Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 26.12.2008 / 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlanmıĢtır.
REGALIA
Revizyon tarihi: 23/08/2010
1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI
1.1 Ürün ismi : REGALIA
Tasarım Kodu:
Üretici Firma: Marrone Bio Innovations
1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları
Kullanım Alanı: Doğal Biyoprotektan
1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma Bilgileri
ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Telefon : +90 232 413 00 55
Telefaks : +90 232 435 18 85
1.4.Acil Telefon Hattı
Acil durum tel. : +90 232 413 00 55
Zehir danıĢma : 114
2. BileĢimi / Ġçindekiler Hakkında Bilgi
Aktif Ġçeriği
CAS No.
% W/W
Maruz Kalma Limiti
Reynoutria spp.
YOK
20
YayınlanmamıĢtır
Diğer Materyaller
Su ve diğer Özel GRAS formül maddeleri
3 . Tehlike Tanımı
Acil Bilgi
Koku
Form
: Bitki özü ve ot gibi koku
:Kahverengi sıvı
Potansiyel Maruz Kalma Yolları: Gözler, deri, solunum ve yutma.
Potansiyel Sağlık Etkileri: Solunması, yutulması , göz teması (tahriĢ edici) , cilt teması
(tahriĢ edici) durumunda tehlikelidir. Cilt teması (aĢındırıcı, nüfuz) durumunda biraz
tehlikelidir. Sıvı veya sprey buğu özellikle mukoza göz zarlarına, ağız ve solunum yolu doku
hasarına neden olabilir. Deri teması yanıklara neden olabilir.Sprey tozunun solunması
Ģiddetli öksürük ile karakterize solunum yollarında tahriĢe, boğulma ya da nefes darlığına
neden olabilir.Göz iltihabı kızarıklık, sulanma ve kaĢıntı ile karakterizedir. Deri iltihabı kaĢıntı,
pullanma, kızarıklık ya da belki kabarcık ile karakterizedir.
Genel Maruz Kalmadan Dolayı OluĢan Ciddi Sağlık Durumu: Bilinmiyor
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 26.12.2008 / 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlanmıĢtır.
REGALIA
Revizyon tarihi: 23/08/2010
Kanserojen özelliği: Bilinmiyor, kanserojen olması beklenmemektedir
4. ĠLK YARDIM TEDBĠRLERĠ
Gözler: Lütfen en az 15 dakika su ile yıkayın. Varsa, ilk olarak kontak lensleri çıkarın 5
dakika sonra, gözleri yıkamaya devam edin. Göz merhemi kullanmayın. TahriĢ devam
ederse bir doktor çağırınız.
Cilt: En az 15 dakika süreyle su ve sabunla yıkanmalıdır.Kontamine olmuĢ giysileri çıkarın.
TahriĢ devam ederse bir doktor baĢvurun.
Yutma: En kısa sürede tıbbi yardım alın. Kusturmayın. Bilinçsiz bir kiĢiye asla ağızdan bir
Ģey vermeyiniz.
Solunum: KiĢi havalandırılan bir yere çıkartılmalı ve normal ilk yardım prosedürleri
izlenmelidir.
5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBĠRLERĠ
TutuĢma Özelliği:
F: > 205oF
C: > 96Oc
Kullanılan Yöntem: SW 1010
Kaynama Noktası:
o
F: Bilinmiyor
C: Bilinmiyor
o
NFPA Tehlike Sınıflandırması
SAĞLIK: 1
TUTUġABĠLĠRLĠK : 1
HMIS Tehlike Sınıflandırması
SAĞLIK: 1
TUTUġABĠLĠRLĠK : 1
REAKTĠVĠTE: 0
REAKTĠVĠTE: 0
Özel yangınla mücadele prosedürleri: Köpük , karbon dioksit veya kuru kimyasal
söndürücüler.
OlağandıĢı yangın ve patlama tehlikeleri: Yok
Tehlikeli Parçalanma Ürünleri: Karbondioksit, karbonmonoksit, duman, duman ve
hidrokarbonlar ve terpenler.
6. KAZA SUNUCU YAYILMAYA KARġI ÖNLEMLER
Kazalara KarĢı Önlemler: Bu ürünü almadan önce bir uzmana danıĢınız. Dökülmesi
durumunda içeriğin kanalizasyon ve su yollarına yayılması önlenmelidir. Bir Inert absorbent
maddelerle ile sıvıyı emdiriniz. Sızdırmaz kapalı , etiketle tanımlanmıĢ konteynera emici bir
malzeme ile yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 26.12.2008 / 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlanmıĢtır.
REGALIA
Revizyon tarihi: 23/08/2010
7. TAġIMA VE DEPOLAMA
Kullanım ve Depolama: Doğrudan güneĢ ıĢığı almayan, kuru, serin, iyi havalandırılan bir
alanda, orijinal ambalajında saklayınız. Kullanılmadığı zaman kapları kapalı tutunuz.
Diğer Önlemler: Özel önlemleri yoktur.
8. MARUZ KALMA KONTROLLERĠ/ KĠġĠSEL KORUNMA
Mühendislik önlemleri :
Eğer maruz kalma önlenemiyorsa, en güvenilir teknik koruma
kapalı ortamda muhafaza ve ürünün tecrit edilmesidir.
Bu önleme ek olarak alınabilecek önlemle, kullanımda
doğabilecek gerçek risklere bağlıdır.Havada ürüne ait buhar
veya gaz oluĢumu gözlenirse, havalandırma kullanılmalıdır.
Havadaki buhar oluĢumunu ölçüp değerlendirin ve ilgili
maruziyet sınırını geçmemek için ek önlemler alın.
Gerekli olması durumunda iĢ hijyeni tavsiyesi alın.
KiĢisel koruyucu ekipmanlar :
Koruyucu önlemler :
Mühendislik önlemleri her zaman kiĢisel koruyucu
ekipman kullanımından önce düĢünülmelidir.
KiĢisel koruyucu ekipman seçilmeden önce profesyonel
tavsiye alınmalıdır.KiĢisel koruyucu ekipmanlar belli standartlara
uygun olmalıdır.
Solunum Koruma:
Buhar maskesi kullanınız. Onaylı / sertifikalı maske veya
eĢdeğeri kullandığınızdan emin olun.
Göz Koruma:
Uygulama için uygun giyininiz , gözlük kullanınız.
Cilt Koruma:
Kimyasal ürünler için uygun dayanıklı eldivenler kullanın.
Diğer Koruyucu Giyim Ve Ekipmanları:
Çıkarılabilir tulum giyin. Kontamine tulum ve herhangi bir
kontamineye maruz kalmıĢ giysileri çıkarınız.
Hijyenik ĠĢ Uygulamaları: Kullanırken bir Ģey yiyip içmeyin, ya da sigara içmeyin.
9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER
Görünüm
:
Kahverengi Sıvı
Koku
:
Bitki ekstreleri / Grass gibi koku Karakteristik
Yoğunluk
:
1.12 g / ml
Suda Çözünürlük
:
Su ile karıĢabilir.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 26.12.2008 / 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlanmıĢtır.
REGALIA
Revizyon tarihi: 23/08/2010
10. KARARLILIK VE REAKSiYONA GiRME EĞiLiMi
Kararlılık: Kararlı
Tehlikeli Parçalanma Veya Yan Ürünler: Bilinmiyor
Tehlikeli Polimerizasyon: OluĢmaz.
11.TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER
Akut oral toksisite LD50:> 5000 mg / kg (sıçan)
Akut dermal toksisite LD50:> 5000 mg / kg (sıçan)
Akut Solunum LC50:> 2.06 mg / L (sıçan)
Göz TahriĢi: Orta derecede tahriĢ edici (tavĢan)
Cilt tahriĢi : Hafif tahriĢ edici (tavĢan)
Deri hassasiyeti: Gine domuzunda hassasiyet görülmemiĢtir.
12. ÇEVRESEL BĠLGĠLER
Veri yok.
Yüzey suyu mevcut veya ortalama yüksek su çizgisinin altında gelgit alanlarına alanlar için,
doğrudan uygulamayın. Ekipman ile yıkama suyu atarken su kirletmeyiniz.
13. BERTARAF YÖNTEMLERĠ
Ürün :
Kirli Ambalajlar :
Göl, gölet ve ya su kanallarını ürünle ya da kirli ürün ambalajı ile
kirletmeyiniz. Ürün atıklarını kanalizasyona dökmeyiniz.
Uygun olması durumunda yakma ya da imha etmektense geri
dönüĢüm tercih edilmelidir.
Geri dönüĢüm mümkün değilse yerel yönetmeliklere uygun
Ģekilde bertaraf edilmelidir.
Ambalaj içinde kalan ürünü tamamen boĢaltınız.
Ambalajları 3 kez durulayınız.
BoĢ ambalajlar yerel geri dönüĢüme veya imhaya
gönderilmelidir.BoĢ ambalajları tekrar kullanmayınız.
14. NAKLĠYE BĠLGĠLERĠ
Kara taĢımacılığı : D.O.T : VERĠ YOKTUR.
Deniz taĢımacılığı : D.O.T : VERĠ YOKTUR.
Hava taĢımacılığı : D.O.T : VERĠ YOKTUR.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 26.12.2008 / 27092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
ĠliĢkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” e göre hazırlanmıĢtır.
REGALIA
Revizyon tarihi: 23/08/2010
15. YÖNETMELĠK BĠLGĠLERĠ
ABD FEDERAL DÜZENLEMELER
OSHA: Uygulanamaz
TSCA: Muaftır.
CERCLA: Uygulanamaz
SARA BAġLIK III TEHLĠKE SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 311 ve 312:
Acil (akut) Sağlık: Yok
Gecikmeli (kronik) Sağlık: Yok
AteĢ: Yok
Basınç ani Yayın: Yok
Reaktivite: Yok
16. DĠĞER BĠLGĠLER
Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler yayın tarihi itibari ile mevcut bilgimizle doğrudur.
Burada verilen bilgiler, yalnızca güvenli kullanım, nakliye, depolama ve bertaraf için kılavuz
olması amacıyla hazırlanmıĢtır ve bir garanti veya ürün spesifikasyonu olarak
değerlendirilmemelidir. Bilgiler sadece ilgili ürüne aittir ve formda belirtilmedikçe baĢka
maddelerle kombinasyonu durumları için veya farklı prosesler için geçerli olmayabilir.