Direkt-TR 3/06 Kopie.indd

Yorumlar

Transkript

Direkt-TR 3/06 Kopie.indd
direkt
Ein Informationsblatt von migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ • 4020 Linz, Humboldtstraße 49/1
Tel. 0732/66 73 63 • Fax: 0732/66 73 63 -66 • e-mail: [email protected] • www.migration.at • Nr. 3/2006 • Jahrgang 12
K∑RL∑ SEÇ∑M KAMPANYASI
1.Ekim Parlamento seçiminde ∂rkç∂, yabanc∂ düµman∂ ve d∂µlay∂c∂ plakatlarla, sözlerle ve
tart∂µmalarda kulland∂π∂ ifadelerle ilticac∂lara ve göçmelere karµ∂ k∂µk∂rtma yüzünden H.C.
Strache und Peter Westenthaler aleyhine suç duyurusunda bulunuldu.
Hararetli 2006 parlamento seçimi
bitti. Seçimin tesirleri ve izleri daha
geçmedi. Bu seçim sadece beklenmedik seçim sonuçlar∂ yüzünden deπil bilakis özellikle ∂rkç∂ ve
insan∂ aµaπ∂layac∂ seçim mücadesi
µeklinden dolay∂ oldukça f∂rt∂nal∂
geçti. Tekrar ilticac∂lar ve göçmen
kökenli insanlar günah keçileri yerine konulmak zorundayd∂lar. (Günah
keçisi için sayfa üçe bak)
Seçim kampanyas∂n∂n siyasi
tart∂µmalar∂n yap∂ld∂π∂ bir zaman
olduπu hepimizin bildiπi µeydir.
Çoπulcu bir toplumda elbette
tart∂µmal∂ konular da tart∂µ∂labilinir.
Fakat demokrsi ad∂na olmamas∂ gereken insanlar∂ aµaπ∂lay∂c∂, k∂µk∂rt∂c∂
veya da d∂µlay∂c∂ tart∂µmalar∂n
olmamas∂d∂r.
Yalan söylentiler ve içeriπi doπru
olmayan tart∂µmalar yüzünden
insanlar∂n karalanmas∂na ve dinlerin
aµaπ∂lanmas∂na varacak kadar ileri
gidilmemelidir.
Buna uymayan yasal hükümleri
ihlal eder. Bu FPÖ ve BZÖ de de
böyleydi.
Diπer avrupa ülkelerine karµ∂
Avusturya´da yetkili savc∂lar hiç
suç duyurusu yapmad∂lar. Bundan
dolay∂ yedi gœçmen kuruluµu bunun
yan∂nda çat∂ örgütü „ARGE Göç
men Kuruluµlar∂„ savc∂l∂π∂ hareke
te geçirdiler ve H. C Stracher ve P.
Göçmen Dernekleri temsilcileri Graz´da düzenlenmiµ olan bas∂n toplant∂s∂nda
Westenthaler aleyhine suç duyurusu
yapt∂lar. Suç duyurusunun niteliπi:
K∂µk∂rtma, yalan ve huzursuz edici söylentileri yayma ve tan∂nan bir
dini aµaπ∂lama .
Peter Westenthaler „Grazer Woche"
gazetisinde µunu söyledi: „Avusturya ´da her ikinci ilticac∂ kriminel
oluyor". Gerçeπi öπrenmek için resmi statistiklere sadece bir göz atmas∂
yeterli olurdu.
Strache de „∑slam yerine ülkene dön„
plakat∂ nedeniyle suçland∂. Söylemler ve plakatlar nedeniyle ceza
yasas∂n∂n 188, 283 ve 276 maddelere göre olay∂n unsurlar∂ uluµmuµtur.
Konuyla ilgili olgular∂n sunumunun savc∂l∂π∂ cezai kovuµturma
incelemesi için harekete geçirip
geçirmeyeceπi µimdi beklenmesi
gerekiyor.
Diπer ülkeler ve
diπer gelenekler
Diπer avrupa ülkelerinde ∂rkç∂
d∂µlamalarla toplumsal siyasi ve
hukuki koµullar aracl∂∂π∂yla daha
etkin mücadele ediliyor. Örneπin
Ingiltere´de ve Hollanda´da ∂rkç∂
d∂µlamalarla mücadele eden, etnik
eµit µans∂ zorlayan ve bunun için
yasal s∂n∂r∂ gözetleyen ve ilerleten özel daireler ve komisyonlar
vard∂r. Onlar∂n çal∂µmas∂ sayesinde
poltikac∂lar da k∂µk∂rtma yüzünden
yarg∂land∂lar. Devlete baπl∂ olmayan
bu kurumlar devlet taraf∂ndan finanse edilirler ve ∂rkc∂ d∂µlamalar∂n
maπdurlar∂n∂ savunurlar.
Göçmenlere ve ilticac∂lara karµ∂
tahrikler demokratik bir toplumda
siyasi proπram yap∂lmamal∂d∂r.
direkt
1
BUD∑ZM
„Halklar∂n ve dünya dinlerinin gelenekleri”. yaz∂ dizisinden
Buddha dünyan∂n nas∂l iµlediπini aç∂klar - neyin gerçek nihai, neyin belirlenmiµ olduπunu
Bu anlay∂µ kal∂c∂ mutluluπun yaµanmas∂n∂ mümkün k∂lar.
Budizm öπretisi Gautama Siddhartha, Buddha da („ayd∂nlanm∂µ“)
denilen tarihsel bir µahsiyete dayan∂r.
O seçilmiµ kral babas∂n∂n taht∂n∂n
mirasc∂s∂yd∂. O budizm öπretisinin
kurucusu say∂l∂r. Merkez asyada budizmin yay∂l∂m yönü deπiµti.
Himalyalar∂n kuzeyinden geçerek
çine uzanmak için yönünü doπuya
çevirdi. ∑lk kontak ilk yüz y∂la kadar dayan∂r fakat çin budizmi geçek
anlam∂na ilk olarak 2. ve 3. ncü yüz
y∂lda ulaµt∂.
Ölüm ve yeniden doπma
Budizmde kendi vücudu olmad∂π∂
bilakis buna sahip bulunulduπu bilgisi hakimdir ve mümkün olduπunca
onu bir alet gibi kullan∂lmas∂ gerektiπi
Kendisi olarak yaµay∂p görülen µeyin
asl∂nda tahrip edilemeyen ve bilincin
s∂n∂rs∂z elektriπinden baµka bir µey
deπildir.
Belirli bir zamandan sonra zihindeki bilinç alt∂ izlenimler sayesinde
yeni bir vücutla birleµmek için ölüm
Ayd∂nlanmaman∂n aµamas∂ o halde
normal her günkü bilinç de „bilmemezlik„ olarak belirtilir.
Dünyevi ac∂yla yak∂ndan baπl∂ olan
dogma dünyevi sonsuzluπun bir bilgisidir. Sonu süre deπil fani ifade
eder. Her µey eninde sonunda yok
oluµa mahkum edildiπinden dünyevi
µeylere sar∂lmak hayat olarak gösterilir.
Budizm ve diπer dinler
Diπer dinler budizm görüµüne göre
asl∂nda direk olarak ayd∂nlatman∂n
patikas∂na götürmez fakat budizmle
eµ deπerde olan deπerleri yayabilirler. Bilmiyenleri ad∂m ad∂m onun
öπretisine al∂µt∂rmak için hatta onlar
bir Buddha´n∂n plan∂na uyabilirler.
Budizmi redetmeyen dinler bundan
dolay∂ yanl∂µ yollar olarak deπil sapa
yollar olarak yorumlan∂rlar.
Buddha ölümünden önce kendi yerine hiç kimseyi koymad∂ bilakis müritlerine söyledi öπreti onlar∂n ustas∂
olsun.
Bir Buddha kendi gücünden akl∂n∂n
temizliπine ve
mükemmelliπe
ulaµan ve bununla bütün potansiyelininin s∂n∂rs∂z bir aç∂l∂m∂n∂ eden bir
varl∂kt∂r. Mükemmel bilgelik ve sonsuz, bununla beraber bütün canl∂larla
mesafeli, duygu. O saπl∂π∂nda Nirvanay∂ gerçekleµtirdi ve böylece budizm inanc∂na göre yeniden doπuµun
dolan∂m∂na baπlanmad∂. Nirvana
bütün beklentilerin ve arzu edilen
oluµumlar∂n adeta üstünden gelindiπi
ve sakinleµtirildiπi vaziyetsizliπin
bir durumudur.
Asl∂nda onun sadece hayalinden
bahsedilemez çünkü bunu elde etme
tabiattand∂r ve „okyanus gibi derin
ve anlaµ∂lmas∂ imkans∂z s∂r„ d∂r.
direkt
2
an∂nda bilinç ölen vücüdu terkeder.
Bundan dolay∂ bir budist için ölmek
en sonuçta „elbise deπiµtirmek“ gibi
ayn∂d∂r.
Budist temel dogmalar
Teker teker gelenekler içinde
farkl∂l∂klara baπl∂ olmadan bütün
yönlerde geçerliliπi olan budizmin
kesin temel anlay∂µlar∂ vard∂r: Bütün
dünyevi varl∂π∂ ac∂ya var∂r ve Buddha ´n∂n hakikate bak∂µ∂ ac∂dan kurtulmaya götürür.
Bu budizm temel dogmas∂ geleneksel olarak dört asilzade ve sekiz izli
patikan∂n hakikatleri µeklinde ifade
edilir.
Öπretinin
yorumu
üzerindeki
kesiµler ve ustan∂n emirlerine nifak
sokulduπundan, deπiµik istikametler
oluµtu.
Budizmin baz∂ okullar∂ ayd∂nlamay∂
veya Nirvanaya giriµi çok yeni
doπuµlardan sonra keµiµ olarak
mümkün sayd∂π∂ndan, bu yaµamda
ayd∂nlamaya ulaµmaya çal∂µan diπer
okullar ortaya ç∂karlar.
Bu hedefe ulaµman∂n metotlar∂
asl∂nda çok farkl∂d∂r ve teker teker budizm okullar∂ aras∂nda ana
farkl∂l∂klar∂
ifade ederler. Keza
diπer dinlerin tanr∂lar∂n∂n varl∂π∂ inkar edilmez.
Halbuki
tanr∂larda
doπum
dolan∂m∂nda tutulmuµlard∂r. Tanr∂ olmak tekrar doπman∂n mümkün olan
µeklidir. Her µeyden önce dünyevi
tanr∂lar∂ bu µekilde tasarland∂lar (onlar s∂kça budizmin koruyucu iµlevini
al∂rlar)
li belge ve fotoπrafl∂ resmi kimlik.
Belgelerin sadece fotokopisi kabul
edilir. Verilen orjinal belgeler geri
iade edilmez.
verstehen.komm!
Kültürler aras∂ iletiµim yollar∂
Sosyal ihtiyaç sahiplerine
yakacak yard∂m∂
∑kametgah∂ Linz´de olan (diπer
Gemeinde´ler için daha sonra karar
verilecek) sosyal ihtiyaç sahibi
kiµilere 176 oyroluk bir yakacak
yard∂m∂ verilir. Tatbik edilen sosyal yard∂m limiti üzerinden 36 oyro
daha fazla bir gelire sahip deπinilse
sosyal ihtiyaçl∂k var say∂l∂r.
Yakacak yard∂m∂ ekim baµ∂ndan
µubat sonuna kadar yeni belediye
binas∂nda baµvuru formuyla istenilebilinir. Beraberinizde götürmeniz
gereken belgeler :
Evde birlikte oturan bütün kiµilerin
kazanç belgeleri, kira yard∂m∂
al∂nd∂π∂na dair karar, kira ile ilgi-
Günah keçisinin
tarihçesi
migrare Kas∂m 2006 da "anlama
gel" (verstehen.komm) proje çercevesinde Avusturyal∂lar ve göçmenler aras∂nda iletiµimi daha iyi yapma
amac∂yla iki seminer yap∂yor.
1.Avusturya´daki gœçmen kad∂nlar
2.Avusturyadaki göçmen gençler
Daha ayr∂nt∂l∂ bilgileri Gabriella
Kovacs
(Tel.: 0732/667363-26, E-Mail: [email protected]) veya
http://www.migration.at den alabilirsiniz.
"Avusturyal∂laµt∂ran"
Ocak 2006 da yeni yabanc∂lar paketi yürürlüπe girdi. Herµeyden önce
iltica yasas∂, yabanc∂ polis yasas∂
ve yerleµim ve oturum yasas∂
kara keçinin kafas∂na el koyarak keçiye
devredildi. Keçi çöle sürülmesiyle günahlar da onunlala birlikte kovuldular.
Günah keçisi olarak hatalar∂n,
baµar∂∂zl∂klar∂n veya baµka ihtilaflar∂n
suçu kendisine yüklenen bir insan olarak belirtilir. Bunda gerçekten suçun
rolü yoktur. Kavram tevratta günah
aff∂ günü anlat∂s∂na at∂fta bulunur.
Jahudi inan∂µ∂nda israil halk∂n∂n günahlar∂ üst papaz arac∂l∂π∂yla tan∂t∂ld∂
ve sembolik olarak haz∂r bulunan
Günah keçisi olarak hatalar∂n,
baµar∂s∂zl∂klar∂n veya ihtilaflar∂n suçu
kendisine yüklenen bir insan olarak
tan∂mlan∂r. Suçun bunda bir rolü yoktur. Günah kiçisinin sosyal rolü bütün
bir insan grubuna da yüklenebilinir. Sigmund Freund ún bir teorisine göre böylece ön yarπ∂lar∂n oluµumu aç∂klan∂r:
Kendi bir grubunun birlikteliπini
aπ∂rlaµt∂r∂ld∂. Bu yeni vatandaµl∂k
yasas∂yla (Mart 2006) baµka bir
sürü insan haklar∂ kötüleµmeleri ve
aπ∂rlaµt∂rmalar yasallaµt∂r∂ld∂.
Yeni yasa devlete baπl∂ olmayan
önemli sivil toplum kuruluµlar ∂
(NGOs) taraf∂ndan rededildi. Bu
yüzden migrare, Volkshilfe OÖ ve
Land der Menschen yeni bir internet sitesi açt∂lar.
Bu sitede bu kuruluµlar yeni
yabanc∂lar yasas∂na karµ∂ sadece
tav∂r alm∂yorlar bilakis bu sitede
baµvuru ve Avusturya vatandaµl∂π∂
al∂nmas∂ için detayl∂ bilgiler
vard∂r. Bu sitedeki onliene oyunu
vatandaµl∂k testi doldurman∂za
ve vatandaµl∂π∂ almak bireysel yasal koµullar∂ yerine getirip
getirilmediπini özellikle gerekli bilgiye sahip olunup olumad∂π∂
imkan∂n∂ sunar.
Bu online testi 23 Mart 2006 dan
beri yürürlüπe giren Avusturya
vatandaµl∂π∂n∂ elde etme yasalar∂na
uygundur.
www.oestereichermacher.at
www.staatsbuergerschaftstest.at
korumak için bir grupta bezginlik
sayesinde ortaya ç∂kan hiddetler d∂µ
bir grup üzerine y∂k∂l∂r. Kendi ülkesinde belirli soysal, ∂rki veya siyasi az∂nl∂klar∂ veya d∂µ düµmanlar∂
da güncel kriz belirtileri için günah keçisi yapmak için veya yeterli
olmayan kendi veya kaybolan yasal
onay∂ndan dikkatleri baµka bir tarafa çekmek için bu iktidar güçü elinde bulunan bir elitin yayd∂π∂ idoloji
sayesinde olur ve bir amacla bilinçli
düµman geliµtirilir.
!Mayet „direkt“ in ücretsiz olarak adresinize
gönderilmesini istiyorsan∂z, yandaki kuponu
okunakl∂ ve eksiksiz doldurarak gönderiniz
✂
❒ Evet, ben „direkt“ in ücretsiz olarak
adresime gönderilesini istiyorum.
„direkt“ i aµaπ∂daki dilde istiyorum
(uygun olan∂ iµaretleyiniz)
❒ Almança ❒ Türkçe
❒ Boµnakca, H∂rvatça, S∂rpça
∑sim.......................................................................
Adres....................................................................
...............
..........................................................
Lütfen
€ 0,75 pul
yap∂µt∂r∂n∂z
„direkt“
migrare
Zentrum für MigrantInnen OÖ
Humboldtstraße 49/1
4020 Linz
direkt
3
YEN∑ B∑R DANIΩMANLIK H∑ZMET∑ DAHA
migrare – Yukar∂ Avusturya Göçmenler Merkezi ve Ωiddete karµ∂ Koruma Merkezi / Aile
∑çi Ωiddete Müdahale Bürosu Ekim baµ∂ndan beri migrare aile içi µiddet maπdurlar∂ için
dan∂µma ve destek hizmeti sunuyorlar
Ωiddeti koruma merkezinin bir bayan
dan∂µman∂ her ay∂n ilk pazartesi
günü saat 16:00 dan 18:00 e kadar
aile µiddeti ile ilgili sorulara cevap
vermek bu konuda yard∂m sunmak
için migrare ´de dir.
●
∑htiyaç
halinde
migrare
dan∂µmanlar∂ndan bir bayan / bir
erkek tercüman dil sorununda haz∂r
bulunacakt∂r.
Bu dan∂µmanl∂k hizmeti aile içi
µiddet maπdurlar∂na sunulur ve
aµaπ∂daki hizmetleri kapsar.
●
Koruma ve güvenliπin art∂r∂lmas∂
için yard∂m
●
●
Evden uzaklaµt∂rma, ihbar
veya bir zorban∂n tutuklanmas∂ veya güvenlik güçleri
taraf∂ndan yap∂lan kavgan∂n
yat∂µt∂r∂lmas∂ndan sonra bilgilendirme ve destek
Hukuki ve psiko sosyal davaya
eµlik etme
● Diπer hukuki ad∂mlar hakk∂nda
dan∂µma
● Resmi makamlarla olan kontaklarda destek
● Diπer kuruluµlara sevketme
Takip edilmede / gözetlenme de
dan∂µma
Sosyal dan∂µmanlar ve hukukçulardan oluµan dan∂µmanlar tak∂m∂
anlat∂lanlar hakk∂nda suskun kalmakla mükellefdirler ve bütün sorular∂ gizli deπerlendirirler.
Zaman: Her ay∂n 1 nci pazartesi
günü, saat 16:00-18:00 aras∂
Yer: migrare -Yukar∂ Avusturya
Göçmenler Merkezi, Humboldtstaße 49/1, 4020 Linz
D∑KKAT : Randevu alma zorunludur. migrare dan∂µmanlar∂ndan randevu al∂n∂z lütfen
Telefon: 070 / 66 73 63
TAK∑P ED∑LMEYE / GÖZETLEMEYE KARΩI YASA
1 Temmuz 2006 den itibaren takip edilmeye/gözetmeye karµ∂ yasa yürürlüktedir. Gözetleme huhuka ayk∂r∂ ∂srarl∂ takip etme ve bir insan∂n yaµam tarz∂n∂ makul olmayan bir µekilde
k∂s∂tlama d∂r.
Israrl∂ takip etmek yasada aµaπ∂daki
hareket tarz∂yla daha yak∂ndan tarif edilir.
● Bir kiµi uzun süre maπdurun
yak∂n∂na giderse örneπin; evinin önünde veya iµ yerinin önünde pusuya yatmak. Fakat al∂µveriµ
pazar∂nda istenmiyen bir karµ∂laµma
buna girmez.
● Bir kiµi maπdura olan kontaπ∂n∂
telefon iletiµimi üzerinden, diπer
iletiµim araçlar∂ üzerinden veya
üçüncü bir kiµi üzerinden kurarsa,
örneπin ; telefonlar, SMS mesajlar∂,
elektronik posta yoluyla mesajlar,
mektuplar ,posta gönderileri
ÖGB-Info Nr. 7/2006 ZlNr: GZ02Z033978M
P. b. b. Verlagspostamt 4020
Medieninhaber und Herausgeber:
ÖGB Landesorganisation OÖ
Redaktion, Layout und
für den Inhalt verantwortlich:
migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ,
Humboldtstraße 49/1, 4020 Linz
DVR Nr. 2110444, ZVR: 825566226
türkisch
direkt
4
● Maπdurun kimlik bilgilerini kulla-
narak yap∂lan mal sipariµleri veya
hizmetler, örneπin; gazetelere yanl∂µ
ilan verilirse veya maπdurun ad∂na
mal sipariµleri verilirse.
● Bir kiµi µahsi bilgileri kullanarak
üçüncü bir kiµiyi kontak kurmaya
teµvik ederse. Zanl∂ cinsel hizmet
verme teklifiyle kontak ilan∂ verirse ve orada maπdururun telefon
numaras∂n∂ yazarsa bu da suçtur.
Maπdur art∂k çekinmeden telefonlara
ç∂kam∂yorsa, telefon numaralar∂n∂ ve
ekektronik posta adreslerini deπiµtirmek
zorunda kal∂yorsa maπdur evinden
ç∂kmaya veya belirli yerlere gitmeye
cesaret edemiyorsa bu durumda bir
kiµinin yaµam tarz∂n∂n makul olmayan
µekilde k∂s∂tlamadan söz edilir.
Yeni takip edilmeye / gözetlenmeye
karµ∂ yasa sayesinde kat∂ ve detayl∂ olarak takip edilmeyi ceza huhuki olarak
takip etme mümkünkür. Daha öncelerine karµ∂ suçlular∂ ceza Hukuku ile
takip etmek için yaralaman∂n, tehlikeli
tehtitin olmamas∂ ve buna benzer suç
unsurunun bulunmas∂ gerekmiyor.
Kim bir kiµiyi yasalara ayk∂r∂ olarak
∂srarl∂ takip ederse, yukar∂da say∂lan
hareketleri uzun bir süre sürdürürse ve
maπdur bu sayede yaµay∂µ∂nda uygun
düµmiyen bir µekilde engellenirse,
cezaland∂r∂l∂r. Ceza tehlikesi bir seneye
kadar hapis cezas∂d∂r bu tehlikeli tehdite eµ deπerdedir.

Benzer belgeler

direkt 1 / 2003 TR

direkt 1 / 2003 TR ❒ Evet, ben „direkt“ in ücretsiz olarak adresime gönderilesini istiyorum. „direkt“ i aµaπ∂daki dilde istiyorum (uygun olan∂ iµaretleyiniz) ❒ Almança ❒ Türkçe ❒ Boµnakca, H∂rvatça, S∂rpça ∑sim.........

Detaylı