Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
FIRAT UNIVERSiTESI HASTANESI
DONER SERMAYE ISLETME BIRIMI
ELAZI6
TEKLiF |STEME FORMU
11072016
lstem No
Talep Eden
:27145:16ノ 3482
Blrim
:
G06Us
HASTALTKLART KLlN16l
Frrat Unlversltosl Hastanesl ihtlyacr malzeme/hizmet satun aftnacaktr. Flyat teklif agagrda belirtilen tarlh
vo aaatto Doner Sormayo Satn alma Blrlmlne bizzat, faks veya posta ile tesllmlnl rlca ederim.
'l- Malzeme/hizmet tesliminin kag giinde yaprlac€ornrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim siiresi '10 giin olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gon igin fatura tutannrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk uzerinden kesileceKir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 90n olmal ve Uron markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verilec€ktir. Belirtilmemosi
durumunda KOV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin dngdrduou gartlar drgrnda, lirma tarafrndan 6deme gUnU vb. talepleri
ieklifl erinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayac€ktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gdstereceoi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tum giderler satrctya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki 0rtinlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktlr.
5- Teklif
mektubunda silinti
ve
kazrntr yaprlmayac€ktrr. Son teklif verme tarih
ve
saatinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gdrdug0 takdirde bu s0reyi uzatabilir.
&. Firma alacailarrnr sadece banka ve finani kurumlarrna harcama yetkilisinin (Baghekimlik MakamD izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.$ahtslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dncesi uygunluk yaztstaltnacaktrr.
7- trObi riralzeme, ilag ve kit altmlannda Saghk Bakanhgnrn TITUBB kayrdr gereken or0nlerin kayttlt olmasr halinde alm
yaptlac€kttr. UrUnOn imalat9t veya ithalatgst oimadrlr durumlarda ilgili sahcrnrn bayi olduguna dair TITUBB kay( ve bildirimi
irinacaktrr. Teklif meKubdda 0ga kodu ve ayflca firmanrn xlx de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve sUT kodu gereken iirunlerin
kodunun betirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalarrn teklifi degerlendirmeye atnmayacakltr. Sosyal govenlik Kurumu negatif
tistesinde bulunan trbbi malzemaler alnmayacak. ahnsa dahi nagatif listeden grkmadtkqa fatura bedeli tidenmey€cektir. KIK
kavdrntn vaotlmamast ve kavdrn q0ncellenmemosi malzeme aindrLtan sonra malzomenin negatif listeye dusmesi gibi malzeme
fainakh (uruma ait SGK kesinti tuiarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgiliirma tarafrndan karfllanacahtr.
8-'Saotrk Uygulama Teblioinde yer alan ttbbi malzemeler igin SUT kodu, Tebliode yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif meKubunda belirtilecektir.
an kanun.gereoi ilgili mercilere
bildirim vaortarak. firma idar;nin belirleyeceii sore igerisinde dogrudan temin alrmlanna igtirak edemeyecektir.
ii: ie(nif SartnimEde temtrOagiclhiz/malz,ime ahmrn-a ait garantl _6ng0dlimesi durumlnda tesllmatta banka
tiimlnal rirltitu6u veatecef yada- nakit 0zerlnden %3 (FatuE bedoll oze ndon KDv Harlg) teminat keslntlsl
yaprlacakftr.
'tZj Sioaris sonrasr teslimi vaotlan mauhizmet ahmlannrn ddemeye esas evraklaflntn tanzimine moteakip Saymanllk kayltlarrna
atrndrdr tarihten itib aren
2i9_.gl00dg_ Odenecektir. Satrnalma biriminin siparigine motakip teslimat yapllacaktrr.
SonTesiimTarihasaatl`
1
le.o+- ?-o\b
MALZEM酬 :ZMET L:STES:
Malzeme Cin3l
Srra N Malzeme Kodu
ALLER」 ENLER OT KARIs:M1
Aclk:ama
M:ktarl B:"ml Bi‖ m
20,O
2
150030409074
3
150030409086
ALLER」
ENLER
20.0
150030409085
FARINAE
ALLERJENLER
20,0
5
15oo3o4o9oi
s
DERMATOPHAGOIDES
PTERONYSSINuS
POZITIF KONTROL
-
-
-- "nEGAilF
aoMioL
i寵 i HaS・ neJ∞ ner S●
拙F3:J夢 盤需
KDV orani%
TEST
TEST
DERMATOPHAGOIDES
■ 50030409019
6 -
Fiyat:
20,O
TEST
20'0
TEsr
畔iF器麗躍器10Ч鍋■::珈 ndmaand odu"
Sayfa
1
7
150030409083
8
150030409023
ALLERJENLER CAT EPITHELIA
bLRIILSヤ
IACAc KA点 iolM11
20,O
TESr
TEST
9
。
一
1
150030409024
DERI予 ESTIス δス9 KARlslM 1
20 0
TEST
150030409021
DERI TESTI YABAN1 0T
20.O
TEST
――― ― ―
錮 Rり y
_
11
150030409015
Adres:
Flra1 0o∼ orslesi Haslanesi DOner Semaye llleme Modor10o0
Te::
20,0
0424 233 35 55
DERI TESTILATEKS
Fax: 04242339040
20,O
TEST
HAZAR V D :3860437404
EPOSTA:[email protected] edu tr
Sayfa2
PRICK TEST SOTISYONU TEKfiIK
2
1
'ARTNAMESI
A.tilcr tl|Gtcrl ortrnd ottttldtEl llllldc doluE Fp mq olmab ve
demleLkll olmelrdrn
4 ■ 6.7.3.
S―
―
kepcktrn Lrtcr
Ardlenler 3 ml'llk vcyg 5 rl'lllt mbaletbr lfcrlriude olmabdr.
Tat rotiryonlenadr dlorlcnler 7c50 Gllbcrol lgerel [email protected] rdlnc lgerLlnde
064 tretrol llc Prerenc cdlln[ olmeh ve de Pnotcln Kou.ltmryonu
eoz0ldllr0lerck
40UH000 PNU /M unrrlln rrelndl 85$9.45 g/l Nelnumcblond l.&22 g/l enrtnda
3
2ギ tド
qlge
Pbenol lgcrmelidlr.
Andlcdcr lh bf ltlc 0zel muhrfrzr reld .trn [crct lz olrnl vcrilocdla
ArdJcdcr cn rventeJb tckllf rumru lltur ! ottn krtdogulden tecllcccldn
Tel lf cd c[ rlcrJerler mh prlcldc! tcltll lntdlcr pencllerc ludlrycncbllmelldlr.
ヽ 1::
rlerler 2.8 Cc ltrbll ol.Irl. ddrnrbllmddlr.
Tckltf edlten prlck tcrt mdJanlcrt T'C s.tld( B.brha [rc E zrc&t GGIGI
M0d[rl[0udcn drnrnq Ruhretr Ye Ko rol Bclgcalnc rrhlp olmelrdrr.Tctdlf cdllcn
arlljcnt.rc rtt TITITBB kryltl.n lbde dosyrlrnde ruuulmdr leyet TITIIBB bydt yok ItG
0r0nc rtt I(APSAM DI$I yrzrt ltelc do.yr$rd. rululm.Itdlr.
Telrtlf edllca
SOLUNUM PANEu
AaC:
:
3UGDAV UNU
MAR::
BAUT ETI
l
‖U8UBAT M欧
…
YABAN:OT POLEN:
P02rdF
NECA● F
G:DA G:DA PANEIJ
YUMURTA
TAVUK E■
KED:EP陸 」
AKAR:
oT Mlx●
′ ■・
i
KOYUN I■
F:NDIК
LATEX
MANTAR
,OZlllF
NECATIF
,
/
ノ
,
PrOf Dr
押 朧
k
′
ヽ
`
卜、

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 90n olmal ve Uron markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verilec€ktir. Belirtilmemosi durumunda KOV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin dngdrduou gartl...

Detaylı