2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10

Yorumlar

Transkript

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10
2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
10-13 Kası
m 2013
Titanic Kongre Merkezi
Bio-Rad Laboratories
Clinical Microbiology Division
Dilara Maytalman – Göksu Alpay
CMD
Bakteriyoloji
Seroloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- ELISA
- IF
CMD
Ürün
Portföyü
Mikoloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- EIA
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
CMD
Bakteriyoloji
Seroloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- ELISA
- IF
CMD
Ürün
Portföyü
Mikoloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- EIA
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Kromojenik Agarlar
Direk örnek ile çalı
şma
VRESelect
Direk identifikasyon
SaSelect
18-24h sonuç
StrepBSelect
MRSASelect
UriSelect4
CandiSelect4
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Antibiyotik Duyarlı
lı
k Testleri
Antibiotik & Antifungal Diskler
Özel AST Diskleri (MRSA, ESBL,MBL taramasıiçin)
Disk Dispenser (7 & 16 )
AST Medium
ADAGIO
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
ADT – Kültür Medialar
Genellikle KullanIlan ve Tavsiye Edilem:
•
Mueller-Hinton
•
KanlıMueller-Hinton
•
At kanlıve NAD ile Mueller-Hinton ( EUCAST tarafı
ndan önerilen)
•
Çikolota
•
HTM (Haemophilus Test Medium)
3 Mueller Hinton :
•
Kullanı
ma hazı
r agar plate 90 mm standard plate yada 120mm kare plate
•
200 ml’lik şişede (10 x 90 mm plates) dökmeye hazı
r agar
•
Dehidrat 500g yada 5Kg ambalajlarda (500g = 714 x 90mm plates)
Raf Ömrü:
•
•
6 ay petriler için
En az 3 yı
l dehidratlar için
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
ADT- Antimikrobiyal Duyarlı
lı
k
Diskleri
• 7 , 12-16’lıdisk seçenekleri
• 1 paket 4 kutudan oluşur. Her kutuda 50 adet disk
vardı
r.
Raf Ömrü:
• 18 aydan 36 aya kadar ortalama 24 ay disklerin raf
ömürleri varı
dr.
Notlar:
• Bio-Rad diskleri CLSI, EUCAST veya CA-SFM ile
uyumludur.
• 100’den fazla antimikrobiyal test diskleri üretilmiştir.
• Ek olarak ilaç üretim firmaları
nı
n istekleri üzerine yeni
çı
kı
cak antibiyotikler içinde disk üretimi gerçekleştirilmektedir..
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
• Web aplikasyonlarıve görüntü
analizlerini yenilemek için en
son teknolojileri kullanı
r
Yenilikçi!
• Plate yüklemeden sonuç
raporlamaya kadar tam
otomatik
bir
Hı
zlı
ve güvenilir!
sistem
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
• Uygulamasıve kullanı
mı
kolay
Kolay!
• Disk okumadan
epidemiiyolojik rapora kadar
Tamamlayı
cı
! tek sistem içinde
herşey
Bu cihaz görüntüleme ve yorumlama tabanlıbir yazı
lı
m sistemine göre yapı
lmı
ştı
r.
• Analizör platelerdeki inhibisyon zonunu ölçer ve sonra CLSI, CA-SFM, EUCAST gibi
yönetmeliklere göre çevirir (S, I or R)
• Sistem sonuçlarıCLSI, CA-SFM, EUCAST kuralları
na göre analiz eder
Böylece:
 Tutarsı
z sonuçlarda alarm verir (eg: Belirli bir antibiyotiğe intrinsik resistantıolduğu
raporlanmı
ş bir suşun antibiyotik duyarlı
lı
ğı)
 Resistant fenotipleri saptar ve bu fenotiplere bağlıolarak ham sonuçlardaki
düzeltmeleri uygular (eg: MRSA, ESBL, …)
• Epidemioloji çalı
şmalarıile kayı
t edilip depolanan sonuçları
n periyodik raporlaması
gerçekleştirilir :
 Yaygı
n suşlar için önerilen antibiyotik kullanı
mı
 Yeni dirençli türlerin ortaya çı
kması
 Hastanelerde çapraz infeksiyon
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
ADAGIO KULLANIMI
Antibiogram Değerlendirme
Antibiyogram sonuçları
nıhı
zlıokuma
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
ADAGIO KULLANIMI
Epidemiyoloji Modülü
Örnek 1: Hastanede her bölümden izole edilen pseudomonas aeruginosa sayı
sı
nı
n istatistik
raporunu görüntüleme
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
ADAGIO AVANTAJLARI
Kolay ve standart antibiyogram
okuma
• Petri görüntü ve sonuçları
nı
n kaydı
• Heryerden ulaşı
labilir web
uygulaması
.
• Yazı
lı
mıkullanı
cıdostu
• Açı
k sistem
• Sonuç Otomasyonu
•
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
CMD
Bakteriyoloji
Seroloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- ELISA
- IF
CMD
Ürün
Portföyü
Mikoloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- EIA
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Mikoloji- AUXACOLOR
TM
2 KIT
• Şeker asimilasyon y
identifikasyon
öntemine dayal
ı
• AuxaColorTM 2 ayr
ı
ca Cryptococcus
neoformans’ı
n fenoloksidaz aktivitesini
ölçmek i çin ekstra olarak 3 farkl ıenzim
daha içermektedir.
• En s ı
k g örülen 33 farkl ıt ür maya çeşidini
tanı
mlayabilmektedir.
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Mikoloji-
FungitestTM
Tek adı
mda 6 antifungal ajana karşıduyarlı
lı
ğı
gösteren, kolorimetrik bir mikrodilüsyon testidir
• Amphotericin B
• Mikanazol
• Fluconazole
• Itraconazole
•5-Flucytosine
• Ketaconazol
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Mikoloji-
Aspergillus
PlateliaTM Aspergillus Ag
•İnvaziv Aspergillozis
•(EIA Microplate)
•Aspergillus galaktomannan antijeni saptanı
r.
•Yetişkin/pediatrik serum
•Bronkoalveolar lavaj(BAL) sı
vı
sı
PlateliaTM Aspergillus IgG
•Kronik Aspergillus infeksiyonu
•(EIA Microplate)
•anti-Aspergillus IgG antikorlarısaptanı
r.
•Serum/plasma
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Mikoloji-
Candida
PlateliaTM Candida Ag Plus
•(EIA Microplate)
•Candida Mannan antijenini serum veya
plasmadan tanı
mlar
PlateliaTM Candida Ab Plus
•(EIA Microplate)
•Candida anti-mannan antikorları
nıserum veya
plasmadan tanı
mlar
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Mikoloji-
Pneumocystis jirovecii
MonofluoTM Kit Pneumocytes jirovecii
•İki aşamalıimmunofloresan testi
•Bronkoalveolar lavaj sı
vı
sı(BAL)/balgam
MonofluoTM Pneumocystis jirovecii IFA test
kit
•Tek aşamalı(direkt) immunofloresan testi
•Bronkoalveolar lavaj sı
vı
sı(BAL)/balgam
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Mikoloji-
Legionella pneumophilia
MonofluoTM Legionella pneumophilia IFA test kit
•İndirekt immunofloresan testi
•Numune/kültür
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CMD
Bakteriyoloji
Seroloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- ELISA
- IF
CMD
Ürün
Portföyü
Mikoloji
- Culture Media
- ID Kit
- AST
- EIA
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
CMD Seroloji / Viroloji
• > 100 ürün
• Farklıtest yöntemleri:
• IFA
• Lateks Aglütinasyon
• ELISA
• Testler
• Manuel
• Otomatik sistemler (EVOLIS™ Premium, EVOLIS™ Twin
Plus)
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ToRCH (Toxo, Rubella, CMV, Herpes)
•Platelia™ Toxo (IgM / IgG / IgA / IgG
Avidity)
•Platelia™ Rubella (IgM / IgG)
•Platelia™ CMV (IgM / IgG / IgG Avidity)
•Platelia™ HSV (IgM / IgG)
•Pastorex™ Toxo
•MonoFluo™ Kit CMV
•Pathfinder HSV
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
PEDİATRİK
•Platelia™ Measles (IgM / IgG) -Kı
zamı
k
•Platelia™ Mumps (IgM / IgG) -Kabakulak
•Platelia™ VZV (IgM / IgG) -Suçiçeği
•Platelia™ Parvo B19 (IgM / IgG) – 5. hastalı
k
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Seroloji / Viroloji
•LYME
•Platelia™ Lyme (IgM/IgG)
•SOLUNUM
•Platelia™ Myco. Pneumo (IgM / IgG)
•MonoFluo Screen Influenza, Para-influenza, AdenoV, RSV
•MonoFluo Kits (Influenza, Para-influenza I/II & III, AdenoV)
•TROPİKAL HASTALIKLAR
•Platelia™ SARS Screen (FRUO)
•Platelia™ Dengue NS1 Ag, Dengue NS1 Ag STRIP
•OptiMAL- IT
•IT-LEISH
CLINICAL MICROBIOLOGY
Seroloji / Viroloji
• GASTRO-İNTESTİNAL
• Platelia™ H. Pylori IgG
• GAP H. Pylori (IgM / IgA / IgG)
• Platelia™ C. Difficile Tox A&B
• Pastorex Rotavirus
• Pathfinder Rotavirus
• CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
• Platelia™ Chlamydia IgG
• Pathfinder Chlamydia Trachomatis DFA
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Tanı
mlama Testleri
Pastorex™ Meningitis
 Neisseria meningitidis A, C, B/E. coli K1, Y/W135
Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae,
B grubu Streptococcus
 BOS, serum, idrarda direkt olarak,
 Pozitif kan kültüründen
 Agardaki izole kolonilerden çalı
şı
labilir.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Tanı
mlama Testleri
Pastorex™ Strep
• Β- hemolitikstreptococci koloninilerinin hücre duvarı
ndaki grup spesifik polyosid
antijenin saptanması
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Tanı
mlama Testleri
Pastorex™ Staph Plus
• Kapsüle ve nonkapsüle S. Aureus saptanı
r.
• Sadece 1-2 koloni ile direkt aglütinasyon
yapı
lı
r.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Tanı
mlama Testleri
PastorexTM Crypto Plus
•C. Neoformans tanı
mlamasıiçindir
•-Glycuronoxylomannan antijenini serum, BOS,
BAL (bronkoalveolar lavaj) ve idrar
örneklerinden tanı
mlamayısağlar.
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Bakteriyel Serotipleme
Shigella
•
•
•
•
•
•
Alt grup A: Polyvalent Anti-S. dysenteriae; A1+A2
Alt grup B: Polyvalent Anti-S. flexneri; B
Alt grup C: Polyvalent Anti-S. boydii; C1+C2+C3
Alt grup D: Polyvalent Anti-S. sonnei; D
Monovalent Anti-S. dysenteriae 1
Non-selektif agardan alı
nan saf koloniden çalı
şı
lı
r.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Bakteriyel Serotipleme
Salmonella
•Polyvalent O Antisera
•Polyvalent H Antisera
•Monovalent O Antisera
•Monovalent H Antisera
•Salmonella: Phase Inversion H Antisera (Sven Gard Method)
•Salmonella typhi ve paratyphi A,B,C
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
Seroloji / Viroloji
Brucella
•Brucella akut form için
•Wright proseduru IgM antikorları
nıtespit
eder
•Rose Bengal ise IgG antikorları
nıtespit
etmektedir.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
CLINICAL MICROBILOGY DIVISION
EVOLISTM SYSTEM
EVOLİS
•EIA microplate testleri
•Pipetleme, inkübasyon, yı
kama, okuma, data yönetimi
•Numune kapasitesi: 198
•Dilüsyon: 1/10.000’ e kadar
•Tek kullanı
mlı
k uç kapasitesi: 480
•İşlemsel özellikler: 16 dak/tüm plate; hasta numunesi (100μl/kuyucuk)
4 dak/tüm plate; reaktif (100μl/kuyucuk)
•İnkübasyon: 4 plate
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
İnfeksiyöz Hastalı
k Testleri
•AIDS
– HIV Ag-Ab,
– HIV-1/2 Ab,
– HIV-1 Ag
•Hepatit
– HCV Ag-Ab,
– HCV Ab
– HBs Ag,
– HBs Ag Confirmation
– HBs Ab
– HBc Total Ab
– HBc IgM
– HAV Total Ab
– HAV IgM
– HBe Ag / HBe Ab
– HDV Ag, HDV IgM, HDV Total
•Prenatal & Konjenital Hastalı
klar
– Toxoplasmosis IgM
– Toxoplasmosis IgG
– Toxoplasmosis IgG Avidity
– Toxoplasmosis IgA
– Rubella IgM
– Rubella IgG
– CMV IgM
– CMV IgG
– CMV IgG Avidity
– HSV 1/2 IgM
– HSV 1/2 IgG
– HSV 1 IgG
– HSV 2 IgG
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Pediatrik/Aşıİmmünitesi
–
Measles IgM
–
Measles IgG
–
Mumps IgM
–
Mumps IgG
–
VZV IgM
–
VZV IgG
–
Parvo B19 IgM
–
Parvo B19 IgG
Solunum
–
Mycoplasma pneumoniae IgM
–
Mycoplasma pneumoniae IgG
Gastro-İntestinal
–
Helicobacter pylori IgG
–
C.difficile
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalı
klar
–
Chlamydia IgG
–
Syphilis Total Ab
–
Syphilis IgM
İnfeksiyöz Mononükleozis/EBV
–
EBV EA IgG
–
EBV VCA IgM
–
EBV VCA IgG
–
EBV EBNA IgG
Fı
rsatçıAjanlar
–
Aspergillus Ag, Aspergillus IgG
–
Candida Ag, Candida Ab
Kenelerle Bulaşan Hastalı
klar
–
Lyme IgM
–
Lyme IgG
Tropikal Hastalı
klar
–
Dengue (NS1) Ag
–
Malaria Total Ab
–
Rabies Total Ab
ELITETM
EVOLISTM Premium
EVOLISTM Twin Plus
Washer, Reader, Incubator
Teşekkürler…
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Benzer belgeler