`Aj].CIT.\\` K,\RARI

Transkript

`Aj].CIT.\\` K,\RARI
,
T.C.
YAI{GITA)'
flN tlITr i\ra'i ttt fil I tv DAiRrisi
E.US
2005t1i
r<A3AA
130
2006/ l36.12
]'Aj].CIT.\\' K,\RARI
44,\FIKEMESI
GirNLi
SAYISI
i.stanbril 2,FiLtri rre Srnai Ilaklar Hukuk llzrlrkenresi
05.07.200s
2005124-20051192
DAVACI
\rekili Av.
1]AVALT
\,'ckiii Ar..
Tzrraflar arasrnrla goriileit clnvacla Istanbui 2,F.ihri ve Surzri ]ftrklar. llul.uk \.{ahkctle:: rc,:
verilen 05.07'2005 tarih ve 2005124-20A51192 s'.tyth harattn Yaigrlay'oa incc.lerrnresi cLar:acr r-;liilr
tarafindan lstenrniq ve tcmyiz dilokgesinin siilcsi iqiritle vcrilcligianiagrlnrg olnaiila" clava closliisr
iqin Tetkik Haldrni
talallndan iliizenlenen rapol ciinienciiliten ve vr nc (tcs1.ii
igerisindeki dilekgo layihala::, dtnrtgtna tntanaklalr ve trim helgelei oklurup, jncelenr.likten sonfir
r)r:r
gelcui gdrrli5iiliil). (li.ilit'r il l,Lil :
Davacr vekili, miivehkilinin raclyo ve telcvizyon yayrnr ya.ptrgmr, clavalr meslek bir.l1!i ile
tniiveldiiLinin telif bedcli iidemeh. ainacrl,la soz-lryme yapmak isteaigili, ancalc <lava1
tar.:rt,.,a reLi
talatlt belirlenen taril'enin 5846 sayrh llSlll(.irjn 42lA-3. {ikrasrncia betir.tilcn Lursnrlara ayl<rrr
olarnii
beLirlendilini iler:i siircrek, talif'en.in hLrLruka ve yasaya ayl<n'r oldn[unrur ve iahi$ o]cllgLrnnn
Lespirir:i
talep vo dava etrni$til..
Davah Yei<ili, davanrn tospit clavasrnur sartlannl tapinr"acfi$mi vs esas balcmrnclan cla ]raksrz
oldu$unu savunaLak, davamn redil:ini isten:rigtir.
Mahkemece, icldia, savunrntr vc toplanan kan.rtlara girre, tarifenin nasrl o1l11n.r-Ll4cagt ve
lrLrnil
karSr ne qekilcle claveL ar;rJacallrrtr autlan yasacia beliriendilini, claracia tariilelin
fahiq olclugulun i1cr.i
siiri.ildiifi! verilecek karartn rLynqtnazhgr qozemeye<;e[i ve tru neclenlc son.rLrl olaydr, resp rf .r.]\,as
,grlmasrnda hukuki yarann bulrinmacfugr gerehEesiyle, tlav:nrn r.eckline karar .rer.i
lr-n is fir..
Kalzu'r, ciavacr vehili tcmyiz etrnigtii..
- ... Dava dosyasr iqer:isiudel<i biLgi vc belgclere, mahkcrne kar;uLnrn gcr,ckqesincle cLa;,an,1n,,
detillurin [art1$]hp, clegerlenclililruesincle usul ve yasaya ayku:r bil yiin buiurilam.asura ggre,
clayncr
vel<ilinin tiim terrryiz itirazlar.r yelinde de[ilclir..
SONUQ: Yrrkafida agti<lanan ncclenlerdr:l doliLyr, d:rvacr vckilir-iin biiliin ten),jz itjr.azlar.rnrn
__
Ieddiyle nsul ve kanuna rtygun bnlunan hiih'niin ONAN MASINA, aga$rcia
yl'L
1."azr1r bakiye 1.00
harcn lernfz ecleirclsn alnriras'ra, 21.12.2a06 tar"itrirde oybirligiyle lcrLLa. ueiiicti.
L
Bagkarr
Yurdaer 0zdilek
12.201:l
11?0 PH
0i.00 BK
25.t2..2006 a/M
lJye
M.Cicikdeniir
uye
L.Ya
Y
ISTANEUL ?. FIIR1
ESAS NO
Ia,\RARNO
:2a05/24
:2005/192
DAVA TARTf]i
K"{R{R TAR]Hj
: I0/01/2005
:05/01/2005
\
SNR r : I4I./i ^])
E
;::-i;1T,
: :f( u( ^'{'AHKEMES
KARARIIR
VF ri
\/ERTTiGj
TA]"EP /
Davacr .
tt.
f^q::,eser ulusal T.V )/ayrm, .
elti$i
sahiplednin"eJerlerir
r".afl' oto,lJ'bltrr'.i 'vl
iNjN
A.$ r,ekili,
\sJ\Lll)
I
.
" Y
nriir.ekkjlinin
l^a-^.
ii
-'':'"'"",i|"j
rogosu
1le
taclvo
ra(lyo yiryrnr
vavrs yaptrElnl,
yirpiigrnr, auuor,
da\
:."#'i,'1"
ur{rrrr
"rl-
o(I(ve.ck vr\4r'rla'ircla
t urlnir,r,.-,sr.ai,.," ;i
or'u'(lrrttt lrriJ'en
*:3':1*:l'*';il"ilH:#-'rTfil,::i"r::fu"il;J#;:,f"L;;;'i:,,dir,r.,;';
::i::ll
::Hil
"ll,]:t v.
l:::,
";,:;:l"i:i,:iilil,;i^,iliil::*:il1,r,rsrcc,:iini
;;"i";;,
s"ru' nr.lr!"ur,rlj
'irvstrhmaJ(;r,.aititl.',rtrr";;.lir:;;i
oysa 1a,.i,erin 5d46
)j.l]f
,flt'',.
ljill"il::,
i?il;il', ff,i Jillli;l'::, 5ri11;i i;i;,,,'"'i ,,,,1ii ,.,,,,,
::l;,:'fl1il;l,iill;;;'';;l':l;';:n'l:r
jrnxf{q
i
I
;1. ulu*, ki
ffi
1t va''finrn bulrurtJug,,
fi n
'r'\'ruuLr oozu(
ffi ri;lilfi
:lury;
rix
l1:]!
j1: lj",i;''",
,,'b,,";,ll,rrt,,
l,;1,;;
1l;*;::lfiiril*l
;,
.ta-jfcsi'ii
l]:l:r-*ul,
venhnesiri
til,.di;:lb,Ti:.',l:i',';;;;;,fiilrl?uilrfliilii:lir:l:'*
taiep eimigtir
'criJ,tres'tti'".u"il,']ll]''%o]rlttAt'r'trtrr"spit'nc|ara.
CEVA} /
I
;
;|1ti,*$iit{;ii','f
'll
[']'t:T]ilildl,
i
'r:tix'r:fri,r'::;r?kiffi#tiilffiiit*rr
;]ffi
$i $T,
=",'ffi
;*:*l
i'!,ffi ilffi',!##;i5n$i,#,i,,,
tiii i,+
*
ii
,lf-ffil
J]il,i:':ifl i:H;,fr -,i1,*t;il
i:t ;r
'"i,i'T[iir3di:yi:itf
i*i lir ;:rs : **i,:m:ii#triff
;:, gi *r:
i
r:,
6ir
.{
iSTANBUL
VE Sb{Ai HAKLAh
I{UKT]KMAHIGMESI
ISAS NO :2005/24
KARAR NO :2005/192
2, Fi]<Ri
SAYFA NO : 2
'-7 .
DELILI.ER VE-.ffiRgKEry
5846 Saylh Fikjr Ve $anat Eserleri Kattununuu.41. maddesi gere$ince,
meslek birlikler:j yapllar smlflandrrmaya balh olarak oser, icra, fonoglam, yaplni ve yaynlaun
irullanrmrndan, ilotir:rindeu lcaynaklanan cjderneigre iligkin tarifeleri tespit etmek hak ve yetkisine
sahiptirler'. Umuma agrk mahalierdelci stizlegmeler,'bu tatife bedelleri veya talaflarca y:4prlabiiecek
rniizakereler sonucu beljrlelreceh bedeller iizerinden yapllmaktadlr. B.Lgka bir deyiqlc neslek
biriiklerinin tespit efiigi tarifelerin nullaka uyglrlanacalt yolunda herhangi bir yasa lnikmii
bulumnanr.alctadu. Tadfelere riygun s6z1e9me1er yaptlabileceli gihi, miizakeleler sonucr.urda
belirlenecel< betlel iizcrinder clal,r sdz'eirrc )anrlmaslnilrnl<ilndih. Mcslck Hir'liklerinin hcr L;kvim
yhmn 9. aynrla lcamuoyuna du;rurduk1an tarifeler iizerincle uzlagrna safla.namamasr halinde en geq
10. ayrn sonuna kadar, taraflarca tarifelerin llaitanhlcga olugtut'ulacah uzlaqtrnna icomisyonnnda
miizaker e odilmesi talep edilebilir. Oluqturu.lan l<omisyol vasrtasr ile hcr1rangi bil n.ru1:abakata
varrimadr$ takdirde taraflalrn yar.gr yoluna baqwrtabilmesi hakkr mevcuttur. Tarifeler-in tespitin.de
ve uzlagmazhklann hallinde, 5846 Sayrh Yasanur 42lA iladdesinde ycl: alan esaslm dikkate
ahnacakhr'.
Davact,
euneltio, tarife bedclinin
Meslelt Birlifiirin belirledifi ta:ifenin fahiq olduguru tespitini talep
tespitinil veya trzlagmazh$ur qdztimiiniin istemenrelcteclir. Bri dtnumda
tarife bedelinit fahig oldnlumrn tespilinde davacnrrr huhuki rnenfaati bulunmolahtadtr, \rerilecek
bu ydnde bir karar tar-aflal arasrnddki uyugmazllfi grizecek rrahiyette
dlvenrn leJdirre l<arnl veljl:rresi tcfcl. r.
HUKUM /
1-Diiva:un redcline,
2-Yeterli harg almdrfrndall alrrca allnmaslda yer okracilgtna,
3'I(alar iarihinde yiiriirliikte bulunan Avukatirk Asgari Ucret Tarifesi
gere$ince davalt vehili yaranna hesap ol.unal maktn 1.100.000.000,-TL iicreti vekaletin davacrrlan
almarah d?walya vef ilrlesine,
'
4-Davah taralurdal yapr lan 10.500.000,-TL yargtlar:ra giclerinin clavaordan
a)inarah davahya verilmesine,
5-Davacinir yaptrlr yarglama gider.lerinin ilzerincle brakrlmasrna,
Taraf vekillerinin huzurunda teblifldeir itibalen 15 giit iqinde temyiz yoln
agrk olnrak iizere harai' verildr. 0510712AA5
KATi}
I
lolu'--HARC BEYANJ:
J I,2OI,,O.)dTL.KARER H A-R CI
1 1.200.000TL.P8$k'i HARC
rJ0.00c.000
Dar,air ].argrlanla eirleri
1
ii.i00.000,-TL posta gided
r.j
t