Hâcet namazı

Transkript

Hâcet namazı
Hâcet Namazına Çağrı
-Cenâb-ı Allah’a arz edilen ihtiyaçlar, el açanların himmet hislerine göre farklılaşır. Kimileri, hayırlı eş,
salih çocuk, geniş ev, bol rızık gibi isteklerinden dolayı hâcet namazı kılarlar; adanmış ruhlar ise, gece
gündüz i’lâ-yı kelimetullah hesabına ve ülkemizin beratı adına yalvarıp yakarırlar.
-Bir ihtiyacı, sıkıntısı, derdi ve isteği olan kimse dört rekât namaz kılar, Cenâb-ı Allah'ı sena eder,
Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm), Enbiya-ı İzâm’a, Melâike-i Kiram’a ve selef-i salihîne
salat ü selâm getirir, ümmet-i Muhammed’e dua eder, sonra şöyle yakarışa geçer ve ardından da ihtiyacını
zikreder:
ِ ِ ‫ا حمذ‬
ِ ‫َل ِإلً إَِل اَّلل الح ِليم الكشِ يم سثحان‬
ِ ‫ُجث‬
ِ ‫اَّلل س ِب ا ْلؼش ِش ا ْلؼ ِظ‬
ِ ‫َّلل سب الؼال ِميه أاسأالك م‬
‫اخ‬
‫يم‬
‫ا‬
‫ا ْ ا ْ ُ ا ا ِّ ْ ا ا ا ْ ُ ا ُ ا‬
ْ ‫ا ا ا ا اُ ْ ا ُ ْ ا ُ ُ ْ ا ا ا ا ّ ا‬
ِ ‫سحم ِر اك َػ ِاام م ْ ِ ش ِذ اك َا ْل ِؼ م اح ِمه ُ ّ ِ ار ْو ٍبة َا ْل ا ِى‬
‫الّس اَل ام اح ِم ْه ُ ّ ِ ِإ ْث ٍبم اَل اذ اذ ْع ِلي ار ْوثا‬
ْ ‫ا ْ ا‬
‫ا‬
‫يم اح م ْه ُ ّ ِ ت ٍبِّش اَ ا‬
‫ا‬
‫ا ْ ا‬
ً
‫ا اا ا ا ا‬
ِ ِ
. ‫يه‬
‫اج ًح ٌِي ال اك سِ ً ا إ اَِل يرٍا يا أاسحم‬
‫إ اَِل ا ا ش اذ ًُ اَ اَل اٌ ًّمما إ اَِل شجرً َ اَل ح‬
‫الشاحم ا‬
ْ
‫ا ا ْاا ا ْ ا ا ا‬
‫اا ْ اُ ا ا ا ا‬
ِ ِ ِ
‫ا‬
‫اَّللُ ا ْل اح ِليم ا ْل اكشِ يم‬
‫يما ااوُُا ِ ِيً يخر ِل ُن َل إِلً ِإَل اَّلل الؼ ِلي الؼ ِظ‬
‫ِلً ِإَل ا ا‬
‫يم َلا إ ا‬
‫اال ّل ٍُ ام أ ْو اد اذ ْح ُك ُم ات ْي اه ػ اثاد اك ا‬
ُ
ُ
ُ ‫ا ْ ا ُ ا ا ا ا ا ُ ْ ا ُّي ْ ا‬
ِِ
ِ
ِ ُ‫ان س ِب الّسـم‬
ِ ‫اخ الّسـث ِغ َس ِب ا ْلؼـش ِش ا ْلؼ ِظ‬
.‫يه‬
‫يم اا ْل اح ْم ُذ اَّلل اس ِّب ا ْل اؼا الم ا‬
‫ا‬
‫سـ ُ ْث اح ا ا ّ ا ا‬
ْ‫ا ْ ا ا ّ ا‬
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
‫يم ٍُ اما‬
‫يه ِإ ارا اد اػ ُْ اك اس ْح ا‬
‫مان ُّي‬
‫ية اد ْػ اُج ا ْل ُم ْ اط ِّش ا‬
‫اال ّل ٍُ ام ااش اـف ا ْل ا ّم ُم ا ِّش اج ا ْل اٍ ّم ُم ِج ا‬
‫الذ ْو ايا اَ ْاَلخ اشج اَ اسح ا‬
ِ ‫ٌز ِي ِت ا ا ِااٍا َ اوج‬
ِ ‫ااسحم ِىي ِ ي حاج ِري‬
. ‫اك‬
‫اح اٍا اس ْح ام ًح ُذ ْ ِى ِيىي ت اٍِا اػ ْه اس ْح ام ِح ام ْه ِس اُ ا‬
‫ا ا ا‬
‫ا ا‬
ْ ‫ْ ا‬
“Halîm ü Kerîm Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin
Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri,
gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü
günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder,
Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.
Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah'tan başka ilah
yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim.
Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey
dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni
başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et.”
-Onulmaz gibi görünen bir derdi, bir hastalığı olan kimse de abdest alır, iki rekât namaz kılar; hamd ü
sena, salat ü selam ve ümmete dua ettikten sonra şu tevessülün akabinde ihtiyacını dile getirir:
ِ
ِ
ِ
‫اج ِري‬
‫اللٍم ِإ ِوي أاسأالك َأاذُجً ِإليك تِىثِيـِك محم ٍبذ وثِي‬
‫ ايا ُم اح ام ُذ ِإوّي أا اذ اُ اج ًُ ت اِك ِإ الى اس ّتِي ي اح ا‬،‫الش ْح امح‬
‫ا ّ ُ ا ّ ْ ُ ا ا ا ا ا ُ ا ْ ا ا ّ ا ُ ا ا ا ِّ ا‬
.‫ اال ّل ٍُم ا ا ّ ـِ ْؼ ًُ ِ ي‬،‫اٌ ِز ِي ِل ُر ْ ا ى ِلي‬
‫ا‬
‫ا‬
“Allah’ım Sen'den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed'i vesile edinerek Sana
teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm) şu hacetimin yerine getirilmesi için seni
vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allah’ım peygamberimizi hakkımda şefaatçi eyle.”

Benzer belgeler