Yaşar Özgök

Transkript

Yaşar Özgök
Olgu Sunuları
Prof.Dr.Yaşar Özgök
GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi
ANKARA
Olgu 1

-
-
FM
Normal görünümlü erkek
Testisler normal hacim ve kıvamda
Vasdeferensler bilateral palpabl
DRM’de anormal bulgu saptanmadı
Olgu 1

-
-
Laboratuar bulguları
Azoospermi
Semen volümü 1.1 ml.
Hormon analizleri: N
Ne gibi tetkiler isterdiniz ?
Olgu 1

-
İleri inceleme
Semende fruktoz saptanmadı.
TRUS:
-
-
Bilateral dilate seminal vezikül,
Veziküla seminalis genişliği 1.8 cm.
Ejakülatuar kanal vizualize değil,
Seminal vezikül içerisinde multipl
hiperekojen yapılar mevcut
YORUM ?
Olgu 1
Yorum
- Seminal kesenin normalden çok fazla
miktarda genişlemesine ve paradoks
olarak EK’ın görüntülenmemesine rağmen
olgunun klasik bir obstrüktif azoospermi
olgusu olduğunu söyleyebilmek için
yeterli bulgular mevcuttur.

Tedavi ?
*Medikal
*Cerrahi
*TESE-TESA-PESA ?
*Sperm freezing
*ICSI TESE
Tedavi ?
*Medikal
*Cerrahi
*TESE-TESA-PESA ?
*Sperm freezing
*ICSI TESE
YORUM ?

1: Eur Urol. 2001 Jan;39(1):24-9. Links



Diagnosis and treatment of ejaculatory duct obstruction in male
infertility.
Ozgök Y, Tan MO, Kilciler M, Tahmaz L, Kibar Y.
Department of Urology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara,
Turkey.
Olgu 1
Cerrahi tedavi
- Litotomi pozisyonu
- Skrotal insizyon
- Vaz diseksiyonu
- Hemivazotomi
- Anjiokateter insersiyonu

Olgu 1
Yorum
- Seminal kesenin normalden çok fazla
miktarda genişlemesine ve paradoks
olarak EK’ın görüntülenmemesine rağmen
olgunun klasik bir obstrüktif azoospermi
olgusu olduğunu söyleyebilmek için
yeterli bulgular mevcuttur.

Olgu 1


Metilen mavisi enjeksiyonu sırasında sistoskopik
olarak ejakülatuar kanallardan metilen mavisi
eflüsünün gözlenmesi
Boya eflüsünün gerçekleşmemesiyle EKO’nun
doğrulanması
Olgu 1
 Üreter kateteri ile ejekülatuar kanalın dilatasyonu


Vazotominin sütüre edilmesi
Üretral kateter yerleştirilmesi
Olgu 1


Sonuç
TURED ve seminal vezikül taşı çıkarılması sonrası
spermiogram:
-
-

Sayı: 10milyon/ml
Motilite: % 8 (A+B)
Morfoloji: % 4 (Kruger)
Başarısız 2 IUI girişimi
Şimdi ne yapardınız?
Olgu 1




Sonuç
2 kez IUI
Sonuç olumsuz
6. Ayda Spermiogram>1mil/ml
Şimdi ne yapardınız?
Olgu 1



Sonuç
Birkez daha transüretral yolla seminal vezikül
taşı çıkarılması
Kontrol spermiogramı
-
-
Sayı: 11.2milyon/ml
Motilite: % 3 (A+B)
Morfoloji: % 1 (Kruger)
Şimdi ne yapardınız?

J Androl. 2005 Nov-Dec;26(6):787-91;
discussion 792-3.



Clomiphene administration for cases of
nonobstructive azoospermia: a multicenter
study.
Hussein A, Ozgok Y, Ross L, Niederberger C.
Minia Infertiflity Research and Treatment Unit, ElMinia University, Egypt. [email protected]
Olgu 1


Sonuç
Medikal tedavi Klomifen sitrat
1x25mg+Antioksidan tedavi + E Vitamini 600
IU/gün.
Olgu 1

Tedavi sonrası spermiogram:
-
-
Sayı: 15 milyon/ml
Motilite: % 12 (A+B)
Morfoloji: % 3 (Kruger)
 Tüp bebek konseyi:ICSI kararı
 Post op 4.ayda başarısız ICSI girişimi
Olgu 1
 ICSI girişimi:2 Embriyo oluştu, ancak
gebelik (-)
Olgu 1

-


Postop. 8.ayda spermiogram:
Sayı: 1-2(Santrifüj sonrası)
Birkez daha transüretral yolla seminal vezikül
taşı çıkarılması
Takip spermiogramı:
- Sayı:15 mil/ml
- Motilite: %25 (A+B)
- Morfoloji: %6
Olgu 1
 2.ICSI girişimi:2 Embriyo oluştu, ancak
gebelik (-)
Olgu 1


-
Sonuç
8.ay Spermiogram
Sayı: 20 mil/ml.
Morfoloji: N%3
Motilite : A%5+B%27+C%18+D%50

1: J Androl. 2005 Nov-Dec;26(6):787-91;
discussion 792-3. Links



Clomiphene administration for cases of
nonobstructive azoospermia: a multicenter
study.
Hussein A, Ozgok Y, Ross L, Niederberger C.
Minia Infertiflity Research and Treatment Unit, El-Minia
University, Egypt. [email protected]
Olgu 1

Medikal tedavi
-
-
Klomifen sitrat (1x25mg)
Antioksidan tedavi (E Vitamini, 600 IU/gün)
Bundan sonra izlenecek yol ?
Olgu 1


Sonuç
Transüretral
Veziküloseminoskopi
ile V seminalis taşı
çıkarılması
Olgu 1

Kontrol spermiogramı:
- Sayı: 78 mil/ml.
- Motilite:%53 (A+B)
- Morfoloji:%8 (Kruger)







ENDOSCOPIC SEMINAL VESICLE STONE REMOVAL
Yasar özgök, mete kılcıler, emın aydur, mutlu saglam, hasan cem ırkılata,
and dogan erduran
ABSTRACT
Seminal vesicle stones are extremely rare, and few cases have been reported. Treatment
requires removal of the stone, generally through an open vesiculectomy. A 31-year-old
man presented with perineal pain, painful ejaculation, and infertility of several years’
duration. Multiple stones in the seminal vesicle duct system were diagnosed by
radiologic examination. We treated the patient by seminal vesicle endoscopic
stone removal, thereby obviating organ loss. The composition of the stones was
whewellite. To our knowledge, this approach has not been previously reported, and our
result may be encouraging for treatment of such pathologic conditions of the seminal
vesicles.
UROLOGY
65: 591.e9–591.e12, 2005. © 2005 Elsevier Inc