EmineErdoğanÖzünlüYayınListesi

Transkript

EmineErdoğanÖzünlüYayınListesi
YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. “Buhara Elçilerinin Diplomatiyalık Acı Saparı Osmon İmperiyasının Dokumentterinde”
(Buhâra Elçilerinin Diplomatik Hac Ziyaretlerine Osmanlı Belgelerinden Bir Bakış)”,
Kırgızstan Tarıhının Maseleleri-Vaprosi İstorii Kırgızstana, No:1, 46-50 (2009).
A2. “Sledı Kulturı Sentralnoy Azii v Osmanskoy Voennoy Ctrukture: “”Subaşı” (Osmanlı
Askerî Teşkilâtında Orta Asya İzleri: Subaşılar), AUCA (American University of Central
Asia) Academic Review, No:2(10),104-111(2009)
A3. “Some Opinions Concerning Armour Concept”, Nauka i Novıe Tehnologii, No:8, 130133 (2009).
A4. “The Chavush: Traces of Central Asia in the Central and Provincial Organizations of
Ottoman Empire”, Nauka i Novıe Tehnologii, No:3, 203-207 (2010).
A5. “Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: “Terakki” Tevcihi”, Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Vol:3,
Issue:11, 238-244 (Spring 2010) e-dergi:www.sosyalarastirmalar.com (EBSCO, MLA,
DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts),
Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index
Copernicus, J-Gate, Journal Seek vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından
taranmaktadır).
A6. “Osmanlı Devleti’nde Orta Asya Kökenli Askeri Unvanların Kullanımına Dair Bazı
Tespitler”, International Journal of Central Asian Studies, Vol.14 (2010), 73-93.
A7. “Derdest Defterlerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Deneme: 493 Numaralı Ayntâb
(Antep) Derdest Defteri’nin Analizi”, Bilig, Sayı:56, 235-248 (Kış 2011), (SSCI (Social
Sciences Citation Index), Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, MLA
(Modern Language Association) International Bibliography, New York/ABD; CSA (Cambridge
Scientific Abstracts (Sociological Abstracts Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics and
Language Behavior Abstracts), Cambridge/ABD; IBSS (International Bibliography of the Social
Sciences ), London/England ve TUBİTAK / ULAKBİM SBVT tarafından taranmakta ve
dizinlenmektedir).
A8. “Mühimme Defterlerine Göre XVI.Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı
İlişkileri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 27, 489-503 (Bahar
2010), (MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Newyork/ABD ve
TUBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından dizinlenmektedir).
A9. “Osmanlı Dönemi Balkan Tarihine Dair Önemli Bir Kaynak: Derdest Defterleri”, Gazi
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 7, 193-200 (2011).(IMB, EBSCO, DOAJ, Indexs Copernicus
ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından dizinlenmektedir).
A.10. “Some Considerations on the Silk Road Policy of the Ottoman State”, International
Journal of Central Asian Studies, Vol.17 (2013), s.189-203.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. “XVI. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinin Ekonomik Nitelikleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Denemesi”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri-2, (Marmara Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İstanbul 7-8 Eylül 2007), (Haz. Rahmi Deniz Özbay, Fahri Solak,
Yaşar Bülbül, Gülfettin Çelik), İstanbul Ticaret Odası yay., İstanbul 2010, s. 313-323.
B2. “Göç Olgusunun 16.Yüzyıl Osmanlı Kırsal Yaşamına Etkisi Üzerine Bazı Tespitler”,
38.ICANAS (Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Bildiriler (10-15
Eylül 2007), Cilt I, Ankara 2011, s. 341-351.
B3. “Osmanlı Devleti’nde Orta Asya Kökenli Askeri Unvanların Kullanımına Dair Bazı
Tespitler”, International Conference on Central Asia and Globalization (Uluslar arası Orta
Asya ve Küreselleşme Konferansı) (13-14 Temmuz 2009), Bişkek/KIRGIZİSTAN.
(International Journal of Central Asian Studies adlı dergide basıldı)
B4. “Kırgız ve Osmanlı Toplumunda Muharip Unsurlar: Baatır ve Akıncı Örneği”,
International Commitee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), On the Central
Asiatic Roots of the Pre-Ottoman and Ottoman Culture, (24-29 Ağustos 2009),
Bişkek/KIRGIZİSTAN. (M. Cihat Özönder Armağanı’nda Basıldı)
B5. “Türk Kültüründe Zırh”, (Mukayeseli Bazı Tespitler ve Görüşler), 8. Uluslararası Türk
Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (9-13 Haziran 2010 Celalabat/Kırgızistan), (Ed. A. Vecdi
Can, Kamil Taşkın, Samet Güner),Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay., İstanbul 2011,
s.871-878.
B6. “XVI. Yüzyıl Ayıntab Sancağı Örneğinde Müstahfız Timarlarının Mekânsal Örgütlenişi
Üzerine Bazı Düşünceler”, International Commitee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies
(CIEPO), (26-30 Temmuz 2010), Van/TÜRKİYE, CIEPO 19, Osmanlı Öncesi ve Dönemi
Tarihi Araştırmaları, Cilt I, (Ed.İlhan Şahin-Hkari Egawa-Emine Erdoğan Özünlü-Tuncay
Öğün), İstanbul 2014, s. 183-194.
B7. “Timar Sisteminin Mekânsal Örgütlenişi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma: XVI. Yüzyıl
Ayıntab Sancağı Örneği”, XVI.Türk Tarih Kongresi Bildirileri, (20-24 Eylül 2010),
Ankara/TÜRKİYE. (Basım aşamasında)
B8. “15. ve 16. Yüzyıllarda Ankara Sancağı’nın İdari Yapısı Üzerine Bazı Düşünceler”,
Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2011), Cilt I, Ankara 2012, s.4563.
B9. “Timur’dan Sonra Ankara Sancağı’nın Timar Düzeni Üzerine Bazı Düşünceler”, 1402
Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, (09-12 Ekim 2012), Ankara/TÜRKİYE. (Basım
aşamasında)
B10.“Askerî Tarih Araştırmaları Bakımından Timar Ruznâmçe Defterleri’nin Önemine Dair
Bazı Düşünceler”, Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu
Arşivlerinin Rolü Uluslar arası Kongresi, (21-23 Kasım 2012), (Yay. Haz. Mehmet Yıldırır,
Songül Kadıoğlu), Cilt 2, Ankara 2013, s. 393-401
B11. “Tahrir Defterlerinde Selçuklu Dönemi İzleri: Atabey Gazi Cami ve Medresesi
Üzerine Bazı Tespitler”, Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu, (2223 Mayıs 2014), Kastamonu.
B12. “Hotin’in Askeri ve Stratejik Açıdan Önemine Dair Bazı Görüşler (Cebe Defterleri
Işığında)/On the Strategic and military importance of Hotin (basing on the Cebe
registers)”, “Contact Zones” in Turkish-Polish Relations (1414-2014) International
Conference (Türkiye-Polonya İlişkilerinde “Temas Alanları” (1414-2014) Uluslararası
Konferansı, 06-07 Haziran 2014, Varşova/POLONYA.
B13. “Türk Dünyasının Ortak Tarihini Yazmada Kaynak Kullanımı Üzerine Bazı
Düşünceler”, Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı, (2629 Haziran 2014), Eskişehir/TÜRKİYE.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. “Tahrir Defterlerine Göre Ankara Şehri Yerleşmeleri”, Gazi Üniversitesi, Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 249-262 (2005).
C2. “Ankara Yörükleri (1463, 1523/30 ve 1571 Tahrirlerine Göre)”, Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı: 18, 119-135 (2005,
Basım tarihi 2006).
C3. “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde İktidar - İtaat İlişkisine Dair Bir Araştırma:
Amasya Örneği”, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 14, No: 1, 217226(2006).
C4. “Timar Tevcih Sebepleri Üzerine Bir Kaynak Değerlendirmesi”, Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı:19, 175-187 (2006,
Basım tarihi 2008).
C5. “Timar Tevcihâtı ile ilgili Kaynaklarda Yer Alan Kayıtların Karşılaştırılmasına Dair Bir
Deneme”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
(OTAM), Sayı:21, 81-93 (2007, Basım tarihi 2009).
C6. “XVI. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinin Ekonomik Nitelikleri Üzerine Bir
Karşılaştırma
Denemesi”, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 18, No: 1, 257-270
(2010).
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1.”Suç ve Ceza”, Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu (Sempozyuma Sunulan Bildiriler,
5-11 Eylül 2005-Ordu), (Ed. Bahaeddin Yediyıldız, Hakan Kaynar, Serhat Küçük), 297312, Ankara 2005.
D2.“XVI.Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağında Eşkıyalık Faaliyetleri”, Geçmişten Geleceğe
Samsun (4-6 Mayıs 2006), (Ed. Cevdet Yılmaz), 55-63, Samsun 2006.
E. Diğer Yayınlar:
Kitaplar:
E1. Edouard Driault, Şark Meselesi, Bidâyet-i Zuhûrundan Zamânımıza Kadar,
(Çev.Nafiz), Birinci baskı: Ankara 2003, İkinci baskı: Ankara 2005, Üçüncü baskı: Ankara
2010).
E2. Prof. Dr. Şerif BAŞTAV (Makaleler), (E.Semih Yalçın ile birlikte), Berikan Yayınevi,
Ankara 2005.
E3. Ayntâb Sipahileri, Bir Osmanlı Sancağında Timarlı Sipahi Olmak (1530-1647),
Berikan Yayınevi, Ankara 2011.
Kitapta Bölümler:
E4. “Osmanlı Devleti’nin Gerileme Sürecine Genel Hatlarıyla Bir Bakış”, (Kolektif
eser)(Ed. E.Semih Yalçın), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
E5. “XVI.Yüzyılda Ankara Yörüklerinin İktisadi Hayatı (Tahrir Defterlerine Göre),
Anadolu’da Yörükler, Tarihî ve Sosyolojik İncelemeler, (Ed. Hayati Beşirli-İbrahim Erdal),
Phoenix yay., 31-50 (Ankara 2007).
E6. “Kırgız ve Osmanlı Toplumunda Muharip Unsurlar: Baatır ve Akıncı Örneği”, M.Cihat
Özönder Armağanı, (Ed. Hayati Beşirli), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yay., Ankara
2012, s.255-264.
Makaleler:
E7. Erdoğan, E.,”1574 Tarihli Sivas Mufassal Tahrir Defterine Göre Sivas Mahalleleri”,
Altıncı Şehir, Yıl:1, Sayı:4, 21-25 (Nisan-Haziran 2002).
E8. Erdoğan, E., “Tahrir Defterleri’nin Selçuklu Tarihi Bakımından Önemine Dair Bir
Araştırma”, Prof.Dr.Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, 340-348, Ankara 2003.
E9. Erdoğan, E., “Feodalite”den “Merkezileşme”ye: Balkanlar’da Etnik Yapı ve Osmanlı
Düzeni”, 2023, Sayı: 63, 36-41 (15 Temmuz 2006).

Benzer belgeler