Arka Dișli Sistemi

Transkript

Arka Dișli Sistemi
Genel Güvenlik Bilgileri
Özellikler
Arka süspansiyonlu bisikletlerde zincir
uzunluğu
Arka Vites Değiștirici
UYARI
• ST-M530/ST-M535 ÇİFT KONTROL kolu, hem vites değiștirme hem frenleme ișlemleri için kullanılır. Bisikletinizin vites
değiștirme ve frenleme ișlemlerini iyice anladığınızdan ve alıștığınızdan emin olun. Çalıștırma yöntemi için șekle bakın.
• Frenleme sadece ÇİFT KONTROL kolu ile yapılabilir. Eğer frenleme için vites değiștirme boșaltma kolunu (Yardımcı boșaltma
kolunu) kullanırsanız, boșaltma kolu hasar görebilir ve bisikletin kontrolünü kaybederek kaza yapabilirsiniz.
• Eğer ÇİFTE KONTROL kolunun iç ünitesi hasar görürse, kol normal konumundan așağı doğru hareket edecektir ve frenleme
yapmanın güç olduğu bir konuma kayabilir. Eğer bu durum gerçekleșirse, derhal bisikleti durdurmalısınız.
• Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli șekilde bağlanmıș olduğunu kontrol edin. Eğer tekerlekler herhangi bir șekilde
gevșekse, bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler.
• Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi, zincirin zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına
neden olabilecek alkali-bazlı veya asit-bazlı deterjanlar kullanmayın.
• Güçlendirilmiș bağlantı pimini sadece ince tipte zinciri birleștirmek için kullanın.
• İki farklı tipte güçlendirilmiș bağlantı pimi mevcuttur. Kullanacağınız pimi seçmeden önce yandaki tabloyu inceleyin.
Güçlendirilmiș bağlantı pimlerinden bașka bağlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir
güçlendirilmiș bağlantı pimi veya alet kullanılması
halinde yeterli bağlantı kuvveti elde edilemeyebilir ve
Güçlendirilmiș
Zincir
Zincir aleti
bağlantı pimi
bu durum zincirin kopmasına veya yerinden çıkmasına
neden olabilir.
CN-7701 / CN-HG93
Gümüș
• Eğer dișli sayısındaki bir değișiklik nedeniyle zincirin
gibi 9-vites çok
TL-CN32 / TL-CN23
6.5mm
ince zincir
uzunluğunu ayarlamak gerekiyorsa, zinciri bir
güçlendirilmiș bağlantı pimi veya uç pimi kullanılarak
CN-HG50 / CN-IG51
bağlandığı yerden bașka bir noktada kesin. Zincir,
Siyah
gibi 8-/7-/6-vites
TL-CN32 / TL-CN23
7.1mm
güçlendirilmiș bağlantı pimiyle veya uç pimiyle
ince zincir
bağlandığı yerden kesilmesi durumunda hasar
Güçlendirilmiș Bağlantı Pimi
görecektir.
• Zincirin doğru gerginlikte olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer
gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmüșse, zincir değiștirilmelidir Eğer bu önlem
alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• Shimano CN-7701, CN-HG93 ve CN-HG73 zincirleriyle birlikte 9-vites zincirleriyle uyumlu olan
Uç Pimi
Link Pimi
bir aynakol kullanın. Eğer 8-vites veya daha az vites uyumlu bir aynakol kullanılırsa, aynakol
dișli değișim problemleri olușabilir veya zincir pimleri düșerek zincirin kopmasına neden
olabilir.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar
sürücünün yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Model numarası
A uzunluğu, arka süspansiyonun hareketine bağlı olarak
değișecektir. Bu nedenle, zincirin çok kısa olması halinde dișli
sistemine așırı yük binebilir. Arka süspansiyon “A” boyutunun en
uzun olduğu konumdayken ve zincir en büyük dișli ve en büyük
aynakol dișlisi üzerindeyken zincire iki bakla ekleyerek zincirin
uzunluğunu ayarlayın. Eğer arka süspansiyonun hareket miktarı
büyükse, zincir en küçük aynakol dișlisi ve en küçük dișli
üzerindeyken zincirdeki gevșeklik uygun șekilde alınabilir.
RD-M530
Tip
SGS
Dișliler
9
Toplam kapasite
45D
En büyük dișli
34D
En küçük dișli
11D
Aynakol diș farkı
22D
Kaset dișli diș kombinasyou
Model numarası
Model numarası
En büyük
aynakol
dișlisi
Zincir
En büyük
dișli
Arka hazne
Dișliler
Diș kombinasyonu
ar
9
11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32D
Dișliler
au
9
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34D
Jant teli deliği adedi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ag - 18T
Bu Servis Talimatı, ST-M530 / M535 ÇİFT KONTROL kolu RD-M530 ters yaylı tip arka vites değiștiriciyle birlikte kullanıldığında geçerli
olan çalıștırma yöntemini açıklamaktadır. Eğer RD-M511 üst normal tipi vites değiștiriciyle birlikte kullanılıyorsa, ișlemler ve gösterge
ekranları ters sırada gerçekleșir.
Kolların çalıștırılması
■ Fren kolunun çalıștırılması
2 bakla ekleyin (zincir her iki
tarafta en büyük dișlide iken)
A
Kolun takılması
■ Dișli değiștirme ișlemi
Kol, dișli değișiminden sonra serbest bırakıldığında daima ilk
konumuna geri döner. Kolu çalıștırırken, daima aynı zamanda krank
kolunu da çevirin.
Dıș çapı maksimum 32 mm olan
elcik kullanın.
Sıkma torku:
6-8 N•m
Büyük bir dișliden küçük bir dișliye geçmek için
Sadece bir adım geçiș yapmak için, kolu (1) konumuna bastırın.
Bir defada iki adım geçiș yapmak için (2) konumuna bastırın.
Bu șekilde en fazla iki-adımlı vites değișimi yapılabilir.
Karbon gidon kullanımında, gidonun
hasar görmesini engellemek için
sıkma torkunu azaltmak gerekebilir.
5 mm Alyen anahtarı
Lütfen, karbon gidon için uygun
sıkma torku seviyesi konusunda bisiklet veya gidon üreticisine
danıșın.
•
•
•
•
•
HYPERGL I DE - C
•
Birinci eklem
Krank kolunu çevirerek vites
değiștiriciyi alt konuma ayarlayın.
Küçük bir dișliden büyük bir dișliye geçmek için
Küçük bir dișliden büyük bir dișliye bir adım geçiș yapmak için kola
bir kez basın.
Yaklașık
2 mm
Kolun ilk konumu
Genișler
Daralır
Daralır
Yardımcı boșaltma kolu
1. Alt ayar
1
2. Üst ayar
Genișler
2 mm Alyen
anahtarı
ST-M535
ST-M530
Arka vites değiștiricinin montajı
Montajı yaparken, B-gerginlik ayar vidasının mil yuvası tırnağıyla temas
etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde deformasyon olușabilir.
Bunu yaparkan Pro-Set hizalama bloğunu yerinden çıkarmayın.
5 mm Alyen anahtarı
B-gerginlik ayar vidası
Vites değiștiriciyi elinizle
çekerek üst konuma hareket
ettirirken krank kolunu
çevirin ve daha sonra üst
ayar vidasını çevirerek
kılavuz makaranın arkadan
bakıldığında en küçük dișlinin
dıș çizgisiyle hizalanmasını
sağlayın.
Krank kolunu çevirerek vites
değiștiriciyi alt konuma ayarlayın.
En küçük dișlinin dıș
çizgisi
1
2
1
Kılavuz
makara
2
Üst ayar vidası
(ar)
Kolu sekiz kez veya daha fazla çalıștırın ve gösterge üzerinden
kolun en alçak konumda olduğunu kontrol edin. Daha sonra,
kapağı çıkarın ve iç kabloyu bağlayın.
Kapak
Filibir gövdesi
Filibir gövdesi tespit cıvatası
Sökme
Montaj
10 mm Alyen
anahtar (TL-WR37)
Sıkma torku:
35-50 N•m
m
4 0 0 kg /c
CK
LO
AN
U
.S
. PA
T 4268
25
9
P ER G L I D E
HY
11
as
T
au
Not: kablonun kanala iyice
yerleștiğinden emin olun.
Kanal
CS
96
au
AN
JA P
as
0
11T
Kilitleme bileziği ara parçası
-M
T
au
tur_280739_6KBRB.indd 1
SM-SP17 / SM-BT17
İç kabloyu vites değiștiriciye
șekilde görüldüğü gibi
bağlayın.
Sıkma torku:
30-50 N•m
13T
15
• Dișlileri değiștirirken, kilitleme
bileziğini çıkarmak için özel aleti
(TL-LR15) ve TL-SR20’i kullanın.
TL-SR20'yi en büyük dișliye takın.
Sökme
Alet (TL-SR20)
CS-HG50-9
CN-HG73
Hazne milini
çıkardıktan sonra filibir
gövdesinin içinde yer
alan filibir gövdesi
tespit cıvatasını sökün
ve filibir gövdesini
değiștirin.
J AP
Kilitleme bileziği
• Dișlilerin montajını yaparken,
kilitleme bileziğini sıkmak için özel
aleti (TL-LR15) kullanın.
FH-M530 / FH-M535
9
İdeal SIS performansı için, güç aktarma parçalarını periyodik olarak
yağlayın.
- C
(au)
as
Orta göbek rehberi
Geniș parça
En iyi ayar, kablo ayar cıvatasının kol çalıștırılmadan ses
çıkıncaya kadar (saat yönünde) sıkılmasıyla ve daha sonra bu
noktadan 90 - 180 derece (ters saat yönünde) gevșetilmesiyle
elde edilir.
Kol
ap ap
as as as
ap
as
Zincir
ac -14T
İdeal ayar
G
asap
Kaset dișli
ER
* Ayar cıvatasını vites kablosu ayar
tamburunun kapağıyla birlikte çevirin.
Kilitleme bileziği ara parçası
17T
23T 20T
26T
Dișliler
HYP
* Ayar cıvatasını vites kablosu ayar
tamburunun kapağıyla birlikte
çevirin.
30T
SGS / GS
A NO
34T
Deore
Tip
Arka hazne
Oluk sadece bir
yerde geniștir.
ST-M530 / ST-M535
RD-M530
IM
Kablo ayar cıvatasını ters saat
yönünde çevirmek suretiyle, zincir
bir dișliye dokunarak ses
çıkarıncaya kadar gevșetin.
İç kablo
as
Arka değiștirici
H
23
Ayar cıvatası
Kablo ayar cıvatasını saat
yönünde çevirerek, zincir ikinci
zincire geri dönünceye kadar
sıkın.
Not: Filibir gövdesini
sökmeye
çalıșmayın; bu
durum arızaya neden olabilir.
Kilitleme bileziği
S
23
DE
L I
Her bir dișli için, grup
ișareti bulunan yüzey
yukarı doğru bakmalı ve
her bir dișlinin geniș kısmı
ve arka hazne gövdesinin
(kanal genișliğinin fazla
olduğu) A kısmı
hizalanacak șekilde
yerleștirilmelidir.
En iyi performansı sağlamak için, așağıda verilen kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
SIS-SP41
23
Ses tamamen
kesildiğinde
Arka hazne gövdesinin değiștirilmesi
3. İç kablonun bağlanması ve emniyete alınması
A
Vites kablosu
23
Kolu çalıștırarak vites değiștirin ve dișli konumlarından herhangi
birinde gürültü olușup olușmadığını kontrol edin.
Dișlilerin montajı
ÇİFT KONTROLLÜ Kol
Krank kolunu çevirirken kolu bastırmak suretiyle vites değiștiriciyi
en büyük dișliye hareket ettirin. Daha sonra, kolu bir defa
çalıștırarak vites değiștiriciyi ikinci vites dișlisine hareket ettirin.
Bu ișlemden sonra, kolu oynama mesafesinin sonuna kadar
çalıștırın ve krank kolunu çevirin.
2
Alt ayar vidası
1
Sıkma torku:
5-7 N•m
Seriler
5. SIS Ayarı
Pro-Set hizalama bloğu
2
Mil yuvası tırnağı
Arka Dișli Sistemi
Zinciri en küçük aynakol dișlisi ve en büyük dișli üzerine takarak
krank kolunu geriye doğru çevirin. Daha sonra, B-gerginlik
ayar vidasını çevirerek
En büyük dișli
En küçük dișli
kılavuz makarayı dișliye
2
2
mümkün olduğu kadar
yakın, fakat dokunmayacak
șekilde ayarlayın.
Daha sonra, zinciri en
küçük dișliye ayarlayın
1 2
ve yukarıdaki ișlemi
1
tekrarlayarak makaranın
B-gerginlik ayar
vidası
1
dișliye dokunmadığından
emin olun.
Ayar cıvatası
Alt ayar vidasını
çevirerek, kılavuz
makaranın doğrudan
en büyük dișliyle
En büyük dișli
hizalanacak bir
konuma hareket
Kılavuz makara
etmesini sağlayın.
Kol ucu
ag
-1
SI-6KBRB
Sızdırmaz kapsül, dilli
4. B-gerginlik ayar vidasının kullanılması
Üçüncü vitese
geçerken
Zinciri Pro-Set hizalama bloğu takılı
olarak monte edin. Monte ettikten
sonra Pro-Set hizalama bloğunu
çıkarın.
Kabza genișliklerini vites değiștirme ve frenleme için en rahat
genișliklere ayarlamanız tavsiye edilir.
Braket mili Sıkma torku:
8-10 N•m
Teknik Servis Talimatı
Lastik muhafaza
Dișlinin montajı
Kabza genișliğinin ayarlanması
SH
IM
•
SIS Ayarı
3T
O
AN
•
Bükmemeye dikkat
edin
Lastik muhafaza
ag -15
T
Dil ve lastik muhafazalı
sızdırmaz kapsül, kadronun
vites kablosu dayaması
monte edilmelidir.
Dıș uç kapsül
36/32
Kolun ilk konumu
Eğer dișli değiștirme ișlemleri sırasında zorlanma hissediliyorsa, vites değiștiriciyi yıkayın ve tüm hareketli parçaları yağlayın.
Eğer bağlantılardaki gevșeklik düzeyi ayarlama yapılamayacak kadar yüksek ise, vites değiștiriciyi değiștirmeniz gerekir.
Vites değiștiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli parçaları (mekanizmayı ve makaraları) yağlamalısınız.
Eğer dișli değiștirme ayarı yapılamıyorsa, bisikletin arka ucundaki paralellik derecesini kontrol edin. Aynı zamanda, kablonun
yağlanıp yağlanmadığını ve vites kablosunun çok uzun veya çok kısa olup olmadığını kontrol edin.
Eğer bir makaradaki gevșeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiștirmelisiniz.
Eğer tekerlek sertleșir ve zor dönmeye bașlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir.
Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dıșarı çıkabilir.
Dișlileri periyodik olarak doğal bir deterjanla yıkayın ve tekrar yağlayın. Ayrıca, zincirin doğal bir deterjanla yıkanarak
yağlanması, dișlilerin ve zincirin kullanım ömrünü uzatmanın etkili bir yoludur.
Eğer zincir kullanım sırasında dișlilerden çıkıyorsa, dișlileri ve zinciri değiștirin.
RD-M530 ters yay tipi arka vites değiștiriciyi alçak taraftan ayarlayın.
İçten kablo çektirmeli bir kadronun kullanılması, yüksek kablo direnci nedeniyle SIS vites değiștirme fonksiyonunu bozma
eğiliminde olduğundan tavsiye edilmez.
Her zaman aynı grup ișaretleri bulunan dișli seti kullanmaya özen gösterin. Kesinlikle farklı grup ișaretine
Grup ișaretleri
sahip olan bir dișli yatağıyla birlikte kullanmayın.
Gidon her iki tarafa sonuna kadar çevrildiğinde bile bir miktar boșluğa sahip olan bir vites kablosu kullanın.
Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kontrol edin.
Dișli değiștirme kablosunun ve fren kablosunun fren ișlemleri sırasında birbirini engellemediğinden emin
olun. Birbirlerini engellemeleri durumunda, frenleme etkilenebilir. Kabloları, gidonlar her iki yönde tamamen
döndürüldüğünde hala bir miktar gevșeklik olacak șekilde takın.
Vites Kablosu (SIS-SP41) için özel bir gres yağı kullanılır. DURA-ACE veya bașka tipte gres yağları
kullanmayın; aksi takdirde dișli değiștirme performansı zayıflayabilir.
Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek uygun șekilde kaydıklarından emin
olun.
Düzgün çalıșma için, önerilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın.
Dișli değișimine göre kolların hareketi sadece aynakol çevrildiğinde yapılmalıdır.
Eğer hidrolik disk frenlerinde kullanılan fren yağı, vites kolunun plastik parçalarına yapıșma eğilimi gösteren türde bir yağ
ise, plastik parçaların çatlamasına veya renklerinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, fren yağının bu plastik parçalara
yapıșmadığından emin olmalısınız.
SHIMANO disk frenlerinde kullanılan mineral yağ, plastik parçalara yapıșması durumunda çatlamaya veya renk bozulmasına
neden olmaz. Ancak, yabancı partiküllerin yapıșmasını engellemek için bu parçalar önceden alkolle temizlenmelidir.
Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı garantili değildir.
Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için, lütfen profesyonel bisiklet satıcınıza danıșın.
Aynı dıș ucun
kapsülünü vites
kablosunun kesik ucuna
takın.
A'
9
Not
•
•
•
•
Vites kablosunu keserken, ișaretli ucun karșısındaki ucu kesin.
Vites kablosunu kestikten sonra, ucu
deliğin içi düzgün bir çapa sahip olacak
șekilde yuvarlayın.
FH-M530 / FH-M535
Grup adı
CS-HG50-9
Vites kablosunun kesilmesi
TL-LR15
Kilitleme bileziği
Kabloyu arka vites değiștiriciye bağlayın
ve kablodaki ilk gevșekliği aldıktan sonra,
arka vites değiștiriciyi șekilde görüldüğü gibi
tekrar sabitleyin.
Sıkma torku:
5-7 N•m
Çekin
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Türkçe)
30/07/08 1:46:25 PM

Benzer belgeler

RD-4500 - Shimano

RD-4500 - Shimano gevșekse, bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler. • Zinciri temizlemek için doğal bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi, zincirin zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına n...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi olan bir vites kablosu kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kontrol edin. • Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini gresleyerek u...

Detaylı

RD-M972 / RD-M772 / RD-M662 / RD-M592

RD-M972 / RD-M772 / RD-M662 / RD-M592 kullanın. Ayrıca, gidon tamamen çevrildiğinde vites kolunun kadroyla temas edip etmediğini kontrol edin. • Vites kablosu (SIS-SP41) için özel bir gres yağı kullanılır. DURA-ACE veya Grup ișaretleri...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi • Eğer bir makaradaki gevșeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiștirmelisiniz. • Eğer tekerlek sertleșir ve zor dönmeye bașlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir. • Haznenin için...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi Düzgün çalıșma için, önerilen vites kablosunu ve orta göbek kablo rehberini kullanın. Dișli değișimine göre kolların hareketi sadece aynakol çevrildiğinde yapılmalıdır. Eğer hidrolik disk frenlerin...

Detaylı

Arka Dișli Sistemi

Arka Dișli Sistemi Eğer bir makaradaki gevșeklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı değiștirmelisiniz. Eğer tekerlek sertleșir ve zor dönmeye bașlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir. Haznenin içine yağ ...

Detaylı

RD-M663 / RD-M593

RD-M663 / RD-M593 değiștiriciyi değiștirmeniz gerekir. • Vites değiștiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli parçaları (mekanizmayı ve makaraları) yağlamalısınız. • Eğer dișli değiștirme ayarı yapılamı...

Detaylı