zoot zuit

Yorumlar

Transkript

zoot zuit
MADDE 3- ihaleye iqtirak etqek isteyenlerin gegici temi4rat
makbuzu veya mektubu
(Banka teyit yazrsr ile birlikte), ntifus trniviyeti
sureti, i?ametgah Qelg;esi, (T{izel kipilerde ise
siciline kayrth oldu$u oda veya meslpki teiekkrilde;'ytil
iginde allrnmrg sicil belgesi, teklifte
bulunacak kiqinin tasdikli yetki belgesi, imza sirkiileri)ortak
kaplrrn halinde ortak girigim
beyannamesi ile birlikte ihale
kadar istanbul. Defteqd.arhfrr Kat:l cagalo[luFatih/iSTANBUL,adresinde toplanacalg olan ihale
t<o_iryorru Baq,kanh[rna bagvurmalan
gerekmektedir. ihale saatinden rb*u y,apianbagvurular
kabul edilrhez.
MADDE 4- Taqrnmazrn mahal[inde 0410312015 tarihindQ yaprlan
tespitte; taqnmaz
iizerinde tek kath yapr tecavtiztiniin (7 m2)
ordusu anragrlmrgtrr.
r*tin.
MADDE 5- Tapu kaydrnrn beyanlar hanesinde gerh yoktur,
MADDE 6- Tagrnmaz 24.06,2006 tasdik tarihli, 1/1000
olgekli gigli
Qevresi uygulama imar Plamnda
Merk ez ye
H:9,50 m. irtifada blok nizam, kqnut alarunda kalmaktadrr.
MADDE 7'Hazineye ait tagrnmazmallarnsatrg ve devir
iglemleri, KDV dahil olmak
ttim vergi, resim ve hargtan mristesnadrr. Satrg tarfrini
takip eden t;ld; itibaren 5 yrl
rizere
srire ile emlak vergisine tabi tutulmayagaktr.
N{ADDE 8- 4706 sayrh Kanunun
gore talep edilmesi halinde Hazineye
.S. {{aesine
ait taqnmazlann sattg bedeli taksitle de odenebilir.
Taksitle <ideme halinde satrq bedelinin en
az doftte biri pegin, kalanr enfazlaiki yrlda
ve taksitlerle kanuni fu4i il,ebirlikte 6denir.
Taksitle tjdeme halinde borcun tamamr odenmeden
tapu{a fera! verilmeyecektir.
Ancak ferafrn verilebilmesi igin taksddp baplanan
borg u. kanutri faizle.,,ni karqrlayacak
tutarda ve stiresiz banka teminat mektubu
ahir veya zi.it.zoot tafih ve 472r saytltMedeni
Kanunun 893' maddesinin l. bendi geresince
,airg, yaprtan tapr4ma,
Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilirl
^ul izerine tapuda
MADDE 9- Taqrnmaz mahn sa{rgmm fuzuli gagil iizerinde
kalmasr durumunda
ecrimisil alacafr da eg zamanh olarak talep edile..li
n.
ecrirpisil bedeli iidenmeden
tapuda fera$
verilmeyecektir.
Bu qartname 9 Genel, 9 )zelgart olmak izere
toplam 18 maddederL ibarettir.
Bu qartnamedeki y azrh hususlan olduEu gibi kabul
ve taahhdt edr;rim.
Her gegit tebligat aqagrdaki adresime yaprlabilir.
nnUsrnnixix
ADI SOYADI
TEBLIGAT ADRESI
iytze rARiHi
ivrzesr

Benzer belgeler

Beykoz

Beykoz Gazetede yayunlamn 39 Seri Nolu Flarcrah Ka.nunu Genel Teblilinde: ihtilag duyulnast halinde o il genelinde farkh uyguiamalarm 6nii.ne geqilebilmesi amacryla Defteldarhklardan yol g6sterici mahiyet...

Detaylı

TN - Patnos

TN - Patnos L'z&{a lkoturu

Detaylı