ilil,Y)

Transkript

ilil,Y)
T.C.
-,-?
KocAELiUNivnnsirpsi
nnrronrUGtl
\
,4
/
gK\SA
flropean unive.JilyAlldruan
=
rJ
f
'r..,€
I fJ]lsllvAff]Ri
Sayr
: B .3 0 .2 .K OU .0 .0 0 .0
0.0 *
| :>5'
03.0s.2010
ivEri-ciixrU
TUm Ogretim Elemanlartmtza,
Universitemiz Senatosu'nun 10.12.2009 tarihli toplantrsrnda ahnan karar dofrultusunda
"Bilimsel
Teqvik Odiilii" olgtitlerini belirlemek izere olugturulankomisyon, odiillerin;
1- Fen Bilimleri ve Mtihendislik
2- Trp ve Sa[hk Bilimleri
3- SosyalBilimler
4- Mimarhk
5- Giizel Sanatlar
6- Spor alanlarrndaolmak izere 6 daldaverilmesini kararlagtrrmrgtu.
Her alanda deSerlendirme dlgtitri ekte belirtilen bigimde yaprlacak olup, o[retim
elemanlartmrzrn temel oluqturmak tizere Akademik Personel Bilgi Bankasr'na gerekli
verilerini 12 Mayrs 2010 tarihine kadar ivedilikle girmelerini rinemle rica eder, saygrlanmr
sunarlm.
Prof. Dr. Sezer$. KOMSIIOGLU
REKTOR
EK:
BilimselTeqvikOautuOlgtitleri(3 sayfa)
DAGITIM:
GereEi:
Ttim AkademikBirimlere
KocaeliUniversitesiRektdrliifii Umuttepe Merkez Yerlegkesi+f fSO XOCABLi
Tel: +90 (0) 262 303 10 0l-02 Fax: +90 (0)262 303 10 33 http://rvrnv.kocaeli.edu.rr
ilil,Y)
KOGAELi
uNiVenSirrSi
eiuituseL
rE$viK6oulu 6lgUrleni
I . F E N B i L i M L E RV
i E MUHENDiSL|K
ALANI:
1 . S C I K a p s a m hY a y r n l a r : ( S G I P )
2 0 0 9y r l ri g i n d ey a y r n l a n m ryga z l l a r r n
h e r b i r ii g i n :
S C I P = Y a z a r g a r p a nxt d e r g i n i ni m p a k t f a k t o r U
Yazargarpanr:birinciisim ise --- 1
di$erisimler ---+0,5
2. Patent:(PATP)
Patentsahibigarpanrx patentdurumupuanl
Patentsahibigarpanr:birinciisim ise---'1
di$erisimler --+ 0,5
Patentdurumupuanr: Uretimebaglamrgise 10, baglamamrg
ise 5 puan
3. Proje: (PUP)
PUP = projegorevigarpanrx projetUr0puanl
Proje gdrevi garpanr: Yonetici --. 1
-- 0,5
(Aragtrrmacr
Danrgman)
ProjetUrUpuanr: AB projesi--- 5
Yurtdrgrproje --- 3
SANTEZ,TUBITAK,DPT --- 2
BAB -- 1
F e n B i l i m l e rvi e M U h e n d i s lA
i kl a n rP u a n r= S C I P+ P A T P+ P U P
l l . T I P V E S A G L I KB I L I M L E RA
I L A N I :( T S B P )
yazrlarda:
SCl, SC|-Expanded
ve SSCI indekste2009yrlrigindeyayrnlanmrg
TSBp = DergininimpaktfaktorUx yazargarpanl
Yazargarpanr: birinciisim igin-- 1
di$erisimlerigin--- 0,5
I I I . S O S Y A LB i L i M L E R :( S B P )
1. UluslararasrSSGI KapsamllYaylnlar:
2 0 0 9y r l ri g i n d ey a y r n l a n m tyga z t l a r d a :
SBP = (DergininimpaktfaktdrUx yazatgarpant)+ PUP
Yazargarpant:birinciisim igin --' 1
di$erisimlerigin--- 0,5
2.Proie: (PUP)
PUP : Projegdrevigarpantx projetUrupuant
Projeg6revi garpanr. YurutUcu---+1
dantgman---'0,5
Aragttrmact,
ProjetUr0puanl . AB Projesi--' 5
Diger Projeler--- 3
I V . M i M A R L I KA L A N I : ( M A P )
MAP = Projepuanl + yayln puanl
1) Bitirilmigproje --- 10 Puan
2) Devam eden Proje --+ 5 Puan
yaytnlarda;
3) Yayrnpuant--- scl-Expanded,sscl, AHcl kapsamrndaki
yazargarpantx impaktfaktdrUpuant'dtr.
Yazargarpant:birinciisim igin --- 1
diler isimlerigin--- 0,5
V. GUZELSANATLARALANI:(GSPI
yurtdrgrnda
sanat,e$itim
ya da yorumgalrgmalarrntn
tasarrm
a) OzgUnsanateserlerinin,
radyo,tv,
/ yurtiginde
bu kogullayurtdrgrnda
satrnalrnmasr,
ve kUlturkurumlarrnca
veya
girmesiuygulanmasl
gdsterime
sinema,tiyatro,galeri,muzegibi ortamlarda
se rg i l e n me si .
/ ulusaljurili
ile uluslararasr
ya da yorumgalrgmalarr
tasarrm
b) OzgUnsanateserlerinin,
kabuledilmesi.
gibikarmasanatetkinliklerine
festival
bienal,trienal,
sempozyum,
c) OzgUn sanat eserlerinin,tasarrmya da yorum galtgmalarlile uluslararast/ ulusal
film,foto$rafv.b.) dinletigibi
workshop,sergi,proje,uygulama,gdsteri(performans,
kigiseletkinliklerdebulunmast.
ile oyun yazan,dramaturg,
tasarrmya da yorumgalrgmalart
d) OzgUnsanateserlerinin,
gorev
/ ulusalgdsterilerde
olarakuluslararasr
yonetmen,oyuncuve sahnetasarrmcrst
almast.
ile uluslararast/ ulusal
e) OzgUn sanat eserlerinin,tasarrmya da yorum galrgmalarr
kattlmast.
sergi,proje,uygulama,gdsteri,dinletiv.b.gibi karmasanatetkinliklerine
f)
odUlalmtgolmast.
eseriveya yorumlartyla
yarrgmalarda
/ ulusaljUrili
Uluslararasr
sergiorganizasyonu.
g) Yurtdrgrnda/ yurtiginde
her tUrlUsanat
h) yurtdrgrnda/ yurtiginderesmi ya da ozel argivve koleksiyonlardaki
ve tasnifi'
konservasyonu
eserininrestorasyonu,
i)
yurtdtgrnda/
tasnifivegdzUmleriyle
Resmiya da 6zel argivve koleksiyonbelgelerinin
i)
yurtigindeYaYlnYaPmasl.
yurtdrgrnda / yurtigindeagrkve kapalralanlardaresim, heykel,seramikv.b. sanat
y a p r t ru Y g u l a m a s t .
ise --' 3 puan
Etkinlikyurtdrgrnda
Etkinlikyurtigindeise -' 1 Puan
T o p l a mp u a n :T U mP u a n l a r ttno P l a m l
V I . S P O RA L A N I :
---+
5 Puan
BireyselUlusal6dUl
-+
puan
10
6dUl
Uluslararasr
Bireysel

Benzer belgeler