2013 faaliyet raporu

Transkript

2013 faaliyet raporu
════════════════════════
2013
FAALİYET RAPORU
════════════════════════
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
Güzelyurt - KKTC
2014
-1-
-2-
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
4
ÖZET BİLGİLER
6
1.
MEVZUAT ÇALIŞMALARI
7
2.
EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
9
3.
BİLİMSEL VE AKADEMİK FAALİYETLER VE HİZMETLER
33
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
33
35
37
40
4.
5.
6.
7.
Araştırma Faaliyetleri ve Ürünleri
Kütüphane Hizmetleri
Bilişim Hizmetleri
Yabancı Diller Okulu
PERSONEL
42
4.1.
4.2.
42
45
Akademik Personel
İdari Personel
BÜTÇE, HARCAMALAR VE AYNİYAT İŞLERİ
46
5.1. 2012 Mali Yılı Kampus Fonu Bütçesi
5.2. 2012 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Durumu
5.3. Satınalma ve Ayniyat İşleri
46
47
47
YAPIM İŞLERİ VE TEKNİK FAALİYETLER
48
6.1. Yapım İşleri ve Diğer Teknik İçerikli Yatırımlar
6.2. Küçük Bakım-Onarım ve İşletme Hizmetleri
6.3. Büyük Bakım-Onarım ve Sistem Modernizasyonu Hizmetleri
48
48
51
SOSYAL FAALİYETLER VE HİZMETLER
52
7.1. Misafirhane
7.2. Öğrenci Yurtları
7.3. Lojmanlar
7.4. Yeme İçme Hizmetleri
7.5. Peyzaj Hizmetleri
7.6. Güvenlik Hizmetleri
7.7. Temizlik Hizmetleri
7.8. Ulaşım Hizmetleri
7.9. Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi
7.10. Sağlık Hizmetleri
7.11. Spor Hizmetleri
7.11.1. Spor Takımları, Kulüpleri, Toplulukları ve Faaliyetleri
7.11.2. Kullanım İstatistikleri ve Ücretlendirme
7.12. Sosyal ve Kültürel Hizmetler ve Faaliyetler
7.12.1. Etkinlikler
7.12.2. Eğitimler
7.12.3. Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyoları
7.13. Kurumsal İletişim Hizmetleri
7.13.1. TC ve KKTC’ deki Öğrenci Adaylarına Yönelik Doğrudan Tanıtım Çalışmaları
7.13.2. TC ve KKTC’deki Aday Öğrencilere Yönelik Sanal Medya Aracılığı ile Tanıtım Çalışmaları
7.13.3. Üçüncü Ülkelerdeki Öğrenci Adaylarına Yönelik Çalışmalar
7.13.4. Basınla İlişkiler
7.13.5 Projeler Tanıtımı
7.13.5. Uluslararası Öğrenci Ofisi
7.13.6. Mezunlarla İletişim
7.13.7. Yazılı Materyallerin Tasarım ve Baskı Çalışmaları
7.13.8. Promosyon Malzemeleri
7.13.9. Bilim ve Teknoloji Merkezi
52
52
53
53
54
54
55
55
55
57
58
59
61
62
62
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
67
67
67
-3-
ÖNSÖZ
Bu faaliyet raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt bölgesindeki
yerleşkesinde sekizinci akademik yılını Haziran 2013’de tamamlayan Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun (ODTÜ KKK), 2013 yılı içinde ulaştığı sayısal
büyüklükler verilmekte ve çeşitli birimlerce gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özeti
sunulmaktadır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Eylül 2013’de dokuzuncu akademik yılına 14 lisans ve 3
lisansüstü programına kayıtlı 2188 öğrenci ile girmiştir. 2013–2014 Güz Dönemi itibarıyla,
82 tam zamanlı ve 31 yarı zamanlı olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarında 113,
Yabancı Diller Okulu’nda ise 55 tam zamanlı öğretim elemanı ve 1 yarı zamanlı öğretim
elemanı ders vermiştir. Lisans programlarında 13 tam zamanlı öğretim elemanı, ODTÜ
Ankara Merkez Kampusu’ndan görevlendirilmiştir.
2013 yılı içinde mezun olan 191 öğrencimizle birlikte, yıl sonu itibarıyla toplam mezun
sayımız 722’e ulaşmıştır.
Öğrencilerimizin akademik başarıları ile sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere
verilen burs ve desteklere 2013 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda 2013 yılı Bahar ve
Güz Dönemleri içinde genel not ortalaması 3,75 ve üzerinde olan 22 öğrenciye ayda 650 TL,
3,50–3,74 arasında olan 24 öğrenciye de ayda 450 TL Akademik Başarı Bursu verilmiştir.
Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi İşlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb. yerlerde ‘Öğrenci
Asistan’ statüsünde çalışan 250 öğrenci, çalıştıkları saat karşılığı burs almışlardır. Ayrıca,
bağışlarla oluşturulan ‘Burs ve Yardımlar Fonu’ndan, maddi gereksinim içindeki 45
öğrenciye ayda 150 TL yardım sağlanmıştır.
Akademik başarıyı teşvik ve ODTÜ-Ankara ile ODTÜ-Kıbrıs öğrencileri arasındaki iletişime
katkı sağlamak amacıyla, 2008–2009 ders yılı ikinci döneminden itibaren başlatılan “ODTÜ
Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusları Arasında Öğrenci Değişim Programı” kapsamında 2013
yılı içinde 13 Kuzey Kıbrıs Kampusu lisans öğrencisi Ankara’da bir dönem ders almıştır.
Ayrıca, Kuruluş Protokolü’nün 5. Maddesi uyarınca, 10 lisans öğrencisi derslerini Ankara’da
tamamlamıştır.
Araştırma faaliyetleri kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğretim elemanlarınca
toplam bütçesi (TÜBİTAK payı hariç) 1.093.330 TL olan dört TÜBİTAK 1001 projesi için
2013 yılında 148.403 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılı içinde ABD Intel firması ile
proje anlaşması imzalanarak başlatılmış olan METUNCC-09101 projesi 2013 yılında da
devam etmiştir. 2013 yılında 13 yeni Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) destek kapsamına
alınmış olup, yıl içinde içinde devam edenlerle birlikte toplam 26 bilimsel araştırma
projesinden 19’u için 122.968 TL destek sağlanmıştır. Bu projelerden 6 tanesi 2013 yılı
içinde tamamlanmıştır. Ayrıca, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğretim elemanlarının Avrupa
Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Curie Reintegration Grant kapsamında kabul edilen üç
projenin faaliyetleri 2013 yılında da devam etmiştir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin İngilizce dili becerilerini, çalışma disiplini ve
alışkanlıklarını geliştirmek, motivasyonlarını artırmak ve bu yolla akademik performanslarını
yükseltmek amacıyla 2011 yılında başlatılan “Uzatılmış Bahar Dönemi” ve bir dönemlik
“İngilizce Yeterlik Programı” ile lisans programlarında “GPC 100 - First Year on Campus
Seminars (0-2)1” dersi, Matematik Yeterlik Sınavı ve “MAT 100 – Precalculus (1-2)” dersi
uygulamaları 2013 yılında da sürdürülmüştür.
-4-
2013 ÖSYS’de tüm lisans programlarının kontenjanları, önceki yılda olduğu gibi, ağırlıklı
olarak %50 burslu olmak üzere, %100 ve %25 burslu kontenjanlardan oluşmuştur. 2013 yılı
tanıtım kampanyası, yurtiçi ve yurtdışında sanal medya ağırlıklı olarak ve başta tanıtım
filmleri olmak üzere yeni tanıtım malzemeleri üretilerek etkin bir şekilde yürütülmüştür.
Bunların sonucunda, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı ve niteliğinde 2012 yılı verilerine
göre önemli artış sağlanmıştır. 2013 yılında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2012 yılına göre
%15 artmış, kayıt/yerleşme oranı ise %85’den %91’e yükselmiştir.
Bugüne kadar olduğu gibi, 2013 yılı içinde de özverili çalışmalarıyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu’nun gelişmesine büyük katkılar sağlayan akademik ve idari personelimize ve
öğrencilerimize teşekkür ederken sağlık, mutluluk, başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Prof. Dr. Turgut Tümer
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
Yönetim Kurulu Başkanı ve Kampus Rektörü
-5-
ÖZET BİLGİLER
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ile ilgili 2013 yılı sayısal bilgileri aşağıda özetlenmiştir:
Eğitim-Öğretim (2013–2014 ders yılı başı itibarıyla):

2188 öğrenci
o 713 İngilizce Hazırlık, 1416 Lisans, 59 Yüksek Lisans
o % 84 TC, % 7 KKTC, % 9 Diğer Ülkeler
o % 79 Burslu ( % 39’u % 100 Burslu, % 46’sı % 50 Burslu, % 15’i % 25
Burslu)

722 Mezun (Lisans)

169 Öğretim elemanı,
o Lisans Programları: 82 Tam Zamanlı (15 Prof., 9 Doç., 43 Y. Doç., 14 Öğr.
Gör. Dr., 1 Okutman ) ve 31 Yarı Zamanlı (8 Prof., 7 Doç., 7 Y. Doç., 5 Öğr.
Gör. Dr., 4 Öğr. Gör.)
o Yabancı Diller Okulu: 55 Tam Zamanlı (2 Öğr. Gör. Dr., 20 Öğr. Gör., 33
Okutman) ve 1 Yarı Zamanlı (1 Öğr. Gör.)

Lisans Programları: 15
o Mühendislik: Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makina, İnşaat, Kimya, Petrol
ve Doğalgaz, Havacılık ve Uzay
o Sosyal Bilimler: İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Psikoloji, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, SUNY-New Paltz İşletme
Çift Diploma Programı

Yüksek Lisans Programları: 3
o Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji
Sistemleri, İngiliz Dili Öğretimi
Yerleşke (2013 yılı sonu itibarıyla):

137.000 m2 kapalı alan

272.431 m2 yakın çevre ve rekreasyon alanı,

Toplam 23.000 m2 spor alanı (Kapalı 6.000 m2, Açık 17.000 m2)
Mali Kaynaklar ve Bütçe (2013 Mali Yılı Gerçekleşen):

Toplam Gerçekleşen Cari ve Yatırım Harcamaları: 35.704.526 TL.(31.12.2013
itibarıyla)

TC Yardım Heyeti Katkısı (31.12.2013 tarihi itibarıyla)
o 2013 yılında; Toplam 14.000.000 TL. (12.100.000 TL. yatırım, 1.900.000 TL.
cari)
o 2002–2013(dahil) yılları arasında; 194.450.000 TL. yatırım ve 60.150.000 TL.
cari katkı olmak üzere toplam 258.100.000 TL
-6-
1. MEVZUAT ÇALIŞMALARI
Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun “Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme Yasası” uyarınca 2013 yılı
içinde çıkarılan “Yönetmelik”, “Yönerge”, “Usul ve Esaslar” gibi mevzuata ilişkin kararların
dökümü aşağıda verilmektedir:
Kampus
Yönetim
Kurulu Kararı
Üniversite
Yönetim
Kurulu Kararı
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik
İnsan Kaynakları Komisyonu
26/01/2013
2013/1-7
02/04/2013
2013/13/13
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık İşleri
ve Sağlık Raporları Yönergesi
29/04/2013
2013/2-2
25/06/2013
2013/4-13
ODTÜ Bütünleme Sınavları Yönergesi’nin
Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda Uygulanması
29/04/2013
2013/2-5
25/06/2013
2013/4-9
ODTÜ Yaz Okulu Yönergesi’nin Kuzey
Kıbrıs Kampusu’nda Uygulanması
29/04/2013
2013/2-6
25/06/2013
2013/4-14
ODTÜ Çift Ana Dal Yönergesi’nin Kuzey
Kıbrıs Kampusu’nda Uygulanması
29/04/2013
2013/2-7
25/06/2013
2013/4-10
ODTÜ Yan Dal Yönergesi’nin Kuzey
Kıbrıs Kampusu’nda Uygulanması
29/04/2013
2013/2-8
25/06/2013
2013/4-11
ODTÜ Özel Öğrenci Yönergesi’nin Kuzey
Kıbrıs Kampusu’nda Uygulanması
29/04/2013
2013/2-9
25/06/2013
2013/4-12
Mevzuat
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğretim
Elemanlarının KKTC Dışındaki Proje ve
Danışmanlık Hizmetleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik
Personel Unvanları ile Atama ve Yükseltme
Koşul ve Süreçlerine İlişkin Yönerge
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Tam
Zamanlı Akademik Personeli Ders Yükleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik
Personeli Ders Yükü İndirimine İlişkin
Usul ve Esaslar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik
Personelin Yedinci yıl (Sabbatical) İzni
Kullanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mevcut
Akademik Personelin Unvan ve Görev
Süresi İntibakları
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Özel
Öğrenci Ücretleri
29/04/2013
2013/2-10
07/05/2013
2013/18-9
14/06/2013
2013/3-2
25/06/2013
2013/4-15
02/08/2013
2013/4-7
13/08/2013
2013/31-10
02/08/2013
2013/4-8
13/08/2013
2013/31-11
02/08/2013
2013/4-9
13/08/2013
2013/31-14
02/08/2013
2013/4-10
02/08/2013
2013/4-11
-7-
Senato Kararı
13/08/2013
2013/31-12
ODTÜ Kuzey Kıbrıs ve Ankara
Kampusları Öğrencilerinin Yaz Okulu
Ücretleri
Sahte İngilizce Yeterlik Belgesi İbraz Eden
Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrencileri İle
İlgili Karar
Ankara’da Ders Alan (Değişim Öğrencileri
Hariç) Kuzey Kıbrıs Kampusu
Öğrencilerinden Alınacak Öğrenim Ücreti
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Akademik
ve İdari Personelin Verdikleri Danışmanlık
ve Proje Hizmetlerine İlişkin Usul ve
Esaslar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği (Değişiklik)
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Geçici
Görevlendirme ve Yolluk Yönetmeliği
(Değişiklik)
Zorunlu Nedenlerle Kayıt İşlerini
Tamamlayamayan Öğrencilerin Ödedikleri
Öğrenim Ücretlerinde Mahsuplaşma
Yapılması
Oturma İzni Alamayan Öğrencilere
Öğrenim Ücreti İadesi
ODTÜ Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’nin Kuzey Kıbrıs
Kampusu’nda Uygulanması
ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’nin Kuzey Kıbrıs
Kampusu’nda Uygulanması
02/08/2013
2013/4-12
13/08/2013
2013/31-15
19/11/2013
2013/43-12
24/12/2013
2013/48-11
20/12/2013
2013/5-4
24/12/2013
2013/48-15
20/12/2013
2013/5-5
24/12/2013
2013/6-7
20/12/2013
2013/5-6
24/12/2013
2013/48-14
20/12/2013
2013/5-7
24/12/2013
2013/48-16
20/12/2013
2013/5-8
24/12/2013
2013/48-18
20/12/2013
2013/5-11
24/12/2013
2013/6-8
20/12/2013
2013/5-12
24/12/2013
2013/6-7
-8-
2. EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda, T.C. Yükseköğretim mevzuatı ve “Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uygulanmaktadır. 2013 yılında ODTÜ
Kuzey Kıbrıs Kampusu’na öğrenci kabulü ÖSYS ve Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanları
çerçevesinde yapılmıştır.
2013 yılında T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenciler Kampusumuz lisans programlarına YGS ve
LYS sonuçlarına göre ÖSYS ile yerleştirilmişlerdir.
Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanları’na ise;
1- Yabancı uyruklu olanların,
2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bu kişilerin Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit
olmayan çocuklarının aldığı “5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift
uyrukluların,
4- T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
5- K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini
tamamlayarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların
başvuruları değerlendirilerek öğrenci kabul edilmiştir.
2013 yılı Bahar Dönemi itibarıyla lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci sayımız
1816, 2013 Güz Dönemi itibarıyla ise lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci
sayımız 2188 olmuştur.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci İşleri Müdürlüğü 2013 yılında 7 personel ile görev
yapmıştır.
2013 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na ÖSYM kanalıyla, ek kontenjan dahil, toplam
612 T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2013 yılı Bahar ve Güz Dönemleri
içinde genel not ortalaması 3,75 ve üzerinde olan 22 öğrenciye ayda 650 TL, 3,50–3,74
arasında olan 24 öğrenciye de ayda 450 TL Akademik Başarı Bursu verilmiştir.
Öğrenciler Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi İşlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb. yerlerde
‘Öğrenci Asistan’ statüsünde çalışmışlardır. 2013 yılında 250 öğrenciye bu hizmetleri
karşılığı, Bahar Dönemi’nde ve Güz Dönemi’nde saat başına 7,00 TL, yüksek lisans
öğrencilerinesaat başı 14,00 TL üzerinden toplam 145.800 TL ödeme yapılmıştır.
Maddi gereksinim içinde olan başarılı öğrencilere, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için,
ODTÜ Ankara geleneği sürdürülerek, “Burs ve Yardımlar Fonu” tarafından mali destek
sağlanmıştır. Bu bağlamda, 2013–2014 Akademik Yılı başında toplanan talepler maddi
durum ve başarı ölçüleri göz önüne alınarak oluşturulan bir puan sistemine göre sıralanmış,
başvuru yapan 142 öğrenciden 96’sı mülakata alınmış ve fonda biriken kısıtlı kaynak
nedeniyle 45 öğrenciye burs verilebilmiştir. Burslar, yılın ilk yarısından başlayarak 8 ay
süresince ayda 150 TL olarak verilmiştir.
-9-
Aşağıda tablolarda, 2013 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin giriş puanları,
sayıları, başarı durumları ve benzeri istatistiklere ilişkin özet bilgiler verilmektedir.
Yıllara Göre Öğrenci Sayıları (Akademik Yılın Başı İtibarıyla)
2004 2005 2006 2007
2005 2006 2007 2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
HAZIRLIK
146
218
333
391
412
458
336
452
661
713
LİSANS
48
157
348
632
868
1028
1164
1171
1198
1416
YÜKSEK LİSANS
-
-
-
-
-
4
26
31
47
59
TOPLAM
194
375
681
1023
1280
1490
1526
1654
1906
2188
2012 – 2013 Bahar Dönemi Öğrenci Sayıları (Dönem Başı)
Program
Lisans
Toplam
Hazırlık
Lisans
1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Lisans
Bilgisayar Mühendisliği
47
25
45
29
39
185
Elektrik Elektronik Mühendisliği
53
53
48
24
49
227
İnşaat Mühendisliği
66
39
46
40
37
228
Kimya Mühendisliği
16
19
24
20
17
96
Makina Mühendisliği
48
37
39
30
39
193
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
24
23
28
28
25
128
İktisat
20
9
22
11
21
83
İşletme
34
28
22
18
12
114
İşletme (Suny New Paltz)
1
0
0
0
1
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
34
21
20
16
17
108
Psikoloji
85
35
24
29
11
184
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
87
20
0
0
0
107
İngilizce Öğretmenliği
23
19
13
11
13
79
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 17
10
5
6
0
38
TOPLAM
555
338
336
262
281
1772
Yüksek Lisans
7
İngiliz Dili Öğretimi
21
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri
16
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
44
TOPLAM
GENEL TOPLAM
555
338
336
262
281
1816
- 10 -
2013 – 2014 Güz Dönemi Öğrenci Sayıları ( Dönem Başı )
Program
1.
Lisans
Hazırlık Sınıf
Bilgisayar Mühendisliği
49
68
Elektrik Elektronik Mühendisliği
57
80
İnşaat Mühendisliği
73
102
Kimya Mühendisliği
20
34
Makina Mühendisliği
48
75
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
25
58
İktisat
30
16
İşletme
47
47
İşletme (Suny New Paltz)
1
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
58
33
Psikoloji
109
51
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
106
36
İngilizce Öğretmenliği
32
36
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
27
13
Öğretmenliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
31
9
TOPLAM
713
658
Yüksek Lisans
İngiliz Dili Öğretimi
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
TOPLAM
GENEL TOPLAM
713
658
Lisans
2.
3.
Sınıf Sınıf
17
29
41
23
35
27
18
12
32
17
18
18
13
9
14
16
0
0
15
17
28
23
10
0
15
9
3
3
Toplam
4.
Sınıf
33
43
40
19
40
25
12
21
0
15
28
0
14
6
Lisans
196
244
277
103
212
144
80
145
1
138
239
152
106
52
0
259
0
203
0
296
40
2129
259
203
296
12
31
16
59
2188
2013 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Programlarının Toplam ÖSYS ve Yabancı
Öğrenci Kontenjanları
Kontenjan Türü
Kılavuz Yerleştirilen Kayıt Yaptıran
Kuzey Kıbrıs Kampusu ÖSYS Genel Kontenjan 886
650
593
Kuzey Kıbrıs Kampusu ÖSYS Yabancı Öğrenci 283
302
100*
TOPLAM
1169
954
693
Kuzey Kıbrıs Kampusu ÖSYS Ek Kontenjan
293
25
19
GENEL TOPLAM
1462
*2012-2013 Bahar Dönemi uluslararası öğrenci sayıları dahil
- 11 -
979
712
Dönemlere Göre Mezun Sayıları
2008 ve
ÖNCESİ
2009-1
2009-2
2009-3
2010-1
2010-2
2010-3
2011-1
2011-2
2011-3
2012-1
2012-2
2012-3
TOPLAM
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
LİSANS
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
10
3
14
0
6
13
3
4
12
3
3
19
1
91
Bilgisayar
Mühendisliği
15
0
9
1
1
14
4
3
16
3
3
21
3
93
İnşaat Mühendisliği
Makina
Mühendisliği
Kimya
Mühendisliği
0
0
8
0
0
13
0
1
19
4
0
15
2
62
2
2
6
2
3
8
1
5
20
2
7
17
1
76
0
0
0
0
0
5
0
0
10
2
1
11
1
30
Petrol ve Doğal Gaz
Mühendisliği
0
0
0
0
0
4
0
1
15
1
0
16
3
40
15
5
13
1
5
21
1
3
16
2
8
7
0
97
İşletme (Suny)
8
0
5
0
1
4
1
0
4
0
1
0
1
25
İktisat
8
1
10
1
1
11
2
2
4
1
0
11
4
56
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
8
2
12
1
1
14
1
4
10
0
4
10
2
69
0
0
0
0
0
3
0
0
15
0
2
6
0
26
0
0
10
0
2
17
1
5
10
1
0
9
2
57
66
13
87
6
20
127
14
28
151
19
29
142
20
722
PROGRAM
İşletme
Psikoloji
İngilizce
Öğretmenliği
TOPLAM
12
Yıllara Göre ÖSYS Taban Puanları ve Sıralamaları
GENEL KONTENJAN
PROGRAM
Bilgisayar
Mühendisliği (%100
Burslu)
Bilgisayar
Mühendisliği (% 50
Burslu)
Bilgisayar
Mühendisliği (%25
Burslu)
Bilgisayar
Mühendisliği (KKTC
Vatandaşları)
Elektrik-Elektronik
Müh. (%100 Burslu)
Elektrik-Elektronik
Müh. (% 50 Burslu)
Elektrik-Elektronik
Müh. (% 25 Burslu)
Elektrik-Elektronik
Müh. (KKTC
Vatandaşları)
İnşaat Mühendisliği
(%100 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%
50 Burslu)
İnşaat Mühendisliği (%
25 Burslu)
İnşaat Mühendisliği
(KKTC Vatandaşları)
Süre
(yıl)
2011 2012
ÖSYS ÖSYS
2013
ÖSYS
2011 ÖSYS 2012 ÖSYS
Taban Puan Taban Puan
2013 Puan
Türü
2011
2012
2013
ÖSYS'de en ÖSYS'de en ÖSYS'de en
düşük puanla düşük puanla düşük puanla
2013 ÖSYS
giren
giren
giren
Taban Puan
öğrencinin
öğrencinin
öğrencinin
sıralamadaki sıralamadaki sıralamadaki
yeri
yeri
yeri
4
10
11
10
437,749
421,196
MF-4
382,436
457.76
40.326
45.334
4
30
36
35
271,068
244,629
MF-4
219,504
243.307
186.854
223.041
4
15
21
20
235,407
234,58
MF-4
331.126
201.529
4
5
4
4
10
11
10
460,450
435,742
MF-4
402,62
33.605
32.832
34.270
4
30
36
35
294,142
284,638
MF-4
259,915
196.578
138.993
156.741
4
15
21
20
225,222
213,056
MF-4
202,412
340.124
225.027
227.850
4
5
4
3
4
10
11
10
424,590
403,609
MF-4
373,182
53.222
49.858
50.800
4
30
36
35
311,662
290,769
MF-4
271,744
166.226
133.088
140.525
4
15
36
35
268,877
210,263
MF-4
219,217
248.280
226.197
223.268
4
5
4
3
MF-4
3
MF-4
MF-4
13
PROGRAM
Kimya Mühendisliği
(%100 Burslu)
Kimya Mühendisliği
(% 50 Burslu)
Kimya Mühendisliği
(% 25 Burslu)
Kimya Mühendisliği
(KKTC Vatandaşları)
Makina Mühendisliği
(%100 Burslu)
Makina Mühendisliği
(% 50 Burslu)
Makina Mühendisliği
(% 25 Burslu)
Makina Mühendisliği
(KKTC Vatandaşları)
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği (%100
Burslu)
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği (% 50
Burslu)
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği (% 25
Burslu)
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği (KKTC
Vatandaşları)
Süre
(yıl)
2011 2012
Genel Genel
KTNJ KTNJ
2013
Genel
KTNJ
2011 Taban 2012 Taban
PUAN
PUAN
2013 Puan
TÜRÜ
2013 Son
2011 Son
2012 Son
2013 Taban
Yerleştirme
Yerleştirme Yerleştirme
PUAN
Sırası
Sırası
Sırası
4
10
11
15
372,723
328,06
MF-4
301,423
90.284
100.424
106.814
4
25
26
25
217,300
214,056
MF-4
212,273
357.325
224.471
226.372
4
10
16
15
MF-4
4
5
4
3
MF-4
4
10
11
10
424,746
410,373
MF-4
377,618
53.124
46.166
48.122
4
30
36
35
272,366
245,131
MF-4
231,767
240.474
186.174
204.605
4
15
21
20
220,780
226,133
MF-4
222,774
355.062
213.184
219.603
4
5
4
3
289,878
4
8
11
15
397,721
369,945
MF-4
317,313
70.705
70.513
91.947
4
20
26
25
231,009
227,332
MF-4
217,526
340.794
211.615
224.508
4
10
16
15
280,217
4
5
4
3
İktisat (% 100 Burslu)
4
10
11
15
357,299
329,289
TM-1
291,852
135.784
105.444
159.282
İktisat (% 50 Burslu)
4
25
26
25
220,221
208,978
TM-1
205,682
59.3571
400.615
408.707
MF-4
204.737
MF-4
224.018
MF-4
14
PROGRAM
İktisat (% 25 Burslu)
Süre
(yıl)
2011 2012
Genel Genel
KTNJ KTNJ
2013
Genel
KTNJ
2011 Taban 2012 Taban
PUAN
PUAN
2013 Puan
TÜRÜ
2011 Son
2012 Son
2013 Son
2013 Taban
Yerleştirme Yerleştirme Yerleştirme
PUAN
sırası
sırası
sırası
4
10
16
15
232,802
TM-1
528.579
4
5
4
3
242,804
TM-1
489.343
4
10
11
15
401,131
265,652
DİL-1
376,605
1.285
24.957
9.992
4
25
26
25
221,642
230,169
DİL-1
234,664
29.215
31.299
31.229
4
10
16
15
DİL-1
205,223
4
5
İşletme (% 100 Burslu)
4
10
11
10
375,043
344,337
TM-1
338,977
105.869
84.183
81.631
İşletme (% 50 Burslu)
4
25
31
35
250,800
235,981
TM-1
218,044
455.923
341.682
396.833
İşletme (% 25 Burslu)
4
10
16
15
229,372
220,671
TM-1
539.856
384.759
4
5
TM-1
513.126
4
5
5
5
213,511
221,057
TM-1
613.186
383.876
4
10
11
10
439,003
403,290
TM-3
402,719
26.864
173.026
27.378
Psikoloji (% 50 Burslu)
4
30
36
35
315,133
301,710
TM-3
315,431
251.683
315.200
141.573
Psikoloji (% 25 Burslu)
4
15
36
40
268,702
245,583
TM-3
253,449
426.562
327.141
313.525
4
5
4
3
239,681
284,415
TM-3
540.038
214.270
4
10
11
10
396,154
366,724
TM-2
67.575
32.501
İktisat (KKTC
Vatandaşları)
İngilizce Öğretmenliği
(% 100 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği
(% 50 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği
(% 25 Burslu)
İngilizce Öğretmenliği
(KKTC Vatandaşları)
İşletme (KKTC
Vatandaşları)
İşletme (ODTÜ KKKSUNY)
Psikoloji (% 100
Burslu)
Psikoloji (KKTC
Vatandaşları)
Siyaset Bil. ve Ulusl.
İliş. (% 100 Burslu)
35.470
DİL-1
236,905
15
357,973
64.499
PROGRAM
Siyaset Bil. ve Ulusl.
İliş. (% 50 Burslu)
Siyaset Bil. ve Ulusl.
İliş. (% 25 Burslu)
Siyaset Bil. ve Ulusl.
İliş. (KKTC
Vatandaşları)
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğret.(%
100 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğret.(%
50 Burslu)
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri
Öğret.(KKTC
Vatandaşları)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık (% 100
Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık (% 50
Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık (% 25
Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık (KKTC
Vatandaşları)
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
(İngilizce) (Tam
Burslu)
Süre
(yıl)
2011 2012
Genel Genel
KTNJ KTNJ
2013
Genel
KTNJ
2011 Taban 2012 Taban
PUAN
PUAN
2013 Puan
TÜRÜ
2011 Son
2012 Son
2013 Son
2013 Taban
Yerleştirme Yerleştirme Yerleştirme
PUAN
sırası
sırası
sırası
4
25
31
35
240,007
236,477
TM-2
234,870
520.083
343.626
358.447
4
10
16
15
219,893
213,527
TM-2
205,942
577.207
395.227
411.534
4
5
4
12
16
15
347,089
253,276
YGS-1
275,827
5.362
29.447
177.735
4
20
16
15
221,257
200,155
YGS-1
206,693
48.164
43.715
83.6834
4
5
4
10
11
10
435,867
390,302
TM-3
387,278
29.057
42.206
39.633
4
25
36
35
328,635
298,944
TM-3
299,529
208.091
179.292
177.022
4
20
36
40
268,102
247,900
TM-3
245,553
416.859
319.696
340.756
4
5
4
TM-2
YGS-1
232,027
TM-3
10
565.409
382,972
16
45.037
PROGRAM
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
(İngilizce) (%50
Burslu)
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC
Vatandaşları) (Ücretli)
TOPLAM
Süre
(yıl)
2011 2012
Genel Genel
KTNJ KTNJ
2013
Genel
KTNJ
4
35
4
2
576
695
2011 Taban 2012 Taban
PUAN
PUAN
2013 Puan
TÜRÜ
2011 Son
2012 Son
2013 Son
2013 Taban
Yerleştirme Yerleştirme Yerleştirme
PUAN
sırası
sırası
sırası
200,801
886
17
228.020
2013 ÖSYS ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nu Kazanan Öğrencilerin
Okul Türlerine Göre Dağılımı
ÖĞRENCİ
SAYISI
237
%
36,6
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
231
35,6
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
62
9,5
Lise Programı
24
3,7
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
15
2,2
Anadolu Öğretmen Lisesi
13
2
Özel Lise
11
1,7
Anadolu Kız Meslek Lisesi
7
1,1
Endüstri Meslek Lisesi
6
0,92
Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
6
0,92
Fen Lisesi
5
0,76
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
4
0,61
Özel Akşam Lisesi
4
0,61
Özel Fen Lisesi
4
0,61
Teknik Lise (Erkek Teknik)
4
0,61
Ticaret Meslek Lisesi
4
0,61
Anadolu İmam Hatip Lisesi
2
0,30
Anadolu Meslek Lisesi
2
0,30
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
2
0,30
Anadolu İletişim Meslek Lisesi
1
0,15
Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik)
1
0,15
Askeri Lise
Endüstri Meslek Lisesi Programı
Kız Meslek Lisesi
Polis Koleji
Sağlık Meslek Lisesi
1
1
1
1
1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
650
100
OKUL TÜRLERİ
Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
TOPLAM
18
2013 ÖSYS ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nu Kazanan Öğrencilerin (TC - KKTC)
İllere Göre Dağılımı
İl Adı
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Öğrenci Sayısı
19
5
3
2
4
92
34
1
19
14
2
0
0
5
1
27
6
0
2
6
6
3
1
0
1
13
11
2
0
0
16
3
34
108
46
0
1
5
4
0
21
7
İl Adı
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
KKTC
TOPLAM
19
Öğrenci Sayısı
0
5
10
4
2
6
0
0
1
4
0
2
6
0
0
1
4
3
2
0
1
0
2
4
5
0
0
1
1
3
2
1
0
0
3
1
0
3
2
47
650
2013 ÖSYS Tercih Sıralaması ( Yerleştirilen )
T1
2
T1
T1
T14
3
5
T1
6
T1
7
T1
8
1
2
0
0
1
0
0
0
1
44
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
51
5
0
1
1
2
3
1
0
1
0
3
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
2
0
65
21
49
21
1
1
4
0
0
3
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
26
45
49
3
1
1
0
2
0
1
0
4
1
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
1
1
85
46
1
0
1
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
2
27
4
4
3
4
4
2
1
0
0
1
0
0
0
1
9
85
1
2
3
2
1
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
36
56
37
34
16
23
21
15
11
7
7
10
3
3
4
2
26
650
PROGRAM
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
Bilgisayar
Mühendisliği
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
İngilizce
Öğretmenliği
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
13
10
8
3
0
1
0
3
1
0
14
4
7
4
8
3
1
3
2
10
5
8
4
15
6
8
2
12
2
7
3
7
0
8
2
5
0
3
1
0
1
4
3
2
0
0
1
1
0
2
1
5
15
14
4
11
8
2
5
6
5
4
3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
13
15
21
10
12
8
10
5
6
1
7
3
8
5
3
2
0
18
16
16
2
4
13
5
TOPLAM
146
133
96
*Ek kontenjanlar hariç
20
T10 T11
T>1 TOPLAM
8
*
2013 Yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler ( Ek Kontenjan Dahil )
KONTENJAN
PROGRAM
Bilgisayar Mühendisliği
GENEL
YERLEŞTİRİLEN
YABANCI TOPLAM
EK
GENEL
YABANCI
KAYIT YAPTIRAN
TOPLAM EK GENEL EK YABANCI TOPLAM
-
20
20
-
-
29
29
-
-
-
1
1
Bilgisayar Mühendisliği (% 100 Burslu)
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
3
13
Bilgisayar Mühendisliği (% 50 Burslu)
35
-
35
3
34
-
34
-
32
-
3
35
Bilgisayar Mühendisliği (% 25 Burslu)
20
-
20
20
-
-
-
-
-
-
3
3
Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
Elektrik Elektronik Mühendisliği
-
20
20
-
-
30
30
-
-
-
1
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği (% 100 Burslu)
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
2
12
Elektrik Elektronik Mühendisliği (% 50 Burslu)
35
-
35
-
35
-
35
-
35
-
1
36
Elektrik Elektronik Mühendisliği (% 25 Burslu)
20
-
20
15
6
-
6
1
5
1
3
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği (KKTC
Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
İnşaat Mühendisliği
-
20
20
-
-
64
64
-
-
-
4
4
İnşaat Mühendisliği (% 100 Burslu)
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
1
11
İnşaat Mühendisliği (% 50 Burslu)
35
-
35
2
35
-
35
-
33
-
6
39
İnşaat Mühendisliği (% 25 Burslu)
35
-
35
15
20
-
20
-
20
-
10
30
İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
Kimya Mühendisliği
-
20
20
-
-
22
22
-
-
-
2
2
Kimya Mühendisliği (% 100 Burslu)
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
1
16
Kimya Mühendisliği (% 50 Burslu)
25
-
25
21
6
-
6
-
4
-
1
5
Kimya Mühendisliği (% 25 Burslu)
15
-
15
15
-
-
-
-
-
-
5
5
Kimya Mühendisliği (KKTC Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
Makina Mühendisliği
-
20
20
-
-
44
44
-
-
-
4
4
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
2
12
Makina Mühendisliği (% 100 Burslu )
21
KONTENJAN
PROGRAM
GENEL
YERLEŞTİRİLEN
YABANCI TOPLAM
EK
GENEL
YABANCI
KAYIT YAPTIRAN
TOPLAM EK GENEL EK YABANCI TOPLAM
Makina Mühendisliği (% 50 Burslu )
35
-
35
2
35
-
35
1
33
1
3
37
Makina Mühendisliği (% 25 Burslu )
20
-
20
18
4
-
4
-
2
-
7
9
Makina Mühendisliği (KKTC Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
-
20
20
-
-
49
49
-
-
-
14
14
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 100 Burslu)
15
-
15
2
15
-
15
-
13
-
-
13
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 50 Burslu)
25
-
25
19
6
-
6
-
6
-
3
9
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 25 Burslu)
15
-
15
15
-
-
-
-
-
-
8
8
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC
Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
İktisat
-
20
20
-
-
14
14
-
-
-
-
0
İktisat (% 100 Burslu)
15
-
15
1
15
-
15
1
14
1
1
16
İktisat (% 50 Burslu)
25
-
25
14
11
-
11
-
11
-
-
11
İktisat (% 25 Burslu)
15
-
15
15
-
-
-
-
-
-
-
0
İktisat (KKTC Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
İşletme
-
20
20
-
-
14
14
-
-
-
-
0
İşletme (% 100 Burslu)
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
İşletme (% 50 Burslu)
35
-
35
6
35
-
35
1
29
-
2
31
İşletme (% 25 Burslu)
15
-
10
15
-
-
-
-
-
-
1
1
İşletme (KKTC Vatandaşları)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
İşletme (Suny New Paltz)
5
3
8
5
-
3
3
-
-
-
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
-
20
20
-
-
6
6
-
-
-
-
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (% 100
Burslu)
10
-
10
2
10
-
10
1
8
1
-
9
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (% 50
Burslu)
30
-
30
4
30
-
30
1
26
1
-
27
22
0
KONTENJAN
PROGRAM
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (% 25
Burslu)
GENEL
YERLEŞTİRİLEN
YABANCI TOPLAM
EK
GENEL
YABANCI
KAYIT YAPTIRAN
TOPLAM EK GENEL EK YABANCI TOPLAM
15
-
15
8
9
-
9
2
7
2
-
9
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC
Vatandaşları)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Psikoloji
-
20
20
-
-
4
4
-
-
-
-
0
Psikoloji (% 100 Burslu)
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
Psikoloji (% 50 Burslu)
35
-
35
1
35
-
35
1
34
1
1
36
Psikoloji (% 25 Burslu)
40
-
40
4
40
-
40
4
36
4
1
41
Psikoloji (KKTC Vatandaşları)
3
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
0
İngilizce Öğretmenliği
-
20
20
-
-
3
3
-
-
-
-
0
İngilizce Öğretmenliği (% 100 Burslu)
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
-
15
İngilizce Öğretmenliği (% 50 Burslu)
25
-
25
1
25
-
25
-
24
-
-
24
İngilizce Öğretmenliği (% 25 Burslu)
15
-
15
11
6
-
6
2
4
-
-
4
İngilizce Öğretmenliği (KKTC Vatandaşları)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
-
20
20
-
-
3
3
-
-
-
-
0
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(% 100 Burslu)
15
-
15
2
15
-
15
2
13
1
-
14
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(% 50 Burslu)
15
-
15
6
12
-
12
1
9
1
-
10
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(KKTC Vatandaşları)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
-
20
20
-
-
-
-
-
-
-
-
0
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
-
10
35
-
35
1
35
-
35
1
34
1
-
35
40
-
40
11
40
-
40
4
29
2
-
31
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 100
Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 50
Burslu)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 25
Burslu)
23
KONTENJAN
PROGRAM
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (KKTC
Vatandaşları)
GENEL
-
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
YERLEŞTİRİLEN
YABANCI TOPLAM
EK
GENEL
YABANCI
KAYIT YAPTIRAN
TOPLAM EK GENEL EK YABANCI TOPLAM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
20
20
-
-
17
17
-
-
-
-
0
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%
100 Burslu)
10
-
-
-
10
-
10
-
10
-
1
11
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50
Burslu)
35
-
-
13
26
-
26
2
22
2
2
26
-
-
2
-
-
-
-
-
-
3
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
886
283
1169
293
650
302
952
25
593
19
100
712
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%25
Burslu)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
(KKTC Vatandaşları)
TOPLAM
24
2013 – 2014 Güz Dönemi Uluslararası Öğrenci Sayıları
PROGRAM
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
İktisat
İşletme
İşletme (Suny New Paltz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngilizce Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Öğretmenliği
TOPLAM
PROGRAM
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri
İngiliz Dili Öğretimi
TOPLAM
HAZIRLIK +
LİSANS
12
17
8
32
10
22
48
5
6
9
2
171
Y. LİSANS
6
16
22
25
ÜLKELER
Amerika Birleşik Devletleri
Avustralya
Angola
Azerbaycan
Bangladeş
Birleşik Arap Emirlikleri
Cezayir
Brezilya
Diğer Ülkeler
Fas
Filistin
Habeşistan
Irak
Güney Kore
İngiltere
İran
Japonya
Kamerun
Katar
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kore Cumhuriyeti
Libya
Lübnan
Makedonya
Mısır
Sudan
Nijerya
Pakistan
Ruanda
Rus Federasyonu
Sri Lanka
Suriye
Tacikistan
Tunus
Türkmenistan
Ürdün
Yemen
TOPLAM
LİSANS
1
1
10
13
3
1
1
1
2
1
4
1
1
3
7
1
2
1
11
10
3
1
3
5
1
8
4
11
24
2
2
20
1
1
2
7
1
171
YÜKSEK
LİSANS
1
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
2
1
22
2013 – 2014 Güz Döneminde Kayıt Yaptıran Öğrencilerden 1. Sınıfa Başlamaya Hak Kazananlar
PROGRAM
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
İktisat
İşletme
İşletme (Suny New Paltz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngilizce Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
TOPLAM
KAYIT
YAPTIRAN
48
57
83
28
62
37
29
44
ODTÜ İNGİLİZCE
YETERLİLİK
SINAVINDA
BAŞARILI OLAN
45
87
76
44
4
7
21
5
10
14
2
5
1
3
14
24
-
41
705
7
93
26
1. SINIFA
2013 ÖSYS
BELGE
BAŞLAMAYA
İLE TEKRAR
GETİREN
HAK
KAZANAN
ÖĞRENCİLER
KAZANAN
ÖĞRENCİLER
TOPLAM
4
3
10
3
1
25
2
7
7
1
18
4
3
21
2
4
2
7
1
1
4
1
1
2
16
1
19
1
15
9
127
2013 - 2014 ENG 101 Dersinden Muaf Olan Öğrencilerin Sayısı*
PROGRAM
TOPLAM
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
İktisat
İşletme
İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngilizce Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
1
2
2
3
3
1
TOPLAM
12
*Haziran, Ağustos, Eylül 2013 İngilizce Yeterlik Sınavları ve getirilen TOEFL, IELTS belgeleri esas alınmıştır.
2012 – 2013 Akademik Yılında İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Başarı Durumu
PROGRAM
ÖĞRENCİ HAZİRAN YAZ EYLÜL EKİM
DİL
SAYISI
SINAVI OKULU SINAVI SINAVI BELGESİ
Bilgisayar Mühendisliği
47
26
4
-
2
-
Elektrik Elektronik Mühendisliği
53
23
5
3
3
-
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
66
16
48
20
8
16
10
9
9
2
3
3
2
2
2
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
24
4
5
3
2
-
İktisat
İşletme
İşletme (Suny New Paltz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
İngilizce Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri öğretmenliği
TOPLAM
20
34
1
3
6
-
2
9
-
1
-
-
-
34
11
1
1
2
-
85
14
9
6
3
1
87
8
9
2
4
1
23
13
2
1
-
-
17
1
1
1
1
-
555
153
66
32
24
4
*2013-2014 Akademik Yılı başında
27
1. SINIFA*
GEÇEN
TOPLAM
32
34
42
12
32
14
5
16
0
15
33
24
16
4
279
2012–2013 Bahar Döneminde Lisans Programları Öğrencilerinin Başarı Durumu
PROGRAM
H.Honor Honor Satisfactory Sufficient Unsatisfactory Probation Toplam
Bilgisayar Mühendisliği
8
6
22
11
54
36
137
Elektrik Elektronik Mühendisliği
13
11
15
18
64
45
166
İnşaat Mühendisliği
5
10
18
11
66
49
159
Kimya Mühendisliği
2
5
9
12
27
24
79
Makina Mühendisliği
2
16
26
7
46
45
142
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
17
8
11
13
27
29
105
İktisat
4
4
7
11
20
13
59
İşletme
7
4
10
24
17
17
79
İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
12
2
14
18
15
11
72
Psikoloji
26
9
11
30
11
12
99
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1
2
7
1
3
6
20
İngilizce Öğretmenliği
10
9
11
7
14
6
57
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
2
7
7
5
21
TOPLAM
107
86
163
170
371
298
1195
28
2013-2014 Güz Döneminde Lisans Programları Öğrencilerinin Başarı Durumu
PROGRAM
H.Honor Honor Satisfactory Sufficient Unsatisfactory Probation Toplam
Bilgisayar Mühendisliği
11
5
24
11
87
9
147
Elektrik Elektronik Mühendisliği
6
8
19
26
113
15
187
İnşaat Mühendisliği
5
6
34
15
127
11
198
Kimya Mühendisliği
2
4
13
12
47
5
83
Makina Mühendisliği
5
16
36
15
81
12
165
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
12
7
17
5
68
11
120
İktisat
3
4
9
3
29
2
50
İşletme
12
5
17
10
38
15
97
İşletme (UOLP-SUNY New Paltz)
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
8
9
17
9
30
6
79
Psikoloji
34
20
32
10
26
5
127
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
3
3
8
1
25
4
44
İngilizce Öğretmenliği
11
12
14
10
23
2
72
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
1
4
8
5
5
23
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
2
1
2
4
9
TOPLAM
114
100
245
137
703
102
1401
29
2012 - 2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans Programları Ders ve Sınıf İstatistikleri
PROGRAM
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği
İngilizce Öğretmenliği
Kimya Mühendisliği
Psikoloji
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Servis Dersleri
Matematik
Kimya
Fizik
Eğitim Bilimleri
Sosyoloji
Türk Dili
Tarih
İstatistik
Çevre Mühendisliği
Sanat
Felsefe
Modern Diller (Almanca)
Modern Diller (Fransızca)
Modern Diller (İngilizce)
Modern Diller (İspanyolca)
TOPLAM
GRUP
SAYISI
27
20
TOPLAM
VERİLEN NOT
334
376
GRUP BAŞINA
ORTALAMA NOT SAYISI
12,37
18,80
35
33
348
802
9,94
24,30
23
18
24
27
11
13
418
439
471
289
148
327
18,17
24,39
19,63
10,70
13,45
25,15
12
239
19,92
10
71
7,10
3
62
20,67
20
9
9
3
2
10
6
1
1
6
1
4
2
27
3
360
651
242
322
51
89
340
590
40
3
52
50
64
30
532
54
7343
32,55
26,89
35,78
17,00
44,50
34,00
98,33
40,00
3,00
8,67
50,00
16,00
15,00
19,70
18,00
20,65
30
2013 Yaz Okulunda Açılan Ders Sayısı ve Başarı Oranı
AÇILAN DERS
GRUP
SAYISI
KAYITLI
ÖĞRENCİ
BAŞARILI*
ÖĞRENCİ
BAŞARI
ORANI %
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
8
12
18
28
13
2
1
20
25
27
19
23
80
78
69
26
27
1
33
58
12
8
12
14
25
5
2
1
18
25
27
19
22
39
57
50
19
22
1
30
49
12
100,00
100,00
77,78
89,29
38,46
100,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
95,65
48,75
73,08
72,46
73,08
81,48
100,00
90,91
84,48
100,00
ART 113
ART 232
CHM 112
CNG 230
CVE 222
CVE 400
EEE 400
ENGL 101
ENGL 102
ENGL 211
ENGL 311
ENGP 1
MAT 119
MAT 120
MAT 219
MECH 113
MECH 208
MECH 400
PHY 105
PHY 106
SOCL 134
*Dersten DD ve Üzeri not alanlar
31
2013 - 2014 Akademik Yılı Güz Dönemi Yan Dal Öğrencileri
Program
2013 - 2014 Güz Dönemi
Kontenjan Başvuran
5
5
5
5
-
Elektronik
Bilgi Sistemleri
Mekatronik
İktisat
Genel İşletme ve Kurumsal
Finans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Psikoloji
TOPLAM
Kabul
Edilen
1
Kayıt
Yaptıran
1
Toplam
Mevcut
2
5
5
3
3
7
5
5
1
3
2
2
1
3
35
9
6
6
13
Yıllara Göre Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları
VERİLEN
CEZA
Uyarma
Kınama
1 Hafta
Uzaklaştırma
2 Hafta
Uzaklaştırma
3 Hafta
Uzaklaştırma
1 Ay
Uzaklaştırma
1 Dönem
Uzaklaştırma
2 Dönem
Uzaklaştırma
Çıkarma
TOPLAM
2007
6
2
2008
22
1
2009
20
2
2010
3
2
2011
6
3
2012
6
6
1
-
-
12
-
2
1
-
1
5
6
2
2013
8
10
4
2
3
-
-
-
-
-
1
7
2
1
-
-
1
3
-
2
-
2
3
1
21
25
1
27
22
17
20
9
1
32
38
3. BİLİMSEL VE AKADEMİK FAALİYETLER VE HİZMETLER
3.1. Araştırma Faaliyetleri ve Ürünleri
2013 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda görev yapan öğretim elemanlarının yıl içinde
yayımlanan bilimsel çalışmaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yayınlardan ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu adresli olanlar parantez içinde gösterilmiştir.
2013 Yılı Araştırma Ürünleri
Uluslararası
Ulusal
Toplam
Makale
Bildiri
38 (35)
1 (1)
39 (36)
54 (51)
15 (15)
69 (66)
Kitap / Kitapta
Bölüm
3 (3)
-
3 (3)
2013 yılı içinde, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yayın Ödülü Yönergesi kapsamında ondört
öğretim elemanına Kuzey Kıbrıs Kampusu adresli yayınları için toplam 23.475 TL ödül
verilmiştir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi kapsamında
da, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğretim elemanlarının 11 ulusal ve 40 uluslararası bilimsel
toplantıya katılımı için toplam 93.563 TL destek sağlanmıştır.
2013 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda 5 ulusal ve 3 uluslararası nitelikte olmak üzere
toplam 8 adet bilimsel toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılar hakkında bilgi aşağıdaki
tablolarda yer almaktadır.
2013 Yılında Gerçekleştirilen Ulusal Nitelikli Bilimsel Toplantılar
Başlığı
Tarihi
Matematik Enstitüsü 2013 Kış Araştırma Dönemi
Katı Atık Çalıştayı
Türkiye Ekonomisi’nin Dünü, Bugünü, Yarını-Yakup
Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan Çalıştayı
Iktisadi Düşünce Girişimi (IDG) Çalıştayı
Kıbrıs Sorunu için Vizyon Çalışması
20 Ocak-10 Şubat 2013
Katılımcı
Sayısı
30
14 Mart 2013
50
25-26 Nisan 2013
50
7-8 Mayıs 2013
20
28-29 Mart 2013
240
2013 Yılında Gerçekleştirilen Uluslararası Nitelikli Bilimsel Toplantılar
Başlığı
Tarihi
Oxford ELT Conference: Innovations in ELT
Workshop on Recent Developments in High Energy Physics
3rd International Cultural Difference and Social Solidarity
Conference: Making, Re-presenting and Dissembling
Differences and Identities in Contemporary Societies
33
27 Nisan 2013
Katılımcı
Sayısı
80
28 Mayıs-1 Haziran 2013
40
2-5 Temmuz 2013
30
2013 yılında Kampus Fonundan 5-25 ay süreli ve toplam bütçesi 252.527 TL olan 13 yeni
Bilimsel Araştırma Projesi’nin (BAP) desteklenmesine karar verilmiştir. 2013 yılında devam
eden 13 proje ile birlikte toplam bütçesi 534.106 TL olan 26 bilimsel araştırma projesinden 19’u
için 2013 yılında 122.968 TL harcama yapılmıştır. 2013 yılı içinde tamamlanan 6 proje ile ilgili
bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2013 Yılında Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri
Tahsis
Yapılan
Edilen
Toplam
Ödenek (TL) Harcama (TL)
Proje Başlığı
Başlangıç-Bitiş Tarihleri
Güzelyurt bölgesi için taşkın koruma projesi
geliştirilmesi
06.06.2011
15.06.2013
7.340,00
7.255,26
Economic Trust and Reciprocity in Cyprus
01.03.2011
30.04.2013
14.230,00
6.313,08
Kuzey Kıbrıs’taki orta öğretim İngilizce
öğretmenlerinin mesleki gelişim hakkında algıları
15.02.2012
25.06.2013
4.100,00
2.386,81
Assessing acceptance versus thought suppression
as techniques to reduce smoking behavior
06.02.2012
05.02.2013
5.700,00
5.690,80
Belirsiz talep durumunda, geri dönen ürünleri
kullanarak yeniden üretim ile üretim planlaması
01.03.2012
01.03.2013
16.990,00
10.783,00
Poverty Reduction Implications of Contract
Farming: The Case of Small Scale Farmers and
Transnational Hypermarket Firms
02.07.2012
31.12.2013
10.330,00
9.830,04
58.690,00
42.258,99
TOPLAM
2009 yılında imzalanan “KKTC Üniversitelerinin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve
Geliştirme Projelerinin Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Desteklenmesine İlişkin İşbirliği
Protokolü”ne istinaden 1001 kodlu “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Programı” çerçevesinde kabul edilerek 2010 yılında başlatılan projelerden devam etmekte olan
ve toplam bütçesi (TÜBİTAK payı hariç) 1.093.330 TL olan 4 proje için 2013 yılında 148.403
TL harcama yapılmıştır.
INTEL Corporation ile ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampusu arasında Ocak 2010’da imzalanan
anlaşma çerçevesinde Mart 2010’da başlatılan ‘Düşük Güçlü MEMS Modüllerinin Taşınabilir
Elektronik Sistemlere Entegrasyonu’ başlıklı (METU-NCC-09101) projeye INTEL tarafından
2013 yılı içinde toplam 75.000 $ destek sağlanmıştır. Proje bütçesinden yıl içinde 66.278 $
harcama yapılmıştır.
2009 yılı içerisinde Solitem Group ile imzalanan bir anlaşma ile başlanan, konsantre güneş
enerjisi sistemlerinin araştırılmasına yönelik projenin 1. kısım teknik tesis ve altyapı yatırımları
tamamlanmıştır. Projenin amacı parabolik güneş kolektörlerinden elde edilen ısı enerjisinin,
elektrik enerjisine çevrimi ve soğutma amaçlı kullanımı konularında optimizasyonun
sağlanmasıdır. Araştırmanın gerçekleştirilmesi için Solitem Group 750.000 €, ODTÜ Kuzey
34
Kıbrıs Kampusu 80.000 € sağlamayı taahhüt etmiştir. 2012 yılı içerisinde projenin 2010 yılında
devreye alınan 1. kısmı araştırma amaçlı olarak kullanılmıştır.
2013 yılı içinde Öğretim Elemanlarının ODTÜ’nün Diğer Yerleşkelerinde Yürütülen Lisansüstü
Tezlerdeki Eş Danışmanlığına Verilecek Desteğe İlişkin Yönerge çerçevesinde 3.395 TL harcama
yapılmış ve “Eş Danışmanlık” yapılan tezlerden biri 2013 yılı içinde tamamlanmıştır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisansüstü Öğrenci Asistanlık Bursu Verilmesine İlişkin Yönerge
çerçevesinde verilmekte olan araştırma ödeneğinden 2013 yılı içinde 6 lisansüstü öğrenci asistanı
yararlanmış, araştırma amaçlı 10 seyahat için toplam 8.526 TL destek sağlanmıştır.
3.2 Kütüphane Hizmetleri
1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü aşağıdaki
saatlerde hizmet vermeye devam etmiştir.
Pazartesi – Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
09:00 – 24:00
09:00 – 17:30
10:00 – 18:00
14:00 – 24:00
Ayrıca Kütüphane, Güz ve Bahar final sınavları döneminde 08:30 – 02:30 saatlerinde
kullanıcılarına hizmet vermiştir.
Basılı kitap koleksiyonunun geliştirilmesi amacıyla 2013 yılında 3.213 kitap siparişi yapılmış,
3.236 kitap sağlanmıştır. Ayrıca, bağış yoluyla 324 adet kitap koleksiyona eklenmiştir.
549 adet multimedya kaynağının siparişi yapılmış, 541 adet multimedya kaynağının teknik
işlemleri tamamlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nda
214 adet basılı dergi ile 17 adet günlük ve haftalık gazete yer almıştır.
Satın alma ve bağış yoluyla sağlanan 3.560 kitap ve 512 multimedya kaynağı olmak üzere
toplam 4.072 adet bilgi kaynağının kataloglama ve teknik işlemleri (damga, etiket, vb.)
tamamlanmıştır.
Aralık 2012’de satın alımı yapılan Kütüphane Materyal Takip ve Güvenlik Sistemi-RFID projesi
kapsamında, RFID etiketleme ve eşleştirme işlemlerine 30 Ocak tarihinde başlanmış ve 11 Mart
tarihinde bitirilmiştir. Proje kapsamında, toplam 30.000 kitap ile 500 multimedyanın işlemi
tamamlanmıştır.
ODTÜ KUZEY Kıbrıs Kampusu Kütüphanesi tarafından abone olunan 5 ve ODTÜ Ankara
Merkez Kütüphane tarafından abone olunan 158, toplamda 163 veritabanı (öz-abstrakt, tam
metin, e-kitap, e-dergi, e-referans ve bibliyografik veri tabanları) Kuzey Kıbrıs Kampusu
kullanıcılarının erişimine sunulmuş, bu veritabanları aracılığıyla erişim sağlanan elektronik dergi
sayısı 49.500 ve elektronik kitap sayısı 179.841 olmuştur. Üniversite mensuplarının tüm
elektronik kaynaklara online olarak kampus içi ve kampus dışı erişimi mevcuttur.
35
2013-2014 Akademik yılı Güz Dönemi Oryantasyon Programı (16 Eylül 2013 Pazartesi)
süresince, yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin kütüphane kaynakları ve hizmetlerinden daha
etkin biçimde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan kütüphane tanıtım turlarında, 228
öğrencimiz bilgilendirilmiştir. Önceki yıllarda Yabancı Diller Okulu işbirliğiyle başlatılan ENG
101-102 derslerinde öğrencilere yapılan İngilizce-Türkçe sunumlara (45 dakikalık ders) devam
edilmiş ve 427 öğrenciye genel kütüphane hizmetleri, koleksiyonları ve elektronik kaynaklarının
kullanımına yönelik eğitim verilmiştir. Ayrıca, öğretim üyelerimizden gelen talep doğrultusunda,
lisans ve yüksek lisans derslerinde 27 öğrencimize genel kütüphane hizmetlerimiz, bilgi
kaynakları ve koleksiyonlarımız hakkında özel sunumlar yapılmıştır.
1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, kütüphane bilgi kaynakları kullanıcılar tarafından
40.343 kez ödünç alınmıştır. Ayrıca, Ödünç Verme Bankosunda, öğretim üyelerine ait okunacak
materyaller, öğrencilerin ödünç alarak fotokopi çektirmeleri için hazır bulundurulmuştur.
Akademik çalışanların, Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kitap ve makale istekleri,
sırasıyla öncelikli olarak KKTC üniversite, Ankara Merkez ve diğer üniversite
kütüphanelerinden sağlanmıştır. Kütüphanemizden ödünç kaynak talebinde bulunan üniversite
kütüphanelerinin talepleri karşılanmıştır. Bu yöndeki 2013 yılı çalışmalarına ilişkin rakamlar
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2013 Yılında Diğer Kütüphanelerle Kaynak Alışverişi
Kitap
01.01. – 31.12.2013
Ödünç Alınan
Ödünç Verilen
229
74
01.01. – 31.12.2013
Gönderilen
Sağlanan İstek
İstek
Makale /
Doküman
16
44
Personel
Kütüphane’de, 3’ü kütüphanecilik ve 2’si diğer bölümlerden mezun 5 personel çalışmaktadır.
Kütüphane çalışanları, yurt içinde 2 ve yurt dışında (Türkiye) 3 olmak üzere, toplam 5 seminer
ve toplantıya katılmıştır. Ayrıca Aralık ayında, Ankara Kampusu Merkez Kütüphanesi’nden iki
kütüphaneci davet edilerek personelin, Millenium otomasyon sistemi, RFID, LC sınıflama
sistemi ve kataloglamada yeni yaklaşımlar konularında hizmetiçi eğitim almaları sağlanmıştır.
36
SAYILARLA ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANESİ
2011
2012
2013
Basılı Kitap
23,573
28,082*
31,642*
Koleksiyona Eklenen Toplam
Kitap
3,531
3,450
3,560
Satın Alınan Kitap
2,917
2,807
3,236
614
643
324
2
14
Bağış Kitap
Basılı Tez
Güncel Basılı Dergi
210
215
214
Gazete
18
17
11
Erişilen Toplam Tam Metin /
Referans / Bibliyografik
Veritabanı
150
151
163
Erişilen Elektronik Dergi
59,900**
53,824**
49,500**
Erişilen Toplam Elektronik Kitap
117,713
132,638
179,841
Toplam Multimedya (DVD, CD,
vb.)
Kişisel Bilgisayar
1,152
1,744
2285
17
18
19
77 / 1,440
83 / 1,058
83 / 1,300
20,117
24,251
24,850
Kısa Süreli Ödünç Verilen Kitap
7,748
8,199
7,745
Ödünç Verilen Multimedya
4,001
6,942
7,448
38 / 6
70 / 33
74 / 44
129 / 23
206 / 23
229 / 16
450
450
450
5
5
5
Kütüphane Tanıtım Sunumları /
Katılımcı Sayısı (ÖğrenciAkademik Çalışan)
Uzun Süreli Ödünç Verilen Kitap
Kütüphanelerarası Kaynak
Paylaşımı – Ödünç Verilen Kitap
/ Makale
Kütüphanelerarası Kaynak
Paylaşımı – Ödünç Alınan Kitap /
Makale
Oturma Kapasitesi
Personel
* 2012 yılı itibarıyla mevcut kitap sayısı adede göre verilmeye başlanmıştır. Önceki yıllarda,
yalnızca bibliyografik kayıt rakamları kullanılmış, çoklu adetler bildirilmemiştir.
** Farklı veritabanlarında bulunan çakışan dergiler çıkarıldıktan sonra ulaşılan eşsiz (unique)
dergi sayısıdır.
3.3. Bilişim Hizmetleri
Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü (BTM), 2013 yılında 8 kişilik kadrosuyla hizmet vermiştir.
Mevcut kadromuz 3 Yazılımcı, 2 Ağ ve Sistem Yöneticisi , 2 Son Kullanıcı Destek Uzmanı ve 1
37
yöneticiden oluşmaktadır. 2013 yılındaki BTM faaliyetlerinin ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir.
 Yurt, Burs, Asistan, CNG 100, Yaz Okulu ve Bütünleme başvuru formları için gerekli
güncellemeler yapılarak başvuruların düzgün bir şekilde web üzerinden alınması sağlanmıştır.
Yaz Okulu Ders Anketi, Havaalanı Karşılanma, Öğrenci Numarası ve Oryantasyon Lideri
Öğrenme Formları, oryantasyon.ncc.metu.edu.tr sayfası altında toplannmıştır. Tüm formlar
için, bu web sayfası üzerinden başvuruların alınması sağlanmıştır.
 İdari ve akademik program sayfalarımız ile KKK web sitemizin güncel tutulması için yıl
boyunca gerekli güncellemeler yapılmıştır.
 Akademik personelin özgeçmiş (CV) bilgilerinin ve Akademik Kadro listelerine
eklenmelerinin takipleri yapılmıştır.
 Wordpress içerik yönetim sistemi kullanılarak Akademik program sayfaları ve idari birim
sayfaları için 2 farklı şablon hazırlatılmıştır. Gerekli altyapı çalışmaları yapılmış ve sayfalar
bu şablonlara göre yeniden tasarlanmaya başlanmıştır. 2013 yılında ASE, PNGE, CTE, ECO,
EFL, Graduate ve GPC akademik bölüm sayfaları ve BTM idari sayfası, Wordpress İçerik
Yönetim Sistemi kullanılarak yeniden hazırlanmıştır. 2014 yılında tüm diğer bölümlerin geçişi
tamamlanacaktır.
 Kurumsal İletişim Ofisi’nin talebi ile aday öğrenciler için tanitim.ncc.metu.edu.tr ve yabancı
aday öğrenciler için international.ncc.metu.edu.tr web sayfaları Wordpress CMS kullanılarak
tasarlanmıştır.
 Yeşil Beyin yarışması için greenbrain.ncc.metu.edu.tr web sayfası Wordpress CMS
kullanılarak tasarlanmıştır.
 Okul ve yurt ücretleri ile yabancı öğrenci başvuru ücretlerinin tahsilatı için 2012 yılında açılan
online ödeme sisteminde, kullanıcıların yaşadıkları sorunlara destek verilmiş, e-posta yoluyla
ödemelerinin yapılıp yapılmadığının bilgilendirmesi sağlanmıştır.
 . Ana web sayfamızda seçilen menülerin, yeni bir şablon ile tasarlanarak mobil web sitemiz
oluşturulmuştur. Mobil cihazlardan ana sayfaya girildiğinde bu siteye yönlendirilerek, mobil
sitenin açılması sağlanmıştır.
 Akademik ve idari personele yönelik ODTÜ anket listesi kullanılarak akademik ve idari
personel anketleri hazırlanmıştır. Akademik ve idari anketlerin değerlendirmeleri yapılmıştır.
 Öğrencilerin firmalarda yaptıkları staj bilgilerinin takibi ve yönetimi için, dış kaynak
kullanımı ile staj.ncc.metu.edu.tr sistemi kurulmuştur. Bu sistem aracılığıyla, firmaların staj
değerlendirmelerini ve staj raporu onaylarını vermeleri sağlanmıştır. Yıl boyunca yaşanan
sorunlara destek olunmuştur.
 Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün talebiyle Odtugunleri.info adresi açılmış ve
güncellemelerinin yıl boyunca yapılması sağlanmıştır.
 Sempozyum ve konferanslar için katılımcı talepleri, ulaşım ve konaklama bilgilerinin web
üzerinden kayıt yapılarak takip edilebildiği symcon.ncc.metu.edu.tr sitesi kurulmuştur.
 Yabancı öğrenci değerlendirme (undergrad.ncc.metu.edu.tr) sisteminde, adayların durumuna
göre farklı kabul mektuplarının yollanabileceği ek geliştirmeler yapılmıştır.
 Her dönem başında tüm laboratuvarlar ve dersliklerdeki bilgisayarlar yeniden kurulmuş ve yıl
boyunca da buralardaki sorunlar giderilmiş, yeni programların kurulumları veya versiyon
güncelleme işlemleri yapılmıştır.
38
 Yıl boyunca işe başlayan ve ayrılan tüm personelin kullanıcı hesapları ve yaklaşık 40 e-posta
dağıtım listesine üyeliklerinin takibi yapılmıştır. Kampus telefon defterinde ve santralde
personel ile ilgili güncellemeler yapılmıştır.
 Yıl boyunca öğrenci kullanıcı hesaplarının yönetimi yapılmış, yaşadıkları e-mail alamama,
şifre değişikliği, Metu-Online girişi sorunlarına çözüm bulunmuştur. Yeni gelen öğrencilere,
kullanıcı hesaplarının aktive edilmesi konusunda bilgilendirme notları hazırlanarak şifre
zarfları ile birlikte teslim edilmiştir.
 Yıl boyunca Kampusta yapılan konferans ve toplantılar için gereken network altyapı,
bilgisayar ve yazıcı desteği sağlanmıştır.
 Misafirhanedeki kablosuz internet altyapısı, %100 kapsama alanı sağlayacak şekilde ilave
kablosuz erişim noktaları takılarak yeniden düzenlenmiştir.
 BTM deposunun sayımı yapılmış, birim içinde yeni depo sorumlusu belirlenmiş ve depo
faaliyetleri, Satın Alma Müdürlüğü’nden alınarak birimimiz tarafından yürütülmeye
başlanmıştır.
 Akademik binalardaki kullanıcı destek faaliyetlerini iyileştirebilmek için, R-S-T Blok bina
sorumlularına bilgisayar sistemleri ve sistem destek eğitimleri verilmiştir. Öğretim görevlileri
tarafından bildirilen ve dersliklerde yaşanan sorunlara ilk müdahalenin, R-S-T Blok bina
sorumluları tarafından yapılmasına başlanmıştır. Rektörlük binası için de bir idari personel
görevlendirilerek kullanıcılara ilk desteğin daha hızlı verilmesi sağlanmıştır.
 Hazırlık binasında yeni alınan öğretim elemanları için 3 yeni ofis kurulmuştur. Eğitim
bloklarında eskimiş durumdaki 5 kat yazıcısının değişiminin ve katlardaki yaklaşık 60
kullanıcıya yeni yazıcı kurulumlarının yapılması sağlanmıştır. R Blok ofislerinde yer alan 10
odanın, 2 akademik personelin oturabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi yapılmıştır. Bu
ofisler için 10 yeni telefon ve network hattı çekilerek, bilgisayar kurulumları tamamlanmıştır.
 Öğrencilerin kampus içindeki yazıcı ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri için, bir firmayla kontörlü
yazıcı cihazlarının kurulması ve devreye alınması için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.
 25.10.2013 tarihinde, yurtlarımızın internet bağlantısını sağlayan TTNet internet hattımızın
hızının 100 Mbps'den 150 Mbps'ye çıkartılabilmesi için, telefon dairesine STM Konverter
satın alınarak kurulumları yapılmıştır.
 15.04.2013 tarihinden itibaren, BTM ile ilgili kullanıcılarımızın teknik taleplerinin intranet
üzerinden alınmasına başlanmıştır. 2013 yılında 1472 adet kullanıcı talebi, kayıt altına
alınarak karşılanmıştır.
 Sistem odası altyapısı, sunucular ve kampus ağ cihazlarının, IP adresleri ve vlan ayarlarının
olduğu as-built network ve sistem odası projelerinin bir firma tarafından hazırlanması
sağlanmıştır.
 YBS projesi kapsamında danışmanlar ile iş akışlarımıza göre hazırlanan Kavramsal Tasarım
Raporunun incelemesi yapılarak tasarım sürecine geçilmiştir. Firma ile tasarım süreci
sonrasında tüm formların testleri, testler sonucunda bulunan hataların düzeltilme işlemlerine
destek sağlanmıştır.
 SAP sunucularının test amaçlı yapılan kurulumları, Vmware sanallaştırma ortamına taşınarak
stabilite problemleri çözülmüştür.
 SAP sisteminde finans ve insan kaynakları modüllerine, ofis, lojman ve müstecir faturalarının
aktarılması için telefon santralimizden bilgileri okuyarak faturalandıran bir yazılım ve yeni bir
veri tabanı oluşturulmuştur.
 Yeni açılan 3. Yurt C blok network ve telefon altyapısı devreye alınmıştır.
39
 SAP sisteminde personelimize ait resimlerin tutulacağı bir web sistemi kurulmuştur. Ayrıca
yıl boyunca danışmanlarla beraber modüllerin eğitimi ve kullanımı hakkında çalışmalar
yapılmıştır.
 SAP sisteminde, değişik modüllerde kullanılan parametrik verilerin merkezi yönetiminin
sağlandığı ekranların bakımları yapılarak, yaşanan sorunlar yüklenici ile birlikte çözülmüştür.
3.4. Yabancı Diller Okulu
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulu’nda, 2012–2013 Bahar Dönemi’nde 50,
2013–2014 Güz Dönemi’nde ise 55 adet tam zamanlı ve 1 adet yarı zamanlı öğretim elemanı
görev yapmıştır. Yabancı Diller Okulu Müdürü, İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü ve
Modern Diller Programı Koordinatörü, okulun yönetim kadrosunu oluşturmakta ve okulda iki
sekreter hizmet vermektedir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Cambridge Üniversitesi'nin hizmet içi eğitim merkezlerinden
birisidir. 2012–2013 Akademik Yılı’nda düzenlenen 5. Cambridge ICELT Programı’na 4 ODTÜ
Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Okulu öğretim elemanı ve KKTC okullarında görev
yapan 3 öğretim elemanı katılmış ve Program’ı tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. 20132014 Güz Dönemi’nde başlayan 6. Cambridge ICELT Programı’na ise 4 ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampusu Yabancı Diller Okulu öğretim elemanı katılmıştır.
Yabancı Diller Okulu öğretim elemanlarının yıl içi çalışmalarını meslektaşları ile paylaşmalarını
ve fikir alışverişinde bulunmalarını amaçlayan Yabancı Diller Okulu Atölye Çalışmaları
Festivali’nin sekizincisi (8th SFL Workshop Festival) 13 Eylül 2013 tarihinde ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe farklı
üniversitelerden de konuşmacılar katılmıştır.
Yabancı Diller Okulu’nda görevli 8 öğretim elemanı, KKTC ve farklı ülkelerde düzenlenen
uluslararası Yabancı Dil Eğitimi konferanslarında bildiri sunmuştur.
2012–2013 Bahar ve 2013–2014 Güz dönemlerinde İngilizce Hazırlık Programı ve Modern
Diller Programlarında eğitim gören öğrenci sayıları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
2013 Yılında İngilizce Hazırlık Programında Eğitim Gören Öğrenciler
2012–2013 Bahar
Seviye Grubu
Orta-Altı
(Pre-Intermediate)
Orta
(Intermediate)
Orta-Üstü
(UpperIntermediate)
Toplam
Şube
Sayısı
2013–2014 Güz
Öğrenci
Sayısı
19
407
6
127
1
21
26
555*
Seviye Grubu
Başlangıç
(Beginner)
Alt
(Elementary)
Orta
(Intermediate)
İngilizce
Yeterlik
(ETP)
Toplam
40
Şube
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
15
360
11
258
1
3
20
72
30
710**
* Sonradan, dönem içinde On Leave (İzinli) olan 2 öğrenci bu rakama dahildir. Yıl başında sınıfa
yerleştirilmeden veya sınıfa yerleştirildikten sonra On-Leave olan öğrenciler bu sayıya dahil edilmemiştir.
** Sınıfa yerleştirilmeyen On Leave (İzinli) statüsündeki 3 öğrenci bu sayıya dahil edilmemiştir.
Sonradan, dönem içinde On Leave (İzinli) olan 15 öğrenci bu rakama dahildir.
Modern Diller Programı Derslerini Alan Öğrenciler
2013 – 2014 Güz
2012 – 2013 Bahar
Şube
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Şube
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
ENG 101
22
456
ENG 101
6
169
ENG 102
5
104
ENG 102
12
224
ENG 211
8
117
ENG 211
5
61
ENG 311
8
119
ENG 311
4
80
FRN 201
1
11
FRN 201
1
16
FRN 202
1
7
FRN 202
1
14
SPN 201
2
34
EFL 291
1
4
SPN 202
1
6
EFL 292
1
6
GRM 201
1
21
GRM 201
2
35
GRM 202
1
15
GRM 202
1
20
GRM 203
1
3
GRM 203
1
10
EFL 271
1
16
EFL 272
1
14
EFL 273
1
11
SPN 201
2
34
EFL 291
1
19
SPN 202
1
19
EFL 293
1
5
Toplam
55
944
Toplam
39
706
Ders
Ders
41
4. PERSONEL
4.1. Akademik Personel
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu akademik personel istihdamına yönelik olarak, ODTÜ için
belirlenen minimum yayın ve diğer akademik faaliyet kriterlerini sayısal olarak sağlamaları
koşuluyla, doktorasını yeni tamamlamış akademik personelin “Öğretim Görevlisi Dr.”,
akademik unvana sahip öğretim üyelerinin ise aynı unvanda “Ziyaretçi Akademisyen” olarak
göreve başlatılması usulünü esas almaktadır. “Ziyaretçi Akademisyen” olarak göreve başlatılan
akademik personel, Kampusta ilk akademik yılını tamamlamasının ardından ODTÜ’de
uygulanan değerlendirme (peer-review) sürecinden geçirilmekte ve doçent, profesör unvanları
için ODTÜ Yönetim Kurulu’nun kararıyla, yardımcı doçent unvanı içinse Kampus Yönetim
Kurulu’nun kararıyla ODTÜ akademik unvanı verilmektedir.
Ayrıca, ODTÜ kriterlerine göre değerlendirme sürecine geçilmeden önce, daha önce çalıştıkları
kurumda doçent veya profesör unvanına sahip akademik personelin TC Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı’ndan denkliğini almış olması, doçentliğe yeni atanacak olan akademik personelin ise
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ÜAK’dan doçentlik unvanını almış olması koşulu
aranmaktadır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda lisansüstü programlarının henüz yaygınlaşmaması, asistan
gereksinimini karşılamak üzere farklı çözümleri gerekli kılmıştır. Daha önce bu amaçla
geliştirilen, ODTÜ Ankara’da lisansüstü programlara kayıtlı olup ders yükünü tamamlamış
öğrencilere yönelik “Lisansüstü Karşılıklı Burs Programı” yürürlükten kaldırılarak, Ekim
2011’de “ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Lisansüstü Öğrenci Asistanlık Bursu Verilmesine
İlişkin Yönerge” ODTÜ’nün Ankara, Kuzey Kıbrıs ve Erdemli Kampusları lisansüstü
programlarına kayıtlı öğrencileri kapsayacak şekilde revize edilmiştir. 2013–2014 Akademik
Yılı Güz Dönemi başı itibariyle Lisansüstü Öğrenci Asistan statüsünde 30 Kuzey Kıbrıs
Kampusu, 2 Ankara Kampusu lisansüstü programlarına kayıtlı toplam 32 öğrenci asistanlık
görevleri üstlenmiştir. ODTÜ lisansüstü öğrencileriyle karşılanamayan asistan ihtiyaçları için,
“Öğretim Yardımcısı” statüsü ile yüksek lisans, doktora ve lisans derecesine sahip
elemanlardan yararlanılmıştır. Öğretim Yardımcılarına akademik personel skalasından ücret
ödenmektedir. 2013–2014 Akademik Yılı Güz Dönemi başı itibarıyla bu statülerde 1 Doktora, 3
Yüksek Lisans, 2 Lisans derecesine sahip 6 eleman Öğretim Yardımcılığı görevleri üstlenmiştir.
Son beş yıllık, her akademik yıl başlangıcında görev alan tam zamanlı eşdeğeri öğretim
elemanlarının sayısı, asistanlar hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Akad. Yıl
2009–2010
2010–2011
Ortalama
121
125
2011–2012
129
42
2012–2013
145
2013-2014
153
2013–2014 Akademik Yılı Başı İtibarıyla Öğretim Elemanlarının Unvan ve Statülerine Göre Dağılımı
PROGRAM
YDO- Yabancı Diller Okulu
BUSD - İşletme (UOLP-SUNY New Paltz dahil)
ECO – İktisat
PSIR - Siyaset Bil. ve Uluslararası İliş.
PSYC – Psikoloji
CNG- Bilgisayar Mühendisliği
EEE- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
CVE- İnşaat Mühendisliği
CHME- Kimya Mühendisliği
MECH- Makina Mühendisliği
PNGE- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
EDUS- Eğitim Bilimleri
CTE- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
TEFL- İngilizce Öğretmenliği
SEES- Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri
ASE- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
GPC- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
SERVİS DERSLERİ
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Türkçe
Tarih
Felsefe
Mimarlık
Güzel Sanatlar
Toplam
Prof. Dr. Doç. Dr. Y. Doç. Dr.
TZ YZ TZ YZ TZ
YZ
2
1
3
4
2
4
4
5
4
1
3
1
2
1
4
1
1
1
2
2
4
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
Öğr. Gör. Dr. Öğ. Gör. Okutman TOPLAM
TZ
YZ
TZ YZ TZ YZ
TZ YZ
2
20
1
33
55
1
1
1
4
3
2
8
0
4
8
2
1
4
1
1
5
3
6
1
5
3
3
2
1
1
2
6
5
3
4
1
0
1
1
1
1
2
1
1
7
3
0
1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
15
8
9
7
43
43
7
16
5
20
1
5
34
7
4
3
1
1
2
0
0
0
137
0
0
0
0
0
0
1
0
1
32
2013–2014 Akademik Yılı İtibarıyla Lisans Programlarında Ders Veren Öğretim Elemanlarının Kadrolarına Göre Dağılımı
PROGRAM
EEE
CNG
MECH
CVE
CHME
PNGE
BUS
PSIR
ECO
ASE
PSYC
TEFL
MAT
PHY
CHM
TUR
HST
CTE
EDUS
BIO
PHL
ART
SEES
GPC
TOPLAM
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kadrolu (*)
Prof.
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Doç.
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Y.Doç.
5
4
3
4
1
1
3
2
4
0
3
4
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
Öğr.Gör.Dr. Öğr.Gör.
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
TOPLAM
Okutman
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
TZ
6
5
5
5
2
2
4
8
6
0
3
6
7
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
1
69
Görevli
ODTÜ
0
0
1
0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
13
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yarı Zamanlı
ODTÜ
1
2
5
3
2
4
2
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
26
Diğer
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
(*) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrolu öğretim elemanlarından 38’i TC, 16’sı KKTC, 15’1 ise diğer ülke (ABD, İngiltere, Avustralya,
Ürdün, Mısır, Azerbaycan, Uruguay, Hindistan, İran) uyrukludur. (Toplam: 113 kişi)
44
4.2. İdari Personel
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun kuruluşundan bu yana teknik bakım-onarım-işletme,
güvenlik, temizlik, peyzaj, kafeterya-kantin vb. servisleri, dışardan hizmet alınmak sureti ile
karşılanmıştır. 2013 yılı içinde bu hizmet tedarikçilerinin ortalama 200 elemanı Kampus’da
görev yapmıştır.
Bu hizmetler dışındaki alanlarda görev yapan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kadrolu idari
personel sayısı 2013 yılı içinde 97–100 arasında değişmiş olup, bu kapsamdaki idari
personelin 31.12.2013 itibarıyla eğitim durumu, çalıştıkları birim ve unvanlarına göre
dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 2013 yılı içinde 7 Kuzey Kıbrıs Kampusu
kadrolu idari personeli işten ayrılmıştır.
31.12.2013 Tarihi İtibarıyla İdari
Personelin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Sayı
Doktora
3
Yüksek Lisans
27
Lisans
45
Ön lisans
7
Lise
15
Orta
3
TOPLAM
100
Yıllara Göre İdari Personel Sayıları
(Son 5 yıl)
Yıl
Ortalama
71
2009
78
2010
85
2011
92
2012
2013
100
İdari Personelin Birimlere Göre Dağılımı ( 31.12.2013 tarihi itibarıyla)
Birim
Genel Sekreter
İnsan Kaynakları
Mali İşler Müdürlüğü
Bilişim Teknolojileri
Kütüphane
Öğrenci İşleri
Yapı ve Teknik İşler
Sosyal ve Kültürel İşler
Kurumsal İletişim
Spor ve Rekreasyon
Satınalma ve Ayniyat
İdari İşler Müdürlüğü
Öğrenci Gelişimi Psiko.
Sağlık Merkezi
Yurtlar
Araştırma
Laboratuvar Personeli
Destek Kadro
Akademik Bloklar
TOPLAM
Müdür
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
9
Koordinatör
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
6
Sorumlu
0
0
3
1
0
4
0
1
1
3
0
0
0
3
1
2
1
1
21
45
Saha
Görevlisi
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
Memur
Toplam
3
5
4
3
6
0
3
4
1
0
3
2
6
0
0
1
17
3
61
1
4
6
8
5
7
6
4
6
3
4
5
3
8
3
1
4
18
4
100
5. BÜTÇE, HARCAMALAR VE AYNİYAT İŞLERİ
5.1. 2013 Mali Yılı Kampus Fonu Bütçesi
Kampus bütçesinin hazırlanması, harcamaların takibi ve iç denetim, yönetmelikler ve
yönergeler dâhilinde, 1 Müdür ve 5 personelden oluşan Kampus Mali İşler Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kampus Fonu bütçesine, kuruluşundan bu yana T.C. Lefkoşa
Büyükelçiliği Yardım Heyeti aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından katkı yapılmaktadır.
Bu kapsamda 2003 yılından beri aktarılan katkının toplam miktarı, 31.12.2013 tarihi itibarıyla
258.100.000,00 dir.
Daha önceki yıllarda iki ayrı başlıkta bütçelenen cari ve yatırım giderleri 2013 yılında
Kampus Fonu Bütçesi olarak bütçelenmiş olup, gerçekleşme tablosu aşağıda yer almaktadır.
31.12.2013 Tarihi İtibarıyla 2013 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu
GELİRLER (TL)
35.704.526
ÖĞRENCİ GELİRLERİ
KAMPUS FAALİYET GELİRLERİ
MENKUL DEĞER GELİRLERİ
T.C.YARDIM HEYETİ 2013 YILI KAMPUS FONU KATKISI
İHTİYAT AKÇESİNDEN AKTARILAN
GİDERLER (TL)
18.356.047
1.950.102
253.031
11.870.000
3.275.346
35.704.526
CARİ GİDERLER (TL)
PERSONEL GİDERLERİ
İNTERNET ERİŞİMİ GİDERLERİ
TELEFON GİDERLERİ
GÜVENLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ
ELEKTRİK VE YAKIT GİDERLERİ
TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ
ÇEVRE BAKIMI VE ÇEVRE SAĞLIĞI GİDERLERİ
İDARİ TESİSLER FAALİYET GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
EĞİTİM TESİSLERİ FAALİYET GİDERLERİ
MUHTELİF BEKLENMEYEN GİDERLER
BİNA KÜÇÜK BAKIM-ONARIM-TADİLAT GİDERLERİ
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALTYAPISI ve PROJE DESTEK GİDERLERİ
ÖĞRENCİ VE EĞİTİME DESTEK GİDERLERİ
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ
İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
İDARİ VE AKADEMİK AMAÇLI SEYAHAT GİDERLERİ
TANITIM, REKLAM ve İLAN GİDERLERİ
SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYET GİDERLERİ
DANIŞMANLIK ve YÖNETİM GİDERLERİ
PERSONEL GELİŞİMİNİ DESTEK GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
KARGO, POSTA VE GÜMRÜK GİDERLERİ
DEMİRBAŞ SİGORTA GİDERLERİ
46
33.809.034
19.105.008
88.737
93.009
1.165.419
4.271.364
1.493.396
807.750
705.909
158.772
93.367
0
352.700
76.189
932.706
31.378
1.534.570
665.654
1.517.019
366.749
177.333
37.907
35.585
82.631
15.882
YATIRIM GİDERLERİ (TL)
TEFRİŞAT, TEKNİK ALTYAPI, DEMİRBAŞ VE DONANIM YATIRIMLARI
YENİLEME VE İDAME YATIRIMLARI
KAMPUS BİNA, ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YATIRIMLARI
1.895.492
1.372.334
423.148
100.010
5.2. 2012 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Durumu
2013 yılı Döner Sermaye İşletmesi gelir ve giderleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
2013 YILI FAALİYET GELİRLERİ (TL)
2013 YILI FAALİYET GİDERLERİ (TL)
173.519
176.612
5.3. Satınalma ve Ayniyat İşleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü 2013 yılında 1
Koordinatör, 1 Ayniyat Sorumlusu, 1 Satınalma Sorumlusu ve 1 Depo Stok Sorumlusundan
oluşan toplam 4 kişilik kadrosuyla görev yapmıştır.
2013 yılında Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü’nde toplam 326 adet talep formu ile
birlikte 431 talep kalemi işlem görmüş ve 31 Aralık 2013 itibarıyla toplam 363 talep
kaleminin alımı tamamlanmıştır.
Alımı tamamlanan 363 adet mal hizmet talep kaleminin 92 adedi akademik birimlerce, 271
adedi idari birimlerce açılan taleplerden oluşmuştur.
Taleplerin yurt içi ve yurt dışı piyasasından karşılanma durumuna bakıldığında yurt içi
alımlarının toplam alımlar içerisindeki payının yaklaşık % 64, yurt dışı alımlarının ise toplam
alımlar içerisindeki payının yaklaşık % 36 olduğu görülmüştür.
Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü’nce 2013 yılı içinde ayrıca;



Kampus genelinde demirbaş sayımları yapılmıştır.
Demirbaş mallara dair toplam 360 kayıt yapılmıştır.
Depo mahallerinde yapılan sayımlar neticesinde 2013 yılı stok kapanış kayıtları
oluşturularak Mali İşler Müdürlüğü’ne bildirim yapılmıştır.
47
6. YAPIM İŞLERİ VE TEKNİK FAALİYETLER
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 2013 yılı faaliyetlerini, 1 Müdür (İnşaat Mühendisi), 2
Sorumlu (Makine Mühendisi ve Mimar), 1 Otomasyon Teknikeri, 1 Ses-Görüntü ve Işık
Teknisyeni ve 1 Saha Görevlisi ile iki ayrı sözleşme kapsamında hizmet veren toplam 2 tam
zamanlı mühendis (Elektrik Mühendisi ve Çevre Mühendisi), 3 yarı zamanlı mühendis ve 21
teknik görevliden oluşan kadro ile yürütmüştür. Bu dönemdeki faaliyetler üç ana başlıkta
gerçekleştirilmiştir.
6.1. Yapım İşleri ve Diğer Teknik İçerikli Yatırımlar
 “Rektörlük, BTM ve Kafeterya Binalarına Laminant Parke Döşeme Yapılması İşi” 2013
yılında tamamlanmıştır. Eski PVC döşeme kaldırılmış, zemin tamiratları yapılmış, gerekli
yerlere self-levelling uygulaması yapılarak AC4 seviyesinde 32 Class parke imalatı
tamamlanmıştır.
Teknik Bilgiler
Rektörlük Binası
BTM Binası
Kafeterya Binası
: 900 m2
: 230 m2
: 500 m2 olmak üzere yaklaşık 1600 m2
laminant parke imalatı yapılmıştır.
 “BTM Bilgisayar Sınıflarına Seramik Döşeme Yapılması İşi” 2013 yılında
tamamlanmıştır. Eski PVC döşeme kaldırılmış, zemin tamiratları yapılmış ve seramik
döşeme kaplaması yapılmıştır.
Teknik Bilgiler
BTM Binası 4 Adet Bilgisayar Sınıfı : 800 m2
 “1. Yurt 6 Adet Mutfak Yapılması İşi” kapsamında her blokta 2 adet olmak üzere 6 adet
yeni mutfağın yapımı 2013 yılında tamamlanmıştır.
Teknik Bilgiler
Alımı yapılan paslanmaz çelik tezgahlar ve dolaplar ile mekanların mimari, elektrik ve
mekanik tesisat olarak yeniden dizaynı
6.2. Küçük Bakım-Onarım ve İşletme Hizmetleri
Küçük bakım-onarım ve işletme hizmetleri, aşağıda listesi verilen “Kampus Tesisleri”,
“Teknik Tesisler” ve “Açık Alanlar”da iki ayrı sözleşme kapsamında görev yapan, 2’si
mühendis, 2’si tekniker, 11’i teknisyen, 1’i ustabaşı ve 7’si usta olmak üzere toplam 23
kişiden oluşan bir kadro ile verilmiştir.
48
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu “Kampus Tesisleri” Tablosu
TESİSİN NİTELİĞİ
Alan (m2)
Toplam Alan
137.097
Eğitim Tesisleri
21.983
Tamamlandığı
Yıl (*)
Hazırlık Okulu
9.661
2004
Akademik Blok-2
5.617
2005
Akademik Blok -3
6.705
2010
Laboratuvar Tesisleri
Mühendislik Prog.
Laboratuvarları
2008
72
2010
Akademik Blok-1
5.291
2005
Bilgi İşlem Binası
2.518
2004
İdari Tesisler
3.463
Rektörlük Binası
3.463
Sağlık Spor Tesisleri
7.640
Spor Salonu
Açık Spor Tesisleri
Müştemilatı
Sağlık Merkezi
Kültürel Tesisler
Bilim ve Teknoloji Merkezi
86 adet, 1.977 kişi kapasiteli (eş zamanlı eğitim)
derslik,
33 adet, 1.650 kişi kapasiteli (eş zamanlı eğitim)
derslik,
15.031
7.150
Güneş Enj. Arş. Binası
AÇIKLAMA
2 adedi rezerv olmak üzere toplam 16 adet
laboratuvar
Güneş enerjisi araştırma binası ve kolektörlerden
oluşan altyapı tesisi
17 adet laboratuvar ve derslik
2004
Eğitim ve laboratuvar Blokları’nda yer alan ofisler
ile birlikte 5.806 m2 net ofis alanı
5.806
2007
1 adet çok amaçlı spor salonu, 3 adet squash salonu,
1 adet uzak doğu sporları salonu, 1 adet aerobik
salonu, 1 adet fitness salonu,kardio salonu,koşu
parkuru,masa tenisi oyun alanı,yoga eğitim salonu
844
2006
990
2007
10.592
705
2007
Kütüphane
4.096
2004
60.000 cilt raf kapasitesine sahip
Kültür Kongre Merkezi
5.791
2005
1.656 m2 net çok amaçlı amfi alanı, seminer odaları,
akıllı sınıf
Yurtlar
40.866
1. Yurt
10.336
2004
2. Yurt
15.748
2006
3.Yurt
14.782
2010
Sosyal Tesisler
37.522
Kafeterya Binası
11.621
2005
2.292
2005
503
2005
19.882
2005-2007
3.224
2003
Çarşı Binası
Kafe
Lojmanlar
Misafirhane
49
1.672 kişi kapasiteli
199 adet ve 4 ayrı konut tipinden oluşmaktadır
80 yatak kapasiteli
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu “Teknik Tesisler” Tablosu
TESİSİN NİTELİĞİ
Alan (m2)
Toplam Alan
Tamamlandığı
Yıl (*)
AÇIKLAMA
2.769
Su deposu, bekçi odası, idari oda, blower ve
beltfiltre odası
Atıksu Arıtma Tesisi
588
2007
Bakım
Atölyeleri
687
2007
1.142
2003
4.000 ton kapasiteli
352
2005
9 adet
Onarım
Su Deposu
Trafolar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu “Açık Alanlar” Tablosu
AÇIK ALAN
NİTELİĞİ
Alan (m2)
Toplam Alan
304.898
Açık Spor Tesisleri
Atıksu Arıtma Tesisi
Açık Alanı
Yakın Çevre ve
Rekreasyon Alanı
AÇIKLAMA
16.207
1. Kısım
2006
2. Kısım
2009
16.260
2007
272.431
2004-2011
Yılları Arası
1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1adet mini futbol
sahası, 1 adet basketbol-voleybol sahası, 3 adet tenis
kortu, 1 adet mini golf sahası, 1 adet plaj voleybolu,
1 adet plaj futbolu, 200 mt. uzunluğunda ve 4
kulvarlı 1 adet tartan zemin atletizm pisti, 3 adet dış
mekân fitness sahası ve 1 adet 11 m yüksekliğinde
tırmanma duvarı
Çökeltme havuzları vb.
193.000 m2. Bitkisel peyzaj alanı ve diğer çevre
yapıları (yollar, otoparklar, vb.)
Bu hizmetler kapsamında;
 Tüm elektrik ve mekanik tesisatlarının teknik norm ve standartlara uygun olarak işletilmesi
sağlanmış,
 Atıksu arıtma tesisi, yüzme havuzu dahil olmak üzere tüm teknik tesisler işletilmiş,
 Günlük olarak tüm bina ve tesislerde oluşan arızalara müdahale edilerek giderilmesi
sağlanmış,
 Merkezi otomasyon sisteminin kullanılması sağlanmış,
 Teknik kapasite olanakları dâhilinde tüm mekanik ve elektrik ekipmanlarının bakım ve
onarımları yapılmış,
 İki adet teknik depo işletilmiş,
 Yıllık olarak toplanan inşai bakım-onarım talepleri, yıllık olarak yapılan iş programına
uygun olarak tamamlanmış,
 Yıl boyunca ortaya çıkan bazı yeni imalat ve sistem modernizasyonu ihtiyaçları teknik
kapasite ve olanaklar dahilinde bu ekipler tarafından karşılanmıştır.
50
6.3. Büyük Bakım-Onarım ve Sistem Rehabilitasyonu Hizmetleri
Aşağıda listesi verilen büyük bakım-onarım ve sistem modernizasyonu işleri 2013 yılı
içerisinde “Dış Hizmet Alım” yoluyla tamamlanmıştır.
Teknik Bilgiler
YAPILAN İŞ
Miktar
A-İNŞAAT İŞLERİ
Nitelikli İşler İçin Hizmet Alımı Yöntemi İle Tamamlanan İşler
“ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Muhtelif Binalarda Pencerelere Sineklik ve
Rack Kabin Odalarına Panjurlu Kapı Yapılması”
“Sera Rehabilitasyonu Yapılması”
“Muhtelif Binalarda Kapı Kilit Sistemlerinin Rehabilitasyonu ve Master
Anahtar Oluşturulması İşi”
“Psikoloji Laboratuvarı Yapımı”
100 ad. Sineklik ve 6 adet
Panjurlu kapı
Yaklaşık 600 m2 sera
naylonu kaplama
5 adet bina ve teknik
mahallerde 800 adet
kilidin değiştirilmesi ve
masterlanması
R Binasında 2 sınıfın
mimari, elektrik ve
mekanik olarak yeniden
dizayn edilmesi işi
İç Cephe Bakımları
“5. Grup İç Boya İşleri Yapılması İşi” kapsamında 1.Yurt, 2.Yurt, Kütüphane
ve Lojmanlarda Boya İşlerinin Yapılması
Yaklaşık 10.000 m2
B-MEKANİK İŞLER
“R Blok Kimya Lab. LPG Tesisatı Yapılması İşi”
R Binası Kimya Lab.
“Havalandırma Kanal İşleri” (Sanat Atölyesi, Müh.Lab. Depo, ve 3. Yurt
Kafeterya Depo)
100 m2 havalandırma
kanalı, 16 adet menfez, 3
adet aspiratör
C-ELEKTRİK İŞLERİ
“Kafeterya Binası 2 Adet Asansörün Pano Sistem Değişimi İşi”
2 adet
D-DİĞER İŞLER
“2. Grup Kamera Alım İşi”
8 adet kamera alım ve
montajı
“2. Grup Wi-Fi Alım İşi”
10 adet access point
51
7. SOSYAL FAALİYETLER VE HİZMETLER
7.1. Misafirhane
Tümü çift kişilik toplam 40 oda kapasiteli Kampus Misafirhane’sinde 2013 yılında
konaklayan misafirlerin dağılımı aşağıda verilmektedir.
2013 Yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Misafirhanesinde Konaklayanların
Dağılımı
Konaklayan
Kişi Sayısı
145
Kategori
ODTÜ Öğrencileri ve diğer Öğrenciler
ODTÜ Mensuplarının Anne-Baba ve Kardeşleri,
ODTÜ Mezunları ve Öğrenci Velileri, ODTÜ
Mensupları, Eşleri ve Çocukları
Sosyal ve Kültürel Amaçlı Ziyaretçiler
952
Tanıtım Amaçlı Ziyaretçiler
138
Akademik Amaçlı Ziyaretçiler
(Konferans, Sempozyum, Part Time öğretim
görevlileri vb.)
İdari Amaçlı Ziyaretçiler
847
Diğer Ziyaretçiler
64
77
275
TOPLAM
2.498
7.2. Öğrenci Yurtları
2013 yılında öğrencilerin Kampus içerisindeki barınma ihtiyaçları 3 ayrı yurt binasında
toplam 1.456 yatak kapasitesiyle karşılanmıştır.
2013 yılında yurtlara 3 kez yerleştirme yapılmıştır: Birinci yerleştirmeden halen
öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, ikinci yerleştirmeden yeni kayıt yaptıran, ilk
yerleştirmede kendilerine oda tahsisi yapılmayan, veya yurt ve/veya odasını değiştirmek
isteyen öğrenciler, üçüncü yerleştirmeden ise ek kontenjan ile üniversiteye kayıt yaptıran, ilk
iki yerleştirmede yurtlara yerleştirilemeyen veya yerleştirildiği halde yurt ve/veya oda tipini
değiştirmek isteyen öğrenciler yararlanmışlardır.
2013 Yılında Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayısı ve Yurt Ücretleri
2012-2013 2. Dönemi ile 2013-2014 1. Dönemi (Yaz Okulu Hariç)
1. YURT
Oda
Tipi
4
Kişilik
2
Kişilik
Toplam
Boş
Yatak
Dönem
Kız
Erkek
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
93
125
27
36
120
161
45
4
228
238
71
71
299
309
32
22
321
363
98
107
419
470
77
26
Kapasite
165
331
496
52
Toplam
Yıllık
Ücret(TL)
3200
3400
5400
5800
2. YURT
Oda
Tipi
Tek
Kişilik
Boş
Yatak
Dönem
Kız
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
91
139
89
41
196
237
44
3
287
376
133
44
180
240
420
K a p a s i t e (*)
Erkek Toplam
Yıllık
Ücret (TL)
6.300
6.300
* Lojman olarak kullanılan odalar kapasiteye dahil edilmemiştir.
3. YURT
Oda
Tipi
4 Kişilik
4 Kişilik
Bodrum
Tipi
2 Kişilik
Toplam
Boş
Yatak
Kapasite
(*)
Kız
Erkek
Toplam
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
163
193
-
269
379
-
432
572
-
Yıllık
Ücret (TL)
3.000
3.200
-
2013-2014 1. Dönemi
-
-
-
-
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
2012-2013 2. Dönemi
2013-2014 1. Dönemi
10
14
173
207
45
11
14
19
283
398
23
42
306
440
24
33
456
605
68
53
540
658
4.700
5.000
Dönem
218
* Bodrum odaları açılmadığından toplam kapasiteden düşülmüştür.
7.3. Lojmanlar
Kampusta 2013 yılında, 4 adet A tipi (195 m2), 34 adet B tipi (156 m2), 29 adet C tipi (124
m2) ve 54 adet de D tipi (88 m2) toplam 121 adet konutta yaklaşık 250 akademik ve idari
personel ikamet etmiştir.
7.4. Yeme İçme Hizmetleri
Bu yıl içerisinde öğrenci, çalışan, görevli ve misafirlerimize Merkez Kafeterya binasında
tabldot ve alakart yemek hizmetleri, merkez pastane ve yurt kantinlerinde ise temel yemeiçme hizmetleri üç işletmeci tarafından verilmiştir. Ayrıca bir işletmeci tarafından da kafe
hizmeti verilmiştir. Bunlara ek olarak Kampusta, iki eğitim bloğunda, Bilişim Teknolojileri
Binası’nda ve Kapalı Spor Salonu’nda birer adet paralı yiyecek- içecek makinası
bulunmaktadır.
53
7.5. Peyzaj Hizmetleri ve Tarımsal Faaliyetler
Yakın Peyzaj Bitkisel Faaliyetler:
22.800 metrekaresi çim alan olmak üzere toplam 192.800 m2 bitkisel peyzaj alanımızda çeşitli
projeler kapsamında (meyve bahçesi, hobi bahçesi, misafirhane arkası, tamamlama dikimleri)
toplam bitkisel peyzaj alanımız 202.300m2 olmuştur. 847 adet ağaç, ağaççık, çalı, 15.368 adet
yer örtücü Kampus yerleşkesine uygulanmıştır. Bu dönemde Kampus genelinde yaklaşık
80.629 adet orman ağacı ve 17.617 adet ağaç, ağaççık, çalı ve 155.368 adet yer örtücünün
bakımı (bitki üretimi, çim biçimi, sulama fidan-fide çapalaması, yer örtücü bitki çapalaması,
yabancı ot mücadelesi, kimyasal mücadele, gübreleme, budama, herek bakımı vb.)
yapılmıştır.
Sera Faaliyetleri:
Yer örtücü üretimi:
Toplam 3.025 adet yer örtücü bitkisi üretilmiştir.
Çalı -Ağaç – Ağaççık üretimi:
Toplam 300 bitki (çalı, ağaç, ağaççık) üretilmiştir.
Ağaçlandırma Faaliyetleri:
Orman Şenliği kapsamında yaklaşık 1.395 adet orman fidanı uygulanmıştır.
Meyve Üretimi Faaliyetleri:
Kampus arazisi içerisinde 9 dönümlük alanda, turunçgil bahçesi tesis edilen alan bakımına
devam edilmiştir. Bu kapsamda 355 adet Valencia çeşidi portakalın yıl boyunca bakımının
yapılmasına devam edilmiştir. 66 adet perdeleme bitkisine ilaveten 348 adet perdeleme bitkisi
uygulanarak toplam perdeleme bitkisi sayısı 414’e ulaşmıştır. Meyve bahçesi genişletilmesi
kapsamında 4 dönümlük alan daha eklenmiştir. Bu kapsamda mevcut meyve alanı ve yeni
oluşturulan meyve alanına 191 adet meyve fidanı uygulanmıştır.
Ayrıca 15 dönümlük Kampus arazisi içerisinde tesis edilmiş nar bahçesinde 950 adet nar
fidanının, 36 adet tutku meyvesinin ve 364 adet perdeleme bitkisinin bakımına devam
edilmiştir.
Hobi Bahçesi Faaliyetleri:
Kampus arazisi içerisinde 2500 m2 alanda hobi bahçesi tesis edilmiştir. Bu kapsamda 9 adet
perdeleme bitkisi dikilmiş ve yıl boyunca bu bitkilerin bakımı yapılmıştır.
Yeni Proje ve Tamamlama Dikimi Faaliyetleri:
Kampus arazisi içerisinde 3000 m2 alan, Misafirhane arkasındaki bölgede tasarlanmış ve tesis
edilmiştir. Bu kapsamda Misafirhane bölgesine 13.725 adet yer örtücü, Kampus geneline ise
1643 adet yer örtücü bitkisi dikilmiş ve yıl boyunca bu bitkilerin bakımı yapılmıştır.
Tüm bitkisel faaliyetler İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan 1 ziraat mühendisi
idaresinde, 1 peyzaj mimarı, 1 peyzaj teknikeri, 27 bahçıvan ve 2 üretim işçisi ile
gerçekleştirilmiştir.
54
7.6. Güvenlik Hizmetleri
Güvenlik hizmetleri, 7/24 vardiya esasına dayalı olarak 49 kişilik kadro, 1 devriye aracı ve
devriye otomasyon sistemi ile İdari İşler Müdürlüğü denetiminde verilmiştir. Bu kapsamda
sunulan hizmetler şunlardır;
 Kampus girişleri, misafirhane, yurtlar ve kapalı spor salonunda güvenlik ve resepsiyon
hizmetleri,
 Kampus içi, yakın çevre ve yollarda araçlı ve yaya devriye güvenlik hizmetleri,
 Merkezi kamera sistemi ile izleme hizmetleri,
 Kampus tesislerinde mekân güvenliği ve kontrol hizmetleri,
 Gece vardiyasında teknik destek hizmetleri,
 Emanet depo destek hizmeti: Öğrenci yurtlarında, öğrenci eşyalarının emaneten
depolanması ve muhafaza edilmesi hizmetleri kapsamında yaklaşık 861 öğrenci tarafından
verilen 851 bavul, 2106 koli ve 434 adet poşet türü eşya teslim alınıp depolanmıştır.
7.7. Temizlik Hizmetleri
Temizlik hizmetleri, toplam 64 personelden oluşan kadro ile İdari İşler Müdürlüğü
denetiminde verilmiştir. Bu kapsamda sunulan hizmetler şunlardır:
 Kampus tesisleri iç mekân temizliği,
 Kampus yakını çevre ve yol temizliği,
 Kampus içi lojistik işçilik hizmetleri,
 Merkezi Kafeterya temizlik ve yemek servis hizmetleri,
 Kampus organizasyonlarında temsil-ağırlama hizmetleri.
7.8. Ulaşım Hizmetleri
İdari kadromuzda yer alan 5 şoför ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na ait 5 adet salon
araç, 1 adet 7 kişilik özel araç, 1 adet 23 kişilik minibüs ve 1 adet 37 kişilik midibüs ile
Kampus’un idari ve akademik ulaşım ihtiyaçları yerine getirilmiştir. Ayrıca çeşitli eğitsel,
sosyal ve kültürel etkinliklerde ihtiyaç duyulan toplu ulaşım hizmetleri yerine getirilmiştir.
2013 yılı boyunca Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenli olarak, belirli aralıklarla Kampus
ve Güzelyurt arasında ücretsiz seferler düzenlenmesine devam edilmiştir.
7.9 Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi (ÖGPDM),
Sağlık Merkezi ile aynı binayı paylaşmaktadır. Merkez, 2013 yılında, kadrosunda 1’i
koordinatör ve 2’si personel olmak üzere 3 psikolojik danışman ile 3 adet bireysel görüşme
odası, 1 adet grup odası ve 1 adet bekleme odasında hizmet vermiştir. 2011-2012 Akademik
Yılı Güz Dönemi’nde merkeze bağlı olarak kurulan “Öğrenci İletişim ve Destek Ofisi’nde”
2013-2014 Güz Dönemi’nde 1 lisansüstü ve 1 lisans öğrenci asistanı çalışmıştır.
55
ÖGPDM hafta içi 08.30 – 12.30 ve 13.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Bireysel psikolojik danışma yardımı almak için randevu, mesai saatleri içerisinde merkeze
gelip başvuru formu doldurularak alınabileceği gibi merkezin web sayfasında bulunan
başvuru formu doldurulup, [email protected] adresine gönderilerek de alınabilmektedir.
Öğrenciler, merkez tarafından düzenlenen söyleşi ve grup çalışmalarına katılım ile ilgili
bilgiye ise e-postalarından, duyuru panolarından veya web sayfamızdan erişebilmektedir.
Ayrıca, ÖGPDM broşürlerine merkez web sayfasından ulaşılabilmekte veya bu broşürler
basılı olarak merkeze ait panolardan temin edilebilmektedir.
2013 yılında, 253 kişi ile toplam 987 bireysel danışma görüşmesi yapılmıştır.
ÖGPDM tarafından çeşitli söyleşi ve grup çalışmaları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2013
yılında düzenlenen etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:





19 Mart - 16 Nisan: “Öfke Yönetimi Grup Çalışması” (5 Oturum)
06 Haziran: “Being an International Student” (Davetli Uluslararası Lise Psikolojik
Danışmanlarına Yönelik Söyleşi)
31 Ekim: “Being a First Year International Student” (Söyleşi)
31 Ekim-18 Aralık: “Sigara İçmeyi Bıraktırma Programı” (7 Oturum)
05-12 Aralık: “Erteleme Davranışı Grup Çalışması” (2 Oturum)
Bireysel görüşmelerin, söyleşilerin ve grup çalışmalarının yanı sıra, 2008–2009 Akademik
Yılı’nda başlatılan Oryantasyon Liderliği Projesi’nin uygulamasına 2013–2014 Akademik
Yılı’nda da devam edilmiştir. Projeye başvurular 21 Şubat-7 Mart tarih aralığında kabul
edilmiş ve mülakatlar da 20-22 Mart tarihlerinde yapılmıştır. 26 Mart’ta açıklanan mülakat
sonuçlarından sonra projede yer alacak olan 49 oryantasyon lideriyle Bahar Dönemi’nde (2
Nisan ve 9 Mayıs) tanışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 2013–2014
Oryantasyon Liderliği Projesi, projede yer alan 28 lider öğrencinin görüşleri alınarak
değerlendirilmiş ve değerlendirme raporu ÖGPDM’nin web sayfasına konulmuştur. Yapılan
değerlendirme sonucunda, projenin aksayan yönleri ve projenin daha etkili bir şekilde
yürütülmesine yönelik öneriler göz önüne alınarak 2014–2015 Akademik Yılı’nda
yürütülecek Oryantasyon Liderliği Projesi’nin planlanması kararlaştırılmıştır.
ÖGPDM, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda ilk senelerinde olan öğrencilerimizi
üniversiteye uyum süreçlerinde desteklemek amacıyla tasarlanan GPC 100 Kampusta İlk Yıl
Semineri Dersi’nin koordinasyonundan sorumludur. Dersin koordinasyonu merkeze bağlı
“Öğrenci İletişim ve Destek Ofisi” tarafından yürütülmektedir. 2012-2013 Akademik Yılı
Güz Döneminde yürütülen GPC 100 dersi, bahar döneminde değerlendirilmiş ve
değerlendirme raporu yönetimle paylaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dersle
ilgili çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Revize edilmiş ders programı, 2013-2014 Akademik Yılı
Güz Dönemi’nde uygulamaya konmuştur. Dönem sonunda GPC 100 dersi, çevrim içi anket
uygulamasıyla GPC 100 dersini alan öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir. Ders, ayrıca
GPC 100’ün yürütülmesinde “akran rehber” olarak rol alan “GPC 310 Developing Skills for
Peer Guidance” öğrencileri tarafından anket uygulaması yoluyla değerlendirilmiştir.
Gözlemler ve GPC 100 ile 310’u alan öğrencilerin değerlendirmeleri göz önüne alınarak
2014-2015 Akademik Yılı için dersle ilgili gerekli revizyonların yapılması planlanmaktadır.
2013 yılı içinde mesleki eğitim kapsamında, merkez psikolojik danışmanları sertifikalı terapi
eğitimlerine katılmıştır. Bu eğitimler sonucunda öğrenilen ve/veya geliştirilen yaklaşımlar
merkezde yürütülen danışma süreçlerine entegre edilmiştir. ÖGPDM tarafından alınan
eğitimler aşağıda belirtilmiştir:
56



Sevgül Canova (Şubat-Temmuz 2013). Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve
Uygulama Eğitimi. Motive Eğitim Merkezi.
Eda Sun Selışık (Mart-Mayıs 2013). Çözüm Odaklı Terapiye Giriş ve Süpervizyon
Eğitimi. Davranış Bilimleri Enstitüsü.
Nazan Tekgüç (Eylül 2013-Mart 2014). Kognitif Terapi Yönelimli Çalışma Grupları.
CBT İstanbul.
Eğitimler yanında, merkez psikolojik danışmanlarından Eda Sun Selışık, 8-11 Eylül tarihinde
gerçekleştirilen İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde merkez
psikolojik danışmanlarının ortak çalışması olan 2 sunum gerçekleştirmiştir:


“GPC 310 Akran Rehberliği Becerileri Dersinin Değerlendirilmesi” (Eda Sun SelışıkSevgül Canova)
“2012-2013 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Oryantasyon Liderliği Projesi’nin
Değerlendirilmesi” (Sevgül Canova-Nazan Tekgüç-Eda Sun Selışık)
7.10. Sağlık Hizmetleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık Merkezi toplam kapalı alanı 990 m2 olan binasında
hizmet vermektedir. Sağlık Merkezi 2013 yılında, kadrosunda bulunan 1 aile hekimliği
uzmanı, 1 psikiyatri uzmanı, 1 pratisyen hekim, 5 hemşire ve 1 yarı zamanlı laborant ile acil
tıbbi müdahale, poliklinik muayeneleri ve klinik takip ve gözlem hizmetleri vermiştir.
Poliklinik muayeneleri hafta içi 08:30 – 19:30 saatleri arasında yapılmış, ancak Sağlık
Merkezi acil vakalar için 24 saat açık tutulmuştur. Bunun yanında, öğrencilerden kayıt
sırasında alınan KKTC’de uygulanan asgari ücretin %10’una tekabül eden miktar (yaklaşık
141,5 Türk Lirası) karşılığında KKTC Devlet Hastanelerinde ücretsiz muayene ve tetkik
olanağı sağlayan Sağlık Sigortası yapılmaktadır. Muayene sonrası gerekli görülen hastalar
KKTC devlet hastanelerine sevk edilmekte ve üzerine bandrol yapıştırılmış öğrenci
kimlikleriyle gerekli hizmeti alabilmektedirler. Ayrıca 2013-2014 öğretim yılında, kayıt
sırasında 60 Türk Lirası karşılığı sağlık katkı payı alınması uygulamasına devam edilmiştir.
Böylece, sağlık merkezi hekimlerinin reçete etmesi koşulu ile daha önceden belirlenmiş olan
60 kadar ilacın reçete bedeli üniversite tarafından karşılanmaktadır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sağlık Merkezi’nin 2013 yılında verdiği hizmetler aşağıdaki
tablolarda özetlenmiştir.
1 Ocak – 31 Aralık 2013 Aylara Göre Hasta Sayıları
Aylar
Öğrenci Master Akademik İdari Diğer Toplam Sevk Rapor
Ocak
723
8
36
25
110
902
24
42
Şubat
676
10
30
26
96
838
56
31
Mart
1260
4
51
34
124
1473
94
78
Nisan
1124
9
40
22
107
1302
115
81
Mayıs
1221
10
42
18
121
1412
97
80
Haziran
444
8
41
19
130
642
33
20
Temmuz
515
13
22
21
87
658
37
49
Ağustos
25
4
16
13
48
106
1
2
Eylül
879
21
72
23
91
1086
43
3
Ekim
1440
20
26
21
120
1627
90
58
Kasım
1414
23
47
30
113
1627
109
68
Aralık
1449
14
30
28
133
1654
125
92
Toplam
11170
144
453
280 1280
13327
824
604
57
ODTÜ KKK Sağlık Merkezi’nden 2013 Yılında Yapılan Sevk Sayıları ve Bölümleri
Acil
Biyokimya Lab.
Cerrahi
Dahiliye
Dermatoloji
Diş
Endokrin
Enfeksiyon (
intaniye )
Fizik Tedavi
Gastroenteroloji
Göğüs
Hastalıkları
Göz
Jinekoloji
349
5
23
34
56
137
0
Kardiyoloji
Kbb
Üroloji
Nöroloji
Nöroşirürji
Ortopedi
Pediatri
2
33
20
3
0
60
0
3
0
0
Plastik Cerrahi
Diyetisyen
Röntgen Lab.
2
0
7
0
35
17
Kan Bankası
Psikiyatri
TOPLAM
0
38
824
2013 Yılı Laboratuvar İşlem Sayıları
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
TİT + Gaita
Mikroskopisi
Tam Kan
Sayımı
34
52
81
82
83
30
52
9
68
114
105
131
841
7
25
37
26
41
14
19
2
26
39
49
68
353
7.11. Spor Hizmetleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde organize sporlar, rekreasyonel sporlar ve
eğlenceli sporlar, öğrencilerin ve personelin performans değerlerini belirleme-geliştirme,
takım içinde rol alma becerisini geliştirme, stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirme
hedefleri gözetilerek sürdürülmektedir.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun canlı bir kurum olarak kalması için gerekli olan birlik ve
beraberlik ruhunun yaratılmasını, benimsetilmesini, öğrencinin kendini gösterme ve sportif
becerilerinden ötürü onaylanma fırsatı sunularak geliştirilmesini, topluma yetişkin bireyler
58
olarak katılmak için gerekli olan özgüven, sorumluluk ve başarı kazanma hislerinin
geliştirilmesini, spor takımlarının örnek davranış ve tutumları ile çevrenin desteğini alarak
üniversite tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlamak için spor takımları ve toplulukları ile
müsabakalar ve etkinlikler planlı olarak yapılmaktadır.
7.11.1. Spor Takımları, Kulüpleri, Toplulukları ve Faaliyetleri
Öğrencilerimiz tarafından oluşturulan spor takımları ve toplulukları 2013 yılında çeşitli spor
branşlarında farklı spor etkinliklerine katılmışlardır. KKTC’nin ev sahipliğini yaptığı“1.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üniversite Spor Oyunları”, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan,
Afganistan, Pakistan, Türkiye ve KKTC üniversitelerinin katılımı ile 15-20 Nisan 2013
tarihlerinde yapılmıştır. KKTC Üniversiteleri’nden oluşturulan Milli Takım’a, üniversitemiz
öğrencisi Cenk Koşar tenis branşında seçilerek yarışmalara katılmıştır.
KKTC Üniversitelerarası Müsabakalar
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, YDÜ, DAÜ, GAÜ, LAÜ, UKÜ, AÖA, İTÜ, AKUN
NO
Yarışma Adı
Yeri ve Tarihi
1
2
Basketbol
Hentbol
3
Futsal
4
5
6
Futbol
Tenis
Satranç
Lefkoşa, Nisan
Magosa, Nisan
Üni. Spor Fed.Org. çeşitli
salonlarda
Hamitköy Futbol Sahası, Mayıs
Lefkoşa, Mart
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
4.
3.
Sporcu
Sayısı
15
15
4.
12
4.
3.
3.
18
4
4
Sonuç
Ev Sahipliği Yapılan Spor Faaliyetleri
NO Faaliyet
1
Özgürlük İlkokulu
Basketbol Antrenmanları
2
Spor Takımlarının Özel
Maçları
3
Üniversitelerarası Satranç
Turnuvası
Yeri ve Tarihi
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Spor Salonu,
Dönem içi
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Spor Salonu,
Mart, Nisan
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Spor Salonu,
Mart
4
Ankara ODTÜ Erkek Ragbi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Spor Salonu,
Takımı Kampı
Mart
5
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Spor Merkezi,
Gençlik ve Spor Bayramı
Mayıs
Etkinlikleri, Özyeğin
Üniversitesi’nin katılımı ile.
59
Spor Eğitimleri ve Seminerleri
NO Eğitim Adı
1
2
Eğitim Alan Kişi
/ Birim
Yeri ve Tarihi
Tırmanış Eğitimi, Karate
kuşak eğitimi,Öğrenci
Yüzme Eğitimi
Cankurtaran Eğitimi
ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu
KKM, Mayıs
ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu
Katılan Kişi
Sayısı
Topluluk üyeleri
152
ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampusu
Öğrencileri
16
Aktiviteler, Etkinlikler, Eğitimler ve Yarışmalar
Aktiviteler, Etkinlikler, Eğitimler
ve Yarışmalar
Öğrenci Personel
Sayısı
Sayısı
Tarih
Yer
Fitness ve Kondisyon Egzersizleri
program yazılımı
1314
36
Ocak-Aralık Spor Merkezi
Takım Antrenmanları
145
-
Ocak-Aralık Spor Merkezi
Satranç, Halı Saha, Masa Tenisi,
Streetball, Minigolf, Tenis,
Voleybol, Plaj Voleybolu, Squash
Turnuvaları
670
12
Mart, Nisan,
Spor Merkezi
Ekim, Aralık
Dans Dersleri
141
2
Dönemlik
Merkez Aynalı
Salon
Pilates, Yoga, Squash, Tenis
Dersleri
240
32
Dönemlik
Spor Merkezi
Bahar Şenliği Spor Aktiviteleri
342
-
Nisan-Mayıs Spor Merkezi
Sualtı Dalış Eğitimleri
32
-
Nisan-Mayıs
Nautilus Dalış
Okulu, Girne
19 Mayıs Etkinlikleri
500
12
Mayıs
Spor Merkezi
150
7
Mayıs
Dans Geceleri ve
Şölenleri
350
-
Eylül
Spor Merkezi
Dans Gecesi
250
12
Aralık
Vitamin Bar
Üniversitelerarası Spor
Müsabakaları
145
-
Nisan-Mayıs Çeşitli salonlar
Yaz Spor Okulları
24
-
HaziranTemmuz
Spor Merkezi
48
23
Personel
72
Misafir
Kasım
Atletizm Sahası,
Kalkanlı
14
-
Aralık
5
2
Aralık
Dans Şöleni ve Gösterilerine
Katılım (Dans Topluluğu)
Oryantasyon Programı Spor
Etkinlikleri
Anıt Zeytin Ağaçları Koşusu
4. Sahne Sanatları Şöleni (Dans
Topluluğu)
Atatürk Koşusu
60
Kültür Kongre
Merkezi
Güzelyurt
7.11.2. Kullanım İstatistikleri ve Ücretlendirme
2013 Yılı Spor Merkezi Genel Kullanım İstatistikleri
Öğrenci
Personel
5150
3670
7200
6400
7200
2100
502
420
4840
7400
6678
6220
56
60
76
64
69
45
48
52
64
57
60
54
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Personel
Yakını
50
56
40
46
46
20
24
19
33
58
54
51
Misafir
32
38
61
72
36
16
18
15
39
31
26
20
2013 Fitness Salonu Üye Sayısı
1 Ocak-15 Eylül 2013
Öğrenci
Personel ve
Yakını
15 Eylül-31 Aralık 2013
622 Kişi Dönemlik
816 Kişi Dönemlik
128 Kişi Aylık
138 Kişi Aylık
36 Kişi Dönemlik
40 Kişi Dönemlik
44 Kişi Aylık
17 Kişi Aylık
Misafir
2013 Yılı Spor Tesisleri Ücretlendirme (TL)
Fitness Salonu
Spor
Merkezi
Tenis Kortu
Halı Saha
Yüzme
Havuzu
1 saat
1 saat
Aylık Dönemlik
ışıklandırma ışıklandırma
Aylık
ücreti
ücreti
Öğrenci
18
40
Ücretsiz
4
26
15
Personel
38
85
Ücretsiz
4
50
30
Misafir
4 (12TL.
150
80
100
Ücret)
Not: Spor Merkezi tarafından, spor malzemeleri (top, raket vb.) öğrenci ve personele aktivite boyunca
ücretsiz sağlanmaktadır.
Üyelik
Tipi
61
7.12. Sosyal ve Kültürel Hizmetler ve Faaliyetler
7.12.1. Etkinlikler
2013 yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’nün yönetim
kadrosu, bir müdür ve üç memurdan oluşmakta ve 12 öğrenci asistanı birim çalışmalarına
destek vermektedir.
Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerdeki
başarılarının onları gelecekte daha farklı kılacağı düşüncesiyle birimimiz, öğrenci
topluluklarının kurulmasını ve toplulukların bu yöndeki etkinliklerini desteklemektedir. Bu
bağlamda müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren ve her geçen yıl artan öğrenci
topluluklarımızın sayısı 2013 yılı itibariyle 43’ye ulaşmıştır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen
etkinlikler aylara göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2013 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Aylara Göre Dağılımı
1
Bilimsel Toplantı
2
3
4
5
1
2
2
3
6
7
8
9
10
1
11
1
Panel
Söyleşi
1
Seminer
2
2
1
9
1
8
Sunum
Önemli Gün Org.
1
1
3
2
Film Gösterimi
2
7
5
3
4
11
3
4
39
2
14
1
2
7
2
2
7
9
Konser
2
1
2
11
Kokteyl
5
5
8
9
1
1
1
2
2
11
1
5
2
22
3
4
6
34
4
2
3
25
4
4
52
1
1
9
2
4
16
20
5
5
75
8
4
7
Geleneksel Etkinlik-Şenlikler
1
8
2
Yarışma
1
4
Gösteri
2
10
6
1
4
TOPLAM
2
2
Gezi
12
2
2
2
4
Stant
3
2
10
30
Atölye Çalışmaları
30
25
40
35
5
20
20
10
185
Toplantı
2
4
6
8
2
5
4
6
38
Etkinlik Takvimi ve Diğer Yayınlar
2
2
3
2
1
2
1
15
Sergi
1
1
2
Parti
1
Birlikte Olalım
1
1
2
2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
1
Teneffüs Projesi
TOPLAM
48
1
2
2
1
2
1
1
2
11
72 100 133
62
1
2
3
5
1
5
1
4
2
14
3
5
4
46
57
64
55
595
Seminer, Söyleşi ve Konferans için yurt dışından gelen konuşmacı sayısı: 126 Türkiye, 24
diğer ülkelerden; toplam 150.
Seminer, Söyleşi ve Konferans için KKTC’den gelen konuşmacı sayısı: 48
Kampus içinden konuşmacı sayısı: 44
7.12.2 Eğitimler
2013 Akademik yılı boyunca aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen topluluklara üye öğrencilere,
topluluk çalışmalarını geliştirmek amacıyla eğitmen öncülüğünde dersler verilmiştir.
Ücretsiz Eğitimler
No
1
2
3
4
Eğitim Adı
Türk Sanat Müziği Korosu
Eğitimi
Türk Halk Müziği Korosu
Eğitimi
Halk Oyunları Ekibi
Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Topluluk İsmi
Türk Sanat Müziği
Topluluğu
Türk Halk Müziği
Topluluğu
Türk Halk Müziği
Topluluğu
Güzel Sanatlar
Topluluğu
Katılımcı
Sayısı
30
25
25
100
Tarih Aralığı
Güz ve Bahar
Dönemi
Güz ve Bahar
Dönemi
Güz ve Bahar
Dönemi
Güz ve Bahar
Dönemi
Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’ne bağlı olan mekânlar (Kültür ve Kongre Merkezi, Güzel
Sanatlar Atölyesi, Fotoğrafçılık Stüdyosu, Müzik Stüdyosu) 2013 yılında da öğrenciler
tarafından yoğun olarak kullanılmıştır.
7.12.3. Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyoları
Öğrencilerin yaşadıkları toplumla aralarında bir bağ oluşturmalarına yardımcı olmak, Kampus
içi sosyal yaşamlarına çeşitlilik ve renk katmak, öğrencilerin aidiyet duygusunu geliştirmek,
kaynaşmalarını sağlamak, genelde öğrenci memnuniyetini artırıcı ve bunun yanı sıra eğitim
öğretime destek faaliyetlerinde bulunmak amacı ile 2008 yılında kurulan Radyo ODTÜ
Kuzey Kıbrıs Stüdyoları (Radyo ODTÜ KKS) 2013 yılında da Radyo Topluluğu tarafından
yoğun olarak kullanılmış ve aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir:





Bahar Şenliği, Oryantasyon Programı gibi genel etkinliklerde gün boyu faaliyet
düzenlenmesine devam edilmiştir.
Tiyatro Şenliği, Yemek Festivali, Korku Gecesi, Uluslararası Öğrenci Topluluğu Ülke
Geceleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2. Kalkanlı Anıt Zeytin
Ağaçları Koşusu gibi yıl boyu süregelen diğer topluluk faaliyetlerine verilen destek
sürdürülmüştür.
Radyo yayınlarının, Selvili Tepe’deki anten aracılığı ile bölgesel yayın statüsünde FM
103.1 üzerinden gerçekleştirilmesine devam edilmiştir.
18.00 – 24.00 saatleri arasında Radyo Topluluğu üyeleri tarafından canlı programlar
yapılmış ve 2’si haber 5’i eğlence ve kültür programı olmak üzere 7 ayrı prodüksiyon
geçen yıl olduğu gibi gerçekleştirilmiştir.
http://www.radyoodtukibris.net web adresi üzerinden de online yayın yapılmasına devam
edilmiştir.
63

Radyo Topluluğu öğrencileri, topluluk üyesi 40 öğrenciye radyoculuk alanında
gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile diksiyon, tonlama, artikülasyon ve uygulamalı
DJ’lik eğitimleri düzenlemiş ve kadrosunu güçlendirmiştir.
7.13. Kurumsal İletişim Hizmetleri
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 2013 yılındaki faaliyetlerini, bünyesinde bulunan 1 müdür, 7
memur ve 13 öğrenci asistanı ile sürdürmüştür. Misyonu, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun
yurt içi ve yurt dışı tanıtımını yapmak ve toplumla ilişkilerini geliştirmektir. Bu birimin 2013
yılı faaliyetleri, özet olarak, aşağıda verilmiştir:
7.13.1. TC ve KKTC’ deki Öğrenci Adaylarına Yönelik Doğrudan Tanıtım Çalışmaları
2013 yılında Türkiye ve KKTC’de aday öğrencilere yönelik çok çeşitli faaliyetler
düzenlenmiştir. Bu faaliyetlerdeki amacımız, Kampusumuzu aday öğrencilere ve ailelerine
tanıtmaktır. Ana söylemimiz ise ODTÜ Kampuslarında aynı eğitim ve öğretimin verildiğidir.
Bu kapsamda düzenlediğimiz aktiviteler aşağıdadır:












Lise ziyaretleri: 15 adet
Yurt içi fuar katılımları: 23 adet
Dershane ziyaretleri: 280 adet
Rehber Hoca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ziyareti: 32 kişi
Tercih dönemi billboard reklamları: 138 adet, raket 100 adet
Materyal gönderimi: 4300 adet
Bursa ve Kıbrıs’ta Rehber Hocalara yönelik “Y Kuşağı Eğitimi”: 2 adet
Samsun ve Mersin’de Rehber Hocalara yönelik “Öğrenci Koçluğu Eğitimi”: 2 adet
Adana’da Rehber Hocalara yönelik “Mutluluk ve Siber Zorbalık Eğitimi”: 1 adet
Kayseri'de Rehber Hocalara yönelik "Tanıtım Yemeği": 1 adet
Lise Soru Kampı: 7 adet, 320 katılımcı
KKTC liselerinde tanıtım standı ve mühendislik sunumları (Lefkoşa TMK-Magosa
TMK- Güzelyurt TMK-Kurtuluş Lisesi), 20 Temmuz Fen Lisesi fuar katılımı
7.13.2. TC ve KKTC’deki Aday Öğrencilere Yönelik Sanal Medya Aracılığı ile Tanıtım
Çalışmaları
2013 yılında değişik mecralarda, özellikle tercih döneminde reklamlar verilmiştir. Ayrıca okul
gezilerinden elde edilen aday öğrenci e-posta gruplarına Kampus’ta yapılan faaliyetleri haber
veren e-bültenler gönderilmiştir. Aynı şekilde bu e–bültenler rehber öğretmen e-posta
gruplarımız ile de paylaşılmıştır. Sanal medyada gerçekleştirilen aktiviteler:




Twitter paylaşımı sayısı: 196
Youtube paylaşımı sayısı: 50
Sanal reklamlar, (Facebook, Google display, tercihrobotu.net, abbasguclu.com.tr,
tercih.tv, donanimhaber.com, fdd.com)
Facebook paylaşımı sayıs: 264
64
7.13.3. Üçüncü Ülkelerdeki Öğrenci Adaylarına Yönelik Çalışmalar
2013 yılında 3. ülkelerde öğrenci adaylarına yönelik okul gezileri, seminerler, fuar katılımı,
okul temsilcilerine davetler ve buna benzer çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yapılan
faaliyetler listesi aşağıda yer almaktadır.







Fuar katılımları: 10 adet
Okul gezileri: 6 ülke, 115 adet
Seminerler: 3 ülke, 3 adet
Yurtdışı Temsilci ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ağırlama: 28 kişi
Materyal gönderimi: 133 adet
Rehber öğretmen ağırlama: 3 farklı ülkeden 19 kişi
Yurtdışı reklam
o Press: 3 adet
o Google: 1 ay
o Facebook: Pakistan, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Kazakistan, Ürdün,
Kenya, Lübnan’da 1 ay reklam.
7.13.4. Basınla İlişkiler
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, gerek KKTC gerekse KKTC dışındaki yazılı basında yer
almaktadır. Bununla ilgili gerekli haber yazımı, haber görselinin sağlanması, basına
ulaştırılması ve haber yayın takibi yapılması Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmiştir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Caretta
isimli iletişim ve danışmanlık firmasından, Türkiye basınında yer alınması konusunda
hizmet desteği almaya devam etmiştir. 2013 basın yansımaları aşağıda yer almaktadır.



Basında yer alan haberler:
o KKTC basını: 399 adet haber bülteni
o TC Basını: 161 adet haber bülteni ve 1 adet ilan
o İnternet haberleri: 107 adet
TV Programlarına katılım:
o TC basını: 3 adet
Kampusta TC basın ağırlama 4 ilden 26 basın mensubu ve organizasyon bazında 11
basın mensubu
7.13.5. Projelerin Tanıtımı
Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında başlattığı
yaşamsal üçlü (Çevre, Enerji ve Su kaynakları) teması içeren uluslararası 2 projeye ev
sahipliği yapmaktadır. 2013 yılında ikincisi düzenlenen yarışmanın tanıtım ve organizasyon
çalışmaları:




Türkiye’de 2000 liseye poster ve e-bülten gönderimi
Yurt dışına 4000 broşür 58 farklı ülke ve 500 üniversiteye e-bülten gönderimi
Türkiye yazılı basınında 25, sanal medyada 37 ve KKTC basınında 13 haber
19 farklı ülke, 250 başvuru
65
7.13.6.
Uluslararası Öğrenciler Ofisi
Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Uluslararası Öğrenciler Ofisi’nin amacı,
üçüncü ülkelerden yapılan başvuruları değerlendirmek ve üçüncü ülkelerden gelen
öğrencilerimizin sorunlarına çözüm bulmaktır. Öğrenci başvuruları ile ilgili sayısal veriler
aşağıda yer almaktadır:


Toplam başvuru sayısı: 1446
Kabul edilen başvuru sayısı: 304
o
o
o
o

Burssuz: 70 adet,
%25 Burslu: 110 adet
%50 Burslu: 103 adet,
%100 Burslu: 21 adet,
Kayıt olan öğrenci sayısı: 100 adet.
7.13.7. Mezunlarla İletişim
722 adet mezunumuzun üye olduğu bir liste oluşturulmuş ve bu liste aracılığı ile kendileriyle
düzenli aralıklarla irtibat sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren, 16
farklı ilde yer alan ODTÜ Mezunları Derneği ile sürekli iletişim sağlanmıştır.
2013 Mezun adaylarının, ODTÜ Günü’ne katılımları teşvik edilmiş ve mezuniyet töreni
organizasyonları düzenlenmiştir.










Mezunlarımıza yeni yılda takvim, hediye ve tebrik mektupları yollanmıştır.
İstanbul Mezunlar Derneği’nin yayımladığı Baraka ve Ankara Mezunlar Derneği’nin
yayımladığı Odtülüler Bülteni’nde düzenli olarak haberlerimiz yer almıştır.
Mezunlarımıza düzenli olarak özel günlerde tebrik mailleri gönderilmiş, değişik iş
olanaklarıyla ilgili olarak kendilerine bilgi verilmiştir.
Mayıs ayında mezunlar kampusa davet edilmiş ve “Hellim, Çakızdez ve Gabira” gunu
düzenlenmiştir.
Belirli aralıklarda mezunlarımıza yollanan e-postalarla mezun durum güncellemeleri
yapılmıştır.
Ankara Mezunlarla İletişim Ofisi’nin yayımlamış olduğu ODTÜ’lü Dergisi’nin her
sayısında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bültenlerine yer verilmiştir.
Mezunlarımızın ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgilenilmiştir.
Mezun dernekleriyle iletişim halinde kalınmış, derneklere takvim ve broşürlerimiz
yollanmıştır.
Mezun Dernekleri ile ortaklaşa rehber öğretmenlere yönelik “Öğrenci Koçluğu” ve
“Y Kuşağı” eğitimleri düzenlenmiştir.
Mezun adaylarının yıllık ODTÜ Günü ve mezuniyet törenlerine katılımları organize
edilmiştir. Kampusta ve kampus dışında gerçekleştirdikleri her türlü organizasyon ile
ilgili bilgi alınmıştır.
66
7.13.8. Yazılı Materyallerin Tasarım ve Baskı Çalışmaları
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nce basılıp dağıtılan bütün
yazılı materyallerin tashihi yapılmış, tasarım konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuş,
yönlendirmeler ve yorumlar neticesinde koordinasyon ile baskı aşaması takip edilmiştir.
7.13.9. Promosyon Malzemeleri
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nce, yıl boyunca yapılan
tanıtım faaliyetlerini destekleyen her türlü promosyon ürün ve malzemelerinin tasarımı takip
edilmiş, baskı için gerekli girişimlerde bulunulmuş ve yorumlar neticesinde koordinasyon ile
baskı aşaması takip edilmiştir.
7.13.10. Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin kuruluş amacı, ilköğretimden başlayarak toplumun her
katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi
özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak, toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek
ve üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini arttırmaktır.





2013 yılı içerisinde Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni 10 lise, 6 ortaokul, 8 ilkokul
ziyaret etmiştir.
4 farklı okulda “Bilim Şenliği” düzenlenmiş ve 2830 kişiye ulaşılmıştır.
2013 yılında Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni toplamda 2030 kişi ziyaret etmiştir.
Ziyaret eden okullar: Aydınköy İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa
İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Alayköy
İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Çanakkale Ortaokulu,
Esentepe Ortaokulu, Şht. Turgut Ortaokulu, Oğuz Veli Ortaokulu, TED Koleji, 20
Temmuz Fen Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimagosa
TMK, Lefkoşa Türk Lisesi, Yakın Doğu Koleji, Lefke Gazi Lisesi, Necat British
College, Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji.
2013 yılında Bilim Şenliği yapılan okullar; Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Oğuz
Veli Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi
67

Benzer belgeler