamýna geçmeleri ve istihdam edilmeleri konusunda saðlayabilecekleri katkýsadece
kendilerinden gelmeyecektir. Okullarýn iþyerlerine gidip, onlarla iþbirliði yapmasý,
yeni bilgi ve iþ dünyasýnda oluþan deðiþmeleri öðrenmeleri, iletiþim olanaklarýný
artýrmalarý öðrencilere çalýþma deneyimi sunmalarý açýsýndan yararlýdýr. Bunun
yanýsýra, iþ dünyasýndan bireylerin de okul sistemi içinde yer almalarýna olanak
saðlanmasý iki yönlü katký saðlayacaktýr. Öðrenciler, iþ yaþamý ve belirli sektörlerle
ilgili bilgi alýrken, sektör temsilcileri ya da iþverenler de eðitim programlarýna iliþkin
görüþlerini paylaþma ve bunlarýn sistemde deðerlendirilmesini saðlama olanaklarý
bulabileceklerdir.
Okuldan Ýþe Geçiþ Modeli
Eðitim kurumlarýnýn ilköðretimden üniversite aþamasýna deðin sunduklarý
kapasite ve mezunlarýn eðitimin çeþitli tür ve aþamalarýndan sonra piyasada elde
edecekleri istihdam ve gelir düzeyi olasýlýklarý, bireylerin eðitim ve istihdam
yönündeki kararlarýný etkilemektedir.
Öðrencilerin önünde okuldan sonra ortaya
çýkan olanaklar geliþmiþ ülkelerde daha yüksek azgeliþmiþ ya da geliþmekte olan
ülkelerde ise daha sýnýrlý olacaktýr.
Okuldan iþe geçiþ her ülkede farklý
mekanizmalarla desteklenmekte ise de genel olarak ortak bir model çerçevesinde de
gösterilebilir. Bu basit model etrafýnda her ülke daha farklý destekleme kurumlarý ve
seçme, istihdam etme süreçlerine sahiptir. Basit modelden sonra okuldan iþe ya da
yeniden eðitime geçiþ sürecine etki eden faktörlerin de yer aldýðý daha ayrýntýlý bir
model ile okuldan iþe geçiþ sürecinde yer alan faktörler gözden geçirilmiþtir. (Aksoy
June 1999, s.184).
Okuldan geçiþin basit modelinde öðrenciler okul eðitiminden, atýlma ya da
isteðiyle eðitimi yarýda keserek ayrýlma, bir üst ya da benzer düzeyde baþka bir eðitim
kurumuna devam etme; bir iþe girerek ya da bir mesleði icra ederek gelir amacýyla
çalýþma; kýsmi bir zaman kullanarak ya da niteliklerine göre daha düþük özellikteki bir
38
iþte çalýþma veya iþsiz kalma olasýlýklarý ile karþý karþýyadýrlar.
Kuþkusuz, bu
seçeneklerden iþsiz kalma, düþük nitelikli bir iþte çalýþma ya da kýsmi zamanlýbir iþte
çalýþma en az tercih edilebilecek olanlardýr. Öðrencilerin niteliklerine en uygun ve
olasý en yüksek avantajlarý saðlayan iþlere geçebilmelerini saðlayacak mekanizmalar
da bazý durumlarda bulunmamakta ya da yeterince etkili çalýþmayabilmektedir.
Hepsinden daha önemlisi, piyasanýn tüm okuldan ayrýlanlarý tatmin edecek ölçüde
geliþmiþ olmamasýdýr. Bu nedenle uygun iþlere geçme konusunda saðlanabilecek
desteklere ulaþabilme göreli olarak avantaj yaratmaktadýr. Bunlar arasýnda mesleki
rehberlik, istihdam desteði veren kurumlara ulaþabilme olanaðý, tamamlanan okulun
istihdam olanaklarý konusunda öðrenci ve mezunlarýna verdiði informasyon ve að
desteði; piyasanýn, eðitim alýnan mesleðe mevcut gereksinim düzeyi bulunmaktadýr.
OKUL
OKUL
ÝÞ
MESLEK
ÇALIÞMA
ÝÞSÝZLER VEYA
DÜÞÜK
ÝSTÝHDAMDAKÝLER
TOPLULUÐ U
ATILMA VEYA
AYRILMA
Þekil 1. Okuldan Geçiþ Modeli
Kaynak: Albert J. Pautler. (1997). “Improving the School-to-Employment Transition
for the Forgotten Half”. High School to Employment Transition: Contemporary
Issues. Second Printing. Edited by Albert J. Pautler., Prakken Publications, Inc, Ann
Arbor, S. 202.
Kýsmi ZamanlýÖðrenci Ýstihdamý
Öðrencilere okul ortamýnda iken iþ yaþamýna iliþkin bilgi, beceri ve tutum kazandýrma
yollarýndan biri eðitimleri ile birlikte çeþitli þekillerde iþ deneyimi kazanmalarýný
saðlamaktýr. Bir çok ülkede çeþitli programlar yoluyla, yasal koþullar altýnda ve yasal
39
desteklerle özellikle meslek öðretimi saðlayan eðitim kurumlarýnda bu yapýlmaktadýr.
Ancak bu denli örgütlü programlarýn bulunmadýðý eðitim kurumlarýnda öðrencilerin,
gerek eðitimlerini finanse etmelerine katkýda bulunma, gerekse saklý bir program
olarak iþe ve çalýþmaya iliþkin olumlu tutum geliþtirme amaçlarýyla kýsmi zamanlý
çalýþma koþullarýnýn yaratýlmasý olanaklý görülmektedir. Özellikle yükseköðretim
kurumlarýnda kampus içi iþlerde öðrencilerin istihdamý çok yaygýn olarak bilinen bir
uygulamadýr. Ancak bazý ülkelerde, örneðin ABD’de bu çok yaygýn ve örgütlü bir
uygulama olarak gözlenirken, ülkemizde bu konudaki uygulamalarýn yeterince
geliþmediði ve kýsmi zamanlýöðrenci istihdamýuygulamasýnýn kampus içi iþlerde dahi
yeterince geliþmediði gözlenmektedir. Öðrenci istihdamýnýn çok yaygýn olduðu
ABD’de yapýlan bazý araþtýrmalarýn sonuçlarý,
öðrencilik yaþamlarý sýrasýnda
istihdam edilen öðrencilerin toplam öðrenciler içindeki oranlarýnýn yüksekliðini ortaya
koymaktadýr. ABD’de 1980- 1985 yýllarý arasýndaki dönemde lise düzeyindeki
öðrencilerle ilgili olarak yapýlan çeþitli
yeralmýþtýr.
araþtýrmalarýn sonuçlarý Çizelge 2’de
Yine bu konuda yapýlan araþtýrmalarýn sonuçlarýna göre, 16-17
yaþlarýndaki öðrencilerin çalýþma oranlarý yýllar içinde giderek artýþ göstermiþtir.
Cinsiyetler açýsýndan ise önemli bir geliþme yaþandýðý görülmektedir. Ýlk yýllardaki
araþtýrmalarda erkek öðrencilerin kýzlara oranla
daha yüksek düzeyde istihdam
edildikleri gözlenmiþtir. Daha sonraki yýllarda her iki cinsiyet grubunda da artýþ
gözlenmesine karþýn, göreli olarak çalýþma oranlarý kýzlar lehine deðiþmeye
baþlamýþtýr. (Kablaoui ve Pautler, 1997, s. 86-87).
Yukarda sözü edilen araþtýrmalarda lise öðrencilerinin hangi iþlerde
çalýþtýklarýna iliþkin bilgiler de elde edilmiþtir.
Araþtýrma sonuçlarýna göre,
öðrencilerin büyük bir kýsmýyiyecek ve perakende satýþ sektöründe çalýþmakta, diðer
çalýþýlan iþler arasýnda büro iþleri, çiftlikler, vasýfsýz iþçilik, becerili iþçilik,
süpermarketler ve çocuklara eþlik etme bulunmaktadýr.
Öðrencilerin yarýsýndan
fazlasý yiyecek ve perakende satýþ sektöründe istihdam edilmektedir. Diðer taraftan
çalýþýlan yere iliþkin öðrencilerin eðilimleri cinsiyetler açýsýndan farklýlaþmaktadýr.
Kýz öðrenciler daha çok, satýþ, büro ve saðlýkla ilgili iþlerde yer alýrken, erkeklerin
daha çok yiyecek servisi, vasýfsýz emek gerektiren fabrika iþleri, tamir ve koruyuculuk
iþlerine yönelimleri görülmektedir.
(Kablaoui ve Pautler, 1997, s. 88).
Çizelge 2
Çalýþan Öðrenci Oranlarý(%)
________________________________________________________________
Araþtýrma
Yýl
Yer
Düzey
Örneklem
Çalýþan
(Sýnýf)
Büyüklüðü
Oraný(%)
_______________________________________________________________
Greenberger
1980 California
10-11
531
40
Lewin-Epstein
1981 Ulusal
10-12
58270
26.5
Berryman
1982 Georgia
9-12
1277
34.3
Lewis
1983 Ulusal
10-12
2857
52
Gottfredson
1984 17 Þehir
9-12
2000
70
Green ve Jacquess 1984 Oklahoma
11
477
58
McNeil
1984 Wisconsin
11-12
1577
60
Meyer
1985 Wash. St.
10-12
2787
33.3
Gordan
1985 Ulusal
12
2800
75
____________________________________________________________________
Kablaoui ve Pautler.”The Effects of Part-Time Work Experience on High School
Students”. High School to Employment Transition: Contemporary Issues. Second
Printing. Edited by Albert J. Pautler., Prakken Publications, Inc. 1997, s. 86’dan
çevrilmiþtir.
Kýsmi zamanlý öðrenci istihdamýnýn daha önce belirtilen yararlarý olmakla
birlikte, uygulamasýnda dikkat edilmesi gereken bazý yönleri bulunmakta ve bazý
dezavantajlarýnýn da farkýna varýlmasý gerekmektedir. Bir çok araþtýrma sonucuna
göre, öðrenci istihdamýnýn olumsuz ve olumlu etkilerine iliþkin bir deðerlendirme
Çizelge 3’de verilmiþtir.
41
Çizelge 3
Öðrenci Ýstihdamýnýn Olumsuz ve Olumlu Etkileri
Olumsuz Etkileri
Düþük notlar
Ev ödevleri ve okuldaki program dýþý
etkinliklere daha az zaman ayrýlmasý
Okuldan ayrýlma oranlarýnda artýþ
Kötü alýþkanlýklarda artýþ (sigara içme,
içki içme, hýrsýzlýk yapma gibi).
Olumlu Etkileri
Dakiklik, istikrar ve kiþisel sorumlulukta
artýþ
Para kazanma gücünde artýþ
Ýþ dünyasýkonusunda yararlýbilgiler
kazanma
Sosyal becerilerin geliþmesi
Aile ve arkadaþlarýyla baðlarýn
Notlarda, okula devamda ve okulla ilgili
zayýflamasý
etkinliklere katýlýmda artýþ
Ýþe karþýtoplumsal deðerleri hor gören
Mezuniyetten sonra düþük iþsizlik
tutumlar geliþtirme
oranlarý
Öðretmenlerle akademik çatýþmalar
Mezuniyetten sonra daha iyi iþler
yaratmasý
bulunmasý
Kaynak: Kablaoui ve Pautler. Ön. Ver. 1997, s.91’den düzenlenmiþtir.
BÖLÜM VI
Okuldan Ýþe Geçiþte Ailenin Yeri
Aileler gençlerin istihdamý konusunun baþ aktörlerinden biridir. Belki de en
önemlisi olarak kabul edilebilir. Ýlk öðrenme yeri olarak aile pek çok konuya iliþkin
olduðu gibi, iþe ve çalýþmaya karþý tutum, bilgi ve becerilerin kazanýldýðý,
kazandýrýldýðýortamýoluþturmaktadýr. Bu ortamýn etkisi okulda kazandýrýlmak istenen
ve çalýþma yaþamýnda beklenen, geçerli deðerlerle uyuþtuðunda daha baþarýlý bir iþe
geçiþ süreci yaþanabilecektir.
Aileler, üyelerinin iþyerlerine hazýrbulunuþluðunda önemli rol oynarlar.
Eðitim liderleri ve siyasa belirleyicilerinin ailelerin iþe hazýrlanmada nasýl katkýda
bulunduklarýný anlamalarý ve ailelerin katýlýmýný artýracak, geliþtirecek yollarý
keþfetmeleri gereklidir. “Yaþamýn ilk öðretmenleri” olarak tanýmlanan aileler eðitsel
baþarýnýn gerçekleþtirilmesinde de büyük paya sahiptir., Ailelerin daha iyi öðrenme
sistemleri olmalarýsaðlanmadýkça ve ailelere, yeniden yapýlandýrýlmýþ okullarýn içsel
parçalarýolarak yer verilmedikçe, okullarýn yeniden yapýlandýrýlmasýnýn ülkede çok az
iyileþme saðlayabileceði ileri sürülmektedir., Hem iþ öncesi hem de iþ bulma sonrasý
okullarýn çabalarýný etkilemeye çalýþan bir durumda olmalarý nedeniyle, ailelerin
rollerine iliþkin bilginin artýrýlmasýyararlýgörülmektedir (Way, 1996, 1-2).
Ailelerin okuldan iþe geçiþ sürecine örgütlü bir þekilde katýlmalarýnýn geliþmiþ
ülkelerde de yeterince saðlanamadýðý görülmektedir. ABD’de 1994 tarihli Okuldan
Ýþe Geçiþ Fýrsatlarý Yasasý [1994 School to Work Opportunities Act]’ýn ailelere
sadece iki rol verdiði ve bunun yetersiz olduðu belirtilmektedir. Bu roller, mesleðin
keþfedilmesi ve seçilmesi ile eðitim programlarýdüzenlenmesi ve yönetilmesidir
(Way, 1996). Ülkemizde ise ailelere eðitimin gerçekleþtirilmesi ve etkilenmesi
konusunda kurumsal ve yasal düzeyde verilen rolün çok daha düþük düzeyde olduðu
ve eðitsel lider özelliði gösteren bazýokul yöneticilerinin bireysel etkinlikleri dýþýnda
aileyi okul duvarlarý dýþýnda tutma çabasýnýn daha baskýn olduðu görülmektedir.
Sadece kaynak saðlama ve okulun yaþamda kalmasýna yardým etme rolü oynamasý
beklenen Okul Koruma Dernekleri ve Okul Aile Birlikleri bu çerçevede ailenin okula
entegre edilmesi iþlevini yerine getirmeye yeterli deðildir.
43
Ailelerdeki Deðiþim
Aile yaþamýnýn okuldan uzak tutulmasýna benzer bir durum, iþ yaþamý için de
gerçekleþtirilmiþ gözükmektedir.
Ailenin okuldan uzak tutulmasý ailenin okula
saðlayabileceði katkýdan, iþ yaþamýndan uzak tutulmasýise ailenin iþ yaþamýna iliþkin
olarak ortaya çýkabilecek yararlýrolünden vazgeçilmesi anlamýna gelmektedir. Bir çok
azgeliþmiþ ve geliþmekte olan ülkede günümüzde olduðu gibi, 1950’ler ABD’sinin
tipik ailesi de erkeðin ekmek parasý kazanan olduðu, anne ve eþin çocuklarla evde
oturduðu bir aile tipidir. Günümüzde ABD’deki aileler arasýnda bu tür bir aile tipinin
ailelerin sadece %7’si civarýnda olduðu belirtilmektedir. Günümüzde tüm kadýnlarýn
üçte ikisi ev dýþýnda çalýþmaktatýr ve bunlarýn üçte ikisinin çocuklarý bulunmakta ve
tüm annelerin yaklaþýk yarýsýnýn çocuklarý bir yaþýnýn altýndadýr. Böylesine bir
deðiþimin sözkonusu olduðu durumda iþgücü eðitim siyasalarý ve politikalarý, aile ve
iþi geçmiþte varolan aile modellerine göre ayýrmaya devam etmesinin mümkün
olamayacaðýdüþünülmektedir. (Way 1996).
Toplumda cinsiyete iliþkin olarak belirlenen roller güçlü bir etkiye sahiptir.
Erkeðin rolü ve deneyimleri standard olarak kabul edilmekte ve bundan dolayý
siyasalar asýl olarak erkek bakýþ açýsýna göre oluþturulmaktadýr. Örneðin hala erkeðin
mesleðe ait iþlerini aile içindeki iþlerinin önüne koymasý ve geç saatlere kadar
iþyerinde kalmasý ya da iþ seyahatlerine gitmesi; kadýnýn ev iþlerini mesleki iþlerin
önüne koymasý ve hasta çocuðuyla evde kalmasý toplumca daha çok kabul edilebilir
durumdadýr.
Bu tür bir cinsiyetçi standard, iþle ilgili eðitsel politikalarýn
geliþtirilmesine de uygulanmaktadýr. Bunun dýþýnda, bazý kontrol edilmemiþ
sayýltýlarýn da ailenin rolünü sýnýrladýðýbelirtilmektedir. Bunlar arasýnda
?
Ailenin iþ için hazýrlanmaya katkýsýnýn asýl olarak yetiþkinlik öncesinde
olduðu;
?
aile iþlevinin tek boyutunun okuldan iþe geçiþ konusuna yönelen
akademik çalýþma veya belirli mesleki geliþim etkinliklerine anne-babanýn
katýlmasýnýn planlanmasýolduðu;
?
mesleki çalýþma rolleri ve aile gibi diðer yaþam rolleri arasýnda çok az
anlamlýetkileþim olduðu sayýltýlarýbulunmaktadýr. Belirtilen sayýltýlarýn heryerde ayný
ölçüde geçerliðinin bulunmadýðýda araþtýrmalarda ortaya konmuþtur (Way 1996, s. 2;
Rossmann 1996).
44
KAYNAKÇA
Aksoy, Hasan Hüseyin. " Ýþsizlik Eðitim Ýliþkilerine Genel Bir Bakýþ ve gelecekte
Uygulanacak Politikalara Ýliþkin Görüþler". A.Ü. Eðitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi. Cilt 32, sayý1-2; 129-138.
Erol Eren. (1979). Ýþletmelerde Stratejik Planlama. Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme
Fakültesi. Yönetim ve Organizasyon Enstitüsü. Ýstanbul.
Nihat Erdoðmuþ. "Üniversitelerdeki Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakkýnda
Bir Araþtýrma" Kuram ve Uygulamada Eðitim Bilimleri Dergisi Sayý1/1,
Haziran 2001, 131-142
Albert J. Pautler. (1997) “Improving the School-to-Employment Transition for the
Forgotten Half”. High School to Employment Transition: Contemporary
Issues. Second Printing. Edited by Albert J. Pautler., Prakken Publications,
Inc. Ss. 201-205.
Schmidt, B. June; Curtis R. Finch; Margaret Moore. (1997). Facilitating School-toWork Transition: Teacher Involvement and Contributions. MDS-938.
National Center for Research in Vocational Education, Graduate School of
Education, University of California at Berkeley, Berkeley, CA.
Kablaoui, Bassem N. ve Albert J. Pautler.”The Effects of Part-Time Work Experience
on High School Students”. High School to Employment Transition:
Contemporary Issues. Second Printing. Edited by Albert J. Pautler., Prakken
Publications, Inc. 1997, ss. 85-95.
Littrell, JJ.; James H. Lorenz ve Harry T Smith. (1996). From School to Work. The
Goodheart-Willcox Company, Inc. Tinley Park, Illinois.
Employment News -Exploring Opportunities, Tri-State Edition, Vol. 6, August 30,
1998-September 5, 1998. Issue 35.
____________. ” Online Resume Tips”. Vol. 7: Issue 7: 14 Feb 1999- 20 Feb 1999,
p.4)
“Get out of Home” Employment News 1998, Issue 35, s. 1, 4).
45
ÇERÇEVELER
ÇERÇEVE 1
Ýngilizce Eleman Ýlanlarýnda Kullanýlan Kýsaltmalar
Kýsaltma
Sözcük
Anlamý
appt
appointment
randevu
ass't
assistant
yardýmcý
avail
available
hazýr, ulaþýlabilir
ben veya bene
benefits
yararlar, ek kazançlar
co
company
þirket
EOE
Equal Opportunity Employer
Eþit Fýrsat Ýþvereni
exc
excellent
mükemmel
exp
experience
deneyim
hrs
hours
saatler
hs grad
high school graduate
lise mezunu
med
medical
týbbi
mfg
manufacturing
fabrika/imalat
morn/aft/eve
nego
morning/afternoon/
evening
negotiable
sabah/ öðleden sonra/
akþam
pazarlýk edilebilir
ofc
office
büro/ofis
pt/veya PT
part-time
kýsmi zamanlý
pos
position
pozisyon/görev
pref
preferred
tercih edilir
ref
references
referanslar
req
required
gerekli/zorunlu
sal
salary
ücret/maaþ
temp
temporary
geçici
w/
with
ile/lý-li eki
wpm
words per minute
dakika baþýsözcük
Kaynak: J. J Littrell, James H. Lorenz ve Harry T Smith. (1996). From School to
Work. The Goodheart-Willcox Company, Inc. Tinley Park, Illinois, s. 219.
46
ÇERÇEVE 2
Ýþverenle Telefon Yoluyla Ýlk Ýletiþimi Saðlama
Elimizde sadece temsilci adýve telefon numarasývar. Ýþ olasýlýðýný, açýk iþ ilan
edilmiþse ilanda yazýlýolandan daha fazla bilgi edinmek için telefon etmek gerekiyor.
?
Telefon etmeden önce planlayýn ve telefona hazýrlanmýþ olun.
?
Sessiz bir oda ya da mekan seçin. Arka plandaki gürültülü müzik ya da konuþan
kiþiler rahatsýz edici olabilir.
?
Telefon etmeden önce iþverene veya temsilciye soracaðýnýz sorularýn bir listesini
yapýn. kurallarýnýkullanýn. En iyi ses tonuyla (açýk, anlaþýlýr ve güvenli) kendinizi
tanýtýn ve arama amacýnýzýbelirtin.
?
Açýk iþ varsa ve baþvurmak için ilginizi çekmiþse kiþisel bir görüþme için istekte
bulunun. Gün, saat ve yeri belirlediðinizden emin
?
Aradýðýnýz iþle ilgili birikiminiz ve özelliklerinizi listelemeyi unutmayýn.
Gerektiðinde bunlarýaktarýn.
?
Yanýnýzda not defteri ve kalem bulundurun. Gerektiðinde not alabilmelisiniz.
?
Telefon ettiðinizde iyi bir telefon görüþmesi olun. Ayrýca gerek duyuyorsanýz yer
tarifi isteyin.
ÇERÇEVE 3
El YazýsýHatalarý
El yazýsýhatalarýnedeniyle New York þehri milyonlarca dolar zarara uðramaktadýr.
Polislerin kötü el yazýlarýnedeniyle yýlda 3 milyondan fazla park cezasýokunamaz
olduðu için iptal ediliyor. Yani okunamayan cezalar 30 milyon dolar civarýnda kayba
yol açmaktadýr. Bu durum, gelecek sefer el yazýsýyla yazýlan bir teþekkür notu veya iþ
baþvurusu için önemli bir hatýrlatma saðlamaktadýr. : (Employment News-EN, June
28, - July 4, 1998, Issue 26, s. 4).
47
EKLER
Türkiye Ýþ Kurumunun Görevleri
Türkiye Ýþ Kurumu'nuýn kuruluþ yasasýnýn 3. Maddesinde görevleri yer almaktadýr.
Buna göre Kurumun görevleri þunlardýr:
a)
Genel istihdam politikalarýnýn oluþturulmasýna katkýda bulunmak,
b) Ýþgücü piyasasýndaki ve mesleklerdeki durum ve geliþmeleri izlemek, bunlarla
ilgili araþtýrmalar yapmak, yaptýrmak, derlenen iþgücü piyasasý bilgileri ile ilgili
istatistikleri yayýnlamak, iþ ve meslek analizleri yapmak, yaptýrmak, meslekleri
tanýmlamak, Türk Meslekler Sözlüðünü hazýrlamak,
c)
Ýþgücü arz ve talebinin dengeli bir biçimde oluþmasýný saðlamak amacýyla
plan, proje ve programlar yapmak, iþçi isteme ve iþ aramanýn düzene baðlanmasý
yolunda gerekli çalýþmalarý yapmak, iþgücünün yurt içinde ve yurt dýþýnda uygun
olduklarý iþlere yerleþtirilmelerine ve çeþitli iþler için uygun iþgücü bulunmasýna ve
yurt dýþýhizmet akitlerinin yapýlmasýna aracýlýk etmek,
d)
Özürlülerin, eski hükümlülerin, terörden etkilenenlerin ve korunmaya muhtaç
olanlarýn istihdamlarýna yardýmcýolmak, özel istihdam projeleri uygulamak, özürlüler
mesleki rehabilitasyon merkezleri kurmak, mesleki eðitim ve mesleki rehabilitasyon
hizmetleri vermek, verdirmek,
e)
Ýþgücü piyasasýnýn nitelikli eleman ihtiyacýnýkarþýlamak üzere kayýtlýiþsizlere
ve iþini kaybetme tehlikesi ile karþý karþýya bulunan iþgücüne mesleðe hazýrlýk,
meslek edindirme, meslek deðiþtirme ve meslek geliþtirme eðitimi vermek,
verdirmek, kendi iþini kuracak iþsizlere yönelik mesleki bilgi ve beceri kazandýrma
kurslarýdüzenlemek, giriþimcilik eðitimi ve iþ kurma danýþmanlýk hizmeti verilmesini
saðlamak ve benzeri aktif iþgücü programlarýuygulamak,
f)
Ýþgücü hareketliliðini ve buna baðlý olarak istihdamý teþvik amacýyla ikamet
edilen belediyenin mücavir alaný dýþýnda iþe yerleþtirilme imkaný bulunan Kuruma
kayýtlý iþsizlerin, iþ görüþmeleri ile ilgili günlük zaruri giderleri dahil seyahat
masraflarýnýbir defaya mahsus olmak üzere karþýlamak,
g) Yangýn, yer sarsýntýsýve su basmasýgibi doðal afetlerin meydana geldiði yerler
ile iþsizliðin yoðun olduðu yerlerde toplumsal denge, huzur ve dayanýþmanýn
devamýný saðlamak amacýyla aylýk asgari ücretin neti tutarýnda ödeme yapýlmak ve
sosyal sigorta himayesi saðlanmak suretiyle afetzedeler ile iki yýldan fazla iþsiz olup,
takip eden bir yýl boyunca da ikamet edilen belediyenin mücavir alanýnda iþ bulma
imkaný bulunmayan Kuruma kayýtlý iþsizler için finansmaný öncelikle dýþ kaynaklý
projelerden karþýlanmak üzere en fazla altý ay süre ile toplum yararýna çalýþma
programlarýuygulamak,
h) Gerektiðinde ihalelere katýlmak suretiyle, bedel karþýlýðýnda ya da bedelsiz
olarak yurt içinde veya uluslararasý düzeydekurum ve kuruluþlara eðitim ve
danýþmanlýk hizmeti vermek,
i) Meslek danýþma merkezleri aracýlýðý ile mesleðe yöneltme faaliyetlerinde
bulunmak, iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti sunmak, iþ arama becerilerinin
geliþtirilmesine yönelik eðitim programlarý uygulamak, psikolojik danýþmanlýk
hizmeti vermek,
j) Ýstihdamdaki iþgücü ile ilk ve orta kademe yöneticileri için iþyerlerinde eðitim
seminerleri düzenlemek, iþyerlerinin, iþgücüne mesleki nitelik kazandýrýlmasý ve
48
geliþtirilmesine yönelik politikalar oluþturmalarýna yardýmcý olmak ve iþyeri mesleki
eðitim programlarýuygulamalarýna gerektiðinde eðitici ve materyal desteði saðlamak
suretiyle katkýda bulunmak. Kurum hizmetlerinin tanýtýmýnýyapmak,
k) Özel istihdam bürolarýile ilgili olarak Kuruma verilen görevler ile Türkiye’de
yabancýuyruklularýn istihdamýkonusunda Kuruma verilen görevleri yerine getirmek,
l) Uluslararasý kuruluþlarýn çalýþma hayatýna iliþkin olarak aldýklarý kararlarý
izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin taraf olduðu Kurumun görev alanýna
giren ikili ve çok taraflýanlaþma, sözleþme ve tavsiye kararlarýnýuygulamak,
m) 1475 sayýlý Ýþ Kanunu ile Kuruma verilen görevler ile diðer kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle verilen görevleri yerinegetirmek.
TÜRKÝYE ÝÞ KURUMUNUN ÝÞ ÝSTEYENLERE YÖNELÝK HÝZMETLERÝ49
Ýþe Yerleþtirme Hizmetleri:
? Mesleðinize uygun iþ bulmak istiyorsanýz, öncelikle Kuruma kayýt yaptýrmanýz
gerekmektedir. Bu kayýtlar Terörl Mücadele Kanunu kapsamýndakilerde 2 yýl, özürlü
ve eski hükümlülerde 2 yýl diðer kiþilr için 1 yýl süreyle iþlemde kalmaktadýr.
? Kuruma kayýtlýolup açýk iþe nitelikleri uygun olanlar ile günlük müracaatçýlardan
durumu uyanlar iþyerine görüþme yapmak üzere gönderilir.
? Kurumca iþyerine gönderilenlerden nitelikleri iþverence uygun bulunanlar iþe
yerleþtirilirler.
Ýþ ve Meslek DanýþmanlýðýHizmetleri:
? Çalýþma yaþamýile meslekler ve mesleki eðitim yerleri hakkýnda bilgi almanýza,
? Meslek seçimi konusunda karar vermenize,
? Gerektiðinde iþ arama, iþe baþvurma
? Ýþ görüþmesinde kendinizi tanýtabilmenize ve etkili özgeçmiþ yazabilmenize,
Yardýmcýolmak
?
Uygun iþ olanaklarýnýtanýtmak, varsa iþe uyumsuzluk problemlerinin
giderilmesine katkýsaðlamak,
Amacýyla verilmektedir.
(Bu hizmet 2002 yýlýitibariyle Adana, Erzincan, Kocaeli, Ankara, Erzurum,
Samsun, Bursa, Gaziantep, Konya, Ýstanbul, Ýçel, Tokat, Ýzmir, Osmaniye,
Nevþehir, Aðrý, Kastamonu, Van, Amasya, Pendik/Ýstanbul illerinde Ýþ Kurumu
Þube Müdürlüklerinde verilmektedir.)
Ýþgücü Yetiþtirme Kurslarý:
Kurum iþgücü piyasasýnýn gereksinim duyduðu ve istihdam olanaðýolan bazý
mesleklerde kýsa süreli kurslar düzenlemektedir. Bu kurslara katýlmak için
? 15 yaþýndan gün almýþolmak,
? en az ilkokul mezunu olmak,
? yetiþtirilecek mesleðe uygun özelliklere sahip olmak gerekmektedir.
Bu özelliklere sahip olan ve bu olanaklardan yararlanmak isteyenler için üç alanda
yardýmcýolunmaktadýr. Bunlar;
? Kýsa sürede iþ bulmak istiyorsanýz, istihdam garantili kurslar
? Kendi iþinizi kurmak istiyorsanýz, kendi iþini kuracaklara yönelik
kurslar,
? Mesleki niteliklerini geliþtirmek isteyenler için meslek geliþtirme
kurslarý.
Bu kurslara katýlým ücretsizdir.
Özürlü ve Eski Hükümlüler ile Terörle Mücadele Kanunu Kapsamýnda Ýþ
Arayanlara Yönelik Hizmetler:
Yasanýn öngördüðü koþullarýtaþýyanlarý, ilgili yasalar gereði, taþýdýklarý
koþullar ve çalýþtýrdýklarýpersonel sayýsýna baðlýolarak istihdam etmesi gereken
özel iþyerlerinde çalýþmalarýamacýyla göndermek, diðer iþ bulma ve meslek
danýþmanlýðýhizmetlerini sunmak.
180 Ýþ Danýþma Servisi: Ýþ arayanlarýn mesleklerine ve niteliklerine uygun iþ olup
olmadýðý"180 Ýþ Danýþma Servisini" aradýklarýnda kendilerine anýnda bildirilmekte
ve uygun iþ olmasýhalinde kuruma davet edilmektedirler.