IBM System Storage EXN3000 Depolama Geni|Exletme Birimi

Transkript

IBM System Storage EXN3000 Depolama Geni|Exletme Birimi
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme
Birimi
Donanım ve Hizmet Kılavuzu
GC14-7081-10
Not:
Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, “Özel Notlar” sayfa 59 başlıklı bölümdeki bilgileri okuyun.
İthalatçı firma:
v IBM Türk Ltd. Şti.
v Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
v 34330, Levent, Istanbul
v Tel: +90 212 317 1000
v Faks: +90 212 2780437
v http://www.ibm.com
Aşağıdaki paragraf, anılan koşulların yerel yasalara uygun olmadığı ülkeler (ya da bölgeler) için geçerli değildir.
IBM BU YAYINI, TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA
SAĞLAR. Bazı ülkeler (ya da bölgeler) belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddedilmesine izin vermezler; bu nedenle,
bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.
Yayınları, IBM temsilciniz ya da bölgenizdeki IBM şube ofisi aracılığıyla sipariş edebilirsiniz.
© Copyright IBM Corporation 2009, 2014.
Güvenlik uyarıları
Bu bölüm aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir:
v “Güvenlikle ilgili notlar ve etiketler”
v “Lazer güvenliği” sayfa vi
v “Raf güvenliği” sayfa vii
v “Fiber optik kabloların bakımı” sayfa ix
v “Yangın söndürme sistemleri” sayfa x
Çevreye ilişkin uyarılar hakkında bilgi için IBM® Environmental Notices and User Guide adlı
yayına bakın.
Güvenlikle ilgili notlar ve etiketler
Bu ürünü kullanırken, bu kılavuzdaki tehlike, dikkat ve uyarı notlarına uygun hareket edin.
Notlarlala birlikte güvenlik koşulunun önem düzeyini gösteren simgeler vardır.
Aşağıdaki bölümlerde her bir güvenlik notu tipi tanımlanır ve örnekler sağlanır.
Aşağıdaki notlar ve belirtimler IBM belgelerinde kullanılmaktadır. Olası tehlikelerin derecesi
artan sıralamada aşağıda listelenmiştir. İzleyen bölümlerdeki tehlike, dikkat ve uyarı
notlarının ayrıntılı açıklamaları ve örnekleri için bağlantıları kullanın.
v Not: Bu notlar önemli ipuçları, rehberlik ve öneriler içerir.
v “Uyarı notları” sayfa v: Bu notlarda, programların, aygıtların ya da verilerin görebileceği
olası zararlar belirtilir.
v “Dikkat bildirimleri” sayfa v: Bu bildirimlerde, ciddi yaralanmalara neden olabilecek
durumlar belirtilir.
v “Tehlike notları”: Bu bildirimlerde, ölümcül ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek
durumlar belirtilir. Bu durumlara karşı uyarmak için güvenlik etiketleri de ürünlere
doğrudan yapıştırılır.
v Bu notlara ek olarak, olası zararlara karşı uyarıda bulunmak amacıyla ürüne “Etiketler”
sayfa v başlıklı konu eklenebilir.
Tehlike notları
Bu görev hakkında
Tehlike notu, ölümcül ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir durumu belirtir.
Yıldırım simgesi, tehlikeli bir elektrik koşulunun olduğunu gösteren bir tehlike notunun
yanında bulunur. Örnek bir tehlike notu aşağıdaki gibidir.
TEHLİKE
Doğru biçimde kablolanmamış olan bir elektrik çıkışı, sistemin ya da
sisteme bağlı aygıtların metal parçaları üzerinde tehlikeli düzeyde voltaj
birikmesine neden olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için prizin doğru
bağlanması ve topraklanmış olması kullanıcının sorumluluğundadır.
(D004)
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
iii
Genel bir tehlike notunda, donatının bakımını yaparken elektrik çarpmasından korunmaya
ilişkin yönergeler bulunur. Tersi belirtilmedikçe, aşağıdaki tehlike notundaki yordamları
uygulayın.
TEHLİKE
Sistem üzerinde ya da sistemin çevresinde çalışırken, aşağıdaki önlemleri
alın:
Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik voltajı ve akımı
tehlikelidir. Elektrik çarpması tehlikesine karşı korunmak için:
v Bu birimi yalnızca IBM tarafından sağlanan güç kablosuyla güç
kaynağına bağlayın. IBM tarafından sağlanan güç kablosunu başka bir
ürün için kullanmayın.
v Güç kaynağı düzeneğinin hiçbir parçasını açmayın ya da güç kaynağı
düzeneğine bakım yapmayın.
v Bir fırtına sırasında hiçbir kabloyu bağlamayın ya da kablo
bağlantısını sökmeyin ya da ürüne ilişkin kurulum, bakım ya da
yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirmeyin.
v Ürünün birden çok güç kablosu olabilir. Tehlikeli voltajın tamamını
kaldırmak için tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin.
v Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış
elektrik çıkışlarına bağlayın. Prizin, sistem değer plakasında belirtilen
doğru voltaj ve faz rotasyonunu sağladığından emin olun.
v Bu ürüne bağlanacak donatıları doğru kablolanmış çıkışlarına
bağlayın.
v Mümkünse, sinyal kablolarını bağlamak ve kablo bağlantılarını
sökmek için yalnızca bir elinizi kullanın.
v Ateş, su ya da yapısal zarar belirtisi olduğunda donatıları açmayın.
v Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmedikçe, aygıt
kapaklarını açmadan önce bağlı güç kablolarının, telekomünikasyon
sistemlerinin, ağların ve modemlerin bağlantılarını sökün.
v Bu üründeki ya da bağlı aygıtlardaki kapakları takarken, hareket
ettirirken ya da açarken kabloları aşağıda açıklanan şekilde bağlayın
ve kabloların bağlantılarını sökün.
Kablo bağlantılarını sökmek için:
1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe).
2. Güç kablolarını prizden çıkarın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.
4. Aygıtlardaki tüm kabloları çıkarın.
Kabloları bağlamak için:
1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe).
2. Tüm kabloları aygıtlara takın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın.
4. Güç kablolarını prizlere takın.
5. Aygıtları açın.
(D005)
iv
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Etiketler
Ek bir önlem olarak, güvenlik etiketleri potansiyel tehlikeler hakkında sizi uyarmak için
genellikle doğrudan ürünlerin ya da ürün bileşenlerinin üzerine takılır.
Gerçek ürün güvenlik etiketleri buradaki örnek güvenlik etiketlerinden farklı olabilir:
TEHLİKE
Bu etiketin bulunduğu herhangi bir bileşendeki voltaj, akım ya
da enerji tehlikeli düzeydedir. Bu etiketin bulunduğu hiçbir
kapağı ya da engeli açmayın.
(L001)
TEHLİKE
Birden çok güç kablosu. Ürüne birden çok güç kablosu takılmış
olabilir. Zarar verebilecek tüm akımı kesmek için tüm güç
kablolarını çıkarın.
(L003)
Dikkat bildirimleri
Dikkat notu, bazı koşullarda insanlar için tehlike oluşturan durumlara dikkat çeker. Bir dikkat
notunun aşağıdaki örneklerde gösterilen farklı simgeler bulunabilir:
Simge:
Anlamı:
Elektrik tehlikesinden daha düşük önem düzeyine sahip tehlikeli
elektrik koşulu.
Diğer güvenlik simgeleriyle gösterilmeyen genel bir tehlikeli koşul.
Sınıf
I
Üründeki lazer kullanımı nedeniyle tehlikeli koşul. Lazer simgeleri
her zaman U. S. Department of Health and Human Services
tarafından tanımlanmış lazer sınıflandırmasıyla birlikte gösterilir
(örneğin, Sınıf I, Sınıf II, vb.).
Uyarı notları
Uyarı notları, program, aygıt ya da sistem ya da verilerde bozulmaya nedene olabilecek
koşulları belirtir. Bir uyarı notunun yanında ünlem işareti olabilir, ancak bu zorunlu değildir.
Aşağıda bir örnek uyarı notunu görebilirsiniz:
Uyarı: Bir fiber kabloyu 5 cm'den (2 inç) daha az bir yarıçap oluşacak şekilde
bükmeyin; kabloya zarar verebilirsiniz. Optik kablolar için bağlama ipi
kullanılması önerilmez, çünkü kablo kolayca sıkışabilir ve zarar görebilir.
Güvenlik uyarıları
v
Lazer güvenliği
DİKKAT:
Bu ürün Sınıf 1M lazer içerir. Optik araçlara doğrudan bakmayın. (C028)
Sınıf
I
Bu donatı Sınıf 1 lazer ürünler içerir ve FDA'nın radyasyon Performansı Standartları, 21 CFR,
J Bendi ve uluslararası lazer güvenliği standardı IEC 825-2'ye uyar.
Sınıf
I
DİKKAT:
Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım
gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan
donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuvanın
içine doğru hiçbir zaman bakmayın. (C027)
Uyarı: ABD'de yalnızca, FDA radyasyon performansı standartları, 21 CFR, J bendinde
belirtilenlerle uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-vericiler kullanın. Uluslararası olarak da,
yalnızca IEC standardı 825–1 ile uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-vericileri kullanın. Bu
standartlara uymayan optik ürünler, gözlere zarar verebilecek tehlikeli ışınlar yayabilir.
Kullanım kısıtlamaları
Modüllerin optik kapılarının bir optik bağlaçla ya da toz kapağıyla sonlandırılması gerekir.
vi
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Raf güvenliği
Raf kuruluşu
TEHLİKE
BT raf sisteminizle ya da raf sisteminizin çevresinde çalışırken aşağıdaki
önlemleri alın:
v Ağır donatı — Yanlış şekilde tutulursa yaralanmaya ya da donatının
zarar görmesine neden olabilirsiniz.
v Raf kabinindeki dengeleyici destekleri her zaman alçaltın.
v Dengeleyici plakaları her zaman raf kabinine takın.
v Dengesiz mekanik yüklemeden kaynaklanabilecek tehlikeli koşulların
ortaya çıkmaması için her zaman en ağır aygıtı raf kabininin en altına
kurun. Sunucuları ve isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabininin en
altından başlayarak kurun.
v Raf düzenekli aygıtlar raf ya da çalışma alanı olarak kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Rafa monte edilen aygıtların üzerine hiçbir
şey koymayın.
v Her bir raf kabininin birden çok güç kablosu olabilir. Bakım sırasında
güç bağlantısının kesilmesi istendiğinde, raf kabinindeki tüm güç
kablolarının bağlantılarını söktüğünüzden emin olun.
v Bir raf kabinine kurulan tüm aygıtları, aynı raf kabinine kurulan güç
aygıtlarına bağlayın. Bir raf kabininde kurulu bir aygıtın güç
kablosunu farklı bir raf kabinine kurulan bir güç aygıtına
bağlamayın.
v Doğru biçimde kablolanmamış olan bir elektrik çıkışı, sistemin ya da
sisteme bağlı aygıtların metal parçaları üzerinde tehlikeli düzeyde
voltaj birikmesine neden olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için
çıkışın doğru bir şekilde kablolanması ve topraklanması müşterinin
sorumluluğundadır.
(R001 parça 1 / 2)
Güvenlik uyarıları
vii
DİKKAT:
v Birimi, iç raf ortamı sıcaklığının, tüm raf düzenekli aygıtlarınız için üreticinin
önerdiği ortam sıcaklığını aşacağı bir rafa kurmayın.
v Bir birimi, hava akımının birleştiği bir rafa kurmayın. Birim içinde hava akışı için
kullanılan birimin ön ya da arka tarafında hava akışının engellenmediğinden ya da
azaltılmadığından emin olun.
v Donatının besleme devresine bağlanmasına, devrelerin aşırı yüklenmesi sonucu
besleme kablosunda ya da aşırı akım korumasında sorun yaşanmaması için dikkat
edilmelidir. Bir rafa doğru güç bağlantısı sağlamak için besleme devresinin toplam
güç gereksinimini belirlemek üzere raf içindeki donatı üzerindeki değer etiketlerine
bakın.
v (Kayan çekmeceler için.) Rafa, raf dengeleyici plakalar takılmamışsa, herhangi bir
çekmeceyi ya da aksamı dışarı çekmeyin ya da takmayın. Bir defada birden çok
çekmeyi çekmeyin. Bir defada birden fazla çekmece çekerseniz rafın dengesi
bozulabilir.
v (Sabit çekmeceler için) Bu çekmece sabit bir çekmecedir ve üretici tarafından
belirtilmedikçe bakım yapmak için hareket ettirilmemelidir. Çekmecenin kısmen ya
da tamamıyla raftan çıkarılmaya çalışılması rafın dengesinin bozulmasına ya da
çekmecenin raftan düşmesine yol açabilir.
(R001 parça 2/2)
viii
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf)
DİKKAT:
Raf kabinin üst konumlarından bileşenleri kaldırmanız, yeniden konumlandırma
sırasında rafın dengesini artırır. Bir oda ya da bina içindeki doldurulmuş raf kabininin
yerini değiştirirken bu genel yönergeleri izleyin:
v Raf kabininin üst kısmından donatıları çıkarmaya başlayarak raf kabininin ağırlığını
azaltın. Mümkünse, raf kabininin yapılandırmasını ürünü aldığınız zamanki
yapılandırmaya döndürün. Bu yapılandırma bilinmiyorsa şunları yapın:
– 32U konumundaki ve üstündeki tüm aygıtları kaldırın.
– En ağır aygıtların raf kabinin en altına yerleştirildiğinden emin olun.
– Raf kabininde, 32U düzeyinin altına yerleştirilen aygıtlar arasında boş U düzeyleri
olmadığından emin olun.
– Yeniden yerleştirdiğiniz raf kabini bir raf kabinleri takımının parçasıysa, raf
kabinini takımdan ayırın.
– Olası tehlikeleri önlemek için rafı taşırken izlemeyi planladığınız yolu inceleyin.
– Seçtiğiniz yolun, yüklü raf kabininin ağırlığını destekleyebileceğini doğrulayın.
Yüklü raf kabininin ağırlığı için raf kabininizle birlikte gelen belgelere bakın.
– Tüm kapı aralıklarının en az 760 x 2030 mm (30 x 80 inç) olduğunu doğrulayın.
– Tüm aygıtların, rafların, çekmecelerin, kapıların ve kabloların sabit olduğundan
emin olun.
– Dört dengeleyici desteğin en yüksek konumlarına yükseltildiğinden emin olun.
– Hareket sırasında raf kabininde kurulu dengeleyici plaka olmadığından emin olun.
– 10 derecenin üzerinde eğime sahip bir yükselti kullanmayın.
– Raf kabini yeni yerine getirildikten sonra aşağıdakileri gerçekleştirin:
- Dört dengeleyici desteği alçaltın.
- Dengeleyici plakaları raf kabinine takın.
- Raf dolabından herhangi bir aygıt çıkarılmışsa, raf dolabını en alttan yukarıya
doğru yeniden doldurun.
– Uzun mesafeli bir yeniden yerleştirme gerektiğinde, raf kabinini aldığınız zamanki
raf kabini yapılandırmasına döndürün. Raf kabinini özgün paket malzemeleriyle
ya da eşdeğer bir malzemeyle paketleyin. Ayrıca, paletin çerçevelerini alçaltmak
için düzey ayarlama altlıklarını alçaltın ve raf kabinini palete vidalayın.
(R002)
Fiber optik kabloların bakımı
Fiber optik kablolar kullanmadan önce aşağıdaki önlemleri okuyun.
Uyarı: Fiber optik kabloların zarar görmemesi için aşağıdaki yönergeleri izleyin:
v Kabloyu, katlanan bir kablo tutma koluna yerleştirmeyin.
v Kabloyu kızak rayları üzerindeki bir aygıta bağlarken, uzatıldığında kablonun 38 mm'den
(1.5 inç) daha küçük bir yarıçapla bükülmemesi ya da geri çekildiğinde sıkışmaması için
yeterli boşluk bırakın.
v Kabloyu, raf kabinindeki diğer aygıtların zarar vermeyeceği şekilde yönlendirin.
v Kablo şeritlerinin çok gerilmemesi ya da kabloların 38 mm'den (1.5 inç) daha küçük bir
yarıçapla bükülmemesi gerekir.
v Kapıdaki kablo üzerine aşırı yük koymayın. Kablonun iyi bir biçimde desteklendiğinden
emin olun.
Güvenlik uyarıları
ix
Sınıf
I
DİKKAT:
Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım
gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan
donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuvanın
içine doğru hiçbir zaman bakmayın.
Yangın söndürme sistemleri
Yangın söndürme sisteminin kurulması müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin kendi
sigortacısına, yerel itfaiye şefine ve/veya bir yerel bina müfettişine doğru düzeyde kapsam ve
koruma sağlayacak bir yangın söndürme sistemi konusunda danışılmalıdır. IBM, güvenilir
işlemler için belirli ortamlar gerektiren iç ve dış standartlara uygun donatı tasarlar ve üretir.
Ancak, IBM yangın söndürme sistemlerine uyumluluk konusunda herhangi bir donatıyı test
etmediğinden, IBM bu tür bir uyumluluk bildiriminde bulunmaz ve IBM yangın söndürme
sistemleri konusunda öneride bulunmaz.
x
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
İçindekiler
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Güvenlikle ilgili notlar ve etiketler . . . .
Tehlike notları . . . . . . . . .
Etiketler . . . . . . . . . . .
Dikkat bildirimleri . . . . . . . .
Uyarı notları . . . . . . . . . .
Lazer güvenliği . . . . . . . . . .
Kullanım kısıtlamaları . . . . . . .
Raf güvenliği . . . . . . . . . .
Raf kuruluşu . . . . . . . . .
Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf)
Fiber optik kabloların bakımı. . . . . .
Yangın söndürme sistemleri . . . . . .
Şekiller
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. iii
. iii
. v
. v
. v
. vi
. vi
. vii
. vii
. ix
. ix
. x
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Çizelgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Bu belge hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Hedef Kitle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Desteklenen aksamlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Web siteleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Bilgi, yardım ve hizmet alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Aramadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Belgelerin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Donanım hizmeti ve desteği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Sabit yazılım güncellemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Bu belgede kullanılan terminoloji ve kurallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Etkin/etkin ve yüksek kullanılabilirlik terimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Depolama terimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Komut kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Biçimlendirme kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
Klavye kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
Görüşlerin Gönderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
EXN3000 depolama genişletme birimi donanımına genel bakış . . . . . . . . .
Terimler ve simgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 ile EXN1000/2000/4000 depolama genişletme birimleri arasındaki önemli farklar
Mekanik farklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altyapı farkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esneklik farkları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 depolama genişletme birimlerini hakkında bilmeniz gerekenler . . . . .
Yazılım gereksinimleri alt sınırı . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAS ve SATA disk sürücüsü desteği . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynakları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk bölmesinin numaralandırılması . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme birimi tanıtıcıları . . . . . . . . . . . . . . .
Sistem başına benzersiz tanıtıcı: . . . . . . . . . . . . . . . .
30 saniye kuralı:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yapılandırılan sistemler: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eklenti depolama genişletme birimleri: . . . . . . . . . . . . . .
Yinelenen depolama genişletme birimi tanıtıcıları: . . . . . . . . . .
Disk sürücüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
4
4
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
xi
Desteklenen disk sürücüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Disk sürücüsü adresleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yay ya da yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster sistemlerine ilişkin FC/SAS köprüsü . . . . . . . . . . . . 9
FC/SAS köprüsü yapılandırmalarının desteklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Donanım belirtimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması . . . . . . . . . 15
Kuruluş güvenlik kuralları . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç ve elektrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması . . . . . . . . .
Kuruluş gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı . . . . . . . . . . . . .
Kuruluş için gerekli araçlar ve donatılar . . . . . . . . . . .
Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi . . . . . . . . . . . . . .
Yeni depolama sistemi kuruluşları için yol haritası . . . . . . . . .
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için kurulması
Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
16
17
17
18
18
18
18
19
21
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi. . . . . . . . . 23
Depolama genişletme birimlerini çalışırken ekleme gereksinimleri . . . . . . . . . . . . .
Hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çalışırken ekleme görevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme biriminin çalışırken ekleme için kurulması . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme biriminin kablolanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme birimlerinin var olan bir depolama genişletme birimleri yığınına çalışırken eklenmesi
Depolama genişletme biriminin var olan SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına çalışırken eklenmesi . .
Depolama genişletme biriminin var olan SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına kablolanması . . .
Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümlerinin doğrulanması . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
23
24
24
26
27
29
29
31
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Depolama genişletme birimi yönetim güvenlik kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ön işletmen görüntü panosunun izlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İşletmen görüntü panosu konsol hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsünün izlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü konsolu hata iletileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM'lerin izlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM konsolu hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının izlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağı konsolu hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAS kablolarının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi .
Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili karışık yollu yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi
Disk sürücüsünün çalışırken değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsünün çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsünün takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bu yordam hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
36
36
37
37
37
38
39
40
40
42
44
44
46
47
48
49
50
50
50
50
52
53
54
Önerilen Güç Kablosu Uzunlukları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Önerilen AC güç kablosu uzunluğu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 55
N serisi ürünler için FRU/CRU ve güç kablosu listesi . . . . . . . . . . . . . . . . 57
N serisi ürünler için FRU/CRU listesi .
xii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 57
N serisi ürünler için güç kablosu listesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 57
Özel Notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ticari Markalar . . . . . . . . . . .
Önemli notlar . . . . . . . . . . . .
Elektronik yayılım bildirimi . . . . . . . .
FCC Bildirimi . . . . . . . . . . .
Industry Canada Uyum Bildirimi . . . . .
Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi. .
Avrupa Birliği Elektromanyetik Uyum Bildirimi .
Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi . .
Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Bildirimi . . .
Tayvan Sınıf A Bildirimi . . . . . . . .
Tayvan İletişim Bilgileri . . . . . . . .
Japonya VCCI Sınıf A Bildirimi . . . . .
JEITA Bildirimi . . . . . . . . . .
KCC Sınıf A Bildirimi . . . . . . . .
Rusya Sınıf A Bildirimi . . . . . . . .
Güç kabloları . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
60
61
61
62
62
62
62
63
64
64
64
64
65
65
65
Dizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
İçindekiler
xiii
xiv
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Şekiller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EXN3000 depolama genişletme biriminin önden görünümü . . . . . . . . .
İki güç kaynağına sahip EXN3000 depolama genişletme biriminin arkadan görünümü .
Dört güç kaynağına sahip EXN3000 depolama genişletme biriminin arkadan görünümü
İşletmen görüntü panosu ışıkları . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü ışıklı göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM ışıklı göstergeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağı birimi ışıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsünün serbest bırakılması . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsünün çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM'un serbest bırakılması . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM'un çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının serbest bırakılması . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . .
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1
. 2
. 2
. 36
. 38
. 39
. 41
. 49
. 49
. 51
. 52
. 53
. 54
xv
xvi
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki mekanik farklar . . . . . . . . . . . . . . . .
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları . . . . . . . . . . . . . . . .
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki esneklik farkları . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü adresleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 fiziksel özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 açıklık boyutları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 ortam gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 elektrik gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 elektrik gereksinimleri-SAS sürücüleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3000 elektrik gereksinimleri – 4 TB şifrelenmiş ve şifrelenmemiş SAS disk sürücüleri: . . . . . . . . .
EXN3000 elektrik gereksinimleri-SATA sürücüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrik gereksinimleri—SATA sürücüleri, 6-100 GB ya da 12-100 GB disk sürücüleri. . . . . . . . . . .
Elektrik gereksinimleri—SATA sürücüleri, 18-1 TB ya da 18-3 TB disk sürücüleriyle birlikte 6-100 GB SSD sürücüleri:
Çalışırken ekleme hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İşletmen görüntü panosu ışıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İşletmen görüntü panosu konsol hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü ışıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü konsolu hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM Işıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM konsolu hata iletileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağı ışıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağı konsolu hata iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
%2'lik voltaj düşüşü için önerilen iletken boyutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı için AWG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
. 5
. 5
. 6
. 9
. 10
. 10
. 10
. 11
. 11
. 11
. 12
. 12
13
. 23
. 36
. 37
. 38
. 38
. 39
. 40
. 41
. 42
. 55
. 55
xvii
xviii
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Bu belge hakkında
Bu kılavuz, depolama genişletme biriminin kuruluşu, ışıkların izlenmesi ve depolama
genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi de içinde olmak üzere, IBM System Storage
EXN3000 depolama genişletme birimi (model numarası 2857-003) ile ilgili bilgiler içerir.
Uyumluluk Tanıtıcısı 2857-NAS modeli 2857-003'ü kapsar.
Bu belgenin ve tüm IBM System Storage N serisi belgelerinin son sürümleri için “Web
siteleri” başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi
destek Web sitesine gidin.
N serisi donanım ve donanımla ilgili belge listesinin yanında yayın düzeyi ürün ailesine göre
Data ONTAP belgelerinin listeleri için IBM System Storage N series Introduction and
Planning Guide adlı belgedeki "Bibliography" ekine bakın.
Hedef Kitle
Bu kılavuz, EXN3000 depolama genişletme biriminin (model numarası 2857-003)
ayarlanması, çalıştırılması ve bakımı konularını ele alır. Bu belge, depolama sisteminin
istemcilerinde çalışan UNIX, Windows ve Microsoft Windows Server gibi işletim sistemleri
hakkında bilgi sahibi müşterilere, işletmenlere, yöneticilere, kuruluş yapanlara ve hizmet
personeline ilişkin bilgiler içerir.
Bu kılavuzdaki yordamlar, aşağıdaki beceri ve deneyime sahip çalışanlar için değiştirme,
büyütme ve bakım görevlerini açıklar:
v Küçük bilgisayar sistemi donanım ve işletimi üzerinde çalışma bilgisi
v Temel ağ kavramlarına ve uygulamalarına ilişkin temel bilgiler
v Hassas elektronik donatıların kurulması ve çalıştırılması için kabul edilmiş araçlar ve
yordamlarla çalışma bilgisi
Desteklenen aksamlar
IBM System Storage N serisi depolama sistemleri NetApp Data ONTAP yazılımı ile
çalıştırılır. Ürün yazılım belgesinde açıklanan bazı aksamlar IBM tarafından sunulmaz ya da
desteklenmez. Daha fazla bilgi için lütfen yerel IBM temsilcinize ya da satıcınıza başvurun.
Desteklenen özelliklere ilişkin bilgiler, “Web siteleri” başlıklı konuda açıklandığı şekilde
erişilebilen ve içinde gezinilebilen N serisi destek Web sitesinde de bulunabilir.
Web siteleri
Internet'te en son teknik bilgileri edinebileceğiniz ve aygıt sürücülerini ve güncellemeleri
yükleyebileceğiniz IBM sayfaları vardır. Aşağıdaki Web sayfaları N serisine ilişkin bilgiler
sağlanmaktadır:
v Şu anda kullanılabilen N serisi ürünleri ve aksamların listesi şu Web sayfasında bulunabilir:
www.ibm.com/storage/nas/
v IBM System Storage N serisi destek Web sitesi, kullanıcıların internetteki N serisi destek
içeriğine erişebilmesi için kaydolmalarını gerektirir. N serisi destek Web içeriğinin nasıl
düzenlendiğini ve bu sayfada nasıl gezinileceğini anlamak ve N serisi destek Web sitesine
erişmek için aşağıdaki herkes tarafından erişilebilir Web sayfasına gidin:
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
xix
www.ibm.com/storage/support/nseries/
Bu web sayfasında, diğer önemli N serisi ürün kaynaklarının yanında, AutoSupport
bilgilerine ilişkin bağlantılar da sağlanır.
v IBM System Storage N serisi ürünleri, çeşitli sunucularda ve işletim sistemlerinde
kullanılır. Desteklenen en son bağlantıları belirlemek için, aşağıdaki web sayfasında
bulunan IBM N serisi birlikte çalışabilirlik matrisine gidin:
www.ibm.com/systems/storage/network/interophome.html
v Planlama, kuruluş ve ayar, donanım izleme, hizmet ve tanılama programları da içinde
olmak üzere, en son N serisi donanım ürün belgeleri için şu web sayfasındaki IBM N serisi
Information Center olanağına bakın:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/nasinfo/nseries/index.jsp
Bilgi, yardım ve hizmet alınması
Yardıma, hizmete ya da teknik yardıma gereksinim duyuyorsanız ya da IBM ürünleriyle ilgili
daha fazla bilgi almak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek çok çeşitli IBM kaynakları
bulabilirsiniz. Bu bölümde, IBM ve IBM ürünlerine ilişkin ek bilgi için bakmanız gereken
yerler, IBM N serisi ürününüzle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda yapmanız gerekenler ve
gerektiğinde, hizmet için bağlantı kurmanız gereken kişiler belirtilir.
Aşağıdaki bilgiler Tayvan için geçerlidir:
IBM Tayvan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri:
IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayvan
Telefon Numarası: 0800-016-888
Aramadan önce
Aramadan önce, sorunu kendi başınıza çözmeyi denemek üzere aşağıdaki adımları
gerçekleştirdiğinizden emin olun:
v Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun.
v Sistemin açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmelerini denetleyin.
v Sistem belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini ve sisteminizle birlikte gelen tanılama
araçlarını kullanın.
v Bilinen sorunlar ve sınırlamalarla ilgili bilgi için IBM destek Web sitesine bakın.
Belgelerin kullanılması
Data ONTAP ve diğer yazılım ürünleri de içinde olmak üzere N serisi yazılım belgelerinin en
son sürümleri “Web siteleri” sayfa xix başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Geçerli N serisi donanım ürün belgeleri, basılmış belgelerde ya da Documentation CD'sinde
PDF dosyaları olarak donanım ürününüzle birlikte gönderilir. En son N serisi donanım ürünü
belgeleri PDF'leri için IBM N serisi destek Web sitesine gidin.
xx
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Planlama, kuruluş ve ayar, donanım izleme, hizmet ve tanılama programları içinde olmak
üzere, donanım belgeleri şu web sayfasında bulunan IBM N serisi Information Center
olanağından sağlanır:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/nasinfo/nseries/index.jsp
Donanım hizmeti ve desteği
IBM Integrated Technology Services (Tümleşik Teknoloji Hizmetleri) bölümünden donanım
hizmeti alabilirsiniz. Destek telefon numaraları için aşağıdaki Web sayfasını ziyaret edin:
www.ibm.com/planetwide/
Sabit yazılım güncellemeleri
IBM N serisi ürün sabit yazılımı DataONTAP yazılımında yerleşik olarak bulunur. Tüm
aygıtlarda olduğu gibi, en son sabit yazılım düzeyini çalıştırmanız önerilir. Tüm sabit yazılım
güncellemeleri, “Web siteleri” sayfa xix başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesine gönderilir.
Not: IBM N serisi destek Web sitesinde yeni sabit yazılım güncellemeleri görmezseniz, en
son sabit yazılımı çalıştırıyorsunuz demektir.
IBM teknik desteği aramadan önce makinenizde en son sabit yazılım düzeyinin kurulu
olduğundan emin olun.
Bu belgede kullanılan terminoloji ve kurallar
Bu kılavuzda aşağıdaki terminoloji, komut kuralları, biçim kuralları ve klavye kuralları
kullanılmıştır.
Bu belgede ağ geçidi terimi, ağ geçidi işleviyle sipariş edilen IBM N serisi depolama
sistemlerini açıklar. Ağ geçitleri çeşitli depolama tiplerini destekler ve bunlar üçüncü kişi disk
depolama sistemleriyle birlikte kullanılır. Bu durumda, müşteri verilerine ilişkin disk
depolama olanağı ve RAID denetleyicisi işlevselliği arka uç disk depolama sistemi tarafından
sağlanır. Ağ geçidi, IBM N serisi modelleri için özel olarak tasarlanmış olan disk depolama
genişletme birimleriyle birlikte de kullanılabilir.
Disk denetleme ünitesi terimi, iç disk depolama birimi içeren ya da IBM N serisi depolama
sistemleri için özel olarak tasarlanan disk depolama genişletme birimlerine bağlanan IBM N
serisi depolama sistemlerini açıklar. Disk denetleme ünitesi depolama sistemleri üçüncü kişi
disk depolama sistemlerini kullanmayı desteklemez. N serisi disk denetleme ünitenize ilişkin
desteklenen disk depolama genişletme birimleri hakkında bilgi için IBM System Storage N
series Introduction and Planning Guide adlı belgeye bakın. Diğer N serisi belgelerinin yanı
sıra bu kılavuz da “Web siteleri” sayfa xix başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Sistem ya da depolama sistemi terimleri, ağ geçidinin kendisi ya da tek başına veya diğer ek
disk sürücüleriyle birlikte disk denetleme ünitesini belirtmek için kullanılır.
Etkin/etkin ve yüksek kullanılabilirlik terimleri
etkin/etkin yapılandırma
Data ONTAP 7.2 ve 7.3 yayın düzeyi ürün ailelerinde, iki depolama sisteminden
birinin çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere
yapılandırılmış depolama sistemleri (bazen düğümler olarak adlandırılır) çiftine
başvuruda bulunur. Bazen de etkin/etkin çiftler olarak adlandırılır.
Bu belge hakkında
xxi
küme
Data ONTAP 7.1 yayın düzeyi ürün ailesinde, iki depolama sisteminden birinin
çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılmış
depolama sistemleri (bazen düğümler olarak adlandırılır) çiftine başvuruda bulunur.
Data ONTAP 8.x 7-Mode içinde küme performans, güvenirlik ve ölçeklenebilirlik
olanakları sunan, genel bir ad alanını paylaşan ve tek sanal sunucu ya da birden çok
sanal sunucu olarak yönetebileceğiniz bağlantılı düğümler grubudur.
HA (yüksek kullanılabilirlik)
Data ONTAP 8.x 7-Mode içinde, iki düğümden birinin çalışmasını durdurması
halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılan düğüm çifti (depolama
sistemleri) (HA çifti) tarafından sağlanan kurtarma yeteneği.
HA çifti
Data ONTAP 8.x 7-Mode sürümünde, iki düğümden birinin çalışmasını durdurması
halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılan düğüm çifti (depolama
sistemleri).
Depolama terimleri
ACP
Alternate Control Path (ACP), Data ONTAP ürününün veri yolunda ayrı bir ağ
kullanarak depolama genişletme birimi depolama altsistemini yönetmesine ve
denetlemesine olanak tanır; böylece yönetme iletişimi bozulmamış ve kullanılabilir
olan veri yoluna bağlı olmaz.
AT-FCX
EXN1000 SATA depolama genişletme biriminin denetleyici modülünü belirtmek
için kullanılır.
Disk
Herhangi bir sabit disk sürücüsü
Disk rafı ya da raf
Sabit disk sürücülerini içeren herhangi bir depolama genişletme birimi.
ESH
Fiber Kanal disk depolama genişletme biriminin denetleyici modülü.
IOM
SAS disk depolama genişletme birimlerinin Giriş/Çıkış modülü.
Döngü ya da Fiber Kanal Çekişmeli Döngü
N serisi depolama sistemine zincirleme bağlanmış bir ya da birden çok Fiber Kanal
depolama genişletme birimleri.
Düğüm
Yazılımı, N serisi sistem üzerinde yürüten sistem denetleyici modülü. Tek
denetleyicili modellerde bir düğüm; etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli
modellerde iki düğüm vardır.
Yığın ya da SAS yığını
Depolama sistemine bağlanan IOM modüllerini kullanan bir ya da birden çok SAS
depolama genişletme birimi yığını. Yığındaki depolama genişletme birimi sayısı üst
sınırı ile bir yapılandırmadaki depolama genişletme birimi yığını sayısı depolama
sistemi tipine bağlıdır.
Komut kuralları
Komutları sistem konsolundan ya da Telnet oturumu kullanan depolama sistemine erişimi
olan herhangi bir istemciden girebilirsiniz. UNIX iş istasyonu üzerinde yürütülen komutları
gösteren örneklerde, komut sözdizimi ve çıktısı UNIX sürümünüze bağlı olarak farklılık
gösterir.
xxii
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Biçimlendirme kuralları
Aşağıdaki çizelge, özel bilgileri belirtmek için bu kılavuzda kullanılan farklı karakter
biçimlerini listeler.
Biçimlendirme kuralı
Bilgi tipi
İtalik tip
v Özel dikkat gerektiren sözcükler ya da
karakterler.
v Vermeniz gerken bilgiler için yer tutucular.
Örneğin, kılavuz sizden fctestbağdaştırıcıadı
komutunu girmenizi isterse, “fctest”
komutundan sonra bağdaştırıcının gerçek adını
girmeniz gerekir.
v Çapraz başvurulardaki kitap başlıkları.
Eş aralıklı yazı tipi
v Komut ve yardımcı program adları.
v Sistem konsolunda ya da diğer bilgisayar
ekranlarında görüntülenen bilgiler.
v Dosyaların içeriği.
Kalın eş aralıklı yazı tipi
Yazdığınız sözcükler ya da karakterler.
Programınız büyük/küçük harf duyarlı değilse ve
düzgün çalışması için büyük harflere gerek yoksa,
yazdıklarınız her zaman küçük harfle gösterilir.
Klavye kuralları
Bu kılavuz, klavye üzerindeki tuşları belirtmek için büyük harfler ve bazı kısaltmalar kullanır.
Klavyenizdeki tuşlar tam olarak bu kılavuzda gösterildiği şekilde olmayabilir.
Bu kılavuzdaki gösterim...
Anlamı...
kısa çizgi (-)
Tek tek tuşları ayırmak için kullanılır. Örneğin,
Ctrl-D, Ctrl tuşunu basılı tutarken D tuşuna
basıldığı anlamına gelir.
Enter
Bazı klavyelerde Return tuşu olarak adlandırılsa
da, satırbaşı oluşturmak için kullanılan tuşu
belirtir.
type
Klavyedeki bir ya da birden çok tuşa basılması
anlamında kullanılır.
enter
Bir ya da birden çok tuşa basılıp ardından Enter
tuşuna basılması anlamında kullanılır.
Görüşlerin Gönderilmesi
Vereceğiniz bilgiler, sizlere en doğru ve yüksek kaliteli bilgiler sağlamamıza yardımcı olur.
Bu belgenin geliştirilmesine yönelik görüşleriniz ya da önerileriniz varsa, lütfen
[email protected] adresine e-posta gönderin.
Aşağıdaki bilgileri eklediğinizden emin olun:
v
v
v
v
Tam yayın başlığı
Yayın form numarası (örneğin, GC26-1234-02 gibi)
Sayfa, çizelge ya da şekil numaraları
Değiştirilmesi gereken bilgilerin ayrıntılı bir açıklaması
Bu belge hakkında
xxiii
xxiv
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
Bu bölümde IBM System Storage EXN3000 SAS/SATA depolama genişletme birimi
bileşenleri tanıtılır, EXN3000 depolama genişletme birimi terminolojisi açıklanır ve
EXN1000/2000/4000 depolama genişletme birimlerinin farkları gösterilir. Aşağıdaki konular
ele alınır:
v “EXN3000 depolama genişletme birimi donanımına genel bakış”
v “Terimler ve simgeler” sayfa 2
v “EXN3000 ile EXN1000/2000/4000 depolama genişletme birimleri arasındaki önemli
farklar” sayfa 4
v “EXN3000 depolama genişletme birimlerini hakkında bilmeniz gerekenler” sayfa 7
v “Donanım belirtimleri” sayfa 10
EXN3000 depolama genişletme birimi donanımına genel bakış
Şekil 1 içinde, EXN3000 depolama genişletme biriminin önündeki bileşenler gösterilir (bu
belgede ve diğer belgelerde bazen raf ya da disk rafı olarak geçer).
İşletmen
görüntü
panosu
İşletmen
panosu
Raf Işıkları:
- Güç
- Raf arızası
- Etkinlik
Sürücü
Bölmeleri
Değiştirme parçası
raf tanıtıcısı
0-3
4-7
8-11
Raf tanıtıcısının dijital görünümü
(iki basamaklı dijital görünüm)
12-15
16-19
En çok 24 adet SAS ya da SATA disk sürücüsü
Sol montaj parçası
20-23
Sağ montaj parçası
Sürücü
Bölmeleri
0-3
4-7
8-11
12-15
16-19
exn3h016
20-23
0 - 23 numaralı disk sürücüsü bölmesi
Şekil 1. EXN3000 depolama genişletme biriminin önden görünümü
Aşağıdaki şekillerde EXN3000 depolama genişletme biriminin arka tarafındaki bileşenler
gösterilir.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
1
Şekil 2 içinde, iki güç kaynağına, uygun yuvalarda PSU 1 ve PSU 4'e, kalan yuvalarda boşluk
plakalarına sahip bir EXN3000 depolama genişletme birimi gösterilir.
ACP kapıları
SAS kapısı
IOM hata ışığı
BAĞLANTI
BAĞLANTI
IOM3
IOM3
BAĞLANTI
BAĞLANTI
2 güç
kaynağı, PSU 1
ve PSU 4
(her birinin iki adet
Tümleşik fanı var)
IOM3
IOM3
2 G/Ç boşluk plakası
2 adet güç kaynağı boşluk plakası,
2 ve 3 numaralı yuvalarda
exn3h017
Güç kaynağı ışıkları:
- güç
- DC arızası
- fan arızası
- AC arızası
2 adet G/Ç modülü
(IOM'ler)
YUVA
EŞLEM PSU 1
PSU 3
SBB A
PSU 2
Yuva A
SBB B
PSU 4
Yuva B
Şekil 2. İki güç kaynağına sahip EXN3000 depolama genişletme biriminin arkadan görünümü
Şekil 3 içinde, dört güç kaynağına sahip bir EXN3000 depolama genişletme birimi gösterilir.
LNK
LNK
IOM3
IOM3
LNK
LNK
IOM3
exn3h018
IOM3
4 adet güç kaynağı
Şekil 3. Dört güç kaynağına sahip EXN3000 depolama genişletme biriminin arkadan görünümü
Terimler ve simgeler
Aşağıdaki terimleri lütfen öğrenin. Terimlerin çoğu SAS teknolojisine ve EXN3000 depolama
genişletme birimine özgüdür; bazıları da bu belgede kullanılan mevcut terimlerdir.
v Kare ve daire simgeleri:
Depolama genişletme birimi IOM'lerindeki SAS kapıları ve ACP kapıları kare ve daire
işaretleriyle gösterilir. Tüm kablolama, kare biçimli kapıya ya da daire biçimli kapıya
bağlanmaya başvurularak gerçekleştirilir.
Not: SAS bağlanırlığı, Giriş ve Çıkış kapıları kavramlarını kullanmaz.
2
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
v IOM:
SAS rafı G/Ç Modülü, depolama genişletme biriminin arka tarafında bulunur. Ayrı disk
sürücülerini depolama sisteminin geri kalanına bağlar ve depolama genişletme birimi
işletmen görüntü panosu ışıklarını denetler. Her depolama genişletme biriminde iki IOM
bulunur: IOM A ve IOM B. Bunlara depolama genişletme biriminin arka tarafındaki yuva
eşlemi etiketinde SBB A ve SBB B de denir.
v SAS yığını:
Yığın olarak da adlandırılır. Birbirine bağlanan (zincirleme bağlı) ve denetleyiciye
yığındaki ilk disk rafı ve yığındaki son disk rafı (gerekirse) üzerinden bağlanan bir ya da
birden çok SAS disk rafından oluşan gruptur. Depolama genişletme birimi yığınındaki
depolama genişletme birimi sayısı üst sınırı ile bir yapılandırmada desteklenen depolama
genişletme birimi yığını sayısı, depolama sistemi tipine bağlıdır.
v ACP:
Alternate Control Path (ACP), Data ONTAP ürününün disk rafı depolama altsistemini
yönetmesine ve denetlemesine olanak tanıyan bir iletişim kuralıdır. Veri yolunda ayrı bir ağ
kullanır, böylece yönetme iletişimi bozulmamış ve kullanılabilir olan veri yoluna bağlı
olmaz. ACP'nin kullanılması, OIM'leri ve depolama sistemi denetleyicilerinin IOM'ler
üzerindeki ACP kapıları ve her denetleyici üzerinde gösterilen ağ arabirimi üzerinden
bağlanmasını gerektirir.
v QSFP:
Tüm IBM SAS sistemleri için standart SAS kablo bağlacı. QSFP-QSFP SAS kabloları,
SAS depolama genişletme birimi kapılarını zincirleme bağlamak ve dört kapılı SAS
HBA'yı (Anasistem Veriyolu Bağdaştırıcısı) ya da yerleşik SAS kapılarını bağlamak için
kullanılır. QSFP - mini SAS kabloları, depolama genişletme birimlerini iki kapılı mini SAS
HBA'ya bağlamak için kullanılır.
v Yazılım tabanlı disk sahipliği:
Yazılım tabanlı disk sürücüsü sahipliği, depolama sisteminin fiziksel bağlantılarının
topolojisi tarafından belirlenmekten çok disk sürücüsünde saklanır. Disk sürücüsü
kullanımı üzerinde daha fazla esneklik ve denetim sunar. SAS ve SATA disk sürücüleri
yazılım tabanlı disk sürücüsü sahipliği kullanır.
Dolayısıyla, A kanalı üzerinden kendisine doğrudan bağlanan tüm disk sürücülerine sahip
olan yerel düğümün olduğu donanım tabanlı disk sahipliği kavramı (disk rafındaki A
modülüne bağlı döngü) ve B kanalındaki yerel düğüme bağlı disk sürücülerinin sahibi olan
ortak düğüm burada geçerli değildir.
Bu, donanım tabanlı disk sürücüsü sahipliği terimlerinin de geçerli olmadığı anlamına
gelir: birincil yol, bekleme yolu, yedek yol ve yedek bekleme yolu. Bunun yerine,
denetleyici ve depolama genişletme birimi arasındaki bağlantı, birinci bağlantılar ve son
bağlantılar olarak ele alınır.
v İlk bağlantı:
Denetleyiciden, bir depolama genişletme birimleri yığınındaki ilk ya da en yakın depolama
genişletme birimine kablo bağlantısı.
v Son bağlantı:
Denetleyiciden, bir depolama genişletme birimleri yığınındaki son depolama genişletme
birimine kablo bağlantısı.
v Raftan rafa (zincirleme bağlantı):
Birden fazla depolama genişletme birimi yığınındaki depolama genişletme birimleri
arasındaki kablo bağlantısı. Her depolama genişletme birimleri yığını SAS kapıları
üzerinden zincirleme bağlanır ve ACP yeteneğini kullanıyorsanız, depolama genişletme
birimi ACP kapıları üzerinden de zincirleme bağlanır.
v Denetleyici:
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
3
Depolama sisteminizin, Data ONTAP yazılımını çalıştıran ve depolama alt sistemini
yöneten bileşeni.
Depolama sistemi gövdesindeki üst yuvada bulunan denetleyiciye Denetleyici 1 ya da
Denetleyici A denir. Depolama sistemi gövdesindeki alt yuvada bulunan denetleyiciye
Denetleyici 2 ya da Denetleyici B denir.
v Tek denetleyicili yapılandırma:
Bir denetleyiciye sahip bir depolama sistemi.
v Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırma:
İki denetleyiciye sahip bir depolama sistemi. Bu yapılandırma, bir gövdede iki denetleyici
ya da ayrı gövdelerde iki denetleyici biçiminde olabilir. Denetleyicilerden biri arızalanırsa,
iki denetleyici verileri birbiri için gönderip alır.
v Çok yollu HA:
Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmadaki her denetleyici disk sürücüsüne
bağlanmak için birden fazla yola sahiptir. SAS'ın esneklik özelliğini tam olarak
kullanabildiği için çok yollu kablolama, etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli)
yapılandırmalarda en esnek ve en çok tercih edilen yapılandırmadır. SAS esnekliği, kablo,
HBA ve IOM arızası durumunda depolama sisteminin disk sürücülerine erişmeye devam
etmesi anlamına gelir. IOM arızaları, hata durumunda yedek denetleyiciye geçişte
sonuçlanmaz.
v İki yollu:
Tek denetleyicili depolama sistemi, disk sürücüsüne bağlanmak için birden çok yola
sahiptir. Tek denetleyicili yapılandırmalarda tercih edilen yapılandırmadır.
v Tek yollu HA:
Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) depolama sistemindeki her denetleyici disk
sürücüsüne bağlanmak için bir yola sahiptir. IOM ya da kablo arızası, hata durumunda
yedek denetleyiciye geçişi gerektirir.
v Tek yollu:
Tek denetleyicili depolama sistemi, disk sürücüsüne bağlanmak için bir yola sahiptir. Bu
yapılandırma, birden çok tekli hata noktasına sahiptir ve tercih edilen bir yapılandırma
değildir.
v Yapılandırılan sistemler:
Yeni depolama sistemi EXN3000 depolama genişletme birimleriyle ve önceden kurulmuş
SAS HBA'larla (varsa) birlikte gönderilir.
v Eklenti depolama genişletme birimleri:
Ayrı şekilde gönderilen ve yapılandırılmış bir sistemin bir parçası olarak gönderilmeyen
EXN3000 depolama genişletme birimleri.
EXN3000 ile EXN1000/2000/4000 depolama genişletme birimleri
arasındaki önemli farklar
SAS genişletme birimlerini kurmadan, kablolamadan ve yönetmeden önce, SAS depolama
genişletme birimleri (EXN3000 gibi) ile FC depolama genişletme birimleri
(EXN1000/2000/4000 gibi) arasındaki mekanik farklılıkları ve SAS ile Fiber Kanal
teknolojileri arasındaki altyapı ve esneklik farklılıklarını anlamanız gerekir.
Mekanik farklar
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki mekanik farklar Çizelge 1 sayfa 5 içinde
gösterilir.
4
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 1. SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki mekanik farklar
SAS depolama genişletme birimleri
FC depolama genişletme birimleri
Depolama genişletme birimleri 4U
yüksekliğindedir
Depolama genişletme birimleri 3U
yüksekliğindedir.
0 - 24 adet 3,5 inçlik SAS ya da SATA disk
sürücülerine sahiptir.
0 - 14 adet 3,5 inçlik FC-AL disk sürücülerine ya
da SATA disk sürücülerine sahiptir.
v IOM3: 3 Gb/s IOM genişleticiler kullanır (her
genişleticide, her biri 3 GB/s bant genişliğinde
olan 4 adet ayrı yol içeren iki adet SAS geniş
kapısı bulunur)
En fazla 4 Gb/s kullanır:
v 4 Gb: EXN4000/ESH4
v 2 Gb: EXN2000/ESH/ESH2/ESH4, EXN1000
v IOM6: 6 Gb/s IOM genişleticiler kullanır (her
genişleticide, her biri 6 GB/s bant genişliğinde
olan 4 adet ayrı yol içeren iki adet SAS geniş
kapısı bulunur)
QSFP bağlaçlar kullanır ve hangi kablonun nereye Seri numarası bilgilerini kullanmadan SFP
bağlandığını gösteren gömülü seri numarası
teknolojisini kullanır.
bilgilerini kullanır.
Altyapı farkları
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları Çizelge 2 içinde
gösterilir.
Çizelge 2. SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları
SAS depolama genişletme birimleri
FC depolama genişletme birimleri
Bir depolama sistemindeki depolama genişletme
birimleri dizisine yığın denir.
Bir depolama sistemindeki depolama genişletme
birimleri dizisine döngü denir.
SAS yığınları, yalnızca raf genişleticilerden geçen, FC döngüleri, döngüdeki tüm sürücülerden geçen
doğrudan noktadan noktaya HBA'dan sürücüye
HBA'dan sürücüye olan sanal bağlantılardır.
bağlantılar; disk sürücüleri birbirinden tamamıyla
yalıtılmıştır.
Depolama genişletme birimi kapıları, noktadan
Depolama genişletme birimi kapıları, döngünün
noktaya HBA'dan sürücüye bağlantıları göstermek yol yönünü belirtmek için Giriş ve Çıkış olarak
için kare ve daire olarak gösterilir.
ayrılır.
HBA'ları raf genişleticilerine bağlayan 4x
HBA'ları disk sürücülerine bağlayan bir fiziksel
genişliğinde kapılar kullanır. Bir bağlantı kesilirse, bağlantı kullanır.
diğer bağlantılar kullanılabilir.
Aynı yığın içinde 15K SAS ve 7.2K SATA disk
sürücülerini destekler, ancak aynı depolama
genişletme biriminde bu disk sürücülerini
desteklemez.
FC ve SATA depolama genişletme birimleri farklı
döngülerde olmalıdır. Ayrıca, FC ve SATA disk
sürücüleri aynı depolama genişletme biriminde de
bulunamaz. N3700 depolama sistemi bunun için
özel bir durumdur.
SAS ve SATA disk sürücüleri yazılım tabanlı disk
sahipliği kullanır. Disk sürücüsünün sahipliği,
depolama sisteminin fiziksel bağlantılarının
topografisini kullanmak yerine yazılım sahipliği
bilgilerini disk sürücüsüne yazarak belirli bir
depolama sistemine atanır.
FC ve SATA disk sürücüleri donanım tabanlı disk
sahipliği kullanır. Yerel düğüm (ilk denetleyici), A
kanalı üzerinden kendisine doğrudan bağlanan
tüm disk sürücülerinin sahibidir (disk rafında A
modülüne bağlı döngü). Ortak düğümü (ikinci
denetleyici), B kanalındaki yerel düğüme bağlı
disk sürücülerinin sahibidir.
Depolama sistemi başına benzersiz depolama
genişletme birimi tanıtıcıları. (0 - 98 arasında bir
sayı).
Döngü başına benzersiz depolama genişletme
birimi tanıtıcıları. (1 - 6 arasında bir sayı).
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
5
Çizelge 2. SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları (devamı var)
SAS depolama genişletme birimleri
FC depolama genişletme birimleri
Dijital ekran raf tanıtıcısını değiştirmek için
depolama genişletme biriminin gücünü açmanız
gerekir.
Depolama genişletme birimi gücü, parmakla
çevrilen raf tanıtıcısı değiştirildiğinde
kapatılabilir.
Dijital ekran, depolama genişletme biriminin ön
tarafındadır.
Parmakla çevirme parçası, depolama genişletme
biriminin arka tarafında bulunur.
Raf tanıtıcısı değiştirildikten sonra yürürlüğe
girmesi için depolama genişletme biriminin
gücünü kapatıp yeniden açmanız gerekir:
Raf tanıtıcısı değiştirildikten sonra yürürlüğe
girmesi için depolama genişletme biriminin
gücünü kapatıp yeniden açmanız gerekir.
v Data ONTAP çalıştıran var olan bir depolama
sisteminin bir parçası olan depolama genişletme
birimindeki raf tanıtıcısının değiştirilmesi, Data
ONTAP yazılımının eski depolama genişletme
birimi adresini düzgün şekilde silebilmesi ve
yeni depolama genişletme birimi adresinin bir
kopyasını güncelleyebilmesi için gücü yeniden
açmadan önce en az 30 saniye beklemenizi
gerektirir.
v Yeni depolama sistemi kuruluşunun (depolama
sisteminde henüz Data ONTAP yazılımı
çalışmıyordur) bir parçası olan depolama
genişletme biriminin raf tanıtıcısının
değiştirilmesi beklemenizi gerektirmez;
depolama genişletme biriminin gücünü hemen
kapatıp açabilirsiniz.
Esneklik farkları
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki esneklik farkları Çizelge 3 içinde
gösterilir.
Çizelge 3. SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki esneklik farkları
SAS depolama genişletme birimleri
FC depolama genişletme birimleri
Alternate Control Path (ACP) yeteneğini kullanın: ACP yeteneğini kullanmayın.
ACP, Data ONTAP yazılımının veri yolundan ayrı Fiber kanal döngüsü çalışmazsa, disk raflarının
bir ağ (yedek yol) kullanarak depolama genişletme tüm döngüsüne erişilemez. El ile düzeltilmesi
birimi depolama altsistemini yönetmesini ve
gerekir.
denetlemesini sağlayan bir iletişim kuralıdır.
Dizisel Bağlı SCSI (SAS) teknolojisini kullanın.
FC-AL teknolojisini kullanın.
SAS, denetleyicinin bir defada birden fazla aygıtla FC-AL, verileri bir yönde taşıyan çekişmeli bir
iletişim kurabilmesi anlamına gelen noktadan
döngüdür.
noktaya bir disk bağlantısı mimarisidir.
Depolama sistemindeki ilk ve son kablo
bağlantıları yol kaybı durumunda çalışmanın
sürdürülmesini sağlar.
6
Etkin/etkin olmayan (yüksek kullanılabilirlikli
olmayan) çok yollu çift yapılandırmalarda, kablo
kopması ya da depolama genişletme birimi güç
kesintisi aşağı akış disk sürücüsünün
kaybedilmesine yol açar.
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
EXN3000 depolama genişletme birimlerini hakkında bilmeniz gerekenler
Bir ya da birden çok depolama genişletme birimini rafa kurmadan ya da var olan depolama
genişletme birimlerini yönetmeden önce aşağıdaki bilgileri anlamanız gerekir:
v “Yazılım gereksinimleri alt sınırı”
v “SAS ve SATA disk sürücüsü desteği”
v “Güç kaynakları”
v “Disk bölmesinin numaralandırılması”
v “Depolama genişletme birimi tanıtıcıları” sayfa 8
v “Disk sürücüleri” sayfa 9
v “Yay ya da yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster sistemlerine ilişkin FC/SAS köprüsü”
sayfa 9
Yazılım gereksinimleri alt sınırı
Depolama sisteminizin aşağıdaki yazılım gereksinimlerini karşılaması gerekir:
v Data ONTAP 7.x yayın düzeyleri: Data ONTAP 7.3.6 ya da 7.x yayın düzeyi ailesinin
sonraki bir sürümü
N3400 ve N3600 depolama sistemleri, Data ONTAP 7.3.4 ya da 7.x yayın düzeyi ailesinin
sonraki bir sürümünü kullanabilir.
v Data ONTAP 8.x yayın düzeyleri: Data ONTAP 8.0.2P3 ya da 8.x yayın düzeyi ailesinin
sonraki bir sürümü
N3400 depolama sistemleri, Data ONTAP 8.0.2 ya da 8.x yayın düzeyi ailesinin sonraki bir
sürümünü kullanabilir.
Yayın düzeyi ailesine ve desteklenen depolama sistemlerine göre Data ONTAP yayın
düzeylerinin geçerli ve geçmiş sürümlerin listesi için “Web siteleri” sayfa xix içinde
açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine erişin ve Data ONTAP Matrisi'ne bakın.
SAS ve SATA disk sürücüsü desteği
Tek bir EXN3000 depolama genişletme birimi yalnızca SAS disk sürücüleri ya da yalnızca
SATA disk sürücüleri içermelidir. Ancak, bir EXN3000 depolama genişletme birimleri
yığınında, SAS disk sürücüleri içeren depolama genişletme birimleri ve SATA disk sürücüleri
içeren depolama genişletme birimleri bulunabilir.
Güç kaynakları
EXN3000 depolama genişletme birimi, depolama genişletme birimine düzgün soğutma, hava
akışı ve güç sağlamak için disk sürücülerinizin devir/dakika hızına bağlı olarak farklı sayıda
güç kaynağına gerek duyar.
v 10K devir/dakika hızından daha yavaş olan disk sürücüleri, depolama genişletme
birimindeki dört güç kaynağı bölmesini doldurmak için iki güç kaynağı ile iki güç kaynağı
boşluk plakasını gerektirir.
v 10K devir/dakika hızında ya da bundan daha hızlı olan disk sürücüleri, SAS disk
sürücülerine benzer şekilde, depolama genişletme biriminde dört güç kaynağına gerek
duyar.
Disk bölmesinin numaralandırılması
EXN3000 depolama genişletme biriminde, 0-23 arasında numaralandırılan 24 disk bölmesi
bulunur. Numaralandırma sırası, Şekil 1 sayfa 1 içinde gösterildiği gibi depolama genişletme
biriminin sağ montaj parçasında gösterilir.
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
7
Depolama genişletme birimi tanıtıcıları
Sistem başına benzersiz tanıtıcı:
Depolama sistemindeki her SAS depolama genişletme birimi benzersiz bir tanıtıcıya sahip
olmalıdır; geçerli raf tanıtıcısı 0-98 arasındadır. N3400 ve N3600 depolama sistemleri için, 01
- 98 arasında geçerli bir raf tanıtıcısı.
Örneğin, 10 depolama genişletme birimine sahip 2 yığından oluşan bir depolama sistemi, 0-19
arasında depolama genişletme birimi numaralarına sahip olacaktır.
Depolama sisteminizin SAS ve FC disk rafları varsa, raf tanıtıcılarının SAS ve FC disk rafları
arasında benzersiz olması gerekmez. (FC disk rafı tanıtıcıları, her FC döngüsünde benzersiz
olmaya devam eder. SAS disk rafı tanıtıcıları, N3400 ve N3600 sistemleri iç raf tanıtıcısı
içinde olmak üzere, depolama sistemindeki diğer tüm SAS disk rafları için benzersiz olmaya
devam eder.)
Not: Depolama sisteminde, denetleyici ve depolama genişletme birimleri bulunur. N3400 ve
N3600 depolama sistemleri için, önceden 00 olarak ayarlanan ve değiştirilemeyen iç disk rafı
da bulunur.
30 saniye kuralı:
Raf tanıtıcısını değiştirdiğinizde her zaman depolama genişletme biriminin gücünü kapatıp
açmanız gerekir. Ancak, Data ONTAP çalıştıran bir depolama genişletme birimindeki raf
tanıtıcısını değiştirirken, gücü yeniden açmadan önce en az 30 saniye beklemeniz gerekir. Bu
bekleme süresi, Data ONTAP yazılımının eski depolama genişletme birimi adresini düzgün
şekilde silmesini ve yeni depolama genişletme birimi adresinin bir kopyasını güncellemesini
sağlar.
Not: Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirildiği yalnızca gücün en son kapatılıp
açılmasından sonra farklı bir depolama genişletme birimi tanıtıcısı seçtiyseniz düşünülür.
Yapılandırılan sistemler:
Yeni depolama sistemleri (yapılandırılan sistemler) için, her depolama genişletme birimi, ön
pano dijital ekranında ayarlanan atanmış tanıtıcı ile birlikte gönderilir. Birden çok depolama
genişletme biriminiz varsa, sisteminizi kablolamadan önce, depolama sisteminizdeki her
depolama genişletme biriminin fabrikada ayarlanan tanıtıcılarının benzersiz olduğunu
doğrulamak görsel olarak için kontrol edin. Bunun için depolama genişletme birimlerinin
gücünü açmanız gerekir.
Eklenti depolama genişletme birimleri:
Var olan depolama sisteminize çalışırken eklemek ya da var olan bir depolama genişletme
birimini değiştirmek için başka depolama genişletme birimleri sipariş ettiyseniz, depolama
genişletme birimi tanıtıcısını kendiniz ayarlamanız gerekir.
Not: N3400 ve N3600 depolama sistemleri için, iç depolama genişletme birimi tanıtıcıları
önceden 00 olarak ayarlanır ve değiştirilemez. Eklenen depolama genişletme birimleri 01-98
arasında olmalıdır.
Yinelenen depolama genişletme birimi tanıtıcıları:
Aynı tanıtıcıya sahip bir ya da daha fazla SAS Depolama genişletme birimi varsa, sistem
konsolunda sas.shelf.conflict hata iletisi görüntülenir ve sistem yinelenen depolama
genişletme birimine 100'den büyük bir yazılım tanıtıcısı atar. Sürücü adresleri, depolama
genişletme birimi seri numarasını kullanır. Dijital ekranda atadığınız tanıtıcı görüntülenmeye
devam eder. Yinelenen raf tanıtıcısını yeniden atamanız gerekir.
8
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Örneğin, depolama sisteminizdeki iki depolama genişletme birimine tanıtıcı olarak 25
atarsanız, her iki depolama genişletme biriminin dijital ekranında 25 görüntülenir.
Disk sürücüleri
Desteklenen disk sürücüleri
Desteklenen disk sürücüleri ve depolama sistemlerine ilişkin bilgi için IBM System Storage N
series Introduction and Planning Guide adlı belgeye bakın. Diğer N serisi belgelerinin yanı
sıra bu kılavuz da “Web siteleri” sayfa xix başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Disk sürücüsü adresleme
Disk sürücüleri, SAS doğrudan bağlı disk sürücüleri için aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
üçlü adlandırma şemasıyla tanımlanır.
Çizelge 4. Disk sürücüsü adresleme
Disk bağlantısı
Disk adı
Örnek
SAS doğrudan bağlı
<yuva><kapı>.<raftanıtıcısı>.<bölme>
N3400 ya da N3600 depolama genişletme
sisteminde 9 numaralı bölmedeki iç SAS bağlı
disk, 0c.0.9 adresine sahip olacaktır.
0a yerleşik kapısına bağlı Raf 2, bölme 11 içindeki
disk, 0a.2.11 adresine sahip olacaktır.
1 numaralı yuvadaki HBA'ya bağlı raf 6, bölme 3,
1c.6.3 adresine sahip olacaktır.
Not: Aynı tanıtıcıya sahip iki depolama genişletme birimi varsa, sistem yinelenen depolama
genişletme birimine 100'den büyük bir yazılım tanıtıcısı atasa da, disk sürücüsü adresi
depolama genişletme birimi seri numarasını kullanır. Örneğin, SAS doğrudan bağlantılı disk
bağlantısı için yinelenen depolama genişletme birimi tanıtıcısı 1c.<depolama genişletme
birimi seri numarası>.3 olacaktır.
Yay ya da yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster sistemlerine
ilişkin FC/SAS köprüsü
Not: Diğer N serisi belgelerin yanında, burada ve "FC/SAS köprüsü yapılandırmalarının
desteklenmesi" başlıklı konuda başvurulan kılavuzlar, “Web siteleri” sayfa xix içinde
açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde
bulunabilir.
FC/SAS köprüsü donanımına ilişkin bilgi için IBM System Storage N series Introduction and
Planning Guide ve ATTO FibreBridge 6500N Installation and Operations Manual adlı
belgelere bakın.
FC/SAS köprüsü yapılandırmalarının desteklenmesi
Kuruluş, çalışırken ekleme, HA çiftlerini yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster yapılarına
dönüştürme ve FC/SAS köprüsünü değiştirme hakkında bilgi için MetroCluster yapısının SAS
disk rafları ve FibreBridge 6500N ile yapılandırılması başlıklı konuya bakın.
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
9
Donanım belirtimleri
Aşağıdaki çizelgelerde EXN3000 ürününüze ilişkin özellikler ve gereksinimler
listelenmektedir.
Çizelge 5. EXN3000 fiziksel özellikleri
Ağırlık
Disk sürücüsü sayısı üst sınırında 110 lbs (49,9 kg)
Disk sürücüleri olmadan
53,7 lbs (24,4 kg)
Boş
21,1 lbs (9,6 kg)
Raf birimleri
4U
Yükseklik
7 inç (17,8 cm)
Genişlik
17,7 inç (45 cm)
Derinlik
24 inç (61 cm)
Çizelge 6. EXN3000 açıklık boyutları
6 inç (15,3 cm)
Ön (soğutma)
12 inç (30,5 cm)
Arka (soğutma ve bakım)
25 inç (55,95 cm)
Ön (bakım)
Çizelge 7. EXN3000 ortam gereksinimleri
İşletim sıcaklığı üst sınır aralığı
10° C - 40° C
(50° F - 104° F)
İşletim sıcaklığı önerilen aralık
20° C - 25° C
(68° F - 77° F)
Çalışmazken sıcaklık aralığı
-40° C - 70° C
(-40° F - 158° F)
Önerilen çalıştırma aralığı (bağıl nem)
%40 - 55
Çalıştırma aralığı üst sınırı (bağıl nem)
%20 - %80 (yoğuşmasız)
Çalışmıyorken aralık (bağıl nem)
%10 - %95 (yoğuşmasız)
Islak hazne sıcaklığı üst sınırı
28° C (82° F)
Rakım üst sınırı
3045 m (10,000 ft.)
Akustik düzey
v Boşta
– 5,7 desibel (SATA sürücüleri)
– 6,0 desibel (SAS sürücüleri)
v Çalışırken
– 6,7 desibel (SATA sürücüleri)
– 7,0 desibel (SAS sürücüleri)
10
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 8. EXN3000 elektrik gereksinimleri
v 2.201 Btu/sa (tam dolu raf, SAS sürücüleri)
Islak hazne (kalori değeri)
v 1.542 Btu/sa (tam dolu raf, SATA sürücüleri)
Elektrik gücü üst sınırı
100 - 240 VAC 16-6 A (8-3A giriş başına üst sınır); 50/60Hz
Anma Elektrik Gücü
v 100 - 120 VAC, 6 A; 200 - 240 VAC, 3 A, 50/60 Hz (SAS
sürücüleri)
v 100 - 120 VAC, 4.4 A; 200 - 240 VAC, 2.1 A, 50/60 Hz (SATA
sürücüleri)
Çizelge 9. EXN3000 elektrik gereksinimleri-SAS sürücüleri
100 - 120V
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
Giriş voltajı
Ölçülen giriş
akımı, A
Ölçülen giriş
gücü, W
Isı kaybı,
BTU/saat
200 - 240V (215V gerçek)
Genel
Genel
En kötü
Büyüklük durum,
(GB)
iki PSU
Sistem,
PSU çifti dört
başına
PSU
En kötü
durum,
iki PSU
En kötü
PSU çifti Sistem,
durum,
başına
dört PSU iki PSU
PSU çifti Sistem,
başına
dört PSU
300
5.5
3,0
6,0
2,8
1,5
3,0
2,6
1,4
2,8
450
6,0
3,15
6,3
3,0
1,6
3,2
2,8
1,5
3,0
600
5,98
2,86
5,71
2,99
1,44
2,87
Geçerli değil
300
550
300
600
560
300
600
559
301
602
450
600
315
630
600
320
640
602
323
645
600
595
284
567
584
274
547
Geçerli değil
300
1877
1024
2048
1911
1024
2048
1908
1027
2055
450
2047
1075
2150
2047
1092
2184
2054
1101
2201
600
2028
917
1833
1991
933
1865
Geçerli değil
Çizelge 10. EXN3000 elektrik gereksinimleri – 4 TB şifrelenmiş ve şifrelenmemiş SAS disk sürücüleri:
100 - 120V
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
Giriş voltajı
En kötü
durum, iki
PSU
PSU çifti
başına
Ölçülen giriş akımı, A
5.16
Ölçülen giriş gücü, W
Isı kaybı, BTU/saat
Genel
Sistem, iki
PSU
En kötü
durum, iki
PSU
PSU çifti
başına
Sistem, iki
PSU
2,31
4.61
2.61
1,17
2,34
512
231
461
496
222
443
1748
787
1574
1693
752
1512
Not:
1. En kötü durum ifadesi, iki PSU ile çalışan bir sistemi, yüksek fan hızını ve iki güç kablosu
üzerinden dağıtılan gücü gösterir.
2. PSU çifti başına ifadesi, olağan koşullarda çalışan bir işletim sistemi için PSU çifti başına
genel güç gereksinimlerini gösterir.
3. Sistem, olağan koşullarda çalışan ve gücün dört güç kablosu ile dağıtıldığı bir işletim
sistemindeki dört PSU'nun genel güç gereksinimlerini gösterir.
4. Disk sürücüsü tipine bağlı olarak, EXN3000 iki ya da dört güç kaynağına sahip olabilir.
SAS disk sürücülerine sahip EXN3000 birimleri, dört güç kaynağına sahiptir ve dört
elektrik prizinin kullanılmasını gerektirir.
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
11
Çizelge 11. EXN3000 elektrik gereksinimleri-SATA sürücüleri
100 - 120V
Giriş voltajı
Ölçülen giriş
akımı, A
Ölçülen giriş
gücü, W
Isı kaybı,
BTU/saat
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
En kötü
Büyüklük durum,
tek PSU
(GB)
PSU
başına
500
4,3
1 TB
Genel
Sistem,
iki PSU
En kötü
durum,
tek PSU
PSU
başına
2,2
4,4
2,1
4,41
2,21
4,42
2 TB
4,72
2,31
3 TB
4.95
100
(SSD)
200 - 240V (215V gerçek)
Genel
Sistem,
iki PSU
En kötü
durum,
tek PSU
PSU
başına
Sistem,
iki PSU
1,1
2,2
1,9
1,05
2,1
2,21
1,14
2,27
1,9
1,05
2,1
4,62
2,42
1,21
2,42
Geçerli değil
2.30
4.60
2.43
1,19
2,38
2,38
1,18
2,36
1,38
0,69
1,37
Geçerli değil
500
430
220
440
420
220
440
409
226
452
1 TB
439
219
438
429
212
424
409
226
452
2 TB
469
229
458
470
228
456
Geçerli değil
3 TB
495
228
456
476
224
448
100
(SSD)
234
116
232
230
114
228
Geçerli değil
500
1,467
751
1,501
1,433
751
1,501
1,395
771
1,542
1 TB
1,499
748
1,495
1,465
724
1,448
1,395
771
1,542
2 TB
1,599
781
1,561
1,602
777
1,554
Geçerli değil
3 TB
1,688
518
1,555
1,624
764
1,528
100
(SSD)
799
396
792
784
390
779
Geçerli değil
Not:
1. En kötü durum ifadesi, iki PSU ile çalışan bir sistemi, yüksek fan hızını ve iki güç kablosu
üzerinden dağıtılan gücü gösterir.
2. PSU çifti başına ifadesi, olağan koşullarda çalışan bir işletim sistemi için PSU çifti başına
genel güç gereksinimlerini gösterir.
3. Sistem, olağan koşullarda çalışan ve gücün dört güç kablosu ile dağıtıldığı bir işletim
sistemindeki dört PSU'nun genel güç gereksinimlerini gösterir.
4. Disk sürücüsü tipine bağlı olarak, EXN3000 iki ya da dört güç kaynağına sahip olabilir.
SAS disk sürücülerine sahip EXN3000 birimleri, dört güç kaynağına sahiptir ve dört
elektrik prizinin kullanılmasını gerektirir.
Çizelge 12. Elektrik gereksinimleri—SATA sürücüleri, 6-100 GB ya da 12-100 GB disk sürücüleri.
Giriş voltajı
100 - 120V
Miktar
En kötü
durum, tek
PSU
Ölçülen giriş
akımı, A
6
Ölçülen giriş
gücü, W
12
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
PSU başına
Sistem, iki
PSU
En kötü
durum, tek
PSU
2,13
1,07
2,13
12
2,32
1,16
6
208
12
227
Genel
PSU başına
Sistem, iki
PSU
1.36
0.68
1,35
2,32
1.28
0.64
1.27
104
208
204
102
204
114
227
224
112
223
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 12. Elektrik gereksinimleri—SATA sürücüleri, 6-100 GB ya da 12-100 GB disk sürücüleri. (devamı var)
Giriş voltajı
Isı kaybı,
BTU/saat
100 - 120V
Miktar
En kötü
durum, tek
PSU
6
12
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
Genel
PSU başına
Sistem, iki
PSU
En kötü
durum, tek
PSU
710
355
710
697
349
697
775
388
775
765
381
762
PSU başına
Sistem, iki
PSU
Not:
1. En kötü durum ifadesi, iki PSU ile çalışan bir sistemi, yüksek fan hızını ve iki güç kablosu
üzerinden dağıtılan gücü gösterir.
2. PSU çifti başına ifadesi, olağan koşullarda çalışan bir işletim sistemi için PSU çifti başına
genel güç gereksinimlerini gösterir.
3. Sistem, olağan koşullarda çalışan ve gücün dört güç kablosu ile dağıtıldığı bir işletim
sistemindeki dört PSU'nun genel güç gereksinimlerini gösterir.
4. Disk sürücüsü tipine bağlı olarak, EXN3000 iki ya da dört güç kaynağına sahip olabilir.
SAS disk sürücülerine sahip EXN3000 birimleri, dört güç kaynağına sahiptir ve dört
elektrik prizinin kullanılmasını gerektirir.
Çizelge 13. Elektrik gereksinimleri—SATA sürücüleri, 18-1 TB ya da 18-3 TB disk sürücüleriyle birlikte 6-100 GB SSD
sürücüleri:
Giriş voltajı
100 - 120V
Büyüklük
(GB)
En kötü
durum, tek
PSU
Ölçülen giriş
akımı, A
1 TB
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
Genel
PSU başına
Sistem, iki
PSU
En kötü
durum, tek
PSU
3,91
1,7
3,41
2,11
0,9
1,84
3 TB
4,11
1,9
3,72
2,25
1,1
2,14
Ölçülen giriş
gücü, W
1 TB
386
168
335
388
166
331
3 TB
406
123
368
418
199
397
Isı kaybı,
BTU/saat
1 TB
1,318
572
1,144
1,325
565
1,130
3 TB
1,386
627
1,256
1.427
678
1,355
PSU başına
Sistem, iki
PSU
Not:
1. En kötü durum ifadesi, iki PSU ile çalışan bir sistemi, yüksek fan hızını ve iki güç kablosu
üzerinden dağıtılan gücü gösterir.
2. PSU çifti başına ifadesi, olağan koşullarda çalışan bir işletim sistemi için PSU çifti başına
genel güç gereksinimlerini gösterir.
3. Sistem, olağan koşullarda çalışan ve gücün dört güç kablosu ile dağıtıldığı bir işletim
sistemindeki dört PSU'nun genel güç gereksinimlerini gösterir.
4. Disk sürücüsü tipine bağlı olarak, EXN3000 iki ya da dört güç kaynağına sahip olabilir.
SAS disk sürücülerine sahip EXN3000 birimleri, dört güç kaynağına sahiptir ve dört
elektrik prizinin kullanılmasını gerektirir.
EXN3000 depolama genişletme birimine giriş
13
14
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için
kurulması
Bu bölümde, yeni depolama sistemi kuruluşu için EXN3000 depolama genişletme biriminin
kuruluşuna ve kablolanmasına ilişkin bilgiler bulunur.
Not: Depolama genişletme birimini çalışırken eklemeye ilişkin bilgi için bkz. “Depolama
genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi” sayfa 23.
Aşağıdaki konular ele alınır:
v “Kuruluş güvenlik kuralları”
v “Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı” sayfa 18
v
v
v
v
“Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi” sayfa 18
“Yeni depolama sistemi kuruluşları için yol haritası” sayfa 18
“Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için kurulması” sayfa 19
“Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi” sayfa 21
Telekomünikasyon düzenleme bildirimi
Bu ürün, ülkenizde hiçbir şekilde genel telekomünikasyon ağları arabirimlerine bağlanması
için onaylanmamıştır. Böyle bir bağlantı oluşturmadan önce yasal onay gerekebilir.
Sorularınız için bir IBM satış temsilcisine ya da yetkili satıcıya başvurun.
Kuruluş güvenlik kuralları
Depolama genişletme birimlerini kurarken aşağıdaki güvenlik kurallarını izleyin:
Depolama genişletme birimini, 19 inçlik (48,26 cm) standart bir donatı rafına, montaj
raylarıyla birlikte kurarken aşağıdaki kuralları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurmanız
gerekir:
CAUTION
LIFTING HAZARD
Disk rafının ağırlığını azaltmak
için kaldırmadan önce
güç kaynakları ve IOM'leri
çıkarın.
exn32006
110 lbs (49,9 kg)
DİKKAT:
Birimi güvenli bir biçimde kaldırın.
v İki kişiyle birlikte çalışmanız gerekir.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
15
v Rafın dengede olması için, depolama genişletme birimlerinizi en alt konumdan yukarı
doğru kurmaya başlayın.
TEHLİKE
Rafı, taşınabilir bir rafa kurarken en ağır donatı altta olacak şekilde kurun. Bu,
rafın devrilmesini ve sizin ya da başkasının ciddi bir şekilde yaralanmasını önler.
v Depolama genişletme birimlerini bir rafa kurarken, N serisi depolama sisteminize ilişkin
depolama üst sınırını aşmayın.
v Tam dolu depolama genişletme birimleri 49,9 kg ağırlığındadır. Depolama genişletme
birimini rafa kaldırmak için üç kişi olmalıdır. Depolama genişletme birimini hafifletmek ve
manevra kabiliyetini artırmak için, her bileşenin yerini not ederek güç kaynaklarını ve
IOM'leri çıkarın. Depolama genişletme birimi rafa kurulduktan sonra, güç kaynaklarını ve
IOM'leri yeniden yerleştirin.
Uyarı: Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini ya da sürücü boş kapaklarını çıkarmayın.
v Depolama genişletme birimlerini ve depolama sistemini taşınabilir bir kabine ya da rafa
kurarken en iyi denge için aşağıdan yukarıya doğru kurun.
v Güvenli kaldırma yüksekliği 20U'dur.
v Kasayı PSU tutamaçlarından tutarak kaldırmayın. Ağırlığı taşıyacak şekilde
tasarlanmamıştır.
v Güç kaynağı kablosu fişi ana bağlantı kesme aygıtı olarak kullanıldığı için prizlerin
donatının yakınında olduğundan emin olun.
v Raf birimlerle yapılandırıldığında, UL 60950-1 ve IEC 60950-1 güvenlik gereksinimlerini
yerine getirmelidir.
DİKKAT:
G/Ç modülü üzerindeki isteğe bağlı RJ-45 yuvası yalnızca Ethernet bağlantısı
içindir ve bir telekomünikasyon ağına bağlanmamalıdır.
Güç ve elektrik
v Kasa yalnızca 100-240 VAC giriş voltajı aralığında çalıştırılmalıdır.
v Raf tasarımı, 40 C derece olan işletim ortamı sıcaklığı üst sınırını göz önünde
bulundurmalıdır.
v Rafta güvenli bir elektrik dağıtım sistemi olmalıdır. Birim için aşırı akım koruması
sağlamalı ve rafa takılan toplam birim sayısı tarafından aşırı yüklenmemelidir. Bu konular
ele alınırken, ad plakasında gösterilen elektrik tüketimi derecelendirmesi göz önünde
bulundurulmalıdır.
v Güç kaynağı kablolarına güvenli bir elektrik topraklama bağlantısı sağlanmalıdır.
v Bu donatı topraklı bir prize bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Topraklı priz önemli bir
güvenlik özelliğidir. Elektrik çarpması veya donatıya zarar verme tehlikesinden kaçınmak
için bu özelliği devre dışı bırakmayın.
v Elektrik dağıtım sistemi raftaki her birim için güvenli bir topraklama bağlantısı
sağlamalıdır.
v Teknik belirtimlerde sıralanan gereksinimleri yerine getirmek için elektrik aşırı yük
korumasına sahip bir güç kaynağı sağlayın.
v Her birimin içindeki her PSU 1.0mA değerinde toprak kaçağı akımına sahiptir. Elektrik
dağıtım sisteminin tasarımı tüm birimlerde bulunan tüm PSU'lardaki toplam toprak kaçağı
akımını göz önünde bulundurmalıdır. Rafta, “HIGH LEAKAGE CURRENT. Earth
connection essential before connecting supply” (YÜKSEK KAÇAK AKIM. Güç kaynağını
bağlamadan önce topraklama bağlantısının yapılması gerekir) etiketinin olması gerekebilir.
16
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
TEHLİKE
Dört PSU kullanıldığında, YÜKSEK KAÇAK AKIM'dan (TEMAS
AKIMI) kaynaklanan elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma
sağlayın; depolama genişletme birimi en az iki bağımsız güç kaynağına
bağlanmalıdır. Bunun amacı, güvenilir topraklama bağlantısı
sağlamaktır.
Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması
DİKKAT:
Depolama genişletme birimi, statik elektriğe duyarlı elektronik bileşenler kullanır.
Giysilerinizden ya da etrafınızdaki diğer eşyalardan oluşan statik boşalma bu
bileşenlere zarar verebilir. Elektronik bileşenlere dokunmadan önce üzerinizdeki statik
elektriği boşaltmak için antistatik ESC bilek bandı ile topraklama kayışını takın.
Uyarı: Statik elektrik, elektronik aygıtlara ve sisteminize zarar verebilir. Ortaya çıkabilecek
zararı önlemek için statik elektriğe duyarlı aygıtlar, kuruluş için hazırlanıncaya kadar statik
elektrik korumalı paketlerinde tutulmalıdır.
Elektrostatik boşalma (ESD) olasılığını azaltmak için aşağıdaki önlemleri uygulayın:
v Hareketlerinizi sınırlayın. Hareket, etrafınızda statik elektrik oluşmasına neden olabilir.
v Aygıtı dikkatli bir şekilde, kenarlarından ve çerçevelerinden tutun.
v Lehim birleşim noktalarına, pimlere ya da açık devrelere dokunmayın.
v Aygıtı, diğer kişilerin dokunabileceği ve aygıta zarar verebileceği yerlerde bırakmayın.
v Aygıt statik korumalı paketindeyken, bunu, sistem biriminin boyalı olmayan metal kısmına
en az iki saniye boyunca dokundurun. Bu işlemle, paket üzerindeki ve vücudunuzdaki
statik elektrik boşalır.
v Aygıtı paketinden çıkarın ve yere koymadan, sistem biriminize yerleştirin. Aygıtı yere
koymanız gerekiyorsa, statik elektrik korumalı paketinin üzerine bırakın. Aygıtı, sistem
biriminizin kapağı üzerine ya da herhangi bir metal yüzeye koymayın. Soğuk havalarda,
oda içindeki ısıtma havanın nemliliğini azaltır ve statik elektrik artar. Bu nedenle, soğuk
havalarda aygıtı tutarken daha dikkatli olun.
Kuruluş gereksinimleri
Yeni bir depolama sistemi takılırken aşağıdaki gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir:
v Depolama genişletme birimi yığınlarında yalnızca IOM3'e sahip EXN3000 ya da IOM6'ya
sahip EXN3000 ürünü bulunabilir.
Not: IOM3 ve IOM6 birimlerinin aynı depolama genişletme biriminde kullanılması
desteklenmez.
v Sisteminiz “Yazılım gereksinimleri alt sınırı” sayfa 7 içinde açıklandığı biçimde, yeni
depolama sistemi kurmaya ilişkin Data ONTAP gereksinimlerini karşılamalıdır.
v Güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması
17
Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı
Bu belgeye ek olarak aşağıdaki elkitapları da gereklidir. Bu belgeler, “Web siteleri” sayfa xix
başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek
Web sitesinde bulunabilir.
v
v
v
v
N serisi sisteminizle birlikte gönderilen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri
IBM System Storage EXN3000 Installation and Setup Instructions
IBM System Storage Universal SAS and ACP Cabling Guide
Data ONTAP sürümünüz için IBM System Storage Data ONTAP Active/Active
Configuration Guide ya da Clustered Data ONTAP High Availability Configuration Guide
v Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP Software Setup Guide
Uyarı: Kuruluşa başlamadan önce yazılım kuruluş işleminin gerektirdiği bilgileri
toplamak üzere depolama sisteminize ilişkin yapılandırma sayfasını yazdırın ve
tamamlayın. Yapılandırma sayfası, Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP
Software Setup Guide adlı belgede yer alır.
Kuruluş için gerekli araçlar ve donatılar
Aşağıdaki araçları ve donatıyı sağlamanız gerekir:
v 2 numaralı yıldız tornavida
v Düz başlı tornavida
v Antistatik ESD bantı ve topraklama kayışı
v IBM'den sipariş edilmediyse, CAT6 Ethernet LAN kabloları (ACP kablolama için gerekir)
Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi
Sevkiyat paketinizde aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun.
v EXN3000 Installation and Setup Instructions (EXN3000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri).
v Siparişini verdiğiniz güç kaynaklarını ve diskleri içeren bir depolama genişletme birimi.
v Siparişi verilen kablolar ve güç kabloları.
v Depolama genişletme birimini, 19 inçlik standart bir rafa monte etmek için kullanılacak bir
ray takımı da bulunabilir.
Yeni depolama sistemi kuruluşları için yol haritası
Bu görev hakkında
Aşağıdaki adımlarda, yeni depolama sistemleri için EXN3000 depolama genişletme birimi
kuruluşlarında tamamlamanız gereken adımlar ve yanınızda olması gereken belgeler listelenir.
Yordam
1. Sistem kabiniyle birlikte gönderilmediyse, depolama sistemini rafa kurun. Yönergeler için
depolama sisteminizle birlikte gönderilen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri ile raf takımı
kuruluşu broşürüne bakın.
2. Depolama genişletme birimini kurun. Ek bilgi için depolama genişletme biriminizle
birlikte gönderilen EXN3000 Installation and Setup Instructions adlı belgeye ya da
“Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için kurulması” sayfa 19
başlıklı konuya bakın.
3. Depolama genişletme birimini güç kaynağına bağlayın ve depolama genişletme
birimlerini açın. Ek bilgi için depolama genişletme biriminizle birlikte gönderilen
EXN3000 Installation and Setup Instructions adlı belgeye ya da “Depolama genişletme
biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için kurulması” sayfa 19 başlıklı konuya bakın.
18
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
4. Depolama genişletme birimi tanıtıcısını ayarlayın. Ek bilgi için depolama genişletme
biriminizle birlikte gönderilen EXN3000 Installation and Setup Instructions adlı belgeye
ya da “Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi” sayfa 21 başlıklı konuya
bakın.
5. Depolama sisteminin kablolarını bağlayın. SAS bağlantılarının kablolarının bağlanması
gerekir. ACP bağlantıları isteğe bağlıdır. Depolama sisteminizin kablolanmasına ilişkin ek
bilgi için Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı belgeye bakın.
6. Depolama sistemini güç kaynağına bağlayın ve depolama sistemini açın. Ek bilgi için
depolama sisteminizle birlikte gönderilen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri adlı belgeye bakın.
7. Depolama sistemini önyükleyin ve ayar işlemine başlayın. Varsa, ayar sırasında ACP
yeteneğini etkinleştirin. Daha fazla bilgi için Data ONTAP Software Setup Guide ve Data
ONTAP Storage Management Guide adlı belgelere bakın.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için
kurulması
Başlamadan önce
Yeni bir depolama sistemi takılırken aşağıdaki gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir:
v Depolama sisteminizin disk raflarını takmak için kullandığınız SAS kabloları tipini ve
taktığınız disk rafı gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın.
v SAS kabloları SAS bakır, SAS optik ya da kablo tipi kullanımı gereksinimlerini
sisteminizin karşılamasına ya da karşılamamasına bağlı olarak bunların karışımı olabilir.
SAS bakır ve SAS optik kabloların karışımını kullanıyorsanız, şu kurallar geçerli olur:
– Bir yığındaki raftan rafa bağlantılar tümü SAS bakır ya da tümü SAS optik kablolar
olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS optik kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar kullanılmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS bakır kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar ya da SAS bakır kablolar
kullanılmalıdır.
v SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kablolar, denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar
için kullanılabilir ve 50 metreye kadar olan uzunluklarda kullanılabilir.
v MPO QSFP modülleriyle SAS optik çok kipli MPO kabloları kullanıyorsanız, şu
parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
– Tek bir kablo uzunluğu OM4 için 150 metreyi ve OM3 için 100 metreyi aşamaz.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
v SAS optik çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, şu parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz. Raftan
rafa bağlantısı için çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, disk rafları yığınında
bunu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Diğer raftan rafa bağlantılar için MPO QSFP
modülleriyle MPO kabloları ya da SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kullanmalısınız.
– Herhangi bir çok kipli kablonun uçtan uca (QSFP-QSFP) yolu, OM4 için 150 metreyi
ve OM3 için 100 metreyi geçemez.
Yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve pano içindeki kabloları içerir.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması
19
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
– Bir yolda en çok bir çift yama panosu kullanılabilir.
– Yama panoları ve panolar arası kabloları sağlamalısınız.
Panolar arası kablolar, SAS optik dağıtım kablosu kipiyle aynı kipte olmalıdır: çok kipli.
– Her SAS optik dağıtım kablosunun MPO ucuna takmanız gereken her bir SAS optik
dağıtım kablosu kümesiyle QSFP-MPO kablo modülleri kümesi aldınız.
Yama panosuna bağlı diğer uçta dağıtım kablolarının SC, LC ya da MTRJ bağlaçları
vardır.
– Sekiz (dört çift) SC, LC ya da MTRJ dağıtım bağlacının tümünü yama panosuna
takmalısınız.
v Alternate Control Path (ACP), 100 metreye kadar (her bir Ethernet standardı) desteklenir.
v Güvenlik bilgileri bölümünü okuyup anladığınızdan emin olun.
Bu görev hakkında
Yeni depolama sistemi için bir depolama genişletme birimi kurmak üzere aşağıdaki adımları
tamamlayın:
Not: EXN3000 depolama genişletme birimlerinin topraklanması gerekmez.
Yordam
1. Depolama sisteminizin depolama genişletme birimini desteklemek için en düşük yazılım
gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Bkz. “Yazılım gereksinimleri alt sınırı” sayfa
7.
2. EXN3000 Storage Expansion Unit Installation and Setup Instructions adlı kılavuzdaki
yönergeleri izleyerek, depolama genişletme biriminizi desteklemek üzere IBM ray
takımını takın.
Uyarı: Birden çok depolama genişletme birimi kuruyorsanız, en iyi denge için rafta
aşağıdan yukarıya doğru kurun.
3. EXN3000 Storage Expansion Unit Installation and Setup Instructions içindeki yönergeleri
izleyerek depolama genişletme birimini rafa kurun ve sabitleyin.
Uyarı: Tam dolu depolama genişletme birimleri 49,9 kg ağırlığındadır. Depolama
genişletme birimini rafa kaldırmak için üç kişi olmalıdır. Depolama genişletme birimini
hafifletmek ve manevra kabiliyetini artırmak için, her bileşenin yerini not ederek güç
kaynaklarını ve IOM'leri çıkarın. Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini ya da sürücü boş
kapaklarını çıkarmayın. Depolama genişletme birimi rafa kurulduktan sonra, güç
kaynaklarını ve IOM'leri yeniden yerleştirin.
4. Birden çok depolama genişletme birimi takıyorsanız, kalan ray takımlarını ve depolama
genişletme birimlerini takmak için 2 - 3 adımları yineleyin.
5. Güç kablolarını her bir depolama genişletme birimine bağlayın ve bunları güç kablosu
tutucusu ile sabitleyin.
Uyarı: Disk sürücüsü tipine bağlı olarak, disk rafınız iki ya da dört güç kaynağına sahip
olabilir. Esneklik için 1 ile 3 numaralı yuvalardaki güç kaynaklarını bir prize ve 2 ile 4
numaralı yuvalardaki güç kaynaklarını başka bir prize bağlayın.
6. Depolama genişletme birimlerinin gücünü açın ve disk sürücülerinin dönme hareketini
tamamlamasını bekleyin.
Not:
a. Depolama genişletme birimlerinin disk sürücüsü dönme hareketi süresi dört güç
kaynağı ve iki güç kaynağı olmasına göre farklılık gösterir. Dört güç kaynaklı bir
depolama genişletme biriminde tüm disk sürücüleri aynı anda dönme hareketi
20
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
gerçekleştirir. İki güç kaynaklı depolama genişletme biriminde disk sürücülerinin her
4 sütunundan biri 12 saniyelik aralıklarla dönme hareketini tamamlar.
b. İki güç kaynaklı bir depolama genişletme biriminin bir güç kaynağı arızalıysa, dönme
hareketi 12 saniye daha uzun sürer ve 23 numaralı bölmedeki disk sürücüsünün hata
ışığı yaklaşık 12 saniye boyunca yanar.
7. Fabrikada ayarlanan tanıtıcıların, depolama sistemindeki her depolama genişletme birimi
için benzersiz olduğunu doğrulamak için depolama genişletme birimini görsel olarak
kontrol edin.
Depolama genişletme birimi tanıtıcısını değiştirmeniz gerekirse, bkz. “Depolama
genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi”.
8. Depolama genişletme birimlerini kablolamak için Universal SAS and ACP Cabling Guide
adlı belgeye bakın.
Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi
Bu görev hakkında
Tüm depolama sistemindeki her bir SAS depolama genişletme birimi için benzersiz bir raf
tanıtıcısı gerekir. Geçerli bir depolama genişletme birimi tanıtıcısı 0 ile 98 arasındadır. N3400
ve N3600 depolama sistemlerinde, takılı depolama genişletme birimlerinin 01 ile 98 arasında
olması gerekir; N3400 ve N3600 depolama sistemlerinin iç raf tanıtıcısı önceden 00 olarak
ayarlıdır ve değiştirilemez.
Depolama sisteminin SAS ve FC depolama genişletme birimleri varsa, depolama genişletme
birimi tanıtıcılarının SAS ve FC genişletme birimleri arasında benzersiz olması gerekmez.
(FC depolama genişletme birimi tanıtıcıları, her FC döngüsünde benzersiz olmaya devam
eder. SAS depolama genişletme birimi tanıtıcıları, N3400 ve N3600 sistemleri iç depolama
genişletme birimi tanıtıcısı içinde olmak üzere, depolama sistemindeki diğer tüm SAS
depolama genişletme birimleri için benzersiz olmaya devam eder.)
Aynı tanıtıcıya sahip iki ya da daha fazla SAS depolama genişletme birimi varsa, sistem
konsolunda sas.shelf.conflict hata iletisi görüntülenir ve sistem yinelenen depolama
genişletme birimine 100'den büyük bir yazılım tanıtıcısı atar; disk sürücüsü adresleri
depolama genişletme birimi seri numarasını kullanır.
Örneğin, disk sürücüsü adresi <yuva><kapı>.<depolama genişletme birimi
tanıtıcısı>.<bölme> olarak ayarlanır. 1 numaralı yuvada HBA'ya, c kapısına bağlı, 3
numaralı bölmede bir diske sahip yinelenen bir depolama genişletme biriminin şu adrese
sahip olacağı anlamına gelir: 1c.<depolama genişletme birimi seri numarası>.3.
Yinelenen depolama genişletme birimi tanıtıcısını yeniden atamanız gerekir.
Yordam
1. Önceden açılmadıysa depolama genişletme biriminin gücünü açın.
2. Işık simgelerinin üzerindeki küçük U biçimli parçayı bulmak için ön çerçeveyi çıkarın.
3. Dijital ekrandaki ilk sayı yanıp sönmeye başlayana kadar iki üç saniye boyunca U
biçimli parçayı bastırıp tutarak depolama genişletme birimi tanıtıcısının ilk sayısını
değiştirin. Bu işlem, depolama genişletme birimi tanıtıcısı programlama kipini
etkinleştirir.
Not: Tanıtıcının yanıp sönmesi iki üç saniyeden uzun sürerse, tam olarak bastığınızdan
emin olarak düğmeye yeniden basın.
4. 0-9 arasında gereken sayıya ulaşana kadar birer birer ilerlemek için parçaya basın.
İlk sayı yanıp sönmeye devam eder.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması
21
5. Dijital ekrandaki ikinci sayı yanıp sönmeye başlayana kadar iki üç saniye boyunca
parçayı bastırıp tutarak depolama genişletme birimi tanıtıcısının ikinci sayıyı değiştirin.
Dijital ekrandaki ilk sayı artık yanıp sönmez.
6. 0-9 arasında gereken sayıya ulaşana kadar birer birer ilerlemek için parçaya basın.
İkinci sayı yanıp sönmeye devam eder.
7. Gereken sayıda durun ve ikinci sayının yanıp sönmesi durana kadar iki üç saniye
boyunca parçaya basıp basılı tutarak programlama kipinden çıkın. Dijital ekrandaki her
iki numara da yanıp sönmeye başlar ve işletim panosundaki hata ışığı, bekleyen
depolama genişletme birimi tanıtıcısının henüz devreye girmediğini göstermek için 5
saniye sonra yanar.
8. Depolama genişletme birimi tanıtıcısının geçerli olması için depolama genişletme
biriminin gücünü kapatıp açın.
Not:
a. Depolama genişletme birimi tanıtıcısını daha sonra değiştirmeye karar verirseniz,
depolama sisteminiz Data ONTAP'ı çalıştırdıktan sonra gücü açma ve kapama
işlemini tamamlamak için gücü açmadan önce en az 30 saniye beklemeniz gerekir.
Bu bekleme süresi, Data ONTAP yazılımının eski depolama genişletme birimi
adresini düzgün şekilde silmesini ve yeni depolama genişletme birimi adresinin bir
kopyasını güncellemesini sağlar.
b. Depolama genişletme birimi tanıtıcısı yalnızca, gücün en son kapatılıp açılmasından
sonra farklı bir tanıtıcı seçtiyseniz yürürlüğe girer.
9. Ön çerçeveyi yeniden takın.
10. Her bir ek depolama genişletme birimi için 1 sayfa 21 - 9 arasındaki adımları yineleyin.
22
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken
eklenmesi
EXN3000 depolama genişletme birimini, var olan bir EXN3000 depolama genişletme
birimleri yığınına, bir SAS HBA ya da yerleşik bir SAS kapısına çalışırken ekleyebilirsiniz.
Depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi, disk sürücüsünün ve disk depolama
genişletme birimi sürümlerinin takılmasını, kablolanmasını ve doğrulanmasını içerir.
Depolama genişletme birimlerini çalışırken ekleme gereksinimleri
Aşağıdaki gereksinimler, depolama genişletme birimini çalışırken ekleme sırasında
karşılanmalıdır:
v IOM3 modüllerine sahip EXN3000 depolama genişletme birimi, yalnızca IOM3 modülüne
sahip bir EXN3000 depolama genişletme birimleri yığınına çalışırken eklenebilir. IOM6
modüllerine sahip EXN3000 depolama genişletme birimi, yalnızca IOM6 modülüne sahip
bir EXN3000 depolama genişletme birimleri yığınına çalışırken eklenebilir.
Not: IOM3 ve IOM6 birimlerinin aynı depolama genişletme biriminde kullanılması
desteklenmez.
v Sisteminiz, “Yazılım gereksinimleri alt sınırı” sayfa 7 içinde belirtildiği biçimde, depolama
genişletme birimlerinin çalışırken eklenmesine ilişkin Data ONTAP gereksinimlerini
karşılamalıdır.
v Depolama genişletme birimini var olan bir SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına
çalışırken ekliyorsanız, depolama sisteminizde uygun durumda ancak kullanılmayan bir
PCI SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısı olmalıdır.
v Depolama genişletme birimini var olan bir SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına
çalışırken ekliyorsanız, Universal SAS and ACP Cabling Guide içinde sağlanan SAS
cabling worksheet (SAS kablolama çalışma sayfası) bölümünü tamamlamış olmanız
gerekir. Böylece, depolama genişletme birimini denetleyiciye nasıl kablolayacağınızı
öğrenebilirsiniz.
Depolama sisteminizin kablolanmasına ilişkin ek bilgi için Universal SAS and ACP
Cabling Guide adlı belgeye bakın.
Hata iletileri
Depolama genişletme birimini çalışırken ekleme denemeniz başarısız olursa, depolama
sistemi konsolunuzda aşağıdaki hata iletileri görüntülenir.
Çizelge 14. Çalışırken ekleme hata iletileri
Hata iletisi
Düzeltici işlem
ses.shelf.invalNum -- WARNING
1. Depolama genişletme birimini kapatıp açın.
2. Sorun devam ederse, depolama genişletme
Bu ileti, Data ONTAP, Dizisel Bağlı SCSI
birimi modüllerini değiştirin.
depolama genişletme biriminin geçersiz depolama
3. Sorun devam ederse, depolama genişletme
genişletme birimi numarasına sahip bir sisteme
birimini değiştirin.
bağlandığını saptadığında görüntülenir.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
23
Çizelge 14. Çalışırken ekleme hata iletileri (devamı var)
Hata iletisi
Düzeltici işlem
ses.shelf.sameNumReassign -UYARI
1. Depolama genişletme birimindeki depolama
genişletme birimi numarasını, aynı
bağdaştırıcıya bağlı diğer depolama
Bu ileti, Data ONTAP, aynı depolama genişletme
genişletme birimleriyle çakışmayan bir
birimi numarasına sahip aynı bağdaştırıcıya birden
numarayla değiştirin. Sistemi durdurun ve
fazla Dizisel Bağlı SCSI (SAS) depolama
depolama genişletme birimini yeniden
genişletme biriminin bağlandığını saptadığında
yükleyin.
görüntülenir.
2. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
Çalışırken ekleme görevleri
Depolama genişletme birimini bir depolama genişletme birimleri yığınına, var olan bir SAS
HBA'ya ya da yerleşik SAS kapısına çalışırken eklemek için aşağıdaki görevleri
tamamlamanız gerekir:
v “Depolama genişletme biriminin çalışırken ekleme için kurulması”
v “Depolama genişletme biriminin kablolanması” sayfa 26
v “Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümlerinin
doğrulanması” sayfa 31
Depolama genişletme biriminin çalışırken ekleme için kurulması
Başlamadan önce
Yeni bir depolama sistemi takılırken aşağıdaki gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir:
v Depolama sisteminizin disk raflarını takmak için kullandığınız SAS kabloları tipini ve
taktığınız disk rafı gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın.
v SAS kabloları SAS bakır, SAS optik ya da kablo tipi kullanımı gereksinimlerini
sisteminizin karşılamasına ya da karşılamamasına bağlı olarak bunların karışımı olabilir.
SAS bakır ve SAS optik kabloların karışımını kullanıyorsanız, şu kurallar geçerli olur:
– Bir yığındaki raftan rafa bağlantılar tümü SAS bakır ya da tümü SAS optik kablolar
olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS optik kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar kullanılmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS bakır kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar ya da SAS bakır kablolar
kullanılmalıdır.
v SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kablolar, denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar
için kullanılabilir ve 50 metreye kadar olan uzunluklarda kullanılabilir.
v MPO QSFP modülleriyle SAS optik çok kipli MPO kabloları kullanıyorsanız, şu
parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
– Tek bir kablo uzunluğu OM4 için 150 metreyi ve OM3 için 100 metreyi aşamaz.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
v SAS optik çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, şu parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz. Raftan
rafa bağlantısı için çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, disk rafları yığınında
24
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
bunu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Diğer raftan rafa bağlantılar için MPO QSFP
modülleriyle MPO kabloları ya da SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kullanmalısınız.
– Herhangi bir çok kipli kablonun uçtan uca (QSFP-QSFP) yolu, OM4 için 150 metreyi
ve OM3 için 100 metreyi geçemez.
Yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve pano içindeki kabloları içerir.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
–
–
–
–
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
Bir yolda en çok bir çift yama panosu kullanılabilir.
Yama panoları ve panolar arası kabloları sağlamalısınız.
Panolar arası kablolar, SAS optik dağıtım kablosu kipiyle aynı kipte olmalıdır: çok kipli.
Her SAS optik dağıtım kablosunun MPO ucuna takmanız gereken her bir SAS optik
dağıtım kablosu kümesiyle QSFP-MPO kablo modülleri kümesi aldınız.
Yama panosuna bağlı diğer uçta dağıtım kablolarının SC, LC ya da MTRJ bağlaçları
vardır.
Sekiz (dört çift) SC, LC ya da MTRJ dağıtım bağlacının tümünü yama panosuna
takmalısınız.
v Alternate Control Path (ACP), 100 metreye kadar (her bir Ethernet standardı) desteklenir.
v Güvenlik bilgileri bölümünü okuyup anladığınızdan emin olun.
Bu görev hakkında
Bir ya da birden çok depolama genişletme birimini çalışırken eklemek için, öncelikle
depolama genişletme birimini kurmanız gerekir. Depolama genişletme birimini kurmak için
aşağıdaki adımları tamamlayın:
1. Depolama sisteminin depolama genişletme birimini desteklemek için en düşük yazılım
gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Bkz. “Yazılım gereksinimleri alt sınırı” sayfa
7.
2. EXN3000 Storage Expansion Unit Installation and Setup Instructions adlı kılavuzdaki
yönergeleri izleyerek, depolama genişletme birimini desteklemek üzere IBM ray takımını
takın.
3. Depolama genişletme birimini rafa takın ve sabitleyin.
Uyarı: Tam dolu depolama genişletme birimleri 50 kg ağırlığındadır. Depolama
genişletme birimini rafa kaldırmak için üç kişi olmalıdır. Depolama genişletme birimini
hafifletmek ve manevra kabiliyetini artırmak için, her bileşenin yerini not ederek güç
kaynaklarını ve IOM'leri çıkarın. Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini ya da sürücü boş
kapaklarını çıkarmayın. Depolama genişletme birimi rafa kurulduktan sonra, güç
kaynaklarını ve IOM'leri yeniden yerleştirin.
4. Birden çok depolama genişletme birimi takıyorsanız, kalan raf takımlarını ve depolama
genişletme birimlerini takmak için 2 - 3 adımları yineleyin.
5. Güç kablolarını her bir depolama genişletme birimine bağlayın ve bunları güç kablosu
tutucusu ile sabitleyin.
Not:
a. Depolama genişletme birimini depolama sistemine henüz bağlamayın.
b. Disk sürücüsü tipine bağlı olarak, depolama genişletme biriminiz iki ya ad dört güç
kaynağına sahip olabilir.
c. EXN3000 depolama genişletme birimleri ek topraklamaya gerek duymaz.
6. Depolama genişletme birimlerinin gücünü açın ve disk sürücülerinin dönme hareketini
tamamlamasını bekleyin.
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi
25
Not:
a. Depolama genişletme birimlerinin disk sürücüsü dönme hareketi süresi dört güç
kaynağı ve iki güç kaynağı olmasına göre farklılık gösterir. Dört güç kaynaklı bir
depolama genişletme biriminde tüm disk sürücüleri aynı anda dönme hareketi
gerçekleştirir. İki güç kaynaklı depolama genişletme biriminde disk sürücülerinin her
4 sütunundan biri 12 saniyelik aralıklarla dönme hareketini tamamlar.
b. İki güç kaynaklı bir depolama genişletme biriminin bir güç kaynağı arızalıysa, dönme
hareketi 12 saniye daha uzun sürer ve 23 numaralı bölmedeki disk sürücüsünün hata
ışığı yaklaşık 12 saniye boyunca yanar.
7. Depolama genişletme birimi tanıtıcısını, depolama sistemindeki diğer depolama
genişletme birimlerinin tanıtıcılarından farklı 0-98 arasında geçerli bir tanıtıcıyla
değiştirin. Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesine ilişkin yönergeler
için, depolama genişletme biriminizle birlikte gönderilen EXN3000 Installation and Setup
Instructions adlı yayına ya da “Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi”
sayfa 21 başlıklı konuya bakın.
Birden fazla depolama genişletme birimi olan depolama sistemlerinde, kullanılmakta olan
tanıtıcıları, konsolda aşağıdaki komutu girerek doğrulayabilirsiniz:
sasadmin shelf<adapter ID>
7-Mode HA çifti için bu komutu herhangi bir düğümden girebilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutu hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
a. Raf tanıtıcısını, depolama sistemindeki diğer SAS disk raflarından benzersiz olan
geçerli bir tanıtıcıyla değiştirin.
b. Raf tanıtıcısının geçerli olması için disk rafını kapatıp açın.
Daha ayrıntılı bilgi için “Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi” sayfa 21
başlıklı bölüme bakın.
8. ACP yeteneğini kullanmıyorsanız, ancak kullanmayı istiyorsanız, aşağıdaki adımları
tamamlayarak depolama sisteminizde ACP'yi etkinleştirin; ya da “Depolama genişletme
biriminin kablolanması” başlıklı konuya gidin.
Not: ACP kullanmanız önerilir.
a. Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girerek depolama sisteminde ACP yeteneğini
etkinleştirin:
options acp.enabled on
7-Mode HA çifti için bu komutu herhangi bir düğümden çalıştırabilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutu hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
b. Bir ağ arabirimi atayın ve istendiğinde, ağ etki alanı ve ağ maskesi gibi diğer
parametreleri belirtin.
HA çiftleri için her bir düğüm için ayrı bir ağ arabirimi ayırmalısınız.
Not: Bazı depolama sistemlerinde, ACP için kullanmanız gereken özel olarak ayrılmış
bir Ethernet kapısı bulunur. Örneğin, N3400 sistemleri özel olarak ayrılmış e0P kapısını
kullanır.
9. “Depolama genişletme biriminin kablolanması” başlıklı konuya geçin.
Depolama genişletme biriminin kablolanması
Çalışırken eklenebilen depolama genişletme biriminin kablolarını var olan bir depolama
genişletme birimleri yığınına ya da var olan bir SAS HBA'ya bağlamak için aşağıdaki
konulara bakın:
26
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
v “Depolama genişletme birimlerinin var olan bir depolama genişletme birimleri yığınına
çalışırken eklenmesi”
v “Depolama genişletme biriminin var olan SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına çalışırken
eklenmesi” sayfa 29
Depolama genişletme birimlerinin var olan bir depolama
genişletme birimleri yığınına çalışırken eklenmesi
Bu görev hakkında
Çalışırken eklenebilen depolama genişletme biriminin kablolanması, SAS bağlantılarının
yapılmasını, disk sürücüsü sahipliğinin atanmasını ve varsa ACP'nin etkinleştirilerek ACP
bağlantılarının yapılmasını kapsar.
Not: Bu yordam, depolama genişletme birimini bir depolama genişletme birimleri
yığınındaki son birime çalışırken eklediğinizi varsayar. Yığınınızın fiziksel düzeni farklı
olabilir.
Yordam
1. Önceden bakmadıysanız, depolama genişletme biriminizi takmak, depolama sistemi
gövdesi ile aranızda topraklama işlemi gerçekleştirmek, depolama genişletme birimini
açmak ve depolama genişletme birimi tanıtıcısını değiştirmek için “Depolama
genişletme biriminin çalışırken ekleme için kurulması” sayfa 24 başlıklı konuya bakın.
2. Sonraki adım ACP yeteneğini kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır.
v ACP yeteneğini kullanmıyorsanız, ancak kullanmayı istiyorsanız, aşağıdaki adımları
tamamlayın:
a. Konsolda aşağıdaki komutu girerek depolama sisteminde ACP yeteneğini
etkinleştirin:
options acp.enabled on
b. Bir ağ arabirimi atayın ve istendiğinde ağ etki alanı ve ağ maskesi gibi diğer
parametreleri belirtin.
Not:
– Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmalarda, her düğüme bir ağ
arabirimi atamanız gerekir.
– Bazı depolama sistemlerinde, ACP için kullanmanız gereken özel olarak
ayrılmış bir Ethernet kapısı bulunur. Örneğin, N3400 sistemlerinde özel olarak
ayrılmış e0P kapısını kullanmanız gerekir.
v ACP yeteneğini kullanıyorsanız ya da ACP kullanmak istemiyorsanız, 3. adıma gidin.
Not: ACP kullanmanız önerilir.
3. N3400 depolama sisteminiz varsa, 5 sayfa 28. adıma gidin; tersi durumda, SAS
kablolarını, depolama sistemi denetleyicilerine bağlı olan son depolama genişletme
biriminden çıkarın.
Not:
a. Depolama genişletme birimlerini birbirine bağlayan zincirleme bağlantıları bırakın.
b. Depolama sistemi denetleyicilerine bağlı son depolama genişletme biriminden SAS
kablolarını söktüğünüzde, depolama sisteminiz bağlantıyı denetleyicilere olan ilk
bağlantı ve son depolama genişletme birimine zincirleme bağlanan kablolar
aracılığıyla sürdürür.
4. 3. adımda çıkardığınız SAS kablolarını yeni depolama genişletme birimindeki aynı SAS
kapılarına bağlayın.
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi
27
5. Yeni depolama genişletme birimiyle birlikte gönderilen SAS kablolarını kullanarak son
depolama genişletme biriminin SAS kapılarını yeni depolama genişletme birimine
zincirleme şekilde bağlayın.
Not: Depolama sistemi, tüm disk sürücüleri dönme hareketini tamamlar tamamlamaz
yeni depolama genişletme birimini tanır.
6. SAS bağlanırlığını doğrulayın. Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmalarda,
bu komutları aşağıdaki düğümlerden birinde çalıştırabilirsiniz.
7-Mode HA çiftleri için herhangi bir düğümün sistem konsolunda şu komutları
çalıştırabilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutları hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
a. Bağdaştırıcı adını öğrenmek için aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map
b. Tüm disk sürücülerinin sistem tarafından görüldüğünden emin olmak için aşağıdaki
komutu girin:
sasadmin shelf adapter_name
Sistem, gördüğü tüm disk sürücüleriyle doldurulmuş disk rafınızın bir gösterimini
görüntüler.
c. Tüm IOM'lerin (genişleticiler) sistem (SAS kanalları ve denetleyici kapıları)
tarafından görülebildiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map adapter_name
Bu komuttaki şu çıkış örneği, 3 rafındaki (3 tanıtıcısı) tek bir genişleticinin, IOM B
(B yuvası), denetleyicideki 4a kapısına (4a kanalı) takılı olduğunu gösterir:
Expanders on channel 4a:
Level 1: WWN 500a098000049c3f, ID 3, Serial Number 1006SZ00196, Product
’DS224IOM6 ’, Rev ’0134’, Slot B
7. Disk sahipliğini atayın. Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmalarda, bu
komutları aşağıdaki düğümlerden birindeki sistem konsolunda çalıştırabilirsiniz.
Not: Aşağıdaki alt adımlar, temel disk sahipliği atamasına yöneliktir. Atanacak disk
sürücülerini ya da disk sürücülerinin sahipliğini alacak sistemi belirlemeye ilişkin
seçenekler için Data ONTAP Storage Management Guide adlı belgeye bakın. 7-Mode
HA çiftleri için herhangi bir düğümün sistem konsolunda şu komutları çalıştırabilirsiniz.
Not: Kümelenmiş sistemler için “Web siteleri” sayfa xix başlıklı konuda açıklandığı
şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen N serisi destek Web sitesindeki disk sürücüsü
sahipliği bilgileri için Clustered Data ONTAP Physical Storage Management Guide adlı
belgeye bakın.
a. Atanmamış sürücülerin tümünü görmek için aşağıdaki komutu girin:
disk show -n
Sonuç: Çalışırken eklenen depolama genişletme birimindeki disk sürücüleri Not
Owned (Sahipliği Alınmadı) durumunda olacaktır.
b. Disk sürücülerinin sahipliğini atamak için aşağıdaki komutu girin:
disk assign all
Not: Disk sürücülerini yerel olmayan bir depolama sistemine atamanız gerekiyorsa,
-o owner_name seçeneğini kullanarak depolama sistemini belirtebilirsiniz.
c. Yaptığınız atamaları doğrulamak için aşağıdaki komutu girin:
disk show -v
8. Sonraki adım ACP yeteneğini kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır.
28
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
v ACP yeteneğini kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlayın:
a. Yığın içi, yığından yığına ve denetleyiciden depolama genişletme birimine ACP
kablolarını son depolama genişletme biriminden çıkarın ve bu kabloları yeni
depolama genişletme birimindeki aynı ACP kapılarına bağlayın.
b. Yeni depolama genişletme birimiyle birlikte gönderilen Ethernet kablolarını
kullanarak son depolama genişletme biriminin ACP kapılarını yeni depolama
genişletme birimine zincirleme şekilde bağlayın.
v ACP yeteneğini kullanmıyorsanız 9. adıma gidin.
9. Tüm kabloların sıkı bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
Not: Depolama sistemi, tüm disk sürücüleri dönme hareketini tamamlar tamamlamaz
yeni depolama genişletme birimini tanır.
10. SAS optik kablolar içeren bir disk rafını SAS bakır kablolarla bağlı bir disk rafı yığınına
çalışırken eklerseniz, yığının "SAS disk rafının çalışırken eklenmesi" konusunda
belirtilen kablolama kurallarını karşılaması için raftan rafa bağlantıların ve raftan
denetleyiciye bağlantıların geri kalanı için SAS bakır kabloları değiştirin; aksi durumda
sonraki adıma geçin. Bu belgenin SAS Kablolarının Değiştirilmesi konusunda bulunan
yapılandırmanız için uygun kablo değiştirme yordamını kullanın.
11. “Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümlerinin
doğrulanması” sayfa 31 başlıklı konuya geçin.
Depolama genişletme biriminin var olan SAS HBA ya da
yerleşik SAS kapısına çalışırken eklenmesi
Bu yordam için aşağıdaki gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir:
v Depolama sisteminiz, Data ONTAP 7.3.2 ya da 7.3.x yayın düzeyi ürün ailesinin sonraki
bir sürümü ya da ONTAP 8.0 ya da 8.x yayın düzeyi ürün ailesinin sonraki bir sürümüne
sahip olmalıdır.
Ancak, depolama sisteminizi Data ONTAP 7.3.3P2 ya da 7.x yayın düzeyi ürün ailesinin
sonraki bir sürümüne veya Data ONTAP 8.0P1 ya da 8.x yayın düzeyi ürün ailesinin
sonraki bir sürümüne güncellemeniz önerilir.
v Depolama sisteminizde uygun durumda ancak kullanılmayan bir PCI SAS HBA ya da
yerleşik SAS kapısı olmalıdır.
v Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı belgedeki “SAS Cabling worksheet” (SAS
kablolaması çalışma sayfası) bölümünü önceden tamamlamış olmanız gerekir.
Depolama genişletme biriminin var olan SAS HBA ya da yerleşik
SAS kapısına kablolanması
Bu görev hakkında
Depolama genişletme birimini var olan bir SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına
kablolamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
1. Önceden bakmadıysanız, depolama genişletme biriminizi takmak, depolama sistemi
gövdesi ile aranızda topraklama işlemi gerçekleştirmek, depolama genişletme birimini
açmak ve depolama genişletme birimi tanıtıcısını değiştirmek için “Depolama genişletme
biriminin çalışırken ekleme için kurulması” sayfa 24 başlıklı konuya bakın.
2. Sonraki adım ACP yeteneğini kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır.
v ACP yeteneğini kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlayın:
a. Konsolda aşağıdaki komutu girerek depolama sisteminde ACP yeteneğini
etkinleştirin:
options acp.enabled on
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi
29
b. Bir ağ arabirimi atayın ve istendiğinde ağ etki alanı ve ağ maskesi gibi diğer
parametreleri belirtin.
Not: N3400 depolama sistemleri ağ arabirimi için yerleşik Ethernet kapısı e0P
kullanır.
v ACP yeteneğini kullanmıyorsanız, 3. adıma gidin.
Not: ACP yeteneğini kullanmanız önerilir.
3. Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı belgedeki “Cabling SAS ports” (SAS
kapılarının kablolanması) başlıklı bölümü kullanın.
Bu yordam, tamamlanan SAS kablolama çalışma sayfasını kullanmanızı gerektirir.
4. Tüm SAS kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
Not: Depolama sistemi, tüm disk sürücüleri dönme hareketini tamamlar tamamlamaz
yeni depolama genişletme birimini tanır.
5. SAS bağlanırlığını doğrulayın. Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmalarda,
bu komutları aşağıdaki düğümlerden birinde çalıştırabilirsiniz.
HA çiftleri için herhangi bir düğümün sistem konsolundaki şu komutları çalıştırabilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutları hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
a. Bağdaştırıcı adını öğrenmek için aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map
b. Tüm disk sürücülerinin sistem tarafından görüldüğünden emin olmak için aşağıdaki
komutu girin:
sasadmin shelf adapter_name
Sistem, gördüğü tüm disk sürücüleriyle doldurulmuş disk rafınızın bir gösterimini
görüntüler.
c. Tüm IOM'lerin (genişleticiler) sistem (SAS kanalları/denetleyici kapıları) tarafından
görülebildiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map adapter_name
Bu komuttaki şu çıkış örneği, 3 rafındaki (3 tanıtıcısı) tek bir genişleticinin, IOM B (B
yuvası), denetleyicideki 4a kapısına (4a kanalı) takılı olduğunu gösterir:
Expanders on channel 4a:
Level 1: WWN 500a098000049c3f, ID 3, Serial Number 1006SZ00196, Product
’DS224IOM6 ’, Rev ’0134’, Slot B
6. Disk sahipliğini atayın. Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmalarda, bu
komutları aşağıdaki düğümlerden birindeki sistem konsolunda çalıştırabilirsiniz.
Not: Aşağıdaki alt adımlar, temel disk sahipliği atamasına yöneliktir. Atanacak disk
sürücülerini ya da disk sürücülerinin sahipliğini alacak sistemi belirlemeye ilişkin
seçenekler için Data ONTAP Storage Management Guide adlı belgeye bakın.
Not: Kümelenmiş sistemler için “Web siteleri” sayfa xix başlıklı konuda açıklandığı
şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen N serisi destek Web sitesindeki disk sürücüsü
sahipliği bilgileri için Clustered Data ONTAP Physical Storage Management Guide adlı
belgeye bakın.
a. Atanmamış sürücülerin tümünü görmek için aşağıdaki komutu girin:
disk show -n
Sonuç: Çalışırken eklenen depolama genişletme birimindeki disk sürücüleri Not
Owned (Sahipliği Alınmadı) durumunda olacaktır.
b. Disk sürücülerinin sahipliğini atamak için aşağıdaki komutu girin:
30
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
disk assign all
Not: Disk sürücülerini yerel olmayan bir depolama sistemine atamanız gerekiyorsa,
-o owner_name seçeneğini kullanarak depolama sistemini belirtebilirsiniz.
c. Yaptığınız atamaları doğrulamak için aşağıdaki komutu girin:
disk show -v
7. Universal SAS and ACP Cabling Guide içindeki “ACP cabling” (ACP kablolaması)
yordamını kullanarak yeni disk rafının ACP bağlantılarını kablolayın.
8. Tüm ACP kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
9. “Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümlerinin
doğrulanması” başlıklı konuya geçin.
Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım
sürümlerinin doğrulanması
Bu görev hakkında
Data ONTAP, çalışırken eklenen depolama genişletme birimlerindeki disk sürücüsü,
depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümünü her zaman otomatik olarak
güncellemediği için, disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve varsa ACP sabit
yazılımının en son sürümde olduğunu doğrulamanız gerekir. Güncel değillerse, sabit yazılımı
el ile güncellemeniz gerekir.
Bu yordam, 7-Mode yapılandırmalar içindir.
Kümelenmiş sistemler için Clustered Data ONTAP Upgrade and Revert/Downgrade Guide
belgesine bakın.
SAS optik kablolarla bağlanan depolama genişletme birimleri için SAS optik kabloları
destekleyen bir disk rafı sabit yazılım sürümü gerekir.
Depolama sistemindeki tüm depolama genişletme birimleri disk raflarının disk rafı sabit
yazılımının en son sürümüyle güncellenmesi önerilir.
Not: Disk rafı sabit yazılımını SAS optik kabloları desteklemeyen bir sürüme döndürmeyin.
Uyarı: Disk sürücüsü sabit yazılımını güncellemeniz gerektiğini belirlerseniz, bunun için
çalıştırmanız gereken disk_fw_update komutu, sabit yazılımı güncellediğiniz disk
sürücülerindeki G/Ç'yi etkileyebilir.
1. Disk sürücüsü sabit yazılım sürümünün en son sürüm olduğunu doğrulayın:
a. Uygun komutu girin:
v 7-Mode için, sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map
HA çiftleri için bu komutu herhangi bir düğümden çalıştırabilirsiniz.
v Kümelenmiş sistemler için küme kabuğu komut istemine şu komutu girin:
run -node node_name -command “sasadmin expander_map”
b. Çıkıştaki çalışırken eklenebilir disk rafına ilişkin disk rafı sabit yazılım bilgilerini
bulun.
Örnek
0151, depolama sistemindeki 1 numaralı rafın (Yuva A/IOM A) disk rafı sabit yazılım
sürümüdür:
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi
31
Expanders on channel 4a:
Level 3: WWN 500a0980000840ff, ID 1, Serial Number ’
SHU0954292G114C’, Product ’DS424IOM6 ’, Rev ’0151’, Slot A
c. En güncel disk rafı sabit yazılım sürümünü belirlemek için komut sonucundaki sabit
yazılım bilgilerini http://www.ibm.com/storage/support/nseries adresindeki disk rafı
ürün yazılımı bilgileriyle karşılaştırın.
2. Komut sonucu Downrev: no ise 3. adıma gidin; tersi durumda, disk sürücüsü sabit
yazılımını güncelleyin:
a. “Web siteleri” sayfa xix içinde açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine
erişerek en son disk sürücüsü sabit yazılımını yükleyin. En güncel Sabit Disk
Sürücüsü sabit yazılım sürümleri listesine, Data ONTAP DQP'lere (Disk Qualification
Packages) ve Hard Disk Drive (HDD) Firmware Matrix (Sabit Disk Sürücüsü Sabit
Yazılım Matrisi) içindeki yönergelere başvurun.
b. Depolama sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
disk_fw_update
Uyarı: Bu komutun çalıştırılması sabit yazılımı güncellemekte olduğunuz disk
sürücülerindeki G/Ç işlemlerini etkileyebilir.
Not: Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) çift yapılandırmalarında, bu komutu her
iki düğümde de çalıştırın.
3. Depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümünün en son sürüm olduğunu doğrulayın:
a. Depolama sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
sysconfig -v
b. Çalışırken eklenen depolama genişletme birimine ilişkin depolama genişletme birimi
sabit yazılım bilgilerini çıktıda bulun.
Örneğin, 0110, depolama sistemindeki 1 numaralı depolama genişletme biriminin
depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümüdür:
IOM3:
shelf 1: IOM3 Firmware rev. IOM3 A: 0110 IOM3 B: 0110
IOM6:
shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0110 IOM6 B: 0110
c. sysconfig -v komutunun sonucundaki sabit yazılım bilgisini IBM N serisi destek
Web sitesindeki depolama genişletme birimi sabit yazılım bilgisiyle karşılaştırarak,
depolama genişletme birimi sabit yazılımının en son sürüm olup olmadığını belirleyin.
En son depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümünü “Web siteleri” sayfa xix
içinde açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine erişerek ve Sistem, RLM,
SP ve Disk Rafı Sabit Yazılım Matrisi içindeki Disk Rafı sabit yazılım sürümlerinin
güncel listesine başvurarak bulabilirsiniz.
4. Sonraki adım komut sonucundaki sabit yazılım sürümünün en son sürüm olup olmadığına
bağlıdır.
v sysconfig -v komutunun sonucunda görüntülenen depolama genişletme birimi sabit
yazılım sürümü IBM N serisi destek Web sitesindeki en son sürümle aynıysa, depolama
genişletme birimi sabit yazılım güncellemesine gerek yoktur.
v sysconfig -v komutunun sonucunda gösterilen depolama genişletme birimi sabit
yazılımı sürümü IBM N serisi destek Web sitesinde gösterilen en güncel sürümden
önceki bir sürümse, Sistem, RLM, SP ve Disk Rafı Sabit Yazılım Matrisi içindeki
yönergeleri kullanarak en son disk rafı sabit yazılım dosyasını yükleyin.
Not: Etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli yapılandırmalarda, komutu herhangi
bir düğümde çalıştırabilirsiniz.
32
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
5. ACP işlevini kullanıyorsanız, aşağıdaki alt adımları tamamlayarak ACP sabit yazılımının
en güncel sürümde olduğunu doğrulayın:
a. Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
storage show acp
b. Çalışırken eklenen depolama genişletme birimine ilişkin ACP sabit yazılım bilgilerini
sonuçta bulun.
c. storage show acp komutunun sonucundaki sabit yazılım bilgisini “Web siteleri”
sayfa xix içinde açıklandığı şekilde erişilen ve bulunan IBM N serisi destek
sitesindeki en güncel ACP sabit yazılım bilgileriyle karşılaştırın. Sistem, RLM, SP ve
Disk Rafı Sabit Yazılım Matrisi içindeki geçerli ACP sabit yazılım sürümlerinin
listesine bakın.
6. Sonraki adım, storage show acp komutunun sonucundaki sürümün ne kadar güncel
olduğuna bağlıdır.
v storage show acp komutunun çıktısındaki ACP sabit yazılım sürümü, IBM N serisi
destek Web sitesinde gösterilen en güncel sürümle aynıysa, ACP sabit yazılım
güncellemesine gerek yoktur.
v storage show acp komutunun çıktısındaki ACP sabit yazılım sürümü IBM N serisi
destek Web sitesinde gösterilen en güncel sürümden önceki bir sürümse aşağıdaki
adımları uygulayın:
a. Sistem, RLM; SP ve Disk Rafı Sabit Yazılım Matrisi içindeki yönergeleri
kullanarak IBM N serisi destek Web sitesinden en güncel ACP sabit yazılım
sürümünü yükleyin.
b. Sabit yazılım dosyalarını depolama sisteminizin kök birimindeki /etc/acpp_fw
dizinine çıkarmak için IBM N serisi destek Web sitesindeki yönergeleri izleyin.
c. ACP sabit yazılımını güncellemek için aşağıdaki komutu girin:
storage download acp
d. Yeni ACP sabit yazılımını doğrulamak için aşağıdaki komutu girin:
storage show acp
e. Yeni ACP sabit yazılım sürümünün sonuçta listelendiğinden emin olmak için
güncelleme tamamlandığında storage show acp komutunu yeniden yayınlayın.
Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi
33
34
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
Bu bölümde, depolama genişletme birimi üzerindeki ışıkların yeri ve durum koşulları
tanımlanır ve depolama sistemi konsolunda görüntülenen hata iletilerinden depolama
genişletme biriminin nasıl izleneceği ve hangi düzeltici işlemlerin yapılabileceği açıklanır.
Aşağıdaki konular ele alınır:
v “Depolama genişletme birimi yönetim güvenlik kuralları”
v “Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi” sayfa 36
v “Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi” sayfa 44
Depolama genişletme birimi yönetim güvenlik kuralları
Depolama genişletme birimi ya da depolama genişletme birimi bileşenlerini çalıştırırken,
değiştirirken ya da çıkarırken aşağıdaki güvenlik kurallarını kullanın:
v Geçerli güvenlik, yayılım ve ısı gereksinimlerine uyum sağlamak için, hiçbir kapak
çıkarılmamalı ve tüm bölmelerde eklenti modülleri bulunmalıdır.
v Tüm eklenti modülleri ve boşluk plakaları yangın kasasının bir parçası olduğu için, bunlar
yalnızca yeni bir bileşen eklendiğinde çıkarılmalıdır. Tüm modüller ve boşluk plakaları
takılı olmadan sistem çalıştırılmamalıdır.
v Yaralanma ya da donatıya hasar verme tehlikesini azaltmak için, iç bileşenlere
dokunmadan önce soğumaları için bekleyin.
v Depolama genişletme birimini taşınabilir bir kabinden ya da raftan çıkarırken yukarıdan
aşağıya doğru bir çıkarma sırası izleyin.
v Rafın devrilmemesi için, bir defada birden fazla kasayı raftan dışarı doğru kaydırmayın.
v Taşımadan önce ya da bir şekilde hasar gördüğünü düşünüyorsanız, birimin fişini çıkarın.
v PSU kasadan çıkarılmadan önce güç bağlantısının her zaman kesilmesi gerekir.
TEHLİKE
Takmak için doğru tipte yeni bir PSU olmadan arızalı PSU'yu
çıkarmayın. Tüm birimler ya da modül boşluk plakaları takılı olmadan
sistem çalıştırılmamalıdır.
TEHLİKE
Kapakları PSU'dan çıkarmayın. Elektrik çarpması tehlikesi bulunur.
PSU'yu onarım için sağlayıcınıza gönderin.
DİKKAT:
Bu birimde birden fazla güç kaynağı kablosu bulunur. Elektrik çarpması
tehlikesini azaltmak için bakım yapmadan önce tüm güç kaynağı kablolarını
sökün.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
35
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınır:
v “Ön işletmen görüntü panosunun izlenmesi”
v “Disk sürücüsünün izlenmesi” sayfa 37
v “IOM'lerin izlenmesi” sayfa 39
v “Güç kaynağının izlenmesi” sayfa 40
Ön işletmen görüntü panosunun izlenmesi
Depolama genişletme biriminin sol ön panosunda, depolama genişletme biriminizin düzgün
çalışıp çalışmadığını ya da donanımla ilgili sorunlar olup olmadığını gösteren üç adet ışıklı
gösterge bulunur. Aşağıdaki şekilde, işletmen görüntü panosu ışıklarının yeri ile depolama
genişletme birimi tanıtıcısı dijital ekranı gösterilir.
Güç
Raf arızası
exn3h071
Etkinlik
Şekil 4. İşletmen görüntü panosu ışıkları
Aşağıdaki tabloda, işletmen görüntü panosu ışıkları yandığında ne anlama geldiği açıklanır.
İşletmen görüntü panosuyla ilişkili donanım hatasını tanımlamak için “İşletmen görüntü
panosu konsol hata iletileri” sayfa 37 ve depolama sistemi konsolunuzda görüntülenen hata
iletilerine bakın.
Çizelge 15. İşletmen görüntü panosu ışıkları
Simge
Işık
Renk
Yandığında
Güç
Yeşil
Bir ya da birden fazla
güç kaynağı depolama
genişletme birimine AC
gücü sağlıyor.
IOM'ler ve güç
kaynakları düzgün
çalışıyor.
36
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 15. İşletmen görüntü panosu ışıkları (devamı var)
Simge
Işık
Renk
Yandığında
Depolama genişletme
birimi hatası
Sarı
Disk sürücüsü, IOM ya
da güç kaynağı işleviyle
ilgili bir hata oluştu.
Etkinlik
Yeşil
Depolama genişletme
birimi ile depolama
sistemi ya da bağlı olan
başka bir depolama
genişletme birimi
arasında bir bağlantı
oluşturulmuştur.
İşletmen görüntü panosu konsol hata iletileri
Aşağıdaki hata iletileri, depolama genişletme birimi üzerindeki SCSI Enclosure Services
(SES) (SCSI Kasa Hizmetleri) işlemi, ön işletmen görüntü panosunun başarısız olduğunu ya
da depolama genişletme birimi veya bileşenlerinde bir sorun olduğunu saptarsa depolama
sistemi konsolunda görüntülenir.
IOM değiştirmeye ilişkin bilgi için bkz. “IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken
değiştirilmesi” sayfa 50.
Çizelge 16. İşletmen görüntü panosu konsol hata iletileri
Hata iletisi
Yapılması gereken işlem
ses.status.displayERROR
1. Olanaklıysa, depolama genişletme birimi ile
ekran arasındaki bağlantının güvenli olduğunu
doğrulayın.
Bu ileti, depolama genişletme birimindeki SCSI
Enclosure Services (SES) (SCSI Kasa Hizmetleri)
2. SES modülü ya da modüllerinin düzgün
modülü depolama genişletme birimi görüntü
yerleştirildiğinden emin olun; değiştirilmeleri
panelinde bir hata saptadığında görülür. Depolama
sorunu çözebilir.
genişletme birimi, disklerine doğru adresleri
sağlayamıyor olabilir.
3. Sorun devam ederse, uyarı koşulunu saptayan
SES modülü arızalı olabilir.
4. Modül ya da modüller değiştirildikten sonra
sorun devam ederse, depolama genişletme
birimini değiştirin.
5. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
Disk sürücüsünün izlenmesi
Disk sürücüsü, sürücünün düzgün çalışıp çalışmadığını ya da donanımda sorun olduğunu
gösteren sağ ön tarafta iki ışıklı göstergeye sahiptir. Aşağıdaki şekilde, disk sürücüsünün ön
tarafı ve iki ışığın yeri gösterilir.
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
37
300GB
exn3h075
Etkinlik
Hata
Şekil 5. Disk sürücüsü ışıklı göstergeler
Aşağıdaki çizelgede, disk sürücüsü ışıkları yandığında ne anlama geldiği açıklanır. Disk
sürücüsüyle ilişkili donanım hatasını tanımlamak için “Disk sürücüsü konsolu hata iletileri”
konusuna ve depolama sistemi konsolunuzda görüntülenen hata iletilerine bakın.
Çizelge 17. Disk sürücüsü ışıkları
Işık
Renk
Yandığında
Etkinlik
Yeşil
v Sürekli yanan yeşil ışık: Disk
sürücüsünde güç var.
v Yanıp sönen yeşil ışık: Disk
sürücüsünde güç var ve G/Ç
işlemi devam ediyor.
Hata
Sarı
Sürekli yanan sarı ışık: Disk
sürücüsünde bir hata var.
Disk sürücüsü konsolu hata iletileri
Disk sürücüsündeki SES öğesinde hata oluşursa, yarıiletken sürücüler ve dönen sürücüler aynı
SAS etki alanındaysa ya da yarıiletken sürücü tüketimi eşiklerine erişildiyse depolama sistemi
konsolunda aşağıdaki hata iletileri görülür. Disk sürücülerinin değiştirilmesine ilişkin bilgi
için bkz. “Disk sürücüsünün çalışırken değiştirilmesi” sayfa 48.
Çizelge 18. Disk sürücüsü konsolu hata iletileri
Hata iletisi
Yapılması gereken işlem
ses.status.driveError -NODE_ERROR
1. Disk sürücüsünün alçaltılan bir birimde
çalışmadığından emin olun. Sorun bu ise,
sisteme belirtilen düzeye kadar gerekli sayıda
yedek ekleyin.
Bu ileti, depolama genişletme biriminde disk
sürücüsü için kritik bir koşul saptandığında
görülür. Disk sürücüsü arızalı olabilir.
ses.shelf.ctrlFailErr -SVC_ERROR
Bu ileti, SES'in denetlediği SES hedefinin
bağdaştırıcı ve döngü tanıtıcısı başarısız
olduğunda görülür.
2. Birim alçaltılan kipten çıkarıldıktan sonra,
arızalı disk sürücüsünü değiştirin.
1. Olağandışı durum olup olmadığını görmek
için, depolama genişletme birimindeki ve
depolama genişletme biriminin arkasındaki
depolama genişletme birimi modüllerindeki
ışıkları denetleyin. Modüllerde sorun
görülürse, ilgili modülü değiştirin.
2. SES hedefi bir disk sürücüsü ise, disk
sürücüsünün arızalı olup olmadığını
denetleyin. Arızalıysa, disk sürücüsünü
değiştirin.
38
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 18. Disk sürücüsü konsolu hata iletileri (devamı var)
Hata iletisi
Yapılması gereken işlem
shm.threshold.spareBlocksConsumedMax
Yeni sürücülerin kullanılabildiğinden emin olun,
ancak sürücünün değiştirilmesi işlemine
başlamayın. Sürücüler gerekirse Data ONTAP
tarafından başarısız kılınır.
Bu uyarı iletisi, belirtilen sayıdaki sürücüler,
kullanım tabanlı iç yedek kapasitelerinin en az
%80'ini kullandığında görüntülenir. Bundan
etkilenen sürücüler de gösterilir.
config.mixedSASdomain
Yarıiletken sürücüler ve dönen sürücüler farklı
SAS etki alanlarında yapılandırılmalıdır.
Belirtilen kanal içinde aynı SAS etki alanına bağlı
olan yarıiletken sürücü ya da dönen sürücü varsa,
bu uyarı iletisi görüntülenir.
shm.threshold.spareBlocksConsumed
Yarıiletken sürücü değiştirmesi planı.
Belirtilen sayıdaki sürücüler kullanım tabanlı iç
yedekleme kapasitelerinin en azından %60'ını
tükettiyse, bu bildirim iletisi görüntülenir. Bundan
etkilenen sürücüler de gösterilir.
IOM'lerin izlenmesi
Her depolama genişletme birimi IOM, IOM'un düzgün çalıştığını, IOM'un G/Ç trafiği için
hazır bulunma durumunu ya da donanımda sorun olup olmadığını gösteren üç ışıklı
göstergeye sahiptir. Aşağıdaki şekilde, IOM ışıklarının yerleri gösterilir.
Not: IOM3, IOM3 içeren EXN3000 depolama genişletme birimlerine ilişkin IOM3 yüzünde
görünür. IOM6, IOM6 içeren EXN3000 depolama genişletme birimlerine ilişkin IOM
yüzünde görünür.
Hata
LNK
exn3h076
LNK
LNK
IOM3
IOM3
Şekil 6. IOM ışıklı göstergeleri
Aşağıdaki tabloda, IOM ışıkları yandığında ne anlama geldiği açıklanır. IOM ile ilişkili
donanım hatasını tanımlamak için “IOM konsolu hata iletileri” sayfa 40 konusuna ve
depolama sistemi konsolunuzda görüntülenen hata iletilerine bakın.
Not: Açılışta, IOM üzerindeki hata ışığı varsayılan olarak yanar. Düzgün çalışma koşulları
oluştuğunda, hata ışığı söner ve LNK ışığı yanar.
Çizelge 19. IOM Işıkları
Simge
Işık
Renk
Yandığında
Hata
Sarı
IOM işlevinde bir hata
oluştu.
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
39
Çizelge 19. IOM Işıkları (devamı var)
Simge
Işık
Renk
Yandığında
LNK
Bağlantı
Yeşil
Diğer depolama
genişletme birimleri ve
depolama sistemi ile
iletişim yolu kuruldu.
IOM konsolu hata iletileri
IOM'daki SES öğesinde hata oluşursa, depolama sistemi konsolunda aşağıdaki hata iletileri
görüntülenir. IOM'lerin çalışırken değiştirilmesine ilişkin ek bilgi için bkz. “IOM'un
değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi” sayfa 50.
Çizelge 20. IOM konsolu hata iletileri
Hata iletisi
Düzeltici işlem
ses.status.electronicsERROR
Modülü değiştirin. Bazı depolama genişletme
birimi tiplerinde, bu işlev Fiber Kanal, SCSI ya da
Dizisel Bağlı SCSI (SAS) arabirim modüllerinde
tümleştirilir.
Bu ileti, disk SCSI SES izleme yeteneği sunan
modülde bir hata saptandığında görülür.
ses.status.ModuleERROR
1. Depolama genişletme birimi modülünün
yerine tam olarak oturduğundan ve
sabitlendiğinden emin olun.
Bu ileti, bildiren depolama genişletme birimi
gösterilen depolama genişletme birimi modülünde
2. Sorun devam ederse, depolama genişletme
bir hata saptadığında görülür.
birimi modülünü değiştirin.
ses.status.ACPError
Bu ileti, yedek denetim yolu yeteneği sağlayan
ACP işlemcisinde bir hata saptandığında görülür.
Modülü değiştirin. Bazı depolama genişletme
birimi tiplerinde, bu işlev SAS arabirim
modüllerinde tümleştirilir.
ses.status.ACPWarn
Bu ileti, yedek denetim yolu yeteneği sağlayan
ACP işlemcisinde önemli olmayan bir hata
saptandığında görülür.
Güç kaynağının izlenmesi
EXN3000 depolama genişletme birimi, depolama genişletme biriminize düzgün soğutma,
hava akışı ve güç sağlamak için disk sürücülerinizin devir/dakika hızına bağlı olarak farklı
sayıda güç kaynağına gerek duyar.
v 10K devir/dakika hızından daha yavaş olan disk sürücüleri, depolama genişletme
birimindeki dört güç kaynağı bölmesini doldurmak için iki güç kaynağı ile iki güç kaynağı
boşluk plakasını gerektirir.
v 10K devir/dakika hızında ya da bundan daha hızlı olan disk sürücüleri, SAS disk
sürücülerine benzer şekilde, depolama genişletme biriminde dört güç kaynağına gerek
duyar.
İki güç kaynağı ve dört güç kaynağına sahip depolama genişletme birimi şekilleri için bkz.
Şekil 2 sayfa 2 ve Şekil 3 sayfa 2.
Güç kaynakları, kam tutamacı serbest bırakma mandalı her zaman gövdenin ortasına bakacak
şekilde ve ışıklar, açma/kapama düğmesi ve elektrik fişi her zaman gövdenin ortasından dışarı
bakacak şekilde yerleştirilir.
40
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Her güç kaynağının arka tarafında, güç kaynağı ya da iki tümleşik fan modülünün düzgün
çalışıp çalışmadığını veya donanımda sorunlar olup olmadığını gösteren dört adet ışık
bulunur. Aşağıdaki şekilde, güç kaynağı ışıklarının yeri gösterilmektedir.
Şekil 7. Güç kaynağı birimi ışıkları
Aşağıdaki çizelgede, güç kaynağı ışıkları yandığında ne anlama geldiği açıklanır. Güç
kaynağıyla ilişkili donanım hatasını tanımlamak için “Güç kaynağı konsolu hata iletileri”
sayfa 42 konusuna ve depolama sistemi konsolunuzda görüntülenen hata iletilerine bakın.
Çizelge 21. Güç kaynağı ışıkları
Simge
Işık
Renk
Yandığında
PSU OK (Tamam)
Yeşil
Güç kaynağı düzgün
çalışıyor.
Not: Diğer üç ışık
yanmıyor.
Fan hatası
Sarı
Fan işlevinde bir hata
oluşmuştur.
AC hatası
Sarı
Güç kaynağı açık değil
ya da AC güç kablosu
takılı değil.
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
41
Güç kaynağı konsolu hata iletileri
Güç kaynağında bir SES öğesinde hata oluşursa, depolama sistemi konsolunuzda aşağıdaki
hata iletileri görünür. Güç kaynağının değiştirilmesine ilişkin bilgiler için bkz. “Güç
kaynağının değiştirilmesi” sayfa 52.
Çizelge 22. Güç kaynağı konsolu hata iletileri
Hata iletisi
Düzeltici işlem
ses.status.psERROR
1. Depolama genişletme birimine güç girişinin
doğru olduğundan emin olun. Bu türde ayrı
olaylar aynı anda bildirilirse, ortak güç
dağıtım noktası arızalı olabilir.
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi
güç kaynağında kritik bir koşul saptandığında
görülür. Güç kaynağı arızalı olabilir.
2. Depolama genişletme birimi bir kabin
içindeyse, güç dağıtım biriminin Açık
olduğunu ve düzgün çalıştığını doğrulayın.
Depolama genişletme birimi güç kablolarının
tam olarak takıldığından ve sabitlendiğinden,
güç kaynağının yerine tam olarak
oturduğundan ve sabitlendiğinden ve gücün
Açık olduğundan emin olun.
3. Güç kaynağı fanlarının çalıştığından emin
olun. Sorun devam ederse, güç kaynağını
değiştirin.
4. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.fanERROR
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi,
soğutma fanı ya da fan modülü arızalanırsa ve
depolama genişletme birimi veya bileşenleri
gerekli soğutucu hava akımını alamazsa
görüntülenir.
ses.status.volERROR
Bu ileti, gösterilen disk depolama rafı voltaj
algılayıcısında kritik bir koşul saptandığında
görüntülenir. Depolama genişletme birimi
çalışmaya devam edebilir.
1. Güç kaynağında fan düzeneği olduğunu ve
yerine tam olarak oturduğunu doğrulayın.
2. Sorun devam ederse, güç kaynağını değiştirin.
3. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
1. Güç kaynağı ve AC hattının güç sağladığından
emin olun.
2. Normal olmayan durumlar için güç ızgarasını
izleyin.
3. Güç kaynağını değiştirin.
4. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.currentERROR
Bu ileti, gösterilen depolama rafı akım
algılayıcısında kritik bir koşul saptandığında
görülür. Depolama genişletme birimi çalışmaya
devam edebilir.
42
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 22. Güç kaynağı konsolu hata iletileri (devamı var)
Hata iletisi
Düzeltici işlem
ses.status.temperatureERROR
1. environment shelf [adapter] komutunu
kullanarak depolama genişletme biriminin
kurulu olduğu ortamdaki sıcaklığın donatı
belirtimlerini aşmadığını ve hava akımı
açıklıklarının engellenmediğini doğrulayın.
Kümelenmiş sistemler için bu komutu hedef
düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi
sıcaklık algılayıcısı, depolama genişletme birimi
veya bileşenlerine ilişkin belirtimlerdeki sıcaklığı
aşan bir sıcaklık bildirdiğinde görülür.
2. Aynı depolama genişletme birimi aynı
zamanda fan ya da fan modülü hataları da
bildiriyorsa, bu sorunu hemen düzeltin. Sorun
ortam sıcaklığı algılayıcısı (işletmen
panosunda bulunur) tarafından bildiriliyorsa,
depolama genişletme birimi ve panel
arasındaki bağlantıyı doğrulayın.
3. Sorun devam ederse ve depolama genişletme
biriminde yalnızca biri sorun bildiren birden
çok sıcaklık algılayıcısı varsa, hatayı bildiren
algılayıcının olduğu modülü değiştirin. Sorun
devam ederse, yardım için teknik desteğe
başvurun.
Not: Her depolama genişletme biriminin sıcaklık
eşiğini environment shelf komutunu kullanarak
görüntüleyebilirsiniz. Kümelenmiş sistemler için
bu komutu hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
ses.psu.powerReqERROR
Takılı güç kaynağı sayısının takılı disk
sürücülerinin güç gereksinimlerini karşıladığını
Bu ileti, depolama genişletme birimindeki disk
doğrulayın. SAS-Shelf24, düzgün soğutma ve
sürücülerinin çekilen akım gereksinimlerini
yedekli şekilde karşılamak için çok az sayıda güç hava akımı için 1 ve 4 numaralı güç kaynağı
bölmelerinde güç kaynaklarına gerek duyar. 10K
kaynağı takıldığında görüntülenir. Bu durum, bir
devir/dakika ya da daha hızlı disk sürücüleri varsa,
güç kaynağı çıkarılırsa ya da arızalanırsa
2 ve 3 numaralı güç kaynağı bölmelerinde de güç
görülebilir. Bazı disk sürücüsü modelleri
diğerlerine göre daha fazla güce gereksinim duyar. kaynakları olması gerekir.
Takılı disk sürücüsü modellerine ilişkin depolama
genişletme birimi belirtimlerinde bu disk tipini
desteklemek için daha fazla güç kaynağına gerek
olduğu belirtiliyorsa, bu durum bazı depolama
genişletme birimlerinde disk değişikliği ya da disk
takma sırasında da görülür.
ses.psu.coolingReqERROR
Bu ileti, takılı güç kaynakları, depolama
genişletme birimi hava akımı gereksinimlerini
karşılamayacak şekilde yerleştirildiğinde
görüntülenir. Güç kaynağı gövdesi ve güç
kaynakları, depolama genişletme birimi soğutma
ve hava akımı tasarımının tamamlayıcı bir
parçasıdır.
Güç kaynaklarının, depolama genişletme birimi
belirtimlerine göre düzgün hava akımı sağlamak
için gerekli yerlere takıldığından emin olun.
SAS-Shelf24, düzgün hava akımı ve soğutma için
her zaman 1 ve 4 numaralı güç kaynağı
bölmelerinde güç kaynaklarına gereksinim duyar.
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
43
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi
Bu bölümde, depolama genişletme birimi ile bileşenlerinin nasıl değiştirileceği açıklanır.
Aşağıdaki konular ele alınır:
v “SAS kablolarının değiştirilmesi”
v “Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) yapılandırmada SAS
kablolarının değiştirilmesi” sayfa 46
v “Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili karışık yollu yapılandırmada SAS
kablolarının değiştirilmesi” sayfa 47
v “Disk sürücüsünün çalışırken değiştirilmesi” sayfa 48
v “IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi” sayfa 50
v “Güç kaynağının değiştirilmesi” sayfa 52
SAS kablolarının değiştirilmesi
Bir kablo arızalanırsa, daha uzun bir kablo gerekirse, SAS bakır kablolar yerine SAS optik
kablolar tercih edilirse ya da SAS optik kablolar yerine SAS bakır kablolar gerekirse raftan
rafa ya da denetleyiciden rafa bağlantılar için (aynı SAS kapılarını kullanarak) SAS
kablolarını değiştirebilirsiniz. Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak bu işlem kesinti
yapılmadan gerçekleştirilebilir, aksi durumda sistemi durdurmanız gerekir.
Başlamadan önce
Not: MetroCluster yapılandırmanız varsa SAS kablolarının değiştirilmesi için ilgili
MetroCluster belgesine bakın.
SAS optik kablolar kullanılan yaylı MetroCluster yapılandırmaları için SAS disk rafları ve
SAS optik kabloları bulunan yaylı MetroCluster sisteminin yapılandırılması başlıklı belgeye
bakın. FibreBridge 6500N köprülerini ve SAS bakır kablolarını kullanan yöneltme yapısı ve
yaylı MetroCluster yapılandırmaları için SAS disk rafları ve FibreBridge 6500N köprüleri
bulunan MetroCluster sisteminin yapılandırılması başlıklı belgeye bakın.
Bu belgelere şuradan erişebilirsiniz: www.ibm.com/storage/support/nseries/.
v SAS optik kablolar kullanıyorsanız sisteminizin çalıştırdığı Data ONTAP sürümü, disk
rafları ve sistem platformunuz SAS optik kabloları desteklemelidir.
En güncel destek bilgilerine http://www.ibm.com/storage/support/nseries/ adresindeki
Hardware Universe (daha önceki adıyla System Configuration Guide) belgesinden
ulaşılabilir.
v Belirli bir uzunluktaki SAS bakır kabloyu başka bir uzunluklu kabloyla değiştiriyorsanız,
yeni SAS bakır kablonun platformunuzun ve sisteminizin çalıştırdığı Data ONTAP
sürümüyle desteklendiğini doğrulayın.
v SAS kabloları SAS bakır, SAS optik ya da kablo tipi kullanımı gereksinimlerini
sisteminizin karşılamasına ya da karşılamamasına bağlı olarak bunların karışımı olabilir.
SAS bakır ve SAS optik kabloların karışımını kullanıyorsanız, şu kurallar geçerli olur:
– Bir yığındaki raftan rafa bağlantıların tümü SAS bakır ya da tümü SAS optik kabloları
olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS optik kablolarıysa, bu yığındaki raftan denetleyiciye
bağlantılar da SAS optik kablolar olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS bakır kablolarıysa, bu yığındaki raftan denetleyiciye
bağlantılar da SAS optik kablolar ya da SAS bakır kablolar olabilir.
v SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kablolar, denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar
için kullanılabilir ve 50 metreye kadar olan uzunluklarda kullanılabilir.
44
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
v MPO QSFP modülleriyle SAS optik çok kipli MPO kabloları kullanıyorsanız, şu
parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
– Tek bir kablo uzunluğu OM4 için 150 metreyi ve OM3 için 100 metreyi aşamaz.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
v SAS optik çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, şu parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
Raftan rafa bağlantısı için çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, disk rafları
yığınında bunu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Diğer raftan rafa bağlantılar için MPO
QSFP modülleriyle MPO kabloları ya da SAS optik çok kipli QSFP-QSFP
kullanmalısınız.
– Herhangi bir çok kipli kablonun uçtan uca (QSFP-QSFP) yolu, OM4 için 150 metreyi
ve OM3 için 100 metreyi geçemez.
Yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve pano içindeki kabloları içerir.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
– Bir yolda en çok bir çift yama panosu kullanılabilir.
– Yama panoları ve panolar arası kabloları sağlamalısınız.
Panolar arası kablolar, SAS optik dağıtım kablosu kipiyle aynı kipte olmalıdır: çok kipli.
– Her SAS optik dağıtım kablosunun MPO ucuna takmanız gereken her bir SAS optik
dağıtım kablosu kümesiyle QSFP-MPO kablo modülleri kümesi aldınız.
Yama panosuna bağlı diğer uçta dağıtım kablolarının SC, LC ya da MTRJ bağlaçları
vardır.
– Sekiz (dört çift) SC, LC ya da MTRJ dağıtım bağlacının tümünü yama panosuna
takmalısınız.
Bu görev hakkında
v
Bir SAS kablosunu değiştirme, denetleyiciden rafa ya da raftan rafa bağlantı için aynı
kapıları kullanarak bir kablonun değiştirilmesi anlamına gelir.
Uyarı: Depolama sisteminiz çalışmaya ve veri hizmeti sunmaya başladıktan sonra SAS
kablolarını herhangi bir kesinti olmadan taşıyamazsınız (bir kablonun takılı olduğu SAS
kapılarını değiştirme). Sistemin kablolamasını düzeltmeniz gerekiyorsa, bunun için bir
bakım süreci kullanabilirsiniz.
v SAS kablolarının değiştirilmesine ilişkin yordamlar çok yollu HA, tek denetleyicili iki
yollu (çok yollu), tek denetleyicili tek yollu ve tek denetleyicili karışık yollu
yapılandırmalar için geçerlidir.
v SAS optik kablolarla bağlanan disk rafları için SAS optik kabloları destekleyen bir disk rafı
sabit yazılımı sürümü gerekir.
Depolama sistemindeki tüm disk raflarının disk rafı sabit yazılımının en son sürümüyle
güncellenmesi önerilir.
Not: Disk rafı sabit yazılımını SAS optik kabloları desteklemeyen bir sürüme
döndürmeyin.
v Bu yordamların bir parçası olarak diskleri, disk raflarını ya da denetleyici modülünün
bileşenlerini değiştiremezsiniz.
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
45
Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu)
yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi
Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) yapılandırmada SAS kablolarını
kesintisiz olarak değiştirebilirsiniz.
Bu görev hakkında
DİKKAT:
Bu yordamı gerçekleştirmek için sisteminizin çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki
yollu (çok yollu) yapılandırma olması gerekir.
Yordam
1. Sistem konsoluna şu komutu girerek sistem yapılandırmanızın Multi-Path HA ya da
Multi-Path (tek denetleyicili iki yollu) olduğunu doğrulayın:
sysconfig
HA pairs çiftleri için bir denetleyiciden komutu çalıştırabilirsiniz.
Not: Sistemin keşif işlemini tamamlaması bir dakika sürebilir.
Yapılandırma System Storage (Sistem Depolaması) yapılandırma alanında listelenir.
Çıktının dördüncü satırı olmalıdır. DİKKAT:
Görüntülenen sistem yapılandırmanız Multi-Path HA ya da Multi-Path değilse, bu
yordama devam edemezsiniz.
2. Sisteminizin SAS kablolarının değiştirilmesi bölümünde listelenen gereksinimleri
karşıladığını doğrulayın.
3. SAS bakır kabloları SAS optik kablolarla değiştiriyorsanız, aşağıdaki alt adımları
tamamlayarak depolama sistemindeki disk raflarının en son disk rafı sabit yazılım
sürümüne sahip olduğunu doğrulayın; tersi durumda 5. Adıma geçin.
a. Uygun komutu girin:
v 7-Mode için sistem konsoluna şu komutu girin:
sasadmin expander_map
HA çiftleri için bir düğümde bu komutu çalıştırın.
v Kümelenmiş sistemler için küme kabuğu komut istemine şu komutu girin:
run -node node_name -command “sasadmin expander_map”
b. Çıkıştaki disk raflarına ilişkin disk rafı sabit yazılım bilgilerini bulun. 0151, depolama
sistemindeki bir numaralı raf için (Yuva A/IOM A) disk rafı sabit yazılım sürümüdür:
Expanders on channel 4a:
Level 3: WWN 500a0980000840ff, ID 1, Serial Number ' SHU0954292G114C',
Product 'DS424IOM6 ', Rev '0151', Slot A
c. En güncel disk rafı sabit yazılım sürümünü belirlemek için www.ibm.com/storage/
support/nseries adresindeki disk rafı sabit yazılım bilgileriyle komut çıktısındaki sabit
yazılım bilgilerini karşılaştırın.
4. Sonraki adım, disk raflarınızdaki disk rafı sabit yazılımının güncelliğine bağlıdır.
Komut çıktısındaki sabit yazılım sürümü şu
ise:....
O zaman...
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa xix Disk rafı sabit yazılım güncellemesi gerekmez.
içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümle aynı ya
da daha sonraki bir sürüm
46
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Komut çıktısındaki sabit yazılım sürümü şu
ise:....
O zaman...
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa xix www.ibm.com/storage/support/nseries adresindeki
içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
yordamı kullanarak disk rafı sabit yazılım
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümden önceki dosyasını karşıdan yükleyin.
bir sürüm
HA çiftleri için bir denetleyicideki komutları
çalıştırabilirsiniz.
5. Aşağıdaki alt adımları tamamlayarak SAS kablolarını değiştirin:
Not: Bir SAS kablosunu değiştirirken sistemin kablo değişikliğini saptayabilmesi için
yeni kabloyu takmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
Konsolda çıkabilecek kablolamayla ilgili iletileri yoksayabilirsiniz.
a. A tarafındaki kabloları her sefer bir kablo olmak üzere değiştirin. A tarafındaki
kablolar, her bir disk rafının IOM A kısmına takılıdır.
b. Her bir denetleyici konsoluna şu komutu girerek SAS kablolarını doğru bir biçimde
değiştirdiğinizi doğrulayın:
sysconfig
Çıktı, 1. Adım ile aynı olmalıdır: sistem Multi-Path HA olmalıdır ve SAS kapısı ve
takılı disk rafı bilgileri aynı olmalıdır.
Multi-Path HA çıktısı dışında bir çıktı görüntüleniyorsa, kablolamayla ilgili hatayı
belirlemeli, düzeltmeli ve sysconfig komutunu yeniden çalıştırmalısınız.
c. B tarafı için a ve b alt adımlarını yineleyin. B tarafındaki kablolar, her bir disk rafının
IOM B kısmına takılıdır.
Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili karışık yollu
yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi
Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili çok yollu yapılandırmada SAS kablolarını
değiştirmeden önce sisteminizi durdurmalısınız.
Yordam
1. Sistem konsoluna şu komutu girerek sistem yapılandırmanızın Single-Path ya da
Mixed-Path olduğunu doğrulayın:
sysconfig
Yapılandırma System Storage (Sistem Depolaması) yapılandırma alanında listelenir.
Çıktının dördüncü satırı olmalıdır.
2. Sisteminizin SAS kablolarının değiştirilmesi bölümünde listelenen gereksinimleri
karşıladığını doğrulayın.
3. SAS bakır kabloları SAS optik kablolarla değiştiriyorsanız, aşağıdaki alt adımları
tamamlayarak depolama sistemindeki disk raflarının en son disk rafı sabit yazılım
sürümüne sahip olduğunu doğrulayın: tersi durumda 5. Adıma geçin.
a. Uygun komutu girin:
v 7-Mode için sistem konsoluna şu komutu girin:
sasadmin expander_map
HA çiftleri için bir düğümde bu komutu çalıştırın.
v Kümelenmiş sistemler için küme kabuğu komut istemine şu komutu girin:
run -node node_name -command “sasadmin expander_map”
b. Çıkıştaki disk raflarına ilişkin disk rafı sabit yazılım bilgilerini bulun. 0151, depolama
sistemindeki bir numaralı raf için (Yuva A/IOM A) disk rafı sabit yazılım sürümüdür:
Expanders on channel 4a:
Level 3: WWN 500a0980000840ff, ID 1, Serial Number ' SHU0954292G114C',
Product 'DS424IOM6 ', Rev '0151', Slot A
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
47
c. En güncel disk rafı sabit yazılım sürümünü belirlemek için www.ibm.com/storage/
support/nseries adresindeki disk rafı sabit yazılım bilgileriyle komut çıktısındaki sabit
yazılım bilgilerini karşılaştırın.
4. Sonraki adım, disk raflarınızdaki disk rafı sabit yazılımının güncelliğine bağlıdır.
Komut çıktısındaki sabit yazılım sürümü şu
ise:....
O zaman...
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa xix 5-7 arasındaki adımları tamamlayın.
içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
Disk rafı sabit yazılım güncellemesi gerekmez.
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümle aynı
sürüm
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa xix 5-8 arasındaki adımları tamamlayın.
içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümden önceki Disk rafı sabit yazılımını güncellemeniz gerekir.
bir sürüm
5. Temiz bir kapatma için sistem konsolundan uygun komutu girin:
Şunun için:
Şu komutu girin...
7-Mode
halt
Kümelenmiş sistemler
halt local
6. SAS kablolarını değiştirin. Birden çok SAS kablosu değiştiriliyorsa karışıklığı önlemek
için aynı anda bir kablo değiştirin.
7. Sisteminizi yeniden çalışır duruma getirerek kabloların doğru bir biçimde değiştirildiğini
doğrulayın.
a. Sistemi önyükleyin.
b. Sistem konsoluna şu komutu girin:
sysconfig
Çıktı, 1. Adımla aynı olmalıdır: Sistem Single-Path ya da Mixed-Path olmalıdır ve
SAS kapısı ve bağlı disk rafı bilgileri aynı olmalıdır.
8. 4. adımdaysanız, “Web siteleri” sayfa xix içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen N serisi destek web sitesinde bulunan en güncel sürümden daha önceki bir
disk rafına sahipseniz, www.ibm.com/storage/support/nseries adresindeki yordamı
kullanarak disk rafı sabit yazılım dosyasını karşıdan yükleyin.
Disk sürücüsünün çalışırken değiştirilmesi
Disk sürücüsü başarısız olduğunda, depolama sistemi sistem konsoluna, depolama genişletme
birimleri yığınında hangi disk sürücüsünün arızalı olduğunu gösteren bir uyarı iletisi
kaydeder; işletmen görüntü panosunun üzerinde hata ışığı yanar ve arızalı disk sürücüsünün
üzerindeki hata ışığı yanar.
Depolama genişletme birimindeki disk sürücüsünün değiştirilmesi aşağıdaki yordamlardan
oluşur:
v “Disk sürücüsünün çıkarılması” sayfa 49
v “Disk sürücüsünün takılması” sayfa 50
Not:
1. Depolama genişletme birimindeki birden çok disk sürücüsünü değiştirirken ya da yarısı
boş olan bir depolama birimine birden çok disk sürücüsü takarken, depolama sisteminin
her bir yeni disk sürücüsünün varlığını tanıması için disk sürücülerini birer birer takın.
48
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
2. Boş bir depolama genişletme birimine disk sürücüleri takarken, depolama genişletme
birimini kapatın ve tüm yeni disk sürücülerini takın. Tüm yeni disk sürücülerini taktıktan
sonra, aşağıdaki görevlerden uygun olanıyla devam edin:
v Depolama genişletme birimi depolama sistemine önceden bağlandıysa, depolama
genişletme biriminin gücünü açın ve depolama sisteminin yeni sürücüleri tanıması için
bekleyin.
v Depolama genişletme birimi depolama sistemine henüz bağlanmadıysa, bkz.
“Depolama genişletme biriminin var olan sisteme çalışırken eklenmesi” sayfa 23 ya da
“Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması” sayfa 15.
Disk sürücüsünün çıkarılması
Bu görev hakkında
Disk sürücüsünü çıkarmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama sağlayın
ve ardından ön çerçeveyi çıkarın..
2. Disk sürücüsünü çıkarmak için taşıyıcı ön yüzünün sol ucundaki serbest bırakma
düğmesine basın. Yaylı kam tutamacı serbest kalır ve tam açık konuma gelerek arka
yüzden ayrılır.
300GB
300GB
exn3h082
300GB
Şekil 8. Disk sürücüsünün serbest bırakılması
300GB
300GB
300GB
exn3h083
300GB
Şekil 9. Disk sürücüsünün çıkarılması
3. Disk sürücüsünü depolama genişletme biriminden dışa doğru hafifçe kaydırmak için kam
tutamacını kullanın. Disk sürücüsünün yaklaşık 30 saniye sürebilecek dönme hareketini
tamamladığından emin olun.
DİKKAT:
Bir disk sürücüsünü çıkarırken, ağırlığını her zaman iki elinizle destekleyin.
4. Yeni disk sürücüsünü takmak için “Disk sürücüsünün takılması” sayfa 50 başlıklı konuya
bakın.
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
49
Disk sürücüsünün takılması
Bir disk sürücüsünü depolama genişletme birimine takmak için aşağıdaki adımları
tamamlayın:
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama sağlayın.
2. Kam tutamacı açık konumdayken, disk sürücüsü depolama genişletme biriminin ön
yüzünden 1 cm kalana kadar disk sürücüsünü sıkıca iterek disk sürücüsünü depolama
genişletme birimi yuvasına takın.
Uyarı: Disk sürücüsünü vurarak yerine takmayın.
3. Kam tutamacını kilitli konumda olacak şekilde kapatın. Disk sürücüsü tam olarak yerine
oturur.
4. Başka bir disk sürücüsü takıyorsanız, “Disk sürücüsünün çıkarılması” sayfa 49 içindeki
adımları yineleyin.
5. Tüm disk sürücülerini değiştirmeyi ya da takmayı tamamladığınızda ön çerçeveyi yerine
takın.
IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi
IOM, ayrı disk sürücülerini depolama sisteminin geri kalanına bağlar ve depolama genişletme
birimi işletmen görüntü panosu ışıklarını denetler. IOM, depolama sistemiyle depolama
genişletme biriminin arka yüzüne bağlı SAS kapısı üzerinden iletişim kurar.
IOM, depolama genişletme birimi kasasının orta tarafındaki arka yüze takılır. Takılı IOM'lerin
yerlerine ilişkin şekil için bkz. Şekil 2 sayfa 2.
Bu yordam hakkında
Depolama sistemi yapılandırmanız IOM'u çalışırken değiştirip değiştiremeyeceğinizi ya da
IOM'u değiştirmeden önce sistemi kapatmanız gerekip gerekmediğini belirler. Bu yordam her
ikisi için de yönergeleri içerir.
IOM'un çalışırken değiştirilmesi yalnızca çok yollu HA yapılandırmalarında, tek yollu HA
yapılandırmalarında ve tek denetleyicili çift yollu yapılandırmalarda desteklenir.
Depolama genişletme birimlerine tek yollu bağlantıya sahip tek denetleyicili
yapılandırmalarda IOM değiştirirken depolama sisteminizi kapatmanız gerekir.
Uyarı: Depolama genişletme birimine tek yollu bağlantıya sahip tek denetleyicili bir
yapılandırmadaki depolama genişletme biriminde IOM'u çalışırken değiştirmeye çalışırsanız,
bu depolama genişletme biriminin yanı sıra altındaki disk sürücülerine tüm erişiminizi
kaybedersiniz. Ayrıca, tüm depolama sisteminizi durdurabilirsiniz.
IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi
Bu görev hakkında
Bir IOM'u değiştirmek ya da çalışırken değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:
1. Depolama sisteminin depolama genişletme birimini ve IOM birleşimini desteklemek için
en düşük yazılım gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
2. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama sağlayın.
3. Sonraki adım, sahip olduğunuz depolama sistemi yapılandırması tipine bağlıdır.
v Etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli çok yollu bir yapılandırmaya sahipseniz ya
da tek denetleyicili çift yollu bir yapılandırmaya sahipseniz 4 sayfa 51. adıma gidin.
v Etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli tek yollu yapılandırmaya sahipseniz, ortak
düğüm konsolunda aşağıdaki komutu girerek hedef düğümü devralın:
cf takeover
50
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Kümelenmiş sistemler için küme kabuğuna şu komutu girin:
storage failover takeover -bynode partner HA node
v Tek denetleyicili tek yollu bir yapılandırmanız varsa, konsolda aşağıdaki komutu
girerek depolama sistemini kapatın:
halt
Uyarı: Sorunsuz bir kapatma için her zaman halt komutunu kullanın.
Depolama sisteminin önündeki LCD ekranda Halted (Durduruldu) iletisinin
görüntülendiğinden emin olun.
4. Çıkardığınız IOM'dan kabloyu sökün.
5. Şekil 10 ve Şekil 11 sayfa 52 içinde gösterildiği şekilde, serbest kalıncaya kadar kam
tutamacı üzerindeki mandalı sıkın, IOM'u orta yüzden çıkarmak için kam tutamacını tam
olarak açın. Ardından, iki elinizi kullanarak IOM'u depolama genişletme biriminde dışa
doğru çekin.
exn3h084
Not: IOM'u çıkardıktan sonra, sürücünün raf tanıtıcısını doğru kaydetmesi için yeni
IOM'u takmadan önce en az 30 saniye bekleyin.
Şekil 10. IOM'un serbest bırakılması
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
51
exn3h085
Şekil 11. IOM'un çıkarılması
6. Kam tutamacı açık konumdayken yeni IOM'u depolama genişletme birimine yerleştirin,
IOM orta yüze ulaşana kadar sıkıca itin ve mandal kilitli konuma geldiğinde duyulan tık
sesi duyuluncaya ve IOM tam kapalı konuma gelinceye kadar kam tutamacını kapatın.
Uyarı: IOM'u depolama genişletme biriminin içine doğru iterken aşırı güç kullanmayın;
bağlaca zarar verebilirsiniz.
7. Yığın kablolarını yeniden bağlayın.
8. Sonraki adım, sahip olduğunuz depolama sistemi yapılandırması tipine bağlıdır.
v Etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli çok yollu bir yapılandırmaya sahipseniz ya
da tek denetleyicili çift yollu bir yapılandırmaya sahipseniz 9. adıma gidin.
v Etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli tek yollu bir yapılandırmanız varsa, uygun
komutu girerek hedef kipi geri verin:
cf giveback
Kümelenmiş sistemler için küme kabuğuna şu komutu girin:
storage failover giveback -fromnode partner HA node
v Tek denetleyicili tek yollu bir yapılandırmanız varsa, depolama sisteminizi yeniden
başlatın.
9. IOM'un LNK ışıklarının yanıp yanmadığını denetleyerek IOM bağlantısının kurulduğunu
doğrulayın.
Güç kaynağının değiştirilmesi
Depolama genişletme birimindeki bir güç kaynağının değiştirilmesi aşağıdaki yordamlardan
oluşur:
v “Güç kaynağının çıkarılması” sayfa 53
v “Güç kaynağının takılması” sayfa 54
52
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Uyarı: Depolama genişletme biriminizdeki güç kaynağını değiştirirken aşağıdaki kuralları
göz önünde bulundurun:
v Bir güç kaynağını değiştirirken gücü kapatmanıza gerek yoktur.
v Aynı depolama genişletme birimindeki birden fazla güç kaynağını değiştiriyorsanız,
depolama genişletme birimini kapatmamak için her defasında bir güç kaynağını değiştirin.
v Depolama genişletme birimi hava akımına mümkün olan en az şekilde engel olmak için
güç kaynağını çıkardıktan sonra iki dakika içinde değiştirmeniz gerekir.
Güç kaynakları, depolama genişletme birimi kasasının arka tarafındaki arka yüze takılır.
Not: Disk sürücüleri tiplerine bağlı olarak, depolama genişletme biriminde iki ya da dört güç
kaynağına gerek vardır.
İki ve dört güç kaynağına sahip depolama genişletme birimlerini gösteren şekiller için bkz.
Şekil 2 sayfa 2 ve Şekil 3 sayfa 2.
Güç kaynağının çıkarılması
Bu görev hakkında
Bir güç kaynağını çıkarmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama sağlayın.
2. Değiştirmekte olduğunuz güç kaynağı üzerindeki açma/kapama düğmesini kapatın.
3. Güç kablosunu güç kaynağından çıkarın. Ardından güç kablosu tutucusunu açın ve güç
kablosunu güç kaynağından çıkarın.
exn3h086
4. Şekil 12 ve Şekil 13 sayfa 54 içinde gösterildiği şekilde, kam tutamacını serbest bırakmak
için kam tutamacı mandalını sıkın ve kam tutamacını tam açık konuma getirin.
Şekil 12. Güç kaynağının serbest bırakılması
Depolama genişletme biriminin yönetilmesi
53
exn3h087
Şekil 13. Güç kaynağının çıkarılması
5. Güç kaynağını depolama genişletme biriminden dışa doğru kaydırmak için kam
tutamacını kullanın.
Not:
a. Bir güç kaynağını çıkarırken, ağırlığını her zaman iki elinizle destekleyin.
b. Sistem hava akımına mümkün olan en az şekilde engel olmak için güç kaynağını
çıkardıktan sonra iki dakika içinde değiştirin.
Güç kaynağının takılması
Bu görev hakkında
Bir güç kaynağını depolama genişletme birimine takmak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama sağlayın.
2. Kam tutamacı açık konumdayken, güç kaynağı arka yüze takılana kadar sıkıca iterek güç
kaynağını depolama genişletme birimine yerleştirin.
Uyarı: Güç kaynağını depolama genişletme biriminin içine doğru iterken aşırı güç
kullanmayın; bağlaca zarar verebilirsiniz.
3. Kam tutamacını kapatın ve biraz güç uygulayarak kam tutamacını kapalı konuma
getirerek güç kaynağının yerine tam olarak oturmasını ve sabitlenmesini sağlayın.
4. Güç kablosunu güç kaynağına ve prize yeniden takın.
5. Güç kablosu tutucuyu kullanarak güç kablosunu güç kaynağına sabitleyin.
6. Açma/kapama düğmesini açın.
54
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Önerilen Güç Kablosu Uzunlukları
Bu ekte, N serisi depolama sistemi ile güç kaynağına bağlanacak AC güç hattı için önerilen
uzunluklar açıklanmaktadır.
Önerilen AC güç kablosu uzunluğu
Daha uzun AC güç beslemesini doğru şekilde tasarlayarak donatıya giden voltaj düzeylerini
koruyabilirsiniz. Depolama sistemine ve depolama genişletme birimlerine güç sağlayan ve
devre kesiciden anahtarlı uzatma kablosuna gelen kablo genellikle 15 metreyi (50 ft)
geçebilir.
Not: Toplam AC kablosu uzunluğu = duvar ya da tavan prizi devre kesicisi + uzatma kablosu
ya da tavan sarkıtması.
Aşağıdaki çizelgede, metre/feet cinsinden belirli bir mesafede %2 voltaj düşmesi için önerilen
iletken uzunlukları listelenmektedir (Radio Engineer's Handbook adlı kitaptan alınmıştır).
Çizelge 23. %2'lik voltaj düşüşü için önerilen iletken boyutu
110V, tek fazlı
20A devre
30A devre
40A devre
50A devre
7,62 metre (25 feet)
12 AWG
10 AWG
8 AWG
8 AWG
15,24 metre (50 feet)
8 AWG
6 AWG
6 AWG
4 AWG
22,86 metre (75 feet)
6 AWG
4 AWG
4 AWG
2 AWG
220V, tek fazlı
20A devre
30A devre
40A devre
50A devre
7,62 metre (25 feet)
14 AWG
12 AWG
12 AWG
10 AWG
15,24 metre (50 feet)
12 AWG
10 AWG
8 AWG
8 AWG
22,86 metre (75 feet)
10 AWG
8 AWG
6 AWG
6 AWG
Aşağıdaki çizelgede, yaklaşık eşdeğer kablo ölçeği (Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı ile
AWG (American Wire Gauge; Amerikan Kablo Ölçeği) listelenmiştir.
Çizelge 24. Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı için AWG
AWG
8
Uyumlu hale getirilmiş, 4,0
mm-mm
10
12
2,5
1,5
mm-mm = milimetre
çaplı
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
55
56
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
N serisi ürünler için FRU/CRU ve güç kablosu listesi
Bu ek, N serisi ürünler için FRU/CRU ve güç kablolarına ilişkin bilgiler içerir.
N serisi ürünler için FRU/CRU listesi
N serisi ürününüze ilişkin en son FRU/CRU listesi için, “Web siteleri” sayfa xix başlıklı
konuda açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine erişin ve FRU listelerine bakın.
N serisi ürünler için güç kablosu listesi
Aşağıdaki listede, N serisi ürünler için güç kablosu aksam kodlarını ayrıntılı şekilde
bulabilirsiniz.
FC 9000 (Tüm ülkeler)
Güç kablosu, Raf PDU
v 27 inç
v Nominal değer: 250 V/15 A
v Ürün ucunda C14; PDU ucunda C13 kullanılır.
FC 9001 Avrupa ve diğerleri
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Estonya,
Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda,
Endonezya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Fas, Hollanda, Norveç, Peru,
Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Surinam, İsveç,
Türkiye için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 211 (CEE 7-VII).
FC 9002 İngiltere ve diğerleri
İngiltere, Kosta Rika, Kıbrıs, Guyana, Hong Kong, İrlanda, Kuveyt, Malta, Umman,
Singapur, Sri Lanka için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V ac girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 210 (13A elektrik sigortası)
FC 9003 Japonya
Japonya için güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 125 V/15 A.
v 100-110 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 302 (JIS C3306).
FC 9004 ABD, 6 ft. (2 m)
ABD, Kanada, Meksika, Belize, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Kore, Nikaragua, Panama, Filipinler, Porto Riko, Suudi Arabistan,
Tayland, Venezuela için güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 125 V/15 A.
v 100-120 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 302 (NEMA 5-15P).
FC 9005 Avustralya, Yeni Zelanda
Avustralya, Yeni Zelanda, Uruguay için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 206 (AS 3112).
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
57
FC 9006 İsviçre, Liechtenstein
İsviçre ve Liechtenstein için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 203 (SEV 1011).
FC 9007 Arjantin
Arjantin için güç kabloları
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 219 (IRAM 2073).
FC 9008 Çin
Çin için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 602 (GB 2099/GB 1002).
FC 9009 Danimarka
Danimarka için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 213 (DHCR 107-2-D1).
FC 9010 Hindistan, Pakistan, Güney Afrika
Hindistan, Makao, Pakistan, Güney Afrika için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v Bağlı fiş EL 208 (BS 164-1, BS 546) 200-240 V AC girişi için tasarlanmıştır.
FC 9011 İsrail
İsrail için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 212 (SI 32).
FC 9012 İtalya
İtalya için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 502 (CEI 23-16).
FC 9013 Kuzey Amerika (250 V)
ABD için güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 250 V/15 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 309 (NEMA 6-15P).
FC 9014 Brezilya
Brezilya için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 211 (NBR 6147/2000).
FC 9015 Tayvan
Tayvan için 125 V güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 125 V/15 A.
v Bağlı fiş EL 302 (CNS 10917-3) 100-120 V AC girişi için tasarlanmıştır.
FC 9016 Tayvan (250 V)
Tayvan için 250 V güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 250 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 610 (CNS 10917, CNS 690).
58
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Özel Notlar
Bu bölümdeki bilgiler, ABD'de kullanıma sunulan ürün ve hizmetlere ilişkindir.
IBM, burada anılan ürünleri, hizmetleri ve özelliği diğer ülkelerde satışa sunmamış olabilir.
Ülkenizde hangi ürün ve hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel IBM temsilcinize
başvurun. IBM ürünlerine, programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o
IBM ürününün, programının ya da hizmetinin kullanılabileceğini göstermez. IBM'in fikri
mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak, aynı işlevi gören farklı ürün, program ya da
hizmetler de kullanılabilir. Ancak, IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen
işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.
IBM'in, bu elkitabındaki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu
belgenin size verilmiş olması size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. İzin
almak için aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, N.Y. 10504-1785
ABD
Ek bilgi için şu Web sitesini ziyaret edin: http://www.ibm.com/ibm/licensing/contact/
Aşağıdaki paragraf, İngiltere ya da bu tür hükümlerin yerel yasalarla uyuşmadığı diğer
ülkelerde geçerli değildir. IBM BU YAYINI, HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA DAİR
ZIMNİ GARANTİLERLE TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN
ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN
“OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkeler belirli işlemlerde açık ya
da örtük garanti reddine izin vermezler; bu nedenle, bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.
Bu belgede teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Buradaki bilgiler düzenli
aralıklarla güncellenir ve belgenin yeni basımlarına eklenir. IBM, bu yayında sözü edilen ürün
ve/veya programlarda istediği zaman duyuruda bulunmaksızın geliştirme ve değişiklik
yapabilir.
Bu bilgilerde belirtilen IBM dışındaki Web siteleri yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla
verilmiştir ve hiçbir durumda bu Web sitelerinin onaylandığı anlamına gelmez. Bu Web
sitelerindeki malzemeler, bu IBM ürününe ilişkin malzemelerin bir parçası değildir ve bu Web
sitelerini kullanma sorumluluğu kullanıcıya aittir.
IBM size hiçbir sorumluluk yüklemeden, sizin sağladığınız ve uygun olduğuna inandığı her
türlü bilgiyi kullanabilir ya da dağıtabilir.
Burada bulunan başarım verileri, denetimli ortamlarda saptanmıştır. Bu nedenle, diğer işletim
ortamlarında elde edilen sonuçlar çok farklı olabilir. Bazı ölçümler, geliştirme düzeyindeki
sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin, yaygın olarak kullanılan sistemlerle aynı olacağına
ilişkin herhangi bir garanti yoktur. Ayrıca, bazı ölçümler tahminlere dayanmaktadır. Gerçek
sonuçlar değişiklik gösterebilir. Bu belgeyi okuyan kullanıcıların, kendi ortamlarına ilişkin
geçerli verileri doğrulamaları gerekir.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
59
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler bu ürünlerin sağlayıcılarından, yayınlanmış duyurularından
ya da genel olarak bulunabilecek diğer kaynaklardan edinilmiştir. IBM, bu ürünleri
sınamadığından, söz konusu ürünlerin başarım, uyumluluk ve diğer özellikleri konusunda
kaynak gösterilemez. IBM dışı ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgi için, söz konusu ürünlerin
sağlayıcılarına başvurmalısınız.
Bu bilgileri bilgisayar ortamında görüntülüyorsanız, fotoğraflar ve renkli resimler
görünmeyebilir.
Ticari Markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corporation'ın ABD ve/veya
diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer IBM ticari
markalarının tam ve güncel bir listesini http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
adresindeki Web sitesinde bulabilirsiniz.
NetApp, the NetApp logo, Network Appliance, the Network Appliance logo, Akorri,
ApplianceWatch, ASUP, AutoSupport, BalancePoint, BalancePoint Predictor, Bycast,
Campaign Express, ComplianceClock, Cryptainer, CryptoShred, CyberSnap, Data Center
Fitness, Data ONTAP, DataFabric, DataFort, Decru, Decru DataFort, DenseStak, Engenio,
Engenio logosu, E-Stack, ExpressPod, FAServer, FastStak, FilerView, Flash Accel, Flash
Cache, Flash Pool, FlashRay, FlexCache, FlexClone, FlexPod, FlexScale, FlexShare,
FlexSuite, FlexVol, FPolicy, GetSuccessful, gFiler, Go further, faster, Imagine Virtually
Anything, Lifetime Key Management, LockVault, Mars, Manage ONTAP, MetroCluster,
MultiStore, NearStore, NetCache, NOW (NetApp on the Web), Onaro, OnCommand,
ONTAPI, OpenKey, PerformanceStak, RAID-DP, ReplicatorX, SANscreen, SANshare,
SANtricity, SecureAdmin, SecureShare, Select, Service Builder, Shadow Tape, Simplicity,
Simulate ONTAP, SnapCopy, Snap Creator, SnapDirector, SnapDrive, SnapFilter,
SnapIntegrator, SnapLock, SnapManager, SnapMigrator, SnapMirror, SnapMover,
SnapProtect, SnapRestore, Snapshot, SnapSuite, SnapValidator, SnapVault, StorageGRID,
StoreVault, StoreVault logosu, SyncMirror, Tech OnTap, The evolution of storage, Topio,
VelocityStak, vFiler, VFM, Virtual File Manager, VPolicy, WAFL, Web Filer ve XBB
NetApp, Inc. şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer
ülkelerdeki ticari markalarıdır.
UNIX, Open Group şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Diğer şirket, ürün ve hizmet adları, diğer firmalara ait ticari marka ya da hizmet markaları
olabilir.
Önemli notlar
İşlemci hızları mikroişlemcinin iç saat hızını gösterir; uygulama başarımını ayrıca diğer
faktörler de etkiler.
CD-ROM sürücü hızları, değişken okuma hızını belirtir. Gerçek hızlar değişkendir ve
genellikle olası en yüksek hızdan daha düşüktür.
İşlemcinin depolama alanından, gerçek ve sanal depolama alanından ya da kanal hacminden
söz edilirken, KB yaklaşık olarak 1000 bayt, MB yaklaşık olarak 1 000 000 bayt ve GB
yaklaşık olarak 1 000 000 000 bayt değerindedir.
60
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Sabit disk sürücüsü kapasitesinden ya da iletişim düzeyinden söz edilirken, MB 1 000 000
bayt, GB ise 1 000 000 000 bayt değerindedir. Kullanıcının erişebileceği toplam kapasite,
işletim ortamlarına göre değişebilir.
Sabit disk sürücüsü iç kapasite üst sınırı için, standart sabit disk sürücülerinin yerine ve tüm
sabit disk sürücüsü bölmelerine, IBM tarafından desteklenen yürürlükteki en geniş sürücülerin
takıldığı varsayılır.
Maksimum bellek, standart belleğin isteğe bağlı bellek modülüyle değiştirilmesini
gerektirebilir.
IBM, ticarilik ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni garantiler de dahil, ancak bunlarla
sınırlı olmaksızın ServerProven özelliğine sahip IBM dışı ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak
hiçbir beyanda bulunmaz veya hiçbir garanti vermez. Bu ürünler ve bu ürünlere ilişkin garanti
yalnızca üçüncü taraflar tarafından sunulur.
IBM, IBM dışı ürünlerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya hiçbir garanti vermez.
IBM dışı ürünlere ilişkin destek (varsa), IBM tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından
sağlanır.
Bazı yazılımlar, perakende sürümünden (varsa) farklı olabilir ve kullanıcı elkitaplarını ya da
tüm program işlevselliğini içermeyebilir.
Uyarı: 2 Haziran 1991 tarihli GNU General Public License (GPL), Sürüm 2 uyarınca, RLM
Sabit Yazılımı'nın GPL kapsamında olan ilgili kaynak kodu kısımları için kaynak kodunun
makine tarafından okunabilir eksiksiz bir kopyası ftp://ftp.netapp.com/frm-ntap/opensource/
adresinden bulunabilir.
Elektronik yayılım bildirimi
Bu bölümde, ABD'de ve diğer ülkelerdeki elektronik yayılım bildirimleri bulunur.
FCC Bildirimi
Burada, FCC bildirimi açıklanır.
Bu donatı sınanmış ve FCC kurallarının 15. bölümünde belirtilen Sınıf A sayısal aygıt
sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıt bir iş ortamında kurulduğunda
diğer aygıtlarla etkileşiminden doğabilecek zarara karşı koruma sağlama amacıyla
tasarlanmıştır. Bu donatı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge
elkitabına uygun biçimde kurulup kullanılmazsa, radyo dalgalarında parazite yol açabilir. Bu
donatının evlerin bulunduğu bir alanda çalıştırılmasının zararlı etkilerinin olması durumunda,
kullanıcı doğacak zararları kendisi karşılayacaktır.
FCC yayma sınırlarına uymak için doğru biçimde topraklanmış korumalı kablolar ve
bağlaçlar kullanılmalıdır. IBM, önerilen kablo ve bağlaçların kullanılmamasından ya da
donatıda onaylanmayan değişiklikler yapılmasından kaynaklanan radyo veya televizyon
parazitleri için sorumluluk kabul etmez. Onaylanmayan değişiklikler, kullanıcının donatıyı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi şu iki koşula bağlıdır: (1) aygıt
zararlı etkileşime neden olmamalıdır; (2) aygıt, istenmeyen çalışma koşullarına neden olan
etkileşimler de içinde olmak üzere her türlü etkileşimi kabul eder.
Özel Notlar
61
Industry Canada Uyum Bildirimi
Bu Sınıf A sayısal aygıtı Canadian ICES-003 standardıyla uyumludur.
Cet appareil numérique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.
Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi
Uyarı: Bu bir Sınıf A ürünüdür. Bu ürünün ev ortamına kurulması, radyo parazitlerine yol
açabilir. Bu durumda, kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekir.
Avrupa Birliği Elektromanyetik Uyum Bildirimi
Bu ürün, Avrupa Birliği'ne (EU) üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla
ilgili yasal düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC numaralı AB Konseyi
yönetmeliğinde belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur. IBM, koruma gereklilikleri
konusunda, IBM dışı aksam kartlarının uydurulması da içinde olmak üzere, önerilmeyen
herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu
kabul etmez.
Uyarı: Bu bir EN 55022 Sınıf A ürünüdür. Bu ürünün ev ortamına kurulması, radyo
parazitlerine yol açabilir. Bu durumda, kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekir.
Sorumlu Üretici:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900
Avrupa Topluluğu iletişim bilgileri:
IBM
Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen,
Almanya
Telefon No.: +49 7032 15-2941
E-posta adresi: [email protected]
Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi
Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu
installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel
angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der
Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM
gesteckt/eingebaut werden.
EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
62
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Mabnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."
Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten
Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten (EMVG)." Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der
Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für
Geräte der Klasse A
Dieses Gerät ist berechtigt, in übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.
Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New
Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900
Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen,
Almanya
Telefon No.: +49 7032 15-2941
E-posta adresi: [email protected]
Generelle Informationen:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.
Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Bildirimi
Özel Notlar
63
Tayvan Sınıf A Bildirimi
Tayvan İletişim Bilgileri
Bu konuda, Tayvan'a ilişkin ürün hizmeti iletişim bilgileri bulunur.
f2c00790
IBM Tayvan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri:
IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayvan
Telefon Numarası: 0800-016-888
Japonya VCCI Sınıf A Bildirimi
Burada, Japonya VCCI bildirimi açıklanır.
JEITA Bildirimi
jjieta1
Burada, her faz için 20 A'dan az ya da 20 A'ya eşit güçteki ürünler için hazırlanan JEITA
bildirimi açıklanır.
Burada, her faz için 20 A'dan fazla güçteki ürünler için hazırlanan JEITA bildirimi açıklanır.
64
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
jjieta2
KCC Sınıf A Bildirimi
Burada, KCC bildirimi açıklanır.
Rusya Sınıf A Bildirimi
rusemi
Burada, Rusya EMI bildirimi açıklanır.
Güç kabloları
Güvenliğiniz için IBM tarafından, bu IBM ürünüyle kullanılmak üzere topraklanmış bağlantı
fişiyle birlikte bir güç kablosu sağlanır. Elektrik çarpmalarını önlemek için güç kablosunu ve
fişi, doğru olarak topraklanmış bir prizle kullanın.
ABD ve Kanada'da kullanılan IBM güç kabloları UL (Underwriter's Laboratories) listelerinde
yer alır ve CSA (Canadian Standards Association) tarafından onaylanmıştır.
115 voltta çalışmak üzere tasarlanmış birimler için UL listelerinde yer alan ve CSA tarafından
onaylanmış bir kablo takımı kullanın. Bu kablo takımının özellikleri şöyledir: En fazla 15 ft
uzunlukta, en az 18 AWG, SVT ya da SJT tipi, üç iletici kablo ve 15 amperlik, 125 voltluk,
paralel iletkenli, topraklı bağlantı fişi.
230 voltta (ABD) çalışmak üzere tasarlanmış birimler için UL listelerinde yer alan ve CSA
tarafından onaylanmış bir kablo takımı kullanın. Bu kablo takımının özellikleri şöyledir: en
fazla 15 ft uzunlukta, en az 18 AWG, SVT ya da SJT tipi, üç iletici kablo ve 15 amperlik, 250
voltluk, seri iletkenli, topraklı bağlantı fişi.
230 voltta (ABD dışında) çalışmak üzere tasarlanmış birimler için: Topraklanmış bağlantı fişi
olan bir kablo takımı kullanın. Kablonun, donatının kurulacağı ülkede uygulanan uygun
güvenlik onaylarını almış olması gerekir.
Özel Notlar
65
Belirli bir ülkeye ya da bölge için üretilen IBM güç kabloları, genellikle yalnızca sözü edilen
ülkede ya da bölgede bulunur.
66
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Dizin
A
AC güç kablosu uzunluğu
ağ geçidi, tanımlı xxi
55
B
belgeler
geliştirme xxiii
bu belge hakkında
görüşlerinizi gönderme
disk sürücüleri (devamı var)
takma 50
donanım hizmeti ve desteği xxi
düzeltme
SAS kabloları 44
E
xxiii
Ç
çıkarma
disk sürücüleri 49
güç kaynakları 53
IOM'ler 50
D
değiştirme
arızalı SAS kabloları 44
Çok yollu bir HA'da SAS kabloları 46
disk sürücüleri 48
güç kaynakları 53
IOM'ler 50
SAS kabloları 44
Tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) sistemde SAS kabloları 46
Tek denetleyicili karışık yollu bir sistemde SAS kabloları 47
Tek denetleyicili tek yollu bir sistemde SAS kabloları 47
depolama genişletme birimi
tanıtıcı 8
depolama genişletme birimini çalışırken ekleme
gereksinimler 23
SES hata iletileri 23
var olan bir SAS HBA'ya 29
var olan yığına 27
depolama genişletme birimleri
30 saniye kuralı 8
çalışırken ekleme 23
çalışırken ekleme gereksinimleri 23
donanıma genel bakış 1
eklenti 8
SES çalışırken ekleme hata iletileri 23
tanıtıcıyı değiştirme 21
yapılandırılan sistemlerde 8
yeni sistem kuruluşunda kurma 19
yinelenen tanıtıcılar 8, 9
dikkat notları v
tanım v
disk bölmesi numaralandırma 7
disk denetleme ünitesi, tanımlı xxi
disk_fw_update 35
disk sürücüleri
çalışırken değiştirme 48
değiştirme 48
değiştirme nedenleri 48
desteklenen 7, 9
SES hata iletileri 38
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
elektrik gereksinimleri
SAS sürücüleri 11
SATA sürücüleri 12
etiketler, güvenlik v
F
fiber optik kablo
kullanma ix
fikri mülkiyet 59
FRU/CRU listesi
aksam kodları 57
G
görüşler
gönderme xxiii
görüşlerinizi gönderme xxiii
güç kabloları 65
aksam kodları 57
güç kaynakları
değiştirme 53
değiştirme kuralları 53
depolama genişletme biriminden çıkarma 53
depolama genişletme birimine takma 54
ışıkları yorumlama 41
ışıkların yerleri 41
sayısı 40
yer 53
yönü 40
güvenlik
etiketler iii
lazer vi
özel notlar iii
raf vii
raf kuruluşu vii
rafın yerini değiştirme ix
güvenlik etiketleri v
H
hata iletileri
çalışırken eklenen depolama genişletme birimleri
disk sürücüsü 38
güç kaynağı 42
IOM 40
ön işletmen görüntü panosu 37
hedef kitle xix
23
67
I
O
IOM'ler
çalışırken değiştirme 50
değiştirme 50
ışıkları yorumlama 39
ışıkların yerleri 39
SES hata iletileri 40
yer 50
IOM'u çalışırken değiştirme 50
ışıklar
disk sürücüleri 37
güç kaynakları 40
IOM'ler 39
işletmen görüntü panosu 36
okuyucu geribildirimi
gönderme xxiii
optik kapı sonlandırıcıları
vi
Ö
ön işletmen görüntü panosu
depolama genişletme birimi tanıtıcısını değiştirme
SES hata iletileri 37
özel notlar
dikkat v
güvenlik iii
tehlike iii
tipler iii
uyarı v
İ
işletmen görüntü panosu
ışıkları yorumlama 36
P
patentler
59
K
kablolar
değiştirme 46
SAS değiştirme 44, 47
SAS düzeltme 44
SAS taşıma 44
kısıtlamalar, kullanım vi
komutlar
cf giveback 52
cf takeover 50
halt 51
sasadmin shelf 26
storage show disk -a 35
sysconfig -v 32
kullanım kısıtlamaları vi
kurallar
biçimlendirme xxiii
klavye xxiii
komut xxii
kuruluş
araçlar 18
disk sürücüleri 50
güç kaynakları 54
IOM'ler 50
raf vii
yeni sistem kuruluşları için yol haritası 18
yeni sistem kuruluşunda depolama genişletme birimleri
R
raf
30 saniye kuralı 8
eklenti 8
işletmen görüntü panosu ışıklarını yorumlama
tanıtıcı 8
yapılandırılan sistemlerde 8
yinelenen tanıtıcılar 8
raf güvenliği vii
raf kuruluşu vii
güvenlik vii
rafın yerini değiştirme
güvenlik ix
S
SAS kabloları
değiştirme 44, 46, 47
düzeltme 44
taşıma 44
sonlandırıcılar
optik kapılar vi
statik elektriğe duyarlı aygıtlar, kullanma 17
statik elektriğe duyarlı aygıtları tutma 17
19
T
L
lazer güvenliği vi
lisans
adres 59
web adresi 59
lisans, patentler 59
N
notlar, önemli
60
taşıma
SAS kabloları 44
tehlike notları iii
örnek iii
tanım iii
terminoloji xxi, 2
ticari markalar 60
U
uyarı notu
örnek v
tanım v
68
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
36
21
W
web siteleri, ilgili
xix
Y
yangın söndürme x
Yay ya da yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster sistemlerine ilişkin
FC/SAS köprüsü 9
yazılım
gerekli en düşük sürüm 7
yerleşik SAS kapısına 29
Dizin
69
70
IBM System Storage EXN3000 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
GC14-7081-10

Benzer belgeler