22 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine

Transkript

22 - JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine
Godina XVII/IX
Ponedjeqak, 25. 3. 2013. godine
1 - JANAB
11 - JANAB
12 - JANAB
13 - JANAB
2 - JANAB
21 - JANAB
22 - JANAB
23 - JANAB
24 - JANAB
3 - JANAB
31 - JANAB
32 - JANAB
33 - JANAB
4 - JANAB
41 - JANAB
5 - JANAB
51 - JANAB
52 - JANAB
53 - JANAB
6 - JANAB
61 - JANAB
62 - JANAB
63 - JANAB
7 - JANAB
71 - JANAB
72 - JANAB
73 - JANAB
8 - JANAB
81 - JANAB
82 - JANAB
83 - JANAB
84 - JANAB
9 - JANAB
91 - JANAB
10 - JANAB
101 - JANAB
102 - JANAB
Broj/Broj
22
Godina XVII/IX
Ponedjeljak, 25. 3. 2013. godine
OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.)
Obavje{tewe o otvorenom postupku za nabavku roba
Obavje{tewe o otvorenom postupku za obavqawe usluga
Obavje{tewe o otvorenom postupku za izvr{ewe radova
OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c)
Obavje{tewe o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba
Obavje{tewe o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavqawe usluga
Obavje{tewe o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{ewe radova
Obavje{tewe o ograni~enom ubrzanom postupku
PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVQIVAWEM OBAVJE[TEWA O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i
~lan 30. stav 1.)
Obavje{tewe o pregovara~kom postupku za nabavku roba
Obavje{tewe o pregovara~kom postupku za obavqawe usluga
Obavje{tewe o pregovara~kom postupku za izvr{ewe radova
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[EWA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST
PROSTORNOG URE\EWA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA
Obavje{tewe o konkursu za izradu idejnog rje{ewa
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.)
Obavje{tewe o dodjeli ugovora za nabavku roba
Obavje{tewe o dodjeli ugovora za obavqawe usluga
Obavje{tewe o dodjeli ugovora za izvr{ewe radova
DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
Dodatna objava poziva za nabavku roba
Dodatna objava poziva za obavqawe usluga
Dodatna objava poziva za izvr{ewe radova
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.)
Objava obavje{tewa za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti
Objava obavje{tewa za dodjelu ugovora za obavqawe usluga ispod doma}ih vrijednosti
Objava obavje{tewa za dodjelu ugovora za izvr{ewe radova ispod doma}ih vrijednosti
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKQU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.)
Obavje{tewe o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe
Obavje{tewe o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijewaju
Obavje{tewe o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avawu
Obavje{tewe o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine
OBAVJE[TEWE O OTKAZIVAWU-PONI[TEWU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.)
Obavje{tewe o otkazivawu postupka o dodjeli ugovora
OBAVJE[TEWE O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[WEWU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.)
Obavje{tewe o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije
Obavje{tewe o poja{wewu tenderske dokumentacije
Cijena oglasa - obavje{tewa o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH",
je:
1. Dostavqawe obavje{tewa off-line (dostavqawe oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no):
– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM
– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM
– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM
2. Dostavqawe obavje{tewa on-line (putem sistema GO procure):
– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM
– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM
– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM
Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM
U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%).
Tarifa se primjewuje od 1. 12. 2011. godine.
Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana.
Uplate se vr{e u KM.
Uplate se vr{e u korist ra~una:
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
UNICREDIT BANK DD
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO
HYPO ALPE ADRIA BANK AD BAWALUKA, FILIJALA BR^KO
ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III
160 200 00005746 51
338 320 22000052 11
161 000 00071700 57
552 000 00000017 12
Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III.
Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074
E-mail: [email protected] - [email protected] - [email protected]
Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
– OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeqka kao prilog
"Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu
ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om).
Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz naruxbenicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene
osobe ugovornog organa, dostavqaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima.
Obavje{tewa dostavqena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bi}e objavqena u ponedjeqak naredne
sedmice.
Tako zaprimqeni oglasi bi}e objavqeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeqak.
Svi oglasi primqeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke".
Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavawa fakture uz obavezni poziv na broj fakture.
OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004.
godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima
javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeqewe: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove:
722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d.
Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacioni broj: 4200226120002. - Poreski broj: 01071019. PDV broj: 200226120002.
Internet izdawe: http://www.sluzbenilist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Broj 22 - Strana 3
OGLASNIK JAVNE NABAVKE
5 - JANAB
52 - JANAB
MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU
[UMARSTVO I VODOPRIVREDU
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA
(po Obavje{tenju o nabavci broj 1-12-10694-10)
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo za poljoprivredu {umarstvo i
vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona
Kontakt osoba: Kova~ Zuhdija
Adresa: Ku~ukovi}a 2 Zenica
Po{tanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218335840003
Telefon: 032/200-260
Fax: 032/407-593
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
I.2.b na kantonalnom nivou
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izradi Ribarske osnove na podru~ju Zeni~ko-dobojskog
kantona
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada Ribarske osnove na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)
a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A
Organizacija: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u
Sarajevu
IDB/JIB: 4200091870006
Grad: Sarajevo
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I [email protected]/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA
Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 59.910,26 KM
Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 59.910,26 KM
Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a:
65.000,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA
08. 10. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Broj primljenih ponuda: 1
Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "[email protected]
GLASNIKU BiH"?
Da
(5-52-3978-13)
52 - JANAB
MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU
[UMARSTVO I VODOPRIVREDU
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA
(po Obavje{tenju o nabavci broj 1-12-6500-10)
USLUGE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Ministarstvo za poljoprivredu {umarstvo i
vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona
Kontakt osoba: Kova~ Zuhdija
Adresa: Ku~ukovi}a 2 Zenica
Po{tanski broj: 72000
Grad: Zenica
Identifikacioni broj: 4218335840003
Telefon: 032/200-260
Fax: 032/407-593
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)
I.2.a upravni organ
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge
II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI
SPORAZUM? (~lan 32. ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN
UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izradi karte upotrebne vrijednosti zemlji{ta na podru~ju
Zeni~ko-dobojskog kantona
II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izrada karte uptorebne vrijednosti zemlji{ta na podru~ju
Zeni~ko-dobojskog kantona
II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez
PDV-a)
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. VRSTE POSTUPKA
Otvoreni
III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)
a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A
Organizacija: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u
Sarajevu
IDB/JIB: 4200091870006
Grad: Sarajevo
IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE
PONUDE I [email protected]/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH
PONUDA
Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 159.427,44 KM
Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 159.427,44 KM
Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 200.000,00
KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA
24. 8. 2010. godine
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
Broj primljenih ponuda: 1
Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO
OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "[email protected]
GLASNIKU BiH"?
Da
(5-52-3979-13)
Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki
("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine).
Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi
iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05,
8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daqwem tekstu: Zakon), obavezni primjewivati u postupcima javnih nabavki, u
skladu sa odredbama Zakona.
Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje da va`i Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tewa o nabavci, o
dodjeli ugovora i poni{tewu postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05).
JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme
objavqenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH".
Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e da kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.2.
B.
B.1.
B.2.
B.3.
B.5.
B.4.
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
D.
E.
F.
OBAVJE[TEWE O NABAVCI
OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[EWA
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM
OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM
OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
DODATNO OBAVJE[TEWE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVQAWE PONUDA
OBAVJE[TEWE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVQIVAWE
ISPRAVKA OBAVJE[TEWA
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Broj 22 - Strana 5
A.1. - OBAVJE[TEWE O NABAVCI
JAVNA USTANOVA STOMATOLO[KI FAKULTET
SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-16/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ida Ramadanovi}
Adresa: Bolni~ka 4a, Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200542470007
Telefon: 033214249
Faks: 033443395
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sf.unsa.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatol{kog potro{nog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka stomatolo{kog potro{nog materijala
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
170.000,00 KM
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
170.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
6 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,
Dekanat-sala za sastanke na 4. spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju u
skladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanja
dobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 na
adresi kao pod I.1.
(M1-A-4030-13)
JP KOMUNALNO BR^KO DOO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 20-1-2-1-185/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO doo
Kontakt osoba: Vesna Vukovi}
Adresa: Studentska br.13
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600244130005
Telefon: 049216349
Faks: 049216349
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.komunalno.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 6
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 240.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga ~i{}enja objekata u vlasni{tvu JP "Komunalno
Br~ko"- PONOVLJENI POSTUPAK
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga ~i{}enja objekata u vlasni{tvu JP "Komunalno
Br~ko"- PONOVLJENI POSTUPAK
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Br~ko distrikt
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji treba
da sadr`i broj protokola: 02.07/3-03395/13, naziv predmetne
nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada
za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a mo`e se uplatiti na
`iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 552 025 151 534
6612(kod Hypo-Alpe-Adria Bank a.d.) uz poziv na - vrstu prihoda
659001, {ifra op{tine 099. Svrha uplate: Naknada za tend. dok.
02.07/3-03395/13
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Studentska 13, Br~ko distrikt, JP "Komunalno Br~ko"
d.o.o. - Upravna zgrada, sala za sastanke
(M1-A-4011-13)
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 21-1-1-1-299/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Valentina Radi{i}
Adresa: Marije Bursa} 7A
Po{tanski broj: 78000
Op}ina/Grad: Banja Luka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina,
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 3
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za VN i SN prekida~e i rastavlja~e proizvo|a~a
Energoinvesta i Kon~ara
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za VN i SN sukladno tro{kovnicima iz tenderske
dokumentacije
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Mjesto: Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, OP Mostar,
Blajbur{kih `rtava bb, 88 000 Mostar, Poslovna zgrada
Elektroprivrede HZ H-B na Rudniku, II kat soba 234
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani Ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531
pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju putem otvorenog
postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 23,40 KM
(dvadesettri i 40/100 KM) na `iro ra~un kod Ugovornog tijela kod
Raiffeisen bank d.d. Banja Luka broj ra~una: 1610450028020039
sa naznakom predmet nadmetanja.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH
a.d. Banja Luka, Banka BLBABA22 (UniCredit bank a.d. Banja
Luka,) Korespondentna banka BKAUATWW (Bank Austria CA
Vienna) ra~un IBAN: BA395511100034800325 u iznosu 12,00
(dvanaest) EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije".
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u poslovnom prostoru
Naru~itelja - Blajbur{kih `rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba
svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 sati uz prethodnu
najavu za tel.: 036/326-023 (024), a najkasnije do 17.04.2013.
godine uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: mr.sc.Valentina Radi{i}, dipl.oec.
Adresa: Blajbur{kih `rtava
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 036326024
Faks: 036316531
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: mr.sc. Valentina Radi{i}, dipl. oec.
Adresa: Blajbur{kih `rtava bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 036326024
Faks: 036316531
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: mr.sc. Valentina Radi{i}, dipl. oec.
Adresa: Blajbur{kih `rtava
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 036326024
Faks: 036316531
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elprenosbih.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Rezervni dijelovi za VN i SN prekida~a proizvo|a~a
Energoinvest
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi prekida~a proizvo|a~a Energoinvest
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
70.000,00 KM
Broj 22 - Strana 7
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Garancija na isporu~enu opremu, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
OP Mostar- Skladi{te Ra{tani
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Rezervni dijelovi za VN iSN prekida~e proizvo|a~e
Kon~ar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Garancija na isporu~enu opremu, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
OP Mostar - skladi{te Ra{tani
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 3 - Rezervni dijelovi za VN i SN rastavlja~e proizvo|a~a
Energoinvest i Kon~ar
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi rastavlja~a proizvo|a~a Energoinvest i Kon~ar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
55.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Garancija na isporu~enu opremu, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
OP Mostar - skladi{te Ra{tani
(M1-A-3947-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 8
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-2-1-111/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti
Grani~na policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Adresa: Reufa Muhi}a 2A
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.06.2013. do 31.12.2014.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 34.188,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka molerskih usluga za potrebe Grani~ne policije BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka molerskih usluga za potrebe Grani~ne policije u glavnom
uredu prema koli~inama datim u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sjedi{te Grani~ne policije BiH, Reufa Muhi}a 2A Ilid`a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Ponu|a~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:95,00 %
2. Period izvr{enja, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, 71 210 Ilid`a
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokuentacija se mo`e dobiti na zahtjev, svakim radnim
danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 10 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i
tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Uplatu
izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH- Depozitni ra~un, broj
1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija
0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni
postupak za nabavku molerskih usluga za potrebe Grani~ne policije
BiH. Op{tina uplatioca je op{tina iz koje dolazi ponu|a~.
(M1-A-4229-13)
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-116/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na
policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Viloti}
Adresa: Reufa Muhi}a 2A
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informati~ke opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet javne nabavke su:
Lot 1. Ra~unari
a) Desktop ra~unar - napredni model - 100. kom;
b) Desktop ra~unar - profesionalni model -50.kom;
c) Ra~unari i monitori za grani~ne prelaze-50. kom;
d) Laptop ra~unar - napredni korisnik - 15 kom
Lot 2. Printeri
a) Crno-bijeli mre`ni laserski printer - 60 kom
b) Crno-bijeli laserski printeri - 10 kom
Lot 3. Skeneri
a) Mre`ni skener A4 s ulaganjem listova - 5 kom
b) Skener - format A4 - 60 kom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Ponu|a~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, 71 210 Ilid`a/Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokuentacija se mo`e dobiti na zahtjev, svakim radnim
danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 20 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i
tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Uplatu
izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH- Depozitni ra~un, broj
1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija
0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni
postupak za nabavku informati~ke opreme za potrebe Grani~ne
policije BiH.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ra~unari
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
a) Desktop ra~unar - napredni model
Broj 22 - Strana 9
b) Desktop ra~unar - profesionalni model
c) Ra~unari i monitori za grani~ne prelaze
d) Laptop ra~unar - napredni korisnik
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
427.350,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema ugovorenom roku isporuke
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco centralno skladi{te Grani~ne policije BiH, Reufa Muhi~a 2A
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Printeri
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
a) Crno-bijeli mre`ni laserski printer
b) Crno-bijeli laserski printeri
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
22.222,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema ugovorenom roku isporuke
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco Centralno skladi{te Grani~ne policije BiH, Reufa Muhi}a 2A
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Skeneri
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
a) Mre`ni skener A4 s ulaganjem listova
b) Skener - format A4
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.265,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema ugovorenom roku isporuke
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco Centralno skladi{te Grani~ne policije BiH, Reufa Muhi}a 2A
(M1-A-4228-13)
OP[TINA LAKTA[I
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 34-1-3-1-31/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op{tina Lakta{i
Kontakt osoba: Dragana Kova~evi}
Adresa: Kara|or|eva 56
Broj 22 - Strana 10
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Po{tanski broj: 78250
Op{tina/Grad: Lakta{i
IDB/JIB: 4401140250006
Telefon: 051334248
Faks: 051334248
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.laktasi.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),LAKTA[I
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe i za{tita lokalnih i nekategorisanih asfaltnih
saobra}ajnica i ulica u nasequ
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avawe i za{tita lokalnih i nekategorisanih asfaltnih
saobra}ajnica i ulica u nasequ na podru~ju op{tine Lakta{i za
2013. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sve lokalne i nekategorisane asfaltne saobra}ajnice i ulice u
nasequ
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
95.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
teritorija op{tine Lakta{i
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
definisano u tenderskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kara|or|eva 56. Lakta{i,
(M1-A-4240-13)
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 63-1-1-1-85/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nihad Fo~o
Adresa: Mehmeda Spahe 11
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200496180007
Telefon: 033568606
Faks: 033223001
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.lutrijabih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka terminala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Terminali sa komunikacijskim i aplikativnim softverom za potrebe
Lutrije BiH
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
50 kom.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sarajevo
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Godinu dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantira uspje{nu
realizaciju ugovora.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke od momenta narud`be, u~e{}e:10,00 %
3. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25 KM ili 12,78 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Mehmeda Spahe 11, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima uz zahtjev za dostavu
tenderske dokumentacije i dokaza o upla}enom iznosu za otkup
tenderske dokumentacije 056/13.Uplatu izvr{iti na ra~un
1610000004520017.
Za uplate iz inostranstva: SWIFT-RZBABA2S,
IBAN CODE-BA391611000001228466.
Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili li~no u
Odjeljenje nabave Lutrije BiH,Mehmeda Spahe 11/II,Sarajevo,
najkasnije do 24.04.2013. godine u 12.00 sati sa naznakom
"Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak br. 056/13-NE
OTVARAJ"
(M1-A-4162-13)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-1-1-231/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: @eqka Vukeli}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Broj 22 - Strana 11
Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 4 godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 410.260,80
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva za vozila
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
480.000,00 KM sa PDV-om
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
grad Bawaluka
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
U skladu sa predvi|enim nacrtom ugovora
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovawe u 2012. godini
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe
predmetne djelatnosti
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 12
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:90,00 %
2. ekonomi~nost, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120/I
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un
javnih prihoda grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1710000002, sa naznakom: "Za nabavku 20-404-61/13"
(M1-A-4068-13)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-233/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \uri}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi vodovodne mre`e u nasequ
Drago~aj, II visinska zona
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|ewe radova na izgradwi vodovodne mre`e u nasequ
Drago~aj, II visinska zona
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
130.000,00 KM sa PDV-om
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
111.112,30
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bawaluka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od dana uvo|ewa u posao
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Na~in pla}awa: avans 20% po zakqu~ewu ugovora a preostali
iznos na osnovu ispostavqenih i ovjerenih situacija
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovawe u 2012.godini
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Bez uslova
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120, prvi sprat
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un
javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1710000002 sa naznakom "Za nabavku broj
20-404-62/13"
Li~no uz prilo`enu uplatnicu i zahtjev, kancelarija 120, prvi
sprat
(M1-A-4105-13)
GRAD BAWALUKA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-3-1-234/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Grad Bawaluka
Kontakt osoba: Biqana \uri}
Adresa: Trg Srpskih vladara 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IDB/JIB: 4401012920007
Telefon: 051244476
Faks: 051244576
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija trotoara u ulici Stepe Stepanovi}a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija trotoara u ulici Stepe Stepanovi}a
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200.000,00 KM sa PDV-om
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
170.942,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Grad Bawaluka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
40 dana od dana uvo|ewa u posao
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Na~in pla}awa: na osnovu ispostavqenih i ovjerenih situacija
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe
predmetne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Pozitivno poslovawe u 2012.godini sa ostvarenim minimalnim
prihodom u iznosu od 500.000,00 KM
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da je dobavqa~ izvodio radove na izgradwi ili rekonstrukciji
saobra}ajnica u posqedwe 3 godine sa minimalnom vrijedno{}u u
Broj 22 - Strana 13
iznosu od 200.000,00 KM po pojedina~nom ugovoru (minimalno 2
ugovora)
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 25.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 120, prvi sprat
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un
javnih prihoda Grada Bawaluka 555-007-12034888-60, vrsta
prihoda 729-124, op{tina 002, buxetska organizacija 9999999,
poziv na broj 1720000002 sa naznakom "Za nabavku broj
20-404-63/13"
Li~no uz prilo`enu uplatnicu i zahtjev, kancelarija 120, prvi
sprat
(M1-A-4148-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-622/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Milodrag Petrovi}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 039663552
Faks: 039663373
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna godina) ili do
ispunjenja.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 100.000,00
Broj 22 - Strana 14
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje klima ure|aja na baznim postajama
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje klima ure|aja na baznim postajama
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Utvr|eno je u dijelu Aneksu 6 tenderske dokumentacije
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
DDP JP HT d.d. Mostar, Lokacije baznih postaja u BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,25 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza
Branimira bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se
preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar,
Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje) ili na e-mail:
[email protected], uz predo~enje dokaza o uplati
naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom
"Dokumentacija za nadmetanje: Odr`avanje klima ure|aja marke
HITACHI tipa 35YH5 i 50YH5 na baznim postajama ".
- za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na ra~un
3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT
d.d. Mostar.
- za strane ponuditelje u iznosu od 10,25 EUR na ra~un
IBAN BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA22 kod
UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva
ponuditelja, otkupljena dokumentacija se mo`e poslati e-mailom ili
po{tom, ali u tom slu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost
za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije.Dobavlja~i
koji su u prethodnom postupku otkupili dokumentaciju istu u ovom
postupku nisu du`ni otkupljivati.
(M1-A-4051-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
SBK/KSB
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 96-1-1-1-19/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
SBK/KSB
Kontakt osoba: FRANO BRKAN
Adresa: ALEJA KONZULA BB
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236202350001
Telefon: 030518763
Faks: 030518763
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mupsbk-ksb.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 Nabavka policijskih ko{ulja dugi rukav-zimske
LOT 2 Nabavka policijskih ko{ulja dugi rukav-ljetne
LOT 3 Nabavka policijskih ko{ulja kratki rukav-ljetne
LOT 4 Nabavka ~arapa
LOT 5 Nabavka ljetnih pollicijskih cipela
LOT 6 Nabavka policijskih d`empera
LOT 7 Nabavka policijskih kravata
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Pla}anje putem trezora Ministarstva finansija SBK/KSB Travnik
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele
ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Dokazi koji se tra`e navedeni su u tenderskoj dokumentaciji.
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da je ekonomsko i finasijski podoban za obavljanje registrirane
djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora.
Dokazi koji se tra`e navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje
registrirane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora.
Dokazi koji se tra`e navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 16:00
Mjesto: MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja Konzula bb, Travnik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za tendersku dokumentaciju slati na fax: 030-518-763 ili na
mail adresu: [email protected] Tenderska dokumentacija
se mo`e preuzet svakim radnim danom od 09,00 do 15 sati uz
podno{enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 30,00 KM.
Uplatu izvr{iti na DEPOZITIVNI RA^UN SBK/KSB broj:
1320102012536750 otvoren kod NLB Banka d.d. Tuzla, vrsta
prihoda 721119, op}ina 091, bud`etska organizacija: 9999999 "za
otkup tenderske dokumentacije".
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih ko{ulja dugi rukav-zimske
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka policijskih ko{ulja dugi rukav-zimske
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1.500 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja Konzula bb, Travnik
V. Dodatne informacije
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih ko{ulja dugi rukav-ljetne
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka policijskih ko{ulja dugi rukav-ljetne
Broj 22 - Strana 15
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
750 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik
V. Dodatne informacije
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih ko{ulja kratki rukav-ljetne
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka policijskih ko{ulja kratki rukav-ljetne
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1.500 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik
V. Dodatne informacije
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ~arapa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ~arapa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
3.400 pari
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik
Broj 22 - Strana 16
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V. Dodatne informacije
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ljetnih policijskih cipela
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ljetnih policijskih cipela
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
850 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik
V. Dodatne informacije
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih d`empera
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka policijskih d`empera
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
850 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik
V. Dodatne informacije
Dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka policijskih kravata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka policijskih kravata
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1.500
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana od dana potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 30,00 %
3. Garancija, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
MUP-a u sjedi{tu SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik
V. Dodatne informacije
Date u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-4084-13)
JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI"
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 100-1-2-1-36/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanovi}
Adresa: SIME MATAVUQA bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400802010004
Telefon: 051216515
Faks: 051216813
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.domzdravljabanjaluka.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
prawe i peglawe ve{a, sa odvozom prqavog i dovozom ~istog ve{a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
prawe i peglawe ve{a, sa odvozom prqavog i dovozom ~istog ve{a
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
20500 kg
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
50.000,00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
JZU"Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul. Sime Matavuqa bb po
specifikaciji lokaliteta iz tenderske dokumentacije
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Jedna godina od zakqu~ewa ugovora
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi u koraku 1, a
po~ev{i od dana objavqivawa obavje{tewa od 25.04.2013.godine
svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 ~asova uz dokaz o
ulati od 20,00KM, ili mo`e dostaviti po{tom nakon pismenog
zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati, svrha uplate otkup
tenderske dokumentacije pa navesti broj tendera i broj
obavje{tewa.Tra`ena dokumenta koja je prilo`io ponu|a~
moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica
ponu|a~a.Uplatu izvr{iti na `iro ra~un kod Komercijalne
banke a.d Bawa Luka
571-010-00000792-16
(M1-A-4003-13)
JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-209/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanovi}
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Broj 22 - Strana 17
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma
zaklju~enja Okvirnog sporazuma
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja putni~kih VW kombi vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga odr`avanja VW vozila
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Po tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Servis najpovoljnijeg ponu|a~a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Po tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Po tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 18
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 10:45
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1, Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom
od 7.00 do 15.30 h uz prethodno dostavljeni zahtjev i dokaz o uplati
za izuzimanje iste. Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un broj:
1321600311487057 kod NLB banke.
(M1-A-4118-13)
HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-2-1-66/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Ivan Su{ac
Adresa: Tvrtka Milo{a b.b
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445076
Faks: 036445053
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.post.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Po{tanske usluge
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Sukladno TD
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 52.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje produkcijskog software-a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje produkcijskog software-a za potrebe HP d.o.o. Mostar
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno TD
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:05
Mjesto: Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija (D-01-1259-2/13) se mo`e preuzeti
svakim radnim danom od 7.30 i 16 sati na adresi ugovornog tijela uz
predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade u iznosu od 15 KM.
Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije se vr{e na broj `iro
ra~una 3381002202006334 kod Unicreditbank d.d. Mostar.
Ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti osobno tendersku
dokumentaciju du`ni su poslati zahtjev na adresu ugovornog tijela
uz kopiju dokaza o uplati nakon ~ega }e im se ista dostaviti po{tom.
(M1-A-4069-13)
HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-2-1-67/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Ivan Su{ac
Adresa: Tvrtka Milo{a b.b
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445076
Faks: 036445053
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.post.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Po{tanske usluge
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 146.600,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga odr`avanja printera OCE 8465 i OCE 4110 HP d.o.o.
Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluga odr`avanja printera OCE 8465 i OCE 4110 HP d.o.o.
Mostar
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno TD
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.4.2013 Vrijeme:13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:05
Mjesto: HP d.o.o.Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD je dostupna radnim danom od 7,30 do 16,00 sati na adresu
Ugovornog tijela, ured protokola 31 uz predo~enje dokaza o uplati
nov~ane naknade u iznosu od 15 KM na `iro ra~un br.
3381002202006334kod Uni Credit Bank d.d. Mostar, s naznakom
upata za Tro{kove TD D-1261-2/13. Ponuditelji su uz uplatnicu
du`ni dostaviti podatke: naziv tvrtke, to~na adresa, broj telefona, ID
broj i PDV broj. ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti TD
osobno, du`ni su na adresu Ugovornog tijela poslati pismeni
zahtijev sa svim navedenim podacima i kopiju podataka o uplati
naknade, nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana tra`enim
postupkom.
(M1-A-4098-13)
Broj 22 - Strana 19
HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 127-1-1-1-68/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Ivana Bubalo
Adresa: Tvrtka Milo{a b.b
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445151
Faks: 036445053
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.post.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Po{tanske usluge
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 4
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava uredskog materijala, potro{nog materijala za printere, faks
aparate i kopir aparate, potro{nog materijala za odr`avanje i
~i{}enje i tiskanica i obrazaca za potrebe HP d.o.o.Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava,
Lot 1 - Uredski materijal
Lot 2 - Potro{ni materijala za printere, faks aparate i kopir aparate
Lot 3 - Potro{ni materijal za odr`avanje i ~i{}enje
Lot 4 - Tiskanice i obrasci
za potrebe HP d.o.o.Mostar
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno TD
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno TD
Broj 22 - Strana 20
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:24.4.2013 Vrijeme:13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 13:05
Mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija (D-01-922-1/13) se mo`e preuzeti
svakim radnim danom od 7.30 i 16 sati na adresi ugovornog tijela uz
predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade u iznosu od 15 KM po
lotu. Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije se vr{e na broj
`iro ra~una 3381002202006334 kod Unicreditbank d.d. Mostar.
Ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti osobno tendersku
dokumentaciju du`ni su poslati zahtjev na adresu ugovornog tijela
uz kopiju dokaza o uplati nakon ~ega }e im se ista dostaviti po{tom.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Uredski materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava uredskog materijala za potrebe HP d.o.o. Mostar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
250.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Sukladno TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
V. Dodatne informacije
Nema
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal za printere, faks aparate i kopir aparate
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava potro{nog materijala za printere, faks aparate i kopir
aparate za potrebe HP d.o.o. Mostar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Sukladno TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
V. Dodatne informacije
Nema
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za odr`avanje i ~i{}enje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava materijala za odr`avanje i ~i{}enje za potrebe HP d.o.o.
Mostar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Sukladno TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
V. Dodatne informacije
Nema
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tiskanice i obrasci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava tiskanica i obrazaca za potrebe HP d.o.o. Mostar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
140.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Sukladno TD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sukladno TD
V. Dodatne informacije
Nema
(M1-A-4206-13)
[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-152/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radni~ka bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): ussume.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne
in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umske puteve
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija preuzima se li~no ili putem po{te uz
predo~en dokaz o uplati za istu. Uplata se vr{i na trans.ra~un
br:1610350014130032,otvoren kod Raiffeisen banke BiH.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umski kamionski put
Bjelajske uvale-Torovine
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.000,00 KM
Broj 22 - Strana 21
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja usluge
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok izvr{enja, u~e{}e: 20,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a, Op}ina Bos.Krupa
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umski kamionski put
Bjelajske Uvale-odjeli:38,44,45 i 49
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja usluge
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok izvr{enja, u~e{}e: 20,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a, Op}ina Bos.Krupa
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umski kamionski put
Radi}ke uvale-Turske vode
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.750,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja usluge
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok izvr{enja, u~e{}e: 20,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao nazivu lot-a, Op}ina Bos.Krupa
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge izrade projektne dokumentacije za {umski kamionski put
Vodice-odjel 30
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 22
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja usluga
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Rok izvr{enja, u~e{}e: 20,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u nazivu lot-a, Op}ina Bos.Petrovac
(M1-A-4198-13)
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-68/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic, mag.oec.
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zahvalni obrok za DDK
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka keksa za DDK
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
136.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12/dvanaest mjeseci
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dokaz dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom
nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23.stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f,
g. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne
djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 %
3. Rok upotrebe, u~e{}e:10,00 %
4. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, ^ekalu{a 86/Sala
Konzilija II sprat,Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u skladu sa ~lanom
18.() ZJN, svaki radni dan u periodu od 07.00-15.00 h.
Naknada tro{kova na ime izdavanje TD iznodi 30,00 KM i upla}uje
se u korist Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH na rn. br.
1820000000161492 otvoren kod Bor banke Sarajevo.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagi}, mag.oec.
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567320
Faks: 033567333
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.ztmfbih.ba
(M1-A-3957-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-1-1-64/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Ba~i}, Eldijana [abanovi}
Adresa: DUBROVA^KA BB
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227137790008
Telefon: 036445675
Faks: 036445693
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.fzmiopio.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Godinu dana ra~unaju}i od
trenutka zaklju~enja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 85.470,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine, a obavzna je isporuka u
sljede}im gradovima: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Ora{je,
Ljubu{ki, Livno, Travnik, Biha} i Grada~ac
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Broj 22 - Strana 23
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: u zgradi Federalnog zavoda za MIO/PIO, Mostar,
Dubrova~ka bb, III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pe~atom i
naznakom "NE OTVARAJ" Tender broj: 151/13. Na prednjoj strani koverti navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK"-"NE
OTVARAJ", Tender broj 151/13. Na pole|ini koverte navesti punu
adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve
stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati. FZ MIO/PIO ne
snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili
odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa
~lanom 12 ZJN BiH. Ra~un FZ MIO/PIO broj: 1549212001477916
otvoren kod INTESA SANPAULO BANKA, s naznakom
"TRO[KOVI TENDERA FZ MIO/PIO" BROJ: 151/13. Sredstva
upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u.
(M1-A-4063-13)
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-1-1-65/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Ba~i}, Eldijana [abanovi}
Adresa: DUBROVA^KA BB
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227137790008
Telefon: 036445675
Faks: 036445693
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.fzmiopio.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 22 - Strana 24
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tri (3) putni~ka automobila za potrebe Federalnog zavoda
za mirovinsko/penzijsko iinvalidsko osiguranje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka tri (3) putni~ka automobila za potrebe Federalnog zavoda
za mirovinsko/penzijsko i invalidskoosiguranje
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
75.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Federalni zavod MIO/PIO, Dubrova~ka bb, Mostar
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Bit }e definiran ponudom ponu|a~a i potpisanim ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: zgrada FZ MIO/PIO, Dubrova~ka bb., Mostar III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pe~atom i
naznakom "NE OTVARAJ" Tender broj 109/12. Na prednjoj strani
koverte navesti "Ponuda za otvoreni postupak"-"Ne otvaraj" Tender broj 109/12. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv,
kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa
prilozima) treba numerirati. FZ MIO/PIO ne snosi nikakve tro{kove
ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i
okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12 ZJN BiH.
Ra~un FZ MIO/PIO broj: 1549212001477916 otvoren kod
INTESA SANPAULO BANKA, s naznakom "Tro{kovi tendera
FZ MIO/PIO" broj 109/12
(M1-A-4214-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-437/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Anga`ovanje usluge pomo}nih radnika kotlovskih postrojenja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
750.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "TUZLA" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30
dana po izvr{enju usluge.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru.
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa
PDV-om, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH
vr{i se na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629,
IBAN:
BA
391601020000013652
BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije.
Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovi}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305138
Faks: 035305009
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-3999-13)
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-438/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
Broj 22 - Strana 25
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont postrojenja sistema za dogorijevanje i transport {ljake i
pepela na blokovima 3, 4, 5,i 6 u TE TUZLA u 2013.g.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
290.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE TUZLA
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30
dana po izvr{enju usluge.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku i
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa
PDV-om, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH
vr{i se na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629,
IBAN:
BA
391601020000013652
BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 26
Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
-otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovi}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305138
Faks: 035305009
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4106-13)
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-439/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Anja Pranji}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Cijevi i cijevni elementi za 2013. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
240.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana
od isporuke robe.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~kama 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.4.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla", Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Hypo Alpe-Adria
Bank dd Mostar, SWIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037
8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije.
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj
1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiHotkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. SarajevoPodru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Anja Pranji}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305369
Faks: 035305009
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4052-13)
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-440/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont pumpnih postrojenja LOT 1 i LOT 2
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30
dana po izvr{enju usluge.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 po 1 LOTU.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa
PDV-om za svaki LOT posebno, a pla}anje - otkup tenderske
dokumentacije izvan BiH vr{i se na ra~un kod vakufske banke d.d.
Sarajevo
broj
1601060000004629,
IBAN:
BA
391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za
otkup tenderske dokumentacije.
Broj 22 - Strana 27
Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
-otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovi}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305138
Faks: 035305009
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Remont pumpnih postrojenja na bloku 3, 4, 5 i postrojenja
toplifikacije za Tuzlu i Lukavac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema planiranim terminima remonata.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "TUZLA" Tuzla
V. Dodatne informacije
Otvaranje ponuda za LOT 1 je 24.04.2013.g. u 09,30 sati
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Remont i redovno odr`avanje pumpnih postrojenja po NS
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE "TUZLA" Tuzla
V. Dodatne informacije
Otvaranje ponuda za LOT 2 je 24.04.2013.g. u 10,00 sati.
(M1-A-4090-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 28
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 161-1-1-1-37/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kontakt osoba: [emsa Ademovi}
Adresa: Semira Fra{te br.22
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200353740001
Telefon: 033450030
Faks: 033450527
Internet adresa (web): www.toplane-sa.co.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ili
toplotne energije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila - JN 02/2013
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka putni~kog i teretnog vozila u skladu sa tehni~kim
zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do max. 90 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne
djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Topal Osman pa{e br.22a, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}i
uz pismeno ovla{tenje firme i dokaz o uplati na ra~un KJKP
"Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 338-900-22082827-07
UniCredit bank d.d. Sarajevo sa naznakom "Uplata tenderske
dokumentacije za JN 02/2013" ili direktno na blagajni Preduze}a,
ulica Semira Fra{te br.22 Sarajevo. Sve tro{kove banke do krajnjeg
korisnika KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo snosi
uplatilac/nalogodavac sredstava.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.
Kontakt osoba: Za tehni~ka pitanja: Adnan Mulabdi}, za op{ta i
ekonomska pitanja: [emsa Ademovi}
Adresa: Toplal Osman pa{e br.22a
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200353740001
Telefon: 033657610
Faks: 033714570
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba
(M1-A-4298-13)
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-114/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: Milovan \uri}
Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4.
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mup.vladars.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 30.06.2014.
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 150.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prehrambeni proizvodi za potrebe MUP-a Republike Srpske
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
150.000,00 KM
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
30.06.2014.god.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Detaqne informacije u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 24. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 25. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 26. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00
Broj 22 - Strana 29
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu naknade za preuzimawe TD vr{i se na ra~un javnih
prihoda RS broj: 5620990000055687, vrsta prihoda: 722511,
buxetska organizacija:0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom
"TD za prehrambene proizvode".
(M1-A-4139-13)
OP]INA ORA[JE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 172-1-3-1-21/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Op}ina Ora{je
Kontakt osoba: mr.sc. Ru`a Nedi} i Manda Kosi}
Adresa: Tre}a ulica br. 45
Po{tanski broj: 76270
Op}ina/Grad: Ora{je
IDB/JIB: 4254051610004
Telefon: 031712322
Faks: 031712011
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.orasje.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina
(FBiH), ORA[JE
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na distributivnoj mre`i za podru~je Op}ine Ora{je.
Distributivna mre`a za MZ "Donja Mahala, Tolisa i Kostr~" i
Sanacija i zamjena ventila u svrhu zoniranja Ora{ja.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
1.025.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Ora{je
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
18 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 30
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu s tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu s tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu s tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu s tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:24.4.2013 Vrijeme:10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Op}ina Ora{je, Tre}a ulica br. 45, Ora{je, Sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova provede u skladu sa ~lankom 11. ZJN.
UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
Po~ev od 25.03.2013. godine, uz potvrdu o uplati 50,00 KM, na
adresi pod I.1. ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke, na
zahtjev ponu|a~a.
Broj ra~una: 3380002200022831 kod UniCredit Bank d.d. BiH
filijala Ora{je
Svrha doznake: Otkup TD
Primalac: Op}ina Ora{je, Vrsta prihoda: 722612, Op}ina: 068,
Bud`etska organizacija: 0000000, Poziv na broj: 0001231440.
Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumetaciju prije nego {to je otkupe.
(M1-A-4194-13)
[email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 177-1-2-1-44/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske
Kontakt osoba: Olivera Dodik
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4402752740009
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): vladars.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisirawa i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Redovno odr`avawe liftova i zamjena rezervnih dijelova u
objektima Administrativnog centra i Poslovnom objektu Vlade
Republike Srpske
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM po Lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Trg Republike Srpske 1, Lamela A, 9. sprat, kanc. br. 32
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Broj ra~una na koji }e se upla}ivati nadoknada za preuzimawe TD
je: `-r Javnih prihoda RS 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste
prihoda -722511, {ifra op{tine- 002 i {ifra bud`etske
organizacije - 0420001. Potvrdu o uplati prezentirati prilikom
preuzimawa TD.
ANEKS A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske
Kontakt osoba: Jasna Savkovi}
Adresa: Trg Republike Srpske broj 1, Centralni protokol Vlade
RS, Lamela A-prizemqe
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4402752740009
Telefon: 051338324
Faks: 051338550
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): vladars.net
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Redovno mjese~no odr`avawe liftova i zamjena rezervnih
dijelova u Administativnom centru Vlade Republike Srpske
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
jedna godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Administrativni centar Vlade RS
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Redovno mjese~no odr`avawe liftova i zamjena rezervnih
dijelova u Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
jedna godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Poslovni objekat Vlade RS
(M1-A-3998-13)
UNIVERZITET U BAWOJ LUCI
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 200-1-1-1-54/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BAWOJ LUCI
Kontakt osoba: Marina Mari}
Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401017720006
Telefon: 051326004
Faks: 051326009
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.unibl.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
Broj 22 - Strana 31
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovawe
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka i monta`a opreme u okviru realizacije glavnog
projekta informacionog sistema za potrebe Pravnog fakulteta
Univerziteta u Bawoj Luci
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Zgrada administracije Univerziteta u Bawoj Luci,
Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78000
Bawa Luka
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Instrukcija za doma}e uplate:
@iro-ra~un broj: 551-001-00009070-76 kod UniCredit Bank Banja
Luka, Bawa Luka svrha doznake "Uplata za javnu nabavku broj:
05-1.570/13". Vrsta prihoda 722539, op{tina 002, bud`etska
organizacija 0830001.
Instrukcija za inostrane uplate:
Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA
RS-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Beneficiary"s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1, BA- 78000
BANJA LUKA
Bank of Beneficiary: Unicredit bank AD Banja Luka
SWIFT: BLBABA22
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 32
Beneficiary"s acc.number: BA39 5517 9048 0148 8043
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka i monta`a ra~unarske i mre`ne opreme u okviru
realizacije glavnog projekta informacionog sistema za potrebe
Pravnog fakulteta Univerziteta u Bawoj Luci
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
90.000,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Pravni fakultet, Ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovi}a 77, 78
000 Bawa Luka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka i monta`a audio i video opreme u okviru
realizacije glavnog projekta informacionog sistema za potrebe
Pravnog fakulteta Univerziteta u Bawoj Luci
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
120.000,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Pravni fakultet, Ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovi}a 77, 78
000 Bawa Luka
(M1-A-4179-13)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E
A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE}E
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BAWA LUKA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-3-1-96/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Vesna Javorac
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod nadzemne srdewenaponske i
niskonaponske mre`e na podru~ju ZP "Elektrokrajina"a.d. Bawa
Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod nadzemne sredwenaponske i
niskonaponske mre`e na podru~ju ZP "Elektrokrajina"a.d. Bawa
Luka
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Postupak i rokovi po prigovori po~iwu te}i od momenta prijema
istog na Protokol u zgradi Direkcije na adresi navedenoj kao u
Aneksu A.
Uz dokaz o uplati (uplatnicu) zahtejvamo da nam dostavite i
potvrdu o registraciji.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Dragana Raili}, 051/246-488
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Dragana Raili}
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Dragana Raili}, 051/246-488
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod nadzemne sredwenaponske i
niskonaponske mre`e na podru~ju RJ "Elektrodistribucija"
Bawa Luka sa Poslovnicama Kne`evo; ^elinac; Potkozarje i
Bronzani Majdan
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres ispod nadzemne sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Bawa Luka sa
Poslovnicama Kne`evo; ^elinac; Potkozarje i Bronzani Majdan
Broj 22 - Strana 33
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
64.400,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
64.400,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Bawa Luka i Poslovnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektroizgradwa i odr`avawe"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektroizgradwa i odr`avawe"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
64.400,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
64.400,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ"Elektroizgradwa i odr`avawe"
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod nadzemne sredwenaponske i
niskonaponske mre`e na podru~ju RJ "Elektrodistribucija"
Gradi{ka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Gradi{ka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
82.800,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
82.800,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 34
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Grai{ka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Srbac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Srbac
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1.840,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.840,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Srbac
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponsek i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Prijedor
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Prijedor
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
27.600,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
27.600,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Prijedor
ANEKS B
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
64.400,00
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Lakta{i
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Lakta{i
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
27.600,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
64.400,00 KM
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
27.600,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjseci
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Lakta{i
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj 22 - Strana 35
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E
A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BAWA LUKA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-100/13
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Prwavor
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribuciaj" Prwavor
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
27.600,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
27.600,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Prwavor
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Mrkowi} Grad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prokres rastiwa ispod sredwenaponske i niskonaponske mre`e
na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Mrkowi} Grad
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
36.800,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
36.800,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 75,00 %
2. Rok izvr{ewa radova,u~e{}e: 15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Podru~je RJ "Elektrodistribucija" Mrkowi} Grad
(M1-A-4031-13)
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Vesna Javorac
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka VN i NN osigura~a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
VN i NN osigura~i
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
100.000,00
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
F-co skladi{ta Ugovornog organa u Radnim jedinicama
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
Broj 22 - Strana 36
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke robe, u~e{}e:15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Postupak i rokovi po prigovoru po~iwu te}i od momenta
dostavqawa istog na Protokol u zgradi Direkcije na navedenoj
adresi kao u Aneksu A.
Uz dokaz o uplati tenderske dokumentacije, otkupnici iste,
obavezni su da nam dostave i potvrdu o registraciji.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Mla|en Smiqani} 051/246-326
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Mla|en Smiqani} 051/246-326
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Mla|en Smiqani} 051/246-326
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
(M1-A-4101-13)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E
A.D. TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 220-1-1-1-85/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Marko Lugowa
Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279801
Faks: 059260678
Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM po Lot-u
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada preduze}a
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un
5620080000228732 kod Razvojne banke jugoisto~ne evrope, svrha
uplate uplata za tendersku dokumentaciju, primalac
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe.
Tako|e, potrebno je dostaviti ID broj i ta~an naziv i adresu
firme.
Ukoliko se podnese ponuda bez prilo`enog dokaza o uplati za
tendersku dokumentaciju, ista se ne}e otvarati ni razmatrati.
Na koverti mora stajati upozorewe NE OTVARAJ OTVARA
KMISIJA ZA NABAVKE - PONUDA ZA NABAVKU 14/113.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Marko Lugowa
Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279838
Faks: 059260678
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe
Kontakt osoba: Marko Lugowa
Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279838
Faks: 059260678
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Broj 22 - Strana 37
Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe Direkcije i RJ "Elektro-Trebiwe"
Trebiwe
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
110.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Trebiwe
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Bile}a" Bile}a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
35.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bile}a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Gacko" Gacko
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskom dokumnetu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 38
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Gacko
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Nevesiwe" Nevesiwe
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskom dokumnetu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Nevesiwe
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe RJ" Elektro-Qubiwe" Qubiwe
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumnetu
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Qubiwe
(M1-A-4094-13)
MINISTARSTVO ODBRANE BiH
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-1-1-172/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH
Kontakt osoba: @eljko Peri}
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mod.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina,
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 16
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba klase IX (rezervni dijelovi, gume, akumulatori i
Informati~ki ure|aji i dijelovi)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka roba klase IX (rezervni dijelovi, gume, akumulatori i
Informati~ki ure|aji i dijelovi). Izvr{ena je podjela na LOT-ove
1,2,3, 4,...., do 16.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz - Aktuelni Izvod iz
sudskog registra u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu
izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se
profesionalno bave odre|enom djelatno{}u, a za fizi~ka lica
uvjerenje nadle`nog organa da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u
koja spada u predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dostaviti dokaz da dobavlja~u nije blokiran ni jedan od otvorenih
transacijskih ra~una.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dobavlja~i trebaju ispuniti slijede}e minimalne uslove:
a)Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do
tri godine: 2012.god., 2011.god. i 2010.god., s vrijednostima,
datumima i primaocima uz osiguranje dokumenta u formi potvrda
izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci;
b)Ovla{tenje ili ugovor o zastupanju proizvo|a~a i/ili ovjerena
kopija
ugovora
izme|u
ponudioca
i
generalnog
zastupnika/distributera ((u ovom slu~aju mora se prilo`iti i ugovor
izme|u principala (Principal je na primjer u spoljnotrgovinskom
prometu inostrana firma koju zastupa neka lokalna (doma}a)
firma-zastupnik. Principal ima svoja prava i uticaj na poslovanje
(po ugovoru o zastupanju) i mo`e, ali i ne mora da direktno
u~estvuje u upravljanju tom firmom-zastupnikom i zastupnika kao
prilog ugovoru ponudioca i generalnog zastupnika/distributera)) za
prodaju robe iz predmeta otvorenog postupka ukoliko ponu|a~ nije
direktni proizvo|a~ ili generalni zastupnik u zemlji naru~ioca ;
c)Katalog proizvo|a~a rezervnog dijela za LOT 1, 2 , 3, 4 do 16 na
kojem su jasno specificirane tehni~ke karakteristike, usagla{en sa
specifikacijama za rezervne dijelove tra`ene u prilogu Obrazca za
cijenu ponude (Anekx 3). Na katalogu proizvo|a~a dijelova
zaokru`iti ponu|eni rezervni dio, akumulator, gumu i informati~ki
ure|aj i dijelove za informati~ku opremu. Na Obrazcu za cijenu
ponude (anex 3 ), pored tra`enog rezervnog dijela upisati broj
stranice kataloga za LOT 2 i 3 skladi{nu listu/liste.
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dobavlja~i snose sve tro{kove nastale na ime pripreme i
dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve
tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja.
Za tendersku dokumentaciju se ne pla}a naknada, a predstavnik
ponu|a~a za preuzimanje tenderske dokumentacije, potrebno je da
imaju ovla{tenje osobe ponu|a~a (punomo}).
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Klasi~ni akumulatori
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponu|eni akumulatori moraju biti punjeni kiselinom, hermeti~ki
zatvoreni, bez odr`avanja, isporu~iti samo orginalne akumulatore
od licencirani proizvo|a~a.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
360
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
68.290,60 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni radioni~ki materijal, radioni~ka oprema
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponu|eni potro{ni materijal moraju biti katalo{ki usagla{ene sa
ponu|enim artiklima iz ponude. Ponu|a~ }e isporu~iti samo
standardni orginalni potro{ni materijal od licencirani proizvo|a~a.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
10594,5
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
34.530,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
Broj 22 - Strana 39
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Burila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Osigura~i, sijalice i sirene
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponu|ene, sijalice, osigura~a i dr? moraju biti katalo{ki usagla{ene
sa ponu|enim artiklima iz ponude. Ponu|a~ }e isporu~iti samo
orginalne standardne rezervne dijelove od licencirani proizvo|a~a.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
6860
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.641,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za 4 VW BUS T4 2,4D
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila. Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
3836
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
110.136,75 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za VW A3 1.9D
Broj 22 - Strana 40
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila.I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
3501
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
53.846,15 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno
listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
569
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
23.688,88 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za DAF 4440 DT 405 YA 4x4
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno
listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
411
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
19.361,53 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za TAM 150 T11, BV 6x6
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno
listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
708
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.674,35 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za TAM 110 T7, BV 4x4
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za PINZGAUER 710 M i 710 K
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno
listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
241
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.717,94 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za NISSAN PATROL GR 2.8 TD 4X4
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno
listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
418
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
58.020,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za STEYR DAIMLER PUCH 300 GD
Broj 22 - Strana 41
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kori{tena knjiga: IMENIK (21-1224) SASTAVNIH DIJELOVA
AUTOMOBIL TERENSKI 4X4 PUCH 300GD 3 i 300GD 6
godina proizvodnje 1988:Prodavac se obavezuje da }e Kupcu
isporu~ivati samo originalne rezervne dijelove proizvo|a~a vozila
sa katalo{kim oznakama proizvo|a~a motornih vozila ili
odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta odobren od proizvo|a~a
vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom podrazumjeva se dio
vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a vozila direktno ili
putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem proizvo|a~a
vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila ima ugovor
(dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi proizvo|a~a vozila
odnosno listi odobrenih dobavlja~a proizvo|a~a vozila) o
proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I rezervni dijelovi vozila
proizvedeni u fabrici kooperantu su definisani katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila tako da nema dileme o kvaliteti i istu garantuje
proizvo|a~ vozila upravo svojim katalo{kim brojem i `igovima za
identifikaciju rezervnog dijela vozila, kao i svojim originalnim
pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
180
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.128,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
R/D za ASIA ROCSTA godina proizvodnje 1996.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prodavac se obavezuje da }e Kupcu isporu~ivati samo originalne
rezervne dijelove proizvo|a~a vozila sa katalo{kim oznakama
proizvo|a~a motornih vozila ili odgovaraju}i ekvivalent kvaliteta
odobren od proizvo|a~a vozila.Pod originalnim rezervnim dijelom
podrazumjeva se dio vozila koji je isporu~en od strane proizvo|a~a
vozila direktno ili putem posrednika-dilera pod katalo{kim brojem
proizvo|a~a vozila ili fabrici kooperantu s kojom proizvo|a~ vozila
ima ugovor (dio se mora nalaziti na homologacijskoj listi
proizvo|a~a vozila odnosno listi odobrenih dobavlja~a
proizvo|a~a vozila) o proizvodnji rezervnih dijelova vozila. I
rezervni dijelovi vozila proizvedeni u fabrici kooperantu su
definisani katalo{kim brojem proizvo|a~a vozila tako da nema
dileme o kvaliteti i istu garantuje proizvo|a~ vozila upravo svojim
katalo{kim brojem i `igovima za identifikaciju rezervnog dijela
vozila, kao i svojim originalnim pakovanjem za isporuku.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
422
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
38.674,35 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
Broj 22 - Strana 42
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gume za (teretni program)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponu|ene gume moraju biti katalo{ki usagla{ene sa ponu|enim
artiklima iz ponude i tra`enim indeksom nosivosti. Ponu|ena roba
mora biti u originalnom pakovanju i ne starija od jedne godine od
datuma isporuke prema naru~iocu. Na primjer: DOT 0812 =
proizvedeno u 08. nedelji 2012.Ponu|a~ }e isporu~iti samo
orginalne gume od licenciranih proizvo|a~a za koje posjeduje
garantni list.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
236
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.512,82 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gume za putni~ki i terenski program
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izbor po ovom LOT-u Ugovorni organa }e se izvr{iti u zavisnosti
od ponude po klasifikaciji Klasa A i B usagla{enog ponu|enog
indeksa brzine km/h i indeksa nosivosti.Ponu|ena roba mora biti u
originalnom pakovanju i ne starija od jedne godine od datuma
isporuke prema naru~iocu. Na primjer: DOT 0812 = proizvedeno u
08. nedelji 2012. godine.Ponu|a~ }e isporu~iti samo orginalne
gume od licenciranih proizvo|a~a za koje posjeduje garantni list.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1018
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
117.094,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Informati~ki ure|aji i dijelovi za informati~ku opremu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponu|eni informati~ki ure|aji i dijelovi za informati~ku opremu
moraju biti katalo{ki usagla{ene sa tr`enim artiklima iz ponude.
Ponu|a~ }e isporu~iti samo orginalne rezervne dijelove od
licencirani proizvo|a~a.
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
604
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
23.658,12 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
NATO akumulatori
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponu|eni akumulatori i moraju biti katalo{ki usagla{eni sa
ponu|enim artiklima iz ponude. Ponu|a~ }e isporu~iti samo
orginalne akumulatore od licenciranih proizvo|a~a.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
70
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.623,93 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Butila, Sarajevo
(M1-A-3983-13)
MINISTARSTVO ODBRANE BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-183/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH
Kontakt osoba: Mario Andri}
Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mod.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluga servisiranja, odr`avanja i remonta deminerskih
ma{ina MH-05F za 2013. godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pod pru`anjem usluga servisiranja, odr`avanja i remonta
specijalnih deminerskih ma{ina podrazumjevaju se sljede}i
poslovi:
- odr`avanje, oprevka i remont sredstava i pripadaju}e opreme,
sistema i ure|aja(ispitivanje ispravnosti, servisiranje,
pode{avanje, monta`a i demonta`a, atestiranje, kontrola,
ispitivanje karakteristika sredstava, njegovih sistema i ure|aja,
sklopova i podsklopova,
- drugi poslovi koji su potrebni za odr`avanje sredstava u stanju
ispravnosti i spremnosti za upotrebu, odr`avanje, skladi{tenje i
~uvanje u skladu sa tehni~kom dokumentacijom,
- isporuka rezervnih dijelova i potro{nog materijala za nivoe
odr`avanja u kapacitetima OS BiH, kao i isporuka specijalnih
alata.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
po jedinici mjere
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
141.880,34
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Servisi dobavlja~a i jedinice/likacija OS BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Bud`et institucija BiH
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(~l.24.ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(~l.25.ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
(~l.26.ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena usluga, u~e{}e:90,00 %
2. Garancijski rok, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
Broj 22 - Strana 43
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dobavlja~i snose sve tro{kove nastale na ime pripreme i
dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve
tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja.
- Za tendersku dokumentaciju se ne pla}a naknada;
- Ponu|a~ je upoznat da }e ugovornog organa u slu~aju opravdanih
potreba postupi u skladu sa ~lanom 11. (4) d) Zakona o javnim
nabavkama u BiH.
(M1-A-4262-13)
DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-509/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Amra Velic
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Firewall,OS licenci i VM ware licenci
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Firewall,OS licenci i VM ware licenci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Broj 22 - Strana 44
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 9:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Obala Kulina bana 8, banket sala,III sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev na broj faksa: +387 33 22 45 36
i na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i
predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku
dokumentaciju.
Nov~ana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj
08-1066/13 A.V" - iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj:
1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga
za uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj ponu|a~a) ili za
inostrane ponu|a~e iznos od 15,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S,
IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933. "Zainteresirani
ponu|a~i mogu prije otkupa izvr{iti uvid u tendersku
dokumentaciju na Protokolu BH Telecom-a, Obala Kulina Bana 8,
71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati."
Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d.
Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu. Tenderska
dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma,
uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili se
mo`e poslati obi~nom po{tom. Ugovorni organ ne snosi
odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske
dokumentacije.Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom
adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH
Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000
Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 08-1066/13A.V" LOT ____ .
Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.5. i
ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e
vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi
nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi
odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja
kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude,daju dodatne
informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se
mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 12.04.2013. godine do
16:00 sati na fax: 033 224 536
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Protokol BH Telecoma
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Protokol BH Telecoma
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Firewall
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Firewall
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
160.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka OS licenci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka OS licenci
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
240.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka VM Ware licenci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka VM Ware licenci
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
240.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-4307-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-513/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Zehra ^orhod`i}
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
HTZ oprema
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1-za{titna oprema
Lot 2-oprema za rad na visini
Lot 3-ostala sredstva
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
u skaldu sa TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
u skaldu sa TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skaldu sa TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
u skaldu sa TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Broj 22 - Strana 45
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM /10,00Eur
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom
od 8.00-16:00 sati do 15.04.2013.godine,u prostorijama BH
Telecoma dd Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, uz obavezno
prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske
dokumentacije i dokaza o izvr{enoj uplate nakande broj:
05-3296/13z~ sa ta~nom adresom i kontakt-telefonom
ponu|a~a,broj fax-a,PDV brojem i dostavljanje istog na faks 033
224 536. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije
ne mo`e biti preuzeta. Ukoliko ponu|a~ `eli da Tenderska
dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom po{tom isto
treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te }e mu ista biti
poslana o njegovom tro{ku.Ugovorni organ ne snosi odgovornost
za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.
Za doma}e TRN ponu|a~e:1610000030950092, Raiffeisen bank
d.d. Sarajevo. Za ino-ponu|a~e: S.W.I.F.T: RZBABA2S,
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, IBAN Code: BA39 1611 00000124
8933.Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom
adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom
d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa
naznakom: Ponuda za nabavku: "HTZ oprema za Lot....." putem
otvorenog postupka br.05-3296/13z~ - NE OTVARAJ Ponude koje
u svom sadr`aju ne budu dostavljene nakon datum i/ili sata
nazna~enih u ta~ci IV.6. ovog Obavje{tenja i ponude koja nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu
ponu|a~a neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u
postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja
nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku
razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru
najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen
na fax: 033 224 536 do 15.04.2013.godine do 12,00 sati (upit
obavezno dostaviti i na mail: [email protected])
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Za{titna odje}a
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
u skaldu sa TD
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skaldu sa TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
220.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
35 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
u skaldu sa TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Oprema za rad na visini
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 46
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
u skaldu sa TD
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skaldu sa TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
45 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
u skaldu sa TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostala sredstva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
u skaldu sa TD
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skaldu sa TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
48.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
40 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
u skaldu sa TD
(M1-A-4304-13)
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 251-1-2-1-21/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Sr|an Vukovi}
Adresa: Musala 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200950590002
Telefon: 033281268
Faks: 033227156
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): http://mfa.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2.a. Broj lotova: 33
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga kamionskog prevoza
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga kamionskog prevoza za preseljenje li~nih stvari na
relaciji DKP (prema spisku lotova) -BiH putem otvorenog postupka
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Musala 2, zgrada MVP BiH 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je besplatna. Ponu|a~i koji `ele preuzeti
tendersku dokumentaciju, obavezni su podnijeti pisani zahtjev na
memorandumu, ovjeren i potpisan, sa naznakom imena lica koje }e
u njihovo ime preuzeti.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Be~-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Brisel-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Sofija-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Podgorica-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Kopenhagen-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
Broj 22 - Strana 47
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Pariz- BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Strazbur- BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Atina- BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Hag-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
Broj 22 - Strana 48
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Zagreb- BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Milano-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Rim-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Vatikan-BiH
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Budimpe{ta-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Skopje-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Oslo-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Berlin-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Frankfurt-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Minhen-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji [tutgart-BiH
Broj 22 - Strana 49
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Var{ava-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Prag-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Bukure{t-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
Broj 22 - Strana 50
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Moskva-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Ljubljana-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Beograd-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Madrid-BiH
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Bern-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 29
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji @eneva-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 30
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Stokholm-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 31
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Ankara-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 32
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji Istanbul-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 33
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz li~nih stvari kamionom na relaciji London-BiH
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-4108-13)
BR^KO DISTRIKT BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-697/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Broj 22 - Strana 51
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje gra|evinsko zanatskih radova na javnim objektima u
Br~ko distriktu BiH - 2 lota
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju
ponu|a~i
trebaju
preuzeti
sa
web
stranice
Broj 22 - Strana 52
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
www.nabavka.bdcentral.net. Tenderska dokumentacija }e biti
dostupna na web stranici najkasnije od 27.03.2013. godine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija devastiranih stanova, Br~ko distrikt BiH
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija poslovnog prostora u pija~ni prostor u "[" naselju,
Br~ko distrikt BiH
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
85.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-4041-13)
BR^KO DISTRIKT BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-701/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija i rekonstrukcija o{te}enja (proboja) pomo}nog ljetnog
nasipa uz rijeku Savu u Vu~ilovcu i Krep{i}u
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
106.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju
ponu|a~i trebaju preuzeti sa web stranice www.nabavka.bdcentral.net. Tenderska dokumentacija }e biti dostupna na web stranici
najkasnije 27.03.2013 godine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
(M1-A-4120-13 )
))
Broj 22 - Strana 53
BR^KO DISTRIKT BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-702/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do 31.12.2013. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 21.367,52
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na odr`avanju parkovskog mobilijara na podru~ju Br~ko
distrikta BiH za 2013. godinu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na odr`avanju parkovskog mobilijara
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 54
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Dom Kulture , ulica Mladena Maglova br. 1, Br~ko distrikt
BiH
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti bez nov~ane naknade sa
zvani~ne web stranice javnih nabavki Vlade Br~ko distrikta BiH:
http://www.nabavka.bdcentral.net/
Tenderska dokumentacija }e biti dostupna na web stranici
najkasnije od 27.03.2013. godine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net
(M1-A-4119-13)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-648/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Datacentar opreme za glavni datacentar JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Datacentar opreme za glavni Datacentar JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
550.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Direkcija Dru{tva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 kalendarskih dana od potpisa ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
10013607. IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 10013607. Dostaviti
zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim
imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail
adresom, soba broj 305.
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
10013607. IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 10013607.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-3949-13)
JAVNO PREDUZE}E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-654/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Broj 22 - Strana 55
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje Oracle licenci
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje Oracle licenci za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
330.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Direkcija Dru{tva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Pru`anje usluga }e se izvr{avati u periodu od 04.10.2012. do
31.12.2013. godine, odnosno od 16.02.2012. do 31.12.2013. prema
koli~inskim specifikacijama.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/II
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 56
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
2000003167. IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003167.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: D`enita Bori}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751779
Faks: 033751773
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-3987-13)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-668/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Alen Kulenovic
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija fasada blokova 1-4 u TE Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija fasada blokova 1-4 u TE Kakanj
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
510.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Tri mjeseca
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Tri mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema uslovima iz nacrta ugovora
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
relevantnom profesionalnim registrima ili registrima u zemlji u
kojoj su osnovali firmu (Rje{enje o upisu u sudski registar).
Dobavlja~ je obavezan da dostavi Rje{enje o obavljanju relevantne
profesionale djelatnosti - sa naznakom {ifre djelatnosti.
Ostali uslovi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 9:15
Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu
preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na
zahtjevu) na ovla{teni fax broj:00387 33 751 756. Tendersku
dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od
08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te
15, ( kancelarija br. 305/4).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni
predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime
naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog
organa broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: Sparkasse
Bank d.d. Sarajevo broj ra~una 1990490176075902; za firme izvan
BiH: Vakufska banka d.d. Sarajevo broj ra~una
1601060000004629,
IBAN:
BA
391601020000013652,
BIC/SWIFT VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije-Tender br: 2000003852. U skladu sa ^lanom 3
ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu
informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Alen Kulenovi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Alen Kulenovi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Alen Kulenovi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4158-13)
PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-1-1-45/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Eldina Smailagi}
Broj 22 - Strana 57
Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200872000007
Telefon: 033286074
Faks: 033286094
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
kancelarijski materijal i toneri
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo,
Mala sala na I spratu
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu za Tendersku dokumentaciju uplatiti na: Transakcijski
ra~un Trezor BiH, broj ra~una: 3380002210018390, kod UniCredit
bank , sa naznakom "Uplata za tendersku dokumentaciju PS
BiH-Nabavka kancelarijkog materijala i tonera" Vrsta prihoda:
722153
Bu|etska organizacija: 0101999
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije
moraju biti
dostavljeni u pismenoj formi sa punim nazivom i adresom
ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa i poreskim brojem. Uz
pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati, tenderska dokumentacija
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 58
se mo`e preuzeti u Pisarnci Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH
broj 1, kancelarija broj 152 na I spratu svakim radnim danom u
vremenu od 10:00 do 14:00 sati a svim dobavlja~ima koji to budu
zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u
roku od tri dana od prijema zahtjeva. Zahtjevi za tendersku
dokumentaciju mogu se dostaviti najkasnije do 15.04.2013.godine.
Bez obzira na koliko se lotova prijavljuju, dobavlja~i su du`ni
izvr{iti jednu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu
od 30,00 KM.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Papir za kopiranje A4 i ostali kancelarijski materijal
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
78.632,40KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
78.632,40 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tonera
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Toneri za printere, kopir aparate i fax aparate
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
58.119,60 KM
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
58.119,60 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo
(M1-A-4233-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"
D.O.O. \UR\EVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-216/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog
uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Adresa: \ur|evik bb
Po{tanski broj: 75272
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
^eli~na u`ad, ~eli~ne cijevi, limovi i ~elici i hidrauli~na crijava i
priklju~ci
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponu|a} mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti
i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim
registrima
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ostvaren pozitivan poslovni rezultat u 2012. godini
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje
dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koje se
odnose na predlo`eni ugovor u prethodnih dvije godine 2011. i
2012. godina)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na
jedan od sljede}ih ra~una:
1321100309725659 - NLB banka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
3383002251048852 - UniCredit banka
1549212002730768 - Intesa SanPaolo banka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
^eli~na u`ad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
^eli~na u`ad
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e: 3,00 %
4. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
^eli~ne i alkaten cijevi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
^eli~ne i alkaten cijevi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 93,00 %
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Limovi, ~elici i pocin~ane trake
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Limovi, ~elici i pocin~ane trake
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 93,00 %
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
Broj 22 - Strana 59
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hidrauli~na crijeva i priklju~ci
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Hidrauli~na crijeva i priklju~ci
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e: 3,00 %
4. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
(M1-A-4136-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"
D.O.O. \UR\EVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-217/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog
uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
Kontakt osoba: Alija Trumi}
Adresa: \ur|evik bb
Po{tanski broj: 75272
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
Broj 22 - Strana 60
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Filteri za rudarske ma{ine i pomo}nu opremu i remenje i semerinzi
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti
i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim
registrima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ostvaren pozitivan poslovni rezultat u 2012. godini
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje
dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koje se
odnose na predlo`eni ugovor u prethodnih dvije godine (2011. i
2012. godina)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju mo`e se izv{iti na
jedan od sljede}ih ra~una:
1321100309725659 - NLB banka,
3383002251048852 - UniCredit banka,
1549212002730768 - Intesa SanPaolo banka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za rudarske ma{ine i pomo}nu opremu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za rudarske ma{ine i pomo}nu opremu
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e: 3,00 %
4. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Remenje i semerinzi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Remenje i semerinzi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 4,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e: 3,00 %
4. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja
"\ur|evik" d.o.o. \ur|evik
(M1-A-4137-13)
JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-1-1-106/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Senada Lizde
Adresa: Bra}e Feji}a bb
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.jpautoceste.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka desktop ra~unara, prijenosnih ra~unara i tablet ure|aja
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka desktop ra~unara, prijenosnih ra~unara i tablet ure|aja za
potrebe JP "Autoceste Federacije BiH" d.o.o. Mostar
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ured Mostar (Bra}e Feji}a bb); Ured Sarajevo (Dubrova~ka 6)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je
obavezan dostaviti pisani zahtjev po{tom, li~no ili fax-om. Uz
pisani zahtjev i obavezno predo~enje dokaza o izvr{enoj uplati
naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju, tenderska
dokumentacija se mo`e preuzeti na adresama: Bra}e Feji}a bb Mostar i Dubrova~ka 6 - Sarajevo, svakim radnim danom od 9 do
16 sati. Svim ponu|a~ima koji to budu zahtijevali tenderska
dokumentacija }e biti poslana po{tom.
Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
Ra~un za uplatu: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BH
d.d.
Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku
ra~unarske opreme
Primalac: JP Autoceste Federacije BiH
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Senada Lizde tel. 033 277 911 ili Mirnes Fazli} tel.
033 277 960
Adresa: Dubrova~ka 6
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277900
Broj 22 - Strana 61
Faks: 033277901
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.jpautoceste.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Senada Lizde 033/277 911 i Mirnes Fazli} 033/277
960
Adresa: Dubrova~ka 6
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277900
Faks: 033277901
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.jpautoceste.ba
(M1-A-4234-13)
JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBiH D.O.O.
MOSTAR
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 272-1-2-1-108/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Aida Demir
Adresa: Bra}e Feji}a bb
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.jpautoceste.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
sli~ne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 360.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
^i{}enje i odr`avanje separatora u zatvorenom sistemu odvodnje i
~i{}enje i zbrinjavanje materijala {tetnih po okoli{ u slu~aju havarije
na autocesti Zenica - Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
^i{}enje i odr`avanje separatora u zatvorenom sistemu odvodnje i
~i{}enje i zbrinjavanje materijala {tetnih po okoli{ u slu~aju havarije
na autocesti Zenca- Sarajevo.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Broj 22 - Strana 62
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Autocesta Zenica- Sarajevo.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:45
Mjesto: Mostar, Bra}e Feji}a bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan u
periodu od 10:00 do 16:00 sati na adresama Bra}e Feji}a bb Mostar
i Dubrova~ka 6 Sarajevo uz prethodnu najuavu i predo~enje dokaza
o uplati ili dostaviti putem po{te.
Iznos nov~ane uplate: 20 KM
Uplatni ra~un: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH
Svrha doznake: Otkup TD za ~i{}enje separatora
Primalac: JP Autoceste FBiH doo Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Aida Demir
Adresa: Dubrova~ka 6
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277921
Faks: 036277942
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.jpautoceste.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Aida Demir
Adresa: Dubrova~ka 6
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 033277921
Faks: 033277942
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.jpautoceste.ba
(M1-A-4235-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-229/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik
Adresa: Dvanaest beba bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342618
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kc-bl.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za operacionu salu na Ginekologiji
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tender br: 01-1902-1/13 od 26.02.2013. godine radi nabavke
opreme za operacionu salu na Ginekologiji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
140.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sredstva teku}eg poslovanja
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe;
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
- Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og
suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu
djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca)
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Garancija, u~e{}e:5,00 %
4. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom
adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda za nabavku opreme za operacionu salu na
Ginekologiji na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul.
Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom
preporu~eno, a primaju se do 26.04.2013. god. do 9,00 ~asova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja
mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a.
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u
vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski
blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl.
pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati
nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV.
Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj
571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa
tenderske dokumentacije.
Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom
postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili
odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u
skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni
glasnik BiH", broj 49/04).
(M2-A-3953-13)
REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU RS
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 275-1-2-1-34/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Republi~ki zavod za statistiku RS
Kontakt osoba: Vawa \uran
Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12d
Po{tanski broj: 78102
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401546980005
Telefon: 051332700
Faks: 051332750
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.rzs.rs.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
Broj 22 - Strana 63
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisirawa i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: godinu dana
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 8.547,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisirawe vozila
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
8.547,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Veqka Mla|enovi}a 12d, Bawaluka
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. cijena radnog sata, u~e{}e:70,00 %
2. vrijeme odaziva za prijavu kvara, u~e{}e:10,00 %
3. vrijeme za otklawawe kvara, u~e{}e:10,00 %
4. garancija na ugra|ene dijelove, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 64
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Veqka Mla|enovi}a 12d, Bawaluka
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Republi~ki zavod za statistiku RS
Kontakt osoba: Vawa \uran
Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12d
Po{tanski broj: 78102
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401546980005
Telefon: 051332730
Faks: 051332750
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.rzs.rs.ba
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Republi~ki zavod za statistiku RS
Kontakt osoba: Vawa \uran
Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12d
Po{tanski broj: 78102
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401546980005
Telefon: 051332730
Faks: 051332750
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.rzs.rs.ba
(M1-A-4005-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-2-1-287/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo
Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga rada hidrauli~nog bagera gusjeni~ara
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga rada hidrauli~nog bagera gusjeni~ara zapremine
ka{ike 1,5 do 2,0 m3
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
ZD RMU "KAKANJ" d.o.o. Kakanj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije usluge, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisa
ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Rudarska bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti: OTVORENI POSTUPAK BROJ
OP-12/13 - PONUDA ZA NABAVKU USLUGA RADA HIDRAULI^NOG BAGERA GUSJENI^ARA ZAPREMINE KA[IKE
1,5-2,0 m3 - NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije mo`e se
uplatiti na `iro ra~un broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- Unicredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa naznakom: "ZA IZUZIMANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE OP-12/13
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo
Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska bb
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo
Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska bb.
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
(M1-A-4015-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-291/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Vij~ana roba
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka vij~ane robe (vijci, navrtke, podlo{ke, zeger prstenovi,
elasti~ne ~ivije,stezaljke za u`e i rascjepke)
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
51.000,00
Broj 22 - Strana 65
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Sukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci od
dana potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Rudarska bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti OBAVEZNO navesti: PONUDA ZA OTVORENI
POSTUPAK BROJ: OP-13/13 - NABAVKA VIJ^ANE ROBE NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA.
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije mo`e se
uplatiti na `iro ra~un broj:
-IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- Unicredit Banka d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa
naznakom
"ZA
IZUZIMANJE
TENDERSKE
DOKUMENTACIJA OP-13/13"
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska bb
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska bb.
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 66
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
(M1-A-4181-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-294/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - Nabavka tehni~kih plinova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka tehni~kih plinova
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
32.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Centralno skladi{te Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj - PK
"Vrtli{te"
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do realizacije ugovora, ali ne du`e od dvanaest mjeseci od
potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ul. Rudarska bb, Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti: OTVORENI POSTUPAK BROJ: OP
14/13 - NABAVKA TEHNI^KIH PLINOVA
NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e
uplatiti na `iro ra~un broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa
naznakom
"ZA
IZUZIMANJE
TENDERSKE
DOKUMENTACIJE - OP 14/13"
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
(M1-A-4159-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-298/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Edin Kasper
Adresa: Alije Izetbegovi}a 17
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme za pro{irenje sistema automatizacije i
daljinskog nadzora transportnog sistema i sistema odvodnjavanja u
jamama Pogona "Haljini}i" ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (faza
II)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja opreme za pro{irenje sistema automatizacije i
daljinskog nadzora transportnog sistema i sistema odvodnjavanja u
jamama Pogona "Haljini}i" ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (faza
II)
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
370.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Z.D. Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj, Pogon
"Haljini}i"
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U roku od 6 ({est) mjeseci po prijemu narud`be, a po potpisivanju
ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Broj 22 - Strana 67
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Rudarska bb., Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti: OTVORENI POSTUPAK BROJ: OP
01/13-P - NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA
PRO[IRENJE SISTEMA AUTOMATIZACIJE I DALJINSKOG
NADZORA TRANSPORTNOG SISTEMA I SISTEMA
ODVODNJAVANJA U JAMAMA POGONA "HALJINI]I" ZD
RMU "KAKANJ" d.o.o. KAKANJ (faza II) - NE OTVARATI
OTVARA KOMISJA
Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e
uplatiti na `iro ra~un broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa
naznakom
"ZA
IZUZIMANJE
TENDERSKE
DOKUMENTACIJE - OP:01/13-P"
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik
Adresa: Rudarska bb
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik
Adresa: Rudarska bb
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.rmukakanj.ba
(M1-A-4221-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 68
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-812/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont armature u strojarnici bloka 7 u Podru`nici Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvesti radove generalnog remonta armature koji obuhvata:
demonta`u-monta`u izolacije sa cjevovoda, demonta`a sa
cjevovoda, mehani~ka demonta`a i monta`a elektro i servomotora
sa ventila, pregled sastavnih dijelova, sanacija uo~enih o{te~enja,
navarivanje o{te}enih dosjednih povr{ina, termi~ka obrada,
mehani~ka obrada na stroju ili na licu mjesta, fino bru{enje sjedi{ta
ventila i kegla, izrada dijelova od vlastitog materijala, sastavljanje
ventila, podmazivanje vretena i matice, pakovanje odgovaraju}om
brtvom, hladna tla~na proba ventila, uzimanje otisaka na brtvenim
povr{inama, monta`a na cjevovod sa izradom i zamjenom brtvi,
remont ventila bypassa, popravka zazora na mehanizmu pogona,
izrada protokolu o sanaciji i dr, prema tehni~koj specifikaciji koja je
sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
35.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
25 (dvadeset) pet dana od dana uvo|enja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja
kompletnih radova.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da je ponu|a~ tehni~ki osposobljen za izvo|enje radova na
visokotla~nim armaturama kotlovskih postrojenja,
da je ponu|a~ registrovan za remont, reparaciju i servis armature-odr`avanje termoenergetskih postrojenja.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 10:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
42.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja:
[emsudin Hod`i}, 00387 32 77 10 15.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancealrija br. 27)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4266-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-813/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za servopogone u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Logi~ke plo~e, pozicioner, napojne jedinice, relejne kartice,
logi~ke plo~e, tristori, napojne jedinice za elektroniku, platina
sigurnosna sa pripadaju}im kablovima, platina ulazno/izlazna sa
pripadaju}im kablovima, kontakter za servopogon, linerni
provodnici brtveni setovi i interface, a sve u skladu sa tehni~kom
specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
Broj 22 - Strana 69
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
25.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke
kompletne robe.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponu|a nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
42.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aeksu A ili se ista mo`e
dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne
snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele
ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za
tehni~ka pitanja: Zdenko Ravlija, tel. 00387 32 77 13 31.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 70
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4267-13)
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 291-1-3-1-94/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog
kantona
Kontakt osoba: Mirsad Kova~evi} mob. 061/451-282.
Adresa: Trg BiH broj 6
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218294630007
Telefon: 032406218
Faks: 032406218
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mupzdk.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Lokacija za izdavanje li~nih dokumenata Zenica- fasada,
rekonstrukcija arhive u Nemili i prijemne kancelarije u PU Zenica i
drugo.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lokacija za izdavanje li~nih dokumenata Zenica- fasada,
rekonstrukcija arhive u Nemili i prijemne kancelarije u PU Zenica i
drugo.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
PU Zenica i PS Nemila.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 dana od dana potpisivanja ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Trg BiH broj 6, Zenica (sala Kabineta, I sprat MUP-a u
sjedi{tu)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom,
li~nim preuzimanjem, ili slanjem zahtjeva za dostavu sa uplatnicom
za tendersku dokumentaciju i adresom na koju }e se slanje izvr{iti
(zahtjev slati na broj:032/406-218). Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj:
134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612, op}ina 103,
bud`etska organizacija: 1501001, svrha doznake: uplata tenderske
dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona)
(M1-A-4100-13)
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-55/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Dino [ehi}
Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12
Po{tanski broj: 71000
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200351290009
Telefon: 033454805
Faks: 033455148
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhrt.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Jedna godina (1 godina)
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 100.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Sony rezervnih dijelova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za profesionalnu Sony studijsku
opremu (me{ine, kamere, miksete, projektori itd.)
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12,
71000 Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:15,00 %
3. Ponu|eni garantni period, u~e{}e:10,00 %
4. Ponu|eni rok isporuke, u~e{}e:5,00 %
Broj 22 - Strana 71
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e
Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Ponude se dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije
fotokopije;
- Tenderska dokumentacija }e se mo}i preuzeti u kancelariji br. 107
(1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bulevar
Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjev
ponu|a~a;
- Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati gospodina
Dinu [ehi}a na e-mail: [email protected];
- Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom
primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO
NADMETANJE ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA
SONY STUDIJSKU OPREMU - NE OTVARAJ" dostaviti u
kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.4;
- Za eventualno potrebne dodatne tehni~ke informacije kontaktirati
gospodina Adnana Konaka na mobitel br. 061 572 511 ili na e-mail:
[email protected]
(M1-A-4249-13)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-972/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
Broj 22 - Strana 72
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 44/13 Nabavka opreme za grijanje kruga TE
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detalj. u TD
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detalj. u TD
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
RiTE Uglj.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detalj. u Td
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detalj. u Td
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detalj. u Td
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br.
116
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda
za otvoreni postupak Broj: T 44/13 - "Nabavka opreme za grijanje
kruga TE". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32
EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59
/BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Dragan Miljanovi}, dipl.ing.ma{
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774179
Faks: 055774382
E-mail:[email protected]
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: [email protected]
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: [email protected]
(M1-A-4254-13)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-979/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 41/13 Nabavka usluga na gra|evinskim poslovima na teku}em
odr`avanju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detalj. u TD
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detalj. u Td
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
postrojenje TE Ugljevik
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Detalj. u TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detalj. u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detalj. u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detalj. u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br.
116
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda
za otvoreni postupak Broj: T 41/13 - "Nabavka usluga na
gra|evinskim poslovima na teku}em odr`avanju". Na koverti
obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32
EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SWIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Broj 22 - Strana 73
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59
/BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774292
Faks: 055774382
E-mail:[email protected]
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: [email protected]
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: [email protected]
(M1-A-4261-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-621/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Midhat Fazli} (za tehni~ka pitanja) 061/142-227;
Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kreka.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 22 - Strana 74
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za ma{ine pomo}ne mehanizacije (LOT 1 - LOT
2)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za ma{ine pomo}ne mehanizacije (LOT 1 - LOT
2)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne
zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje)
b) Rok isporuke - maksimalno 30 dana od dana potpisivanja
ugovora
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom
isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e)
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva
tehni~ke specifikacije
- Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio
isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke u
posljednje dvije godine
- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e prilikom isporuke robe
dostaviti original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a o
kvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima
- Da ponu|a~ dostavi Izjavu o nazivu i sjedi{tu proizvo|a~a robe
koju nudi
- Vremenska garancija za ponu|ene robe od minimalno 12
(dvanaest) mjeseci od dana ugradnje, a najvi{e 24 mjeseca od
dana isporuke
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za
preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi}
([email protected]). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine
se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u
korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla,
sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba Rezervni dijelovi za ma{ine pomo}ne mehanizacije LOT***. Kod
davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve
tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine
putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za ma{ine
pomo}ne mehanizacije LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu )
ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom
dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL
PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene
i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa
imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst:
"PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Rezervni dijelovi za
ma{ine pomo}ne mehanizacije LOT*** - ne otvarati do 23.4.2013.
godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne
smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja
ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili
ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena
na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog
tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti
specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno
podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio
ponu|a~. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane,
potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a
garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez
numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U
postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko
obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a,
a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari
prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti
ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi
da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument
neistinitog ili nepotpunog sadr`aja.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za ~ista~ traka CAT 312C (int. br. 2)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za ~ista~ traka CAT 312C (int. br. 2)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u
zavisnosti koji uslov prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Dubrave" u Dubravama
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za buldozer CAT D6R (int. br. 6)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za buldozer CAT D6R (int. br. 6)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u
zavisnosti koji uslov prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Dubrave" u Dubravama
(M1-A-4152-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-624/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Suad D`afi} (za tehni~ka pitanja) te. +387 (0)
61/136 662 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. +387
(0) 35/ 287 501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kreka.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulantama Rudnika
(LOT 1 - LOT 3)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulantama Rudnika
(LOT 1 - LOT 3).
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Broj 22 - Strana 75
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Eliminatorni uslov:
- Rok pla}anja: minimalno 60 ( {ezdeset ) dana od dana fakturisanja,
koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije krajnjeg roka za dostavu ponuda;
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju
kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz tehni~ke
specifikacije tenderske dokumentacije;
- Da ponu|a~ ima pozitivno iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je
predmet bio izvr{enje usluga koje su
predmet nabavke u posljednje dvije godine.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za
preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi}
([email protected]). Pla}anje izvan Bosne i
Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT
TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku usluga - Pru`anje primarne zdravstvene
za{tite u ambulantama Rudnika, LOT*** ". Kod davanja naloga za
pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi
nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094.
Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB
Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP
BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa
naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku usluga Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulantama Rudnika,
LOT*** ".Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1
(jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko
napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda
i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj
neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e
pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
USLUGA - Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulantama
Rudnika, LOT***" ne otvarati do 24.04.2013. godine u 12 sati.
Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji
od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi
dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od
slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino
ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju
dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u
pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.
Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i
~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za
Broj 22 - Strana 76
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo
kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja
ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih
elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati
na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na
ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko
uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od
tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog
ili nepotpunog sadr`aja.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulanti Rudnika
Mramor
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulanti Rudnika
Mramor ( 1.250 zaposlenika ), prema tehni~koj specifikaciji.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
38.400,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
38.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u
zavisnosti koji uslov prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Mramor" u Mramoru
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulanti Rudnika
Dubrave
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulanti Rudnika
Dubrave ( 900 zaposlenika ), prema tehni~koj specifikaciji.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
46.200,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
46.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u
zavisnosti koji uslov prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "Dubrave" u Dubravama
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulanti Rudnika [ikulje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`anje primarne zdravstvene za{tite u ambulanti Rudnika [ikulje
( 860 zaposlenika ), prema tehni~koj specifikaciji.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
53.400,00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
53.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u
zavisnosti koji uslov prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Rudnik "[ikulje" u Lukavcu
(M1-A-4165-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-631/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kreka.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reznih bubnjeva za kombajn EDW 150-2L za potrebe JP
EP BiH d.d. Sarajevo, ZD RU Kreka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reznih bubnjeva za kombajn EDW 150-2L za potrebe JP
EP BiH d.d. Sarajevo, ZD RU Kreka
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema Anexu V
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
342.248,41
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
ZD RMU Kreka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
3 mjeseca od potpisa Ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je
registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtjeva se
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva
ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni (isporuka reznih
bubnjeva za kombajne) ili sli~ni (isporuka ma{ina, ure|aja i
rezervnih dijelova u podzemnoj eksploataciji uglja) onima koji se
odnose na predlo`eni ugovor u prethodne 3 (tri) godine ( 2010,
2011, 2012.godina) a ~ija ukupna vrijednost ugovora je minimalno
300.000,00 KM,
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15 sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP EP
BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo.Kontakt
osoba za otkup tenderske dokumentacije je Ahmet Begi}, broj
telefona 033 751 774.
Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033-751-780, a ista }e im biti poslata putem brze po{te.
Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo {etali{te 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba broj 6.
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e-mail adresom, soba broj 305.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
ZD R-IO-02-5-45/13 - Nabavka reznih bubnjeva za potrebe JP
Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o Tuzla
IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank
dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
"otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD
Broj 22 - Strana 77
R-IO-02-5-45/13 - Nabavka reznih bubnjeva za potrebe JP
Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o Tuzla
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 033751774
Faks: 033751780
E-mail:[email protected]
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 033751774
Faks: 033751780
E-mail: [email protected]
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Ahmet Begi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 033751774
Faks: 033751780
E-mail: [email protected]
(M1-A-4156-13)
OP[TINA VI[EGRAD
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 299-1-2-1-96/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA VI[EGRAD
Kontakt osoba: Jadranka Gluhovi}
Adresa: Kraqa Petra Prvog br. 7
Po{tanski broj: 73240
Op{tina/Grad: Vi{egrad
IDB/JIB: 4400503020001
Telefon: 058620226
Faks: 058620602
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.opstinavisegrad.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),VI[EGRAD
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 22 - Strana 78
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: od dana potpisivawa do
31.12.2014.god.
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Bankarske usluge za buxetsku 2013. i 2014. godinu: Usluge platnog
prometa i deponovawa nov~anih sredstava.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Bankarske usluge za buxetsku 2013. i 2014. godinu: Usluge platnog
prometa i deponovawa nov~anih sredstava.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Op{tina Vi{egrad
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1.a) Naknada za obavqawe unutra{weg platnog prometa,
u~e{}e:20,00 %
2.b) Naknada na transakcije izme|u klijenata banke,
u~e{}e:20,00 %
3.c) Naknada na isplatu gotovine sa ra~una, u~e{}e:10,00 %
4.d) Naknada za vo|ewe poslovnog ra~una, u~e{}e:20,00 %
5.e) Naknada za uvo|ewe elektronskog poslovawa,
u~e{}e:5,00 %
6.f)Kamatna stopa na depozite po vi|ewu, u~e{}e:25,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Op{tina Vi{egrad; ul. Kraqa Petra I br.7 soba br. 19
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{e na
`iro-ra~un broj: 562-006-00001262-04,
vrsta prihoda: 729124, {ifra op{tine: 113, buxetska
organizacija 9999999
(M1-A-4264-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
OP[TINA VI[EGRAD
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 299-1-2-1-97/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA VI[EGRAD
Kontakt osoba: Jadranka Gluhovi}
Adresa: Kraqa Petra Prvog br. 7
Po{tanski broj: 73240
Op{tina/Grad: Vi{egrad
IDB/JIB: 4400503020001
Telefon: 058620226
Faks: 058620602
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.opstinavisegrad.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),VI[EGRAD
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Bankarske usluge za bud`etsku 2013. i 2014. godinu: Servisirawe
kreditnih sredstava za razvoj poqoprivrede op{tine Vi{egrad.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Bankarske usluge za bud`etsku 2013. i 2014. godinu: Servisirawe
kreditnih sredstava za razvoj poqoprivrede op{tine Vi{egrad.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Op{tina Vi{egrad
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
od dana potpisivanja do 31.12.2014.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1.a) Kamatna stopa na plasman sredstava za razvoj poqoprivrede,
u~e{}e:90,00 %
2.b) Naknada za obradu zahtjeva za kredit, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20.00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Op{tina Vi{egrad; ul. Kraqa Petra I br.7 soba br. 19
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{e na
`iro-ra~un broj: 562-006-00001262-04,
vrsta prihoda: 729124, {ifra op{tine: 113, buxetska
organizacija 9999999
(M1-A-4263-13)
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-430/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Irena Planini}
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335719
Faks: 036335788
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
Broj 22 - Strana 79
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zamjena armature i dijela cjevovoda fi200 mm za pra`njenje
tla~nog cjevovoda HE Rama
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zamjena armature i dijela cjevovoda fi200 mm za pra`njenje
tla~nog cjevovoda HE Rama
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
28.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Proizvodnja elektri~ne energije- HE Rama
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 (stoosamdeset) dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.4.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u
mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se
na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovu
odgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikom
preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su
du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM sa
PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima)
BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 80
naznakom "Zamjena armature i dijela cjevovoda fi 200 mm za
pra`njenje tla~nog cjevovoda HE Rama"
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Maro Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ephzhb.ba
(M1-A-4081-13)
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-3-1-433/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Ivo Bevanda, dipl.ing.gra|.
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335729
Faks: 036335773
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko - zanatski radovi na odr`avanje objekata HE
Mostarsko blato
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Gra|evinsko - zanatski radovi na odr`avanje objekata HE
Mostarsko blato
PONOVLJENI POSTUPAK
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
24.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
HE Mostarsko blato
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
150 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:24.4.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u
mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se
na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da
se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi
dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije
zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati
nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un
Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501
0120-48-06-003539
(za
uplate
u
EUR-ima)
BIC:
UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom "Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju objekata
HE Mostarsko blato".
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ephzhb.ba
(M1-A-4320-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-3-1-434/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Ivo Bevanda, dipl.ing.gra|.
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335729
Faks: 036335773
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Gra|evinsko - zanatski radovi na odr`avanju objekata HE Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Gra|evinsko - zanatski radovi na odr`avanju objekata HE Mostar
PONOVLJENI POSTUPAK
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
HE Mostar
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
150 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Broj 22 - Strana 81
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:26.4.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u
mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se
na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da
se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi
dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije
zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati
nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un
Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501
0120-48-06-003539
(za
uplate
u
EUR-ima)
BIC:
UNCRBA22XXX,
IBAN:BA393380604800353987
kod
UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom "Gra|evinsko-zanatski radovi na odr`avanju objekata
HE Mostar".
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ephzhb.ba
(M1-A-4325-13)
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-438/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr.
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335729
Faks: 036335773
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
Broj 22 - Strana 82
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 18.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Servisiranje i odr`avanje vozila (LADA) koja su locirana
na podru~ju [email protected] i [email protected]
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2 - Servisiranje i odr`avanje vozila (LADA) koja su locirana
na podru~ju [email protected] i [email protected]
PONOVLJENI POSTUPAK
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Servisno-radioni~ki prostor ponuditelja na podru~ju [email protected] i [email protected]
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:25.4.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u
mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se
na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi
dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije
zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati
nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un
Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501
0120-48-06-003539
(za
uplate
u
EUR-ima)
BIC:
UNCRBA22XXX,
IBAN:BA393380604800353987
kod
UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom "LOT 2 - Servisiranje i odr`avanje vozila (LADA) koja
su locirana na podru~ju [email protected] i [email protected]".
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ephzhb.ba
(M1-A-4321-13)
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 308-1-1-1-68/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Nermina Pa{i}
Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402964170008
Telefon: 051456040
Faks: 051450301
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.almbih.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Visoko efikasni te~ni hromatograf sa PDA detektorom
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
pla}anje po izvr{enoj isporuci
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
6.3 Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti Izvod iz sudskog
registra iz zemlje gdje su osnovali firmu ili dokument koji je
ekvivalent - sadr`i tenderska dokumentacija
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
1. Ovla{teno zastupanje za distribuciju, instalaciju, validaciju i
servis opreme koja je predmet nabavke od strane proizvo|a~a
opreme;
2. Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama
kojima raspola`e dobavlja~ za osiguranje kvaliteta, uz
implementiran sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001
3. Navode o anga`ovanom tehni~kom osoblju, bez obzira na to da
li neposredno pripadaju dobavlja~u; Minimalni uslov:
Certificirani serviser za predmetnu opremu.
4. Potvrda o vjerodostojnosti dokumentacije i potvrda da }e biti
dostavljena naknadno, (pri vr{enju usluge), tehni~ka
dokumentacija za kvalifikaciju prema zahtjevu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Banjaluka, Veljka Mla|enovi}a bb
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Visoko efikasni te~ni hromatograf sa PDA detektorom
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
110000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
94.017,09 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 91,00 %
2. Tehni~ke karakteristike predmeta nabavke, u~e{}e: 9,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Visoko efikasni te~ni hromatograf sa konduktometrijskim i PDA
detektorom
Broj 22 - Strana 83
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
110000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
94.017,09 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 91,00 %
2. Tehni~ke karakteristike predmeta nabavke, u~e{}e: 9,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
(M1-A-4176-13)
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA BiH
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 308-1-1-1-74/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Nermina Pa{i}
Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402964170008
Telefon: 051456040
Faks: 051450301
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.almbih.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijska oprema - razno
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
pla}enje po uspje{no realizovanom ugovoru u roku od 30 dana
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Broj 22 - Strana 84
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Izvod iz sudskog registra iz zemlje gdje su osnovali firmu ili
dokument koji je ekvivalent izvodu iz sudskog registra kojim se
dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti - u
skladu sa tenderskom dokumentacijom.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
1. Ovla{teno zastupanje za distribuciju, instalaciju, validaciju i
servis opreme koja je predmet nabavke od strane proizvo|a~a
opreme;
2. Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama
kojima raspola`e dobavlja~ za osiguranje kvaliteta, uz
implementiran sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001
3. Navode o anga`ovanom tehni~kom osoblju, bez obzira na to da
li neposredno pripadaju dobavlja~u; Minimalni uslov:
Certificirani serviser za predmetnu opremu.
4. Potvrda o vjerodostojnosti dokumentacije i potvrda da }e biti
dostavljena naknadno, (pri vr{enju usluge), tehni~ka
dokumentacija za kvalifikaciju prema zahtjevu
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 14:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 14:30
Mjesto: Banjaluka, Ul. Veljka Mla|enovi}a bb
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Uzorkiva~ zraka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.094,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
ul. M.Tita 9/IV, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Aparat za odre|ivanje gubitka su{enja
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.641,03 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ul. M.Tita 9/IV, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sigurnosni ormar za ~uvanje supstanci
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.273,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ul. M.Tita 9/IV, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
pH metar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.547,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ul. M.Tita 9/IV, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski zamrziva~
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ultra LOW
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.094,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ul. M.Tita 9/IV, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ma{ina za pranje laboratorijskog posu|a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
51.282,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ul. M.Tita 9/IV, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rotacioni viskometar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.094,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
90 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ul.M.Tita 9/IV, Sarajevo
(M1-A-4294-13)
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-271/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Adresa: SVETOG SAVE 71
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zrs-rs.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
Broj 22 - Strana 85
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji ko~ionih papu~a za lokomotive, putni~ke i
teretne vagone.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ko~ionih papu~a za lokomotive, putni~ke i teretne
vagone, prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
670.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Skladi{ta Ugovornog organa u Doboju, Bawa Luci i Prijedoru.
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Robu treba isporu~ivati sukcesivno, prema dinamici Ugovornog
organa na paritetu DAP skladi{ta Ugovornog organa u Doboju,
Bawa Luci i Prijedoru (Incoterms 2010), na osnovu pojedina~nih
naruxbi u toku jedne godine ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa
ugovora.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:60,00 %
2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:30,00 %
3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 22.4.2013. godine
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 86
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender
dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu
slede}ih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A:
ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
UL.SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(M1-A-4169-13)
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 313-1-1-1-272/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: @EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLI]
Adresa: SVETOG SAVE 71
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zrs-rs.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eqezni~ke usluge
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji elektronske {inske mazalice za {inu UIC
60 sa ugradwom.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka elektronske {inske mazalice za {inu UIC 60 sa
ugradwom, prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Ugradwa {inskih mazalica izvr{i}e se na pruzi Doboj-Bawa
Luka u slijede}im krivinama radijusa R£ 301m: Prisoje-Ukrina
km 44+727-44+980 R=300 m; Ukrina-Swegotina km 53+208-53+687
R=300 m; km 53+707-54+193 R=300 m; Jo{avka-^elinac km
77+993-78+259 R=300 m; km 78+528-78+921 R=300 m; km
79+849-80+163 R=300 m; km 80+176-80+533 R=300 m;
^elinac-Bawa Luka km 82+390-82+851 R=299,3 m; ^elinac-Bawa
Luka km 81+766-81+959 R=301 m; km 85+299-85+764 R=301 m
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Prema ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a.
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Da, prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:60,00 %
2. Uslov i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke robe, u~e{}e:10,00 %
4. Vremenski period garancije za robu, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM (29,90 €)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Mjesto: "@eqeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74 000 Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, sala broj 69.
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na `iro-ra~un
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 58,50 KM, prije preuzimawa tender
dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 29,90 €, na osnovu
slede}ih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A:
ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: BA 39 5520 2033 9022 3191
@ELJEZNICE RS AD
UL.SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(M1-A-4168-13)
URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
KANTONALNIH ORGANA
TUZLANSKI KANTON
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 324-1-1-1-74/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Tuzlanski
kanton
Kontakt osoba: Zdenka Marijanovi}
Adresa: Slatina broj 2
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209421180009
Telefon: 035369320
Faks: 035369320
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.tk.kim.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za kantonalne organe
uprave Vlade TK-a - ministarstva: Ministarstvo za bora~ka pitanja,
Broj 22 - Strana 87
Ministarstvo finansija, Ministarstvo industrije, energetike, i
rudarstva, Ministarstvo razvoja i poduzetni{tva, Ministarstvo
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravosu|a i
uprave, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice, Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i povratak,Ministarstvo trgovine, turizma i
saobra}aja, Ministarstvo zdravstva; samostalne upravne
organizacije; Kantonalna uprava civilne za{tite, Kantonalna uprava
za inspekcijske poslove, Kantonalni zavod za pru`anje pravne
pomo}i, Pedago{ki zavod Tuzlanskog kantona, Kantonalna
direkcija robnih rezervi; upravne organizacije: Kantonalna uprava
za {umarstvo, Poljoprivredni zavod, Direkcija cesta Tuzla;
regulirani organi:Komisija za koncesije, Agencija za privatizaciju,
Kantonalno pravobranila{tvo; Kantonalno tu`ila{tvo, Kantonalni
sud Tuzla i Op}inski sudovi: Tuzla, @ivinice,Banovi}i, Grada~ac,
Gra~anica, Kalesija i Lukavac
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljan opis u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
244.965,57
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
F-co sjedi{te ugovornih organa koji su pobrojani pod ta~kom II .4.b.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Od dana potpisivanja ugovora i vazi do kraja 2013 godine, odnosno
do potpisivanja novog ugovora za 2014 godinu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Tuzla, Slatina 2, kancelarija broj 5
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu naknade za tendersku dokumentaciju izvr{iti na ra~un
Bud`eta TK-a broj:
1321000256000080
bud`etska organizacija 1201001, vrsta prihoda 722613, op}ina
094. TD se preuzima na osnovu potpisanog i ovjerenog zahtjeva
dobavlja~a.
(M1-A-4310-13)
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 329-1-2-1-73/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}
Broj 22 - Strana 88
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Adresa: Trg heroja br.14.
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200642000008
Telefon: 033651317
Faks: 033655856
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.for.com.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje bankarskih usluga za potrebe Zavoda zdravstvenog
osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`anje bankarskih usluga za potrebe Zavoda zdravstvenog
osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine:
LOT 1 -Vo|enje depozitnog ra~una i transakcijskog ra~una u
konvertibilnim markama;
LOT 2 - Me|unarodni platni promet
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Mjesto: Trg heroja 14, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Vo|enje depozitnog ra~una i transakcijskog ra~una u
konvertibilnim markama
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Vo|enje depozitnog ra~una i transakcijskog ra~una u
konvertibilnim markama
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
68.376,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Me|unarodni platni promet
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Me|unarodni platni promet
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
68.376,06 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
(M1-A-4284-13)
ZU KANTONALNA BOLNICA
"DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA]
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-50/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4263189550001
Telefon: 037318800
Faks: 037318901
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kbbihac.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 769.230,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ostali potro{ni medicinski materijal
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema specifikaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
312 stavki
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
ZU Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijanki}" Biha}, ul.
Darivalaca krvi br. 67. Biha}
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Ovjerena kopija Rje{enja o registraciji u relevantnom
profesionalnom ili trgova~kom registru kao dokaz da se
ponu|a~ bavi djelatno{}u koja se odnosi na predmet nabavke.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Izjava o ukupnom prometu ponu|a~a u segmentu poslovanja
koji je predmet ugovora za posljednje tri financijske godine,
- Ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za posljednju
poslovnu godinu,
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
- Listu glavnih roba isporu~enih u posljednje dvije godine sa
ukupnim vrijednostima i koli~inama,
- Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama za
osiguranje kvalitete izvr{enja ugovora,
- Navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim
organima,
- Ovjerena kopija Rje{enja o ispunjavanju posebnih uslova
prostora, opreme i kadra u skladu sa odredbama Zakona o
lijekovima i medicinskim sredstvimaBiH.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
Broj 22 - Strana 89
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa-sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj:
338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo, Filijala
Biha} ili li~no na blagajni ugovornog organa.
(M1-A-3986-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU"NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-153/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 630.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice "Elektrodistribucija"
Sarajevo te~nim gorivima i mazivima na podru~ju Kantona
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice "Elektrodistribucija"
Sarajevo te~nim gorivima i mazivima na podru~ju Kantona
Sarajevo po otvorenom postupku broj 10304-OP-001/13
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
Broj 22 - Strana 90
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako
je navedeno u tednerskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE
DOKUMENTACIJE:
Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od
20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:
1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.
Sarajevo, swift RZBABA2S,
na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.
Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.
OP[TE INFORMACIJE:
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti
ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.
2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,
slo`ena i ozna~ena.
3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol
Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do
roka nazna~enog u ta~ki IV.4.
4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:
JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU
BROJ: 10304-OP-001/13 Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice
"Elektrodistribucija" Sarajevo te~nim gorivima i mazivima na
podru~ju Kantona Sarajevo PONUDA SA CIJENAMANE
OTVARATI DO 26.04.2013. DO 10.00 SATI.
5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u
razmatranje.
6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom
nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti
blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida
Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za
tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751499
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107,
uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane
naknade za tendersku dokumentaciju
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751499
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida
Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za
tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4201-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
[email protected] "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-2-1-154/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: ZLATAN SKORUPAN
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 25.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge za putni~ka i
teretna vozila na podru~ju Kantona Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge pranja teretnih vozila i vulkanizerske usluge za putni~ka i
teretna vozila na podru~ju Kantona Sarajevo po otvorenom
postupku broj: 10304-OP-003/13
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako
je navedeno u tednerskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 30.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE
DOKUMENTACIJE:
Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od
20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:
1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Broj 22 - Strana 91
Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.
Sarajevo, swift RZBABA2S,
na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.
Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.
OP[TE INFORMACIJE:
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti
ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.
2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,
slo`ena i ozna~ena.
3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol
Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do
roka nazna~enog u ta~ki IV.4.
4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:
JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU
BROJ: 10304-OP-003/13 Usluge pranja teretnih vozila i
vulkanizerske usluge za putni~ka i teretna vozila na podru~ju
Kantona Sarajevo PONUDA SA CIJENAMANE OTVARATI DO
30.04.2013. DO 10.00 SATI.
5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u
razmatranje.
6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom
nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti
blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora
u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida
Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za
tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751499
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107,
uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane
naknade za tendersku dokumentaciju
Adresa: Hifzi Bjelevca 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751499
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida
Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za
tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4202-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 92
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
[email protected] "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 365-1-1-1-155/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751000
Faks: 033751575
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 128.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice "Elektrodistribucija",
Sarajevo te~nim gorivima i mazivima na podru~ju BPK Gora`de
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice "Elektrodistribucija",
Sarajevo te~nim gorivima i mazivima na podru~ju BPK Gora`de
-po otvorenom postupku 10304-OP-002/13
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Prema uslovima iz tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kako
je navedeno u tednerskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kako
je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,
71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
INFORMACIJE VEZANE ZA OTKUP TENDERSKE
DOKUMENTACIJE:
Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od
20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:
1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
Za pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.
Sarajevo, swift RZBABA2S,
na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.
Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.
OP[TE INFORMACIJE:
1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti
ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.
2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,
slo`ena i ozna~ena.
3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol
Ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do
roka nazna~enog u ta~ki IV.4.
4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:
JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKU
BROJ: 10304-OP-002/13 Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice
"Elektrodistribucija" Sarajevo te~nim gorivima i mazivima na
podru~ju BPK Gora`de PONUDA SA CIJENAMANE
OTVARATI DO 29.04.2013. DO 10.00 SATI.
5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u
razmatranje.
6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnom
nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti
blagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovora
u skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida
Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za
tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751575
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan ili Sa|ida Boji}, I sprat, soba 107,
uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane
naknade za tendersku dokumentaciju
Adresa: HIFZI BJELAVCA 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751575
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatan Skorupan,tel. 033/751-595 ili Sa|ida
Boji},tel. 033/751-470 (za komercijalna pitanja), Dra`en ]ori} (za
tehni~ka pitanja) tel. 033/751-463
Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150030
Telefon: 033751595
Faks: 033751575
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba
(M1-A-4203-13)
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-659/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu [G "Viso~nik" Han Pijesak
Broj 22 - Strana 93
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: [G "Viso~nik" Han Pijesak
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Adresa: Solunskih dobrovoqaca br.3.
Po{tanski broj: 71360
Op{tina/Grad: Han Pijesak
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057557214
Faks: 057557020
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Radomir Rebi}
Adresa: Solunskih dobrovoqaca br.3.
Po{tanski broj: 71360
Op{tina/Grad: Han Pijesak
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057557214
Faks: 057557020
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi i izvozu [DS u odjelu 100 PJ "Gorwa
Stup~anica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
62.529,82 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 94
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
31 radni dan
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Viso~nik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 52.440,14 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi i izvozu [DS u odjelu 26 PJ "Javor"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
139.720,82 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
55 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Viso~nik" Han Pijesak
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 112.079,99 KM
(M1-A-4025-13)
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-660/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: @ugi} Zdravko
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu [G "Bira~" Vlasenica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: [G "Bira~" Vlasenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otvoreni postupak-drugi put.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: @ugi} Zdravko
Adresa: Njego{eva br.1.
Po{tanski broj: 75440
Op{tina/Grad: Vlasenica
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 056733796
Faks: 056733948
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.sumers.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: @ugi} Zdravko
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 75440
Op{tina/Grad: Vlasenica
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 056733796
Faks: 056733948
E-mail: [email protected]
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Internet adresa: www.sumers.org
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,primicanju [DS,izvozu traktorom i
izno{enju prostornog drveta u odjelima 51 i 52 PJ "Gostilja"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
84.969,91 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.10.2013
III. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[G "Bira~" Vlasenica
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj seoni iznosi 76.372,16 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,primicanju,izvozu [DS traktorom i
izno{enju prostornog drveta u odjelima 54 i 46 PJ "Gostilja"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
123.559,85 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.10.2013
III. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[G "Bira~" Vlasenica
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi 110.258,41 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,primicanju [DS,izvozu traktorom i
izno{enju prostornog drveta u odjelima 50 i 53 PJ "Gostilja"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
86.269,95 KM
Broj 22 - Strana 95
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.10.2013
III. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[G "Bira~" Vlasenica
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi 76.845,67 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,primicanju [DS,izvozu traktorom i
izno{enju prostornog drveta u odjelima 157 PJ "Sapna Lakanjska
Rijeka" i 108 PJ "Gornja Spre~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
22.629,05 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30.09.2013
III. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[G "Bira~" Vlasenica
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u ljetnoj sezoni iznosi 20.958,30 KM
(M1-A-4026-13)
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-661/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
Broj 22 - Strana 96
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 16
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu [G "Romanija" Sokolac
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 8:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 26.4.2013. Vrijeme: 9:00
Mjesto: [G "Romanija" Sokolac
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Adresa: Glasina~ka br.1.
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057448529
Faks: 057448539
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Dragan Vidojevi}
Adresa: Glasina~ka br.1.
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057448529
Faks: 057448539
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Internet adresa (web): www.sumers.org
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i i izradi [DS,privla~ewu animalom i izvozu
traktorom u odjelu 76/1 PJ"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
55.483,78 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i i izradi [DS,privla~ewu animalom i izvozu
traktorom u odjelu 118 PJ"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
46.890,44 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i i izradi [DS,privla~ewu animalom i izvozu
traktorom u odjelu 132 PJ"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.125,48 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G"Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i i izradi [DS,privla~ewu animalom i izvozu
traktorom u odjelu 133 PJ"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
58.864,92 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,izvozu animalom [DS,lifrawu i izvozu
traktorom u odjelu 141 PJ"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
85.493,74 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
Broj 22 - Strana 97
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i i izradi [DS, izvozu animalom i traktorom u
odjelu 154 PJ"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
52.656,94 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi i izvozu [DS animalom u odjelu 36/3 PJ
"Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.833,02 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,izvozu [DS animalom,lifrawu i izvozu
traktorom u odjelu 174 PJ "Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
71.453,98 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 98
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,izvozu [DS animalom i lifrawu u odjelu
175 PJ "Kaqina Bio{tica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.146,22 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i.izradi,izvozu [DS animalom i traktorom u
odjelu 145 PJ "Romanija Glasinac"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
69.751,28 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i i izradi [DS,izvozu animalom i traktorom u
odjelu 117/1 PJ "@ep-Ku{travica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
86.880,62 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi,izvozu [DS traktorom i lifrawu u
odjelu 84/2 PJ "@ep Ku{travica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
72.490,75 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi i izvozu [DS animalom u odjelu 17 PJ
"Trebevi}"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
34.566,02 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sje~i,izradi i izvozu [DS animalom i trakorom u
odjelu 43 PJ "Vu~ija Luka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
51.084,45 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na privla~ewu [DS animalom u odjelima 109,119/1 i 117/2
PJ "@ep Ku{travica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
85.714,07 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
90 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
Broj 22 - Strana 99
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na privla~ewu [DS animalom u odjelima 148,48 i 125 PJ
"Romanija Glasinac"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
76.885,49 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
90 dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Romanija" Sokolac
(M1-A-4296-13)
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-665/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
Broj 22 - Strana 100
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za {umske zglobne traktore marke
LKT 81 T i motorne pile marke Echo i Husqvarna.
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
1) Dostaviti ovjerenu kopiju JIB-a,
2) Dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a,
3) Dostaviti ovjerenu kopiju rje{ewa o upisu u sudski registar.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dostaviti izjavu, ovjerenu od strane odgovornog lica, kojom se
potvr|uje originalnost rezervnih dijelova za {umske zglobne
traktore marke LKT 81 T i motorne pile marke Echo i Husqvarna.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM po lot-u
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, Sokolac
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na sqede}i na~in:
1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije
za nabavku________, po Obavje{tewu o nabavci broj ___________,
od ____ 2013. godine.
2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavawe tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvr{iti na `iro ra~un broj: 562-001-00000330-38.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za {umske zglobne traktore LKT 81
T
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Specifikacija rezervnih dijelova sa koli~inama je sastavni dio
Aneksa 3 tenderske dokumentacije.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
227.000,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Jedna godina
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Echo.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Specifikacija rezervnih dijelova sa koli~inama je sastavni dio
Aneksa 3 tenderske dokumentacije.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
63.500,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Jedna godina
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin @qebovi-Sokolac i magacin Bawa Luka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile Husqvarna.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Specifikacija rezervnih dijelova je sastavni dio Aneksa 3
tenderske dokumentacije.
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
32.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Jedna godina
III Podkriteriji
1. Cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Magacin @qebovi-Sokolac i magacin Bawa Luka.
(M1-A-4217-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-667/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Rube` Dobrislav
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 11
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu [G "Jahorina" Pale-otvoreni postupak
drugi put
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 26.4.2013. godine
Broj 22 - Strana 101
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 29.4.2013. Vrijeme: 8:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 29.4.2013. Vrijeme: 9:00
Mjesto: [G "Jahorina" Pale
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Rube` Dobrislav
Adresa: Srpskih ratnika br.45.
Po{tanski broj: 71420
Op{tina/Grad: Pale-RS
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057223609
Faks: 057223757
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Rube` Dobrislav
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71420
Op{tina/Grad: Pale-RS
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057223609
Faks: 057223757
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS i iznos prostornog drveta u odjelu 166
PJ "Gorwa Pra~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
26.993,56 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 23.157,61 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS i iznos prostornog drveta u odjelu 191
PJ "Gorwa Pra~a"(odsjeci 01,02 i 03)
Broj 22 - Strana 102
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
19.374,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 17.866,74 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 29.444,73 KM
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS i iznos prostornog drveta u odjelu 197
PJ "Gorwa Pra~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
45.026,76 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 37.447,65 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 4
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 radnih dana
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS i iznos prostornog drveta u odjelu 198
PJ "Gorwa Pra~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
43.180,10 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS,iznos prostornog drveta i izgradwa
tr.vlaka u odjelu 200 PJ "Gorwa Pra~a" (odsjek 01)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
44.315,49 KM
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 41.212,55 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS i iznos prostornog drveta u odjelu 201
PJ "Gorwa Pra~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
31.773,34 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 27.904,34 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS,iznos prostornog drveta i izgradwa
tr.vlaka u odjelu 203 PJ "Gorwa Pra~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
36.185,84 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 30.905,09 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada,izvoz [DS, iznos prostornog drveta i izgradwa
tr.vlaka u odjelu 204 PJ "Gorwa Pra~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
18.519,21 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 16.740,57 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada i izvoz [DS u odjelu 79 PJ "Jahorina"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
Broj 22 - Strana 103
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.651,02 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 10.144,58 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada i izvoz [DS u odjelu 13 PJ "Trebevi}"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.653,81 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 12.880,75 KM
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,izrada i izvoz [DS u odjelu 14 PJ "Trebevi}"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.513,04 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
30 radnih dana
III Podkriteriji
1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 %
2. Dinamika i rok isporuke,u~e{}e: 10,00 %
3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
[G "Jahorina" Pale
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 104
V. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 4.192,65 KM
(M1-A-4227-13)
OP]INA POSU[JE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 371-1-1-1-8/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA POSU[JE
Kontakt osoba: ANDRIJANA ERE[
Adresa: FRA GRGE MARTI]A 30
Po{tanski broj: 88240
Op}ina/Grad: Posu{je
IDB/JIB: 4272141340004
Telefon: 039681035
Faks: 039681041
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.opcina-posusje.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina
(FBiH), POSU[JE
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava vanjskih otvora za novu osnovnu {kolu u Posu{ju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava vanjskih otvora za novu osnovnu {kolu u Posu{ju, Ulica
Domovinskog rata bb, u Posu{ju
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
130.000,00
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Nova osnovna {kola, Ulica Domovinskog rata bb, u Posu{ju
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
30.10.2013. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno ~lanku 24. ZJN. Detaljno opisano u tenderskoj
dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno ~lanku 25. ZJN. Detaljno opsiano u tenderskoj
dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Sukladno ~lanku 26. ZJN. Detaljno opisano u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:70,00 %
2. na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. garancija za robu, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Zgrada Op}ine Posu{je,soba broj 104., Ulica fra Grge
Marti}a 30
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{it }e se na depozitni
ra~un Op}ine Posu{je broj:3382002261584848 kod UniCredit
banke, vrsta prihoda 722612, {ifra op}ine 070
(M1-A-4222-13)
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM [email protected] SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-349/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733
Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Opravka
o{te}enih
asfaltnih
povr{ina
na
podru~ju
Zeni~ko-dobojskog kantona
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Opravka
o{te}enih
asfaltnih
povr{ina
na
podru~ju
Zeni~ko-dobojskog kantona
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskj dokumentaciji.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mikrolokacije na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, I sprat, Sala 100
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci usluga putem otvorenog postupka OP 18-12/13 su date sve
neophodne informacije za sa~injavanje ponude.
Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev, uz
prikaz uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim
radnim danom od 8:00 - 15:30 h. Ugovorni organ }e dobavlja~ima
otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon
prijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavlja~i {alju na
broj faksa 033/460 974.
Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, UNICREDIT
BANK D.D. uz naznaku "Tender broj OP 18-12/13"
(M1-A-4145-13)
Broj 22 - Strana 105
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 406-1-2-1-59/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH TELECOM DD SARAJEVO, DIREKCIJA TRAVNIK
Kontakt osoba: Alina Bakaran
Adresa: Prnjavor 11
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4200211100064
Telefon: 030519800
Faks: 030509820
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
004-O/13 Nabavka usluga uklju~enja {irokopojasnih usluga BH
Telecoma na podru~ju SBK.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
004-O/13 Nabavka usluga uklju~enja korisnika {irokopojasnih
usluga BH Telecoma na podru~ju SBK. (triple play, dual play,
internet usluge i dodavanje drugog STB-a).
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
3.400 kom. usluga specificiranih u teh.specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
podru~je SBK koje je u nadle`nosti RD Travnik
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
sukcesivno pru`anje usluga po potrebi naru~ioca u roku 18. mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Pla~anje bez avansa, po izvr{enim uslugama, sukcesivno, po
ispostavljenoj ispravnoj fakturi u roku 30 dana.
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji preduze}a (navedeno u TD).
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 106
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokaz o solventnosti (navedeno u TD).
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u TD (referenc lista s potvrdama i registracija za
elektroinstalaterske radove ili radove na izradi ra~unarskih mre`a ili
telekomunikacionih sistema).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik, glavna zgrada
Direkcije Travnik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD se mo`e preuzeti, tako {to }e se putem faks (030 509 813) uputiti
zahtjev za preuzimanje iste, te }e biti dostavljena na adresu
nazna~enu u zahtjevu, putem po{te ili je mogu}e li~no preuzimanje
u Direkciji Travnik (nazna~eno u aneksu A-adresa za preuzimanje
TD). Osoba za tehni~ka pitanja navedena u aneksu A-adres za
dodatne informacije.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: BH TELECOM DD SARAJEVO
Kontakt osoba: Direkcija Travnik, Im{irovi} Elvedin, Goran
Nermin (509 801)
Adresa: Prnjavor 11
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4200211100064
Telefon: 030509840
Faks: 030509820
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: BH TELECOM DD SARAJEVO
Kontakt osoba: Direkcija Travnik, Bakaran Alina, Begovi} Hidajet
Adresa: Prnjavor 11
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4200211100064
Telefon: 030509817
Faks: 030509813
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.bhtelecom.ba
(M1-A-3970-13)
GRAD DOBOJ
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 431-1-3-1-51/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Nada Katani}
Adresa: HILANDARSKA 1
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJ
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada prikqu~aka za stambeno poslovni objekat "Dijamant"
(lamela:D5, D6, D7) u Doboju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada prikqu~aka za stambeno poslovni objekat "Dijamant"
(lamela D5, D6, D7) u Doboju
LOT1: Elektroenergetski prikqu~ak
LOT2: Toplovodni prikqu~ak
LOT3:Vodovodni prilqu~ak
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1, sala br.28
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Elektoenergetski prikqu~ak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradwa elektroenergetskog prikqu~aka za SPO "Dijamant"
(lamela D5, D6, D7) u Doboju
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
46.750,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Doboj
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Toplovodni prikqu~ak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradwa toplovodnog prikqu~aka za SPO "Dijamant" (lamela
D5, D6, D7) u Doboju
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
36.200,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Doboj
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Vodovodni prikqu~ak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradwa vodovodnog prikqu~ka za SPO "Dijamant" (lamela D5,
D6, D7) u Doboju
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
24.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
Broj 22 - Strana 107
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Doboj
(M1-A-3997-13)
JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 434-1-3-1-104/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
Kontakt osoba: Boris Pavkovi}
Adresa: Trg Republike Srpske 8
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401723780003
Telefon: 051334500
Faks: 051334545
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.putevirs.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-4, dionica Caparde Karakaj od 13+504 do 15+350, l=1846 m
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-4, dionica Caparde Karakaj od 13+504 do 15+350, l=1846 m
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema predmjeru radova
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
1.250.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Mag. put M4, dionica Caparde - Karakaj
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
4 mjeseca
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 108
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
u skladu sa TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
u skladu sa TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
u skladu sa TD
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 200,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JP "Putevi RS" d.o.o., Trg Republike Srpske 8/H
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no u JP "Putevi
RS" d.o.o. ili }e biti dostavqena po{tom na zahtjev dobavqa~a uz
dostavqawe dokaza o uplati nov~ane naknade od 200,00 KM u
korist JP "Putevi Republike Srpske" d.o.o., na ra~un br.
555-007-00063600-62 kod Nove banke Bawa Luka, sa pozivom na "TD
- 027/13, Caparde - Karakaj"
(M1-A-3941-13)
JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 434-1-1-1-106/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
Kontakt osoba: Mirjana Mihajlovi}
Adresa: Trg Republike Srpske 8
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401723780003
Telefon: 051334500
Faks: 051334545
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.putevirs.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vozila -zamjena putni~kih vozila po sistemi ++staro za
novo "
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
ponu|a~i dostavqaju ponude za sva stara vozila komplet 3 ko,ada u
zamjenu za 3 komada novih vozila
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
14.0.000,00
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
119.658,14
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
kao u td
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
kao u td
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u td
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
kao u td
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. CIJENA NOVIH VOZILA, u~e{}e:40,00 %
2. ROK ISPORUKE, u~e{}e:25,00 %
3. GARANTNI PERIOD, u~e{}e:20,00 %
4. NAJVE]A PONU\ENA CIJENA ZA STARA VOZILA,
u~e{}e:15,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 12.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: kao u koraku 1
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
naknada za td na broj Nova Banka 555-007-00063600-62
(M1-A-4225-13)
[email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 437-1-1-1-97/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za teku}e odr`avanje objekata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka potro{nog materijala za teku}e odr`avanje objekata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Broj 22 - Strana 109
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Sala 1/I Zgrade Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH 1,
Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija za nabavku potro{nog materijala za
teku}e odr`avanje objekata se mo`e preuzeti na adresi Slu`be za
zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1,
Sarajevo, kancelarija broj 31, u roku od tri dana od prijema
pismenog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a , brojem
telefona i telefaksa, poreskim brojem ( poreski broj trebaju navesti
samo ponu|a~i iz BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti
dokumentaciju.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: [email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Jasmina Kulenovi}
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284562
Faks: 033217966
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.szzp.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektromaterijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
177.455,81 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci , a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka vodomaterijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
Broj 22 - Strana 110
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
22.426,15 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ , Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka bravarskog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
21.933,33 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stolarskog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.427,29 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka molersko-farbarskog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
23.931,62 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za odr`avanje zelenih i asfaltnih povr{ina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
8.898,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljijm ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg Bih 1, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijala za odr`avanje ugostiteljske opreme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisasno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
17.094,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ,Trg BiH 1,Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka telefonskog i internet materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.481,61 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
(M1-A-4282-13)
[GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O.
KUPRES
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 443-1-1-1-54/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres
Kontakt osoba: Stipe Filipovi}
Adresa: Splitska bb
Po{tanski broj: 80320
Op}ina/Grad: Kupres
IDB/JIB: 4281038670003
Telefon: 034274801
Faks: 034274800
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hbsume.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
@upanija 10
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet ugovora je nabava kori{tenog teretnog vozila za prijevoz
trupaca s prikolicom ({ticar) i priklju~ne drobilice za usitnjavanje
biljnih ostataka za [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres
odlukom Uprave dru{tva broj: 01/1-19/13.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
Broj 22 - Strana 111
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
^lan 24. Zakona o javnim nabavama BiH
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
^lan 25. Zakona o javnim nabavama BiH
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
^lan 26. Zakona o javnim nabavama BiH
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.4.2013 Vrijeme:10:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Direkcija [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o., Splitska bb,
80320 Kupres
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti u direkciji
poduze}a, osobno ili elektronskom po{tom ([email protected]
ba) nakon objavljivanja u Slu`benom Glasniku BiH uz predo~enje
potvrde o uplati nepovratne otkupnine u iznosu od 20 KM na ra~un
kod Hypo Alpe-Adria Bank broj: 3060090000487051 Zainteresirani mogu pogledati tendersku dokumentaciju prije nego {to je
kupe
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Teretno vozilo s prikolicom ({ticar)
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kori{teno teretno vozilo s prikolicom({ticar) za prijevoz trupaca
starosti do 6 godina.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Jedno vozilo
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
210.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Jednokratno , na temelju predmetne isporuke
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Garancija, u~e{}e:5,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[GD HERCEGBOSANSKE [UME d.o.o. Kupres, Splitska bb,
80320 KUPRES
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Drobilica za usitnjavanje biljnih ostataka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nova drobilica za usitnjavanje biljnih ostataka promjera 10 cm s
kardanskim pogonom.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Jedno vozilo
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 112
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
18.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Jednokratno , na temelju predmetne isporuke
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[GD HERCEGBOSANSKE [UME d.o.o. Kupres, Splitska bb,
80320 KUPRES
(M1-A-4245-13)
[UMSKOPRIVREDNO DRU{TVO
"SREDNJOBOSANSKE [UME" /
[UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME
SREDI[NJE BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO
DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE [UME" D.O.O.
DONJI VAKUF
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 457-1-3-1-35/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" /
[umskogospodarsko dru{tvo "[ume Sredi{nje Bosne" /
[umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Po{tanski broj: 70220
Op}ina/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 11
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umarijama Travnik,
Novi Travnik, Busova~a, Vitez, Dobreti}i,
Bugojno, G.Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Fojnica, Kiseljak i Jajce
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
-da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim registrima
(dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
-da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju
ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
-da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj
dokumentaciji).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. 70220 Donji Vakuf
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
-uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 30 KM po
lot-u vr{i se na `iro ra~un kod:Hypo Alpe Adria Bank
3060450000015807
-ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te sa naznakom
"ponuda za javne nabavke za radove na rekonstrukciji kamionskih
puteva, na adresu ugovornog organa.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Novi
Travniik
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Jajce
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
61.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Jajce
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Dobreti}i
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Dobreti}i
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Busova~a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
25.000,00 KM
Broj 22 - Strana 113
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Busova~a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Bugojno
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
61.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Bugojno
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Fojnica
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
Broj 22 - Strana 114
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Gornji
Vakuf - Uskoplje
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
61.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Gornji Vakuf - Uskoplje
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Vitez
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Vitez
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Donji
Vakuf
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Donji Vakuf
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Travnik
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
65.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji kamionskih puteva u {umariji Kiseljak
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Kiseljak
(M1-A-4289-13)
[UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO
"SREDNJOBOSANSKE [UME" /
[UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME
SREDI[NJE BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO
DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE [UME" D.O.O.
DONJI VAKUF
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 457-1-2-1-37/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: [umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" /
[umskogospodarsko dru{tvo "[ume Sredi{nje Bosne" /
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
[umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Muji}-Hod`i}
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Po{tanski broj: 70220
Op}ina/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 25
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge na sje~i i izvozu drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge na sje~i i izvozu drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka u
{umarijama Bugojno, Dobreti}i, Fojnica, Travnik, Donji Vakuf,
Jajce i Novi Travnik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
-da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim registrima
(dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
-da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju
ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
-da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
Broj 22 - Strana 115
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. 70220 Donji Vakuf
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
-uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 30 KM po
lot-u vr{i se na `iro ra~un kod:Hypo Alpe Adria Bank
3060450000015807
-ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te sa naznakom
"ponuda za javne nabavke za usluge na sje~i i izvozu drvnih
sortimenata - sanitarnih u`itaka, na adresu ugovornog organa.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Bugojno, G.J."Skrta Ni{an"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
39.225,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013.
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Bugojno
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Dobreti}i, G.J."Donji Ugar"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
300 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
Broj 22 - Strana 116
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Dobreti}i
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Dobreti}i, G.J."Gornji Ugar" odjeli 110-174
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
300 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Dobreti}i
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Dobreti}i, G.J."Gornji Ugar" odjel 175
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
300 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.845,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Dobreti}i
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica, G.J."Prokos-Fojnica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.075,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica, G.J."Pogorelica - Gare`"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.075,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica , G.J."Zahor Jasikovica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.230,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica , G.J."Busova~a dio"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.230,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Fojnica, G.J."Sebe{i}" , G.J."Busova~a"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
100 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.615,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Fojnica
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Travnik, G.J."Gole{ Radalje"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
100 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.882,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
Broj 22 - Strana 117
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Travnik, G.J."Gornji Ugar"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
5.764,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Travnik, G.J."Jasenica Bila"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
100 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.882,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Donji Vakuf, G.J."Seme{nica"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
400 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.460,00 KM
Broj 22 - Strana 118
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
soorazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Donji Vakuf
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Donji Vakuf, G.J."Obora~ka rijeka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
400 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Donji Vakuf
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Donji Vakuf, G.J."Prusa~ka rijeka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
400 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Donji Vakuf
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Donji Vakuf, G.J."Dnoluka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
400 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Donji Vakuf
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Donji Vakuf, G.J."[edinac"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
400 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
10.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Donji Vakuf
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Jajce, G.J."Donji Ugar", G.J."Dnoluka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
600 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.690,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Jajce
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Jajce, G.J."Dnoluka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.075,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Jajce
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Jajce, G.J."Dnoluka"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
600 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
15.690,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Jajce
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Jajce, G.J."[edinac"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
300 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.845,00 KM
Broj 22 - Strana 119
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Jajce
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Novi Travnik, G.J."Sebe{i}"
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
2000 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
52.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Novi Travnik, G.J."Vilenica Risovac" odjeli 1-43/1
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.075,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 120
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Novi Travnik, G.J."Vilenica Risovac" odjeli 43 - 70
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.075,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a i izvoz drvnih sortimenata - sanitarnih u`itaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
[umarija Novi Travnik, G.J."Vilenica Risovac" odjeli 70 - 111
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.075,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
31.12.2013
III. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:20,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
[umarija Novi Travnik
(M1-A-4290-13)
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA [email protected]/K
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 461-1-3-1-24/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO PROMETA I VEZA [email protected]/K
Kontakt osoba: JASMINKA ]IMI]
Adresa: M. TITA 91
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227286280004
Telefon: 036514811
Faks: 036514810
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski
kanton
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sanaciji regionalnog puta R-437 /Ostro`ac-Fojnica/,
dionica Ko{pina Luka-\ani}i
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rasovi na sanaciji regionalnog puta R-437 /Ostro`ac-Fojnica/,
dionica Ko{pina Luka-\ani}i
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
biti }e potpisan jedan ugovor
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Regionalni put R-437 /Ostro`ac-Fojnica/, dionica Ko{pina
Luka-\ani}i
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
180 dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Avans max. 20%, a ostalo po ispostavljenim situacijama
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Ministarstvo prometa i veza, ul. M. Tita 91, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom
od 08.00 do 12.00 sati izravno u Ministarstvu prometa i veza, ul.
Mar{ala Tita 91 ili na bilo koji drugi na~in predvi|en ~lankom 18.
ZJN BiH.
Uplata se vr{i na `iro ra~un Prora~una [email protected]/K broj: 338 000 22
0000 5953, vrsta prihoda: 722 631, prora~unska organizacija: 24 01
002 kod UniCredit Bank Mostar, sa naznakom: "Otkup tendera za
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
radove na sanaciji regionalnog puta R-437 /Ostro`ac-Fojnica/,
dionica Ko{pina Luka-\ani}i".
Ponu|a~i su obvezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i
mjestu utvr|enom u Obavijesti i tenderskoj dokumentaciji, te da
postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavama ("Slu`beni
glasnik BiH", br: 49/04) i u tom smislu preuzmu obveze i
odgovornosti koje iz njega proizilaze.
(M1-A-4170-13)
JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH"
D.D. SARAJEVO
[email protected] "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-143/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Podru`nica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od
dana obostranog potpisa
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 30.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje i opravka vozila iz programa Toyota Yaris i Toyota
Hilux za potrebe ED Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
dat u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dat u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
radionica pru`aoca usluga ili mjesto kvara
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Broj 22 - Strana 121
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje
porijekla
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ra~un dobavlja~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od
vremena izlaska Obavje{tenja o nabavci
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva
ugovora na servisiranju i opravci vozila iz programa Toyota, u
zbirnoj vrijednosti od najmanje 20.000,00 KM, u zadnje dvije
godine;
da dobavlja~ ima na raspolaganju najmanje 4 (~etiri) lica od kojih
su:
najmanje jedno lice automehani~ar,
najmanje jedno lice autoelektri~ar ili autoelektroni~ar,
najmanje jedno lice autolakirer,
da dobavlja~ ima na raspolaganju servisnu radionicu sa kanalom za
pregled vozila, komorom za lakiranje vozila i parking prostorom za
min. 5 (pet) vozila, te sljede}om opremom:
univerzalna oprema za dijagnostiku vozila,
najmanje 2 (dvije) dvostubne dizalice nosivosti min. 3,5 t
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 8:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: S. bega Ba{agi}a br.6 Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku,
du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju
zajedno sa potvrdom o uplati nov~ane naknade za tendersku
dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 26.03.2013. god.
na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica, u vremenu od 08 do 16 sati u
kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e
zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom.
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank
na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podru`nica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-17/13.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke
d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj
1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup
tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-17/13 - ED
Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti
klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE:
BA391601020000013652.
(M1-A-4211-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 122
JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH"
D.D. SARAJEVO
[email protected] "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-144/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Produ`nica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluga na odr`avanju informati~ke i telekomunikacione
opreme za potrebe ED Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
dat u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje
porijekla
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ra~un dobavlja~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od
vremena izlaska Obavje{tenja o nabavci
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
LOT 1:
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 1
(jednog) ugovora u prethodne 3 (tri)
godine, koji se odnosi na usluge odr`avanja informati~ke opreme;
da dobavlja~ ima na raspolaganju jedno ili vi{e lica koji su
certificirani za servisiranje {tampa~a proizvo|a~a HP ili
proizvo|a~a Lexmark;
LOT 2:
da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 1
(jednog) ugovora u prethodne 3 (tri) godine, koji se odnosi na
usluge odr`avanja telekomunikacione opreme, u ukupnoj
vrijednosti od najmanje 20.000,00 KM;
da dobavlja~ ima na raspolaganju najmanje jedno lice sa polo`enim
stru~nim ispitom iz oblasti elektrotehnike, te jedno ili vi{e lica koji
su certificirani za rad sa opremom i softverom navedenim u
tenderskoj dokumentaciji;
da dobavlja~ ima na raspolaganju:analizator spektra za podru~je
0,7- metarskih i 2 -metarskih veza, wat-metar za emisione snage
repetitora od 25 W;
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 8:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.4.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: S. bega Ba{agi}a br.6 Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svaki Ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni
zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o
uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na
ovla{teni fax. br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 26.03.2013 god.
na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6
Zenica, u vremenu od 08 do 16 sati u kancelariji Slu`be za
komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava
tenderske dokumentacije po{tom.
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank
na ra~un broj 3389002208096370
u korist JP EP BIH Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup
tenderske dokumentacije za tender
br. EDZE-OP-18/13.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke
d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj
1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup
tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-18/13 - ED
Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti
klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE:
BA391601020000013652.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluga na odr`avanju informati~ke opreme za potrebe ED
Zenica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
31.000,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 (dvije) godine od dana obostranog potpisa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluga na odr`avanju telekomunikacione opreme za
potrebe ED Zenica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
59.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 (dvije) godine od dana obostranog potpisa
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
dato u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-4210-13)
AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 494-1-2-1-11/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Kadira Ri|e{i}
Adresa: Ante Star~evi}a bb
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar - Centralna zona
IDB/JIB: 4227464050000
Telefon: 036336950
Faks: 036336990
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.fsa.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Od potpisivanja okvirnog
sporazuma do 31.12.2013.godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 8.500,00
Broj 22 - Strana 123
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevo|enja pravnih propisa sa jednog od slu`benih jezika u
BiH na engleski jezik i sa engleskog jezika na jedan od slu`benih
jezika u BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pravni propisi koji su predmet usluge prevo|enja jesu propisi EU
zakonodavstva (uredbe, direktive, odluke, preporuke ili ostali EU
dokumenti). Isto tako usluge prevo|enja obuhvataju prevo|enje
va`e}ih propisa u BiH (zakona, podzakonskih akata pravilnika iz
oblasti sigurnosti hrane ili sli~nih oblasti) kao i dokumenta za
dostavljanje Evropskoj komisiji, EU ekspertima i sli~no.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
750 kartica teksta
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sjedi{te Ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u Tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Dr. Ante Star~evi}a bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kao u Tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-3952-13)
OP]INA TOMISLAVGRAD
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 502-1-3-1-24/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: OP]INA TOMISLAVGRAD
Kontakt osoba: Zdravko Kri{to, tel. 063/331-403
Adresa: MIJATA TOMI]A BB
Po{tanski broj: 80240
Op}ina/Grad: Tomislavgrad
IDB/JIB: 4281006390009
Telefon: 034356400
Faks: 034356444
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.tomislavgrad.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
Broj 22 - Strana 124
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina
(FBiH), TOMISLAVGRAD
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja kanalizacijskih kolektora u Tomislavgradu - I faza
izvo|enja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacijskih kolektora u
Tomislavgradu-I faza i izme|u ostalog sadr`i sljede}e radove:
pripremne radove, zemljane radove, nabavu i ugradnju
kanalizacijskih cijevi, betonske i AB radove, radove na izradi
ku}nih priklju~aka na kanalizaciju,odvodnju oborinskih voda s
izradom rubnjaka, radove na sanaciji, izradu ulivnih gra|evina i
ostale radove, prema prilo`enoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
2.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Tomislavgrad
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
10 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tender dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tender dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tender dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.5.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50, 00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:17.5.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.5.2013. Vrijeme: 12:00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Mjesto: Op}ina Tomislavgrad, ul. M. Tomi}a 108, ured br. 42
(dvorana za sastanke)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Nov~ana naknada za otkup tender dokumentacije upla}uje se kod:
INTESA SANPOLO Bank d.d. BiH poslovnica Tomislavgrad
broj transakcijskog ra~una:1549995000000465
svrha doznake: Javna nabava "Izgradnja kanalizacijskih kolektora u
Tomislavgradu - I faza izvo|enja.
Dokaz o uplati naknade za otkup tender dokumentacije dostaviti uz
zahtjev za preuzimanjem tender dokumentacije.
Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati
pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje
zapisnika sa javnog otvaranja ponuda.
U slu~aju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za tender
dokumentaciju, ugovorni organ }e iste dostaviti svim ponu|a~ima
koji preuzima tender dokumentaciju i ako bude potrebno u tom
slu~aju rok za predaju ponude }e se produljiti do zakonski
predvi|enog perioda
(M1-A-4149-13)
UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 573-1-3-1-25/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo
Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}
Adresa: ^ekalu{a 90
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200109670000
Telefon: 033443874
Faks: 033443874
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada i ugradnja aluminiumske bravarije na unutra{njoj, ju`noj
strani objekta A, lamela II i na objektu B-Centar za genetiku
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i ugradnja aluminiumske bravarije na unutra{njoj, ju`noj
strani objekta A, lamela II i na objektu B-Centar za genetiku
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema TD
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
214.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Mrdicinski fakultet u Sarajrvu, ^ekalu{a 90
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do tehni~kog prijema radova-maksimalno 30 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Prema TD
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi da njihova ekonomska i finansiska sposobnost grantuje
uspje{nu realizaciju ugovora
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost grantuje
uspje{nu realizaciju ugovora
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Rok izvo|enja radova, u~e{}e:5,00 %
3. Uslovi pla~anja, u~e{}e:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 14:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 14:45
Mjesto: ^ekalu{a 90, Sarajevo Velika sala-Dekanata
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD mo`e se dobiti slanjem zahtjeva na fax 033/443 874.
Uvid u radove mo`e se ostvariti dana 05.04.2013. godine sa
po~etkom u 9,00 sati. Uplata nov~ane naknade mo`e se izvr{iti na
TRN Medicinskog fakul~teta kod Unicredit banke
3389002208183767.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Univerzitet u Sarajevu
Kontakt osoba: Sejad Ali}
Adresa: ^ekalu{a 90
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200109670000
Telefon: 033665949
Faks: 033443874
E-mail:[email protected]
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Univerzitet u Sarajevu
Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}
Adresa: ^ekalu{a 90
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200109670000
Telefon: 033443874
Faks: 033443874
E-mail: [email protected]
Broj 22 - Strana 125
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Univerzitet u Sarajevu
Kontakt osoba: Protokol fakulteta
Adresa: ^ekalu{a 90
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200109670000
Telefon: 033443874
Faks: 033443874
E-mail: [email protected]
(M1-A-4111-13)
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
GENERALNI SEKRETARIJAT
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 612-1-1-1-4/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Vlada Republike Srpske, Generalni sekretarijat
Kontakt osoba: Dijana Bubi} i Dragan Prpa
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400969490008
Telefon: 051339277
Faks: 051339641
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.vladars.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila - ponovqen postupak
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
detaqnije u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
prodajna mjesta- benzinske pumpe dobavqa~a
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 126
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
detaqnije u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
detaqnije u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
detaqnije u tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e:52,00 %
2. razvijenost prodajne mre`e, u~e{}e:48,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Vlada Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade
RS, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Bawa Luka
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Generalnom
sekretarijatu Vlade RS, tre}i sprat, kancelarija broj1, nakon
uplate 20,00 KM na `iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske
broj: 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511 i
{ifre bud`etske organizacije - 0405001.
- Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske
dokumentacije.
- Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u
prostorijama ugovornog organa- Protokol Generalnog
sekretarijata Vlade Republike Srpske, svaki radni dan od 10:00
do 15:00 ~asova.
ROK ZA PRIJEM PONUDA
- U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu
ugovornog organa na adresi navedenoj pod ta~kom I.1 do 22.04.2013.
godine do 10:00 ~asova. Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e
biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene.
- Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu}a~ mora voditi ra~una
da je krajwi rok za prijem ponuda 22.04.2013. do 10:00 ~asova
(M1-A-4092-13)
OP[TINA TESLI]
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 707-1-2-1-6/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op{tina Tesli}
Kontakt osoba: Topi} Miroslav
Adresa: Karadjordjeva 6
Po{tanski broj: 74270
Op{tina/Grad: Tesli}
IDB/JIB: 4401285900009
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Telefon: 053411524
Faks: 053411541
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.teslic.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),TESLI]
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izbor poslovnih banaka za pru`awe bankarskih usluga, vo|ewe
ra~una javnih prihoda i jedinstvenog ra~una trezora op{tine
Tesli} za period od dvije godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge vo|ewa ra~una, isplata gotovine sa poslovnih ra~una i
obavqawe bankarskih transakcija...
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
18.000,00
II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
15.385,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Op{tina Tesli}
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Dvije godine
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na
odgovaraju}e propise
Mjese~no ispla}ivawe dospjelih faktura za izvr{ene usluge
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Vo|ewe ra~una i dostavqawe izvoda putem elektronske po{te
(e-mail), u~e{}e:10,00 %
2. Isplata gotovine sa poslovnog ra~una, u~e{}e:10,00 %
3. Unutar bankarske transakcije bez obzira na iznos transakcija,
u~e{}e:10,00 %
4. Transakcije izme|u banaka, u~e{}e:50,00 %
5. Kamatna stopa na depozite po vi|ewu, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 16.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 23.4.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Zgrada SO-e Tesli}-Mala sala
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na zahtjev dobavqa~a,
zajedno sa pozivom za dostavqawe ponude, objavom na web
stranici javnih nabavki. Tenderska dokumentacija se mo`e
podi}i i na adresi: Ul.kara|or|eva br. 6. u kancelariji broj 13. u
op{tini Tesli} svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.Za
podizawe tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju
uplatnice o pla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske
dokumentacije u iznosu od 50,00 KM. Uplata se vr{i na `iro
ra~un broj: 551-025-00011036-83, Vrsta prihoda 722521, Buxetska
organizacija 0103140, [ifra op{tine 103 a u svrhu otkupa
tenderske dokumentacije za: izbor poslovnih banaka za pru`awe
bankarskih usluga, vo|ewe ra~una javnih prihoda i jedinstvenog
ra~una trezora op{tine Tesli} za period od dvuje godine.
(M1-A-3989-13)
KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC"
A.D. VI[EGRAD
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 822-1-1-1-3/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Komunalno preduze}e "Komunalac" a.d. Vi{egrad
Kontakt osoba: Boban Simi}
Adresa: Nikole Pa{i}a 7
Po{tanski broj: 73240
Op{tina/Grad: Vi{egrad
IDB/JIB: 4400495330004
Telefon: 058630261
Faks: 058630261
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),
VI[EGRAD
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 22 - Strana 127
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka papira za {tampa~e,koverti,naloga naplate i isplate, itd.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
2.560,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
KP "Komunalac" A.D. Vi{egrad
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2013.god.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Najni`a cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 19.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: KP "Komunalac"A.D.Vi{egrad ; Nikole Pa{i}a 7
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD mo`e se uplatiti na `iro ra~un br.562-006-00002530-80
otvorenog kod NLB Razvojna banka a.d. ili na blagajni preduze}a.
Da bi preuzeli TD treba dostaviti na uvid uplatnicu.
(M1-A-4212-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 128
OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI"
BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 842-1-1-1-20/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeqina
Kontakt osoba: Sne`ana \uki}
Adresa: Srpske Vojske br. 53
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400425470003
Telefon: 055202642
Faks: 055212529
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bolnicabijeljina.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Te~ni naftni gas - TNG (propan-butan) za potrebe grijawa
objekta Nove bolnice
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
150.000 kg
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
FCO Sjedi{te kupca
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM (@iro ra~un:
571-030-00000302-21)
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 24.4.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Zgrada uprave OB "Sveti Vra~evi" Bijeqina, ul. Kneza
Milo{a br. 15
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeqina
Kontakt osoba: Sne`ana \uki}, dipl. pravnik
Adresa: Kneza Milo{a br.15
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400425470003
Telefon: 055202642
Faks: 055212529
Elektronska po{ta (e-mail):
[email protected]
Internet adresa (web): www.bolnicabijeljina.com
I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije
Naziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeqina
Kontakt osoba: Sne`ana \uki}, dipl. pravnik
Adresa: Kneza Milo{a br. 15
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400425470003
Telefon: 055202642
Faks: 055212529
Elektronska po{ta (e-mail):
[email protected]
Internet adresa (web): www.bolnicabijeljina.com
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeqina
Kontakt osoba: Sne`ana \uki}, dipl. pravnik
Adresa: Kneza Milo{a br. 15
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400425470003
Telefon: 055202642
Faks: 055212529
Elektronska po{ta (e-mail):
[email protected]
Internet adresa (web): www.bolnicabijeljina.com
(M1-A-4190-13)
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU
POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
KANTONA SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 856-1-1-1-8/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: NURIJA [email protected]]
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
Po{tanski broj: 71000
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200666440009
Telefon: 033562033
Faks: 033562033
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ks.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao u Aneksu A
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01.2013. -31.12.2013.
godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 330.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci i isporuci ogrijevnog drveta za korisnike koji
ostvare pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor
najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku, transport i isporuku
(uklju~uju}i i istovar) ogrijevnog drveta na adrese korisnika koji
ostvare pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva, za oko 1.100
korisnika, u ukupnom iznosu cca. 330.000,00 KM bez PDV-a
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Vrijednost ugovora za isporuku ogrijevnog drveta za oko 1.100
korisnika koji ostvare pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva, za
mjesece januar, februar, mart i novembar, decembar 2013. godine,
iznosi cca. 330.000,00 KM, bez PDV-a, stim da Ministarstvo za ad,
socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
zadr`ava pravo da pred svaki period, saglasno opredjeljenju
korisnika za vrstu energenata, u skladu sa Uredbom o
subvencioniranju tro{kova grijanja ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo" broj 4/05) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o
subvencioniranju tro{kova grijanja ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo" broj 7/08), mijenja broj korisnika.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ogrijevno drvo }e se isporu~ivati na adrese korisnika koji ostvare
pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva, a na osnovu dostavljenih
spiskova od strane JU ?Kantonalni centar za socijalni rad?
Sarajevo.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Finansiranje nabavke ogrijevnog drveta, za korisnike koji ostvare
pravo na subvencioniranje ~vrstog goriva, u potpunosti je
uskla|eno sa planiranim nov~anim sredstvima u Bud`etu Kantona
Sarajevo za 2013. godinu, za tu namjenu.
Broj 22 - Strana 129
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponu|a~ je obavezan dostaviti:
- naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, broj i datum ponude,
identifikacioni broj, poreski broj, te broj transakcijskog ra~una,
- ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta
nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje
djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima, koja
nije starija od 3 mjeseca.
- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ponu|a~ je du`an dostaviti:
- ovjeren bilans stanja zaklju~no sa 31.12.2011. godine,
- ovjeren bilans uspjeha zaklju~no sa 31.12.2011. godine,
- izjavu na osnovu ~lana 25. ta~ka 1. pod C. ZJN o ukupnom
prometu dobavlja~a u segmentu poslovanja koji je predmet
ugovora za period ne du`i od tri posljednje finansijjske godine,
za koje raspola`e podacima, ili od datuma registracije odnosno
po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~
registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine,
- potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu da u
zadnja tri mjeseca prije prijave na javni poziv ra~uni firme
ponu|a~a nisu u blokadi,
- cijenu bukovog ogrevnog drveta I klase - cjepanice du`ine 1m,
po prostornom metru (prm), (u cijenu uklju~iti PDV,
tro{kove prevoza i istovara na adresu korisnika),
- uslove, na~in pla}anja i rok isporuke.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Po zahtjevu tenderske dokumentacije
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 15:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 17:00
Mjesto: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1Kantona Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo ne snosi tro{kove ponu|a~a u otvorenom
postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili
djelimi~no svaki zahtjev ili poni{ti sve zahtjeve u bilo koje vrijeme
prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost
prema ponu|a~ima u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim
nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04)
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Nurija Hod`i}
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200666440009
Telefon: 033562033
Faks: 033562033
E-mail:[email protected]
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 130
Kontakt osoba: Hod`i} Nurija
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200666440009
Telefon: 033562033
Faks: 033562033
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ks.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Naziv: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i
izbjeglice Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Hod`i} Nurija
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200666440009
Telefon: 033562033
Faks: 033562033
E-mail: [email protected]
Internet adresa: www.ks.gov.ba
(M1-A-4076-13)
JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI CENTAR
VILINA VLAS VI[EGRAD
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 931-1-1-1-7/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA REHABILITACIONI CENTAR
VILINA VLAS VI[EGRAD
Kontakt osoba: PERO PETROVIC
Adresa: Vi{egradska banja b.b Vi{egrad
Po{tanski broj: 73240
Op{tina/Grad: Vi{egrad
IDB/JIB: 4400498190009
Telefon: 058620311
Faks: 058620480
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): vilinavlas.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),
VI[EGRAD
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva i propan butan gasa
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 Nabavka goriva
LOT 2 Nabavka propan butan gasa
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Dokazi se podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.4.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: JU R:C "Vilina Vlas" Vi{egradska banja b.b, 73240
Vi{egrad
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi,stranice ponude sa dodacima
moraju biti numerisane,ponuda mora biti potpisana od strane
ovla{tenog lica ponu|a~a,u zape~a}enoj koverti, sa nazivom
ponu|a~a i njegovom adresom na jednom od slu`benih jezika BIH
,na adresu ugovornog organa.Ponu|a~ osim originalne ponude u
posebnoj koverti obavezno dostavlja i po jednu kopiju ponude.
Na koverti obavezno nazna~iti "PONUDA ZA JAVNU
NABAVKU - NE OTVARAJ" i navesti broj LOT-a za koji se
ponuda odnosi.Ponude se mogu dostavljati po{tom ili direktno na
protokol ugovornog organa.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva (dizel i benzin ) za potrebe Ustanove.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
25.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
21.367,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Vi{egrad
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 Nabavka propan butan gasa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka propan butan gasa koji se koristi za potrebe kuhinje u
Ustanovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
14.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
11.965,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
fco Vi{egrad
(M1-A-4036-13)
VLADA @UPANIJE POSAVSKE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1290-1-1-1-1/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Vlada @upanije Posavske
Kontakt osoba: Franc Kljaji}
Adresa: Obilaznica Jug I bb
Po{tanski broj: 76270
Op}ina/Grad: Ora{je
IDB/JIB: 4254010690001
Telefon: 031713265
Faks: 031713806
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zupanijaposavska.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
Posavska `upanija
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
Broj 22 - Strana 131
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Opremanje kuhinje @upanijske bolnice Ora{je, izvo|enje zanatskih
radova na Tehni~kom bloku @upanijske bolnice Ora{je
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Opremanje kuhinje @upanijske bolnice Ora{je, izvo|enje zanatskih
radova na Tehni~kom bloku @upanijske bolnice Ora{je
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 22.4.2013. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:26.4.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.5.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Kao u koraku 1
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Opremanje kuhinje @upanijske bolnice Ora{je
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Opremanje kuhinje @upanijske bolnice Ora{je
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
240.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
tri mjeseca
Broj 22 - Strana 132
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ora{je
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje zanatskih radova na Tehni~kom bloku @upanijske
bolnice Ora{je
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje zanatskih radova na Tehni~kom bloku @upanijske
bolnice Ora{je.
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
154.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Tri mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Ora{je
(M1-A-4329-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Broj 22 - Strana 133
B - OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 17-1-2-2-82/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Amila Borovac - Ramezi}
Adresa: Lo`ioni~ka 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200178560003
Telefon: 033725200
Faks: 033725298
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kzzosa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,3,4
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 17-1-2-1-63/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja u iznosu od 3.500.000 KM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
400.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Sparkasse Bank"d.d. Sarajevo
IDB/JIB: 4200128200006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
346.690,17
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.12.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
346.690,17 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
394.314,30 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 17-1-2-1-63/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja u iznosu od 7.500.000 KM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
845.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: RAIFFEISEN BANK BOSNA I HERCEGOVINA
IDB/JIB: 4200344670009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
758.718,08
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.12.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
758.718,08 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
758.718,08 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 17-1-2-1-63/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja u iznosu od 8.000.000 KM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
900.000,00 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 134
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UniCredit Banka d.d. Mostar
IDB/JIB: 4227162980008
Op}ina/Grad: Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
883.422,11
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
883.422,11 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
883.422,11 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4141-13)
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 17-4-1-2-84/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Amila Borovac - Ramezi}
Adresa: Lo`ioni~ka 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200178560003
Telefon: 033725200
Faks: 033725298
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kzzosa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dodatnih softerskih licenci (KIS)
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
35 softverskih licenci za KIS
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
213.675,21
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MEDIT d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4201342080006
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
213.675,21 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
213.675,21
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
213.675,21 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja se mo`e provesti
zbog razloga koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, kada
samo odre|eni dobavlja~i mogu izvr{iti nabavku robe i kada ne
postoji druga mogu}nost izbora.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
MEDIT d.o.o. Sarajevo
(M1-B-4143-13)
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-4-3-2-310/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Nata{a Juri{i} 035/304-011, Adnan Aganovi}
035/304-006
Adresa: Marije Bursa} 7A
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
10-T-004/13 - Sanacija krova u TS Vlasenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
10-T-004/13 - Sanacija krova u TS Vlasenica
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
U svemu prema Ugovoru
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
15.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TS Vlasenica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U svemu prema Ugovoru
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: ZR "SIN GRAD" Vlasenica
IDB/JIB: 4506362160001
Op}ina/Grad: Vlasenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
14.042,32 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.042,32
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.042,32 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Usljed vremenskih neprilika do{lo je do o{te}enja krova u u TS
Vlasenica, koje je ujedno prouzrokovalo i havariju u postrojenju,
~ime se je hitno moralo pristupiti sanaciji krova u TS Vlasenici.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
ZR "SIN GRAD" Vlasenica
(M1-B-4012-13)
Broj 22 - Strana 135
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-1-1-2-311/13
Broj obavje{tenja o nabavci 21-1-1-1-249/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Melika Arap~i} 035/304-019
Adresa: Marije Bursa} 7A
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kombinacija svega navedenog
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
10-T-037/12 - Prodaja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala
iz OP Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prodaja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala iz Operativnog
podru~ja Tuzla
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
U svemu prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
U svemu prema tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
U svemu prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 90,00%
2. Rok preuzimanja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala sa
ugovorenih lokacija, u~e{}e: 10,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Trgosirovina" d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200070870006
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
114.415,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 136
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
68.745,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
114.415,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4082-13)
USTANOVA "DJE^JI VRTI]I" MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 44-1-1-2-9/13
Broj obavijesti o nabavi 44-1-1-1-8/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Ustanova "Dje~ji vrti}i" Mostar
Kontakt osoba: Gorana Bo{njak
Adresa: Kneza M.V. Humskog b.b.
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227316700003
Telefon: 036325152
Faks: 036325153
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Grad, Mostar
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Socijalna skrb
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
prehrambeni artikli i napitci
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
prehrambeni artikli i napitci
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
58.349,40
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Organizacione jedinice Ustanove "Dje~ji vrti}i" Mostar
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 65,00%
2. rok isplate, u~e{}e: 35,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo
IDB/JIB: 4200115050005
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Op}ina/Grad : Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
42.358,54 KM
IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
42.358,54 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
42.358,54
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
49.229,20
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4265-13)
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-1-2-503/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Damirka Hrwez
Adresa: GRA^ANICA BB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 81/12
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka terenskih vozila
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
ANEKS D
Lot broj 1
Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-1-1-406/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br 81/12
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Terensko vozilo za RJ Rudnik za te{ke uslove eksploatacije
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
5 komada
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
100.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana nakon obostranog potpisivawa Ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Lokalitet ZP RiTE Gacko
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Lada auto"d.o.o.
IDB/JIB: 4400991820003
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
99.925,00
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 8.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez
PDV-a)
99.925,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude
99.995,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Lot broj 2
Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-1-1-406/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 81/12
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Terensko vozilo za RJ Termoelektrana za lak{e uslove
eksploatacije (de`urno vozilo)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
3 komada
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
60.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
60 dana nakon obostranog potpisivawa Ugovora.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Lokalitet ZP RiTE Gacko
Broj 22 - Strana 137
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: GUMA M d.o.o. trgovinsko i uslu`no poduze}e
IDB/JIB: 4227111640008
Op{tina/Grad: Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
59.700,00
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez
PDV-a)
59.700,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude
59.997,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4300-13)
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-2-2-504/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-246/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Damirka Hrwez
Adresa: GRA^ANICA BB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisirawa i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 63/12
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga za remont i servisirawe kranova i dizalica na
postrojewima TE i mehani~koj readionici.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 138
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom
dokumentu.
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Lokalitet- ZP Ri TE Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2012 godine
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: KRAN TEHNIK D.o.o. Beograd, Srbija
IDB/JIB: 100115231
Dr`ava: Srbija bez pokrajina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
112.920,00 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
112.920,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
112.990,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4301-13)
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.
GACKO
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-1-2-505/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-1-1-415/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontakt osoba: Damirka Hrwez
Adresa: GRA^ANICA BB
Po{tanski broj: 89240
Op{tina/Grad: Gacko
IDB/JIB: 4401387900003
Telefon: 059472413
Faks: 059472085
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 82/12
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za vodene duva~e Clyde Bergemann za
TE Gacko
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji iz tenderskog dokumenta
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
115.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Lokalitet TE Gacko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Od datuma stupawa Ugovora na snagu do 01.04.2013 godine
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "ENPRO"D.O.O.-BIJEQINA
IDB/JIB: 4400393410003
Op{tina/Grad: Bijeqina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
69.999,88 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
69.999,88 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
103.239,73 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4302-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-1-2-617/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Kristijan [imi}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Telefon: 039663342
Faks: 036395249
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Pro{irenje UMTS mre`e
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Pro{irenje UMTS mre`e
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sukladno specifikaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
2.240.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP HT d.d. Mostar
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do isporuke opreme i izvr{enja usluga predvi|enih ugovorom
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
IDB/JIB: 84214771175
Dr`ava : Hrvatska
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
1.934.829,41 KM
IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
1.934.829,41 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.2.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.934.829,41
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.934.829,41
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavijesti o nabavi"
^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavijesti o nabavi"
Trenutno u radijskoj GSM/UMTS mre`i imamo samo opremu od
proizvo|a~a Ericsson. Nije mogu}e izvr{iti pro{irenje postoje}e
mre`e sa opremom bilo kojeg drugog vendora zbog tehni~kih
Broj 22 - Strana 139
ograni~enja, te predla`emo da se nabava realizira putem
pregovara~kog postupka bez objave obavijesti.
e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali
1
f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali
Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
(M1-B-3956-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-618/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Damir Zelenika
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 063363563
Faks: 036336608
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nadogradnja B2B i B2C platforme
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nadogradnja B2B i B2C platforme
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno specifikaciji iz upita
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
200.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP HT d.d. Mostar
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do izvr{enja usluge predvi|ene ugovorom
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: IDEA Studio Samobor
IDB/JIB: 86920071229
Dr`ava : Hrvatska
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
194.165,03 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.2.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
194.165,03
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 140
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
194.165,03
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavijesti o nabavi"
^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavijesti o nabavi"
IDEA studio je vlasnik izvornog koda platforme i jedina je
ovla{tena i sposobna kvalitetno dora|ivati i odr`avati platformu.
e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali
1
f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali
IDEA Studio Samobor
(M1-B-3984-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-2-2-619/13
Broj obavijesti o nabavi 73-1-2-1-459/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Damir Or{oli}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036336670
Faks: 036395249
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava Standardizacija informacijskih usluga
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava Standardizacija informacijskih usluga
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
250.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
DDP [iroki Brijeg, Centralno skladi{te JP HT d.d. Mostar na adresi
Trn bb.
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12(dvanaest)mjeseci od potpisa ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: King ICT d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4201150250005
Op}ina/Grad : Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
243.250,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
243.250,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
248.150,00
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3994-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-623/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Zvonko Bagari}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 039663345
Faks: 036395249
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava usluge SLA odr`avanja Comverse opreme za 2013.godinu
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Ugovor o pru`anju usluga Comverse opreme za 2013.godinu
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sukladno specifikaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
500.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP HT d.d. Mostar
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d.
IDB/JIB: 4227000220000
Op}ina/Grad : Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
499.000,32 KM
IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
499.000,32 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
499.000,32
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
499.000,32
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavijesti o nabavi"
^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavijesti o nabavi"
UNIS Telekom Mostar je ekskluzivni pru`atelj usluge odr`avanja
Comverse opreme za podru~je BiH.
e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali
1
f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali
Unis Telekomunikacije d.d. Mostar
(M1-B-4303-13)
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-2-2-624/13
Broj obavijesti o nabavi 73-1-2-1-512/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Nikola Paponja
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 039704106
Faks: 036395249
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
Broj 22 - Strana 141
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Obrazovne i stru~no-obrazovne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Edukacija prodajnog osoblja
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Edukacija prodajnog osoblja
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
70.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP HT d.d.Mostar
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od dana potpisivanja Ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: MERCURI INTERNATIONAL d.o.o. Zagreb
IDB/JIB: 02348262988
Dr`ava : Hrvatska
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
68.385,60 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
68.385,60
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
68.385,60
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4173-13)
JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO
INVALIDNIH LICA - DRIN
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 78-1-1-2-37/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO
INVALIDNIH LICA - DRIN
Kontakt osoba: Mirnes Rizvi}
Adresa: DRIN BB
Po{tanski broj: 71270
Op{tina/Grad: Fojnica
IDB/JIB: 4236181330005
Telefon: 030547200
Faks: 030831829
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.drin.ba
Broj 22 - Strana 142
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna skrb
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,7,8
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i sukcesivna isporuka lijekova i sanitetskog materijala
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
235.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UNIFARM D.O.O. LUKAVAC
IDB/JIB: 4209481750009
Op}ina/Grad: Lukavac
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
239.839,66
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
239.839,66 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
253.954,27 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
METABOLIZAM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
32.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MGM FARM d.o.o. Kakanj
IDB/JIB: 4218227790008
Op}ina/Grad: Kakanj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
31.997,97
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
31.997,97 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
31.997,97 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI ZA LIJE^ENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
15.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MGM FARM d.o.o. Kakanj
IDB/JIB: 4218227790008
Op}ina/Grad: Kakanj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
15.027,09
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
15.027,09 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
15.027,09 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KO[TANO-MI[I]NI SISTEM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
3.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MGM FARM d.o.o. Kakanj
IDB/JIB: 4218227790008
Op}ina/Grad: Kakanj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.029,40
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.029,40 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.029,40 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
9.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MGM FARM d.o.o. Kakanj
IDB/JIB: 4218227790008
Op}ina/Grad: Kakanj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
8.613,24
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.613,24 KM
Broj 22 - Strana 143
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.613,24 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA [email protected]
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
16.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MGM FARM d.o.o. Kakanj
IDB/JIB: 4218227790008
Op}ina/Grad: Kakanj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
14.947,09
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.947,09 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
28.706,62 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8
Broj obavje{tenja o nabavci: 78-1-1-1-33/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
SANITETSKI MATERIJAL, SUPSTANCE, DEZINFEKCIONA
SREDSTVA I OSTALO
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
28.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco adresa ugovornog organa
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MGM FARM d.o.o. Kakanj
IDB/JIB: 4218227790008
Op}ina/Grad: Kakanj
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 144
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
28.030,42
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
28.030,42 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
28.030,42 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4066-13)
JU BOLNICA TRAVNIK
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 82-1-1-2-40/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Bolnica Travnik
Kontakt osoba: Marina Toroman
Adresa: Kalibunar bb
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236012220004
Telefon: 030519176
Faks: 030511775
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
TRAVNIK
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi i medicinska sredstva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1: Lijekovi za lije~enje sistemskih infekcija sistemski
antiinfektivi
Lot 2: Potro{ni materijal za laboratorije
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 82-1-1-1-29/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Potro{ni medicinski materijal za laboratorije
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
55.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco JU Bolnica Travnik - Apoteka
III. Podkriteriji
1. Najni`a ponu|ena ukupna cijena lota, u~e{}e: 94,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 3,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: GLOBEX D.O.O.
IDB/JIB: 4218000740004
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
37.623,15
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.9.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
37.623,15 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
133.350,77 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3937-13)
JU BOLNICA TRAVNIK
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 82-1-1-2-41/13
Broj obavje{tenja o nabavci 82-1-1-1-32/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Bolnica Travnik
Kontakt osoba: Marina Toroman
Adresa: Kalibunar bb
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236012220004
Telefon: 030519176
Faks: 030511775
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
TRAVNIK
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Vre}ice za krv
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco Apoteka JU Bolnica Travnik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Godina dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Najni`a ponu|ena ukupna cijena, u~e{}e: 94,00%
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 3,00%
3. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: BIOGNOST BH
IDB/JIB: 4201589640004
Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
39.200,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 8.11.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
39.200,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
48.300,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3938-13)
JU BOLNICA TRAVNIK
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 82-1-1-2-42/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Bolnica Travnik
Kontakt osoba: Marina Toroman
Adresa: Kalibunar bb
Po{tanski broj: 72270
Op{tina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236012220004
Telefon: 030519176
Faks: 030511775
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
TRAVNIK
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 22 - Strana 145
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 82-1-1-1-12/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na ko{tano-mi{i}ni sistem
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
42.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco Bolnica Travnik - Apoteka
III. Podkriteriji
1. Najni`a ponu|ena ukupna cijena lota, u~e{}e: 94,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 3,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200429740006
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
45.056,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.5.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
45.056,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
65.603,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 82-1-1-1-12/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 146
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
31.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Godinu dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco Bolnica Travnik - Apoteka
III. Podkriteriji
1. Najni`a ponu|ena ukupna cijena lota, u~e{}e: 94,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 3,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 3,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SB FARM d.o.o.
IDB/JIB: 4236106120003
Op}ina/Grad: Travnik
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
24.375,10
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.5.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
24.375,10 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
32.348,90 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3939-13)
GRAD BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 83-1-2-2-279/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 83-1-2-1-209/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJEQINA
Kontakt osoba: Ibrahim Begovi}
Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400358930002
Telefon: 055233100
Faks: 055210162
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sobijeljina.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, BIJEQINA
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne i
sli~ne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine od dana zakqu~ivawa
okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost bez PDV-a: 376.068,38
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avawe ki{ne kanalizacije u gradu Bijeqina i naseqenom
mjestu Jawa, {ifra SKP-04-p1/12
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avawe ki{ne kanalizacije u gradu Bijeqina i naseqenom
mjestu Jawa, {ifra SKP-04-p1/12
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Grad Bijeqina
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: AD "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeqina
IDB/JIB: 4400307860000
Op{tina/Grad: Bijeqina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
466.620,95 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 28.12.2012.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
466.620,95 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
522.460,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3954-13)
JEDINSTVENI OP]INSKI ORGAN UPRAVE
OP]INE BIHA]
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 85-4-2-2-43/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Biha}
Kontakt osoba: Ljubica Blagovi}
Adresa: Bosanska 4
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4263145260006
Telefon: 037224222
Faks: 037222644
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bihac.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
BIHA]
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka usluge informativnog predstavljanja Op}inskog organa
uprave op}ine Biha}
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka informativnog predstavljanja Op}inskog organa uprave
op}ine Biha} u lokalnim novinama
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
17.100,00
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
17.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
u lokalnim novinama
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
do 31.12.2013.god.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: JP "UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA" d.o.o Biha}
IDB/JIB: 4263024120002
Op}ina/Grad: Biha}
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
17.100,00 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
17.100,00 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
17.100,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
17.100,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
jedini ponu|a~ u Op}ini
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
JP "Unsko-sanske novine"d.o.o. Biha}
(M1-B-3988-13)
Broj 22 - Strana 147
JAVNI FOND ZA DJE^IJU ZA[TITU
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 95-4-2-2-5/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javni fond za dje~iju za{titu Republike Srpske
Kontakt osoba: Slavi{a Mastilo, dipl. ekonomista
Adresa: Jermenska 1a
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400323800009
Telefon: 055216041
Faks: 055216042
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): jfdz.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna za{tita
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisirawa i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluga redovnog servisirawa i odr`avawa vozila marke "Peugeot"
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Jedno putni~ko motorno vozilo
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
1.710,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Br~ko
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
godinu dana
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Auto IN" d.o.o.
IDB/JIB: 4600233520006
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.710,00 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 13.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
1.710,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
1.710,00 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 148
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog
postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavqivawa obavje{tewa o nabavci"
Ekskluzivni dobavqa~
e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano
"Auto-In" doo Br~ko
(M1-B-3946-13)
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 103-1-2-2-40/13
Broj obavje{tenja o nabavci 103-1-2-1-28/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegovic
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033284750
Faks: 033284751
Internet adresa (web): www.mkt.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
po{te
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Ministarstva
komunikacija i transporta/prometa BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka avionskih karata za potrebe Ministarstva
komunikacija i transporta/prometa BiH
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Nabavka avio karata za godinu dana
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
75.200,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sjedi{te Ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 godina
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200245930007
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
23.752,90 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
23.752,90 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
23.752,90
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
45.594,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4013-13)
JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 125-4-1-2-203/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanovi}
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka auto guma
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka auto guma do 30.04.2013.godine
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
81 guma raznih dimenzija
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
22.575,75
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Radne jedinice ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Do 30.04.2013. godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: DOO "BRANKOM"
IDB/JIB: 4401180710000
Op}ina/Grad: Lakta{i
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
22.835,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 27.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
22.835,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
24.429,30 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Nepo{tivanje roka isporuke roba od dobavlja~a sa kojim je postojao
ugovor, a radi se o vrsti robe koja je esencijalna za proizvodnju u
{umarstvu.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
3
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
GUMA M d.o.o. Mostar
BRANKOM d.o.o. Lakta{i
EURO DAM-JAS d.o.o Lukavac
(M1-B-4112-13)
JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 125-1-2-2-204/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanovi}
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
Broj 22 - Strana 149
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 15
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2,3
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga na eksploataciji {umskih drvnih sortimenata za [G
"Majevi~ko" u redovnom planu za 2013 godinu,
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga na eksploataciji {umskih drvnih sortimenata za [G
"Majevi~ko" u redovnom planu za 2013 godinu,
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 125-1-2-1-161/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,primicanje,izvoz, iznos {umskih drvnih sortimenata i
odr`avanje traktorskih vlaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sje~a,primicanje,izvoz, iznos {umskih drvnih sortimenata i
odr`avanje traktorskih vlaka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
5944 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
187.236,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci od datuma zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
odjel 79 "Mao~a"
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: VEZIR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
IDB/JIB: 4209813690005
Op}ina/Grad: ^eli}
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
170.355,04
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
170.355,04 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
199.124,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 150
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 125-1-2-1-161/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sje~a,primicanje,izvoz, iznos {umskih drvnih sortimenata i
odr`avanje traktorskih vlaka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sje~a,primicanje,izvoz, iznos {umskih drvnih sortimenata i
odr`avanje traktorskih vlaka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
2905 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
87.440,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci od datuma zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
odjel 80 "mao~a"
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: VEZIR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
IDB/JIB: 4209813690005
Op}ina/Grad: ^eli}
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
80.759,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
80.759,60 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
92.960,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4113-13)
JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 125-1-2-2-205/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanovi}
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 7
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga na eksploataciji {umskih drvnih sortimenata u
redovnom planu za 2013 godinu, za [G "KOnjuh" Kladanj,
{umarija "Gostelja"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga na eksploataciji {umskih drvnih sortimenata u
redovnom planu za 2013 godinu, za [G "Konjuh" Kladanj,
{umarija "Gostelja"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 125-1-2-1-167/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Primicanje drvnih sortimenata , panj - {umsko stovari{te i iznos
cijepanih drvnih sortimenatana tvrdi put
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Primicanje drvnih sortimenata , panj - {umsko stovari{te i iznos
cijepanih drvnih sortimenatana tvrdi put
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
4734 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
55.618,77 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci od datuma zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
odjel 107
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SP "TAVNICA"
IDB/JIB: 4309847060005
Op}ina/Grad: Kladanj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
55.618,77
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 13.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
55.618,77 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
59.367,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4114-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 126-1-1-2-280/13
Broj obavje{tenja o nabavci 126-1-1-1-232/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Softi} Vi{nja
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
Internet adresa (web): www.viksa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 180.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
95-12 Gasni hlor
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO skladi{te i tehnolo{ki objekti ugovornog organa u Sarajevu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Hemija patenting"
IDB/JIB: 4209605740007
Op}ina/Grad: Lukavac
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
204.000,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
204.000,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
204.000,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Broj 22 - Strana 151
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4191-13)
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 126-1-1-2-281/13
Broj obavje{tenja o nabavci 126-1-1-1-220/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Softi} Vi{nja
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033534886
Internet adresa (web): www.viksa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 35.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
40/12-P-1 lot 1 Utika~i, prekida~i, uti~nice, patroni i osigura~i
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 95,00%
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: BRA]A KARI] d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218088650000
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
29.197,97 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
29.197,97
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 152
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
29.197,97 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4192-13)
OP[TINA PRWAVOR
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 134-4-2-2-34/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OP[TINA PRWAVOR
Kontakt osoba: PAULINA JEVRI]
Adresa: KARA\OR\EVA 2
Po{tanski broj: 78430
Op{tina/Grad: Prwavor
IDB/JIB: 4401227610009
Telefon: 051663286
Faks: 051663286
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): opstinaprnjavor.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),
PRWAVOR
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
usluge protivgradne preventive
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
usluge protivgradne preventive u 2013. godini na podru~ju
op{tine Prwavor
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
51.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
op{tina Prwavor
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
15.10.2013.
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: JP PROTIVGRADNA PREVENTIVA A.D.
IDB/JIB: 4401041350007
Op{tina/Grad: Bosanska Gradi{ka/Gradi{ka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
51.000,00 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{no
navesti bez PDV-a:
51.000,00
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
51.000,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
51.000,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog
postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavqivawa obavje{tewa o nabavci"
ekskluzivno pravo utvr|eno Zakonom o protivgradnoj za{titi
Republike Srpske
e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano
"protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradi{ka
(M1-B-4146-13)
[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 136-1-3-2-153/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radni~ka bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): ussume.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 16
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 32/1 Zona I i II, GJ
"Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za op}inu Bos.Krupa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
59.466,63 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: JELA - GRME^ d.o.o. P.J. SJE^A I IZVOZ [UMSKIH
SORTIMENATA
IDB/JIB: 4263033030024
Op}ina/Grad: Bosanska Krupa
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
64.644,51
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
64.644,51 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
69.822,75 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 32/2 zona I, II i III,
GJ "Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za op}inu Bos.Krupa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u nazivu lot-a
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
96.590,60 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: JELA - GRME^ d.o.o. P.J. SJE^A I IZVOZ [UMSKIH
SORTIMENATA
IDB/JIB: 4263033030024
Op}ina/Grad: Bosanska Krupa
Broj 22 - Strana 153
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
107.066,83
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
107.066,83 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
116.088,20 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 44/2 Zona I i II, GJ
"Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za op}inu Bos.Krupa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
82.505,58 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "BA&HAM" d.o.o Bos.Krupa
IDB/JIB: 4263416390008
Op}ina/Grad: Bosanska Krupa
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
82.505,59
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
82.505,59 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
96.452,87 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 51 GJ
"Risovac-Krupa" Podru`nica "[umarija" Biha}
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
89.834,44 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Broj 22 - Strana 154
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "KH-JAVOR" d.o.o Biha}
IDB/JIB: 4263081350006
Op}ina/Grad: Biha}
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
89.834,44
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
89.834,44 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
89.834,44 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 91 GJ
"Risovac-Biha}", Podru`nica "[umarija" Biha}
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
100.704,87 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "DAFNA" d.o.o Biha}
IDB/JIB: 4263570980004
Op}ina/Grad: Biha}
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
100.704,87
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
100.704,87 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
100.704,87 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Izvo|enje radova iznosa u odjelu 94/2 GJ "[i{a-Pale`" Podru`nica
"[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
5.544,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SMI-BOR vl. Smiljani} Boro
IDB/JIB: 4503011410002
Op}ina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
5.544,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
5.544,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
5.544,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza u odjelu 107 GJ "[i{a-Pale`"
Podru`nica "[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
56.605,41 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "JELA-KOZARA" d.o.o Klju~
IDB/JIB: 4263171420003
Op}ina/Grad: Klju~
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
56.086,05
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
56.086,05 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
56.086,05 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova iznosa u odjelu 107 GJ "[i{a-Pale`" Podru`nica
"[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
19.648,86 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SMI-BOR vl. Smiljani} Boro
IDB/JIB: 4503011410002
Op}ina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
19.648,86
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
19.648,86 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
19.648,86 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 9
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza u odjelu 104 GJ "[i{a-Pale`"
Podru`nica "[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
33.037,17 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "JELA-KOZARA" d.o.o Klju~
IDB/JIB: 4263171420003
Op}ina/Grad: Klju~
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
32.680,11
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
Broj 22 - Strana 155
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
32.680,11 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
32.680,11 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 10
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova iznosa u odjelu 104 GJ "[i{a-Pale`" Podru`nica
"[umarija" Klju~
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
13.554,66 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SMI-BOR vl. Smiljani} Boro
IDB/JIB: 4503011410002
Op}ina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
13.554,66
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
13.554,66 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
13.554,66 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 11
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 41 GJ
"Ba{tra-]orkova~a", Podru`nica "[umarija" Cazin
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
45.960,62 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Broj 22 - Strana 156
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Naziv: "DRVOSJE^A" d.o.o
IDB/JIB: 4263497880004
Op}ina/Grad: Bu`im
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
45.287,97
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
45.287,97 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
45.287,97 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 12
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 12 GJ "Gomila"
Podru`nica "[umarija" Cazin
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
10.700,98 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "BONITA" d.o.o Cazin
IDB/JIB: 4263112680000
Op}ina/Grad: Cazin
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
10.700,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
10.700,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
10.700,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 14
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 40/1 GJ
"Grme~-Palanka" Podru`nica "[umarija" S.Most
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
69.319,11 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "[UMARSTVO MUJANI]" d.o.o BIha}
IDB/JIB: 4263542770002
Op}ina/Grad: Biha}
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
69.319,04
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
69.319,04 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
69.319,04 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 15
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza u odjelu 53 GJ "Grme~-Palanka"
Podru`nica "[umarija" S.Most
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
70.682,93 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "HOR-AL" d.o.o S.Most
IDB/JIB: 4263147040003
Op}ina/Grad: Sanski Most
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
70.682,96
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
70.682,96 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
70.682,96 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 16
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova iznosa u odjelu 53 GJ "Grme~-Palanka"
Podru`nica "[umarija" S.Most
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
14.212,42 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~aja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SMI-BOR vl. Smiljani} Boro
IDB/JIB: 4503011410002
Op}ina/Grad: Skender Vakuf/Kne`evo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
14.212,43
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.212,43 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.212,43 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4196-13)
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-69/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 22 - Strana 157
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 4
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka repromaterijala i reagensa za potrebe osnovne djelatnosti
Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka repromaterijala i reagensa za potrebe osnovne djelatnosti
Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-49/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i repromaterijal za rad na postoje}em aparatu Arhitect
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
470.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12/dvanaest mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok upotrebe materijala, u~e{}e: 15,00 %
4. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Sarajevo farm" d.o.o.
IDB/JIB: 4201103250005
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
496.404,56
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
496.404,56 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
599.264,29 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4022-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 158
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-70/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Ersudina Osmanagic
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka repromaterijala i reagensa za potrebe osnovne djelatnosti
Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka repromaterijala i reagensa za potrebe osnovne djelatnosti
Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-49/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mikrotitarske plo~e i kartice za odre|ivanje Kg, za rad na
postoje}im aparatima;Swing,Saxo,Techno,Lyra
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
320.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12/dvanaest mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok upotrebe materijala, u~e{}e: 15,00 %
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
4. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4201742850005
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
313.637,02
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
313.637,02 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
304.033,79 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
313.637,02 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-49/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test }elijski reagensi, za rad na postoje}im aparatima; Swing,
Saxo,Techno,Lyra
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
35.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12/dvanaest mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok upotrebe materijala, u~e{}e: 15,00 %
4. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4201742850005
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
35.445,75
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
35.445,75 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
33.114,53 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
35.445,75 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-49/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal za odr`avanje postoje}ih aparata;Swing,Saxo,ID
Centrifuge 12S II,Techno,Lyra
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema specifikaciji u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12/dvanaest mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00 %
3. Rok upotrebe materijala, u~e{}e: 15,00 %
4. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4201742850005
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
11.438,35
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
11.438,35 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
11.438,35 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
11.716,07 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4021-13)
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-1-1-2-436/13
Broj obavje{tenja o nabavci 145-1-1-1-347/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Broj 22 - Strana 159
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Isporuka ~eli~nih limova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
283.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
TE-TUZLA
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Treasure d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218068540003
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
236.636,12 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
236.636,12 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
236.636,12
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
245.328,54 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3940-13)
KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 152-4-1-2-85/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Mirsada Husi}
Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4
Broj 22 - Strana 160
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200158020002
Telefon: 033445120
Faks: 033445525
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sarajevogas.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ili
toplotne energije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mjerila za gas Kromschoder, regulatora pritiska gasa
model 1893B, 1853 i rezervnih dijelova zaiste
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mjerila za gas Kromschroder, regulatora pritiska gasa
model 1893B, 1853 i rezervnih dijelova za iste
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
311.714,70
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
311.714,70
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kanton Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UNIS-FAGAS d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200580560001
Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
311.714,70 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
311.714,70
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
311.714,70 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Unis Fagas d.o.o. je ekskluzivni predstavnik fabrike za proizvodnju
navedenih mjerila za gas, i certificirani proizvo|a~ navedenih
regulatora i rezervnih dijelova za iste
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
(M1-B-4126-13)
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 167-1-2-2-125/13
Broj obavje{tenja o nabavci 167-1-2-1-104/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
Kontakt osoba: Nermina Slijep~evi}, dipl.ing.znr.
Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209444710005
Telefon: 035300500
Faks: 035300544
Internet adresa (web): www.untz.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
sli~ne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od zaklju~enja ugovora do
31.12.2013. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 12.820,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata
Univerziteta u 2013. godini
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Objekti Univerziteta u Tuzli
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SANIT d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju
IDB/JIB: 4209041430002
Op}ina/Grad: Tuzla
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
12.820,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
12.820,00 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.239,30
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.803,40 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4080-13)
JZU DOM ZDRAVLJA "IZUDIN
MULABE]IROVI]-IZO"
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 190-4-3-2-40/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Dom zdravlja "Izudin Mulabe}irovi}-Izo"
Kontakt osoba: Zlata Feti}
Adresa: Bra}e Pobri}a 17
Po{tanski broj: 74260
Op{tina/Grad: Te{anj
IDB/JIB: 4218033750005
Telefon: 032650677
Faks: 032650677
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
TE[ANJ
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
radovi na izmje{tanju elektroenergetskog objekta
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
radovi na izmje{tanju elektroenergetskog objekta
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
6.492,37
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
6.492,37
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Te{anj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
15 dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Broj 22 - Strana 161
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
6.492,37 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
6.492,37 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.492,37
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.492,37 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
S obzirom da se radi o postoje}em elektroenergetskom objektu u
vlasni{tvu JP "ElektroprivredaBiH" d.d. Sarajevo, radove na istom
isklju~ivo izvodi JP "Elektroprivreda BiH" d.d.Sarajevo
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
"Elektroprivreda BiH" Sarajevo
(M1-B-4071-13)
JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 196-1-1-2-142/13
Broj obavje{tenja o nabavci 196-1-1-1-101/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad ]ipovi}
Adresa: Kurta Schorka 36
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289200
Faks: 033289201
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sarajevo-airport.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zra~ne luke
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 162
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Agregat za snabdijevanje zrakoplova elektri~nom energijom (GPU
- Ground Power Unit)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Agregat za snabdijevanje zrakoplova elektri~nom energijom (GPU
- Ground Power Unit)
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1 kom
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo (CIP, INCOTERMS 2010)
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
definisan ponudom
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 60,00%
2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00%
3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00%
4. Uslovi pla}anja (procenat avansa), u~e{}e: 10,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: HITZINGER GmbH
IDB/JIB: 2298202
Dr`ava: Austrija
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
117.330,24 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
117.330,24 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
117.330,24
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
117.330,24 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4099-13)
AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA
DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BiH
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 197-1-1-2-156/13
Broj obavje{tenja o nabavci 197-1-1-1-125/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka BiH
Kontakt osoba: Adnan Vukojevi}
Adresa: Petra Ko~i}a 61 Banja Luka
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IDB/JIB: 4402889700004
Telefon: 051340170
Faks: 051340180
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.iddeea.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mre`ne opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mre`ne opreme
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Dato u TD
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
85.470,08
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Dato u TD
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Telenet d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200412850002
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
73.506,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
73.506,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
79.685,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4001-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E
A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BAWA LUKA
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 203-1-3-2-101/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 203-1-3-1-79/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}, dipl. in`. el.
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TC za RJ
"Elektrodistribucija" Lakta{i
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgrawa SN, NN mre`e i TC za RJ
"Elektrodistribucija" Lakta{i
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
330.000,00
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
330.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
RJ "Elektrodistribucija" Lakta{i
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00%
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00%
3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,00%
Broj 22 - Strana 163
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "KALDERA company" d.o.o.
IDB/JIB: 4401185190004
Op{tina/Grad: Lakta{i
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
276.813,00 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
276.813,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
330.226,06 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4186-13)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E
A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BAWA LUKA
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 203-1-3-2-102/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 203-1-3-1-81/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi}, dipl. in`. el.
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TS za RJ
"Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 164
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TS za RJ
"Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
300.000,00
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
RJ "Elektrodistribucija" Kozarska Dubica
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godina
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00%
2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00%
3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,00%
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "KALDERA company" d.o.o.
IDB/JIB: 4401185190004
Op{tina/Grad: Lakta{i
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
261.399,80 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
261.399,80 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
306.469,45 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4187-13)
OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJA BiH
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 204-1-1-2-119/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 204-1-1-1-92/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BIH
Kontakt osoba: Momir Popovi}
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200936090005
Telefon: 033210126
Faks: 033210126
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka 25 kom vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka 25 kom putni~kih motornih vozila
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
700.000,00
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
598.290,60
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Sarajevo
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
45 dana
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: GUMA M d.o.o. trgovinsko i uslu`no poduze}e
IDB/JIB: 4227111640008
Op{tina/Grad: Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
437.475,00 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 8
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
437.475,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
696.497,88 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4247-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJA BiH
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 204-1-1-2-120/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 204-1-1-1-101/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BIH
Kontakt osoba: Momir Popovi}
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200936090005
Telefon: 033210126
Faks: 033210126
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: do 31.12.2013.
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost bez PDV-a: 24.900,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kancelarijski materijal
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za 2013. godinu
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
do 30.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Sarajevo
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Primaprom" d.o.o. Bawa Luka
IDB/JIB: 4400938000002
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
20.378,60 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
20.378,60 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
25.452,98 KM
Broj 22 - Strana 165
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4248-13)
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 209-1-2-2-119/13
Broj obavje{tenja o nabavci 209-1-2-1-107/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Amra Brcic
Adresa: Kaptol 3
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200141480000
Telefon: 033254941
Faks: 033226188
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): http://zik.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne
in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada geotehni~kog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizi{ta
na lokalnom putu Pofali}i-Bu{}a
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada geotehni~kog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizi{ta
na lokalnom putu Pofali}i-Bu{}a
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
30.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Lokalni put Pofali}i - Bu{}a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "GEORAD" d.o.o. za in`injering, usluge, unutra{nju i
spoljnu trgovinu
IDB/JIB: 4209239970002
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 166
Op}ina/Grad: Tuzla
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
34.628,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
34.628,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
46.615,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3942-13)
DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-2-2-508/13
Broj obavje{tenja o nabavci 243-1-2-1-402/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Kenan Cepi}
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka usluga aktivne SIM box detekcije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka usluga aktivne detekcije SIM box ure|aja koji se koriste za
zloupotrebu postoje}ih telekomunikacionih usluga mre`e BH
Telecoma
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
prema tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
7 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijoj grupi ponu|a~a
IV.1.a. Broj ~lanova grupe ponu|a~a: 2
1. Doma}i ponu?a?
Naziv: FITNET-ONLINE d.o.o. Mostar
IDB/JIB: 4227564780005
Op{tina/Grad: Mostar
2. Strani ponu?a?
Naziv: Keynote-SIGOS GmbH
IDB/JIB: 9323
Dr`ava: Njema~ka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
94.801,00 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez
PDV-a
13.543,00 KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
94.801,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
94.801,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4309-13)
DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-510/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Merima Bajri}
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 4
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka HTZ opreme u BH Telecomu
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT1: za{titna odje}a
LOT2: radna odje}a
LOT3: oprema za rad na visini
LOT4: za{titne rukavice
LOT5: ostala sredstva
LOT6: za{titna obu}a
LOT7: slu`bena odje}a i obu}a
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-283/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Za{titne rukavice
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
prema tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
BH Telecom d.d. Sarajevo, skladi{te Azi}i, Bojni~ka 56
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: RM Company d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218507720005
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
18.629,50
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
0,00 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
18.629,50 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
18.629,50 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4305-13)
DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 256-1-2-2-21/13
Broj obavje{tenja o nabavci 256-1-2-1-15/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Kontakt osoba: Teodora Bir{l
Adresa: Trg BIH 1/XVIII
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
Broj 22 - Strana 167
IDB/JIB: 4200781540009
Telefon: 033703192
Faks: 033703198
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.dei.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
po{te
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Na period od 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 45.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`anje usluga posredovanja u prodaju avionskih karata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`anje usluga posredovanja u prodaji avionskih karata, putem
otvorenog postupka
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Predvi|ena koli~ina za uslugu posredovanja: 200 avio karata
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Pru`alac usluga sa kojim bude zaklju~en Okvirni sporazum du`an
je dostaviti avionske karte po pismenom zahjevu Ugovornog
organa u elektronskoj formi, a po potrebi na adresu Ugovornog
organa, bez naknade u okviru radnog vremena Ugovornog organa.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: RELAX TOURS" d.o.o.
IDB/JIB: 4200133460008
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.780,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3971-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 168
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-659/13
Broj obavje{tenja o nabavci 258-1-1-1-513/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka 500 tona niskosumpornog mazuta (sadr`aj sumpora do
1%) za potrebe TE Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
500 tona
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
650.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Termoelektrana TUZLA u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od zaklju~ivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: HIFA d.o.o.
IDB/JIB: 4218015000007
Op}ina/Grad: Te{anj
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
525.000,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
525.000,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
586.500,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4074-13)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-660/13
Broj obavje{tenja o nabavci 258-1-1-1-453/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka cijevi za {ljakovode blokova 3,4,5 i 6 za TE Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka cijevi za {ljakovode blokova 3,4,5 i 6 za TE Tuzla
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tehni~koj specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
880.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Termoelektrana Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
90 dana od zaklju~ivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Treasure d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218068540003
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
665.802,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
665.802,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
699.999,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4075-13)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-4-1-2-663/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada i isporuka paketa ekonomajzera za kotao 6 u TE Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i isporuka paketa ekonomajzera za kotao 6 u TE Tuzla
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
4.290.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
20.05.2013.godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: \uro \akovi} Termoenergetska postrojenja Slavonski brod
Hrvatska
IDB/JIB: 050006617
Dr`ava: Hrvatska
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
Broj 22 - Strana 169
3.573.301,40 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.573.301,40
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.768.789,10 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Radi se o hitnom pokretanju postupka iz razloga {to je remont bloka
u Termoelektrani Tuzla planiran da po~ne 1.04.2013.godien. a
oprema se mora izraditi i isporu~iti do 20.04.3013.godine
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
3
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
1. \uro \akovi} termoenergetska postrojenja d.o.o. Slavonski
Brod
2. MVM OVIT, Budimpe{ta, ma|arska
3. grupa ponu|a~a ZRE Katowice Poljska & Zelkot, Poljska
(M1-B-4056-13)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-4-2-2-664/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Revizija i velika opravka (sa ugradnjom rezervnih dijelova) 41
dvoosovinskih otvorenih vagona za prevoz uglja u vlasni{tvu TE
Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Revizija i velika opravka 8sa ugradnjom rezervnih dijelova) 41
dvoosovinskih otvorenih vagona za prevoz uglja u vlasni{tvu TE
Tuzla
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 170
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
41 vagon
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
580.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Termoelektrana Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana od zaklju~ivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: [email protected] Gredelj d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200303720000
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
550.662,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.12.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
550.662,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
550.662,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Iz dokazivih tehni~kih razloga u zadnjih 5 godina usluge opravke
vagona ugovaramo sa istim dobavlja~em
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
[email protected] GREDELJ d.o.o. Sarajevo
(M1-B-4057-13)
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-4-2-2-665/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge prevoza uglja kamionima iz pogona Mramor i [iku~lje u
2013.godini za potrebe Termoelektrane Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prevoza uglja kamionima iz pogona Mramor i [ikulje u
2013.godini za potrebe Termoelektrane Tuzla
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tehni~koj specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
2.050.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Termoelektrana Tuzla u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Z.D.RMU KREKA DOO TUZLA
IDB/JIB: 4209020780003
Op}ina/Grad: Tuzla
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.050.000,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.050.000,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.050.000,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Postupak je proveden sa ekskluzivnim dobavlja~em koji ve}
godinama pru`a usluge kamionskog prevoza uglja iz pogona
Mramor i [ikulje za Termoelektranu Tuzla u Tuzli
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
Z:D: RUDNICI KREKA TUZLA
(M1-B-4058-13)
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-666/13
Broj obavje{tenja o nabavci 258-1-1-1-532/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja vodenih topova i prate}e opreme za kotao 6 u
termoelektrani "Tuzla"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tehni~koj specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
240.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Termoelektrana Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
31.05.2013.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: ELCOM d.o.o. Tuzla
IDB/JIB: 4209092690009
Op}ina/Grad: Tuzla
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
237.653,78 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
237.653,78
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
237.653,78 KM
Broj 22 - Strana 171
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4153-13)
JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 273-4-3-2-169/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Suad Had`i}
Adresa: Musala 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200450270001
Telefon: 033223379
Faks: 033650030
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zfbh.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: @eljezni~ke usluge
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje naknadnih i nepredvi|enih radova na sanaciji i adaptaciji
stani~nih zgrada i izgradnji perona
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvo|enje naknadnih i nepredvi|enih radova na sanaciji i adaptaciji
stani~nih zgrada i izgradnji perona.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Opisano u Ugovoru
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
570.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Stani~ne zgrade JP @FBiH doo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
50 Dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Bumat doo ^apljina
IDB/JIB: 4227262850004
Op}ina/Grad: ^apljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
560.774,51 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 172
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
560.774,51
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
560.774,51 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (1)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Ugovor se jedino mo`e zaklju~iti sa dobavlja~em kome je dodjeljen
glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne
radove ne mo`e pre}i 50% vrijednosti glavnog ugovora
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
BUMAT doo ^apljina
(M1-B-4103-13)
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 274-1-1-2-227/13
Broj obavje{tenja o nabavci 274-1-1-1-210/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik
Adresa: Dvanaest beba bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342618
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kc-bl.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 01-103-1/13 od 04.01.2013. godine, radi nabavke
setova za NEO TSH i PKU u sklopu neonatalnog skrininga za
potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti {titne `lijezde
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka setova za NEO TSH i PKU u sklopu neonatalnog
skrininga za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti {titne
`lijezde
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
138.449,74
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO apoteka Klini~kog centra Banja Luka.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00%
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: \akovi} VS Banja Luka
IDB/JIB: 4400969060003
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
145.622,31 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
145.622,31
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
170.420,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M2-B-3977-13)
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 274-1-1-2-232/13
Broj obavje{tenja o nabavci 274-1-1-1-188/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik
Adresa: Dvanaest beba bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342618
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kc-bl.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-12867-1/12 od 09.11.2012. godine radi nabavke
kancelarijskog materijala za potrebe Klini~kog centra Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Klini~kog centra
Banja Luka
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
350.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 70,00%
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Primaprom" d.o.o. Banja Luka
IDB/JIB: 4400938000002
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
159.068,50 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 19.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
159.068,50
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
291.628,48 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M2-B-4045-13)
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
[email protected] TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 289-1-1-2-811/13
Broj obavje{tenja o nabavci 289-1-1-1-602/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Broj 22 - Strana 173
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka servopogona u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj",
Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Servomotor za pogon ventila u cjevovodu (zasuna) koji odgovara
opisu i dimenzijama sa crte`a i priloga - 14 komada
Servomotor za pogon ventila u cjevovodu (zasuna) koji odgovara
opisu i demenzijama sa crte`a i priloga - 6 komada
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
100.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
45 (~etrdesetpet) dana od dana potpisa ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200141130009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
89.830,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
89.830,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
124.032,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
V.3. Dodatne informacije
Ugovor broj: 12.03.2013. godine
(M1-B-4268-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 174
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 297-1-1-2-971/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,3,4
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 96P/12 Nabavka osnovnih sredstava (ultrazvu~ni mjera~i protoka
vode za DN 80, ultrazvu~ni mjera~i protoka vode za DN 200,
mazutna pumpa BKG-200, mazutna pumpa 65t)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u TD
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 297-1-1-1-760/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ultrazvu~ni mjera~i protoka vode za DN80
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u TD
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kom 1
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
RJ "TE"
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: "MERIS" Beograd
IDB/JIB: 100280316
Dr`ava: Srbija
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
16.389,86
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
16.389,86 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
17.167,83 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 297-1-1-1-760/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mazutna pumpa BKG -200
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u TD
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kom. 2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
RJ "TE"
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: "MZT PUMPI" Skoplje
IDB/JIB: 4403099012096
Dr`ava: Makedonija
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
6.313,42
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 8.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.313,42 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
7.177,28 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 297-1-1-1-760/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mazutna pumpa 65t
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Detaljnije u TD
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kom - 2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
RJ "TE"
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Strani ponu|a~
Naziv: "MZT PUMPI" Skoplje
IDB/JIB: 4403099012096
Dr`ava: Makedonija
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
10.221,17
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 8.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
10.221,17 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
12.440,68 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4253-13)
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG
KANTONA
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 305-1-1-2-17/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za javno zdravstvo tuzlanskog kantona
Kontakt osoba: Tatjana Krd`ali}
Adresa: Seadbega Kulovi}a 6
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209080250003
Telefon: 035307700
Faks: 035257467
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zjztk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
Broj 22 - Strana 175
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijskog potro{nog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Laboratorijski potro{ni materijal za potrebe
mikrobiolo{ke laboratorije
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
hemijske
i
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ATCC sojevi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
4.273,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: BIOGNOST BH
IDB/JIB: 4201589640004
Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.664,40
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.664,40 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.664,40 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Gotove podloge
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Mikrobiolo{ke gotove podloge
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
4.273,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Broj 22 - Strana 176
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Krajinalijek a.d. Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.593,44
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.593,44 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.674,25 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Dehidrirane podloge
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Mikrobiolo{ke dehidrirane podloge
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
12.820,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Krajinalijek a.d. Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
4.876,23
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.876,23 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
5.939,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijsko posu|e i pribor
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Laboratorijsko posu|e i pribor za hemijski i mikrobiolo{ki
laboratorij
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
17.094,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "EURO LAB"
IDB/JIB: 4400375860000
Op}ina/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
14.316,19
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 13.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.316,19 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
76.749,26 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Antibiotski diskovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Krajinalijek a.d. Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
363,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
363,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
720,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Hemikalije za hemijski laboratorij
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
4.273,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "EURO LAB"
IDB/JIB: 4400375860000
Op}ina/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
8.142,78
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 13.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.142,78 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
15.727,75 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 305-1-1-1-15/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardne otopine
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Standardne otopine za hemijski laboratorij
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Kefo d.o.o.
IDB/JIB: 4403208220006
Op}ina/Grad: Isto~no Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
626,71
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.2.2013.
Broj 22 - Strana 177
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
626,71 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
988,10 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4244-13)
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 307-1-1-2-426/13
Broj obavijesti o nabavi 307-1-1-1-340/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Daniel Grbe{i}
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335734
Faks: 036335788
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Rastavlja~i, izolatori i limitatori
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Rastavlja~i, izolatori i limitatori
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
436.267,13
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Skladi{ta Distribucije elektri~ne energije
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1 (jedna) godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 178
Naziv: ELMACO d.o.o. Mostar
IDB/JIB: 4227292410009
Op}ina/Grad : Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
434.782,35 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
434.782,35
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
436.161,90
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3985-13)
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 307-1-1-2-432/13
Broj obavijesti o nabavi 307-1-1-1-314/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Irena Planini}
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335719
Faks: 036335787
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava obrazaca za tiskanje ra~una i kuverti za Opskrbu
elektri~nom energijom
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava obrazaca za tiskanje ra~una i kuverti za Opskrbu
elektri~nom energijom
II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
109.094,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Opskrba elektri~nom energijom
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: FRAM ZIRAL d.o.ol mostar
IDB/JIB: 4227021220000
Op}ina/Grad : Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:
108.101,80 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
108.101,80
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
112.674,50
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4224-13)
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA BiH
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 308-1-1-2-69/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Nermina Pa{i}
Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402964170008
Telefon: 051456040
Faks: 051450301
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.almbih.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 23
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski potro{ni materijal za farmaceutsko - hemijsku i
mikrobiolo{ku i biolo{ku kontrolu kvaliteta lijeka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Deterd`ent za pranje laboratorijskog posu|a
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i specifikacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
5.128,21 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Lakmus BH d.o.o.
IDB/JIB: 4209734800008
Op}ina/Grad: Lukavac
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
4.196,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.196,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
5.668,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potro{ni materijal - dr`a~i za pipete
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i specifikacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1.111,11 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Sineks laboratorija d.o.o. Banjaluka
IDB/JIB: 4400833670002
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
870,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013.
Broj 22 - Strana 179
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
870,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.104,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Puferi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
427,35 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Semikem d.o.o.
IDB/JIB: 4200003250001
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
934,79
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
934,79 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.469,95 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Primarni referentni materijal
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.991,45 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Broj 22 - Strana 180
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.581,70
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.581,70 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.581,70 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardi za internu validaciju 1
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
170,94 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
140,04
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
140,04 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
198,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardi za internu validaciju 2
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
512,82 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "EURO LAB"
IDB/JIB: 4400375860000
Op}ina/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
40,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
40,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
134,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 9
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardi za internu validaciju 3
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
4.273,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Lakmus BH d.o.o.
IDB/JIB: 4209734800008
Op}ina/Grad: Lukavac
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.129,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.129,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.072,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 10
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardi za internu validaciju 4
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
213,68 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
206,93
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
206,93 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
246,72 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 11
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Titrivali
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
4.273,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.387,34
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.387,34 KM
Broj 22 - Strana 181
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.913,99 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 13
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Karl Fischer
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
10.256,41 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Semikem d.o.o.
IDB/JIB: 4200003250001
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
11.870,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
11.870,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
18.733,10 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 14
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije 2
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.564,10 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
Broj 22 - Strana 182
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.757,72
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.757,72 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.438,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 15
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ION par reagensi I
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentaciju
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
12.820,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
13.901,24
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
13.901,24 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
16.692,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 16
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ION par reagensi II
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.136,75 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
M.Tita
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Labokem d.o.o.
IDB/JIB: 4201019110001
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
5.365,97
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
5.365,97 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
7.131,03 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 17
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
ION par reagensi III
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.564,10 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.474,98
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.474,98 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.979,35 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 18
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije 3
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
25.641,03 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Kefo d.o.o.
IDB/JIB: 4403208220006
Op}ina/Grad: Isto~no Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
8.637,29
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 7
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 7
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.637,29 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
24.235,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 19
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije 4
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
12.820,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
971,15
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
971,15 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.725,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Broj 22 - Strana 183
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 20
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije 5
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
23.076,92 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Semikem d.o.o.
IDB/JIB: 4200003250001
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
10.709,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
10.709,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.304,80 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 21
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije 6
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
3.846,15 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Kefo d.o.o.
IDB/JIB: 4403208220006
Op}ina/Grad: Isto~no Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.575,72
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 4.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.575,72 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 184
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.295,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 22
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-56/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Standardni reagensi za kalibraciju Gonotec osmomat 030 (MBL)
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Mikro+Polo d.o.o.
IDB/JIB: 4201572320006
Op}ina/Grad: Novo Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
787,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
787,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
787,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4083-13)
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA BiH
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 308-1-1-2-70/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Kontakt osoba: Nermina Pa{i}
Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402964170008
Telefon: 051456040
Faks: 051450301
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.almbih.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 18
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,15,16,18
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
HPLC kolone
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 1
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
12.820,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: ERKONA d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200547780004
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
21.329,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
21.329,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
22.794,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 2
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
8.547,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Alphachrom d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200953850005
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
8.711,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.711,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.711,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 3
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
8.547,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Proanalytica d.o.o.
IDB/JIB: 4402806180004
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
11.541,28
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
11.541,28 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
11.541,28 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Broj 22 - Strana 185
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 4
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
8.547,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Alphachrom d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200953850005
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
12.385,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
12.385,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.631,16 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 6
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
8.547,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Proanalytica d.o.o.
IDB/JIB: 4402806180004
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
12.648,77
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
12.648,77 KM
Broj 22 - Strana 186
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
12.648,77 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 7
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.136,75 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Apical d.o.o.
IDB/JIB: 4201024380009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.270,31
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.270,31 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.270,31 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 8
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Proanalytica d.o.o.
IDB/JIB: 4402806180004
Op}ina/Grad: Banja Luka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.023,56
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.023,56 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.023,56 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 9
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 9
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
683,76 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Apical d.o.o.
IDB/JIB: 4201024380009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.017,94
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.017,94 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.488,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 11
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 11
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Apical d.o.o.
IDB/JIB: 4201024380009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.557,75
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.557,75 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.377,54 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 12
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 12
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Apical d.o.o.
IDB/JIB: 4201024380009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
448,76
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
448,76 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
730,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 13
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 13
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
Broj 22 - Strana 187
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.136,75 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Proanalytica d.o.o.
IDB/JIB: 4402806180004
Op}ina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
4.349,39
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.349,39 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.349,39 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 15
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 15
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Apical d.o.o.
IDB/JIB: 4201024380009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.774,74
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.774,74 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.774,74 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Broj 22 - Strana 188
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 16
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 16
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
683,76 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Apical d.o.o.
IDB/JIB: 4201024380009
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
6.304,34
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.304,34 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.879,77 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 18
Broj obavje{tenja o nabavci: 308-1-1-1-57/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kolone HPLC 18
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
sadr`i dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
854,70 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
M.Tita 9/IV Sarajevo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Alphachrom d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200953850005
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.473,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.473,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.320,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4091-13)
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 329-4-1-2-71/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Adresa: Trg heroja br.14.
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200642000008
Telefon: 033651317
Faks: 033655856
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.for.com.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2,3,4,5
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Citostatik Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg i 500
mg )
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Citostatik Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg i 500
mg )
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Obzirom da je zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH hitno
potreban citostatik Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300
mg i 500 mg ), koji se koristi za lije~enje pacijenata oboljelih od
malignih oboljenja, koji ni jednog trenutka ne smiju ostati bez ovog
lijeka, nu`no je da u svakom trenutku zdravstvene ustanove u
Federaciji BiH, raspola`u sa dovoljnim koli~inama ovog lijeka za
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
potrebe pacijenata, to se radi nabavke odnosno isporuke citostatika
Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg i 500 mg ),
pristupiIo provo|enju hitnog pregovara~kog postupka, bez objave
obavje{tenja o nabavci, sa vi{e kandidata.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
3
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
1.APOMEDICAL D.O.O. SARAJEVO
2.UNIFARM D.O.O. LUKAVAC
3.HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 50 mg
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 50 mg
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
70
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
837,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isporuke ukupne koli~ine lijeka
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
IDB/JIB: 4227015090005
Op}ina/Grad: Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
177,09
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
177,09 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
804,70 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Obzirom da je zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH hitno
potreban citostatik Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300
mg i 500 mg ), koji se koristi za lije~enje pacijenata oboljelih od
malignih oboljenja, koji ni jednog trenutka ne smiju ostati bez ovog
lijeka, nu`no je da u svakom trenutku zdravstvene ustanove u
Federaciji BiH, raspola`u sa dovoljnim koli~inama ovog lijeka za
potrebe pacijenata, to se radi nabavke odnosno isporuke citostatika
Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg i 500 mg ),
pristupilo provo|enju hitnog pregovara~kog postupka, bez objave
obavje{tenja o nabavci, sa vi{e kandidata.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
Broj 22 - Strana 189
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
APOMEDICAL D.O.O. SARAJEVO
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 100 mg
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 100 mg
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
300
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
7.179,48 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isporuke ukupne koli~ine lijeka
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: APOMEDICAL
IDB/JIB: 4200325610003
Op}ina/Grad: Ilid`a
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
7.153,84
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
7.153,84 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
7.153,84 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Obzirom da je zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH hitno
potreban citostatik Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300
mg i 500 mg ), koji se koristi za lije~enje pacijenata oboljelih od
malignih oboljenja, koji ni jednog trenutka ne smiju ostati bez ovog
lijeka, nu`no je da u svakom trenutku zdravstvene ustanove u
Federaciji BiH, raspola`u sa dovoljnim koli~inama ovog lijeka za
potrebe pacijenata, to se radi nabavke odnosno isporuke citostatika
Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg i 500 mg ),
pristupilo provo|enju hitnog pregovara~kog postupka, bez objave
obavje{tenja o nabavci, sa vi{e kandidata.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
APOMEDICAL D.O.O. SARAJEVO
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 300 mg
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 300 mg
Broj 22 - Strana 190
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
180
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
12.923,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isporuke ukupne koli~ine lijeka
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: APOMEDICAL
IDB/JIB: 4200325610003
Op}ina/Grad: Ilid`a
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
12.906,15
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
12.906,15 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
12.906,15 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
Obzirom da je zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH hitno
potreban citostatik Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300
mg i 500 mg ), koji se koristi za lije~enje pacijenata oboljelih od
malignih oboljenja, koji ni jednog trenutka ne smiju ostati bez ovog
lijeka, nu`no je da u svakom trenutku zdravstvene ustanove u
Federaciji BiH, raspola`u sa dovoljnim koli~inama ovog lijeka za
potrebe pacijenata, to se radi nabavke odnosno isporuke citostatika
Kalcij folinat (inj. 30 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg i 500 mg ),
pristupilo provo|enju hitnog pregovara~kog postupka, bez objave
obavje{tenja o nabavci, sa vi{e kandidata.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
APOMEDICAL D.O.O. SARAJEVO
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 500 mg
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
kalcij folinat inj. 500 mg
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
15
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1.794,87 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do isporuke ukupne koli~ine lijeka
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: APOMEDICAL
IDB/JIB: 4200325610003
Op}ina/Grad: Ilid`a
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.785,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.785,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.785,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4286-13)
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 329-4-1-2-74/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Adresa: Trg heroja br.14.
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200642000008
Telefon: 033651317
Faks: 033655856
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.for.com.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Baraclude (Entecavir) tbl. 0,5mg i 1mg
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
12.000
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
691.542,73
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12(dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne koli~ine lijeka
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Kvalitet lijeka i rok upotrebe lijeka ra~unaju}i od dana isporuke,
u~e{}e: 20,00%
2. Cijena lijeka i nepromjenljivost cijena, u~e{}e: 40,00%
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00%
4. Mjesta isporuke, u~e{}e: 10,00%
5. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Phoenix" d.o.o. Bijeljina
IDB/JIB: 4400375940003
Op}ina/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
691.282,05 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 16.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
691.282,05
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
691.282,05 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
U konkretnom slu~aju nabavke, zbog su{tinskih i dokazivih razloga
koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, nabavka navedenog
lijeka mo`e se obezbjediti samo od dobavlja~a PHOENIX D.O.O.
BIJELJINA.
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
"Phoenix" d.o.o. Bijeljina
(M1-B-4287-13)
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 329-4-1-2-75/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Amina Pa{ukanovi}
Adresa: Trg heroja br.14.
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200642000008
Telefon: 033651317
Faks: 033655856
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Broj 22 - Strana 191
Internet adresa (web): www.for.com.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
HUMIRA (adalimumab) inj. 40 mg
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
HUMIRA (adalimumab) inj. 40 mg
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
230
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
230.776,49
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12(dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora, odnosno do isporuke
ukupne koli~ine lijeka
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Kvalitet lijeka i rok upotrebe lijeka ra~unaju}i od dana isporuke,
u~e{}e: 20,00%
2. Cijena lijeka i nepromjenljivost cijena, u~e{}e: 40,00%
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00%
4. Mjesta isporuke, u~e{}e: 10,00%
5. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
IDB/JIB: 4227015090005
Op}ina/Grad: Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
230.770,59 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
230.770,59
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
230.770,59 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 192
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
U konkretnom slu~aju nabavke, zbog su{tinskih i dokazivih razloga
koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, nabavka navedenog
lijeka mo`e se obezbjediti samo od dobavlja~a Hercegovinalijek
d.o.o. Mostar
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
(M1-B-4288-13)
MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO
PREDUZE]E A.D. TREBIWE
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 355-3-2-2-46/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 355-3-2-1-37/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS"
MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE
Kontakt osoba: Du{an Ri|e{i}
Adresa: Stepe Stepanovi}a bb
Po{tanski broj: 89101
Op{tina/Grad: Trebiwe
IDB/JIB: 4401355450006
Telefon: 059277133
Faks: 059277193
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ers.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
"Studija uticaja na `ivotnu sredinu za HE Sutjeska"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada investiciono-tehni~ke dokumentacije "Studija uticaja
na `ivotnu sredinu za HE Sutjeska"
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema Tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
120.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Sjedi{te ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
Prema Tenderskoj dokumentaciji
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograni~eni postupak
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. cijena, u~e{}e: 60,00%
2. rok izvr{ewa, u~e{}e: 40,00%
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Instiut za gra|evinarstvo "IG" Bawa Luka
IDB/JIB: 4400918310005
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
62.000,00 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 1.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
62.000,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
110.000,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4213-13)
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 356-4-2-2-84/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
Kontakt osoba: SELENA BOBETA
Adresa: MAR[ALA TITA BB
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4200211100056
Telefon: 036510118
Faks: 036551006
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
odr`avanje slu`benih motornih vozila Direkcije Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
odr`avanje slu`benih motornih vozila Direkcije Mostar
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tehni~koj specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
9.500,00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
servisna radionica ponu|a~a
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
u skladu sa potpisanim ugovorom
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Hercegovina auto d.d.
IDB/JIB: 4227050160008
Op}ina/Grad: Mostar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
9.500,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.1.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
906,20
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
906,20 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS C
c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka
bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (2)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavljivanja obavje{tenja o nabavci"
nove usluge koje predstavljaju ponavljanje sli~nih usluga
e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano
Hercegovina auto d.d
(M1-B-3959-13)
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 356-1-2-2-85/13
Broj obavje{tenja o nabavci 356-1-2-1-58/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR
Kontakt osoba: SELENA BOBETA
Adresa: MAR[ALA TITA BB
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4200211100056
Telefon: 036510118
Faks: 036551006
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
Broj 22 - Strana 193
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 31.12.2014
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 50.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
odr`avanje elektroenergetskih priklju~aka i vodova za BS, koji su
vlasni{tvo BH Telecoma
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
odr`avanje elektroenergetskih priklju~aka i vodova za BS, koji su
vlasni{tvo BH Telecoma
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
prema TD
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Elektrofak d.o.o.
IDB/JIB: 4227168160002
Op}ina/Grad: Jablanica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
45.894,60 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
45.894,60
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
45.894,60 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3958-13)
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO
DIREKCIJA [email protected]
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 366-1-2-2-53/13
Broj obavje{tenja o nabavci 366-1-2-1-45/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Gora`de
Kontakt osoba: Amela Dedovi}
Adresa: Ferida Dizdarevi}a 3
Po{tanski broj: 73000
Op{tina/Grad: Gora`de
IDB/JIB: 4200211100099
Telefon: 038220150
Faks: 038226963
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 194
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2012. - 2013. godina.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 25.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja autodijelova za motorna vozila Direkcije
Gora`de.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge nabavke i ugradnje autodijelova za motorna vozila
Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Gora`de.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Grad Gora`de, gdje se nalazi sjedi{te Direkcije Gora`de.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: MIRAKIS D.o.o. Fo~a
IDB/JIB: 4401414560007
Op}ina/Grad: Fo~a
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
25.000,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.527,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
16.547,06 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3991-13)
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 370-1-2-2-662/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Vi{e lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2,3
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osigurawa autoodgovornosti, kasko osigurawa
traktora, objekata i opreme u JP[ "[ume Republike Srpske" a.d.
Sokolac
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
ANEKS D
Lot broj 2
Broj obavje{tewa o nabavci: 370-1-2-1-446/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge kasko osigurawa traktora u JP[ "[ume Republike
Srpske" a.d. Sokolac
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
75.000,00 KM na godi{wem nivou
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Dvije godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Sjedi{te ugovornog organa i wegovih organizacionih dijelova.
III. Podkriterijumi
1. Visina obra~unate premije, u~e{}e: 80,00
2. Stopa efikasnosti u isplati od{tetnih zahtjeva, u~e{}e: 10,00
3. Rok isplate od{tetnog zahtjeva po kompletirawu
dokumentacije, u~e{}e: 10,00
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "DUNAV OSIGURAWE"A.D. BAWA LUKA
IDB/JIB: 4400960780003
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
150.000,00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no
navesti
27.230,40 KM godi{we
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.2.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez
PDV-a)
27.230,40 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude
37.137,15 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Lot broj 3
Broj obavje{tewa o nabavci: 370-1-2-1-446/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge osiguranja objekata i opreme u JP[ "[ume Republike
Srpske" a.d. Sokolac
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
20.000,00 KM na godi{wem nivou
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
Dvije godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Sjedi{te ugovornog organa i wegovih organizacionih dijelova.
III. Podkriterijumi
1. Visina obra~unate premije, u~e{}e: 60,00
2. Stopa efikasnosti u isplati od{tetnih zahtjeva, u~e{}e: 20,00
3. Rok pla}awa premija, u~e{}e: 10,00
4. Rok isplate od{tetnog zahtjeva po kompletirawu
dokumentacije, u~e{}e: 10,00
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "DUNAV OSIGURAWE"A.D. BAWA LUKA
IDB/JIB: 4400960780003
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
40.000,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no
navesti
14.372,00 KM godi{we
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.2.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez
PDV-a)
14.372,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude
19.173,38 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4220-13)
Broj 22 - Strana 195
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 370-1-1-2-664/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 370-1-1-1-536/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi}
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Jedna godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka plo~ica za obiqe`avawe {umskih drvnih sortimenata
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
ssa 2.200.000,00 komada plo~ica
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Centralni magacin @qebovi - Sokolac i magacin Bawa Luka.
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 80,00%
2. Rok pla}awa, u~e{}e: 10,00%
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00%
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "RATKOVI]" d.o.o. Bawa Luka
IDB/JIB: 4401012250001
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
110.000,00 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 196
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
110.000,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
110.000,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4218-13)
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 370-4-3-2-669/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: [ip~i} Mladenka
Adresa: Romanijska 1
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.sumers.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu [G "Panos" Vi{egrad u odjelima 40 i 44 PJ
"Lim Rudo"
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Iskazana u TD
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
50.574,73
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
[G "Panos" Vi{egrad"
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
31.8.2013
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Ukupna cijena, u~e{}e: 80,00%
2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e: 10,00%
3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,00%
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: D.o.o. "^ajevi}-Komerc" Sokolac
IDB/JIB: 4400624240009
Op{tina/Grad: Sokolac
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
50.574,73 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 15.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
50.574,73 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
50.574,73 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
V.3. Dodatne informacije
Ukupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 40.150,04 KM
ANEKS C
c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog
postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci"
^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1)
d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez
objavqivawa obavje{tewa o nabavci"
Prthodna dva otvorena neuspje{na postupka.
e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano
1
f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano
DOO "^ajevi} Komerc" Sokolac
(M1-B-4280-13)
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM [email protected] SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 401-1-1-2-347/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo
Kontakt osoba: Rade Vujadinovi}
Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,3
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka pneumatika za vozila, radne i gra|evinske
ma{ine i vilju{kare, za potrebe BH Telecom d.d. Telecom
In`enjering
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka pneumatika za vozila, radne i gra|evinske
ma{ine i vilju{kare, za potrebe BH Telecom d.d. Telecom
In`enjering
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 401-1-1-1-290/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka pneumatika sa demonta`om starih, monta`om
i balansiranjem novih pneumatika za vozila Telecom In`enjeringa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka pneumatika sa demonta`om starih, monta`om
i balansiranjem novih pneumatika za vozila Telecom In`enjeringa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Sjedi{te servisa dobavlja~a
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 15,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UNITRADE DOO
IDB/JIB: 4272095990007
Op}ina/Grad: Ljubu{ki
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
174.427,42
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
174.427,42 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
220.974,96 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 401-1-1-1-290/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka pneumatika sa demonta`om starih i
monta`om novih pneumatika za vilju{kare Telecom In`enjeringa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Broj 22 - Strana 197
Sukcesivna isporuka pneumatika sa demonta`om starih i
monta`om novih pneumatika za vilju{kare Telecom In`enjeringa
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Sjedi{te servisa dobavlja~a
III. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %
2. Operativni tro{ak, u~e{}e: 15,00 %
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: UNITRADE DOO
IDB/JIB: 4272095990007
Op}ina/Grad: Ljubu{ki
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
6.818,40
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 21.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.818,40 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
6.818,40 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4061-13)
GRAD DOBOJ
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 431-1-2-2-50/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 431-1-2-1-39/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Milenko Nikoli}
Adresa: HILANDARSKA 1
Po{tanski broj: 74000
Op{tina/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, DOBOJ
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 198
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pru`awe bankarskih usluga, vo|ewe ra~una javnih prihoda i
jedinstvenog ra~una trezora op{tine Doboj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pru`awe bankarskih usluga, vo|ewe ra~una javnih prihoda i
jedinstvenog ra~una trezora op{tine Doboj
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
5.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Op{tina Doboj
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
do 31.12.2014.
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: NLB Razvojna banka a.d. Bawaluka
IDB/JIB: 4400949970003
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
5.000,00 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no
navesti bez PDV-a:
20,00
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 9
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 9
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
5.000,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
5.000,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3981-13)
JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 434-1-3-2-105/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 434-1-3-1-36/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE"
Kontakt osoba: Milena \uri}
Adresa: Trg Republike Srpske 8
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401723780003
Telefon: 051334500
Faks: 051334545
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Internet adresa (web): www.putevirs.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija, modernizacija i izgradwa lokalnog puta od
op{teg interesa L-002 Vu~ija Poqana - Potoci - Muselinovac,
dionica Vu~ija Poqana - Jelovac - O{tro Bogwo - raskr{}e
(obilaznica) Potoci, ukupne du`ine l=14.221,00, od staciona`e
0+000 do km 14+221,00 - faza realizacije zemqanih radova (od
P-309 do Potoka) i do nivoa tampona od Vu~ije Poqane do Potoka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija, modernizacija i izgradwa lokalnog puta od
op{teg interesa L-002 Vu~ija Poqana - Potoci - Muselinovac,
dionica Vu~ija Poqana - Jelovac - O{tro Bogwo - raskr{}e
(obilaznica) Potoci, ukupne du`ine l=14.221,00, od staciona`e
0+000 do km 14+221,00 - faza realizacije zemqanih radova (od
P-309 do Potoka) i do nivoa tampona od Vu~ije Poqane do
Potoka, u skladu sa projektnom dokumentacijom
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
prema predmjeru radova
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
10.000.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
lokalni put Vu~ija Poqana - Potoci - Muselinovac
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
3 godine
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijoj grupi ponu|a~a
IV.1.a. Broj ~lanova grupe ponu|a~a: 2
1. Doma}i ponu|a~
Naziv: MG MIND d.o.o.
IDB/JIB: 4401192990008
Op{tina/Grad: Mrkowi} Grad
2. Doma}i ponu|a~
Naziv: "Niskogradwa" d.o.o. Lakta{i
IDB/JIB: 4401179620005
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
10.854.789,67 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
10.854.789,67 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
11.492.756,68 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4079-13)
CENTAR ZA [email protected] BESPLATNE PRAVNE
POMO]I
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 451-1-1-2-3/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 451-1-1-1-2/13
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTAR ZA [email protected] BESPLATNE PRAVNE
POMO]I
Kontakt osoba: Sawa @uni}
Adresa: SLAVKA RODI]A 4
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4402984010007
Telefon: 051233570
Faks: 051233560
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mpr-centar.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost bez PDV-a: 60.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pogonskog motornog goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka pogonskog motornog goriva odnosi se na nabavku benzina
BMB 95 okt i nabavku EURO DIZEL 5, za slu`bena vozila
Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i.
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Lokacije benzinskih pumpi izabranog dobavqa~a
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Broj 22 - Strana 199
Naziv: "NESTRO PETROL"AD
IDB/JIB: 4400959260004
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
46.358,97 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 13.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
46.358,97 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
46.358,97 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4319-13)
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 470-1-1-2-17/13
Broj obavje{tenja o nabavci 470-1-1-1-13/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I
HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Goran Podini}
Adresa: Zelenih beretki 26 Sarajevo
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200200670004
Telefon: 033911911
Faks: 033220622
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bhas.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka i ugradnja sistema video konferencije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka opreme, ugradnja i edukacija uposlenika(po dva u svakoj
instituciji) na tri likacije
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
oprema i ugradnja sa edukacijom na tri lokacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
85.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Sarajevo x 2 i Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Februar /mart 2013
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 200
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: SK Tradeing, d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200693170005
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
83.740,41 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
83.740,41
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
85.046,92 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4125-13)
JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 518-1-1-2-10/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ
Kontakt osoba: EDISA AVDIBEGOVI]
Adresa: XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BR.1 KLADANJ
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209504710000
Telefon: 035369140
Faks: 035369138
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
KLADANJ
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka roba i usluga za godi{nje potrebe
ustanove
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka mrkog uglja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka mrkog uglja (asortiman kocka) za
godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
16.900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac , kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: HARMELI D.O.O. BANOVI]I
IDB/JIB: 4209066770002
Op}ina/Grad: Banovi}i
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
15.960,00
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
15.960,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
17.520,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka lijekova
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka lijekova za godi{nje
potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
24.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "ZEFARM" DOO
IDB/JIB: 4218025060008
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
33.618,70
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
33.618,70 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
71.437,19 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka sanitetskog i zavojnog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka sanitetskog i zavojnog
materijala za godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
21.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Beka medicin tehnik doo Srebrenik
IDB/JIB: 4209692960000
Op}ina/Grad: Srebrenik
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
14.705,29
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
14.705,29 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
24.901,02 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka infuzionih otopina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka infuzionih otopina za
godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
6.400,00 KM
Broj 22 - Strana 201
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "ZEFARM" DOO
IDB/JIB: 4218025060008
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
7.060,58
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
7.060,58 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
8.234,90 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dezinfekcionih sredstava
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka dezinfekcionih sredstava
za godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
4.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Beka medicin tehnik doo Srebrenik
IDB/JIB: 4209692960000
Op}ina/Grad: Srebrenik
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.841,49
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.841,49 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
5.085,49 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Broj 22 - Strana 202
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka op}eg laboratorijskog materijala i reagenasa
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka op}eg laboratorijskog materijala i
reagenasa za godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
21.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: ENA D.O.O.
IDB/JIB: 4200037070002
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
15.815,70
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
15.815,70 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
26.374,62 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka materijala za EKG i ultrazvu~ni aparat
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka materijala za EKG i ultrazvu~ni
aparat za godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: ENA D.O.O.
IDB/JIB: 4200037070002
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
286,80
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
286,80 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
498,24 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka RTG materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka RTG materijala (filmovi, razvija},
fiksir...) za godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1.900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: DERBY TRADE DOO
IDB/JIB: 4600044980004
Op}ina/Grad: Br~ko distrikt
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.507,69
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.507,69 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.613,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 9
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, za
godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
8.600,00 KM
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: Alfadivit DOO
IDB/JIB: 4209026040001
Op}ina/Grad: @ivinice
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
4.096,16
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.096,16 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.563,81 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 10
Broj obavje{tenja o nabavci: 518-1-1-1-9/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje higijene
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje
higijene , za godi{nje potrebe ustanove
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
2.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina dana od dana zaklju~enja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
fco kupac
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: R&S d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200056290005
Op}ina/Grad: Vogo{}a
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
1.385,18
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.2.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.385,18 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
1.507,73 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4144-13)
Broj 22 - Strana 203
MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA
SARAJEVO
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 571-1-2-2-13/13
Broj obavje{tenja o nabavci 571-1-2-1-11/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA
SARAJEVO
Kontakt osoba: Naida Kazagi}
Adresa: REIS [email protected] ^AU[EVI]A 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200663690004
Telefon: 033562058
Faks: 033562059
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ms.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje, servisiranje i nabavka rezervnih dijelova i materijala za
centar daljinskog upravljanja, ure|aje, opremu i kablovksu
infrastrukturu semaforiziranih raskrsnica na podru~ju Kantona
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge odr`avanja, servisiranja i nabavka rezervnih dijelova za
centar daljinskog upravljanja, ure|aje, opremu i kablovsku
infrastrukturu semaforiziranih raskrsnica na podru~ju Kantona
Sarajevo
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Odr`avanje 97 semaforskih ure|aja koji reguli{u saobra}aj na 156
semaforiziranih raskrsnica
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
350.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Kanton Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "STEP" d.d. Sarajevo
IDB/JIB: 4200095860005
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
299.998,00 KM
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 8.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 204
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
299.998,00
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
319.815,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4155-13)
"POSLOVNA ZONA" A D BAWA LUKA
OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 595-1-3-2-5/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 595-1-3-1-3/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "POSLOVNA ZONA" A D BAWA LUKA
Kontakt osoba: SLAVKO [AJINOVI]
Adresa: VEQKA MLA\ENOVI]A BB
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4403058310001
Telefon: 051450104
Faks: 051450137
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.poslovnazonabl.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Privreda i finansije
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Podizawe krovnih pokrova i okvira
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanacija poslovnog objekta broj 11, k.~.1085/20
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija poslovnog prostora prema izvedenom projektu
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
351.000,00
II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a
300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa
radova
Banja Luka
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
60 dana od uvo|enja u posao
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "Buni} trade" d.o.o.
IDB/JIB: 4402087550007
Op{tina/Grad: Bawa Luka
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
255.686,33 KM
IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.
IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 14
IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 14
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a
255.686,33 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a
414.193,00 KM
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4048-13)
KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR"
D.O.O. [email protected]
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 598-1-1-2-22/13
Broj obavje{tenja o nabavci 598-1-1-1-19/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilid`a
Kontakt osoba: d`enan zagorac
Adresa: Bojni~ka broj 119
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200087410009
Telefon: 033621286
Faks: 033621160
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LIJEKOVI ZA [email protected] ZDRAVSTVENOG STANJA I
SJEMENA ZA VO GOVEDA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LIJEKOVI ZA [email protected] ZDRAVSTVENOG STANJA I
SJEMENA ZA VO GOVEDA
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
100.000,00
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a
100.000,00
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Bojni~ka broj 119, Ilid`a-Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
1.GODINA
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e: 85,00%
2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e: 10,00%
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: "BOSNA-VET" d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218160510005
Op}ina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
78.704,36 KM
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti bez PDV-a
92.084,11 KM godi{nje
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.3.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
78.704,36
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
80.751,52 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-3973-13)
JU O[ "OLOVO"
OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 1084-1-2-2-4/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU O[ "Olovo"
Kontakt osoba: Tahira I{eri}
Adresa: [kolska bb
Po{tanski broj: 71340
Op{tina/Grad: Olovo
IDB/JIB: 4218126840004
Telefon: 032825163
Faks: 032825439
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
Broj 22 - Strana 205
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
usluge prijevoza u~enika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
prijevoz u~enika {kole
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1
Broj obavje{tenja o nabavci: 1084-1-2-1-1/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Olovo- Baki~i - Kru{evo
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
usluge prijevoza u~enika
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
po tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
14.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.09.2012. - 31.12.2012.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
olovo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200153220003
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.616,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
3.616,00KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.8.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.616,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.616,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2
Broj obavje{tenja o nabavci: 1084-1-2-1-1/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Olovo- ]ude - Petrovi}i -Neva~ka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
usluge prijevoza u~enika
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
po tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
11.360,00 KM
Broj 22 - Strana 206
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.09.-31.12.3012.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
olovo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200153220003
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.040,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
3.040,00KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.8.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.040,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.040,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3
Broj obavje{tenja o nabavci: 1084-1-2-1-1/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Olovo-Li{ci- Gurdi}i
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
prijeviz u~enika
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.09.-31.12.2012.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Olovo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200153220003
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.080,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
2.080,00KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.8.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.080,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.080,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4
Broj obavje{tenja o nabavci: 1084-1-2-1-1/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Olovo-Kolakovi}i -Be}ari
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge prijevoza u~enika
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
7.760,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.09.2012.-31.12.2012.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Olovo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200153220003
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
3.010,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
3.010,00KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.8.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.010,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
3.010,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5
Broj obavje{tenja o nabavci: 1084-1-2-1-1/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Olovo- Musi}i
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
usluge prijevoza u~enika
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
9.600,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.09.2012.-31.12.2012.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Olovo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200153220003
Op}ina/Grad: Sarajevo
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
2.700,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
2.700,00KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.8.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.700,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
2.700,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6
Broj obavje{tenja o nabavci: 1084-1-2-1-1/12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Olovo - Olovske Luke
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
usluge prijevoza u~enika
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
17.640,00 KM
Broj 22 - Strana 207
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
01.09.2012.-31.12.2012.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
olovo
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u
Doma}i ponu|a~
Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200153220003
Op}ina/Grad: Sarajevo
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
4.580,00
IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no
navesti
4.580,00KM mjese~no
IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.8.2012.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.580,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a
4.580,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-4122-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 208
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
C - OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA
KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO
PSIHIJATRIJSKA KLINIKA U SOKOCU
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M2-C-3980-13)
OBAVJE[TENJE
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 15-1-1-3-12/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 15-1-1-1-10/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo, Psihijatrijska klinika u
Sokocu
Kontakt osoba: Jovi~i} Mirjana, dipl. pravnik
Adresa: Sokolac-Podromanija bb
Po{tanski broj: 71350
Op{tina/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400518720034
Telefon: 057448412
Faks: 057400260
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka tehni~kog goriva, ulja i maziva
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u TD
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
179.487,17 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Psihijatrijska klinika u Sokocu, Podromanija bb
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
Jedna godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:85,00%
2. Operativni tro{kovi, u~e{}e:15,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 20.2.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 17-1-2-3-83/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 17-1-2-1-63/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Amila Borovac - Ramezi}
Adresa: Lo`ioni~ka 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200178560003
Telefon: 033725200
Faks: 033725298
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.kzzosa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poni{tava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge kreditnog zadu`enja u iznosu od 6.000.000 KM
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
675.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 28.9.2012.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-4142-13)
JP KOMUNALNO BR^KO DOO
Broj 22 - Strana 209
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 12.780,73
KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 19.818,39
KM
(M1-C-4010-13)
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
OBAVJE[TENJE
OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 20-1-2-3-184/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 20-1-2-1-133/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BR^KO doo
Kontakt osoba: Vesna Vukovi}
Adresa: Studentska br.13
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600244130005
Telefon: 049216349
Faks: 049216349
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.komunalno.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a: 240.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga ~i{}enja objekata u vlasni{tvu JP "Komunalno
Br~ko"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga ~i{}enja objekata u vlasni{tvu JP "Komunalno
Br~ko"
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Br~ko distrikt
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 28.2.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 25-1-2-3-44/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 25-1-2-1-23/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Kontakt osoba: Zdenka Topalovi}
Adresa: Franjeva~ka 36
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209190940005
Telefon: 035300628
Faks: 035300627
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zzotk.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Poni{tava se: Vi{e lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4, 7, 8, 9
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvaranje depozitnog ra~una i transakcijskih ra~una - obavljanje
platnog prometa i pru`anje bankarskih usluga
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Javna nabavka usluga za izbor najpovoljnije ponude za otvaranje
depozitnog i transkijskih ra~una . obavljanje platnog prometa i
pru`anje bankarskih usluga
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Transakcijski ra~un - Esencijalni lijekovi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otvaranje i o|enje transakcijskog ra~una - Esencijalni lijekovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
do 900 naloga
Broj 22 - Strana 210
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2012.godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Tuzla
III. Podkriteriji
1. Kamata na depozite po vi|enju, u~e{}e:70,00%
2. Kamata na oro~ena sredstva do tri mjeseca s mogu}no{}u
razoro~enja, u~e{}e:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 13.12.2012.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Transakcijski ra~un - Kapitalni grantovi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otvaranje i vo|enje transakcijskog ra~una - Kapitalni grantovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
do 50 naloga
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2012.godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Tuzla
III. Podkriteriji
1. Kamata na depozite po vi|enju, u~e{}e:70,00%
2. Kamata na oro~ena sredstva do tri mjeseca s mogu}no{}u
razoro~enja, u~e{}e:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 13.12.2012.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Transakcijski ra~un - Teku}i grantovi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otvaranje i vo|enje transakcijskog ra~una - Teku}i grantovi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
do 1500 naloga
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2012.godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Tuzla
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III. Podkriteriji
1. Kamata na depozite po vi|enju, u~e{}e:70,00%
2. Kamata na oro~ena sredstva do tri mjeseca s mogu}no{}u
razoro~enja, u~e{}e:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 13.12.2012.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Transakcijski ra~un - Ostali operativni programi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Otvaranje i vo|enje transakcijskog ra~una - Ostali operativni
programi
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
do 120 naloga
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
1,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do 31.12.2012.godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Tuzla
III. Podkriteriji
1. Kamata na depozite po vi|enju, u~e{}e:70,00%
2. Kamata na oro~ena sredstva do tri mjeseca s mogu}no{}u
razoro~enja, u~e{}e:30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 13.12.2012.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 1,00 KM
(M1-C-4016-13)
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 40-1-1-3-43/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 40-1-1-1-31/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontakt osoba: Qiqa Stevi}
Adresa: Wego{eva br. 28A
Po{tanski broj: 76300
Op{tina /Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400411170007
Telefon: 055211660
Faks: 055202936
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.fondpiors.org
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo vlasti kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna za{tita
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba-tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka roba-tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate za
potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za penzijsko i
invalidsko osigurawe Republike Srpske
II.5 Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedena u TD
II.5.a Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
175.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Organizacioni dijelovi Fonda u Bijeqini, Bawoj Luci, Doboju,
Prijedoru, Isto~nom Sarajevu i Trebiwu
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
12 mjeseci
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriterijumi
1.. Cijena, u~e{}e:70,00%
2.. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00%
3.. Rok isporuke, u~e{}e:10,00%
Odjeqak IV: RAZLOG PONI[TEWA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa
i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretawa postupka
dodjele ugovora
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tewa: 18.3.2013.
V.2. Broj primqenih ponuda: 6
V.3. Broj prihvatqivih ponuda: 5
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatqivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a:
63.985,50 KM
V.4.b. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a:
138.410,35 KM
V.5. Dodatne informacije
Postupak poni{ten u skladu sa Rje{ewem Kancelarije za
razmatrawe `albi
(M1-C-4215-13)
Broj 22 - Strana 211
JAVNO PODUZE]E HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 73-1-2-3-620/13
Broj obavijesti o nabavi: 73-1-2-1-524/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Milodrag Petrovi}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 039663552
Faks: 039663373
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska
razina,Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2 Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna godina) ili do
ispunjenja.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a: 100.000,00
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Odr`avanje klima ure|aja na baznim postajama
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Odr`avanje klima ure|aja na baznim postajama
II.5 Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Utvr|eno je u dijelu Aneksu 6 tenderske dokumentacije
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
DDP JP HT d.d. Mostar, Lokacije baznih postaja u BiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 7.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda 1
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 97.826,00
KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 97.826,00
KM
(M1-C-4019-13)
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 212
ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO
INVALIDNIH OSOBA BAKOVI]I
OBAVIJEST
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 98-1-1-3-35/13
Broj obavijesti o nabavi: 98-1-1-1-31/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovi}i
Kontakt osoba: Jedinko Katava
Adresa: Bakovi}i bb
Po{tanski broj: 71270
Op}ina/Grad: Fojnica
IDB/JIB: 4236135900000
Telefon: 030803198
Faks: 030803093
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.zavod-bakovici.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska
razina,Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Socijalna skrb
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 2
II.2.b Poni{tava se: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 1
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Nabava i isporuka hrane - ponovljeni postupakII.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i isporuka kruha i peciva i svje`eg vo}a i povr}a.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava i isporuka kruha i peciva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Svakodnevna isporuka kruha, a peciva po potrebi.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
58.119,60
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
58.119,60 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Zavod Bakovi}i, vi{e lokacija navedenih u natje~ajnoj
dokumentaciji.
III. Podkriteriji
1. cijena, udio:80,00%
2. rok pla}anja, udio:20,00%
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 18.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4 Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a:
49.435,47 KM
V.4.b. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a:
49.435,47 KM
(M1-C-4151-13)
@UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL
SU^I]" LIVNO
OBAVIJEST
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 101-1-1-3-45/13
Broj obavijesti o nabavi: 101-1-1-1-37/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]"
LIVNO
Kontakt osoba: Mario ]avar
Adresa: Ul. Sv. Ive broj 2
Po{tanski broj: 80101
Op}ina/Grad: Livno
IDB/JIB: 4281045960009
Telefon: 034200423
Faks: 034200423
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.bolnica-livno.com
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
@upanija 10
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Nabava sustava reverzne osmoze
II.5 Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
1 sustav RO
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
100.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
sjedi{te ugovornog tijela
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
60 dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 6.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-3990-13)
[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O
Broj 22 - Strana 213
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u odre|enom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 19.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-4197-13)
OBAVJE[TENJE
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 136-1-3-3-154/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-3-1-106/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radni~ka bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): ussume.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 16
II.2.b. Poni{tava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 13
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u {umarstvu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 46 GJ
"Grme~-Palanka" Podru`nica "[umarija" S.Most
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
53.401,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okon~anja radova
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
kao u nazivu lot-a
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 137-1-1-3-64/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-58/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Mirela Crnki}
Adresa: ^ekalu{a 86
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka transportnog kontejnera za prevoz biolo{kog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka transportnog kontejnera za prevoz biolo{kog materijala
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
20.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, u~e{}e:85,00%
2. Garancijski period, u~e{}e:15,00%
OBAVJE[TENJE
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 214
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 8.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-4231-13)
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 140-1-1-3-63/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 140-1-1-1-56/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Ba~i}; Eldijana [abanovi}
Adresa: DUBROVA^KA BB
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227137790008
Telefon: 036445675
Faks: 036445693
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.fzmiopio.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna) godina dana od dana
potpisivanja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a: 85.470,09
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je Federacije BiH, a obavezna je isporuka u sljede}im
gradovima: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Ora{je, Ljubu{ki,
Livno, Travnik, Biha} i Gora`de
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u odre|enom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 18.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.5. Dodatne informacije
Za ovaj postupak je bilo objavljeno Obavje{tenje u "Slu`benom
glasniku BiH" broj: 10/13 od 11.02.2013. godine
(M1-C-4062-13)
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 166-1-1-3-113/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 166-1-1-1-85/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: Milovan \uri}
Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4.
Po{tanski broj: 78000
Op{tina /Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.mup.vladars.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo vlasti kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 31.12.2013.
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a: 200.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda
II.5 Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
Bawa Luka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 215
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude
Odjeqak IV: RAZLOG PONI[TEWA
Broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tewa: 27.2.2013.
V.2. Broj primqenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatqivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatqivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
V.4.b. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
(M1-C-4138-13)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00%
2. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e:20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 19.2.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 5.544,60
KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 5.544,60
KM
(M1-C-4020-13)
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
OP]INA ORA[JE
OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 167-1-2-3-126/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 167-1-2-1-106/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
Kontakt osoba: Evelina Zuki}, dipl.ing.el. 035 277-586
Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209444710005
Telefon: 035300500
Faks: 035300544
Internet adresa (web): www.untz.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od zaklju~enja ugovora do
31.12.2013. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a: 42.735,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odr`avanje objekata Univerziteta
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge odr`avanja objakata Univerziteta u 2013 godini
II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u TD
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Objekti Univerziteta u Tuzli
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OBAVIJEST
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 172-1-3-3-20/13
Broj obavijesti o nabavi: 172-1-3-1-15/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Op}ina Ora{je
Kontakt osoba: mr.sc. Ru`a Nedi} i Manda Kosi}
Adresa: Tre}a ulica br. 45
Po{tanski broj: 76270
Op}ina/Grad: Ora{je
IDB/JIB: 4254051610004
Telefon: 031712322
Faks: 031712011
Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]
Internet adresa (web): www.orasje.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina
(FBiH),ORA[JE
I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata
II.2 Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora:
Radovi na distributivnoj mre`i za podru~je Op}ine Ora{je.
Distributivna mre`a za MZ "Donja Mahala, Tolisa i Kostr~" i
Sanacija i zamjena ventila u svrhu zoniranja Ora{ja.
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
II.5 Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
Definirano u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
1.025.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Podru~je op}ine Ora{je
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 216
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
18 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji
se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele
ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 20.3.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda 2
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a:
1.021.003,25 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a:
1.075.300,58 KM
(M1-C-4193-13)
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E
A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E
"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO
BAWA LUKA
OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 203-1-3-3-99/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 203-1-3-1-80/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e
"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa Luka
Kontakt osoba: vesna javorac
Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95
Po{tanski broj: 78000
Op{tina /Grad: Bawa Luka
IDB/JIB: 4400855640000
Telefon: 051246300
Faks: 051215610
Elektronska po{ta (e mail): [email protected].com
Internet adresa (web): elektrokrajina.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.2.b. Nivo vlasti kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TS za RJ
"Elektrodistribucija" Gradi{ka
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TS za RJ
"Elektrodistribucija# Gradi{ka
II.5 Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
450.000,00
II.5.a Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
450.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
RJ "Elektrodistribucija" Gradi{ka
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
1 godine
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
III.2.a. Podkriterijumi
1.. Cijena, u~e{}e:80,00%
2.. Rok isporuke, u~e{}e:10,00%
3.. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00%
Odjeqak IV: RAZLOG PONI[TEWA
Cijene svih prihvatqivih ponuda su zna~ajno ve}e od bud`eta
ugovornog tijela
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tewa: 27.2.2013.
V.2. Broj primqenih ponuda: 6
V.3. Broj prihvatqivih ponuda: 3
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatqivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a:
486.961,40 KM
V.4.b. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a:
541.788,60 KM
(M1-C-4032-13)
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A
OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 215-1-1-3-19/13
Broj obavje{tewa o nabavci: 215-1-1-1-17/12
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kazneno-popravni zavod Fo~a
Kontakt osoba: Daniela Ivanovi}
Adresa: Studentska br. 2
Po{tanski broj: 73300
Op{tina /Grad: Fo~a
IDB/JIB: 4401416180007
Telefon: 058211014
Faks: 058211014
Elektronska po{ta (e mail): [email protected]
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo vlasti kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poni{tava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4
Broj 22 - Strana 217
DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH
TIJELA
OBAVJE[TENJE
II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka robe
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka prehrambenih proizvoda: bra{na, konzervisanih mesnih
proizvoda, svje`eg vo}a i povr}a i potro{nog materijala za
higijenu
Odjeqak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
svje`e vo}e i povr}e
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka krompira, mrkve, kupusa i sl.
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
77.220,00
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/ okvirnog sporazuma
bez PDV-a
66.000,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
KPZ Fo~a
III. Podkriterijumi
1. cijena 80% (maksimalno 80 bodova), u~e{}e:80,00%
2. rok pla}awa 15 % (maksimalno 15 bodova), u~e{}e:15,00%
3. rok isporuke 5 % (maksimalno 5 bodova), u~e{}e:5,00%
Odjeqak IV: RAZLOG PONI[TEWA
Broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tewa: 31.1.2013.
V.2. Broj primqenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatqivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najni`oj /najvi{oj cijeni prihvatqivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a:
33.550,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a:
33.550,00 KM
(M1-C-3975-13)
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 222-1-1-3-69/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 222-1-1-1-48/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4201544380001
Telefon: 033779000
Faks: 033779010
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poni{tava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva na lokaciji Banja Luka
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva na lokaciji Banja Luka
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
ED5 - 10.000 lit i BMB95 - 4.000 lit
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
29.487,18 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina od dana potpisivanja
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Banja Luka
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 14.1.2012.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabavke –
Broj 22 - Strana 218
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka goriva na lokaciji Mostar
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka goriva na lokaciji Mostar
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
ED5 - 2.000 lit i BMB95 - 2.500 lit
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
9.401,71 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina od dana potpisivanja
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Mostar
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 14.1.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
ANEKS E
Broj lota koji se poni{tava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka goriva na lokaciji Tuzla
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka goriva na lokaciji Tuzla
II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora
ED5 - 3.000 lit i BMB95 - 2.500 lit
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
11.538,46 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 godina od dana potpisivanja
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova
Tuzla
Odjeljak IV: RAZLOG PONI[TENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poni{tenja: 14.1.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najni`oj/najvi{oj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-4209-13)
DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH
TIJELA
OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 222-1-1-3-71/13
Broj obavje{tenja o nabavci: 222-1-1-1-43/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Kontakt osoba: Nata{a [obot
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4201544380001
Ponedjeqak, 25. 3. 2013.
Telefon: 033779000
Faks: 033779010
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lo