Vizyon ile başlar, coşku ile sonuçlanır

Yorumlar

Transkript

Vizyon ile başlar, coşku ile sonuçlanır
Ryoto SPA
Vizyon ile baþlar, coþku ile sonuçlanýr
SPA
&
Wellness
çözümleri tek bir çatý altýnda.
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Firmamýz yýllarýn getirdiði mimari ve mekanik tecrübelerle SPA danýþmanlýðý üzerine profesyonel hizmet vermektedir.
SPA danýþmaný, geçici bir süre içinde sahip olduðu bilgi beceri ve tecrübeyi kullanarak, çalýþma yaptýðý kuruluþta ,bu
kuruluþun iþ yapma alýþkanlýklarýndan, yapýsýndan ve kültüründen baðýmsýz olarak, önceden belirlenmiþ bir konu üzerinde
çalýþarak, bu çalýþmanýn sonuçlarýný yöneticilerin dikkatlerine sunan kiþi yada ekiptir.
Danýþman bir deðiþim katalizörüdür. Çalýþmalarý sonucunda ,çalýþma yapýlan kuruluþta önemli deðiþikliklere yol açacak bir dizi
yeniliðin yapýlmasýna yol açar ve hizmet ettiði kuruluþta iz býrakan kiþidir.
Projenizi en iyi þartlarda ve en iyi kalite-fiyat kriteriyle gerçekleþtirmenizde biz yardýmcý oluyoruz. Bizim sayemizde istekleriniz
baþarýlý bir iþe dönüþüyor.
Baþarýlý ve para kazanan bir SPA &WELLNESS merkezini yaratmak için tüm çözümlerini biz size sunuyoruz.
Uygulamanýn her önemli aþamasýnda size yardýmcý oluyoruz.
Tüm spesifik isteklerinize ticari ve bireysel yenilikçi çözümler buluyoruz.
Ýþ baþarýsýný getiren kilit analizlerin yapýlmasý
SPA & WELLNESS merkezinin lokasyonun analizi
Potansiyel pazarýn analizi
Rakiplerin analizi
Fikir ve isteklerinize özel adapte edilen bireysel bir felsefe geliþtirmek
SPA’nýn kimliðini oluþturmak ( merkezin genel kimliði ve imajý ne olmalý, SPA mý,
Wellness mý, SPA-Wellness birliði mi yoksa Wellness-Medikal birliði mi ?
Dizayn ve mimariyi belirlemek
Merkezin stratejisini oluþturmak ve uygun marketing’i hazýrlamak.
Personel kalifikasyon ve eðitimini organize etmek.
Ýletiþim konseptini organize etmek ve kurmak
Kararýnýzýn avantajlarý :
Hedefimiz size özel, bireysel bir SPA-WELLNESS merkezi kurmak.
Yüksek kalitede fikir ve tavsiyeler vermekteyiz.
Yapýsal mimari ve ic¸mimari de size danýþmanlýk yapýyoruz.
Gerekli personelin seçimi ve eðitiminde profesyonel danýþmanlýk hizmeti
sunuyoruz.
“Know-how” umuzu, sektörel kontaklarýmýzý ve yýllara dayanan deneyimlerimizi
sizin kullanýmýnýza sunuyoruz.
Portfolyomuzda bulunan pazar istatistiklerini, sektörel trend analizlerini ve daima
rakiplerinizden bir adým önde olmanýzý saðlayacak bilgileri sizin kullanýmýnýza
sunuyoruz.
Performans göstergelerin güvenilir temel anahtarlarý olmadan baþarýlý bir konsept
inþa etmek mümkün deðildir. Pazar her an deðiþmektedir ve gelecekteki SPA &
Wellness pazarýnda baþarýya giden yol esneklik ve yenilikçiliktir.
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
Sipariþe göre özel SPA yapmak bizim uzmanlýðýmýzdýr.
Tüm SPA’larýmýz özel dizayn edilir. Duygu, ruh ve bedenlere hitap eden SPA’lar kurarýz.
Bir otel, ancak SPA’ýn kurduðu ve artý getirisi olan bir SPA’sý varsa lüks otel olduðunu söyleyebilir
Kurduðumuz SPA sayesinde, misafirler ölü sezonda bile oteli ziyaret edecek böylece SPA amortisman süresi iki yýldan az
olacaktýr.
SPA konsept ve dizaynýný yaratmak
Yatýrýmcý ve yöneticilerle yapýlan toplantýlardan konsept doðar. Dizayn hakkýnda fikirler veririz.
Doðru ambiyansý, ortam planýný ve iþlem parkurunu belirleriz. Ýþlem parkuru SPA’nýn etkinliðinde çok önemli rol oynar. SPA’yý
otelin genel konsepti ile birleþtirmek iç mimarla sýký bir iþ birliði içinde çalýþýrýz.
SPA konseptini fikirden gerçeðe dönüþtürmek
Plan üzerinde mimarlarla çalýþýrýz. Ýnþaat alanýna sýkça ve düzenli ziyaretler yaparýz.
Konseptin gücü ve baþarýsý uygulama mönüsü, iþlem parkuru ve müþteri servislerinin ahenkli
oluþturulmasýna baðlýdýr.
SPA’da tüm duyularý kullanýrýz : koku, ses, dokunma, hissetme, tat, görsel. Konseptle baðdaþan
harmonik ve dengeli bir ortam yaratýrýz. SPA’da görev yapacak terapist, resepsiyonist,
SPA müdürü dahil tüm ekibin oluþturulmasý, eðitimi ve süpervize edilmesine yardýmcý oluruz.
Kullanýlacak ürün, ekipman, cihaz, aromatik yað, personel kýyafetleri, aksesuar ve ikram edilecek
içecekleri seceriz.
Otelin SPA’yý ac¸masýna ve günlük operasyonun düzenli gerc¸ekleþmesine yardým ederiz.
Marketing tavsiyelerde bulunuruz, bütçe forecast’larýný hazýrlarýz. Çizimden ac¸ýlýþa kadar, planlama,
eðitim ve kuruluþ dahil tüm operasyonlarý yönetiriz.
Yönetime yardýmcý olmak, süpervizyon ve SPA’yý geliþtirmek
SPA müdürü ile günlük/ haftalýk baðlantýlarla tüm operasyonlarý yönetir ve oluþan problemleri çözeriz.
SPA kendi kendini yönetecek duruma geldikten sonra SPA’yý yýlda en az üç kez ziyaret ederiz,
hizmetlerin kalitesini deðerlendirir, rapor hazýrlar ve gerekli deðiþiklikleri yaparýz. Yeni terapistlerin iþe
alýmýnda tavsiyelerde bulunuruz, yeni uygulama mönüleri ve marketing stratejileri oluþtururuz. SPA
endüstrisindeki moda uygulamalar, yeni trend bakým, ürün ve ekipmanlarýn SPA’da tanýtýlmasý ve
sunulmasýna yardýmcý oluruz.
.com
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Uzmanlýðýmýz: Daha iyi hatta en iyisini yapmak
Var olan SPA’nýzý iyileþtirir, geliþtiririz. Birinci ziyaretimizde SPA’nýzda olan servisleri inceler, uygulamalarý deneriz.
Tavsiyelerimizi, fikirlerimizi ve teknik iyileþtirme hamlelerini bir rapor halinde hazýrlarýz. Raporumuz, uygulamalar, SPA’nýn tüm
ekibi, misafir servisleri, dizayn ve operasyon parkuru hakkýnda düþüncelerimizi icȩrir. SPA müdürü ve yönetim ile içiçe
ca̧lýþarak ekibi geliþtirme eðitimlerini baþlatýr ve yönetiriz.
Üç ay sonra yapýlan iyileþtirme deðiþikliklerin efektifliðini kontrol etmek ic¸
in SPA’yý ziyaret ederiz.
Ýnanýlmaz potansiyel
Bir co̧k kiþi konvansiyonel tatilin dýþýnda bir þey arýyor, iþhayatýnýn stresinden arýnmak, ruh ve bedenini keþfetmek ve
genc¸
leþmek istiyor. Modern hayatýn zararlarýný tamir etmek, ruhu ve bedeni arasýnda uyumu bulmak için zaman ve para
harcýyor.
SPA misafirlerin moralleri ve fizikleri arasýnda bütünlük saðlamanýn dýþýnda tüm otele yeni bir boyut kazandýrýr. Müþterileriniz
sizi tamamen farklý bir þekilde görecektir :
Sadece öncelikli ihtiyaçlarýna cevap vermeyecek, ayrýca hayatlarýna çok özel þeyler katacaksýnýz!
Manufacture - Architecture - Construction
Yeni Vizyonlarýmýzla
Mekânlarý sýnýrlarýný
deðiþtiriyoruz.
Ryoto SPA
www.
.com
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Akýl almaz projelerle
artýk banyolarýnýzdan
hiç çýkamayacaksýnýz.
Sizin hayalleriniz üzerine görüþmek, tecrübe ve
yaratýcýlýðýmýzla hayallerinizi gerçeðe dönüþtürmek için sizi
RyotoSPA Mimarlýk’a davet ediyoruz
Akþam eve geldiðinizde günün tüm yorgunluðunu atmak için
güzel bir banyoda vakit geçirmek çoðumuzun arzusu. Günün
yorgunluðunu attýðýmýz, keyifli dakikalar geçirdiðimiz,
rahatladýðýmýz banyolarýmýzýn daha güzel olmasýný, içeriye
girdiðimizde kasvetli bir ortamdan çok, ferahlatýcý ve güzel
dekore edilmiþ bir ortam olmasýný hepimiz isteriz.
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
.com
Bir Kullanýcýnýn hamamda yaþayacaðý memnuniyeti
arttýrabilmek ve deneyimi benzersiz kýlabilmek ancak
kullanýcýnýn tarihi hamam geleneklerinde ve
kültüründe bir seyahat çýkmasý ile gerçekleþebilir.
RyotoSPA bu ihtiyaçlarý karþýlayabilen hamamlar
tasarlayýp uygulamaktadýr. Her hamam kendine has
karaktere sahip olan canlý bir mekândýr.
Bu karakter hamamýn tamamýný oluþturan sayýsýz
detayda gizlidir. Her bir detayýn özenle ve mükemmel
bir þekilde yaklaþýlmasý ve planlanmasý,
RyotoSPA’nýn bu hassasiyetini saygýsýný ve farkýný
göstermektedir.
Türk Hamami
Osmanli mimarisinin izinde
sizleri 200 yil öncesine götürüyoruz.
eski bir türk banyo geleneði...
Ryoto SPA
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Buhar Odasi
www.
Buhar banyosu vücudu toksinlerden arýndýrmanýn en basit ve etkili yollarýndan biridir. Gözenekleri açýlarak terleyen cilt vücudun
ürettiði metabolik maddeleri ve diðer atýklarý dýþarý atabilir. Yüksek nem seviyesi vücut ýsýsýný artýrarak birincil ýsý transfer
mekanizmasý haline getirir ve vücut üzerinde önemli miktarda yoðuþmaya sebep olur. Bu, Buhar banyosunda 10-15 dakikalýk bir
zaman aralýðýnda temizleme ve iyileþtirme etkisinin ortaya çýkmasýný saðlar. Buhar banyosu esnasýnda 100 - 150 atým hýzýna
ulaþan kalp kan dolaþýmýnýn hýzlanmasýna sebep olur, öte yandan geniþleyen kýlcal damarlar sayesinde tansiyon yükselmez.
Bitki özlerinden yapýlan esans yaðlarý buhar içine tüm odaya
yayýlýr. Buhar ve akromatik yaðlar cilt ve solunum sistemine
nüfuz ederler ve saðlýk açýsýndan olumlu etkiler meydana
getirirler. Nemin ve sýcaklýðýn rahatlatýcý birleþimi, tansiyonu
sakinleþtirir, sinir sistemini yatýþtýrýr ve tüm organlara ve dokulara
olan kan dolaþýmýný arttýrýr.
Bizim Buhar
Odalarýmýzla artýk
sadece saðlýða deðil
göz zevkine de
doyacaksýnýz.
Yaklaþýk 60 dereceye kadar ýsýtýlan su buharý, su geçirmez bir
odadaki nozullardan dýþarýya aktarýlmaktadýr. Bu þekilde cilt
nemlendirilir, solunum yollarýna etki eder ve nefesi açar. Ayrýca
su buharý gözenekleri açarak cildin temizlenmesini saðlar.
Her ebat ve nitelikte
buhar odalarý…
Manufacture - Architecture - Construction
Sauna hiç bu kadar
"sýra dýþý"
olmamýþtý.
Ryoto
SAU
NA
Ryoto SPA
www.
.com
Sýcaklýk hiç bu kadar
huzur vermemiþti.
Sauna sýcak ve kuru havanýn kaliteli bir terleme için kullanýldýðý ve
40ºC ile 90ºC derece arasýnda iç sýcaklýða sahip bir ünitedir. Sauna,
Kalp, dolaþým sistemi ve sinir sistemini düzenleyen bir kültür-fizik
faaliyetidir. Sauna kullanýmý sýrasýnda deri tabakasýnýn üst
yüzeyindeki sýcaklýk 10 ºC, alt yüzeyindeki sýcaklýk ise 1ºC artar. Bu
vücuttaki antikorlarýn artmasýný saðlayarak baðýþýklýk sistemini
geliþtirir. Geniþleyen kan damarlarý kan akýsýnýn hýzlanmasýna sebep
olur, deriyi ölü hücrelerden temizler, yoðun terlemenin getirdiði bir
baþka etki ise su ve toksinlerin dengelenmesini saðlamasýdýr.
Özellikle laktik asit, vücuttan terleme yolu ile atýlýr.
Soðuk duþla tamamlanmýþ ve kurallarýna uygun kullanýlan sauna
rahatlatýcý ve dinlendirici etkisinin yanýnda birçok fizyolojik yarar
saðlamaktadýr. Stres gibi olumsuzluklarý ortadan kaldýrmasý, solunum
yollarý, baðýþýklýk sistemi ve dolaþým sistemi üzerindeki olumlu
etkilerine ek olarak cilt içinde çok faydalýdýr.
Ryoto SPA
Manufacture - Architecture - Construction
.com
Tuzdan gelen saðlýk...
www.
RyotoSPA'da odalar püskürtme, tuz tuðlasý veya her iki tekniðin karýþýmý
þeklinde uygulanabilmektedir. RyotoSPA'nýn Türkiye distribütörlüðünü
yürüttüðü tuz jeneratörü ile ortamýn tuzluluðu kontrol altýna alýnmakta ve
sürekli olarak iyon ize edilmiþ tuz salýnmaktadýr.
Haloterapi (yunanca halos = tuz) tuz terapisidir.
Haloterapinin kaynaðý speleoterapi tuz maðaralarýna
dayanýr.
Tuz odalarý yer, tavan ve duvarlar olmak üzere, kuru kaya tuzuyla kaplanmýþtýr.
Bu kaplama atmosferdeki neme karþý bir koruma görevi görür ve ortamýn
aseptik özelliðinin korunmasýnda yardýmcý olur.
Hayal gücünüzü ne kadar
zorluya bilirsiniz...
...iþte bizim sýnýrýmýz.
ÖZEL OTEL
TUZ ODASI
Oteller için yeni gelir kaynaðý.
Saðlýk odalarý için yeni yer ayýrmaya hiç
gerek yok, biz sisin odalarýnýzý tuz ile
muhteþem saðlýk konforuna
dönüþtürüyoruz.
Tuz odalarýnda bulunan sirkülasyon makinesi, havaya, 1-2 mikron arasýndaki
ebatlarda tuz zerrecikleri püskürtür. Bu partiküller, solunum yoluyla önce
ciðerlere ve daha sonra vücudun diðer noktalarýna ulaþýr. Tuz odasýndaki rahat
þekilde sadece nefes alarak terapi saðlanýr.
Seanslar 30 - 45 dakika arasýndýr.
Otel odalarýnda yatak baþ üstünü Tuz ile kaplanmasýnýn faydalarý:
Odanýn konaklama bedelini % 50 - % 100 artýrýr ve tabiî ki faydalarý:
?
Uykusuzlukta - Özellikle tavsiye edilir.
?
YORGUNLUK - Özellikle tavsiye edilir.
?
CÝLDÝN YAÞLANMASI ENGELLENMESÝ Özellikle tavsiye edilir.
?
STRES - Özellikle tavsiye edilir.
?
Astým hastalarýnda - Özellikle tavsiye edilir.
?
Stres, sinirsel rahatsýzlýk ve anksiyetede Özellikle tavsiye edilir. (Tuz Odasý destekli)
Her istenen doðal Boya ile boyanýr ve Otelinizin Özelliðine uyumsalar.
Tuzun ortalama her 2 yýlda bir kat tuz uygulanmasý gerekir.
Özel bir temizlik istemez, haftada bir veya iki defa elektrikli süpürge ile üstünden geçilir.
Bakýma gerek yoktur, Uygulanan Tuz % 99,5 oranýnda olan özel ürettiðimiz yapýþtýrýcýyla
uygulanýr.
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
Isýtmalý
Sýcak Yatak
Yattýðýnýz yeri beðenmeniz için
artýk yorgun olmanýza gerek yok.
Isýtmalý taþ yataða yatmak için
mutlaka bir bahane bulacaksýnýz.
Çok özel geometrileri ve eþsiz tasarýmý sayesinde þýk ürünlerdir. Bu ürünler sahip olduklarý sýnýrsýz tasarým
olanaklarý sayesinde her SPA & Wellness mekânýna özel bir görünüm kazandýrarak kullandýklarý mekanlarda
uyumun simgesi olurlar. Bir ýsýtma sistemi ile bütünleþmiþ edildiðinde (sýcak su veya elektrikli ýsýtýcý)
kullanýcýnýn gevþeme sürecini olumlu etki yapar.
SPA merkezinde vazgeçilmez bir dinlenme alaný olan ýsýtýlmýþ taþ yataklar ile günün stresini atarak
rahatlayabilirsiniz.
Taþ yataklar baðýþýklýk sisteminizi güçlendiriyor, kan dolaþýmýný düzenliyor, kas aðrýlarýnýzý azaltýyor.
.com
Ryoto SPA
.com
HAVUZ
www.
Manufacture - Architecture - Construction
Ýstediðiniz huzur ve dinlenmek mi ?
Sizce yeterlimi ?
Yetmezse burayý nasýl yaptýðýmýzý anlamak
için daha çok yorulacaksýnýz.
Günümüz SPA kültürü içinde kendine bolca yer bulan havuzlar kilo problemi olanlarda, hamilelerde ve hareketsiz bir
yasam tarzýna sahip bireylerde özellikle yararlýdýr. Bunun en önemli sebebi suda yapýlacak egzersizlerin eklem ve
baglarý çok daha az zorlamasýdýr. Öte yandan suda yapýlan fizik tedavi çalýsmalarýnýn bu tip iyilesmeye yönelik
tedavilerde daha etkin oldugu kanýtlanmýstýr.
RyotoSPA’da yüzme havuzlarý indoor ve outdoor olmak üzere tüm özellik ve büyüklükte tasarlanarak
uygulanabilmektedir. Bu havuzlarý mekanýnýzýn niteliklerine, tasarým özelliklerine baglý kalarak ve konseptin dogal bir
uzantýsý olacak sekilde tasarlayabilir, alternatif form ve malzeme seçimleri ile zenginlestirebiliriz. Dilerseniz havuzu
mekana yeni özellikler katacak sekilde planlayabiliriz. Hidromasaj sistemleri, selaleler, fýskiyeler ve yine birçok alternatif
malzeme seçenekleri…
Tüm bunlarý mimar ve mühendislerimizin ortak çalýsmasý ile ortaya çýkan sinerjiye borçluyuz. Hayalgücü ile sýnýrlý
tasarým opsiyonlarýmýzýn herbirinde havuzun niteliklerine uyumlu tasarlanmýs bir altyapý mevcuttur. Bu sayede
göründügü kadar verimli çalýsan ve kullanýcý konforunu arttýran dolayýsý ile isletmenin karlýlýgýný arttýran havuz çözümleri
üretiriz..
RyotoSPA Havuz sektöründeki 30 yýllýk tecrübesi ile her büyüklük ve nitelikte havuzu kendi bünyesindeki teknik kadro ile
üretebilme becerisine sahiptir.
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
.com
Bizi cezveden imkânsýzlýðýn
sonundaki baþtan çýkarýcýlýk,
Peki sizi ?
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
KAR
ÇEÞMESÝ
Yenilikçi bir alternatif…
Sauna ve Türk hamamýndan sonra vücudu serinletmek için ideal
bir metodudur. Mevcut mekânýn konseptine göre dekore
edilebilir. Duvara ve tavana montaj seçenekleri vardýr. Duvarda
bulunan özel bir nozül, üretilen buzun alt bölümde bulunan bir
çanak içerisinde toplanmasýna saðlar.
Buz haznesi de mekânýn atmosferine göre cam, mermer, seramik
veya mozaik kaplý bir kâse olabilir. Ryoto SPA tarafýndan üretilen
ve mekâný farklýlaþtýran özel ahþap bir fýçý opsiyonu da mevcuttur.
Kullanýcýlar buzlarý vücutlarýna sürerek derinin gerilmesini, kan
dolaþýmýnýn uyarýlmasýný saðlar. Buz çeþmesi kullanýcýsýna bu
þekilde zindelik ve canlýlýk verir.
Ryoto SPA Buz Çeþmeleri ayrý soðutulan bir mekân olarak
tasarlanabileceði gibi üniteler arasýnda uygulanabilecek þekilde
kompakt ebatlarda da üretilebilmektedir.
Buz üretim miktarý ve hýzý ayarlanabilmektedir.
KAR
ODASI
Yepyeni bir ünite… Yine RyotoSPA’dan…
Sauna veya buhar odasýndan çýktýktan sonra kan dolaþýmýný
düzenlemek için girilen özel olarak tasarlanmýþ odadýr. Sok
havuzu veya sok kovasýnýn ani tepkisine karsý kar odalarý
vücudunuzu soðutmak için daha yumuþak ve yavaþ bir
metodudur. Soðuk þoklardan hoþlanmayanlar ve sok
havuzlarýný hijyenik bulmayanlar tarafýndan tercih edilir.
Vücudu serinletme esnasýnda buz çeþmesinden alýnan buzun
veya kar odasýndan alýnan karýn önce kollara ve bacaklara,
daha sonra vücudun geri kalanýna sürülmesiyle devam eder.
Kar odasýnda ýsý -3°C`dir. Kar odasýndaki karda herhangi bir
kimyasal katký yoktur ve üretilen kar tamamen doðaldýr.
Ryoto Kar Odasý üstün nitelikli ve yüksek güce sahip soðutma
sistemi ile entegre edilmiþ yüksek basýnçlý jetler ile yapay bir
kar yaðýsý elde edilmesini saðlar. Ýyi bir kar odasý için mekânýn
ýsý yalýtýmý, jetlerin konumlarý gibi birçok farklý deðiþkenin
mekânýn tasarýmýna göre hesaplanmasý gerekir.
Ryoto-SPA kendi bünyesinde ürettiði kar odalarý ile yüksek bir
fayda/maliyet oranýný garantiliyor.
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
.com
SPA merkezlerinde misafirlerin saðlýk ve mutluluklarý açýsýndan
dinlenme odasýnýn tesisin her bölümünden kolay ulaþýlabilir bir
alanda olmasý önemlidir.
Hoþ bir iklim ve iç donaným ile saðlanan konfor,
SPA merkezlerinin konseptine uygun olarak,
Rahatlama bölgesine özel bir anlam katar.
Fakat hepsinden daha önemlisi,
kullanýcýlarýna hissettirdiði huzurdur..
Huzur &
Dinlenme...
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Proje yönelik özel üretim
Manufacture - Architecture - Construction
Ryoto SPA
www.
.com
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Duþ Sistemleri
SPA merkezleri suyun mekanik yararlarýndan çeþitli duþ sistemleri ve su jetleri ile istifade etmektedir.
Su elementi SPA deneyiminin çok önemli bir bölümünü oluþturmaktadýr.
Bu, sýcak bir sauna seansýndan sonra kullanýlan þok duþ kovasý, bir macera duþunun aroma ve renk
deneyimleri sunan terapileri veya bir çamur banyosundan sonra salyangoz duþ içerisinde masaj jetleri ile
alýnan rahatlatýcý bir duþ olabilmektedir.
Deðiþik nitelikli duþlar kullanýcýlara farklý deneyimler yaþatmaktadýr ve RyotoSPA bu sistemleri tek
olarak veya müþterinin isteðine göre kombinasyonlar oluþturarak kurabilmektedir
Ryoto SPA
www.
.com
Manufacture - Architecture - Construction
Referans Gölgemiz
SPA REFERANSLARIMIZ:
Marina Go Hotel Bodrum / Türkiye
Hotel Mohr Life Resort - Avusturya
Tropical Islands - Almanya
Hotel Wilkasy, Anderlecht, Belçika
Gästehaus der Bundesregierung Meseberg
Almanya (Devlet konuk evi Meseberg)
Stadtbad Mölln / Almanya
Veluwse Bron - KJ Emst - Hollanda
CVK De Luxe Otel Taksim / Ýstanbul
Yeþil Vadi Beylikdüzü / Ýstanbul
Tarabya Otel - Tarabya / Ýstanbul
Opera Otel Gümüþsu - Taksim / Ýstanbul
Hotel Engel-Obertal Baiersbronn Obertal
Kale otel Szidönia - Macaristan
Baþtem Otelçilik & Turizim meslek Lisesi
Gölbaþi - Ankara
Ankara Üniversitesi Geliþtirme Vakfý.
Eski Milli Piyango gölbaþi eðitim ve Spor Tesisi
GüL-AL Otomotiv Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. þti.
Crowne Plaza Otel Harbiye / Ýstanbul
Benelava A. Þ.
Bizim Evler / Ýstanbul
Swiss Otel Beþiktaþ / Ýstanbul
Word Park Otel Sirkeci / Ýstanbul
Tasarým Yapý LDT. Ýstanbul
Orsep Royal Hotel Sirkeci / Ýstanbul
Lagente Otel Polenezköy/ Ýstanbul
Ýstanbul Vali Konaðý Florya / Ýstanbul
T.S.K. Hava Harp Okulu Yeþilköy / Ýstanbul
Göksu Villalarý Beylikdüzü / Ýstanbul
Heinrich Hebel Wohnbau GmbH / Almanya
Terracota ve Ahþap /Almanya
Hazienda Gernsbach / Almanya
Dental Cerrahi Storch & Beier
Almanya Wohnoase Regensburg / Almanya
Ideal-Massiv-Bau GmbH / Almanya
Hotel Boreas Kavala / Yunanistan
WYNDHAM - Ýstanbul Kalamýþ Otel
SebaVista Ýstinye / Ýstanbul
Cevahir Otel | Kral Suit- Þiþli / Ýstanbul
Black Birdt Termal Yalova
Medigram, Ýstanbul
Amisoss Otel Samsun
Makissos Termal Köy - Kýrþehir
Esthe Plus çorlu Tekirdað - TUZ ODA
Caritas Westfalenhaus, (ALMANYA) TUZ ODA
Spor ve Saðlýk Merkezi Dahme / Almanya
Schwimmoper Wuppertal - Almanya
Saline Neuhausen - Almanya
Gummersbach, Villa - Almanya
Ideal-Massiv-Bau GmbH / Almanya
Hotel Boreas Kavala / Yunanistan
Timmendorfer plaj - Almanya
Hotel Radin, Slovenya
Das Blau St. Ingbert / Almanya
Kaulsdorf Berlin / Almanya
B.P.A. spol. Slowakya
Hammam Dodrecht / Almanya
Stadtbad Schöneberg / Almanya
Hofbad Den Haag / Hollanda
Her tasarým yeni bir meydan okumadýr, Sýradan olaný reddettiðimiz noktada tasarým
yolculuðumuz baþlar ve sonuca olaþtýran her zaman tavizsiz mühendisliktir.
Mükemmel iþlev ile taçlanmayan hiçbir tasarým "kusursuz" deðildir.
Tuz Odasý (Maðara veya Dekoratif)
Taþ Yataklarý (Isýtmalý)
Buhar Odasý
Buhar Oda ekipmanlarý
Sauna
Türk Hamamý
Havuz
Duþ sistemleri
Mimari ürünler
Proje ürünleri
Dekoratif ürünler
Masaj Yataklarý
Hamam Kubbeleri
Buhar odasý Tavanlarý
Polyester dökümü
SPA dinlenme yataklarý ve þezlonglar
[email protected] | www.ryotospa.com
涼太
SPA
Ryoto Ryoto SPA Manufacture
Architecture & Construction
TÜRKÝYE:
ALMANYA:
Ryoto SPA
Anwar-El-Sadat-Str.15
Stadyum Sok. No.8/A
D-70376 Stutgart
Bahcelievler Mah.
Tel.: +49 174 438 09 90
Altýeylül - Balýkesir
Telefon: +90 850 304 35 37

Benzer belgeler