Nefes Alan Çatı Örtüleri

Yorumlar

Transkript

Nefes Alan Çatı Örtüleri
Nefes Alan Çatı Örtüleri
Nefes alan çat ı örtüsü polypropilen veya polyetilen mikro gözeneklerle lamine edilmesiyle o luşur. Bu örtü ler
suyu geçirmezken su buharını geçirirler.
Isı izolasyonunu nemden güvenilir bir şekilde ko rur. İnşa edilen çatı alanında yaşanabilir bir iklimin
sürekliliğini sağlama amacıyla, izo lasyon ve çatı konstrüksiyonu neme karşı güvenli bir şekilde korun malıd ır. İç
tarafa yerleştirilen hava ve buhar bariyerleri, alandaki havada bulunan nemin izo lasyonu etkilemesini engeller.
Çatı örtüleri d ışarıdan rüzgarla savrulan karın ve sağanak yağmurun izolasyonu ıslatmamasın ı
sağlar.Konvansiyonel çatılarda iki havalandırma bölgesi, çatı konstrüksiyonunda yoğuşmayı engeller: Çat ı
örtüsü altında bulunan havalandırma boşluğu, iç mekandan gelen havada bulunması muhtemel nemi atar. Çatı
örtüsü üzerinde bulunan boşluk, lataların ve tuğlaların alt taraflarının havalandırılmasını sağlar. Difü zyona açık
çatı örtüsüne sahip modern çatı konstrüksiyonlarında alt havalandırma bölgesinden kaçınılabilir, çünkü havadaki
nemin sınırlı şekilde değiş mesi burada direkt yoldan çatı örtüsü sayesinde gerçekleşmektedir. Bu rada, çatı
örtülerin in rü zgar geçirmez şekilde yapıştırılarak kapatılması duru munda , ek olarak enerji tasarrufu da sağlanır.
Her iki konstrüksiyon prensibi de , yani hem havalandırılan, hem de havalandırılmayan çatı şekli de bugün
amaca uygun hale gelmiş ve inşaat tekniği açısından olgunlaşmıştır. Böylece , artık meyilli çatılarda da diğer
yapı parçaları için çoktan beri olağan hale gelmiş olan alternatifler sunulmaktadır. Örneğin, d ış duvar alanında ,
iki kalıp lı tuğla duvar hem hava tabakası ile, hem de hava tabakası olmaksızın aynı ö lçüde kabul ed ilmektedir ve
inşaat açısından pratik olarak değerlendirilmektedir.
Yapıda kullanılan malzemelerin yapı fiziği
karakteristik değerleri
Eğ ime göre Örtü Bini Payları
Malzeme
Kalınlık Sd Değeri
Çatı Eğimi Yatay bini (mm)
Dikey
(mm)
(m)
Bini
(mm)
Tırnaklı tahta
24
0,96
Kıs mi
Tamamı
Alçı karon levha
12,5
0,10
taşıyıcılı
taşıyıcılı
Ahşap Elyaflı levha 18
0,09
12.5°-14° 225
150
100
Kireç alçı sıvası
15
0,15
15°-34°
150
100
100
Mineral yün
140
0,14
35°+
100
75
100
Polistrol köpük
120
3,60
PE-fo lyo
0,2
20
Pvc folyo
1
20/ 50
Bitümlü örtüler
2
150
Avrupa’da dört kişilik b ir aile günde ortalama 12-15 litre/gün su buharı üretir. A ma Tü rkiye’de (çamaşırlerin
evde kurutulduğunu da düşünürsek) aile yaşam biçimi bunun 15-20 litre /gün lere çıkacağını göstermektedir.
DIN 4108 “ Yüksek Yapıda Sıcaklığ ın korun ması”, hem havalandırılan, hem dehavalandırılmayan çatılar için
bağlayıcı o lmak üzere , ısı izo lasyonunun iklime bağlı nem etkilerinden korun ması için hangi sınır şartlara riayet
edilmesi gerekt iğini belirlemektedir. Yap ıya ait fiziksel yükler, özel malzemelerden oluşan ko mpleks bir tabaka
yapısı gerektirmektedir.
Sıcak havanın soğuk havadan daha fazla nem depolayabileceği, bir fizik kanunudur. Bu nedenle, büyük
miktarda iç mekan nemin in dış yapı parçalarına doğru kaçıp git mesi duru munda, soğuk mevsimlerde problemler
ortaya çıkabilir.
Dörken sistemin nefes alan eğimli çat ı örtüleri Delta serisi o larak isimlendirilmiştir. Bu seride b ir ço k ürünün
içinden biz en çok ku llanılan Delta vent N, Delta vent S ve Delta Reflex gib i ürünlerle ilgili bilgi aktaracağ ız.
Dörken Ürünlerinden Delta vent N kaplama tahtası yoksa, Deltavent S ise kaplama tahtası varsa kullanılır. Delta
reflex b ir buhar kesicid ir. Su buharın ın mineral yün ısı yalıt ımının verimini düşürmesini engeller.Delta reflex
yalıtımın alt ında bina içyüzüne bakacak şekilde yerleştirilir. Ek yerleri bantlanır.
Delta-Vent N
Delta-Vent N yırt ılmaya karşı dayanıklı (DIN 12311’e
göre uzunlamasına yakl.210 N/5 cm ve en ine yakl.155
N/5 cm yırtılma kuvveti) , difüzyona açık PP-örme
muflon- folyo ko mb inasyonundan üretilmiş 3-kat lı su
geçirmez meyilli çatı örtüsüdür.Buhar geçirgenliği
sayesinde (Sd-değeri yakl. 0,02 m) içten gelen ve
kat manlar arasında kalan nem güvenli b ir şekilde dışarı
ilet ilir. Buna ek olarak Delta-Vent N dış yüzeyi
rüzgarla savrulan kardan ve sağanak yağmurdan ko rur.
3 katlı örtü olarak, yapılan çalışmalarda mekanik
yüklere karşı özellikle avantajlıdır. A lt tarataki muflon
sayesinde yeni kesilmiş, pürüzlü merteklerden
gelebilecek zararlara karşı aşın ma güvenliğ i sağlar.
Delta-Vent S
Delta-Vent S y ırt ılmaya karşı dayanıklı (DIN 12311’e
göre uzunlamasına yakl.250 N/5 cm ve en ine yakl.200
N/5 cm yırtılma kuvveti) , difüzyona açık PP-örme
muflon- folyo ko mb inasyonundan üretilmiş 3-kat lı su
geçirmez meyilli çatı örtüsüdür.Buhar geçirgenliği
sayesinde (Sd-değeri yakl. 0,02 m) içten gelen ve
kat manlar arasında kalan nem güvenli b ir şekilde dışarı
ilet ilir. Buna ek olarak Delta-Vent S dış yüzeyi
rüzgarla savrulan kardan ve sağanak yağmurdan ko rur.
3 katlı örtü olarak, yapılan çalışmalarda mekanik
yüklere karşı özellikle avantajlıdır. A lt tarataki muflon
sayesinde yeni kesilmiş, pürüzlü merteklerden
gelebilecek zararlara karşı aşın ma güvenliğ i sağlar.
Delta Reflex
Delta Reflex izolasyon sistemi garantisine sahip hava
ve buhar bariyeridir. Son derece transparan polyester
folyo ile takv iyeli polietilen fo lyo arasında su
geçirmeyen ve koro zyon oluşmayan alu minyum
kat mandan oluşur. Bu hava ve buhar bariyeri, çatı
örtüleri/ kaplama ö rtüleri ile ko mb ine edildiğ i takd irde,
tüm sıradan yapı malzemeleriy le ku llanıldığında, tü m
havalandırmalı/havalandırmasız çat ı
konstrüksiyonlarında DIN 4108’deki şartları yerine
getirmektedir. Delta reflex sıcaklığın % 10’a kadar
daha fazla ko runmasını sağlar. Elektro manyetik ışın
etkisini % 30’a kadar perdeler. % 50 oranında bir ısı
yansıması sağlar. Hava ve buharı % 100 oranında
durdurur. Zor alev alır.
Kaynaklar: 1-KloberPermoClassicWeb.pdf 2-
Dörken Delta teknik planlama

Benzer belgeler

CaVap Reflect 80

CaVap Reflect 80 Nefes alan çat ı örtüsü polypropilen veya polyetilen mikro gözeneklerle lamine edilmesiyle o luşur. Bu örtü ler suyu geçirmezken su buharını geçirirler. Isı izolasyonunu nemden güvenilir bir şekild...

Detaylı