Ceresit Cerepur CS 58

Transkript

Ceresit Cerepur CS 58
Poliüretan Su Yal›t›m Sistemleri
CEREPUR CS 58
YATAY D‹LATASYON DERZLER‹ ‹Ç‹N ‹K‹
KOMPONENTL‹, POL‹ÜRETAN ESASLI,
SÜREKL‹ ELAST‹K DERZ DOLGU
MALZEMES‹
TANIMI
• Ceresit Cerepur CS 58, h›zl› sertleflen, iki komponentli, bitümle modifiye
edilmifl poliüretan esasl› kaplama ve derz dolgu malzemesidir. Farkl›
yüzeylere kuvvetli yap›flma özelli¤i ile mükemmel mekanik ve kimyasal
dayan›m sa¤layan, nefes alabilen, çok elastik ve su yal›t›ml› bir katman
oluflturmaktad›r.
UYGULAMA ALANLARI
• Yap›lar›n 12 cm'e kadar olan her türlü yatay dilatasyon ve birleflim
derzlerinde, havaalanlar›nda, her türlü çat› dereleri, sulama kanallar› ve
köprü platformlar›nda, asfalt alt›nda, teraslarda, metal veya lifli çimentodan
yap›lma hafif çat›lar üzerinde, poliüretan yal›t›m köpük uygulamas›
üzerinde, alç› ve çimento esasl› levhalar üzerinde suya karfl› koruma ve
dolgu amaçl› olarak kullan›labilmektedir. Düflük mukavemetli ve bozuk
yüzeylerde kullan›lmamal›d›r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÜRÜN AVANTAJLARI
12 cm'e kadar yatay dilatasyon derzlerinde kullan›labilme
H›zl› sertleflme
Kal›n ve hava kabarc›ks›z uygulanabilme
Her türlü yüzeye mükemmel yap›flma
-40°C ile 80°C aras› elastikiyetini koruma, k›sa süreli 150°C'ye dayanabilme
Su buhar› geçirgen,
Mükemmel çatlak köprüleyebilme
Mükemmel gerilme ve y›rt›lma mukavemeti
Çok yüksek kimyasal ve afl›nma direnci
SARF‹YAT
Genifllik
2 cm
5 cm
10 cm
1 cm
0,200 lt/m2
0,500 lt/m2
1,000 lt/m2
2 cm
0,400 lt/m2
1,000 lt/m2
2,000 lt/m2
Derinlik
UYGULAMA
• Uygulama yap›lacak yüzey, ürünün yap›flmas›n› engelleyecek her türlü
hareketli parçadan ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Kir, ya¤ ve boya bas›nçl› hava
veya kumlama ile temizlenmelidir. Yüzeyde emilmifl ya¤ varsa yak›larak
temizlenmelidir. Ancak ya¤›n çok derine ifllemifl oldu¤u durumlarda,
ya¤›n iflledi¤i k›s›m k›r›lmal› ve daha sonra Thomsit EP 101 Epoksi Esasl›,
Büzülme Yapmayan Tamir Seti kullan›larak gerekli tamirat ifllemleri
yap›lmal›d›r.
• Uygulama yüzeyi beton ise, min. C25 s›n›f›, ba¤›l ortam nemi %85'in
alt›nda, ortam s›cakl›¤› 5°C ile 35°C aras›nda olmal›d›r. Yüzey tipine ve
nem durumuna uygun seçilecek astar malzeme (Cerepur Primer, Thomsit
PP 201, Thomsit R 755) ile uygulama öncesinde astarlama yap›lmal›d›r.
Yüzey haz›rl›¤› yap›lm›fl ve astarlanm›fl derzlerde uygun olan kullan›m
oran› (genifllik/derinlik oran›: 2/1), polietilen fitil, polistren levha vb. dolgu
malzemeleriyle birleflim yerlerinde boflluk oluflturmayacak flekilde
oluflturulmal›d›r. Minimum derz derinli¤inin 10 mm olmas›na dikkat
edilmelidir.
• Her komponentin kovas› aç›larak öncelikle kendi içinde homojen bir
kar›fl›m elde edilene kadar mikser (400 devir/dk) yard›m›yla kar›flt›r›l›r.
Daha sonra her iki komponentten hacimce eflit miktarda ayr› bir kaba
al›narak yine mikser (400 devir/dk) yard›m›yla kar›flt›r›l›r. Haz›rlanan
kar›fl›m› yüzeye dökülerek uygun rulo, f›rça veya spatula yard›m›yla
hemen uygulanmal›d›r. Kar›fl›m›n kap ömrü 20°C' de 30-45 dakikad›r.
Malzeme tam sertleflmeden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.
D‹KKAT
• +5°C alt›nda uygulama yap›lmamal›d›r. ‹yi havaland›r›lan yerlerde
kullan›lmal›d›r. Uygulama s›ras›nda sigara içilmemelidir. Ateflten uzak
tutulmal›d›r. Kapal› alanlarda, k›smi havaland›rma ve karbon aktif maske
kullan›lmal›d›r. Farkl› ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat miktar›nda
art›fl gibi de¤ifliklikler gözlenebilir. Uygulamada eldiven, koruyucu gözlük
vb. ekipmanlar kullan›lmal›d›r. Cilt ile temas halinde bol su ile y›kanmal›d›r.
Kurumufl aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz ile temas›
halinde doktora baflvurunuz.
TEKN‹K B‹LG‹LER
Yo¤unluk
: 0,97 gr/cm3
Kar›fl›m Rengi
: Siyah
Kabuk ba¤lama süresi
: 2 saat
(25 0C ve %55 Ba¤›l Nem)
Yeni Kat Uygulama Süresi
: 6-24 Saat
Nihai Priz Alma Süresi
: 7 gün
Kuruduktan Sonra S›cakl›k Dayan›m› : -40°C ile 80°C aras›
K›sa Süreli S›cakl›k Dayan›m›
: 150°C
Shore A Sertli¤i (DIN 53505)
: 35
Kopmadaki Gerilme Kuvveti
: > 20 Kg/cm2
(23°C'de) (DIN 52455)
Uzama Yüzdesi (23˚C'de) (DIN 52455) : > % 2000
Yap›flma Mukavemeti (Beton)
: > 30 Kg/cm2
(ASTM D4541)
Raf ömrü
: Orijinal ambalaj›nda,
aç›lmadan depoland›¤›
takdirde 12 ayd›r.
A komponent 5 lt teneke kova
B komponent 5 lt teneke kova
55

Benzer belgeler

100% Aliphatic Polyurethane Liquid Membrane for Waterproofing

100% Aliphatic Polyurethane Liquid Membrane for Waterproofing  Soğuğa karşı dirençlidir: Film, -40 oC’a kadar elastikiyetini korur.  Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir: Uzama kabiliyeti ve gerilme mukavemeti yüksektir.  Üstün mekanik özellikler sergiler...

Detaylı

Değerli Bayimiz, Yaşanan son ekonomik gelişmeler

Değerli Bayimiz, Yaşanan son ekonomik gelişmeler Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova Plastik kova

Detaylı

CERESIT CP 43 XPRESS ELASTİK SU YALITIMI

CERESIT CP 43 XPRESS ELASTİK SU YALITIMI Kromat azalt lm . Ürün çimento içerir. Nem ile temas alkali reaksiyon verir, o yüzden cildi ve gözleri koruyun. Temas halinde bol su ile y kay n. Göz ile temas halinde derhal t bbi yard m al n. UYG...

Detaylı

Fiyat Listesi 2010

Fiyat Listesi 2010 CT 225 Yüzey Dolgu ve Tamir Harcı CT 225 Yüzey Dolgu ve Tamir Harcı Beyaz CT 16 Dekoratif Sıva Astarı CT 137 Dekoratif Sıva CR 65 Dichtschlaemme İzolasyon Çimentosu Elastik Emülsiyon CR 68 Havuz ve...

Detaylı

YAPI KİMYASALLARI ve PROFESYONEL

YAPI KİMYASALLARI ve PROFESYONEL Cerepur Primer Poliüretan Esaslı Kullanıma Hazır Astar

Detaylı

Henkel Fiyat Listesi 2015

Henkel Fiyat Listesi 2015 YAPI KİMYASALLARI ve PROFESYONEL YAPIŞTIRICILAR

Detaylı