Bülten 53 - Hindistan Gezi Rehberi

Transkript

Bülten 53 - Hindistan Gezi Rehberi
www.hindistangezi.com
sitesi bülteni
Bu bülten, periyodik bir yay›n de¤ildir.
Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine e-mail ile ücretsiz gönderilir
S ay› :
53
May›s - 2012
Haz›rlayan
Zafer Bozkaya
•
Bu say›ya katk›da bulunanlar
Mine Candar
Değerli üyemiz
Bu sayımızda MEMLE-KENT dergisinde yayınlanan bir yazımızı size sunuyoruz. MEMLE-KENT dergisi iki ayda bir yayınlanan bir süreli yayın. Her sayısında bir ülke hakkında yazıları derleyip yayınlıyor. Her ülke hakkında uzman, o
ülkeyi iyi tanıyan kişilerden yazı, makale, şiir vb. istiyor, bunlar arasından seçim yapıp fotoğraflarla süsleyip yayınlıyor. Derginin Hindistan bölümü, ülkenin büyüklüğü ve kültürel çeşitliliği nedeniyle iki sayıya yayılmış durumda.
Dergide yayınlanan yazılar arasında sitemiz üyesi de olan Timur Özkan, Bora
Ercan, Mine Candar, Murat Özsoy, İsmail Ragıp Geçmen ve Tuba Akyol da bulunmakta.
Zafer Bozkaya
Hindistan hakkında her türlü yazı. haber, yorum ve katkılarınızı bekliyoruz.
Selam ve sevgilerle.
H‹ND‹STAN GEZ‹ REHBER‹ iPhone ve iPad üzerinde hizmetinizde
Uygulamam›z›n iPhonedaki
logosu
Kitab›n ücretsiz fakat
k›s›tl› versiyonunu almak
için t›klay›n.
Bu uygulamay› yükledi¤inizde Hindistan gezinizde size gerekli tüm bilgilere ulaflm›fl olacaks›n›z. Bu uygulama Hindistan Gezi Rehberi adl› kitab›m›n tüm içeri¤ine iphone üzerinden
ulaflman›z› sa¤lar. Ancak, bas›l› bir kitab›n kapsam› içinde yer alamayacak olan interaktif haritalar, web linkleri, renkli foto¤raflar gibi imkanlar bu uygulama ile size sunulmufl durumda.
Uygulamay› iPhone / iPad’inize indirdikten sonra internet ba¤lant›s›na ihtiyac›n›z kalmayacakt›r.
Uygulaman›n bölümleri : Hindistan tarihi, co¤rafyas›, ekonomisi, kast sistemi, dini yap›s›, dil
özellikleri, iklimi, tren ile ulafl›m özellikleri • Delhi, tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, oteller,
restoranlar • Varanasi, tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, oteller, restoranlar, Ganj k›y›s›, Sarnath • Haridwar, tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, Rishikesh, oteller, restoranlar, yoga aflramlar› ve Mussorie • Dharamsala, tarihi, Dalai Lama, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, oteller, restoranlar • Amritsar, tarihi, ilk ulafl›mda yap›Kitab›n 2,99 Dolarl›k
lacaklar, oteller, restoranlar, Alt›n Tap›nak, S›n›r törenleri • Jaipur,
ücretli versiyonunu sat›n
tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, oteller, restoranlar, Ajmer ve Pushalmak için t›klay›n.
kar • Mumbai, tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, oteller, restoranlar
• Goa, tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar, Panjim, Kuzey Goa, Güney
Goa, oteller, restoranlar • Kerala, tarihi, ilk ulafl›mda yap›lacaklar,
Kochi, oteller, restoranlar, Tekne Turlar›, Varkala Plaj›.
1
Sadece
H ‹ N D ‹ S T A N ’ dolur
a böyle fleyler
DANA EVC‹LLEfiT‹RME
Binlerce köylü Madurai flehrinin d›fl
mahallelerinde Evcillefltirme bayram›
s›ras›nda danalar›
kontrol alt›nda tutmaya çal›fl›yor. Bu
bayram, Tamil Nadu
eyaletindeki
Pongal festivalinde Jallikattu olarak bilinir. Bu uygulama modern
ça¤›m›zda halen uygulanan tarihi bir gelenek say›l›r. Bunun için iki
cins dana kullan›l›r : Jellicut ve Pulikulam. Yap›lan ifl basitçe : “uç
ve dövüfl veya bazen don” Kazananlara de¤erli ödüller verilir.
18 Ocak 2012
ALTIN KAPLAMA DOSA
Hindistan’›n yeni zenginleflmifl
orta s›n›f›, daha çok fakirlerin
tüketti¤i alçakgönüllü Dosa yeme¤inin alt›n kaplama versiyonuyla karfl›laflt›. Dosa birkaç
türde yap›l›yor, sade, patatesli
veya baharatl›. Bengaluru kentindeki bir restoran ise saf alt›n
kaplama Dosa üretti. Alt›n dosan›n bir porsiyonu 1.011 Rupiye (yaklafl›k 20 Dolara) sat›l›yor. Yeme¤e gelenlere Dosan›n en son dürümü 12 X 12 cm. boyutlar›nda ve 1 miligram a¤›rl›¤›nda at›n kaplama veriliyor. Besinlerde de¤erli maden kullan›m›n›n ne kadar sa¤l›kl› oldu¤u düflünülebilir. Fakat bu restoran, Bengalurudaki besin güvenli¤i kurumundan sa¤l›¤a zarar› yoktur fleklinde sertifika alm›fl durumdad›r.
KÜÇÜK GAND‹ J‹
Mahatma Gandi
ismi Guinness
Rekorlar kitab›na bir kez daha
girdi. Bu sefer
485 küçük çocuk
Gandinin tarihi
Dandi yürüyüflünü anmak için yuvarlak kenarl› Gandi keplerini giyip, khadi kumafl›ndan yap›lm›fl elbiseleri ve bastonuyla yürüdüler. 10 ile 16 yafl
aras›ndaki bu çocuklar›n ço¤unlu¤u öksüz kalm›fl olanlardan seçildi. Bu yürüyüfl ile Milletin Babas› Gandi’nin ölümünün 64. y›l›nda onun ahlaki ve insani de¤erlerini yeniden vurgulamak istediler.
22 Ocak 2012
SEÇ‹MLERDE H‹ND‹STAN
Bir politik partinin kampanya
malzemeleri.
Politikac›lar, partileri arac›l›¤›yla
seçim kazanmak
için milyonlarca
rupi harc›yorlar.
To p l a n t › l a r d a
reklamlar, müzikli videolar, bedava yemek, bedava içki ve hatta “oyunuza karfl›l›k nakit para” da¤›t›l›yor. Uttar Pradesh eyaleti 2012 y›l›nda yeni hükümetlerini seçen 5 eyaletten biri oldu. Seçimler Pencab,
Manipur ve Uttarakhand eyaletlerinde tamamland› ve 6 marttan
itibaren Goa eyaletinde bafllayacak. 31 Ocak 2012
ASIRLIK BAKKAL
Himachal Pradesh eyaletinin Dharamsala kenti Mc Leod Ganj bölümünde kurulu bulunan bir bakkal dükkan› 1860 y›l›ndan beri
hizmet etmektedir. Bilindi¤i gibi Tibetin ruhani lideri Dalai Lama
1960 y›l›ndan beri
burada yaflamaktad›r. Böylece bu
bakkal Hindistan›n
koloni döneminden beri faaliyetini
sürdüren ender
kurulufllardan birisi
olmufltur. Sahipleri Zerdüflt dininden olan ve 5 nesildir çal›flan ailenin flimdiki üyesi Joginder Singh, dükkan›n ilk olarak buradaki
‹ngiliz ordusunun günlük ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kuruldu¤unu ve o dönemde unlu mamüllerden tütün mamüllerine, alkollü içkilerden ateflli silahlara kadar pek çok ürünün sat›ld›¤›n› bildirdi.
MUMBA‹ BELED‹YE SEÇ‹MLER‹
Mumbai belediye meclisine ilk kez 122 kad›n seçildi, böylece 227
üyelik belediye meclisinde ço¤unlu¤u ele geçirdiler. Kad›nlar, gelecekte belediye baflkan›n›n da bir kad›n olmas› umudunu tafl›yor.
Mumbaide yaflayanlar ise bu geliflmeyle kentin yerel sorunlar›n›n
çözülmeye bafllanmas›n› bekliyor. Mumbai sokaklar› her ya¤murda delik deflik oluyor ve yollar›n onar›lmas› ifli y›llard›r erteleniyor.
Trafik düzeni, parçalanm›fl kald›r›mlar, sokak sat›c›lar›, dilenciler, gecekondular vb.
vb. vb. acil olarak çözüm bekleyen sorunlar aras›ndad›r.
2
ZAFER BOZKAYA’n›n 2011 y›l› gezileri
Bildi¤iniz gibi sitemizin editörü Zafer Bozkaya, Hindistana gitmek isteyen gruplara Grup Liderli¤i ve rehberlik yapmaktad›r. Hindistan gezilerini uzun y›llar›n deneyimine sahip bir rehberle yapmak isterseniz siz de Zafer Bozkaya’ya baflvurun. Editörümüz, 2011 y›l› içinde afla¤›da görece¤iniz 7 de¤iflik grupla çeflitli Hindistan gezileri gerçeklefltirdi. Bu gezilere kat›lan kiflilerin yaflad›klar› tecrübeleri kendilerinden ö¤renmek isterseniz Zafer Bozkaya’dan
mail ve iletiflim adreslerini alabilirsiniz.
Zafer Bozkaya’n›n 2012 y›l› Hindistan gezilerine kat›l›p bu güzel ülkeyi sizin de görmenizi tavsiye ederiz.
8 Ocak - 23 Ocak
Foto¤raf : Green Otel - Dharamsala
4 fiubat - 20 fiubat
Foto¤raf : Saravana Bhavan - Delhi
Kat›l›mc›lar ::
Kat›l›mc›lar
Nihani, Jeanne,
Jeanne, Mehmet,
Mehmet, Varol,
Varol, Kamil
Kamil
Nihani,
Kat›l›mc›lar
Kat›l›mc›lar
Mersin
Mersin Foto¤raf
Foto¤raf Derne¤inden
Derne¤inden 12
12 kifli
kifli
4 Mart - 20 Mart
Foto¤raf : Ganj Nehri - Rishikesh
26 Temmuz - 8 A¤ustos
Foto¤raf : Rishikesh
Kat›l›mc›lar
Kat›l›mc›lar
Tümay,
Tümay, Nam›k,
Nam›k, Nuray,
Nuray, Emel,
Emel, Sedef,
Sedef, Songül,
Songül,
Ebru,
Ebru, Fatma
Fatma
Kat›l›mc›lar:
Kat›l›mc›lar:
Canan,
Canan, fienay,
fienay, Gülbin,
Gülbin, ‹nci,
‹nci, Galina,
Galina, Cenk,
Cenk, Ayla
Ayla
27 A¤ustos - 6 Eylül
Foto : Alt›n Tap›nak - Amritsar
2 Ekim - 15 Ekim
Foto : Ganj Nehri - Rishikesh
2 Kas›m - 15 Kas›m
Foto : Tac Mahal - Agra
Kat›l›mc›lar:
Mert, Yare, Emine, Ali, Derya
Kat›l›mc›lar:
Süha, Ahmet, Fahrettin,
Kat›l›mc›lar:
Alper, Cevat, Sinan, Bar›fl,
Duygu, Müzehhar
Müflfik, Ece, Çi¤dem, Berrak
3
Hindistanda
Trenler
Zafer Bozkaya
Sitemiz editörü Zafer Bozkaya’n›n MEMLE-KENT dergisinin 2011 A¤ustos say›s›nda
yay›nlanan Hindistan trenleri yaz›s›n› sizlere sunuyoruz.
Hindistan trenleri, ülkenin her yerini a¤ gibi sarmıfl, her
kentin, her kasabanın büyük flehirlere, metropollere ve dini
merkezlere ulaflımını sa¤layan bir sistemdir. Bu a¤a dahil
olan bir kifli artık emin ellerdedir. Gidece¤i yer ne kadar
uzakta olursa olsun, kaç istasyon, kaç eyalet, kaç bölge geçilecekse geçilsin, hedefe mutlaka ulaflılacaktır. Bu yolculukta trende yatılır, kalkılır, yemek yenir, çay içilir, tuvalet ve
banyo kullanılır. Yol arkadafllıkları kurulur, sorunlar ve dertler
paylaflılır, ibadetler yerine getirilir, aileler birbirinin çocuklarına göz kulak olur. Kısacası trende yaflanır!
Ortalama bir Hintli aile, uzak bir flehirdeki akrabalarını ziyarete veya ait oldu¤u dini grubun uzak bir dini merkezde
yapılan bir toplantısına gitmeye karar verdi¤inde ailenin babası tren istasyonuna gider ve bilet kuyru¤una girer. Bu sırada alaca¤ı biletle ilgili bir formu doldurarak hazırlamıfltır. Bu
formda trenin numarası, ismi, yolculuk tarihi, sınıfı, alt / orta
/ üst yatak seçene¤i ve yolcuların isimleri ile yaflları belirtilmek zorundadır. Kuyruk bitip sıra gelince bilgisayar baflındaki görevliye form uzatılır. Hindistan trenlerinde biletler 90
gün önceden satıfla çıkarılıyor, ama flansınız iyi de¤ilse kimi
hatların, kimi günlerdeki, kimi sınıftaki yerleri satıfla çıktıktan
sonra 1 hafta içinde doluverir. Bizim yolcumuz da böyle bir
durumla karflılaflmıfl olursa, sorun yok. Kendi flehrinden hedefteki flehire giden, filan sayılı trende yer yoksa hareket ve varıfl
saatleri baflka olan ve baflka flehirlere u¤rayarak giden ve hedefteki flehire birkaç saat daha sonra ulaflan baflka bir trende
mutlaka yer vardır. Böylece sorun çözülmüfl olur. Gene de yer bulunamazsa hedef flehirdeki ana istasyon yerine aynı flehirdeki daha küçük olan ikinci bir istasyona yer bakılır, hareket edilecek istasyon da olası yerler bakımından birkaç istasyon ileri veya geri alınır, daha da olmazsa gezi tarihi bir veya birkaç gün ileri / geri çekilir. Dev bir a¤ ile karflı karflıyasınız. fiehirler
arasında her gün gidip gelen 18 bin trenden sözediyooruz. Bu kadar çok sayıda trenin 8 bin istasyona u¤ramasındaki ihtimalleri hesaplamayı matematikçilere bırakalım ve bizim Hintli aileye geri dönelim.
Yolculuk tarihi geldi¤inde çıkınlar hazırlanır, evin hanımı bir
tencere çapatiyi bir gün önceden piflirmifltir bile. Yanında pilav
ve sebze yeme¤i de hazırdır. Trende Sleeper Class denilen
ikinci sınıfta seyahat edilecekse gece yatmak için battaniyeler,
örtüler, yastıklar vs. de denklenmifltir. Tüm mutfak malzemeleri ve yemekler, kocaman bir metal kutuya konur, kutunun üzerine gösteriflli bir asma kilit takılır, evin erke¤i bu kasayı omuzlar. Yatakları ve yorganları evin kadını taflır, küçük bebelerin sorumlulu¤u ise abilerde ve ablalardadır. Tren istasyonuna en az
1 saat öncesinden gidilir. Metropollerdeki istasyonlarda en az
10 peron vardır. Gidilecek yerin treni acaba kaçıncı perona
(Hindistanda buna “platform” deniyor.) yanaflacaktır. Bunu kimi yerde dev boyutlardaki bilgi panolarında ilan ederler, ama
kimi zaman danıflma bürosundandan sormak gerekir, tabii buna benzer soruyu sorup sadece platform bilgisi almak isteyen
yüzlerce kifli ile birlikte.
Trene binilir, kocaman malzeme kasası koltuk altına itilir.
Bazı yolcular çifte güvenlik olması için kasalarını zincirle koltu¤a ba¤lamaktadır. Hareket saati gelir ve yolculu¤a bafllanılır.
Herkesin yer ve yatak numarası bellidir, ama numaralı yer bu-
4
lamayan ve çok acil bir ifli nedeniyle o flehire mutlaka gitmesi
gereken birkaç kifli daha gelmifl ve mevcut yerlere sıkıflabilmeyi kollamaktadır. “Hay hay, neden olmasın ki, koskoca tren, her kese yeter.” Gündüz oturur halde iken, bu hiç sorun de¤il, gece
yatma saatine de henüz çok vakit var, nasıl olsa bir yol bulunur
ve sorun çözülür. Tevekkül, sabır, zorluklara birlikte gö¤üs germe, paylaflımcılık, kader birli¤i, buna ne derseniz deyin. Bu vagonda yer almıfl olan yolcuların Karma’ları (Hindu dininde bir tür
kader, alın yazısı) onları buraya toplamıfltır. Herkes kendi yer numarasına göre oturur. Herhangi bir Hintliyi kendi yer numarasından baflka bir yere oturtabilmek mümkün de¤ildir. Çünkü, o
yer, onun Karma’sıdır ve Karma’ya müdahale etmek, de¤ifltirmeye kalkıflmak asla kabul edilemez.
Vagonumuzdaki yolculu¤umuz baflladıktan sonra çaycılar,
meflrubatçılar ve çeflitli satıcılar gelip geçmeye bafllar. Çay kelimesi, Hindistanda “chaiii” fleklinde telaffuz edilir. Çaycıların satıfl
yapabilme güçleri bu kelimeyi iyi ve etkili söylemelerine ba¤lıdır.
Satıcı, çayının yeni demlenmifl ve sıcak oldu¤unu belirtmek için
“Chaii, Garam Chaii” (çay, sıcak çay), veya “Chaii Taaza Chaii”
(çay, taze çay) diye ba¤ırırlar. Su ve meflrubat satıcılarının duyuruları “bottliii” kelimesi iledir. Bu kelimenin, ‹ngilizcede flifle anlamına gelen “Bottle” kelimesinden devflirilmifl oldu¤u muhakkak, ama nasıl bir aktarım ile böyle de¤iflmifltir, bunu bilemiyoruz. Yiyecek bir fleyler satanlar ise kendi ürünlerini tanıtırken flöyle söylerler : “Kelaa, kelaa” (muz),”Duudh” (süt), “Dahii” (yo¤urt), “Mamfalii” (yer fıstı¤ı), “Chana, chana” (hafllanmıfl nohut), “samosa” (patatesli börek).
Trene çeflitli türde dilencilerin girmesi de kaçınılmazdır. Bunlar arasında bedensel özürlerini ön plana çıkartarak yardım isteyenler en çok rastlanılanlardır. Daha sonra kuca¤ında süt bebesiyle genç anneler, ufak tefek cambazlık yaparak ilgi çekmeye
çalıflan küçük çocuklar ve boynundan iple ba¤lı küçük bir maymunu oynatarak dilenenler de birer birer gelmeye bafllar. Bu dilenciler arasindaki iki grup beni her zaman çok etkiler. Birinci grup elinde de¤ne¤iyle geçece¤i yolu bulmaya çalıflan yafllıca ve
genellikle müslüman olan kör adamlardan oluflur. Bunlar, yanık sesleriyle o kadar güzel gazel okurlar ki 10 Rupilik bir ka¤ıt parayı benden hakederek alırlar. ‹kinci grup ise, tren hareket ettikten 8 - 10 saat kadar sonra gelen yer silici çocuklardır. Bu süreye kadar trenin zemini yenilmifl olan muz kabukları, fıstık kırıkları, ka¤ıtlar ile kaplanmıfltır. En fazla 7 yaflında gösteren minicik bir erkek çocuk, sırtındaki kirden rengi görünmeyen gömle¤ini çıkartır ve bu gömlekle yerdeki çöpleri süpürmeye bafllar.
Yaptı¤ı temizlik gerçekten de ifle yaramaktadır, zemin temizlenince herkes huzur içinde yerine oturur, bu iflin karflılı¤ı olan bahfliflini toplamaya gelen çocu¤a da helalinden bir 10 Rupiyi ben seve seve veririm.
Vagonumuzun pencerelerinde aluminyum bir kepenk ve bildi¤imiz pencere camı bulunur. Bunların her ikisi de pencerelerdeki birer olukta düfley olarak hareket ettirilip kapanıp açılabilir. Ancak, trenlerin eskili¤inden dolayı ya cam kapanır, kepenk kapanmaz, ya ikisi de kapanmaz, ya da ikisi de açılmaz! Gündüz hava sıcak oldu¤u için bütün kapaklar ve camlar açılmaya
çalıflılır. Vagondaki yolculardan bu iflin uzmanı gibi görünenler tek tek dolaflarak tüm pencereleri açık hale getirmeye çalıflır.
Gece olup hava so¤uyunca da bu ifllem tersine dönmelidir. Gene uzmanlar görev baflına ça¤rılır ve açık cam bırakılmamaya
çalıflılır, bunu baflarmak her zaman mümkün olamaz, ama ne çare? O camın yanındaki ranzada yatanlar so¤uk bir gece geçirecekler, çaresiz.
Trenlerde yatma sistemi flöyledir. Vagona girdi¤inizde karflılaflaca¤ınız koridor, ortada de¤il vagonun yan tarafında
yapılmıfltır. Bu koridorun solunda, trenin gidifline dik olacak flekilde konumlandırılmıfl kabinlerde oturma yerleri vardır. Her bir
kabinde birbirine yüzyüze bakacak durumda yerlefltirilmifl ve üçer kiflilik iki divan bulunur. Divanların 2.5 metre kadar üstünde
yatay yerlefltirilmifl birer
yatak yeri de hazırdır.
Akflam gelip yatılaca¤ı
zaman divanların sırtını
oluflturan yer açılarak
yatay duruma getirilir ve
üst yataklarda bulunan
kancalarla vagonun tavanına sabitlenir. Böylece biri en üstte, biri
sırtlıktan elde edilmifl ve
birisi de oturulan yer olmak üzere üç yatak/ranza hazırlanmıfl olur. Aynı
yöntemle karflı sırada da
birerden üç kiflilik yatak
yeri kurulmufltur. Korido-
5
run solunda bu flekilde toplam 6 kiflinin yeri hazır olur. Bu bölüme “bir kabin” diyebiliriz, ama bu kabinde kapı yoktur. Yani kabin koridora açılmaktadır. Hindistan demiryolları modernleflme çalıflmaları içinde kabinlere kapı yerine boydan boya takılmıfl
perdeler yerlefltirmeye baflladı. Binece¤iniz trende perde takılı durumdaysa koridordan soyutlanmanız ve kendi özelinize dönmeniz daha kolay olur. Hele grup olarak seyahat ediyorsanız, perdenizi çektiniz mi sohbetin, esprilerin, kitap okuma, gezi
anılarını yazma gibi faaliyetlerin kolayca yapılaca¤ı bir ortamı oluflturdunuz demektir. Ayrica koridorun hemen sa¤ında birisi
altta, birisi üstte iki kiflilik yatak yeri sabit olarak verilmifltir. Gündüzleri alt yatakta sırtlıkları açarak oturan kifliler, geceleri yataklarına giderler, böylece bir kabinde toplam 8 kifli konaklayabilir. Bir vagondaki 9 adet kabinde toplam olarak 72 kiflilik yer
sa¤lanmıfl olur.
Hindistan trenlerinde 3 tip First Class vagonu bulunur. Bu sınıfların tamami klimalıdır. 3AC diye bilinen sınıf, Sleeper Classtaki gibi bir kabinde üçerden altılı ve onun karflısında ikili olarak 8 kifliyi ve toplamda 72 kifliyi barındırır. 3AC sınıfının bilet ücreti Sleeper Classın iki katıdır. 2AC sınıfında ranzalar yoktur ve sabit durumda ikiflerden 4 yatak bulunur. 2AC sınıfının bileti de
3 AC’nin iki katıdır. 1AC vagon hizmeti sadece çok özel trenlerde verilir. Bu sınıfta kabinlerin kapıları vardır ve yataklar birerden iki kifliliktir. 1AC sınıfının bilet ücreti 2AC’nin iki katıdır. 1650 kilometre
yol giden Delhi - Mumbai trenlerinin bilet fiyatlarını örnek olarak inceleyelim. Bu hatta, Sleeper Class bilet ücreti 560 Rupi, (10 USD), 3 AC 1.100
Rupi, (20 USD), 2 AC 2.000 Rupi (40 USD) ve 1AC bilet ücreti 4.000 Rupi (80 USD) civarındadır.
Yolculu¤umuzu yapan ailenin hali vakti yerindeyse hiç tereddütsüz 3AC
veya 2AC sınıfında seyahat etmeyi tercih edecektir. Biletler satın alındıktan
sonra, gene tren istasyonuna gelinir. Bu ailenin yanında metal kasa, yatak
yorgan denkleri gibi fleyler yoktur. Gene de ellerinde eflya taflımak istemeyen bu üst sınıf üyelerini “Kuli’ler” (hamallar) karflılar. Bu taflıyıcılar turuncu
renkli üniformalar giymifltir ve kollarında seri numaralarını gösteren birer
plaket vardır. Hamallar, ailenin ellerindeki tüm eflyaları, valizleri kafalarına
yerlefltirip trenin bulundu¤u platforma do¤ru yola çıkarlar. Hangi trenin
hangi platforma gelece¤ini en iyi bilenler danıflma bürosundan sonra hamallardır. Kuli’ler, (hamallar), aynı zamanda vagonlarının diziliflini de ezbere bilir ve yolcuları vagonlarına kadar kolayca getirir. Eflyaları ve valizleri
yer numaralarına göre koltuk altlarına yerlefltirmek de hamalların görevidir.
Böyle seçkin bir yaflantıyı tadabilmek için Sleeper Classın iki katı kadar parayı ödemeye razı olmak ve hamala da ödeme yapmak gerekmektedir.
Trenimiz hareket etti¤inde klimalar çalıflmaya bafllar ve içeriye tatlı bir serinlik yayılır. Klimalı sınıfta bütün pencereler film
kaplıdır, bu nedenle dıflarısı birkaç ton koyu görünür ama buna karflılık dıflarıdan tam izole olundu¤u için hiçbir gürültü, ses veya koku vagona giremez. Bu sessiz ve huzurlu ortamda kimi gazetesini, kitabını okur, kimi hafiften kestirmeye bafllar. Klimalı
sınıfların her iki kapısında birer görevli 24 saat beklemektedir; bu sınıfa dilenci veya satıcı da giremez. Baflka vagonların bu
vagonlara ba¤lantısı yoktur, bu sayede alt sınıftaki yolcular klimalı sınıfa geçemezler. Trende piflirilmifl ve hazırlanmıfl yemekler ile gene trene ait çaycılar çay, kahve ve yemek servisi yapmak için vagona girebilirler. Gece oldu¤unda üçerli (3AC) veya
ikiflerli (2AC) düzenlenmifl ranzalar hazırlanır. Tren görevlisi her kifliye birer nevresim takımı, yastık, yastık kılıfı, battaniye ve
bir küçük havludan oluflan uyku setini da¤ıtmaya bafllar. Bu malzemeler ile yataklar yapılır ve trenin tatlı sallantısıyla geçecek
bir uykuya hazırlanılır. Tren gorevlileri vagonun iki baflındaki kapılarda beklemektedir. Ara istasyonlarda inecek yolcuları
uyandırmak ve yeni binecek yolculara yeni ve kullanılmamıfl uyku setlerini da¤ıtmak onların gorevidir. Ara istasyonlarda ve gecenin ilerleyen saatlerinde yolcu olmayan ve büyük ihtimalle hırsızlık yapmayı planlayan kiflilere engel olmak için vagonların
kapıları sürekli olarak kilitli tutulur.
fiehirlerarası trenlerde Sleeper Classta 12 adet, First Classta 2 + 1 adet ve yer numarasız sınıfta 2 veya 3 adet vagondan
oluflan bir tren seti kullanılır. Böylece toplam 15 vagonda 1.080 kiflilik yer
numaralı kapasite bulunur. Bu kapasitedeki bir trenin ana hatlardan birindeki seferini inceleyelim. Delhi ile Mumbai arasındaki uzaklı¤ın 1.500 km civarında oldu¤unu ve trenlerin bu mesafeyi 20 - 24 saatte katettiklerini de
hesaba katarak bir seferde bin küsur kiflinin trenin içinde ister oturarak, ister dolaflarak, ister uyuyarak, hiç yorulmadan bu kadar uza¤a ulasabilmelerinin ne kadar önemli oldu¤unu bir düflünün. 1080 kisiyi bizdeki otobüslere doldursak kaç otobüs, kaç floför, kaç hizmetli gerekir, ne kadar yedek
parça ve ne kadar yakıt tüketilir? 1.500 kilometreye kaç saatte ulaflılır?
Biraz da demiryolları hakkında teknik ve istatistik bilgi verelim. Hindistan
demiryollarının kuruluflu 150 yıl öncesine kadar gider. Asyanın en büyük demiryolu a¤ıdır. Dünyanın tek yerden yönetilen en büyük demiryolu sistemidir. Aynı zamanda 1.6 milyon çalıflanı ile dünyanın en fazla sayıda eleman
çalıfltıran ikinci iflveren kurulufludur. Hindistanda 7.500’den fazla tren istasyonu vardır. Demiryollarının envanterinde 18 bin lokomotif, 40 bin yolcu vagonu ve 326 bin yük vagonu bulunur. Hindistan’ın rakamsal büyüklüklerini
incelemeye bafllayınca bildi¤imiz hesapların hepsi altüst olmuyor mu?
6