Inquiry into matters relating to the Gallipoli Peninsula

Yorumlar

Transkript

Inquiry into matters relating to the Gallipoli Peninsula
•AHE;
TEL-NO.: 4
2005/06/27 05:IB
P001
11-LJUH.M05.
Committee Secretory
Finance and Public Administration Committee
Inquiry into matters relating to the Gallipoli Peninsula
Please find following some of the supplementary material requested by the Committee
inquiring into matters relating to the Gallipoli Peninsula.
The committee also requested that I send extracts of two pieces of Turkish legislation
referring to the authorisation to charge an admission fee to the Gallipoli Peninsula
Historical National Park,
The first of these, Law no. 4533, was passed by the Turkish parliament on February
17, 2000 and came .into effect on February 21, 2000 when published in the Turkish
Official Gazette.
In article 5/b (Madde 5/b), setting out the sources for funding of the National Park, it
is
that income can be generated through admission fees to the National Park, as
well as admission fees admission fees to museums and the information centre.
The second extract comes from amendments made to Law no. 4533, when the
funding arrangements for the National Park were changed. These changes, published in
the Turkish official Gazette on March 5, 2004, also specify that admission charges can be
levied. TMs information appears in Article 13/b (Madde 13/b), where it sets out that
funds can be generated from admission fees to the National Park, as well as admission
to museums and the information centre.
As I have these documents m hard copy, I have faxed them to your office to be
on to the committee,
I have also faxed through a signed statement from Turkish historian Mr Sahin
Aldogan, who has acted as a voluntary consultant to the National Park, declaring that the
comments and quotes I used from him in an article I wrote for the Daily Telegraph that
was published on 12 March, were true and accurate.
I have also faxed through the notes from an interview with Professor Mustafa
Yalinkilic, the head of Turkey's National Parks Directorate, stating that Australian
officials had not raised any objections to the road works above and around ANZAC Cove
and that they had been made aware of the scope of the developments. This interview was
conducted on March 16.
As I said in ray evidence to the hearing, not all of my interviews were taped, some of
them were in written note form. I hope they can be deciphered as they were written as the
interview took place.
I hope that this information is of use to the committee.
¥oifs" sincerely.
William
Mirotay Sokak No. 2
Canakkate
Turkey
Pfa; 4-+ 90 286 814
NAME:
T~fr*j
KJO
» 8t
''
2005/06/27 05:IS
7U.C"
iKlNCi BOLOM
Mali HQkumler ve Ceza HQkQmleri
Fonun te§kiii, gelirleri ve kulSanilmasi
MADDE 5.~ MiSli Parkm 1 snci maddede bellrtiien ama^armi
gergekle§tirmek \$\n Bakanlik emrinde "Gelibolu Yanmadasi Tarihi Midi Park
Fonu" kurulmu§tur.
Fonun geSirleri §unlardir:
a).Genel but^eden aktanlacak miktar,
" b) Gelsbolu Yanmadasi Tarihi Milli Parki giri§ ucretleri ile bu alanda
bulunan snOze ve tanitma merkezi giri§ Qcretleri, gdndbirlik kamp alans
gelirleri, kira ve i§letme gelirleri,
——e) Her ICsriO tanitim, basim ve yaym geltrleri,
*^"
d) Bagt§Sar, faiz ve di§er gelirler.
Fonun gelirleri T.C. Ziraat Bankasinda a9ilacak bir hesapta toplanir.
Fon; kurumlar vergisinden, ba§i§ ve yardimlar nedeniyle veraset ve intikaf
vergisinden, her tOrlu iflemler dolayisiyla tahakkuk edecek faizler, banka ve
muamelelers vergisinden muaftir,
Fon, Milli Park MudQrlu§Q hizmetlerinde kullanilir, Mjerkezde, Fonun_,
bi nn cl diTecedf ' ita^atr^i^^EiP^rTBaRarTbu y etklSjiLain iclar m a^s k^a
6ellflemek"suretiyle alt kademelere_deyre_d6bilij:. Ta§rad_a, Fonun iklnci derece
birinci derecede Mzi atmaya
Fonun 'amacina.uygun kuilanilrnasini ve Fon
mBnfaa'tierintn 'korunmasini sagiaryeJSDnu yonetlr,"
".....FoFSIymani, Bakanli§in t6kljfi,uzejine_Maljye^BaXanlig!.nca ata.nir, Ita.
amWi'li, saymanlik ve tahakkuk memurluklanndan ikisi ayni kimse Ozerlnde
biri_e§eme?,
.............
" •
.....
.....
~"Tonun kullanilmasi 26,5.1927 tarihli ve 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye
Kanunu ile 21,2.1967 tarihli ve 832 sayili Sayiftay Kanununun vizeye ili^kin
hOkQmlerine tab! degildir. Fonun,d^a0tirolBa§bakanJ(k.YJksek Denetleme Kurulu
tarafmcten yapilir. Fonla ilgl'li" dava vecra_takipleri, 8,1.1943 tarihli ye
"
'
Fondan yapiSacak harcamalar §unlardsr:
a) MiiJjjpajrkta etOd, enyanter, pjanjama, proje. gaU§rDMaa,.mP§avirlik
"Parkin topografik dzelik^ve, genel.karakle,n.bpzulmadan
ve zararlilaria 'mOcadeje edilmesi, tabij kaynaklarin
irr
nlenmesV^^
»9r. )s|ah ye^evretanzimi, ozel
plan'veprbjelere gore yapilacak her tCirlu"faaliyetlerin gerektirdigj
harcimalafT'."
....... bj Kanun kapsamina giren sahalarda, planlan geregince gerekli
ta§tnmazfarmlahsisi ve uygun ta§inniazlann kamula§tin1naasi, belli sQrelerle
inTifa haMrsitin almmasi, kiralanmasijli NgNi harcarnalar, t
"" c) Milli Parktaki i§letme, tanitma, djnlenme ve spor tesisleri, alt yapi,
ustyapiV'iciaje'bsnasi, sosyal."b,inalarr.m0ze, ziyaretgLraer'kezl, tanitraa
me^eBJ-'aniirjehltHk, saha sergilen ve.bu .tUr.faaJiyetlerlejIgHi _her
to rl 0_|wc_aroalar, ...
P00Z
NAME;
T_.
_Kin
NU !
'
.
*
2005/06/27
Gelirleri, Giderleri ve Bttteesi
13 — Kanunun 5 inci maddesinde belirtildig^i gibi Ozel Hesabin gelirleri;
a)
aktarilacak miktar,
b) Oelibolu Yarimadasi Tarihi Milli Parki gins, ticretieri He bu alanda bulunan
ve
merkezl giris, ucretteri? gtinftbirlik kamp alani gelirleri, kira ve
c)
Wrlti tanitim, basim ve yayin gelirleri,
d) Bag"is,lar, faiz ve digger geltrier.
gelirleri T.C, Ziraat Bankasmda a^lacak bithesapta toplanir.
Yapilacak Harcamalar
14 — Milli
Madttrlttg"ttnce Getibotu Yarimadasi Tarihi Milli
Eceabat yerles.me alani dis.mda kalan yerlerde, Milli Park
1910
yapilacak clan harcamalar s.unlardir;
a) Milli
etllt, envanter belirleme, planlama, proje 9ahsjlmalan, mtls,avirli,k
ve Milli Parkin topografik dzellik ve genel karakteri bozulmadan
korunmasi, yangin ve zararhlarla mUcadele edilraesi, tabii kaynaklann
gelis(tirilmesi, dtizenlenmesi, restorasyonu, imar, islah ve ^evre tanzimi,
ve
yapilacak her tttrltt faaliyetlerin gerektirdigvi harcatnalar,
b)
sahalarda, planlan gereg'ince,
ve uygun tas,mmazlann kamulas.tirmasi, belli stirelerle
lie ilgili harcamalar,
c) Milli Park i^inde tanitim, dinlenme ve spor tesisleri, alt-yapi ve ttst yapi
binasi, sosyal binalar, mtize, anit, s.ehitlik, kamp,
ve tanitim merkezleri ve benzeri tesislerin yapimi, bakimi,
ve ts.letilmesi i^in yapilan her tOrltt harcamalar,
d) Fs.9i
giyecek, yiyecek, fazla mesai, tazminat, ikramiye,
ve
ag'irtlima He ilgili her tOrltt giderler,
e) Milli Park hizmetlerinin gerektirdig'i her tdrltt arae-geree.,
ve
ahnmasi, kiralanmasi, bakimi, onarimi ve is.letilmesi ile
her
f) Demirbas. ve
malzemeleri ile ilgili harcamalar,
g)
ile ilgili vergi, resim, har^, faiz, ulas.tirma ve
gibi her
h)
galis.malan sirasmda ttstan bas.ari
amirinin teklifi ttzerine, mttlki amirlerin uygun g5rtts,ti ve Bakanin onayi ile
net 3
verilecek ddtlller,
i)
3 ttncii maddesinin (g) ve (h) bentlerinde bclirtilen tes.vik ve
i9in her yii
Ozel Hcsap gelirlerinin % 40'ini gecmemek
krediler.
Belgeter
05:21
TEL-NO.: i
NAME:
To
it
This is to
on the
I
Mr
my comments correctly and all the
accurate.
in his
an interview to Bill
Peninsula and the study I
on the work.
Canakkale
Turkey
Ph: ++ 90 535 207
2005/06/27 05:21
the
out for the
he
P004
lAME:
HV
^>
- a* r
TEL-NO.:
2005/86/27
cn
CD
to
P001
NAHE;
TEL-NO.: i
2005/06/27 0S526
P002

Benzer belgeler