e-mail: [email protected] DUYURU!!! DEĞERLİ

Transkript

e-mail: [email protected] DUYURU!!! DEĞERLİ
Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. ve Süleyman Demirel
Üniversitesi’nin Kuruluşunun 20. Yıldönümü Münasebetiyle Uluslararası Bilim
ve Eğitimde İnovasyon Süreci Konferansı
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI
Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. ve Süleyman Demirel
Üniversitesi’nin Kuruluşunun 20. Yıldönümü Münasebetiyle
KATILIM FORMU
ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİMDE İNOVASYON SÜRECİ
KONFERANSI
14 Ekim 2016. SDÜ. Kaskelen/Almatı/Kazakistan.
Kaskelen. SDÜ. 14 Ekim 2016
Adı ve soyadı:
Ülke, şehir
DUYURU!!!
DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR!
Çalıştığı kurumun adı:
14. Ekim 2016 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından
Kazakistan Cümhuriyeti’nin 25. ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kuruluşunun
20. yıldönümü münasebetiyle “Bilim ve Eğitimde İnovasyon Süreci” konulu
konferans düzenlenecektir.
Konferansın amacı: Kazakistandaki bilim ve eğitimdeki yeni yaklaşımları,
onların günümüzdeki durumunu, gelişme sürecini ve kaliteli uzmanlar yetiştirme
yollarını irdeleme.
Görevi
Ünvanı
E-Posta adresi, e-mail
Telefon (ülke ve şehir koduyla birlikte)
Katılım:
Bildiriyle
Konferansa katılmak üzere ulusal ve uluslararası bilim ve eğitim
kurumlarından temsilciler, değerli bilim adamları ve uzmanlar davet edilecektir.
Bildirisiz
Bildiri Konusu
Konferans Dili: Kazakça, İngilizce, Türkçe ve Rusça
Oturum (seksiyon) adı (gösterilmeli)
Tarih
İletişim: Süleyman Demirel Üniversitesi, Kaskelen, Kazakistan
e-mail: [email protected]
.
imza
Konferans
yürütülecektir:
oturumları
aşağıdaki
konu
başlıkları
üzerinde
- İT Teknoloji ve program uygulamaları
- Hesaplamalı ve matematiksel modelleme ve uygulamaları
- Hukuk Biliminin halihazırdaki durumu ve gelişim sorunları
- Uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimlerin güncel sorunları
- Kitle iletişim ve gazetecilik eğitimi alanındaki güncel gereksinimler
- Kazak ve Türk filolojisinin genel sorunları
- Dil Öğretiminde yeni yaklaşımlar
- Dilbilimi ve Mütercimliğin günümüzdeki durumu ve yeni yaklaşımlar
- Ekonomi, bilim ve inovasyon: Etkileşim sorunları
- İş dünyasındaki inovasyon: Girişimcilik eğitimiyle başarıya ulaşma
- Yeni yüzyılda kayıt dışı ekonomi: sorunlar ve çözüm önerileri
Ayrıca konferans çerçevesinde bilim, eğitim ve sanayi alanlarındaki
etkileşim sorunlarını kapsayan yuvarlak masa düzenlenecektir.
Bildirilerin tam metin kabülü elektronik ortamda aşağıda belirtilen yazım
kurallarına uygun bir şekilde katılım formuyla birlikte en geç 20 Eylül 2016 tarihine
kadar konferans organizasyon komitesine teslim edilmelidir. Bildiri metinleri
konferans kitapçığında yayınlanacaktır.
Bildirilerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.
Konferansa katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcıların kendilerine aittir.
7. Anahtar kelimeler
7. Bildiri metni
8. Kaynakça
ÖRNEK
УДК
(Bir boşluk)
Turlu Т.1, Osmanova А.А. 2
(Bir boşluk)
1
PhD., Süleyman Demirel Üniversitesi,Almatı,Kazakistan
e-mail: [email protected]
2
МА., Süleyman Demirel Üniversitesi,Almatı,Kazakistan
e-mail: Osmanova.A.A @sdu.edu.kz
(Bir boşluk)
Türk Saz Şairleri
(Bir boşluk)
YAZIM KURALLARI
1. Bildiri metini (A4 formatta 5 sayfayı geçmemeli) Microsoft Word 2003/XP
formatında yazılmış olmalıdır.
2. Sayfa kenarları: üst ve alt kenarları 2’şer cm, sağdan 2 cm, soldan 2 cm.
3. Yazı tipi Times New Roman, yazı boyutu 12 punto, satır aralığı 1 (tek)
Özet
satır aralığı olmalıdır. Satırbaşı 1cm.
4. Adı ve soyadı (yarı koyu, CAPS LOCK değil), hemen altına 11 punto eğik yazıyla
çalıştığı kurum, şehir, ülke ve e-posta adresi yazılmalıdır. Bir boş satır bıraktıktan
sonra bildiri başlığı büyük koyu harflerle yazılacaktır. Bir boş satır bırakıldıktan
sonra bildiri metini yer alacaktır (bildiri özeti İngilizce, İngilizce bildirilerin özeti de
Kazakça olmalı).
5. Formüller Microsoft Equation formatında yazılmalıdır.
6. Resimler ve çeşitli tablolar sayfanın ortasında yer almalıdır. Onların büyüklüğü
sayfa kenarlarını geçmemeli. Tablo numarası sağda, başlığı ortada olmalıdır.
Resimler (şemalar, grafikler) bir bütün halinde (bütün unsurlar birleştirilerek)
verilmeli, başlık ve resim altı açıklamalar resimin altında bulunmalıdır.
7. Atıf yapılmış kaynaklar köşeli parantez içinde rakamlarla gösterilecektir.
Uyarı: Aynı şahısın ikiden fazla bildiride ortak yazar olarak adı geçmemelidir.
BİLDİRİNİN OLUŞUMU
(Aşağıdaki bildiri örneğine bkz)
1. UDK numarası
2. Yazarın (veya yazarların) adı ve soyadı
3. Yazarın ünvanı, görevi; yazarın (veya yazarların) çalıştığı kurum, şehir, ülke
4. Yazarın (veya yazarların) e-posta adresi
5. Bildiri Başlığı
6. İngilizce özet
(Bir boşluk)
Anahtar kelime
(Bir boşluk)
Bildiri metini
(Bir boşluk)
Kaynakça:
(Bir boşluk)
1 Köprülü F. Saz Şairleri. - Ankara: Akçağ Yayınları, 2004. -300 s.
2 Ergun M. Kazak Halk Akınlarında (Şairlerinde) Rüya Motifi // Milli Folklor. –
1994. - Cilt: 3, Yıl: 6, Sayı: 23. 64-71 s.