İndir - Tebliğler Dergisi

Transkript

İndir - Tebliğler Dergisi
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
CİLT: 79
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
NİSAN 2016
SAYI: 2703-EK
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 18
Karar Tarihi : 15/04/2016
Konu
: Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi
(7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2017-2018
Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre
uygulanması,
Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,
Kurulumuzun 22/08/2007 tarihli ve 146 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Seçmeli Düşünme
Eğitimi Dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 6 ve
7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması
hususunu uygun görüşle arz ederiz.
Doç. Fatma Elif KILINÇ
ÜYE Kâmil YEŞİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
ÜYE ÜYE
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Dr. Hatice YILDIZ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Kurul Başkan V.
UYGUNDUR
…/03/2016
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Nisan-EK 2016 - 2703
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
305
DUYURULAR
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Sayı
: 96732399-116.03-E.4467472
20/04/2016
Konu : 2016-2017 Öğretim Yılında
Okutulacak Ders Kitapları Listesi
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Eğitim Araçları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi
: 12/09/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.
2016-2017 Öğretim Yılında okullarda okutulacak ders kitaplarının listesi, ilgi
Yönetmeliğin 27. maddesi hükmü gereğince Tebliğler Dergisi’ nde duyurusu yapılmak üzere
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Kurul Başkan V.
Ek: Liste
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
306
Nisan-EK 2016 - 2703
KABUL EDİLEN DERS KİTAPLARI LİSTESİ
(Kurulda Görüşülme Tarihi 04/02/2016-10/02/2016)
S.N.
KİTABIN ADI
1
Ortaöğretim İngilizce 9
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı,
Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
KODU
4996
4997
4998
2
YAZAR/
YAZARLAR
HİZMET BİRİMİ/
YAYINEVİ
OKUTULMA SÜRESİ
Kök-e Yayıncılık
Eğitim Tic. Ltd.
Şti.
2016-2017 Eğitim
ve Öğretim Yılından
itibaren 5 (beş) yıl
MEB/
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
2016-2017 Eğitim
ve Öğretim Yılından
itibaren 5 (beş) yıl
Pınar
ÖZMEN
Yıldırım Yayınları
San. Tic. Ltd. Şti.
2016-2017 Eğitim
ve Öğretim Yılından
itibaren 5 (beş) yıl
Neslihan
ATCAN
ALTAN
Cem Veb Ofset
San. Tic. Ltd. Şti.
2016-2017 Eğitim
ve Öğretim Yılından
itibaren 5 (beş) yıl
Nuray BAYRAKTAR
Ata
Dershanecilik
Kitapçılık
Yayıncılık
Matbaacılık
Eğitim Turizm
İnş. San. Tic.
Ltd. Şti.
2016-2017 Eğitim
ve Öğretim Yılından
itibaren 5 (beş) yıl
Özdağ
YAZICI
Didem BİLEN
Mümin ŞEN
Ortaöğretim İngilizce 9
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı,
Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
4999
5008
5007
Hülya ŞEN
Özlem
AKÇAY
Yunus İNAN
Erden EL
3
Ortaöğretim İngilizce 9
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı,
Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
4
Ortaöğretim İngilizce
10
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı,
Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
5
Ortaöğretim İngilizce 9
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı,
Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
4982
5019
5020
5013
5015
5016
5024
5032
5033
Nisan-EK 2016 - 2703
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
307
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1. Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı..........................304
2. Duyurular......................................................................................................................305
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 17
0 (312) 413 19 13
Fax: 0 (312) 417 14 61
EĞİTİM ARAÇLARI VE YAYIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI – ANKARA 2016