2016-251 karar no komisyon raporu

Yorumlar

Transkript

2016-251 karar no komisyon raporu
'?-o16-25
t
4b
IMAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU
Lnar ve Baymdlrllk Komisyon― u2un 28.06 2016 tarihinde yapml,old襲 聾 tOplantlsm仏
Beledlye Mcclisinin 06.10.2015 tmih, 371 saylll karan ilc onaylanan 2550 nolu imar plalll
dCtti,ikltti」
n dtZenlenlnesi,dosyasl incclendi,yapllan giin,meler sonucunda;
Belcdi「 Meclisiin 06.10_2015● Hh,371 saン ■
1l karan ilc Ccdit Mahallcsi,35 paι ■ 159 ada,
106∞ lu parscldc bulunan Karakol Alalltl l● andh Sahanin lbadet Yc五 lciandh dana“ ni,■nLncd;
Lala Hiseyin Ptta Mahallcsi,50p亀 237 ada.8 mlu parseldc bulunan Park,0ン ■
m Alanlarl,
Dinlcnlne AlaJan lciandh Sahada 2.000■ 2b、 ハkl蜘 de K征」ol Alalll dtzenlcnlnesi;Borck9ilcr
Mahallesi,56p」 眈 363 ada―
諄
nCyLde Atta91aOdmlacak Alatl ttandll Sahada 2.000r虚
bヽハ鳳屯iinde Park,0ン un Ala」 arl,DinlcntncAlanlan laandll alan diizenlclmlcsine"nClik 2550 nolu
imarplanl dctti口 diti Eh五 yet Miidinlituhdcn gё ■,alinmasl kaydlyla onaylalmlstl.
II Enlnlyet Midiirligiinun o5.11.2015 面 h 91760 sayl■ y,71 sl, Dcnerdarllk Milli EΠ iak
1811.2015 tanh 12233 saylll ya21Si Ve ekleH,1910.2015 tarih 4627 kaylt nolu dilck9e
dm cdllmi,II SOz konusu yazllarda``… Hazmcyc dt i91,le五 Btta■ 1こ Ina cmniyct Gcnel ⅣIidi口 ⑩
tahsisli ta,mmazm bulmdttu alana Polis Mcrkez Aminigi hial.ct binasl yaplhnak ttrc proielCnn
hazlrlandlこ 1,… bununla bHiktc Kiitahya Beledycsincc 159 ad■ 106 parscl nolu taslnlnaza kar,11lk Lala
Hiscyin P∞ a Mahallcsi,237調 眈 8 parsel l101u...ta91nmazin 2.000m21ik klsmlmn imar planlnda
karakol alaru olarak aymld屯 1,yapllmasl planlanan Polis Merkez Amirltti ha.lCt binasllun bu klsma
uygulatmasl halindc arsalar arasinda z価 fark1111言 1 01ac41ndan yCni zemm cttt raporllna ihtiya9
duン ulac屯 1,¨ P。 lis Mcrkcz Aml■ lξ hiZInct binasl yaplml i9in hazinanan pttCle五 n bu tasinmaza
uygulalmasl slrasinda olu,abilccck ck mdiyctlcnn vc 2 000 m2'lik klsmin ifraz i,lemleri血
Bclcdiycnizcc karsllarmasl kaydlyla 159 ad■ 106 parsei n01u 2 888,50m2ル ё19]血 li tttmmazln
imar plamnda ibadct ycH olarak dセ enlenIIncsinin uygun olac電 l bild■ lmi,,… zemin cit raportlna
btth。 larak statik proiC ilC binke hesaplann re宙 ze edilmesi vc olu,abilecck ek mdiyctlcHn
BclediriZCC kar,1lallamayac屯 lmn bildi五 lmcsi nedeniyle bahsc konu imar plalll dttisiklittinc itiraz
ilc gcrckli hukuki siccin b谷 14atlLnasl, …soz konttu plan de」 §
iklttinin iptali..'' hususlan
2015t面
belirtilmiゞ L19.10・
h4627 kaylt n01u dilck9cde ise``¨ .eski cnlnlyet mm■ litt binasmin
ye五 ne calni yaplhnasl i9in karar alinlnl■ 1■ seldmizin bu“ limiF ambulans hizlnctlcriШ n daha rahat
vcnlcbilmesi i9in yapllacak canli五 n altina veya yaninn Acil l12 ambulans 91kl,ye五 yapllmasI価
uygun olac電 "hususlan belit団 ,ti■
Mid■ 10こ tin血
1・
Cemalettin Mahallesi muhtarlmn 03_06.2014 tarih,4114 kaylt nolu dilek9csinde``Cemalcttin,
Ccdi vc Lala Hiscyin Ptta MahallclcHnin orttk hiyacl olan C面 19in Mendcrcs Cttdcsinde bulunan
Emiyet Miidiirlittim■ l yC」 ,Calni(ibadet hane)ol征 よ imar plalu dcこ isikli」 五nyり 1lmasl...''talep
edilmi゛ 1■ 1l Mi■ J螂 Inin 23 07 2014 tarih,2087ま り■
1l yazlsinda Ccdit Mahallcsi,35 pa乱 ■ 159 ada.
106 parscldc rcsmi kurm alallinda lbadct Yeri Janl olarak imar plalll dcttisikliginin uyttn bulunduttu
Ibadctン ℃nnc dё nist油 饉lcn alana kar,11lk Enlniyct M]diliLi 19in Lala Hiscyin Ptta
Mahallesi,50 pana,237 ad■ 8 nolu parseldc 2 000 m2 bi】 ハ鳳蜘 dc Karakol Alanl ayTlh丼 1■ Daha
ёncc de E― けct Hiallct Binasl yapllmぉl amaclyla Beledi「 Meclisin■ 01.06 2012 tanh,244sり 111
karanyla imar planl dcgisikltti yapllarak Bolcck Mahallesi,17p」 に 4356 parseldc Resmi Tcsis Alalll
diizcnlclllnis, bu dtzenleme ilc Ccdit Mahallcsi, 35 pJbし
159 aこ 106 parscldc Emnサ ct
Midiirlitt'nm bO,altt'薔 12888m21ik alanン ℃
五ne 22.486m21ik alan tahsis edinustin il E面 yet
belirtilmi,ti■
Midibこ ■'nc
ait ycni hiztnct binaslmn yaplmlna sOz konusu ala適 a bttlallm§ tl■ Ayrlc亀 112 Acil yerl
kentimizin baska b61gclcnndc yapllmaktadl■ Bu nedenlcrleン ukanda bclirtilcn yazl vc dilck9cdc bahsi
gc9en tdcplcr uy_gё 式lmcmiメ i■
Belediye Meclisinin
06. 10.2015
dCtti,iklittinde Cedlt Mahallcsi,35
Nizatn, TAKS: 075, KAKS:
´
´
tarih, 371 sayrh karan ile onaylanan 2550 nolu imar plam
159aに 106 nolu
Serbest lejandh
lde diizcnlcncn lbadct Yerl,Scrbcst
yonclik ``ibadct YcH alaninda
yapllacak yapllann zemin ve bod― katlarlnda ucan tesisler yapllabili■ ''plan notu 01u,仙 嗣hasl;
Lala Htiseym Ptta Mahallesi,50p断 し 237 ad■ 8 11olu parsclde dセ enlcllen 2.000虚 biiytiklitthdeki
KarakolAlaru lttandll Sahalm iptal cdilerck sё z konusu alanda imarplttL dcこ i,iklittindcn ё
nccki Pat
Oyun Alanlam,Dinlelllme Alanlarlndan olu,an illlar plalllllm uyrallmasl;Parm」 6ren Mahallesi,
J23b05d3b pana,4409 ada,2■ olu parsclin dottunda illlar plalllnda bulunan Park alarunda 2.0001n2
bち 成鳳蜘 de Resmi K― Alam(Karakol Alallu),Serbest Nizam,TAKS:0.50,KAKS:2.00,Hmax:
16.50m。
katl lttandll alall dセ enlenmesi;azalan Park alalma karslllk daha ё
nce Borek9iler
Mahallesi,56p亀
363 adar‐ l giineyinde A酔 91andu■ lacak Alan ttandll sahada diizenlcnen yaklω lk
“
2.000m2btiytikl煙
山ldeki Park,Q卿 m Alanlarl,Dinlellllle Alanlarl lttand1l sahalm Park alallu olarak
diizenlelllmesine yё nelik nazlm ve uygulanla inlar plЯ nl detti,ikliЁ i uygun gё rtilmt,01up;3194 Saylll
illlar Kanunu・ mun 8b lmaddesi uyannca onaylanmasl hususunu,
Bilgile五 nize arz ede五 z.
Serda BAL YILDIZ
::
\
︲
レ7L降
︲︲SPI
本>刀>バOr

Benzer belgeler

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7-Zablta MiduJuЁ t 9 Boliim,79 Madde,19 Sayfa, MldtJ■ 言 u,lo madde,2 SttL 9-lnsan Kaynaklan ve Ettim Midiirli帥 ,2 Bdim,12 vadde,I SayL 10・ 県eVre Korluna ve Kontrol MudiirluE■ ,3 Bolim,21 Madde,14 S...

Detaylı

2016-69

2016-69 nolu parsclin gmey kcsLttde yakla・ 91k60 hcktar biiyiiklimdC ilavc bir dan belinendigi,soz konttu yaklω lk 60 hcktarllk alanda K■ 9■ k Santti Shsi Alanl olarak imar planl yaptl● lmasl 19in, idarcmi...

Detaylı

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

U LUBEY xıyır,ıareıı ııĞ ı - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü 2016-20|7 Eğitim-öğretim yllından itibaren, iıimiz Eskiü ilçesinde "Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin" açılması hakkındaki Bakanlığımız Mesleki ve Tekıik Eğitim Genel Müdürli,iğünün ilgi (a...

Detaylı

Müdürlüğümüzün 09/01/2015 tarih ve 263355 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüzün 09/01/2015 tarih ve 263355 sayılı yazısı. "Kompozisyon Yar19masI"diizenleyecck10ri Bakanll言 lmlZ ilgi emri ile bildirilmi§ olup;sё z konusu yarl,mava katlimtt isteycn ёttretmenler ba,vllrularinl dO言 製dan ilgili kuruma yapacaklardlr. Yarl,m...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 12‐ Eldlvcnlc■ nyセ cyilldc 9atlaklar,kabarclklar vcya lckclcr bululma nalldlr Yuzeyi punlフ Suz olmalldlr

Detaylı

Complete File ()

Complete File () yil sonra da (1938) College dc Francc'a iiyc oldu. Bu iki bilim kurumunda 35 yil sure ile dcrsler verdi vc scckin bilim adamlan ycti§tirdi. L. Robert, cpigrafi ara§tirmalanna cok geng ya§ta basjadi...

Detaylı

2014-416

2014-416 2otQ - t+tb IPIAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU Imar ve Baylndlrhk Kornisyonumuzun 28.11.2014 tanhinde yapllnl, olduЁ u toplantlslnda, ⅣIahallesi I,lkkara Mcvk五 , 123 ada, 513 nolu parscldc turiz...

Detaylı

2016-81

2016-81 alanlarmn(Park,cocuk bah9esi vs。 )kaldl■ lmasl;ancak bu alanlann hittp cttitti hi4・ ・ct ctki alanl i9inde e,dcEcr ycni bir alalun ayrllrnasl kaydlyla yapllmakta olduttundan, kaldinlan i,ikliこ i 9o9...

Detaylı