TDS - Parex Group

Transkript

TDS - Parex Group
Teknik föy 1/1
Calcilane Fond
Alt Tabaka Sa¤lamlafltırıcısı
Depolama Ömrü
Buzlanma olmayan koflullarda, s›cak olmayan yerde orijinal ambalaj›nda aç›lmadan saklanmas› durumunda imalat tarihinden itibaren 12 aydır.
Tan›m›
Calcilane Badigeon, Calcilane Enduit, Calcilane Antico
için astar ve aderans artt›r›c›.
Özellikler / Avantajlar
• Tozlu yüzeyler için astar s›va ve alt tabaka düzenleyici
• ‘Eski’ görünüm elde etmek için yap›flt›r›c›y› güçlendirme
Kullan›m Alanlar›
• Tamamen mineral kireç ve çimento bazl›, boya ve di¤er içeriklerden ar›nd›r›lm›fl kaplamalar.
• Pullu, tozlu alt tabakalar.
• ‘Eski’ ve ‘antik’ görünüm elde etmek için Calcilane
Badigeon ile kullan›l›r.
Güvenlik Önlemleri / Uyar›lar
• Kullanmadan önce iyice kar›flt›r›n.
• Minimum uygulama s›cakl›klar›: +5°C ila 30°C.
• Donmufl, ›slak alt tabakaya uygulay›n veya alt tabakaya
ya¤murlu veya sert hava koflullar›nda, sert, s›cak ve
kuru rüzgar varken uygulamay›n.
• Çal›flma esnas›nda cepheleri koruyun.
• Uygulama öncesinde, ahflap, metal ve cam›n üzerini
örtün.
• S›çrayan her türlü ürünü zaman geçirmeden su ile temizleyin.
• ‘Eski’ görünüm elde etmek amac›yla güçlendirici olarak
kullan›lan kar›fl›m afl›nd›r›c›d›r (sönmüfl kireç) ve yan›klara neden olabilir.
• Koruyucu eldiven ve gözlük kullan›n.
• Kazayla gözler ve cilt ile temas etmesi durumunda bol
su ile birkaç defa y›kay›n.
• Sa¤l›k ve Güvenlik hakk›nda daha fazla bilgi için güvenlik veri
broflürünü inceleyiniz.
Uygulama
Alt Tabaka Sa¤lamlaflt›rma
• F›rça ile bir kat Calcilane Fond uygulay›n.
• Calcilane Badigeon/Enduit veya Antico uygulamadan
önce 4-6 saat kurumaya b›rak›n.
Eski Görünüm Efekti Oluflturmak ‹çin Ba¤layıcıyı
Güçlendirme:
• ‹stenilen bitirmeye göre (f›rçalanm›fl, süngerle uygulanm›fl ve kompres yap›lm›fl, vs.) 1 birim Calcilane
Badigeon ile 5 birim Calcilane Fond’u seyreltin.
• Kulland›ktan sonra tüm aletleri hemen suyla temizleyin.
Teknik Özellikler
Görünüm
Yap›
Yo¤unluk
Kuru öz
Opak s›v›
Suda da¤›lan akrilik kopolimer
1,02
%14,5
Tüketim
0,1-0,2 litre/m2.
Pratikteki tüketim uygulama türüne ve gerekli efekte
göre de¤iflir.
Ambalaj
25 lt. Plastik bidon
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr