Powermite - murat group yapı

Yorumlar

Transkript

Powermite - murat group yapı
Teknik Bilgiler
Powermite®
Özellikler
Kapsüle Duyarlı Patlayıcı
3
Ürün Tanımı
POW ERMITE® birçok ye r alt ı, taş ocağ ı ve inşaat patlat ma
uygula maların da her t ürlü kayaç ya p ıları için önerilen kapsüle
duyarl ı,
yüksek
enerji li,
suya
dayan ıkl ı,
paketli
emüls iyon
patlayıc ıd ır. Anf o ve diğer bütün ye mle me ye d uyarl ı patla yıc ılar için
ideal bir ye mleme olmas ın ın yan ı s ıra P OW ERMITE® insan sağlığ ına
zara rl ı değildir.
Yoğunluk (g/cm )
1.10 – 1.12
Enerji (mJ/kg)
3.6
Gaz Hacmi (It/kg)
930
Patlama Sıcaklığı (°C)
2423
V.O.D. (m/s)
5300
Suya Direnci
Mükemmel
a
Çelik borudaki VOD değeridir.
Uygulama Önerileri








Kömü r ve metal made nciliğinde yapılan her türlü patlatma
operasyon unda .
Kömü r ve metal madenc iliği için dekapaj çalışmalarında.
Çimento ve kireç f abrikaları ha mmadde ocaklarında
Taş ocaklarınd a ki her tü rlü patlat ma ope rasyonl arında .
Oto yol inşaatı p ro jelerin de.
Baraj p ro jelerindeki her türlü haf riyat çalış mala rında .
Kanal patlatmala rında.
Özel pa tlatma operasyo nlarında.
Tehlikeli Sevkiyat Tanımı
U.N. No: 0241 Sınıfı 1.1D II
Patlayıcı Madde Tipi E
0519
SM-01-01-01-13
Lütfen arkadaki Ürün için Yasal Uyarı kısmına bakınız.
a
Teknik Bilgiler
Ateşleme
Kapsüle duyarl ı patl ayıc ıların a teşle mesinde elektrikli veya
elektriksiz (NONEL DET) kapsül kullanımı öne rilir. Ayrıca inf ilaklı
f itillerle de patlamaktad ırlar.
Kullanım
Ürün, yerel ve ulusal me vzuatlara ya da yetkili maka mlarca
sağlanan talimatlar/yö n ergelere uygun olarak taşın mal ıd ır. Sigara,
ateş, kıvılc ım ya da kaynak işleminden uzak tutunuz. Yan ıc ı
madd eler ve patlayıc ıla rla birlikte taşın ma mal ıd ır.
AMBALAJ
Kartuş Çapı (mm)
50
60
70
90
275-280
230-235
230-235
260-265
Kartuş Ağırlığı (g)
625
740
1000
2000
Kutudaki Kartuş Sayısı
32
27
20
10
Kutu Ağırlığı (kg)
20
20
20
20
Kartuş Uzunluğu (mm)
Kutu Boyutları (mm)
245x575x205
+/-%2 ağırlık toleransı
Depolama
Serin, kuru ve iyi ha valandır ılan bir yerde muh af aza ediniz. Ye rel
ve
ulusal
mevzuatla ra
ve
yetkili
makamlarca
sağlanan
talimatlar/ yöne rgelere u ygun bir şekilde saklayınız. Ta vsiye edilen
depolama s ıcaklığ ı: - 1 0C ile + 40C arası. Sigara, ateş, kıvılc ım
ya da kaynak işleminde n uzak tutunu z. Patla yıcı, yan ıc ı madde ve
tutuşma ka ynakları ile birlikte saklanmamal ıd ır. Güçlü darbelerd en
uzak tutunu z.
Emniyet Yönergeleri
Patlayıcıla r düzgü n bir şekilde depolanmad ığ ı, ele alınmad ığ ı ve
kullanılmad ığ ı takdirde insan veya çevreye zarar ve rebilir. Bütün
patlayıc ılar kanun ve yönetme liklere uygun ol arak depolan ır, ele
alın ır ve kullan ıl ır.
Eğer e mülsiyon patla yıcılar;
 yutulursa; kus mak iç in uğraşmayın, 1 veya 2 bardak su için.
 göze kaçarsa; gözle rinizi en az 15 dakika su ile yıkayın.
Rahatsızl ık de va m ede rse doktora dan ış ın.
 giysilere bulaşmışsa; di kkatlice çıkarın ve ye niden giymede n
önce temi zlen miş olduğundan e min olun.
Ürün için Yasal Uyarı TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA AMACA UYGUNLUK HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ VE/VEYA DİĞER GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, açık veya zımni olsun, Nitromak dnx A.Ş ve iştirakleri bu ürün, bununla ilgili güvenlik veya uygunluk, ya da elde edilecek sonuçlara ilişkin olarak herhangi bir garanti
vermemektedir. Bu ürünün kullanımından kaynaklanan, taşınır veya taşınmaz mallar ile kişilere gelecek bütün yaralanma (ölüm dahil), kayıp veya ziyan ile ilgili bütün risk, sorumluluk ve yükümlülükleri
kullanıcılar ve alıcılar üstlenirler. Nitromak dnx A.Ş ve iştirakleri özel, dolaylı veya arızi zararlardan ya da beklenilen kar kaybından hiçbir koşul altında sorumlu değildir.
NİTROMAK-DNX KİMYA SANAYİİ A.Ş.
Tepe Prime Eskişehir Devlet Yolu 9.Km No: 266 A Blok 17. Kat 06800 Ankara Türkiye
Phone +903122017700 Fax +903122017701-02 Web www.nitromak.com