ContactPrimer

Transkript

ContactPrimer
ContactPrimer
Brüt Beton Astar
Ürün Tan :
ContactPrimer yüzeylerin emicili ini dengeleyerek, daha sonra uygulamas yap lacak s van n çatlaks z donmas
sa layan ve yüzeylere yap ma gücünü art ran, mineral dolgular içeren, dispersiyon esasl , brüt beton ve emici
olmayan parlak yüzeyler için formülize edilmi alç ve çimento esasl s va harç alt nda kullan labilen astar.
Kullan ld Yerler:
ç ve d mekânlarda,
Duvar, tavan veya zeminlerde,
Beton, brüt beton, ta ve ta türevi tu la, bims tu la, briket, kireç ta
D cephe
yal m sistemleri alt nda, parlak yüzeylerde.
vb. tu la örülü yüzeylerde,
Özellikler:
S va suyunun yüzey taraf ndan h zl emilmesi nedeniyle s van n çatlamas engeller.
Uygulama yüzeyinde hava kabarc olu mas önler.
Her tür alç ve çimento bazl s van n çekme ve kuruma sürelerini dengeler.
Yap ma mukavemetini art rarak ve çatlaks z kurumalar sa lar.
Tam kurudu unda film tabakas olu turur.
Sertle tikten sonra suya, sürekli neme ve dona kar dayan kl r.
Yüzeylerin yap ma mukavemetini artt rd ndan dolay , Bostik ContactPrimer üzerine uygulanacak
malzemelerin sarfiyat da azalt r.
Üzerine alç , çimentolu ve anhidrit s va, mineral s va ve boya yap labilir.
Yanmaz.
Bay nd rl k Poz no: 04.503/2
Teknik Veriler:
Uygulanabilir kal nl k (mm)
Birim hacim a rl (kg / lt)
lk kuruma süresi (dakika)
Son kuruma süresi (saat)
Uygulama için ortam s cakl
Teknik bilgiler +20°C hava s cakl
Max 0,5
1,6 ± 0,2
120
24
+5°C ile +35°C aras
na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir.
Uygulama Öncesi Haz rl k:
Uygulama yüzeyi sa lam, çatlaks z ve yük ta yabilir özellikte olmal r.
Uygulama öncesinde toz, tortu, çimento, boya kal nt lar ile ya ve kal p ya gibi ay
özelli i olan maddeler
yüzeyden temizlenmelidir.
Bozuk, y pranm ve zay f yüzeyler yüzeyden ar nd lmal r.
Uygulama yap lacak yüzeylerin slak veya gere inden fazla nemli olmamas na dikkat edilmelidir.
Brüt beton veya cilal beton yüzeyler gibi çok kaygan yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce, yüzeylerin
taraklanmas tavsiye edilir.
Uygulama:
Bostik ContactPrimer yakla k 5 kg temiz su ile temiz bir kova içerisinde, dü ük devirli bir kar
homojen bir renk olu ana kadar kar
lmal r.
Daha sonra, elde edilen kar m badana f rças , rulo f rça vb. f rçalar ile yüzeye sürülür.
Uygulama esnas nda yüzeyde topakla ma olmamas na dikkat edilmeli ve malzeme s k s k kar
Yüzeyin özelli ine göre havaland rma ve kuruma zamanlar na dikkat edilmelidir.
yard
lmal
yla
r.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015
Sarfiyat:
Uygulanan her kat için yakla k 0,2 kg / m² sarf edilir.
Sarfiyat miktarlar teorik de erler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamas yap lmas
tavsiye ederiz.
Ambalaj:
15 kg’l k plastik kovada.
Depolama:
Dona ve a r hava artlar na kar korunmal r.
Serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
Aç lm ambalaj n a
derhal kapat lmal r, a
aç k unutulmu bidonlar imha edilmelidir.
Depolama ömrü maksimum 12 ayd r.
Güvenlik Önlemleri:
Genel in aat yap m kurallar ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015

Benzer belgeler

AquaRoll Easy - UV

AquaRoll Easy - UV durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı