Atmosfer Termodinamiği

Transkript

Atmosfer Termodinamiği
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Atmosfer Termodinamiği
Atmospheric Thermodynamics
Kodu
(Code)
MTO 212
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Semester) (Local Credits) (ECTS Credits)
4
4
Meteoroloji Mühendisliği
Meteorological Engineering
Dersin Türü
(Course Type)
Temel Mühendislik
Engineering Science
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)
Yok/None
Dersin İçeriği
(Course Description)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuar
(Laboratory)
4
0
0
6
Bolum/Program
(Department/Program)
Dersin Mesleki bileşene
katkısı %
(Course Category by
Content, %)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
Turkish
Temel Bilim
(Basic Science)
Temel Mühendislik
(Engineering
Science)
Mühendislik
Tasarım
(Engineering
Design)
İnsan ve Toplum
Bilim
(General
Education)
0%
100%
0%
0%
Termodinamiğin esasları, Suyun termodinamik özellikleri, Nemli havanın
termodinamik özellikleri, Termodinamik diyagramlar, Atmosfer Statiği ve
Düşey Kararlılık.
General Thermodynamics, Thermodynamics of Water Substance,
Thermodynamics of Moist Air, Thermodynamic Diagrams, Atmospheric Statics
and Vertical Stability.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
1.Temel termodinamik alt yapının oluşturulması
2.Atmosferde cereyan eden termodinamik süreçlerin incelenmesi.
1.Building basic thermodynamics background
2.Examination of thermodynamical processes in the atmosphere
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Termodinamiğin birinci yasasını ve uygulamalarını bilmek.
(Course Learning
2. Termodinamiğin ikinci yasasını ve uygulamalarını bilmek .
Outcomes)
3. Termodinamik süreçleri ve faz dönüşümlerini bilmek .
4. Clausius-Clapeyron denklemini ve uygulamalarını bilmek .
5. Nemli havanın hal denklemini çıkarabilmek ve uygulayabilmek .
6. Nem ölçülerini kullanarak atmosferik nemi hesaplayabilmek .
7. Nemli havaya ait termodinamik değişkenleri hesaplayabilmek .
8. Termodinamik değişkenleri, termodinamik diyagramları kullanarak hesaplayabilmek .
9. Hidrostatik eşitliği kullanabilmek.
Student, who passed the course satisfactorily can:
1. To know the first law of thermodynamics and its application
2. To know the second law of thermodynamics and its application
3. To know thermodynamic processes and phase transformations
4. To know the Clausius-Clapeyron equation and its applications
5. To be able to extract the state equation of moist air
6. To be able to calculate the atmospheric moisture by using humidity measures
7. To be able to calculate the variability of moist air
8. To be able to calculate the state variables by using thermodynamic diagrams
9. To be able to use the hydrostatic equation
Ders Kitabı
(Textbook)
C.A. Riegel, 1992, Fundamentals of Atmospheric Dynamics and
Thermodynamics, World Scientific.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
C.F.Bohren, B.A. Albrecht, 1998, Atmospheric Thermoydynamics, Oxford
University Press, New York..
J.V. Iribane, W.L. Godson, 198, Atmospheric Thermodynamics, D. Reidel
Publishing Co., London.
Y.A. Çengel, M.A.Boles, 1996, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik,
McGraw-Hill-Literatür.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Öğrenciler dönem boyunca iki ödev teslim edecektir
Students are to submit two homework during the term
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adedi - En az
(Quantity - Minimum)
Değerlendirme Katkısı %
(Effects on Grading %)
Yıliçi Sınavları
(Midterm Examas)
2
40%
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
2
10%
Ödevler
(Homeworks)
2
10%
1
40%
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi
(Perm Paper)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Hafta Konular
1
Giriş
2
Gaz Yasaları
3
Termodinamiğin Birinci Yasası
4
Termodinamiğin Birinci Yasası
5
Termodinamiğin İkinci Yasası
6
Termodinamiğin İkinci Yasası
7
Suyun Termodinamiği
8
Suyun Termodinamiği
9
Nemli Havanın Termodinamiği
10 Nemli Havanın Termodinamiği
11 Nemli Havanın Termodinamiği
12 Termodinamik Diyagramlar
13 Atmosfer Statiği ve Düşey Kararlılık
14 Atmosfer Statiği ve Düşey Kararlılık
DERS PLANI
COURSE PLAN
Week Topics
1
Introduction
2
Gas Laws
3
The First Law of Thermodynamics
4
The First Law of Thermodynamics
5
The Second Law of Thermodynamics
6
The Second Law of Thermodynamics
7
Thermodynamic of Water Substance
8
Thermodynamic of Water Substance
9
Thermodynamic of Moist Air
10 Thermodynamic of Moist Air
11 Thermodynamic of Moist Air
12 Thermodynamic Diagrams
13 Atmospheric Static and Vertical Stability
14 Atmospheric Static and Vertical Stability
Çıktılar
1
1
1
1
2
2
3
3
4-5-6
4-5-6
4-5-6
7-8
9
9
Outcomes
1
1
1
1
2
2
3
3
4-5-6
4-5-6
4-5-6
7-8
9
9

Benzer belgeler

MUK 210

MUK 210 1. R.C. Hibbeler, 2004, Mechanics of Materials, Prentice Hall, ISBN:013-124-571. Mustafa İnan, 2001, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı,

Detaylı

FIZ 101EL

FIZ 101EL İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı

Detaylı

A. Look at the pictures and match.

A. Look at the pictures and match. A. How many planets are there in the solar system? B. How many letters are there in 'Capricorn'? C. What is your friend's lucky number? D. How many zodiac signs are there? 2. Doğru cevabı seçiniz. ...

Detaylı

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

Hava Analizi ve Öngörü. I

Hava Analizi ve Öngörü. I İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı

Detaylı