Refah : 9 aileler ve 67 öğeler

Transkript

Refah : 9 aileler ve 67 öğeler
Refah : 9 aileler ve 67 öğeler
GZ Refah6YoksunlukKDuygusu
GppKZ GenelKRefah6YoksunlukKDuygusu
Gp7KZ ÖzKSaygı6Utanma
GpçKZ Memnuniyet6HayalKKırıklığı
GpbKZ Huzur6Korku
GpNKZ Stress6Endişeler
GpcKZ Mutluluk6Hüzün
FZ KişiselKDengeler
HZ TutumlarKveKGirişimler
FppKZ GenelKKişiselKDengeler
Fp7KZ FizikselKDengeKveKsağlık
FpçKZ ÖzerklikBKÖzgürlükBKBağımsızlık
FpbKZ KişiselKZamanKYönetimiKveKfaaliyetlerKarasındakiKdenge
FpNKZ Duydusal6RuhsalKDenge
FpcKZ ManeviKHayatKveKdin
FpOKZ ToplumsalKilişkilerdeKDenge
FpIZ KişiselKGelişim
HppKZ GenelKTutumlarKveKGirişimler
Hp7KZ ÖzKçabalarlaKkendiniKgeliştirmek6KÖzKsaygı
HpçKZ KişiselKFaaliyetlerKveKGirişimler
HpbKZ Nezaket6Girişkenlik
HpNKZ Toplantı6DinlemekBKDestekleyiciKolmak
HpcKZ OrtakKMallardaKYüzKyüze Sorumluluk
HpOKZ ToplumsalKSorumluluk
HpIZ DinamizmBKToplumsalKSorumluluk
EZ SosyalKDengeler
IZ ToplumKilişkiler
EppKZ GenelKSosyalKDengeler
Ep7öKKimliklerinKveKDeğerlerinKiletimi
EpçöKBilgiBKfarkındalıkKveKeğitimKdurumu
EpböKEşitlikKveKSosyalKHareketlilik
EpNöKSosyalKKarışım6DarKGörüşlülük
EpcöKŞiddetKveKHuzur
EpOöKEkonomikKDenge
EpIöKDemografikKDengeler
Ep.öKToplumKveKÇevreKarasındakiKİlişkiler
Ep8öKBilimselKveKTeknolojikKilerlemeler
IppöKGenelKToplumKilişkiler
Ip7öKToplumsalKCinsiyetKEşitliğiKİlişkileri
IpçöKKuşaklarKarasıKilişkiler
IpböKKültürlerKarasıKilişkiler
IpNöKSosyalKsınıflarKarasıKilişkiler
IpcöKKomşulukKilişkileri
IpOöKNezaketBKSaygıKveKHoşgörü
IpIöKDayanışmaBKBilgininKveKkaynaklarınK
paylaşılmasıKveKaktarımı
Ip.öKKabulKetmek6Dışlamak
DZ KişiselKilişkiler
DppKZ GenelKkişiselKilişkiler
Dp7KZ Çiftler6KsevgiKveKSeksüelKilişkiler
DpçKZ AileKYaşamı6KAileKilişkileri
DpbKZ arkadaşlar6ArkadaşKilişkileri
DpNKZ KomşulukKilişkileri
DpcKZ işyeriKilişkileri
DpOZ EvcilKhayvanlarKilişkiler
CZ KuruluşlarKileKveKarasındakiKilişkiler
CppKZ GenelKkuruluşlarKileKveKarasındakiKilişkiler
Cp7KZ TemelKHaklar6Ktanıma
CpçKZ AdaletKişleyişi
CpbKZ Danışma6demokrasi
CpNKZ Şeffaflık6iletişim
CpcKZ Organizasyon6yönetim6Finans
CpOKZ ErişimBKBilgiKveKİletişim
CpIKZ KamuKyararınıKgözetenKpolitika
AZ ZorunluKKaynaklaraKErişim
AppKZ GenelKZorunluKKaynaklaraKerişim
Ap7KZ Yemek
ApçKZ İlaçlarKveKSağlık
ApbKZ Konut6Ekipman
ApNKZ Giyim
ApcKZ Eğitim6KÖğretim
ApOKZ İstihdam6Kİş
ApIKZ EğlenceBKKültürBKSpor
Ap.KZ SatınalmaKgücü6KFinansmanaKErişim
Ap8KZ EvdeKbakımKveKkişiselKHizmetler
A7pKZ Hareketlilik
A77KZ Bilgi6Kdeğişim
BZ YaşanılanKÇevre
BppKZ GenelKYaşanılanKÇevre
Bp7KZ Temizlik6Kirlilik6Gürültü
BpçKZ TemelKaltyapıKveKözellikleri
BpbKZ ServisKaltyapıKveKtesisleri
BpNKZ ToplantıKveKEğlenceKAlanları
BpcKZ HavaKveKDoğalKFenomenler
BpOKZ PeyzajKveKYaşamKAlanları
BpIZ ÜretimKveKÇalışmaKKoşulları