Sigmund Freud Üniversitesi Aşağıdaki vakitlerde kayıt

Transkript

Sigmund Freud Üniversitesi Aşağıdaki vakitlerde kayıt
Sigmund Freud Üniversitesi
Yeti kinler çin Uluslararas Klinik
Yönetici: Mag. Eva Pritz
Telefon: +43 1 798 69 00
E-posta: [email protected]
Schnirchgasse 9a 2.Kat
A-1030 Vienna
U3: Erdberg
A a daki vakitlerde kay t yapt rabilirsiniz:
Pazartesi’den Per embe’ye: 9’dan 6’ya kadar
Cuma: Saat 9’dan 3’e kadar
Psikoterapi seanslar ki isel olarak ayarlan r ve Pazartesi’den Cuma’ya sabah saat sekizden
ak am on’a kadar, Cumartesi günleri saat sabah sekizden ö le üç’e kadar gerçekle tirilir.
Sigmund Freud Universitesi Psikoterapi klini ini ziyaret edip tavsiye, yard m, zihinsel ve
duygusal problemlerine yada sorular na cevap arayan herkes terapi sürecini aç klayacak olan
psikoterapistlerle görü me imkian yakalayacakt r.
Klini imiz a a daki terapi methodlar da dahil olmak üzere bir çok çe it terapi
sunmaktad r:
Ki isel Terapi
Gurup Terapisi
Çift Terapisi
Aile Terapisi
K sa-dönem Terapi
Uzun-dönem Terapi
Terapi farkl dillerde sunulabilmektedir.
Klini imizde ki terapistler bir çok farkl terapi metodunu temsil eden tecrübeli terapistlerdir.
A a daki rahats zl klar ve temalarla ilgileniyoruz: Ankisiyetiye, depresyon, pisikosomatik
rahats zl klar, ba ml l klar, zorlama, sald rganl k, cinsellik, yabanc la ma duygusu, varolu sal
krizler, kendini ke fetme, e çat malar , aile anla mazl klar , okul kayg s , çocuk yeti tirme ile
ilgili sorular, ebeveynler ile ilgili problemler, ya lanma.
Ücret
Terapi ücreti seans ba na 75 avroya kadar olabilmekte ve gelire göre belirlenmektedir.
Psikoterapi Poliklini i - Bilgileri
Schnirchgasse 9a
2. Kat
A-1030 Wien
Telefon +43 1 79 89 400
E-posta: [email protected]
Klinik / Kay t:
Klinik kay t saatleri:
(Kay t & Telefonla sorgulama)
Pzt. - Prs. : Saat 09:00'dan 18:00'e kadar
Cuma: Saat 09:00'dan 15:00'e kadar

Benzer belgeler