Dersin Adı: STATİK

Transkript

Dersin Adı: STATİK
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
GİTAR III
GUITAR III
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester)
(Local Credits)
(ECTS Credits)
CAB 249
3
2
6
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
0
4
0
Çalgı Bölümü – Çalgı Programı
(Department/Program) Instrument Department – Instrument Division
Bölüm / Program
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
Zorunlu
( compulsory)
CAB 150
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
(Turkish)
(Course Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
Dersin İçeriği
(Course
Description)
Temel Bilim
(Basic Sciences)
Temel Meslek
(
)
Meslek Tasarım
(
)
İnsan ve Toplum Bilim
(General Education)
100
Klasik gitar repertuarındaki teknik düzeyi geliştirici etütler. Sağ el tekniğini
geliştiren arpej çalışmaları. Sol el tekniğini geliştiren alıştırmalar ve etütler.
Klasik dönemden eserler. Klasik dönemdeki eserlerde artikülasyon ve yorum
çalışması. Klasik gitar repertuarındaki Anadolu halk müziği düzenlemeleri ve
Doğu-Batı sentezini temel alan besteler.
Etudes from the classical guitar repertoire that improve technical levels.
Arpeggio exercises that develop right-hand techniques. Exercises and etudes
that improve left-hand techniques. Pieces from the Classical period. Articulation
and interpretation studies in the pieces of the Classical period. Anatolian folk
music arrangements and East-West synthesis-based compositions of the
classical guitar repertoire.
- Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
Dersin Amacı
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
(Course Objectives) - Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim
yapabilen
yorumcular yetiştirmek
- To learn the technical side of the instrument. Performing
- To make a contribution by performing to the relevant area
- To make a contribution to the relevant area of the instrument
- To direct research towards sectors
- To educate qualified interpreters for Turkish Music.
- To educate interpreters who can read all kind of clefs and able to
improvise taqsim without being in any difficulty.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Ders Kitabı
(Textbook)
I. Klasik gitar repertuarındaki teknik düzeyi geliştirici etütlerin icra
edilmesi.
II. Sağ el tekniğini geliştiren arpej çalışmalarının öğrenilmesi ve icra
edilmesi.
III.
Sol el tekniğini geliştiren alıştırmaların ve etütlerin öğrenilmesi
ve icra edilmesi.
IV.
Klasik dönemden eserlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi.
V. Klasik dönem eserlerinde artikülasyon ve yorum çalışmasının
öğrenilmesi.
VI.
Anadolu halk müziği düzenlemeleri ve Doğu-Batı sentezini temel
alan bestelerin öğrenilmesi ve icra edilmesi.
I. Performing etudes from the classical guitar repertoire that improve
technical levels.
II. Learning and performing arpeggio exercises that develop right-hand
techniques.
III.
Learning and performing exercises and etudes that improve lefthand techniques.
IV.
Learning and performing pieces from the Classical period.
V. Learning articulation and interpretation studies in the pieces of
Classical period.
VI. Learning and performing Anatolian folk music arrangements and
East-West synthesis-based compositions of the classical guitar repertoire.
Tennant, S.1995: Pumping Nylon: The Classical Guitarist’s Technique
Handbook,
USA: Alfred Publishing Co.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Noad, F. M. 1976: The Classical Guitar, New York: Ariel Publications.
Wade, G. 2001. A Concise History of the Classical Guitar, USA: Mel
Bay Publications.
Isbin, S., 1999: Classical Guitar Answer Book, California: String Letter
Publishing Inc.
Bordas, C. and Arriga, G. 1992. The Guitar from the Baroque Period to
the 1950’s In La Guitarra Espanola / The Spanish Guitar,
New York: Metropolitan Museum of Art.
Ödevler ve Projeler
YOK
(Homework & Projects
Laboratuar Uygulamaları
NONE
(Laboratory Work)
NONE
Bilgisayar Kullanımı
YOK
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
NONE
YOK
YOK
NONE
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi
(Quantity)
Değerlendirmedeki
Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
1
100
DERS PLANI
Hafta
Konular
Klasik gitar repertuarındaki teknik düzeyi geliştirici etütlerin icra edilmesi (F.
1
Sor Op. 31 no. 19, Op. 6 no. 1-12) 1
Klasik gitar repertuarındaki teknik düzeyi geliştirici etütlerin icra edilmesi (F.
2
Sor Op. 31 no. 19, Op. 6 no. 1-12) 2
Sağ el tekniğini geliştiren arpej çalışmalarının öğrenilmesi ve icra edilmesi (F.
3
Tarrega Recuerdos de la Alhambra). 1
Sağ el tekniğini geliştiren arpej çalışmalarının öğrenilmesi ve icra edilmesi (F.
4
Tarrega Recuerdos de la Alhambra). 2
Sol el tekniğini geliştiren alıştırmaların ve etütlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi
5
(F. Sor Op.29, N. Coste Op. 38) 1
Sol el tekniğini geliştiren alıştırmaların ve etütlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi
6
(F. Sor Op.29, N. Coste Op. 38) 2
Klasik dönemden eserlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi (F. Sor Sonat Op. 15 ,M.
7
Giuliani Sonatin Op. 71 no.2, no.3). 1
Klasik dönemden eserlerin öğrenilmesi ve icra edilmesi (F. Sor Sonat Op. 15 ,M.
8
Giuliani Sonatin Op. 71 no.2, no.3). 2
Klasik dönem eserlerinde artikülasyon ve yorum çalışmasının öğrenilmesi (M.
9
Giuliani Sonat Op. 15, M. Giuliani Handel’in teması üzerine çeşitlemeler Op.
107). 1
Klasik dönem eserlerinde artikülasyon ve yorum çalışmasının öğrenilmesi (M.
10
Giuliani Sonat Op. 15, M. Giuliani Handel’in teması üzerine çeşitlemeler Op.
107). 2
Klasik dönem eserlerinde artikülasyon ve yorum çalışmasının öğrenilmesi (M.
11
Giuliani Sonat Op. 15, M. Giuliani Handel’in teması üzerine çeşitlemeler Op.
Dersin
Çıktıları
I
I
II
II
III
III
IV
IV
V
V
V
12
107). 3
Anadolu halk müziği düzenlemeleri ve Doğu-Batı sentezini temel alan bestelerin
öğrenilmesi ve icra edilmesi (Turgay Erdener, 3 Anadolu Türküsü). 1
VI
13
Anadolu halk müziği düzenlemeleri ve Doğu-Batı sentezini temel alan bestelerin
öğrenilmesi ve icra edilmesi (Turgay Erdener, 3 Anadolu Türküsü). 2
VI
14
Anadolu halk müziği düzenlemeleri ve Doğu-Batı sentezini temel alan bestelerin
öğrenilmesi ve icra edilmesi (Turgay Erdener, 3 Anadolu Türküsü). 3
VI
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
Course
Topics
Outcome
s
Performing etudes from the classical guitar repertoire that improve technical I
levels (F. Sor Op. 31 no. 19, Op. 6 no. 1-12) 1
Performing etudes from the classical guitar repertoire that improve technical I
levels (F. Sor Op. 31 no. 19, Op. 6 no. 1-12) 2
Learning and performing arpeggio exercises that develop right-hand II
techniques (F. Tarrega Recuerdos de la Alhambra). 1
Learning and performing arpeggio exercises that develop right-hand
II
techniques (F. Tarrega Recuerdos de la Alhambra). 2
Learning and performing exercises and etudes that improve left-hand III
techniques (F. Sor Op.29, N. Coste Op. 38) 1
Learning and performing exercises and etudes that improve left-hand
III
techniques (F. Sor Op.29, N. Coste Op. 38) 2
Learning and performing pieces from the Classical period (F. Sor Sonate Op.
15 ,M. Giuliani Sonatine Op. 71 no.2, no.3). 1
Learning and performing pieces from the Classical period (F. Sor Sonate Op.
15 ,M. Giuliani Sonatine Op. 71 no.2, no.3). 2
Learning articulation and interpretation studies in the pieces of the Classical
period (M. Giuliani Sonate Op. 15, M. Giuliani Theme and Variations Op.
107). 1
Learning articulation and interpretation studies in the pieces of the Classical
period (M. Giuliani Sonate Op. 15, M. Giuliani Theme and Variations Op.
107). 2
Learning articulation and interpretation studies in the pieces of the Classical
period (M. Giuliani Sonate Op. 15, M. Giuliani Theme and Variations Op.
107). 3
Learning and performing Anatolian folk music arrangements and East-West
synthesis-based compositions of the classical guitar repertoire (Turgay
Erdener, 3 Anatolian Songs). 1
IV
13
Learning and performing Anatolian folk music arrangements and East-West
synthesis-based compositions of the classical guitar repertoire (Turgay
Erdener, 3 Anatolian Songs). 2
VI
14
Learning and performing Anatolian folk music arrangements and East-West
synthesis-based compositions of the classical guitar repertoire (Turgay
Erdener, 3 Anatolian Songs). 3
VI
7
8
9
10
11
12
IV
V
V
V
VI
Dersin Çalgı Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
A
B
C
D
E
Çalgısını ileri düzeyde icra etme
Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme
Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma
Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama
Çalgısı hakkında teorik çalışma ve araştırmalar yapma
Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
Relationship between the Course and Instrument Program
Program Outcomes
A
B
C
D
To play advanced level to the instrument
To solve the problems of intonation and transpositions
To have ability of interpration and technical capability
To learn and apply different interpretation techniques
E
To make theorical studies and research about the instrument
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
04.12.2009
Level of
Contributio
n
1
2 3
x
x
x
x
x
İmza (Signature)

Benzer belgeler

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı

Detaylı