2006 - 2007 Chrysler 300C (LE) Kullanım Kılavuzu 0306_TR

Transkript

2006 - 2007 Chrysler 300C (LE) Kullanım Kılavuzu 0306_TR
K U L L A N I M
K I L A V U Z U
ÝÇÝNDEKÝLER
1
2
GÝRÝÞ ....................................................................................................................................................................................................................... 3
ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR .......................................................................................................... 9
3
ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ................................................................................................................................................................................. 37
4
ÖN PANEL ............................................................................................................................................................................................................ 63
5
ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ................................................................................................................................................. 87
6
ACÝL DURUMLAR .............................................................................................................................................................................................. 117
7
ARACINIZIN BAKIMI .......................................................................................................................................................................................... 129
8
BAKIM ZAMANLARI .......................................................................................................................................................................................... 163
9
DÝZÝN ................................................................................................................................................................................................................... 181
1
2
1
GÝRÝÞ
l
l
l
l
l
l
GÝRÝÞ...................................................................................... 4
ÖNEMLÝ NOT ........................................................................ 4
KILAVUZUN KULLANIMI ...................................................... 5
UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ............................................ 7
ARAÇ ÞASÝ NUMARASI ....................................................... 7
ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR........ 7
3
GÝRÝÞ
Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için
teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler
markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve
özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir.
Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu
kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý
öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri,
özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda
bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda
ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ
becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer
araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için
kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima
uyunuz.
NOT:
Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra
aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç
satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý
hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn
yeni sahibine veriniz.
Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý
kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden
olabilir.
Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak
kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize,
diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza,
yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden
olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla
4
veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile
yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý
da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin
artmasýna neden olmaktadýr.
Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn
bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen
zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel
takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler
Servislerinde yaptýrýnýz.
Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun
kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr.
Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da
garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü
ile temasa geçebilirsiniz.
Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda
size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr.
ÖNEMLÝ NOT
BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH
ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ
ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ
GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI
TUTMAKTADIR.
Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve
kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip
olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis
ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi
aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir
takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý
dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler
ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde
kullanmanýza yardýmcý olacaktýr.
Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn
torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý
takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz.
Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik
özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara
uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü
deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný
saklý tutar.
Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra
bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna
ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu
nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve
aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý
mümkündür.
NOT:
Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý
kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar
takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi
yapmayýnýz.
Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan
birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler
doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan
aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir.
Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine
ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar)
olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra
araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu
durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði
anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne
uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu
tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler
sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve
bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek
parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný
durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan
modifikasyonlar için de geçerlidir.
donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin
kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar
iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem
görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda
Chrysler’in teknik verileri dýþýnda yapýlacak
deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini
karþýlamayacaktýr.
Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki
parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal
Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn,
Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika
eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar
parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek
Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý
ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler,
uzmanlarýn önerileriyle birlikte yetkili servislerde
sunulmaktadýr.
kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu
unutmayýnýz.
Copyright © Chrysler
KILAVUZUN KULLANIMI
Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü
bulabilmek için “Ýçindekiler” kýsmýna baþvurunuz.
Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý
dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular
sýralanmaktadýr.
Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan
simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda
açýklanmaktadýr.
5
DÖNÜÞ
SÝNYALLERÝ
YAKIT
GÖSTERGESÝ
ARKA CAM
SÝLECEÐÝ
FASILALI ÖN
CAM SÝLECEÐÝ
FASILALI ARKA
CAM SÝLECEÐÝ
ÖN CAM
YIKAMA SUYU
ABS ARIZASI
ÖN CAM
YIKAMA SUYU
SEVÝYESÝ
EMNÝYET KEMERÝ
YAKIT DEPOSU ARKA CAM
KAPAÐI
YIKAMA SUYU
MOTOR YAÐ
BASINCI
UYARI LAMBASI
FREN SÝSTEMÝ
UYARI LAMBASI
EL FRENÝ
ÖN CAM
BUÐU ÇÖZÜCÜ
6
YAKITTA
SU VAR
ÝLAVE KORUMA
SÝSTEMÝ
ARKA SÝS
LAMBASI
YAN HAVA YASTIÐI
DÖRTLÜ
FLAÞÖR
KIZDIRMA
BUJÝSÝ
ÜST HAVA
ÇIKIÞI
ISITMALI KOLTUK
DÜÞÜK KADEME
ANAHTAR ETKÝN
ÜST VE ALT
DURUMDA
HAVA ÇIKIÞI
(ELEKTRÝK SOKETÝ)
ÖN SÝS LAMBASI
ÇOCUK KOLTUÐU
MOTOR
TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ
HARARET
VE YIKAMA SUYU
GÖSTERGESÝ
ARIZA
ÝKAZ LAMBASI
KISA HUZME
ARKA CAM
ELEKTRÝK ISITMALI
BUÐU ÇÖZÜCÜ
ÖN CAM
HAVA YASTIÐI
ISITMALI AYNA
AKÜ
ÞARJ LAMBASI
KORNA
UZUN HUZME
DIÞ AMPUL
ARIZASI
TAVAN
LAMBASI
PARK LAMBALARI
KAPUT AÇMA
ISITMALI KOLTUK
YÜKSEK KADEME
ALT HAVA ÇIKIÞI
BAGAJ KAPAÐI BUÐU ÇÖZME
AÇMA
VE ALT
HAVA ÇIKIÞI
SÜRGÜLÜ
KAPI
SÜRGÜLÜ
KAPI
KAPI AÇIK
HAVALANDIRMA
FANI
BAGAJ KAPAÐI
AÇMA
TENTE
KAPALI
TENTE AÇIK
SÝRKÜLASYON
KLÝMA
KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ
KELEBEÐÝ
KUMANDASI (ETC)
CAM
KALDIRMA
ÇOCUK KOLTUÐU ALT
BAÐLANTI KANCALARI
VE KAYIÞI (LATCH)
ÜSTÜ AÇIK
MODEL 4 CAM
ÝNDÝRME
DÝREKSÝYON
HÝDROLÝÐÝ
KULLANIM KILAVUZUNA
BAÞVURUNUZ
GÖSTERGE
ACÝL DURUMLARDA
PANELÝ
KOLU ÇEKÝNÝZ
AYDINLATMASI
ÇAKMAK
OTOMATÝK
GAZ
ANA FAR
DÜÐMESÝ
UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ
ARAÇ ÞASÝ NUMARASI
Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden
olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI
bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda
aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri
ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu
kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli
bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve
Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen
uyunuz.
Araç þasi numarasý (VIN) motor bölmesinde sað
ön amortisör kulesinin üzerinde yer almaktadýr.
Þasi numarasý ayrýca sol arka C-sütunu üzerinde
de bulunmaktadýr.
ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK
MODÝFÝKASYONLAR
UYARI!
Bu araçta yapýlacak her türlü modifikasyon
sürüþ emniyetini ciddi bir biçimde etkileyebilir
ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek
kazalara neden olabilir.
7
8
2
ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE
BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
l
l
l
l
l
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA ......................................... 11
l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý .................... 11
l Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi ............. 11
l Korna ............................................................................... 11
SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) ............................... 12
l Yedek Anahtarlar............................................................. 12
l Genel Bilgiler ................................................................... 12
GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ ........................................... 13
KAPI KÝLÝTLERÝ .................................................................. 13
l Manuel Kapý Kilitleri ....................................................... 13
l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri ................................... 13
l Çocuk Korumalý Kapý Kilidi ........................................... 15
UZAKTAN KUMANDA ........................................................ 15
l Kapý Kilitlerinin Açýlmasý ............................................... 16
l Kapýlarýn Kilitlenmesi ..................................................... 16
l Bagaj Kapaðý Kilidinin Açýlmasý ................................... 16
l “Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada
Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi” Özelliðinin Devre
Dýþý Býrakýlmasý .............................................................. 16
l Genel Bilgiler .................................................................. 17
9
Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi ...................... 17
HIRSIZLIK ALARMI (EÐER MEVCUTSA) ......................... 18
CAMLAR ............................................................................. 18
l Otomatik Camlar ............................................................ 18
BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ VE AÇILMASI ......... 20
BAGAJ KAPAÐI GÜVENLÝK UYARISI .............................. 20
l Acil Durumlarda Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý ................. 20
YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ ........................................ 20
l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri ........................................ 21
l Otomatik Kilitleme Modu ............................................... 23
l Gerdiriciler ...................................................................... 23
l Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi
(BeltAlert) ........................................................................ 24
l Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar ........................ 24
l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemi (SRS) Hava Yastýðý .................................................................... 24
MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ .................. 34
GÜVENLÝK NOTLARI ......................................................... 34
l Egzos Gazý ....................................................................... 34
l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik
Kontrolleri ........................................................................ 35
l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Güvenlik
Kontrolleri ........................................................................ 35
l
l
l
l
l
l
l
l
10
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA
Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da
kullanabilirsiniz.
ACC
(Aksesuar)
LOCK
(Kilitli)
ON
(Açýk)
START
(Marþ)
NOT:
Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý
aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu
kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden
yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu
numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir
yerde muhafaza ediniz.
Kontak Anahtarýnýn Yuvadan
Çýkarýlmasý
Vites kolu PARK konumunda olmalýdýr. Anahtarý
LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkarabilirsiniz.
Otomatik cam düðmeleri, radyo, elektrik
kumandalý sunroof ve elektrik prizleri kontak
kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktif
kalacaktýr. Ön kapýlardan birinin açýlmasý
halinde bu özellik iptal edilir. Bu süreyi
elektronik araç bilgi merkezinden (EVIC)
programlayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) (eðer
mevcutsa) bölümündeki Kiþisel Ayarlar
baþlýklý konuya bakýnýz.
UYARI!
Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli
sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs
yaralanabilir. Çocuklara el frenine, fren
pedalýna ya da vites koluna dokunmamalarý
gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný
yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik
camlarý ya da baþka kontrolleri çalýþtýrabilir
hatta aracý hareket ettirebilir.
DÝKKAT!
Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir
davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný
her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý
kilitleyiniz.
Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma
Sistemi
Sürücü kapýsýný açýp kontak anahtarýný yuvasýnda
býraktýðýnýzda anahtarý çýkarmanýz gerektiðini
belirten bir sesli uyarý duyarsýnýz.
NOT:
Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi uyarýsý
yalnýzca anahtar LOCK (Kilitli) ya da ACC
(Aksesuar) konumlarýnda iken çalar.
Korna
Kornayý çalmak için kontak anahtarýný ACC
(Aksesuar) ya da ON (Açýk) konumlarýndan
birine getiriniz.
11
SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI)
Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre
dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan
çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý
çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý
durumunda 2 saniye içinde motoru
kapatmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli
(transponder) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr.
Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla
çalýþtýrýlabilir.
Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna
veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem
araç kilitli olsun veya olmasýn kendiliðinden
devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda
kontak anahtarý çevrildikten hemen sonra ampul
kontrolü amacýyla Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer
Lambasý üç (3) saniye süreyle yanar. Lambanýn
3 saniyeden fazla yanýk kalmasý elektronik
sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir.
Lambanýn 3 saniye sonrasýnda yanýp sönmeye
baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir
anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki
durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra
durur.
Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine göre
kesilmiþ olsa dahi programlanmamýþ olmasý
halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar
olarak kabul edilecektir.
12
Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Lambanýn normal
çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden fazla bir
süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda
elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ
demektir ve araç en kýsa zamanda servise
götürülmelidir.
NOT:
l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan
çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir.
Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn
çalýþtýrýlmasýyla veya güvenlikle ilgili
sorunlar yaþanabilir.
TM
l Exxon/Mobil Speed Pass , ilave Sentry
Key Anahtarlarý veya ayný anahtarlýkta
bulunan, Transponder (elektronik verici)
takýlý parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan
kontak anahtarýný fiziksel olarak
engellemedikçe anahtarla ilgili probleme
neden olmayacaktýr. Cep telefonlarý, çaðrý
cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer
elektronik donanýmlar da sistemin
çalýþmasýný engellemezler.
Yeni aracýnýzla birlikte sunulan tüm anahtarlar
programlanarak verilmektedir.
Yedek Anahtarlar
NOT:
Araç yalnýzca programlanmýþ anahtarlarla
çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan
bir Sentry Anahtarý bir daha baþka bir araca
programlanamaz.
Aracý satýn alýrken araç sahibine dört haneli bir
PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken
bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlar yetkili
bir bayide veya Müþteri Anahtarý Programlama
prosedürü ile çoðaltýlabilir. Bu prosedürde araca
göre boþ bir anahtar programlanýr. Boþ anahtar,
daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr.
NOT:
Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste
bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný
yanýnýzda bulundurunuz.
Genel Bilgiler
Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri, Sentry Key
Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Direktifin
temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun
olduðunu beyan eder.
Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 kHz taþýyýcý
frekansýnda çalýþmaktadýr. 1999/5/EC sayýlý
Direktifi uygulayan aþaðýdaki Avrupa ülkelerinde
kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya,
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya,
Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya,
Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik
Krallýk.
Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri
Uygunluk
Beyanýnýn
aslýný
http://www.siemensauto.com/glossaries/
skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz (ilgili site
ingilizcedir).
Ön kapý kaplama panellerinde elektrikli kapý kilit
düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðme ile kapýlar
kilitlenip açýlabilir.
Çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr:
1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr.
2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü
paraziti yakalamalýdýr.
Kapý Kilit Düðmesi
GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ
Uzaktan kumanda vericisini kullandýðýnýz ya da
kapýlarý açtýðýnýz zaman kapý içi lambalarý yanar.
Lambalar 30 saniye sonra ya da kontak anahtarý
LOCK (Kilitli) konumundan açýk konuma
alýndýðýnda sönecektir.
NOT:
l
Reosta düðmesi “devre dýþý” konumunda
(tam aþaðýda) iken kapý içi lambalarýnýn
hiçbiri yanmaz.
KAPI KÝLÝTLERÝ
Manuel Kapý Kilitleri
Kapýlarý tek tek içeriden kilitlemek için kapý iç
döþemesinde bulunan kilit düðmesini aþaðý
doðru itiniz.
Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda
ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce
anahtarlarýn araç içinde olmamasýna dikkat
ediniz.
UYARI!
l
Kiþisel güvenliðiniz ve olasý bir kaza
durumunda emniyetiniz için aracýnýzý
kullanýrken ve park edip aracýnýzdan
ayrýlýrken tüm kapýlarý kilitleyiniz.
l
Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkarýp
aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz
baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn
yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn
gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma
ve ölüme neden olabilir.
Elektrik Kumandalý Kapý Kilidi Düðmeleri
Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý
yuvasýnda ve ön kapýlardan biri açýk iken
bastýðýnýzda elektrikli kilitler çalýþmaz. Bu þekilde
anahtar içerideyken kapýlarý kilitlemeniz önlenir.
Kontak anahtarý çýkarýlýp kapýlar kapatýldýðýnda
kilitler çalýþýr. Kontak anahtarý LOCK (Kilitli) veya
ACC (Aksesuar) konumunda ve kapýlardan biri
açýk iken bir sesli uyarý verilerek anahtarý
çýkarmanýz hatýrlatýlacaktýr.
Otomatik Kapý Kilitleri
Aþaðýdaki koþullarýn tümü yerine geldiði takdirde
elektrikli kapý kilitli araçlardaki kapýlar otomatik
olarak kilitlenecektir:
13
1. Otomatik Kilit özelliði devrede.
3. Tüm kapýlar kapalý.
4. Gaza basýlý.
Otomatik Kilit Açma
ON
2. Þanzýman viteste.
ACC
(Açýk)
(Aksesuar)
LOCK
START
(Marþ)
(Kilitli)
5. Aracýn hýzý 24 km/saatin üzerinde.
6. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi
veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ.
Otomatik Kapý Kilidi özelliði devreye sokulup
devre dýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki “Kiþisel
Ayarlar” (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen
Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz.
EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kapý
Kilitleri aþaðýdaki iþlemler ile devreye sokulup
devreden çýkarýlabilir:
Kontak Anahtarý Konumu
3. Kapýlarý kilitlemek için elektrikli kapý kilit
düðmesine basýnýz.
1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný
yuvasýna yerleþtiriniz.
1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný
yuvasýna yerleþtiriniz.
2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan
ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK (Kilitli)
konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz.
En sonda anahtar tekrar LOCK (Kilitli)
konumunda olmalýdýr.
Power Door Lock Switch
4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn
baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir.
14
Elektrikli kapý kilitli araçlarda aþaðýdaki koþullar
gerçekleþtiðinde kapýlarýn kilitleri otomatik olarak
açýlacaktýr:
1. Otomatik Kilit Açma özelliði devrede.
2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate
düþtüðünde.
3. Þanzýman NEUTRAL (Boþ) ya da PARK
konumunda.
4. Sürücü kapýsý açýldýðýnda.
5. Kapýlarýn kilitleri daha önce açýlmamýþ
durumda.
6. Araç hýzý 0 km/saat.
Otomatik Kilit Açma özelliði devreye sokulup
devre dýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki “Kiþisel
Ayarlar” (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen
Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz.
2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan
ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK (Kilitli)
konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz.
En sonda anahtar tekrar LOCK (Kilitli)
konumunda olmalýdýr.
(Açýk)
(Aksesuar)
START
LOCK
UZAKTAN KUMANDA
UYARI!
ON
ACC
(Marþ)
(Kilitli)
Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur
kalmamalýdýr. Çocuk korumalý kilitler
kullanýldýðýnda arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan
açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz.
Sistemi devreye sokmak için arka kapýyý açýp
kapý mandalýnýn yanýndaki çocuk kilidi
kumandasýný ON (Açýk) konumuna getiriniz.
Kontak Anahtarý Konumu
3. Kapýlarýn kilidini açmak için elektrikli kapý kilit
düðmesine basýnýz.
Bu sistem bir telsiz verici yardýmýyla 7 metreye
kadar mesafeden kapýlarý kilitleyip açmanýza ve
bagajý açmanýza imkan verir. Sistemi
etkinleþtirmek için ku mandanýn araca doðru
tutulmasýna gerek yoktur.
NOT:
Kontak anahtarý yuvasýnda iken kumanda
üzerindeki düðmeler kullanýlamaz. Diðer
kumandalardaki düðmeler çalýþýr. Araç PARK
konumundan çýkarýldýðýnda tüm
anahtarlardaki tüm kumanda düðmeleri devre
dýþý býrakýlýr.
4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn
baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir.
NOT:
Otomatik Kapý Kilitleri ve Otomatik Kilit Açma
özelliklerini bulunduðunuz ülkedeki yasalara
uygun þekilde kullanýnýz.
Çocuk Korumalý Kapý Kilidi
Arka koltukta bulunan çocuklara daha güvenli
bir ortam saðlanmasý amacýyla arka koltuklar
çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr.
Çocuk Kilidi Kumanda Kolu
Çocuk kilidi sistemi devreye alýndýðýnda kapý
üzerindeki mandal kilidi açýk konumdadýr. Buna
raðmen kapý yalnýzca dýþ kapý kolu ile açýlabilir.
15
Kapý kilitlerinin açýlmasý:
Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için verici
üzerindeki UNLOCK (Açma) düðmesine bir defa,
tüm kapý kilitlerini açmak için iki defa basýp
býrakýnýz. Kilit açma sinyalinin alýndýðý anlamýnda
dönüþ sinyali lambalarý iki kez yanýp söner. Giriþ
aydýnlatma sistemi de devreye girer.
Uzaktan kumanda ile kapý kilitleri açýldýðýnda
farlar da yanarak 90 saniye (programlanabilir)
süre ile açýk kalýr. Elektronik Araç Bilgi Merkezi
(EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda bu süre
ayarlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç
Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki “Kiþisel
Ayarlar” baþlýðý altýndaki “Uzaktan Kumanda ile
Açmada Farlarýn Yakýlmasý” konusuna bakýnýz.
NOT:
Sistem UNLOCK (Açma) düðmesine ilk
basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda
açmak üzere de programlanabilir. Elektronik
araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ
araçlar için Elektronik Araç Bilgi Merkezi
(EVIC) bölümündeki “Kiþisel Ayarlar” baþlýðý
altýndaki “Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý”
konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ
araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz:
1. Programlanmýþ bir anahtarlýkta LOCK
(Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz.
16
2. LOCK (Kilitleme) düðmesini en az 4 ve en
fazla 10 saniye basýlý tutarak, LOCK (Kilitleme)
düðmesine basmaya devam ederken ayný anda
UNLOCK (Açma) düðmesine basýp basýlý
tutunuz.
3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz.
4. Aracýn dýþýnda iken anahtarlýk üzerindeki
LOCK/UNLOCK (Kilitleme/Açma) düðmesine
basarak sistemin çalýþmasýný kontrol ediniz.
NOT:
Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki
LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz takdirde Hýrsýzlýk
Alarmý etkinleþtirilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý
etkin durumda iken kapýlardan birinin
açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr.
Hýrsýzlýk Alarmýný devre dýþý býrakmak için
UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz.
Bu iþlemler tekrar edilerek “Önce Sürücü
Kapýsýnýn Açýlmasý” özelliði yeniden
etkinleþtirilebilecektir.
Kapýlarýn kilitlenmesi:
Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki
LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz.
Dönüþ sinyali lambalarý kilitleme sinyalinin alýndýðý
anlamýnda bir kez yanýp sönecektir.
Bagaj kilidinin açýlmasý:
Bagajýn kilidini açmak için verici üzerindeki bagaj
düðmesine iki defa basýnýz.
NOT:
Verici, bagaj düðmesine sadece bir defa
basýlýnca bagajýn kilidini açacak þekilde
programlanabilir. Bunun için aþaðýdaki
iþlemler gerçekleþtirilmelidir:
1. Verici üzerindeki Unlock (Açma)
düðmesine basýp basýlý tutunuz.
2. Unlock (Açma) düðmesini basýlý tutarak
en az 4, en fazla 10 saniye bekleyiniz ve daha
sonra bagaj düðmesine basýnýz.
3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz.
“Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit
Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi”
Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý
NOT:
“Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit
Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi”
özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür.
Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile
donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki
“Kiþisel Ayarlar” konusuna bakýnýz. EVIC ile
donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri
gerçekleþtiriniz:
1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta UNLOCK
(Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz.
2. UNLOCK (Açma) düðmesini en az 4 ve en
fazla 10 saniye basýlý tutarak, UNLOCK (Açma)
düðmesine basmaya devam ederken ayný anda
LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz.
3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz.
4. Kontak LOCK (Kilitli) konumunda iken anahtarý
kontaktan çýkardýktan sonra aracýn dýþýndan
anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme)
düðmesine basarak Sinyallerin Yakýlýp
Söndürülmesi Özelliðinin çalýþmasýný kontrol
ediniz.
NOT:
Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki
LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz takdirde Hýrsýzlýk
Alarmý etkinleþtirilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý
etkin durumda iken kapýlardan birinin
açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr.
Hýrsýzlýk Alarmýný devre dýþý býrakmak için
UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz.
Bu iþlemler tekrar edilerek “Uzaktan Kumanda
ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp
Söndürülmesi” özelliði yeniden etkinleþtirilebilecektir.
Genel Bilgiler
EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn
433.92 MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý
gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý
ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun
olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip
olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik sözkonusudur:
Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS 300-220
(Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC
300-220 bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý
koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal
yönetmeliði. Diðer koþullar 95/56/EC sayýlý
KOMÝSYON DÝREKTÝFÝ, EK VI’da belirtilmektedir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen
iki koþula baðlýdýr:
l Bu cihazlar zararlý parazitlere yol açmamalýdýr.
l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalara neden
olacak parazitler de dahil olmak üzere her
türlü paraziti yakalamalýdýr.
Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden
çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol ediniz:
1. Kumandanýn pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin
beklenen hizmet ömrü asgari üç yýldýr.
2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi
ya da bazý mobil veya CB radyolar gibi telsiz
vericilerine yakýnlýk.
Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi
2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile
parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Deride bulunan
yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile
dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz.
3. Kumandayý tekrar birleþtirirken iki yarýsýný
biraraya getiriniz. Vidayý takýp iyice sýkýnýz. Ýki
yarý arasýnda eþit “boþluk” olmasýna dikkat ediniz.
Kumandanýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol
ediniz.
Tavsiye edilen yedek pil, CR2032 pildir.
NOT:
Arka muhafaza veya basýlý devre kartý
üzerindeki akü kutuplarýna dokunmayýnýz.
1. Kumandanýn düðmeleri aþaðý bakar þekilde
küçük vidayý çýkarýp kumandanýn iki yarýsýný
ayýrýnýz. Bu sýrada lastik contaya zarar
vermemeye özen gösteriniz.
17
HIRSIZLIK ALARMI – EÐER MEVCUTSA
Sistem kapýlarý ve kontak anahtarý izleyerek
araca izinsiz giriþi ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný
tespit eder. Alarm etkinleþtirildiðinde sistem hem
sesli hem de görsel olarak kullanýcýyý uyarýr.
Korna çalar, farlar/park lambalarý yanýp söner,
gösterge panelinde Elektronik Araç Bilgi Merkezi
düðmelerinin altýndaki Hýrsýzlýk Alarmý/
Immobilizer lambasý yanýp söner ve araç
çalýþmaz. Alarm çalýþtýrýlýp devre dýþý býrakýlmasý
için herhangi bir iþlem yapýlmadýðýnda korna 29
saniye sonra, lambalar da 31 saniye sonra
duracak, daha sonra sistem kendini tekrar
kuracaktýr.
Sistemi kurma: Kontak anahtarýný yuvasýndan
çýkarýnýz ve:
1. Sürücü veya yolcu kapýsý açýk iken bir elektrik
kumandalý kapý kilit düðmesine basýnýz ya da
2. Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki LOCK
(Kilitleme) düðmesine basýnýz.
Son kapý kapandýktan sonra ya da tüm kapýlar
kapalý ise sistem yaklaþýk 16 saniye içinde
kendini kurar. Bu esnada Hýrsýzlýk
Alarmý/Immobilizer lambasý yanýp söner.
Yanmazsa sistem kendini kurmuyor demektir.
Bu kurma süresinde bir kapýyý açtýðýnýz zaman
sistem kurma iþlemini iptal eder. Sistemi yeniden
kurmak için daha önce anlatýlan kurma
prosedürlerinden birini gerçekleþtirmeniz gerekir.
18
Sistemi açma: Uzaktan kumanda vericisi
üzerindeki UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz.
Ayrýca, geçerli bir anahtarý kullanýlarak ve kontak
anahtarýný ON/START (Açýk/Marþ) konumuna
getirerek sistem açýlabilir. Aracýnýzýn baþýnda
deðilken sistemin herhangi bir nedenle
tetiklenmesi halinde sistemi açtýðýnýzda korna
üç defa çalacaktýr. Aracýn kurcalanýp
kurcalanmadýðýný kontrol ediniz.
Alarm sistemi kurulu ise ve akünün baðlantýsý
ayrýlýrsa akü tekrar baðlandýðýnda sistem yine
kurulu olacaktýr. Dýþ lambalar yanýp sönecek,
korna çalacak ve kontak anahtarý aracý
çalýþtýrmayacaktýr. Bu durumda sistemi kumanda
ile açýnýz.
NOT:
l Sürücü kapýsý kilit silindiri ve uzaktan
kumanda vericisi üzerindeki bagaj düðmesi
sistemi kuramaz ve açamaz.
l Bagaja giriþ sýrasýnda sistem kurulu
durumdadýr. Bagaj düðmesine basýlmasý
sistemi etkisizleþtirmez. Birisinin araca
bagajdan girmesi ve herhangi bir kapýyý
açmasý halinde alarm çalacaktýr.
l Sistem kurulu iken kapýlarýn kilitleri iç
elektrik kumandalý kapý kilit düðmelerinden
açýlamaz.
Hýrsýzlýk Alarmý sistemi sizi korumak için
tasarlanmýþtýr. Ancak kendi kendinize bazý yanlýþ
alarm durumlarý yaratmanýz mümkündür. Daha
önce açýklanan kurma prosedürlerinden biri
gerçekleþtirildiyse aracýn içinde olun ya da
olmayýn sistem kurulacaktýr. Aracýn içinde iken
kapýyý açtýðýnýzda alarm çalacaktýr. Bu durumda
sistemi kumanda ile açýnýz.
Sürücü kapýsý üzerindeki cam kumandalarý tüm
kapý camlarýna kumanda eder.
CAMLAR
Otomatik Camlar
Otomatik Cam Düðmeleri
Yolcu kapýsý kaplama panelleri üzerinde yolcu
kapýsý camlarýný çalýþtýran tekli cam kumandalarý
bulunmaktadýr. Cam kumandalarý kontak
anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACCESSORY
(Aksesuar) konumunda olduðu haller dýþýnda
çalýþmaz.
Sürücü kapýsý üzerindeki cam kilitleme düðmesi,
yolcu kapýlarý üzerindeki cam kumandalarýný
devre dýþý býrakmanýza olanak tanýr. Kilitleme
düðmesine bastýðýnýzda yolcu kapýlarý üzerindeki
cam kumanda led ýþýklarý yanmaz ve camlar
devre dýþý býrakýlýr.
UYARI!
Kontak anahtarý yuvasýnda iken çocuklarý
araçta yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Yolcular,
özellikle de çocuklar, otomatik cam
düðmelerini kullanýrken cama sýkýþabilirler.
Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle
sonuçlanabilir.
Otomatik Açýlma Özelliði
Sürücü kapýsý otomatik cam düðmesinde ve
bazý modellerin yolcu kapýsý otomatik cam
düðmelerinde otomatik açýlma özelliði
bulunmaktadýr. Cam düðmesini ikinci kademeye
getiriniz ve býrakýnýz. Cam otomatik olarak
açýlacaktýr.
Camý kýsmen açmak için cam düðmesini birinci
kademeye getiriniz ve durdurmak istediðiniz an
býrakýnýz.
Otomatik açýlma iþlemi esnasýnda camýn
tamamen açýlmasýný önlemek için düðmeyi kýsa
bir süre yukarý kaldýrmanýz yeterlidir.
Otomatik cam düðmeleri kontak kapatýldýktan
sonra 10 dakika süreyle aktiftir. Ön kapýlardan
herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder.
Bu süre, eðer mevcutsa, Elektronik Araç Bilgi
Merkezinden (EVIC) programlanabilir. Ayrýntýlý
bilgi için bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi
Merkezi bölümünde “Kiþisel Ayarlar” baþlýðý
altýndaki “Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak
Kapatýlmasý” konusuna bakýnýz.
Sýkýþma Önleme Korumalý Otomatik
Kapanma Özelliði – Eðer Mevcutsa
Cam düðmesini ikinci kademeye getirdiðinizde
cam otomatik olarak kapanacaktýr.
Otomatik kapanma iþlemi esnasýnda camýn
tamamen kapanmasýný önlemek için düðmeyi
kýsa bir süre aþaðý bastýrmanýz yeterlidir.
Camý kýsmen kapatmak için cam düðmesini
birinci kademeye getiriniz ve camýn durmasýný
istediðiniz an býrakýnýz.
Otomatik cam düðmeleri kontak kapatýldýktan
sonra 10 dakika süreyle aktiftir. Ön kapýlardan
herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder.
Bu süre, eðer mevcutsa, Elektronik Araç Bilgi
Merkezinden (EVIC) programlanabilir. Ayrýntýlý
bilgi için bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi
Merkezi bölümünde “Kiþisel Ayarlar” baþlýðý
altýndaki “Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak
Kapatýlmasý” konusuna bakýnýz. Ön kapýlardan
herhangi birinin açýlmasý durumunda bu özellik
iptal edilecektir.
NOT:
Cam otomatik kapanma hareketi sýrasýnda
herhangi bir engelle karþýlaþtýðýnda yön
deðiþtirecek ve ardýndan duracaktýr. Engeli
kaldýrýp camý tekrar cam düðmesinden
kapatýnýz.
NOT:
Bozuk yol koþullarýndan kaynaklanan
darbeler otomatik kapanma iþlemi sýrasýnda
otomatik yön deðiþtirme özelliðini
istenmeden tetikleyebilir. Bu durumda
düðmeyi hafifçe birinci kademeye getirip
basýlý tutarak camý elle kapatýnýz.
UYARI!
Cam kapanma hareketinin sonlarýndayken
sýkýþma önleme korumasý iþlemez. Camý
kapatmadan önce önündeki tüm engelleri
kaldýrýnýz.
Sýfýrlama (Setleme)
Araç aküsünün baðlantýsý ayrýldýðýnda veya akü
boþaldýðýnda otomatik kapanma iþlevi devre dýþý
kalýr. Otomatik kapanma özelliðini yeniden
etkinleþtirmek için akü problemi halledildikten
sonra aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz:
l Camý tamamen kapatmak için cam düðmesini
yukarý çekiniz ve bir saniye süreyle basýlý
tutunuz.
19
l
Camý otomatik olarak açmak için cam
düðmesine ikinci kademeye iyice aþaðý
bastýrýnýz.
Rüzgar Çarpmasý
Rüzgar çarpmasý, kulaklarda basýnç hissedilmesi
ya da helikopter sesi gibi bir ses duyulmasý
olarak açýklanabilir. Aracýnýzda camlar açýkken
ya da sunroof (eðer mevcutsa) açýk veya kýsmen
açýkken rüzgar çarpmasý sözkonusu olabilir. Bu
normal bir durumdur ve asgari düzeye indirilebilir.
Rüzgar çarpmasý arka camlar açýk iken ortaya
çýkýyorsa ön ve arka camlarý birlikte açarak bu
durumu asgari düzeye indirebilirsiniz. Rüzgar
çarpmasý sunroof açýk iken ortaya çýkýyorsa
sunroof açýklýðýný bu durumu asgari düzeye
indirecek þekilde ayarlayabilirsiniz.
BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ
VE AÇILMASI
20
Bagaj Açma Düðmesi
Bagaj kapaðýný aracýn dýþýnda iken açmak için
Uzaktan Kumanda üzerindeki bagaj açma
düðmesine iki kez basýnýz. Bagaj kapaðý
direksiyon simidinin sol tarafýnda bulunan
gösterge paneli Bagaj Açma Düðmesi ile aracýn
içinden açýlabilir. Düðmenin çalýþabilmesi için
vites kolu Park konumunda olmalýdýr.
Kontak açýk iken gösterge tablosundaki bagaj
açýk simgesi bagajýn açýk olduðunu belirtir. Bagaj
kapatýldýðýnda kilometre sayacý ekraný tekrar
görüntülenir.
Anahtar kilit konumunda iken ya da dýþarýda
iken bagaj kapanana kadar bagaj açýk simgesi
görüntülenir.
BAGAJ KAPAÐI GÜVENLÝK UYARISI
UYARI!
Çocuklarýn dýþarýdan týrmanarak veya aracýn
içinden geçerek bagaj bölmesine girmesine
izin vermeyiniz. Aracýnýzýn baþýnda deðilken
bagaj kapaðýný her zaman kapatýnýz. Bagaj
bölmesine girdikten sonra çocuklar aracýn
içinden geçerek girmiþ olsalar bile bagaj
bölmesinden çýkamayabilirler. Bagajda
mahsur kalan çocuklar havasýzlýktan ya da
güneþ çarpmasýndan ölebilir.
Acil Durumda Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý
Acil Durum Açma Kolu
Aracýnýzýn bagaj bölmesinde bir acil durum açma
kolu bulunmaktadýr. Bagaj kapaðýnýn iç kýsmýnda,
mandalýn yanýnda bulunmaktadýr ve karanlýkta
parlayacak þekilde kaplanmýþtýr. Kolu çekerek
bagaj kapaðýný içerden açabilirsiniz.
YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ
Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden
biri de yolcu koruma sistemleridir. Bunlar
arasýnda sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka
emniyet kemerleri, sürücü ve ön yolcu için ön
hava yastýklarý ve eðer mevcutsa sürücü ve cam
kenarýndaki yolcular için sol ve sað yan perde
hava yastýklarý bulunmaktadýr. Yetiþkin
kemerlerine göre küçük kalan çocuklarýn araçta
yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltuðundaki
emniyet kemerini çocuk koltuðu için
kullanabilirsiniz.
Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle
okuyunuz. Bu bölümde siz ve yolcularýnýzýn
mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde
seyahat edebilmesi için yolcu koruma
sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði
açýklanmaktadýr.
UYARI!
Siz ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru
bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda
çok ciddi yaralanma riskine maruz
kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da
diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna
fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn
içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet
kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan
emin olunuz.
Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa
yolculuklarda bile emniyet kemerinizi takýnýz.
Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin
de karýþabileceðiniz bir kazaya neden olabilir.
Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana
gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da
baþýnýza gelebilir.
Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat
kurtardýðýný ve ciddi yaralanma riskini azalttýðýný
göstermektedir. En kötü yaralanmalar
kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý
kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet
kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya
fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna
çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini
azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan
herkes daima emniyet kemerlerini takmalýdýr.
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri
Aracýnýzdaki tüm koltuklarda Bel/Omuz Emniyet
Kemerleri bulunmaktadýr.
Emniyet kemeri toplayýcýsý sadece çok ani
duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda
kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullar altýnda
kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça
hareket etmesine olanak tanýmaktadýr. Çarpýþma
anýnda ise emniyet kemeri kilitlenerek aracýn iç
aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama
riskini azaltmaktadýr.
UYARI!
Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak
tehlikelidir. Emniyet kemerleri
vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin
etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu
kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir
ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi
þekilde onlar taþýyabilir. Emniyet kemerinin
yanlýþ bir yere takýlmasý herhangi bir
çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara
yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve
hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý
fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli
bir þekilde takmak ve ayný zamanda
yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için
bu talimatlara uyunuz.
l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile
baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile
baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda
çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde
yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun
bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet
kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için
kullanýlmamalýdýr.
l
21
Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma
Talimatlarý
1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Arkanýza
yaslanýp ön koltuðu ayarlayýnýz
2. Emniyet kemeri kilitleme dili koltuk sýrtlýðýnýn
üzerinde bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme
dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri
kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi
saracak þekilde ayarlayýnýz.
KÝLÝTLEME
DÝLÝ
3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði
zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin
yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz “klik” sesi ile
anlayabilirsiniz.
22
UYARI!
l Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri
sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý
vücudunuzda daha yüksek bir yere
oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn
zarar görmesine neden olabilir. Emniyet
kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya
takýnýz.
l Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak
korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne
doðru daha fazla hareket etmenize neden
olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet
kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde
takmalýsýnýz.
l Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak
son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir
çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak,
baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski
artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir
emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden
olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri
kadar güçlü deðildir. Kemeri daima
omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma
anýnda aðýrlýðýn en güçlü kemiklerinize
verilmesini saðlayýnýz.
l Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza
anýnda sizi yaralanmalara karþý
koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini
takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý
çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz
emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr.
4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk
kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel
bölgesindeki boþluðu almak için omuz tarafýndan
biraz çekiniz. Bel emniyet kemeri çok sýkýysa
gevþetmek için kilitleme dilini eðerek bel kemerini
çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet
kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan
kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan
çýkarmayýnýz.
UYARI!
Bel emniyet kemerinin bel hizasýndan daha
yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç
yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü
olan leðen ve kalça kemiklerinize deðil,
karnýnýza baský yapacaktýr. Bel emniyet
kemerini mümkün olduðunca bel hizasýna
yakýn takýnýz ve üzerinize tam oturmasýna özen
gösteriniz.
l Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak
yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza
anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet
kemerinin düz olduðundan emin olunuz.
Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise
götürüp tamir ettiriniz.
l
5. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný boynunuza
baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak
bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz.
Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr.
Otomatik Kilitleme Modunun Devreye
Sokulmasý
1. Bel ve omuz kemerini takýnýz.
2. Omuz kýsmýný tutup tüm kemer çýkana kadar
aþaðýya çekiniz.
6. Emniyet kemerini çýkarmak için tokanýn
üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet
kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr.
Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði
takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz.
UYARI!
Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri
çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz
býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma,
yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli
olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman
kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri
sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik
yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören
emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi,
kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir.
Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit
Sistemi
Sürücü ve ön yolcu koltuklarýnda omuz kemeri
boynunuzu rahatlatacak þekilde yukarý veya
aþaðý ayarlanabilir. Kemerin üst kýsmýndaki
düðmeye tam basýp kemeri en uygun duruma
getiriniz.
3. Kemeri toplayýnýz. Kemer toplanýnca bir “klik”
sesi duyarsýnýz. Bu ses, emniyet kemerinin
otomatik kilitleme modunda olduðu anlamýna
gelir.
Kýsa boyluysanýz kemeri aþaðýya, daha uzun
boyluysanýz yukarýya alacaksýnýzdýr. Tespit
sistemini serbest býraktýðýnýzda kilitlenip
kilitlenmediðini anlamak için aþaðý ve yukarý
hareket ettirmeye çalýþýnýz.
Arka koltukta kemeri boynunuzdan uzak þekilde
konumlandýrmak için koltuðun ortasýna doðru
kayýnýz.
Otomatik Kilitleme Modu
Bu modda omuz kemeri otomatik olarak kilitlenir.
Yine de kemer, gevþekliðinin alýnmasý için
toplanacaktýr. Arka koltuða bir çocuk koltuðu
yerleþtirdiðinizde daima Otomatik Kilitleme
Modunu kullanýnýz. 12 yaþ ve altýndaki çocuklar
arka koltukta uygun þekilde korunmalýdýr.
Otomatik Kilitleme Modunun Devreden
Çýkarýlmasý
Bel ve omuz kemerini çýkarýp tamamen
toplanmaya býrakýnýz. Otomatik kilitleme
modundan çýkýlacak ve araca ait hassas (acil
durum) kilitleme moduna geçilecektir.
Gerdiriciler
Ön koltuklardaki emniyet kemerlerinde
kemerlerin gevþekliðini alan gerdiriciler
bulunmaktadýr. Bir çarpýþma anýnda bu
gerdiriciler emniyet kemerini sýký bir þekilde
tutarak emniyet kemeri sisteminin performansýný
arttýrmaktadýr. Gerdiriciler, çocuk koruma
koltuklarýndakiler de dahil, her boy kullanýcý için
uygundur.
23
NOT:
Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar
Gerdiriciler emniyet kemerinin yerini tutmaz.
Emniyet kemeri sýkýca takýlmalý ve düzgün
bir þekilde konumlandýrýlmalýdýr.
Hamile bayanlarýn hamilelikleri boyunca emniyet
kemerini kullanmalarýný öneririz. Bebeði
emniyette tutmanýn en iyi yolu anneyi emniyette
tutmaktýr.
Gerdiriciler hava yastýðý kumanda modülü (bkz.
Hava Yastýðý) tarafýndan tetiklenir. Ön hava
yastýklarý gibi gerdiriciler de tek kullanýmlýktýr.
Hava yastýklarýnýn ve gerdiricilerin devreye
gireceði þiddette bir kazadan sonra hava
yastýklarý da gerdiriciler de deðiþtirilmelidir.
Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri
Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert)
Araç çalýþtýrýldýktan sonra geçen 60 saniyede
emniyet kemeri takýlmamýþsa ve araç hýzý 8
km/saatten daha fazla ise Geliþmiþ Uyarý Sistemi
(BeltAlert) sürücüyü emniyet kemerini takmasý
için uyaracaktýr. Sürücü diðer yolcularý da
emniyet kemerlerini takmalarý için uyarmalýdýr.
Uyarý devreye girdikten sonra Geliþmiþ Uyarý
Sistemi (BeltAlert) sürücü emniyet kemerini
takana kadar 96 saniye boyunca hem sesli uyarý
vermeye hem de yanýp sönmeye devam
edecektir. Geliþmiþ Uyarý Sistemi (BeltAlert)
sürücü emniyet kemerinin 10 saniyeden daha
fazla süreyle takýlmamýþ durumda olmasý ve
araç hýzýnýn 8 km/saatten yüksek olmasý halinde
tekrar devreye girecektir.
24
Hamile bayanlar emniyet kemerinin bel kýsmýný
uyluk kemiklerinin etrafýna yerleþtirmeli ve kalça
kemiklerine mümkün olduðunca oturmasýna
özen göstermelidir. Kemer aþaðýda tutulmalý ve
karýn üzerine gelmemelidir. Böylece olasý bir
çarpýþma anýnda tüm aðýrlýðý güçlü kalça
kemikleri taþýyacaktýr.
yastýðý göðüste, torpido gözünün üzerindedir.
Hava yastýklarýnýn kapaklarý üzerinde SRS
AIRBAG yazar.
Aracýnýzda ayrýca sürücü ve cam kenarlarýndaki
yolcu kapýlarýnda sol ve sað yan perde hava
yastýklarý bulunabilir. Yan perde hava yastýklarý
(eðer mevcutsa) yan camlarýn üzerinde bulunur.
Kapaklarýnda ön hava yastýklarý ile ayný þekilde
SRS AIRBAG yazar.
Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma
Sistemi (SRS) – Hava Yastýðý
HAVA YASTIÐI
NOT:
DÝZ TAKVÝYELERÝ
Aracýnýzda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak
sürücü ve ön yolcu için ön hava yastýklarý
bulunmaktadýr. Sürücü hava yastýðý direksiyon
simidinin ortasýna yerleþtirilmiþtir. Yolcu ön hava
Hava yastýðý kapaklarýný iç kaplama üzerinde
göremeyebilirsiniz. Ancak çarpýþma anýnda
hava yastýðýnýn þiþmesini saðlayacak þekilde
açýlacaklardýr.
UYARI!
l
Ön hava yastýðý kapaklarýnýn üzerine veya
çevresine herhangi bir eþya koymayýnýz ve
bu kapaklarý açmaya çalýþmayýnýz. Hava
yastýklarýna zarar verebilir ve gerektiðinde
çalýþmalarýný engelleyebilirsiniz. Bu koruyucu
kapaklar sadece hava yastýklarý þiþtiðinde
açýlmak üzere dizayn edilmiþtir.
l
Araç donanýmýnda sol ve sað yan perde
hava yastýklarý varsa önlerine hava
yastýklarýný engelleyecek bir eþya
koymayýnýz. Yan perde hava yastýðýnýn
önünde hiçbir engel olmamalýdýr.
l
Aracýnýz sol ve sað yan perde hava yastýklarý
ile donatýlmýþsa sunroof dahil, çatý yapýsýný
deðiþtirecek aksesuarlar taktýrmayýnýz.
Aracýn tavanýna takýlmasý için kalýcý
baðlantýlar (cývata, vida) gerektiren port
bagajlarý takmayýnýz. Her ne sebeple olursa
olsun aracýnýzýn tavanýný delmeyiniz.
l
Diz takviyesini hiçbir þekilde delmeyiniz,
kesmeyiniz ve kurcalamayýnýz.
l
Diz takviyesine alarm lambasý, radyo, teyp,
telsiz gibi aksesuarlar takmayýnýz.
Hava yastýklarý orta ve yüksek þiddetteki
darbelerde açýlýr. Emniyet kemerlerinin yanýsýra
ön hava yastýklarý ve ön göðüs diz takviyeleri
sürücü ve ön yolcu için daha fazla koruma
saðlar. Sol ve sað yan perde hava yastýklarý da
emniyet kemerleri ile birlikte yolcu korumasýný
arttýrýr.
Emniyet kemerleri sizi birçok çarpýþmada
koruyacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ön hava
yastýklarý orta ve büyük þiddetteki önden
çarpmalarda açýlýr. Aracýnýz yan perde hava
yastýklarý ile donatýlmýþsa orta ve büyük þiddetteki
yandan çarpmalarda çarpmanýn olduðu taraftaki
yan perde hava yastýðý açýlýr. Hava yastýklarýnýn
açýldýðý þiddetteki çarpýþmalarda dahi hava
yastýklarýnýn sizi tam olarak koruyabilmeleri için
sizi doðru konumda tutacak olan emniyet
kemerlerini de takmýþ olmanýz þarttýr.
Hava yastýklarýnýn açýlmasý nedeniyle
oluþabilecek zararlarý en aza indirebilmek
için almanýz gereken bazý basit önlemler
aþaðýda açýklanmaktadýr.
1. 12 yaþ ve altýndaki çocuklar arka koltukta,
emniyet kemeri takýlmýþ bir þekilde seyahat
etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklarýnda
oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yastýðý
bulunan bir aracýn ön koltuðunda seyahat
etmemelidir. Bu þekilde oturtulan çocuklar hava
yastýðýnýn açýlmasý durumunda ölümcül
yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
Aracýn emniyet kemerini gerektiði gibi takabilecek
kadar büyük olmayan çocuklar (“Çocuk Koruma
Sistemi” baþlýklý bölüme bakýnýz) arka koltukta
çocuk koltuklarýnda veya belden korumalý
yardýmcý koltuklarda oturmalýdýr.
Çocuk koltuðu veya belden korumalý yardýmcý
koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka
koltuklarda emniyet kemeri takýlý halde seyahat
etmelidir. Çocuklarýn omuz emniyet kemerini
kol altýnda veya arkalarýnda býrakmalarýna izin
vermeyiniz.
Kalabalýktan dolayý 1 ila 12 yaþ arasýnda bir
çocuðun aracýn ön koltuðunda seyahat etmesi
gerekiyorsa koltuðu mümkün olduðu kadar
geriye çekip uygun bir çocuk koltuðu kullanýnýz.
“Çocuk Koruma Sistemi” baþlýklý bölüme bakýnýz.
2. Doðru kullandýðýnýzdan emin olmak için çocuk
koltuðunun kullanma talimatlarýný mutlaka
okuyunuz.
3. Tüm yolcular emniyet kemerlerini düzgün bir
þekilde takmalýdýrlar.
4. Sürücü ve ön yolcu koltuklarý hava yastýðýnýn
açýlmasý için gerektiði kadar alan býrakmak amacý
ile mümkün olduðu kadar geride kullanýlmalýdýr.
5. Aracýnýz sol ve sað yan perde hava yastýklarý
ile donatýlmýþsa kapýlara yaslanmayýnýz. Yan
hava yastýklarý sizinle kapý arasýndaki alanda
(gerektiðinde) þiddetli bir þekilde açýlacaktýr.
25
UYARI!
l Aracýnýzda sadece hava yastýðýnýza
güvenerek seyahat etmek olasý bir kaza
anýnda ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Hava yastýklarý sizi korumak üzere emniyet
kemerleri ile birlikte çalýþmaktadýr. Hava
yastýklarý bazý çarpýþmalarda açýlmayacaktýr.
Aracýnýzda hava yastýðý donanýmý bulunsa
bile daima emniyet kemerini takýnýz.
l Direksiyon simidine veya göðse çok yakýn
oturmak hava yastýðýnýn açýlmasý
durumunda ciddi yaralanmalara neden
olabilir. Hava yastýklarýnýn açýlabilmesi için
önlerinde boþ alan olmalýdýr. Ön koltuklara
oturduðunuzda arkanýza yaslanarak
kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya
göðse uzatabilecek kadar boþ alan
býrakýnýz.
l Araç donanýmýnda sol ve sað yan perde
hava yastýklarý varsa bu hava yastýklarýnýn
da açýlmak için boþ alana ihtiyaçlarý vardýr.
Kapý veya cama yaslanmayýnýz. Koltuðu
ortalayarak dik bir þekilde oturunuz.
Hava Yastýðý Sistemi Parçalarý
Ön hava yastýðý sistemi aþaðýdaki parçalardan
oluþmaktadýr:
l Hava Yastýðý Kumanda Modülü
l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG)
26
Önden Darbe Hýz Ölçer sensörleri
Yandan Darbe Hýz Ölçer sensörleri
l Sürücü Hava Yastýðý
l Yolcu Hava Yastýðý
l Direksiyon Simidi ve Kolonu
l Ön Göðüs
l Ara Kablolar
l Diz Darbe Takviyeleri
Yan perde hava yastýklarý ile donatýlmýþ araçlarda
sistemde þu parçalar bulunmaktadýr:
l Hava Yastýðý Kumanda Modülü
l Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG)
l Yan Camlarýn Üzerinde Sol ve Sað Yan Perde
Hava Yastýklarý
l Sol ve Sað Yan Darbe Sensörleri
l Ara Kablolar
Hava Yastýklarýnýn Çalýþma Sistemi
l Hava yastýðý kumanda modülü önden alýnan
darbenin hava yastýðýnýn açýlmasýný
gerektirecek kadar þiddetli olup olmadýðýný
belirler. Kumanda modülü darbenin þiddetini
öðrendikten sonra hava yastýðýnýn hangi
kademede açýlacaðýný belirler. Ön hava yastýðý
þiþirme mekanizmalarý hava yastýklarýný üç
farklý kademede þiþirebilir.
l Hava yastýðý kumanda modülü devrilmeleri
algýlamaz.
l Kontak anahtarý START (Marþ) veya ON
(Açýk) konumlarýndan birine getirildiðinde,
l
l
Hava Yastýðý Kumanda Modülü sistemin
elektronik parçalarýnýn çalýþmaya hazýr olup
olmadýðýný denetler. Bu parçalar arasýnda diz
takviyeleri, ön göðüs, direksiyon simidi ve
direksiyon kolonu dýþýnda yukarýda sayýlan tüm
parçalar bulunmaktadýr. Kontak anahtarý “LOCK“
(Kilitli) veya “ACC” (Aksesuar) konumunda iken
ya da yuvada deðilken hava yastýklarý devrede
deðildir ve þiþmeyecektir.
Kontak ilk açýldýðýnda hava yastýðý
kumanda modülü gösterge
panelindeki AIRBAG uyarý lambasýný
6-8 saniye süre ile yakýp
söndürecektir. Sistemin herhangi bir
kýsmýnda bir arýza tespit ettiði takdirde, arýzanýn
durumuna göre uyarý lambasýnýn zaman zaman
(“flaþ” yaparak) ya da sürekli olarak yanmasýný
saðlayacaktýr.
UYARI!
Gösterge panelindeki AIRBAG uyarý
lambasýnýn dikkate alýnmamasý bir çarpýþma
sýrasýnda sizi koruyacak hava yastýklarýndan
yoksun kalmanýz anlamýna gelmektedir. Uyarý
lambasýnýn kontak anahtarýný çevirdiðinizde
yanmamasý, motor çalýþtýrýldýktan sonra sürekli
olarak yanmasý veya seyir halinde iken
yanmaya baþlamasý durumunda hava yastýðý
sistemini bir an önce kontrol ettiriniz.
l
Hava yastýðý kumanda modülü hava yastýklarýnýn
açýlmasýný gerektiren bir çarpýþma algýladýðýnda
þiþirme ünitelerine bir sinyal gönderir. Hava
yastýðýný þiþirmek amacý ile yüksek miktarda,
zehirli olmayan gaz kullanýlmaktadýr. Hava
yastýklarý üç deðiþik derecede þiþmektedir.
Bu derece, çarpmanýn þiddetine göre hava
yastýðý kumanda modülü tarafýndan belirlenir.
Hava yastýklarý þiþmeye baþladýðýnda hava
yastýðý kapaklarý açýlarak hava yastýklarýnýn
tam boyutlarýna ulaþmasýný saðlar. Hava
yastýklarý yaklaþýk 60 milisaniyede tam þiþer.
Bu süre, gözünüzü kýrpmanýz sýrasýnda geçen
sürenin yarýsýdýr. Hava yastýklarý sürücünün
ve yolcunun korunmasýný saðladýktan sonra
hýzlý bir þekilde sönmeye baþlayacaktýr. Bu
arada sürücü ön hava yastýðýný þiþirmek amacý
ile kullanýlan gaz hava yastýðýnýn arka
kýsmýndaki bir delikten dýþarý salýnýr. Ön yolcu
hava yastýðýný þiþirmek için kullanýlan gaz
hava yastýðýnýn yanlarýndaki deliklerden dýþarý
salýnýr. Böylece hava yastýklarý aracýn
kontrolünü kaybetmemenizi saðlar.
l Diz Darbe Takviyeleri dizlerinizi korumakta
ve ön hava yastýðý ile aranýzda en iyi konumu
bulmanýza yardýmcý olmaktadýr.
Hava Yastýðý Açýldýðýnda
Hava yastýðý sistemi, hava yastýðý kumanda
modülü orta ya da yüksek þiddette bir çarpma
algýladýðýnda sürücü ve ön yolcuyu korumak
amacý ile anýnda açýlýp sonra hemen sönecek
bir þekilde düzenlenmiþtir.
NOT:
Hava yastýðýnýn koruma saðlamasýný
gerektirecek kadar þiddetli olmayan bir ön
darbe, sistemi harekete geçirmeyecektir. Bu
durum hava yastýðý sisteminin çalýþmadýðý
anlamýna gelmez.
Hava yastýðýnýn açýlmasýna neden olacak kadar
þiddetli bir çarpýþmanýn ardýndan aþaðýdaki
durumlarýn biri ya da tümü gerçekleþebilir:
l Hava yastýklarý þiþmeye baþlayýp açýlýrken
hava yastýðýnýn naylon malzemesi sürücünün
ve yolcunun cildinin tahriþ olmasýna veya
kýzarmasýna neden olabilir. Bu tahriþ hýzla
çekilen bir ipin neden olduðu yanmayý ya da
halýnýn veya jimnastik salonu zeminin
cildinizde yarattýðý tahriþi andýrmaktadýr. Bu
durum cildin kimyasal bir maddeye temas
etmesi ile oluþan bir tahriþ deðildir. Kalýcý bir
tahriþ deðildir ve kýsa sürede geçecektir.
Ancak birkaç gün içerisinde belirgin bir þekilde
iyileþmemiþse ya da su toplamýþsa zaman
geçirmeden doktora baþvurunuz.
l Hava yastýðý sönerken dumaný andýran
parçacýklar görebilirsiniz. Bu parçacýklar hava
yastýðýnýn þiþirilmesi için gereken zehirsiz
gazýn üretim iþlemi sýrasýnda ortaya çýkan
doðal yan ürünlerdir. Havada bulunan toz
halindeki bu parçacýklar cildinizi, gözlerinizi,
burnunuzu ya da boðazýnýzý tahriþ edebilir.
Cildinizde ya da gözlerinizde yanma varsa
l
tahriþ olan bölgeyi soðuk suyla yýkayýnýz.
Burun veya boðaz yanmasý durumunda derhal
temiz havaya çýkýnýz. Yanma devam ederse
bir doktora baþvurunuz. Bu parçacýklar
üzerinizdeki kýyafete bulaþýrsa kýyafetlerinizi
üreten firmanýn yýkama talimatlarýný
uygulayýnýz.
Hava yastýklarý açýldýktan sonra aracýnýzý
kullanmaya devam etmeniz tavsiye edilmez.
Bir kaza daha geçirmeniz durumunda sizi
koruyacak hava yastýklarýnýz olmayacaktýr.
UYARI!
Açýlmýþ hava yastýklarý sizi bir daha koruyamaz.
Hava yastýklarýnýzý yetkili servisinize bir an
önce deðiþtirtiniz.
Geliþmiþ Kaza Tepki Özelliði
Bir darbe sonrasýnda hava yastýklarý açýldýðýnda
ve elektrik sistemi çalýþýr durumda kaldýðýnda
elektrik kumandalý kapý kilitleri otomatik olarak
açýlacaktýr. Ayrýca, aracýn hareketi durduktan
yaklaþýk 5 saniye sonra görüþ kabiliyetini
arttýrmak için iç lambalar yanacaktýr.
NOT:
Ýç lambalar ancak kontak anahtarý
yuvasýndan çýkarýldýðýnda ya da araç
sürüldüðünde sönecektir.
27
Yan Hava Yastýðý Sistemi
Hava yastýðý kumanda modülü yandan alýnan
darbelerin yan hava yastýklarýnýn açýlmasýný
gerektirecek þiddette olup olmadýðýný
belirlemektedir. Kumanda modülü çarpmanýn
þiddetini yan darbe sensörlerinden öðrenir. Hava
yastýðý kumanda modülü devrilme ve arkadan
çarpmalarý algýlamaz.
Yan darbe SRS Hava Yastýklarý sadece belirli
yandan darbelerde devreye girer. Hava yastýðý
kumanda modülü yan perde hava yastýklarýnýn
þiþmesini gerektirecek þiddette bir çarpýþma
algýladýðýnda çarpýþmanýn olduðu taraftaki þiþirme
mekanizmalarýna sinyal gönderir. Hava yastýðýný
þiþirmek amacý ile yüksek miktarda, zehirli
olmayan gaz kullanýlmaktadýr. Hava yastýklarý
þiþmeye baþladýðýnda tavan döþemesinin dýþ
kenarýný iterek açýlýr (gerçek anlamýyla göz açýp
kapayýncaya kadar). Açýlmanýn þiddeti kemerinizi
doðru bir þekilde takmamýþ, düzgün oturmamýþ
iseniz ya da hava yastýðýnýn önünde herhangi
bir eþya varsa sizi yaralayabilecek düzeydedir.
Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir. Yan
perde hava yastýðýnýn açýlmýþ haliyle kalýnlýðý
8,75 santimetredir.
28
Hava Yastýðý Sisteminin Bakýmý
UYARI!
l
l
l
Hava yastýðý sisteminin herhangi bir kýsmýnda
yapýlacak deðiþiklikler, gerek duyulduðunda
hava yastýklarýnýn açýlmamasýna neden
olabilir. Bu durumda hava yastýðý görevini
yerine getiremeyeceðinden yaralanma
riskine maruz kalabilirsiniz. Hava yastýðýnýn
parçalarýnda ve kablolarýnda hiçbir deðiþiklik
yapmayýnýz ve direksiyon simidi göbeði
kapaðýna ya da ön göðsün sað üst tarafýnda
hava yastýðý kapaklarýnýn üzerine hiçbir arma
ya da etiket yapýþtýrmayýnýz. Ön tamponlarda
veya aracýn gövde yapýsýnda hiçbir deðiþiklik
yapmayýnýz.
Olasý bir çarpýþma sýrasýnda dizlerinizin
darbelere karþý uygun bir þekilde korunmasý
gerekmektedir. Diz takviyelerinin önüne ya
da arkasýna herhangi bir aksesuar ya da
yan sanayi ürünü yerleþtirmeyiniz ve
takmayýnýz.
Hava yastýðý sisteminin herhangi bir kýsmýný
onarmaya kalkmayýnýz, bu durum çok
tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Aracýnýzda
onarým yapan kiþilere aracýnýzda hava yastýðý
donanýmý bulunduðunu hatýrlatýnýz.
Hava Yastýðý Uyarý Lambasý
Olasý bir çarpýþma anýnda
korunabilmeniz için hava yastýklarýnýn
þiþmeye hazýr durumda bulunmalarý
gerekmektedir. Hava yastýðý sistemi
bakým gerektirmeyen bir tasarýma
sahip olsa da aþaðýda açýklanan durumlardan
biri gerçekleþtiðinde hemen yetkili bir servisin
sistemi onarmasýný saðlayýnýz:
l
Kontak ilk açýldýðýnda AIRBAG uyarý
lambasýnýn yanmamasý ya da 6-8 saniyelik
süre boyunca yanýp sönmemesi (“flaþ”
yapmamasý) durumunda.
l
Uyarý lambasýnýn 6-8 saniyelik sürenin
bitiminde sönmemesi ya da sürekli yanýp
sönmesi (“flaþ” yapmasý) durumunda.
l
Seyir halinde iken uyarý lambasýnýn yanmasý
ya da sürekli yanýp sönmesi (“flaþ” yapmasý)
durumunda.
Kaza Verisi Kaydedici (EDR)
Hava yastýðýnýn açýlmasý halinde hava yastýðýnýn
açýlmasýndan önceki son 2 saniyedeki özel veri
parametreleri (aþaðýdaki listeye bakýnýz)
kaydedilebilir. Bu veriler yalnýzca hava yastýðýnýn
açýlmasý halinde kaydedilir, baþka hiçbir durumda
kaydedilmez. Kaza soruþturmasý sýrasýnda elde
edilen bilgilerle birlikte aracýn performansýný
deðerlendirmek ve iyileþtirmek amacýyla bu
elektronik veriler kazanýn olasý nedenleri ve
yaralanmalar hakkýnda daha fazla bilgi edinmek
için DaimlerChrysler ve baþkalarý tarafýndan
kullanýlabilir. DaimlerChrysler’in baþlattýðý
soruþturmalara ilave olarak bu soruþturmalar
müþteri, sigorta acentesi, devlet kuruluþlarý ve
üniversite, hastane ve sigorta þirketleri ile
baðlantýlý profesyonel kaza araþtýrmacýlarý
tarafýndan talep edilebilir.
Soruþturmanýn DaimlerChrysler tarafýndan
yürütülmesi durumunda (inisiyatiften baðýmsýz
olarak) þirket veya atanmýþ temsilcisi yetkili bir
mahkeme tarafýndan yazýlý bir veri indirme emri
almamýþsa ilk önce araç kimin gözetimindeyse
(aracýn sahibi ya da kiralayan kiþi) o kiþiden
elektronik verilere eriþim izni alýr. Verilerin bir
kopyasý aracý kullanan kiþiye talebi üzerine verilir.
Belli araçlarý veya çarpmalarý tanýmlamayan
genel veriler ABD hükümeti ve çeþitli eyaletler
tarafýndan tutulan veritabanlarý gibi toplu kaza
veritabanlarýna eklenmesi için verilebilir.
Potansiyel olarak hassas nitelikteki veriler (belli
bir sürücüyü, aracý veya çarpmayý tanýmlayan
veriler) gizlilik içinde kullanýlýr.
Gizli veriler aþaðýdaki haller dýþýnda üçüncü
þahýslara açýklanmaz:
1. Kiþisel bilgilerin gizliliðinin korunmasý kaydýyla
verileri toplu bir veritabanýnda belli bir çarpma
kaydý ile eþleþtirmek gibi araþtýrma amacýyla
kullanýlmasý halinde.
2. Bir DaimlerChrysler ürününün mahkeme
önünde savunulmasý durumunda.
3. Yasal bir emir ile polis tarafýndan talep edilmesi
durumunda.
4. Baþka bir þekilde yasa ile öngörülmedikçe.
Kaydedilebilecek Veri Parametreleri:
l
Hava yastýðý sistemi dahil elektronik olarak
kumanda edilen güvenlik sistemlerinin arýza
kodlarý ve uyarý lambasý durumu
l
Hava yastýðý devreden çýkarma lambasý
durumu (eðer mevcutsa)
l
Hava yastýðýnýn açýlma “zamaný” (kontak
çevrimi ve araç kilometresi olarak)
l
Hava yastýðý açýlma düzeyi (mümkünse)
l
Emniyet kemeri durumu
l
Fren durumu (servis ve park frenleri)
l
Gaz pedalý durumu (araç hýzý dahil)
l
Motor kumanda sistemi durumu (motor devri
dahil)
l
Otomatik hýz (Cruise Control) kontrol sistemi
durumu
l
Çekiþ/denge kontrol sistemi durumu
29
Genel Çocuk Koltuðu Konumu Tablosu
Yaþ Grubu
Oturma Konumu
Ön Yolcu
<10 kg (0-9 ay)
<13 kg (0-24 ay)
9-18 kg (9-48 ay)
15-36 kg (4-12 yaþ)
U:
UD:
Arka Yolcu
UD
U
UD
U
UD
U
UD
U
Bu yaþ grubunda kullaným için onaylanmýþ “genel” kategori koruma sistemleri için uygundur.
Koltuk konumu bu yaþ grubundaki çocuklar için uygun deðildir.
Çocuk Koruma Sistemi
Bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere
araçta bulunan herkesin daima emniyet kemeri
takmasý gereklidir.
12 yaþ ve altýndaki çocuklar emniyet kemeri
doðru bir þekilde takýlmýþ olarak arka koltukta
seyahat etmelidirler. Kaza istatistiklerine göre
arka koltukta emniyet kemeri doðru bir þekilde
takýlmýþ olarak seyahat eden çocuklar ön
koltuklarda oturanlara nazaran daha güvendedir.
UYARI!
Olasý bir çarpýþma sýrasýnda emniyet kemeri
takmamýþ olan bir çocuk, hatta minik bir bebek
aracýn içinde savrulabilir. Kucaðýnýzda küçük
bir çocuðu tutabilmek için gereken güç o
kadar yüksek olacaktýr ki, ne kadar kuvvetli
olursanýz olun çocuðu kucaðýnýzda tutmanýz
mümkün olmayacaktýr. Hem kucaðýnýzdaki
çocuk hem de aracýn içerisinde bulunan diðer
insanlar ciddi bir þekilde yaralanabilir.
Aracýnýzda seyahat eden tüm çocuklar
boylarýna uygun bir çocuk koltuðunda oturmalý,
normal koltukta oturacak kadar büyük olanlar
da emniyet kemerini takmalýdýr.
Yeni doðmuþ bebekten neredeyse yetiþkin
boyuna ulaþmýþ bir çocuða kadar her boy ve
tür çocuk koltuðu bulunabilmektedir.
30
Arka Orta
U
U
U
U
Çocuðunuza en uygun çocuk koltuðunu
aldýðýnýzdan emin olmak için koltuk Kullaným
Kýlavuzunu ayrýntýlý þekilde inceleyiniz.
Çocuðunuza en uygun çocuk koltuðunu
kullanýnýz.
Bebekler ve Çocuk Koruma Sistemleri
l Güvenlik uzmanlarý çocuklarýn 1 yaþýna ve 9
kg aðýrlýða kadar arkaya bakan bebek
koltuklarýnda seyahat etmelerini
önermektedirler. Arkaya bakar þekilde iki tür
çocuk koltuðu kullanýlabilir: bebek koltuðu ve
“çift yönlü” çocuk koltuðu.
l Bebek koltuðu sadece arkaya bakar þekilde
kullanýlýr. 9 kilograma kadar çocuklar için
bebek koltuðu tavsiye edilir. “Çift yönlü” çocuk
koltuklarý hem öne hem de arkaya doðru
yerleþtirilebilir. Arkaya bakar þekilde
l
yerleþtirildiðinde çift yönlü koltuklar bebek
koltuklarýna oranla daha fazla aðýrlýk
taþýyabilirler. Bunun için 9 kilogramdan aðýr,
bir yaþýndan küçük çocuklar tarafýndan arkaya
bakar þekilde kullanýlabilirler. Her iki tip çocuk
koltuðu araç içinde bel/omuz kemeri ile veya
LATCH çocuk koltuðu tespit sistemi ile tutulur.
(bkz. LATCH – Çocuk Koltuðu Tespit Sistemi
bölümü.)
Arkaya bakan çocuk koltuklarýnda oturan
çocuklar ön yolcu hava yastýðý devrede iken
ASLA aracýn ön koltuðunda seyahat
etmemelidir. Bu þekilde oturtulan çocuklar
hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda ölümcül
yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
UYARI!
Hatalý bir þekilde takýlan çocuk koltuklarý
görevlerini yerine tam olarak getiremeyebilir.
Bir çarpýþma sýrasýnda takýldýðý yerden çýkabilir.
Bu durum çocuðun ciddi bir þekilde
yaralanmasýna ya da ölmesine neden olabilir.
Çocuk koltuðunu takarken koltuk üreticisinin
kullanma talimatlarýna uyunuz.
Arkaya bakan bebek koltuðu ön koltukta
kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Açýlan hava
yastýðýnýn arkaya bakan bebek koltuðuna
çarpmasý, bebeðin ciddi þekilde
yaralanmasýna hatta ölmesine neden olabilir.
Aþaðýda çocuðunuzu aracýnýzda en güvenli
þekilde taþýmanýza yardýmcý olacak bazý
önemli ipuçlarý yer almaktadýr:
l Bir çocuk koltuðu satýn almadan önce bu
koltuðun üzerinde yürürlükteki tüm Güvenlik
Standartlarýna uyduðunu gösteren bir etiket
bulunduðundan emin olunuz. Ayný zamanda
koltuðu satýn almadan önce aracýnýzda
denemenizi öneririz.
l Alacaðýnýz koltuk, çocuðunuzun boyuna ve
kilosuna uygun olmalýdýr. Koltuðun üzerindeki
etiketten alt ve üst kilo ve boy sýnýrlarýný kontrol
ediniz.
l Çocuk koltuðunun kullanma talimatlarýný
noksansýz bir þekilde uygulayýnýz. Koltuðu
doðru þekilde takmadýðýnýz takdirde
gerektiðinde yeterli koruma saðlamayabilir.
l Çocuðu koltuða oturttuktan sonra emniyet
kemerini kullanma kýlavuzunda açýklandýðý
þekilde takýnýz.
l Çocuk koltuðunu kullanmadýðýnýz zamanlarda
emniyet kemeri ile araca tespit ediniz veya
araçtan çýkarýnýz. Koltuðu tespit edilmemiþ
bir þekilde araçta býrakmayýnýz. Ani duruþlarda
veya bir kaza anýnda yolculara veya koltuklarýn
arkasýna çarpýp yaralanmalarýna neden olabilir.
Büyük Çocuklar ve Çocuk Koruma Sistemleri
1 yaþýndan büyük ve 9 kilogramdan aðýr çocuklar
araçta gidiþ yönüne bakarak seyahat edebilirler.
Aracýn gidiþ yönüne bakan çocuk koltuklarý ile
aracýn gidiþ yönünde kullanýlan çift yönlü çocuk
koltuklarý 9 ila 18 kg arasýnda olan 1 yaþýndan
büyük çocuklar tarafýndan kullanýlmalýdýr. Bu
koltuklar da araca bel/omuz emniyet kemeri
veya LATCH çocuk koltuðu tespit sistemi
yardýmýyla tespit edilmelidir. (“LATCH-Çocuk
Koltuðu Tespit Sistemi” baþlýklý bölüme bakýnýz).
Belden korumalý yardýmcý koltuklar 18
kilogramdan aðýr olan ancak aracýn emniyet
kemerlerini kullanacak kadar büyük olmayan
çocuklar için kullanýlmaktadýr. Koltuða oturup
sýrtýný koltuk arkalýðýna dayadýðýnda bacaklarý
koltuk minderinden aþaðý sarkmayan çocuklar
belden korumalý yardýmcý koltuklarda
oturtulmalýdýr. Çocuk ve oturduðu belden
korumalý yardýmcý koltuk araca bel/omuz emniyet
kemeri yardýmýyla tespit edilir.
31
Belden Korumalý Yardýmcý Koltuðu
Kullanamayacak Kadar Büyük Olan Çocuklar
Omuz emniyet kemerini rahatça takabilen ve
koltuða oturup sýrtýný koltuk arkalýðýna
dayadýðýnda ayaklarý yere deðecek kadar uzun
boylu çocuklar bel/omuz emniyet kemerini
takmalýdýrlar.
l Çocuðun koltukta dik olarak oturduðundan
emin olunuz.
l Emniyet kemerinin bel kýsmý mümkün olduðu
kadar kalçalara yakýn ve sýký olmalýdýr.
l Emniyet kemeri düzenli olarak kontrol
edilmelidir. Hareketli bir çocuk, emniyet
kemerinin pozisyonunun deðiþmesine neden
olabilir.
l Omuz kemeri çocuðun yüzüne ya da boynuna
temas ediyorsa çocuðu aracýn ortasýna doðru
oturtunuz. Çocuðun omuz kemerini kolunun
altýndan geçirmesine veya arkasýna atmasýna
kesinlikle izin vermeyiniz.
LATCH - Çocuk Koltuðu Tespit Sistemi
(Çocuk Koltuðu Alt Tespit Kancalarý Ve
Baðlantý Kayýþý)
Aracýnýzýn arka koltuðu LATCH olarak
adlandýrýlan çocuk koltuðu tespit sistemi ile
donatýlmýþtýr. LATCH sistemi, çocuk koltuðunun
aracýn emniyet kemerlerini kullanmaksýzýn alt
tespit kancalarý ve üst baðlantý kayýþlarý
yardýmýyla koltuða takýlmasýný saðlamaktadýr.
32
LATCH sistemine uyumlu çocuk koltuklarýný
piyasadan temin edebilirsiniz. Ancak alt tespit
kancalarý ilerleyen yýllarda piyasaya sürüleceði
için bu tespit kancalarý için baðlantý noktalarý
bulunan çocuk koltuklarý, emniyet kemerleri ile
de baðlanabilmektedir. Baðlantý kayýþlarýna ve
üst tespit kancalarýna sahip çocuk koltuklarý bir
süredir piyasada bulunmaktadýr. Bazý eski çocuk
koltuklarý için çoðu üretici ilave baðlantý kayýþý
kitleri ve geriye doðru takýlan kitler sunmaktadýr.
Çocuk koltuðunuzla birlikte verilen tüm
baðlantýlarý her türlü araçta mümkün olduðunca
kullanmanýzý tavsiye ederiz.
Arka koltuklarýn üçünde de LATCH uyumlu
çocuk koltuklarýný takabileceðiniz alt tespit
noktalarý vardýr. LATCH uyumlu çocuk koltuklarýný
ASLA iki koltuðun ortak alt tespit noktasýný
paylaþacaðý þekilde takmayýnýz. Çocuk
koltuklarýný bitiþik arka koltuklara takýyorsanýz
veya çocuk koltuklarýnýz LATCH uyumlu deðilse
koltuklarý emniyet kemerleri ile baðlayýnýz.
LATCH Sistemine Uyumlu Çocuk
Koltuklarýnýn Takýlmasý
Çocuk koltuðunu takarken koltuk üreticisinin
talimatlarýna harfiyen uymanýzý önemle rica
ederiz. Tüm çocuk koltuklarýnýn burada
açýklandýðý þekilde takýlmasý mümkün deðildir.
Çocuk koltuklarýnýn kullanma talimatlarýný özenle
uygulamanýz gerektiðini tekrar hatýrlatýrýz.
Arka koltuk alt tespit kancalarý koltuk minderinin
arkasýnda, koltuk arkalýðýyla birleþtiði noktada
bulunan ve ancak çocuk koltuðunu takmak için
arka koltuða eðildiðinizde görebileceðiniz
yuvarlak çubuklardýr. Elinizi koltuk minderi ile
koltuk arkalýðýnýn birleþtiði bölümde gezdirerek
bu çubuklarý kolayca tespit edebilirsiniz.
Ayrýca, her arka koltuðun arkasýnda,
arka koltuk arkalýðý ile arka cam
arasýndaki panelde baðlantý kayýþý
tespit kancalarý bulunmaktadýr. Bu
baðlantý kayýþý tespit kancalarý,
üzerinde yandaki simge bulunan plastik bir
kapak altýndadýr.
Çocuk koltuklarýnýn birçoðunun her iki tarafýnda
da, alt tespit kancasýna baðlanmalarýný saðlayan
kancalara ve kayýþ gerginliði ayar
mekanizmasýna sahip birer adet kayýþ
bulunmaktadýr. Aracýn gidiþ yönüne bakan çocuk
koltuklarý da baðlantý kayýþlarýna, kayýþ baðlantý
kancalarýna ve kayýþ gerginliði ayar
mekanizmasýna sahiptir.
Ýlk olarak kancalarý araçta bulunan tespit
elemanlarýna kolayca takabilmek için alt
kayýþlarýn ve baðlantý kayýþýnýn ayar
mekanizmalarýný gevþetiniz. Daha sonra alt
kancalarý koltuk döþemesi üzerinden geçiriniz.
Bundan sonra baðlantý kayýþý tespit halkasý
kapaðýný çocuk koltuðunu yerleþtirdiðiniz
koltuðun hemen arkasýna çeviriniz ve baðlantý
kayýþýný tespit halkasýna takýnýz. Baðlantý kayýþýný
tespit halkasý ile çocuk koltuðu arasýnda en kýsa
yoldan geçecek þekilde geçiriniz. Aracýnýz
ayarlanabilir arka baþ dayamalarý ile donatýlmýþsa
baþ dayamasýný yükseltiniz ve mümkünse
baðlantý kayýþýný baþ dayamasýnýn altýndan ve
iki demirin arasýndan geçiriniz. Bu mümkün
deðilse baþ dayamasýný alçaltýp baðlantý kayýþýný
baþ dayamasýnýn dýþýndan geçiriniz. Son olarak
üç baðlantý kayýþýný da gererek çocuk koltuðunu
koltuða doðru geri ve aþaðýya itiniz. Kayýþlarýn
gevþekliðini çocuk koltuðu üreticisinin
talimatlarýna uygun þekilde alýnýz.
NOT:
Bir çocuk koltuðunu LATCH tespit sistemi
yardýmýyla taktýðýnýzda, yolcularý korumak
amacý ile kullanýlmayan tüm emniyet
kemerlerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir
þekilde toplayýnýz. Çocuk koltuðunu
takmadan önce emniyet kemerini tokasýna
takarak çocuk koltuðunun arkasýnda
kalmasýný saðlamanýzý tavsiye ederiz.
Böylece koltukta oturan çocuk emniyet
kemerine ulaþamayacaktýr. Tokasýna
taktýðýnýz emniyet kemeri çocuk koltuðunun
takýlmasýný engelliyorsa, emniyet kemerini
çocuk koltuðunun arkasýna saklamak yerine,
emniyet kemerini çocuk koltuðu emniyet
kemeri yuvasýndan geçirip baðlayýnýz.
Böylece çocuk koltuðunda oturan meraklý
bir çocuðun emniyet kemerine ulaþmasý
engellenecektir. Araçta bulunan tüm
çocuklara emniyet kemerlerinin oyuncak
olmadýðýný ve emniyet kemerleri ile
oynamamalarý gerektiðini hatýrlatýnýz.
Çocuðunuzu asla araçta yalnýz baþýna býrakýp
araçtan ayrýlmayýnýz.
UYARI!
Çocuk koltuðunun LATCH baðlantý
elemanlarýna yanlýþ takýlmasý, bebek ya da
çocuk koltuklarýnýn görevini yerine
getirememesine neden olabilir. Çocuk ciddi
bir þekilde yaralanabilir veya ölebilir. Bebek
veya çocuk koltuðunu takarken koltuk
üreticisinin talimatlarýna harfiyen uyunuz.
Çocuk Koltuklarýnýn Aracýn Emniyet Kemeri
Yardýmýyla Takýlmasý
Her 3 arka koltuk oturma konumu da Otomatik
Olarak Kilitlenen Toplayýcýlar (ALR) ile
donatýlmýþtýr. Bu toplayýcýlar emniyet kemerinin
bel kýsmýný çocuk koltuðu etrafýnda sýkýca tutacak
þekilde tasarlanmýþtýr. Bunun için önce bel ve
omuz kemerlerini üreticisinin talimatlarýna uygun
olarak çocuk koltuðu etrafýndan geçirip kilitleme
dilini istediðiniz koltuðun emniyet kemeri tokasýna
takýnýz. Daha sonra omuz kemerini sonuna
kadar çekerek emniyet kemerini kilitli konuma
getiriniz. Kemeri toplanmaya býrakýrken çocuk
koltuðunu tespit için doðru bir þekilde
konumlandýrmaya dikkat ediniz. “Klik” sesi
duyduðunuzda kemerin otomatik kilitleme
moduna geçtiðini anlarsýnýz.
Arka koltukta kemer tokasý veya kilitleme dili
çocuk koltuðunun üzerindeki kemer yolu
açýklýðýna çok yakýn olduðu için bel/omuz emniyet
kemerini gerdirmekte zorlanabilirsiniz. Kilitleme
dilini tokadan çýkarýp toka tarafýndaki kýsa kemeri
birkaç kez büküp kýsaltýnýz. Kilitleme dilini açma
düðmesi dýþarý bakacak þekilde tokaya takýnýz.
Kemeri yine de gerdiremezseniz ya da çocuk
koltuðunu itip çekmeniz kemeri gevþetiyorsa
baþka þeyler yapmanýz da gerekebilir. Kilitleme
dilini tokadan çýkarýp tokayý çeviriniz ve kilitleme
dilini tekrar tokaya geçiriniz. Çocuk koltuðunu
bu þekilde de tespit edemezseniz baþka bir
koltuðu deneyiniz.
Çocuk koltuðu baðlantý kayýþýný takmak için:
1. Tespit elemaný üzerindeki kapaðý çocuk
koltuðunu yerleþtirdiðiniz koltuðun tam arkasýna
döndürünüz.
33
UYARI!
Hatalý þekilde takýlan bir baðlantý kayýþý,
çocuðun baþýnýn gereðinden fazla hareket
etmesine ve çocuðun yaralanmasýna neden
olabilir. Çocuk koltuðu üst baðlantý kayýþýný
sadece çocuk koltuðunun arkasýndaki tespit
kancasýna takýnýz.
2. Baðlantý kayýþýný tespit elemaný ile çocuk
koltuðu arasýndaki en kýsa yoldan geçiriniz.
Aracýnýz ayarlanabilir arka baþ dayamalarý ile
donatýlmýþsa baþ dayamasýný yükseltip
mümkünse baðlantý kayýþýný baþ dayamasýnýn
altýndan, iki demirin arasýndan geçiriniz. Bu
mümkün deðilse baþ dayamasýný indirip baðlantý
kayýþýný baþ dayamasýnýn yan tarafýndan geçiriniz.
3. Çocuk koltuðu baðlantý kayýþý kancasýný (A)
tespit elemanýna (B) takýp baðlantý kayýþýnýn
gevþekliðini çocuk koltuðu üreticisinin
talimatlarýna uygun olarak alýnýz.
Evcil Hayvanlarýn Taþýnmasý
Ön koltukta açýlan hava yastýklarý evcil
hayvanlarýnýza zarar verebilir. Uygun þekilde
tespit edilmemiþ bir evcil hayvan, panik fren
yapýlmasý durumunda veya bir çarpýþma anýnda
aracýn içerisinde savrularak yaralanabilir veya
yolcularý yaralayabilir.
Evcil hayvanlar uygun kayýþlar ile tespit edilmeli
veya emniyet kemerleri ile tespit edilmiþ kafesler
içerisinde arka koltukta seyahat etmelidir.
MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ)
TAVSÝYELERÝ
Yeni aracýnýzýn motoru uzun bir rodaj dönemine
gereksinim duymamaktadýr.
Ýlk 500 km boyunca aracýnýzý orta hýzlarda
kullanýnýz. Ýlk 100 km’den sonra 80 veya 90
km/saat hýzlara çýkabilirsiniz.
Seyir sýrasýnda trafik yasalarýna uygun þekilde
kýsa süreyle tam gaz hýzlanmanýzýn iyi bir
alýþtýrma dönemine katkýsý olacaktýr. Düþük
34
viteste gaz kelebeði tam açýk þekilde hýzlanma
aracýnýza zarar verebilir ve tercih edilmemelidir.
Fabrikada motora doldurulan yað yüksek
kalitede, enerji tasarruflu bir yaðdýr. Yað
deðiþiklikleri bulunulan bölgenin iklim koþullarýna
göre yapýlmalýdýr. Tavsiye edilen viskozite ve
kalite sýnýflarý bu kýlavuzda Bölüm 7’de
verilmektedir. KATKISIZ MADENÝ YAÐLAR
ASLA KULLANILMAMALIDIR.
Yeni bir motor ilk birkaç bin kilometrede bir
miktar yað yakabilir. Bu durum rodaj dönemine
ait normal bir özelliktir ve motorda bir sorun
olduðu anlamýna gelmez.
GÜVENLÝK NOTLARI
Egzos Gazý
UYARI!
Egzos gazlarý hasta edebilir veya öldürebilir.
Egzos gazlarý renksiz ve kokusuz karbon
monoksit (CO) gazý içermektedir. Bu gazýn
solunmasý bilincinizi kaybetmenize ve
zehirlenmenize neden olabilir. CO solumadan
kaçýnmak için aþaðýda yer alan tavsiyelere
uyunuz.
Aracýnýzý kapalý garajlarda ve havasýz yerlerde,
içeri almak ve dýþarý çýkartmak için gerekli olan
süreden daha uzun süre çalýþtýrmayýnýz.
Park edilmiþ bir araçta motor çalýþýr durumda
iken oturmak zorundaysanýz kalorifer ve
havalandýrma sistemini dýþ havanýn içeriye
girebileceði þekilde ayarlayýnýz. Havalandýrma
sisteminin fanýný yüksek kademede çalýþtýrýnýz.
UYARI!
Aracý bagaj kapaðý açýk þekilde kullanmak
zorundaysanýz tüm camlarý kapatýnýz ve klima
sistemi faný yüksek kademede çalýþtýrýnýz.
Sirkülasyon modunu KULLANMAYINIZ.
Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken
Güvenlik Kontrolleri
Emniyet Kemerleri
Emniyet kemeri sistemini periyodik olarak
inceleyiniz. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma,
yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli
olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman
kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri
sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik
yapmayýnýz.
Bir kaza sonrasýnda ön emniyet kemerleri
deðiþtirilmelidir. Arka emniyet kemerleri kaza
durumunda hasar görmüþlerse (toplayýcýnýn
eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka
deðiþtirilmelidir. Emniyet kemeri veya kemer
toplayýcýsýnýn durumuyla ilgili bir tereddüdünüz
varsa kemeri deðiþtiriniz.
Hava Yastýðý Uyarý Lambasý (AIRBAG)
Farlar
Bu uyarý lambasý kontak açýldýðýnda ampulün
kontrol edilmesi amacý ile 6-8 saniye süreyle
yanacaktýr. Kontak açýldýðýnda uyarý lambasýnýn
yanmamasý durumunda ampulü deðiþtiriniz.
Uyarý lambasýnýn 6-8 saniye sonra sönmemesi
ya da seyir halinde iken yanmasý durumunda
sistemin yetkili servis tarafýndan kontrol edilmesi
gerekmektedir.
Siz aracýn içerisinde far kumandalarýný
çalýþtýrýrken aracýn dýþýnda birinin dýþ lambalarýn
çalýþmasýný kontrol etmesini rica ediniz. Gösterge
panelinde dönüþ sinyali ve uzun huzme uyarý
lambalarýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz.
Buðu Çözücüler
Buðu çözme modunu seçtikten sonra faný en
yüksek kademede çalýþtýrarak buðu çözücülerin
çalýþmasýný kontrol ediniz. Ön cama doðru
yönlendirilen havayý hissetmeniz gerekir.
Sývý Kaçaklarý
Her sabah aracýnýzýn altýnda yakýt, motor
soðutma sývýsý, yað veya hidrolik kaçaðý olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Yakýt kokusu
duyduðunuz ya da yakýt, direksiyon hidroliði,
fren hidroliði kaçaðýndan þüphelendiðiniz takdirde
sorunun kaynaðýnýn en kýsa zamanda bulunup
düzeltilmesini saðlayýnýz.
Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken
Periyodik Güvenlik Kontrolleri
Lastikler
Lastiklerin aþýrý derecede veya düzensiz bir
þekilde aþýnýp aþýnmadýðýný kontrol ediniz. Lastik
diþlerinin arasýnda taþ, çivi, cam gibi yabancý
maddelerin bulunup bulunmadýðýný inceleyiniz.
Lastik diþlerinde kesikler veya yanaklarda
çatlaklar olup olmadýðýný kontrol ediniz. Jant
bijonlarýnýn sýkýlýðýný ve lastiklerin (yedek lastik
dahil) havasýný kontrol ediniz.
35
36
3
ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ
l
l
l
AYNALAR ........................................................................... 41
l Gündüz/Gece Ayarlý Ýç Dikiz Aynasý ............................. 41
l Otomatik Karartmalý Ayna - Eðer Mevcutsa ................. 41
l Sürücü Tarafý Otomatik Karartmalý Dýþ Dikiz Aynasý Eðer Mevcutsa ................................................................ 41
l Geri Viteste Otomatik Ayar Özelliði - Eðer Mevcutsa . 41
l Dýþ Dikiz Aynasýnýn Katlanmasý .................................... 41
l Dýþ Dikiz Aynasý - Sürücü Tarafý ................................... 41
l Dýþ Dikiz Aynasý - Yolcu Tarafý ...................................... 41
l Elektrik Kumandalý Aynalar ........................................... 42
l Isýtmalý Aynalar ............................................................... 42
l Aydýnlatmalý Makyaj Aynalarý - Eðer Mevcutsa ........... 42
ARKA PARK DESTEK SÝSTEMÝ - EÐER MEVCUTSA ...... 43
KOLTUKLAR ...................................................................... 44
l Elektrik Kumandalý Koltuklar ........................................ 44
l Elektrik Kumandalý Yatýrmalý Koltuklar ........................ 44
l Bel Desteði ...................................................................... 44
l Isýtmalý Koltuklar - Eðer Mevcutsa ................................ 45
37
Baþ Dayamalarý .............................................................. 45
Katlanýr Arka Koltuk ....................................................... 45
HAFIZALI SÜRÜCÜ KOLTUÐU ......................................... 46
l Uzaktan Kumanda Vericisinin Hafýza Özelliðinin
Programlanmasý ............................................................. 46
l Sürücü Koltuðu Kolay Giriþ Çýkýþ Özelliði (Sadece
Hafýzalý Koltukta) ............................................................ 47
AYARLANABÝLÝR PEDALLAR - EÐER MEVCUTSA ........ 47
MOTOR KAPUTUNUN AÇILIP KAPATILMASI ................. 48
LAMBALAR ........................................................................ 48
l Üst Konsol Harita/Okuma Lambalarý ............................ 48
l Ýç Lambalar ..................................................................... 49
l Far Düðmesi ................................................................... 49
l Çok Ýþlevli Kumanda Kolu ............................................. 50
l Farlar, Park Lambalarý, Gösterge Paneli Lambalarý .... 50
l Otomatik Far Seviye Ayarý - Eðer Mevcutsa ................ 50
l Lambalar Açýk Uyarýsý .................................................... 50
l Gecikmeli Sönen Farlar ................................................. 50
l Ön Sis Lambalarý - Eðer Mevcutsa ............................... 51
l Arka Sis Lambalarý - Eðer Mevcutsa ............................ 51
l Dönüþ Sinyalleri ............................................................. 51
l Uzun Huzme/Kýsa Huzme Seçme Düðmesi .................. 51
l Selektör ........................................................................... 51
ÖN CAM SÝLECEÐÝ VE CAM YIKAMA SÝSTEMÝ ............... 51
l Ön Cam Silecekleri ......................................................... 51
l Yaðmura Duyarlý Silecekler - Eðer Mevcutsa .............. 52
l
l
l
l
l
l
l
38
Nem Çözme ..................................................................... 52
Ön Cam Sileceði Çalýþma Sistemi ................................ 52
l Fasýlalý Silme Sistemi ..................................................... 52
l Silecek Sývýsý Eklenmesi ................................................ 53
l Far Yýkama Sistemi - Eðer Mevcutsa ............................ 53
YÜKSEKLÝK/DERÝNLÝK AYARLI DÝREKSÝYON KOLONU 53
ELEKTRÝK KUMANDALI YÜKSEKLÝK/DERÝNLÝK AYARLI
DÝREKSÝYON KOLONU - EÐER MEVCUTSA ................... 54
ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI (ESP) ........................ 54
l Elektronik Denge Programý (ESP) ................................. 54
l Fren Destek Sistemi (BAS) ............................................ 56
l Çekic Kontrol Sistemi (TCS) ......................................... 56
ELEKTRONÝK HIZ KONTROLÜ ......................................... 57
l Sistemin Devreye Sokulmasý ........................................ 57
l Ýstenen Hýzda Sabitlenmesi ........................................... 57
l Sistemin Devreden Çýkarýlmasý ..................................... 57
l Ayarlý Hýza Geri Dönme ................................................. 57
l Hýz Ayarýnýn Deðiþtirilmesi ............................................ 57
l Sollamak için Hýzlanma ................................................. 58
ÜST KONSOL - EÐER MEVCUTSA .................................. 58
l Ýç Lambalar/Okuma Lambalarý ...................................... 58
l Güneþ Gözlüklerinin Saklanmasý .................................. 58
ELEKTRÝK KUMANDALI SUNROOF - EÐER MEVSUTSA 56
l Hýzlý Açýlma Özelliði ....................................................... 59
l Hýzlý Kapanma Özelliði ................................................... 59
l
l
l
l
l
l
l
l
39
Sýkýþmayý Önleme Özelliði ............................................. 59
Sýkýþmayý Önleme Özelliðinin Devreden Çýkartýlmasý . 59
l Hýzlý Havalandýrma Özelliði ........................................... 59
l Gölgeliðin Çalýþmasý ...................................................... 59
l Rüzgar Çarpmasý ............................................................ 59
l Sunroof Bakýmý ............................................................... 60
l Kontak Off (Kapalý) Konumunda iken Çalýþmasý ......... 60
l Sunroof’un Tamamen Kapatýlmasý ............................... 60
ELEKTRÝK PRÝZLERÝ ......................................................... 60
l Motor Kapalý Durumda Elektrik Prizlerinin
Kullanýlmasý .................................................................... 61
BARDAKLIKLAR ................................................................ 61
l Ön Koltuk Bardaklýklarý ................................................. 61
l Arka Koltuk Bardaklýklarý .............................................. 61
EÞYA SAKLAMA ................................................................ 61
l Konsol Özellikleri ........................................................... 61
l Yük Baðlama Kancalarý ................................................. 62
PORTBAGAJ ...................................................................... 62
l
l
l
l
l
l
40
AYNALAR
Gündüz/Gece Ayarlý Ýç Dikiz Aynasý
çýkarabilirsiniz. Bu özellik devrede iken ayna
üzerinde bulunan ýþýk yanar.
Kontak anahtarý RUN (Çalýþýr) konumunda iken
araç geri vitese alýndýðýnda dýþ dikiz aynalarý
aþaðý katlanýr. Böylece sürücü geri giderken yeri
ve arka lastiklerin etrafýný daha iyi görebilir. Araç
geri vitesten çýkarýldýðýnda aynalar eski
konumuna döner. Bu özellik fabrikada
ayarlanmamaktadýr, ancak elektronik araç bilgi
merkezinden (EVIC) ayarlanabilir. Ayrýntýlý bilgi
için Kullaným Kýlavuzunuzun Ön Panel
bölümündeki elektronik araç bilgi merkezi (EVIC)
konusuna bakýnýz.
Ýç dikiz aynasý arka camdan saðlanan görüntüyü
ortalayacak þekilde ayarlanmalýdýr. Ýki dönme
noktalý sistem, aynanýn yatay ve dikey olarak
ayarlanabilmesine imkan tanýr.
GÜNDÜZ
GECE
Aynanýn altýndaki küçük kolu gece konumuna
(aracýn arka tarafýna doðru) getirerek arkadaki
araçlarýn farlarýnýn parlamasý azaltýlabilir. Ayna
gündüz konumunda (ön cama doðru) iken
ayarlanmalýdýr.
Otomatik Karartmalý Ayna – Eðer
Mevcutsa
Düðme “Auto” (Otomatik) konumundaysa ayna
arkadaki araçlarýn farlarýnýn parlamasýný
azaltacak þekilde otomatik olarak ayarlanýr.
Aynanýn alt tarafýnda bulunan düðmeye basarak
bu özelliði devreye sokabilir ve devreden
Geri Viteste Otomatik Ayar Özelliði –
Eðer Mevcutsa
DÝKKAT!
Temizlik sýrasýnda aynaya zarar vermemek
için aynaya direkt olarak bir temizleme
solüsyonu püskürtmeyiniz. Solüsyonu temiz
bir bez üzerine döküp silerek temizleyiniz.
Sürücü Tarafý Otomatik Karartmalý Dýþ
Dikiz Aynasý - Eðer Mevcutsa
Bu ayna arkadaki araçlarýn farlarýnýn parlamasýný
azaltacak þekilde otomatik olarak ayarlanabilir.
Ýç dikiz aynasýnýn alt tarafýnda bulunan düðmeye
basarak bu özelliði devreye sokabilir ve devreden
çýkarabilirsiniz.
Dýþ Dikiz Aynasýnýn Katlanmasý
Tüm dýþ dikiz aynalarý menteþelidir ve zarar
görmemesi için ileri veya geri hareket ettirilebilir.
Menteþelerin üç konumu vardýr: tam ileri, tam
geri ve normal.
Dýþ Dikiz Aynasý – Sürücü Tarafý
Dýþ aynayý yan þeritteki trafik akýþýný ortalayacak
ve iç aynadan saðlanan görüntüyle hafifçe
çakýþacak þekilde ayarlayýnýz.
Dýþ Dikiz Aynasý – Yolcu Tarafý
Dýþbükey dýþ aynayý aracýnýzýn sadece araca
en yakýn ayna tarafýndaki yan tarafýný görecek
þekilde ayarlayýnýz. Bu tip ayna ile arkayý, özellikle
de aracýnýzýn bulunduðu þeridin yanýndaki þeridi
çok daha geniþ görürsünüz.
41
Aydýnlatmalý Makyaj Aynalarý – Eðer
Mevcutsa
UYARI!
Sað taraftaki dýþbükey aynada görünen
araçlar ve diðer cisimler gerçekte
olduklarýndan daha küçük ve uzak görünürler.
Yalnýzca bu aynaya güvenerek hareket
etmeniz bir baþka araç veya cisimle
çarpýþmanýza neden olabilir.
Dýþbükey aynada gördüðünüz aracýn
büyüklüðünü ve uzaklýðýný belirlemek için iç
dikiz aynasýný kullanýnýz.
Elektrik Kumandalý Aynalar
Elektrik kumandalý ayna düðmesi, sürücü kapýsý
kaplama paneli üzerinde, elektrikli kapý kilitleme
düðmesinin yanýndadýr. Döner bir düðme ile sol
ayna, sað ayna ve kapalý konumlarý seçilebilir.
Ayna seçimini yaptýktan sonra düðmeyi aynayý
döndürmek istediðiniz yöne çeviriniz. Aynanýn
konumunu kazara deðiþtirmemek için ortadaki
kapalý konumunu kullanýnýz.
42
Güneþlik üzerinde aydýnlatmalý bir makyaj aynasý
bulunmaktadýr. Aynayý kullanmak için güneþliði
aþaðý indirip aynanýn kapaðýný kaldýrýnýz. Ayna
ýþýðý otomatik olarak yanar. Aynayý kapattýðýnýzda
ýþýk da kendiliðinden söner.
Elektrik kumandalý aynanýn önceden seçilmiþ
konumlarý isteðe baðlý Hafýzalý Koltuk Özelliði
ile kontrol edilebilir. Bu kýlavuzun 3. bölümünde
yer alan “Hafýzalý Koltuk” konusuna bakýnýz.
Isýtmalý Aynalar
Bu aynalar buzu ve buðuyu eritecek þekilde
ýsýtýlýr. Bu özellik Arka Cam Rezistansý
çalýþtýrýldýðýnda kullanýlýr.
ARKA PARK DESTEK SÝSTEMÝ – EÐER
MEVCUTSA
Bu sistem iç ve dýþ dikiz aynalarýna ilave olarak
sürücü geri giderken aracýn yolu üzerinde bir
engel olup olmadýðýný anlamaya yarar.
Sürücü geri vitese geçtiðinde ya da vitesi boþa
aldýðýnda sistem arka tamponda bulunan dört
sensör yardýmýyla aracýn arkasýnda bir cisim
olup olmadýðýný kontrol eder. 180 cm mesafeye
kadar aracýn arkasýnda bulunan cisimler tespit
edilebilir.
Arka camýn üzerinde bulunan uyarý ekranýnda
cismin ne kadar mesafede olduðuna dair sesli
ve görsel uyarýlar verilir.
UYARI!
Arka Park Destek Sistemi devrede olsa bile
geri giderken dikkatli olunmalýdýr. Her zaman
aracýnýzýn arkasýný dikkatle kontrol ediniz,
arkanýza bakýnýz ve geri hareket etmeden
önce yayalara, araçlara, engellere ve kör
noktalara dikkat ediniz. Aksi durumlar ciddi
yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir.
Arka cam ekranýnda sarý ve kýrmýzý renkte iki
grup LED bulunmaktadýr. Bu LED’leri dikiz
aynasýndan bakarak sürücü koltuðundan
görebilirsiniz. Aracýn iki tarafýnýn da kendi ayrý
LED’leri vardýr. Araç cisme yaklaþtýkça sistem
bir ya da daha fazla sarý LED yakarak sürücüyü
görsel olarak uyarýr. Araç cisme yaklaþmaya
devam ettikçe bir kýrmýzý LED yakýlýr ve sistem
sesli kýsa sinyaller vermeye baþlar. Araçla cisim
arasýndaki mesafe 30,5 cm’ye indiðinde sesli
sinyal sürekli çalmaya baþlar ve her iki kýrmýzý
LED de yakýlýr.
NOT:
Arka Park Destek Sistemi ekranýndan sesli
sinyal verildiðinde radyo açýk ise radyonun
sesi kýsýlýr.
Araç PARK konumunda iken sistem Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC) yardýmýyla devreye
sokulup devreden çýkarýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için
bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi
bölümünde yer alan “Kiþisel Ayarlar” konusuna
bakýnýz.
NOT:
Sistemin düzgün bir þekilde çalýþabilmesi
için arka tampon temiz durumda olmalýdýr.
l Havalý matkaplar, büyük kamyonlar ve
diðer titreþim kaynaklarý sistemin
performansýný etkileyebilir.
Arka tampon temiz olduðu halde EVIC ekranýnda
“Service Park Assist System” (Park Destek
Sistemini Kontrol Ettiriniz) mesajý
görüntülendiðinde yetkili servise baþvurunuz.
l
NOT:
Arka Park Destek Sistemi Uyarý Ekraný
Arka Park Destek Sistemi açýk iken en dýþtaki
sarý LED’ler hafif kýsýk bir þekilde yanar.
43
KOLTUKLAR
Elektrik Kumandalý Koltuklar
Elektrik kumandalý koltuk düðmesi koltuðun dýþ
tarafýnda yere yakýn konumdadýr. Bu düðme ile
koltuðu yukarý aþaðý, ileri geri hareket ettirebilir,
öne eðebilirsiniz. Yolcu koltuðu yukarý aþaðý ve
ileri geri hareket eder.
UYARI!
UYARI!
Araç hareket halindeyken koltuk ayarý
yapýlmasý tehlikelidir. Koltuðun ani bir hareketi
aracýn kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Emniyet kemeri düzgün takýlmamýþsa
yaralanabilirsiniz. Koltuk ayarýný sadece araç
park halindeyken yapýnýz.
Koltuk yatýrýlmýþ bir þekilde yolculuk etmeyiniz.
Omuz kemeri göðsünüzü tutmayacaðý için
olasý bir kaza anýnda kemerin altýndan kayýp
ciddi bir þekilde yaralanabilir, hatta ölebilirsiniz.
Yatýrma tertibatýný sadece araç park
halindeyken kullanýnýz.
DÝKKAT!
Elektrik kumandalý koltuklarýn altýna hiçbir
eþya koymayýnýz. Koltuk kumandalarýna zarar
verebilirsiniz.
Bel Desteði
Bu özellik bel desteði seviyesini arttýrýp
azaltmanýza olanak tanýr. Bel desteði seviyesini
arttýrmak için kumanda kolunu ileri, azaltmak
için geri itiniz.
Elektrik Kumandalý Yatýrmalý Koltuklar
Yatýrma kumandasý koltuðun dýþ tarafýndadýr.
Elektrik Kumandalý Koltuk Düðmesi
Bel Desteði Kontrol Kolu
Elektrik Kumandalý Koltuk Yatýrma Düðmesi
44
Isýtmalý Koltuklar – Eðer Mevcutsa
Sadece deri döþemelerle birlikte sunulan ýsýtmalý
koltuklar soðuk günlerde konforlu ve sýcak bir
ortam saðlar ve kaslarýnýzý ve sýrtýnýzý dinlendirir.
Isýtýcýlar koltuk minderine de sýrtlýðýna da ayný
düzeyde sýcaklýk verir. Ön sürücü ve yolcu
koltuklarý ýsýtmalýdýr. Isýtýcý kumandalarý gösterge
panelinin altýnda ortadadýr. Kontaðý açtýktan
sonra Yüksek, Kapalý ya da Düþük ayarlarýndan
birini seçebilirsiniz. Düðmelerin üst tarafýnda
bulunan amber renkte LED’ler hangi ayarýn aktif
olduðunu gösterir. Yüksek ayarý için iki LED,
düþük ayarý için bir LED yanar. Kapalý ayarýnda
herhangi bir LED yanmaz. Düðmeye bir defa
basýldýðýnda yüksek ýsý ayarý seçilir.
Düðmeye ikinci kez basýldýðýnda düþük ýsý ayarý
seçilir. Düðmeye üçüncü kez basýldýðýnda ýsýtma
elemanlarý kapatýlýr.
Yüksek ýsý ayarý seçildiðinde ýsýtýcýlar ilk dört
dakika daha yüksek ýsý verir. Isý çýkýþý daha sonra
normal yüksek ýsý ayarýna döner. Yüksek ýsý
ayarý seçildiðinde iki saatlik kesintisiz çalýþma
halinde sistem bu sürenin sonunda kendiliðinden
düþük ýsý ayarýna geçer. Bu deðiþikliði belirtmek
üzere, yanan LED sayýsý ikiden bire düþer. Düþük
ayarýnda da iki saatlik kesintisiz çalýþma
sonrasýnda sistem otomatik olarak kapatýlýr.
Katlanýr Arka Koltuk
NOT:
Bir ýsý ayarý seçildiðinde etkisi iki ila beþ
dakika içinde kendini gösterir.
Baþ Dayamalarý
Baþ dayamalarý arkadan çarpma durumunda
omurga zedelenmesi riskini azaltýr. Ayarlanabilir
baþ dayamalarý mümkün olduðunca yüksek
ayarlanmalýdýr.
Isýtmalý Koltuk Düðmesi
Baþ dayamasýný alçaltmak için kilitleme
düðmesine basmanýz gerekir. baþ dayamasý
düðmeye basmadan yükseltilebilir.
Arka koltuklar daha fazla depolama alaný elde
etmek için öne doðru katlanabilir. Resimde
gösterilen halkalarý çekerek koltuklarýn birini ya
da ikisini birden katlayabilirsiniz. Bu halkalar
kullanýlmadýklarý zaman saklanabilirler.
45
NOT:
Hafýza konumlarýný ayarlarken aracýn Park
konumunda olmasýna gerek yoktur, ancak
hafýza konumlarýný hafýzadan çaðýrýrken araç
Park konumunda olmalýdýr. “Uzaktan
Kumanda Açma Düðmesi ile Hafýzadan
Çaðýrma özelliði” Elektronik Araç Bilgi
Merkezinden (EVIC) devreye sokulmalýdýr.
Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun Elektronik
Araç Bilgi Merkezi bölümüne bakýnýz.
Koltuðu yukarý kaldýrdýðýnýzda koltuk kayýþýnýn
üzerinden kuvvetle asýlarak koltuðun yerine tam
oturmasýný saðlayýnýz.
UYARI!
Aracýn arka tarafýndaki yük alanýnda (arka
koltuklar kilitlenmiþ ya da katlanmýþ durumda)
araç hareket halindeyken çocuklarýn
oynamasýna izin verilmemelidir. Olasý bir kaza
halinde ciddi þekilde yaralanabilirler. Çocuklar
yerlerine oturtulmalý ve emniyet kemeri ile
baðlanmalýdýr.
HAFIZALI SÜRÜCÜ KOLTUÐU
Bu özellik iki adede kadar hafýza profilini
kaydedip saklamanýza olanak tanýr. Bir hafýza
profilinde koltuk, yan ayna, ayarlanabilir pedal
(eðer mevcutsa), elektrik kumandalý
derinlik/yükseklik ayarlý direksiyon kolunu (eðer
mevcutsa) ve de radyo istasyonu ayarlarý
bulunur.
Hafýza özelliði düðmesi sürücü kapýsý
panelindedir. Hafýza düðmesi sürücünün
önceden programlanmýþ iki hafýza profilinden
birini çaðýrmasýna olanak tanýr.
46
Hafýza Düðmesi
Hafýza Özelliðinin Ayarlanmasý:
1. Tüm hafýza profili ayarlarýný istediðiniz þekilde
yapýnýz (koltuk, yan ayna, ayarlanabilir pedal
(eðer mevcutsa), elektrik kumandalý
derinlik/yükseklik ayarlý direksiyon kolonu (eðer
mevcutsa) ve radyo istasyonu ayarlarý).
2. Önce hafýzalý koltuk düðmesi üzerindeki Set
(S) düðmesine, daha sonra da 5 saniye içinde
1 düðmesine basýnýz. Radyo ekranýnda hangi
hafýza konumunun ayarlandýðý gösterilir.
3. Araç hafýzasýna ikinci bir hafýza profili de
kaydedilebilir. 2 numaralý sürücü için hafýza
düðmesinden 2 düðmesine basýnýz. Ýstediðiniz
ayarlarý yaptýktan sonra önce Set (S) düðmesine,
sonra da 5 saniye içinde 2 düðmesine basýnýz.
Set düðmesi ile birlikte bir sayý düðmesine
basýldýðýnda eski hafýza profili silinir, yenisi
kaydedilir.
Uzaktan Kumanda Vericisinin Hafýza
Özelliðinin Programlanmasý
Uzaktan kumanda vericiniz UNLOCK (Açma)
düðmesine basýp býrakýldýðýnda sürücü koltuðu,
yan ayna, ayarlanabilir pedal (eðer mevcutsa),
elektrik kumandalý derinlik/yükseklik ayarlý
direksiyon kolonu (eðer mevcutsa) ve radyo
istasyonu ayarlarýný hafýzadan çaðýracak þekilde
programlanabilir.
Vericilerinizi programlamak için aþaðýdaki
iþlemleri gerçekleþtiriniz:
1. Kontak anahtarýný yuvadan çýkartýnýz.
2. 1 veya 2 numaralý hafýza profilini seçiniz.
3. Önce hafýzalý koltuk düðmesi üzerindeki Set
(S) düðmesine, daha sonra 1 veya 2 düðmesine
basýp býrakýnýz. Elektronik Araç Bilgi Merkezi ile
donatýlmýþ araçlarda gösterge tablosunda
“Memory Profile Set” (1 veya 2) mesajý
görüntülenir.
4. 10 saniye içinde uzaktan kumanda üzerindeki
Lock (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz.
NOT:
Yukarýdaki 4. adýmda Unlock (Açma)
düðmesine bastýðýnýzda hafýza ayarlarý
vericiden silinebilir (Ýsteðe baðlý) Elektronik
Araç Bilgi Merkezi ile donatýlmýþ araçlarda
bu fonksiyonlar EVIC’in Kiþisel Ayarlar
(Müþteri Tarafýndan Programlanabilen
Özellikler) seçeneðinden seçilebilir. Ayrýntýlý
bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi –
“Kiþisel Ayarlar” bölümüne bakýnýz.
Sürücü Koltuðu Kolay Giriþ Çýkýþ
Özelliði – Eðer Mevcutsa
Bu özellik sürücü koltuðunun konumunun
sürücünün araca daha kolay girip çýkmasýna
olanak saðlamak amacý ile otomatik olarak
ayarlanmasýna olanak saðlamaktadýr.
Koltuðun hareket mesafesi kontak anahtarý
yuvadan çýkartýldýðýnda koltuðun hangi konumda
bulunduðuna baðlýdýr.
l Kontak anahtarý yuvadan çýkartýldýðýnda koltuðun
bulunduðu konum ile en gerideki durma noktasý
arasýndaki mesafe 90 mm ya da daha fazla
ise, koltuk minderi geriye doðru yaklaþýk 60
mm hareket edecektir. Kontak anahtarý yuvaya
yerleþtirilip LOCK (Kilitli) konumuna
getirildiðinde koltuk önceden belirlenmiþ
konumuna geri dönecektir.
AYARLANABÝLÝR PEDALLAR – EÐER
MEVCUTSA
l Kontak anahtarý yuvadan çýkartýldýðýnda koltuðun
Bu özellik direksiyon simidinin daha iyi
kullanýlabilmesi için fren ve gaz pedallarýnýn
sürücüye doðru veya sürücüden uzaða hareket
ettirilmesine olanak tanýr. Ayarlanabilir pedal
sistemi direksiyon simidi yüksekliði ve koltuk
konumunun daha rahat bir þekilde
ayarlanmasýna olanak tanýr. Düðmesi sürücü
koltuðu minderinin yan kaplamasý üzerindedir.
bulunduðu konum ile en gerideki durma noktasý
arasýndaki mesafe 60 mm ila 90 mm arasýnda
ise, koltuk minderi en gerideki durma noktasýnýn
30 mm önüne kadar gelecektir. Kontak anahtarý
yuvaya yerleþtirilip LOCK (Kilitli) konumuna
getirildiðinde koltuk önceden belirlenmiþ
konumuna geri dönecektir.
Koltuk en gerideki durma noktasýna 60 mm’den
daha yakýn bir mesafede duruyor ise Kolay Giriþ
Çýkýþ özelliði otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr.
Zira bu konumda iken koltuðunu kolay giriþ veya
çýkýþ amacý ile hareket ettirilmesi sürücüye
herhangi bir kolaylýk saðlamayacaktýr.
Hafýzaya kaydedilen tüm koltuk ayarlarý için bir
Kolay Giriþ Çýkýþ konumu belirlenecektir.
NOT:
Araç, Kolay Giriþ Çýkýþ özelliði devreden
çýkartýlmýþ durumda teslim edilmektedir.
Kolay Giriþ Çýkýþ Özelliði Elektronik Araç
Bilgi Merkezinde (EVIC) müþteri tarafýndan
programlanabilen özellikler yardýmýyla
etkinleþtirilebilecek veya devreden
çýkartýlabilecektir. Ayrýntýlý bilgi için EVIC
bölümde “Çýkýþta Koltuðun Otomatik Olarak
Hareket Ettirilmesi” konusuna bakýnýz.
Ayarlanabilir Pedal Düðmesi
Pedallarý ileri hareket ettirmek için düðmeyi ileri
itiniz (aracýn ön tarafýna doðru).
Pedallarý geri hareket ettirmek için düðmeyi geri
itiniz (sürücüye doðru).
l Pedallar kontak kapalý iken ayarlanabilir.
l Pedallar sürüþ esnasýnda ayarlanabilir.
47
l
Pedallar araç R (Geri) konumundayken ve
Hýz Kontrolü (Cruise Control) devrede iken
ayarlanamaz. Araç hafýzalý koltuklarla
donatýlmýþsa, sistem ayarlanamaz durumda
iken pedallar ayarlanmaya çalýþýldýðýnda
Elektronik Araç Bilgi Merkezinde (EVIC) bir
mesaj görüntülenecektir (“Adjustable Pedals
Disabled – Cruise Control Engaged”
(Ayarlanabilir Pedallar Devre Dýþý - Hýz Kontrolü
Devrede) veya “Adjustable Pedals Disabled
– Vehicle in Reverse” (Ayarlanabilir Pedallar
Devre Dýþý - Araç Geri Viteste)).
MOTOR KAPUTUNUN AÇILIP KAPATILMASI
Motor kaputunun açýlmasý için iki mandalýn
açýlmasý gerekir. Önce ön göðsün sol tarafýnýn
altýnda bulunan kaput açma kolunu çekiniz.
UYARI!
Motor kaputu tam kapanmamýþ ise araç
hareket halinde iken açýlýp görüþünüzü
engelleyebilir. Kaza yapabilirsiniz. Yola
çýkmadan önce kaput mandallarýnýn yerine
tam oturduðundan emin olunuz.
NOT:
Uzaktan kumanda vericinizi ya da hafýzalý
koltuk düðmelerini ayarlanabilir pedallarý
kaydedilmiþ konumlarýna getirmek için
kullanabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için “Hafýzalý
Sürücü Koltuðu” bölümüne bakýnýz.
DÝKKAT!
Ayarlanabilir pedallarýn altýna herhangi bir
cisim yerleþtirmeyiniz veya hareket kabiliyetini
kýsýtlamayýnýz. Pedal kumanda elemanlarýna
zarar verebilirsiniz. Ayarlanabilir pedalýn
önünde bir engel bulunduðunda hareket
mesafesi sýnýrlanabilir.
48
Olasý hasarlarýn önüne geçmek için motor
kaputunu çarparak kapatmayýnýz. Motor
kaputunu 15 santimetreye kadar indirip býrakýnýz.
Bu þekilde her iki mandalda kilitlenecektir. Her
iki mandalda yerine geçmemiþ ve motor kaputu
tamamen kapalý deðil iken aracý kesinlikle
kullanmayýnýz.
Daha sonra aracýn dýþýna çýkýp emniyet mandalýný
sola itiniz. Emniyet mandalý motor kaputunun
ön orta kenarýndadýr. Motor kaputunu açýk
konumda tespit etmek için motor kaputu destek
çubuðunu kullanýnýz.
LAMBALAR
Üst Konsol Harita/Okuma Lambalarý
Bu lambalar üst konsolda, güneþliklerin
arasýndadýr. Lambalar merceðe basýlarak yakýlýr.
Merceðe ikinci kez bastýðýnýzda lamba söner.
Lambalar ayrýca kapýlardan birisi açýldýðýnda
veya reosta kumandasý ikinci kademeden
sonraya, tam yukarý çevrildiðinde de yanar.
Reosta Kumandasý
Reosta kumandasý far
düðmesinin bir parçasýdýr ve
gösterge panelinin sol
tarafýnda bulunur. Park
lambalarý veya farlar açýk iken
reosta kumandasýný yukarý
doðru çevirdiðinizde gösterge
paneli lambalarýnýn parlaklýðý
arttýrýlýr.
Üst Konsol
Ýç Lambalar
Ýç lambalar kapýlardan birisi açýldýðýnda yanar.
Lambalar manuel olarak yakýldýðýnda veya
kapýlardan biri açýk kaldýðýnda akünün
boþalmasýný önlemek amacýyla kontak anahtarý
LOCK (Kilitli) konumuna getirildikten 10 dakika
sonra kendiliðinden söner. Buna torpido gözü
lambasý da dahildir, ancak bagaj lambasý dahil
deðildir. Ýç lambalarý eski haline getirmek için
kontak anahtarýný açýnýz veya açýk kalmýþ
lambanýn düðmesini kapatýnýz.
Far Düðmesi
Far düðmesi gösterge panelinin sol tarafýndadýr.
Bu düðme farlarýn, park lambalarýnýn, gösterge
paneli lambalarýnýn, gösterge paneli reostasýnýn,
iç lambalarýn ve sis lambalarýnýn çalýþmasýna
kumanda eder.
Tavan Lambasýnýn Konumu
Ýç lambalarý yakmak için reosta kumandasýný
tamamen yukarý, ikinci kademeye getiriniz.
Reosta kumandasý bu konumdayken iç lambalar
yanýk kalýr.
Ýç Lambalarý Devre Dýþý Býrakma (OFF)
Reosta kumandasýný en alttaki “OFF” konumuna
getiriniz. Kapýlar açýk iken iç lambalar sönük
kalýr.
Far Düðmesi
Tüm Ýç Lambalarý Yakma Modu (Gündüz
Parlaklýðý Özelliði)
Reosta kumandasýný yukarý, birinci kademeye
getiriniz. Bu özellik park lambalarý veya farlar
açýk iken kilometre sayacý, Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (eðer mevcutsa) ve radyo gibi bütün
metin ekranlarýný parlaklaþtýrýr.
49
Çok Ýþlevli Kumanda Kolu
Bu özelliði devreye sokmak için farlar açýk
haldeyken kontaðý kapatýnýz. Daha sonra 45
saniye içinde farlarý kapatýnýz. Far düðmesi
kapatýldýðýnda 90 saniyelik süre çalýþmaya baþlar.
Farlar veya park lambalarý tekrar yakýldýðýnda
ya da kontak açýldýðýnda bu özellik iptal olur.
Çok iþlevli kumanda kolu dönüþ sinyallerinin,
far huzme seçiminin, selektörlerin çalýþmasýna
kumanda eder. Çok iþlevli kumanda kolu
direksiyon kolonunun sol tarafýndadýr.
Farlarýn kontaktan önce kapatýlmasý halinde
farlar normal þekilde söner.
NOT:
Far Düðmesi
Otomatik Far Seviye Ayarý – Eðer
Mevcutsa
Çok Ýþlevli Kumanda Kolu
Farlar, Park Lambalarý, Gösterge Paneli
Lambalarý
Park lambalarý ve gösterge paneli lambalarý için
far düðmesini saat yönünde birinci kademeye
getiriniz. Farlar, park lambalarý ve gösterge
paneli lambalarý için ikinci kademeye getiriniz.
Bu özellik farlarýn karþýdan gelen sürücülerin
görüþünü engellemesini önler. Araç
seviyesindeki deðiþikliklere paralel olarak far
huzmesinin yüksekliði otomatik olarak ayarlanýr.
Lambalar Açýk Uyarýsý
Farlar veya park lambalarýnýn kontak
kapatýldýktan sonra açýk kalmasý halinde sürücü
kapýsý açýldýðýnda bir sesli uyarý verilerek sürücü
bu konuda uyarýlýr.
Gecikmeli Sönen Farlar
Iþýklandýrýlmamýþ bir yerde aracýnýzdan
çýktýðýnýzda bu özellik sayesinde farlar 90 saniye
(programlanabilir) süreyle açýk kalýr.
50
Bu özelliðin devreye girmesi için farlar kontak
kapatýldýktan sonra 45 saniye içinde
kapatýlmalýdýr.
Gecikmeli far sönme süresi Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda
programlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik
Araç Bilgi Merkezi bölümündeki “Farlarýn
Gecikmeli Olarak Söndürülmesi” konusuna
bakýnýz.
Ön Sis Lambalarý – Eðer Mevcutsa
Ön sis lambasý düðmesi far düðmesi
üzerinde, reosta kumandasýnýn
altýndadýr. Ön sis lambalarýný devreye
sokmak için park lambalarýný veya kýsa farlarý
yakýp sis lambasý düðmesine basýnýz.
NOT:
Sis lambalarý kýsa farlar veya park lambalarý
yanýkken yanar. Uzun farlar yakýldýðýnda sis
lambalarý söner.
NOT:
Ön sis lambalarý kontak açýlýp kapatýldýðýnda
ve ön sis lambalarý açýk iken kontak
kapatýldýðýnda otomatik olarak devreye girer.
Arka Sis Lambalarý – Eðer Mevcutsa
Arka sis lambasý düðmesi far düðmesi
üzerinde, reosta kumandasýnýn
altýndadýr. Ön sis lambalarý için sis
lambasý düðmesine bir defa, ön ve arka sis
lambalarý için tekrar, tüm sis lambalarýný
söndürmek için üçüncü defa basýnýz.
NOT:
Arka sis lambalarý kontak açýlýp
kapatýldýðýnda tekrar devreye sokulmalýdýr.
Dönüþ Sinyalleri
Çok Ýþlevli Kumanda Kolunu yukarý veya aþaðý
hareket ettirdiðinizde gösterge grubunun her iki
tarafýndaki oklar ön ve arka dönüþ sinyallerinin
ve yan sinyal lambalarýnýn düzgün çalýþtýðýný
göstermek üzere yanýp söner. Kolu bir sonraki
kademeye geçirmeden hafifçe yukarý veya aþaðý
hareket ettirerek þerit deðiþikliðini belirtebilirsiniz.
Kademeyi geçirdikten sonra kolu býraktýðýnýzda
oklar üç defa yanýp söner. Herhangi birisinin
yanýp sönme hýzý çok fazlaysa dýþ lamba
ampulünde sorun olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Kol hareket ettirildiðinde göstergelerden biri
yanmazsa sigorta veya gösterge ampulü bozuk
olabilir veya bir devre arýzasý olabilir.
NOT:
ÖN CAM SÝLECEÐÝ VE CAM YIKAMA
SÝSTEMÝ
Silecek ve cam yýkama sistemi çok
iþlevli kumanda kolu ile çalýþtýrýlýr. Kol
direksiyon kolonunun sol tarafýndadýr.
Silecek hýzýný ayarlamak için kumanda kolunun
ucunu döndürünüz.
Dönüþ sinyallerinden herhangi biri açýk iken
araç 1,6 kilometreden daha fazla
sürüldüðünde elektronik araç bilgi merkezi
(eðer mevcutsa) ekranýnda “Turn Signal On”
(Dönüþ Sinyali Açýk) mesajý görüntülenecek
ve sürekli bir sesli uyarý sinyali duyulacaktýr.
Uzun Huzme/Kýsa Huzme Seçimi
Düðmesi
Uzun farlarý yakmak için Çok Ýþlevli Kumanda
Kolunu öne itiniz. Kýsa farlarý yakmak için
kendinize doðru çekiniz.
Selektör
Çok Ýþlevli Kumanda Kolunu hafifçe kendinize
doðru çekerek farlarýnýzla baþka bir araca sinyal
verebilirsiniz. Bu durumda uzun farlar yakýlýr ve
kol býrakýlana kadar yanýk kalýr.
Ön Cam Sileceði/Su Püskürtme Kolu
Ön Cam Silecekleri
Yýkayýcýyý kullanmak için kolu itip püskürtme
istendiði süre boyunca bu þekilde tutunuz. Kol
istenen fasýlada býrakýldýðýnda kol býrakýldýktan
sonra silecek iki tur silme yapacak ve sonra
seçilen fasýlada çalýþmaya devam edecektir.
Kapalý konumundayken kol itildiðinde silecekler
iki tur çalýþýr ve durur.
51
Yaðmura Duyarlý Silecekler – Eðer
Mevcutsa
Bu özellik ön cam üzerindeki nemi algýlayarak
silecekleri otomatik olarak çalýþtýrýr. Bu özellik
özellikle yoldan su sýçradýðýnda veya ön cam
yýkayýcýlarýndan fazla su püskürtüldüðünde hýzlý
ve kýsa silme iþlemi için faydalýdýr. Bu özelliði
etkinleþtirmek için çok iþlevli kumanda kolunun
ucundaki düðmeyi çevirerek altý ayar
konumundan birine getiriniz.
Sistemin hassasiyeti çok iþlevli kumanda kolu
yardýmýyla ayarlanabilmektedir. 1inci geciktirme
konumu en düþük 6ncý konum ise en yüksek
hassasiyet ayarýdýr. 3üncü-4üncü ayar konumlarý
normal yaðmur koþullarý için kullanýlmalýdýr. 2nci
veya 1nci ayar konumlarý hassasiyet düzeyinin
düþük olmasý istendiðinde kullanýlmalýdýr. 5 ve
6 da daha yüksek hassasiyet için seçilmelidir.
Sistemi kullanmadýðýnýzda cam sileceði kolunu
OFF (Kapalý) konumuna getiriniz.
52
NOT:
l
Silecek düðmesi LOW (düþük) ve HIGH
(yüksek) hýz konumlarýndayken yaðmur
algýlama özelliði çalýþmaz.
l
Ön camýn üzerinde buz veya kurumuþ tuzlu
su mevcut ise yaðmur algýlama özelliði
düzgün bir þekilde çalýþmayabilecektir.
l
Rain-X ya da mum veya silikon içeren
ürünler yaðmur algýlama sisteminin
performansýnýn düþmesine neden
olabileceklerdir.
l
Motor çalýþýr durumda iken, vites kolu
PARK konumunda iken dýþarýda hava
sýcaklýðý donma seviyesinin altýnda iken
yaðmur algýlama sistemi çalýþmayacaktýr.
Bunun amacý cam sileceði süpürgelerinin
hasar görmesini önlemektir. Yaðmur
algýlama sisteminin çalýþabilmesi için vites
kolunun DRIVE (ÝLERÝ) konumuna
getirilmesi gerekmektedir.
l
Yaðmur Algýlama özelliði Elektronik Araç
Bilgi Merkezinden (EVIC) iptal edilebilir.
Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun Elektronik
Araç Bilgi Merkezi bölümündeki “Kiþisel
Ayarlar” konusuna bakýnýz.
Nem Çözme
Silecek kolunu ittiðinizde silecekler çalýþarak
camdaki buðuyu ve baþka bir araçtan gelen
çamuru temizleyeceklerdir. Kol itilmiþ olarak
tutuldukça silecekler çalýþmaya devam edecektir.
Ön Cam Sileceði Çalýþma Sistemi
Sileceðin düþük hýzda çalýþmasý için kolun ucunu
ikinci kademeye çeviriniz. Yüksek hýz için üçüncü
kademeye getiriniz.
Fasýlalý Silme Sistemi
Fasýlalý silme sistemini kullanarak hava koþuluna
göre sileceðin çalýþma sýklýðýný istediðiniz þekilde
ayarlayabilirsiniz. Kolu ilk kademeye getiriniz,
sonra kolun ucunu döndürerek gecikme aralýðýný
seçiniz. 6 silecek gecikme konumu vardýr.
Gecikme en fazla yaklaþýk 23 saniyede bir turdan
her saniyede bir tura kadar deðiþik sýklýklara
ayarlanabilir.
Silecek Sývýsý Eklenmesi
Far Yýkama Sistemi – Eðer Mevcutsa
Ön Far Yýkama Sývýsý Eklenmesi
Ön cam yýkayýcýlarý ile arka cam yýkayýcýsýnýn
sývý haznesi ortaktýr. Motor bölmesinin ön
kýsmýnda, yolcu tarafýndadýr. Sývý seviyesi düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Artýk sularý temizlemek
için hazneye ön cam yýkayýcý solventi (radyatör
antifrizi deðil) doldurup sistemi birkaç saniye
çalýþtýrýnýz.
Bu özellik ön cam yýkayýcýlarý ile birlikte çalýþýr.
Far yýkayýcýlarý kullanmak için, motor çalýþýr
durumda iken, farlarý yakýp ön cam yýkayýcýsý
kumanda düðmesine basýnýz.
Ön far yýkayýcýlarý ile ön cam yýkayýcýsýnýn sývý
haznesi ortaktýr. Bu hazne motor bölmesinin ön
kýsmýnda, yolcu tarafýnda bulunmaktadýr. Sývý
seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Hazneye ön cam yýkayýcý solventi (radyatör
antifrizi deðil) doldurup, artýk sularý temizlemek
için sistemi birkaç saniye çalýþtýrýnýz.
Bu iþlem ön cam yýkayýcýlarýný çalýþtýracak ve far
merceðine belli bir süreyle yüksek basýnçlý su
püskürtecektir.
NOT:
Ön cam yýkayýcýlarý ilk çalýþtýrýldýklarýnda ön
far yýkayýcýlarý da çalýþacak, bu ilk seferin
ardýndan ön cam yýkayýcýlarýnýn her dördüncü
su püskürtüþünde ön far yýkayýcýlarý da su
püskürtecektir.
Ön Cam Yýkayýcýsý Sývý Haznesi
Ön Far Yýkayýcýsý Sývý Haznesi
Yýkayýcý suyu haznesine gösterge tablosunda
“Low Washer Fluid” (Elektronik Araç Bilgi
Merkezi ile donatýlmýþ araçlar) veya düþük
yýkama suyu simgesi (Elektronik Araç Bilgi
Merkezi ile donatýlmamýþ araçlar)
görüntülendiðinde bir galon sývý doldurulabilir.
53
ELEKTRÝK KUMANDALI YÜKSEKLÝK/
DERÝNLÝK AYARLI DÝREKSÝYON
KOLONU – EÐER MEVSUTSA
Elektrik kumandalý yükseklik/derinlik ayarlý
direksiyon kolonu kolu, direksiyon kolonu
üzerinde, çok iþlevli kumanda kolunun altýndadýr.
Yükseklik ayarý için kolu istediðiniz þekilde yukarý
veya aþaðý hareket ettiriniz. Direksiyon kolonunu
uzatmak veya kýsaltmak için kolu kendinize
çekiniz veya öteye itiniz.
NOT:
Aracýnýz hafýzalý koltuk özelliði ile
donatýlmýþsa uzaktan kumanda vericiniz ya
da sürücü kapýsý paneli üzerindeki hafýza
düðmeleri direksiyon kolonu yükseklik/
derinlik konumlarýnýn hafýzadan çaðrýlmasý
için kullanýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için “Hafýzalý
Sürücü Koltuðu” bölümüne bakýnýz.
Elektrik Kumandalý Yükseklik/Derinlik Ayarlý Direksiyon
54
UYARI!
Araç hareket halinde iken direksiyon
kolonunun hareket ettirilmesi tehlikelidir.
Direksiyon kolonu sabit deðilken araç
hakimiyetini kaybedip kaza yapabilirsiniz.
Kolon ayarýný sadece araç durur haldeyken
yapýnýz.
ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI
(ESP)
ESP, Fren Destek Sistemi (BAS) ile Çekiþ
Kontrol Sistemini (TCS) de içermektedir.
Elektronik Denge Programý (ESP)
UYARI!
ESP doðal fizik kanunlarýnýn araca etki
etmesini engelleyemez ve aracýn tutunmasýný
artýramaz. ESP virajlara aþýrý hýzla girme ve
suda kýzaklama gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürü
önleyebilir. ESP donanýmýna sahip bir
otomobilin sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir
þekilde zorlanarak sürücünün ve diðer
insanlarýn güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
ESP, 12.5 km/saatten yüksek araç hýzlarýnda
devreye girer.
ESP ilgili tekerleðe fren yaptýrarak aracýn
direksiyon hakimiyetinin kaybolmasýný (savrulmayý) önler. Bu sistem tekerleklere aktarýlan motor
torkunun da kontrol altýnda tutulmasýný saðlar.
ESP devreye girdiðinde gösterge
tablosunda yer alan ESP uyarý
lambasý yanýp sönmeye baþlar. ESP
uyarý lambasý çekiþ kontrol sistemi
devreye sokulduðunda da yanýp söner. Hýzlanma
sýrasýnda ESP uyarý lambasýnýn yanýp sönmeye
baþlamasý durumunda ayaðýnýzý gaz pedalýndan
çekip mümkün olduðunca az gaz veriniz. Hýzýnýzý
ve sürüþ tarzýnýzý yol koþullarýna uygun þekilde
belirleyiniz. ESP uyarý lambasýnýn sürekli olarak
yanmasý ESP sisteminin devreden çýktýðýný
göstermektedir. Aracýn dengesinin ESP
yardýmýyla artýrýlmasýný saðlamak için ESP OFF
(ESP kapalý) düðmesine basýnýz (gösterge
tablosunda bulunan ESP uyarý lambasý söner).
Motor gücünün aktarýldýðý tekerleklerden birinin
patinaja kalmasýna izin vermeyiniz. Güç aktarma
organlarýna ciddi bir þekilde zarar veren bu
durum DaimlerChrysler tarafýndan sunulan
garantinin kapsamý dýþýndadýr.
Zincirle seyahat ederken derin karda, kumda
veya stabilize zeminde kalkarken aracýn yol
tutuþunu artýrmak için ESP OFF (ESP kapalý)
düðmesine basarak ESP sistemini devreden
çýkarýnýz.
ESP’nin Senkronize Edilmesi
ESP sistemi devreden çýkarýldýðýnda motor
torkunun azaltýlmasý fonksiyonu iptal
edilmektedir. Bu nedenle ESP’nin saðladýðý
denge artýþý ortadan kalkmaktadýr. Düðme OFF
(Kapalý) konumunda olsa dahi fren yapýldýðýnda
ESP devreye girecektir. ESP sistemi devre dýþý
kaldýðýnda (motor gücünün aktarýldýðý
tekerleklerden birinin patinaja kalmasý
durumunda) sözkonusu tekerlek yeniden yola
tutununcaya kadar ESP sistemi yardýmýyla
frenlenmektedir.
DÝKKAT!
Aracýn ön aksý kaldýrýlarak çekilmesi
durumunda motor çalýþýr durumda olmamalýdýr
(kontak anahtarý OFF/LOCK (Kapalý/Kilitli)
veya ACC (Aksesuar) konumlarýndan birinde
olmalýdýr). Aksi takdirde ESP devreye girerek
arka tekerlekleri frenleyecektir.
ESP arýza uyarý lambasý bazý
modellerde BAS ile birarada
bulunmaktadýr. Güç kaynaðýný
kesilmesi (akü baðlantýsýnýn çýkarýlmasý
ya da akünün bitmesi)
halinde motor çalýþýr durumda iken ESP/BAS
arýza uyarý lambasý yanabilir. Direksiyon simidini
önce tamamen sola, sonra da tamamen saða
çeviriniz. Bu iþlem yapýldýðýnda ESP/BAS arýza
uyarý lambasý sönmelidir.
FREN DESTEK SÝSTEMÝ (BAS) –
EÐER MEVCUTSA
BAS acil durumlarda yapýlan frenlerde aracýn
frenleme kapasitesini artýrmayý amaçlamaktadýr.
Bu sistem acil durumlarda frenleme gereken
miktarda basýnç uygulamaktadýr. Böylece duruþ
mesafesinin kýsaltýlmasýna yardýmcý olmaktadýr.
BAS, kilitlenmeyi önleyici fren sistemine (ABS)
yardýmcý olmaktadýr. Fren pedalýna aniden ve
kuvvetli bir þekilde basýldýðýnda azami BAS
desteði sunulmaktadýr. Bu sistemden azami
þekilde faydalanabilmek için araç durana kadar
fren pedalýna kuvvetli bir þekilde basýlmasý
gerekmektedir. Fren pedalýna uyguladýðýnýz
basýncý azaltmayýnýz.
UYARI!
BAS doðal fizik kanunlarýnýn araca etki
etmesini engelleyemez ve aracýn fren
sisteminin ve lastiklerinin durumu ile aracýn
yola tutunmasý gibi etkenlerin izin verdiðinden
daha etkili bir frenleme yapmanýzý saðlayamaz. BAS virajlara aþýrý hýzla girme, öndeki
aracý çok yakýndan takip etme ve suda
kýzaklama gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir. BAS donanýmýna sahip bir otomobilin
sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir þekilde
zorlanarak sürücünün ve diðer insanlarýn
güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
Fren pedalý býrakýldýðýnda BAS devreden
çýkmaktadýr.
Çoðu modelde ESP arýza uyarý
lambasý BAS’ý da kapsamaktadýr.
Kontak anahtarý “ON” (Açýk)
konumuna getirildiðinde gösterge
panelinde bulunan sarý BAS/ESP arýza
uyarý lambasý ile sarý ESP uyarý lambasý yanar.
Motor çalýþmaya baþladýðýnda bu lambalar
sönmelidir. Motor çalýþýr durumda iken BAS/ESP
arýza uyarý lambasýnýn sürekli þekilde yanmasý
bu iki sistemden birinde bir arýzanýn mevcudiyetini göstermektedir. Arýza uyarý lambasý
sönmüyorsa BAS ve ESP sistemini yetkili
servisinize en kýsa zamanda kontrol ettiriniz.
55
ÇEKÝÞ KONTROL SÝSTEMÝ (TCS)
Çekiþ Kontrol Sistemi (TCS) Elektronik Denge
Programýnýn (ESP) bir parçasýdýr. TCS ESP
OFF (ESP KAPALI) düðmesi yardýmýyla devreye
alýnýp devreden çýkartýlabilmektedir.
UYARI!
TCS doðal fizik kanunlarýnýn araca etki
etmesini engelleyemez ve aracýn tutunmasýný
artýramaz. TCS virajlara aþýrý hýzla girme ve
suda kýzaklama gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
önleyebilir. TCS donanýmýna sahip bir
otomobilin sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir
þekilde zorlanarak sürücünün ve diðer
insanlarýn güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
Lastikler tutunma özelliðini kaybedip
tekerlekler patinaja kaldýðýnda gösterge
tablosunda bulunan uyarý lambasý yanýp
sönmeye baþlar. Bu durum TCS
sisteminin aktif olduðunu gösterir.
Hýzlanma sýrasýnda TCS uyarý lambasýnýn yanýp
sönmeye baþlamasý durumunda ayaðýnýzý gaz
pedalýndan çekip mümkün olduðunca az gaz
veriniz. Hýzýnýzý ve sürüþ tarzýnýzý yol koþullarýna
uygun þekilde belirleyiniz. TCS uyarý lambasýnýn
sürekli olarak yanmasý TCS sisteminin devreden
çýktýðýný göstermektedir. Sistemi yeniden
56
etkinleþtirmek için ESP OFF (ESP KAPALI)
düðmesine basýnýz (gösterge tablosunda
bulunan uyarý lambasý söner). Motor gücünün
aktarýldýðý tekerleklerden birinin patinaja
kalmasýna izin vermeyiniz. Güç aktarma
organlarýna ciddi bir þekilde zarar veren bu
durum DaimlerChrysler tarafýndan sunulan
garantinin kapsamý dýþýndadýr.
ESP OFF (ESP KAPALI) düðmesi gösterge
panelinin ortasýnda bulunmaktadýr. Çekiþ kontrol
sistemini devreden çýkarmak için uyarý lambasý
yanana kadar ESP OFF (ESP KAPALI)
düðmesine basýnýz.
Zincirle seyahat ederken derin karda, kumda
veya stabilize zeminde kalkarken aracýn yol
tutuþunu artýrmak için ESP OFF (ESP KAPALI)
düðmesine basarak TCS sistemini devreden
çýkarýnýz.
Sistemi tekrar devreye sokmak için uyarý lambasý
sönene kadar ESP OFF (ESP KAPALI)
düðmesine ikinci kez basýnýz.
NOT:
l Çekiþ kontrol sistemini düðmeden kapatmýþ
olsanýz bile sistem, kontak anahtarý her
açýldýðýnda otomatik olarak tekrar devreye
girer.
l
Çekiþ Kontrol sistemi devredeyken výzýltý
veya klik sesi gibi sesler çýkarýr.
ELEKTRONÝK HIZ KONTROLÜ
Elektronik hýz kontrolü devrede iken, 40
km/saatten yüksek hýzlarda gaz pedalýnýn
görevini üstlenir. Hýz kontrol sistemi kumanda
elemanlarý direksiyon kolonunda yer alan bir
kumanda kolunun üzerinde bulunmaktadýr.
Elektronik Hýz Kontrol Kolu
Sistemin devreye alýnmasý:
Hýz kontrol kolunu “ON/OFF” (AÇMA/KAPATMA)
bir kez itip býraktýðýnýzda kolun üzerinde bulunan
bir LED yanarak elektronik hýz kontrol sisteminin
devreye girdiðini belirtecektir. Sistemi devreden
çýkartmak için kolu “ON/OFF” (AÇMA/
KAPATMA) bir kez daha itip býrakmanýz
gerekmektedir. Bu durumda sistem devreden
çýkacak ve uyarý lambasý sönecektir.
Bazý modellerde sistem devrede iken
gösterge tablosunda bulunan bir
uyarý lambasý yanacaktýr.
UYARI!
Elektronik Hýz Kontrol sisteminin kullanýlmadýðý
zamanlar devrede býrakýlmasý tehlikeli
sonuçlar doðurabilecektir. Sistemi yanlýþlýkla
herhangi bir hýza ayarlayabilir ya da
istediðinizden daha yüksek bir hýzla
gidebilirsiniz. Bu durum aracýn kontrolünü
kaybederek kaza yapmanýza neden
olabilecektir. Kullanmadýðýnýz zamanlarda
sistemi mutlaka KAPATINIZ.
Ýstenen Hýzda Sabitlenmesi :
Araç istenen hýza ulaþtýðýnda kolu kendin ize
doðru çekip býrakýnýz. Gaz pedalýný býraktýðýnýzda
araç belirlediðiniz hýzda ilerlemeye devam
edecektir.
NOT:
Hýz Kontrol sistemi Autostick Modunda (eðer
mevcutsa) sadece üçüncü, dördüncü ve
beþinci viteslerde çalýþacaktýr.
NOT:
Aracýn lastiklerinden biri farklý ebatta ise
(küçük boy stepne gibi) hýz kontrol sistemi
devreye girmeyebilir.
Sistemin Devreden Çýkartýlmasý:
Fren pedalýna hafifçe dokunduðunuzda, kolu
ileriye doðru ittiðinizde (“CANCEL”)(ÝPTAL) veya
yavaþlarken normal frenleme sýrasýnda, önceden
belirlemiþ olduðunuz hýz hafýzadan silinmeden
hýz kontrol sistemi devreden çýkacaktýr. Kolu
“ON/OFF” (AÇMA/KAPATMA) itip býraktýðýnýzda
veya kontaðý kapattýðýnýzda hýz hafýzasý
silinecektir.
Ayarlý Hýza Geri Dönme:
Önceden ayarlanmýþ bir hýza dönmek için kolu
yukarý doðru itip býrakýnýz (“ACC/RES”)
(HIZLANMA/AYARLI HIZA DÖNME). Ayarlý hýza
geri dönme özelliði 32 km/saatin üzerinde tüm
hýzlarda kullanýlabilir.
Hýz Ayarýnýn Deðiþtirilmesi:
Hýz kontrol sistemi devrede iken kolu yukarýya
doðru itmek suretiyle aracýn hýzýný artýrabilirsiniz
(“ACC/RES”)(HIZLANMA/AYARLI HIZA
DÖNME). Kolu býraktýðýnýzda belirlemiþ
olduðunuz yeni hýz devreye girecektir.
Kolu bir kez yukarýya doðru itip býraktýðýnýzda
(“ACC/RES”)(HIZLANMA/AYARLI HIZA
DÖNME) aracýn hýzý 1.6 km/saat artacaktýr. Kol
her yukarý itilip býrakýldýðýnda aracýn hýzý artacaktýr.
Dolayýsýyla kol üç defa yukarý doðru itilip
býrakýldýðýnda aracýn hýzý 4.8 km/saat artacaktýr.
Hýz kontrol sistemi devrede iken aracýn hýzýný
azaltmak için kolu aþaðýya doðru çekip bu þekilde
tutunuz (“COAST”)(YAVAÞLAMA). Ýstenilen
hýza ulaþýldýðýnda kolu býrakýnýz. Belirlemiþ
olduðunuz yeni hýz devreye girecektir.
Kolu bir kez aþaðýya doðru çekip býraktýðýnýzda
(“COAST”)(YAVAÞLAMA) aracýn hýzý 2 km/saat
azalacaktýr. Kol her aþaðý çekilip býrakýldýðýnda
aracýn hýzý azalacaktýr.
Sollamak için Hýzlanma :
Normalde yaptýðýnýz þekilde gaz pedalýna basýnýz.
Gaz pedalýný býraktýðýnýzda araç önceden
belirlemiþ olduðunuz hýza dönecektir.
NOT:
Elektronik hýz kontrol sistemi belirlemiþ
olduðunuz hýzý yokuþ týrmanýrken ve inerken
muhafaza eder. Orta diklikteki yokuþlarda
hýzda meydana gelebilecek hafif deðiþme
normaldir.
Dört ileri vitesli otomatik þanzýmanlarda aracýnýz
yokuþ týrmanýrken veya inerken vites küçülterek
3üncü vitese geçecektir. Bu vites küçültme iþlemi
belirlenmiþ hýzýn korunabilmesi için gereklidir.
Dik rampalarda aþýrý hýz kaybý ya da hýzlanma
meydana gelebilir. Bu nedenle bu tür yokuþlarda
hýz kontrol sistemini devreden çýkartmanýz daha
uygun olacaktýr.
57
UYARI!
Sabit bir hýzla gidemeyeceðiniz yollarda hýz
kontrol sisteminin kullanýlmasý tehlikeli
sonuçlar doðurabilir. Araç yol koþullarýnýn
kaldýrabileceðinden daha hýzlý giderek kontrolü
kaybedip kaza yapmanýza neden olabilir. Hýz
kontrol sistemini yoðun trafikte, virajlý, buzlu,
kar kaplý ve kaygan yollarda kullanmayýnýz.
ÜST KONSOL - EÐER MEVCUTSA
Üst konsolda iç lambalar/okuma lambalarý, güneþ
gözlüðü saklama bölmesi ve isteðe baðlý elektrik
kumandalý sunroof düðmeleri bulunmaktadýr.
Üst Konsol
58
Ýç Lambalar/Okuma Lambalarý
Üst konsolun ön tarafýnda iki adet iç
aydýnlatma/okuma lambasý bulunmaktadýr.
Bu lambalarý yakmak için lamba camýna
dokununuz. Lambayý söndürmek için lamba
camýna bir kez daha basýnýz.
ELEKTRÝK KUMANDALI SUNROOF EÐER MEVCUTSA
Elektrik kumandalý sunroof düðmesi, üst
konsolda güneþliklerin arasýnda yer alýr.
Bu lambalar ayný zamanda ön veya arka
kapýlardan biri açýldýðýnda da yanacaktýr. Bu
lambalar, uzaktan kumanda vericisi üzerindeki
kilit açma düðmesine bastýðýnýzda da yanacaktýr.
Güneþ Gözlüðü Saklama Bölmesi
Üst konsolun arka kýsmýnda güneþ gözlüðü
koyabileceðiniz bir bölüm bulunmaktadýr.
Gözlük saklama bölmesi iterek açýlýr ve kapanýr.
Parmaðýnýzla bastýrarak bölmeyi açabilirsiniz.
Kapatmak için yine parmaðýnýzla bastýrýnýz.
Elektrik Kumandalý Sunroof Düðmeleri
UYARI!
l Kontak
anahtarý takýlý iken çocuklarý asla
araçta yalnýz býrakmayýnýz. Elektrik
kumandalý sunroof’u çalýþtýrýrken yolcular,
özellikle de çocuklar sýkýþabilir. Bunun
sonucunda ciddi þekilde yaralanabilir ya da
ölebilirler.
l
l
Olasý bir kaza halinde sunroof açýk iken
araçtan fýrlama riski daha yüksektir. Ciddi
bir þekilde yaralanabilir veya ölebilirsiniz.
Emniyet kemerinizi her zaman düzgün bir
þekilde baðlayýnýz ve yolcularýnýzýn da
baðlamasýna dikkat ediniz.
Küçük çocuklarýn sunroof ile oynamasýna
izin vermeyiniz. Parmaklarýnýzý ya da
vücudunuzun baþka bir parçasýný veya
herhangi bir cismi sunroof’tan dýþarý
çýkarmayýnýz. Yaralanabilirsiniz.
Hýzlý Açýlma Özelliði
Düðmeye geriye doðru basýp býrakýnýz. Sunroof
hangi konumda olursa olsun otomatik olarak
açýlacaktýr. Sunroof tamamen açýlacak ve daha
sonra otomatik olarak duracaktýr. Bu iþlev Hýzlý
Açýlma özelliði olarak adlandýrýlmaktadýr. Hýzlý
açýlma iþlemi sýrasýnda düðme herhangi bir
þekilde hareket ettirildiðinde sunroof duracaktýr.
Hýzlý Kapanma Özelliði
Düðmeye ileri doðru basýp býrakýnýz. Sunroof
hangi konumda olursa olsun otomatik olarak
kapanacaktýr. Sunroof tamamen kapanacak ve
daha sonra otomatik olarak duracaktýr. Bu iþlev
Hýzlý Kapanma özelliði olarak adlandýrýlmaktadýr.
Hýzlý kapanma iþlemi sýrasýnda düðme herhangi
bir þekilde hareket ettirildiðinde sunroof
duracaktýr.
Sýkýþmayý Önleme Özelliði
Bu özellik, hýzlý kapanma iþlemi sýrasýnda camýn
hareket yolu üzerinde bulunan engelleri tespit
edecektir. Camýn hareket yolu üzerinde bir engel
tespit edildiði taktirde sunroof camý otomatik
olarak geri çekilecektir. Böyle bir durumla
karþýlaþýldýðýnda camýn hareket yolu üzerindeki
engel kaldýrýlmalý ve düðme ileri itilip býrakýlarak
Hýzlý Kapanma özelliði etkinleþtirilmelidir.
Sýkýþmayý Önleme Özelliðinin Devreden
Çýkartýlmasý
Sunroofun kapanmasý mevcudiyetinden
haberdar olduðunuz bir nedenle (buz, moloz)
engelleniyorsa düðmeye ileriye doðru basýnýz
ve cam aksi yönde hareket etmeye baþladýktan
sonra iki saniye daha basmaya devam ediniz.
Böylece cam kapanma konumuna doðru hareket
edecektir.
NOT:
Düðmeye bastýðýnýz esnada sýkýþmayý
önleme özelliði devreden çýkacaktýr.
Hýzlý Havalandýrma Özelliði
“V” düðmesine basýp býraktýðýnýzda sunroof
havalandýrma konumuna kadar açýlacaktýr. Hýzlý
Havalandýrma özelliði olarak adlandýrýlan bu
iþlem sunroofun o anki konumundan baðýmsýz
olarak gerçekleþecektir. Hýzlý havalandýrma
iþlemi sýrasýnda düðme herhangi bir þekilde
hareket ettirildiðinde sunroof duracaktýr.
Gölgeliðin Çalýþmasý
Gölgelik elle açýlabilecektir. Ancak sunroýof
açýlýrken de otomatik olarak açýlacaktýr.
NOT: Sunroof açýk durumda iken güneþliðin
kapatýlmasý mümkün deðildir.
Rüzgar Çarpmasý
Rüzgar çarpmasý kulaklarda basýnç hissedilmesi
veya helikopter sesi gibi bir ses duyulmasý olarak
tanýmlanabilir. Aracýnýzda bu durum camlar
açýkken veya sunroof (eðer mevcutsa) açýk veya
kýsmen açýk konumlardayken ortaya çýkabilir.
Bu durum normaldir ve asgari düzeye indirilebilir.
Arka camlar açýk iken bu durum ortaya çýktýðýnda
ön ve arka camlarý birlikte açarak bu durumu
asgari düzeye indirebilirsiniz. Sunroof açýk iken
ortaya çýkmasý halinde sunroof açýklýðýný
ayarlayabilir ya da herhangi bir camý açabilirsiniz.
59
Sunroof Bakýmý
ELEKTRÝK PRÝZLERÝ
Cam panelin temizliðinde aþýndýrýcý özelliði
olmayan temizlik malzemeleri ve yumuþak bir
bez kullanýlmalýdýr.
Aracýnýzda 12 voltluk iki adet elektrik prizi
bulunmaktadýr. Her iki priz de sigorta ile
korunmaktadýr.
Kontak Off (Kapalý) Konumunda iken
Çalýþmasý
Kül tablasýnýn (araç donanýmýnda isteðe baðlý
Sigara Ýçenler Paketi varsa) yanýnda bulunan
12 voltluk priz sadece kontak açýkken
kullanýlabilir. Bu priz ayrýca aracýn çakmaðýný da
çalýþtýrýr.
Elektrik kumandalý sunroof düðmeleri, kontak
kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktiftir.
Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu
özelliði iptal eder. Bu süre, eðer mevcutsa,
Elektronik Araç Bilgi Merkezinden (EVIC)
programlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun
Elektronik Araç Bilgi Merkezi bölümünde “Kiþisel
Ayarlar” baþlýðý altýndaki “Çýkýþta Aksesuarlarýn
Gecikmeli Olarak Kapatýlmasý” konusuna bakýnýz.
Sunroof’un tamamen kapatýlmasý
Sunroofun tamamen kapandýðýndan emin olmak
için düðmeye ileri doðru basýp býrakýnýz.
60
UYARI!
Kül tablasý ile donatýlmamýþ araçlarda orta
konsolda bulunan eþya saklama gözüne kül
atmayýnýz. Bu durum yangýna ve bunun
sonucunda yaralanmaya yol açabilir.
NOT:
Ýstenildiði takdirde kül tablasýnýn (eðer
mevcutsa) yanýndaki priz yetkili servis
tarafýndan kontak anahtarý LOCK (Kilitli)
konumunda iken elektrik saðlayacak þekilde
deðiþtirilebilir.
Orta konsoldaki prize doðrudan aküden
beslenmektedir (her zaman kullanýlabilir). Bu
prize takýlan aksesuarlar aküyü boþaltabilir
ve/veya motorun çalýþmasýný önleyebilir.
Motor Kapalý Durumda Elektrik
Prizlerinin Kullanýlmasý
DÝKKAT!
l Prizlere
takýlan çoðu aksesuar (cep
telefonlarý vb.) aracýn aküsünden beslenir.
Kullanýlmadýklarý zamanlar bile elektrik
çekerler. Uzun süre takýlý kalmalarý halinde
akü ömrü azalabilir ve/veya motor
çalýþmayabilir.
BARDAKLIKLAR
Ön Koltuk Bardaklýklarý
Bardaklýklar orta konsolun en önündedir.
Bardaklýklarý açmak için kapaðý resimde
gösterildiði þekilde aþaðý bastýrýnýz. Bardaklýklarý
kullanmadýðýnýz zaman kapaðý kapatýnýz.
l Daha
fazla enerji çeken aksesuarlar
(soðutucular, elektrikli süpürgeler, lambalar
vb.) aküyü daha kýsa sürede bitirecektir. Bu
gibi aksesuarlarý kýsa süreli ve daha dikkatli
kullanýnýz.
elektrik çeken aksesuarlarý
kullandýktan veya aracý uzun süre
çalýþtýrmadýktan sonra (aksesuarlar hala
takýlý olarak) araç alternatörün araç aküsünü
tekrar þarj edebileceði kadar bir süre ile
motor (araç) çalýþtýrýlmalýdýr.
EÞYA SAKLAMA
Konsol Özellikleri
l Yüksek
l Elektrik
prizleri sadece aksesuar fiþleri için
kullanýlmalýdýr. Fiþten herhangi bir aksesuar
veya aksesuar tutucusu sarkýtmayýnýz. Prizin
yanlýþ kullanýmý garanti kapsamýnda olmayan
hasarlara yol açabilir.
Arka Koltuk Bardaklýklarý
Arka koltuk bardaklýklarý arka koltuklarýn
arasýndaki orta kol dayamasýndadýr. Bardaklýklar
koltukta oturan yolcunun dirseðini rahat bir
þekilde dayamasý ve içecek kutularýna/þiþelerine
kolay ulaþmasý için kol dayamasýnýn ön tarafýnda,
yan yana bulunmaktadýr.
Orta konsolda büyük bir gömülü saklama gözü
bulunmaktadýr. Saklama gözü ses yalýtýmý
amacýyla kauçukla kaplanmýþtýr. Saklama gözü
dizüstü bilgisayarlar, oyunlar veya diðer elektrikli
aletler için kullanabileceðiniz taþýnabilir bir AC/DC
dönüþtürücüsü alabilecek büyüklüktedir. Gözün
sað üst tarafýndaki iki yuva, elektrik kablolarýný
kapak kapalý bir þekilde kolayca geçirebilmeniz
içindir. Bu özellik oyunlar, dizüstü bilgisayarlar,
cep telefonlarý ve diðer elektrikli aletler için
kullanýþlý bir özelliktir. Dört bölmeli bozuk para
gözünde çeþitli ebatlarda madeni paralar
saklanabilir. Bu göz sürücü ve ön yolcunun
kolayca ulaþabileceði þekilde önden açýlan bir
kapaða sahiptir. Konsolda ayrýca küçük eþyalarý
için kauçuk kaplý iki adet vites siperliði
61
eþya saklama gözü bulunmaktadýr. Yön bulma
(nevigasyon) sistemli radyo bulunmayan
araçlarda ayrýca bir saklama gözü daha vardýr.
Klima kumandalarýnýn altýnda bulunan bu gözde
dört adede kadar CD kutusu saklanabilir. Kol
dayamasý kapaðýnýn iç kýsmýnda bir kalemlik,
kaðýt mendil tutacaðý ve lastik hava basýncý
ölçme aleti tutucusu bulunmaktadýr.
Yük Baðlama Kancalarý
Yük bölmesi zemininde ve arka kaplama
panellerinde bulunan baðlama kancalarý araç
hareket halinde ilen yükleri güvenli bir þekilde
tespit etmek için kullanýlmalýdýr.
UYARI!
l Yük
baðlama kancalarýnýn çocuk koltuðu
baðlantý kayýþýný baðlamak için kullanýlmasý
güvenli deðildir. Ani fren yapýldýðýnda ya da
olasý bir kaza halinde kancalardan biri çýkýp
çocuk koltuðu serbest kalabilir. Bu durumda
çocuk kötü bir þekilde yaralanabilir. Çocuk
koltuklarýyla sadece çocuk koltuðu için
üretilmiþ tespit elemanlarýný kullanýnýz.
l Yük
ve yolcularýn aðýrlýk ve konumlarý, aracýn
aðýrlýk merkezini ve yol tutuþunu
deðiþtirebilir. Yaralanmanýza neden
olabilecek aracýn hakimiyetini kaybetme
riskini ortadan kaldýrmak için aracýnýzý
yüklerken þu hususlara dikkat ediniz:
62
l
Yükü yük alanýna her zaman eþit bir þekilde
daðýtýnýz. Aðýr cisimleri mümkün olduðunca
altlara ve ileri koyunuz.
l
Arka aksýn önüne mümkün olduðunca fazla
yük koyunuz. Arka aksýn üzerine veya arkasýna
çok fazla ve eþit daðýtýlmamýþ yük
yerleþtirilmesi, aracýn arkasýnýn yalpalamasýna
yol açabilir.
l
Koltuðun yüksekliðini aþacak düzeyde yük
istiflemeyiniz. Bu durum görüþ alanýnýzý
daraltabilir ve ani bir fren veya kaza esnasýnda
öne fýrlayarak tehlike yaratabilir.
UYARI!
Yaralanma riskine karþý, arka yük bölmesine
yolcu alýnmamalýdýr. Arka yük bölmesi yalnýzca
yük taþýmak içindir. Yolcular koltukta oturmalý
ve emniyet kemerlerini baðlamalýdýr.
PORTBAGAJ
DaimlerChrysler tarafýndan onaylanmýþ bir port
bagaj kullanarak aracýnýzýn tavanýnda 68 kg yük
taþýyabilirsiniz. Aracýnýzýn hasar görmesini
önlemek amacý ile taþýdýðýnýz eþyalarýn tavan
yüzeyi ile temas etmemesini saðlayýnýz. Port
bagajda eþya taþýma teknikleri hakkýnda bilgi
almak için satýn aldýðýnýz port bagajýn kullanma
talimatlarýna baþvurunuz.
4
ÖN PANEL
l
l
l
l
l
l
l
l
l
GÖSTERGELER VE KUMANDALAR ................................ 65
GÖSTERGE GRUBU ........................................................... 66
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI ............................. 67
ELEKTRONÝK ARAÇ BÝLGÝ MERKEZÝ (EVIC) Eðer Mevcutsa ................................................................... 70
l Yolculuk Fonksiyonlarý .................................................. 72
l Pusula Ekraný ................................................................. 72
l Yön Bulma (Nevigasyon) - Eðer Mevcutsa .................. 75
l Kiþisel Ayarlar
(Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) ...... 75
MÜZÝK SÝSTEMLERÝ ........................................................... 75
VÝDEOLU EÐLENCE SÝSTEMÝ (SATIÞ KODU XRV)
- (EÐER MEVCUTSA) ......................................................... 77
YÖN BULMA SÝSTEMÝ (SATIÞ KODU REJ) EÐER
MEVCUTSA ........................................................................ 77
l Saatin Ayarlanmasý ........................................................ 78
MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMANDALARI ...................................... 78
l Radyo Kullanýmý ............................................................. 78
l CD Çalar .......................................................................... 78
RADYO ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER................................ 79
63
Radyo Yayýn Sinyalleri ...................................................
Ýki Farklý Sinyal Türü ......................................................
l Elektrik Parazitleri ..........................................................
l AM Çekiþi ........................................................................
l FM Çekiþi ........................................................................
ANALOG SAATÝN AYARLANMASI ...................................
KLÝMA KUMANDALARI .....................................................
l Otomatik Klima ...............................................................
l Yaz Çalýþma Ayarý ..........................................................
l Kýþ Çalýþma Ayarý ...........................................................
l Aracýn Uzun Süre Kullanýlmamasý ................................
l Camlarýn Buðulanmasý ..................................................
l Temiz Hava Emiþi ...........................................................
l Klima Hava Filtresi - Eðer Mevcutsa .............................
l Klima Kullanma Tavsiyeleri ...........................................
l
l
l
l
64
79
79
79
79
79
79
79
79
84
84
84
84
84
84
85
GÖSTERGELER VE KUMANDALAR
1. Hava Çýkýþý
2. Gösterge Grubu
3. Elektronik Araç Bilgi Merkezi
4. Dörtlü Flaþör Düðmesi
5. Analog Saat
6. Elektronik Denge Programý Kapatma
Düðmesi/Çekiþ Kontrol Sistemi OFF
(Kapatma) Düðmesi*
7. Torpido Gözü
8. Radyo
9. Klima Kumanda Düðmeleri
10. Isýtmalý Koltuk Düðmesi*
11. Elektrik Prizi
12. Küllük*
13. Eþya Saklama Gözü
14. Kontak Anahtarý
15. Günlük Kilometre Sayacý Düðmesi
16. Motor Kaputu Açma Kolu
17. Park Freni Kolu
18. Bagaj Açma Düðmesi
19. Far Düðmesi
* Eðer mevcutsa
816735e3
65
GÖSTERGE GRUBU
8161f52d
66
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI
1. Yað Basýncý Uyarý Lambasý
Bu lamba düþük motor yað basýncýnýn
düþük olduðunu gösterir. Motor ilk
çalýþtýrýldýðýnda lamba bir an için
yanacak daha sonra sönecektir.
Seyir halinde iken yanmasý halinde en kýsa
zamanda aracý saða çekip motoru durdurunuz.
Bu lamba yandýðýnda sürekli bir sesli uyarý verilir.
Arýza gidirilmeden aracý tekrar çalýþtýrmayýnýz.
Bu yarý lambasý motordaki yað miktarýný
göstermez. Motor yað seviyesi ölçüm çubuðu
yardýmýyla motor bölmesinden kontrol edilmelidir.
2. Elektronik Hýz Kontrolü Uyarý Lambasý Eðer Mevcutsa
Elektronik hýz kontrol sistemi devrede
iken bu lamba yanacaktýr.
3. Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Lambasý
Yakýt deposunda yaklaþýk 8 litre yakýt
kaldýðýnda Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý
Lambasý yanacaktýr. Yakýt ikmali
yapýlana kadar lamba yanmaya devam
edecektir.
4. Ön Sis Lambasý Göstergesi - Eðer
Mevcutsa
Bu lamba ön sis lambalarýnýn yanmakta
olduðunu gösterir.
5. Dönüþ Sinyali Göstergeleri
Dönüþ sinyal kolu kullanýldýðýnda ok
yanýp söner.
Araç elektronik sisteminin aracýn bir milden (1.6
km’den) fazla dönüþ sinyalleri açýk olarak yol
aldýðýný tespit etmesi halinde sinyalleri
kapatmanýz için bir sesli uyarý verilir.
Göstergelerden herhangi biri hýzlý bir þekilde
yanýp sönüyorsa dýþ lamba ampulü bozuk olabilir.
6. Hýz Göstergesi
Aracýn hýzýný gösterir.
7. Elektronik Araç Bilgi Merkezi Ekraný
Uygun koþullar oluþtuðunda bu ekran Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC) mesajlarýný gösterir.
Özel mesajlar için Elektronik Araç Bilgi
Merkezine bakýnýz (sadece direksiyon simidinde
bulunan düðmelerle donatýlmýþ araçlarda).
8. Devir Saati
Kýrmýzý bölgeler her vites aralýðý için izin verilebilir
azami devir/dakika sayýsýný belirtir (d/dx1000).
Kýrmýzý bölgeye ulaþmadan ayaðýnýzý gaz
pedalýndan çekiniz.
9. Arka Sis Lambasý Gösterge Lambasý
Bu lamba arka sis lambalarýnýn
yanmakta olduðunu gösterir.
10. Motor Hararet Uyarý Lambasý
Motor hararet yaptýðýnda bu lamba
yanar ve lamba ile birlikte tek bir sesli
uyarý verilir. Motor sýcaklýðý aþýrý
derecede yüksektir ve araç bir an önce
durdurulmalýdýr. Araç en kýsa sürede servis
iþlemi görmelidir.
11. Kýzdýrma Bujisi Uyarý Lambasý - Sadece
Dizel Motorlu Araçlarda
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna
getirildiðinde Kýzdýrma Bujisi Uyarý
Lambasý yanacaktýr. Motoru çalýþtýrmadan önce Kýzdýrma Bujisi Uyarý Lambasýnýn
sönmesini bekleyiniz.
12. ABS Fren Sistemi Lambasý
Bu lamba ABS Fren Sistemini izler.
Lamba, kontak anahtarý ON (Açýk)
konumuna çevrildiðinde yanar ve
dört saniyeye kadar yanýk kalabilir.
ABS lambasý sönmezse veya sürüþ sýrasýnda
yanarsa fren sisteminin ABS bölümünün
çalýþmadýðý ve servise gösterilmesi gerektiði
anlamýna gelir. Fren uyarý lambasý yanmýyorsa
normal fren sistemi çalýþýr durumdadýr.
67
ABS uyarý lambasýnýn yanmasý halinde ABS fren
sisteminin avantajlarýndan yararlanmaya devam
etmek için fren sistemi bir an önce servise
gösterilmelidir. Kontak anahtarý ON (Açýk)
konumuna getirildiðinde ABS lambasý
yanmýyorsa lambayý yetkili servise kontrol
ettiriniz.
13. Elektronik Denge Programý (ESP) Uyarý
Lambasý/Fren Destek Sistemi (BAS) Uyarý
Lambasý
Kontak anahtarý "ON" (Açýk) konumuna
getirildiðinde gösterge panelinde
bulunan sarý ESP/BAS arýza uyarý
lambasý yanar. Motor çalýþmaya
baþladýðýnda bu lambalar sönmelidir.
Motor çalýþýr durumda iken bu uyarý lambasýnýn
sürekli þekilde yanmasý ESP veya BAS
sistemlerinden birinde bir arýzanýn mevcudiyetini
göstermektedir. Arýza uyarý lambasý sönmüyorsa
BAS ve ESP sistemini yetkili servisinize en kýza
zamanda kontrol ettiriniz.
14. Hava Yastýðý Lambasý
Hava yastýðý lambasý kontak ilk
açýldýðýnda ampulün kontrol
edilmesi amacýyla yanar ve 6-8
saniye yanýk kalýr. Kontak
açýldýðýnda lambanýn yanmamasý, 6-8 saniye
sonra sönmemesi ya da sürüþ sýrasýnda yanmasý
68
halinde vakit geçirmeden yetkili servise kontrol
ettiriniz.
15. Fren Sistemi Uyarý Lambasý
Bu lamba fren hidroliði seviyesi ve
park freninin kullanýlmasý gibi çeþitli
fren fonksiyonlarýný izler. Fren
lambasýnýn yanmasý, park freninin
basýldýðý, fren hidroliði seviyesinin azaldýðý ya
da ABS fren sistemi ile ilgili bir sorun olduðu
anlamýna gelebilir.
Çift devreli fren sistemi hidrolik devresinin bir
bölümünde bir arýza oluþmasý halinde bile aracýn
yeterli frenleme kabiliyetine sahip olmasýný
saðlamaktadýr. Çift devreli fren sisteminin iki
yarýsýndan herhangi birindeki arýza, ana
silindirdeki fren hidroliði seviyesi belirli bir düzeyin
altýna indiðinde Fren Uyarý Lambasýnýn yanmasý
ile belirtilir.
Durum düzeltilene kadar lamba yanýk kalýr.
NOT:
Lamba, hidrolik seviyesini deðiþtiren keskin
dönüþlerde anlýk olarak yanýp sönebilir. Araç
servise götürülmeli ve fren hidroliði seviyesi
kontrol edilmelidir.
Fren arýzasý belirtilmesi halinde derhal tamir
ettirilmelidir.
UYARI!
Fren lambasý yanýk iken aracýn sürülmesi
tehlikelidir. Fren sisteminin bir bölümü
arýzalanmýþ olabilir. Aracý durdurmak daha
fazla zaman alabilir. Kaza yapabilirsiniz. Aracý
vakit geçirmeden kontrol ettiriniz.
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) bulunan
araçlarda Elektronik Fren Gücü Daðýlýmý (EBD)
sistemi de bulunmaktadýr. EBD sistemi ile ilgili
bir arýza durumunda Fren Uyarý Lambasý ile
birlikte ABS Lambasý da yanar. ABS sisteminin
derhal onarýlmasý gerekir.
Fren Uyarý Lambasýnýn çalýþmasý kontak
anahtarýnýn OFF (Kapalý) konumundan ON (Açýk)
konumuna getirilmesi ile kontrol edilebilir. Lamba
yaklaþýk iki saniye yanmalýdýr. El freni çekilmediði
ya da bir fren arýzasý tespit edilmediði takdirde
lamba daha sonra sönmelidir. Lamba yanmazsa
ampülünü yetkili servise kontrol ettiriniz.
Lamba ayrýca kontak anahtarý ON (Açýk)
konumunda iken el freni çekildiðinde yanacaktýr.
NOT:
Bu lamba sadece park frenine basýldýðýný
gösterir. Basýlma derecesini göstermez.
16. Elektronik Denge Programý (ESP) Uyarý
Lambasý
Bu uyarý lambasýnýn hýzlanma
sýrasýnda yanmasý halinde mümkün
olduðunca az gaz veriniz. Sürüþ
sýrasýnda ayaðýnýzý gaz pedalýndan
çekiniz. Hýzýnýzý ve sürüþ tarzýnýzý yol koþullarýna
uygun þekilde belirleyiniz ve ESP’yi veya TCS’yi
(eðer mevcutsa) devreden çýkarmayýnýz.
17. Hararet Göstergesi
Hararet göstergesi, motor soðutma sývýsý
sýcaklýðýný gösterir. Normal aralýktaki deðerler,
motor soðutma sisteminin iyi durumda olduðu
anlamýna gelir.
Sýcak havalarda, yokuþ çýkarken veya römork
çekerken gösterge muhtemelen daha yüksek
sýcaklýklar gösterir. Normal çalýþma aralýðýnýn
üst sýnýrlarýný aþmamasýna dikkat edilmelidir.
DÝKKAT!
Motor soðutma sistemi sýcak iken aracý
sürmeniz araca zarar verebilir. Hararet
göstergesinin (H) deðerini göstermesi halinde
yana çekip aracý durdurunuz. Ýbre normal
seviyeye inene kadar klima kapalý þekilde
aracý bir süre rölantide çalýþtýrýnýz. Ýbrenin
yine “H” deðerini göstermesi ve sürekli sesli
uyarý verilmesi halinde derhal motoru durdurup
servis çaðýrýnýz.
UYARI!
Sýcak bir motor soðutma sistemi tehlikelidir.
Buhar veya kaynar soðutma sývýsýndan
yaralanabilirsiniz. Aracýn hararet yapmasý
halinde servis çaðýrabilirsiniz. Motoru kendiniz
kontrol etmek isterseniz bu kýlavuzda Bölüm
7’ye bakýnýz. Soðutma Sistemi Basýnçlý Kapaðý
paragrafýndaki uyarýlara dikkat ediniz.
18. Günlük Kilometre Sayacý Düðmesi
Kilometre sayacý ekranýný iki kýsa yol sayacý
ayarýndan birine deðiþtirmek için bu düðmeye
basýnýz. Kýsa yol sayacý modunda “A” ya da “B”
harfi görüntülenir. Kýsa yol sayacýný sýfýrlamak
için düðmeye basýp iki saniye bu þekilde tutunuz.
Sayacýn sýfýrlanmasý için kýsa yol modunda olmasý
gerekir.
19. Uzun Huzme Uyarý Lambasý
Bu uyarý lambasý uzun huzmeli
farlarýn yanmakta olduðunu gösterir.
Uzun huzmeli farlarý yakmak için Çok Ýþlevli
Kumanda Kolunu direksiyon simidinin aksi
yönünde itiniz.
20. Vites Konumu Göstergesi
Bu gösterge otomatik þanzýmanýn hangi viteste
olduðunu göstermektedir.
21. Emniyet Kemeri Hatýrlatma Lambasý
Kontak ilk açýldýðýnda bu lamba
ampulün kontrol edilmesi amacýyla
5-8 saniye yanar. Ampulün kontrol
edilmesi sýrasýnda sürücü emniyet
kemeri baðlý deðilse sesli uyarý verilir. Ampul
kontrolünden sonra veya sürüþ sýrasýnda sürücü
emniyet kemeri yine takýlý deðilse Emniyet
Kemeri Uyarý Lambasý yanýp söner veya sürekli
yanar. Daha fazla bilgi için Yolcu Koruma
Sistemleri bölümünde yer alan “Geliþmiþ Sürücü
Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert™)”
konusuna bakýnýz.
22. Yakýt Göstergesi
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda iken
ibre yakýt deposunda bulunan yakýt seviyesini
gösterir.
23. Elektronik Gaz Kelebeði Kontrolü (ETC)
Lambasý
Bu lamba Elektronik Gaz Kelebeði
Kontrolü sisteminde bir sorun olup
69
olmadýðýný bildirir. Motor çalýþýrken bir sorun
tespit edildiðinde lamba yanar. Aracý tamamen
durdurup vitesi PARK konumuna getirerek
kontak anahtarýný açýp kapatýnýz. Lamba
sönmelidir. Motor çalýþýrken lambanýn yanmaya
devam etmesi halinde aracý yine kullanabilirsiniz,
ancak zaman geçirmeden aracý servise
gösteriniz. Motor çalýþýrken lambanýn devamlý
yanýp sönmesi (flaþ yapmasý) halinde aracýn
derhal servise götürülmesi gerekir. Aracýn
performansý düþebilir, rölanti yüksek/düzensiz
olabilir, motor bayýlabilir ve aracýn çekilmesi
gerekebilir. Kontak ilk açýldýðýnda lamba yanar
ve ampül kontrolü için bir süre yanýk kalýr.
Lambanýn araç ilk çalýþtýrýldýðýnda yanmamasý
halinde sistemi yetkili servise kontrol ettiriniz.
24. Lastik Hava Basýncý Ýzleyicisi Uyarý
Lambasý -Eðer Mevcutsa
Lastik basýncý düþük ise bu lamba
sürekli yanar. Lastik sensörlerinden
biri ile ilgili bir sorun olduðunda da
yanar. Bir sistem hatasý tespit
edildiðinde uyarý lambasý on saniye
süreyle tekrar tekrar yanar. Yanýp sönme süreci
on dakikada bir ya da hata düzeltilip sýfýrlanana
kadar tekrar eder. Lastik hava basýncý doðru
ayarlanana ya da sensörle ilgili sorun düzeltilene
kadar lamba yanmaya veya yanýp sönmeye
devam eder.
Lastik hava basýncý izleme sistemi uyarý lambasý
70
yanýyorsa lastiklerden birinin ya da daha
fazlasýnýn havasý oldukça azdýr. En kýsa zamanda
durup lastiklerinizi kontrol ediniz ve lastik
üzerinde ve yükleme bilgi etiketindeki uygun
basýnç deðerinde þiþiriniz. Havasý oldukça
azalmýþ bir lastikle aracýn sürülmesi lastiðin aþýrý
ýsýnmasýna ve arýza yapmasýna yol açabilir. Bu
durum ayrýca yakýt randýmanýnýn düþmesine
lastik diþ ömrünün azalmasýna yol açar ve aracýn
yol tutuþunu ve duruþ kabiliyetini etkileyebilir.
Yedek lastik dahil her lastik soðuk halde iken
her ay kontrol edilmeli ve lastik üzerinde ve
yükleme bilgi etiketinde belirtilen basýnç
deðerinde þiþirilmelidir.
25. Voltaj Lambasý
Bu lamba elektrik sistemi voltajýný izler.
Motor çalýþtýrýldýðýnda lamba anlýk
olarak yanmalýdýr. Lambanýn
sönmemesi ya da sürüþ sýrasýnda yanmasý þarj
sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir.
Derhal servise baþvurulmalýdýr.
26. Arýza Uyarý Lambasý
Bu lamba, motor ve otomatik
þanzýman kumanda sistemlerini
izleyen, OBD adý verilen araç içi
arýza teþhis sistemine aittir. Motor çalýþtýrýlmadan
önce anahtar ON (Açýk) konumundayken lamba
yanar. Anahtarý OFF (Kapalý) konumundan ON
(Açýk) konumuna alýrken ampul yanmazsa
durumu derhal kontrol ettiriniz.
Gevþek benzin kapaðý, benzin kapaðýnýn
olmamasý, düþük yakýt kalitesi vb. durumlar
motor çalýþtýrýldýktan sonra lambanýn yanmasýna
neden olabilir. Normal sürüþ durumlarýnda
lambanýn yanýk kalmasý halinde servise
baþvurulmalýdýr. Çoðu durumda aracý
sürebilirsiniz ve çekilmesine gerek olmaz.
Arýza Uyarý Lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi
(flaþ yapmasý), ani güç kaybý ya da aðýr katalitik
konvertör hasarý gibi ciddi durumlarý belirtir. Bu
durumda araç vakit geçirmeden servise
götürülmelidir.
ELEKTRONÝK ARAÇ BÝLGÝ MERKEZÝ
(EVIC) - Eðer Mevcutsa
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) etkileþimli
bir ekrana sahiptir. Gösterge grubunun üst
kýsmýnda, hýz göstergesi ile devir göstergesi
arasýndadýr. Direksiyon simidinde kumanda
düðmeleri bulunan araçlarda (bu bölümde
açýklanmaktadýr) EVIC de bulunmaktadýr. Bu
sistem sürücünün direksiyon simidinde bulunan
düðmelere basarak çeþitli faydalý bilgileri kolayca
seçmesine olanak tanýr. EVIC aþaðýdaki
fonksiyonlara sahiptir:
l Sistem Durumu
l Araç bilgi uyarý mesajý ekranlarý
l Kiþisel Ayarlar (müþteri tarafýndan
programlanabilen özellikler)
l Pusula ekraný
l Dýþ hava sýcaklýðý ekraný
l Yol bilgisayarý fonksiyonlarý
l Yön bulma (Nevigasyon) sistemi ekranlarý Eðer mevcutsa
l Müzik modu ekraný
Sistem sürücünün direksiyon simidi üzerinde
bulunan ve aþaðýda belirtilen düðmelere basarak
istediði bilgiere ulaþmasýný saðlamaktadýr.
MENU düðmesine basýp býraktýðýnýzda
ekran modu Yolculuk Fonksiyonlarý,
Yön Bulma (eðer mevcutsa), Sistem
Durumu ve Kiþisel Ayarlar arasýnda
deðiþecektir.
FUNCTION SELECT (Fonksiyon
Seçimi) düðmesi yapýlan seçimi
onaylar. Function Select düðmesi ayrýca
EVIC Compass/Tep/Audip
(Pusula/Sýcaklýk/Müzik) ekranýndayken
radyo ayarýný ilerletir.
Yolculuk Fonksiyonlarý, Yön Bulma
(eðer mevcutsa), Sistem Durumu
mesajlarý ve Kiþisel Ayarlar (Müþteri
Tarafýndan Programlanabilen Özellikler)
arasýnda geçiþ yapmak için SCROLL
(deðiþtirme) düðmelerini kullanýnýz.
AUDIO MODE SELECT (Müzik Modu
Seçimi) düðmesi Pusula/Sýcaklýk/Müzik
ekranýný seçmek için kullanýlýr. Bu
düðmeye basýldýðýnda Pusula/Sýcaklýk/
Müzik ekraný zaten görüntülenmekte ise araçta
bulunan radyoya baðlý olarak radyo modu
AM’den FM’e, Kasete veya CD’ye geçecektir.
Bu düðmeyi ayrýca bir önceki yön bulma menüsü
seçimine dönmek için de kullanabilirsiniz.
Uygun koþullar mevcut olduðunda Elektronik
Araç bilgi Merkezi (EVIC) aþaðýdaki mesajlarý
görüntüler:
Turn Signal On (Dönüþ Sinyali Açýk) (sürekli
sesli uyarý)
l Left Front Turn Signal Lamp Out (Sol Ön
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l Left Rear Turn Signal Lamp Out (Sol Arka
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l Right Front Turn Signal Lamp Out (Sað Ön
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l Right Rear Turn Signal Lamp Out (Sað Arka
Dönüþ Sinyali Lambasý Arýzalý) (tek sesli uyarý)
l
RKE Battery Low (Uzaktan Kumandanýn Þarjý
Az) (tek sesli uyarý)
l Memory #1#2 Profile Set (Hafýza #1#2 Profili
Ayarý)
l Memory #1#2 Profile Recall (Hafýza #1#2
Profili Çaðýrma)
l Memory System Disabled – Vehicle Not In
Park (Hafýza Sistemi Devre Dýþý – Araç Park
Konumunda Deðil) (tek sesli uyarý)
l Memory System Disabled – Seat Belt Buckled
(Hafýza Sistemi Devre Dýþý – Emniyet Kemeri
Baðlý) (tek sesli uyarý)
l Personal Settings Not Available – Vehicle Not
In Park (Kiþisel Ayarlar Kullanýlamaz – Araç
Park Konumunda Deðil)
l Left/Right Front Door Ajar (Sol/Sað Ön Kapý
Açýk) (bir veya daha fazla, hýz 1,6 km/saatten
fazlaysa tek sesli uyarý)
l Left/Right Rear Door Ajar (Sol/Sað Arka Kapý
Açýk) (bir veya daha fazla, hýz 1,6 km/saatten
fazlaysa tek sesli uyarý)
l Door(s) Ajar (Kapý(lar) Açýk) (araç hareket
halindeyse tek sesli uyarý)
l Trunk Ajar (Bagaj Kapaðý Açýk) (tek sesli uyarý)
l Low Washer Fluid (Düþük Yýkama Sývýsý
Seviyesi) (tek sesli uyarý)
l Adjustable Pedals Disabled – Cruise Engaged
(Ayarlanabilir Pedallar Devre Dýþý – Otomatik
Hýz Denetimi Devrede) (tek sesli uyarý) –
sadece hafýzalý koltukla donatýlmýþ araçlarda.
l
71
Adjustable Pedals Disabled – Vehicle In
Reverse (Ayarlanabilir Pedallar Devre Dýþý –
Araç Geri Viteste) (tek sesli uyarý) – sadece
hafýzalý koltukla donatýlmýþ araçlarda.
l Service Park Assist System (Park Destek
Sistemini Kontrol Ettiriniz) (tek sesli uyarý).
l
Yolculuk Fonksiyonlarý
EVIC ekranýnda Yolculuk Fonksiyonlarýndan biri
görüntülenene kadar MENU düðmesine basýp
býrakýnýz.
Tüm Yolculuk Fonksiyonlarý arasýnda dolaþmak
için SCROLL (Deðiþtirme) düðmelerine basýnýz.
Yolculuk Fonksiyonlarý modunda aþaðýdaki
bilgiler görüntülenir:
l Average Fuel Economy (Ortalama Yakýt
Tüketimi)
Son sýfýrlamadan bu yana ortalama yakýt
ekonomisini gösterir.
l Distance To empty (DTE) (Deponun
Boþalacaðý Mesafe)
Depoda kalan yakýtla gidilebilecek tahmini
mesafeyi gösterir. Bu deðer son birkaç
dakikadaki MPG deðerine bakýlarak bulunur.
Bu deðer sýfýrlanamaz.
NOT:
DTE 48 km ya da daha az ise EVIC ekranýnda
“LOW FUEL” (DÜÞÜK YAKIT SEVÝYESÝ)
mesajý görüntülenecektir.
72
Trip A (Yolculuk A)
Son sýfýrlamadan bu yana yolculuk A için
katedilen toplam mesafeyi gösterir.
l Trip B (Yolculuk B)
Son sýfýrlamadan bu yana yolculuk B için
katedilen toplam mesafeyi gösterir.
l Elapsed Time (Geçen Süre)
Kontak anahtarý ACC (Aksesuar) konumundayken son sýfýrlamadan sonra geçen toplam
yolculuk süresini gösterir. Kontak anahtarý ON
(Açýk) veya START (Marþ) konumundayken
geçen süre artar.
l
l Display Units of Measure in (Gösterge
Ölçü Birimi)
Bu ekranda “METRIC” (Metrik) veya “US” (ABD)
ölçü birimi görüntülenene kadar FUNCTION
SELECT düðmesine basýp seçiminizi yapýnýz.
Ekranýn Sýfýrlanmasý
FUNCTION SELECT düðmesine basýlýp
býrakýldýðýnda görüntülenmekte olan sýfýrlanabilir
fonksiyon silinecektir. Sýfýrlama ancak
görüntülenmekte olan fonksiyonun sýfýrlanabilir
olmasýyla mümkündür. Tüm sýfýrlanabilir
fonksiyonlarý sýfýrlamak için görüntülenmekte
olan fonksiyonu sýfýrladýktan sonra 3 saniye
içinde FUNCTION SELECT düðmesine ikinci
kez basýnýz ve býrakýnýz. (Bu 3 saniye süresince
>Reset ALL (Tümünü Sýfýrla) mesajý
görüntülenecektir.)
Pusula Ekraný
Aracýn ön tarafýnýn yöneldiði yönü ve
dýþ hava sýcaklýðýný görüntülemek için
sekiz pusula deðerinden birini gösteren
pusula düðmesine basýp býrakýnýz.
Pusulanýn Otomatik Kalibrasyonu
Pusula kendi kendine kalibre olduðu için elle
ayarlamaya gerek yoktur. Araç yeni alýndýðýnda
pusula hatalý yönler gösterebilir ve pusula
ayarlanana kadar EVIC ekranýnda “CAL” mesajý
görüntülenir. Pusulayý büyük metal ve metalik
cisimler bulunmayan bir alanda EVIC ekranýndaki
“CAL” mesajý kaybolana kadar bir veya daha
fazla 360°’lik turlar yaparak da ayarlayabilirsiniz.
Pusula bundan sonra normal þekilde çalýþacaktýr.
Pusulanýn Elle Kalibrasyonu
Pusula hatalý yönler gösteriyorsa ve EVIC
ekranýnda “CAL” mesajý yoksa pusulayý elle
kalibre etmeniz gerekir.
Kalibrasyon Moduna Geçiþ: Kontaðý kapatýnýz.
Pusula düðmesine basýp yaklaþýk 2 saniye basýlý
tutunuz. “Calibrate Compass” (Pusula
Kalibrasyonu) seçeneði vurgulanana kadar
SCROLL (Deðiþtirme) düðmelerine basýnýz.
Kalibrasyon iþlemini baþlatmak için FUNCTION
SELECT (Fonksiyon Seçimi) düðmesine basýnýz
ve býrakýnýz. EVIC ekranýnda “CAL” mesajý
görüntülenir. “CAL” mesajý kaybolana kadar
büyük metal cisimlerin bulunmadýðý bir alanda
bir veya daha fazla 360°’lik turlar yapýnýz. Pusula
bundan sonra normal þekilde çalýþacaktýr.
Pusula Sapmasý
NOT:
Pusula Sapmasý, manyetik kuzey ile coðrafi
kuzey arasýndaki farktýr. Bazý bölgelerde
manyetik kuzey ile coðrafi kuzey arasýndaki fark
pusulanýn yanlýþ göstermesine neden olacak
kadar büyüktür. Bu durumda pusula sapmasý
ayarlanmalýdýr.
Pusula sensörü üst konsolda bulunmaktadýr.
Bu nedenle manyetik cisimler üst konsoldan
uzak tutulmalýdýr.
73
Pusula Sapma Haritasý
74
Pusula Sapmasý Ayarý: Kontaðý açýnýz. Pusula
düðmesine basýp yaklaþýk 2 saniye basýlý tutunuz.
“Compass Variance” (Pusula Sapmasý) seçeneði
vurgulamak için SCROLL (Deðiþtirme)
düðmelerini kullanýnýz. “Compass Variance”
mesajý ve son sapma alan numarasý görüntülenir.
Haritaya göre istenen sapma alaný seçilene
kadar FUNCTION SELECT (Fonksiyon Seçme)
düðmesine basýp býrakýnýz. Çýkmak için pusula
düðmesine basýp býrakýnýz.
Yön Bulma (Nevigasyon) – Eðer
Mevcutsa
Yön Bulma Ekraný Kontrolü
EVIC ekranýnda Navigation (Yön Bulma)
görüntülenene kadar MENU düðmesine basýp
býrakýnýz. Yön Bulma Sistemi devrede iken
direksiyon simidindeki düðmeler Yön Bulma
Ünitesinde Harita veya Menü ekranýný seçmek
için kullanýlabilir. Menü ekraný aktif iken SCROLL
(Deðiþtirme) düðmeleri listede dolaþmak için,
FUNCTION SELECT (Fonksiyon Seçme)
düðmesi seçenek seçimi için ve AUDIO MODE
SELECT (Ses Modu Seçimi) düðmesi de bir
önceki menüye dönmek için kullanýlabilir. Harita
ekraný aktif iken FUNCTION SELECT
(Fonksiyon Seçme) düðmesine basýldýðýnda
Yön Bulma Ünitesi Ekraný Menüyü geçecektir.
Ayrýntýlý Yol Gösterimi
Kiþisel Ayarlardan “Turn By Turn Navigation”
seçeneði etkinleþtirilmiþse Yön Bulma Sistemi
EVIC ekranýnda programlanan hedef noktaya
göre sokak sokak yol gösterecektir. Yaklaþmakta
olduðunuz yolun adý ekranýn üst kýsmýnda
belirtilir. Daha sonra dönüþ yönünü gösteren
bir ok ve dönüþ noktasýna kadar olan mesafe
gösterilir.
Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan
Programlanabilen Özellikler)
Bu seçenek sürücünün PARK konumunda iken
çeþitli özellikleri ayarlamasýna ve hafýzadan
çaðýrmasýna olanak tanýr.
EVIC ekranýnda Personal Settings (Kiþisel
ayarlar) seçeneði görüntülenene kadar MENU
düðmesine basýp býrakýnýz.
SCROLL (Deðiþtirme) düðmeleri ile aþaðýdaki
seçenekleri görüntüleyebilirsiniz:
Language (Dil)
Bu ekranda yolculuk fonksiyonlarý ve yön bulma
sistemi de dahil olmak üzere tüm ekran yazýlarý
için beþ dilden birini seçebilirsiniz. Bu ekranda
iken FUNCTION SELECT (Fonksiyon Seçme)
düðmesine bastýðýnýzda English (Ýngilizce),
Espanol (Ýspanyolca), Deutsch (Almanca),
Italiano (Ýtalyanca) veya Francais (Fransýzca)
dillerinden birini seçebilirsiniz. Seçiminizi
yaptýktan sonra ekran yazýlarý istediðiniz dilde
görüntülenecektir.
“Lock Doors Automatically at 24 km/h (15
MHP)” (Kapýlarýn 24 km/saat Hýzda Otomatik
Olarak Kilitlenmesi)
ON (Açýk) ayarý aktif iken aracýn hýzý saatte 24
km’ye çýktýðýnda tüm kapýlar otomatik olarak
kilitlenir. Bu ekranda “ON” (Açýk) ve “OFF”
(Kapalý) ayarlarý arasýnda seçim yapmak için
FUNCTION SELECT düðmesine basýp býrakýnýz.
“Unlock Doos Automatically On Exit” (Kapý
Kilitlerinin Çýkýþta Otomatik Olarak Açýlmasý)
ON (Açýk) ayarý aktif iken araç durdurulup
þanzýman P (Park) veya N (Boþ) konumuna
alýndýðýnda ve sürücü kapýsý açýldýðýnda tüm
araç kapýlarýnýn kilitleri açýlýr. Bu ekranda “ON”
(Açýk) veya “OFF” (Kapalý) ayarýný seçmek için
FUNCTION SELECT düðmesine basýp býrakýnýz.
“Remote Key Unlock” (Kilidin Uzaktan
Açýlmasý)
Driver’s Door 1st Press (Ýlk Basýþta Sürücü
Kapýsý Kilidinin Açýlmasý) seçeneði seçildiðinde
uzaktan kumandanýn kilit açma düðmesine ilk
basýldýðýnda sadece sürücü kapýsý açýlýr. Diðer
kapýlarý açmak için düðmeye ikinci kez basýlmasý
gerekir. All Doors Firs Press (Ýlk Basýþta Tüm
Kapý Kilidinin Açýlmasý) seçeneði seçildiðinde
uzaktan kumandanýn kilit açma düðmesine ilk
basýldýðýnda tüm kapýlar açýlacaktýr. Bu ekranda
“Driver’s Door 1st Press” (Ýlk Basýþta Sürücü
Kapýsý Kilidinin Açýlmasý) ya da “All Doors 1st
Press” (Ýlk Basýþta Tüm Kapý Kilitlerinin Açýlmasý)
ayarýný seçmek için FUNCTION SELECT
(Fonksiyon Seçme) düðmesine basýp býrakýnýz.
Recall Memory with Remote Key Unlock
(Uzaktan Kumanda Açma Düðmesi ile
Hafýzadan Çaðýrma) (Sadece Hafýzalý
Koltuklarda)
ON ayarý aktif iken uzaktan kumandanýn “Unlock”
(Açma) düðmesine basýldýðýnda hafýzalý koltuk,
ayna ve radyo ayarlarý hafýzada ayarlý
konumlarýna dönecektir. Bu özellik seçilmedi-
75
ðinde hafýzalý koltuk, ayna ve radyo ayarlarý
hafýzada ayarlý konumlarýna sadece kapýda
bulunan düðmelere basýldýðýnda dönecektir. Bu
ekranda “ON” ya da “OFF” ayarýný seçmek için
FUNCTION SELECT düðmesine basýp býrakýnýz.
Rain Sensing Intermittent Wipers (Yaðmur
Algýlayýcý Fasýlalý Silecekler) – Eðer Mevcutsa
ON ayarý aktif iken sistem ön cam üzerindeki
nemi algýlayarak silecekleri otomatik olarak
çalýþtýrýr. Bu ekranda “ON” ya da “OFF” ayarýný
seçmek için FUNCTION SELECT düðmesine
basýp býrakýnýz. OFF ayarýnda sistem standart
fasýlalý çalýþma moduna döner.
Automatically Move Seat Back on Exit
(Koltuðun Çýkýþ Sýrasýnda Otomatik Olarak
Geri Alýnmasý)
Bu özellik sürücü koltuðunun konumunun,
sürücünün araca daha kolay girip çýkmasýna
olanak saðlamak amacý ile otomatik olarak
ayarlanmasýna olanak saðlamaktadýr.
Araç, Kolay Giriþ Çýkýþ özelliði devreden çýkartýlmýþ durumda teslim edilmektedir. Kolay Giriþ
Çýkýþ Özelliði Elektronik Araç Bilgi Merkezinde
(EVIC) müþteri tarafýndan programlanabilen
özellikler yardýmýyla etkinleþtirilebilecek veya
devreden çýkartýlabilecektir. Bu ekranda “ON”
ya da “OFF” ayarýný seçmek için FUNCTION
SELECT (Fonksiyon Seçme) düðmesine basýp
býrakýnýz. Kapý kilidi uzaktan kumanda vericisi
yardýmýyla açýldýðýnda koltuk hafýzada ayarlý
konumuna döner (Uzaktan Kumanda Unlock
76
Düðmesi ile Hafýzadan Çaðýrma özelliði ON
olarak ayarlanmýþsa). Ayrýntýlý bilgi için Hafýzalý
Sürücü Koltuðu bölümünde Sürücü Koltuðu
Kolay Giriþ çýkýþ Özelliði kýsmýna bakýnýz.
Flash Lights with Remote Key Lock (Uzaktan
Kumanda ile Kilitleme/Açmada Sinyallerin
Yakýlýp Söndürülmesi)
ON ayarý aktif iken uzaktan kumanda vericisi ile
kapýlar kilitlendiðinde veya açýldýðýnda ön ve
arka dönüþ sinyalleri yanýp sönecektir. Bu
özellikle birlikte kilitleme sýrasýnda kornanýn
çalýnmasý veya çalýnmamasý tercih edilebilir. Bu
ekranda “ON” ya da “OFF” ayarýný seçmek için
FUNCTION SELECT düðmesine basýp býrakýnýz.
Delay Turning Headlamps Off (Farlarýn
Gecikmeli Olarak Söndürülmesi)
Bu özellik seçildiðinde sürücü farlarýn araçtan
çýktýktan sonra 0, 30, 60 veya 90 saniye yanýk
kalmasýný tercih edebilir. Bu ekranda 0, 30, 60
veya 90 saniye seçimlerinden birini yapmak için
FUNCTION SELECT düðmesine basýp býrakýnýz.
Tilt Mirrors Down on Reverse (Geri Viteste
Aynalarýn Ýndirilmesi) – Eðer Mevcutsa
ON ayarý aktif iken kontak anahtarý RUN (Çalýþýr)
konumunda araç geri vitese alýndýðýnda dýþ dikiz
aynalarý aþaðý indirilir. Araç geri vitesten
çýkarýldýðýnda aynalar eski konumlarýna döner.
Bu ekranda “ON” ya da “OFF” ayarýný seçmek
için FUNCTION SELECT düðmesine basýp
býrakýnýz.
Turn Headlamps on with Remote Key Unlock
(Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn
Yakýlmasý)
Bu özellik aktif iken araç kapýlarý uzaktan
kumanda ile açýldýðýnda farlar yanar ve 90
saniyeye kadar yanýk kalabilir. Bu ekranda
“OFF”, “30 sec.” (30 saniye), “60 sec.” (60
saniye) veya “90 sec.” (90 saniye) ayarlarýndan
birini seçmek için FUNCTION SELECT
düðmesine basýp býrakýnýz.
Delay Power Off to Accessories Until Exit
(Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak
Kapatýlmasý)
Bu özellik seçildiðinde otomatik cam düðmeleri,
radyo, hands-free sistemi, DVD video sistemi,
elektrik kumandalý sunroof ve elektrik prizleri
kontak kapatýldýktan sonra 60 dakikaya kadar
aktif kalabilir. Aracýn kapýlarýndan biri açýldýðýnda
bu özellik iptal edilir. Bu ekranda “Off”, “45 sec.”
(45 saniye), “5 min.” (5 dakika), “10 min.” (10
dakika), “30 min.” (30 dakika) veya “60 min.”
(60 dakika) ayarlarýndan birini seçmek için
FUNCTION SELECT düðmesine basýp býrakýnýz.
Park Assist System (Park Destek Sistemi) –
Eðer Mevcutsa
ON ayarý aktif iken sürücü aracý geri vitese ya
da boþa aldýðýnda sistem aracýn arkasýnda
herhangi bir cisim olup olmadýðýný kontrol eder.
Bu ekranda “ON” ya da “OFF” ayarýný seçmek
için FUNCTION SELECT düðmesine basýp
býrakýnýz.
Turn by Turn Navigation (Ayrýntýlý Yol
Gösterimi) – Eðer Mevcutsa
ON ayarý aktif iken araç programlanmýþ bir
güzergah üzerinde belirlenmiþ bir dönüþ
noktasýna ulaþtýðýnda ekranda adým adým
talimatlar verilir. Bu ekranda “ON” ya da “OFF”
ayarýný seçmek için FUNCTION SELECT
düðmesine basýp býrakýnýz.
Display Units of Measure in (Gösterge Ölçü
Birimi)
EVIC, kilometre sayacý ve yön bulma sistemi
deðerleri Ýngiliz ve Metrik ölçü birimlerinde
gösterilebilir.
Bu ekranda “METRIC” (Metrik) veya “US” (ABD)
ölçü birimi görüntülenene kadar FUNCTION
SELECT düðmesine basýp býrakýnýz ve daha
sonra seçiminizi yapýnýz.
VES’in Konumu
Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Konumu
YÖN BULMA SÝSTEMÝ
(NAVÝGASYON) (SATIÞ KODU REJ)
- EÐER MEVCUTSA
MÜZÝK SÝSTEMLERÝ
Müzik Sistemleri Kullaným Kýlavuzuna bakýnýz.
VÝDEOLU EÐLENCE SÝSTEMÝ (SATIÞ
KODU XRV) - EÐER VARSA
Ýsteðe baðlý VES (Videolu Eðlence Sistemi), bir
DVD oynatýcýdan, LCD (Likit Kristal Ekran)
ekrandan, uzaktan kumanda cihazýndan ve iki
adet kulaklýktan oluþmaktadýr. Bu sistem orta
konsol eþya saklama gözünde, kol dayanaðýnýn
altýnda yer almaktadýr. Kullanma talimatlarý için
VES Kullaným Kýlavuzuna baþvurunuz.
DVD Ekranýnýn Açýlmasý
77
CD çalara ve MP3 çalma kapasitesine sahip
radyolu yön bulma sistemi (REJ), Küresel
Konumlandýrma Sistemi yardýmýyla çalýþan bir
yön bulma sisteminden ve çeþitli güzergahlarýn
ve varýþ noktalarýnýn belirlenmesine yardýmcý
olan haritalarýn, kavþaklarýn, menülerin ve
talimatlarýn yer aldýðý renkli bir ekrandan
oluþmaktadýr. Ünitede ayrýca stereo radyo ve
MP3 çalma kapasitesine sahip 6’lý CD deðiþtirici
bulunmaktadýr.
Yön bulma sistemi için gereken harita bilgileri
üniteye yüklenmiþ olan DVD’de mevcuttur. Bir
harita DVD’si tüm Avrupa’yý kapsamaktadýr.
Ayrýntýlý kullaným talimatlarý için “Yön Bulma
Sistemi Kullaným Kýlavuzuna” baþvurunuz.
Saatin Ayarlanmasý
Saatin ayarlanmasý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak
için Yön Bulma Sistemi Kullaným Kýlavuzunda,
“Sistem Ayarlarý” bölümünde “Saatin
ayarlanmasý” kýsmýna baþvurunuz.
MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMANDALARI
Müzik sistemi uzaktan kumandalarý direksiyon
simidinin üzerinde, saat 3 ve 9 konumlarýndadýr.
FUNCTION SELECT düðmesi müzik
modunda kullanýldýðýnda radyoyu bir
sonraki ayarlý istasyona ilerletir, kasetin
yüzünü deðiþtirir veya çalýnan diski
deðiþtirir.
SCROLL düðmeleri mevcut moda
baðlý olarak radyo istasyonunu ve
CD’deki parçayý deðiþtirir.
Bazý modellerde etkileþimli ekrana sahip
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
bulunmaktadýr. EVIC, gösterge grubunun üst
kýsmýnda, hýz göstergesi ile devir göstergesi
arasýndadýr. EVIC’in müzik modu on iki ayarlý
radyo frekansýndan birini, CD disk numarasýný,
ya da CD parça numarasýný görüntüleyebilir.
VOLUME (Ses) düðmesi ses
sisteminin ses düzeyini ayarlar. Sesi
arttýrmak için devirmeli düðmenin üst
kýsmýna, azaltmak için alt kýsmýna
basýnýz.
AUDIO MODE SELECT düðmesi
radyo modunu AM’den FM’e ya da
CD’ye deðiþtirir.
78
Aþaðýda her modda SCROLL düðmelerinin
kullanýmý açýklanmaktadýr:
Radyonun Çalýþmasý
Düðmenin üst kýsmýna basýldýðýnda bir sonraki
dinlenebilir istasyon, alt kýsmýna basýldýðýnda bir
önceki dinlenebilir istasyon aranýr.
CD Çalar
Düðmenin üst kýsmýna bir kez basýldýðýnda
CD’deki bir sonraki parçaya geçilir. Düðmenin
alt kýsmýna bir kez basýldýðýnda çalýnan parçanýn
baþýna ya da parçaya çalýnmaya baþlanalý bir
saniye olmuþsa önceki parçanýn baþýna dönülür.
Düðmeye yukarý veya aþaðý iki defa bastýðýnýzda
ikinci parça, üç defa bastýðýnýzda üçüncü parça
vb. çalýnýr.
RADYO ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER
Radyo Yayýn Sinyalleri
Yeni radyonuz çoðu çalýþma koþulunda
mükemmel çekiþ kapasitesine sahiptir. Ancak
her sistemde olduðu gibi otomobil radyolarýnýn
da hareket halinde iken çalýþma ve doðal olaylar
nedeniyle size arýzaymýþ gibi gelebilecek bazý
performans sýnýrlarý mevcuttur. Bu “aþikar”
arýzalarý anlamanýz ve endiþelerinizden kurtulmak
için radyo sinyallerinin iletilmesi ve alýnmasý ile
ilgili bir iki noktayý anlamanýz gerekir.
Ýki Tür Sinyal
Ýki temel radyo sinyali türü vardýr: AM ya da
Genlik Modülasyonu. Bu sinyalde iletilen ses
radyo dalgalarýnýn genliðinin ya da yüksekliðinin
deðiþmesine neden olur. Ve FM ya da Frekans
Modülasyonu. Bu sinyalde ise sesi taþýmak için
dalganýn frekansý deðiþtirilir.
Elektrik Parazitleri
Radyo dalgalarý iletim sýrasýnda elektrik parazitleri
çekebilir. Bunlar baþlýca dalga genliðini etkilerler
ve bu nedenle AM çekiþinin bir parçasý olarak
kalýrlar. FM sinyalini taþýyan frekans
deðiþikliklerine çok az karýþýrlar.
AM Çekiþi
AM sesi dalga genliðine dayanýr, bunun için AM
çekiþi þimþek, enerji hatlarý ve neon tabelalar
gibi durumlardan etkilenebilir.
FM Çekiþi
FM iletimi frekans deðiþikliklerine dayalý
olduðundan genlik deðiþikliklerinden oluþan
giriþim süzülebilir, böylece çekiþ oldukça net
hale gelir. Bu durum, FM radyonun en önemli
özelliðidir.
Analog Saat
NOT:
Radyo ile donatýlmýþ araçlarda radyo,
direksiyon simidi radyo kumandalarý ve 6
diskli CD/DVD deðiþtirici (eðer mevcutsa)
kontak kapatýldýðýnda ve sürücü kapýsý
açýlmadýðýnda 10 dakika süreyle aktif kalýr.
Bu özellik elektronik araç bilgi merkezinden
(eðer mevcutsa) programlanabilir. Ayrýntýlý
bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi
bölümünde yer alan “Kiþisel Ayarlar” baþlýðý
altýndaki “Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli
Olarak Kapatýlmasý” konusuna bakýnýz.
ANALOG SAATÝN AYARLANMASI
Gösterge panelinin üstünde ortada bulunan
analog saati ayarlamak için saat doðruyu
gösterene kadar düðmeye basýnýz ve basýlý
tutunuz.
KLÝMA KUMANDALARI
Otomatik Klima
Kýzýlötesi (Infrared) Çift Bölgeli Klima Sistemi
otomatik olarak aracýn içerisinde sürücü ve
yolcunun arzu ettiði konfor düzeyini korur. Bunu
gösterge panelinin üst kýsmýnda bulunan ikili bir
güneþ sensörü ve kumanda ünitesinin ön
kýsmýnda bulunan kýzýlötesi bir sensör yardýmýyla
gerçekleþtirir. Ayrýca sistem tarafýndan izlenen
ve araç hýzýný, klima basýncýný, dýþ hava sýcaklýðýný
ve motor soðutma sýcaklýðýný hesaplayan çeþitli
sensörler bulunmaktadýr. Kýzýlötesi sensör
baðýmsýz olarak sürücü ve yolcu yüzey sýcaklýðýný
ölçer. Sensör girdilerine dayanarak sistem
otomatik olarak hava akýþ sýcaklýðýný, hava akýþ
79
hacmini ve dýþ hava sirkülasyonu miktarýný
ayarlar. Bu, deðiþen koþullar altýnda bile konforlu
bir sýcaklýk saðlar.
(Kapalý) konumunun seçilmesi sistemi tamamen
durdurur ve dýþ hava emiþini kapatýr.
Ortalama bir þahýs için tavsiye edilen azami
konfor düzeyi 22°C’dir. Ancak bu rakam kiþiden
kiþiye deðiþebilir.
NOT:
Otomatik klimanýn çalýþmasýný etkilemeksizin
sýcaklýk ayarý istenildiði an ayarlanabilir.
Sistemin çalýþma prensibi çok basittir. Önce sað
konum düðmesini AUTO’ya, fan kumandasýný
(sol düðme) LO AUTO’ya veya HI AUTO’ya
getirin. LO AUTO konumu sadece ön koltuktaki
yolcular için kullanýlmalýdýr. HI AUTO konumu
ise daha fazla hava akýþý arzu edildiðinde ya da
arka koltukta yolcu olduðunda kullanýlmalýdýr.
Ýstediðiniz hava sýcaklýðýný sürücü veya yolcu
kumanda düðmesini çevirerek ayarlayýnýz.
Konfor düzeyi seçildiðinde sistem, ýsýtma sistemi
yardýmýyla bu seviyeyi kendiliðinden koruyacaktýr.
Ýstenen konfor düzeyinin klimayý gerekli kýlmasý
halinde sistem gerekli ayarý kendiliðinden
yapacaktýr.
Klima sisteminden en yüksek verimi klimanýn
otomatik çalýþmasýna izin vererek elde
edebilirsiniz. Fan kumandasý üzerinde OFF
80
NOT:
l
Klima kumanda panelinin yüzeyi ve
gösterge panelinin orta üst kýsmý klima
kumanda sensörünün yeri nedeniyle temiz
tutulmalýdýr. Ön camýn üzerinde çamur
bulunmasý da sistemin kötü çalýþmasýna
neden olabilir.
l
Dizel motorlu araçlarda, soðuk havalarda
ilk çalýþtýrma sýrasýnda, otomatik çalýþma
konumunda iken, fan azami konfor düzeyi
saðlamak amacý ile baþlangýçta düþük
hýzda çalýþacaktýr. Motor ýsýndýkça fanýn
hýzý artacaktýr. Böylece sürücüye ve/veya
yolculara soðuk hava üflenmesi önlenerek
konfor düzeyi artýrýlmaktadýr. Ancak fan
kumanda düðmesi (soldaki düðme) HI
AUTO ya da LO AUTO dýþýnda bir konuma
getirildiðinde, fan derhal devreye girecektir.
l
Çoðu zaman Otomatik çalýþma sýrasýnda
“Recirc” düðmesine basarak sistemi geçici
olarak sirkülasyon konumuna alabilirsiniz.
Ancak belirli koþullar altýnda sistem buðu
çözme kanallarýndan hava üfler. Bu
koþullar mevcut olduðunda ve Recirc
düðmesine basýldýðýnda gösterge yanýp
söndükten sonra tamamen söner. Bu
Bu sistemdeki klima otomatiktir. AUTO
konumunda iken bu düðmeye basýlmasý
halinde sesli bir sinyal verilecek, LED
3 defa yanýp söndükten sonra
tamamen sönecektir. Bu, sistemin AUTO
konumunda olduðunu ve klimanýn gerekli
olmadýðýný belirtir.
Sistem sirkülasyonu otomatik olarak
kontrol eder. Ancak bu düðmeye
basýlmasý halinde sistem geçici olarak
sirkülasyon konumuna geçecektir (on
dakika). Bu durum; duman, koku, toz
ve yüksek nem gibi dýþ hava koþullarý mevcut
olduðunda kullanýlabilir. Bu durumda bir sesli
uyarý verilir ve LED yanar. On dakika sonra
sistem normal AUTO konumu fonksiyonuna
döner ve LED söner.
durum, Sirkülasyon konumunu
çalýþtýramayacaðýnýz anlamýna gelir.
Sirkülasyon konumunu çalýþtýrmak için
önce konum düðmesini ön panel, ön
panel/taban ya da taban konumuna
getirmeniz, daha sonra Recirc düðmesine
basmanýz gerekir. Bu özellik camlarýn
buðulanmasý ihtimalini azaltýr.
Manuel Çalýþma
NOT:
Bu sistem Fan Tercih Edilen Otomatik, Konum
Tercih Edilen Otomatik veya Fan ve Konum
Tercih Edilen Otomatik ayarlarýndan oluþan
bütün manuel devreden çýkarma özelliklerini
sunar. Yani müþteri faný, konumu ya da her
ikisini de devreden çýkarabilir. AUTO ayarý
istenmediðinde kullanýlan bir manuel fan aralýðý
vardýr. Sol kumanda düðmeyi çevirerek herhangi
bir sabit fan hýzýna ayarlanabilir.
Ayrýntýlý bilgi için lütfen aþaðýdaki Otomatik
Klima Çalýþma Tablosuna bakýnýz.
81
Otomatik Klima
Çalýþmasý
Çalýþma
Nasýl Çalýþýr?
Fan Kumandasý
Hava Sýcaklýðý
Kumandasý
Hava Sirkülasyon
Kumandasý
Klima
Çalýþmasý
Tam Otomatik Çalýþma
Fan düðmesini Hi veya Lo Auto
Auto konumuna getiriniz. Konum
düðmesini Auto konumuna
getiriniz. Sýcaklýk düðmesini
istediðiniz dereceye ayarlayýnýz.
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik ancak
devre dýþý
býrakýlamaz.
Otomatik
Fan Tercih Edilen Otomatik
Fan düðmesini Hi veya Lo
Auto’dan farklý bir hava akýþ
düzeyine getiriniz. Konum
düðmesini Auto konumuna
getiriniz. Sýcaklýk düðmesini
istediðiniz þekilde ayarlayýnýz.
Konum düðmesini Auto dýþýnda
bir hava daðýtým noktasýna
getiriniz. Fan düðmesini Hi veya
Lo Auto’ya getiriniz. Sýcaklýk
düðmesini istediðiniz þekilde
ayarlayýnýz.
Kullanýcý tarafýndan Otomatik
herhangi bir hýz
seçilebilir.
Otomatik
Otomatik ancak
devre dýþý
býrakýlamaz.
Otomatik
Kullanýcý
Otomatik
tarafýndan
herhangi bir hava
daðýtým noktasý
seçilebilir.
Kullanýcý
tarafýndan
seçilebilir. Dýþ
veya sirkülasyon.
Kullanýcý
tarafýndan
seçilebilir. Klima
açýk veya kapalý.
Kullanýcý tarafýndan Kullanýcý
Otomatik
herhangi bir hýz
tarafýndan
seçilebilir.
herhangi bir hava
daðýtým noktasý
seçilebilir.
Kullanýcý
tarafýndan
seçilebilir. Dýþ
veya sirkülasyon.
Kullanýcý
tarafýndan
seçilebilir. Klima
açýk veya kapalý.
Konum Tercih Edilen
Otomatik
Fan ve Konum Tercih Edilen
Otomatik
82
Sistem
Konum
Kumandasý
Fan düðmesini Hi veya Lo
Auto’dan farklý bir hava akýþ
düzeyine getiriniz. Konum
düðmesini Auto dýþýnda herhangi
bir hava daðýtým noktasýna
getiriniz. Sýcaklýk düðmesini
istediðiniz þekilde ayarlayýnýz.
Otomatik
Kullanýcý AUTO konumunu devre dýþý býrakabilir
ve havanýn yönünü sað konum düðmesini
çevirerek aþaðýdaki konumlardan birine
ayarlayabilir:
l Buðu Çözme
Hava ön camýn tabanýndaki çýkýþlardan
ön cama yönlendirilir. Hava ayný
zamanda yan cam buðu çözme
ýzgaralarýndan ön kapý camlarýna yönlendirilir.
l
Buðu Çözme/Taban
Hava ön ve arka taban çýkýþlarýndan
ve ön camýn tabanýndaki çýkýþlardan
akar. Hava ayný zamanda yan cam
buðu çözme ýzgaralarýndan ön kapý camlarýna
yönlendirilir.
l
Taban
Hava gösterge panelinin altýndaki taban
çýkýþlarýndan gelip ön koltuklarýn
altýndaki kanallardan geçerek arka
koltuk bölümüne gider.
l
Eþit Miktarda Hava Çýkýþý
Hava hem gösterge panelindeki
çýkýþlardan hem de tabandaki
çýkýþlardan gelir. Hava orta konsolun
arkasýndaki kanallardan arka koltuk yolcularýna
gider. Bu kanallar hava akýþýný engelleyecek
þekilde kapatýlabilir.
l
Ön Panel
Hava gösterge panelindeki çýkýþlardan
gelir. Hava arka koltuk yolcularýna orta
konsolun arkasýndaki kanallardan gider.
Bu kanallar hava akýþýný engelleyecek þekilde
kapatýlabilir.
Sadece manuel çalýþma sýrasýnda
klimayý açmak ve kapatmak için bu
düðmeye basýnýz. Ýklimlenmiþ hava
daha sonra konum kumanda kadraný
üzerinde seçilen çýkýþlardan verilir. Düðme
üzerinde manuel çalýþma seçildiðinde yanan ve
bir sesli sinyal veren bir LED bulunmaktadýr.
NOT:
Klimayý elle kumanda etmek için konum
seçicisi AUTO konumundan baþka bir
konuma getirilmelidir.
Arka cam rezistansýný ve ýsýtmalý yan
aynalarý (eðer mevcutsa) açmak için
bu düðmeye basýnýz. Düðme
üzerinde bulunan bir LED yanar ve
sesli bir sinyal arka cam rezistansýnýn
çalýþtýðýný belirtir. Düðmeye bir kez
basýldýðýnda rezistans yaklaþýk 10 dakika
çalýþýp kendiliðinden kapanýr. Ýki kez
basýldýðýnda yaklaþýk 5 dakika çalýþýp yine
kendiliðinden kapanýr.
DÝKKAT!
Arka cam rezistansýnýn iletkenlerinin hasar
görmesini önlemek için camýn iç yüzeyinde
raspa, keskin cisimler veya aþýndýrýcý cam
temizleyicileri kullanmayýnýz.
Etiketler ýlýk suyla ýslatýldýktan sonra soyulabilir.
Bu düðme duman, koku, toz, yüksek
nem gibi dýþ hava etkilerinin önlenmesi
ve hýzlý soðutma için kullanýlabilir.
Sirkülasyon konumu sadece geçici
süreyle kullanýlmalýdýr. Düðme üzerinde bir LED
bulunmaktadýr ve sesli bir uyarý sirkülasyon
konumunun aktif olduðunu belirtir. Bu özelliði
ayrý olarak kullanabilirsiniz.
NOT:
Sirkülasyonun uzun süre kullanýmý camlarýn
buðulanmasýna yol açabilir. Camlar içten
buðulanmaya baþlarsa dýþ havaya dönmek
için “Recirculate” düðmesine basýnýz. Bazý
sýcaklýk/nem koþullarý içeride tutulan havanýn
camlarda yoðuþmasýna ve görüþ kabiliyetini
etkilemesine yol açar. Bu nedenle sistem
buðu çözme veya buðu çözme/taban
konumlarýnda “Recirculate” düðmesinin
seçilmesine izin vermez. Sirkülasyonun bu
83
konumlarda kullanýlmaya çalýþýlmasý düðme
üzerindeki LED’in yanýp sönmesine ve daha
sonra tamamen sönmesine neden olur.
Yaz Çalýþma Ayarý
Klimalý araçlarda motor soðutma sistemi
korozyona ve motorun aþýrý ýsýnmasýna karþý
koruma saðlamak için kaliteli bir antifriz sývýsý
ile korunmalýdýr. Suda %50’lik bir etilen glikol
antifriz sývýsý çözeltisi tavsiye edilir. Uygun
soðutucu seçimi için bu kýlavuzda Bölüm 7,
Bakým Ýþlemlerine bakýnýz.
Kýþ Çalýþma Ayarý
Camlarýn buðulanmasýna yol açabileceði için
kýþ aylarýnda hava sirkülasyon konumunun
kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir.
NOT:
Farklý hava koþullarýnda önerilen kumanda
ayarlarý için bu bölümün sonundaki Kullanma
Tavsiyeleri tablosuna (Manuel Klima
Kumandasý için) bakýnýz.
84
Aracýn Uzun Süre Kullanýlmamasý
Temiz Hava Emiþi
Aracýnýzý iki hafta ya da daha fazla süreyle
kullanmayacaðýnýz zamanlarda klima sistemini
temiz havada ve yüksek fan devrinde rölantide
yaklaþýk beþ dakika çalýþtýrýnýz. Bu sayede sistem
yeterince yaðlanýr ve sistem tekrar çalýþtýrýldýðýnda
kompresör hasarý olasýlýðý en aza indirilir.
Ön camýn hemen önünde bulunan hava emiþinin
önünde yaprak gibi engeller bulunmadýðýný
kontrol ediniz. Hava emiþinde toplanan yapraklar
hava akýþýný düþürebilir ve plenum bölmesine
girmeleri halinde su tahliyelerini týkayabilir. Kýþ
aylarýnda hava emiþinde buz ve kar olmadýðýný
kontrol ediniz.
Camlarýn Buðulanmasý
Ön camýn içten buðulanmasý konum seçicisini
Defrost (Buðu Çözme) konumuna getirerek kýsa
sürede giderilebilir. Buðu Çözme/Taban konumu
ön camýn buðulanmamasý ve yeterli ýsýtma
saðlanmasý amacýyla kullanýlabilir. Yan camlarýn
buðulanmasýnýn sorun teþkil etmesi halinde fan
devrini arttýrýnýz. Araç camlarý ýlýman ancak
yaðmurlu veya nemli havalarda daha çok
buðulanýr.
NOT:
Klimasýz sirkülasyon uzun süre
kullanýlmamalýdýr. Buðulanmaya yol açabilir.
Klima Hava Filtresi – Eðer Mevcutsa
Klima kumanda sistemi toz, polen ve kötü
kokular içeren dýþ havayý süzer. Kuvvetli kokular
tam olarak süzülemeyebilir. Filtrenin
deðiþtirilmesiyle ilgili talimatlar için Kullaným
Kýlavuzunuzun “Bakým Ýþlemleri” bölümüne
bakýnýz.
Kullanma Tavsiyeleri
HAVA
HAVA SICAK, ARACIN
ÝÇÝ ÇOK SICAK
ILIK HAVA
KUMANDA AYARLARI
Camlarý açýp aracý çalýþtýrýnýz. Konum kumandasýný Ön Panel
veya Eþit Miktarda Hava
Çýkýþýna
getirip klimayý açýnýz. Fan kumandasýný High (Yüksek) konumuna (tam saat
yönü) getiriniz. Sýcaklýk kumandasýný tam serin konumuna getiriniz. Sýcak hava araçtan dýþarý
atýldýktan sonra Konum kumandasýný klima ile Sirkülasyon
konumuna getirip camlarý
kapatýnýz. Rahatladýðýnýzda Konum kumandasýný Ön Panel
veya Eþit Miktarda Hava
Çýkýþýna
getiriniz.
Hava güneþli ise Konum kumandasýný Ön Panel
konumuna getirip klimayý açýnýz.
Bulutlu veya karanlýk ise klima açýk þekilde Konum kumandasýný Eþit Miktarda Hava
Çýkýþýna
getiriniz. Sýcaklýk kumandasýný istediðiniz þekilde ayarlayýnýz.
SERÝN VEYA SOÐUK,
NEMLÝ HAVA
Konum kumandasýný Buðu Çözme/Taban
veya Buðu Çözme
konumuna getiriniz.
Fan kumandasýný High (Yüksek) konumuna (tam saat yönü) getiriniz. Camlar buðusuzsa
Fan ve Sýcaklýk kumandasýný istediðiniz þekilde ayarlayýnýz.
SOÐUK VE KURU HAVA
Konum kumandasýný Taban
konumuna getiriniz. Hava güneþli ise yukarýdan daha fazla
hava gelmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda Konum kumandasýný Eþit Miktarda Hava Çýkýþýna
getiriniz. Çok soðuk havalarda ön camda daha fazla sýcaklýða ihtiyaç duyduðunuzda
Konum kumandasýný duruma göre Buðu Çözme/Taban
veya Buðu Çözme
konumuna getiriniz. Fan ve Sýcaklýk kumandasýný istediðiniz þekilde ayarlayýnýz.
85
86
5
ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE
KULLANILMASI
l
l
l
l
l
l
l
l
ÇALIÞTIRMA ...................................................................... 90
l Normal Çalýþtýrma - Benzinli Motorlarda ...................... 90
l Normal Çalýþtýrma - Dizel Motorlarda ........................... 91
VÝTES DEÐÝÞTÝRME ........................................................... 92
l 4 Ýleri Otomatik Þanzýman ............................................. 92
l 5 Ýleri Otomatik Þanzýman ............................................. 94
l Otomatik Þanzýman - Genel Bilgiler .............................. 97
AUTOSTICK - Eðer Mevcutsa ........................................... 98
l Autostick Þanzýmanýn Çalýþmasý .................................. 98
PARK FRENÝ ....................................................................... 99
FREN SÝSTEMÝ ................................................................... 99
l ABS Fren Sistemi ......................................................... 100
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON .................................................. 101
“MULTI DISPLACEMENT SYSTEM (MDS)” (DEÐÝÞKEN
SÝLÝNDÝR HACMÝ SÝSTEMÝ) - Sadece 5.7L Motorda ....... 101
LASTÝKLER ...................................................................... 101
l Lastik Hava Basýncý ..................................................... 101
l Lastik Þiþirme Basýnçlarý ............................................. 102
l Radyal Lastikler ............................................................ 103
l Kompakt Yedek Lastik - Eðer Mevcutsa .................... 103
87
Sýnýrlý Kullanýmlý Yedek Lastik - Eðer Mevcutsa ........ 104
Lastiklerin Patinaja Kalmasý ........................................ 104
l ZÝNCÝRLER .................................................................... 104
l KAR LASTÝKLERÝ ......................................................... 105
l Lastik Aþýnma Göstergeleri ......................................... 105
l Yedek Lastikler ............................................................. 105
l LASTÝK ROTASYON ÖNERÝLERÝ ................................ 106
l Rot ve Balans Ayarý ..................................................... 107
SIZDIRMAZ LASTÝKLER - EÐER MEVCUTSA ............... 107
YAKIT SEÇÝMÝ ................................................................... 107
l Yakýt Seçimi - 2,7L Motorlar ........................................ 107
l Yakýt Seçimi - 3,5L ve 5,7L Motorlar ........................... 107
l Metanol .......................................................................... 108
l Temiz Hava Yakýtý ......................................................... 108
l Yakýt Katký Maddeleri ................................................... 108
YAKIT SEÇÝMÝ - DÝZEL MOTORLARDA .......................... 108
YAKIT ÝKMALÝ ................................................................... 109
l Yakýt Deposu Kapaðý (Benzin Kapaðý) ....................... 109
ARACIN YÜKLENMESÝ .................................................... 110
l Araç Sertifikasyon Etiketi ............................................ 110
l Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR) ............................... 110
l Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri (GAWR) ................................ 110
l Aþýrý Yükleme ............................................................... 110
l Yükleme ........................................................................ 110
l
l
l
l
l
l
l
88
l
RÖMORK ÇEKME ............................................................ 111
l Römork Çekme Terminolojisi ...................................... 111
l Römork Çekme Aðýrlýðý (Azami Römork Aðýrlýðý) ...... 112
l Römork ve Çeki Kancasý Aðýrlýðý ................................ 112
l Römork Çekme Koþullarý ............................................ 113
l Römork Çekme Tavsiyeleri ......................................... 114
89
ÇALIÞTIRMA
DÝKKAT!
Motorun özellikle yüksek motor devirlerinde
uzun süre rölantide çalýþtýrýlmasý egzos
sýcaklýklarýnýn aþýrý yükselmesine ve aracýnýzýn
hasar görmesine neden olabilir. Motor çalýþýr
durumdayken aracýnýzýn baþýndan
ayrýlmayýnýz.
UYARI!
Sýcak havalarda hayvanlarý ve çocuklarý park
edilmiþ araçlarýn içinde yalnýz baþýna
býrakmayýnýz. Aracýn içinde oluþan sýcaklýk
ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir.
Motoru çalýþtýrabilmeniz için vites kolu NEUTRAL
(Boþ) ya da PARK konumunda olmalýdýr.
Herhangi bir sürüþ vitesine geçmeden önce
frene basýnýz.
Normal Çalýþtýrma - Benzinli Motorlarda
Soðuk veya sýcak bir motorun Normal
Çalýþtýrýlmasý gaz pedalýný pompalamadan
veya pedala basmadan olur. Kontak anahtarýný
“START” konumuna getirip motor çalýþtýðýnda
býrakýnýz. Motor 3 saniye içinde çalýþmazsa
marþa basmaya devam ederken gaz pedalýna
hafifçe basýnýz. Motor 15 saniye içinde
çalýþmazsa kontak anahtarýný “OFF” (Kapalý)
90
konumuna getirip 10-15 saniye bekleyiniz ve
daha sonra normal çalýþtýrma prosedürünü tekrar
ediniz.
Aþýrý Soðuk Havalarda (-29°C’nin altý) Bu
sýcaklýklarda motorun güvenilir þekilde çalýþmasý
için harici olarak beslenen elektrikli motor bloðu
ýsýtýcýsý (yetkili servisinizden alabilirsiniz) tavsiye
edilmektedir.
UYARI!
l Aracýnýzý çalýþtýrmak için itmeye veya
çekmeye çalýþmayýnýz. Otomatik þanzýmanlý
araçlar bu þekilde çalýþtýrýlamaz. Motor
çalýþtýðýnda yanmamýþ yakýt katalitik
konvertöre girebilir, ateþlenebilir ve hem
konvertöre hem de aracýnýza zarar verebilir.
Aracýn aküsü boþalmýþsa bir takviye aküden
veya baþka bir aracýn aküsünden
çalýþtýrýlmasý için takviye kablolarý
kullanýlabilir. Aracýn bu þekilde çalýþtýrýlmasý,
doðru yapýlmadýðý takdirde tehlikeli olabilir.
Aracýn takviye ile çalýþtýrýlmasý ile ilgili
talimatlar için bu kýlavuzun 6. bölümüne
bakýnýz.
l Gaz kelebeðinin hava giriþinden içeriye
asla yakýt veya yanýcý bir baþka madde
dökerek aracý çalýþtýrmaya teþebbüs
etmeyiniz. Döktüðünüz maddenin aniden
alev almasý sonucunda ciddi þekilde
yaralanabilirsiniz.
Motor Çalýþmazsa
Motor Normal Çalýþtýrma talimatlarýný yerine
getirdiðiniz halde çalýþmazsa boðulmuþ olabilir.
Gaz pedalýna sonuna kadar basýnýz ve marþa
basarken pedala da basmaya devam ediniz.
Bu iþlemler boðulmuþ motordaki yakýt fazlasýný
temizleyecektir.
DÝKKAT!
Marþ motoruna zarar vermemek için 15
saniyeden daha uzun süre marþa basmayýnýz.
Tekrar denemeden önce 10-15 saniye
bekleyiniz.
Motor boðulmuþsa çalýþmaya baþlayabilir, ancak
anahtar býrakýldýðýnda çalýþmak için yeterli güce
sahip olmayabilir. Bu durumda gaz pedalýna
sonuna kadar basarak 15 saniyeye kadar marþa
basmaya devam ediniz. Motor düzgün çalýþmaya
baþladýðýnda gaz pedalýný ve anahtarý býrakýnýz.
Motor devrini arttýrmamaya dikkat ediniz.
Ayaðýnýz gaz pedalýndayken iki kere 15 saniye
süreyle marþa basmanýza raðmen motorda
hiçbir çalýþma belirtisi yoksa “NORMAL
ÇALIÞTIRMA” prosedürü tekrar edilmelidir.
Motoru Çalýþtýrdýktan Sonra
Motor ýsýndýkça rölanti devri kendiliðinden
düþecektir.
Normal Çalýþtýrma – Dizel Motorlarda
1. Kontak Anahtarýný ON (Açýk) konumuna
getiriniz.
Aracýn çalýþtýrýlmasý ve kullanýlmasý sýrasýnda
dikkat edilmesi gereken hususlar- Dizel
motorlu araçlarda
2. Gösterge tablosunda “Kýzdýrma Bujisi Uyarý
Lambasýný” kontrol ediniz (4. Bölüm). Bu lamba
motor sýcaklýðýna baðlý olarak iki ila on saniye
süreyle ya da daha uzun bir süre yanýk kalacaktýr.
“Kýzdýrma Bujisi Uyarý Lambasý” söndüðünde
motor çalýþtýrýlmaya hazýr duruma gelmiþtir.
3. Motoru çalýþtýrýrken gaz pedalýna basmayýnýz.
Kontak anahtarýný “START” (MARÞ) konumuna
getirip motor çalýþtýðýnda býrakýnýz.
UYARI!
Hava giriþinden içeriye asla yakýt veya yanýcý
bir baþka madde dökerek aracý çalýþtýrmaya
teþebbüs etmeyiniz. Döktüðünüz maddenin
aniden alev almasý sonucunda ciddi þekilde
yaralanabilirsiniz.
l
Soðuk bir motorun seyir esnasýnda yüksek
devirde çalýþtýrýlmasý veya boþta ambale
yaptýrýlmasý motor aksamýnýn hasar görmesine
neden olabilecektir.
l
Turbo Dizel motoru durdurmadan önce
rölanti devrine düþmesini bekleyip bu
þekilde birkaç saniye çalýþtýrýnýz. Bu sayede
turboþarj gerektiði þekilde yaðlanacaktýr.
Özellikle uzun süre yüksek hýzla
seyrettikten sonra bu iþlem mutlaka
yapýlmalýdýr.
NOT:
Çok soðuk havalarda motorun çalýþtýrýlabilmesi için 30 saniye süreyle marþa basýlmasý
gerekebilecektir.
4. Motor çalýþmaya baþladýktan sonra hareket
etmeden motoru 30 yaklaþýk saniye süreyle
rölantide çalýþtýrýnýz. Böylece yað dolaþýmý
saðlanacak ve turboþarj yaðlanabilecektir.
Turboþarjlý Dizel motorlarda soðutma süresi
NOT:
Uzun süreli kullanýmýn ardýndan motorun bir
süre rölantide çalýþtýrýlmasý türbin gövdesinin
sýcaklýðýnýn normal çalýþma sýcaklýðýna
düþmesini saðlayacaktýr.
Aþaðýdaki tablo, motor durdurulmadan önce
turboþarjýn soðutulmasý için motorun, kullaným
koþuluna ve aracýn yüküne baðlý olarak rölantide
çalýþtýrýlmasý gereken sürenin belirlenmesine
yardýmcý olacaktýr.
91
TURBOÞARJ SOÐUTMA TABLOSU
Yük durumu
Turboþarjýn sýcaklýðý
Motor durdurulmadan önce
rölantide çalýþma süresi (dakika)
Dur-kalk
Boþ
Soðuk
1 dakikadan az
Dur-kalk
Orta
Sýcak
1
Otoyol kullanýmý
Orta
Sýcak
2
Þehir içi kullanýmý
Azami Yüklü
Sýcak
3
Otoyol kullanýmý
Azami Yüklü
Sýcak
4
Týrmanma
Azami Yüklü
Çok sýcak
Kullaným koþulu
VÝTES DEÐÝÞTÝRME
4 Ýleri Otomatik Þanzýman
Vites Kolu
D (Ýleri) konumundan P (Park) veya R (Geri)
konumuna yalnýzca gaz pedalý býrakýlýp araç
durdurulduktan sonra geçilmelidir. Vites kolunu
92
bu vitesler arasýnda hareket ettirirken ayaðýnýz
frende olmalýdýr.
UYARI!
Motor devri rölanti devrinden yüksek ise vites
kolunu “P” veya “N” konumundan çýkarmak
tehlikelidir. Ayaðýnýz fren pedalýna saðlam bir
þekilde basýlý deðilse araç hýzla ileriye veya
geriye hareket edebilir. Aracýn kontrolünü
kaybedebilir ve birine veya bir yerlere
çarpabilirsiniz. Aracý sadece motor normal
rölantide iken ve sað ayaðýnýz saðlam bir
þekilde fren pedalýnda iken vitese geçiriniz.
Vites Konumlarý
P (Park)
Þanzýmaný kilitleyerek park frenini tamamlar.
Motor bu konumda çalýþtýrýlabilir. P (Park)
konumunu araç hareket halinde iken asla
5
kullanmayýnýz. Aracý bu konumda terk ederken
el frenini çekiniz. Her zaman önce park frenine
basýnýz, daha sonra vites kolunu P (Park)
konumuna alýnýz.
UYARI!
Aracýn istenmeyen hareketi aracýn içindekilerin
ve çevresindekilerin yaralanmasýna yol
açabilir. Tüm araçlarda olduðu gibi motor
çalýþýr haldeyken araçtan ayrýlmamanýz
gerekir. Araçtan ayrýlmadan önce vitesi P
(Park) konumuna almanýz, kontak anahtarýný
çýkarmanýz ve park frenine basmanýz gerekir.
Kontak anahtarý çýkarýldýðýnda þanzýman vites
kolu P (Park) konumunda kilitlenir. Bu durum
aracýn istenmeyen hareketini önler. Çocuklar
araç içinde hiçbir zaman yalnýz
býrakýlmamalýdýr.
Þanzýman vites kolunu P (Park) konumuna
aldýðýnýzý kontrol ederken aþaðýdaki göstergelere
dikkat edilmelidir:
l P (Park) konumuna geçerken vites kolunu
durana kadar ileri itiniz ve yerine tam
oturduðundan emin olunuz.
l Aracýn P (Park) konumunda olduðundan emin
olmak için gösterge panelindeki vites
göstergesi ekranýna bakýnýz.
DÝKKAT!
Vites kolunu park konumundan çýkarmadan
önce vites kolunun serbest kalmasý için kontak
anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON
(Açýk) konumuna almanýz gerekir. Aksi halde
vites koluna zarar gelebilir.
R (Geri)
Aracý geriye doðru hareket ettirmek içindir. Aracýn
saplandýðý yerden kurtarmak için “ileri-geri”
yaptýðýnýz durumlar hariç vites kolunu R (Geri)
konumuna getirmeden önce daima aracý
durdurunuz.
N (Boþ)
Motor bu konumda çalýþtýrýlabilir.
UYARI!
Vites N (Boþ) konumundayken yokuþ aþaðý
inmeyiniz ve asla kontaðý kapatmayýnýz.
Bunlar deðiþen trafik veya yol koþullarýný
algýlamanýzý sýnýrlar. Aracýnýzýn kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
D (Yüksek Vites)
Çoðunlukla þehirde ve otobanda kullaným içindir.
Yumuþak vites büyütülmesini ve küçültülmesini
ve yakýt tasarrufu saðlar. Yüksek vites iþlevini
kullanarak aðýr yük koþullarýnda (örneðin dik
arazi, kuvvetli rüzgarlar ve römork çekme gibi)
aracý sürerken sýk sýk vites deðiþtirmek zorunda
kalýnýyorsa “3” kademesini seçiniz.
NOT:
Araç soðuk dýþ hava koþullarýnda çalýþtýrýldýðý
zaman Yüksek Vitese geçiþler gecikebilir.
Þanzýmanýn sýcaklýðý uygun sýcaklýða
ulaþtýðýnda normal Yüksek Vites ve vites
deðiþtirme iþlemleri devam eder. Bu bölümde
ilerleyen sayfalarda “Tork Konvertör
Balatasý” baþlýðý altýnda verilen “Not” kýsmýna
bakýnýz.
Þanzýmanýn çok fazla ýsýnmasý halinde
þanzýman Yüksek Vitesten daha düþük vitese
geçebilir veya þanzýman soðuyana kadar
daha yüksek araç hýzlarýnda yüksek viteste
çalýþabilir. Þanzýman soðuduktan sonra
Yüksek Vites normal þekilde çalýþmaya
devam eder.
3 (Üçüncü)
Bu kademe Yüksek Vitese geçiþleri ortadan
kaldýrýr. Bu kademede iken þanzýman sadece
Birinci, Ýkinci ve Üçüncü viteslerde normal þekilde
çalýþacaktýr. “3” konumu ayrýca dik yokuþlardan
aþaðý inerken fren sisteminin zorlanmasýný
önlemek için de kullanýlmalýdýr.
NOT:
Aracýn aðýr çalýþma koþullarý altýnda
çalýþtýrýldýðý durumda “3” kademesinin
kullanýlmasý aþýrý vites deðiþimini ve ýsý
oluþumunu azaltarak performansý arttýrýr ve
þanzýmanýn ömrünü uzatýr.
L (Düþük)
Bu kademe çok dik yokuþlardan aþaðý inerken
motor frenlemesi için kullanýlmalýdýr. Bu
kademede motorun devrinin artmasýný önlemek
için vites büyütülürken diðer vites konumu
seçimlerinden daha önce vites küçültülür.
93
devri daha yüksek olduðu için soðukta
þanzýman “Yüksek Vites”e geçmiyor gibi
gelebilir. Bu normal bir durumdur. Vites
kolunun “3” konumuna çekilmesi
þanzýmanýn “Yüksek Vites”e geçebildiðini
ve “Yüksek Vites”ten çýkabildiðini
gösterecektir.
DÝKKAT!
l
l
Aracý el freni çekiliyken asla sürmeyiniz ve
aracý frene basmadan eðimli bir zemin
üzerinde asla tutmayýnýz. Böyle kullanýmlar
þanzýmanýn aþýrý ýsýnmasýna ve hasar
görmesine neden olabilir.
Saplanmýþ bir aracý vitesi “Birinci” ile R
(Geri) vites konumlarý arasýnda sürekli “ilerigeri” yaparak kurtarmaya çalýþýrken
tekerleklere 24 km/s deðerinden daha hýzlý
patinaj çektirmeyiniz, aksi halde güç
aktarým organlarý hasar görebilir.
Tork Konvertör Balatasý
Bu özellik araca otomatik þanzýmanla birlikte
yakýt ekonomisini arttýrmak için tasarlanmýþtýr.
Tork konvertörü içindeki bir balata kalibre edilen
hýzlarda otomatik olarak devreye girer. Bu durum
yüksek viteste sürüþlerde oldukça farklý bir
çalýþma veya algýlamaya neden olabilir. Aracýn
hýzý düþtüðünde veya hýzlanýrken balata otomatik
ve düzgün bir þekilde açýlýr.
NOT:
l Tork konvertör balatasý þanzýman sývýsý ve
motor soðutma sývýsý ýsýnana kadar
(genellikle 1,6-4,8 km sürüþ sonrasýnda
gerçekleþir) devreye girmez. Tork
konvertör balatasý devrede deðilken motor
94
l
Araç son birkaç gün kullanýlmadýysa
þanzýmaný vitese geçirdikten sonra ilk
birkaç dakikalýk çalýþma aðýr gelebilir.
Bunun nedeni þanzýman sývýsýnýn tork
konvertöründen þanzýmana kýsmi olarak
boþalmasýdýr. Bu normal bir durumdur ve
þanzýmana zarar vermez. P (Park)
konumundan herhangi bir konuma
geçildiðinde tork konvertörü 5 saniye
içinde tekrar dolacaktýr.
l
Aracý durdurunuz ve vitesi PARK (P)
konumuna alýnýz.
l
Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumuna
getirip motoru çalýþtýrýnýz.
l
Vitesi “D” konumuna alýp sürüþe devam ediniz.
NOT:
Þanzýman setlense bile mümkün olan en
kýsa zamanda servise gitmenizi tavsiye
ederiz. Serviste sorunun tekrarlayýp
tekrarlamayacaðýnýn belirlenebileceði arýza
teþhis donanýmý bulunmaktadýr.
Þanzýman setlenemiyorsa yetkili servise
götürülmelidir.
5 Ýleri Otomatik Þanzýman
Þanzýman Koruma Modu
Þanzýmanda normal dýþý durumlar takip edilir.
Hasara neden olabilecek bir durum tespit
edildiðinde þanzýman kendiliðinden ikinci vitese
geçer. Ýleri vites seçimine raðmen þanzýman
ikinci viteste kalýr. Park (P), Geri (R) ve Boþ (N)
konumlarý çalýþmaya devam eder. Bu Setleme
özelliði þanzýmana zarar vermeden aracýn
servise kadar sürülebilmesine olanak tanýr.
l
Sorunun anlýk nitelikte olmasý halinde
þanzýman bütün ileri viteslerin geri kazanýlmasý
için setlenebilir.
Vites Kolu
UYARI!
Aracýn istenmeyen hareketi aracýn içindekilerin
ve çevresindekilerin yaralanmasýna yol
açabilir. Tüm araçlarda olduðu gibi motor
çalýþýr haldeyken araçtan ayrýlmamanýz
gerekir. Araçtan ayrýlmadan önce vitesi Park
konumuna almanýz, kontak anahtarýný
çýkarmanýz ve el frenini çekmeniz gerekir.
Kontak anahtarý çýkarýldýðýnda þanzýman vites
kolu P (Park) konumunda kilitlenir. Bu durum
aracýn istenmeyen hareketini önler. Çocuklar
araç içinde hiçbir zaman yalnýz
býrakýlmamalýdýr. Þanzýman vites kolunu “Park”
konumuna aldýðýnýzý kontrol ederken aþaðýdaki
göstergelere dikkat edilmelidir:
l
Park konumuna geçerken vites kolunu
durana kadar ileri itiniz ve yerine tam
oturduðundan emin olunuz.
l
Aracýn “P” konumunda olduðundan emin
olmak için konsol üzerindeki vites
göstergesi penceresine bakýnýz.
Park Konumu (P)
PARK konumu aracý park ederken kullanýlmalýdýr.
Park konumuna araç durdurulduktan sonra
geçilmelidir. PARK konumu araç park
halindeyken bir fren gibi kullanýlmamalýdýr.
Sürücü vites kolunu PARK konumuna almasýyla
birlikte her zaman el frenini çekmelidir.
PARK konumu þanzýmaný kilitleyerek el frenini
tamamlar. Motor bu konumda çalýþtýrýlabilir.
PARK konumunu araç hareket halindeyken
kullanmaya asla teþebbüs etmeyiniz.
NOT:
l Kontak anahtarý ACC (Aksesuar) veya ON
(Açýk) konumundayken PARK
konumundan çýkmak için fren pedalýna
basmanýz gerekir.
l Kontak anahtarý sadece vites kolu PARK
konumundayken çýkarýlabilir. Kontak
anahtarý çýkarýldýðýnda vites kolu PARK
konumunda kilitlenir.
Elektrik sistemiyle ilgili arýzalarda “park-kontak”
kilitleme sistemi devre dýþý býrakýlabilir. Bu sistemi
devre dýþý býrakmak için kontak anahtarý ACC
veya ON konumunda olmalýdýr. Vites kolunun
sað tarafýndaki kutudan kauçuk saklama tablasýný
çýkarýnýz. Devreden çýkarma iþlevi kutunun
içindeki delikten eriþilebilen pembe týrnaða
basýlarak etkinleþtirilebilir. Devreden çýkarma
týrnaðýna basýldýðýnda vites kolu frene
basmadanpark konumundan çýkarýlabilir. Ýþlem
sonrasýnda kauçuk saklama tablasýný ilk
konumuna getiriniz.
Fren Kilidini Devre Dýþý Býrakma
Geri Vites (R)
Geri vitese sadece araç tamamen durduktan
sonra geçiniz.
Boþ Konum (N)
Bu konumda aks millerine güç aktarýlmamaktadýr.
Frenler býrakýldýðýnda araç serbestçe hareket
ettirilebilir (itilebilir veya çekilebilir). Seyir halinde
iken aracýn kayma riski (buzlu zeminlerde) ile
karþýlaþtýðý durumlar dýþýnda vitesi asla boþa
almayýnýz.
Motor bu konumda çalýþtýrýlabilir. Araç hareket
ediyorken ya da çekiliyorken çalýþtýrmak için bu
konumu seçiniz.
95
DÝKKAT!
Aracýn boþta salýnmasý veya herhangi bir
nedenle vites kolu NEUTRAL (Boþ)
konumunda iken seyretmesi halinde
oluþabilecek þanzýman arýzalarý Garanti
kapsamýnda deðildir.
Ýleri (D)
Çoðunlukla þehirde ve otobanda kullaným içindir.
Yumuþak vites büyütülmesini ve küçültülmesini
ve yakýt tasarrufu saðlar.
Þanzýman diðer vitesleri takiben kendiliðinden
beþinci vitese geçer. DRIVE (Ýleri) konumu tüm
normal çalýþma koþullarýnda optimum sürüþ
özellikleri saðlar.
Daha çabuk bir þekilde hýzlanmak veya aracý
yavaþlatmak için baþka bir vitese geçmeniz
mümkün olacaktýr. Vites küçültmeniz de mümkün
olacaktýr.
Vites kolunu “D-” yönüne itip orada tutunuz.
Þanzýman doðrudan ivmelenmenizi saðlayacak
en uygun vitese geçecektir.
NOT:
Vites kolu “D-” yönüne itildiðinde motorun
aþýrý devirlenmesini önlemek amacý ile,
þanzýman, motorun azami devir sýnýrýnýn
aþýlmasýna neden olunacaðý için vites
küçültmeyecektir.
Vites kolunu “D+” yönüne hafifçe itiniz: Þanzýman
bir vites yükseltecektir.
Yüksek vites iþlevini kullanarak aðýr yük
koþullarýnda (örneðin dik arazi, kuvvetli rüzgarlar
ve römork çekme gibi) aracý sürerken sýk sýk
vites deðiþtirmek zorunda kalýnýyorsa AutoStick
modunu kullanýnýz ve “3” kademesini seçiniz.
Vites kolunu “D+” yönüne itip orada tutunuz.
Þanzýman doðrudan mevcut vites kademesinden
“D” konumuna geçecektir.
AutoStick Þanzýman
Vites kolu DRIVE (Ýleri) konumunda iken saða
veya sola oynatarak vitesleri manuel þekilde
deðiþtirebilirsiniz. Kullandýðýnýz vites konumu
gösterge tablosundaki ekranda
görüntülenecektir. Vites kolunu “D-” yönüne
hafifçe itiniz: Þanzýman bir vites küçültecektir.
Kaygan zeminlerde motor freni saðlamak
amacý ile vites küçültmeyiniz. Bu durum gücün
aktarýldýðý tekerleklerin patinaja kalmasýna ve
aracýn kontrolünün azalmasýna neden
olacaktýr. ABS donanýmý bu tür kontrol
kayýplarýný önleyemeyecektir. Aracýn
kontrolünü kaybederek kaza yapabilirsiniz.
®
96
UYARI!
Soðuk Havalarda Viteslerin Gecikmesi
Soðuk havalarda motor ve þanzýman sýcaklýðýnýn
yanýsýra aracýn hýzýna baðlý olarak vitesler geç
büyütülebilir. Bu özellik azami randýman için
motorun ve þanzýmanýn ýsýnmasý süresini arttýrýr.
Geçici Þanzýman Koruma Modu
Þanzýmanda normal dýþý durumlar takip edilir.
Hasara neden olabilecek bir durum tespit
edildiðinde þanzýman koruma moduna geçer.
Aracýn hýzlanmasý kötüleþirse ya da þanzýman
vites deðiþtirmezse þanzýman büyük ihtimalle
Koruma Modunda çalýþýyordur. Bu modda araç
durdurulana kadar þanzýman seçili viteste kalýr.
Araç durduktan sonra PARK (P), GERÝ (R) ve
BOÞ (N) konumlarý çalýþmaya devam eder.
ÝKÝNCÝ vites ÝLERÝ (D) konumunda çalýþýr. Arýza
Uyarý Lambasý yanabilir.
Setleme özelliði aracýn servise kadar
sürülebilmesine olanak tanýr. Þanzýmanýn
setlenmesi için aþaðýdaki prosedürü izleyiniz:
1. Aracý durdurunuz.
2. Vitesi PARK konumuna alýnýz.
3. Motoru kapatýnýz.
4. Yaklaþýk 10 saniye bekleyiniz.
5. Motoru yeniden çalýþtýrýnýz.
Otomatik Þanzýman – Genel Bilgiler
6. Vites kolunu istediðiniz konuma getiriniz.
Sorun tespit edilmemesi halinde þanzýman
normal çalýþmaya baþlayacaktýr.
NOT:
Þanzýmanýn setlenmesi mümkün olsa dahi
en kýsa zamanda servise gitmenizi tavsiye
ederiz. Serviste sorunun tekrarlayýp
tekrarlamayacaðýnýn belirlenebileceði arýza
teþhis donanýmý bulunmaktadýr.
DÝKKAT!
Vites deðiþtirme iþlemi sürüþ tarzýna, sürüþ
durumuna ve yolun özelliklerine göre sürekli
uyarlanýr (adapte edilir).
Aþaðýdaki önlemlerin alýnmamasý halinde
þanzýman zarar görebilir:
l
Herhangi bir sürüþ konumunu seçtikten
sonra özellikle motor soðukken
hýzlanmadan önce bir süre vitesin tam
olarak geçmesini bekleyiniz.
l
Motoru yeniden çalýþtýrmanýz gerekiyorsa
önce kontak anahtarýný LOCK (Kilitli)
konumuna getiriniz. Önce kontak
anahtarýnýn LOCK (Kilitli) konumuna
getirilmemesi halinde motorun yeniden
çalýþtýrýlmasýndan sonra þanzýmanýn vitese
geçmesi 10 saniye kadar gecikebilir.
l
Elektronik olarak kumanda edilen þanzýman,
vites deðiþtirme programýn hassas
olmasýný saðlar. Þanzýman elektronik
sistemi kendi kendini kalibre etmektedir.
Bu nedenle yeni bir araçta ilk birkaç vites
deðiþtirme iþlemi alýþtýrma döneminin
sonuna kadar ani veya yumuþak olabilir.
Bu normal bir durumdur ve birkaç vites
deðiþtirmeden sonra vitesler hassas bir
þekilde deðiþmeye baþlayacaktýr.
l
PARK konumuna yalnýzca araç tamamen
durduktan sonra geçiniz.
l
GERÝ konumuna geçiþleri ve bu konumdan
çýkýþlarý yalnýzca araç tamamen durduktan
sonra ve motor rölantide iken
gerçekleþtiriniz.
Þanzýmaný en kýsa zamanda yetkili servisinize
kontrol ettiriniz.
l
Sorunun anlýk nitelikte olmasý halinde þanzýman
bütün ileri viteslerin geri kazanýlmasý için
setlenebilir.
Motorun devri rölanti devrinden yüksekken
GERÝ, PARK ve BOÞ konumlarýndan
herhangi bir baþka vitese geçmeyiniz.
l
Herhangi bir vitese geçmeden önce
ayaðýnýz fren pedalýnda iyice basýlý olmalýdýr.
Kalýcý Þanzýman Koruma Modu
Þanzýmanýn üç defa geçici Koruma Moduna
geçmesi durumunda kalýcý Koruma Moduna
geçilir. Önceki bölümde açýklanan setleme
prosedürünü izleyiniz. Kalýcý Koruma Modunda
PARK (P), GERÝ (R) ve BOÞ (N) konumlarý
çalýþmaya devam eder. ÝKÝNCÝ vites ÝLERÝ (D)
konumunda çalýþýr. Arýza uyarý lambasý yanabilir.
Otomatik þanzýman aþaðýdakilere baðlý olarak
farklý vitesleri kendiliðinden seçer:
l
Rakým
l
Araç Yükü
Sürüþ Tarzý
Vites kolu konumu
Gaz pedalý konumu
Araç hýzý
l
l
l
l
NOT:
97
UYARI!
Motor devri rölanti devrinden yüksek ise vites
kolunu PARK veya BOÞ konumundan
çýkarmak tehlikelidir. Ayaðýnýz fren pedalýna
saðlam bir þekilde basýlý deðilse araç hýzla
ileriye veya geriye hareket edebilir. Aracýn
kontrolünü kaybedebilir ve birine veya bir
yerlere çarpabilirsiniz. Aracý sadece motor
normal rölantide iken ve sað ayaðýnýz saðlam
bir þekilde fren pedalýnda iken vitese geçiriniz.
Vites kolu PARK konumunda otomatik olarak
kilitlenir. Vites kolunu PARK konumundan
çýkarmak için vites kilidinin açýlmasý için fren
pedalýna sýkýca basýlmalýdýr.
Vites kolu yalnýzca motor normal rölantide iken
ve fren pedalýna basýlý iken istenen konuma
alýnmalýdýr. Sürüþe hazýr olana kadar fren
pedalýndan ayaðýnýzý çekmeyiniz. Aksi halde
vites kolu DRIVE (Ýleri) veya REVERSE (Geri)
konumundayken araç ani bir þekilde hýzlanabilir.
Durma
Kýsa süreli duruþlarda þanzýmaný viteste býrakýnýz
ve aracý fren pedalýna basarak sabitleyiniz. Motor
rölantide çalýþýrken daha uzun süreli duruþlarda
vitesi NEUTRAL (Boþ) veya PARK konumuna
alýnýz ve aracý el freni ile sabitleyiniz. Aracý yokuþ
yukarý durdurduðunuzda gaz vererek deðil fren
98
pedalýyla sabitleyiniz. Böylece þanzýmanýn aþýrý
derecede ýsýnmasýný önleyebilirsiniz.
Manevralar
Dar alanlarda manevra yaparken aracýn hýzýný
fren pedalýyla kontrol ediniz. Çok yavaþ bir
þekilde hýzlanýnýz ve gaz pedalýna aniden
yüklenmeyiniz.
Aracý saplanmýþ olduðu yumuþak bir zeminden
(kar veya çamur) ileri geri yaparak kurtarmak
için gaz pedalýna hafifçe basarak vites kolunu
düzenli bir þekilde ileri vites ile geri vites arasýnda
oynatýnýz. Aracýn saplandýðý yerden bu þekilde
kurtarýlmasý, ABS veya çekiþ kontrol sistemi
arýza uyarý lambasýnýn yanmasýna neden olabilir.
Arýza uyarý lambasýnýn sönmesini saðlamak için
motoru durdurup yeniden çalýþtýrýnýz.
Vites Kolu/Kontak Kilitleme Sistemi
Bu araç kontak anahtarý LOCK (Kilitli)
konumundayken vites kolunu P (Park)
konumunda tutan vites kolu kilitleme sistemi
(BTSI) ile donatýlmýþtýr. Vites kolunu P (Park)
konumundan çýkarmak için kontak anahtarý ON
(Açýk) konumuna getirilmeli ve fren pedalýna
basýlmalýdýr.
Aþýrý Sýcaklýk Modu
Þanzýman elektronik sistemi þanzýman yaðý
sýcaklýðýný sürekli olarak izlemektedir. Þanzýmanýn
normal çalýþma sýcaklýðýný aþmasý halinde
durumun kontrol edilmesine yardýmcý olmak
amacýyla þanzýman vites deðiþtirme programýný
deðiþtirecektir. Bu durum; D (Ýleri) konumunda
normal çalýþma sýrasýnda hafif farklý bir çalýþma
ve algýlama ile sonuçlanabilir. Þanzýman
soðuduktan sonra normal bir þekilde çalýþmaya
devam eder.
AUTOSTICK – Eðer Mevcutsa
Autostick araca daha fazla hakim olmanýzý
saðlamak amacýyla manuel vites deðiþtirme
olanaðý sunan sürücü yönetimli bir þanzýmandýr.
Autostick motor frenlemesini en üst düzeye
çýkarmanýza, istenmeyen vites büyütmeleri ve
vites küçültmeleri ortadan kaldýrmanýza ve aracýn
genel performansýný arttýrmanýza olanak tanýr.
Bu sistem ayrýca sollama sýrasýnda, þehir içi
sürüþte, soðuk havada kaygan yollarda,
daðlarda, römork çekmede ve diðer birçok
durumda daha fazla hakimiyet saðlar.
Autostick Þanzýmanýn Çalýþmasý
Vites kolu DRIVE (Ýeri) konumuna alýndýðýnda
yanlara hareket ettirilebilir. Bu, sürücünün daha
büyük veya daha düþük vites oranlarý seçmesine
imkan tanýr. Kol sola (-) alýndýðýnda vites
küçültülür, saða (+) alýndýðýnda vites büyütülür.
Vites konumu gösterge grubundaki þanzýman
vites konumu ekranýnda gösterilir.
Autostick moduna ayaðýnýzý gaz pedalýndan
çekmeden istediðiniz zaman geçebilir ve
istediðiniz zaman Autostick modundan
çýkabilirsiniz. Yüksek vites modunu (D)
seçtiðinizde þanzýman otomatik olarak çalýþacak,
beþ vites arasýnda vites deðiþtirecektir. Autostick
moduna geçmek istediðinizde DRIVE (Ýleri)
konumunda iken vites kolunu Saða veya Sola
(D+/D-) almanýz yeterlidir. Daha yüksek veya
daha düþük bir vites seçilene kadar þanzýman
seçili viteste kalacaktýr.
Park frenini indirmek için gösterge panelinin sol
tarafýnda bulunan park freni indirme kolunu
çekiniz.
UYARI!
l
Çocuklarýn araçta yalnýz baþýna
býrakýlmasýnýn çeþitli sakýncalarý vardýr.
Çocuklar veya baþka kiþiler yaralanabilir.
Çocuklara park frenine, fren pedalýna veya
vites koluna dokunmamalarý hatýrlatýlmalýdýr.
Anahtarlarý kontak üzerinde býrakmayýnýz.
Araçta bulunan çocuklar otomatik camlarý
veya baþka kumandalarý çalýþtýrabilir veya
aracý hareket ettirebilir.
l
Aracý sürmeye baþlamadan önce park
freninin tamamen indirildiðinden (boþa
çýktýðýndan) emin olunuz. Aksi halde fren
arýzasý ortaya çýkabilir ve kaza yapabilirsiniz.
PARK FRENÝ
Kontak açýk durumdayken park frenine
basýldýðýnda gösterge grubundaki fren lambasý
yanar.
NOT:
Bu lamba sadece park freninin basýlý
olduðunu gösterir. Frene ne kadar basýlý
olduðunu göstermez.
Araçtan ayrýlmadan önce park frenine tamamen
basýldýðýndan emin olunuz ve vites kolunu Park
konumuna alýnýz.
Park Freni
Park Freni Ýndirme Kolu
Eðimli bir noktaya park ederken vites kolunu
Park konumuna almadan önce park frenine
basýlmasý önemlidir. Aksi halde þanzýman
kilitleme mekanizmasý vites kolunu park
konumundan çýkarmanýzý zorlaþtýrabilir. Ýlave bir
önlem olarak ön tekerlekleri yokuþ aþaðý iseniz
kaldýrýma doðru, yokuþ yukarý iseniz ters tarafa
çevirebilirsiniz.
Sürücü araçta deðilken park frenine her zaman
basýlý durumda olmalýdýr.
FREN SÝSTEMÝ
Hidrolik desteðin herhangi bir nedenle devreden
çýkmasý durumunda (örneðin motor çalýþýr
durumda deðilken sürekli olarak frene basýlmasý)
fren sistemi çalýþmaya devam edecektir. Bu
durumda fren yapmak için hidrolik desteði
devredeyken gerektiðinden çok daha fazla güce
ihtiyaç duyulacaktýr.
Aracýnýz ikili hidrolik fren sistemi ile
donatýlmýþtýr. Ýki hidrolik sistemin birinin normal frenleme gücünü yitirmesi
durumunda diðer hidrolik sistem görevini yerine getirmeye devam edecektir.
99
Genel frenleme etkinliðinde bir miktar kayýp
olacaktýr. Bu durum fren pedalýnýn hareket
mesafesinin artmasý, yavaþlamak veya durmak
için fren pedalýna daha kuvvetli bir þekilde
basýlmasýnýn gerekmesi ve Fren Uyarý
Lambasýnýn yanmasýyla anlaþýlabilir.
UYARI!
l
ABS doðal fizik kanunlarýnýn araca etki
etmesini engelleyemez ve aracýn fren
sisteminin ve lastiklerinin durumu ile aracýn
yola tutunmasý gibi etkenlerin izin
verdiðinden daha etkili bir frenleme
yapmanýzý saðlayamaz ve direksiyon
hakimiyetini daha fazla artýramaz.
l
ABS virajlara aþýrý hýzla girmek, öndeki
aracý çok yakýndan takip etmek ve suda
kýzaklamak gibi nedenlerle oluþan kazalarý
önleyemez. Kazalarý ancak emniyetli araç
kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
önleyebilir.
l
ABS donanýmýna sahip bir otomobilin
sýnýrlarý, pervasýzca ve tehlikeli bir þekilde
zorlanarak sürücünün ve diðer insanlarýn
güvenliði tehlikeye atýlmamalýdýr.
ABS Fren Sistemi
ABS Fren Sistemi çoðu frenleme durumunda
aracýn dengesini ve frenlerin performansýný
arttýrýr. Sistem, tekerleklerin kilitlenmesini
önlemek için aðýr frenleme koþullarýnda otomatik
olarak frenleri “pompalar”.
UYARI!
ABS Frenlerin manuel (pedal ile)
pompalanmasý etkinliklerini azaltýr ve kazaya
neden olabilir. Pompalama, duruþ mesafesinin
uzamasýna neden olur. Yavaþlamanýz veya
durmanýz gerektiðinde fren pedalýnýza sýký bir
þekilde basýnýz.
100
ABS uyarý lambasý ABS sisteminin
durumunu izler. Lamba kontak anahtarý
ON (Açýk) konumuna getirildiðinde
yanar ve dört saniyeye kadar yanýk kalýr.
ABS lambasýnýn sönmemesi ya da sürüþ
sýrasýnda yanmasý halinde fren sisteminin ABS
kýsmýnýn çalýþmadýðý ve servis gerekli olduðu
anlamýna gelir. Bu durumda fren uyarý lambasý
yanmýyorsa normal fren sistemi çalýþmaya
devam edecektir.
ABS uyarý lambasý yanýyorsa ABS frenlerin
avantajlarýndan yararlanmaya devam etmek için
fren sistemi en kýsa zamanda servise kontrol
ettirilmelidir. Kontak anahtarý ON (Açýk)
konumuna getirildiðinde ABS lambasýnýn
yanmamasý halinde ampulü en kýsa zamanda
tamir ettiriniz.
Hem Fren Uyarý Lambasýnýn hem de ABS
Lambasýnýn sönmemesi durumunda ABS
Sistemi ve Elektronik Fren Gücü Daðýlýmý (EBD)
Sistemi çalýþmýyor demektir. ABS sisteminin
derhal onarýlmasý gerekir.
Araç 11 km/saatten yüksek hýzlarda
sürüldüðünde hafif bir klik sesi ve motordan
sesler gelebilir. Bu sesler ABS sisteminin kendi
çalýþmasýný kontrol etmesinden
kaynaklanmaktadýr. Bu kontrol aracýn 11
km/saatin üzerinde her çalýþtýrýlýþýnda ve
hýzlanmasýnda yapýlýr.
ABS belirli yol ve duruþ koþullarýnda frenleme
sýrasýnda etkinleþtirilir. ABS’nin devreye girdiði
durumlar arasýnda buz, kar, çakýl, tümsekler,
demiryollarý, gevþek zemin ve panik fren
bulunmaktadýr.
ABS sistemi devreye girdiðinde aþaðýdaki
durumlar gözlenebilir:
l
ABS motoru çalýþýr (durduktan sonra kýsa bir
süre daha çalýþmaya devam edebilir).
l
Selenoid valflerden klik sesleri gelir.
l
Fren pedalý titrer.
Duruþun sonunda fren pedalý hafifçe düþer.
Tüm bunlar ABS’nin normal özellikleridir.
l
UYARI!
ABS sistemi düzgün takýlmamýþ veya yüksek
çýkýþlý telsiz iletim donanýmlarýnýn neden olduðu
giriþime karþý hassas, geliþmiþ elektronik
donanýma sahiptir. Bu giriþim, ABS frenleme
kabiliyetinin kaybedilmesine neden olabilir.
Bu tür donanýmlar kalifiye profesyoneller
tarafýndan takýlmalýdýr.
Aracýn tüm tekerlek ve lastikleri ayný boy ve ayný
tipte olmalý ve lastikler, bilgisayara doðru sinyaller
gönderilebilmesi için doðru oranda þiþirilmelidir.
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
Standart hidrolik direksiyon sistemi aracýn iyi
tepki vermesini ve dar alanlarda daha kolay
manevra imkaný saðlar. Aracýnýzýn hidrolik
direksiyon sistemi hidrolik desteðinin devre dýþý
kalmasý durumunda mekanik direksiyon sistemini
kullanmanýza olanak saðlamaktadýr.
Hidrolik desteðinin herhangi bir nedenle
kesilmesi durumunda aracýnýzý kullanmaya
devam etmeniz mümkün olacaktýr. Ancak
direksiyon büyük ölçüde aðýrlaþacaktýr. Bu durum
özellikle çok düþük araç hýzlarýnda ve park
manevralarý sýrasýnda ortaya çýkar.
NOT:
Direksiyon simidi hareket mesafesinin
sonunda gürültü düzeyinin artmasý normaldir
ve hidrolik direksiyon sistemi ile ilgili bir
sorun olduðu anlamýna gelmez.
UYARI!
Düþük hidrolik destekle çalýþmaya devam
edilmesi sizin ve baþkalarýnýn güvenliðini
tehlikeye atabilir. Araç mümkün olan en kýsa
sürede servise gösterilmelidir.
DÝKKAT!
Direksiyon sisteminin direksiyon simidi hareket
mesafesinin sonunda uzun süre kullanýlmasý
direksiyon hidroliði sýcaklýðýný arttýrabilir ve
mümkünse bundan kaçýnýlmalýdýr. Hidrolik
direksiyon pompasý zarar görebilir.
“MULTI DISPLACEMENT SYSTEM
(MDS)” (DEÐÝÞKEN SÝLÝNDÝR HACMÝ
SÝSTEMÝ) - Sadece 5.7L Motorda
Bu özellik hafif yük altýnda ve sakin sürüþlerde
motorun sekiz silindirinden dördünü devre dýþý
býrakarak yakýt tasarrufunu artýrýr. Otomatik
olarak çalýþan bu sistem sürücünün müdahalesini
ya da fazladan bir sürücülük becerisi
göstermesine gerek duymamaktadýr.
NOT:
Akü baðlantýsý ayrýldýktan sonra MDS
sisteminin normal çalýþma düzenine dönmesi
için belirli bir süre geçmesi gerekebilecektir.
LASTÝKLER – GENEL BÝLGÝLER
Lastik Hava Basýncý
Aracýn güvenli ve tatminkar bir þekilde çalýþmasý
bakýmýndan lastiklerin uygun hava basýncýna
sahip olmasý çok önemlidir. Lastik hava
basýnçlarýnýn uygun olmamasýndan baþlýca üç
alan etkilenmektedir.
101
1. Güvenlik UYARI!
Uygun oranda þiþirilmemiþ lastikler tehlikelidir
ve kazalara neden olabilir.
l Lastiklerin az þiþirilmesi lastiðin esnemesini
artýrarak çabuk aþýnmasýna neden olur.
l Lastiðin fazla þiþirilmesi zeminden aldýðý
darbeleri yumuþatmasýný önler. Yol üzerinde
bulunan cisimler ve çukurlar lastiðinize zarar
verebilir.
l Farklý lastik hava basýnçlarý aracýn saða
veya sola çekmesine neden olabilir. Bu durum
aracýnýzýn kontrolünü kaybetmenize yol
açabilir.
l Gereðinden az veya fazla þiþirilmiþ lastikler
aracýn yol tutuþ özelliklerini etkileyebilir ve
aniden patlayarak aracýn kontrolünü
kaybetmenize neden olabilir.
l Aracýn iki tarafýnda farklý lastik hava basýnçlarý
aracýn saða veya sola çekmesine neden
olabilir.
Aracýnýzý her zaman, lastikler tavsiye edilmiþ
soðuk lastik þiþirme basýnçlarýnda þiþirilmiþ
olarak kullanýnýz.
2. Ekonomi Uygun olmayan lastik hava basýnçlarý lastik
diþlerinin düzensiz bir þekilde aþýnmasýna neden
olabilir. Bu düzensiz aþýnmalar lastiðin ömrünü
azaltarak erken deðiþtirilmesine neden olabilir.
Lastik hava basýncýnýn gereðinden düþük olmasý
lastiðin yuvarlanma direncini arttýrarak yakýt
102
tüketiminin yükselmesine neden olacaktýr.
3. Sürüþ Konforu ve Aracýn Dengesi Uygun lastik hava basýnçlarý sürüþ konforuna
katkýda bulunur. Lastik hava basýnçlarýnýn
gereðinden yüksek olmasý titreþime neden olarak
sürüþ konforunu azaltýr.
Lastik Hava Basýnçlarý
Binek otomobiller için uygun soðuk lastik hava
basýnçlarý, sürücü kapýsýnýn ön tarafýnda veya
sürücü tarafý “B” sütununda bulunan etiket
üzerinde belirtilmiþtir. Binek otomobillerin
dýþýndaki araçlar için soðuk lastik hava basýnçlarý
“B” sütununda, Sertifikasyon Etiketinde veya
Lastik Hava Basýnçlarý broþüründe belirtilmiþtir.
Bazý araçlarda azami yüklü araç yükünden daha
düþük araç yükleri için Ek Lastik Hava Basýncý
Bilgileri bulunabilir. Bu hava basýncý durumlarý
bu kýlavuzun “Ek Lastik Hava Basýncý Bilgileri”
bölümünde bulunabilir.
“B” SÜTUNU
Lastik hava basýnçlarý ayda en az bir kez düzenli
olarak lastik aþýnma belirtileri ve görünür hasarlar
ile birlikte kontrol edilmeli ve lastik hava basýnçlarý
ayarlanmalýdýr. Lastik hava basýncýný kontrol
etmek için kaliteli bir cep ölçme aleti kullanýnýz.
Uygun lastik basýncýný kontrol ederken sadece
lastiklere bakarak karar vermeyiniz. Radyal
lastikler iyi þiþirilmiþ görünse bile az þiþirilmiþ
olabilir.
DÝKKAT!
Lastik hava basýncýný kontrol ettikten veya
ayarladýktan sonra supap kapaðýný her zaman
yerine takýnýz. Bu þekilde supaba nem ve kir
girmesi ve supabýn hasar görmesi
önlenecektir.
Etiket üzerinde belirtilen lastik hava basýnçlarý
“Soðuk Lastik Þiþirme Basýncý” deðeridir. Soðuk
lastik þiþirme basýncý en az 3 saat kullanýlmamýþ
ya da 3 saatlik bir park süresinin sonunda en
fazla 1 km yol yapmýþ bir aracýn lastik hava
basýncý olarak tanýmlanmaktadýr. Soðuk lastik
þiþirme basýncý lastik yanaðýnda yer alan
maksimum deðerleri aþmamalýdýr.
Lastik hava basýnçlarý sýcaklýk deðiþikliklerine
baðlý olarak deðiþebileceði için dýþ ortam
sýcaklýklarýn büyük farklýlýk gösterdiði ortamlarda
lastik hava basýnçlarýný daha sýk kontrol ediniz.
Lastik hava basýncý aracýn kullanýlmasý sýrasýnda
2 ila 6 psi arasýnda artýþ gösterebilmektedir.
Kullaným neticesinde oluþan bu normal basýnç
artýþýný gidermek amacý ile lastiðin havasýný
indirmeyiniz, aksi takdirde lastiðinizin hava
basýncý normal þartlarda çok düþük olacaktýr.
Yüksek Hýzda Kullaným için Lastik Hava
Basýnçlarý
Lastik üreticisi aracýnýzýn belirlenmiþ hýz sýnýrlarý
dahilinde güvenli hýzlarda kullanýlmasýný tavsiye
etmektedir. Hýz sýnýrlarýnýn veya koþullarýn daha
yüksek hýzlarda kullanýma izin vermesi halinde
lastik hava basýnçlarýnýn doðru olmasý çok büyük
önem kazanmaktadýr. Aracýn yüksek hýzlarda
kullanýlmasý için lastik hava basýnçlarýnýn
arttýrýlmasý ve aracýn yükünün azaltýlmasý
gerekebilir. Güvenli kullaným hýzlarý, araç yükü
ve soðuk lastik hava basýnçlarý konusunda
tavsiye için lastik üreticisine veya yetkili bir lastik
satýcýsýna baþvurunuz.
UYARI!
Aracýn azami yükle yüksek hýzda kullanýlmasý
tehlikelidir. Lastikleriniz bu þekilde bir
zorlanma sonucunda patlayabilir. Bu durum
ciddi bir kazaya yol açabilir. Aracý azami yükle
120 km/saatin üzerindeki hýzlarda sürekli
olarak kullanmayýnýz.
Radyal Lastikler
UYARI!
Radyal lastiklerin aracýnýzda baþka tip
lastiklerle birlikte kullanýlmasý aracýn yol
tutuþunu olumsuz etkileyebilir. Aracýn
dengesini kaybetmesi sonucunda kazaya
neden olabilir. Radyal lastikleri her zaman
dörtlü takým halinde kullanýnýz. Radyal lastikleri
baþka tip lastiklerle asla karýþtýrmayýnýz.
Radyal lastiklerdeki kesik ve delikler lastik
yanaðýnýn kavisli olmasý nedeniyle sadece lastik
diþi alanýnda onarýlabilir. Radyal lastiklerin
onarýmý ile ilgili bilgi için yetkili lastik satýcýnýza
baþvurunuz.
Kompakt Yedek Lastik
Kompakt yedek lastik, radyal lastiklerde acil
durumlarda geçici kullaným içindir. Sadece sizin
aracýnýzda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu
lastiðin diþ ömrü sýnýrlý olduðu için orijinal lastik
ilk fýrsatta onarýlmalý (veya deðiþtirilmeli) ve
yeniden takýlmalýdýr.
UYARI!
Geçici kullaným yedek lastikleri sadece acil
durumda kullanýlmak içindir. Bu lastiklerle 80
km/saatten daha hýzlý gitmeyiniz. Geçici
kullaným yedek lastikleri sýnýrlý bir diþ ömrüne
sahiptir. Bitiþik kanallarda iki veya daha fazla
lastik aþýnma göstergesi ortaya çýktýðýnda
geçici kullaným yedek lastiðinin deðiþtirilmesi
gerekir. Yedek lastiðiniz için geçerli uyarýlarý
uygulamaya dikkat ediniz. Aksi halde, yedek
lastik arýza yapabilir ve aracýnýzýn kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Kompakt yedek tekerlek kompakt yedek lastik
için özel olarak tasarlandýðý için üzerine bir jant
kapaðý veya normal bir lastik takmaya teþebbüs
etmeyiniz.
Araca ayný anda hiçbir zaman birden fazla
kompakt yedek lastik/tekerlek takmayýnýz.
103
DÝKKAT!
Kompakt yedek lastiðin takýlý olduðu
durumlarda aracýn yerden yüksekliðinin
azalmasý nedeniyle aracýnýzý bu halde iken
otomatik oto yýkama makinelerine sokmayýnýz.
Aracýnýz hasar görebilir.
Sýnýrlý Kullanýmlý Yedek Lastik – Eðer
Mevcutsa
Sýnýrlý kullanýmlý yedek lastik acil durumlarda
geçici olarak kullanýlmak içindir. Lastiðin sýnýrlý
kullaným için olduðu lastik ve tekerlek üzerinde
bulunan bir uyarý etiketi ile belirtilir. Bu lastik
aracýnýzýn ön ve arka aksýndaki orijinal lastik gibi
görünebilir ama deðildir. Bu lastiðin kullanýmý
aracýn yol tutuþunu etkiler. Bu lastiði ilk fýrsatta
orijinal bir lastikle deðiþtiriniz (veya orijinal lastiði
onarýnýz).
104
UYARI!
UYARI!
Sýnýrlý kullanýmlý yedek lastikler sadece acil
durumlarda kullaným içindir. Bu lastiðin
kullanýlmasý aracýn yol tutuþunu etkiler. Bu
lastikle 100 km/saat hýzý aþmayýnýz. Lastik
etiketi veya sýnýrlý kullanýmlý lastik ve tekerlek
üzerindeki soðuk lastik hava basýncýný
muhafaza ediniz. Ýlk fýrsatta orijinal bir lastik
takýnýz (veya orijinal lastiði onarýnýz). Aksi
halde aracýnýzýn kontrolünü kaybedip kaza
yapabilirsiniz.
Lastiklerinize hýzlý patinaj yaptýrýlmasý tehlikeli
olabilir. Yüksek tekerlek hýzlarýndan
kaynaklanan kuvvetler lastiklerin hasar
görmesine veya patlamasýna neden olabilir.
Bunun sonucu olarak birileri yaralanabilir.
Aracýnýz saplandýðýnda tekerleklere 55
km/saat hýzdan fazla hýzlarda patinaj
yaptýrmayýnýz. Tekerleðin hýzý ne olursa olsun
yanýna kimseyi yaklaþtýrmayýnýz.
Lastiklerin Patinaja Kalmasý
Çamur, kar veya buzda kaldýðýnda
tekerleklerinize 55 km/saat hýzdan yüksek hýzda
patinaj yaptýrmayýnýz.
Bu kýlavuzda Bölüm 6’da bulunan Saplanmýþ
Bir Aracýn Kurtarýlmasý paragrafýna bakýnýz.
ZÝNCÝRLER
Sadece kompakt zincir veya SAE “Sýnýf S”
koþullarýný karþýlayan çekiþe yardýmcý donanýmlarý
kullanýnýz. Zincirler zincir üreticisinin tavsiye
ettiði þekilde araca uygun boyda olmalýdýr.
NOT:
Kompakt yedek lastikte zincir kullanmayýnýz.
DÝKKAT!
Aracýnýza veya lastiklerinize hasar gelmesini
önlemek için aþaðýdaki hususlara dikkat
ediniz:
l Lastikler ve diðer süspansiyon parçalarý
arasýndaki sýnýrlý zincir boþluðu nedeniyle
sadece iyi durumdaki zincirler
kullanýlmalýdýr. Kopuk zincirler ciddi
hasarlara yol açabilir. Zincir kopmasýný
belirtebilecek bir ses gelmesi halinde aracý
derhal durdurunuz. Tekrar kullanmadan
önce zincirin hasarlý parçalarýný çýkarýnýz.
l Zincirleri arka tekerleklere mümkün
olduðunca sýký bir þekilde takýnýz ve 0,8
km sürdükten sonra tekrar sýkýnýz.
l 48 km/saat hýzý aþmayýnýz.
l Dikkatli sürünüz. Özellikle araç yüklü ise
sert dönüþlerden ve büyük tümseklerden
geçmekten kaçýnýnýz.
l Tüm Tekerleklerden Çekiþli (AWD)
araçlarda arka tekerleklerde zincir
kullanmayýnýz.
l Kuru asfalt üzerinde uzun süre zincir
kullanmayýnýz.
l Zincir takma yöntemi, kullaným hýzý ve
kullaným koþullarý konusunda zincir
üreticisinin talimatlarýna uyunuz. Üretici
tarafýndan tavsiye edilen hýzdan farklý ise
her zaman lastik üreticisinin önerdiði düþük
hýzý tercih ediniz.
NOT:
Lastik Aþýnma Göstergeleri
Lastiklerin, zincirlerin veya aracýn hasar
görmesini önlemek için kuru asfalt üzerinde
uzun süre zincir kullanmayýnýz. Zincir takma
yöntemi, kullaným hýzý ve kullaným koþullarý
konusunda zincir üreticisinin talimatlarýna
uyunuz.
Orijinal lastiklerde lastiði ne zaman deðiþtirmeniz
gerektiðini belirten lastik aþýnma göstergeleri
bulunmaktadýr.
Zincir üreticisinin ve araç üreticisinin her ikisinin
bir azami hýz önerisi olmasý halinde her zaman
düþük olan hýzý tercih ediniz.
AÞINMIÞ LASTÝK
YENÝ LASTÝK
LASTÝK AÞINMA GÖSTERGESÝ
KAR LASTÝKLERÝ
Bazý bölgelerde kýþ aylarýnda kar lastiklerinin
kullanýlmasý gerekebilir. Standart lastiklerin hepsi
dört mevsim lastiðidir ve lastik yanaðýnda M +
S (çamur ve kar) lastiði olarak belirtildiði gibi bu
koþulu karþýlamaktadýrlar.
Kar lastiklerine ihtiyaç duymanýz halinde boy ve
tip olarak orijinal lastiklere eþdeðer lastikler
seçiniz. Lastikler 4’lü takým halinde kullanýlmalýdýr.
Aksi durum aracýnýzýn güvenliðini ve yol tutuþunu
olumsuz etkileyebilir.
Kar lastikleri genelde orijinal lastiklerden daha
düþük hýz deðerlerine sahiptir ve 120 km/saatin
üzerinde hýzlarda devamlý kullanýlmamalýdýr.
Diþ yuvalarýnýn alt kýsmýnda bulunan bu
göstergeler diþ derinliði 2 mm’nin altýna
düþtüðünde þeritler halinde görünecektir. Bitiþik
iki veya daha fazla diþ yuvasýnda bu
göstergelerin görünmesi halinde lastiðin
deðiþtirilmesi gerekir.
Birçok ülke bu noktada lastiklerin deðiþtirilmesini
öngören yasalara sahiptir.
Yedek Lastikler
Aracýnýzýn orijinal lastikleri birçok özelliði optimal
bir þekilde sunmaktadýr. Lastiklerin aþýnma
seviyesi ve hava basýnçlarý düzenli bir þekilde
kontrol edilmelidir.
105
Üretici, lastiklerin deðiþtirilmesi gerektiðinde
yeni alacaðýnýz lastiklerin aracýn orijinal lastikleri
ile ayný ölçülere, kaliteye ve performansa sahip
olmasýný önemle tavsiye etmektedir (lastik
aþýnma göstergeleri hakkýndaki paragrafa
bakýnýz). Hizmet sýnýfý ve yük deðerleri orijinal
lastik üzerinde bulunabilir. Yeni lastiklerin aracýn
orijinal lastiklerine eþdeðer olmamasý aracýnýzýn
güvenliðini, yol tutuþ özelliðini ve sürüþ konforunu
olumsuz yönde etkileyecektir. Lastiklerin teknik
özellikleri hakkýndaki sorularýnýz için aracýn orijinal
lastiklerini üreten firma veya yetkili bir lastik
satýcýsý ile temas kurmanýzý tavsiye ederiz.
106
UYARI!
l Aracýnýzýn lastik etiketinde belirtilen lastik
tipine, jant ebadýna ve hýz ile yük deðerine
uygun olmayan bir lastik kullanmayýnýz.
Onaylanmamýþ bazý lastik ve jant
kombinasyonlarý aracýnýzýn süspansiyon
ölçülerini ve performans özelliklerini
etkileyerek aracýnýzýn yönlendirme, yol tutuþ
ve frenleme özelliklerinin deðiþmesine
neden olabilir. Bu durum aracýnýzýn
beklenmedik tepkiler vermesine neden
olacak ve direksiyon ve süspansiyon
aksamýna aþýrý yük binmesine yol açacaktýr.
Aracýn hakimiyetini kaybederek yaralanma
veya ölümle sonuçlanabilecek bir kaza
yapmanýza neden olabilir. Sadece
aracýnýzda kullanýlmasýna izin verilen tipte
ve ebatta, izin verilen hýz ve yük deðerine
sahip lastik ve jantlar kullanýnýz.
l Asla aracýnýzýn orijinal donanýmýnda
bulunandan daha küçük yük endeksine
veya kapasitesine sahip lastik
kullanmayýnýz. Daha küçük yük endeksine
sahip bir lastik kullanýlmasý lastik üzerine
binen yükün artmasýna ve lastiðin
patlamasýna neden olacaktýr. Bu durum
aracýn hakimiyetini kaybederek kaza
yapmanýza neden olabilir.
l Aracýnýza uygun hýz kapasitesine sahip
olmayan bir lastik kullanmak lastiðin aniden
patlamasýna ve aracýn kontrolünü
kaybetmenize neden olabilir.
DÝKKAT!
Orijinal lastiklerin farklý boyda lastiklerle
deðiþtirilmesi hýz göstergesi ve yol sayacýnýn
yanlýþ deðerler göstermesine neden olabilir.
LASTÝK ROTASYON ÖNERÝLERÝ
Araçlarýn ön ve arka akslarýnda bulunan lastikler
farklý yüklere maruz kalýrlar ve yönlendirme,
sürüþ ve frenleme konularýnda farklý görevler
üstlenirler. Bu nedenlerden dolayý farklý oranlarda
aþýnýrlar ve düzensiz yýpranma þekilleri
oluþtururlar.
Bu etkiler lastikleri düzenli bir þekilde rotasyona
tabi tutmak suretiyle azaltýlabilmektedir. Lastik
rotasyonu özellikle dört mevsim lastikleri gibi
iddialý diþ tasarýmýna sahip lastiklerde büyük
önem kazanmaktadýr. Lastiklerin rotasyona tabi
tutulmasý diþ ömrünü uzatmakta, lastiðin
çamurlu, karlý ve ýslak zeminlerde tutunma
özelliðini korumasýný saðlamakta ve yumuþak,
sessiz bir sürüþ saðlamaktadýr.
Lastiklerinizi bu kýlavuzun “Bakým Çizelgeleri”
bölümünde önerilen aralýklarla rotasyona tabi
tutunuz. Arzu edildiði takdirde daha sýk rotasyon
yapýlabilir. Lastiklerin yerlerini deðiþtirmeden
önce hýzlý ve anormal aþýnma nedenleri
düzeltilmelidir.
Önerilen rotasyon yöntemi aþaðýda gösterilen
“öne-çapraz” yöntemidir.
LASTÝK ROTASYON ÞEKLÝ
ARACIN ÖN TARAFI
4 LASTÝÐÝN ROTASYONU
Rot ve Balans Ayarý
Kötü süspansiyon ayarý aþaðýdaki durumlarla
sonuçlanabilir:
l Lastiklerin hýzlý aþýnmasý.
l Lastiklerin tek taraflý ve düzensiz bir þekilde
aþýnmasý.
l Aracýn saða veya sola çekmesi.
Lastikler aracýnýzýn saða veya sola çekmesine
neden olabilirler. Rot ayarý bu durumun
düzeltilmesini saðlamaz. Sorunun doðru bir
þekilde teþhis edilebilmesi için yetkili servise
baþvurunuz.
Rot ayarýnýn bozuk olmasý araçta titreþim
oluþmasýna yol açmaz. Araçta meydana gelen
titreþimler lastik ve jantlarýn balanslarýnýn bozuk
olmasýndan kaynaklanabilir. Doðru balans ayarý
titreþimleri, lastiklerin yalpalamasýný ve bölgesel
aþýnmalarý azaltacaktýr.
SIZDIRMAZ LASTÝKLER – EÐER
MEVCUTSA
YAKIT SEÇÝMÝ
Her lastiðin iç astarýna uygulanan sertleþmeyen
viskoz lastik yamasý 5 mm’ye kadar delikleri
doldurarak basýnç kaybýný önler. Bu iþlem, lastiðin
patlayarak aracýn yolda kalmasý ihtimalini önemli
oranda azaltarak aracýn güvenliðine katkýda
bulunur.
Aracýnýz minimum 91 oktan yüksek kaliteli
kurþunsuz benzinle optimum performans ve
yakýt tasarrufu saðlayacak ve tüm emisyon
standartlarýna uyacak þekilde üretilmektedir.
TÜM TEKERLEKLERDEN ÇEKÝÞ
SÝSTEMÝ - EÐER MEVCUTSA
Bu özellik sürekli olarak Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS)/Çekiþ Kontrol sistemi ile
birlikte Tüm Tekerleklerden Çekiþ (AWD) saðlar.
Motor torkunun %38’i ön tekerleklere, %62’si
de arka tekerleklere aktarýlmaktadýr. Sistem
otomatik olarak çalýþmaktadýr ve sürücünün
müdahale etmesine ya da sürüþ teknikleri
kullanmasýna gerekyoktur.
DÝKKAT!
Tüm tekerleklerde ayný tip ve ebatta lastikler
kullanýlmalýdýr. Eþit olmayan ölçülerdeki
lastikler kullanýlmamalýdýr. Eþit olmayan
ölçülerdeki lastikler güç aktarma ünitesinin
ve/veya hidrolik kavramalarýn arýzalanmasýna
neden olabilir.
Yakýt Seçimi – 2,7L Motorlar
Yakýt Seçimi – 3,5L ve 5.7L Motorlar
Aracýnýz minimum 95 oktan yüksek kaliteli
kurþunsuz benzinle optimum performans ve
yakýt tasarrufu saðlayacak ve tüm emisyon
standartlarýna uyacak þekilde üretilmektedir.
95 oktan kurþunsuz benzinin temin edilmesi
mümkün olmadýðý takdirde aracýnýzda minimum
91 oktan kurþunsuz benzin kullanabilirsiniz.
Ancak daha düþük oktanlý benzin kullanýlmasý
aracýnýzýn hýzlanma performansýnýn düþmesine
neden olabilir.
Dünya çapýnda 40’tan fazla otomobil üreticisi
aracýnýzýn emisyon deðerlerinin iyileþtirilmesini,
motor performansýnýn ve dayanýklýlýðýnýn
artýrýlmasýný saðlayacak yakýt özelliklerini
tanýmlayan yakýt teknik özellikleri belgesini
düzenleyip imzalamýþlardýr (The Worldwide Fuel
Charter, WWFC). Mümkün mertebe WWFC’ye
uygun benzin kullanýlmasý tavsiye edilmektedir.
107
Düþük devirlerde ortaya çýkan hafif motor
vuruntusu motorunuza zarar vermez. Ancak
yüksek devirlerde ortaya çýkan sürekli ve þiddetli
vuruntu motorunuza zarar verebilir. Bu durum
en kýsa sürede yetkili servise bildirilmelidir.
Þiddetli vuruntudan kaynaklanan motor hasarý
yeni araç garantisi tarafýndan karþýlanmayabilir.
Metanol/benzin karýþýmýnýn kullanýlmasý motorun
zor çalýþmasýna ve teklemesine neden
olabileceði gibi yakýt sisteminin önemli
parçalarýna da zarar verebilmektedir.
Uygun oktan deðerine sahip benzinin yanýsýra
yakýt deterjaný ile korozyonu önleyici ve stabiliteyi
artýrýcý katký maddelerine sahip benzin
kullanýlmasý tavsiye edilmektedir. Bu tür katký
maddelerine sahip benzin kullanýlmasý yakýt
tasarrufunu artýracak, emisyon deðerlerini
azaltacak ve aracýn performansýnýn korunmasýna
yardýmcý olacaktýr.
Temiz Hava Yakýtý
Düþük kalite benzin zor çalýþma, bayýlma ve
sarsýntýlý çalýþma gibi sorunlara neden olabilir.
Bu tür sorunlarla karþýlaþtýðýnýzda aracý servise
götürmeden önce baþka marka benzin
kullanmayý deneyiniz.
Metanol
(Metil veya Odun Ýspirtosu) kurþunsuz benzin
ile harmanlanarak çeþitli konsantrasyonlarda
kullanýlabilmektedir. Piyasada yardýmcý solvent
adý verilen diðer alkol türlerinin yaný sýra %3
veya daha fazla metanol içeren benzinler
satýlmaktadýr
Metanol içeren benzin kullanmayýnýz.
108
Metanol/benzin karýþýmýnýn kullanýmý sonucunda
oluþacak sorunlar yeni araç garantisi kapsamýna
girmeyebilir.
Özellikle hava kirliliði oranýnýn yüksek olduðu
bölgelerde birçok benzin çeþidi temiz havaya
katkýda bulunacak þekilde harmanlanmaktadýr.
Yeniden formüle edilmiþ benzin olarak
adlandýrýlan bu yeni karýþýmlar daha temiz yanan
bir yakýt elde edilmesini saðlamaktadýr.
Havanýn temizlenmesine yönelik tüm uðraþlarý
desteklemekteyiz. Siz de mümkün mertebe bu
tür yakýtlarý kullanarak bu çabalara yardýmcý
olabilirsiniz.
Yakýt Katký Maddeleri
Yakýt sistemini temizleyici maddelerin rasgele
kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr. Benzinin içerisinde
bulunan katraný ve verniði gidermeyi amaçlayan
bu maddelerin çoðu aktif solvent ve benzeri
kimyasal maddeler içermektedir. Bu maddeler
yakýt sisteminde kullanýlan conta ve diyaframlara
hasar verebilmektedir.
YAKIT SEÇÝMÝ – DÝZEL
MOTORLARDA
Aracýnýzda kullanýlmakta olan EURO IV Dizel
Motor için kükürt oraný 50 ppm veya altýnda dizel
yakýtýn kullanýlmasý gerekmektedir.
Bir çok yakýt istasyonunda Yüksek Kaliteli dizel
Yakýtý bulunmaktadýr. Sadece Setan sayýsý 50
ve daha yüksek olan, çok kaliteli dizel yakýtý
kullanmanýzý önermekteyiz. Bölgenizde
bulabileceðiniz yakýtlar ile ilgili ayrýntýlý bilgi almak
için lütfen yetkili servisinize baþvurunuz.
Dizel yakýtýn önerilen kalite düzeyinden daha
düþük olduðu bölgelerde (yüksek düzeyde su
ve kükürt içeren yakýtlar) yakýt filtresinin kirlenip
kirlenmediðinin kontrol edilmesi büyük bir önem
taþýmaktadýr. Yakýt sisteminde bu parçalarýn
düzgün bir þekilde servis bakým iþlemlerine tabi
tutulmamasý motorun hizmet ömrünü önemli
ölçüde düþürecek ve motorda ciddi onarýmlar
yapýlmasýný gerektirebilecektir. Bu tür koþullar
altýnda kullanýlan araçlarýn yakýt filtrelerinin/su
ayýrýcýlarýnýn “periyodik bakýmda” öngörülenden
daha sýk bakým görmesi gerekebilecektir. Ayrýntýlý
bilgi için lütfen yetkili servisinize baþvurunuz.
YAKIT ÝKMALÝ
Yakýt Deposu Kapaðý (Benzin Kapaðý)
Benzin kapaðý aracýn sol tarafýnda, dýþ kapaðýn
arkasýndadýr. Kapaða ulaþmak için dýþ kapaðýn
sol tarafýný (kenara yakýn) bastýrýnýz. Ýç kapaðýn
kaybolmasý veya hasar görmesi halinde yeni
kapaðýn araca uygun olduðundan emin olunuz.
DÝKKAT!
UYARI!
Uygun olmayan bir yakýt deposu dolum borusu
kapaðý (benzin kapaðý) kullanýlmasý, yakýt
sistemi veya emisyon kontrol sisteminin zarar
görmesine ve gösterge grubundaki arýza uyarý
lambasýnýn yanmasýna neden olabilir. Yerine
tam oturmayan bir kapak yabancý maddelerin
yakýt sistemine girmesine neden olabilir.
l
Yakýt doldurma boðazýndan yakýt sýçrayarak
yaralanmanýza neden olabilir. Bunun için
yakýt deposu doldurma borusu kapaðýný
(benzin kapaðý) yavaþça çýkarýnýz.
l
Bazý benzinler uçucu özellikleri nedeniyle
aracýnýzý kullanýrken artan bir basýnç
oluþumuna yol açabilirler. Bu basýnç,
sýcak durumdaki bir araçta kapak
çýkarýldýðýnda benzin ve/veya buhar
sýçramasýna yol açabilir. Kapaðýn yavaþça
çýkarýlmasý basýncýn salýnmasýný saðlayarak
yakýt sýçramasýný önler.
l
Benzin kapaðý çýkarýlmýþ iken veya araca
yakýt ikmali yapýlýrken aracýn içinde veya
yakýnýnda sigara içmeyiniz.
l
Aracýn içinde bulunan bir bidona yakýt
doldurulmasý yangýna neden olabilir. Ciddi
þekilde yanabilirsiniz. Benzin bidonlarýný
daima aracýn dýþýnda doldurunuz.
DÝKKAT!
Yakýt taþmasýný ve dökülmesini önlemek için
yakýt deposunu aðzýna kadar doldurmayýnýz.
Yakýt doldurma pompasý attýðýnda yakýt
deposu dolmuþ demektir.
NOT:
Yakýt Deposu Kapaðý
l
Yakýt deposu iç kapaðýný “klik” sesi duyana
kadar sýkýnýz. Bu ses yakýt deposu iç
kapaðýnýn tam olarak sýkýldýðýný belirtir.
Yakýt deposu iç kapaðýnýn düzgün tespit
edilmemesi halinde gösterge grubundaki
Arýza Uyarý Lambasý yanar. Araca yakýt
ikmali yaptýðýnýzda yakýt deposu iç
kapaðýnýn iyice sýkýldýðýndan emin olunuz.
l
Yakýt doldurma pompasý attýðýnda yakýt
deposu dolmuþ demektir.
109
ARACIN YÜKLENMESÝ
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR)
Aracýnýzýn yük taþýma kapasitesi ilerleyen
sayfalardaki tablolarda gösterilmektedir. Yolcu
ve eþya yükü ile ilgili olarak verilen bu bilgilere
dikkate uyulmalýdýr.
GVWR, aracýn izin verilebilir toplam aðýrlýðýdýr.
Bu deðer sürücü, yolcular ve yükü içerir. Toplam
yük GVWR deðerini aþmayacak þekilde
ayarlanmalýdýr.
Yük taþýma amacýyla koltuklarýn katlanmasý
halinde belirtilen GVWR ve GAWR deðerlerini
aþmayýnýz.
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri (GAWR)
Araç Sertifikasyon Etiketi
Aracýnýzýn sertifikasyon etiketi sürücü kapýsýnýn
arkasýna yapýþtýrýlmýþtýr.
Etikette aþaðýdaki bilgiler bulunmaktadýr:
l
Üretici adý
l
Üretim ay ve yýlý
l
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR)
l
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri (GAWR) ön
l
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri (GAWR) arka
l
Araç Þasi Numarasý (VIN)
l
Aracýn Tipi
l
Üretim Ayý, Günü ve Saati (MDH)
Barkod sayesinde bilgisayar tarayýcýsý Araç Þasi
Numarasýný (VIN) okuyabilir.
110
GAWR, ön ve arka akslarýn azami kapasitesini
gösterir. Yükü ön ve arka akslara eþit daðýtýnýz.
Ön ve arka GAWR deðerlerini aþmamaya dikkat
ediniz.
UYARI!
Aracý ön tekerlekler yönlendirdiði için azami
ön ve arka GAWR deðerlerini aþmamanýz
önemlidir. Bu iki deðerden herhangi birinin
aþýlmasý tehlike yaratabilir. Aracýnýzýn
kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
Aþýrý Yükleme
Aracýn yük taþýyan elemanlarý (aks, yay, lastik,
tekerlek vb.) GVWR ve ön ve arka GAWR
deðerlerini aþmadýðýnýz müddetçe gerektiði
þekilde çalýþacaklardýr.
Aracýnýzýn toplam aðýrlýðýný belirlemenin en iyi
yolu, tam yüklü ve çalýþmaya hazýr halde
tartýlmasýdýr. Aracýnýzý bir tartýda tarttýrýp GVWR
deðerini aþmadýðýndan emin olunuz.
Aracýn ön ve arkasýndaki aðýrlýðý ayrý ayrý kontrol
ediniz. Yükün ön ve arka akslara eþit þekilde
daðýtýlmasý önemlidir.
Aþýrý yükleme bazý güvenlik tehlikeleri yaratabilir
ve aracýn faydalý hizmet ömrünü kýsaltabilir.
Akslar ve süspansiyon parçalarýnýn daha aðýr
olmasý, aracýn GVWR deðerinin arttýðý anlamýna
gelmez.
Yükleme
Aracýnýzý doðru bir þekilde yüklemek için her iki
aksýnýn ve her iki tarafýnýn boþ aðýrlýðýný bulunuz.
Aðýr cisimleri altlara yerleþtiriniz ve aðýrlýklarýný
mümkün olduðunca eþit bir þekilde daðýtýnýz.
Boþta duran eþyalarý yola çýkmadan önce iyice
tespit ediniz. Aracý tarttýðýnýzda GAWR deðeri
aþýlýyorsa ancak GVWR deðeri aþýlmýyorsa
aðýrlýðý yeniden daðýtmanýz gerekir. Uygun
olmayan aðýrlýk daðýlýmýnýn aracýn
yönlendirilmesinde, yol tutuþunda ve frenlerin
çalýþmasýnda olumsuz etkisi olabilir.
Resimde yüklü bir araç gösterilmektedir. GVWT
ve GAWR kapasitelerinin aþýlmadýðýna dikkat
ediniz.
BRÜT ARAÇ AÐIRLIÐI DEÐERÝ (GVWR) 2177 KG
(Örnektir)
Boþ Aðýrlýk
Yük (Sürücü, yolcular
ve yük dahil)
Toplam
GAWR
Ön
Aks
Arka
Aks
932 kg
819 kg
123 kg
263 kg
1055 kg 1081 kg
1155 kg 1228 kg
NOT:
Aracýnýzýn GVWR ve GAWR deðerleri için
sürücü kapýsýnýn arka tarafýndaki Araç
Sertifikasyon Etiketine bakýnýz. Bu tablo
sadece bir örnektir.
RÖMORK ÇEKME
Bu bölümde aracýnýzla kullanabileceðiniz
römorkla ilgili güvenlik tavsiyeleri ve sýnýr
deðerlerle ilgili bilgiler bulacaksýnýz. Yükünüzü
en etkin ve güvenli þekilde çekebilmek için
römork çekmeden önce bu bilgileri dikkatle
inceleyiniz.
Garantinizin geçerliliðini korumasý için bu
kýlavuzda römork çekme ile ilgili belirtilen þartlarý
ve tavsiyeleri yerine getiriniz.
Römork Çekme Terminolojisi
Aþaðýda yer alan terminoloji bu bölümde
açýklanan bilgileri kavramanýza yardýmcý olacaktýr:
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri (GVWR)
GVWR, aracýn izin verilebilir toplam aðýrlýðýdýr.
Bu deðer sürücüyü, yolcularý, yükü ve içerir.
Toplam yük GVWR deðerini aþmayacak þekilde
ayarlanmalýdýr.
Brüt Römork Aðýrlýðý Deðeri (GTW)
Brüt römork aðýrlýðý deðeri römorkun kendi aðýrlýðý
ile birlikte, römork “yüklü ve harekete hazýr”
durumda iken römorkun içerisinde ya da
üzerinde taþýnan yükün, sarf malzemelerinin ve
ekipmanýn (sabit veya geçici) toplam aðýrlýðýný
içerir. GTW deðerinin doðru bir þekilde
ölçülebilmesi için römorku yükledikten sonra bir
kantarda tarttýrmanýz tavsiye edilmektedir.
Römorku tüm aðýrlýðýný çekecek bir kantarda
tarttýrýnýz.
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri (GAWR)
GAWR, ön ve arka akslarýn azami kapasitesini
gösterir. Yükü ön ve arka akslara eþit þekilde
daðýtýnýz. Ön ve arka GAWR deðerlerini
aþmamaya dikkat ediniz.
UYARI!
Azami ön ve arka GAWR deðerlerini
aþmamanýz önemlidir. Bu iki deðerden
herhangi birinin aþýlmasý tehlike yaratabilir.
Aracýnýzýn kontrolünü kaybedebilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Baðlantý aðýrlýðý (TW)
Bu deðer römorkun, çeki kancasý üzerine
bindirdiði aþaðýya bastýrma kuvvetini ifade
etmektedir. Bu deðer römork yükünün % 4’ünden
ve her halükarda 25 kg.’den daha az olmamalýdýr.
Bu deðeri de aracýnýzýn yükü olarak düþünmeniz
gerekir.
Ön Alan
Römorkun ön kýsmýnýn azami uzunluðunu ve
geniþliðini ifade etmektedir.
Römork Sallanma Kontrol Sistemi
Römork sallanma kontrol sistemi çeki kancasý
ile römork baðlantý kolu arasýnda yer alan ve
yolculuk sýrasýnda römorkun istenmeden
sallanmasýný önlemek amacý ile baðlantýyý uzatýp
kýsaltarak sürtünmeyi ayarlayan teleskopik bir
baðlantýdan oluþmaktadýr.
111
Yük taþýyýcý baðlantý kolu
Yük taþýyýcý baðlantý kolu, römork çeki
kancasýnda ya da aracýn diðer bir baðlantý
noktasýnda bulunan bir cisim gibi, römork çeki
kancasý aðýrlýðýný desteklemektedir. Bu tür
baðlantý kollarý günümüzde piyasada çok raðbet
görmekte ve küçük ila orta boy römorklarda
yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Römork Çekme Aðýrlýðý (Azami Römork
Aðýrlýðý)
Aþaðýdaki tabloda farklý motor/þanzýman
uygulamalarýna göre azami römork aðýrlýklarý
yer almaktadýr.
Azami GTW
(Brüt Römork
Aðýrlýðý
Azami
Baðlantý
Aðýrlýðý
3.72 metre kare
1500 kg
75 kg
3.5L ve 3.72 met5.7L
re kare
Otomatik
1725 kg
85 kg
3.0L Dizel 3.72 metOtomatik re kare
Azami 4 kiþi
ve bagajlarý
1996 kg
100 kg
Motor/
Þanzýman
Ön alan
2.7L Otomatik
Yük daðýtýcý baðlantý kolu
Yük daðýtýcý baðlantý kolu, römorku çekecek
araca tespit edilen bir çeki kancasý
baðlantýsýndan, baðlantý yuvasýna tespit edilen
sökülebilir bir çeki kancasý ve yaylý kol grubundan
ve yaylý kollarý römorkun þasisine tespit eden
kancalý braketlerden oluþmaktadýr.
Yerel yasalarca daha düþük bir hýz öngörülmediði takdirde azami tork çekme hýzý 100 km/s
ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
112
NOT:
Römork baðlantý aðýrlýðý birleþik yolcu ve
yük aðýrlýðýnýn bir parçasý olarak
deðerlendirilmeli ve asla Lastik ve Yükleme
bilgileri etiketinde belirtilen aðýrlýk deðerini
aþmamalýdýr. Bu kýlavuzda yer alan Lastik –
Güvenlik Bilgileri baþlýklý bölüme
baþvurunuz.
Römork ve Baðlantý Aðýrlýðý
Tekerleklerin üzerine dengeli bir þekilde
daðýtýlmýþ ya da römorkun arkasýna daha fazla
aðýrlýk bindirecek þekilde yerleþtirilmiþ yükler
römorkun ciddi bir þekilde saða sola
yalpalamasýna ve hem römorkun hem de aracýn
kontrolünü kaybetmenize neden olabilecektir.
Römorklardan kaynaklanan bir çok kazanýn
nedeni römorkun, ön kýsmý daha aðýr olacak
þekilde yüklenmemesidir.
Römork baðlantý kolu üzerinde belirtilen azami
baðlantý aðýrlýðý deðerini asla aþmayýnýz.
Aracýn ön veya arka aksýna binen yükü
hesaplarken aþaðýda belirtilen hususlarý dikkate
alýnýz :
l
Römork baðlantý aðýrlýðý
l
Aracýnýza yüklenen diðer yüklerin veya
donanýmýn aðýrlýðý
l
Sürücü ile yolcularýn aðýrlýðý
NOT:
Römorkun içine veya üzerine konulan her
þeyin aracýnýza yük eklediðini unutmayýnýz.
Fabrikada ya da bayide takýlan isteðe baðlý
aksesuarlar da aracýnýzýn toplam yüküne
dahil edilmelidir. Aracýnýzýn azami yolcu ve
yük taþýma kapasitesi için bu kýlavuzun Lastik
Güvenlik Bilgileri baþlýklý bölümünde yer
alan Lastik ve Yükleme Bilgileri Etiketine
baþvurunuz.
UYARI!
Römorkun hatalý bir þekilde çekilmesi
yaralanmalarla sonuçlanan bir kazaya neden
olabilecektir. Römorkunuzu mümkün olan en
güvenli þekilde çekebilmek için aþaðýda yer
alan önerilere uyunuz.
Eþyalarýnýzýn römork içerisinde, seyir
esnasýnda hareket etmeyecek þekilde
sabitlendiðinden emin olunuz. Tamamen
sabitlenmemiþ eþyalar seyir esnasýnda
hareket ederek sürücünün direksiyon
hakimiyetini zorlaþtýrabilmektedir. Aracýnýzýn
hakimiyetini kaybedip kaza yapabilirsiniz.
Römork Çekme Koþullarý
Aracýnýzýn güç aktarma sistemi aksamýnýn rodaj
döneminde düzgün bir þekilde alýþmasý için
aþaðýda belirtilen önerilere uyunuz:
DÝKKAT!
l Ýlk 805 kilometre boyunca römork
çekmeyiniz. Aksi taktirde aracýnýzýn hasar
görmesine neden olabilirsiniz.
l Römork çektiðiniz ilk 805 kilometre boyunca
80 km/s hýzý aþmayýnýz.
Bu kýlavuzun 8inci Bölümünde belirtilen bakým
programýna uyunuz. Römork çekerken asla
GAWR veya GCWR deðerlerini aþmayýnýz.
l
l
l
Tüm römork baðlantýlarý aracýnýza profesyonel
bir þekilde monte edilmelidir.
Aracýnýzla eþya taþýrken veya römork çekerken
aracýnýzý veya römorkunuzu aþýrý derecede
yüklemeyiniz. Aþýrý yükleme direksiyon
hakimiyetini kaybetmenize ve frenlerin,
akslarýn, motorun, þanzýmanýn, direksiyon ve
süspansiyon sisteminin, þasi yapýsýnýn ya da
lastiklerin performansýnýn düþmesine ya da
hasar görmesine neden olabilecektir.
Aracýnýzla römork arasýnda daima emniyet
zincirleri kullanýnýz. Emniyet zincirlerini daima
araç çeki kancasý baðlantýsý çerçevesine ya
da kancalý tespit elemanlarýna baðlayýnýz.
Zincirleri baðlantý kolunun altýndan çapraz
þekilde geçiriniz ve dönüþler için biraz gevþek
býrakýnýz.
l
l
l
Römorklu araçlar eðimli yerler park
edilmemelidir. Aracýnýzý park ttikten sonra
mutlaka park frenine basýnýz. Þanzýmaný P
(park) konumuna getiriniz. Römorkun
tekerleklerinin önüne mutlaka takoz koyunuz.
GCWR deðerini asla aþmayýnýz.
Toplam yük aðýrlýðý, araç ile römork
arasýnda, aþaðýda belirtilen dört deðer
aþýlmayacak þekilde daðýtýlmalýdýr:
1. GVWR
2. GTW
3. GAWR
4. Kullanýlan römork baðlantýsýnýn aðýrlýðý
Römork çekme koþullarý – Lastikler
- Kompakt yedek lastik takýlý iken römork
çekmeye teþebbüs etmeyiniz.
- Aracýn güvenli ve tatminkar bir þekilde
çalýþmasý bakýmýndan lastiklerin uygun basýnca
sahip olmasý çok önemlidir. Uygulanmasý
gereken lastik þiþirme prosedürleri için bu
kýlavuzun Lastikler – Genel bilgiler bölümünde
Lastik Hava Basýncý konusuna baþvurunuz.
- Römorku kullanmaya baþlamadan önce
römork lastiklerinin hava basýnçlarýnýn doðru
deðerlerde olup olmadýðýný da kontrol ediniz.
- Römork çekmeye baþlamadan önce
lastiklerde aþýnma veya gözle görülür hasar
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Uygulanmasý
gereken lastik kontrol prosedürleri için bu
kýlavuzun Lastikler – Genel bilgiler bölümünde
Lastik Aþýnma Göstergeleri konusuna
baþvurunuz.
113
- Aracýnýza yeni lastik almak istediðinizde
uygulanmasý gereken lastik seçimi prosedürleri
için bu kýlavuzun Lastikler – Genel bilgiler
bölümünde Yedek Lastikler konusuna
baþvurunuz. Daha yüksek yük taþýma
kapasitesine sahip lastikler takýlmasý aracýnýzýn
GVWR ve GAWR deðerlerini artýrmayacaktýr.
Römork Çekme Koþullarý – Römork Frenleri
- Aracýnýzýn hidrolik fren sistemini veya vakum
sistemini römorkun fren veya vakum
sistemine baðlamayýnýz. Bu durum
frenlerinizin yetersiz kalmasýna ve
yaralanmanýza neden olabilecektir.
- Hidrolik kumandalý fren sistemi ile donatýlmýþ
bir römork çekilirken elektronik fren kumanda
mekanizmasý kullanýlmasýna gerek yoktur.
- Aðýrlýðý 450 kilogramdan fazla olan römorklarýn
fren tertibatý ile donatýlmasý önerilmektedir.
Aðýrlýðý 750 kilogramdan fazla olan
römorklarda ise fren tertibatý bulunmasý
zorunludur.
114
DÝKKAT!
Yüklü römork aðýrlýðý 450 kilogramdan fazlaysa
römorkun yeterli kapasiteye sahip kendi
frenleri bulunmalýdýr. Aksi halde fren
balatalarýnýn aþýnmasý hýzlanabilir, fren pedalý
aðýrlaþabilir ve duruþ mesafeleri uzayabilir.
UYARI!
Römorkunuzun freen sistemini aracýnýzýn
hidrolik fren hatlarýna baðlamayýnýz. Fren
sisteminize aþýrý yük bindirebilir ve
arýzalanmasýna neden olabilir. Ýhtiyacýnýz
olduðu bir anda frenler çalýþmayabilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Ne tür olursa olsun, bir römork çekerken fren
mesafeniz uzayacaktýr. Römork çekerken
önünüzdeki araçla aranýzda normalden daha
fazla mesafe býrakmanýz gerekmektedir. Aksi
taktirde kaza yapabilirsiniz.
Römork Çekme Koþullarý – Römork
Lambalarý & Kablo tesisatý
Römork çekerken römork boyu ne olursa olsun
yol güvenliði için römorkun kendi fren lambalarý
ve dönüþ sinyalleri bulunmalýdýr.
Römork Çekme Paketinde 7 ve 13 uçlu birer
kablo demeti bulunabilecektir. Chrysler
tarafýndan onaylanmýþ bir römork kablo demeti
ve soketi kullanýnýz.
NOT:
Bu kablolarý aracýn kablo demetine
baðlamayýnýz.
Aracýn komple römork elektrik baðlantýsý hazýrlýðý
yapýlmýþtýr, kablo demetini bir römork soketine
baðlamanýz yeterli olacaktýr.
Römork Çekme Tavsiyeleri
Uzun bir yolculuða çýkmadan önce, trafiðin
yoðun olmadýðý bir alanda römorkla dönüþ, fren
ve geri manevra alýþtýrmalarý yapýnýz.
Römork çekme tavsiyeleri – Otomatik
þanzýman
“D” konumu römork çekerken kullanýlabilir.
Ancak, bu konumda sýk vites deðiþtirme halinde
“3” konumu seçilmelidir.
NOT:
Aðýr yük koþullarý altýnda aracý kullanýrken
“3” konumunun kullanýlmasý aþýrý vites
deðiþtirmeyi ve ýsý oluþumunu azaltarak
performansý iyileþtirecek ve þanzýmanýn
ömrünü uzatacaktýr.
Kesintisiz olarak 45 dakikadan uzun bir süreyle
DÜZENLÝ OLARAK römork çekmeniz halinde
otomatik þanzýman hidroliði ve filtresi
deðiþtirilmelidir. Þanzýman hidroliði deðiþtirme
aralýklarý bu kýlavuzun 8. bölümünde yer alan
deðiþim aralýklarýndan daha kýsa süreli olarak
gerçekleþtirilmelidir.
NOT:
Römork çekmeye baþlamadan önce otomatik
þanzýman hidrolik seviyesini kontrol ediniz.
Römork çekme tavsiyeleri – Elektronik Hýz
Kontrolü (eðer mevcutsa)
- Çok iniþ çýkýþlý bölgelerde ve aðýr yük çekerken
elektronik hýz kontrolü sistemini kullanmayýnýz.
- Elektronik hýz kontrol sistemi devrede iken
aracýn hýzýnda 16 km/s’den daha fazla bir
düþüþ yaþadýðýnýz taktirde araç normal hýzýný
muhafaza edecek hale gelene kadar sistemi
devreden çýkartýnýz.
- Yakýt ekonomisini azami düzeye çýkartabilmek
için hýz kontrol sistemini sadece düz yollarda
ve hafif yükler çekerken kullanýnýz.
- Aþýrý ýsý oluþumunu önlemek için araç yüksek
devirde uzun süre kullanýlmamalýdýr. Aracýn
yüksek devirde uzun süre kullanýlmasýnýn
önlenmesi amacý ile hýzýnýn azaltýlmasý
gerekebilir. Yol koþullarý ve motor devri düzeyi
izin verdiðinde daha yüksek bir vites
kademesine veya araç hýzýna dönünüz.
Römork çekme tavsiyeleri – Soðutma sistemi
Motorun ve þanzýmanýn aþýrý ýsýnmasý olasýlýðýný
azaltmak için aþaðýda belirtilen önlemleri almanýz
gerekmektedir :
- Þehir içinde
Römork çekme tavsiyeleri – Autostick (Eðer
Mevcutsa)
Kýsa süreli duruþlarda þanzýmaný boþa alýp rölanti
devrini artýrýnýz.
- Autostick ile donatýlmýþ araçlarda Autostick
modlarý kullanýlarak ve belirli bir vites kademesi
seçilerek sýk vites deðiþtirilmesi önlenebilir.
Yeterli performans saðlayan en yüksek vites
kademesi seçilmelidir. Örneðin istenen hýz
korunabiliyorsa “4” kademesini seçiniz. Ýstenen
hýzý korumak için gerekiyorsa “3” veya “2”
kademesini seçiniz.
- Otoyolda
Hýzýnýzý azaltýnýz
- Klima
Geçici olarak kapatýnýz.
- Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun “Aracýnýzýn
Bakýmý” bölümünde Soðutma Sistemi
konusuna baþvurunuz.
115
Römork Baðlantý Noktalarý
Etkin ve güvenli bir þekilde römork çekebilmek
için aracýnýzýn ekstra donanýma ihtiyacý olacaktýr.
Römork çekme baðlantýsý aracýnýza araç
üzerindeki baðlantý noktalarý kullanýlarak
baðlanmalýdýr. Doðru baðlantý noktalarý için
yandaki tabloya bakýnýz. Römork yalpalama
kumandalarý ve frenleme donanýmý, römork
eþitleme (seviye ayar) donanýmý VE düþük profilli
aynalar gibi baþka donanýmlar gerekebilir ve
kuvvetle tavsiye edilir.
116
MAFSAL MERKEZÝ
Römork Çekme Baðlantý Noktalarý ve
Çýkýntý Ölçüleri
BAÐLANTI
DELÝKLERÝ
ARAÇ MERKEZ HATTI
TEKERLEK MERKEZ HATTI
azami çýkýntý
6
ACÝL DURUMLAR
l
l
l
l
l
l
l
DÖRTLÜ FLAÞÖR ............................................................ 119
MOTORUN AÞIRI ISINMASI (HARARET) ....................... 119
ARACIN KRÝKOYLA KALDIRILMASI VE LASTÝK
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ .............................................................. 120
l Aracý Krikoya Kaldýrmak için Yapýlmasý Gereken
Hazýrlýklar ...................................................................... 120
l Krikoya Kaldýrma Noktalarý ......................................... 120
l Yedek Lastik Bölmesi .................................................. 121
l Aracýn Krikoya Kaldýrýlmasý ve Lastik Deðiþtirilmesi 121
l Kompakt Yedek Lastik ................................................. 124
l Jant Kapaðý Takýlmasý (Gerekli ise) ............................ 124
AKÜ ÞARJI AZSA TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRMA .............. 125
KAYGAN ZEMÝNLERDE ARAÇ KULLANMA .................. 126
l Hýzlanma ....................................................................... 126
l Yol Tutuþu ..................................................................... 126
SAPLANMIÞ BÝR ARACIN KURTARILMASI ................... 126
ARACIN ÇEKÝLMESÝ ........................................................ 127
l Çeki Kancasý - Ön ......................................................... 127
l Çeki Kancasý - Arka ...................................................... 127
l Kontak Anahtarlý ........................................................... 128
l Kontak Anahtarsýz ........................................................ 128
117
l
l
118
ARACIN BAÞKA BÝR ARACIN ARKASINDA
ÇEKÝLMESÝ (Tüm Tekerlekler Yerde Düz Çekme) ......... 128
ARACIN ÇEKME KIZAÐI ÝLE BAÞKA BÝR ARACIN
ARKASINDA ÇEKÝLMESÝ ................................................. 128
DÖRTLÜ FLAÞÖR
Dörtlü flaþör düðmesi gösterge panelinin
ortasýnda, orta hava çýkýþlarý arasýnda
bulunmaktadýr.
Yardým için aracý terk etmeniz gerektiðinde
kontak anahtarý OFF (Kapalý) konumundayken
de Dörtlü Flaþör çalýþmaya devam edecektir.
NOT:
Flaþör uzun süre açýk kalýrsa aracýn aküsünü
boþaltabilir.
MOTORUN AÞIRI ISINMASI (HARARET)
Aþaðýdaki durumlarda gerekli iþlemleri yaparak
aracýn hararetini düþürebilirsiniz.
Dörtlü Flaþör Düðmesi
Dörtlü Flaþörü yakmak için gösterge paneli
üzerindeki düðmeye basýnýz. Dörtlü Flaþör
Düðmesine basýldýðýnda tüm dönüþ sinyalleri
yanýp sönerek trafikteki kiþilere acil bir durum
olduðu belirtilir. Dörtlü flaþörü kapatmak için
düðmeye ikinci defa basýnýz.
Bu acil durum uyarý sistemini araç hareket
halindeyken kullanmayýnýz. Araç hareketsiz
kaldýðýnda ve diðer sürücüler için bir tehlike
teþkil ettiðinde kullanýnýz.
DÝKKAT!
Soðutma sistemi sýcakken aracýn kullanýlmasý
araca hasar verebilir. Sýcaklýk göstergesinde
H okunursa, aracý kenara çekip durdurunuz.
Ýbre normal çalýþma aralýðýna inene kadar
aracý klima kapalý olarak rölantide çalýþtýrýnýz.
Ýbre hala H konumunda kalýrsa, motoru derhal
durdurunuz ve servis çaðýrýnýz.
l
Þehir dýþý trafik - Hýzý azaltýnýz.
UYARI!
l
Þehir içi trafik - Araç durduðunda vitesi boþ
konuma getiriniz ve motorun rölanti devrini
arttýrmayýnýz.
Sýcak bir motor soðutma sistemi tehlikelidir.
Buhar veya kaynar soðutma sývýsý nedeniyle
siz ya da yanýnýzdakiler yaralanabilir. Aracýn
hararet yapmasý halinde servis çaðýrabilirsiniz.
Sorunu kendiniz gidermek isterseniz bu
kýlavuzda Bakým baþlýklý Bölüm 7’ye bakýnýz.
Soðutma sistemi Basýnçlý Kapaðý paragrafýnda
verilen uyarýlarý takip ediniz.
NOT:
Ýstenmeden karþýlaþýlan bir hararet
yükselmesini azaltmak için aþamalý olarak
bazý iþlemler yapabilirsiniz. Klimanýz açýksa
kapatýnýz. Klima sistemi motor soðutma
sisteminin hararetini arttýrýr ve klima
kapatýldýðýnda bu ýsý kaybolur. Isýtma kumandalarýný azami sýcaklýk konumunda
çalýþtýrýnýz. Konum seçicisini tabana ve fan
kumandasýný Yüksek kademeye getiriniz. Bu
durumda aracýn ýsýtma sistemi radyatöre
destek olur ve motor soðutma sistemindeki
aþýrý ýsýnmayý aracýn kabinine taþýr.
119
ARACIN KRÝKOYA KALDIRILMASI
VE LASTÝK DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
NOT:
Krikoya ulaþmak için yedek lastik
çýkarýlmalýdýr.
UYARI!
Trafik akýþýnýn olduðu tarafta lastik
deðiþtirmeye çalýþmayýnýz. Krikoyu kullanýrken
veya lastiði deðiþtirirken bir araç tarafýndan
çarpýlma tehlikesini ortadan kaldýrabilmek için
aracý trafik akýþýndan mümkün olduðu kadar
uzaða park ediniz.
l
Bagajý açýnýz.
l
Çekme kayýþý ile eriþim kapaðýný kaldýrýnýz.
l
Yedek lastiði tespit eden tutucuyu çýkarýnýz.
Dörtlü Flaþör
UYARI!
Kriko ile kaldýrýlmýþ bir aracýn altýna girmek
tehlikelidir. Araç krikodan kayýp üzerinize
düþebilir. Ezilebilirsiniz. Vücudunuzun hiçbir
kýsmýný krikoya kaldýrýlmýþ bir aracýn altýnda
tutmayýnýz. Araç kriko üzerinde iken asla
motoru çalýþtýrmayýnýz. Kaldýrýlmýþ bir aracýn
altýna girmeniz gerektiðinde aracý lifte
kaldýrýlabileceði bir servise götürünüz.
Aracý Krikoya Kaldýrmak için Yapýlmasý
Gereken Hazýrlýklar
l
Aracý düz ve saðlam bir zemine park ediniz.
Buzlu ve kaygan zeminlere park etmeyiniz.
Park frenine basýnýz ve vites kolunu PARK
konumuna getiriniz. Kontaðý kapatýnýz.
l
Dörtlü flaþörleri yakýnýz.
120
l
Araç krikoya kaldýrýlýrken araçta kimse
bulunmamalýdýr.
l
Deðiþtireceðiniz lastiðin çaprazýnda kalan
tekerleðin önüne ve arkasýna takoz koyunuz.
Örneðin sað ön lastiði deðiþtiriyorsanýz sol
arka tekerleðe takoz koyunuz.
Krikoya Kaldýrma Noktalarý
Kriko bagajda bulunan bir eriþim kapaðýnýn
altýndadýr. Krikoya ulaþmak için aþaðýdaki
adýmlarý izleyiniz.
l
Yedek lastiði çýkarýnýz.
l
Krikoyu tespit eden tutucuyu çýkarýnýz.
Aracýn Krikoya Kaldýrýlmasý ve Lastik
Deðiþtirilmesi
TAKOZ
l
Yedek Lastiðin Bölmesi
Yedek lastiði tespit eden tutucuyu çýkarýnýz.
1. Deðiþtireceðiniz
lastiðin çaprazýnda kalan
tekerleðin önüne ve
arkasýna takoz koyunuz.
Araç krikoya kaldýrýlýrken
içinde kimse bulunmamalýdýr.
2. Yedek lastiði, krikoyu ve bijon anahtarýný
çýkarýnýz.
3. Aracý kaldýrmadan önce bijon anahtarýyla jant
kapaðýný (çelik jantlarda) veya orta kapaðý
(alüminyum jantlarda) dikkatle çýkarýnýz.
Yedek lastik bagaj bölmesindeki bir eriþim
kapaðýný altýnda saklanmaktadýr. Yedek lastiðe
ulaþmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyiniz.
l
Bagajý açýnýz.
l
Çekme kayýþý ile eriþim kapaðýný kaldýrýnýz.
121
UYARI!
SIKMA YÖNÜ
Olasý yaralanmalarýn önüne geçmek için jant
kapaklarýna dikkat ediniz. Kapaklarýn metal
kenarlarýna ve tutma diþlerine temastan
kaçýnýnýz.
4. Aracý kaldýrmadan önce bijon anahtarýný
kullanarak patlak lastiðin bijon somunlarýný
çýkarmadan gevþetiniz. Tekerlek somunlarýný
tekerlek hala yerdeyken saatin aksi yönünde
bir tur döndürünüz.
122
GEVÞETME YÖNÜ
5. Kriko tablasýnýn eþik paneli flanþýnýn kaldýrma
bölgesine sýkýca oturmasý için krikoyu saat
yönünde döndürünüz. Patlak lastiðe en yakýn
kaldýrma bölgesini kullanýnýz.
6. Aracý patlak lastiði çýkarmaya ve yedek lastiði
takmaya yetecek kadar kaldýrýnýz.
AÞAÐI
YUKARI
ÖN
ARKA
KRÝKO TABLASI DESTEÐÝ EÞÝK
PANELÝ FLANÞININ
TAM ALTINA
GELMELÝDÝR
123
7. Bijon somunlarýný, jant kapaðýný (eðer
mevcutsa) ve lastiði çýkarýnýz. Kapaðý
kanýrtmadan elinizle çýkarýnýz.
UYARI!
Yerine tam oturmamýþ bir lastik veya kriko
bir çarpýþma ya da ani frenleme sýrasýnda ileri
fýrlayarak aracýn içindeki kiþiler için tehlike
yaratabilir. Kriko parçalarýný ve yedek lastiði
daima özel bölmelerinde muhafaza ediniz.
8. Yedek lastiði takýnýz. Jant kapaðý olan
araçlarda jant kapaðý takma talimatlarýna bakýnýz.
Kompakt yedek lastiðe jant kapaðý takmayýnýz.
9. Tüm bijon somunlarýný montaj saplamalarý
üzerinde sýkýnýz.
10. Kriko kolunu saatin aksi yönünde çevirerek
aracý yere indiriniz.
11. Bijon somunlarýný tam sýkýnýz. Bijon
somunlarýný 100 ft/lb (135 Nm) tork deðerine
sýkýnýz.
12. Patlak lastiði, krikoyu ve aletleri yerlerine
koyunuz.
124
SUPAP
SUPAP OLUÐU
Kompakt Yedek Lastik
Kompakt yedek lastik radyal lastiklerle acil
durumlarda kullaným içindir. Aracýnýz için özel
olarak tasarlanmýþtýr. Bu lastiðin diþ ömrü az
olduðu için orijinal lastik ilk fýrsatta onarýlmalý ya
da yenisiyle deðiþtirilmelidir.
l
Lastik soðuk hava basýncýný 60 PSI’da (414
KPa) tutunuz.
l
Lastik ve tekerleði deðiþtirmeden 80 km’den
fazla sürüþ yapmayýnýz.
l
Bu lastik sadece acil durumlar içindir. 80
km/saat hýzý aþmayýnýz.
UYARI!
Aracýn gerektiðinden fazla yükseðe
kaldýrýlmasý dengesini bozabilir. Krikodan
kayýp birilerini yaralayabilir. Aracý lastiði
çýkarmaya yetecek kadar kaldýrýnýz.
Jant Kapaðý Takýlmasý (Gerekli ise)
MONTAJ
SAPLAMASI
JANT KAPAÐI BÝJON SOMUNU
1. Saplamanýn her iki tarafýnda montaj
saplamalarý üzerinde iki bijon somununu supap
ile ayný hizada sýkýnýz.
2. Jant kapaðýndaki supap oluðunu janttaki
supap ile hizalayýnýz.
3. Kapaðý elle, iki bijon somunu üzerine geçirerek
takýnýz. Kapaðý takmak için aþýrý güç veya çekiç
kullanmayýnýz.
4. Yukarýda Madde 9’daki Lastik Deðiþtirilmesi
bölümüne dönünüz.
AKÜ ÞARJI AZSA TAKVÝYE ÝLE
ÇALIÞTIRMA
UYARI!
l
UYARI!
Motor kaputunu açtýðýnýzda radyatör soðutma
fanýna dikkat ediniz. Kontak açýkken her an
devreye girebilir. Yaralanabilirsiniz.
l
l
Aracýnýzý çalýþtýrmak için itmeye veya
çekmeye çalýþmayýnýz. Otomatik þanzýmanlý
araçlar bu þekilde çalýþtýrýlamaz. Motor
çalýþtýðýnda yanmamýþ yakýt katalitik
konvertöre girebilir, ateþlenebilir ve hem
konvertöre hem de aracýnýza zarar verebilir.
Aracýn aküsü boþalmýþsa bir takviye aküden
veya baþka bir aracýn aküsünden
çalýþtýrýlmasý için takviye kablolarý
kullanýlabilir. Aracýn bu þekilde çalýþtýrýlmasý,
doðru yapýlmadýðý takdirde tehlikeli olabilir.
Onun için bu prosedürü dikkatle izleyiniz.
Akü elektrodu yakýcý bir asit çözeltisidir;
akü elektrodunun gözünüze, cildinize veya
giysilerinize temas etmemesine özen
gösteriniz. Kýskaçlarý takarken akünün
üzerine eðilmeyiniz ve kýskaçlarýn
birbirleriyle temas etmesine müsaade
etmeyiniz. Gözünüze veya cildinize asit
sýçramasý halinde bölgeyi bol su ile
yýkayýnýz.
Akü yanýcý ve parlayýcý hidrojen gazý üretir.
Havalandýrma deliklerinin yakýnýna kývýlcým
ve ateþle yaklaþmayýnýz. 12 volttan daha
güçlü takviye akü veya baþka takviye
kaynaðý kullanmayýnýz.
NOT:
Akü, bagaj bölmesinde, bir eriþim kapaðýnýn
altýndadýr. Uzak akü uçlarý takviye ile
çalýþtýrma için motor bölmesindedir.
NOT:
Bu a raçt a buluna n akü baðla ntýsý
ayrýlmamasý gereken bir havalandýrma
hortumuna sahiptir ve sadece ayný tipte bir
akü (havalandýrmalý) ile deðiþtirilmelidir.
1. Koruyucu gözlük takýnýz ve saat, künye gibi
elektrik kontaðýna yol açabilecek madeni
aksesuarlarýnýzý çýkartýnýz.
2. Baþka bir araçta bulunan bir aküden takviye
saðlandýðýnda bu aracý takviye kablosunun
eriþebileceði, araçlarýn temas etmeyeceði bir
uzaklýða park ediniz. Her iki aracýn el frenini
çekip otomatik þanzýmaný PARK konumuna
alarak kontaðý OFF (Kapalý) (veya LOCK (Kilitli))
konumuna çeviriniz.
3. Kaloriferi, radyoyu ve tüm gereksiz elektrik
yüklerini kapatýnýz.
4. Takviye kablosunun bir ucunu motor
bölmesinde takviye yapýlacak akünün pozitif
kutup baþýna (A) baðlayýnýz. Ayný kablonun diðer
ucunu takviye akünün pozitif kutbuna baðlayýnýz.
Takviye ile çalýþtýrma baðlantýlarý için bir sonraki
sayfadaki resme bakýnýz.
125
5. Diðer kabloyu önce takviye akünün negatif
kutbuna, daha sonra da aküsü boþalmýþ
aracýn motor þasisine (B) baðlayýnýz. Motor
þasisi üzerinde tam temas olmasý gerekir.
Takviye ile çalýþtýrma baðlantýlarý için aþaðýdaki
resme bakýnýz.
6. Takviye akünün bulunduðu aracýn motorunu
çalýþtýrýp birkaç dakika rölantide býrakýnýz. Daha
sonra aküsü boþalmýþ aracýn motorunu
çalýþtýrýnýz.
7. Takviye kablolarýný çýkarýrken yukarýdaki iþlem
sýrasýný tersinden birebir takip ediniz. Hareketli
kayýþlara ve fana dikkat ediniz.
Takviye ile Çalýþtýrma
126
KAYGAN ZEMÝNLERDE ARAÇ
KULLANMA
Hýzlanma
Karla kaplý, ýslak veya diðer kaygan yüzeylerde
birden hýzlanma arka tekerleklerin kararsýz bir
þekilde saða veya sola çekmesine neden olabilir.
Bu olay, arka tekerleklerin (çekiþ tekerleklerinin)
yüzey tutunmasýnda bir fark olduðunda ortaya
çýkar.
UYARI!
Kaygan zeminlerde çabuk hýzlanma, tehlikeli
sonuçlar doðurabilir. Yola tutunmanýn eþit
olmamasý arka tekerleklerin aniden saða veya
sola çekmesine neden olabilir. Aracýn
kontrolünü kaybedip kaza yapabilirsiniz.
Aracýn yola tutunmasýnýn zayýf olduðu
durumlarda (buz, kar, yaðmur, çamur, mýcýr
vb.) yavaþ yavaþ ve dikkatli bir þekilde
hýzlanýnýz.
Yol Tutuþu
Özellikle ýslak ve kaygan zeminlerde lastik ile
yol zemini arasýnda bir su tabakasý oluþabilir.
Bu kýzaklama aracýn yola tutunamamasýna ve
frenleme kabiliyetinin zayýflamasýna yol açarak
aracýn hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
Bu riski azaltmak için aþaðýda belirtilen önlemleri
alýnýz:
1. Yaðmurlu havalarda ve zeminin kaygan
olduðu bölgelerde yavaþlayýnýz.
2. Yolun üzerinde su birikintileri varsa
yavaþlayýnýz.
3. Lastik aþýnma göstergeleri göründüðü anda
lastikleri deðiþtiriniz.
4. Lastik hava basýnçlarýný doðru ayarlayýnýz.
5. Ani duruþlarda bir kazaya neden olmamak
için önünüzdeki araç ile aranýzda yeterli bir duruþ
mesafesi býrakýnýz.
SAPLANMIÞ BÝR ARACIN
KURTARILMASI
Aracý saplanmýþ olduðu çamurlu, karlý veya
kumlu zeminden ileri geri yaparak kurtarmak
mümkün olabilir. Direksiyonu saða sola çevirerek
ön tekerleklerin etrafýndaki alaný temizleyiniz.
Daha sonra vites kolunu düzenli bir þekilde ileri
vites ile geri vites arasýnda oynatýnýz. Bu iþlem
sýrasýnda tekerlekleri patinaja býrakmadan gaz
pedalýna çok az basarak en iyi sonucu
alabilirsiniz.
NOT:
Aracý saplandýðý yerden kurtarmak için ileri
geri hareket ettirmeye baþlamadan önce
Elektronik Denge Programýný (ESP) (eðer
mevcutsa) ve Çekiþ Kontrol Sistemini (TCS)
(eðer mevcutsa) devreden çýkarýnýz. Ayrýntýlý
bilgi için Kullaným Kýlavuzunuzda yer alan
Elektronik Denge Programý veya Çekiþ
Kontrol Sistemi konusuna bakýnýz.
UYARI!
Lastiklerinize hýzlý patinaj yaptýrýlmasý tehlikeli
olabilir. Yüksek tekerlek hýzlarýndan
kaynaklanan kuvvetler lastiklerin hasar
görmesine veya patlamasýna neden olabilir.
Bunun sonucu olarak birileri yaralanabilir.
Aracýnýz saplandýðýnda tekerleklere 55
km/saat hýzdan fazla hýzlarda patinaj
yaptýrmayýnýz. Tekerleðin hýzý ne olursa olsun
yanýna kimseyi yaklaþtýrmayýnýz.
ARACIN ÇEKÝLMESÝ
Çeki Kancasý - Ön
Aracýnýzýn torpido gözünde bir çeki kancasý
cývatasý bulunmaktadýr. Bu kanca ön panelin alt
kýsmýnda bulunan bir açýklýktan araca
baðlanabilir.
NOT:
Çeki kancasý SADECE aracýn dört tekerleði
de yerde olarak çekilmesi için kullanýlýr.
BOÞLUK YOK
ÇEKÝ KANCASI
DOÐRU
(BOÞLUK YOK)
BOÞLUK
VAR
YANLIÞ
(BOÞLUK VAR)
Çeki Kancasý - Arka
UYARI!
Aracýnýzýn arkadasýnda da bir çeki kancasý
bulunmaktadýr. Bu çeki kancasý sadece aracýn
dört tekerleði de yerde olarak çekilmesi için
kullanýlýr.
Motor devrinin aþýrý derecede yükseltilmesi
veya tekerleklere patinaj yaptýrýlmasý
þanzýmanýn aþýrý derecede ýsýnmasýna neden
olabilir. Bu durum lastiklere de zarar verebilir.
Tekerleklerinize 55 km/saat hýzýn üzerinde
patinaj yaptýrmayýnýz.
Kriko kolunu düz ucunu halkadan geçirip sýkýnýz.
Çeki kancasý ön panelin alt kýsmýndan geçerek
baðlantý braketine tam olarak oturmalýdýr. Çeki
kancasý baðlantý braketine tam olarak oturmadýðý
takdirde araç çekilmemelidir.
127
Kontak Anahtarlý
Aracýnýz þu durumlarda çekilebilir: Vites kolu
NEUTRAL (Boþ) konumda olmalý, katedilecek
mesafe 48 km’den fazla olmamalý ve çekme hýzý
48 km/saati aþmamalýdýr. Bu sýnýrlarýn aþýlmasý
þanzýman diþli mekanizmasý arýzalarýna yol
açabilir. Þanzýman çalýþmýyorsa veya araç 48
km’den daha fazla çekilecekse açýk kasalý bir
çekici kullanýlmalý ya da kardan mili arka aks
flanþýndan sökülmelidir.
DÝKKAT!
l
Aracý salýncaklý bir kurtarma aracý yardýmýyla
önden çekmeyiniz. Ön panel hasar görebilir.
l
Onaylý tek nakliye yöntemi aracýn açýk kasalý
bir çekiciye yüklenmesidir.
l
Aracý arkadan çekmeyiniz. Arka paneller
hasar görebilir.
l
Aracýnýzý baþka bir araçla itmeye veya
çekmeye teþebbüs etmeyiniz. Tamponlar
ve þanzýman hasar görebilir.
128
Aracýn çekilmesi sýrasýnda aksesuarlarýn
(silecekler, buðu çözücüler vb.) kullanýlmasý
gerekirse kontak anahtarý ACCESSORY
(Aksesuar) konumunda deðil, ON (Açýk)
konumunda olmalýdýr. Þanzýman ise NEUTRAL
(Boþ) konumunda olmalýdýr.
ARACIN BAÞKA BÝR ARACIN
ARKASINDA ÇEKÝLMESÝ (Tüm
Tekerlekler Yerde Düz Çekme)
Kontak Anahtarsýz
ARACIN ÇEKME KIZAÐI ÝLE BAÞKA
BÝR ARACIN ARKASINDA ÇEKÝLMESÝ
Kontak anahtarý LOCK (Kilitli) konumundayken
aracýn çekilmesi sýrasýnda çok dikkatli olunmalýdýr.
Aracýn anahtarsýz çekilmesinde onaylanan tek
yöntem, açýk kasalý bir çekici kullanýlmasýdýr.
Aracýn hasar görmesini önlemek için uygun
çekme donanýmý gereklidir.
Otomatik þanzýmanlý araçlarýn açýk kasalý çekici
ile çekilmesi ancak bu bölümde açýklanan sýnýrlar
içerisinde kabul edilebilir.
Üretici bu aracýn çekme kýzaðý ile çekilmesini
tavsiye etmemektedir. Aracýnýz hasar görebilir.
7
ARACINIZIN BAKIMI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
2,7L MOTOR ..................................................................... 132
3,5L MOTOR ..................................................................... 133
5,7L MOTOR ..................................................................... 134
3,0L DÝZEL MOTOR .......................................................... 135
ARAÇ ÝÇÝ ARIZA TEÞHÝS SÝSTEMÝ - OBD II ................... 136
EMÝSYON KONTROLÜ VE BAKIM PROGRAMLARI ...... 136
YEDEK PARÇALAR ......................................................... 137
BAYÝ SERVÝSÝ ................................................................... 137
BAKIM ÝÞLEMLERÝ ........................................................... 137
l Motor Yaðý ..................................................................... 137
l Motor Yað Filtresi ......................................................... 140
l Tahrik Kayýþlarý - Durumlarý ve Gerginliklerinin
Kontrolü ........................................................................ 140
l Bujiler ............................................................................ 140
l Motor Hava Filtresi ....................................................... 141
l Katalitik Konvertör ....................................................... 141
l Bakým Gerektirmeyen Akü ........................................... 142
l Klima Bakýmý ................................................................. 142
l Klima Hava Filtresi - Eðer Mevcutsa ........................... 142
129
Hidrolik Direksiyon - Hidrolik Kontrolü ...................... 143
Ön ve Arka Süspansiyon Mafsallarý ........................... 143
l Direksiyon Baðlantý Kolu ............................................. 143
l Gövdenin Yaðlanmasý .................................................. 143
l Ön Cam Silecek Lastikleri ........................................... 144
l Ön Cam/Ön Far Yýkayýcýlarý - Eðer Mevcutsa ............. 144
l Egzos Sistemi ............................................................... 144
l Soðutma Sistemi .......................................................... 145
l Hortumlar ve Vakum/Yakýt Buharý Hatlarý .................. 147
l Frenler ........................................................................... 147
l Fren Hidrolik Seviyesi Kontrolü .................................. 148
l Yakýt Sistemi Hortumlarý .............................................. 149
l Otomatik Þanzýman ...................................................... 149
l Tüm Tekerleklerden Çekiþ Sistemi (AWD) - Eðer
Mevcutsa ....................................................................... 149
l Ön ve Arka Tekerlek Rulmanlarý ................................. 150
l Kaporta/Boya Bakýmý ve Korozyona Karþý Koruma .. 150
l Orta Konsol Bardaklýklarýnýn Temizlenmesi .............. 152
Sigorta Kutularý ................................................................ 152
l Ön Sigorta Kutusu ....................................................... 152
l Arka Sigorta Kutusu .................................................... 153
ARACIN KULLANILMAKSIZIN MUHAFAZA EDÝLMESÝ .. 155
YEDEK AMPULLER ......................................................... 155
AMPUL DEÐÝÞTÝRME ...................................................... 155
l
l
l
l
l
l
130
Kýsa Farlar, Uzun Farlar, Park/Dönüþ Sinyali
Lambalarý, Ön Konum Lambalarý ................................. 155
l Yan Dönüþ Sinyal Lambalarý ........................................ 156
l Arka Lambalar, Stop Lambalarý, Arka Sis Lambalarý, Dönüþ
Sinyali Lambalarý ve Geri Vites Lambalarý ................. 157
l Plaka Lambalarý ............................................................ 158
SIVILAR VE SIVI KAPASÝTELERÝ ................................... 159
ÖNERÝLEN SIVILAR, YAÐLAR VE ORÝJÝNAL
PARÇALAR ....................................................................... 160
l Motor ............................................................................. 160
l Þasi ................................................................................ 161
l
l
l
131
2,7L MOTOR
SÝGORTA KUTUSU
FREN HÝDROLÝÐÝ
SOÐUTMA
OTOMATÝK ÞANZIMAN MOTOR YAÐ SEVÝYESÝ
HAZNESÝ ERÝÞÝM KAPAÐI SIVISI REZERVUARI
SIVISI KAPAÐI
KONTROL ÇUBUÐU
SOÐUTMA SIVISI
YIKAMA SIVISI AKÜ TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRMA MOTOR YAÐ
REZERVUARI
POZÝTÝF KUTUP BAÞI
DOLUM KAPAÐI BASINÇLI KAPAÐI
132
2.7L Motor Bölmesi
HAVA
FÝLTRESÝ
DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ
DOLDURMA KAPAÐI
3,5L MOTOR
SÝGORTA KUTUSU
AKÜ TAKVÝYE ÝLE
ÇALIÞTIRMA
POZÝTÝF KUTUP BAÞI
OTOMATÝK ÞANZIMAN
SIVISI KAPAÐI
YIKAMA SIVISI MOTOR YAÐ SEVÝYESÝ
REZERVUARI
KONTROL ÇUBUÐU
HAVA
FÝLTRESÝ
SOÐUTMA SIVISI
FREN HÝDROLÝÐÝ
BASINÇLI
HAZNESÝ ERÝÞÝM KAPAÐI
KAPAÐI
MOTOR YAÐ
DOLUM KAPAÐI
SOÐUTMA DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ
SIVISI
DOLDURMA KAPAÐI
REZERVUARI
3.5L Motor Bölmesi
133
5,7L MOTOR
SÝGORTA KUTUSU
YIKAMA SIVISI
REZERVUARI
134
OTOMATÝK ÞANZIMAN SOÐUTMA SIVISI
SIVISI KAPAÐI
BASINÇLI KAPAÐI
SOÐUTMA SIVISI
FREN HÝDROLÝÐÝ
HAZNESÝ ERÝÞÝM KAPAÐI REZERVUARI
AKÜ TAKVÝYE ÝLE MOTOR YAÐ SEVÝYESÝ
MOTOR YAÐ
ÇALIÞTIRMA
KONTROL ÇUBUÐU
DOLUM KAPAÐI
POZÝTÝF KUTUP BAÞI
5.7L Motor Bölmesi
HAVA
FÝLTRESÝ
DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ
DOLDURMA KAPAÐI
3,0L DÝZEL MOTOR
SÝGORTA KUTUSU
YIKAMA SIVISI
REZERVUARI
OTOMATÝK ÞANZIMAN
SIVISI KAPAÐI
(PLASTÝK KAPAÐIN ALTINDA)
AKÜ TAKVÝYE ÝLE
ÇALIÞTIRMA
POZÝTÝF KUTUP BAÞI
SOÐUTMA SIVISI SOÐUTMA
SIVISI
BASINÇLI
REZERVUARI
KAPAÐI
MOTOR YAÐ SEVÝYESÝ
KONTROL ÇUBUÐU
MOTOR YAÐ
DOLUM KAPAÐI
FREN HÝDROLÝÐÝ
HAZNESÝ ERÝÞÝM KAPAÐI
HAVA
FÝLTRESÝ
DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ
DOLDURMA KAPAÐI
3.0L Motor Bölmesi
135
ARAÇ ÝÇÝ ARIZA TEÞHÝS SÝSTEMÝ –
OBD II
Aracýnýzda OBD II adý verilen geliþmiþ bir araç
içi arýza teþhis sistemi bulunmaktadýr. Bu sistem
emisyon, motor ve otomatik þanzýman kumanda
sistemlerinin performansýný izlemektedir. Bu
sistemler düzgün çalýþtýðý sürece aracýnýz
mükemmel bir performans sergileyecek ve yakýt
tasarrufu saðlayacak, ayný zamanda motor
emisyonlarý yürürlükteki yasal mevzuat
tarafýndan öngörülen seviyelerde olacaktýr.
Bu sistemlerden herhangi birinin bakýma ihtiyacý
olduðunda OBD II sistemi “Arýza Uyarý
Lambasý”ný yakacaktýr. Bu sistem ayrýca servis
teknisyeninin bakým sýrasýnda gereksinim
duyacaðý arýza teþhis kodlarýný ve diðer bilgileri
de hafýzasýnda saklayacaktýr. Arýza uyarý lambasý
yandýðýnda aracýnýz genellikle çekilmeye gerek
duyulmadan kullanýlabilecek durumda olacaktýr,
ancak yine de bir an önce aracý yetkili servise
götürmeniz gerekmektedir.
DÝKKAT!
“Arýza Uyarý Lambasý” yanarken aracýn uzun
süre kullanýlmasý, emisyon kontrol sisteminin
hasar görmesine neden olacaktýr. Bu durum
yakýt tasarrufunu ve sürüþ konforunu da
olumsuz þekilde etkileyebilir. Emisyon testleri
yapýlabilmesi için aracýn servise götürülmesi
gerekir.
Motor çalýþýrken “Arýza Uyarý Lambasý”nýn
devamlý yanýp sönmesi (“flaþ” yapmasý),
katalitik konvertörün kýsa bir süre sonra ciddi
bir þekilde hasar göreceðini ve aracýn güç
kaybýna uðrayacaðýný belirtmektedir. Aracýn
en kýsa zamanda servise götürülmesi
gerekmektedir.
EMÝSYON KONTROLÜ VE BAKIM
PROGRAMLARI
Bazý yerlerde aracýnýzýn emisyon kontrol
sisteminin bir kontrolden geçmesi yasal bir
zorunluluk olabilir. Bu kontrolden geçememesi
halinde aracýnýzýn tescili mümkün olmayabilir.
Kontrol ve Bakým zorunluluðu olan
yerlerde þu noktalar kontrol
edilmektedir: MIL’in (arýza uyarý
lambasý) çalýþýr durumda olduðu ve motor
çalýþýrken yanmadýðý ve OBD II (Araç Ýçi Arýza
Teþhis) sisteminin teste hazýr olduðu.
136
Normalde OBD sistemi teste hazýr olacaktýr.
Araç yakýn zamanda servise alýndýysa, yakýn
zamanda akü bittiyse veya deðiþtirildiyse OBD
sistemi teste hazýr olmayabilir. OBD sisteminin
Kontrol ve Bakým testine hazýr olmadýðý
belirlenirse aracýnýz testi geçemeyebilir.
Test istasyonuna gitmeden kontak anahtarýný
kullanarak basit bir test gerçekleþtirebilirsiniz.
Aracýnýzýn OBD sisteminin hazýr olup olmadýðýný
kontrol etmek için aþaðýdaki iþlemleri
gerçekleþtirmeniz gerekir:
1. Kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz.
2. Kontak anahtarýný ON (Açýk) konumuna
getiriniz, ancak motoru çalýþtýrmayýnýz.
3. Motoru çalýþtýrýrsanýz teste yeniden baþlamanýz
gerekir.
4. Kontak anahtarýný ON (Açýk) konumuna getirir
getirmez normal ampul kontrolünde MIL (Arýza
Uyarý Lambasý) sembolü yanar.
5. Yaklaþýk 15 saniye sonra aþaðýdaki iki
durumdan biri ortaya çýkar:
a. MIL yaklaþýk 10 saniye yanýp söndükten
sonra (flaþ yaptýktan sonra) kontak
anahtarýný kapatana ya da motoru çalýþtýrana
kadar devamlý yanmaya baþlar. Bu,
aracýnýzýn OBD sisteminin hazýr olmadýðý
ve Kontrol ve Bakým istasyonuna
gitmemeniz gerektiði anlamýna gelir.
b. MIL hiç yanýp sönmez (flaþ yapmaz) ve
kontaðý kapatana ya da motoru çalýþtýrana
kadar devamlý yanýk kalýr. Bu, aracýnýzýn
OBD sisteminin hazýr olduðu ve Kontrol ve
Bakým istasyonuna gidebileceðiniz anlamýna
gelir.
OBD sisteminiz hazýr deðilse servise gitmeniz
gerekir. Aracýnýz yakýn zamanda servise alýndýysa
ya da aküsü boþalmýþ veya deðiþtirilmiþse OBD
sisteminin kendini güncellemesi için sadece
aracýnýzý normal bir þekilde sürmeniz gerekir.
Yukarýdaki test prosedürünü tekrarlayarak yeni
bir kontrol gerçekleþtirdiðinizde sistem hazýr
olacaktýr.
Aracýnýzýn OBD sistemi hazýr olsun olmasýn
aracýn normal çalýþmasý sýrasýnda MIL
sembolünün yanmasý Kontrol ve Bakým
istasyonuna gitmeden önce aracýnýzý servise
götürmeniz gerektiði anlamýna gelir. Motor çalýþýr
durumda iken MIL sembolünün yanmasý
nedeniyle aracýnýz testi geçemeyebilir.
YEDEK PARÇALAR
Aracýnýzýn ilk günkü performansýný koruyabilmesi
için normal bakýmlarda ve onarým iþlemlerinde
orijinal Mopar® parçalarýný kullanmanýzý önemle
tavsiye ederiz. Onarým ve bakým iþlemleri
sýrasýnda takýlan Mopar® dýþýndaki parçalarýn
neden olduðu arýza ve hasarlar üretici tarafýndan
sunulan garanti kapsamýna alýnmayacaktýr.
BAYÝ SERVÝSÝ
Yetkili servisiniz kalifiye personeli, özel takýmlarý
ve donanýmý ile tüm bakým iþlemlerini uzmanlýkla
gerçekleþtirecektir.
NOT:
Emisyon kontrol sistemlerine bilinçli olarak
müdahale ettiðiniz takdirde kamu cezalarýna
maruz kalabilirsiniz.
UYARI!
Bir motorlu aracýn bakým onarým iþlemlerini
yaparken ciddi þekilde yaralanabilirsiniz.
Sadece iyi bildiðiniz ve gerekli donanýma
sahip olduðunuz bakým iþlemlerini
gerçekleþtiriniz. Gerçekleþtirebileceðinizden
tam olarak emin olmadýðýnýz bakým iþlemleri
için aracýnýzý servise götürünüz.
BAKIM ÝÞLEMLERÝ
Bu bölümde aracýnýzýn tasarýmýný yapan
mühendislerce belirlenen gerekli bakým iþlemleri
açýklanmaktadýr.
Aracýnýzda düzenli olarak bakým yapýlmasý
gereken parçalarýn yanýsýra, periyodik bakýma
gerek duyulmadan tatminkar bir þekilde çalýþmasý
gereken parçalar da bulunmaktadýr. Bu
parçalarýn arýzalanmasý motoru veya aracýn
performansýný olumsuz yönde etkileyebilir. Bu
parçalarda bir sorun tespit ettiðiniz veya böyle
bir durumdan þüphelendiðiniz takdirde bu
parçalarý yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Motor Yaðý
Yað Seviyesinin Kontrol Edilmesi – 2,7L,
3,5L Motorlar
Motorun düzgün bir þekilde yaðlanmasýný
saðlamak için motor yaðýnýn gerekli seviyede
olmasýna özen gösteriniz. Motor yaðý seviyesini
düzenli aralýklarla, örneðin her benzin alýþýnýzda
kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesini kontrol etmek için en uygun
zaman, tamamen ýsýnmýþ bir motor
durdurulduktan 5 dakika sonra veya araç bütün
gece çalýþtýrýlmadan bekledikten sonra sabah
motoru çalýþtýrmadan hemen öncedir.
Yað seviyesinin araç düz bir zemine park edilmiþ
iken kontrol edilmesi, yapýlan ölçümün
doðruluðunu arttýracaktýr. Yað seviyesi, kontrol
çubuðunun üzerindeki MIN (Minimum) ve MAX
(Maksimum) iþaretleri arasýnda olmalýdýr. Bu
motorlarda yað seviyesi MIN iþaretinde iken
0,9L yað eklendiðinde yað MAX iþaretine kadar
çýkacaktýr.
137
MIN (MÝNÝMUM) YAÐ
ÝÞARETÝ
Yað seviyesinin araç düz bir zemine park edilmiþ
iken kontrol edilmesi, yapýlan ölçümün
doðruluðunu arttýracaktýr. Yað seviyesi, “SAFE”
(Güvenli) aralýðýnda olmalýdýr. Yað seviyesi
“SAFE” iþaretinin alt sýnýrýnda iken 0,9L yað
eklendiðinde yað “SAFE” iþaretinin üst sýnýrýna
kadar çýkacaktýr.
MAX (MAKSÝMUM) YAÐ ÝÞARETÝ
DÝKKAT!
Gereðinden fazla veya az yað konulmasý
yaðýn köpüklenmesine veya yað basýncýnýn
düþmesine neden olacaktýr. Bu durum
motorunuza zarar verebilir.
Yað Seviyesinin Kontrol Edilmesi – 3,0L ve
5,7L Motorlar
Motorun düzgün bir þekilde yaðlanmasýný
saðlamak için motor yaðýnýn gerekli seviyede
olmasýna özen gösteriniz. Motor yaðý seviyesini
düzenli aralýklarla, örneðin her benzin alýþýnýzda
kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesini kontrol etmek için en
uygun zaman, tamamen ýsýnmýþ bir motor
durdurulduktan 5 dakika sonra veya araç bütün
gece çalýþtýrýlmadan bekledikten sonra sabah
motoru çalýþtýrmadan hemen öncedir.
138
DÝKKAT!
Gereðinden fazla veya az yað konulmasý
yaðýn köpüklenmesine veya yað basýncýnýn
düþmesine neden olacaktýr. Bu durum
motorunuza zarar verebilir.
DÝKKAT!
Yað seviyesi güvenli aralýðýn altýnda iken veya
güvenli aralýðýn üst sýnýrýnýn %25
yukarýsýndayken motorun çalýþtýrýlmasý motora
zarar verebilir.
Motor Yaðýnýn Deðiþtirilmesi
Yol koþullarý ve sürüþ tarzýnýz yaðýnýzý hangi
aralýklarla deðiþtirmeniz gerektiðini etkiler.
Aþaðýdaki listeyi kontrol edip herhangi birinin
geçerli olup olmadýðýna bakýnýz:
l Gündüz ve gece hava sýcaklýðýnýn 0ºC’nin
altýnda olmasý.
l Aracýn yoðun trafikte sýk sýk dur-kalk yaparak
kullanýlmasý
l Motorun uzun süre rölantide çalýþtýrýlmasý
l Aracýn tozlu ortamlarda kullanýlmasý
l Aracýn sýk sýk 16,2 km’den daha kýsa
mesafelerde kullanýlmasý
l Aracýn %50’den daha fazla oranda 32ºC’nin
üzerindeki sýcaklýklarda uzun süre yüksek
hýzda kullanýlmasý.
l Römork çekme.
l
Aracýn taksi, polis aracý veya kurye aracý olarak
kullanýlmasý.
l
Arazide veya çölde kullaným.
NOT:
Eðer bunlardan HERHANGÝ BÝRÝ geçerliyse
motor yaðýnýzý her 5,000 km’de bir veya 3
ayda bir deðiþtiriniz (hangisi önce
gerçekleþirse).
NOT:
Yað deðiþtirme aralýðý hiçbir zaman 10,000
km veya 6 ayý (hangisi önce gerçekleþirse)
geçmemelidir.
Motor Yaðý Seçimi – ACEA Dýþý Kategoriler
Her türlü çalýþma
koþulunda en iyi
performans ve en yüksek
koruma için üretici sadece
API sertifikasýna sahip ve
DaimlerChrysler’in MS6395 sayýlý Malzeme
Standartlarýnýn koþullarýný
karþýlayan motor
yaðlarýnýn kullanýlmasýný
tavsiye etmektedir. MS6395’in koþullarýný
karþýlayan Mopar veya
eþdeðer yað kullanýnýz.
Bu Sertifikalý Yaðlarda yað kutusunun önünde
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Motor Yaðý
Sertifikasyon Sembolü bulunmaktadýr. Bu
sembol motor yaðýnýn Amerikan Petrol Enstitüsü
(API) tarafýndan test edildiðini, onaylandýðýný ve
üreticiler tarafýndan istenen yað standartlarýný
karþýladýðýný belirtir.
Motor Yaðý Seçimi (Benzinli Motor) – ACEA
Kategorileri
Serviste doldurulan yaðlarda ACEA Avrupa
yaðýný kabul eden ülkelerde ACEA A1/B1, A2/B2
veya A3/B3 koþullarýný karþýlayan motor yaðlarýný
kullanýnýz.
Motor Yaðý Seçimi (3.0L Dizel Motor) – ACEA
Kategorileri
Serviste doldurulan yaðlarda ACEA Avrupa
yaðýný kabul eden ülkelerde ACEA A3/B3 veya
A3/B4 koþullarýný karþýlayan motor yaðlarýný
kullanýnýz.
Motor Yaðý Viskozite Tablosu – 3,5L Motorlar
3,5L Motorlarda motor yaðý viskozite tablosunda
gösterilen çalýþma sýcaklýðý aralýðýnda SAE 10W30 motor yaðý tercih edilmelidir. 3,5L Motorda
sadece soðuk havalarda çalýþtýrma özelliklerinin
iyileþtirilmesi için SAE 5W-30 Motor Yaðýnýn
kullanýlmasýna izin verilmektedir.
MOTOR YAÐI VÝSKOZÝTE TABLOSU
( (Tavsiye Edilir)
Bir sonraki yað deðiþiminden önce beklenen sýcaklýk aralýðý
Motor Yaðý Viskozitesi (SAE Derecesi) – 2,7L
Motorlar
2.7L ve 5.7L motorlar için önerilen yaðý
viskozitesi SAE 5W-30’dur.
Motor yaðý sertifikasyon iþareti olmayan ve doðru
SAE viskozite derecesi numarasý bulunmayan
motor yaðlarý kullanýlmamalýdýr.
Bu derecelerin genelde bulunmadýðý yerlerde
daha yüksek SAE dereceleri kullanýlabilir. Kutu
üzerinde hem SAE derecesi numarasýna sahip
hem de API Sertifikasyon Sembolü veya ACEA
kategorisi bulunan yaðlar kullanýlmalýdýr.
10W-30 MOTOR YAÐI VÝSKOZÝTE TABLOSU
Motor yaðý sertifikasyon iþareti ve doðru SAE
viskozite derecesi numarasý bulunmayan yaðlar
kullanýlmamalýdýr.
Bu derecelerin genelde bulunmadýðý yerlerde
daha yüksek SAE dereceleri kullanýlabilir. Kutu
üzerinde hem SAE derecesi numarasýna sahip
hem de API Sertifikasyon Sembolü veya ACEA
kategorisi bulunan yaðlar kullanýlmalýdýr.
139
Motor Yaðý Viskozite Tablosu – 3,0L Dizel
Motorlar
3.0 L Dizel motorla donatýlmýþ araçlarda tüm
çalýþma sýcaklýklarýnda 0W-40 sentetik motor
yaðlarý tavsiye edilmektedir. Bu motor yaðlarý
düþük sýcaklýklarda çalýþtýrma özelliklerini
iyileþtirmekte ve aracýn yakýt tasarrufunu
arttýrmaktadýr.
MOTOR YAÐI VÝSKOZÝTE TABLOSU
(Tavsiye Edilir)
Bir sonraki yað deðiþiminden önce beklenen sýcaklýk aralýðý
Motor yaðý sertifikasyon iþareti ve doðru SAE
viskozite derecesi numarasý bulunmayan yaðlar
kullanýlmamalýdýr.
Bu derecelerin genelde bulunmadýðý yerlerde
daha yüksek SAE dereceleri kullanýlabilir. Kutu
üzerinde hem SAE derecesi numarasýna sahip
hem de API Sertifikasyon Sembolü veya ACEA
kategorisi bulunan yaðlar kullanýlmalýdýr.
140
Sentetik Motor Yaðlarý
Sentetik veya yarý sentetik olarak tanýtýlan çeþitli
motor yaðlarý mevcuttur. Böyle bir ürünü
kullanmayý tercih ederseniz yað kutusunun
önünde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) sembolü
bulunan onaylý yaðlarý ya da uygun ACEA
kategorisindeki ve tavsiye edilen SAE viskozite
derecesini gösteren yaðlarý kullanýnýz. Sürüþ
tarzýnýza uygun servis programýný uygulayýnýz.
Motor Yaðýna Katýlan Maddeler
Üretici motor yaðýna kaçak tespit boyalarý dýþýnda
herhangi bir katký maddesi eklenmesini kesinlikle
tavsiye etmemektedir. Motor yaðý iþlenmiþ bir
üründür ve katký maddeleri bu ürünün
performansýný olumsuz yönde etkileyebilir.
Kullanýlmýþ Motor Yaðý ve Yað Filtrelerinin
Atýlmasý
Kullanýlmýþ motor yaðlarý ve yað filtreleri atýlýrken
özen gösterilmelidir. Rasgele atýlan yaðlar ve
yað filtreleri çevreye zararlý olabilir. Kullanýlmýþ
yað ve yað filtrelerinin nereye ve nasýl atýlacaðý
konusunda bayinize, servis istasyonunuza veya
ilgili belediyeye danýþýnýz.
Yað Filtresi
Motor yað filtresi her motor yaðý deðiþiminde
deðiþtirilmelidir.
Motor Yað Filtresi Seçimi
Üreticinin tüm motorlarýnda tam akýþlý yað filtreleri
kullanýlmaktadýr. Yað filtresini bu tip bir yað
filtresi ile deðiþtiriniz. Yedek filtrelerin kalitesi
büyük farklýlýklar gösterebilmektedir. En iyi
performansý alabilmek için sadece en kaliteli
yað filtrelerinin kullanýlmasý gerekmektedir.
Mopar Motor Yaðý Filtreleri son derece kaliteli
yað filtreleridir ve kullanmanýz tavsiye
edilmektedir.
Tahrik Kayýþlarý – Durumlarýnýn ve
Gerginliklerinin Kontrol Edilmesi
Kayýþ gerginliði otomatik bir gergi ile kontrol
edilmektedir. Kayýþ gerginlik ayarý yapýlmasýna
gerek yoktur. Ancak, kayýþ ve kayýþ gerginliði
belirli aralýklarla kontrol edilmelidir ve gerektiðinde
kayýþ deðiþtirilmelidir. Servis için yetkili servisinize
baþvurunuz.
Bakým programýnda belirtilen kilometrede tüm
kayýþlar ve gerginlikleri kontrol edilmelidir. Kayýþ
gerginliðinin hatalý olmasý kayýþýn kayarak
kopmasýna neden olabilir.
Kayýþlarda kesik, çatlak, sertleþme veya liflenme
olup olmadýðý kontrol edilmeli ve kayýþýn
kopmasýna yol açabilecek herhangi bir hasar
belirlendiðinde kayýþ deðiþtirilmelidir. Alternatör
kayýþýnýn gerginliðinin az olmasý akü arýzasýna
neden olabilir.
Bunlardan baþka kayýþýn döþenmesi de kontrol
edilmeli ve baþka motor parçalarýna temas
etmemesine dikkat edilmelidir.
Bujiler
Bujiler öngörülen motor performansýný ve
emisyon kontrolünü saðlamak için düzgün bir
þekilde ateþleme yapmalýdýr. Belirtilen
kilometrede yeni bujiler takýlmalýdýr. Bujilerden
herhangi birisi arýzalýysa, tüm takým
deðiþtirilmelidir. Uygun yedek bujilerle ilgili bilgi
için motor bölmesindeki Araç Emisyon Kontrol
Bilgileri etiketine bakýnýz.
Motor Hava Filtresi
Normal sürüþ koþullarý altýnda hava filtresini
Programýnda belirtilen aralýklarda deðiþtiriniz.
Ancak aracýn sýklýkla tozlu ortamlarda ve aðýr
koþullarda kullanýlmasý halinde filtre elemaný
periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiðinde
daha sýk aralýklarda deðiþtirilmelidir.
UYARI!
Hava filtresi motorun geri tepmesine karþý
koruyucu bir parçadýr. Hava filtresini bakým
onarým iþlemleri için gerekmedikçe
sökmeyiniz. Hava filtresi sökülmüþ bir motoru
çalýþtýrýrken motor bölmesinin yakýnýnda
kimsenin bulunmamasýna dikkat ediniz. Aksi
takdirde ciddi yaralanmalara neden
olabilirsiniz.
Yakýt Filtresi
Týkanmýþ bir yakýt filtresi motorun bayýlmasýna,
aracýn normal hýzýna ulaþamamasýna ve zor
çalýþtýrýlmasýna neden olabilir. Yakýt deposunda
aþýrý derecede kir birikmesi halinde filtrenin
deðiþtirilmesi gerekebilir. Bakým için yetkili
servisinize baþvurunuz.
UYARI!
Aracýnýzý yanýcý maddelerin üzerine park
ederseniz, sýcak egzos sistemi yangýn
çýkartabilir. Bu maddeler egzos sisteminize
temas eden kuru çimen veya yapraklar olabilir.
Aracýnýzý egzos sisteminizin tutuþturabileceði
maddelerin bulunduðu yerlerin üzerine park
etmeyiniz.
Katalitik Konvertör
Katalitik konvertör sadece kurþunsuz yakýt
kullanýlmasýný gerektirir. Kurþunlu benzin emisyon
kontrolü amacý ile kullanýlan katalizöre zarar
verecektir.
Normal çalýþma koþullarý altýnda katalitik
konvertör bakým gerektirmemektedir. Ancak
katalizörün düzgün bir þekilde çalýþmasý ve hasar
görmemesi için motorun düzenli bir þekilde
bakým görmesi gerekmektedir.
DÝKKAT!
Aracýnýzýn bakýmsýz kalmasý katalitik
konvertörün hasar görmesine neden olacaktýr.
Motorda tekleme ya da performans kaybýna
neden olan baþka bir arýzanýn ortaya çýkmasý
durumunda aracýnýzýn bakýmýný zaman
kaybetmeden yaptýrýnýz. Aracýnýzýn bu tür ciddi
bir arýza ile kullanýlmasý, katalitik konvertörün
aþýrý derecede ýsýnmasýna ve dolayýsýyla hem
konvertörün hem de aracýn hasar görmesine
neden olacaktýr.
NOT:
Emisyon kontrol sistemlerine müdahaleye
teþebbüs edilmesinin yasal cezasý vardýr.
Motorun çalýþmasýný da içeren büyük arýzalarýn
neden olduðu normal dýþý durumlarda, ortaya
çýkan hafif yanýk kokusu aðýr ve anormal katalizör
ýsýnmasý olduðunu gösterir. Böyle bir durumla
karþýlaþýrsanýz aracý ve motoru durdurunuz ve
soðumasýný bekleyiniz.
Katalizörde oluþmasý muhtemel bir hasar
olasýlýðýný en aza indirmek için aþaðýdaki
hususlara dikkat ediniz:
l
Araç vitesteyken ve hareket halindeyken
motoru durdurmayýnýz veya ateþlemeyi
kesmeyiniz.
l
Aracý iterek veya çekerek motoru çalýþtýrmaya
uðraþmayýnýz.
l
Arýza teþhis testinde olduðu gibi, buji
kablolarýndan herhangi birisi çýkarýlmýþ olarak
motoru rölantide çalýþtýrmayýnýz veya çok
yüksek rölantide veya arýzalý çalýþma
þartlarýnda motoru uzun süre rölantide
çalýþtýrmayýnýz.
141
Bakým Gerektirmeyen Akü
Bakým gerektirmeyen akü üstü açýlmayacak bir
þekilde kapatýlmýþtýr. Su eklemenize ya da
periyodik bakým gerçekleþtirmenize gerek yoktur.
UYARI!
l
Akü elektrodu yakýcý bir asit çözeltisidir.
Akü elektrodu cildinizi yakabilir ve hatta
kör edebilir. Akü elektrodunun gözünüze,
cildinize veya giysilerinize temas
etmemesine özen gösteriniz. Kýskaçlarý
takarken akünün üzerine eðilmeyiniz.
Gözünüze veya cildinize asit sýçramasý
halinde bölgeyi bol su ile yýkayýnýz.
l
Akü yanýcý ve parlayýcý bir gaz üretmektedir.
Akünün yakýnýna kývýlcým ve ateþle
yaklaþmayýnýz. 12 volttan daha güçlü bir
takviye aküsü veya baþka bir takviye
kaynaðý kullanmayýnýz. Kablo kýskaçlarýnýn
birbirleriyle temas etmesine müsaade
etmeyiniz.
NOT:
Akü bagaj bölmesinde bulunan bir eriþim
kapaðýnýn altýndadýr. Takviye ile çalýþtýrma
için uzak akü kutuplarý motor bölmesinde
bulunmaktadýr.
NOT:
Bu araçtaki akü bir havalandýrma hortumuna
sahiptir ve bu hortumun çýkarýlmamasý ve
sadece ayný tipte bir akü (havalandýrmalý) ile
deðiþtirilmesi gerekir.
l
142
Akü kutup baþlarý, kurþun ve kurþun
bileþikleri ihtiva etmektedir. Akü üzerinde
çalýþtýktan sonra ellerinizi yýkayýnýz.
DÝKKAT!
l
Akü kablolarýný deðiþtirirken pozitif kablonun
pozitif kutup baþýna, negatif kablonun da
negatif kutup baþýna baðlanmasýna özen
gösteriniz. Akü kutup baþlarý pozitif (+) ve
negatif (-) iþaretleriyle belirtilmekte, bu
iþaretler akü kutusunun üzerinde de yer
almaktadýr. Kablo kelepçeleri kutup
baþlarýna sýkýca takýlmalý ve oksitlenmiþ
olmamalýdýr.
l
Aküye araç üzerinde “hýzlý þarj” yapýlacaksa
þarj cihazýný aküye baðlamadan önce akü
kablolarýnýn ikisini de sökünüz. “Hýzlý þarj”
cihazýný motoru çalýþtýrmak için
kullanmayýnýz.
Klima
Mümkün olan en iyi performansý elde etmek için
sýcak havalar baþlarken klimanýn bakým onarýmý
Yetkili Servis tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Bu
bakým onarým sýrasýnda kondensör kanatçýklarý
temizlenmeli ve bir performans testi yapýlmalýdýr.
Bu sýrada tahrik kayýþý gerginliði de kontrol
edilmelidir.
UYARI!
l
l
Klima sisteminizde sadece üretici tarafýndan
onaylanmýþ soðutma gazlarý ve kompresör
yaðlarýný kullanýnýz. Onaylanmamýþ bazý
soðutma gazlarý yanýcýdýr ve parlayarak sizi
yaralayabilir. Diðer onaysýz soðutma gazlarý
veya yaðlar sistemin arýzalanmasýna ve
pahalý onarýmlara neden olabilir.
Klima sisteminde yüksek basýnçlý soðutma
gazý bulunmaktadýr. Ýnsanlarýn ve sistemin
zarar görme riskini azaltmak için soðutma
gazý eklenmesi iþlemi ve hatlarýn
sökülmesini gerektiren onarým iþlemleri
deneyimli teknisyenler tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir.
Soðutma Gazýnýn Geri Kazanýlmasý ve Geri
Dönüþümü
R-134a Klima Soðutma Gazý Çevre Koruma
Ajansý tarafýndan onaylanmýþ ve ozon tabakasýna
zarar vermeyen bir hidroflorokarbondur (HFC).
Ancak üretici klima bakým ve onarýmýnýn yetkili
servis veya geri kazaným ve geri dönüþüm
donanýmýna sahip diðer servisler tarafýndan
gerçekleþtirilmesini tavsiye etmektedir.
NOT:
Klima sistemlerinin üretici tarafýndan
onaylanmayan Klima Sistemi Contalarý,
Sýzýntý Önleyici Ürünler, Keçe Bakým Ürünleri,
Kompresör Yaðlarý ve Soðutucu Gazlarý
tarafýndan kirletilmesi, klima sistemi
garantisini geçersiz kýlar.
Klima Hava Filtresi
Filtre kaputun altýndaki temiz hava giriþinde,
havalandýrma ýzgarasýnýn yolcu tarafýnda
çýkarýlabilir bir panelin arkasýnda, ön cam
sileceklerinin yanýndadýr. Yeni bir filtre takarken
doðru yerleþtirmeye dikkat ediniz. Filtreyi
deðiþtirmek için tespit klipslerine bastýrarak
havalandýrma ýzgarasýndaki eriþim kapaðýný
çýkarýnýz. Filtre adaptöründeki kapaðý ileri ve
aþaðý itip kullanýlmýþ filtreyi çýkarýnýz. Oklar akýþ
yönünü, yani aracýn arka tarafýný gösterecek
þekilde yeni filtreyi takýnýz (filtre üzerindeki
metinler ve oklarla belirtilmektedir).
Tavsiye edilen klima filtresi deðiþtirme
aralýklarý için bu kýlavuzun “Bakým
Programlarý” bölümüne bakýnýz.
Hidrolik Direksiyon – Hidrolik Kontrolü
Direksiyon hidroliði seviyesinin belli bir aralýkla
kontrol edilmesine gerek yoktur. Direksiyon
hidroliði sadece bir kaçak þüphesi olduðunda,
anormal sesler geldiðinde ve/veya sistem
beklenen düzeyde çalýþmadýðýnda kontrol
edilmelidir. Direksiyon hidroliði kontrolünü
DaimlerChrysler bayinize danýþarak yaptýrýnýz.
UYARI!
Hareketli motor parçalarýnýn zarar vermemesi
ve doðru deðerlerin elde edilmesi için hidrolik
seviyesi düz bir zeminde ve motor kapalý
durumda kontrol edilmelidir. Aþýrý
doldurmayýnýz. Sadece üretici tarafýndan
tavsiye edilen direksiyon hidroliðini kullanýnýz.
Gerektiði takdirde yeterli düzeye kadar sývý
ekleyiniz. Temiz bir bezle sývý dökülen yüzeyleri
siliniz. Doðru sývý için Önerilen Sývýlar, Yaðlar
ve Orijinal Parçalar bölümüne bakýnýz.
Ön ve Arka Süspansiyon Mafsallarý
Diðer bakýmlar gerçekleþtirilirken süspansiyon
mafsallarý harici kaçak ve hasara karþý kontrol
edilmelidir.
Direksiyon Baðlantý Kolu
Diðer bakýmlar gerçekleþtirilirken rot baþý
mafsallarý harici kaçak ve hasara karþý kontrol
edilmelidir.
Gövdenin Yaðlanmasý
Kilitler ve koltuk kýzaklarý, kapýlar ve bagaj kapaðý
ve kaput menteþeleri gibi gövde baðlantý
mekanizmalarý sessiz ve yumuþak bir þekilde
çalýþmalarýnýn saðlanmasý ve pasa ve aþýnmaya
karþý korunmalarý amacý ile düzenli olarak
143
yaðlanmalýdýr. Herhangi bir yaðlamadan önce
ilgili parçalar toz ve çakýldan temizlenmeli,
yaðlamadan sonra fazla yað ve gres alýnmalýdýr.
Düzgün çalýþmalarý için kaput menteþelerine de
özellikle dikkat edilmelidir. Kaput altýnda baþka
bakýmlar gerçekleþtirirken kaput mandalý, açma
mekanizmasý ve emniyet mandalý temizlenmeli
ve yaðlanmalýdýr.
Dýþ kilit silindirleri yýlda iki defa, tercihen
sonbaharda ve ilkbaharda yaðlanmalýdýr.
Doðrudan kilit silindirine Mopar® Kilit Silindiri
Yaðý gibi yüksek kaliteli bir yaðdan az bir miktar
uygulayýnýz.
Ön Cam Silecek Lastikleri
Silecek lastiklerinin kenarlarý ve ön cam periyodik
olarak bir sünger veya yumuþak bir bez ve
aþýndýrýcý olmayan bir temizlik maddesi ile
temizlenmelidir. Bu, birikmiþ tuz ve tozu
temizleyecektir.
Sileceklerin kuru cam üzerinde uzun süre
çalýþmasý silecek lastiklerinin bozulmasýna yol
açabilir. Kuru bir ön camdan tuz ve kiri
temizlemek için silecekleri kullanýrken her zaman
yýkama suyu kullanýnýz.
Cam sileceklerini camdaki buðulanmayý ve
buzlanmayý gidermek amacý ile kullanmamaya
çalýþýnýz. Silecek lastiklerinin motor yaðý ve
benzin gibi petrol türevlerine temas etmemelerine
özen gösteriniz.
144
Ön Cam/Ön Far Yýkayýcýlarý - Eðer
Mevcutsa
Ön far yýkayýcýlarý ile ön cam yýkayýcýsýnýn sývý
haznesi ortaktýr. Bu hazne motor bölmesinin ön
kýsmýnda bulunmaktadýr. Sývý seviyesi düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Hazneye ön cam
yýkayýcý solventi (radyatör antifrizi deðil) doldurup,
artýk sularý temizlemek için sistemi birkaç saniye
çalýþtýrýnýz.
Düþük Cam Yýkama Sývý Seviyesi Lambasý
yandýðýnda cam yýkama sývý haznesi bir galon
sývý alabilir.
Egzos Sistemi
Aracýn içerisine karbon monoksit gazý girmesini
önlemenin en iyi yolu, egzos sisteminin saðlam
ve bakýmlý durumda olmasýný saðlamaktýr.
Egzos sisteminin sesinin deðiþtiðini fark etmeniz,
aracýn içine egzos dumaný girmesi ya da aracýn
alt veya arka kýsmýnýn hasar görmesi durumunda,
komple egzos sisteminin ve kýrýlmýþ, hasar
görmüþ, bozulmuþ ya da yerinden oynamýþ
parçalarýn civarýndaki bölgelerin uzman bir
teknisyen tarafýndan kontrol edilmesini
saðlayýnýz. Arasý açýlmýþ ek yerleri ve gevþek
baðlantý noktalarý, egzos dumanýnýn, aracýn
içerisine sýzmasýna yol açabilir. Araç yaðlama
veya motor yaðý deðiþimi iþlemleri için lifte
kaldýrýldýðýnda egzos sistemini de kontrol etmeyi
alýþkanlýk haline getiriniz. Gerektiði takdirde
deðiþtiriniz.
UYARI!
Egzos gazlarý hasta edebilir veya öldürebilir.
Egzos gazlarý renksiz ve kokusuz karbon
monoksit gazý içermektedir. Bu gazýn
solunmasý bilincinizi kaybetmenize ve
zehirlenmenize neden olabilir. Karbon
monoksit solumamak için yukarýda açýklanan
güvenlik tavsiyelerini takip ediniz.
Soðutma Sistemi
Kontrol
UYARI!
l Radyatör soðutma fanýnýn yakýnýnda
çalýþýrken fan motoru kablosunun
baðlantýsýný ayýrýnýz veya kontak anahtarýný
OFF (Kapalý) konumuna getiriniz. Sýcaklýða
baðlý olarak çalýþan fan, kontak anahtarý
ON (Açýk) konumunda iken her an devreye
girebilir.
l Radyatörden fýþkýran sýcak su veya buhar
ciddi bir þekilde yaralanmanýza neden
olabilir. Motor kaputunun altýndan buhar
çýktýðýný görür veya duyarsanýz radyatör
soðuyana kadar motor kaputunu
açmayýnýz. Radyatör sýcakken soðutma
sisteminin basýnçlý kapaðýný asla açmaya
çalýþmayýnýz.
Soðutma Sývýsýnýn Kontrolü
Soðutma sývýsýnýn koruyucu özelliðini muhafaza
edip etmediðini her 12 ayda bir (dondurucu
soðuklarýn yaþandýðý bölgelerde bu soðuklar
baþlamadan önce) kontrol ediniz. Soðutma sývýsý
kirli ve paslý bir görünüme sahipse soðutma
sistemi boþaltýlmalý, temizlenmeli ve yeni
soðutma sývýsý doldurulmalýdýr. Klima
kondensörünün önünde böcek, yaprak vb.
olmamasýna özen gösteriniz. Kirli ise bir bahçe
hortumu ile kondensörün ön tarafýndan aþaðýya
diklemesine basýnçlý olmayan su tutarak
temizleyiniz.
Soðutma sistemi hortumlarýnda gevreme,
çatlama, yýrtýlma, kesik olup olmadýðýný ve kap
ve radyatör baðlantýlarýn sýkýlýðýný kontrol ediniz.
Tüm sistemde kaçak olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
Motor normal çalýþma sýcaklýðýnda iken (ancak
çalýþýr durumda deðilken) radyatör tahliye
musluðundan bir miktar soðutma sývýsý
boþaltarak soðutma sývýsý basýnçlý kapaðýnýn
vakum sýzdýrmazlýðýný kontrol ediniz. Kapak
sýzdýrmazlýk saðlýyorsa genleþme kabýndan
soðutma sývýsý (antifriz) akmaya baþlayacaktýr.
SOÐUTMA SÝSTEMÝ SICAKKEN BASINÇLI
KAPAÐI ÇIKARTMAYINIZ.
Soðutma Sistemi – Boþaltma, Temizleme ve
Tekrar Doldurma
Soðutma sistemi ilgili bakým programýnda
belirtilen aralýklarla boþaltýlmalý, temizlenmeli ve
yeniden doldurulmalýdýr.
Soðutma sývýsýnýn kirli olmasý ve büyük miktarda
tortu içermesi durumunda sistemi güvenilir bir
soðutma sistemi temizleme maddesi ile
temizleyiniz. Tüm tortulardan ve kimyasal
maddelerden arýndýrmak için iyice durulayýnýz.
Eski antifrizi uygun þekilde atýnýz.
Soðutma Sývýsý Seçimi
Sadece üretici tarafýndan tavsiye edilen soðutma
sývýsýný kullanýnýz. Doðru soðutma sývýsý için
Önerilen Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
bölümüne bakýnýz.
DÝKKAT!
Soðutma sývýlarýna, HOAT olarak
tanýmlanandan baþka tip soðutma sývýsý
karýþtýrýlmasý, motorun hasar görmesine ve
korozyondan korunmanýn azalmasýna neden
olabilir. HOAT kapsamýnda olmayan bir
soðutma sývýsý acil durumda soðutma
sistemine konulursa, en kýsa zamanda
öngörülen soðutma sývýsý ile deðiþtirilmelidir.
Sadece normal su veya sadece alkol esaslý
antifriz ürünleri kullanmayýnýz. Ýlave pas
geciktiriciler veya paslanmayý önleyen ürünler
kullanmayýnýz. Bunlar radyatör soðutma sývýsý
ile uyumlu olmayabilir ve radyatörü týkayabilir.
Bu araç Propilen Glikol esaslý soðutma sývýlarý
ile kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr.
Propilen Glikol esaslý soðutma sývýlarýnýn
kullanýlmasý tavsiye edilmez.
Soðutma Sývýsý Eklenmesi
Aracýnýzda bakým aralýklarýnýn uzatýlmasýný
saðlayan geliþtirilmiþ bir motor soðutma sývýsý
kullanýlmaktadýr. Bu soðutma sývýsýnýn
deðiþtirmeye gerek kalmadan azami 5 yýl süreyle
ya da 100.000 km boyunca kullanýlmasý
mümkündür. Bu uzun bakým aralýðýný
kýsaltmamak için aracýnýzýn hizmet ömrü boyunca
ayný tip soðutma sývýsýný kullanmanýz büyük bir
önem taþýmaktadýr. Lütfen Hibrit Organik Katký
Teknolojisi (HOAT) soðutma sývýsý kullanýmýna
yönelik bu önerileri inceleyiniz.
145
Soðutma sývýsý ilave edilirken veya sistem tekrar
doldurulurken asgari %50 oranýnda önerilen
Mopar Antifrizi /Soðutma Sývýsý 5 Yýl /100.000
Mil Formüllü HOAT (Hibrit Organik Katký
Teknolojisi) ile su karýþýmý kullanýlmalýdýr. Hava
sýcaklýðýnýn -37ºC’den düþük olmasý bekleniyorsa
daha yüksek konsantrasyon oranlarý (%70’yi
aþmamak üzere) kullanýlmalýdýr.
Su/antifriz karýþýmýný hazýrlarken sadece
damýtýlmýþ veya iyondan arýndýrýlmýþ yüksek
safiyette su kullanýnýz. Düþük kaliteli su
kullanýlmasý, motor soðutma sisteminin
korozyona karþý saðladýðý korumanýn etkinliðini
azaltacaktýr.
Aracýn, kullanýldýðý bölgedeki genel hava
koþullarýna uygun þekilde donmaya karþý
korunmasý, araç sahibinin sorumluluðundadýr.
NOT:
Soðutma sývýlarýnýn karýþtýrýlarak kullanýlmasý,
soðutma sývýsýnýn hizmet ömrünü kýsaltacak
ve soðutma sývýsýnýn daha sýk deðiþtirilmesine neden olacaktýr.
Soðutma Sývýsý Basýnçlý Kapaðý
Soðutma sývýsý kaybýnýn önlenmesi ve soðutma
sývýsýnýn taþma deposundan soðutma sývýsý
genleþme kabýna geri dönüþünün saðlanmasý
için soðutma sývýsý basýnçlý kapaðý sýkýca
kapatýlmalýdýr. Soðutma sývýsý basýnçlý kapaðý
kontrol edilmeli ve sýzdýrmaz yüzeylerde yabancý
maddeler birikmiþse iyice temizlenmelidir.
146
UYARI!
l Soðutma sývýsý basýnçlý kapaðýnýn üzerinde
yer alan “DO NOT OPEN HOT”
(“SICAKKEN AÇMAYINIZ”) ibaresi bir
emniyet önlemi olarak yazýlmýþtýr. Motor
hararet yaptýðýnda soðutma sistemine asla
soðutma sývýsý ilave etmeyiniz. Hararet
yapmýþ bir motoru soðutmak için soðutma
sývýsý basýnçlý kapaðýný gevþetmeyiniz ve
çýkarmayýnýz. Isý, soðutma sisteminde
basýnç oluþumuna neden olmaktadýr.
Haþlanma ve yaralanma riskini önlemek
için sistem sýcakken veya basýnç altýnda
iken soðutma sývýsý basýnçlý kapaðýný asla
açmayýnýz.
l Aracýnýz için öngörülen basýnçlý kapak dýþýnda
bir kapak kullanmayýnýz. Aksi takdirde
yaralanabilir ve motorun hasar görmesine
neden olabilirsiniz.
Kullanýlmýþ Motor Soðutma Sývýsýnýn Atýlmasý
Etilen glikol bazlý soðutma sývýsý, yasal
düzenlemelere uygun þekilde atýlmasý gereken
bir maddedir. Bu maddenin ne þekilde atýlmasý
gerektiði konusunda bilgi almak için ilgili
belediyeye baþvurunuz. Çocuklar ve hayvanlar
tarafýndan yutulmasýný önlemek için etilen glikol
bazlý soðutma sývýsýný aðzý açýk kaplarda
muhafaza etmeyiniz ve yerde birikinti
oluþturmasýna olanak saðlamayýnýz. Çocuklar
tarafýndan yutulmasý halinde hemen doktor
çaðýrýnýz. Yere dökülen sývýlarý derhal temizleyiniz.
Soðutma Sývýsý Seviyesi
Soðutma sývýsý þiþesi sayesinde sývý seviyesinin
yeterli olup olmadýðý kolayca görülebilir. Motor
kapalý ve soðuk iken soðutma sývýsý seviyesi
þiþe üzerinde belirtilen aralýkta olmalýdýr.
Normal koþullar altýnda radyatör tamamen dolu
kalacaktýr. Bu nedenle soðutma sývýsý donma
noktasýnýn kontrol edilmesi ya da soðutma
sývýsýnýn deðiþtirilmesi dýþýndaki nedenlerle
radyatör kapaðýnýn açýlmasýna gerek yoktur. Bu
durumu lütfen servis görevlisine açýklayýnýz.
Motor soðutma sývýsý sýcaklýðýnda bir anormallik
yaþanmadýðý müddetçe soðutma sývýsý genleþme
kabýnýn ayda bir kez kontrol edilmesi yeterli
olacaktýr.
Ýlave soðutma sývýsý gerektiðinde genleþme
kabýna eklenmelidir. Aþýrý doldurmayýnýz.
Hatýrda Tutulmasý Gereken Noktalar
NOT:
Birkaç kilometre yol aldýktan sonra motoru
durduðunuzda motor bölmesinin ön
kýsmýndan buhar çýktýðýný görebilirsiniz. Bu
durum yaðmur, kar ve yüksek rutubet
nedeniyle radyatörde oluþan nemin,
termostat açýldýðýnda radyatöre giren sýcak
hava nedeniyle buharlaþmasýnýn normal
sonucudur.
Motor bölmesinde yapacaðýnýz kontrol
sonucunda radyatörde veya hortumlarda bir
kaçak belirtisine rastlamadýðýnýz takdirde aracýnýzý
güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Motor
bölmesinden çýkan buhar bir süre sonra
kaybolacaktýr.
l Soðutma sývýsý genleþme kabýný aþýrý seviyede
doldurmayýnýz.
l Radyatördeki ve genleþme kabýndaki soðutma
sývýsýnýn donma noktasýný kontrol ediniz. Antifriz
eklenmesi gerekiyorsa, genleþme kabýnda
bulunan sývý da donmaya karþý korunmalýdýr.
l Sisteme sýk sýk soðutma sývýsý ilave etmeniz
gerekiyorsa soðutma sisteminde basýnçlý
kaçak testi yapýlmasý gerekmektedir.
l Motorunuzun alüminyum parçalarýnýn
korozyona karþý etkili bir þekilde korunabilmesi
için soðutma sývýsýnýn (asgari) % 50 HOAT
motor soðutma sývýsý (asgari olarak) ile
damýtýlmýþ su konsantrasyonuna sahip olmasý
gerekmektedir.
l Radyatör ve soðutma sývýsý genleþme kabý
hortumlarýnýn kývrýlýp bükülmediklerinden emin
olunuz.
l Radyatörün ve klima kondensörünün önünü
temiz tutunuz.
l Termostatýn ayarýný yaz ve kýþ aylarýna göre
deðiþtirmeyiniz. Pek olasý olmamakla birlikte
termostatýn deðiþtirilmesi gerektiði takdirde
SADECE uygun tipte termostat takýnýz. Diðer
tipler yetersiz soðutma performansýna neden
olabilir.
Hortumlar ve Vakum/Yakýt Buharý
Hatlarý
Hortumlarýn ve plastik borularýn yüzeylerinin
yüksek ýsýdan ve mekanik etkenlerden etkilenmiþ
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Sert ya da
yumuþak bölgeler, lastiðin gevremesi, çatlaklar,
kesikler, yýrtýklar, aþýnma ve aþýrý þiþme, lastiðin
deforme olduðunu göstermektedir.
Egzos manifoldu gibi ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda
bulunan hortumlara bilhassa dikkat ediniz.
Hortumlarýn güzergahlarý boyunca, aþýrý ýsý veya
mekanik aþýnma nedeniyle hasar görmelerine
neden olabilecek ýsý kaynaklarýna ve hareketli
parçalara temas etmediklerinden emin olmak
için hortum güzergahlarýný kontrol ediniz.
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlarýn
erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin
olunuz.
Hortum baðlantýlarýnýn yapýldýðý kelepçe ve
kaplinlerin sýký olduðundan ve sýzýntý
yapmadýklarýndan emin olunuz.
Arýzaya neden olabilecek en ufak bir aþýnma
veya hasar görüldüðünde bu parçalar derhal
deðiþtirilmelidir.
Frenler
Fren sisteminin performansýný korumasý için tüm
fren sistemi parçalarý periyodik olarak kontrol
edilmelidir. Önerilen servis aralýklarý bu kýlavuzun
Bakým Programlarý bölümünde bulunabilir.
UYARI!
Fren pedalýna devamlý basýlarak aracýn
sürülmesi, frenlerin tutmamasýna ve kaza
yapmanýza neden olabilir. Ayaðýnýzýn devamlý
fren pedalýnýn üzerinde durmasý frenlerin aþýrý
þekilde ýsýnmasýna, fren balatalarýnýn anormal
derecede aþýnmasýna ve fren sisteminin hasar
görmesine neden olacaktýr. Acil durumlarda
fren sisteminden tam randýman
alamayabilirsiniz.
Fren ve Hidrolik Direksiyon Sistemi
Hortumlarý
Periyodik bakým sýrasýnda hortumlarýn ve plastik
borularýn yüzeylerinin yüksek ýsýdan ve mekanik
etkenlerden etkilenmiþ olup olmadýðýný kontrol
ediniz. Sert ve gevrek bölgeler, çatlaklar, kesikler,
yýrtýklar, aþýnma ve aþýrý þiþme, lastiðin deforme
olduðunu göstermektedir.
Egzos manifoldu gibi ýsý kaynaklarýnýn yakýnýnda
bulunan hortum yüzeylerine bilhassa dikkat
ediniz.
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlarýn
erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin
olunuz.
Hortum baðlantýlarýnýn yapýldýðý kelepçe ve
kaplinlerin sýký olduðundan ve sýzýntý
yapmadýklarýndan emin olunuz.
147
NOT:
Fabrika montaj hatlarýnda, hortumlarýn
kaplinlere kolayca takýlmasýný saðlamak
amacý ile motor yaðý, direksiyon hidroliði ve
fren hidroliði gibi sývýlarýn kullanýlmasý yaygýn
bir uygulamadýr. Dolayýsýyla hortum baðlantý
noktalarýnda göreceðiniz yað izleri mutlak
bir sýzýntý belirtisi olarak algýlanmamalýdýr.
Hortumu kaçak nedeniyle deðiþtirmeden
önce sistem basýnç altýnda iken (araç
çalýþýrken) gerçekten sýzýntý olup olmadýðýný
kontrol ediniz.
NOT:
Tüm fren bakým iþlemleri ve yað deðiþimleri
sýrasýnda fren hortumlarý kontrol edilmelidir.
Hidrolik fren hortumlarýnda yüzey çatlaklarý,
sýyrýlma ve aþýnmýþ noktalar olup olmadýðýný
kontrol ediniz. Herhangi bir belirti bulunduðu
takdirde hortum derhal deðiþtirilmelidir! Bu
gibi durumlardan dolayý hortum patlayabilir.
UYARI!
Yýpranmýþ fren hortumlarý patlayarak frenlerin
tutmamasýna neden olabilir. Bu durum kaza
yapmanýza yol açabilir. En ufak bir çatlak,
sýyrýlma ya da aþýnma tespit ettiðiniz takdirde
fren hortumunu derhal deðiþtiriniz.
148
Fren Hidrolik Seviyesi Kontrolü
Motor bölmesinde bakým iþlemleri yapýlýrken
fren ana merkez silindiri hidrolik seviyesi de
kontrol edilmelidir. Fren sistemi uyarý lambasý
sistem arýzasý belirttiðinde fren ana merkez
silindiri hidrolik seviyesi derhal kontrol edilmelidir.
Kapaðýný açmadan önce fren ana merkezi
silindirinin üst kýsmýný iyice temizleyiniz. Hidrolik
miktarýný ana merkez haznesinin yan tarafýndaki
“FULL” (Dolu) iþaretinin üst kýsmýna getirmek
için hidrolik ilave ediniz.
Fazla doldurma tavsiye edilmemektedir,
sistemde kaçaða neden olabilir.
Hidrolik miktarýný hidrolik haznesinin üzerinde
belirtilen seviyeye getirmek için hidrolik ilave
ediniz. Disk frenlerde fren balatalarý aþýndýkça
hidrolik seviyesi düþecektir. Ancak düþük hidrolik
seviyesi kaçak nedeniyle ortaya çýkabilir ve
kontrol edilmesi gerekebilir.
Sadece üretici tarafýndan tavsiye edilen fren
hidroliðini kullanýnýz. Doðru hidrolik tipi için
Önerilen Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
bölümüne bakýnýz.
UYARI!
l Fren hidroliði haznesinin fazla doldurulmasý
fren hidroliðinin sýcak motor parçalarý
üzerine dökülmesine ve fren hidroliðinin
alev almasýna neden olabilir.
l Ýlk kaynama noktasý tavsiye edilen MOPAR
DOT 3 ürününden düþük olan veya teknik
özellikleri belli olmayan bir fren hidroliði
uzun süreli sert frenlerde frenlerinizin
aniden boþalmasýna ve kaza yapmanýza
neden olabilir.
Fren sistemine yabancý maddelerin ve nemin
girmesini önlemek için sadece sýkýca kapatýlmýþ
kutularda muhafaza edilen fren hidroliði
kullanýnýz.
DÝKKAT!
Fren hidroliðine petrol bazlý sývýlarýn
karýþmasýna izin vermeyiniz, aksi takdirde
keçe hasar görebilir. Bu durum frenlerin
kýsmen veya tamamen arýzalanmasýna neden
olabilir.
Yakýt Sistemi Hortumlarý
Elektronik Yakýt Püskürtmeli yüksek basýnçlý
yakýt sistemleri yeterli sýzdýrmazlýk ve bozulmuþ
benzine karþý koruma saðlanmasý için farklý
malzeme özelliklerine sahip hortumlar ve kolay
geçme tespit elemanlarýna sahiptir.
Yakýt sistemiyle ilgili bakým ve onarýmlarda
sadece üreticinin belirttiði hortumlarý ve kolay
geçme tespit elemanlarýný ya da malzeme ve
özellik olarak eþdeðerlerini kullanmanýz tavsiye
edilir. Bakým sýrasýnda çýkarýlan hasarlý
hortumlarýn veya kolay geçme tespit
elemanlarýnýn deðiþtirilmesi þarttýr. Kolay geçme
tespit elemanlarýnýn düzgün takýlmasýna ve tam
tespit edilmesine özen gösterilmelidir. Bakým
için yetkili servisinize baþvurunuz.
Otomatik Þanzýman
Þanzýman Yaðý Seviye Kontrolü
Otomatik þanzýman yaðý seviyesinin düzenli
olarak kontrol edilmesine gerek yoktur. Bu
nedenle seviye kontrol çubuðu
kullanýlmamaktadýr.
DÝKKAT!
Üretici tarafýndan önerilen þanzýman yaðý
dýþýnda bir yað kullanýlmasý, þanzýmanýn vites
deðiþtirme kalitesinin düþmesine ve/veya tork
konvertörünün titreþimli çalýþmasýna neden
olabilir. Üretici tarafýndan önerilen þanzýman
yaðý dýþýnda bir yað kullanýlmasý þanzýman
yaðý ile yað filtresinin daha sýk deðiþtirilmesine
yol açabilir. Aracýnýzda kullanmanýz gereken
þanzýman yaðý hakkýnda bilgi için Önerilen
Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar bölümüne
baþvurunuz.
Þanzýman Yaðý ve Filtre Deðiþimi
Otomatik þanzýman yaðý ve filtresi her 100.000
km’de deðiþtirilmelidir.
Tüm Tekerleklerden Çekiþ Sistemi –
Eðer Mevcutsa
Tüm tekerleklerden çekiþ sistemi bir Güç
aktarma Ünitesinden ve Ön Diferansiyelden
oluþmaktadýr. Bu aksamýn dýþ yüzeylerinde sývý
kaçaðý kontrolü yapýlmalýdýr. Tespit edilen
kaçaklar derhal giderilmelidir.
DÝKKAT!
Þanzýman yaðý seviyesi fabrikada
ayarlanmaktadýr ve normal çalýþma koþullarý
altýnda ayarlanmasýna gerek yoktur. Þanzýman
yaðý kaçaðý halinde derhal yetkili servisinize
baþvurunuz. Þanzýman ciddi hasar görebilir.
Yetkili servisiniz þanzýman yaðý seviyesini
doðru bir þekilde ayarlayacak aletlere sahiptir.
Þanzýman yaðý kaybý ya da vites deðiþtirme
arýzasý durumunda þanzýman yaðý seviyesini
yetkili servisinize kontrol ettiriniz.
149
Güç aktarma ünitesinin dolum tapasý arka
yuvada, çýkýþ milinin yakýnýnda bulunmaktadýr.
Sývý seviyesi, arka yuvanýn ortasýnda bulunan
servis tapasý yardýmýyla kontrol edilebilir. Sývý
seviyesi deliðin alt kýsmý ile ayný hizada olmalýdýr.
Ön diferansiyel dolum tapasý ise, dýþ kapak
üzerinde, aks mili baðlantý noktasýnýn yakýnýnda
bulunmaktadýr. Sývý seviyesini kontrol etmek için
tapayý sökünüz. Sývý seviyesi deliðin alt kýsmý
ile ayný hizada veya biraz aþaðýda olmalýdýr.
Yað deðiþtirme aralýðý
Yað deðiþimi aþaðýda belirtilen þekilde
yapýlmalýdýr:
Normal kullaným : Yaðýn deðiþtirilmesine gerek
yoktur.
Aðýr koþullarda kullaným
Ön Diferansiyel : Yaðýn deðiþtirilmesine gerek
yoktur.
Güç Aktarma Ünitesi: 77 000 km
Aðýr koþullarda kullanýmýn tanýmý aþaðýda
yapýlmýþtýr:
1. Aracýn toplam kullaným süresinin % 50’den
fazlasýnýn, düzenli bir þekilde, yoðun þehir içi
trafiði ya da yol inþaatý gibi koþullarda 45
dakikadan daha uzun süreyle kesintisiz olarak
dur kalk þeklinde geçmesi
2. Aracýn 45 dakikadan daha uzun süreyle
kesintisiz olarak polis, taksi, limuzin, ticari amaçlý
veya römork çekme amacýyla düzenli olarak
kullanýmý.
150
Ön ve Arka Tekerlek Rulmanlarý
Ön ve arka tekerlek rulmanlarý kapalý tasarýma
sahiptir. Bu parçalarda düzenli bakým
gerçekleþtirilmesine gerek yoktur.
Kaporta/Boya Bakýmý ve Korozyona
Karþý Koruma
Gövdenin ve Boyanýn Korozyondan
Korunmasý
Araç boyasýnýn bakýmý için yapýlmasý gereken
iþlemler, aracýn bulunduðu bölgenin coðrafi
konumuna ve kullaným tarzýna göre deðiþir. Kýþýn
kar ve buz mücadelesi için yollara dökülen ve
baþka mevsimlerde de aðaçlara ve yol
yüzeylerine püskürtülen kimyasal maddeler,
aracýnýzdaki metal parçalarda aðýr korozyona
neden olur. Aracýnýzýn açýkta park edilerek
havadaki pisliklere maruz kalmasý, üzerinde
gittiði yol yüzeyleri, aþýrý sýcak veya soðuk hava
ve diðer aðýr koþullar aracýn boyasý, metal
kaplamasý ve gövde altý korumasýna olumsuz
etki yapacaktýr.
Aþaðýdaki bakým tavsiyelerini uygulayarak
aracýnýza en üst seviyede korozyon dayanýmý
saðlayabilirsiniz.
Korozyonun Nedenleri Nelerdir?
Korozyon, aracýnýzdaki boyanýn ve koruyucu
kaplamalarýn bozulmasýna ve dökülmesine
neden olur.
Korozyonun baþlýca nedenleri þunlardýr:
Yol üzerinde tuz, kir ve rutubet birikmesi.
Taþ ve çakýl darbesi.
l Böcekler, aðaç öz suyu ve reçinesi.
l Deniz kenarýndaki havada bulunan tuz.
l Atmosferik olaylar/endüstriyel kirlilik.
Yýkama
l Aracýnýzý düzenli aralýklarla yýkayýnýz. Aracýnýzý
daima gölgede, yumuþak araba yýkama
sabunu kullanarak yýkayýnýz ve temiz suyla
iyice durulayýnýz.
l Aracýnýzda böcekler, aðaç öz suyu veya diðer
kalýntýlar birikmiþse, en kýsa zamanda yýkayýnýz.
l Mopar oto cilasý kullanarak yol filmini ve lekeleri
temizleyiniz ve aracýnýzý parlatýnýz. Boyayý
çizmemeye dikkat ediniz.
l Boyanýn parlaklýðýný alacak ve boya tabakasýný
inceltecek aþýndýrýcý maddeler ve cila makinesi
kullanmayýnýz.
l
l
DÝKKAT!
Metal ve boyalý yüzeyleri çizebilecek, çelik
örgü veya cila makinesi gibi aþýndýrýcý ve
kuvvetli temizleme malzemeleri kullanmayýnýz.
Özel Bakým
l Aracýnýzý tuzlu ve tozlu yollarda veya deniz
kýyýsýnda kullanýyorsanýz, altýný ayda en az bir
kez yýkatýnýz.
l Kapýlarýn, esnek panelin ve bagaj kapaðýnýn
alt kenarlarýndaki tahliye deliklerinin temiz ve
açýk tutulmasýna dikkat ediniz.
l Boyada taþ izi veya çizik görürseniz, derhal
rötuþ yaptýrýnýz. Böyle bir onarýmýn bedeli
kullanýcý tarafýndan ödenir.
l Aracýnýzýn boyasýnýn ve koruyucu astarýnýn bir
kaza nedeniyle hasar görmesi durumunda
aracýnýzýn onarýmýný mümkün olduðu kadar
çabuk yaptýrýnýz. Bu tür onarým giderleri araç
sahibine aittir.
l Korozyonu önlemek amacý ile tüm jantlar ve
jant kapaklarýný (özellikle alüminyum ve krom
kaplama jantlarý) düzenli olarak yumuþak
þampuanla yýkayýnýz. Birikmiþ toprak
parçalarýný çýkarmak için aþýndýrýcý olmayan
ve asit içermeyen bir temizlik maddesi
kullanýnýz. Zýmpara kaðýdý, çelik örgü, sert
fýrça ve metal cilasý kullanmayýnýz. Sadece
Mopar temizlik maddelerinin kullanýmý tavsiye
edilmektedir. Jantýn koruyucu katmanýna zarar
verebilecek asit solüsyonlarý ve sert kýllý fýrçalar
kullanan otomatik oto yýkama makinelerine
girmeyiniz.
l Kimyasal maddeler, gübre, buz çözücü tuz
gibi özel maddeler taþýrken bu maddelerin
çok iyi paketlenmiþ olmasýna ve sýzýntý
yapmamasýna özen gösteriniz.
l Aracýnýzý çoðunlukla çakýllý yollarda
kullanýyorsanýz, her tekerleðin arkasýna çamur
ve taþtan koruyan paçalýklar takýnýz.
l Mopar rötuþ boyasý kullanarak en kýsa
zamanda çiziklere rötuþ yapýnýz. Aracýnýza
uyan renkteki rötuþ boyasý yetkili servisinizde
mevcuttur.
Kabin Ýçi Bakýmý
Kumaþ döþemeleri ve paspaslarý temizlemek
için Mopar Kumaþ Döþeme Temizleyicisi
kullanýnýz.
Ýç döþemeler önce nemli bir bez, sonra nemli
bir bez ve yumuþak bir deterjan ve gerçekten
gerektiði takdirde MOPAR Vinil Temizleyicisi ile
temizlenmelidir. Sert temizleyiciler veya Armorall
kullanmayýnýz. Vinil döþemeleri temizlemek için
Mopar Vinil Temizleyicisi kullanýnýz.
Mopar Total Clean ürünü deri döþemeler için
özellikle tavsiye edilmektedir.
Deri döþemeler en iyi þekilde nemli bir bezle
düzenli olarak silinerek korunmaktadýr. Deri
üzerinde aþýndýrýcý etki yaparak deriye hasar
verebilecek küçük toz parçacýklarý derhal nemli
bir bezle silinmelidir. Ýnatçý lekeler Mopar Total
Clean ve yumuþak bir bez yardýmýyla kolayca
temizlenebilmektedir. Deri döþemenin herhangi
bir sývý ile ýslatýlmamasýna özen gösteriniz. Deri
döþemeyi temizlemek için cila maddesi, yað,
temizleme sývýsý, solvent, deterjan veya
amonyaklý temizlik maddesi kullanmayýnýz.
Derinin orijinalliðini korumak amacý ile deri
koruyucu kullanmanýza gerek yoktur.
UYARI!
Temizlik amacý ile uçucu solvent
kullanmayýnýz. Parlayýcý özelliðe sahip olan
bu maddeler kapalý alanlarda kullanýldýklarý
takdirde solunum sistemine zarar
verebilmektedir.
Cam Yüzeyler
Tüm cam yüzeyler piyasadan temin
edebileceðiniz ev tipi cam temizleme maddeleri
ile düzenli olarak temizlenmelidir. Aþýndýrýcý
temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayýnýz.
Rezistanslý buðu çözücü ile donatýlmýþ iç arka
camý ve radyo anteninin bulunduðu sað arka
kelebek camý temizlerken dikkatli olunuz.
Elemanlara zarar verebilecek raspa gibi keskin
aletler kullanmayýnýz.
Dikiz aynasýný temizlerken temizleyiciyi
kullandýðýnýz havluya ya da bez parçasýna
püskürtünüz. Temizleyiciyi doðrudan camýn
üzerine püskürtmeyiniz.
151
Plastik Gösterge Tablosu Camýnýn Temizliði
Aracýn göstergeleri þeffaf plastik kaplýdýr.
Gösterge yüzeylerini temizlerken plastiði
çizmemeye özen gösteriniz.
1. Nemli ve yumuþak bir bez kullanýnýz. Yumuþak
bir þampuan kullanabilirsiniz, ancak kesinlikle
yüksek miktarda alkol içeren veya aþýndýrýcý
temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Þampuan ile
temizledikten sonra nemli ve temiz bir bezle
siliniz.
2. Yumuþak kaðýt mendille kurulayýnýz.
Emniyet Kemeri Bakýmý
Emniyet kemerlerini kimyasal solventler veya
aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile beyazlatmaya,
boyamaya veya temizlemeye teþebbüs
etmeyiniz. Uzun süreli direk güneþ ýþýðý da
emniyet kemerlerinin yýpranmasýna yol açar.
Orta Konsol Bardaklýklarýnýn
Temizlenmesi
Orta konsoldaki bardaklýklarý nemli bir bez veya
havlu ve yumuþak bir deterjan ile temizleyiniz.
NOT:
Bardaklýklar yerinden sökülemez.
Sigorta Kutularý
l
Sigorta Kutusu kapaðýný takarken kapaðýn
doðru yerleþtirilmesi ve tam kilitlenmesi
gerekir. Aksi durumda Sigorta Kutusuna
su girebilir ve elektrik sisteminde arýzaya
yol açabilir.
l
Atmýþ bir sigortayý deðiþtirirken doðru
amperajda bir sigorta kullanýnýz. Öngörülen
amperajdan farklý bir sigorta kullanýlmasý,
elektrik sisteminin tehlike oluþturacak kadar
aþýrý yüklenmesine neden olabilir. Amperajý
doðru olduðu halde sigorta sürekli olarak
atýyorsa devrede giderilmesi gereken bir
sorun var demektir.
Ön Sigorta Kutusu
Motor bölmesine bir sigorta kutusu
bulunmaktadýr. Burada sigortalar ve röleler
bulunmaktadýr.
Ön Sigorta Kutusu Sigortalarý
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi gerekiyorsa
yumuþak þampuan ve ýlýk su ile temizleyiniz.
Emniyet kemerlerini temizlemek için araçtan
sökmeyiniz.
Kemerlerde aþýnma veya saçaklanma tespit
ederseniz veya emniyet kemeri tokalarý düzgün
çalýþmýyorsa emniyet kemerlerini deðiþtiriniz.
DÝKKAT!
Yuva
Sigorta
Devreler
1
20 Amper
Sarý
20 Amper
Sarý
15 Amper
Koyu Mavi
20 Amper
Sarý
25 Amper
Þeffaf
Sol Uzun Huzmeli Far
2
Ön Sigorta Kutusu
3
4
5
152
Sað Uzun Huzmeli Far
Ayarlanabilir Pedal
Korna
Far Yýkama Sistemi
– Eðer Mevcutsa
Yuva
Sigorta
Devreler
6
15 Amper
Koyu Mavi
20 Amper
Sarý
15 Amper
Koyu Mavi
15 Amper
Koyu Mavi
5 Amper
Turuncu
20 Amper
Sarý
Ön Kontrol Modülü
(FCM)
Sis Lambasý
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25 Amper
Þeffaf
20 Amper
Sarý
15 Amper
Koyu Mavi
30 Amper
Pembe
30 Amper
Pembe
50 Amper
Kýrmýzý
Park Lambasý
Normal Fren Sistemi
(ABS’siz)
Marþ Motoru
Otomatik Kapatma/
Motor Kontrol Modülü
(PCM)
Motor Kontrol Modülü
Enjektörler, Ateþleme
Bobinleri
Motor Kontrol Modülü
Kilitlenmeyi Önleyici
(ABS) Fren Sistemi
Valfleri
Ön Cam Silecek/
Yýkama Sistemi
Radyatör Faný
Yuva
20
21
22
23
24
25
26
27
Sigorta
20 Amper
Açýk Mavi
50 Amper
Kýrmýzý
40 Amper
Yeþil
50 Amper
Kýrmýzý
60 Amper
Sarý
30 Amper
Pembe
20 Amper
Açýk Mavi
30 Amper
Pembe
Devreler
Marþ Motoru
ABS Pompa Motoru
Radyatör Faný
Yüksek/Düþük
Yüksek Yoðunluklu
Aydýnlatma
Radyatör Faný - Sadece
Dizel Motorlu araçlarda
Sol Uzun Huzme/
Sað Kýsa Huzme
Aydýnlatma
Þanzýman
Eriþim Panelinin Açýlmasý
Sol Kýsa Huzme/
Sað Uzun Huzme
Aydýnlatma
Arka Sigorta Kutusu
Bagaj bölmesinde, yedek lastik eriþim panelinin
altýnda da bir sigorta kutusu vardýr. Bu sigorta
kutusunda sigorta ve röleler bulunmaktadýr.
Arka Sigorta Kutusu
153
Yuva
DÝKKAT!
l
l
Sigorta Kutusu kapaðýný takarken kapaðýn
doðru yerleþtirilmesi ve tam kilitlenmesi
gerekir. Aksi durumda Sigorta Kutusuna
su girebilir ve elektrik sisteminde arýzaya
yol açabilir.
Atmýþ bir sigortayý deðiþtirirken doðru
amperajda bir sigorta kullanýnýz. Öngörülen
amperajdan farklý bir sigorta kullanýlmasý,
elektrik sisteminin tehlike oluþturacak kadar
aþýrý yüklenmesine neden olabilir. Amperajý
doðru olduðu halde sigorta sürekli olarak
atýyorsa devrede giderilmesi gereken bir
sorun var demektir.
Arka Sigorta Kutusu Sigortalarý
Yuva
1
2
3
4
5
6
154
Sigorta
Devreler
7
8
15 Amper
Koyu Mavi
9
20 Amper
Sarý
10 Amper
Kýrmýzý
25 Amper
C/BRKR
25 Amper
C/BRKR
30 Amper
C/BRKR
Kontak Start (Marþ)/
Run (Çalýþýr) – Start
(Marþ)
Konsol Elektrik Prizi
10
11
12
13
14
Sigorta
Devreler
60 Amper
Þeffaf
40 Amper
Yeþil
40 Amper
Yeþil
30 Amper
Pembe
20 Amper
Sarý
Kontak Kapalý Ýken
Akým Çekme
Akü
15
16
Akü
17
18
19
Isýtmalý Koltuk/
Direksiyon Kolonu
Yakýt Pompasý
20
21
Arka Sis Lambasý
– Eðer Mevcutsa
Hafýza Modülü/
Kapý Kilitleri
Yolcu Tarafý Elektrik
Kumandalý Koltuk
Kapý Modülü Run
(Çalýþýr) / Acc (Aksesuar)
/ Delay (Gecikme)
10 Amper
Sentry Key/Uzaktan
Kýrmýzý
Kumanda/Gösterge
Grubu
20 Amper Sarý Fren Lambasý (5,7L)
20 Amper Sarý Elektrik Prizi Bagaj –
eðer mevcutsa
20 Amper Sarý Seçmeli Elektrik Prizi
10 Amper
Stop Lambasý
Kýrmýzý
20 Amper Sarý Arka Cam Sileceði –
Eðer Mevcutsa
-
Yuva
Sigorta
22
23
24
25
26
27
10 Amper
Kýrmýzý
10 Amper
Kýrmýzý
5 Amper
Turuncu
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Devreler
Hava Yastýðý/Yolcu
Sýnýflandýrma Modülü
Perde Hava Yastýðý
– eðer mevcutsa
Sentry Key/Uzaktan
Kumanda/Motor Kontrol
Modülü Kontak
Beslemesi
10 Amper
Direksiyon Kolonu
Kýrmýzý
Modülü / Elektrik
Kumandalý Aynalar –
eðer mevcutsa
5 Amper
Elektrik Kumandalý Anten
Turuncu
/Garaj Kapýsý Uzaktan
Kumandasý/Kontak
Gecikme
20 Amper Sarý Radyo/Yön Bulma
Sistemi (Nevigasyon)
15 Amper
Þanzýman
Koyu Mavi
5 Amper
Analog Saat/Garaj
Turuncu
Kapýsý Uzaktan
Yuva
39
40
41
42
43
44
Sigorta
Devreler
10 Amper
Kýrmýzý
5 Amper
Turuncu
10 Amper
Kýrmýzý
Isýtmalý Ayna
30 Amper
Pembe
30 Amper
Pembe
20 Amper
Açýk Mavi
Elektrik Kumandalý
Ayna
Klima Kumanda
Modülü/Far Seviye Ayarý
– eðer mevcutsa/Arka
Park Destek Sistemi –
eðer mevcutsa/Lastik
Hava Basýncý Ýzleyicisi –
eðer mevcutsa
Otomatik Klima (ATC)
Fan Motoru
Arka Cam Buðu
Çözücü
Ses Yükseltici (Amfi)
ARACIN KULLANILMAKSIZIN
MUHAFAZA EDÝLMESÝ
Aracýnýzý 21 günden uzun bir süre için
kullanmayacaksanýz aküyü korumak için þu
önlemleri almanýz gerekir:
l Akü negatif kablosunu çýkarýnýz.
l Aracý iki hafta veya daha fazla bir süre
kullanmayacaksanýz (tatil gibi) temiz havada
ve yüksek fan devrinde klimayý beþ dakika
süreyle rölantide çalýþtýrýnýz. Bu iþlem sistemin
yeterince yaðlanmasýný saðlayacak ve sistem
tekrar çalýþtýrýldýðýnda kompresörün zarar
görme ihtimalini en aza indirecektir.
YEDEK AMPULLER
ÝÇ LAMBA AMPULLERÝ
Ampul Numarasý
Arka Ýç Lamba/Okuma Lambasý ..............W5W
Arka Bölme (Bagaj) Lambasý......................579
Üst Konsol Okuma Lambalarý.....................578
Güneþlik Makyaj Lambalarý....................A6220
Torpido Gözü Lambasý ..............................194
Kapý Ýçi Lambasý
..............................562
Vites Göstergesi Lambasý..............JKLE14140
NOT:
Iþýklý düðmelerin deðiþtirilmesi için
servisinize baþvurunuz.
Tüm iç lamba ampulleri cam tabanlý veya cam
kartuþludur. Alüminyum tabanlý ampuller
onaylanmamaktadýr ve kullanýlmamalýdýr.
DIÞ LAMBA AMPULLERÝ
Ampul
Numarasý
Kýsa Huzmeli Far – Yüksek Yoðunlukta Elektrik
Deþarjlý (HID) FarlarD1S (Serviste takýlmalýdýr)
Uzun Huzmeli Far ....................................9005
Ön Park/Dönüþ Lambasý ......3757AKPY27/7W
Ön Konum Lambasý.................................W5W
Ön Sis Lambasý9145/H10 (Serviste takýlmalýdýr)
Yan Sinyal Lambasý.................................W5W
Arka Lamba/Stop Lambasý ..........3157P27/7W
Arka Dönüþ Sinyali Lambasý3757AKPY27/7WK
Geri Vites Lambasý ......................3157P27/7W
Arka Sis Lambasý ........................3157P27/7W
Yükseðe Konumlandýrýlmýþ Fren Lambasý
(CHMSL) ...................................................LED
Plaka Lambasý.........................................W5W
AMPUL DEÐÝÞTÝRME
Kýsa Huzmeli Far, Uzun Huzmeli Far,
Park/Dönüþ Lambasý, Ön Konum Lambasý
Yüksek Yoðunlukta Elektrik Deþarjlý Farlar
(HID)
Farlar yüksek voltajlý elektrik deþarjlý tüb tipidir.
Far düðmesi kapalý ve anahtar kontaktan
çýkarýlmýþ iken dahi devrede yüksek voltaj
kalabilir. Bunun için far ampulünü kendiniz
deðiþtirmeye teþebbüs etmemeniz gerekir.
Far ampulü arýzalarýnda yetkili servisinize
baþvurunuz.
155
UYARI!
Far düðmesi açýk konuma getirildiðinde
Yüksek Yoðunlukta Deþarjlý (HID) farlarýn
ampul duylarýnda geçici yüksek gerilim
bulunabilir. Bakým onarýmý doðru yapýlmadýðý
takdirde ciddi elektrik çarpmasýna ve ölüme
neden olabilir. Bakým onarým için yetkili
servisinize baþvurunuz.
NOT:
Yüksek Yoðunlukta Deþarjlý Farlar (HID) ile
donatýlmýþ araçlarda farlar yakýldýðýnda mavi
bir renk verebilir. Sistem þarj oldukça bu
mavilik azalýr ve yaklaþýk 10 saniye sonra
beyaza döner.
l Kaputu açýnýz.
l Ýlgili ampul duyunu saat yönünün aksi yönünde
çevirip çekerek çýkarýnýz. Ampulü duy
grubundan çekip çýkarýnýz.
NOT:
Sürücü tarafýndaki far grubundaki ampulleri
deðiþtirirken önce hava filtresi muhafazasýnýn
çýkarýlmasý gerekebilir.
l
Ampulü deðiþtirip duy grubuna itiniz. Duy
grubunu tekrar takýp saat yönünde çeviriniz.
ÖN KONUM LAMBASI
AMPULÜ
UZUN HUZMELÝ
FAR AMPULÜ
PARK/DÖNÜÞ
LAMBASI AMPULÜ
DÝKKAT!
Yeni ampule parmaklarýnýzla dokunmayýnýz.
Yaðdan kirlenen ampulün ömrü büyük oranda
azalabilir. Ampulün yaðlý bir yüzeye temas
etmesi halinde ampulü alkolle ovarak
temizleyiniz.
Yan Dönüþ Sinyali Lambalarý
1. Lambayý sola doðru itip çevirerek sol
kenarýndaki metal çerçeveden çýkartýnýz.
2. Lambayý çýkartýnýz.
3. Duyu çevirerek çýkartýnýz.
4. Ampulü çýkartýnýz.
5. Ampulü deðiþtiriniz.
156
6. Lambanýn sað tarafýndaki kancayý metal saca
takýnýz (cam üzerindeki harfler doðru konumda
olmalýdýr9.
7. Sol tarafý yerine oturana kadar lambayý
çeviriniz.
ARKA SÝS
LAMBASI
AMPULÜ
Arka Lamba/Stop Lambasý, Arka Sis
Lambasý, Dönüþ Sinyali Lambasý ve
Geri Vites Lambasý
1. Bagaj kapaðýný açýnýz.
2. Arka lamba grubunun arkasýndaki iki tespit
elemanýný çýkarýnýz.
7. Ampullere ulaþmak için arka lamba grubunu
araçtan açýða çekiniz. Ampul duylarýný çýkarmak
için saat yönünün aksi yönde çeviriniz.
DÖNÜÞ SÝNYALÝ
LAMBASI
AMPULÜ
ARKA LAMBA/STOP
LAMBASI AMPULÜ
3. Bagaj döþemesini geri çekiniz.
4. Arka lamba grubunun arkasýndan kalan tespit
elemanýný çýkarýnýz.
5. Elektrik soketi kilitleme týrnaðýný yana itiniz.
6. Elektrik soketini çýkarýnýz.
157
Plaka Lambasý
GERÝ VÝTES
LAMBASI
AMPULÜ
1. Lambayý arka panele tespit eden vidalarý
sökünüz.
2. Ampul ve duy grubunu çýkarýnýz ve ampulü
duydan dýþarý çekiniz.
8. Duydan çýkarmak için ilgili ampulü çekiniz.
9. Ampulü deðiþtiriniz, duyu yerine takýnýz ve
arka lamba grubunu takýnýz.
10. Bagajý kapatýnýz.
DUY
AMPUL
158
3. Ampulü deðiþtiriniz, ampulü ve duy grubunu
yerine takýnýz.
4. Lambayý arka panele takýnýz.
SIVILAR VE SIVI KAPASÝTELERÝ
Metrik
U.S.
Yakýt (yaklaþýk)
2,7 Litre Motorlar (91 Oktan)
68 litre
18 galon
3,5 Litre Motorlar (95 Oktan) (Tüm Tekerleklerden Çekiþ Sistemi ile Donatýlmamýþ)
68 litre
18 galon
3,5 Litre Motorlar (95 Oktan) (Tüm Tekerleklerden Çekiþ Sistemi ile Donatýlmýþ)
72 Litre
19 Galon
5,7 Litre Motorlar (95 Oktan)
72 litre
19 galon
3.0 Litre Dizel motorlar
78 Litre
20.6 galon
2,7 Litre Motorlar (SAE 5W-30, ACEA A3/B3, A3/B4 veya A5/B5)
5,7 litre
6 kuart
3,5 Litre Motorlar (SAE 5W-30, ACEA A3/B3, A3/B4 veya A5/B5)
5,7 litre
6 kuart
5,7 Litre Motorlar (SAE 5W-30, ACEA A3/B3, A3/B4 veya A5/B5)
6,6 litre
7 kuart
3.0 Litre Dizel motorlar (SAE 0W-40 ACEA A3/B3 veya A3/B4)
9.5 Litre
10 kuart
Motor Yaðý – Filtre ile
Soðutma Sistemi*
2,7 Litre Motorlar (Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil Formüllü) veya eþdeðeri
9.2 litre
9,7 kuart
3,5 Litre Motorlar (Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil Formüllü) veya eþdeðeri
10 litre
10,6 kuart
5,7 Litre Motorlar (Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil Formüllü) veya eþdeðeri
13,3 litre
14.6 kuart
3.0 Litre Dizel Motor (Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil Formüllü)
13.2 Litre
14 Kuart
Isýtma sistemi dahil ve soðutma sývýsý genleþme kabý MAX seviyesinde iken.
159
ÖNERÝLEN SIVILAR, YAÐLAR VE ORÝJÝNAL PARÇALAR
Motor
Parça
Motor Soðutma Sývýsý
Motor Yaðý (ACEA Dýþý Kategoriler)
Motor Yaðý (ACEA Kategorileri)
Bujiler
Yað Filtresi (2,7 Litre)
Yað Filtresi (3,5 Litre)
Yað Filtresi (5,7 Litre)”
Yað Filtresi (3.0 Litre Dizel)
Yakýt Seçimi (2,7 Litre)
Yakýt Seçimi (3,5 Litre)
Yakýt Seçimi (5,7 Litre)
Yakýt Seçimi (3.0 Litre Dizel)
160
Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
Mopar® Antifriz/Soðutma Sývýsý 5 Yýl/100.000 Mil Formüllü HOAT (Hibrid Organik Katký Teknolojisi)
Her türlü çalýþma koþulunda en iyi performans ve en çok koruma için üretici sadece API sertifikasýna
sahip ve DaimlerChrysler’in MS-6395 sayýlý Malzeme Standartlarýnýn koþullarýný karþýlayan motor
yaðlarýnýn kullanýlmasýný tavsiye etmektedir. MS-6395’in koþullarýný karþýlayan Mopar veya eþdeðer yað
kullanýnýz. Bu Sertifikalý Yaðlarda yað kutusunun önünde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Motor Yaðý
Sertifikasyon Sembolü bulunmaktadýr. Bu sembol motor yaðýnýn Amerikan Petrol Enstitüsü (API)
tarafýndan test edildiðini, onaylandýðýný ve üreticiler tarafýndan istenen yað standartlarýný karþýladýðýný
belirtir. Üretici sadece MS-6395 sayýlý DaimlerChrysler Malzeme Standartlarýnýn koþullarýný karþýlayan
API Sertifikalý motor yaðlarýný tavsiye eder.
Serviste Doldurulan Yaðlarda ACEA Avrupa Yaðlarýný kabul eden ülkelerde ACEA A3/B3, A3/B4 veya
A5/B5 koþullarýný karþýlayan motor yaðlarýný kullanýnýz.
Motor bölmesindeki Araç Emisyon Kontrol Bilgileri etiketine bakýnýz.
Mopar® 05281090 veya eþdeðeri.
Mopar® 05281090 veya eþdeðeri.
Mopar® 05281090 veya eþdeðeri.
Mopar® 05175571AA veya eþdeðeri.
91 Oktan
95 Oktan
95 Oktan
Bölüm 5’deki “Yakýt Seçimi-Dizel Motorlar” isimli paragrafa bakýnýz.
Þasi
Parça
Otomatik Þanzýman
Fren Ana Merkez Silindiri
Direksiyon Hidroliði Haznesi
Arka Aks
Güç aktarma ünitesi
Ön aks
Sývýlar, Yaðlar ve Orijinal Parçalar
Mopar® ATF+4 Otomatik Þanzýman Yaðý
Mopar® DOT 3, SAE J1703 kullanýlmalýdýr. DOT 3, SAE J1703 yað bulunmadýðý taktirde DOT 4
kullanýlabilir. Sadece önerilen fren hidroliklerini kullanýnýz.
Mopar® ATF+4 Otomatik Þanzýman Yaðý veya eþdeðeri
API Sertifikalý Gl-5 SAE 75W140 Sentetik Diþli Yaðý veya eþdeðeri
Mopar Transfer Case Yaðý LX P/N 05170055EA veya eþdeðeri
API Sertifikalý GL-5 SAE 75W90 Diþli yaðý veya eþdeðeri
161
162
8
BAKIM PROGRAMLARI
l
l
l
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ BAKIMI .......................... 164
BAKIM PROGRAMLARI- BENZÝNLÝ ARAÇLAR ............. 166
BAKIM PROGRAMLARI- DÝZEL ARAÇLAR ................... 170
163
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
BAKIMI
Emisyon kontrol sisteminin düzgün bir þekilde
çalýþmasýnýn saðlanmasý için kalýn karakterlerle
yazýlan düzenli bakým iþlemleri öngörülen
zamanlarda ve kilometrelerde yapýlmalýdýr.
Aracýnýzýn performansýnýn ve güvenilirliðinin
azami düzeyde korunabilmesi için bu iþlemler
ile birlikte bu kitapçýkta öngörülen diðer bakým
iþlemleri eksiksiz bir þekilde yapýlmalýdýr. Aðýr
çalýþma þartlarýnda, yani sýk sýk tozlu ortamlarda
veya çok kýsa mesafelerde kullanýlan araçlarýn
daha sýk bakýma girmeleri gerekebilir.
Ayrýca herhangi bir arýzadan þüphelenildiði
takdirde araç kontrol ve bakým iþlemleri için
yetkili servise getirilmelidir.
NOT:
Aracýnýzda bulunan emisyon kontrol
cihazlarýnýn ve sistemlerinin bakým,
deðiþtirme ve onarým iþlemleri, onaylý yedek
parça kullanýlmasý koþuluyla herhangi bir
tamir atölyesi veya teknisyen tarafýndan
yapýlabilir.
BAKIM PROGRAMLARI - BENZÝNLÝ
ARAÇLAR
DÝKKAT!
Gerekli bakým iþlemlerinin yapýlmamasý
halinde araç zarar görebilir.
164
Her Benzin Alýþýnýzda
l Sýcak motor stop edildikten yaklaþýk 5 dakika
sonra motor yaðý seviyesini kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesinin araç düz bir zemin
üzerinde iken kontrol edilmesi ölçümünüzün
doðruluðunu arttýracaktýr. Sadece yað seviyesi
MIN iþaretinde veya daha aþaðýda iken yakýt
ikmali yapýnýz.
l Ön cam yýkama suyunu kontrol ediniz ve
gerektiði takdirde ekleme yapýnýz.
Ayda Bir Defa
l Lastik hava basýnçlarýný ve lastiklerde anormal
bir aþýnma veya hasar olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
l Aküyü kontrol ediniz, akü kutup baþlarýný
temizleyip sýkýþtýrýnýz.
l Soðutma sývýsý kabýndaki, fren ana
merkezindeki ve þanzýmandaki sývý seviyelerini
kontrol ediniz ve gerektiði takdirde ilave
yapýnýz.
l Tüm lamba ve farlar ile diðer elektrik aksamýnýn
düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.
l Radyatörün her bir tarafýndaki lastik keçelerin
yerine iyi oturup oturmadýðýný kontrol ediniz.
Her Yað Deðiþiminde
l Motor yað filtresini deðiþtiriniz.
l Egzos sistemini kontrol ediniz.
l Fren hortumlarýný kontrol ediniz.
l Sabit hýz mafsallarýný ve ön ve arka
süspansiyon parçalarýný kontrol ediniz.
l Soðutma sývýsý seviyesini, hortumlarý ve
kýskaçlarý kontrol ediniz.
Periyodik Bakým Aralýðý
Normal þartlar altýnda, aracýnýz her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce gelirse) Yetkili
Serviste bakýma tabi tutulmalýdýr.
NOT:
Yað deðiþim aralýðý hiçbir koþulda 10.000
km veya 6 ayý (hangisi önce gerçekleþirse)
aþmamalýdýr.
NOT:
Servis Bakým Aralýklarý ülkeden ülkeye
deðiþiklik gösterebilir.
NOT:
Bazý durumlarda yapýlan bakýmlarý ibraz
etmeniz gerekeceðinden bakým kayýtlarýný
tutmak sizin sorumluluðunuzdadýr. Eðer
aracýnýzý elden çýkartacak olursanýz, bu
kayýtlarý ve bu kullaným kýlavuzunu lütfen
yeni sahibine veriniz. Ýnceleme ve bakým;
arýzadan þüphelenildiði anlarda da
yapýlmalýdýr.
PERÝYODÝK BAKIMLAR
Ücretsiz ilk 1000 km Kontrol:
Motor Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l Þanzýman Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l Hava Filtresinin kontrol edilmesi,
l Tüm sývý seviyelerinin kontrol edilmesi,
l Yað, yakýt ve sývý sýzýntýsý olup olmadýðýna
bakýlmasý,
l Görünen cývata ve somunlarýn sýkýlýðýnýn kontrol
edilmesi (tork anahtarý ile)
l Motor soðutma sývý seviyesinin ve donma
sýcaklýðýnýn (baum metre ile) kontrol edilmesi,
l Direksiyon sisteminin kontrol edilmesi,
l V kayýþýnýn kontrol edilmesi.
l
165
CHRYSLER 300C PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU (BENZÝNLÝ ARAÇLAR)
AYLAR
6
12
18
24
30
KÝLOMETRE X 1000
10
20
30
40
50
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
X
(X)
X
(X)
X
X
X
X
X
X
Bujilerin Deðiþimi (Sadece 5.7 L Motorlar)
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarýn Kontrolü
X
X
X
Klima Sistemi Polen Filtresini Deðiþimi
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
V Kayýþlarýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
166
CHRYSLER 300C PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU (BENZÝNLÝ ARAÇLAR)
AYLAR
36
42
48
54
60
KÝLOMETRE X 1000
60
70
80
90
100
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
(X)
X
(X)
X
(X)
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarýn Kontrolü
X
X
X
X
Klima Sistemi Polen Filtresi Deðiþimi
X
X
Bujileri Deðiþimi (Sadece 5.7 L Motorlar)
X
X
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
Arka Diferansiyel Yaðýnýn Deðiþimi
X
Hidrolik Direksiyon Yaðýnýn Deðiþimi
X
Otomatik Þanzýman Yaðýnýn ve Filtresinin Deðiþimi
X
X
V Kayýþlarýnýn Deðiþimi
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
167
CHRYSLER 300C PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU (BENZÝNLÝ ARAÇLAR)
AYLAR
66
72
78
84
90
KÝLOMETRE X 1000
110
120
130
140
150
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
X
(X)
X
(X)
X
X
X
X
X
X
Bujilerin Deðiþimi (Sadece 5.7 L Motorlar)
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarýn Kontrolü
X
X
X
Klima Sistemi Polen Filtresinin Deðiþimi
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
Arka Diferansiyel Yaðýnýn Deðiþimi
X
V Kayýþlarýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
168
CHRYSLER 300C PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU (BENZÝNLÝ ARAÇLAR)
AYLAR
96
102
108
114
120
KÝLOMETRE X 1000
160
170
180
190
200
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
(X)
X
(X)
X
(X)
X
Bujilerin Deðiþimi (Sadece 5.7 L Motorlar)
Bujilerin Deðiþimi (Sadece 2.7 L ve 3.5 L Motorlar)
X
Motor Soðutma Sývýsýnýn Deðiþimi ve Temizliði
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarýn Kontrolü
X
Klima Sistemi Polen Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
Hidrolik Direksiyon Yaðýnýn Deðiþimi
X
Otomatik Þanzýman Yaðýnýn ve Filtresinin Deðiþimi
X
X
V Kayýþlarýnýn Durum ve Gergi Kontrolü
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
169
BAKIM PROGRAMLARI - DÝZEL
ARAÇLAR
DÝKKAT!
Gerekli bakým iþlemlerinin yapýlmamasý
halinde araç zarar görebilir.
Her Benzin Alýþýnýzda
l Sýcak motor stop edildikten yaklaþýk 5 dakika
sonra motor yaðý seviyesini kontrol ediniz.
Motor yaðý seviyesinin araç düz bir zemin
üzerinde iken kontrol edilmesi ölçümünüzün
doðruluðunu arttýracaktýr. Sadece yað seviyesi
ADD (EKLE) ya da MIN iþaretinde veya daha
aþaðýda iken yakýt ikmali yapýnýz.
l Ön cam yýkama suyunu kontrol ediniz ve
gerektiði takdirde ekleme yapýnýz.
Ayda Bir Defa
l Lastik hava basýnçlarýný ve lastiklerde anormal
bir aþýnma veya hasar olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
l Aküyü kontrol ediniz, akü kutup baþlarýný
temizleyip sýkýþtýrýnýz.
l Soðutma sývýsý kabýndaki, fren ana
merkezindeki ve þanzýmandaki sývý seviyelerini
kontrol ediniz ve gerektiði takdirde ilave
yapýnýz.
170
Tüm lamba ve farlar ile diðer elektrik aksamýnýn
düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.
Her Yað Deðiþiminde
l Motor yað filtresini deðiþtiriniz.
l Egzos sistemini kontrol ediniz.
l Fren hortumlarýný kontrol ediniz.
l Soðutma sývýsý seviyesini, hortumlarý ve
kýskaçlarý kontrol ediniz.
l Motor V kayýþlarýný inceleyiniz, gerekirse
deðiþtiriniz.
l Yakýt Filtresi/su seperatöründe su birikintisi
olup olmadýðýný kontrol ediniz.
l
Periyodik Bakým Aralýðý
Normal þartlar altýnda, aracýnýz her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce gelirse) Yetkili
Serviste bakýma tabi tutulmalýdýr.
NOT:
Yað deðiþim aralýðý hiçbir koþulda 10.000
km veya 6 ayý (hangisi önce gerçekleþirse)
aþmamalýdýr.
NOT:
Servis Bakým Aralýklarý ülkeden ülkeye
deðiþiklik gösterebilir.
NOT:
Bazý durumlarda yapýlan bakýmlarý ibraz
etmeniz gerekeceðinden bakým kayýtlarýný
tutmak sizin sorumluluðunuzdadýr. Eðer
aracýnýzý elden çýkartacak olursanýz, bu
kayýtlarý ve bu kullaným kýlavuzunu lütfen
yeni sahibine veriniz. Ýnceleme ve bakým;
arýzadan þüphelenildiði anlarda da
yapýlmalýdýr.
PERÝYODÝK BAKIMLAR
Ücretsiz ilk 1000 km Kontrol:
Motor Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l Þanzýman Yaðýnýn kontrol edilmesi,
l Hava Filtresinin kontrol edilmesi,
l Tüm sývý seviyelerinin kontrol edilmesi,
l Yað, yakýt ve sývý sýzýntýsý olup olmadýðýna
bakýlmasý,
l Görünen cývata ve somunlarýn sýkýlýðýnýn kontrol
edilmesi (tork anahtarý ile)
l Motor soðutma sývý seviyesinin ve donma
sýcaklýðýnýn (baum metre ile) kontrol edilmesi,
l Direksiyon sisteminin kontrol edilmesi,
l V kayýþýnýn kontrol edilmesi.
l
171
CHRYSLER 300C DÝZEL ARAÇ (3.0L CRD) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
6
12
18
24
30
KÝLOMETRE X 1000
10
20
30
40
50
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
X
(X)
X
(X)
X
X
Yakýt Filtresi Deðiþimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrolü
X
X
X
X
X
X
X
Klima Sistemi Polen Filtresinin Deðiþimi
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
172
CHRYSLER 300C DÝZEL ARAÇ (3.0L CRD) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
36
42
48
54
60
KÝLOMETRE X 1000
60
70
80
90
100
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
(X)
X
(X)
X
(X)
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrolü
X
X
X
X
Klima Sistemi Polen Filtresi Deðiþimi
X
Yakýt Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Motor Soðutma Sývýsý Deðiþimi ve Temizliði
Arka Diferansiyel Yaðýnýn Deðiþimi
X
X
Hidrolik Direksiyon Yaðýnýn Deðiþimi
X
Otomatik Þanzýman Yaðýnýn ve Filtresinin Deðiþimi
V Kayýþý Deðiþimi
X
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
173
CHRYSLER 300C DÝZEL ARAÇ (3.0L CRD) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
66
72
78
84
90
KÝLOMETRE X 1000
110
120
130
140
150
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
X
(X)
X
(X)
X
X
X
X
X
Yakýt Filtresi Deðiþimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrolü
X
X
X
X
Klima Sistemi Polen Filtresinin Deðiþimi
X
Arka Diferansiyel Yaðýnýn Deðiþimi
X
V Kayýþý Deðiþimi
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
174
CHRYSLER 300C DÝZEL ARAÇ (3.0L CRD) PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU
AYLAR
96
102
108
114
120
KÝLOMETRE X 1000
160
170
180
190
200
Motor Yaðý ve Yað Filtresi Deðiþimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol (daha önce deðiþmiþse deðiþimi)
(X)
X
(X)
X
(X)
Yakýt Filtresi Deðiþimi
X
X
X
Motor Soðutma Sývýsýnýn Deðiþimi ve Temizliði
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlarý Kontrolü
X
Klima Sistemi Polen Filtresinin Deðiþimi
X
Motor Sente Kayýþý ve Avare Kasnaklarý Deðiþimi
X
Motor Sente Kayýþý Gergisi Kontrol, Gerekirse Deðiþimi
X
X
X
X
X
X
X
X
Hidrolik Direksiyon Yaðýnýn Deðiþimi
Otomatik Þanzýman Yaðýnýn ve Filtresinin Deðiþimi
V Kayýþý Deðiþimi
X
X
Kuru Yaðlama*
X
X
X
X
X
Tüm Sývý Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Takým, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlarý Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Basýnçlarý Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Arýza Teþhis Cihazý ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork deðerine sýkma, ekleme ve gerekirse deðiþtirmeyi de kapsamaktadýr.
* Kuru yaðlama; aktarma organlarý, ön takým ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm menteþe ve kilit sistemlerinin yaðlanmasýný içerir.
175
UYARI!
Motorlu bir araç üzerinde çalýþýrken kötü bir
biçimde yaralanabilirsiniz. Sadece yeterli
düzeyde bilgi ve donaným sahibi olduðunuz
bakým iþlemlerini gerçekleþtiriniz. Bir iþlemi
yapamayacaðýnýza dair herhangi bir þüpheniz
olduðunda aracýnýzý uzman bir tamirciye
götürünüz.
176
Birinci Bakým
Ýkinci Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Üçüncü Bakým
Dördüncü Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
177
Beþinci Bakým
Altýncý Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Yedinci Bakým
Sekizinci Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
178
Dokuzuncu Bakým
Onuncu Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Onbirinci Bakým
Onikinci Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
179
Onüçüncü Bakým
Ondördüncü Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
Onbeþinci Bakým
Onaltýncý Bakým
Kilometre _____________________________________________________
Kilometre _____________________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Onarým Emri No. _______________________________________________
Tarih ________________________________________________________
Tarih ________________________________________________________
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
YETKÝLÝ SERVÝS KAÞE VE ÝMZASI
180
9
DÝZÝN
181
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) 100
Acil Durum,
Aracýn krikoya kaldýrýlmasý ..................120
Aracýn Çekilmesi .................................127
Aracýn Takviye ile Çalýþtýrýlmasý ..........125
Dörtlü Flaþör........................................119
Motorun Aþýrý Isýnmasý
(Hararet) .............................................119
Saplanan Aracýn kurtarýlmasý ..............126
Akü .........................................................142
Takviye ile Çalýþtýrma .........................125
Yeri .............................................125, 142
Alarm Sistemi, ..........................................18
Alýþtýrma (Rodaj) Tavsiyeleri, Yeni Araç ....34
Ampul Deðiþtirilmesi ...............................155
Ampulleri, Lamba ...................................155
Anahtar, Sentry ........................................12
Anahtar, Yedek .......................................1 2
Anahtar Yuvada Uyarýsý ...........................11
Anahtarlar ................................................1 1
Anahtarsýz Giriþ sistemi.............................15
Antifrizin Atýlmasý ....................................146
Antifriz (Motor Soðutma Sývýsý) ........145, 159
Aracýn Dýþýnda Yapýlan güvenlik
Kontrolleri ..................................................35
Aracýn Ýçinde Yapýlan Güvenlik kontrolleri .35
Aracýn Uzun Süre Kullanýlmamasý .....61, 155
Aracýn Yýkanmasý ...................................150
Aracýn Yüklenmesi .................................110
Kapasitesi............................................110
182
Araç Hýrsýzlýk Alarmý .................................18
Araç Ýçi Arýza Teþhis Sistemi...................136
Araç Sertifikasyon Etiketi.........................110
Araç Þasi Numarasý.....................................7
Araç Üzerinde Yapýlacak Modifikasyonlar ...7
Arýza Teþhis Sistemi, Araç Ýçi .................136
Arýza Uyarý Lambasý .........................70, 136
Arka Koltuk, Katlanýr .................................45
Arka Park Destek sistemi ..........................43
Arka Sis Lambalarý ...................................51
Aþýrý Isýnma (Hararet), (Motor)...........69, 119
Atýlmasý, Antifriz ......................................146
Autostick .............................................96, 98
Ayarlar, Kiþisel .........................................75
Ayarlanabilir Pedallar ...............................47
Aydýnlatmalý giriþ sistemi ...........................13
Aynalar .....................................................41
Dýþ ........................................................41
Dikiz .....................................................41
Elektrikli ................................................42
Isýtmalý ..................................................42
Katlanýr Dýþ ...........................................41
Kendinden Kararan ..............................41
Makyaj ..................................................42
Bagaj Eþya Taþýyýcýsý................................6 2
Bagaj Kapaðý Açma Uzaktan Kumandasý .20
Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý, Acil
Durumlarda ...............................................20
Bagaj Kapaðýnýn Uzaktan Açýlmasý............20
Baðlama Kancalarý, Yük ...........................62
Bakým Gerektirmeyen Akü ......................142
Bakým Ýþlemleri .......................................137
Bakým Programý ..............................164, 172
Bardaklýk ..........................................61, 152
Basýnçlý Radyatör Kapaðý ........................146
Baþ Dayamalarý ........................................45
Bayi Servisi ............................................137
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri ...................21
Bel Desteði ...............................................44
Benzin ....................................................107
Benzin Kapaðý ........................................107
Benzin, Temiz hava.................................108
Bilgi Merkezi, Araç ....................................70
Bilgisayarý, Yol ..........................................72
Bilyalý Mafsallar ......................................143
Brüt Aks Aðýrlýðý Deðeri ..................110, 111
Brüt Araç Aðýrlýðý Deðeri .................110, 111
Buðu Çözücü, Ön Cam ......................35, 83
Bujiler .....................................................140
Camlar ......................................................18
Otomatik ...............................................18
Cam Buðulanmasý ....................................84
Cam Hava Yastýðý ..............................24, 27
Cam Temizliði .........................................151
Cam Yýkama Sývýsý Eklenmesi........... 53,144
Çalýþtýrýlmasý ve Kullanýlmasý ....................90
Çalýþtýrma .................................................90
Motorun Çalýþmamasý ..........................90
Çeki Kancalarý ........................................127
Çekiþ Kontrol ............................................56
Çekiþ Kontrol Düðmesi ..............................56
Çekme .....................................................111
Aðýrlýk ...................................................112
Araç .....................................................127
Römork ................................................116
Çýkýntý aðýrlýðý/römork aðýrlýðý.....................112
Çocuk Emniyet Kilitleri ...............................15
Çocuk Koltuðu ...........................................30
Çocuk Koltuðu Alt Tespit Kancalarý ve
Baðlantý Kayýþý (LATCH) ............................32
Çocuk Koltuðu Baðlantý Kayýþý Tespit
Kancalarý ...................................................32
Çocuk Koruma Sistemi .............30, 31, 32,33
Çok Ýþlevli Kumanda Kolu .........................50
Dayamasý, Baþ ..........................................45
Derinlik Ayarlý Direksiyon Kolonu ..............54
Devir Göstergesi ........................................67
Dýþ Katlanýr Aynalar....................................41
Dikiz Aynalarý .............................................41
Direksiyon
Baðlantý Kolu .......................................143
Hidrolik ........................................101, 143
Kolonu Yükseklik Ayarý ..........................54
Simidi Yükseklik Ayarý ...........................54
Direksiyon Simidine Monte Edilmiþ Müzik Sistemi
kumanda elemanlarý ...................................78
Dizel Motor Bakýmý ...................................172
Dizel yakýtý ...............................................108
Sistem Kumandalarý ..................................75
Diþ Aþýnma Göstergeleri ..........................101
Diz Takviyesi .............................................24
Dönüþ Sinyalleri ..................................51, 67
Dönüþ Sinyali Lambalarý ............................67
Dörtlü Flaþör ............................................118
DVD Oynatýcý (Videolu Eðlence Sistemi)....77
Egzos Gazý, Dikkat ............................34, 144
Egzos Sistemi ..........................................144
Eðimli Zemine Park Etme ..........................99
Elektrik Kumandalý Aynalar .......................42
Elektrik Kumandalý Camlar .........................18
Elektrik Kumandalý Derinlik/Yükseklik
Ayarlý Direksiyon Kolonu ...........................54
Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri .................14
Elektrik Kumandalý Koltuklar ......................44
Elektrik Kumandalý Sunroof .......................58
Elektrik Prizleri ...........................................60
Elektronik Araç Bilgi Merkezi .....................70
Elektronik Denge Programý .......................54
Elektronik Hýz Kontrolü ..............................56
Emisyon Kontrol Sistemi Bakýmý.......136, 164
Emniyet Kemeri Bakýmý ...........................152
Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi ...........24
Emniyet Kemerleri .....................................21
Ayarlanabilir Üst Omuz Tespit Sistemi ..23
Çocuk Koltuðu .................................30, 33
Hatýrlatma Sistemi .................................69
Kullanma Talimatlarý ..............................22
Ön Koltuk ..............................................22
Ve Hamile Bayanlar ..............................24
Evcil Hayvanlar ..........................................34
Farlar .......................................................155
Düðmesi ..........................................49, 50
Far Yýkayýcýlar.................................53, 144
Gecikmeli Sönme ..................................50
Selektör .................................................51
Uzun Huzmeli ........................................51
Uzun Huzme/Kýsa Huzme Seçme
Düðmesi ................................................51
Fasýlalý Silecekler .......................................52
Filtreler
Hava ......................................................14
Klima .............................................84, 143
Motor Yað ....................................140, 160
Motor Yað Filtresinin Atýlmasý ..............140
Motor Yakýt ..........................................141
Flaþörler, Dörtlü .......................................119
Fren Destek Sistemi ..................................55
Freni, Park .................................................99
Fren Sistemi ......................................99, 147
Hidrolik Kontrolü ..........................148, 161
Hortumlar ............................................147
Kilitlenmeyi Önleyici (ABS) ..................100
Uyarý Lambasý .......................................68
Fren/Þanzýman Kilidi ..................................98
Geliþmiþ Kaza Tepki Sistemi .....................27
Genel Bilgiler .............................................17
Genel Çocuk Koltuðu Konumu Tablosu ....30
Giriþ .............................................................4
Giriþ Aydýnlatma ........................................13
183
Göstergeler
Devir Göstergesi ...................................67
Hýz Göstergesi .......................................67
Soðutma Sývýsý Sýcaklýðý ........................69
Yakýt ......................................................69
Gösterge Grubu ..................................66, 67
Gösterge Paneli Camý temizliði ...............152
Gösterge Paneli ve Kumandalarý ...............65
Gövde Mekanizmasýnýn Yaðlanmasý .......143
Güneþ Gözlüðü Saklama Gözü .................58
Günlük Kilometre Sayacý Sýfýrlama Düðmesi 69
Güvenlik Alarmý (Hýrsýzlýk alarmý)................18
Güvenlik Kontrolleri, Aracýn Dýþýnda ..........35
Güvenlik Kontrolleri, Aracýn Ýçinde ............35
Güvenlik Tavsiyeleri ..................................34
Hafýza Özelliði (Hafýzalý Koltuk) ..................46
Hafýzalý Koltuk ............................................46
Hafýzalý Koltuklar ve Radyo ........................46
Hamile Bayanlar ve Emniyet Kemerleri .....24
Hatýrlatma, Emniyet Kemeri....................... 24
Hava Basýncý, Lastikler ............................102
Hava Yastýðý ..............................................24
Hava Yastýðýnýn Açýlmasý .....................26, 27
Hava Yastýðýnýn Bakýmý...............................28
Hava Yastýðý, Cam ...............................24, 27
Hava Yastýðý Uyarý Lambasý .....26, 28, 35, 68
Hava Yastýðý, Yan ......................................27
Hazýrlýklar, Krikoya Kaldýrma ...................120
Hýrsýzlýk Alarmý ...........................................18
Hýrsýzlýk Önleme Sistemi ............................18
184
Hýrsýzlýk Önleyici Güvenlik Alarmý ..............18
Hýz Göstergesi ...........................................67
Hýz Kontrolü ...............................................56
Hidrolik Destekli Frenler ............................99
Hidrolik Direksiyon ...................................101
Hidrolik Direksiyon Kontrolü ....................143
Hidrolik Seviyesi Kontrolleri
Fren .....................................................148
Direksiyon ...........................................143
Hortumlar .........................................147, 149
Immobilizer ................................................12
Isýtmalý Koltuklar ........................................45
Ýç Lambalar ................................................49
Ýç Sigortalar .............................................152
Ýlave Koruma Sistemi – Hava Yastýðý ........24
Jant ve Jant Kapaklarý .............................151
Kabin Ýçi Bakýmý .......................................151
Kalibrasyonu, Pusula .................................72
Kapaklarý, Doldurma
Radyatör (Basýnçlý) ...............................146
Yað (motor) .........................................139
Yakýt ....................................................109
Kapasiteleri, Sývý ......................................159
Kapý Kilitleri ................................................13
Kapý Kilitleri, Otomatik ...............................13
Kaporta/Boya Bakýmý ...............................150
Kaput Açma ...............................................48
Kar Lastikleri ............................................105
Kar Zincirleri ............................................104
Karbon Monoksit Uyarýsý ...........................34
Katalitik Konvertör ...................................141
Katkýlarý, Yakýt ..........................................108
Katlanýr Arka Koltuk ...................................45
Kaydedici, Veri ..........................................29
Kaygan Zeminlerde Kullaným ..................126
Kayýþlarý, Tahrik .......................................140
Kendiliðinden Kararan Ayna ......................41
Kýsa Yol Sayacý Sýfýrlama Düðmesi ...........69
Kilitleme Dili ...............................................22
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS). 100
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Uyarý
Lambasý..................................................... 67
Kilitler
Kapý .......................................................13
Motor Kaputu..........................................48
Kiþisel Ayarlar ............................................75
Klima, Otomatik .........................................79
Klima Bakýmý ............................................142
Klima Filtresi ......................................84, 143
Klima Kullanma Tavsiyeleri .......................85
Klima Soðutucu Gazý ...............................143
Koltuklar ....................................................44
Arka Katlanýr ..........................................45
Bel Desteði ............................................44
Elektrik Kumandalý ................................44
Hafýzalý ...................................................46
Isýtmalý ...................................................45
Kolay Giriþ Çýkýþ ....................................47
Yatýrmalý ................................................44
Kompakt Yedek Lastik ............................103
Konsol .......................................................61
Konsol, Taban ...........................................61
Konsol, Üst ................................................58
Kontak Anahtarý .........................................11
Kontak Anahtarý Takýlý Uyarýsý ...................11
Korna..........................................................11
Koruma Sistemi, Yolcu ..............................20
Krikoya Kaldýrma Hazýrlýðý ........................120
Krikoya Kaldýrma Noktalarý ......................120
Krikoya Kaldýrma Talimatlarý ....................121
Kriko Kullanýmý .........................................121
Kullaným Kýlavuzlarý .....................................5
Kullaným Kýlavuzu ........................................5
Lambalar .............................................35, 48
ABS Sistemi ..........................................67
Ampul Deðiþtirme ................................155
Arýza Gösterge ......................................70
Dönüþ Sinyali ..................................50, 51
Dörtlü Flaþör ........................................119
Emniyet Kemeri Hatýrlatma ....................69
Far Düðmesi ..........................................50
Farlar .............................................50, 155
Fren Uyarý .............................................68
Giriþ Aydýnlatma ....................................13
Gösterge Grubu ....................................50
Hava Yastýðý ........................26, 28, 35, 68
Ýç/Okuma ...............................................48
Lambalar Açýk Uyarýsý ............................50
Motor Hararet Uyarý ...............................67
Motoru Servise Kontrol Ettiriniz (Arýza Uyarý
Lambasý).....................................................68
Okuma ...................................................58
Plaka ...................................................158
Reosta Düðmesi, Far ......................50, 51
Servis ..................................................155
Sis ...................................................51, 67
Uzun Huzme ..........................................51
Uzun Huzme Gösterge ..........................69
Voltaj .....................................................70
Yað Basýncý ...........................................67
Lastik aþýnma Göstergeleri.......................105
Lastikler .............................................35, 101
Deðiþtirilmesi ...............................120, 121
Diþ Aþýnma Göstergeleri ......................105
Genel Bilgiler .......................................101
Güvenlik ..............................................101
Hava Basýncý .......................................101
Kar Lastikleri .......................................105
Krikoya Kaldýrma .........................120, 121
Kompakt Yedek ...................................103
Patinaja Kalmasý .................................104
Patlak Lastiðin Deðiþtirilmesi ...............120
Radyal .................................................103
Rot Ayarý .............................................107
Rotasyon .............................................106
Sýzdýrmaz ............................................107
Þiþirme Basýnçlarý ................................102
Yedek ..................................................105
Yedek Lastik ........................................121
Yüksek Hýz ..........................................103
Zincirleri ...............................................104
Lastik Deðiþtirilmesi .................................101
LATCH (Çocuk Koltuðu Alt Tespit Kancalarý
ve Baðlantý Kayýþý) .....................................32
Makyaj Aynalarý .........................................42
Mandallar
Kaput .....................................................48
Metanol.....................................................108
Metanol Yakýt............................................108
Mini Yol Bilgisayarý ....................................72
Modifikasyonlar, Araç Üzerinde Yapýlacak ...7
Mopar Parçalar ........................................137
Motor ...............................132, 133, 134, 135
Alýþtýrma (Rodaj) Tavsiyeleri ..................34
Aþýrý Isýnma (Hararet) ..........................119
Bölmesi .......................132, 133, 134, 135
Çalýþmamasý ..........................................90
Hava Filtresi ........................................141
Sentetik Yað ........................................140
Sýcaklýk Göstergesi ................................69
Soðutma Sývýsý (Antifriz) ...............145, 160
Yað ......................................137, 159, 160
Yað Deðiþtirme Aralýðý .........................138
Yað Seçimi ..................................139, 159
Yað Seviyesinin Kontrolü ............137, 138
Yakýt Özellikleri ....................................159
Motor Soðutma Sývýsý (Antifriz) Eklenmesi 145
Motoru Servise Kontrol Ettiriniz Lambasý ...70
185
Motor Yaðý Viskozitesi .............................140
Motor Yaðý Viskozite Tablosu ..................140
“Multi-Displacement” Motor sistemi ..........101
Müzik Sistemi Uzaktan Kumandalar...........78
Müzik Sistemleri ........................................77
Müzik Sistemleri Müzik Sistemleri Kullaným
Kýlavuzuna Bakýnýz
Navigasyon (Yön Bulma) Sistemi ............ 77
Oktan Deðeri, Benzin ..............................107
Omuz Kemeri Üst Tespit Sistemi ..............23
Otomatik Camlar .......................................18
Otomatik Açýlan Camlar .............................19
Otomatik Kapanan Camlar ........................19
Otomatik Kapý Kilitleri ..........................13, 14
Otomatik Klima ..........................................79
Otomatik Þanzýman .....................92, 94, 149
Yað Eklenmesi ............................149, 161
Yað ve Filtre Deðiþimleri .....................149
Yað Deðiþimi .......................................149
Yað Seviyesi Kontrolü .........................149
Yað Tipi ...............................................161
Vites Kademeleri ....................................92
Tork Konvertörü ....................................94
Otomatik Þanzýman Koruma Modu ...........94
Oto Yýkayýcýsý......................................53, 144
Ön Cam Buðu Çözücü ..............................83
Ön Cam Silecek Lastikleri .......................144
Ön Cam Silecek Lastiklerinin Deðiþtirilmesi144
Ön Cam Silecekleri ....................................51
Ön Cam Silecekleri, Fasýlalý .......................52
186
Ön Cam Silecekleri, Yaðmur Duyarlý
Ön Cam Yýkayýcýlarý ...........................51, 144
Park Destek sistemi, Arka ..........................43
Park Freni ..................................................99
Patlak Lastiðin Deðiþtirilmesi ...................120
Pedallar, Ayarlanabilir ...............................47
Portbagaj ....................................................62
Programý, Bakým ..............................164, 172
Programlanabilir Elektronik Özellikler ........75
Pusula .......................................................72
Pusula Kalibrasyonu ..................................72
Pusula Sapmasý ........................................73
Radyal Lastikler .......................................103
Radyatör Kapaðý /Basýnçlý Soðutma Sývýsý
Kapaðý) .....................................................146
Radyo (Müzik Sistemleri) ...........................77
Radyo Kumandalarý ...................................78
Radyo Yayýn Sinyalleri ..............................79
Reosta Düðmesi, Far ................................49
Rot ve Balans Ayarý .................................107
Rotasyon, Lastik ......................................106
Römork aðýrlýðý .........................................112
Römork Çekme .......................................111
Asgari Þartlar ......................................113
Kablo tesisatý........................................114
Römork ve Çýkýntý Aðýrlýðý ....................112
Soðutma sistemine yönelik tavsiyeler ..115
Römork çekme kýlavuzu ...........................112
Rulmanlar ................................................150
Rüzgar Çarpmasý ................................20, 59
Saat .....................................................78, 79
Saatin Ayarlanmasý .............................78, 79
Saklama, Araç ...................................84, 155
Saplanmýþ Bir Aracý Ýleri Geri Yaparak
Kurtarma ..................................................126
Saplanmýþ Bir Aracýn Kurtarýlmasý ...........126
Sapma, Pusula ..........................................73
Selektör .....................................................51
Sentry Key (Kontak Anahtarý) ....................12
Sýcaklýk Göstergesi, Motor Soðutma
Sývýsý ...................................................69, 119
Sývý Kaçaklarý .............................................35
Sývý Kapasiteleri .......................................159
Sývý Seviyesi kontrolleri
Direksiyon Hirdoliði ..............................143
Fren .....................................................148
Motor Yaðý ...................................137, 138
Soðutma Sistemi .................................145
Sývýlar........................................................160
Sývýlar, Yaðlar ve orijinal Yedek parçalar..160
Sýzdýrmaz Lastikler ..................................107
Sigorta Kutusu .........................................152
Sigortalar .................................................152
Silecekler, Fasýlalý ......................................52
Silecek Lastiðinin Deðiþtirilmesi ..............144
Sinyalleri, Dönüþ .......................................67
Sis Lambalarý .......................................51, 67
Sis Lambalarý, Arka ...................................51
Sistem, Navigasyon....................................77
Soðutma Sývýsý Basýnçlý Kapaðý ...............146
Soðutma Sývýsý (antifriz) Seçimi........145, 160
Soðutma Sistemi .....................................145
Basýnçlý Kapaðý ...................................146
Boþaltma, Temizleme ve Tekrar
Doldurma ............................................145
Hatýrda Tutulmasý Gereken Noktalar ...146
Kontrol .................................................146
Kullanýlmýþ Soðutma Sývýsýnýn Atýlmasý.146
Radyatör Kapaðý .................................146
Soðutma Sývýsý (Antifriz) Eklenmesi ....145
Soðutma Sývýsý Kapasitesi ...................159
Soðutma Sývýsý Seçimi ........145, 159, 160
Soðutma Sývýsý Seviyesi ..............145, 146
Soðutucu Gazý .........................................143
Stepne ......................................103, 104, 121
Sunroof ......................................................56
Sürüþ
Kaygan Yüzeylerde .................................126
Þanzýman ................................................149
Otomatik ..................................92, 94, 149
Yað Seçimi ..........................................161
Vites Deðiþtirme ....................................92
Taban Konsolu ..........................................61
Tahrik Kayýþlarý ........................................140
Takviye ile Çalýþtýrma ..............................125
Taþýnmasý, Evcil Hayvanlar .......................34
Tekerlek Rot ve Balans Ayarý ..................107
Tekerlek Rulmanlarý ................................150
Temiz Hava Yakýtý ...................................108
Tork Konvertör Balatasý .............................94
Tüm Tekerleklerden Çekiþ Sistemi.....107, 149
Uyarý ve Dikkat Ýbareleri ..............................7
Uyarý, Emniyet Kemeri................................24
Uzaktan Kumanda Sistemi ........................15
Uzaktan Kumandanýn Pilinin Deðiþtirilmesi 17
Üst Konsol .................................................58
Veri Kaydedici ...........................................29
Verici, Uzaktan Kumanda ..........................15
Viskozite, Motor Yaðý................................140
Vites Hýzlarý ...............................................92
Videolu Eðlence Sistemi.............................77
Vites Kademeleri .......................................92
Yað, Motor .......................................137, 160
Atýlmasý ...............................................140
Deðiþtirme Aralýðý ................................138
Filtre ............................................140, 160
Filtrenin Atýlmasý ..................................140
Kapasite ..............................................159
Katký Maddeleri ...................................140
Kontrol ........................................137, 138
Sentetik ...............................................140
Tavsiye .......................................139, 159
Viskozite .............................139, 140, 159
Yaðlama, Gövde ......................................143
Yaðmura Duyarlý Silecek sistemi................52
Yakýt ................................................107, 108
Benzin .................................................107
Dizel ....................................................108
Deposu Kapasitesi ..............................159
Doldurma Kapaðý ................................109
Filtresi .................................................141
Göstergesi .................................................69
Hortumlarý ...........................................149
Ýkmali ..................................................109
Katkýlarý ...............................................108
Oktan Deðeri ...............................107, 160
Özellikleri ............................................159
Yakýt Ýkmali ..............................................109
Yan Hava Yastýðý .......................................27
Yatýrmalý Ön Koltuklar ................................44
Yedek Lastikler ........................................105
Yeni Araç Alýþtýrma (Rodaj) Dönemi ..........34
Yýkayýcýlarý, Ön Cam ..................................51
Yýkayýcýlarý, Ön far ......................................53
Yýkama Suyu Eklenmesi ....................53, 144
Yolcu Koruma Sistemleri ...........................20
Yön Bulma (Navigasyon) Sistemi...............77
Yükleme, Araç .........................................110
Kapasiteleri .........................................110
Yükseklik Ayarlý Direksiyon Kolonu ...........54
Zincirler ....................................................104
187
EK/CJT/SSH/KKLX/0306-REV.02 DÝZEL
LX06

Benzer belgeler

2005 - 2006 Chrysler PT Cruiser (PT) Kullanım Kılavuzu

2005 - 2006 Chrysler PT Cruiser (PT) Kullanım Kılavuzu donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler’in teknik veril...

Detaylı