Ücret tarifesi için tıklayınız... - Antalya Serbest Muhasebeci Mali

Transkript

Ücret tarifesi için tıklayınız... - Antalya Serbest Muhasebeci Mali
ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
TABLO 1
1.GRUP İLLER (TL.)
T
K
B
I
1
A
B
C
D
E
2
3
4
A
B
C
D
İŞİN MAHİYETİ
DEFTER TUTMA
İşletme Defteri
Taşımacılık, Hizmet, Alım ‐ Satım
İmalat ‐ İnşaat
Zirai Kazançlar
Apartman ve Site Yönetimi
Dernek ve Vakıflar
Serbest Meslek Kazanç Defteri
Dernekler ve Vakıflar
a ‐ Merkezler
b ‐ Şubeler
Bilanço Esasına Göre Def.
Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
a ‐ Hizmet
b ‐ Alım ‐ Satım
c ‐ İmalaat ‐ İnşaat
Hisseli Komandit ve Limited Şti.
a ‐ Hizmet
b ‐ Alım ‐ Satım
c ‐ İmalaat ‐ İnşaat
Anonim Şirketler
a ‐ Hizmet
b ‐ Alım ‐ Satım
c ‐ İmalaat ‐ İnşaat
Kooperatifler
a ‐ Köy Kalkınma ve Orman
b ‐ Esnaf Kefalet
c ‐ Turizm ‐ Tüketim
d ‐ Taşımacılık
e ‐ Ür ‐ Sat. Ve Yapı (İh.Us.)
f ‐ Yapı (Emanet Usulü)
İŞÇİSİZ
1 ‐ 3 İŞÇİLİ 4 ‐ 9 İŞÇİLİ
10 Ve Daha fazla İŞÇİLİ
117
168
106
124
142
166
136
183
124
136
153
177
150
233
148
148
171
189
208
292
189
195
224
236
166
83
177
94
189
106
265
136
318
344
370
344
370
396
370
396
428
428
457
473
370
428
473
396
454
499
428
481
526
454
499
578
478
525
578
525
578
649
602
625
726
720
743
844
148
166
360
389
413
430
166
177
389
401
430
454
177
189
401
430
454
478
207
212
454
478
502
525
DİPNOT : Resmi Gazetede yayınlanan tarifenin notlar bölümünün 3.6 ncı maddesi uyarınca Defter Tutma ile ilgili A ve B bentlerindeki miktarlar %10 artırılarak düzenlenmistir.
ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
TABLO II
1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri
C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri
2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
3. DİĞER BEYANNAMELER
A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal Vergisi
B. Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat‐Aylık), Diğer Beyan ve Bildirimler
C. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 4 sıra nolu vergi beyannamelerinin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirce imzalanması hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 sıra nolu VUK Genel Tebliği ek‐4 'te belirtilen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine göre e‐beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti
a. Aylık KDV e‐beyannameleri b. 3 Aylık Muhtasar e‐beyannameleri c. Geçici e‐beyannameler
d. Yıllık e‐beyannameler
e. Aile Hekimliği İçin Verilecek E‐Muhtasar Beyanname
f. Aile Hekimliği İçin Verilecek E‐Bildirge (SGK)
1. GRUP İLLER
2016
360
242
123
360
242
123
18
18
18
24
18
18
TABLO III
2016
1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Şahıs İşletmeleri
a) İşçisiz
b) İşçili
B. Adi Ortaklıklar
C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler
E. Anonim Şirketler
F. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
G. Şube Açılışları
a) İl Sınırlarında
b) İl Dışında
2. DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği
B. Pay Devirleri
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
c) Anonim Şirketler
D. Sermaye Artırımı
a) Limited Şirketler
b) Anonim Şirketler
E. Şekil Değiştirme ve Birleşme
242
307
425
478
974
1.204
2.726
295
596
242
283
286
336
389
974
1.204
974
F. Genel Kurul İşlemleri
a) İlanlı
b) İlansız
G. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporları
1‐ Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
2‐ Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu
3‐ Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu
4‐ 5811 Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Raporu
5‐ Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu
H. Öz Sermaye Tespit Raporu
3. DİĞER İŞLEMLER
A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi
B. Marka Tescili, Patent
C. a) İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu (KİK) Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi
b) Kamu ihale kanunu tebliği kapsamında tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman tespitine ilişkin rapor
D. Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi
ve Raporlanması, Proje Bazında 1.505 TL'den Az Olmamak Üzere
Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
E. Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında
Proje Bazında 749 TL'den az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre
Ücret Alınır. (TL/Saat)
F. Yerli malı tebliği kapsamında "Yerli Katkı Oranı" tespitine ilişkin rapor
G. Mükellef Bilgileri Bildirimi
H. TÜİK Bildirimleri
a) Hizmet
b) İmalat
I. KOSGEB Başvuruları
a) Gerçek Kişiler
b) Tüzel Kişiler
J. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları
K.TTK'ya Göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması
4. VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden)
B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri
C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri
D. Vergi İndirimi
E. Düzeltme Talepleri
F. Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi (yıllık)
732
366
673
673
673
673
673
673
608
726
242
1.180
224
218
1.180
59
59
71
207
283
620
620
%3
437
%2
242
360
360
A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 478 TL'den az olamaz.
G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat)
260
5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
478 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden
%2
NOTLAR:
1‐ Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.
2‐ Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.
3‐ Tarifedeki ücretlere ilaveler:
3.1‐Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin %60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
3.2‐ Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.3‐ Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.
3.4‐ Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
3.5‐ Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.6‐ Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.
3.7‐ Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.8‐ Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.
3.9‐ E‐defter tutacak firmalarda tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir.
3.10‐ Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır.
3.11‐Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.
4‐ Tarifedeki ücretlerden indirimler:
4.1‐ I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1‐A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.2‐ Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
4.3‐ Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
4.4‐ 2016 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2016 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
5‐ Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
6‐ Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3‐
B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
7‐ Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
8‐ Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.
9‐ İl grupları aşağıdaki gibidir:
1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.
2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.
ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
2016
1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A. Sürekli Danışmanlık (aylık)
a) Bir önceki yıl net satışları 3.083.000 TL'den az olan firmalarda
b) Bir önceki yıl net satışları 8.222.000 TL' ye kadar olan firmalarda
c) Bir önceki yıl net satışları 20.557.000 TL' ye kadar olan firmalarda
d) Bir önceki yıl net satışları 61.674.000 TL' ye kadar olan firmalarda
e) Bir önceki yıl net satışları 61.674.000 TL' yi aşan firmalarda
(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 83 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
a) Büroda
b) İlgili işletmede
C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri
(1.817 TL' den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet‐Alım/Satım İşletmesi b) İnşaat‐İmalat İşletmesi 2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
726 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a) Banka ve sigorta şirketleri
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar
c) Diğer şirketler
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A. Şahıs Firmaları
B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
C. Kooperatifler
D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar)
F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar)
5. BİLİRKİŞİLİK
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için
b) Sermaye artırımı işlerinde
c) 360 TL' den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların
d) Diğer bilirkişiliklerde
6. HAKEMLİK 974 TL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU
1.451 TL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
a) Toplam yatırım tutarı 2.424.900 TL' ye kadar olanlardan
b) Sonra gelen 12.128.040 TL için
c) 14.552.940 TL' yi aşan kısım için
8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 850 TL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.
Standart saat ücreti ( 177 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ
A. İktisadi işletmesi olmayanlar
B. İktisadi işletmesi olanlar a) Gelirleri 4.111.000 TL' ye kadar olanlarda
b) 4.111.000 TL' yi aşan kısım için
:
:
:
:
:
608
726
1.215
1.817
2.336
:
:
218
307
:
:
726
1.204
:
%2
:
:
:
726
360
242
:
:
:
:
:
:
242
360
844
1.086
1.428
1.817
608
:
478
%01
:
1.558
: %004
: %001
: %0005
:
1.204
:
:
2.466
%005
10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (236 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
1.204 TL' den az olmamak üzere; A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır)
i‐ 4.244.460 TL' ye kadar kısmı için
ii‐ Sonra gelen 8.488.920 TL için
iii‐ 12.733.380 TL' yi aşan kısım için
B. Veya kredi tutarının,
i‐ 610.060 TL' sine kadar kısmı için
ii‐ Sonra gelen 758.740 TL için
iii‐ 1.368.800 TL' yi aşan kısım için
A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı 2.466 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.
:
:
:
%003
%002
%001
:
:
:
%03
%01
%005
12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 596 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
a) İlk 1.700.380 TL için
b) Sonra gelen 1.700.380 TL için
c) Sonra gelen 6.801.520 TL için
d) Sonra gelen 13.603.040 TL için
e) Sonra gelen 27.206.080 TL için
f) Aşan kısım için
NOTLAR:
1‐Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler için de geçerlidir.
2‐Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve
III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle Yeminli Mali Müşavirler için
de geçerlidir.
3‐Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.
4‐ 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283 üncü maddesi
gereğince adalet bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu
tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.
: %02
: %01
: %005
: %001
: %0005
: %0001

Benzer belgeler

2016 yılı smmm asgari ücret tarifesi

2016 yılı smmm asgari ücret tarifesi “3.10Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır.” hükümleri dikkate alınarak TABLO I DEFTER TUTMA bölümünde belirlenmiş ...

Detaylı