A-BAP projeleri - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Transkript

A-BAP projeleri - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Proje No
BAŞVURU AŞAMASI
BAŞVURU AŞAMASI
Fakülte Adı
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Proje Sahibi
Prof. Dr. Sefa KELEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Serpil AYDOĞMUŞ
Proje Adı
Santral Sinir Sistemi Anomalisi Saptanan
Fetuslarda Array-Cgh Yöntemi İle Submikroskobik
Kopya Sayısı Varyasyonlarının Araştırılması
Genitoüriner Sistemde Anomali Saptanan
Fetuslarda Array-Cgh Yöntemi İle Submikroskobik
Kopya Sayısı Varyasyonlarının Araştırılması
Grubu
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Bilimsel Etkinlik
Düzenleme
Projeleri
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
Fikri Mülkiyet Bilinci Oluşturulması Konusunda
Patent Ve Ticarileştirme Farkındalık Etkinliği
YYYY-KKK-TIPF-0002
BAŞVURU AŞAMASI
BAŞVURU AŞAMASI
BAŞVURU AŞAMASI
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Dağhan IŞIK
Prof. Dr. Recep SÜTCÜ
Yrd. Doç. Dr. Zeki SOYPAÇACI
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
SaglikBilimler
Kardiak Anomali Saptanan Fetuslarda Array-Cgh
Yöntemi İle Submikroskobik Kopya Sayısı
Varyasyonlarının Araştırılması
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda
Kardiyovasküler Riskin Omentin Ve H-Fabp İle
Değerlendirilmesi
Kadavradan Yapılan Böbrek Nakillerinde, HastaVerici Çiftlerinin Hla Dq Uyumunun Saptanması
Ve Nakil Sonrası Dönemde De Novo Anti-Hla
Antikorlarının Araştırılması
SaglikBilimler
Alkol Bağımlılarında ve Kardeşlerinde Beynin
Beyaz Ve Gri Cevher Özelliklerinin İncelenmesi
BAŞVURU AŞAMASI
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK AYDOĞAN
2015-TYL-SABE-0021
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
2015-TYL-SABE-0019
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
Türü
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doku
Tipleme Laboratuvarı’Na Başvuran Bireylerin
İnsan Lökosit Antijen (Hla ) Allellerinin Ve
SaglikBilimler
Haplotiplerinin Frekansları.
Alloimmünizasyonla Oluşan Anti-Hla
Antikorlarının Mikrolenfositotoksisite Yöntemi İle
SaglikBilimler
Belirlenmesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
2015-TYL-SABE-0015
2015-TYL-SABE-0014
2015-TDU-TIPF-0010
2015-TDU-TIPF-0007
2015-TDU-TIPF-0006
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN
Prof. Dr. Servet AKAR
Doç. Dr. BARIŞ ÖNDER PAMUK
Kadavra Vericili Böbrek Nakli İçin Çağırılan
Hastalara Yapılan Farklı Cross-Match Testlerinin
Karşılaştırılması
Streptozotosin İle İndüklenen Diyabetik Sıçan
Modelinde Beyin Sapı Ve Serebellum Bölgelerinin
Apoptotik Genler Açısından İncelenmesi Ve
Nörodejenerasyon İle İlişkilendirilmesi
Aile Hekimlerinin Birinci Basamakta Sık Görülen
Dermatolojik Lezyonlar Hakkındaki Bilgi
Düzeylerinin İncelenmesi
Sjögren Sendromu Ve Sistemik Skleroz
Hastalarının Minör Tükürük Bezi Patolojilerinde
Mtor Yolağının Rolü
Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarında
Anjiopoetin Benzeri Protein 2 (Angptl 2) Ve
Anjiopoetin Benzeri Protein 8 (Angptl 8)
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Geçirilmiş Gestasyonel Diabetes Mellitus
Hastalarında Anjiopoetin Benzeri Protein 2
(Angptl 2) Ve Anjiopoetin Benzeri Protein 8
(Angptl 8) Düzeylerinin Değerlendirilmesi
2015-TDU-TIPF-0005
2015-ÖNP-TIPF-0016
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. BARIŞ ÖNDER PAMUK
Prof. Dr. Sedat AKAR
SaglikBilimler
Sıçanlarda Doxorubicin İle Oluşturulmuş
Kardiyotoksisite Üzerine Melatonin,
Adrenomedullin Ve Timokinon'un Etkileri
SaglikBilimler
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
2015-ÖNP-TIPF-0015
2015-ÖNP-TIPF-0010
2015-GAP-TIPF-0012
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Melike BALIKOĞLU YILMAZ
Doç. Dr. Dağhan IŞIK
Doç. Dr. Ayşe KARATAŞ
Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Genetik
Polimorfizminin, Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim
I/D Geninin Genetik Polimorfizminin, Serum
Homosistein Ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim
Düzeylerinin Ege Bölgesindeki Prematüre
Retinopatisi Gelişimindeki Risk Etkilerinin
İncelenmesi
Superomedial Pediküllü Ve İnferior Pediküllü
Meme Küçültme Tekniklerinin Meme Başının
Beslenmesine Etkilerinin Karşılaştırılması
Serebral Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif
Mikrovasküler Doppler Kullanımının Rolü
SaglikBilimler
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Preeklampsi Moleküler Patogenezinde Micro-Rna
Ların (Mir-10, Mir-16, Mir27, Mir-424, Mir-381,
Mir-497) Rolü
2015-GAP-TIPF-0010
2014-TYL-TIPF-0037
2014-TYL-TIPF-0036
2014-TDU-TIPF-0018
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Fatma Hüsniye DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
Doç. Dr. Aliye TOSUN
2014-TDU-TIPF-0017
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
2014-TDR-TIPF-0039
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Servet AKAR
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
SaglikBilimler
Yüksek Lisans
Tez Projesi
SaglikBilimler
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
SaglikBilimler
Gebelik Sürecinde Paternal Anti-Hla Antikorların
Araştırılması
Böbrek Nakli Olan Hastalarda Nakil Sonrasında
Oluşan Anti-Hla Antikorlarının Saptanması
Rotator Cuff Yırtıklarında Plateletten Zengin
Plazmanın (Prp) Etkinliği. Prp Konservatif
Tedaviye Yanıt Vermeyen Vakalarda Cerrahi
Öncesi Alternatif Tedavi Yöntemi Olabilir Mi?
Obez Çocuklarda Subklinik Hipotiroidi İle İyot
Eksikliği, Serum Leptin Düzeyleri, Vücut Yağ
Dağılımı Ve Metabolik Parametreler Arasındaki
İlişkinin Araştırılması
Romatoid Artrit Hastalarında Miyokinlerin
Değerlendirilmesi
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Tıpta/Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık Tez
Projesi
Doktora Tez
Projesi
2014-T1-TSBP-04
2014-T1-TSBP-03
2014-ÖNP-TIPF-0029
2014-ÖNP-TIPF-0028
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ
Prof.Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cemal KAHYA
Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR
Kronik Kortikosteroid Kullanan Hastalarda
Strongyloides Stercoralis'in Araştırılması
Metabolik Sendrom Tanısı Almış Ve Sadece
İnsülin Direnci Saptanmış Obez Çocuklarda
Glisemik Değişkenlik, İL-6 Ve Adiponektin
Düzeylerinin Araştırılması
Ağrı Oluşturan Elektrik Ve Lazer Uyarısıyla
Kaslarda Oluşan Refleks Cevaplar Ve Kütanöz
Sessiz Periyodun İncelenmesi
Streptozotosin İle İndüklenen Diyabetik Sıçan
Modelinde Hipokampus Ve Korteks Bölgelerinde
Farklı Sinyal Yolaklarına Ait Genlerin İncelenmesi
Ve Nörodejenerasyon İle İlişkilendirilmesi
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Gonca Gül BURAL
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
2014-ÖNP-TIPF-0012
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Aliye TOSUN
2014-ÖNP-TIPF-0008
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Salih Atakan NEMLİ
2014-GAP-TIPF-0010
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Murat AKSUN
2014-GAP-TIPF-0009
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN
SaglikBilimler
İnme Hastalarında Transkraniyal Magnetik
Stimulasyon Ve Nöromusküler Elektriksel
Stimülasyonun Fonksiyonel İyileşme Üzerine
Etkilerinin Araştırılması
Sistemik İnflamatuar Sendrom Bulgularıyla Acil
Servise Başvuran Bakteremik Hastalarda Sepsis
Biyoişaretleyicilerin Tanıdaki Değerlerinin
İncelenmesi
Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Olgularda
Tromboelastografi İle Koagülasyon Yönetiminin
Kan Ve Kan Ürünü Kullanımı Ve Çıkış
Parametreleri Üzerine Etkileri
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Sağlık İle İlgili
Okullarında Öğrenim Görmekte Olan 2. Sınıf
Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Durumlarının Tespiti
Ve Buna Etki Eden Etmenlerin Değerlendirilmesi
Doktora Tez
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Yaygın Kemik Metastazlı Hastalarda Radyoaktif
SamaryuM-153 İle Kemik Ağrısı Palyasyonu
2014-ÖNP-TIPF-0015
Doktora Tez
Projesi
SaglikBilimler
2014-1-TIP-55
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
Doku Tipleme Laboratuvarı Eğitim ve İdari
Sorumluları, Doku Tipleme Laboratuvarı
çalışanları, Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencilerine Ulusal Çalıştay Düzenlenmesi
SaglikBilimler
Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu
2014-1-TIP-53
2014-1-TIP-34
2014-1-TIP-32
2014-1-TIP-31
2014-1-TIP-30
2014-1-TIP-29
2014-1-TIP-28
2014-1-TIP-02
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
Doç.Dr.Belkıs ÜNSAL
Doç.Dr.Mustafa Fazıl GELAL
Doç. Dr. İbrahim ALADAĞ
Yrd.Doç.Dr.Saliha AKSUN
Doç.Dr. Nihal OLGAÇ DÜNDAR
Doç.Dr. Erkan YULA
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Cemal KAHYA
SaglikBilimler
Transkutanöz Barsak Sonografisinin İnflamatuar
Barsak Hastalığında Mukozal Aktiviteyi
Değerlendirmekre Değeri
Mrg'de Multipl Skleroz İçin Kuşkulu T2 Hiperin
Tensitelerin Tract Based Spatıal Statıstıcs Ve
Voksel Tabanlı Morfometri İle Değerlendirilmesi
Geriatrik Yaş Grubunda Görülen Düşmelerde
Vestibüler Sistem Patolojisi Sıklığının
Videonistagmografi İle Araştırılması
Aspirin Ve İndometazinin Ooferektomili Yaşlı
Sıçanlarda Böbrek Ve Karaciğer Üzerine Etkisinin
Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi
Çocuk Yoğun Bakımda Sürekli Eeg
Monitörizasyonu İle Nonkonvülziv Nöbet
Sıklığının Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Helicobacter Pylori Pozitifliğinin Ve Genetik
Virulans Faktörlerinin Çeşitli Otoimmün
Hastalıklar, Diabetes Mellitus, Şizofreni Ve Bipolar
Bozukluk İle İlişkilerinin Belirlenmesi
STZ İle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda TRPM2 Ve
TRPV1 Katyon Kanalları Üzerinde Selenyum Ve
Melatonin Etkilerinin Araştırılması
SaglikBilimler
Bilimsel Etkinlik
Düzenleme
Projeleri
Bilimsel Etkinlik
Düzenleme
Projeleri
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
2014-1-TEZ-49
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Aybala SARIÇİÇEK AYDOĞAN
2014-1-TEZ-36
Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Mustafa DEMİRCİ
2014-1-TEZ-33
Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Mustafa Fazıl GELAL
2013-T2-TSBP-09
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Serpil AYDOĞMUŞ
2013-T2-TSBP-08
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ
2013-T2-TSBP-04
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Nihal OLGAÇ DÜNDAR
2013-T2-TSBP-02
Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Servet AKAR
2013-T2-TSBP-01
Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Servet AKAR
2013-T1-TSBP-11
Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Bülent YILMAZ
2013-T1-TSBP-10
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ
Bipolar Bozukluğu olan hastalar ve birinci derece
akrabalarında Proinflamatuar ve Antiinflamatuar
Sitokin Düzeylerinin Karşılaştırılması
Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda
Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B
Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle
Araştırılması
İlaç Aşırı Kullanım Başağrısı Olgularında Tract
Based Spatial Statistics Ve Voksel Tabanlı
Morfometri Yöntemleriyle Nöroradyolojik
Değerlendirme
Açıklanamayan İnfertilite, Polikistik Over
Sendromu Ve Endometrioma Tanısı Alan Hastalar
İle Sağlıklı Kadınlarda Endometrial İmplantasyon
Faktörü Olarak Korin Ve Prokalsitoni' Nin
Karşılaştırılması
Opere Endometriomalarda Rekürrensin Patolojik
Parametrelerle İlişkisi
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çoçuklarda Kan Şekeri
Değişikliklerinin EEG Üzerine Etkileri
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Serum Periostin
Düzeyi ve Etki Olabilecek Faktörler
SaglikBilimler
Doktora Tez
Projesi
SaglikBilimler
Doktora Tez
Projesi
SaglikBilimler
Doktora Tez
Projesi
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Ankilozan Spondilit Hastalarında Myokinlerin
SaglikBilimler
Değerlendirilmesi
Polikistik Over Sendromu, Endometrioma,
Myoma Uteri Tanısı Alan Hastalar İle Sağlıklı
Kadınlarda Endometrial Rezeptivite Belirteçleri
Olan Interlökin-2 Ve Tümör Nekröz Faktör-α’ nın
SaglikBilimler
Karşılaştırılması
Açıklanamayan İnfertilite, Polikistik Over
Sendromu Ve Endometrioma Tanısı Alan Hastalar
İle Sağlıklı Kadınlarda Endometrial İmplantasyon
Faktörü Olarak Interlökin-6 Ve Tümör Nekroz
Faktör Beta’ Nın Karşılaştırılması
SaglikBilimler
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Doktora Tez
Projesi
Doktora Tez
Projesi
Doktora Tez
Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Prostaglangin E2, Osteopontin Ve İnsülin Benzeri
Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 1’ (IGFBP1) İn
Açıklanamayan İnfertilite, Polikistik Over
Sendromu Ve Endometrioma Tanısı Alan Hastalar
İle Sağlıklı Kadınlarda Endometrial İmplantasyon
Faktörü Olarak Karşılaştırılması
2013-T1-TSBP-05
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ
2013-T1-TSBP-04
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ
2013-T1-TSBP-01
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ
SaglikBilimler
Gebelerde Vitamin D Eksikliğinin Postpartum
Pelvik Taban Disfonksiyonu Üzerine Etkisi
SaglikBilimler
Opere Endometriomalarda Rekürrensin Patolojik
SaglikBilimler
Parametrelerle İlişkisi
İzmir Ürojinekoloji Çalıştayı 2014
2013-3-TSBP-34
Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Sefa KELEKÇİ
SaglikBilimler
Medikal Kullanım Amaçlı Sülük Yetiştiriciliği
2013-3-TSBP-30
2013-3-TSBP-28
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç.Dr. Dağhan IŞIK
Prof.Dr. Erdinç AYDIN
SaglikBilimler
Hidroksi Apatit Kaplı Titanyum Sferlerinin Tavşan
Gözlerindeki Biyo-Uyumluluğunun İncelenmesi
SaglikBilimler
Gebeliğin Deri Viskoelastisitesine Etkileri
2013-3-TSBP-23
2013-3-TSBP-22
2013-3-TSBP-20
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Ali KARAKUZU
Prof.Dr. Tijen KAYA TEMİZ
Prof.Dr.Mansur TATLI
SaglikBilimler
Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel-İrritabl Barsak
Sendromunda Probiyotiklerin Spontan Peristaltik
Kontraksiyonlar Üzerindeki Etkilerinin
SaglikBilimler
Araştırılması
İdrarda sTREM-1 Düzeyinin Prematüre
Bebeklerde Sepsisi Ve Komplikasyonların
SaglikBilimler
Öngörmede Tanısal Değeri
Doktora Tez
Projesi
Yüksek Lisans
Tez Projesi
Doktora Tez
Projesi
Bilimsel Etkinlik
Düzenleme
Projeleri
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Kuluçka Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Genel Araştırma
Projesi
2013-3-TSBP-18
2013-3-TSBP-17
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Belde Kasap DEMİR
Prof.Dr. İbrahim PİRİM
Siklosporin Tedavisi Alan Nefrotik Sendromlu
Çocuk Olgularında İşitmenin Değerlendirilmesi
Aktif Dönemdeki HLA-B51 Pozitif Behçet
Hastalarında Sitokinlerin Araştırılması
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Nazal Polipozis'de MAP Kinaz Ve AKT Yolaklarının
Histokimyasal Olarak İncelenmesi
2013-3-TSBP-16
2013-3-TSBP-15
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Selen BAHÇECİ
Yrd. Doç.Dr. Mehmet Cemal KAHYA
SaglikBilimler
Ağrı Oluşturan Elektrik Ve Lazer Uyarısıyla
Kaslarda Oluşan Refleks Cevaplar Ve Kütanöz
Sessiz Periyodun İncelenmesi
SaglikBilimler
Subklinik Hipotiroidili Çocuklarda Duyusal ve
Sensorimotor Perdelemenin İncelenmesi
2013-3-TSBP-12
2013-3-TSBP-11
2013-3-TSBP-10
2013-3-TSBP-09
2013-3-TSBP-08
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Sibel KOCAASLAN ATLI
Doç. Dr. Mehmet HACIYANLI
Prof.Dr. Bumin Nuri DÜNDAR
Doç.Dr. Sibel ÖKTEM AYIK
Prof.Dr. Selçuk KAYA
SaglikBilimler
Tiroid Kanserli Hastalarda Operasyon Öncesi
Cerrah Tarafından Yapılan Ultrasonografik
Değerlendirme Operasyon Stratejigsini Değiştirir
SaglikBilimler
mi?
Konstipasyonlu Çoçuklarda Gastroözofageal
Reflünün Ph Metre ile Değerlendirilmesi
Obez ve Obez olmayan Obstruktif Uyku Apne
Sendromlu (OSAS) olgularda hava yolu duyarlılığı
ve Akciğer Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Kronik Böbrek Yetmezliği İle Sağlıklı Kişilerde
Arbovirus, Hanta Virus, Batı Nil Virus, Borelia,Ve
Leptospira Seroprevalansının Belirlenmesi Ve
Virus Seropozitif Kişilerde Otoantikorların
Araştırılması
Genel Araştırma
Projesi
Genel Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Sarkoglikanopatilerin Bölgesel Panoraması
2013-3-TSBP-07
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Hatice Sabiha TÜRE
SaglikBilimler
Gebeliğinde İlaç Maruziyeti Olan Hastaların Fetal
Anomali Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi
2013-3-TSBP-06
2013-3-TSBP-04
2013-3-TSBP-03
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Yusuf Cem KAPLAN
Doç. Dr. Kadir DESDİCİOĞLU
Doç.Dr. Yüksel YILMAZ
SaglikBilimler
İnsan Fetuslarında Nervus Suralis'e Ait
Morfometrik Yapının Anatomik ve Histolojik
Olarak Araştırılması
Yüzeysel Mesane Tümörlerinin Bipolar Koter
Sistemiyle Rezeksiyonunun ve Çevresinin
Vaporizasyonunun, Standart Tur İşlemi ile
Yapılanlara Göre, Tümör Nüksü Açısından
Değerlendirilmesi
SaglikBilimler
SaglikBilimler
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Minilaparoskopik Ve Konvansiyonel Laparoskopik
Histerektominin Karşılaştırılması
2013-3-TSBP-02
2013-2-TSBP-54
2013-2-TSBP-45
2013-2-TSBP-31
2013-2-TSBP-09
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Serpil AYDOĞMUŞ
Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ
Prof.Dr. Şemsettin KARACA
Doç.Dr. Mubin HOŞNUTER
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Cemal KAHYA
miR-21, miR-143 ve miR-145’in Over Seröz Tümör
Karsinogezinde Etkisi
Me45 Melanom Hücre Kültürü Modelinde
İmikimodun Etkilerinin Değerlendirilmesi :
Resveratrol, Kafeik Asit Fenetil Ester Ve
SaglikBilimler
Timokinon İle Karşılaştırma
İnsan Kaynaklı Plateletten Zengin Plazmanın (PRP)
Kriyoprezarvasyon Sonrası Etkinliğinin
SaglikBilimler
Değerlendirilmesi
Cep Telefonu (900 MHz) Frekansına Maruz
Bırakılan MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde
Selenyumun CA+2 Sinyali, Apoptosis ve Oksidatif
Stres Değerleri Üzerine Etkileri
Genel Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
Genel Araştırma
Projesi
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
SaglikBilimler
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi
Gama Sarkoglikanopatilerin Bölgesel Panoraması
2013-1-TSBP-13
2013-1-TSBP-12
2013-1-TSBP-11
2013-1-TSBP-05
2013-1-TSBP-04
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Hatice Sabiha TÜRE
Doç. Dr. Tülay KURT İNCESU
Öğr.Gör.Dr.Tülay KILIÇARSLAN AYNA
Prof.Dr.Mehmet Ali MALAS
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SOYÖZ
Multiple Skleroz’lu Hastaların Serum Ve/Veya
Bos’larında CMV,VZV,HSV-1,HSV-2,HHV-6A ve
MSRV’YE Ait Antikorların Ve/Veya Nükleik
Asitlerin Araştırılması
Böbrek Bekleme Listesindeki Hipersentize
Hastalarda Anti-HLA Antikorlarının Tek İnsan
Lökosit Antijen Kaplı Akım Sitometri Boncukları
İle Saptanması
Bilateral Kord Paralizilerinde Tiroid Kartilaj
Penceresi Yaklaşımı İle Kord Ve Band
Lateralizasyonu Yapılan Hastalarda Ses Kalitesinin
Larengeal EMG, Videolarengostroboskopi, Ve
Akustik Ses Analizi İle Değerlendirilmesi
Donör Lenfosit ve Endotel Öncül Hücrelerine
Karşı Gelişen Antikorların Eş Zamanlı Olarak Akım
Sitometri Çaprazlama Testi ile Tespiti
SaglikBilimler
İKÇÜ Tıp Fakültesi Temel Bilimler Öğrenci Eğitimi
Uygulama Laboratuvarları Alt Yapı Projesi
2012-TSBP-01
Tıp Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Selen BAHÇECİ
SaglikBilimler
Genel Araştırma
Projesi
Çok Disiplinli
Öncelikli Alan
Araştırma
Projesi

Benzer belgeler