Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr`d

Yorumlar

Transkript

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr`d
T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ İLAN
Esas No:2013/374 Karar No:2014/169
DAVALI: ÖZKAN ÇOÐAN, AHMET ve ÞERÝFE’den olma, 01/01/1969 Çumra doðumlu - Ulus Mah. 2107
Sk. No:13 Ýç Kapý No:3 Kepez/ANTALYA
Davacý Hacer Çoðan tarafýndan Davalý Özkan Çoðan aleyhine mahkememize açtýðý Boþanma davasýnýn
yapýlan yargýlamasý sonunda; Mahkememizin 27/02/2014 tarih ve 2013/374 Esas 2014/169 Karar sayýlý
ilamý ile; Davanýn Kabulüne; Konya ili, Çumra ilçesi, Bardakcý Mah/Köy, 4 Cilt, 412 Hane’de nüfusa kayýtlý
bulunan, Ahmet ve Müslüme’den olma,23/11/1976 doðumlu Hacer Çoðan ile yine ayný yerde nüfusa kayýtlý
Ahmet ve Þerife’den olma, 01/01/1969 doðumlu Özkan Çoðan’ýn Boþanmalarýna karar verilmiþ olmakla,
tüm aramalarýmýza raðmen adresiniz tespit edilemediðinden ilanýn gazetede çýktýðý tarihten sonraki 7.
Gününde teblið edilmiþ sayýlacaðý bu sebeple tebliðinden itibaren 15 gün içerisinde karara karþý herhangi bir
itiraz ve temyiz yoluna baþvurmadýðýnýz takdirde yasal süre geçtikten sonra kararýn kesinleþtirileceði ilanen
teblið olunur. 08/05/2014
B: 38147 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 Sayýlý Kanunun Ýlgili Maddeleri ile Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliðinin ilgili maddeleri uyarýnca aþaðýdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölümlere tam zamanlý öðretim üyesi
alýnacaktýr.Profesörlük kadrosuna baþvuracak adaylarýn,dilekçeleri ile birlikte, YÖK formatlý güncel özgeçmiþi,
6 adet fotoðraf, nüfus cüzdaný sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneði, Profesörlük belgelerinin
fotokopileri, yayýn listesi, bilimsel çalýþma ve yayýnlarý,verdiði dersleri ve yönettiði doktora çalýþmalarýný kapsayan altý (6) takým, Yardýmcý Doçent kadrosuna baþvuracak adaylarýn, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalýk
fotoðraf, YÖK formatlý güncel özgeçmiþi, nüfus cüzdaný sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneði
Doktora Belgesinin Onaylý örneði, yayýn listesi, bilimsel çalýþma ve yayýnlarý, verdiði dersleri ve yönettiði doktora çalýþmalarýný kapsayan dört (4) nüsha dosya ile Rektörlüðümüz Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðüne baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir. Baþvurular þahsen veya posta yolu ile Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:
130 Karatay/KONYA adresine yapýlacaktýr. Baþvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeþ (15) gündür. Eksik
belgeli dosyalar ve süresi içinde yapýlmayan baþvurular dikkate alýnmayacaktýr.
Duyurulur.
BÝRÝM
BÖLÜM/ALAN
ÜNVANI
SAYISI ARANAN ÞARTLAR
Mühendislik Elektrik-Elektronik
Prof. Dr.
1 Adet Mikrodalga teorisi ve elektromanyetik
Fakültesi
Mühendisliði Bölümü
alan teorisi konularýnda çalýþmalarý olmak.
Hukuk
Ceza ve Ceza Usul
Yrd.Doç.Dr. 1 Adet Ceza Muhakemesinde Maðdurun Haklarý
Fakültesi
Hukuku Anabilim Dalý
konusunda çalýþmýþ olmak.
B: 38145 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2013/95 Esas
KARAR NO : 2013/5
Davacýlar ASRAY SAN. VE TÝC. LTD.ÞTÝ., AS ASANSÖR SANAYÝ ENTEGRE TESÝSLERÝ LTD ÞTÝ aleyhine
mahkememizde açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda;
Mahkememizce verilen 12/02/2013 tarih, 2013/95 Esas, 2013/5 Karar sayýlý hükmün ileride davalýlardan alýnmak kaydý ile bu aþamada davacýdan alýnarak 3 büyük gazeteden biriden takdiren bir kez ilanýna
karar verilmiþtir.
HÜKÜM : Yukarýda açýklanan nedenlerle;
“A-Davalý Paslift ile davalý çalýþanlardan olup davacý þirketten ayrýlan ve davalý Paslift þirketinde çalýþmaya
baþlayan davalý Erdal ADGU’nun, davacýnýn portföy bilgilerini yeni davalý þirket için kullanarak davacýnýn portföyünde bulunan önemli yurtdýþýndaki yabancý müþterilerine elektronik posta mesajlarý göndererek mesajlarýn
davacý þirketten geldiði izlenimi yaratmalarýndan dolayý davalý Paslift þirketi ile davalý Erdal ADGU’nun TTK.56
maddesi anlamýnda HAKSIZ REKABETTE BULUNDUKLARININ TESPÝTÝ ile BU EYLEMLERÝNÝN MENÝNE,
B-Davacýnýn maddi tazminat davasýnýn KISMEN KABULÜNE,
Davalý Erdal ADGU’nun 22.711,86.TL ile sýnýrlý sorumlu olmak kaydý ile 27.098,10.TL maddi tazminatýn
dava tarihinden itibaren deðiþen ve deðiþecek olan avans faiz oranlarý uygulanmak suretiyle hesaplanacak
faiziyle birlikte davalý Passlift ve davalý Erdal ADGU’dan müþterek ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine,
Davacýlarýn kanýtlanamayan aþan maddi tazminat taleplerinin reddine,
C- Davacýlarýn manevi tazminat taleplerinin KISMEN KABULÜNE,
Davacý AS ASANSÖR SAN. ENTEGRE TESÝSLERÝ LTD. ÞTÝ. için takdiren 1.000 TL ile diðer davacý
ASRAY SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. için takdiren 3.000:TL manevi tazminatýn dava tarihinden itibaren deðiþen
ve deðiþecek olan yasal faiz oranlarý uygulanmak suretiyle davalý Passlift ve davalý Erdal ADGU’dan
müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacýlara verilmesine,
Davacýlarýn aþan manevi tazminat taleplerinin reddine,
D-Hüküm özetinin ileride davalýlardan alýnmak kaydý ile bu aþamada davacýdan alýnarak 3 büyük gazetede
takdiren 1 kez ilanýna,” teblig yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 09/06/2014
B: 38385 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2012/1707
Davacý 294 Sayýlý Yazýrlý Tarým Kredi Koop. Vekili tarafýndan davalýlar,
DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ- SEVÝM ASLANTAÞ ÖZDEMÝR-FATMA KESENBAÞ - MEHMET KAMÝL
ÖZKAN -ÝSHAK ÖZKAN - ZEHRA AYDIN - ÞADÝYE AYDIN - ÝZZET AKSOY - YAHYA AKSOY - NURAY
GÜRAYDIN - AYFER GÖÐEBAKAN- MEMÝÞ GÖÐEBAKAN - ÝLYAS TOSUN - MAHMUT AKÇAY- HÜRMET
TOSUN - ZAHÝDE CANER - VAHÝDE ÇETÝN - SERVET VURAL - ÞABAN ANGIN - RECEP ANGIN RAMAZAN ANGIN -YUSUF ÖZDEMÝR - KEVSER ÇIKLA -YUSUF ERTÝN - HAMÝDÝYE KÖYÜ TÜZEL KÝÞÝLÝÐÝ
- MUHARREM GÜMÜÞ- KADÝR GÜMÜÞ - ALÝ AKÇAY- MALÝYE HAZÝNESÝ - MÝHRÝYE GÜLEÇ - ÝLHAN
ÖZDEMÝR - AHMET ÞÜKRÜ ÖZDEMÝR - YUSUF ÖZDEMÝR - MUHAMMET ÖZDEMÝR- ÝSMET ÖZDEMÝR
- FATMA KESENBAÞ - AHMET ZEKÝ ÖZKAN -ÞENAY DAYANIR - MESUT TOSUN- ÞÜKRAN BEZERNURÝTTÝN TOSUN - ZELÝHA ÞAHÝN - SELAHATTÝN TOSUN - ÝSMAÝL TOSUN - HÜSEYÝN TOSUN NÝLÜFER TOSUN - ÞAKÝR ANGIN - MUHARREM GÜMÜÞ - KADÝR GÜMÜÞ - YUSUF ERTÝN - SAÝT ÖZKAN
- ÝLYAS TOSUN - TÜLAY KAYTAN - MEHMET DURAN- NURTEN ÇÝLTEPE aleyhine açýlan Ortaklýðýn
Giderilmesi (Paylý Mülkiyette) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda;
Davalýlardan Hacýbey kýzý ZELÝHA ÞAHÝN,Süleyman kýzý KEVSER ÇIKLA,Ali oðlu MUSTAFA DURAN,
Ömer kýzý TÜLAY KAYTAN’a dava dilekçesinde belirtilen adreslerine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, muhtarlýk kayýtlarýnda ismen tanýnmadýðý gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve Tensip Tutanaðýnýn ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
“ HMK 122-127.Mad. gereði tebliðden itibaren 2 haftalýk kesin süre içinde HMK 129.md.unsurlarý içerir
formatta dilekçe, davaya cevaplarýný usulü itirazlarýný, delillerini HMK 126.md.gereði davacý sayýsý kadar
suretleri ile davanýn açýlan mahkemeye ibraz edebileceðiniz,....aksi halde delillerden vazgeçmiþ sayýlacaðýnýz” Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu ilanen teblið olunur.
B: 38559 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/26
Davacý Asuman Manaz Hýz ve Hanife Manav vekili tarafýndan mahkememize açýlan ve PAVLÝ EÞÝ
ÝZMARO (ÝZMARO ÝSKÝDÝS)’ in Gaipliðine karar verilmesi davasýnýn verilen tensip ara kararý gereðince;
Davacýlar vekili müvekkillerinin miras býrakaný tarafýndan, dava konusu Ýstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi,
Kazlýçeþme Mah. Demirhane mevkii, 470 Pafta, 2578 (yeni 778) ada, 20 Parsel de bulunan gayrimenkulü Ýzale-i Þuyu suretiyle iktisap ettiðini, iktisap gayrimenkulün üzerinde intifa hakký kýsýtlanmasýyla gerçekleþtiðini, Bakýrköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/306 E. Sayýlý dosyasýnda, Ýpotek þerhinin fekki
davasýnda; dava konusu gayrimenkülde intifa hakký sahibi olarak “Pavli eþi Ýzmaro” (Ýzmaro Ýsakidis) olarak
belirtildiðini, intifa hakký sahibine dair tapu da baþkaca her hangi bir bilgi ve belgenin bulunmadýðý,
Ýstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1962/835 E. 1963/570 karar 17/07/1963 tarihli Veraset
ilamýna dayanýlarak, Zeytinburnu Tapu Sicil Müdürlüðünce mirasçýlarýn tapuya tescil edildiði, Gerek Ýstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1962/835 Esas sayýlý ilamýnda nüfus kayýtlarýnýn belirtilmemesi,
gerekse Mahkememizce yapýlan tüm araþtýrma ve yazýþmalarda gaipliði talep edilen PAVLÝ EÞÝ ÝZMARO
(ÝZMARO ÝSAKÝDÝS)’in nüfus kayýtlarýnýn temini mümkün olmadýðýndan, yaþayýp yaþamadýðýnýn bilinmediði,
Ýstanbul ili Fatih ilçesi,Saraçishak C:95 H:3071 S:1 de nüfusa kayýtlý Despina ÝSAKÝDÝS’in nüfus kaydýnda görülmeyen, ancak Veraset ilamýnda oðlu olarak belirtilen Pavli ÝSAKÝDÝS ve eþi Ýzmaro ÝSAKÝDÝS (PAVLÝ
EÞÝ ÝZMARO) ’nun nüfus kayýtlarý da bulunmadýðýndan kendilerine ve mirasçýlarýna ulaþýlamadýðýndan, ve
gaipliði talep edilen Pavli eþi ÝZMARO’ (ÝZMARO ÝSAKÝDÝS)’in 100 yaþýn üzerinde olduðu, tüm araþtýrmalara
raðmen kendisine veya mirasçýlarýna ulaþýlamadýðýndan ölüm kaydýnýn nüfusa iþletilebilmesi için gaiplik
davasý açmýþ olmakla;
TMK’nun 33/2 maddesi gereðince gaipliðe talep edilen PAVLÝ EÞÝ ÝZMARO (ÝZMARO ÝSAKÝDÝS) hakkýnda bilgisi bulunan kiþi veya kiþilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakýrköy 6.Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/26 esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri ilanen duyurulur
B: 38402 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEN
Üniversitemiz Atatürk Ýlkeleri Ve Ýnkýlap Tarihi, Sosyal Bilimler, Saðlýk Bilimleri, Fen Bilimleri ve Eðitim
Bilimleri Enstitülerine, 2014-2015 öðretim yýlý güz yarýyýlýnda Yüksek Lisans ve Doktora öðrencisi alýnacaktýr. Enstitülerimize baþvuru, sýnav ve kayýt tarihleri aþaðýya çýkarýlmýþtýr Duyurulur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baþvuru Tarihi Baþlangýcý
30 Haziran 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baþvuru Tarihi Sonu
11 Temmuz 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Türkçe Dil Sýnavý
(Yabancý Uyruklu Öðrenciler için)
15 Temmuz 2014
(DÝLMER)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Güzel Sanatlar Ana Sanat Dallarý
(Sosyal Bilimler Enstitüsü) Yeterlik Sýnavý
18 Temmuz 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Güzel Sanatlar Eðitimi
(Eðitim Bilimleri Enstitüsü) Yeterlik Sýnavý
18 Temmuz 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doktora Mülakat Tarihi
(Türk Uyruklular Ýçin*)
17-18 Temmuz 2014
(Yer: Ýlgili Anabilim Dallarý)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlarýn Ýlan Tarihi
23 Temmuz 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kesin Kayýt Hakký Kazananlar Ýçin
1. Yerleþtirme Tarihleri
31 Temmuz 2014 08 Aðustos 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Boþ Kalan Kontenjanlar Ýçin
Ek Yerleþtirme Tarihleri
12 - 13 Aðustos 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders Kayýt Tarihleri
08 -14 Eylül 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013/42 TLMT.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAÞINMAZIN
Tapu Kaydý : Ýstanbul ili, Esenler ilçesi, Atýþalaný mah. Soðuksu mevkii, 1064 ada, 10 parsel 151,75 m2
yüzölçümlü arsa nitelikli taþýnmazýn 22/151 hissesi satýþa konudur.
Özellikleri : Satýþa iliþkin dosyada mevcut 21/03/2013 tarihli bilirkiþi raporuna göre “ : Söz konusu taþýnmaz Ýstanbul ili, Esenler ilçesi, Oruç Reis mahallesi, 575.sokak TOKCANLAR Apartman No: 22 mevkiinde
Bodrum kat (iþ yeri)+ Zemin kat(dükkan)+ 4 normal kattan ibaret olup 6 katlýdýr. Apartmanýn dýþ cephesi
cam mozaik olup, dýþ kapýsý demirdir. Giriþ sahanlýðý ve kat sahanlýklarý karo seramik, merdiven basamaklarý
dökme mozaik kaplýdýr. Her katta tek daire mevcuttur. Mevcut apartman 20 yýllýktýr. Borçlunun taþýnmazý
Bodrum kat 1 numaralý iþ yeridir.*BODRUM KAT ÝÞ YERÝ: Dýþ kapýsý ve pencereleri demir olup, yer döþemeleri palediyendir. Ýþ yerinin alaný 120.00 m2 civarýndadýr. Ýçinde WC mevcuttur.* ZEMÝN KAT (DÜKAN): Dýþ
camekaný alüminyum olup, önü demir kepenklidir. Dükkanýn yer döþemesi palediyen, duvarlar plastik boyalýdýr. Dükkanýn alaný 120.00 m2 civarýndadýr. Ýçinde WC mevcuttur.* NORMAL KAT DAÝRELERÝ (4 DAÝRE):
Dairelerin dýþ kapýlarý çelik olup, daireler 3 Yatak odasý+ Salon+ Mutfak+ Banyo+ WC+ WC önü+Orta hol
ve Balkondan ibaret olup dairelerin alanlarý 120.00 m2 civarýnadýrlar. Dairelerin Salon, Yatak odalarýnýn ve
Orta holün yer döþemeleri laminant parke, duvarlar plastik boyalý, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak, Banyo,
WC, WC önü ve Balkonun yer döþemeleri karo seramik, Mutfak, Banyo ve WC nin duvarlarý tavana kadar
karo fayans kaplýdýr. Dairelerin iç kapýlarý ahþap, dýþ pencereler ve bir kýsým balkon camekan ve balkon
kapýlarý PVC ve ýsý camlýdýr. Daireler kombi kaloriferli ve doðalgazlýdýr. Satýþa konu taþýnmazýn konum itibarý
ile alt ve üst yapýsý tamamlanmýþ her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarýn
talep gören Hizmet+ Konut alanýnda kalmaktadýr.Mevcut arsa nitelikli taþýnmazýn toplam deðeri:902.800.00
TL olarak hesap edilmiþtir. Satýþa konu taþýnmazýn hissesine düþen meblaða: 902.800.00 x 22/151 =
131.533.77 olarak tespit edilmiþtir. ” denilmektedir.
Adresi : Oruç Reis Mahallesi, 575.Sokak Tokcanlar Apartman No: 22 Esenler / ÝSTANBUL
Yüzölçümü : 151,75 m2 (Ana taþýnmaz yüzölçümü)
Arsa Payý : Ýmar Durumu : Esenler Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Ýmar Bürosunun 07.01.2013
tarih ve M.34.6.ESE.0.13.03.00/V/3850 sayýlý yazýlarýnda: ilgi yazýnýza konu olan Esenler ilçesi, Oruç Reis
mahallesi 246DT4b pafta 1064 ada 10 parsel sayýlý yer 25.01.1999 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Turgut
Reis- Oruç Reis 3 Etap Revizyon Ýmar planýnda Yönetim Merkezi alanýnda kalmaktadýr. Denilmiþtir.
Kýymeti : 131.533,77 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 09/09/2014 günü 13:30 - 13:40 arasý
2. Satýþ Günü : 14/10/2014 günü 13:30 - 13:40 arasý
Satýþ Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satýþ þartlarý : 1-- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Ýhaleye fiziken iþtirak edecek veya
teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kiþiler Teminat bedelini ihaleye katýlýmdan önce T. Vakýflar Bankasý
T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralý hesaba katýlýmcý tarafýndan TC
Kimlik veya Vergi numaralarý yazýlý vaziyette yatýrýlmýþ olmasý ve banka dekontunun aslýnýn ibraz edilmiþ olmasý
gerekmektedir. Banka hesabýna yatýrýlan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabý üzerinden yatýran
kiþinin hesabýna yapýlacaktýr. Ayrýca Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü’nün 12/03/2013 tarihli
10594 sayýlý yazýsý uyarýnca; ihaleye nakit olarak teminatýný sunarak da katýlabilecektir. Bu gayrimenkul
üzerinde hakký olan alacaklýnýn iþtiraki halinde alacaðý mezkur nispet raddesinde ise Ý.Ý.K.nun 124/4. Madde
gereðince ayrýca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Alýcýya yapýlacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V. ,KDV ve tapu alým harcýný yatýrmadýðý taktirde
resen ÝÝK nun 133. Maddesi uyarýnca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ýhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi,
tapu satýþ harcýnýn ve taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve
Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr.Ýhale farký
ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-ÝÝK’nun 127. maddesi uyarýnca, ilanýn birer sureti borçluya ve alacaklýya ve
taþýnmazýn tapu siciline kayýtlý bulunan ilgililerinin tapuda kayýtlý adresleri varsa bu adreslerine teblið olunur.
Adresin tapuda kayýtlý olmamasý halinde, varsa adres kayýt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak
kabul edilir. Bunlarýn dýþýnda ayrýca adres tahkiki yapýlmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapýlan satýþ
ilaný tebligat yerine geçer. 6-ÝÝK’nun 151 ve 142. maddelerine göre sýraya itirazla ilgili ihale alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý halinde veya satýþ bedelinin ÝÝK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklýsýna
ödenmesi durumunda,alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK nun 142.Maddesine göre itirazlarý olanýn bu hakkýný 7 gün içinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri ÝÝK nun 83,100,142,151 veM.K. Nun
789,777. Maddelerine göre ayrýca ilan olunur. 7-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 8- Satýþa iþtirak edenlerin
þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/42 Tlmt
sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.04/06/2014 B: 37850 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Ders Baþlangýcý
15 Eylül 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Doktora programlarýna müracaat edip, mülakata girmeyen aday programa yerleþtirmede deðerlendirmeyee alýnmaz.
Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleþkesi 25240 ERZURUM
Telefon: (0442) 2311601-2311343 (Büroo) Faks: (0442) 2361916
e-posta:[email protected]
B: 38639 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SİLİVRİ 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/889 TLMT.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Selimpaþa Köyünde kain, 960 ada, 1 nolu parsel sayýlý, 4.501,24
m2 yüzölçümlü, Arsanýn BORÇLU ÝBRAHÝM TIÐ ’ ýn hissesine isabet eden 7/15 hissesi satýþa çýkacaktýr.
( Bilirkiþi raporuna göre borçlunun 7/15 hissesi 2.100,58 m2’ dir.)
Adresi : Satýþa konu taþýnmaz ; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Selimpaþa Mahallesi, 201 ve 209 Caddelerine
cepheli olarak kain, 960 ada, 1 parsel no ile kayýtlý “Arsa” niteliðindeki parselin (7/15) hissesidir.
Yüzölçümü : Arsanýn tamamý 4.501,24 m2 yüzölçümlü, Arsanýn BORÇLU ÝBRAHÝM TIÐ ’ ýn hissesine
isabet eden 7/15 hissesi satýþa çýkacaktýr.
Ýmar Durumu : Silivri Belediye Baþkanlýðý, Plan ve Proje Müdürlüðünün 09.10.2013 tarih, 5783 sayýlý
yazýsýna göre; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Selimpaþa Mahallesi, 960 ada, 1 sayýlý parsel, 19.11.2002 tasdik
tarihli 1/1000 ölçekli VIII. Etap, Uygulama Ýmar Planýnda, Taks: 0.25, Kaks: 1.00, Ayrýk Nizam 4 Kat
yapýlaþma þartý ile “Konut” alanýnda kalmaktadýr. Söz konusu parsel ve çevresinde Ý.B.B tarafýndan
Selimpaþa, Ortaköy ve Kavaklý Tem Otoyolu Güneyi 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý hazýrlandýðý,
17.12.2012 onay tarihli bu planda 960 ada 1 sayýlý parselin kýsmen yol, kýsmen 300 K/H konut alanýnda ve kýsmen de K+T-4 (Konut+Ticaret) alanýnda kaldýðý, ancak yapýlan itirazlar sonucu Ýmar ve Bayýndýrlýk
Komisyonunun 09.07.2013 tarih ve 313/1127 nolu raporuna göre 1/5000 ölçekli planýn daha önceki
planlardaki yapýlaþma deðerleri, bölgede yapýlan imar uygulamalarý dikkate alýnarak revizyonun hazýrlanýlmasý, 1/5000 ölçekli plan revize edilinceye kadar meri 1/1000 ölçekli planlar doðrultusunda uygulama
yapýlmasýna karar verildiði, Selimpaþa Mahallesi 960 ada 1 nolu parselin þu an Taks: 0.25, Kaks: 1.00,
Ayrýk Nizam 4 kat, konut alaný imar durumunda bulunduðu belirtilmiþtir.
HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþa konu taþýnmaz ; Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, Selimpaþa Mahallesi, 201 ve
209 Caddelerine cepheli olarak kain, 960 ada, 1 parsel no ile kayýtlý “Arsa” niteliðindeki parselin (7/15)
hissesidir. 960 ada, 1 Nolu Parsel : 4.501,24 m2 alanlý olup “Arsa” niteliði olarak kayýtlýdýr. (7/15) hissesi (2.100,58 m2) borçlu adýna kayýtlýdýr. Parsel üzerinde herhangi bir yapý bulunmamaktadýr. Parsel imar
paftasýnda 201 ve 209 caddeleri, 2167 ve 2171 Sokaklarý ve park alaný ile çevrilidir. 201 Cadde ve
çevre sokaklarý mahallinde henüz oluþturulmamýþtýr. Cephesi yol ile hemzemin olup düz topoðrafik yapýya
sahiptir. Stabilize mýcýr kaplý yol ile ulaþýlabilmektedir. Tarým amaçlý kullanýlmaktadýr. Konum olarak
Selimpaþa TEM Giþeleri ile Yavuz Selim Ýlkokulu arasýnda yer almaktadýr. Selimpaþa merkezine 1,5 km
mesafede bulunmaktadýr. Yakýn çevresinde aðýrlýklý olarak tarýmsal amaçlý kullanýlan parseller ve az sayýda
yapý bulunmaktadýr. Bölgede elektrik ve iletiþim þebekesi mevcut olup toplu taþýma ile ulaþým yürüme
mesafesindedir. Parsel yerleþim alanýna yakýn mesafede olup iyi bir konumdadýr.
Kýymeti : 609.167,79 TL ( Taþýnmazýn tamamý 1.305.359,60 TL olup borçlunun hacizli 7/15 payýnýn
deðeri 609.167,79 TL ) KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
1. Satýþ Günü : 08/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
2. Satýþ Günü : 04/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
Satýþ Yeri : SÝLÝVRÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ KALEMÝ SÝLÝVRÝ ÝSTANBUL
Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden,artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda
birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar
varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si
oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV,1/2 tapu harcý ile teslim
masraflarý alýcýya aittir.Tellâliye resmi,taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek
sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu
sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha
sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/889 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 03/06/2014
( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten
( ÝÝK m.126 )
önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64’e karþýlýk gelmektedir.
B: 37997 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BAYINDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO:2014/42
Davacý Huriye ULUK tarafýndan Mahkememize açýlan mirasçýlýk belgesi istemi
davasýnda verilen ara kararý gereðince; Muris Muslih ve Cevriye’den olma 01/07/1899 D.lu Bayram
Gördübil’in eþi Penbe’nin mirasçýlarýna nüfus kayýtlarý ile ulaþýlamadýðýndan birer ay ara ile iki defa ilan yapýlarak son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yýl içerisinde mirasçýlýk sýfatlarýný belgeleri ile birlikte mahkememize bildirmeleri, ilan süresinde hiç kimsenin baþvurmamasý halinde miras sebebi ile istihkak davasý açma hakký
saklý kalmak üzere mirasýn devlete geçeceði veya mirasýn tespit edilebilen mirasçýlara aidiyeti konusunda
karar verileceði hususu ilanen teblið olunur. 30/04/2014
B: 31031 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. FETHİYE 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/1343 ESAS
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi,niteliði,kýymeti,adedi,önemli özellikleri :
1 NO’LU TAÞINMAZIN = Özellikleri : Muðla ili Seydikemer ilçesi Ceylan Mah. Üyükler Mevkii 659 parselde
945 m2 yüzölçümlü bahçenin Tam hissesi . Toprak yapýsý olarak kumlu -killi -ince çakýllý , orta derecede
verimlidir.Üzerinde 1 adet yaþlý zeytin ve iki adet nar bulunmaktadýr
Adresi : Ceylan Köyü Adýgüzeller Mahallesi Üyükler mevkii
Yüzölçümü : 945 m2 Kýymeti : 30.000,00 TL KDVV Oraný : %18
1. Satýþ Günü : 21/07/2014 günü 09:40 - 09:50 arasý
2. Satýþ Günü : 15/08/2014 günü 09:40 - 09:50 arasý
Satýþ Yeri : Fethiye Adliyesi Ek binasýnda bulunan Fethiye 1. Ýcra Müdürlüðýünde
Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya
aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve
Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr.Ýhale farký
ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup
gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ
ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1343 Esas sayýlý dosya
numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, tebligat yapýlamama ihtimaline binaen iþ bu ilan tüm alakadarlara teblið mahiyetinde olduðu ilan olunur. 04/06/2014
B: 38313 www.bik.gov.tr
( ÝÝK m.126 ) * Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. UŞAK 4.İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/3737 ESAS
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1- Uþak Ýli Merkez Ýlçesi Fatih Mahallesi 3625 Ada 2 Parsel , Merkez Ýlçe, 3625 Ada No, 2 Parsel A Blok
Kat:1 (04) Baðýmsýz Bölüm nolu taþýnmaz: Ön cephede,salon,oturma odasý,mutfak,çocuk odasý,suit banyolu ebeveyn yatak odasý,gece holu,antre,banyo,wc den ibarettir. Giriþ kapýsý çelik,oda kapýlarý Amerikan kapý.
Islak hacimlerin tabanlarý seramik, duvarlarý tavana kadar desenli fayans, antre ve balkon tabanlarý seramik
döþemeli, oda tabanlarý laminant parke döþeme,penceler kahve renkli pvc doðrama,camlar ýsý cam,pencere
denizlik ve parapetleri mermer,duvarlarý alçý sývalý ve boyalý,mutfak tezgah altý ve üstü dolaplarý yok.
Ýmar Durumu : Ayrýk nizamda 8 kata müsaadeli konut alanýna isabet etmektedir.
Yüzölçümü : 161 m2 Arsa Payý : 161/5833
Kýymeti : 106.408,66 TL KDV Oraný : %18
1. Satýþ Günü : 21/07/2014 günü 14:30 - 14:35 arasý 2. Satýþ Günü : 15/08/2014 günü 14:30 14:35 arasý Satýþ Yeri : Adliye Ek Binasý Belediye Ýþhaný K:2 Polis Noktasý UÞAK
2- Uþak Ýlii Merkez Ýlçesi Fatih Mahallesi 3625 Ada 2 Parsel , Merkez Ýlçe, 3625 Ada No, 2 Parsel A Blok
Kat:2 (06) Baðýmsýz Bölüm nolu taþýnmaz:Ön cephede,salon,oturma odasý,mutfak,çocuk odasý,suit banyolu
ebeveyn yatak odasý,gece holu,antre,banyo,wc den ibarettir. Giriþ kapýsý çelik,oda kapýlarý Amerikan kapý.
Islak hacimlerin tabanlarý seramik, duvarlarý tavana kadar desenli fayans,antre ve balkon tabanlarý seramik
döþemeli, oda tabanlarý laminant parke döþeme,penceler kahve renkli pvc doðrama,camlar ýsý cam,pencere
denizlik ve parapetleri mermer,duvarlarý alçý sývalý ve boyalý,mutfak tezgah altý ve üstü dolaplarý yok.
Ýmar Durumu : Ayrýk nizamda 8 kata müsaadeli konut alanýna isabet etmektedir.
Yüzölçümü : 161 m2 Arsa Payý : 161/5833 Kýymeti : 106.408,66 TL KDV Oraný : %18
1. Satýþ Günü : 21/07/2014 günü 14:50 - 14:55 arasý 2. Satýþ Günü : 15/08/2014 günü 14:50 14:55 arasý Satýþ Yeri : Adliye Ek Binasý Belediye Ýþhaný K:2 Polis Noktasý UÞAK
Satýþ þarrtlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr.Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden,artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa
satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir.
Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla
diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça
paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri
verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve
münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3737 Esas sayýlý dosya
numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 22/05/2014
( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
( ÝÝK m.126 )
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten
önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64’e karþýlýk gelmektedir.
B: 38323 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından :
Erzurum Ýli, Yakutiye Ýlçesi Mehdiefendi ve Habibefendi mah. sýnýrlarý içerisinde bulunan, mülkiyeti Erzurum
Yakutiye Ýlçe Belediyesine ait aþaðýda özellikleri belirtilen taþýnmazlar üzerine, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalý teklif usulü ile Kat Karþýlýðý Ýnþaat yaptýrýlacaktýr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÝLÝ
ÝLÇESÝ
SEMTÝ
ADA /
PARSEL
ARSA ALANI KULLANIM KEÞÝF BEDELÝ TL
M2
ÞEKLÝ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
380/52,53,54 2.034,39 m2
ERZURUM YAKUTÝYE MEHDÝEFENDÝ
9535/1 38.269,70 m2
ARSA
700,00 TL m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM
40.304.09
ARSA
28.212.863,00
TL(KDV hariç)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4694/1
4698/18
22,74 m2
88,03 m2
ARSA
700,00TL m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERZURUM YAKUTÝYE HABÝBEFENDÝ
TOPLAM
110.77 m2
ARSA
77.539,00 TL
TOPLAM KEÞIF
BEDELÝ
28.290.402,00 TL
(KDV HARÝÇ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Bu iþin tahmini keþif bedeli Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý’nýn “2014 yýlý Yapý Yaklaþýk Maliyetleri Hakkýndaki Tebliði” esas alýnarak m2 fiyatý 700.00 TL TL. (700 x 40.414,86 m2= 28.290.402,00 TL’) (KDV
hariç) dir. 2- Ýhale 27/06/2014 Cuma günü saat 09:30’da Yakutiye Ýlçe Belediyesi 3.Kat Meclis Salonu
Muratpaþa Mah.Cumhuriyet Cad.No.1 Yakutiye/Erzurum adresinde Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. 3- Ýhale Þartnamesi ile diðer evraklar Yakutiye Ýlçe Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðü Ýhale
Hazýrlýk servisi (Muratpaþa Mah.Cumhuuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresinde görülebilir
4- ÝHALEYE KATILMA ÞARTLARI :
Ýhaleye katýlacak gerçek veya tüzel kiþi veya kiþilerde aþaðýdaki þartlar aranýr: A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres beyaný, C-Noter tasdikli imza sirküleri, D-Vekaleten katýlacaklarýn vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri, E- Sartnamenin 10/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
(Geçici teminat miktarý toplam 848.712,06 TL)’dir. F-Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge. G-Þirket
olmasý halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odasý Belgesi (2014 yýlýnda alýnmýþ) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Þirket
Ýmza sirküsü. (Ortak giriþim olmasý halinde ortaklarýn her birinin kayýtlý olduðu oda belgeleri) H-Ortak Giriþim
olmasý halinde ortaklarca imzalanan ortaklýk giriþim belgesi (Ýhale üstüne kalmasý durumunda ortak giriþimin
noter tasdikli ortaklýk sözleþmesini idareye vermek zorundadýr.) I- Ýhale yýlý içerisinde ilgili vergi dairesinden
alýnmýþ isteklinin vergi borcu olmadýðýný gösterir belge(aslý veya noter tasdikli sureti) Ý- ihale yýlý içerisinde SGK
dan alýnacak, prim borcu olmadýðýna dair belge (aslý veya noter onaylý sureti veya e-borcu yoktur belgesi) JKeþif bedelinin %25’inden az olmamak üzere kullanýlmamýþ nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir
banka referans mektubu.(ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiþ olmasý gerekir) K- Yapýlacak kat karþýlýðý
inþaat alanýnýn bütününü içeren imar durumuna uygun yapý ruhsatýna esas teþkil edecek mimari avan projesi ve 3 D görsel çizimleri. L-Son 3 yýl içinde en az 30.000 m2 konut ve ticaret tipi yapýldýðýna dair iþ deneyim belgesi M- Ýstekliler,istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarýný en geç 26/06/2014 günü saat 16.00’
ya kadar Yakutiye Ýlçe Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler Müdürlüðü Ýhale Hazýrlýk servisi (Muratpaþa Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresine verilmesi þarttýr. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplarý veya herhangi bir nedenden dolayý (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
N- Bu iþin Ýhale Þartnamesi ve eklerinin satýn alýndýðýna dair alýndý belgesi.
5- Ýhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblað, rakam ve yazý ile okunaklý bir þekilde, (Silinti,
kazýntý olmayacak) yazýlacaktýr. 6- Ýþ bu ihale ilaný genel bilgi niteliðinde olup, kat karþýlýðý inþaat yaptýrýlmasý
iþinde, Ýhale Þartname hükümleri uygulanacaktýr. 7- Bu Ýþin Þartnamesi 500,00 TL (beþ yüz Türk Lirasý)
bedel karþýlýðýnda en geç 26/06/2014 günü saat 16.00’ kadar satýn alýnabilir. Ýhale ile ilgili bilgi ve belgeler Erzurum Yakutiye Belediyesi Ýhale Hazýrlýk Servisi (Muratpaþa Mah.Cumhuriyet Cad.No:1 Yakutiye/
B: 38638 www.bik.gov.tr
Erzurum adresinden görülebilir. ÝLAN OLUNUR
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Benzer belgeler

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN tapu satýþ harcýnýn ve taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderle...

Detaylı

TC İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN

TC İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde ele...

Detaylı