Parex Floor QC.fh11

Transkript

Parex Floor QC.fh11
Teknik föy 1/1
Parex Floor QC
Quartz-Korund Agregal› Yüzey Sertlefltirici
• Uygulama yüzeyi beton k›vam› çok kat› olursa, yüzey
sertlefltirici reaksiyonu için gerekli suyu bünyesine alamaz ve dolay›s›yla sertleflme gerçekleflmez.
• K›vam›n fazla sulu olmas› halinde ise yüzey sertlefltirici
dökülmüfl olan betonun içine girer ve istenen sonuç
al›namaz.
Tan›m›
Parex Floor QC çimento esasl›, korund, özel seçilmifl
kuvars agrega ve silisyum kerbur agregal› beton yüzeyine
monolitik olarak uygulanan, performans art›r›c› kimyasal
katk›lar›n kar›fl›m›ndan oluflan, kullan›ma haz›r zemin
sertlefltiricisidir.
Kullan›m Alanlar›
• ‹ç ve d›fl mekanlarda.
• Garajlar, otoparklar, yollar, kald›r›mlar, servis istasyonlar›nda.
• Depolar, yükleme ve boflaltma alanlar›nda.
• A¤›r trafi¤e maruz yüzeylerde.
• Fabrikalar, mekanik atölyelerde.
• Yeralt› geçitleri, metro istasyonlar›nda.
• Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.
Özellikler / Avantajlar
• Taze beton üzerine serpme olarak uygulan›r
• Afl›nma direnci ve yüzey sertli¤i yüksektir
• Yüzeylerde çatlamay› engeller
• Yo¤un trafi¤e karfl› dayan›kl› ve uzun ömürlüdür
• Betonun geçirimsizli¤ini art›r›r, temizlenmesi ve bak›m›
kolayd›r
• Uygulamas› kolay oldu¤undan fazla iflçilik gerektirmez
• De¤iflik renk alternatifleri mevcuttur
Teknik Özellikler
Renk
Yo¤unluk
Bas›nç dayan›m›
E¤ilme dayan›m›
Gri, Yeflil, K›rm›z›
1,70-1,80 kg/lt
≥ 60 N/mm2
≥10 N/mm2
Üzerinde yürünebilme süresi
Uygulamadan 1 gün sonra
Uygulama
• Serpme ifllemine ortam ve hava koflullar›na göre, beton
üzerine ç›k›ld›¤›nda insan›n içine batmayaca¤›, fakat
0,5-1,5 cm derinlikte ayak izi b›rakacak kadar priz yapt›ktan sonra bafllanmal›d›r.
• Kar›fl›m›n 2/3’ü taze beton üzerine homojen bir flekilde
serpilir.
• Beton suyu ile nemlenen malzeme disk perdah› ile taze
betona yedirilerek bütünleflmesi sa¤lan›r.
• Birinci uygulamadan sonra malzemenin geriye kalan
1/3’lük k›sm› beton üzerine serpilir ve ilk uygulamadaki
perdaha dikey olacak flekilde perdahlamaya devam
edilir.
• Son bitirme perdah›, perdah ve b›çak aç›s› ayarlanarak
istenilen düzlük elde edilinceye kadar yap›l›r.
• Çabuk priz almas› yüzey üzerine yavafl bir flekilde su
püskürtülerek ve arkas›ndan folyo örtülerek önlenmeli
ve gerekli noktalardan çatlak kontrol derzleri kesilerek
uygun malzeme ile doldurulmal›d›r.
Tüketim
Kullan›m amac›na ba¤l› olarak; 4-6 kg/m2 aras›ndad›r.
Ambalaj
25 kg Kraft torba
Depolama Ömrü
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, kuru bir ortamda, direkt
son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 8 ayd›r.
Güvenlik Önlemleri / Uyar›lar
• +5ºC ila +35ºC aras›nda kullan›lmal›d›r.
• Direkt günefl ›fl›¤› alt›nda uygulamay›n›z.
• Uygulama yap›l›rken toz haldeki malzeme içindeki agregalar›n ayr›flmamas› için uzak mesafelere at›lmamal›d›r
• Uygulama sonras›nda kullan›lan aletler bol su ile y›kanmal›d›r.
• Malzeme çimento esasl› oldu¤undan tozunu solumay›n›z, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
• Sa¤l›k ve Güvenlik hakk›nda daha fazla bilgi için güvenlik veri
broflürünü inceleyiniz.
- Bu de¤erler +23±2 ºC s›cakl›k ve % 50±5 ba¤›l nemli ortam koflullar›
için verilmifltir.
Yüzey Haz›rlama
• Beton ano içine doldurulduktan sonra vibrasyonlu
mastar veya çelik mala ile beton yüzeyi istenilen kal›nl›¤a göre ayarlan›r.
• Sa¤lam bir zemin oluflturulmas› aç›s›ndan betonun
yeterince bas›nç dayan›m›na sahip olmas› gerekir.
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr