kendiyürür pamuk hasat makinelerinde güvenlik bölüm 1

Transkript

kendiyürür pamuk hasat makinelerinde güvenlik bölüm 1
KENDĐYÜRÜR PAMUK HASAT
MAKĐNELERĐNDE GÜVENLĐK
BÖLÜM 1
Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci
Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için
Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi
için üretilmiştir.
Koordinatör:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü
Türkiye
Ortaklar:
Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO
Đspanya
Asesoria Declerq SL Estudios Europeos
Đspanya
Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA
Đtalya
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM
Türkiye
Ankara Üniversitesi -AÜ
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü
Türkiye
Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR
Türkiye
Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB
Türkiye
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM
Türkiye
2
Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma
işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen
diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması
gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından
uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır.
Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen
görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü
hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır.
Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve
animasyonlara,
http://safer-omu.net/
adresinden ulaşılabilir.
Bu projeye ait eğitim modül ve materyallerinin tamamı ya da bir kısmı proje yasal
sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, başka
internet sitelerinde yayınlanamaz
Proje materyallerini edinmek için;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makineleri Bölümü
55139 Kurupelit-Samsun
adresi ile temasa geçilebilir.
3
ĐÇĐNDEKĐLER
1. 1.Giriş
2. Pamuk Toplama Makinelerinin Parçaları Ve Çalışma Teknikleri
Toplama Ünitesi Parçaları ve Çalışma Tekniği
Đletim Ünitesi
Depo (Sepet)
3. Pamuk Hasat Makinelerinde Kullanılan Göstergeler, Kumandalar, Semboller
Göstergeler
Kumanda Kolları
Semboller
Đletişimde Kullanılan El Đşaretleri
Kaynakça
4
1.GĐRĐŞ
Ülkemizde, çoğunluğu Ege ve Güneydoğu- Bölgesinde olmak üzere 500 adet kendi
yürür, 2.1-3.8 ton depo kapasiteleri olan makine bulunmaktadır. Kullanılan bu yüksek
kapasiteli hasat makineleri sadece büyük üretim alanlarında ve uzun kullanım
sürelerinde ekonomik olabilmektedir.
Pamuğun mekanik olarak hasadı bitkinin faydalı bölümü olan kütlü
pamuğun(lif+çekirdek) hasat makinesinin sistemleri ile bitki üzerinden alınması
şeklinde gerçekleşmektedir. Pamuğun özellikleri mekanik hasatta toplanan
materyaldeki yabancı madde oranını artırmaktadır.
Mekanik pamuk hasadı pek çok aşamalardan geçerek bu gün için günümüzde yaygın
olarak kullanılan iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlar;
Picker(toplayıcı) adı verilen makinelerle kütlülerin toplanması veya
Stripper adı verilen makinelerle pamuğun kozalı olarak koparılması
şeklinde uygulanmaktadır.
Kütlülerin toplanması şeklindeki hasatta açık kozalardaki kütlünün, bitkiye ve henüz
açılmamış kozalara zarar vermeden toplanması hedeflenir. Bu nedenle, hasat
ekonomiklik durumuna göre iki ya da üç seferde yapılabilir.
Kozaların sıyrılarak toplandığı hasat şeklinde ise; hasat tek seferde tamamlanmak
durumundadır. Bu nedenle kozaların büyük bölümünün açması ve yaprakların donla
beraber düşmesi beklenir. Bazı durumlarda hasadı erken yapabilmek için defoliant
uygulaması da yapılmaktadır. Bu makinelerle hasatta liflerin kozadan ayrılması işi
çırçırlama makinelerine bırakılır. Toplanan pamukta yabancı madde oranı fazla
olduğundan çırçır öncesi de özel temizleme işlemleri gerekir.
Pamuğu kozalı olarak toplayan stripper adı verilen makinelerle hasat günümüzde
ABD hariç diğer ülkelerde hemen hemen kullanılmamakta olan bir hasat şeklidir.
Ülkemizde de koşulları itibariyle kütlü toplayıcı makinelerle hasat yaygınlaşmakta
olup bu modülde de kendiyürür kütlü toplayıcı pamuk hasat makineleri incelenecektir.
Bu iki temel hasat makinesi tipinden ayrı olarak bir
diğer toplama makineleri başaklayıcı tip hasat
makineleri ile toplamadır. Bunlarla diğer tip
makinelerle hasat sırasında, rüzgar, yağmur vb.
etkisiyle yere dökülmüş pamuğun tekrar kazanılması
sağlanır. Yere yakın bölgede çalışan çentikli kayışlar,
kauçuk parmaklı tekerlekler, helissel kanallı bantlar,
testere dişli silindirler, hava memeleri veya bunların
kombinasyonu ile yerden alınan pamuk depoya iletilir.
5
Kütlü toplayıcı tip kendiyürür pamuk hasat makineleri ile hasatta iyi bir tarla hazırlığı,
uygun makine seçimi ve doğru kullanım ile elle toplamaya yakın bir temizlikle kütlü
elde edilebilmektedir. Bu tip makinelerin büyük çoğunluğu ABD imalatı olup,
yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde birkaç yerli firma da bu ve benzeri tipte pamuk toplama
makinelerin imalatına başlamış durumdadır.
Elektronik kontrollü, çepel temizlemeli, önemli fonksiyonları bilgisayar kontrolü ile
destekli toplama makinelerinde iş başarısı tarlanın durumuna göre 1 saate 10-15 da.
olarak tespit edilmiştir. Normal koşullarda bir hasat makinesi 10 saat çalışma
yapabilmeli ve nispi nem ve çiğ yoksa farlarla ışıklandırma altında 24 saat
çalışabilmelidir.
Toplama üniteleri, iğler, nemlendirme düzeni, alıcı kurslar, çepel temizleme, depoya
sevk, depo boşaltma organları gibi komplike bir görevi yapması istenen pamuk
toplama makinelerinin güçlü bir motoru (200-260 HP-6 silindir-turbo şarjlı gibi) vardır.
Kendiyürür pamuk hasat makineleri üzerinde onlarca tehlikeli parçası bulunan
makinelerdir. Đş güvenliği kurallarına uygun kullanılmadığı taktirde ciddi yaralanmalı
ve ölümlü kazalar yaşanması söz konusudur. Bu nedenle doğru kullanılmaları için
ayar, bakım uygulamaların bilinmesi yanında iş güvenliği ile ilgili pek çok bilginin de
son kullanıcılara aktarılması gerekir. Tüm diğer kendiyürür iş makinelerinde olduğu
gibi ülkemizde maalesef bu konuda bir sistem oluşmuş değildir. Elinizdeki bu modül
bir anlamda bu konudaki bir açığı giderme umuduyla hazırlanmıştır.
2. PAMUK TOPLAMA MAKĐNELERĐNĐN PARÇALARI VE ÇALIŞMA
TEKNĐKLERĐ
Bu makineler esas olarak üç kısımdan oluşur:
-Pamuğu açık kozadan alan toplama ünitesi(tamburlar ve sap kaldırıcı)
-Depoya taşıma ünitesi(nakil)
-Depo(sepet)
6
1. Sap kaldırıcı
3. Kabin
5. Sepet
2. Toplama ünitesi(tambur)
4. Nakil oluğu
6. Sepet kapağı
Toplayıcı tip pamuk hasat makinelerinde; yukarıdaki şekilde 1 numara ile gösterilen
bitki kaldırıcıları tarafından düzeltilerek toplama bölgesine giren pamuk bitkisi
üzerinde yer alan kozalarda açmış ve kabarmış durumdaki kütlü pamuk, 2 nolu
toplama ünitesi üzerindeki döner iğlerle temas eder. Bu temas neticesinde kütlü
pamuk toplama tamburu iğlerine sarılarak kozasından ayrılır.
Đğlere sarılan kütlü, ters yönde dönen sıyırıcı elemanlar yardımıyla iğlerin üzerinden
sıyrılır ve serbest kaldığına 4 nolu nakil oluğundaki pnömatik taşıma ünitesi
yardımıyla makine üzerinde yer alan 5 numaralı sepet içerisine iletilir.
Makinenin çalışması ile birlikte dolan kütlü deposu, hidrolik kumandalı bir sistem ile
römork veya taşıma aracına boşaltılır.
2.1. Toplama Ünitesi Parçaları ve Çalışma
Tekniği
Toplama ünitesinde yer alan toplayıcılar
uygulamada iki tipte yapılmaktadır. ABD yapımı
makinelerde kullanılan toplayıcı iğleri yatay
eksende dönen ankastre yapıda iğler; Rusya
yapımı makinelerde kullanılan toplayıcı iğler ise
düşey eksende dönen, iki ucundan yataklı
çubuklara
sarılı,
çentikli
sarmallardan
oluşmaktadır.
7
ABD yapımı makinelerde toplayıcılar iğ formu ve iğneleri taşıyan kısımlar hareket
düzenlerine göre zincirli ve tamburlu olmak üzere iki tiptedir. Zincirli tipler nispeten
daha eski makinelerde bulunmakta olup tamburlu makineler daha yaygındır.
Tamburlu makinelerde toplayıcının ana parçaları; 18-20 kadar iğ düşey bir kirişe
ankastre bağlanmış ve bu kirişlerden 12-15 kadarı bir tambur çevresine dizilerek
toplama tamburunu ve iki tamburun arka arkaya dizilmesi de toplama birimini
oluşturmaktadır.
Toplama
ünitesinin
hafif
olması
toplayıcıların hızlarını ve kam üzerindeki
yükü azaltmakta ve böylece makinenin
daha hızlı çalışması olmaktadır.
Pamuk toplama makinelerinde sıra sayısı 26 arasında değişmektedir.
Toplayıcı ünite üzerinde hidrolikli olarak çalışan algılayıcı pabuçlar bulunur. Bu
pabuçlar tarlaların toprağı ile yapısını iyi bir şekilde takip eder ve böylece aletlerde
koza bırakılmasını önler. Toplayıcı ünite hidrolik olarak belirli bir yüksekliğe
kaldırılarak çamurlu tarlalarda ve tarla başı dönüşlerinde kullanmaya büyük bir
kolaylık sağlar.
Bunlardan iki noktadan yataklanmış dönen iğler açılmış olan kozadan pamuk liflerini
yolarak alırlar. Buradan alınan lifler yukarı doğru kaldırırlar ve döner bir mekanizma
ile lifler iğlerden genellikle hava akımı vasıtasıyla taşınırlar. Đğlere hareket veren
mekanizmada bulunan kamın yapısı ve malzemesi toplayıcının kalitesi üzerinde
önemli etki yapar. Toplayıcı ünitede sistemi taş vb yabancı maddelere karşı koruyan
bir kavrama düzeni mevcuttur.
Toplama işlevinin yerine getirilebilmesi, tamburların birbirinin tersi yönde dönmesi ile
gerçekleşir. Dönüş hareketi pamuk hasat makinesinin ilerleme hızı ile de eşgüdümlü
olmak durumundadır. Tambur çevresine yerleştirilmiş olan iğler hem tambur
çevresinde hem de kendi eksenleri etrafında dönerler.
8
Toplayıcı mekanizmasının en önemli parçası iğlerdir, iğlerin
yapısı derin yivli ve tırtırlı olup bu sayede liflerinin ayrılması
çok zor olan pamuk çeşitlerini de toplayabilirler. Yapıldıkları
malzeme gereği esneme özellikleri yoktur.
Konik iğli tiplerde pamuğu açılmış kozalardan toplayan iğler, düşey
eksen etrafında dönen tamburlara dizilmiştir.
Her tamburun karşısında yay kuvveti ile bastırılmış ayarlanabilir bir
baskı plakası toplama bölgesinde pamuk bitkisini iğlere doğru
sıkıştırmaktadır.
Toplama sırasında her bir döner iğ ızgara aralıklarından geçerek
toplama bölgesindeki kozanın kütlüsünü çevresine sararak alır ve
bitkinin diğer kısımlarına zarar vermeden geri çekilir.
2.2. Đletim Ünitesi
Toplayıcı ünitelerden pamuğun alınıp depoya (sepet) aktarılması hasat edilen
pamuğun kalitesi üzerine önemli bir etki yapar. Bu iletimde havanın kullanılması ve
depoya gelinceye kadar iğin olabildiği ve yerle teması (sürtünmesi) istenir.
Yandaki şekilde John Deere pamuk hasat makinesine ait
hava ile iletişim sistemi görülmektedir. Burada motorun
bulunduğu yerdeki bir fan (A) , B hortumu yoluyla ılık
havayı C memesine üfler. Hava pamuğu depoya aktaran
konveyörün girişine geldiğinde D kısmında bir emiş
yaratır. Bu da pamuğun alıcılarının bulunduğu alan ve
konveyör kanalından (E) sepeti içine üflenir. Böylece
tarlalardan çevreye pamuk sadece iğ ve alıcılardan
temas eder. Bu şekilde lif içindeki tohumun (çiğit)
yaralanması veya ezilmesi en az indirilmiş ve kalite
korunmuş olur.
2.3 Depo (Sepet)
Pamuk hasat makinesinin kapasitesini artırmada önemli rol oynayan kısımlarından
biri de depolardır. Depo içerisinde yer alan belli başlı mekanizmalar; depo boşaltma,
yayıcılar, ve sıkıştırıcı düzenlerdir. Depo boşaltma; şekilde görüldüğü gibi hidrolik
devirmeli tipte olabileceği gibi deponun içerisinde yer alan zincirli konveyörlerle de
sağlanabilir. Depo hacminin büyük olması yüksek çatılı tasarımlarda problem olabilir.
9
Đş güvenliği açısından depo hareketindeki önemli konular ise deponun boşaltılması,
deponun üst kapağının kaldırılması- indirilmesidir. Deponun boşaltılması için depo
içerisinde farklı hareket sistemleri bulunabilir.
Bazı hasat makinelerinde sepet altında, sepetin bakım ya da gözlem amacı ile tam
olarak kaldırıldığında aşağıya düşmemesi ve pozisyonunu koruması amacıyla
güvenlik kilitleri kullanılır.
Hasat edilen bitkinin özelliği pamuk toplayıcıların (Cotton Picker) çalışması üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir. Lifin kozadan koparılmasına farklı çeşitler farklı dirençler
göstermektedir. Bu nedenle bu çeşitlerde oluşan kayıplarda birbirinden farklıdır.
Hasat zamanı bitkideki yüksek nem oranı üründeki yabancı madde miktarını
azaltmaktadır. Yine yüksek boylu bitkiler küçük boylu olanlara göre daha fazla
yabancı madde miktarına yol açmaktadır. Ülkemizde Nazilli Pamuk Araştırma
Enstitüsünde hasatta ürün kayıpları üzerine yapılan çalışmalarda makineli hasat
kaybının % 14’e kadar çıktığı ve yabancı madde miktarının Sawginde çırçırlanan
kütlü pamuklarda % 1,5, rollerginde çırçırlananlarda % 7-8 daha fazla olduğunu
göstermiştir.
Pamuk hasat makinelerinin iş kalitesine toplayıcı ünitenin ayar imkanları (sıralar
arası, aşağı yukarı, sap kaldırıcı, iğler vb.) ve özellikle hasat edilen materyalin takip
ettiği yol ile deponun yapısı ve boşaltma tertibatı da önemli bir rol oynamaktadır.
3. PAMUK HASAT MAKĐNELERĐNDE KULLANILAN GÖSTERGELER,
KUMANDALAR, SEMBOLLER
3.1. Göstergeler
Pamuk hasat makinelerindeki göstergeler, kumanda kolları ve uyarı düzeneklerinin
tasarımında ergonomik kriterler yanında operatörlerin hasat esnasında pamuk hasat
makinesinde olup biteni kolayca anlayabilmeleri ve kontrol edebilmeleri için birtakım
kullanma ve uyarı sembolleri kullanılmaktadır
10
Pamuk hasat makinelerindeki bazı kullanma ve uyarı sembolleri
3.2. Kumanda Kolları
Eski tip pamuk hasat makinelerinde ünitelerin kullanımı ve kontrolleri; mekanik,
hidrolik ve elektrikli sistemlerle sağlanmakta idi. Son on yıl içerisinde ölçme tekniği,
kontrol ve güç aktarımı alanlarında önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler
günümüz pamuk hasat makinelerine uyarlanarak yeni komuta kontrol sistemleri ve
bunların kullanılmasını sağlayan yeni semboller oluşturulmuştur.
11
Yukarıda yeni bir pamuk hasat makinesine ait kumanda kolları görülmektedir. Genel
olarak tüm yeni makinelerde bulunan hidrostatik kumanda ile sağ-sol ünitelerin ayrı
ayrı ya da tümü kaldırılıp –indirilmektedir. Ayrıca; yükseklik algılama ve sepet
konveyörü hareketi de hidrolik kumanda sistemleri ile sağlanmaktadır.
Aşağıda yeni tip pamuk toplama makinelerinde operatörün iş güvenliği açısından
önem taşıyan bazı kumanda sistemleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir:
Tambur/Sepet Seçme Düğmesi
Bu düğme ile çok fonksiyonlu kumanda levyesinin tamburları mı sepeti mi kontrol
edeceği ayarlanır. Düğmenin üst tarafına basılırsa, tambur kontrolleri devreye girer
ve sepet kontrolleri devreden çıkar. Düğmenin alt yarısına basılırsa sepet kontrolleri
devreye girer ve tambur kontrolleri devreden çıkar.
Hidrolik Kilitleme Düğmesi: Đki konumlu bu düğme şu şekilde çalışır.
Düğmenin üst yarısına basarak tüm selenoid valflerine giden akımlar kesilir.
Tamburlar ve sepet kontrolleri etkisiz hale gelir. Tamburlar kilitlenir ve kaldırılıp
indirilemez. Düğmenin alt yarısına basıldığında ise tüm hidrolik sistem valfleri tekrar
çalışır hale gelir.
8 hidrolik kilitleme düğmesi
12
Kabin içinde yer alan aşağıdaki kumandalarla ilgili ünitelerin harekete geçirilmesi
operatörlerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Bunlardan değişik makinelerde bulunan bazı
kontrol sistemleri şunlardır;
Tambur/sepet seçme düğmesi kontrolü
Tambur kontrol kumandası
Nemlendirme sistemi basıncı
Otomatik yağlama
Sepet kapağı kontrolü
Sepet kaldırma/indirme
Sepet boşaltma pozisyonu
Sepet boşaltma taşıyıcısı kumandası
Yine kabin içersinde hasatta meydana gelen sıkışma ve
tıkanmaları ikaz eden göstergeler de yer almaktadır.
Pamuk hasat makinelerinin güvenli kullanımı için makinelerin birçok yerinde güvenlik
çıkartmaları mevcuttur. Bunların ne anlama geldiğini anlayıp işaret ettiği dikkat, uyarı
ve tehlike mesajlarının gereği olarak neler yapılabileceği etraflıca düşünülmelidir.
Eski pamuk hasat makinelerde kullanmayla birlikte kayıp olan çıkartmaları
firmasından temin edilmelidir.
Pamuk hasat makinesi operatörleri ve yardımcıları arasında iyi ve anlaşılır bir iletişim
kazaların azalmasını sağlar. Emniyet sembolleri, uyarı levhaları, kullanma- bakım
kitapları, açıklayıcı çıkartmalar ise emniyetle ilgili iletişimi desteklerler.
3.3 Semboller
Pamuk hasat makineleri üzerinde yer alan güvenlikle ilgili semboller/piktogramlar
yıllara bağlı olarak değişik standartlarda makineler üzerinde yer almaktadır. Eski
makineler üzerindeki standartlar OSHA/ANSI Z 535.2 standardına göre üretilmiş olup
uluslar arası piyasada geçerliliğini yitirmiştir.
Eski güvenlik sembollerinde aşağıda görüldüğü gibi Dikkat, Tehlike, Uyarı sözcükleri
yukarıya, güvenlikle ilgili verilecek mesaj ise hemen altına yazılmıştır. Bazı güvenlik
sembolleri ise makinenin kullanıldığı ülke dilinden bağımsız olması için ISO 11684’e
göre üretilmiş olup sadece şekil ihtiva etmektedir.
ANSI Z535.4 standardına göre güvenlik etiketleri “minimum
güvenli görüş mesafesine” konmalıdır. Bu ifadeden kişinin
etiketi okuduğunda tehlikeden kaçınmak için hala zamanının
olacağı bir uzaklık anlaşılmaktadır.
13
Eski güvenlik işaretleri ve anlamları:
Emniyet – uyarı sembollerini çoğu tarım makinelerinin üzerinde ve kullanma – bakım
kitabında görebilirsiniz. Bunlar;
Dikkat! Tehlikeye karşı uyanık olun! Emniyetinizle ilgili gibi anlamlar taşırlar.
Bunlardan kırmızı zemin üzerinde olanı makinelerin üzerinde , siyah zemin üzerinde
olanı ise kullanma – bakım kitabında yer alır.
Semboller genellikle sinyal sözcükleriyle beraber kullanılır. Bunların anlamları
aşağıda açıklanmıştır:
TEHLĐKE, Çok ciddi, potansiyel bir tehlikenin varlığını gösterir. Eğer gerekli emniyet
tedbirleri alınmazsa, bu tür bir tehlikeye maruz kalma büyük bir olasılıkla ölüme veya
şiddetli yaralanmaya yol açar. Bazı ithal veya ikinci el pamuk hasat makinelerinde bu
ifadelerin genellikle Đngilizcelerine de rastlanılabilir. Bu anlamda DANGER kelimesi
TEHLĐKE anlamına gelmektedir. Bu kelimenin görüldüğü yerlerde uyulmadığı taktirde
ciddi tehlikeler meydan gelebilecek yasak bir uygulamanın belirtildiğini aklınızdan
çıkarmayınız.
UYARI, Tehlike sözcüğüne göre daha az risk, yaralanma veya ölüm tehlikesi riskini
belirtir. Bazı ithal veya ikinci el pamuk hasat makinesilerde bu ifadelerin genellikle
Đngilizcelerine de rastlanılabilir. Bu anlamda WARNING kelimesi UYARI anlamına
gelmektedir. Bu kelimenin görüldüğü yerlerde ağır yaralanmaya neden olabilecek
potansiyel ya da görünür-görünmez bir tehlikenin olduğu bilinmelidir.
DĐKKAT, Operatöre emniyetle ilgili takip edilmesi gereken yolu anlatmak için
genellikle daha az tehlikeli durumlarda kullanılır. Dikkat! işareti potansiyel bir riske
işaret eder. Eğer durum göz ardı edilirse, küçük veya orta dereceli bir yaralanma ile
sonuçlanabilir. Bazı ithal veya ikinci el pamuk hasat makinesilerde bu ifadelerin
genellikle Đngilizcelerine de rastlanılabilir. Bu anlamda CAUTION kelimesi DĐKKAT
anlamına gelmektedir. Bu kelimenin görüldüğü yerlerde pamuk hasat makinesi
kullanma bakım talimatlarına ve geçerli güvenlik kurallarına uygun davranılması olası
küçük veya orta dereceli yaralanmaları önleyecektir.
14
Kırmızı zemin üzerinde beyaz ünlem şeklindeki tehlike işareti
üçgen şeklinde olup, pamuk hasat makinelerinde meydana
gelebilecek tehlikelere karşı operatörü uyarmak üzere diğer bilgi
işaretleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bunların yerleri kullanma
bakım kitabında da belirtilmektedir.
Pamuk hasat makinesinin üzerinde yer alan ek uyarı ifadesi ÖNEMLĐ- IMPORTANT
ise pamuk hasat makinesinin güvenliği için olup bu uyarıyı özel talimatlar takip eder.
ÖNEMLĐ olarak belirtilen bu uyarı ile ilgili istenilen uygulamalara aynen uyulmalıdır.
Bu talimatlara uyulmadığı taktirde pamuk hasat makinesinde istenmeyen durumlarhasar meydana gelebilir. Bu uyarı ile pamuk hasat makinesi hareketli veya hareketsiz
sistemlerinde, oluşabilecek her türlü hasara karşı operatör-pamuk hasat makinesini
çalıştıran- tamir-bakımını yapanlar uyarılmaktadır.
Yeni makinelerde Uluslararası Standartlar Enstitüsü ISO tarafından yapılan iki panelli
resimli semboller kullanılmaktadır. Bunlarda birinci levha zararın doğasını, ikinci
levha ise zarardan kaçınılması gerektiğini ifade eder. Levhaların arka planı sarıdır.
Kırmızı olan yasaklama sembolleri ise şu şekildedir:
3.4. Đletişimde Kullanılan El Đşaretleri
Pamuk hasat makinelerini çalıştırırken gürültüden dolayı sözlü talimatların
anlaşılması güçtür.. Bu nedenle operatör ve yardımcılarının kolay anlaşılabilmeleri
15
için standart el işaretleri geliştirilmiştir. Bunları öğrenmek emniyetli bir çalışma
açısından gereklidir.
Bu işaretleri öğreniniz ve etrafınızda sizlerle birlikte çalışan operatör yardımcısı ve
hatta hasadı yaptığınız tarladaki diğer kişilere(tarla sahibi, traktör sürücüsü vb.)
öğretiniz ve işaretlere yüklenen anlamlar konusunda hem fikir olunuz.
Motoru çalıştır
Motoru stop et
Bana doğru hareket et
Beni takip et
Hareket et
Hızlan
Yavaşla
Ekipmanı indir
16