İstatistik Kitabı 2014

Transkript

İstatistik Kitabı 2014
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Dış Ticaret
İthalat ve İhracat
İstatistikleri
2014
Başbakan Yardımcılığı
Ekonomi Turizm Kültür Ve Spor Bakanlığı
Ticaret Dairesi
İstatistik-Araştırma Şubesi
YAYIN BİLGİ İÇİN
ADRES
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI
TİCARET DAİRESİ
İSTATİSTİK ARAŞTIRMA ŞUBESİ
TEL: 0392- 228 33 41
FAX: 0392- 227 84 09
Mail Adres: [email protected]
: İ[email protected]
Web Sayfası: www.ticaret.gov.ct.tr
ÖNSÖZ
Dış Ticaret İstatistikleri; ülkelerin dünya dış ticaretindeki yerini, gelişmesini,
ithal ya da ihraç edilen malların nerelere ne kadar satıldığını, hangi piyasalarda ne tür
malların alıcı bulabildiğini, rekabete açık pazarları belirleme ve iç üretim, dış ticaret
ve gümrük politikalarının tespitine sağlıklı imkanlar hazırlanması açısından son
derece önem kazanmıştır.
2014 yılını kapsayan bu yayınımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yıl
içinde yapılan ithalatla, aynı yıl içinde dış ülkelere yapılan ihracatın mal cinsleri,
ülkeler, kıymetler ve miktarlar itibarıyle gerekli bilgileri derleyip sunmak
amaçlanmaktadır. Güney Kıbrıs’a yapılan ihracat değerleri yayının son bölümünde
ayrı olarak mal cinsleri ve kıymetler itibarıyle verilmiştir. Kitapta verilen kıymetler,
gerçekleşmiş ithalat ve ihracat değerlerini yansıtmaktadır. Kıymetler, ihracatımızda
FOB, ithalatımızda ise CIF fiyatlandırma esasına göre verilmiştir.
Kitabın tablolar bölümünde detaylı istatistiki bilgilerin özeti yer almaktadır.
Daha sonra mal gruplarına ve ülkelere göre ithalat ve ihracat değerleri daha geniş
olarak verilmektedir.
Günümüzde istatistiki bilgi olmadan doğru kararların alınması, ileriye yönelik
tahminlerin doğru yapılması mümkün değildir. İstatistiki bilginin gerçekten yararlı, yol
gösterici olması amacıyla, bu bilgilerin sağlıklı ve yeterli olması gerekliliği dikkate
alınarak kitapta verilen değerlerin doğruluğu için azami çaba sarfedilmiştir. Gerek
ticari dış ilişkilerimizde sağlanan gelişmeler, gerekse bu ilişkilerimizin yapısı ve bütün
içindeki yeri hakkında aydınlatıcı bilgi verilmesi bakımından bu kitabın kullanıcılara
yararlı olacağı inancındayız.
Ticaret Dairesi
İstatistik – Araştırma Şubesi
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Önsöz…………………………………………………………
İçindekiler……………………………………………………
Fasıl Kod Listesi……………………………………………
Grafikler………………………………………………………
Tablolar……………………………………………………….
Mal ve Ülkelere Göre İthalât………………………………. 1 - 190
Ülkelere Göre İthalât………………………………………...191 - 316
Mal ve Ülkelere Göre İhracat……………………………....317 - 329
Ülkelere Göre İhracat……………………………………….330 - 337
Güney Kıbrıs’a Yapılan İhracat...................................... 338
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ
KISIM VE BÖLÜM BAŞLIKLARI
GÖSTERGESİ
Bölüm
Pozisyon No.
TARİFENİN YORUMA İLİŞKİN KURALLARI
I.KISIM
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
Kısım Notları.
1
2
3
4
5
Canlı hayvanlar .................................................................
Etler ve yenilen sakatat......................................................
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakcalar ve suda yaşayan
diğer omurgasız hayvanlar..................................
Süt ürünleri; Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabii
bal, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
hayvansal menşeli yenilen ürünler.....................
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
hayvansal menşeli ürünler.................................................
0101-0106
0202-0210
031-0307
0401-0410
0501-0511
II. KISIM
BİTKİSEL ÜRÜNLER
Kısım notları
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Canlı hayvanlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve
benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları.......................
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular...........................
Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler;
Turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların
kabukları..............................................................................
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharatı...............................
Hububat...............................................................................
Değirmencilik ürünleri ; malt ; nişasta ; inülin ; buğday ;
glüteni .................................................................................
Yağlı tohum ve meyveler muhtelif tane, tohum ve meyveler;
sanayide ve tababette bitkiler; saman ve kaba
yem......................................................................................
Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar...........
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen ve yer almayan bitkisel ürünler........................
0601-0604
0701-0714
0801-0814
0901-0910
1001-1008
1101-1109
1201-1214
1301-1302
1401-1404
Bölüm
Pozisyon no
III.KIISIM
HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE
BUNLARIN
PARÇALANMA
ÜRÜNLERİ;
HAZIR
YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA
BİTKİSEL MUMLAR
Kısım notları
15
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların
parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal
veya bitkisel mumlar.............................................................
1501-1522
IV. KISIM
GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ
İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ
MADDELER
Kısım notları
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakcalar ve suda yaşayan
diğer omurgasız hayvanların müstehzarları.........................
Şeker ve şeker mamülleri ....................................................
Kakao ve kakao müstehzarları.............................................
Hububat, un, nişasta veya süt müstehzarları; pastacılık
ürünler...................................................................................
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstehzarlar.................................
Yenilen çeşitli gıda müstehzarları..........................................
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke............................................
Gıda sanaiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için
hazırlanmış kaba yemler.......................................................
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler...................
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2301-2309
2401-2403
V. KISIM
MİNERAL MADDELER
Kısım notları
25
26
Tuz; kükürt, toprak ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento.......
Metal cevherleri cüruf ve kül..................................................
2501-2530
2601-2621
27
Bölüm
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral
mumlar.................................................................................... 2701-2716
Pozisyon No
VI. KISIM
KİMYA SANAYİ VE BUNA BAĞLI SANAYİ ÜRÜNLERİ
Kısım notları
Anorganik kimyasal ürünler; kıymetli metallerin, radyoaktif
elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının
organik veya inorganik bileşikleri...........................................
Organik kimyasal ürünler.......................................................
Eczacılık ürünleri...................................................................
Gübreler.................................................................................
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan mülsalar; tanenler ve
türevleri; pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler, boyalar ve
vernikler; macunlar; mürekkepler..........................................
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet
müstehzarları.........................................................................
Sabunlar;
yüzey aktif organik maddeler,
yıkama
müstehzarları, yağlama mühtehzarları, suni mumlar,
müstehzar mumlar, temizleme veya bakım müstehzar, ışık
temini için kullanılan her türkü mumlar ve benzerleri, model
yapmaya mahsus her türlü patlar ”dişci mumları” ve alçı
esaslı dişçilik müstehzarları....................................................
Aluminoid maddeler ; değişikliğe uğratılmış nişasta esaslı
ürünler; tutkallar;enzimler........................................................
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamülleri; kibritler;
piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler....................................
Fotoğrafçılıkta ve sinemacılıkta kullanılan eşya......................
Muhtelif kimyasal ürünler.........................................................
2801-2851
2901-2942
3001-3006
3101-3105
3201-3215
3301-3307
3401-3407
3501-3507
3601-3606
3701-3707
3801-3823
VII KISIM
39
40
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ KAUÇUK VE MAMÜLLERİ
Kısım notları
Plastik ve mamülleri...............................................................
Kauçuk ve kauçuk mamülleri.................................................
3901-3926
4001-4017
VIIII. KISIM
41
42
DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU
MADDELERDEN MAMÜL EŞYA; SARACİYE EŞYASI;
EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL
ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALARI, HAYVAN
BAĞIRSAĞINDAN MAMÜL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ
GUDDESİ HARİÇ)
Ham deriler(kürkler hariç) ve köseleler.................................... 4101-4111
Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları; seyahat
eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan
4201-4106
43
Bölüm
bağırsağından mamül eşya ( ipek böceği guddesi
hariç)......................................................................................
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri.............
4301-4104
Pozisyon No
IX. KISIM
AĞAÇ VE AĞAÇTAN MAMÜL EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ;
MANTAR MAMÜL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA
ÖRÜLMEYE EL VERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN
MAMÜLLER; SEPETÇİ EŞYASI
44
Ağaç ve ağaçtan mamül eşya; odun kömürü.......................
45
46
mantar ve mantardan mamül eşya.......................................
4501-4504
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden
mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyası......................................
4601-4602
4401-4421
X. KISIM
ODUN HAMURU VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK
MADDELERiN HAMURLARI VE KAĞIT VEYA KARTON
DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALARI; KAĞIT, KARTON
VE MAMÜLLERİ
Kısım notları
47
48
49
Odun hamuru ve diğer lifli selülozik maddelerin hamurları;
kağıt ve karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları.......................
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan
eşya......................................................................................
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer
mamülleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar................
4701-4707
4801-4823
4901-4911
XI. KISIM
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN
MAMÜL EŞYA
Kısım notları
50
51
52
53
54
55
56
57
İpek.....................................................................................
Yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve
dokunmuş mensucat...........................................................
Pamuk.................................................................................
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt
ipliğinden dokunmuş mensucat..........................................
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler............................
Suni ve sentetik devamsız lifler..........................................
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim,
kordon, ip, halat ve bunlardan mamül eşya.........................
Halılar ve diğer dokumaya el verişli maddelerden yer
kaplamaları............................................................................
5001-5007
5101-5113
5201-5212
5301-5311
5401-5408
5501-5516
5601-5609
5701-5705
58
Bölüm
59
60
61
62
63
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokunmaya elverişli
mensucat; dantela; duvar halıları; şeritci ve kaytancı eşyası;
işlemeler................................................................................
5801-5811
Pozisyon No
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya......
Örme mensucat.....................................................................
Örme giyim eşyası ve aksesuarları.......................................
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları...............................
Dokumaya el verişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar;
kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya el verişli maddelerden
kullanılmış eşya; paçavralar..................................................
5901-5911
6001-6002
6101-6117
6201-6217
6301-6310
XII. KISIM
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ
ŞEMSİYELERİ,
BASTONLAR,
İSKEMLELER,
BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN
AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN
EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN EŞYA
64
65
66
67
Ayakkabılar, tozluklar ve benzeri eşya; bunların
aksamları...............................................................................
Başlıklar ve aksamı...............................................................
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, iskemle, bastonlar, kamçılar,
kırbaçlar ve bunların aksamı.................................................
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya;
yapma çiçekler ; insan saçından eşya...................................
6401-6406
6501-6507
6601-6603
6701-6704
XIII.KISIM
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ
MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMÜLERİ CAM VE
CAM EŞYASI
68
69
70
Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden
eşya......................................................................................
6801-6815
Seramik mamülleri................................................................
6901-6914
Cam ve cam eşya ...............................................................
7001-7020
XIV. KISIM
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI
KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ
METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN
MAMÜL EŞYA;TAKLİT MÜCEVHERAT;METAL PARALAR
71
Tabii ve kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,
kıymetli metaller,kıymetli metallerle kaplama metaller ve
bunlardan mamül eşya; taklit mücevherat; metal paralar........ 7101-7118
Bölüm
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
XV. KISIM
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
Kısım Notları
Pozisyon No
Demir ve çelik.........................................................................
Demir ve çelikten eşya ...........................................................
Bakır ve bakırdan eşya ...........................................................
Nikel ve nikelden eşya ............................................................
Aleminyum ve aleminyumdan eşya ........................................
(Armonize sistemde ileride kullanılmak üzere saklı
tutulmuştur)
Kurşun ve kurşundan eşya .....................................................
Çinko ve çinkodan eşya .........................................................
Kalay ve kalaydan eşya ..........................................................
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya .......................
Adi metallerden aletler ; bıçakçı eşyası ve sofra takımları ;
adi metallerden bunların aksam ve parçaları..........................
Adi metallerden çeşitli eşya.....................................................
7201-7229
7301-7326
7401-7419
7501-7508
7601-7616
7801-7806
7901-7907
8001-8007
8001-8113
8201-8215
8301-8311
XVI. KISIM
MAKİNELER VE MEKANİK CİHAZLAR, ELEKTRİK
MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI ;
SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR
VERMEYE
MAHSUS
CİHAZLAR,
TELEVİZYON
GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN
GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS
CİHAZLAR;
BUNLARIN
AKSAM,
PARÇA
VE
TEFERRUATI
Kısım notları.
84
85
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve
aletler; bunların aksam ve parçaları ...................................
8401-8485
Makineler ve cihazlar, elektrikli malzeme ve bunların aksam
ve parçaları; ses kayıt ve çoğaltma cihazları, televizyondaki
görüntü ve sesi kaydeden ve çoğaltan cihazlar, bunların
aksam , parça ve aksesuarları ............................................... 8501-8548
XVII. KISIM
NAKİL VASITALARI
Kısım notları
86
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve
bunların aksam ve parçaları;her türlü (elektromekanik olanlar
dahil) trafik sinyalizasyon cihazları ........................................ 8601-8609
87
88
Bölüm
90
91
92
Motorlu kara taşıtları, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları ve bunların aksam , parça ve aksesuarları................. 8701-8716
Hava taşıtları, uzay taşıtları, bunların aksam ve parçaları...... 8901-8908
XVIII. KISIM
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA,
ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ
VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLARI; SAATÇİ EŞYASI;
MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE
AKSESUARLARI
Kısım notları
Pozisyon No
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar
alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazları; bunların
aksam, parça ve aksesuarları................................................ 9001-9033
Saatler ve bunların aksam ve parçaları.................................
9101-9114
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarları............ 9201-9209
XIX. KISIM
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT BUNLARIN AKSAM, PARÇA
VE TEFERRUATI
Kısım notları
93
Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve teferruatı...
9301-9307
XX. KISIM
ÇEŞİTLİ MAMÜL EŞYA
Kısım notları
94
95
96
Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak,
takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka
yerinde bulunmayan veya yer almayan aydınlatma cihazları;
reklam lambaları; ışıklı tabellalar; ışıklı isim plakaları ve
benzerleri; prefabrik yapılar.................................................... 9401-9406
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam,
parça ve aksesuarları............................................................. 9501-9508
Çeşitli mamül eşya................................................................. 9601-9618
XXI KISIM
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE
ANTİKALAR
Kısım notları
97
98
99
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar.......................
9701-9706
(Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı
tutulmuştur)
(Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı
tutulmuştur)
Kıymet U.S $
2005
İhracat US.$
Ticaret Açığı US.$
2007
-1.700.000.000
2004
İthalat US.$
Yıllar
2009
-1.500.000.000
-1.300.000.000
-1.100.000.000
-900.000.000
-700.000.000
-500.000.000
-300.000.000
-100.000.000
100.000.000
300.000.000
500.000.000
700.000.000
900.000.000
1.100.000.000
1.300.000.000
1.500.000.000
1.700.000.000
Yıllara Göre İthalat ve İhracat Değerleri
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2006
2003
% Oranı
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2004
2005
2006
2007
2008
Yıllar
2009
2010
2011
2012
Yıllara Göre İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
2013
2014
AB
15%
Diğer Avrupa Ülkeleri
4%
İslam Ülkeleri
5%
Uzak Doğu Ülkeleri
8%
Diğerleri
2%
2014 YILI İTHALATININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
TC
66%
Serbest Liman ve Diğer
Ülkeler
5%
İslam Ülkeleri
30%
AB
6%
Diğer Avrupa Ülkeleri
1%
TC
58%
2014 YILI İHRACATININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
EKONOMİK TABLOLAR
Dış Ticaret Dengesi (Kıymet US.$)
2011
İthalat
2012
2013
2014
1.699.927.963
1.705.260.464
1.699.426.431
1.784.268.243
İhracat
119.896.086
116.267.128
120.681.239
133.985.090
Ticaret
1.580.031.877
1.588.993.336
1.578.745.192
1.650.283.153
Açığı
Türkiye ve 3.Ülkeler'den Gerçekleştirilen İthalat (Kıymet US.$)
2011
2012
2013
2014
İthalat
Türkiye'den
3.Ülkeler'den
1.165.712.304
1.235.434.338
1.155.334.547
1.185.695.340
534.215.659
469.826.126
544.091.884
598.572.903
Türkiye ve 3.Ülkeler'e Yapılan İhracat (Kıymet US.$)
2011
2012
2013
2014
Türkiye'ye
61.333.756
56.878.076
62.969.817
78.446.382
3.Ülkeler'e
58.562.330
59.389.052
57.711.422
55.538.708
İhracat
Toplam İthalatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (Kıymet U.S.$)
Yıllar
Türkiye
AB Ülkeleri
D.Avrupa
Ülkeleri
Uzak Doğu
Ülkeleri
İslam
Ülkeleri
Diğer
Ülkeler
Toplam
İthalat
2011 1.165.712.304
286.204.303
42.982.736
82.579.924
87.880.256
34.568.440 1.699.927.963
2012 1.235.434.339
247.801.196
28.245.460
81.041.260
81.485.346
31.252.863 1.705.260.464
2013 1.155.334.547
257.018.820
59.110.065
113.400.316
86.239.017
28.323.666 1.699.426.431
2014 1.185.695.340
270.241.575
72.493.794
137.593.091
82.212.590
36.031.853 1.784.268.243
Toplam İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (Kıymet U.S.$)
Yıllar
Türkiye
AB Ülkeleri
D.Avrupa
Ülkeleri
İslam
Ülkeleri
Diğer
Ülkeler
Toplam
2011
61.333.756
9.515.772
658.466
36.886.525 11.501.567
119.896.086
2012
56.878.076
8.678.585
526.830
39.821.897 10.361.740
116.267.128
2013
62.969.817
9.069.714
2.809.284
38.472.891
7.359.533
120.681.239
2014
78.446.382
8.238.546
835.323
40.650.094
5.814.745
133.985.090
Toplam İthalatın Önemli Mallar İtibarıyla Dağılımı ( Kıymet U.S.$ )
Mal Adı
2011
2012
2013
2014
1.Taşıt Araçları
100.290.457
107.170.485
106.844.350
111.499.803
2. Yakıt
190.017.965
192.702.470
182.670.783
177.421.179
3. Kumaşlar
5.438.999
5.942.618
7.601.896
8.648.148
4. Sigaralar
19.792.213
17.119.512
17.206.942
19.434.037
5. Elektrikli Ev Eşyaları
10.621.002
9.951.656
10.513.273
10.651.361
6. İlaçlar
30.447.919
32.251.121
33.344.313
31.476.119
7. Konfeksiyon
40.279.751
40.398.103
43.440.191
45.039.835
8. Elektrik Malzemeleri
21.237.367
16.209.467
16.315.208
14.054.154
7.895.701
5.986.421
6.127.786
6.050.898
10. Plastik Mamülleri
16.137.540
15.078.784
16.764.101
16.702.108
11. Oto Aksamları
21.182.494
18.983.920
19.895.504
19.458.859
12. İnşaat Demiri
34.758.721
29.702.345
32.004.102
35.678.741
13. Çimento
12.718.304
10.475.273
12.020.819
9.798.747
9.593.000
9.247.705
8.401.398
7.831.021
15. Boru ve Aks.
11.225.554
9.466.776
29.187.992
38.851.577
16. Mobilya ve Aks.
29.569.763
23.010.755
28.380.336
25.356.854
17. Hayvan Yemleri
28.554.864
30.212.372
33.384.975
39.780.269
18. Bilgi işl.Mak.ve Aks.
21.643.203
18.213.214
18.968.209
17.962.304
19. Klima Cihazı
8.863.908
8.199.607
10.659.236
10.261.282
20. Oto Lastikleri
9.315.612
10.653.994
11.658.059
10.615.069
21.Televizyon
8.907.102
7.600.322
9.991.424
9.921.058
22. Buzdolabı ve Freezer
4.916.489
4.741.078
7.384.950
6.707.888
23. Meşrubat+ Mey. Su.
16.159.621
16.735.085
17.726.544
16.104.413
24. Alkollü İçkiler
21.580.201
20.314.403
25.054.220
27.953.891
25. Bira
7.304.897
6.685.374
7.253.742
7.483.937
26. Şeker
6.920.175
5.870.884
4.550.476
4.451.649
27. Kimyevi Gübre
10.864.077
11.645.303
11.440.155
9.857.191
28. Kozmetik Ürünleri
11.864.391
11.667.310
13.441.090
12.853.039
29. Sanayi Makineleri
28.151.083
22.396.377
18.682.109
26.957.839
30. Kağıt Ürünleri
5.503.650
6.164.136
6.056.494
6.845.982
31. Galvanize Saç
5.292.100
5.490.620
1.352.565
5.768.165
32. Temizlik Müsthz.
13.711.144
12.154.392
13.294.591
13.330.168
33. Aleminyum Profil
13.764.595
10.880.544
11.897.829
12.666.795
7.299.403
7.122.071
8.234.101
7.436.121
9. Plastik Hammaddesi
14. Kereste ve Sunta
34. Fayans
Mal Adı
2011
2012
2013
2014
35. Ev Boyaları
6.827.492
6.755.607
7.192.505
6.733.496
36. Makine Yağları
6.043.226
6.184.643
6.271.139
6.993.993
23.643.394
25.927.134
22.927.872
22.521.278
38. Çimento Hammad.
4.995.511
4.382.902
6.154.838
6.358.737
39. Ayçiçek Yağı
8.769.491
8.236.428
7.163.848
7.874.263
40. Arpa
9.754.086
6.987.910
23.307.865
56.823.882
41. Buğday
10.750.626
11.422.010
9.875.758
11.472.316
42. Mısır
14.996.377
18.718.969
18.039.764
20.179.706
43. Bisküvi
7.968.387
7.574.523
8.302.400
8.843.473
44. Çay
4.886.279
4.161.075
4.375.748
4.654.591
19.057.792
18.964.250
20.887.808
20.356.682
Mal Ara Toplamı
909.515.926
879.759.948
936.249.308
990.622.919
46. Diğerleri
790.412.037
825.500.516
763.177.123
793.645.324
1.699.927.963 1.705.260.464
1.699.426.431
1.784.268.243
37. LPG Gazı
45. Süt Ürünleri
Toplam İthalat
Toplam İhracat’ın Önemli Mallar İtibarıyla Dağılımı ( Kıymet U.S.$ )
Mal Adı
2011
2012
2013
2014
3.724.569
3.234.043
3.590.022
3.409.529
2. Narenciye
31.422.038
26.291.067
23.944.775
15.337.865
3. Süt Ürünleri
26.915.239
29.723.244
40.895.163
49.695.473
2.906.639
4.438.135
4.334.761
6.795.409
14.303.827
9.599.719
6.858.919
9.056.653
6.Patates
3.238.776
1.983.851
1.266.030
5.154.262
7. Deriler
1.022.688
1.173.687
1.092.319
1.364.382
10.404.480
10.564.444
13.320.769
12.822.572
9. Alçı Taşı
2.803.425
2.993.207
2.965.467
3.505.422
10. Piliç Eti
5.019.970
5.961.989
6.306.817
6.181.610
101.761.651
95.963.386
104.575.042
113.323.177
13.375.029
15.399.968
11.913.677
17.284.638
4.759.406
4.903.774
4.192.520
3.377.275
119.896.086
116.267.128
120.681.239
133.985.090
1. Konfeksiyon
4. Narenciye Kons.
5. Hurdalar
8. Rakı
Mal Ara Toplamı
11.Diğerleri
12.Güney Kıbrıs'a
Yapılan İhracat
Toplam İhracat
İTHALATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ÜLKELER
2013
OECD Ülkeleri
AB ÜLKELERİ
TL.
2014
U.S.$.
TL.
U.S.$.
Avusturya
18.576.281
9.633.001
16.829.073
7.702.448
Almanya
134.114.649
70.376.881
159.238.853
72.785.368
11.087.158
5.780.407
10.377.848
4.734.275
6.074
2.981
57.959
26.299
3.391.792
1.780.514
9.022.933
4.016.123
13.972.826
7.335.146
17.490.108
8.003.550
4.221.275
2.310.605
2.998.528
1.379.463
Hollanda
30.271.950
15.860.849
35.756.265
16.294.794
İngiltere
143.062.649
74.682.142
159.674.394
72.721.641
İrlanda
3.973.128
2.012.931
7.223.651
3.329.331
İspanya
24.722.050
13.047.504
25.765.287
11.759.655
İsveç
5.336.610
2.786.937
4.665.392
2.145.428
İtalya
40.326.554
21.163.580
46.974.892
21.460.554
573.264
303.286
814.294
373.674
2.202.553
1.156.907
2.654.762
1.212.204
Letonya
11.586
6.312
130.884
62.611
Litvanya
860.369
441.649
999.192
457.406
2.636.373
1.390.233
2.644.470
1.232.394
145.102
75.377
887.487
421.625
8.832.637
4.644.222
7.392.159
3.370.414
17.534.045
8.991.241
44.000.959
19.859.577
Çek Cumhuriyeti
5.772.106
3.027.637
6.578.843
3.005.818
Slovakya
2.650.908
1.384.658
1917302
888.771
Slovenya
4.346.208
2.278.794
2.402.567
1.117.830
Yunanistan
2.235.569
1.172.412
6.799.010
3.034.650
142.234
71.807
24.326
11.596
10.292.068
5.300.807
19.230.175
8.834.076
491.298.018
257.018.820
592.551.613
270.241.575
Belçika
Estonya
Danimarka
Fransa
Finlandiya
Portekiz
Güney Kıbrıs
Macaristan
Malta
Polonya
Romanya
Lüksemburg
Bulgaristan
TOPLAM
Diğer OECD
Ülkeleri
2013
TL.
2014
U.S.$.
TL.
U.S.$.
A.B.D.
21.807.804
11.454.403
39.098.318
17.869.414
Japonya
35.356.438
18.516.301
50.544.200
22.993.813
719.666
383.153
1.566.831
728.581
13.418.932
6.733.057
7.007.670
3.192.009
55.035
28.122
57.635
25.737
244.027
135.060
197.439
92.263
G.Kore
7.704.360
4.023.083
8.315.783
3.799.604
K.Kore
22.844
12.039
0
0
Yeni Zellanda
607.348
318.191
662.932
297.156
Meksika
998.073
516.520
1.041.574
474.922
Norveç
877.225
462.530
1.993.572
907.021
Şili
223.093
114.936
513.237
234.947
82.034.845
42.697.395
110.999.191
50.615.467
6.584
3.319
554.095
254.198
77.770
41.362
70.899
32.584
Rusya
74.753.456
38.887.702
100.160.765
46.419.986
Ukranya
15.880.294
8.425.280
35.129.251
16.027.055
Moldovya
8.564.082
4.470.405
9.415.478
4.282.123
Gürcistan
1.225
631
557.520
249.279
21.717
12.378
2.935
1.287
Makedonya
139.787
72.686
211.266
97.909
Kazakistan
0
0
2.329.624
1.026.346
Kırgızistan
1.376
715
8.903
3.997
99.446.291
51.914.478
148.440.736
68.394.764
Kanada
İsviçre
İskoçya
Avustralya
TOPLAM
Diğer Avrupa
Ülkeleri
Sırbistan
Hırvatistan
Bosna Hersek
TOPLAM
İslam Ülkeleri
2013
2014
Ortadoğu Ülkeleri
TL.
S.Arabistan
3.061.162
1.589.117
5.250.676
2.402.443
İran
2.914.240
1.539.485
4.105.503
1.883.919
19.158.980
9.900.291
26.565.297
12.097.767
Kuveyt
393.881
196.676
357.020
160.421
Katar
161.714
81.418
0
0
2.579
1.392
0
0
9.042.653
4.881.799
371.279
173.712
2.973
1.639
15.000
6.806
121.899.231
63.884.620
132.244.040
60.485.441
1.869.024
973.705
1.677.254
756.981
2.942
1.602
5.498
2.458
28.593
14.640
83.550
39.259
158.537.972
83.066.384
170.675.117
78.009.207
2.572.494
1.353.053
3.777.990
1.745.634
0
0
15.956
7.669
501.357
262.393
968.189
436.614
1.582.930
835.945
1.821.548
827.651
Fas
521.067
274.613
725.837
334.057
Senegal
289.259
150.353
421.599
192.275
Cezayir
519.877
271.365
0
0
Libya
0
0
7.884
3.707
Mozambik
0
0
5.980
2.659
47.980
24.911
74.850
32.230
6.034.964
3.172.633
7.819.833
3.582.496
B.Arap Emir.
Sarjah
Lübnan
Suriye
İsrail
Pakistan
Umman
Ürdün
TOPLAM
U.S.$.
TL.
U.S.$.
Kuzey Afrika
Ülkeleri
Mısır
Etiyopya
Kenya
Güney Afrika
Tunus
TOPLAM
Güneydoğu Asya
Ülkeleri
2013
TL.
Çin
2014
U.S.$.
TL.
U.S.$.
137.750.972
71.617.352
184.308.491
84.333.417
Singapur
1.293.510
683.035
3.449.275
1.574.942
Hong-Kong
9.889.678
5.136.084
17.019.853
7.715.246
Taiwan
3.945.401
2.068.361
6.185.997
2.848.590
Malezya
1.395.455
739.183
2.041.516
938.405
Tayland
5.757.734
3.022.923
8.144.374
3.708.687
Sirilanka
2.142.483
1.116.060
3.110.811
1.423.162
Vietnam
2.184.943
1.115.062
3.077.752
1.403.622
Endonezya
1.690.617
876.025
1.400.111
645.674
Hindistan
8.330.568
4.399.152
13.143.006
6.023.870
13.588
6.598
260.253
118.977
134.114
69.058
146.528
65.082
174.529.063
90.848.893
242.287.967
110.799.674
Arjantin
7.595.907
3.780.565
15.260.652
6.905.577
Brezilya
8.972.977
4.808.043
8.026.570
3.656.705
Ekvator
4.150.860
2.176.151
2.894.389
1.318.763
Küba
143.193
73.494
382.896
171.271
Peru
41.880
23.049
122.114
55.411
511.618
264.275
1.336.073
620.889
1.796
881
11.940
5.333
54.752
0
17.648
7.868
Venezuela
106.110
0
1.003
447
Kostarika
61.458
31.411
283.798
128.978
7.665
4.059
66.213
29.226
21.593.464
11.216.680
28.403.296
12.900.468
2.205.429.081
1.155.334.547
2.596.973.307
1.185.695.340
S.Liman
7.926.351
4.156.601
8.713.137
4.029.252
TOPLAM
3.246.830.049
1.699.426.431
3.906.864.197
1.784.268.243
Filipinler
Bangladeş
TOPLAM
Diğer Ülkeler
Nijerya
Fildişi Sahilleri
Kolombiya
Domink Cumhuriyeti
TOPLAM
Türkiye
İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ÜLKELER
OECD ÜLKELERİ
AB ÜLKELERİ
Almanya
2013
TL.
2014
U.S.$.
TL.
U.S.$.
359.598
195.330
691.935
320.033
Avusturya
0
0
44.925
19.383
Danimarka
0
0
178.194
78.879
İsveç
18.689
9.405
56.030
26.070
İtalya
0
0
22.634
10.184
489.533
273.570
385.350
176.564
Yunanistan
15.631
7.751
31.444
14.061
Hollanda
43.268
22.503
0
0
İngiltere
8.176.264
4.255.960
8.497.084
3.889.662
Güney Kıbrıs
7.975.314
4.192.520
7.384.325
3.377.275
Belçika
134.605
71.729
187.965
88.675
Fransa
72.073
37.398
511.376
237.760
İspanya
6.448
3.548
0
0
17.291.423
9.069.714
17.991.262
8.238.546
A.B.D.
141.112
70.128
42.775
20.500
İsviçre
145.892
75.800
189.137
81.580
15.325
8.589
26.938
12.421
0
0
37.192
17.454
Avustralya
140.718
69.000
156.188
69.000
TOPLAM
443.047
223.517
452.230
200.955
56.496
31.653
31.684
14.700
Rusya
2.733.067
1.524.828
639.615
300.698
Ukranya
1.540.330
872.298
129.439
59.254
0
0
81.509
38.173
Gürcistan
549.389
304.705
49.472
22.137
Moldovya
0
0
28.130
12.898
TOPLAM
4.879.282
2.733.484
959.849
447.860
Romanya
TOPLAM
Diğer OECD Ülkeleri
Japonya
Kanada
Diğer Avrupa
Ülkeleri
Azerbeycan
Kırgızistan
İslam Ülkeleri
Ortadoğu Ülkeleri
2013
2014
TL
U.S.$.
TL.
4.640.454
2.455.700
8.374.712
3.814.054
Kuveyt
26.780.692
14.331.447
24.016.136
11.068.247
Irak
28.359.443
15.259.429
33.192.653
15.194.989
Lübnan
3.289.960
1.701.437
5.281.430
2.405.033
Birleşik Arap Emirliği
3.619.445
1.893.704
7.623.567
3.497.296
79.015
41.690
200.204
91.820
Bahreyn
0
0
341.738
160.649
Pakistan
27.827
15.464
0
0
1.348.106
714.509
2.264.443
1.056.776
263.722
141.262
1.071.031
478.549
0
0
485.467
226.816
İran
224.007
119.047
36.915
17.644
Suriye
494.385
260.232
856.229
396.171
Ürdün
1.665.970
833.700
2.507.956
1.160.120
Sarjah
284.889
141.750
325.009
145.600
Gana
247.034
133.251
28.974
12.965
Libya
830.197
430.269
2.000.932
923.365
72.155.146
38.472.891
88.607.396
40.650.094
Hong Kong
347.156
184.410
951.741
437.950
Afganistan
14.304
8.023
0
0
Moğolistan
74.173
40.887
37.424
17.090
962.056
536.078
655.315
305.884
Singapur
43.152
24.275
0
0
Tacikistan
35.720
20.400
0
0
1.476.561
814.073
1.644.480
760.924
12.067.662
6.397.743
11.469.155
5.240.329
Türkiye
118.496.697
62.969.817
170.739.751
78.446.382
GENEL TOPLAM
226.809.818
120.681.239
291.864.123
133.985.090
S.Arabistan
Mısır
Katar
Güney Afrika
İsrail
TOPLAM
U.S.$.
Güneydoğu Asya
Ülkeleri
Türkmenistan
TOPLAM
Serbest Liman
MAL VE ÜLKELERE GÖRE İTHALAT
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
0101.20.10.20 ATLAR
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
$TUTARI
4.500,00
13.034,97
17.534,97
2.009,91
6.038,81
8.048,72
0105.11.11.00 DAMIZLIK KÜMES HAYVANLARI(CİVCİVLER)
TÜRKİYE
1.932.681,83
Mal ara toplam ( AD ) =
1.932.681,83
894.526,20
894.526,20
MİKTAR
3
7
10
0106.00.10.10 DAMIZLIK DİĞER HAYVANLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
72.513,41
72.513,41
33.136,05
33.136,05
0106.00.10.90 DİĞER CANLI HAYVANLAR
GÜNEY AFRİKA
KENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
5.320,00
6.900,00
4.027,86
26.541,35
42.789,21
2.294,68
3.232,41
1.840,55
12.185,48
19.553,14
0201.20.90.00 SIĞIR ETİ(KEMİKLİ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.650,00
1.650,00
768,44
768,44
30
30
0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
289.843,43
289.843,43
131.046,50
131.046,50
48.250
48.250
0210.12.19.00 DOMUZ ETİ
ALMANYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8.986,83
61.413,05
17.924,96
139.849,96
13.197,66
2.789,14
440.921,32
11.350,55
696.433,47
3.992,54
24.005,40
8.317,03
63.850,29
5.891,02
1.253,09
200.014,67
4.971,76
312.295,85
561
3.196
1.140
8.401
800
174
38.842
998
54.112
0210.19.90.00 DİĞER ETLER
DANİMARKA
HOLLANDA
MACARİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
46.286,46
49.584,91
83.933,45
50.549,18
230.354,00
20.817,97
22.695,72
37.982,37
23.894,18
105.390,25
60.837,63
24.714,89
28.340,25
10.994,58
0301.10.10.00 SÜS BALIKLARI (TATLISU)
SİNGAPUR
TAYLAND
1
MAL (GTİP) ADI
TAİWAN
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
9.565,14
1.730,00
24.402,08
121.249,74
$TUTARI
4.413,79
815,23
10.970,07
55.533,94
0301.99.90.00 BALIKLAR (CANLI)
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
516.514,05
73.772,60
590.286,65
238.609,33
34.073,53
272.682,86
0302.19.00.00 BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
GÜNEY KORE
4.122,81
LİBYA
5.282,96
NORVEÇ
401.777,84
SENEGAL
421.598,99
TÜRKİYE
9.637.411,52
VİETNAM
44.713,00
İNGİLTERE
114.466,00
Mal ara toplam ( KG ) =
10.629.373,12
1.906,32
2.539,39
182.280,23
192.274,66
4.396.977,99
20.546,36
50.481,14
4.847.006,13
0304.10.10.10 DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BELÇİKA
478.612,00
DANİMARKA
159.076,43
HOLLANDA
89.290,93
KANADA
864,46
TAİWAN
92.534,42
TÜRKİYE
500.528,74
VİETNAM
205.861,38
ÇİN
176.640,94
İNGİLTERE
59.933,36
Mal ara toplam ( KG ) =
1.763.342,66
225.716,75
72.678,71
40.807,13
415,52
41.942,89
220.267,62
90.009,78
82.299,83
26.478,21
800.616,48
0304.10.19.00 BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
ALMANYA
43.562,03
ARJANTİN
127.046,12
BELÇİKA
57.622,88
DANİMARKA
219.050,55
ENDONEZYA
90.769,45
HOLLANDA
659.997,26
NORVEÇ
1.008.419,22
POLONYA
481.153,65
TAİWAN
56.751,40
TÜRKİYE
2.091.376,69
VİETNAM
184.948,43
İNGİLTERE
394.902,07
İRLANDA
154.544,81
Mal ara toplam ( KG ) =
5.570.144,56
19.444,73
59.006,13
25.561,70
98.526,01
42.606,76
298.442,64
459.215,80
221.599,92
25.723,59
939.249,34
83.978,63
180.274,22
68.084,41
2.521.713,96
2.978
18.004
6.078
21.450
9.735
92.601
73.750
62.190
6.500
247.264
32.341
44.781
15.709
633.381
18.226,21
47.137,77
8.300
9.692
MAL KODU
0306.23.00.00 KARİDESLER
DANİMARKA
NORVEÇ
40.994,40
107.808,80
2
MİKTAR
50
600
20.414
28.140
1.018.741
11.000
14.000
1.092.945
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
210.277,86
359.081,06
$TUTARI
99.564,03
164.928,01
MİKTAR
30.236
48.228
0401.10.10.00 SÜT (SIVI )
ALMANYA
AVUSTURYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
20.905,82
40.699,98
2.593.414,16
2.655.019,96
9.855,19
19.102,59
1.185.247,95
1.214.205,73
13.321
11.111
1.346.492
1.370.924
0402.10.11.00 KREMA
BELÇİKA
DANİMARKA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
32.539,53
84.209,72
8.860,63
1.414.973,58
30.862,34
52,95
1.571.498,75
15.343,05
39.455,42
4.193,19
647.107,75
14.307,43
23,86
720.430,73
3.811
23.000
2.159
279.332
8.450
17
316.769
378.545,14
378.545,14
175.735,90
175.735,90
41.000
41.000
0402.21.19.00 TOZ SÜT (HAYVANCILIKTA KULLANILAN)
ALMANYA
1.806,01
İNGİLTERE
290,17
Mal ara toplam ( KG ) =
2.096,18
846,26
131,66
977,92
MAL KODU
0402.21.11.00 TOZ SÜT (SANAYİDE KULLANILAN)
HOLLANDA
Mal ara toplam ( KG ) =
0402.29.11.00 TOZ SÜT (ÇOCUK MAMASI)
MACARİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
11.776,83
1.518.205,46
1.529.982,29
5.420,61
698.795,40
704.216,01
708
66.148
66.856
0402.99.99.00 KUTU SÜTÜ
HOLLANDA
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
485.950,49
1.848,22
487.798,71
217.781,30
816,35
218.597,66
84.258
110
84.368
0403.10.00.00 YOĞURT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
72.702,95
72.702,95
33.038,76
33.038,76
26.601
26.601
0403.10.39.00 MEYVELİ YOĞURT
HOLLANDA
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
5.876,01
1.446.326,01
42.569,31
1.494.771,33
2.622,86
664.458,35
19.169,33
686.250,56
1.988
323.407
5.540
330.935
0403.90.00.00 KEFİR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
93.669,89
93.669,89
42.789,69
42.789,69
20.486
20.486
3
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
0404.10.38.00 YOĞURT HAMMADESİ
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
304.270,13
3.533,12
307.803,25
137.637,76
1.556,50
139.194,27
14.565
210
14.775
0405.10.11.00 TEREYAĞI
ALMANYA
DANİMARKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
YENİ ZELLANDA
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
21.121,93
143.714,21
4.670,66
1.976.082,62
170.321,81
646.843,54
2.962.754,77
9.445,45
65.943,74
2.084,83
902.966,79
76.291,96
292.489,50
1.349.222,29
2.640
18.515
320
214.655
19.200
41.006
296.336
0406.10.00.00 PEYNİR VE LOR
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
446.061,78
905.604,38
1.039,05
282.567,30
109.992,58
4.399.646,07
14.629.947,93
1.034.467,39
333.610,50
22.142.936,98
205.460,24
409.468,39
463,79
131.019,10
50.374,64
2.002.482,22
6.696.509,25
469.514,26
153.199,11
10.118.491,06
34.401
63.591
69
24.746
9.094
371.910
1.613.823
73.068
12.192
2.202.894
0407.00.00.00 YUMURTA (DAMIZLIK)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
82.416,94
82.416,94
37.029,58
37.029,58
66.940
66.940
0407.10.00.00 YUMURTA (SOFRALIK)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
37.005,14
37.005,14
16.985,31
16.985,31
76.520
76.520
0409.00.00.00 TABİİ BAL
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
567.442,96
567.442,96
257.483,66
257.483,66
102.867
102.867
KANADA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
113.569,43
75.366,39
26.527,58
215.463,40
53.071,90
35.066,45
12.657,49
100.795,85
0601.10.90.00 ÇİÇEK SOĞANLARI
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
45.333,40
17.920,58
15.845,99
79.099,97
20.343,11
8.015,85
7.156,83
35.515,80
0511.10.10.00 HAYVAN SPERMLERİ (DONMUŞ)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0602.10.90.00 CANLI BİTKİLER (ÇELİK VE DALDIRMALAR)
4
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
615.605,90
711.623,29
144.473,41
60.283,25
180.978,57
1.712.964,42
$TUTARI
278.149,93
321.201,03
66.204,62
28.415,39
80.831,33
774.802,31
38.909,93
1.181.828,07
576.961,72
116.613,38
1.914.313,10
18.291,61
538.012,25
265.489,56
53.659,08
875.452,52
8.675,00
3.895,56
12.570,56
3.963,48
1.820,15
5.783,64
160.646,84
8.294,71
56.173,81
5.720,75
931.243,32
61.901,99
1.223.981,42
73.463,83
3.626,73
25.239,84
2.606,61
425.423,90
27.788,64
558.149,58
0603.10.00.00 KESME ÇİÇEKLER (BUKET İÇİN)
HOLLANDA
HİNDİSTAN
KENYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
206.558,05
15.024,19
960.957,74
525.422,05
1.707.962,03
95.088,79
6.765,87
433.235,51
241.463,05
776.553,23
0700.00.00.00 DİĞER SEBZELER
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
89.012,34
856.343,09
3.916,96
11.496,09
47.557,73
1.008.326,21
40.309,62
387.950,81
1.831,68
5.180,98
21.945,33
457.218,45
21.446
333.404
1.340
870
5.284
362.344
0701.10.00.00 PATATES(TOHUMLUK)
GÜNEY KIBRIS
HOLLANDA
Mal ara toplam ( KG ) =
19.469,77
889.586,66
909.056,43
8.922,01
397.731,67
406.653,68
23.000
500.000
523.000
1.307.753,09
124.557,22
598.151,45
56.653,52
565.679
40.509
0602.90.00.59 BİTKİLER (CANLI EV BİTKİSİ)
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
0602.90.10.00 MANTAR MİSELİ
MACARİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
714
342
1.056
0602.90.30.00 SEBZE FİDELERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( AD ) =
0701.10.12.00 PATATES (DONDURULMUŞ)
BELÇİKA
DANİMARKA
5
MAL (GTİP) ADI
FRANSA
HOLLANDA
KANADA
NİJERYA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
263.173,53
1.038.382,78
63.787,80
161,99
226.557,95
1.680.896,33
240.092,67
4.945.363,36
$TUTARI
119.084,78
475.918,40
30.378,03
76,83
105.209,69
767.091,94
105.851,36
2.258.416,03
MİKTAR
91.691
398.318
24.727
87
91.276
589.362
79.003
1.880.652
0702.00.00.00 DOMATES
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
5.255,84
1.341.625,45
1.346.881,29
2.317,90
600.420,33
602.738,23
1.520
607.885
609.405
0703.10.19.00 SOĞAN (KURU)
SIRBİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
22.933,00
2.460.329,74
2.483.262,74
10.116,00
1.102.507,63
1.112.623,64
28.400
3.716.166
3.744.566
0703.20.00.12 SARMISAK KURU
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
110.229,57
53.477,27
33.422,04
197.128,88
49.593,14
23.920,57
14.989,14
88.502,87
29.229
11.672
7.760
48.661
0704.10.05.00 KARNIBAHAR
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.759,91
89.637,25
92.397,16
1.227,06
40.503,94
41.731,01
2.100
76.171
78.271
0704.90.10.11 LAHANALAR
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
25.177,41
330.937,71
356.115,12
11.295,47
149.120,53
160.416,01
12.138
427.953
440.091
0705.11.10.00 MARUL
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
34.216,56
154.663,51
188.880,07
15.237,71
70.516,14
85.753,85
10.468
58.413
68.881
0706.10.00.00 HAVUÇ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
254.493,42
254.493,42
113.782,92
113.782,92
347.602
347.602
5.744,41
5.744,41
2.556,29
2.556,29
5.200
5.200
204.743,30
378.436,05
92.353,66
173.774,01
59.603
134.781
MAL KODU
0706.90.90.91 KOLAKAS (TOHUMLUK)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
0707.00.00.00 BİBER (TAZE)
HOLLANDA
TÜRKİYE
6
MAL (GTİP) ADI
YUNANİSTAN
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.319,52
2.800,84
4.949,09
592.248,80
$TUTARI
622,62
1.289,16
2.186,76
270.226,22
MİKTAR
300
550
1.920
197.154
0708.20.20.11 FASULYE(TAZE)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
217.496,23
217.496,23
98.613,52
98.613,52
68.873
68.873
0709.51.00.00 MANTAR
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.225.976,70
385.411,46
213.581,10
57.086,34
1.882.055,60
556.145,99
178.067,18
98.182,12
26.837,63
859.232,93
177.687
77.298
31.767
21.620
308.372
0710.10.00.00 SEBZE (DONDURULMUŞ)
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
MISIR
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
503.571,34
30.370,41
1.452,40
1.018.842,60
116.364,02
429.709,85
2.413.921,84
547.900,49
5.062.132,95
229.422,88
14.185,15
642,62
467.870,83
52.808,99
198.161,23
1.098.975,06
247.400,22
2.309.467,00
133.553
9.520
480
316.474
18.800
157.882
650.108
126.553
1.413.370
4.884,25
55.448,33
4.784,14
9.465,80
647.139,88
19.235,20
740.957,60
2.326,05
24.991,68
2.127,13
4.136,29
292.827,37
8.565,09
334.973,63
2.000
22.000
2.000
3.000
258.332
8.000
295.332
21.438,11
107.280,15
15.956,13
80.154,27
631.599,55
1.561.151,29
2.077,06
37.480,18
2.457.136,74
10.205,55
47.157,08
7.668,63
35.933,21
287.900,92
705.985,38
998,25
17.307,06
1.113.156,12
4.000
25.000
3.000
16.000
145.904
355.063
500
10.000
559.467
10.885,41
38.951,54
53.742,10
4.764,54
17.309,37
24.181,65
4.051
13.000
26.517
MAL KODU
0713.20.00.00 NOHUT(KURU)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HİNDİSTAN
KANADA
MEKSİKA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
0713.31.00.00 FASULYE(KURU)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ARJANTİN
ETİYOPYA
HİNDİSTAN
MISIR
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
0713.40.00.00 MERCİMEK(KURU)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HİNDİSTAN
KANADA
7
MAL (GTİP) ADI
RUSYA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
8.748,92
1.170.290,26
46.805,97
1.329.424,20
$TUTARI
4.112,30
526.487,18
21.002,09
597.857,15
MİKTAR
3.000
422.363
17.500
486.431
0713.50.00.00 BAKLA (KURU)
HİNDİSTAN
MISIR
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
5.455,06
93.534,17
45.973,59
11.225,41
156.188,23
2.437,25
42.248,27
20.545,60
4.733,66
69.964,79
2.000
29.460
13.329
3.000
47.789
GÜNEY AFRİKA
MISIR
MOZAMBİK
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2.956,25
2.978,93
6.202,25
5.980,18
300.864,48
24.899,60
343.881,69
1.407,87
1.329,99
2.904,89
2.658,92
133.949,48
11.108,49
153.359,66
1.769
1.000
2.000
2.000
89.824
8.500
105.093
0713.90.90.00 DİĞER BAKLAGİLLER
KANADA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
90.184,35
321.567,25
715,63
53.541,01
466.008,24
38.058,89
148.227,41
316,09
23.459,23
210.061,63
48.000
119.782
13
2.600
170.395
7.364,24
11.940,21
2.142,53
16.221,43
31.466,75
40.846,82
1.170,78
111.152,76
3.281,74
5.332,72
1.032,59
7.323,11
14.488,12
19.125,51
549,18
51.132,99
1.000
6.407
1.375
9.094
5.000
7.245
600
30.721
129.216,00
519.492,55
285.295,96
660.135,77
286.674,46
1.880.814,74
55.667,75
234.194,49
127.600,45
304.015,35
127.359,92
848.837,98
10.044
30.876
16.451
38.556
16.332
112.259
351.957,81
351.957,81
161.874,71
161.874,71
21.509
21.509
MAL KODU
0713.90.10.00 BÖĞRÜLCE(KURU)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0801.11.00.00 HİNDİSTAN CEVİZİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FİLDİŞİ SAHİLLERİ
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
SİRİLANKA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
0801.31.00.00 KAJU CEVİZİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
0802.11.90.00 BADEM(KABUKLU)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Mal ara toplam ( KG ) =
0802.12.90.00 BADEM(KABUKSUZ)
8
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
5.562.394,28
501.928,86
6.064.323,14
$TUTARI
2.549.052,26
225.476,86
2.774.529,13
MİKTAR
415.878
28.114
443.992
0802.21.00.00 FINDIK(KABUKLU)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
161.834,87
161.834,87
73.944,41
73.944,41
25.560
25.560
0802.22.00.00 FINDIK(KABUKSUZ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.494.192,50
1.494.192,50
677.090,76
677.090,76
93.020
93.020
1.099.521,02
60.662,04
227.348,80
8.304,57
5.233,53
259.646,26
180.924,81
2.234,03
257.408,35
6.025,68
2.107.309,09
495.734,10
26.980,09
107.830,01
3.720,35
2.333,58
111.570,23
82.110,83
994,89
115.120,01
2.662,46
949.056,58
90.708
10.500
20.113
620
400
20.056
16.012
260
19.125
376
178.170
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.237.248,61
248.565,64
1.311.209,82
182.530,00
2.979.554,07
552.423,71
112.483,31
587.761,65
81.268,92
1.333.937,61
91.054
15.876
68.599
20.000
195.529
0802.40.00.00 KESTANE
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
24.354,08
470.164,24
6.769,05
501.287,37
10.850,18
208.497,26
3.026,96
222.374,41
11.100
76.917
1.020
89.037
450.667,18
267.660,93
1.941.900,50
2.660.228,61
205.615,10
128.782,20
883.825,15
1.218.222,46
19.278
12.000
88.572
119.850
2.690.459,50
2.879.339,62
56.933,05
27.818,10
108,99
1.832.362,76
1.228.810,71
1.311.709,92
25.570,64
12.297,46
51,69
835.071,00
1.289.428
1.543.761
19.614
21.120
80
1.142.401
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0802.31.00.00 CEVİZ(KABUKLU)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
0802.32.00.00 CEVİZ(KABUKSUZ)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0802.50.00.00 ANTEP FISTIĞI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
SUUDİ ARABİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
0803.00.11.00 MUZ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
EKVATOR
HOLLANDA
KOSTARİKA
NİJERYA
TÜRKİYE
9
TL TUTARI
52.251,90
85.227,47
48.223,27
7.672.724,66
$TUTARI
23.285,16
40.138,13
23.202,11
3.500.136,86
MİKTAR
21.518
40.608
19.548
4.098.078
194.531,30
278.566,42
5.418,58
122.187,59
600.703,89
87.358,02
127.416,16
2.501,88
54.906,67
272.182,74
18.818
66.022
1.600
9.020
95.460
25.120,68
25.120,68
11.879,62
11.879,62
5.145
5.145
EKVATOR
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
KOSTARİKA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
20.370,25
3.151,16
6.146,19
291.653,81
183.962,58
162.631,76
56.306,12
724.221,87
9.081,28
1.475,81
2.715,70
132.691,24
83.829,99
74.866,68
26.243,25
330.903,97
7.095
2.585
2.933
120.167
80.148
69.740
27.401
310.069
0804.40.00.00 AVOKADO
EKVATOR
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
KOLOMBİYA
KOSTARİKA
PERU
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
11.827,76
7.161,29
61.910,22
3.887,95
3.444,05
5.589,22
43.579,88
13.919,49
8.338,83
159.658,69
5.545,12
3.383,66
28.857,06
1.671,30
1.655,23
2.693,72
20.386,19
6.491,92
3.746,10
74.430,35
1.058
1.067
8.540
504
5.280
1.056
8.487
2.892
1.040
29.924
0805.40.10.00 I.SINIF GREYFURT
GÜNEY AFRİKA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7.957,78
3.618,26
11.576,04
3.719,38
1.701,34
5.420,73
4.387
2.101
6.488
21.118,27
93.497,78
31.923,43
968.061,82
54.944,33
8.425,99
28.704,50
9.461,87
43.227,12
14.616,33
438.099,23
24.914,06
3.757,07
13.493,17
2.586
21.081
4.672
467.721
17.240
1.568
6.494
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
YUNANİSTAN
İTALYA
ŞİLİ
Mal ara toplam ( KG ) =
0804.10.00.00 CENNET HURMASI(HURMA)
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
0804.20.00.00 İNCİR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
0804.30.00.00 ANANAS
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0806.10.00.00 ÜZÜM (TAZE)
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
PERU
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
İTALYA
ŞİLİ
10
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.206.676,12
$TUTARI
547.568,90
MİKTAR
521.362
0806.20.00.00 ÜZÜM (KURUTULMUŞ)
ALMANYA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
883,23
25.896,24
94.562,34
388.641,88
509.983,69
418,91
12.029,89
43.024,92
177.132,90
232.606,62
60
6.020
20.000
89.484
115.564
0807.00.00.00 KAVUN
BREZİLYA
HOLLANDA
KOSTARİKA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
52.052,42
57.864,14
27.278,42
129.177,00
2.051,84
268.423,82
23.148,92
26.377,97
12.182,55
57.330,78
959,11
119.999,35
16.213
22.045
5.922
124.936
1.360
170.476
0807.10.00.00 KARPUZ
BREZİLYA
KOSTARİKA
TÜRKİYE
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
7.157,34
5.016,58
207.891,92
24.336,49
244.402,33
3.175,52
2.242,43
95.702,99
11.093,30
112.214,26
2.540
1.455
212.792
20.865
237.652
0808.10.00.00 ELMA
ARJANTİN
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
SIRBİSTAN
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
İTALYA
ŞİLİ
Mal ara toplam ( KG ) =
115.067,14
21.226,98
1.352.494,37
61.597,17
4.967.292,12
394.016,66
408.169,83
65.845,14
7.385.709,41
54.802,02
9.402,77
611.807,81
27.069,90
2.259.930,18
177.875,94
184.344,87
31.430,35
3.356.663,88
44.688
23.944
507.607
34.914
2.540.823
181.898
212.131
20.170
3.566.175
0808.20.00.00 ARMUT
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ŞİLİ
Mal ara toplam ( KG ) =
48.461,39
316.040,63
2.467.198,54
74.496,48
28.357,14
2.934.554,18
22.263,10
143.460,97
1.120.589,72
34.217,30
13.212,04
1.333.743,16
13.579
108.040
1.076.647
29.846
4.818
1.232.930
0808.20.90.00 AYVA
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
24.909,20
176.848,75
201.757,95
11.039,85
78.665,07
89.704,92
8.588
92.527
101.115
0809.10.00.00 KAYISI
HOLLANDA
TÜRKİYE
3.290,93
420.731,51
1.424,27
197.458,79
398
121.470
MAL KODU
11
MAL (GTİP) ADI
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
812,00
424.834,44
$TUTARI
361,61
199.244,68
MİKTAR
375
122.243
0809.20.00.00 KİRAZ
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
7.546,99
2.030.047,85
76.166,58
2.113.761,42
3.600,83
958.171,54
35.948,83
997.721,21
799
369.540
8.724
379.063
0809.30.00.00 ŞEFTALİ
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
9.093,32
114.400,32
1.999.528,20
320.190,95
10.079,58
2.453.292,37
4.080,64
52.039,17
927.578,54
148.415,27
4.662,15
1.136.775,80
1.525
39.886
803.320
159.559
3.080
1.007.370
0809.40.00.00 ERİK
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
17.699,95
124.339,05
497.530,60
88.957,53
728.527,13
7.936,26
56.344,52
227.782,55
40.348,64
332.411,98
2.682
27.775
170.943
26.135
227.535
0810.10.00.00 ÇİLEK
KOLOMBİYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
242,24
93.166,07
93.408,31
109,17
44.352,76
44.461,93
6
52.695
52.701
0810.20.00.00 AHUDUDU
HOLLANDA
MEKSİKA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.737,54
180,00
164,42
3.081,96
1.238,82
82,90
77,00
1.398,73
52
3
8
63
0810.50.00.00 KİVİ
HOLLANDA
TÜRKİYE
YENİ ZELLANDA
YUNANİSTAN
ŞİLİ
Mal ara toplam ( KG ) =
108.406,86
754.123,24
22.632,17
164.524,59
34.199,26
1.083.886,12
49.051,07
343.359,67
10.423,80
73.353,48
15.822,12
492.010,16
28.031
322.144
3.000
58.676
4.420
416.271
0810.60.00.00 NAR I.SINIF
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.972,13
4.972,13
2.318,72
2.318,72
1.970
1.970
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
BREZİLYA
EKVATOR
ESTONYA
8.567,58
70,41
1.099,63
3.840,66
32,42
493,99
1.436
8
20
MAL KODU
12
TL TUTARI
360.188,82
70,41
771,23
402.325,22
41.799,15
217.556,14
8.449,34
2.061,66
16.167,45
369,52
1.059.496,56
$TUTARI
162.536,16
32,42
353,66
187.884,27
18.654,25
100.937,48
3.891,55
983,94
7.292,88
166,53
487.100,27
MİKTAR
82.764
2
13
129.225
8.829
72.819
889
56
2.124
5
298.190
0813.50.00.00 KURUTULMUŞ MEYVELER
ALMANYA
NİJERYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
2.923,17
4.424,71
2.622.638,63
3.015,17
50.024,56
2.683.026,24
1.309,68
2.059,62
1.191.250,29
1.331,78
24.042,17
1.219.993,57
302
658
312.787
303
20.004
334.054
0901.11.00.00 KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
BREZİLYA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
KOLOMBİYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
5.353.388,71
234.057,11
30.286,54
13.447,37
506.509,53
25.029,09
2.126,63
6.164.844,98
2.431.642,90
106.253,46
13.587,50
6.054,91
229.776,91
11.002,76
970,17
2.799.288,63
909.876
38.400
3.000
1.500
77.936
420
300
1.031.432
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
AVUSTRALYA
GÜNEY KIBRIS
KOSTARİKA
SİRİLANKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.901,66
19.666,26
2.231,92
2.304,23
2.687.753,57
2.785,20
217.420,57
2.934.063,41
819,25
9.351,08
1.053,14
1.047,83
1.229.366,59
1.229,94
100.800,05
1.343.667,91
42
3.505
148
144
144.752
190
5.734
154.515
0902.10.00.00 ÇAY(SANAYİDE KULLANILAN)
SİRİLANKA
TÜRKİYE
VİETNAM
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.601.839,53
71.032,94
285.582,42
180.503,24
2.138.958,13
731.859,84
32.782,66
130.555,19
80.767,71
975.965,42
167.770
8.745
54.462
16.672
247.649
4.945,86
3.097,86
216.456,44
2.274,71
1.334,59
97.261,93
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
KOLOMBİYA
MEKSİKA
TÜRKİYE
VİETNAM
YUNANİSTAN
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
ŞİLİ
Mal ara toplam ( KG ) =
0902.30.00.00 ÇAY
ALMANYA
AVUSTRALYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
13
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
POLONYA
SUUDİ ARABİSTAN
SİRİLANKA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
8.216,87
133.628,36
108.285,14
1.418.876,84
3.790.495,03
299.398,91
51.602,15
2.049.128,24
1.751,91
8.085.883,61
$TUTARI
3.712,73
62.394,33
48.415,06
649.851,72
1.710.036,77
139.940,13
24.398,03
938.203,37
802,61
3.678.626,04
0904.11.00.00 KARABİBER(EZİLMEMİŞ)
TÜRKİYE
VİETNAM
Mal ara toplam ( KG ) =
46.264,47
175.724,88
221.989,35
20.350,63
77.968,95
98.319,59
3.903
8.020
11.923
0904.12.00.00 KARABİBER(EZİLMİŞ)
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
514.623,76
693,75
515.317,51
235.198,82
331,30
235.530,12
54.524
72
54.596
0904.20.00.00 DİĞER BİBERLER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
480.146,01
1.599,99
481.746,00
219.343,31
725,72
220.069,04
0905.00.00.00 VANİLYA
POLONYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
16.310,32
35.669,03
51.979,35
7.675,86
16.242,22
23.918,09
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.220,60
49.638,35
914,70
52.773,65
989,57
22.772,62
436,81
24.199,01
0907.00.00.00 KARANFİL
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
11.114,06
11.114,06
5.006,93
5.006,93
50
50
0908.20.10.00 HİNDİSTAN CEVİZİ TOZU
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
28.667,74
58.421,45
87.089,19
12.861,83
26.728,89
39.590,72
12.000
190
12.190
187.142,41
187.142,41
84.556,67
84.556,67
24.731
24.731
0906.10.00.00 TARÇIN
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0909.10.00.00 ANASON
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
0909.30.90.00 KİMYON
14
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
224.509,61
190,00
224.699,61
$TUTARI
103.137,31
90,73
103.228,04
0910.40.00.00 KEKİK
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
116.207,21
637,04
116.844,25
53.422,15
304,22
53.726,38
HİNDİSTAN
NİJERYA
SİRİLANKA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
144,98
30.074,24
14.145,50
380,67
32.847,98
1.630.664,20
1.482,52
78.779,13
1.788.519,22
66,45
13.415,72
6.318,05
180,54
14.772,43
747.264,42
665,52
35.471,98
818.155,16
0910.99.00.00 SAHLEP
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
14.073,90
14.073,90
6.307,14
6.307,14
1001.10.10.00 TOHUMLUK BUĞDAY
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
84.701,86
84.701,86
38.007,89
38.007,89
65
65
1001.90.91.11 EKMEKLİK BUĞDAY
RUSYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
18.926.764,81
4.980.641,58
23.907.406,39
8.642.999,65
2.245.430,98
10.888.430,63
25.727
4.358
30.085
1001.90.91.12 DİĞER BUĞDAY
BULGARİSTAN
GÜNEY KIBRIS
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
210.202,52
23.653,56
2.753,14
987.031,03
1.223.640,25
95.507,99
10.431,09
1.222,36
438.716,01
545.877,47
379
21.000
2.000
730.161
753.540
65.898,84
65.898,84
28.381,42
28.381,42
50
50
32.788,01
1.981.102,02
3.323.833,06
23.557.730,81
55.800.185,89
13.536.413,58
14.673,35
867.496,61
1.481.209,02
10.648.959,86
26.000.425,28
6.079.164,50
31
2.940
6.299
41.760
97.303
13.735
MAL KODU
0910.91.00.00 DİĞER BAHARATLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1003.00.10.11 TOHUMLUK ARPA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
1003.00.90.11 ARPA
GÜNEY KIBRIS
KAZAKİSTAN
MOLDOVYA
ROMANYA
RUSYA
TÜRKİYE
15
MİKTAR
71.873
36
71.909
TL TUTARI
25.683.116,76
123.915.170,13
$TUTARI
11.703.571,72
56.795.500,37
MİKTAR
45.147
207.215
5.114,34
5.114,34
2.451,51
2.451,51
516
516
25.439,42
691.711,20
2.628.504,29
17.342.955,38
14.859.002,96
959.936,06
1.406.645,48
4.644.564,17
1.611.717,70
44.170.476,66
11.671,12
331.200,00
1.230.482,26
7.806.998,34
6.856.336,91
439.455,85
636.600,74
2.163.798,43
703.162,03
20.179.705,72
16.500
1.200
4.421
33.908
28.831
1.900
2.762
9.045
3.158
101.725
134.325,03
445.598,61
116.212,66
57.256,84
96.598,95
489.006,61
4.659.067,54
14.207,53
1.430.468,74
7.442.742,51
61.609,33
205.422,86
52.363,67
26.912,73
43.364,58
221.263,72
2.126.843,90
6.467,22
648.502,97
3.392.751,02
55.500
225.414
35.814
15.000
75.000
349.000
1.706.610
4.082
534.386
3.000.806
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
21.593,62
15.863,12
146.008,02
95.297,80
249,42
18.438,84
297.450,82
9.686,16
7.534,49
65.882,20
42.751,12
110,14
8.749,84
134.713,97
8.000
2.643
77.330
42.021
105
3.061
133.160
1008.30.00.00 KUŞ YEMLERİ
BULGARİSTAN
HİNDİSTAN
KANADA
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
42.376,44
129.810,50
283.105,20
132.701,02
159.583,47
41.524,92
103.818,08
68.755,49
961.675,12
19.227,93
60.695,11
131.930,31
60.892,29
70.753,14
19.476,97
47.557,52
31.377,23
441.910,53
13.500
78.986
184.084
55.704
132.285
17.971
79.860
19.308
581.698
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
UKRAYNA
Mal ara toplam ( TON) =
1004.00.00.00 YULAF
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1005.10.19.00 MISIR
ARJANTİN
MALTA
MOLDOVYA
ROMANYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( TON) =
1006.10.00.00 PİRİNÇ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HİNDİSTAN
PAKİSTAN
RUSYA
SİNGAPUR
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1008.20.00.00 DARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
16
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
1008.90.90.00 ASPİR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
30.745,97
30.745,97
13.552,51
13.552,51
11.850
11.850
55.327,86
7.023.585,17
9.173,76
8.133,64
7.096.220,43
24.600,00
3.193.256,68
4.258,76
3.644,41
3.225.759,86
100
6.616
10
7
6.733
1102.10.00.00 ÇAVDAR UNU
RUSYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
229.212,92
114.467,36
343.680,28
103.200,00
51.284,56
154.484,56
1102.20.00.00 MISIR UNU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
42.115,52
42.115,52
19.177,03
19.177,03
1102.30.00.00 PİRİNÇ UNU
POLONYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
904,67
25.257,41
26.162,08
427,35
11.584,72
12.012,07
1102.90.00.00 GALETA UNU
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
53.878,24
3.493,63
134,69
57.506,56
24.649,37
1.541,65
61,11
26.252,14
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
6.373,10
19.442,52
1.489.085,36
34.622,00
1.549.522,98
3.035,09
8.816,44
682.732,63
15.824,38
710.408,56
5.000
15.000
1.089.697
24.000
1.133.697
1103.11.10.00 İRMİK
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
470.701,65
470.701,65
213.436,30
213.436,30
299.202
299.202
10.955,21
4.506,46
15.461,67
5.030,21
2.065,91
7.096,12
3.906,87
3.906,87
1.734,43
1.734,43
1101.00.15.00 UN
RUSYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
1103.11.00.00 BULGUR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1105.10.00.00 PATATES UNU VE EZMESİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
1107.10.99.11 ARPA MALTI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
17
1.786
1.786
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
1108.00.00.00 NİŞASTALAR
POLONYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
330,07
259.850,39
260.180,46
154,39
118.873,20
119.027,60
273
185.996
186.269
3.512.355,75
3.512.355,75
1.583.881,71
1.583.881,71
2.770
2.770
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
97.735,54
153.195,66
562.623,29
947.753,49
1.761.307,98
44.340,59
68.861,82
255.257,27
435.653,54
804.113,23
23.020
38.500
99.356
249.752
410.628
1206.00.10.00 AYÇİÇEK TOHUMU
ARJANTİN
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
13.838,65
30.386,14
404.189,42
176.876,37
625.290,58
6.658,31
13.986,07
184.548,47
80.393,90
285.586,76
6.000
5.950
76.843
56.000
144.793
23.209,42
48.365,45
103.515,78
30.829,26
2.420.829,87
149.124,00
1.322.994,43
116.086,82
649.328,53
4.864.283,56
10.379,88
21.239,93
47.082,52
14.498,33
1.099.354,53
67.900,91
614.728,38
49.996,47
289.243,16
2.214.424,16
13.000
10.000
13.574
2.055
457.622
25.000
239.526
19.375
119.095
899.247
281,52
281,52
124,56
124,56
30
30
47.602,82
221.057,79
10.988,81
34.993,88
253.029,66
29.707,69
28.275,40
1.374.015,96
126.043,04
293,36
36.563,77
22.305,80
100.439,54
5.059,53
16.332,12
114.171,07
13.753,56
13.243,12
631.258,92
58.808,36
126,53
17.084,96
1201.00.00.00 SOYA FASULYESİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
1202.10.10.00 YER FISTIĞI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1207.00.00.00 DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
BULGARİSTAN
FİLİPİNLER
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
NORVEÇ
NİJERYA
PAKİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1208.10.00.11 SOYA FASULYESİ UNU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1209.91.00.00 SEBZE TOHUMLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
MACARİSTAN
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
18
MAL (GTİP) ADI
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
136.739,25
134.812,83
2.434.124,26
$TUTARI
62.740,56
63.865,08
1.119.189,20
1212.10.10.13 KEÇİ BOYNUZU (TOZ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.370,00
4.370,00
1.973,71
1.973,71
1.000
1.000
12.272.028,58
6.903.071,61
591.675,00
48.448,98
19.815.224,17
5.659.683,85
3.067.926,86
267.025,45
22.300,00
9.016.936,16
31.649.944
17.637.901
1.030.500
100.000
50.418.345
1214.10.00.00 YONCA PELET
TÜRKİYE
UKRAYNA
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
187.131,91
29.023,21
925.123,25
1.141.278,37
84.406,31
13.079,99
411.761,12
509.247,43
432
60
1.950
2.442
1214.10.10.00 YONCA PELET KÜSBESİ
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
24.983,00
1.274.765,52
1.299.748,52
11.345,50
582.705,59
594.051,09
100
2.620
2.720
1214.90.10.00 ÇELTİK KABUĞU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
398.486,70
398.486,70
180.287,42
180.287,42
1.034.843
1.034.843
1404.10.00.10 KINA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.694,39
16.888,00
21.582,39
2.234,25
7.714,68
9.948,93
1506.00.00.12 DON YAĞI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
49.465,00
49.465,00
23.309,45
23.309,45
10.000
10.000
1507.10.90.00 SOYA YAĞI
NİJERYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
285,54
76.721,41
77.006,95
136,24
33.440,69
33.576,93
21
29.620
29.641
1509.10.10.00 ZEYTİN YAĞI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
931.768,34
931.768,34
432.652,62
432.652,62
137.629
137.629
1.029,82
17.251.138,58
470,98
7.870.810,00
368
5.956.405
MAL KODU
1213.10.00.00 BALYA(YONCA KURU OT)
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1512.11.91.00 AYÇİÇEK YAĞI
ALMANYA
TÜRKİYE
19
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
TL TUTARI
6.451,15
17.258.619,55
$TUTARI
2.982,91
7.874.263,89
MİKTAR
1.400
5.958.173
1515.21.90.00 MISIR YAĞI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
125.395,50
125.395,50
57.581,53
57.581,53
30.205
30.205
1516.20.00.00 SANAYİDE KULLANILAN BİTKİSEL YAĞLAR
ALMANYA
335,01
NİJERYA
451,14
TÜRKİYE
163.910,70
İNGİLTERE
5.300,80
Mal ara toplam ( LT ) =
169.997,65
155,92
211,26
74.121,39
2.367,74
76.856,33
MAL KODU
1517.10.00.00 MARGARİN
ALMANYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
55.064,32
319.835,00
3.719.455,48
3.033,46
4.097.388,26
24.624,05
145.351,36
1.694.228,46
1.423,69
1.865.627,58
9.177
66.858
1.037.798
717
1.114.550
1518.00.95.10 SOYA YAĞI(HAM)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
5.499.132,09
5.499.132,09
2.516.657,13
2.516.657,13
2.230.500
2.230.500
1601.00.99.00 SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
ALMANYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
HOLLANDA
LİTVANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.814,86
7.841,88
131.735,44
46.706,80
47.947,48
3.906,83
5.987.129,66
113.634,91
13.588,21
6.354.306,07
806,28
0,00
61.223,39
20.866,29
22.179,91
1.834,64
2.735.015,38
52.113,64
6.159,10
2.900.198,66
164
871
9.751
5.556
5.222
475
492.979
9.778
789
525.585
1601.00.99.17 PASTIRMA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
148.410,29
148.410,29
68.542,32
68.542,32
1.992
1.992
1602.10.00.00 KONSERVE ET (BEEF)
AVUSTURYA
DANİMARKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
128.194,06
299.715,50
4.957.437,84
178.573,64
9.142,94
5.573.063,98
60.298,24
134.927,21
2.254.425,37
84.253,30
3.964,93
2.537.869,07
9.240
37.143
655.711
24.782
919
727.795
23.759,27
11.151,48
1.360
1602.31.00.00 BEYAZ ET PANELERİ
ALMANYA
20
MAL (GTİP) ADI
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
498,39
205.378,32
4.190.498,73
128.141,04
4.548.275,75
$TUTARI
222,46
91.472,81
1.922.173,75
57.523,01
2.082.543,53
MİKTAR
38
33.648
557.076
12.995
605.117
1602.32.11.00 KIRMIZI ET PANELERİ
ALMANYA
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
YENİ ZELLANDA
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3.352,46
830,27
119.447,07
2.721.301,69
401.297,96
64.776,85
3.311.006,30
1.560,37
370,60
54.044,97
1.247.282,10
179.386,57
29.890,51
1.512.535,15
354
55
6.732
242.621
35.104
6.690
291.556
12.518,22
12.518,22
6.017,21
6.017,21
222
222
2.155,41
44.000,00
12.453,63
79.386,12
32.105,64
1.349.400,93
3.479.408,03
267.145,20
5.266.054,96
962,10
19.761,95
5.733,71
36.502,21
14.933,57
627.902,88
1.588.523,13
119.904,75
2.414.224,34
239
7.150
1.367
3.684
3.619
162.308
281.912
22.577
482.856
DANİMARKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.673,95
2.536,35
5.009,21
624,66
12.844,17
2.246,65
1.188,37
2.266,81
275,90
5.977,76
1701.99.10.00 ŞEKER
ALMANYA
BELÇİKA
BREZİLYA
HİNDİSTAN
LÜBNAN
MEKSİKA
MISIR
PAKİSTAN
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
18.731,56
320.288,47
2.062.861,09
2.667.488,66
225.653,37
25.780,82
1.656.655,43
319.939,26
721.513,58
1.712.782,10
9.264,99
9.740.959,33
8.604,87
143.056,17
938.703,16
1.210.229,95
106.119,90
11.106,67
775.664,32
143.780,00
333.184,67
776.877,10
4.321,89
4.451.648,74
MAL KODU
1604.12.00.00 RİNGA BALIKLAR (TUZLANMIŞ)
GÜNEY KORE
Mal ara toplam ( KG ) =
1604.13.11.00 BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
BELÇİKA
DANİMARKA
HOLLANDA
LİTVANYA
POLONYA
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
1604.30.10.00 HAVYAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
21
14.030
260.000
1.672.533
2.172.666
182.000
20.000
1.250.000
260.000
580.640
1.081.647
7.775
7.501.291
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
1702.30.00.00 GLİKOZ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$TUTARI
38.703,19
2.399,42
41.102,61
17.611,36
1.058,13
18.669,49
1702.50.00.00 FRUKTOZ
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.198,33
11.770,26
12.968,59
545,63
5.579,37
6.125,01
1704.10.10.00 SAKIZ
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
71.036,87
826,18
1.759.416,90
117.046,88
1.948.326,83
33.228,95
378,20
792.274,06
53.667,02
879.548,25
1704.90.00.00 HELVA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
849.501,08
849.501,08
383.368,46
383.368,46
1704.90.55.00 BOĞAZ PASTİLLERİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.119,15
9.367,45
13.486,60
1.860,64
4.303,55
6.164,20
1704.90.65.00 ŞEKERLEME
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRAN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
58.146,96
84.594,33
9.533,77
153.176,97
22.095,62
2.291.918,05
126.461,84
4.907,26
84.757,15
2.835.591,95
26.135,10
37.202,14
4.374,09
70.974,30
10.016,76
1.045.152,00
57.696,39
2.326,15
38.658,60
1.292.535,57
1704.90.99.20 LOKUM
KOSTARİKA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
423,26
422.794,98
423.218,24
199,71
190.963,60
191.163,32
1806.10.00.00 KAKAO TOZU
AVUSTRALYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
3.299,00
15.260,69
15.251,00
25.123,63
11.281,46
230.562,54
926,96
1.421,24
7.138,79
6.804,34
11.432,59
5.326,98
105.669,61
414,51
22
MİKTAR
26.458
3.427
29.885
202.865
202.865
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
6.495,61
308.200,89
$TUTARI
3.069,35
141.277,45
1806.20.10.00 ÇİKOLATA TOZU
ALMANYA
HOLLANDA
KOSTARİKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
30.333,36
19.762,39
1.112,24
184.337,88
6.797,79
1.054,27
243.397,93
13.618,28
9.312,65
524,81
83.661,64
3.111,25
462,98
110.691,64
1806.20.30.00 NESKAHVE
ALMANYA
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
511,68
4.751,14
151.418,19
18.239,27
77.365,94
128.271,40
2.290.706,24
261.568,72
121.590,58
11.220,76
3.065.643,92
240,26
2.134,76
68.033,09
8.323,87
34.914,00
57.256,34
1.048.135,86
117.796,03
55.558,23
5.322,18
1.397.714,69
1806.90.19.00 ÇİKOLATA
ALMANYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
KOSTARİKA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
847.253,98
238.885,51
146.345,27
371,15
2.203.113,13
2.619,75
517.577,08
9.347.625,51
767,63
1.449.197,18
217.835,33
701.817,56
1.310,30
15.674.719,38
385.766,81
107.199,16
66.128,37
172,85
1.012.181,86
1.236,13
232.037,83
4.232.179,10
354,17
646.876,68
96.195,77
316.258,42
578,46
7.097.165,68
1806.90.50.00 KAKAOLU ŞEKERCİ MAMÜLLERİ
BELÇİKA
BULGARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
26.806,47
36.911,48
1.356,57
232.996,70
298.071,22
11.860,74
16.172,93
647,24
105.449,70
134.130,62
1806.90.60.00 KAKAOLU ÜRÜNLER (ÇOKELLA)
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
17.687,18
1.119.484,16
7.749,71
511.711,35
MAL KODU
23
MİKTAR
76
96
20.835
9.100
19.592
37.800
241.839
29.445
6.332
390
365.505
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
61.880,14
1.199.051,48
$TUTARI
27.093,21
546.554,28
BELÇİKA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
POLONYA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.600,19
3.721,59
56.824,31
517.394,67
3.239,02
43.405,46
713,34
3.358.566,64
9.707,13
119.644,72
133.950,26
4.248.767,33
744,79
1.688,63
26.632,63
235.205,66
1.440,07
20.303,79
332,85
1.535.679,09
4.593,49
54.572,79
60.966,12
1.942.159,95
1901.10.00.00 ÇOCUK MAMASI
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
MACARİSTAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
608.139,66
27.755,39
16.410,23
16.573,43
1.662.901,55
3.393,54
177.733,20
210.043,40
2.722.950,40
278.351,84
12.955,88
7.888,01
7.628,38
763.664,78
1.524,16
83.556,57
92.986,96
1.248.556,62
1901.90.19.00 CİPS (YARI MAMÜL)
DANİMARKA
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
85.563,44
22.500,00
45.128,89
153.192,33
38.452,02
10.026,73
19.391,92
67.870,68
1901.00.00.00 HAMUR ÜRÜNLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1901.90.91.00 HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG)
ALMANYA
116.518,09
53.886,18
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
204.234,09
92.612,57
BELÇİKA
6.967,78
3.072,75
BULGARİSTAN
78.170,09
34.250,57
FRANSA
26.861,85
12.630,69
HOLLANDA
27.175,64
12.692,96
NİJERYA
4.349,90
2.072,03
POLONYA
46.390,73
22.101,74
TÜRKİYE
3.686.649,15
1.681.313,24
UKRAYNA
350,00
154,64
ÇİN
25.676,66
11.537,47
İNGİLTERE
85.705,52
39.746,36
İSPANYA
1.770,79
802,64
Mal ara toplam ( KG ) =
4.310.820,29
1.966.873,91
1901.90.99.00 DONDURMA TOZU
24
MİKTAR
12.000
24.000
7.300
43.300
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
DANİMARKA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
147.647,48
12.568,86
72.651,03
230.172,09
463.039,46
$TUTARI
69.091,10
5.681,86
34.370,46
108.995,57
218.139,01
1902.20.10.00 MAKARNA
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
18.718,18
4.823.744,29
131.276,42
147.331,54
172.116,99
5.293.187,42
8.570,38
2.195.395,92
60.962,97
67.485,76
77.838,12
2.410.253,17
1904.10.00.00 KORNFLAKES
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
236.890,00
10.010,66
1.138.571,44
2.601.607,45
27.109,74
36.334,38
4.050.523,67
108.668,01
4.730,77
524.679,93
1.199.884,94
12.350,11
17.401,02
1.867.714,81
1904.10.90.90 KAHVALTILIK YİYECEKLER (HUBUBATTAN)
ALMANYA
49.768,51
TÜRKİYE
2.640.096,96
İNGİLTERE
145.413,22
İTALYA
24.499,81
Mal ara toplam ( KG ) =
2.859.778,50
23.366,66
1.199.120,58
68.028,81
11.770,72
1.302.286,78
1905.30.19.00 BİSKÜVİLER
ALMANYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
FRANSA
HOLLANDA
MACARİSTAN
MALTA
POLONYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
95.505,73
35.741,00
308,76
17.737,99
532.591,16
5.141,44
122.216,19
16.435,44
120.627,26
10.970.117,96
1.525.481,89
248.558,95
91.626,91
212.035,79
13.994.126,47
44.307,78
15.998,59
137,85
7.942,04
240.577,83
2.366,49
55.909,19
7.037,90
55.937,13
5.004.323,94
695.887,14
112.871,75
41.183,02
97.200,13
6.381.680,84
8.940,78
861,93
51.120,62
4.291,32
370,29
23.786,17
MAL KODU
1905.30.99.00 GOFRETLER
ALMANYA
DANİMARKA
GÜNEY KIBRIS
25
MİKTAR
14.548
2.950.855
48.721
89.157
66.143
3.169.424
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
MACARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
27.773,63
1.688,99
125.713,18
4.700.955,68
284.313,71
22.638,40
37.310,49
144.802,15
5.406.119,56
$TUTARI
12.848,55
777,40
56.249,53
2.139.080,79
129.707,95
9.997,08
16.898,70
67.784,39
2.461.792,21
1905.90.60.12 KADAYIF(GÜLLAÇ)
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
548.328,39
2.887,48
551.215,87
253.923,32
1.336,79
255.260,11
1905.90.60.13 PASTALAR-KEKLER
BULGARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
224.950,73
9.494,15
3.526.985,74
115.605,11
103.077,78
3.980.113,51
100.855,71
4.098,28
1.607.060,84
51.278,09
46.613,07
1.809.906,01
1905.90.60.15 SÜTLÜ TATLILAR
TAYLAND
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.525,36
251.783,27
254.308,63
1.178,36
113.416,28
114.594,65
900,31
32.159,88
2.710.582,64
43.337,04
8.358,38
2.795.338,25
420,50
14.742,09
1.233.861,40
19.907,58
3.859,25
1.272.790,84
230.347,44
131.964,04
229.486,30
548.800,94
445,47
61.919,03
1.202.963,22
107.825,97
59.647,45
104.488,65
252.831,42
195,18
28.247,73
553.236,43
552.674,56
552.674,56
254.156,28
254.156,28
147.487
147.487
3.493.035,87
1.586.190,21
891.586
MAL KODU
MİKTAR
2001.00.00.00 TURŞULAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2001.90.50.00 MANTAR KONSERVELERİ
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2001.90.65.11 ZEYTİN KONSERVELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2001.90.65.12 ZEYTİN (SİYAH)
TÜRKİYE
26
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
16.712,13
3.509.748,00
$TUTARI
7.762,97
1.593.953,19
2001.90.65.13 ZEYTİN EZMESİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
98.166,24
98.166,24
45.498,64
45.498,64
2002.10.90.00 SALÇALAR
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.592.503,24
105.382,63
3.697.885,87
1.638.927,41
47.559,14
1.686.486,55
2004.00.00.00 DİĞER KONSERVELER
ALMANYA
BELÇİKA
HOLLANDA
MACARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2.132,25
4.407,24
98.293,33
8.585,25
48.860,66
1.336.047,56
53.078,86
27.486,25
80.580,35
1.659.471,75
953,51
1.967,25
44.895,72
3.885,08
21.814,74
610.297,39
24.317,34
12.429,50
35.232,54
755.793,10
2004.90.50.00 SEBZE (KONSERVE)
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
POLONYA
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2.549,75
60.310,47
353.181,13
77.216,17
204.312,37
52.257,34
1.603.536,29
79.997,86
89.895,77
1.122.971,14
3.646.228,29
1.146,37
26.424,14
164.441,99
34.853,27
94.574,67
23.340,63
728.006,65
36.813,74
41.925,70
509.034,62
1.660.561,82
2005.20.20.00 HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
BELÇİKA
818.254,00
DANİMARKA
25.716,85
HOLLANDA
49.047,74
MACARİSTAN
43.488,13
TÜRKİYE
6.839.403,82
İNGİLTERE
191.205,01
İSPANYA
5.561,15
İTALYA
172.732,86
Mal ara toplam ( KG ) =
8.145.409,56
373.405,51
11.433,77
22.161,45
19.511,02
3.122.279,37
87.834,80
2.533,43
79.072,16
3.718.231,56
MAL KODU
2006.00.00.00 MEYVE KONSERVELERİ
MACARİSTAN
TAYLAND
13.013,53
58.130,48
27
5.989,84
26.192,88
MİKTAR
2.674
894.260
1.322.331
246.118
1.568.449
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
346.871,05
127.600,86
944,77
15.352,62
561.913,31
$TUTARI
158.186,22
54.681,60
424,12
7.257,84
252.732,51
2007.10.00.00 REÇELLER
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
14.748,81
79.987,30
1.803.348,17
73.662,63
1.971.746,91
6.847,28
35.726,16
821.475,25
33.443,00
897.491,69
2007.99.39.00 PEKMEZ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
156.724,24
156.724,24
71.122,64
71.122,64
77.558
77.558
2.774,34
8.347.081,30
558,89
31.972,18
8.382.386,71
1.291,29
3.800.557,11
246,80
15.155,56
3.817.250,77
300
714.509
40
3.890
718.739
2009.00.00.00 MEYVE SULARI
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
MACARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
24.118,67
36.587,14
28.067,71
2.243,13
2.701,28
10.883.205,51
69.615,13
31.187,50
11.077.726,07
10.808,78
17.173,83
13.123,37
1.032,46
1.270,59
5.018.000,50
31.939,52
13.954,70
5.107.303,78
14.039
10.088
13.502
1.536
792
6.609.454
49.160
20.725
6.719.296
2009.90.00.00 SEBZE SULARI
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
129.071,08
101.763,67
2.254,78
6.936,79
240.026,32
59.327,27
44.586,25
1.006,46
3.136,29
108.056,29
2101.10.31.00 MAYALAR (EKMEK)
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
28.794,52
7.148,50
1.492.907,47
1.528.850,49
13.029,19
3.373,12
682.459,90
698.862,22
522.960,62
131.411,63
237.876,84
62.702,37
MAL KODU
2008.19.00.00 KURU YEMİŞLER, ÇEREZLİK
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
2101.11.11.10 KAHVE KONSANTRELERİ
ALMANYA
AVUSTRALYA
28
MİKTAR
593
3.160
567.937
571.690
MAL (GTİP) ADI
AVUSTURYA
BELÇİKA
HOLLANDA
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
237.109,30
18.290,43
2.205,95
34.706,80
598.422,19
1.457.336,44
7.599,09
4.424,12
147.680,39
3.162.146,96
$TUTARI
107.691,10
8.065,98
975,17
16.438,43
283.878,92
654.281,09
3.338,58
1.967,87
70.451,82
1.447.668,22
2102.20.11.10 BİRA MAYASI
ALMANYA
KANADA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.117,85
1.989,18
87.579,92
2.200,14
93.887,09
994,24
879,35
40.052,95
948,99
42.875,54
2102.30.00.00 KABARTMA TOZLARI
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
17.775,67
51.478,91
2.873,97
72.128,55
8.359,98
23.232,15
1.336,21
32.928,35
30.088,99
37.030,60
32.655,39
16.163,60
198.334,19
7.689,50
3.503,16
11.218,15
2.067.977,97
44.512,50
782.702,18
53.006,31
3.284.882,54
13.789,09
17.123,42
15.125,75
7.226,86
89.736,24
3.313,58
1.658,22
5.292,78
943.186,19
20.464,17
359.566,99
23.720,08
1.500.203,41
404,12
70.941,51
1.235.109,78
1.306.455,41
185,93
33.422,72
566.834,91
600.443,57
2.267,01
7.458,36
8.628,18
18.353,55
1.041,72
3.369,91
3.958,36
8.370,00
MAL KODU
2103.10.00.00 SOSLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
MALEZYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2103.20.00.00 KETÇAP(DOMATES SOSLARI)
ALMANYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2103.30.00.00 HARDAL UNU
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
29
MİKTAR
30
19
15.123
1.100
16.272
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2103.90.00.00 TUZOT
ALMANYA
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$TUTARI
1.155,27
45.750,00
17.021,06
497.886,87
561.813,20
521,43
21.512,20
7.975,75
231.189,11
261.198,50
2103.90.90.00 MAYONEZ
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
119.731,48
1.215.172,69
12.844,58
1.347.748,75
56.416,04
557.376,35
5.715,08
619.507,48
2104.10.10.11 ET SUYU TABLETLERİ
ALMANYA
NİJERYA
SLOVAKYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.320,26
161,99
473.444,33
639.862,99
33.931,35
1.148.720,92
595,29
76,83
212.186,37
291.066,64
15.570,74
519.495,90
2104.10.10.12 ÇORBALAR
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.177,73
27.117,85
10.266,34
598.029,19
45.208,85
3.173,72
684.973,68
526,66
12.230,71
4.764,20
269.834,87
20.871,00
1.413,36
309.640,83
2105.00.00.00 DONDURMALAR
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
LİTVANYA
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
1.222,22
269.498,30
5.298,21
811,25
2.744,82
10.590.579,20
968,70
71.952,90
24.600,92
10.967.676,52
545,65
126.157,55
2.509,69
390,98
1.280,77
4.949.008,94
448,81
33.888,89
11.533,32
5.125.764,63
76.427,90
777.429,37
44.629,37
49.225,73
73.013,19
1.021.114,60
363.981,56
50.880,84
33.485,67
353.252,37
20.945,69
22.393,48
33.037,64
465.092,09
164.237,34
22.492,74
2106.00.00.00 VİTAMİN
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HOLLANDA
MACARİSTAN
NORVEÇ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVEÇ
30
MİKTAR
23.668
405.620
2.759
432.047
158
19.934
1.800
135
392
1.425.590
123
3.500
1.702
1.453.334
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
23.937,49
2.480.640,05
$TUTARI
11.237,20
1.126.174,25
2106.10.00.00 KONSANTRE(MEŞRUBAT İMALATI İÇİN)
ALMANYA
154.383,33
FRANSA
88.768,43
HOLLANDA
538.617,94
TÜRKİYE
3.188.783,96
İRLANDA
4.744.470,55
İSRAİL
92.429,08
İSVİÇRE
7.866,03
Mal ara toplam ( KG ) =
8.815.319,32
71.499,33
42.363,47
257.293,36
1.475.159,05
2.195.397,10
41.531,82
3.549,49
4.086.793,65
2106.10.10.00 DİYET MAMALAR
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
35.256,16
130.131,44
137.137,33
704.097,49
1.006.622,42
15.944,71
58.792,31
65.289,01
322.512,95
462.539,00
2106.10.20.00 GIDA KATKI MALZEMELERİ
ALMANYA
BULGARİSTAN
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
235.582,75
292.091,27
20.542,60
20.582,47
1.958.602,11
74.482,88
62.127,50
25.535,17
2.689.546,75
110.496,35
132.584,56
9.146,30
9.820,34
896.036,15
33.424,37
28.567,10
12.122,04
1.232.197,26
2106.90.51.00 ÜZÜM ŞIRASI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
30.907,76
30.907,76
13.800,47
13.800,47
2106.90.92.00 JELLYLER
BULGARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
9.092,95
12.783,32
144.786,84
141,54
166.804,65
3.984,11
6.039,96
64.588,18
67,59
74.679,85
2106.90.98.00 TOZ İÇECEK
FRANSA
POLONYA
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2.141,64
2.231,51
3.754,13
430.348,70
23.648,40
29.225,89
491.350,27
1.019,29
1.054,12
1.678,49
197.254,91
10.618,39
13.655,35
225.280,57
31
MİKTAR
12.012
13.908
4.251
648.277
119.206
42.945
75.000
915.599
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2106.90.98.11 TAHIN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
38.058,17
38.058,17
17.207,25
17.207,25
20.932,13
112,97
16.759,21
27.950,74
9.780,82
522,46
76.058,33
9.306,47
48,66
7.779,90
12.583,67
4.381,10
235,45
34.335,29
2201.10.00.00 MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR
FRANSA
164.958,05
TÜRKİYE
6.016.861,13
İNGİLTERE
16.246,60
İTALYA
51.640,57
Mal ara toplam ( LT ) =
6.249.706,35
74.628,53
2.760.829,84
7.637,91
24.322,11
2.867.418,40
42.770
4.909.410
17.438
23.088
4.992.706
2201.90.00.11 İÇME SULARI
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
4.902.907,38
86.622,98
4.989.530,36
2.245.319,58
39.978,14
2.285.297,73
9.872.256
109.420
9.981.676
487,30
238.494,69
37.793,60
129.136,45
98.383,12
53.452,87
1.303.603,02
21.339.055,38
24.113,52
542.028,03
1.615,74
106.123,92
34.845,61
23.909.133,25
209,82
110.623,30
16.277,01
58.429,20
43.941,58
24.824,65
602.985,37
9.812.146,11
10.778,34
249.820,64
732,36
50.072,59
16.268,13
10.997.109,16
113
90.906
45.812
46.713
39.725
32.200
789.132
14.041.153
13.668
262.351
1.042
12.588
22.480
15.397.883
2.947,79
76.034,51
30.210,95
1.017.524,29
124.693,92
36.032,72
1.796.162,45
155.150,22
452.674,66
1.318,21
34.411,69
13.268,13
468.057,90
58.176,88
15.827,70
829.471,14
69.946,26
208.458,86
421
5.590
8.100
261.092
35.167
17.959
349.148
22.538
67.322
2106.90.98.19 TATLANDIRICI MADDELER
ALMANYA
AVUSTRALYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2202.10.00.00 MEŞRUBAT
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
ENDONEZYA
MALEZYA
POLONYA
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
2202.90.10.00 ENERJİ İÇEÇEĞİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
32
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( LT ) =
TL TUTARI
3.691.431,51
$TUTARI
1.698.936,81
MİKTAR
767.337
2202.90.10.10 SOYA SÜTÜ
BELÇİKA
FRANSA
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
52.447,90
27.168,78
119,06
79.735,74
23.245,39
12.796,14
55,78
36.097,32
15.427
7.483
4
22.914
2203.00.00.00 BİRA
ALMANYA
BELÇİKA
DANİMARKA
HOLLANDA
LÜBNAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
678.803,70
930,89
53.236,54
170.229,54
28.736,79
14.931.519,61
423.627,34
16.287.084,41
312.891,26
413,56
23.651,22
77.439,05
13.453,55
6.861.190,68
194.897,89
7.483.937,24
241.228
360
19.329
66.451
12.360
9.449.681
119.680
9.909.089
90.703,29
113.511,92
44.464,29
300,43
69.594,04
20.567,66
254.832,43
816.928,07
841.055,70
18.192,14
18.555,30
107.706,97
489.066,46
2.667,86
54.139,06
5.122.078,28
413.681,22
212.726,29
801.325,52
304.977,60
9.797.074,53
41.167,58
50.615,12
19.156,38
142,49
32.704,36
9.171,34
117.039,04
371.877,32
385.254,52
8.022,99
8.686,93
49.451,97
220.701,96
1.190,47
25.515,62
2.328.767,23
188.324,40
96.862,21
364.405,17
136.477,54
4.455.534,75
10.794
14.543
7.735
6
10.930
2.570
62.071
102.433
186.115
5.724
2.430
37.788
69.783
648
6.767
738.957
56.334
73.239
143.818
51.192
1.583.877
7.463,20
9.088,81
547,60
7.195,26
6.174,36
254.681,69
285.150,92
3.423,10
4.310,76
257,43
3.246,40
2.711,60
112.749,57
126.698,89
88
270
20
537
224
16.391
17.530
MAL KODU
2204.10.00.00 ŞARAP
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ARJANTİN
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
LÜBNAN
MAKEDONYA
MOLDOVYA
POLONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
ŞİLİ
Mal ara toplam ( LT ) =
2204.10.11.00 ŞAMPANYA
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
DANİMARKA
FRANSA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
2205.10.00.00 VERMUT
33
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
TL TUTARI
114.305,98
15.680,50
129.986,48
$TUTARI
51.380,33
7.211,73
58.592,06
MİKTAR
7.287
1.020
8.307
2207.10.00.00 ETİL ALKOL
BREZİLYA
GÜNEY AFRİKA
PAKİSTAN
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
71.119,65
4.490,60
150.867,58
221.617,34
273.102,53
721.197,70
34.205,29
1.934,60
68.612,22
101.896,47
124.335,11
330.983,70
25.000
1.320
50.000
75.311
104.000
255.631
1.049,16
544,46
38.331,76
449,23
38.519,78
6.867,29
5.054,18
211.077,65
83.077,77
212.819,95
597.791,23
481,44
239,01
17.571,01
201,94
17.175,62
3.215,02
2.244,23
94.930,37
38.062,99
92.784,63
266.906,30
105
217
6.176
12
6.120
432
381
4.180
1.570
5.471
24.664
18.552,68
540.218,11
113.657,73
148.102,70
169.412,97
1.682,36
26.172,46
213,64
8.304.507,16
23.091.380,04
37.362,34
57.635,39
4.314,14
37.581,20
32.550.792,92
8.535,71
249.520,94
51.564,16
68.604,96
76.962,63
768,76
11.190,39
94,98
3.735.073,56
10.437.572,61
16.951,00
25.737,44
1.971,36
16.519,94
14.701.068,51
1.703
24.415
7.103
21.794
7.731
77
1.560
8
329.935
1.042.159
1.332
5.794
100
2.600
1.446.311
15.260,00
11.761,97
159,52
4.745,38
134,66
562,42
30.517,37
19.412,19
7.122,76
5.279,09
71,22
2.094,15
60,32
267,67
13.685,43
8.649,71
706
639
7
181
8
36
1.068
929
MAL KODU
2208.20.12.00 KONYAK
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY KIBRIS
LÜBNAN
MEKSİKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
2208.30.00.00 VİSKİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
MEKSİKA
SERBEST LİMAN
TAİWAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRLANDA
İSKOÇYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
2208.40.00.00 ROM
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
KÜBA
MEKSİKA
34
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
2208.50.00.00 CİN
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BULGARİSTAN
FRANSA
HOLLANDA
MEKSİKA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
2208.60.00.00 VOTKA
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BULGARİSTAN
FRANSA
FİNLANDİYA
HOLLANDA
KANADA
LÜBNAN
POLONYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
YENİ ZELLANDA
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
2208.70.00.00 LİKÖR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
DANİMARKA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
35
TL TUTARI
4.026,03
480.925,81
402.377,30
969.882,65
$TUTARI
1.808,80
217.920,21
183.360,52
440.319,92
MİKTAR
252
25.655
14.809
44.290
835,12
12.196,07
604,34
7.225,65
31.541,89
10.766,12
631,92
224.171,04
636.743,85
236,05
26.520,54
951.472,59
402,50
5.332,77
269,48
3.290,67
14.538,62
4.707,32
276,79
101.502,61
291.145,24
101,64
11.654,54
433.222,21
40
677
33
1.288
1.830
566
108
14.478
32.842
7
2.100
53.969
95.484,29
10.431,79
29.282,00
3.384,30
7.207,81
12.489,47
23.895,87
8.157,67
415,75
38.154,27
57.557,70
8.336,85
1.091.532,84
149.193,05
4.979,62
2.974.956,84
256,30
136.769,47
4.652.485,89
45.870,79
4.552,80
13.153,74
1.509,09
3.396,09
5.827,75
10.876,60
3.840,35
189,30
17.604,06
26.854,26
3.795,46
495.908,55
65.469,23
2.373,73
1.357.144,17
120,71
62.194,57
2.120.681,33
4.529
294
3.655
180
507
882
1.416
130
20
6.567
4.392
1.135
95.051
10.907
2.490
209.438
16
13.136
354.745
94.934,55
4.835,52
206,07
113.168,17
1.319,47
900,41
113,49
244.460,61
22.224,25
34.797,30
45.182,38
2.090,71
93,10
52.186,21
588,36
423,30
50,12
111.715,65
9.877,22
15.787,56
4.702
224
4
17.644
70
20
36
11.177
1.157
2.383
MAL (GTİP) ADI
MEKSİKA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRLANDA
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
TL TUTARI
8.644,68
19.770,05
523.864,94
516.058,03
696.962,40
19.562,51
2.301.822,45
$TUTARI
3.825,01
8.687,64
238.942,78
235.903,60
317.310,11
8.493,00
1.051.156,83
MİKTAR
342
1.242
27.653
24.820
28.185
1.116
120.775
2208.90.00.00 RAKI
BULGARİSTAN
HONG KONG
LÜBNAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
2.447,57
2.582,38
2.825,52
8.610.616,56
41.215,96
8.659.687,99
1.091,39
1.110,65
1.322,80
3.917.498,19
18.884,69
3.939.907,75
152
52
240
443.453
2.896
446.793
2208.90.10.00 RAKI HAMMADESİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
27.686.527,53
27.686.527,53
12.560.901,87
12.560.901,87
1.061.992
1.061.992
2208.90.41.00 ZİVANİYA
GÜNEY KIBRIS
LÜBNAN
Mal ara toplam ( LT ) =
138.751,82
43.956,05
182.707,87
62.318,35
20.578,67
82.897,03
19.157
2.088
21.245
BULGARİSTAN
FRANSA
GÜNEY KIBRIS
HOLLANDA
MEKSİKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
1.956,15
18.831,14
200,76
4.731,93
166.487,11
86.222,00
33.710,88
164.211,71
183.709,99
124.007,87
784.069,54
882,42
8.509,69
84,65
2.123,22
76.348,95
38.747,64
15.274,40
75.425,14
86.120,12
56.286,46
359.802,74
30
2.095
10
786
65.378
35.512
1.871
19.217
26.082
22.071
173.052
2209.00.00.00 SİRKE
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
3.307,21
684.280,74
7.702,91
1.138,34
696.429,20
1.478,94
314.364,40
3.509,49
497,72
319.850,56
2.500
354.576
4.167
618
361.861
2209.80.99.00 ŞALGAM SUYU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
232.628,24
232.628,24
104.749,36
104.749,36
149.568
149.568
6.723,08
3.152,62
925
MAL KODU
2208.90.90.90 DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2301.00.00.00 HAYVAN YEMLERİ
TÜRKİYE
36
TL TUTARI
6.723,08
$TUTARI
3.152,62
MİKTAR
925
942.481,35
14.479.007,00
335.866,88
338.612,85
28.274.527,67
44.370.495,75
431.088,35
6.551.345,33
153.750,00
153.688,19
12.920.214,62
20.210.086,51
700
11.089
250
250
19.221
31.510
348.260,99
348.260,99
156.602,25
156.602,25
268.380
268.380
267.047,90
95.013,60
2.973.780,52
8.672.511,55
307.216,07
5.119.463,00
2.140.208,22
4.267.641,87
23.842.882,73
119.000,00
44.250,00
1.349.593,78
4.053.915,71
142.336,23
2.361.162,00
963.466,57
1.880.159,31
10.913.883,63
200
150
5.087
14.939
600
7.867
4.184
8.260
41.287
107.240,62
102.442,84
15.904,72
47.543,60
273.131,78
48.610,50
45.780,12
7.449,16
22.300,00
124.139,79
261
213
10
100
584
2306.90.91.00 KEPEK
BULGARİSTAN
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.285.825,39
100.229,15
96.598,71
547.931,84
793.706,61
2.824.291,70
590.277,11
43.863,02
43.800,00
254.550,81
353.252,35
1.285.743,30
2.586.700
200.000
200.000
968.259
1.459.200
5.414.159
2309.10.00.00 KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
KANADA
MACARİSTAN
POLONYA
TAYLAND
TAİWAN
440.071,02
157.573,84
144.838,61
383.041,13
1.938.433,40
34.919,62
270.088,39
53.268,84
203.808,70
80.963,79
198.457,73
71.905,99
65.909,44
175.093,68
873.198,27
16.552,72
121.567,00
24.595,45
89.965,42
37.815,87
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
2304.00.00.00 SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ARJANTİN
MACARİSTAN
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
2304.10.00.00 FİĞ (HAYVAN YEMİ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2306.30.00.00 AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
ARJANTİN
BULGARİSTAN
MOLDOVYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( TON) =
2306.90.00.00 DİĞER KÜSPELER
TÜRKİYE
UKRAYNA
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
37
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.602.387,91
57.383,60
157.084,06
1.023.232,75
686.631,52
2.946.854,83
10.180.582,01
$TUTARI
732.020,49
25.571,21
72.451,07
466.388,38
316.314,08
1.341.082,18
4.628.889,06
2309.90.90.00 BALIK YEMLERİ
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
38.458,64
54.624,47
1.238.126,93
9.172,53
3.600,66
16.802,53
41.157,46
1.401.943,22
17.239,05
24.671,18
569.767,26
4.117,74
1.675,89
7.681,97
18.725,31
643.878,42
500.645,67
42.671,54
732.379,09
486.708,23
127.828,42
7.298,31
507.184,44
58.528,28
665.570,23
324.205,26
105.474,09
6.969.592,09
173.580,85
650.146,04
60.997,19
370,45
11.413.180,18
232.550,66
19.593,78
338.070,49
224.021,09
56.374,16
3.264,00
226.290,29
27.336,88
303.240,22
149.105,47
49.400,07
3.178.383,94
80.425,64
296.988,62
28.802,03
165,18
5.214.012,59
150.667
20.000
206.823
132.360
9.905
26.400
169.061
51.040
80.000
110.288
21.567
2.746.433
53.840
185.551
36.600
125
4.000.660
5.816.926,55
5.816.926,55
2.646.692,79
2.646.692,79
18.686
18.686
1.166,18
66.825,37
1.138,58
83.399,86
114.866,99
293,32
954.610,09
9.806,25
1.232.106,64
523,81
29.346,36
509,69
35.844,12
52.300,22
135,82
441.173,42
4.524,43
564.357,90
50
4.165
55
5.050
4.840
48
48.674
242
63.124
MAL KODU
2309.90.90.97 HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
GÜNEY KIBRIS
GÜRCİSTAN
HOLLANDA
JAPONYA
MALEZYA
NORVEÇ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2309.90.93.19 MISIR SİLAJI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
MİKTAR
2401.10.00.00 TÜTÜN
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİR
GÜNEY AFRİKA
HONG KONG
MOLDOVYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
38
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
398.429,30
177.887,96
981,44
279,00
66.099,03
10.508,25
843,13
170,21
50.784,99
207,09
147.921,01
3.759,67
966.857,77
724.677,60
1.182,20
2.560,16
2.553.148,81
180.816,20
82.061,17
442,40
130,86
29.175,55
4.988,46
397,40
75,18
22.766,15
89,16
67.494,80
1.742,30
438.740,45
331.679,75
548,99
1.142,77
1.162.291,66
ENDONEZYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
81.255,84
1.023,70
14.793,94
35.927,88
4.092.306,84
171.555,95
2.586.387,32
14,33
6.983.265,80
36.335,03
1.139.594
457,17
65.676
6.935,27
162.800
15.805,47
156.230
1.862.334,80 68.283.586
78.701,08
2.716.600
1.185.029,41 44.120.681
6,75
20
3.185.605,00 116.645.187
2402.20.10.10 DAVİDOF
ALMANYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
214.826,77
4.754,63
2.643.002,81
114.325,34
501,97
2.977.411,52
98.063,31
2.119,42
1.206.362,94
53.923,04
238,06
1.360.706,78
1.837.120
51.600
30.045.500
1.301.200
10.000
33.245.420
2402.20.11.00 BENSON
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
112.517,06
2.046.143,80
2.158.660,86
52.481,45
936.091,79
988.573,25
1.363.600
24.968.400
26.332.000
2402.20.12.00 ROTHMANS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
2.301.108,46
1.127.733,60
3.428.842,06
1.047.465,87
519.889,36
1.567.355,23
31.360.400
15.229.400
46.589.800
262.439,68
122.349,84
3.224.000
2402.10.00.00 PUROLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
DANİMARKA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
ENDONEZYA
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
KOSTARİKA
KÜBA
SİRİLANKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
ŞİLİ
Mal ara toplam ( AD ) =
2402.20.10.00 DİĞER SİGARALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2402.20.13.00 SİLK-CUT
TÜRKİYE
39
1.137.355
797.138
4.100
250
113.175
104.348
160
260
838.840
121
38.156
1.809
3.956.252
2.834.028
34.524
450
9.860.966
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
3.858.266,48
4.120.706,16
$TUTARI
1.760.958,86
1.883.308,70
MİKTAR
46.986.850
50.210.850
2402.20.14.00 GREVEN-A
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.474.599,87
696.810,01
2.171.409,88
671.779,29
322.337,36
994.116,65
20.270.000
10.300.000
30.570.000
2402.20.15.00 MALBORA
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
34.348,77
7.355.762,56
317.271,13
63.012,01
7.770.394,47
15.939,96
3.365.144,81
144.541,29
28.433,53
3.554.059,61
440.800
87.518.963
3.821.200
790.400
92.571.363
2402.20.16.00 DUNHILL
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
138.662,56
704.809,11
383.214,50
1.226.686,17
63.627,45
322.229,96
175.758,19
561.615,62
1.579.000
7.441.820
3.995.700
13.016.520
2402.20.18.00 ROYALS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
327.761,58
115.596,66
443.358,24
149.362,01
54.467,42
203.829,44
3.750.000
1.460.000
5.210.000
2402.20.19.00 PARLİAMENT
BELÇİKA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
4.095,80
11.012.421,33
33.708,44
182.284,09
11.232.509,66
2403.10.10.00 PİPO TÜTÜNÜ
ALMANYA
BOSNA HERSEK
DANİMARKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.361,23
910,97
3.344,61
11.564,39
5.990,80
3.820,71
27.992,71
1.084,52
408,10
1.516,79
5.231,60
2.740,88
1.729,38
12.711,29
39
25
54
167
85
54
424
54.325,17
41.136,47
2.024,37
100.973,83
696.986,34
5.497,89
3.397.966,07
932.507,20
24.864,54
18.463,44
878,94
46.152,18
317.604,35
2.458,14
1.554.736,24
427.412,79
820
1.463
55
1.564
12.513
444
77.026
14.651
MAL KODU
2403.10.10.10 SARMA TÜTÜN
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BOSNA HERSEK
HOLLANDA
TÜRKİYE
UMMAN
İNGİLTERE
İRLANDA
40
1.763,60
40.000
5.033.659,23 114.464.441
14.974,56
340.000
84.469,30
1.885.800
5.134.866,71 116.730.241
MAL (GTİP) ADI
ÜRDÜN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
52.437,52
5.283.854,86
$TUTARI
24.805,51
2.417.376,19
MİKTAR
1.387
109.923
2501.00.91.11 TUZ (SOFRA)
ALMANYA
GÜNEY KIBRIS
MAKEDONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
8.067,37
41.185,21
78.040,00
1.153.790,81
27.429,26
1.308.512,65
3.719,61
19.246,44
37.015,60
529.117,38
12.810,94
601.909,98
19.290
64.680
20.335
2.420.539
33.734
2.558.578
35.849,75
72.058,62
459.392,47
17.605,06
584.905,90
16.685,94
33.446,99
210.384,33
7.742,91
268.260,18
25.200
213.315
1.522.836
21.600
1.782.951
2503.00.10.12 KÜKÜRT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
11.169,35
11.169,35
4.902,70
4.902,70
11.500
11.500
2505.10.00.00 KUMLAR
KANADA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.196,63
3.754,00
138.642,34
48.047,28
25.183,12
5.179,00
21.372,01
245.374,38
1.515,27
1.657,76
62.738,99
22.425,83
11.302,97
2.371,18
9.794,95
111.806,97
15.000
2.805
490.820
53.490
93.400
13.000
32.847
701.362
2505.90.00.19 POMZA TAŞI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
834.046,36
834.046,36
379.462,79
379.462,79
60.604
60.604
2506.10.00.00 KUVARS
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
15.265,16
15.265,16
6.985,51
6.985,51
2508.70.00.00 ŞAMOT TOPRAĞI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
21.859,63
8.597,45
30.457,08
10.029,07
3.859,51
13.888,58
2509.00.00.00 TEBEŞİR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
652,52
2.402,70
3.055,22
303,16
1.123,11
1.426,28
MAL KODU
2501.00.91.12 TUZ(RAFİNE EDİLMEMİŞ)
ALMANYA
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2513.20.00.00 ZIMPARA TAŞI
41
91.500
33.065
124.565
MAL (GTİP) ADI
SLOVAKYA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.371,13
2.894,55
13.611,02
17.876,70
$TUTARI
612,41
1.312,42
5.974,46
7.899,29
2515.11.00.11 MERMER(HAM)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
470.053,68
470.053,68
214.844,82
214.844,82
573.066
573.066
2515.11.00.14 TRAVERTEN MERMER (HAM)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
124.946,60
124.946,60
57.536,92
57.536,92
165.096
165.096
2516.11.00.00 GRANİT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
41.455,95
41.455,95
19.011,25
19.011,25
57.577
57.577
2516.90.00.00 İNŞAATA ELVERİŞLİ TAŞLAR (HAM)
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.567,95
89.056,55
90.624,50
704,00
40.568,93
41.272,93
27.340
190.191
217.531
2517.10.00.00 ÇAKIL TAŞI
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.242,01
38.069,05
402,44
41.713,50
1.429,24
17.337,16
179,44
18.945,84
977.785,42
806.101,39
1.783.886,81
451.546,28
362.681,09
814.227,37
23.945
19.500
43.445
443.525,31
391,88
443.917,19
201.838,62
172,82
202.011,45
4.389.577
2.500
4.392.077
2520.20.10.00 ALÇI (İŞLENMİŞ)
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( TON) =
1.215.389,95
1.573,89
1.216.963,84
553.837,60
701,37
554.538,97
5.669
1
5.670
2522.20.00.00 KİREÇ SÖNMÜŞ
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
217.043,98
13.879,34
230.923,32
100.528,04
5.979,38
106.507,43
951
8
959
2523.10.00.00 KLİNKER(ÇİMENTO HAMMADDESİ)
TÜRKİYE
13.937.940,82
6.358.737,46
116.650
MAL KODU
2517.20.00.00 CÜRUF
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
2518.20.00.00 KALSİT
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
42
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( TON) =
TL TUTARI
13.937.940,82
$TUTARI
6.358.737,46
MİKTAR
116.650
2523.10.10.00 PORTLANT ÇİMENTO
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
41.000,00
19.680.476,41
19.721.476,41
19.035,18
9.002.336,78
9.021.371,97
315
120.412
120.727
2523.21.00.00 BEYAZ ÇİMENTO
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
1.698.671,82
1.698.671,82
777.374,55
777.374,55
9.215
9.215
2530.10.00.00 BOYAYICI TOPRAKLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
13.173,67
13.173,67
5.754,24
5.754,24
12.800
12.800
2701.12.00.00 TAŞ KÖMÜRÜ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
21.141,26
21.141,26
9.691,15
9.691,15
50.000
50.000
2702.10.00.00 LİNYİT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.793.307,54
1.793.307,54
828.124,73
828.124,73
6.599.510
6.599.510
2703.00.00.00 ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
ALMANYA
HOLLANDA
LİTVANYA
SİRİLANKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
706.146,53
72.403,09
15.394,08
18.570,47
211.696,94
15.547,88
1.039.758,99
321.654,76
33.612,07
6.875,73
8.870,96
95.757,43
7.198,09
473.969,05
1.141.390
109.800
23.000
32.500
297.835
21.920
1.626.445
126.013,06
18.122,24
144.135,30
58.511,55
8.488,08
66.999,63
215.020
26.680
241.700
47.335,24
47.335,24
22.333,63
22.333,63
125.460
125.460
2704.00.30.00 KOK KÖMÜRÜ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
453.522,08
453.522,08
205.544,97
205.544,97
1.919.000
1.919.000
2706.00.00.00 KATRAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
114.873,99
4.427,29
119.301,28
51.374,01
1.902,00
53.276,01
69.215
2.912
72.127
MAL KODU
2703.00.00.11 TOPRAK (AZOTLU MİNERALLER)
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
2704.00.00.00 DİĞER MİNERAL YAKITLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
43
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2708.10.00.00 ZİFT
TÜRKİYE
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
468.014,32
384.291,63
852.305,95
212.427,65
173.451,61
385.879,26
351.127
292.267
643.394
2710.00.27.00 KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN)
TÜRKİYE
104.962.232,91
İSRAİL
49.986.393,51
Mal ara toplam ( LT ) =
154.948.626,42
48.053.322,29
22.884.721,87
70.938.044,16
65.740.983
29.615.932
95.356.915
180.732,14
180.732,14
83.349,94
83.349,94
118.439
118.439
6.900.186,80
1.972.236,04
8.872.422,84
3.082.699,50
883.048,89
3.965.748,40
4.465.833
1.183.408
5.649.241
2710.00.37.00 KURŞUNSUZ BENZİN (97 OKTAN )
TÜRKİYE
12.717.759,32
İSRAİL
3.408.847,11
Mal ara toplam ( LT ) =
16.126.606,43
5.887.218,85
1.578.233,26
7.465.452,11
7.484.982
1.984.526
9.469.508
2710.00.32.00 REŞO YAKITI (HAFİF, İSPİRTO)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
2710.00.36.00 KURŞUNSUZ BENZİN (98 OKTAN)
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( LT ) =
2710.00.61.00 GAZ YAĞI(JET A 1)
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( LT ) =
888.406,90
523.218,47
1.411.625,37
400.096,37
235.210,41
635.306,78
507.355
1.261.891
1.769.246
2710.00.66.00 MOTORİN (MAZOT)
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( LT ) =
90.072.021,72
50.715.098,03
140.787.119,75
41.183.097,74
23.176.061,44
64.359.159,18
53.353.470
30.396.090
83.749.560
2710.00.69.00 EURO DİZEL
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( LT ) =
42.876.721,87
22.814.775,48
65.691.497,35
19.619.788,22
10.437.680,24
30.057.468,46
25.390.026
13.550.629
38.940.655
2710.00.74.00 FUEL OIL
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M/T) =
365.476.124,65
365.476.124,65
166.609.479,78
166.609.479,78
282.495
282.495
496.301,79
49.248,45
216.614,84
179.871,30
95.104,63
12.668,40
15.836,62
223.622,80
22.884,96
98.153,46
82.665,24
42.541,13
5.720,89
7.511,55
63.228
4.328
37.082
17.390
16.576
1.630
1.960
2710.00.87.00 MAKİNE YAĞLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
JAPONYA
SERBEST LİMAN
44
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
90.019,84
13.358.061,87
71.687,52
277.952,13
140.551,94
319.627,58
15.323.546,91
$TUTARI
40.726,49
6.096.326,47
32.254,61
127.379,13
63.898,20
150.307,75
6.993.992,75
62.323,14
69.760,64
3.118,00
7.858,25
39.502,24
3.847,15
1.431.057,46
19.937,39
43.982,39
1.960,58
5.995,45
11.149,82
1.700.492,51
28.367,81
31.946,18
1.432,97
3.604,20
17.747,43
1.729,75
652.271,09
8.953,55
19.808,07
943,31
2.729,26
5.104,14
774.637,80
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
892,80
659,59
71.331,14
450.010,10
590,40
1.509,38
537,25
1.220,38
526.751,04
384,62
311,73
33.410,37
202.606,68
260,36
675,58
258,49
559,42
238.467,28
2711.19.00.00 LPG GAZI
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
49.428.425,61
96.829,27
49.525.254,88
22.478.493,89
42.784,23
22.521.278,12
2712.10.00.00 VAZELİN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.541,20
4.082,43
24.960,77
33.584,40
2.046,91
1.809,65
11.184,62
15.041,20
2712.20.00.00 PARAFİN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
55.265,36
55.265,36
24.579,96
24.579,96
144.234,32
67.980,54
2710.00.88.00 HİDROLİK SIVI YAĞLARI
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
JAPONYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2710.00.94.00 GRESLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2713.00.00.00 PETROL KOKU
İRAN
45
MİKTAR
14.783
2.375.135
11.010
41.935
15.555
51.045
2.651.657
24.308.741
62.750
24.371.491
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( TON) =
MİKTAR
TL TUTARI
144.234,32
$TUTARI
67.980,54
1.374,45
612.699,04
614.073,49
645,09
280.050,13
280.695,23
1.423,37
3.778,60
552.732,39
18.697,29
1.378.018,67
10.203,55
1.964.853,87
643,65
1.722,24
250.677,64
8.683,89
631.719,72
4.846,37
898.293,53
2715.10.00.00 ASFALT
ALMANYA
TÜRKİYE
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
39.531,16
11.814.325,84
1.297.243,78
13.151.100,78
17.328,34
5.449.688,53
594.886,08
6.061.902,96
25.820
8.231.096
909.447
9.166.363
2801.10.00.00 KLOR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
744.051,29
81.544,36
825.595,65
344.204,24
38.867,81
383.072,06
401.365
23.740
425.105
2803.00.00.00 KARBON
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
14.565,93
14.565,93
6.620,78
6.620,78
2804.10.00.00 HİDROJEN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M3 ) =
21.611,32
21.611,32
9.764,40
9.764,40
2804.21.00.00 KLİMA, BUZLUK GAZI (ARGON,FREON)
ALMANYA
1.304,23
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
19.678,50
TÜRKİYE
370.042,79
ÇİN
168.526,97
Mal ara toplam ( M3 ) =
559.552,49
622,36
8.708,07
170.876,16
76.601,34
256.807,95
2714.10.00.00 KATRANLI KUMLAR
TÜRKİYE
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
2715.00.00.00 BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRAN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2804.29.10.00 HELYUM
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M3 ) =
59.069,54
4.320,00
63.389,54
26.290,25
1.947,34
28.237,60
2804.30.00.00 AZOT
RUSYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M3 ) =
92.899,26
72.058,81
164.958,07
42.300,00
33.263,92
75.563,92
46
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
2804.40.00.00 OKSİJEN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M3 ) =
493.525,76
493.525,76
226.604,94
226.604,94
2805.11.00.00 SODYUM
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
12.040,00
12.040,00
5.673,62
5.673,62
25.000
25.000
2805.21.00.00 KALSİYUM
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
23.000,00
23.000,00
10.571,31
10.571,31
20.000
20.000
2806.10.00.00 HİDROJEN KLORÜR
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6.145,65
132.260,97
138.406,62
2.646,24
59.880,16
62.526,41
2807.00.00.00 SÜLFİRİK ASİT
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
8.767,04
39.085,26
25.351,32
73.203,62
4.172,59
17.862,04
11.889,74
33.924,39
2808.00.00.00 NİTRİK ASİT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7.644,72
7.644,72
3.411,09
3.411,09
2811.21.00.00 KARBONDİOKSİT
AVUSTRALYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7.383,82
485,41
322.598,16
330.467,39
3.448,77
221,81
146.796,98
150.467,56
13.425
26
591.353
604.804
2814.10.00.00 SAF AMONYAK
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
20.200,00
20.200,00
8.998,86
8.998,86
2.596
2.596
2815.11.00.00 SODYUM HİDROKSİT(KOSTİK SODA)
ALMANYA
88.584,87
TÜRKİYE
208.192,94
ÇİN
77.535,91
İNGİLTERE
1.566,67
İSPANYA
40.006,20
Mal ara toplam ( KG ) =
415.886,59
40.310,38
95.303,03
36.011,29
693,49
18.085,98
190.404,18
31.061
280.491
22.344
2.610
24.000
360.506
2815.20.00.00 POTASYUM HİDROKSİT (KOSTİK POTAS)
POLONYA
1.240,70
TÜRKİYE
16.183,40
Mal ara toplam ( KG ) =
17.424,10
591,96
7.322,14
7.914,10
2.034
6.609
8.643
47
15.000
53.657
20.458
89.115
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2823.00.00.00 TİTAN OKSİTLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
31.033,24
12.719,18
43.752,42
13.765,46
5.619,99
19.385,46
2827.00.00.00 KLORÜRLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
84.164,27
84.164,27
38.050,87
38.050,87
2828.00.00.00 HİPOKLORİTLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
257.057,38
238.385,81
495.443,19
119.056,05
107.316,94
226.372,99
638.626
327.234
965.860
2833.00.00.00 SODYUM SÜLFATLAR
BELÇİKA
FRANSA
LÜKSEMBURG
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
24.175,77
127.400,00
24.326,04
84.711,38
260.613,19
10.833,86
55.948,35
11.595,97
38.366,53
116.744,73
21.000
21.000
21.000
49.860
112.860
2834.10.00.00 NİTRİTLER, NİTRATLAR
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
8.357,16
10.042,80
18.399,96
3.967,03
4.501,71
8.468,75
2835.24.00.00 POTASYUM FOSFATLAR
FRANSA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
134.496,00
31.978,27
166.474,27
60.690,40
14.726,13
75.416,53
2836.10.00.00 KARBONATLAR
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.111,69
535.554,75
30.647,34
567.313,78
520,01
246.330,65
13.659,89
260.510,56
2849.00.00.00 KALSİYUM KARBÜR (KARPİT)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
30.913,24
30.913,24
14.554,58
14.554,58
35.335
35.335
2904.10.00.00 SÜLFONİK ASİT VE TUZLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
90.003,12
90.003,12
39.819,44
39.819,44
63.397
63.397
2905.12.00.00 PROPİL ALKOL
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
8.009,22
89.505,24
97.514,46
3.766,56
40.859,08
44.625,65
1.720
30.286
32.006
48
6.251
2.000
8.251
22.416
25.608
48.024
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2905.45.00.00 GLİSERİN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
9.757,81
9.757,81
4.586,15
4.586,15
2914.11.00.00 ASETON
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
30.713,71
1.233,86
1.625,24
33.572,81
13.879,59
548,04
747,12
15.174,76
2915.21.00.00 ASETİK ASİT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
94.187,20
94.187,20
41.039,21
41.039,21
23.184
23.184
2918.14.00.00 SİTRİK ASİT
ALMANYA
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.396,48
7.360,34
3,31
120.822,84
45.123,20
174.706,17
620,87
3.272,42
1,57
54.680,08
19.827,64
78.402,61
250
2.271
1
34.043
17.050
53.615
3002.10.00.00 SERUMLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
763.292,54
763.292,54
360.335,79
360.335,79
3002.20.00.00 AŞILAR (İNSANLAR İÇİN)
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
158.536,15
135.946,58
294.482,73
72.729,14
60.620,07
133.349,22
89.400,97
23.791,86
7.160,53
67.293,42
187.646,78
41.582,84
11.234,46
3.290,38
31.765,02
87.872,71
168.639,31
616.397,15
2.643,21
50.154,75
130.250,92
217.436,37
2.887,54
7.151.658,69
55.898,74
218.626,88
9.557,70
22.563,50
78.562,57
277.388,24
1.252,05
23.617,79
59.427,88
101.207,04
1.355,52
3.267.543,77
25.703,06
100.460,74
4.459,75
10.769,13
3002.30.00.00 AŞILAR (VETERİNER)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
3002.40.00.00 TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRLANDA
İSVİÇRE
49
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
81.543,08
8.728.257,84
$TUTARI
36.469,05
3.988.216,65
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİR
FRANSA
HOLLANDA
KANADA
LİTVANYA
MACARİSTAN
POLONYA
PORTEKİZ
SLOVENYA
TÜRKİYE
YENİ ZELLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
703.451,45
2.160.175,85
699,12
24.041,02
245.832,26
44.473,00
546.102,61
127.612,35
56.161,96
36.552,01
1.271.458,40
30.594,70
109.523,81
3.368,15
51.109.652,29
63.699,94
10.426.553,66
85.345,23
336.288,13
35.446,04
330.549,00
618.040,63
68.365.621,61
329.398,63
1.006.308,90
333,58
10.931,67
112.722,59
21.075,42
251.517,32
58.724,41
26.802,50
16.694,42
603.370,24
14.560,57
51.879,97
1.607,24
23.539.812,51
28.679,45
4.749.983,59
37.903,79
151.686,29
15.950,50
153.834,06
292.341,46
31.476.119,21
3004.10.00.00 İLAÇ HAMMADDESİ
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
152.238,14
83.436,65
41.492,78
36.926,04
314.093,61
72.062,00
39.188,98
19.876,05
17.048,21
148.175,26
159.027,93
244.912,14
63.009,66
612.892,41
670.853,71
16.125,18
6.756,30
12.841,32
84.601,39
11.417,27
2.550.437,93
2.375,25
130.573,78
30.802,75
294.884,44
72.665,07
110.536,68
28.278,25
280.027,60
307.701,65
7.209,03
3.045,57
5.752,76
38.100,66
5.398,72
1.173.004,19
1.081,47
60.319,11
13.752,45
133.850,95
3004.00.00.00 İLAÇLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
3004.10.10.00 VETERİNER İLAÇLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
LİTVANYA
MACARİSTAN
PERU
POLONYA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
50
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
165.619,23
8.535,45
80.072,61
5.145.738,75
$TUTARI
75.032,56
3.886,46
37.700,98
2.357.344,24
3005.10.00.00 YAPIŞKAN SARGILAR
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
9.944,50
432.816,86
4.221,76
13.680,59
83.159,51
543.823,22
4.648,47
201.872,50
1.977,31
6.528,86
38.522,84
253.550,00
3006.40.00.00 DİŞCİLİK MALZEMELERİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
26.520,76
601.185,00
1.393,71
83.319,65
26.275,95
738.695,07
12.571,46
271.212,92
639,22
36.982,82
11.559,87
332.966,30
3006.50.00.00 İLKYARDIM ÇANTALARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
8.398,38
1.884,46
10.282,84
3.780,02
845,46
4.625,49
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
63.189,12
BELÇİKA
158.281,88
RUSYA
254.663,23
SUUDİ ARABİSTAN
56.000,00
TUNUS
74.850,00
TÜRKİYE
18.745.253,32
UKRAYNA
1.355.908,72
YUNANİSTAN
125.897,35
ÇİN
98.146,67
İNGİLTERE
133.935,72
İRAN
47.350,00
İSPANYA
106.513,12
İSRAİL
420.211,42
İTALYA
341.901,45
Mal ara toplam ( KG ) =
21.982.102,00
28.790,18
75.229,14
116.471,57
24.809,79
32.229,59
8.390.067,30
606.994,13
57.821,15
44.034,67
63.436,36
21.801,18
49.489,59
188.724,76
157.291,14
9.857.190,62
MAL KODU
3105.59.00.00 BİTKİ BESİNLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
11.707,25
6.805,11
6.653,02
25.165,38
5.286,70
3.053,13
3.175,05
11.514,90
3204.00.00.00 BOYAYICI MADDELER (SENTETİK)
ALMANYA
11.687,29
5.250,35
51
MİKTAR
14.027
45.020
224.898
45.000
50.000
15.241.112
1.415.310
46.000
80.090
61.357
50.000
28.565
157.844
105.228
17.564.451
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
392.891,25
1.403,87
4.740,73
410.723,14
$TUTARI
175.584,83
643,79
2.140,18
183.619,17
13.411,38
4.373,95
7.333,87
25.119,20
6.118,71
2.051,57
3.094,98
11.265,26
3208.20.00.00 OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
ALMANYA
247.672,01
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
10.551,15
BELÇİKA
281.414,43
DANİMARKA
77.361,61
HOLLANDA
303.822,99
TÜRKİYE
1.684.082,48
ÇİN
47.524,46
İNGİLTERE
65.672,25
İTALYA
16.119,11
Mal ara toplam ( KG ) =
2.734.220,49
114.467,41
4.885,69
128.329,80
35.292,09
139.376,18
767.654,23
20.944,76
29.191,51
7.075,37
1.247.217,07
3209.10.00.00 BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
ALMANYA
137.983,94
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
71.709,10
BELÇİKA
262.738,41
DANİMARKA
152.784,72
FRANSA
48.512,97
HOLLANDA
164.708,03
MEKSİKA
321,41
NORVEÇ
39.678,26
SLOVENYA
5.225,93
TÜRKİYE
8.990.026,77
YUNANİSTAN
176,30
ÇİN
158.039,16
İNGİLTERE
57.393,01
İTALYA
41.987,47
Mal ara toplam ( KG ) =
10.131.285,48
63.661,71
32.885,03
117.965,99
68.855,10
22.842,53
72.934,47
144,98
17.901,28
2.411,15
4.108.103,05
80,81
71.167,61
26.280,95
18.640,22
4.623.874,94
3207.00.00.00 SERAMİK VE CAM BOYASI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3210.00.10.12 VERNİKLER
ALMANYA
26.948,64
1.688,81
232.633,74
69.301,03
10.475,64
1.495.445,23
1.462,99
4.420,95
18.186,66
1.860.563,69
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
52
12.360,65
774,47
105.625,34
32.630,67
4.703,50
684.447,29
680,93
1.932,99
7.982,90
851.138,77
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
187.791,15
5.712,33
124.467,08
101.515,79
160.530,76
318.919,42
82.229,76
40.016,47
2.978.344,68
196.591,20
103.505,37
53.667,19
226.456,58
4.579.747,78
87.533,01
2.519,10
57.289,45
46.615,70
72.642,74
148.394,03
36.111,61
17.701,21
1.358.387,12
92.062,93
46.551,03
25.490,25
103.268,74
2.094.566,97
3213.10.00.00 BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
ALMANYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.338,28
32.131,70
192.344,54
27.972,63
55.679,35
47.644,90
359.111,40
1.567,13
14.835,94
88.123,76
12.758,80
25.822,25
22.240,31
165.348,23
3214.10.00.00 REÇİNELİ MACUNLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
37.156,38
245.144,89
2.880,34
52.375,73
42.108,66
379.666,00
15.901,86
112.325,76
1.266,52
24.172,25
18.369,61
172.036,02
3.119,83
318,85
26.458,89
637.419,77
5.154,72
3.985.120,78
32.905,75
231,74
47.093,07
35.352,12
4.773.175,52
1.353,19
146,22
12.276,40
290.094,21
2.298,54
1.829.500,84
15.795,51
109,21
21.241,51
16.473,65
2.189.289,32
69.479,45
558,07
2.631,59
32.625,03
248,47
1.215,17
3212.90.00.00 BOYA HAMMADDESİ
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
MEKSİKA
ROMANYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
İNGİLTERE
İRAN
İSVEÇ
Mal ara toplam ( KG ) =
3214.10.90.00 DOLGU SIVAMA MADDELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
GÜNEY KIBRIS
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3215.11.00.00 MATBAA MÜREKKEBİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
GÜNEY KIBRIS
53
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
JAPONYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
430,32
4.312,03
1.496,27
1.523.525,36
93.237,51
21.328,30
1.716.998,90
$TUTARI
202,85
1.976,63
673,66
696.489,10
42.737,49
9.877,54
786.045,99
4.755,06
4.755,06
2.104,17
2.104,17
3301.00.00.00 UÇUCU YAĞLAR (SANAYİDE KULLANILAN)
TÜRKİYE
13.570,22
Mal ara toplam ( KG ) =
13.570,22
6.204,03
6.204,03
3302.10.00.00 SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
ALMANYA
134.194,49
FRANSA
1.916,98
HOLLANDA
111.095,37
POLONYA
1.193,44
SLOVENYA
2.657,80
TÜRKİYE
56.531,27
İNGİLTERE
7.181,04
İTALYA
86.478,24
Mal ara toplam ( KG ) =
401.248,63
62.529,59
855,87
51.329,88
558,25
1.250,19
25.816,30
3.300,56
40.505,03
186.145,71
3215.90.10.00 YAZI VE ÇİZİM MÜREKKEPLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
3303.00.10.00 PARFÜMLER
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
14.533,92
1.601,32
1.403.676,81
3.185,62
1.290.550,81
73.299,93
712.925,97
172.423,91
20.810,63
257.011,85
3.950.020,77
6.478,52
734,04
639.752,71
1.501,44
590.583,55
35.120,42
323.882,07
78.240,66
9.650,93
114.224,55
1.800.168,95
3303.00.90.11 KOLONYALAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
248.044,06
248.044,06
111.850,71
111.850,71
3304.10.00.00 RUJLAR (DUDAK MAKYAJI)
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.551,03
15.164,90
180.134,70
15.336,44
219,76
212.406,83
713,34
7.110,92
83.484,41
7.063,52
97,04
98.469,25
54
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
12.085,36
120.354,02
1.235,43
13.566,20
522,20
754,31
148.517,52
5.435,43
53.962,96
590,36
6.224,72
247,68
331,64
66.792,82
3304.30.00.00 MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
ALMANYA
36.895,34
FRANSA
3.879,57
TÜRKİYE
150.280,99
ÇİN
160,99
İNGİLTERE
4.250,01
İSPANYA
36.907,07
İTALYA
13.766,42
Mal ara toplam ( KG ) =
246.140,39
17.135,91
1.837,02
69.751,95
67,88
1.983,11
17.316,78
6.183,54
114.276,21
3304.20.00.00 GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
3304.91.00.00 PUDRALAR
FRANSA
KÜBA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3304.99.90.12 KREMLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3304.99.90.19 KOZMETİK ÜRÜNLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
POLONYA
55
4.950,94
450,95
27.354,86
4.094,22
40.490,00
297,36
77.638,33
2.224,13
210,62
12.711,37
1.786,84
18.174,17
133,00
35.240,16
15.218,41
10.856,86
534.527,25
1.034.562,68
39.955,85
74.447,75
1.720,20
174,96
27.636,75
1.739.100,71
7.065,76
4.787,81
242.031,62
478.105,27
18.989,02
33.749,61
766,57
78,72
12.445,43
798.019,86
99.324,67
81.091,27
140,92
23.854,21
565.591,71
22.146,57
154.356,89
25.412,42
21.582,61
45.865,82
36.456,55
66,75
10.927,57
260.289,43
10.638,18
66.497,72
12.127,71
10.195,11
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
2.242,02
7.565.659,25
135.643,69
713.986,13
1.608.233,26
39.137,78
132.136,81
11.190.540,21
$TUTARI
1.032,28
3.458.674,56
63.217,97
320.216,06
737.545,11
17.447,07
61.288,86
5.112.486,84
73.360,91
66.097,27
2.738,96
47.798,81
18.888,58
34.515,36
5.072.414,29
193,49
6.027,92
215.813,22
41.534,83
2.705,59
112.554,20
5.694.643,43
33.981,71
30.896,68
1.204,04
21.877,47
8.610,37
15.416,21
2.322.529,82
88,09
2.773,13
97.866,91
19.095,46
1.162,59
51.583,22
2.607.085,76
3305.20.00.00 PERMA MÜSTAHZARLARI
ALMANYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
58.100,12
45.729,09
32.669,72
8.789,96
145.288,89
26.984,40
21.977,74
15.470,72
4.064,68
68.497,55
3305.30.00.00 SAÇ SPREYLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
14.593,76
235.141,68
43.172,17
28.888,51
321.796,12
6.769,93
110.585,48
19.940,03
13.414,49
150.709,94
5.233,24
39.094,14
26.351,14
2.294,16
1.150,00
2.397.481,63
124,77
123.309,09
76.295,08
19.925,15
2.691.258,40
2.449,02
17.194,06
11.894,84
996,66
530,98
1.092.005,55
58,76
55.725,77
35.223,61
9.541,29
1.225.620,56
3305.10.00.00 ŞAMPUANLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
TAYLAND
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3305.90.10.00 SAÇ LOSYONLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
HOLLANDA
NİJERYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
56
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
398.743,25
11.256,55
40.891,18
2.952.675,35
27.636,77
57.319,96
153.791,93
3.642.314,99
182.109,32
5.130,49
19.466,98
1.353.143,20
12.764,66
26.902,81
70.814,19
1.670.331,69
BREZİLYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
17.100,81
4.512,05
174.135,93
2.492.713,48
7.072,15
89.441,34
1.385,02
1.013,20
2.787.373,98
8.159,17
2.081,75
83.183,30
1.144.884,39
3.304,98
40.628,75
660,98
484,69
1.283.388,04
3306.90.00.00 FERAHLATICI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
170.962,46
230,55
28.525,75
199.718,76
76.928,80
99,10
12.938,38
89.966,29
3307.10.00.00 TRAŞ KREMLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.117,91
962.563,42
34.022,05
2.485,15
1.000.188,53
512,57
442.480,65
15.460,82
1.129,20
459.583,25
3307.20.00.00 DEODORANTLAR
ALMANYA
BELÇİKA
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
211,97
159,99
766,89
5.445,56
14.860,26
4.352,11
2.343.860,42
313,81
183.370,19
74.055,15
1.588,89
2.628.985,24
96,51
70,33
366,33
2.431,27
6.865,95
1.873,97
1.076.188,38
150,25
83.792,45
34.044,49
710,13
1.206.590,10
112,39
50,27
3305.90.90.11 SAÇ BOYALARI
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3306.10.00.00 DİŞ MACUNLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
3307.49.00.00 ODA KOKULARI
ALMANYA
57
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
1.954,37
7.350,49
719.328,31
33.497,95
91.778,86
11.643,82
865.666,19
$TUTARI
914,19
3.507,08
326.738,20
15.142,41
42.353,03
5.279,17
393.984,38
3401.20.00.00 SABUNLAR
ALMANYA
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
16.970,01
17.279,04
136.677,80
44.470,86
984.922,31
3.045,47
61.525,68
2.390,23
14.102,13
1.281.383,53
7.779,70
8.254,05
61.833,86
20.381,73
448.470,78
1.413,48
27.794,87
1.118,60
6.335,75
583.382,87
3401.20.90.11 SIVI SABUNLAR
ALMANYA
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
23.408,79
73.732,69
59.638,12
40.805,30
2.550,76
37.319,52
1.684.809,61
5.236,07
265.162,39
51.928,18
2.244.591,43
10.667,61
35.221,50
27.370,20
18.780,81
1.098,32
16.668,68
769.983,57
2.395,15
119.125,27
23.990,79
1.025.301,95
252.956,34
17.164,06
930,34
3.161,50
4.356,00
26.796,89
41.697,75
11.797,53
27.808.969,47
244.754,20
622.217,80
1.297,51
144.146,89
29.180.246,28
118.220,50
7.926,01
437,60
1.510,22
1.915,39
12.785,38
18.650,86
5.269,34
12.707.781,06
106.744,35
283.411,39
574,34
64.941,13
13.330.167,63
58.022,42
26.742,52
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3402.11.00.00 YIKAMA MÜSTAHZARLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BREZİLYA
HOLLANDA
POLONYA
ROMANYA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3402.11.10.00 DETERJAN HAMMADDESİ
ALMANYA
58
MİKTAR
2.236
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
BELÇİKA
DANİMARKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
39.822,42
79.483,02
36.549,71
1.215.859,40
33.056,17
40.568,22
14.558,53
56.570,92
150.155,03
1.724.645,84
$TUTARI
18.752,31
36.804,51
17.157,87
553.155,36
14.734,85
18.185,11
6.597,42
26.183,38
69.143,78
787.457,15
3403.11.00.00 YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
ALMANYA
77.097,96
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
5.835,50
HOLLANDA
5.950,52
JAPONYA
448,34
TÜRKİYE
465.867,19
ÇİN
5.497,78
İNGİLTERE
76.506,71
İTALYA
20.099,36
Mal ara toplam ( KG ) =
657.303,36
34.417,57
2.702,12
2.729,22
203,21
209.317,39
2.401,27
34.422,39
9.231,46
295.424,66
3405.10.00.11 AYAKKABI BOYA VE CİLALARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
147.172,02
1.950,30
4.078,37
153.200,69
66.840,12
870,35
1.906,44
69.616,92
BELÇİKA
NORVEÇ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
447,65
3.422,74
38.895,64
188,38
266.672,27
48.149,68
11.417,08
369.193,44
195,30
1.569,63
17.403,35
85,58
121.444,86
22.324,19
5.183,93
168.206,86
3405.90.10.00 METAL CİLALAR
ALMANYA
BELÇİKA
MEKSİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
513,16
16.941,60
6.517,94
80.377,42
1.604,52
73.166,01
2.030,27
6.883,31
188.034,23
226,61
8.083,21
2.940,24
35.971,95
723,68
34.233,02
915,19
3.054,61
86.148,54
8.525,43
3.629,49
3405.20.00.00 MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
3406.00.11.00 MUMLAR (IŞIK İÇİN)
ALMANYA
59
MİKTAR
24.500
22.542
9.137
344.807
22.000
31.951
360
1.440
41.950
500.923
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
346,18
848,25
1.356,75
64.147,78
489,44
52.905,41
179.631,25
158.619,50
16.623,56
483.493,55
$TUTARI
162,00
396,97
613,15
28.964,46
221,05
23.625,86
81.531,22
72.657,64
7.685,20
219.487,09
19.812,99
107.837,44
3.651,30
15.192,85
146.494,58
8.801,18
48.855,10
1.682,06
6.927,05
66.265,41
DANİMARKA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
MALEZYA
MEKSİKA
ROMANYA
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
85.571,61
930,84
3.127,27
16.844,79
16.848,80
1.125,81
5.737,60
27.435,53
608,66
1.285,70
6.178,73
16.902,89
18.597,92
2.276.296,29
64.424,88
30.043,13
1.744,88
84.172,15
2.657.877,48
38.356,88
426,87
1.428,17
7.277,53
7.705,04
512,87
2.723,72
13.090,71
274,56
602,99
2.759,22
7.560,44
8.513,58
1.042.853,36
28.976,20
13.485,36
770,90
38.472,99
1.215.791,46
3507.10.00.00 PEYNİR MAYASI
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
267.230,71
23.488,43
20.648,19
246.635,35
39.360,04
71.973,13
669.335,85
123.185,61
10.680,95
9.401,78
110.960,19
18.916,72
34.048,69
307.193,96
71.103,00
6.555,46
31.887,07
3.131,48
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
HONG KONG
NORVEÇ
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3407.00.90.12 MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3506.10.00.00 DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
3507.10.10.00 KÜLTÜR MAYASI
DANİMARKA
FRANSA
60
MİKTAR
1.151
114
10
2.344
346
660
4.625
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
35.716,51
35.781,31
149.156,28
$TUTARI
16.538,97
15.896,44
67.453,97
3602.00.00.00 PATLAYICI MADDELER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
199.664,00
199.664,00
88.837,01
88.837,01
3603.00.00.00 FİTİLLER (İNFİLAK)
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
55.806,71
55.806,71
26.646,46
26.646,46
3603.00.90.12 TÜFEK KAPSÜLLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
179.911,09
179.911,09
82.998,34
82.998,34
3604.10.00.00 ŞENLİK FİŞENKLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
31.180,08
47.980,00
79.160,08
14.247,88
22.568,20
36.816,09
3605.00.00.00 KİBRİTLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
77.873,28
357,37
78.230,65
35.591,02
169,60
35.760,62
3606.10.00.00 ÇAKMAK GAZLARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
46.440,36
5.136,27
50.481,31
102.057,94
21.325,44
2.459,31
23.044,07
46.828,82
3606.90.90.00 KÖMÜR YAKACAK MADDESİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7.519,66
130.153,89
143.930,55
281.604,10
3.580,09
59.197,69
68.625,93
131.403,72
4.478,28
14.460,45
72.420,30
16.341,71
107.700,74
1.931,62
6.498,49
33.212,37
7.792,89
49.435,39
87.796,50
5.481,46
93.277,96
41.103,35
2.372,41
43.475,76
MAL KODU
3701.10.10.00 TIPTA KULLANILAN FİLİMLER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
JAPONYA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
3701.91.00.00 FOTOĞRAF FİLİMLERİ (RENKLİ)
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
3707.00.00.00 FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
61
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
BELÇİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
26.526,50
94.025,16
613.328,45
13.610,00
84.441,42
831.931,53
$TUTARI
12.191,57
42.796,70
281.765,60
5.743,58
38.611,38
381.108,85
3707.90.10.00 KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
ALMANYA
228.536,11
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
10.457,81
DANİMARKA
32,52
FRANSA
6.761,09
HOLLANDA
74.524,01
JAPONYA
64.705,18
SERBEST LİMAN
155.931,23
SLOVENYA
2.722,15
TAYLAND
5.366,49
TÜRKİYE
1.764.029,67
ÇİN
755.566,40
İNGİLTERE
30.074,86
İSPANYA
6.750,73
Mal ara toplam ( AD ) =
3.105.458,25
104.823,02
4.661,58
14,89
2.958,80
34.441,19
29.093,97
71.407,18
1.200,50
2.437,98
806.139,69
337.917,30
13.863,96
3.181,75
1.412.141,88
3707.90.90.00 FOTOĞRAF İLACI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
3805.10.10.00 HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
SLOVENYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.395,92
2.142,93
15.126,14
18.664,99
602,10
975,74
6.991,92
8.569,77
57.506,36
96.458,00
244.540,00
61.349,07
60.527,22
988.798,31
887,66
20.888,06
4.360,00
277.983,40
1.813.298,08
27.414,24
43.968,45
107.520,53
29.023,79
27.361,88
452.690,65
416,35
9.790,93
2.085,72
124.520,27
824.792,86
773.575,47
130.607,80
267.153,96
975,57
43.935,02
6.069.328,60
15.409,64
167.512,74
368.959,61
60.683,89
127.580,59
456,85
20.156,52
2.755.455,56
7.091,61
77.742,20
3808.30.00.00 ZİRAİ İLAÇ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
62
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
36.918,89
7.505.417,69
$TUTARI
17.340,95
3.435.467,83
12.824,92
47.848,78
35.935,00
73.559,43
880.557,58
2.888,27
416.457,14
82.161,20
1.209,82
1.553.442,14
5.665,19
21.919,30
16.740,01
34.515,49
401.879,78
1.325,61
192.638,44
37.264,09
539,44
712.487,41
7.257,91
14.857,20
22.115,11
3.197,60
6.858,88
10.056,48
143.646,16
143.646,16
63.350,01
63.350,01
10.900,00
28.615,23
39.515,23
4.895,57
13.212,58
18.108,16
3814.00.00.00 ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
HOLLANDA
NORVEÇ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
35.270,90
74.631,42
12.937,95
20.803,26
22.259,23
2.305,82
2.036.156,12
47.942,46
22.341,79
2.750,38
24.440,08
2.301.839,41
16.447,13
33.823,32
5.573,81
9.348,65
10.203,53
1.047,52
932.152,79
21.711,53
10.027,91
1.323,31
10.701,86
1.052.361,42
3819.00.00.00 HİDROLİK FREN SIVILARI
BELÇİKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( LT ) =
2.552,82
113.801,07
1.855,56
276,83
1.459,37
119.945,65
1.200,76
52.234,49
836,03
133,19
668,97
55.073,45
3808.40.00.00 DEZENFEKTE EDİCİLER
ALMANYA
BELÇİKA
HOLLANDA
MALTA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3811.10.90.00 YAĞ KATKI MADDESİ(MADENİ YAĞ)
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3811.21.00.90 MADENİYAĞ HAMMADDESİ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3813.00.00.12 YANGIN SÖNDÜRME KİMYASALLARI
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
63
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
3820.00.00.00 DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
ALMANYA
383,52
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
563,46
BELÇİKA
9.801,61
HOLLANDA
648,61
TÜRKİYE
248.180,30
ÇİN
7.812,73
İNGİLTERE
10.844,19
İSPANYA
7.048,25
İTALYA
8.318,21
Mal ara toplam ( KG ) =
293.600,88
3822.00.00.00 LABORATUVAR KİTİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
LİTVANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3823.10.00.00 KİMYASAL ÜRÜNLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3823.19.30.00 SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
ALMANYA
FRANSA
64
$TUTARI
168,67
260,90
4.314,85
285,20
114.143,01
3.478,16
4.917,50
3.391,19
3.790,00
134.749,51
1.196.943,56
21.647,97
8.468,33
197.031,25
19.525,87
20.293,82
3.985,21
1.746,24
1.642,03
1.991.149,84
83,25
117.064,79
5.433,64
12.438,31
8.102,95
3.605.557,06
560.444,16
9.968,21
3.821,73
94.046,87
8.672,43
8.861,84
1.779,27
813,26
726,85
916.444,56
37,92
54.315,83
2.418,99
5.591,50
3.593,32
1.671.536,79
295.451,56
20.915,20
88.427,14
52.393,66
308.885,50
2.764,61
3.500,07
37.309,90
4.604.443,11
9.642,38
193.470,77
37.310,40
1.871,48
274,37
56.858,16
5.713.518,31
135.741,27
9.861,57
41.067,76
24.630,34
141.426,92
1.272,89
1.607,72
17.572,48
2.112.422,87
4.159,06
88.410,49
17.011,44
882,02
126,90
26.049,32
2.622.243,11
56.297,14
413.916,04
25.232,13
188.916,52
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.099,44
1.896.468,30
20.994,78
18.948,60
76.825,80
10.217,06
37.011,94
2.531.779,10
$TUTARI
502,39
863.662,67
9.893,45
8.844,97
36.788,67
4.661,49
17.719,95
1.156.222,29
57.194,21
40.896,10
5.714,66
2.577.731,80
1.219,40
56.137,11
2.738.893,28
26.778,99
19.644,58
2.680,42
1.170.203,74
549,55
26.459,79
1.246.317,09
34.626,08
34.626,08
15.709,13
15.709,13
3824.90.70.00 İZOLASYON MALZEMESİ
ALMANYA
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
29.833,75
5.840,34
62.441,38
10.023,52
4.441.645,28
17.185,53
34.055,97
12.473,27
547,73
65.494,29
4.679.541,06
13.286,74
2.516,08
29.898,93
4.631,08
2.025.637,62
7.533,21
16.208,63
5.762,45
248,35
30.840,85
2.136.563,99
3901.10.90.00 POLİETİLEN VE ÜRÜNLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.980.299,37
1.980.299,37
899.475,32
899.475,32
706.152,22
45.042,38
176.667,04
35.506,66
1.541.478,69
3.609.568,27
128.624,98
87.177,20
6.330.217,44
328.196,46
20.110,00
81.098,69
16.941,81
704.664,71
1.653.724,08
61.493,74
41.631,90
2.907.861,42
3823.40.00.00 ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3823.70.00.10 NARENCİYE MUMU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
3904.10.00.00 PVC (SAF)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
KUVEYT
PAKİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3906.90.00.00 MERMER HAMMADDESİ
65
177.076
11.260
50.029
26.500
368.116
869.605
32.156
24.750
1.559.492
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
134.650,31
41.826,53
176.476,84
$TUTARI
62.602,01
19.589,04
82.191,06
3907.10.00.00 POLYESTER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
77.460,28
854,40
78.314,68
35.487,10
402,41
35.889,52
3907.30.00.00 REÇİNELER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
132.113,10
132.113,10
59.167,11
59.167,11
3910.00.00.00 SİLİKONLAR
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
996,99
43.506,24
1.316.022,72
33.661,28
23.094,16
231,88
1.417.513,27
469,17
18.728,47
601.136,94
15.238,20
9.946,23
106,74
645.625,77
3916.00.00.00 PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
ALMANYA
GÜNEY KORE
MALEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
23.929,29
11.203,94
454,82
2.506.426,42
18.531,85
9.284,79
35.208,00
2.605.039,11
11.228,70
5.232,79
206,23
1.147.679,64
8.252,88
4.283,10
16.529,52
1.193.412,89
20.385,73
237.311,36
26.988,34
4.361,19
289.046,62
9.402,85
107.968,46
12.541,42
2.016,73
131.929,48
12.221,98
3.094,90
12.973.900,85
3.410,91
10.576,19
19.384,35
13.022.589,18
5.559,14
1.451,64
5.955.942,31
1.542,00
4.862,22
9.249,95
5.978.607,28
60.933,40
60.933,40
27.836,91
27.836,91
MAL KODU
3917.10.00.00 PLASTİK HORTUMLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3917.21.00.00 PLASTİK BORULAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3917.32.91.00 SUNİ KILIF (SALAM,SOSİS)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
66
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
3917.40.00.00 PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3918.10.00.00 PLASTİK YER KAPLAMALARI
BELÇİKA
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSVEÇ
Mal ara toplam ( KG ) =
3918.10.10.00 PLASTİK DUVAR KAPLAMALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$TUTARI
37.550,94
1.963,79
4.544.541,93
2.462,63
11.515,29
716,77
113.683,63
221.656,51
4.934.091,49
16.870,57
881,73
2.082.204,72
1.108,40
5.316,76
336,41
54.243,54
101.642,43
2.262.604,61
4.242,50
13.935,25
74.041,16
522.558,01
40.468,68
149.731,86
804.977,46
1.827,16
6.452,69
32.830,70
240.852,92
18.465,88
71.457,41
371.886,80
62.187,57
62.187,57
28.834,93
28.834,93
3.456.730,36
95.027,09
180.353,07
476.205,70
343.708,79
3.027.327,33
359.054,39
5.013.517,56
19.578,59
23.929,28
282.959,56
13.278.391,72
1.568.816,12
42.936,51
79.322,28
216.772,00
156.239,15
1.382.259,11
160.719,46
2.295.151,34
8.894,50
10.663,67
129.123,99
6.050.898,18
110.404,98
24.640,00
40.645,50
96,28
620,55
503,27
15.226,70
710,93
10.337,11
86.334,60
35.470,04
50.174,73
11.142,26
19.073,12
41,40
292,27
224,42
6.940,15
320,70
4.526,47
38.826,49
15.666,97
MİKTAR
3919.00.00.00 PLASTİK HAMMADDESİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
GÜNEY AFRİKA
KUVEYT
MISIR
PAKİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3919.10.00.00 YAPIŞKAN BANTLAR
ALMANYA
BELÇİKA
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
JAPONYA
KANADA
MEKSİKA
POLONYA
SUUDİ ARABİSTAN
TAİWAN
67
672.399
25.275
50.020
113.024
250.786
840.056
79.999
1.495.842
4.894
5.660
102.396
3.640.351
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.120.987,56
212.338,19
68.224,93
146.930,67
1.873.471,31
$TUTARI
513.000,33
95.950,73
31.172,98
68.436,18
855.789,27
325.315,66
5.145,16
339,39
8.490,36
2.737,25
3.772,80
1.927,88
2.319.941,05
26.165,84
11.785,84
155.287,00
11.594,31
2.872.502,54
151.184,36
2.259,82
146,09
3.901,46
1.275,47
1.746,99
869,66
1.060.185,81
12.220,51
5.301,75
71.134,67
5.170,03
1.315.396,67
4.883,16
900,88
18.317,44
1.845.887,96
201.122,79
2.071.112,23
2.170,38
411,66
8.714,70
845.722,24
90.770,89
947.789,89
88.721,65
577,07
89.298,72
40.551,73
261,28
40.813,02
3920.10.40.00 SERA NAYLONU
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
2.048.544,86
10.938,19
2.059.483,05
935.512,49
4.985,12
940.497,61
3921.90.00.00 SÜNGERLER
HOLLANDA
MALEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.422,56
2.983,26
1.562.000,76
58.869,95
3.469,81
42.624,56
1.673.370,90
1.625,43
1.381,39
717.582,90
27.096,72
1.626,54
19.957,46
769.270,46
1.899,48
18.781,38
890,52
8.400,67
3919.10.90.10 SELÜLOZ FİLM
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
MALEZYA
MEKSİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3919.90.10.00 PLASTİK REKLAM MALZEMELERİ
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
3920.10.00.00 PLASTİK MASA ÖRTÜSÜ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
3921.90.90.00 KÖPÜK
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ARJANTİN
68
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
FRANSA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
9.942,80
10.627,00
1.287.936,67
48.045,24
1.519,99
1.378.752,56
$TUTARI
4.280,15
4.973,32
585.436,44
22.273,76
685,17
626.940,05
GÜNEY KIBRIS
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
101.632,80
4.070,81
13.939,81
941.098,99
46.211,49
102.985,09
2.920,56
1.212.859,55
45.803,23
1.754,20
6.445,55
428.080,00
20.753,71
46.913,57
1.313,14
551.063,44
3922.90.00.00 DUŞ KABİNİ
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
1.757.664,99
167.170,93
10.833,61
1.935.669,53
810.454,20
76.673,18
4.945,14
892.072,53
814.829,37
26.023,12
25.561,92
171,88
7.923,00
592,34
4.095,19
16.620,79
14.409,20
18.828.069,94
253,00
172.545,91
16.063,80
2.514,66
331,88
63.388,57
129.042,98
20.122.437,55
379.184,94
11.467,99
12.192,24
82,56
3.531,37
267,20
1.826,94
7.464,98
6.686,90
8.590.037,45
121,93
79.982,69
7.459,36
1.133,54
153,02
30.048,11
58.786,49
9.190.427,79
3.332,48
4.566.862,60
4.570.195,08
1.460,14
2.087.781,27
2.089.241,41
135.976,66
6.013,14
62.261,41
2.770,43
3922.10.00.11 BANYO KÜVETLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
ALMANYA
BULGARİSTAN
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
MEKSİKA
POLONYA
PORTEKİZ
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3923.30.00.00 DAMACANALAR,ŞİŞELER
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
3923.30.10.00 BİBERON
TÜRKİYE
ÇİN
69
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
3923.40.00.00 MAKARALAR,BOBİNLER
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3923.50.00.00 TIPALAR,KAPAKLAR,KAPSÜLLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
3924.10.00.00 PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3925.00.00.00 PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
ENDONEZYA
FRANSA
70
TL TUTARI
28.124,51
16.195,98
186.310,29
$TUTARI
13.156,73
7.744,63
85.933,21
8.872,68
35.390,00
44.262,68
4.091,19
15.983,92
20.075,12
821.247,42
821.247,42
371.682,17
371.682,17
88.893,67
232,59
7.972,06
570,54
1.661,00
14.178,69
5.291,26
4.906,13
38.385,83
10.324,45
104.983,17
5.801.155,50
551.580,59
80.620,44
196.044,36
6.906.800,28
40.921,49
108,84
3.580,85
268,90
800,52
6.720,21
2.370,10
2.320,18
17.542,53
4.703,40
47.967,08
2.657.161,67
251.070,40
35.967,31
91.246,05
3.162.749,59
57.932,55
15.705,49
6.989,06
1.266.073,70
229,66
100,19
465.541,92
1.812.572,57
27.418,63
7.403,70
3.093,73
581.975,26
108,23
43,89
221.144,31
841.187,79
414.032,59
22.347,74
41.618,54
8.674,72
13.595,42
46.041,48
26.730,66
1.178,20
156.175,03
189.795,42
10.490,53
19.103,29
3.922,09
5.857,51
21.623,17
12.011,88
526,78
69.807,18
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
FİNLANDİYA
GÜNEY KIBRIS
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
MACARİSTAN
MALEZYA
POLONYA
PORTEKİZ
SİRİLANKA
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
3.090,00
4.763,67
89.563,55
181.849,48
49.389,59
4.957,13
407,16
6.388,08
19.337,66
2.934,66
493,13
698,34
399,43
16.767.455,65
1.404.041,12
195.023,51
135.836,38
3.159,41
419.819,65
20.020.001,98
$TUTARI
1.396,67
2.132,80
40.892,13
83.183,17
22.780,89
2.183,60
186,64
3.048,03
8.611,54
1.328,74
232,43
317,25
179,83
7.687.425,39
643.480,34
89.705,63
60.823,81
1.474,61
190.775,88
9.173.297,35
34.463,91
22.032,48
240,78
56.737,17
15.449,46
9.811,83
107,86
25.369,17
2.100,77
383.757,81
126.987,17
512.845,75
996,42
173.439,73
59.106,22
233.542,38
3926.40.10.10 TELEFON KONTÜRÜ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
3.962,29
3.962,29
1.864,49
1.864,49
3926.90.99.90 PLASTİK KUTULAR
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
39.222,21
74.468,93
56.547,86
8.501,87
178.740,87
17.893,34
34.288,95
25.468,93
3.853,27
81.504,51
4003.00.00.00 LEVHA,ŞERİT VE KAUÇUK
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
6.942,44
242,02
7.184,46
3.128,30
109,21
3.237,52
4006.90.00.20 CONTALAR,RONDELALAR
ALMANYA
115.901,04
53.405,63
3926.10.00.00 OKUL VE BÜRO MALZEMELERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3926.40.00.00 HEYKELLER,SÜS EŞYALARI
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
71
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
AVUSTURYA
JAPONYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.437,59
572,30
224,31
2.744,29
132.472,60
151,17
198,44
10.503,60
14.286,03
278.491,37
$TUTARI
686,72
253,21
105,16
1.223,27
61.673,10
64,40
89,09
4.863,00
6.776,08
129.139,72
4008.29.90.00 KAUÇUK ÜRÜNLER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
51.400,19
339.878,26
2.197,86
5.981,51
3.100,14
3.889,57
406.447,53
23.256,43
156.629,84
992,36
2.728,88
1.438,50
1.759,40
186.805,43
4009.20.00.00 HORTUMLAR
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
22.955,14
46.258,96
620,76
1.036,86
444.808,46
11.889,07
97.698,28
11.091,76
636.359,29
10.460,50
21.610,95
279,43
462,18
203.209,25
5.479,55
45.142,64
4.979,57
291.624,11
4010.11.00.00 V.KOLANLARI
ALMANYA
BELÇİKA
JAPONYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
297,20
30.071,39
41.906,32
1.031,79
4.075,53
168,65
265.295,33
3.312,85
26.287,54
4.313,81
376.760,41
138,72
13.646,64
19.674,71
483,72
1.816,67
75,40
122.422,92
1.448,61
12.029,41
1.952,12
173.688,96
1.417.948,81
1.500,00
37.530,09
1.039.513,88
99.537,18
777.002,71
641.268,72
698,58
17.629,27
475.378,35
45.134,43
351.775,58
MAL KODU
4011.10.00.00 OTO DIŞ LASTİKLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
JAPONYA
72
MİKTAR
11.297
5
29
2.637
164
5.306
TL TUTARI
117.132,23
76.955,14
8.631,02
86.718,90
209.284,18
54.669,23
209.891,47
13.526.550,54
3.989.486,92
566.074,52
1.950,00
22.220.376,82
$TUTARI
54.816,65
35.942,44
3.853,47
38.155,25
97.118,81
25.659,07
95.252,65
6.182.771,27
1.810.419,18
264.627,40
870,61
10.141.371,83
MİKTAR
1.204
850
12
460
2.722
364
3.374
80.387
35.432
3.796
8
148.047
4011.20.00.00 KAMYON VE OTOBÜS DIŞ LASTİKLERİ
GÜNEY KORE
155.624,88
TÜRKİYE
278.055,15
ÇİN
86.726,04
Mal ara toplam ( AD ) =
520.406,07
67.062,34
121.411,65
39.497,54
227.971,54
220
501
272
993
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MACARİSTAN
POLONYA
ROMANYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4011.40.00.00 MOTOSİKLET DIŞ LASTİKLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
64.950,77
64.950,77
29.546,17
29.546,17
3.315
3.315
4011.50.00.00 BİSİKLET DIŞ LASTİKLERİ
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
241,51
19.635,91
21.340,53
41.217,95
104,01
9.274,98
9.935,37
19.314,37
24
719
3.459
4.202
166.467,15
56.062,46
222.529,61
74.300,06
26.963,47
101.263,54
88
20
108
6.943,17
12.019,10
10.025,47
1.949,49
30.937,23
3.105,31
5.613,51
4.787,71
877,71
14.384,25
6
28
150
1
185
4013.10.10.11 OTO İÇ LASTİKLERİ
POLONYA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
103.458,49
28.963,82
13.812,46
146.234,77
45.330,80
13.474,26
6.378,12
65.183,19
458
3.710
606
4.774
4013.20.00.00 BİSİKLET İÇ LASTİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
2.825,07
8.907,31
11.732,38
1.318,49
3.984,98
5.303,48
890
3.115
4.005
4011.91.90.11 İŞ MAKİNALARI DIŞ LASTİKLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
4011.99.00.00 DİĞER ARAÇ DIŞ LASTİKLERİ
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
73
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
23.512,15
23.512,15
10.730,26
10.730,26
4014.10.00.00 PREZERVATİFLER
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
19.370,00
215.176,82
8.115,99
242.662,81
8.884,09
99.062,71
3.629,69
111.576,50
4014.90.10.00 EMZİKLER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
530,83
95.129,55
727,54
96.387,92
231,59
43.472,48
326,86
44.030,94
4015.11.00.00 ELDİVENLER (CERRAHİDE KULLANILAN)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
5.649,26
MALEZYA
860.771,07
TÜRKİYE
268.565,96
ÇİN
61.064,66
İNGİLTERE
41.224,28
Mal ara toplam ( KG ) =
1.237.275,23
2.645,77
395.686,84
123.328,70
27.895,53
18.395,48
567.952,34
4015.19.10.00 ELDİVENLER (EV İÇİN)
HOLLANDA
MALEZYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
582,19
76.969,67
3.258,44
289.913,57
35.719,54
406.443,41
271,59
34.842,64
1.453,49
132.248,66
16.422,81
185.239,21
4016.91.00.00 YER DÖŞEMELERİ VE PASPASLAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
108.431,39
51.894,32
160.325,71
49.845,69
24.345,34
74.191,03
4013.90.10.00 MOTOSİKLET İÇ LASTİĞİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
4017.00.00.00 LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
FRANSA
26.413,35
HOLLANDA
211,30
HİNDİSTAN
143,08
MEKSİKA
3.290,97
TÜRKİYE
599.221,45
ÇİN
363.786,31
İNGİLTERE
19.032,69
İSPANYA
1.131,75
İTALYA
4.888,80
Mal ara toplam ( KG ) =
1.018.119,70
4104.31.11.00 AYAKKABI TABANI (DERİ,KÖSELE)
74
11.887,48
91,00
62,92
1.484,55
276.033,59
163.593,56
8.472,53
530,06
2.194,20
464.349,94
MİKTAR
5.150
5.150
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
93.862,25
754,93
94.617,18
$TUTARI
43.003,12
335,00
43.338,13
4108.00.00.00 GÜDERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
26.259,48
26.259,48
12.438,87
12.438,87
4201.00.00.00 HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
ALMANYA
13.627,20
KANADA
497,38
TÜRKİYE
50.099,15
YUNANİSTAN
1.797,52
ÇİN
37.200,86
İNGİLTERE
3.318,84
İTALYA
105.158,25
Mal ara toplam ( AD ) =
211.699,20
6.312,40
235,76
23.107,63
818,43
17.062,44
1.549,17
48.821,83
97.907,70
MAL KODU
4202.11.00.00 ÇANTALAR
ALMANYA
AVUSTURYA
BANGLADEŞ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
FRANSA
FİLİPİNLER
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
POLONYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İRAN
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
6.527,63
7.134,09
4.144,54
3.594,50
218,93
65.125,26
3.257,71
18.071,59
1.353,90
1.489,09
57.342,51
26.978,33
1.564,94
5.917,68
106,36
4.971.411,61
2.344,04
1.503.951,28
145.885,51
1.270,68
17.130,67
3.483,34
38.925,45
6.887.229,64
2.975,34
3.324,49
1.903,78
1.598,11
96,24
29.989,45
1.481,63
8.436,58
606,46
676,84
25.782,79
12.591,42
688,99
2.782,04
50,79
2.265.575,90
1.100,43
685.076,10
66.075,37
596,00
8.030,39
1.611,38
18.122,62
3.139.173,24
4202.11.10.00 BAVULLAR
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
10.434,32
80.105,16
172.768,40
1.289.361,06
1.552.668,94
4.862,11
35.672,40
79.585,79
592.993,91
713.114,22
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
75
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
4202.21.00.00 EL ÇANTALARI
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
$TUTARI
290,75
136.808,70
137.099,45
135,03
63.131,32
63.266,36
105.985,87
3.539,89
11.577,45
5.733,88
126.837,09
48.457,02
1.493,87
5.349,58
2.738,24
58.038,73
6.427,11
4.569,35
4.312,86
763,65
669,82
584,39
9.782,83
85.827,82
28.633,87
311,29
80,89
1.476,64
143.440,52
2.886,16
2.019,95
1.984,55
345,32
301,98
278,89
4.634,21
39.739,11
13.293,58
140,85
37,57
691,60
66.353,82
173.347,41
1.886,38
33.127,65
2.547,96
2.330,94
9.855,03
223.095,37
79.603,34
885,58
14.872,18
1.201,01
1.100,88
4.567,23
102.230,25
4205.00.00.00 DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
ALMANYA
21.884,02
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
3.856,55
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
993,65
FRANSA
1.917,28
FİLİPİNLER
998,25
POLONYA
1.761,79
SERBEST LİMAN
5.303,32
TÜRKİYE
158.804,82
ÇİN
89.982,19
İNGİLTERE
27.805,55
İSPANYA
1.301,16
İTALYA
656,72
Mal ara toplam ( KG ) =
315.265,30
9.278,35
1.715,24
426,88
823,68
467,56
771,69
2.541,77
73.316,22
41.473,84
12.876,58
620,81
299,14
144.611,80
4203.00.00.00 DERİ GİYİM EŞYASI
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4203.29.00.00 ELDİVENLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
PAKİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
Mal ara toplam ( ÇF ) =
4203.30.00.00 KEMERLER
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
76
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
4401.30.90.00 TALAŞ (AĞAÇ RENDESİ )
TL TUTARI
$TUTARI
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.527,93
1.185.497,24
266,42
1.187.291,59
717,67
544.131,72
124,62
544.974,02
4402.00.00.00 ODUN KÖMÜRÜ
HİNDİSTAN
KÜBA
MISIR
TAYLAND
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
21.283,58
204.006,90
701.078,53
77.663,22
936.475,17
1.940.507,40
9.487,19
89.880,15
322.056,12
35.002,53
425.715,45
882.141,46
4403.00.00.00 ELEKTRİK DİREKLERİ
FİNLANDİYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
335.080,67
123.933,74
459.014,41
148.363,50
56.117,82
204.481,33
4404.00.00.00 AHŞAP ÇEMBERLER, ÇUBUKLAR, ŞERİTLER
TÜRKİYE
109.103,56
ÇİN
26.147,26
Mal ara toplam ( KG ) =
135.250,82
50.140,92
12.045,82
62.186,74
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
4407.10.00.00 KERESTE
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
FİNLANDİYA
KANADA
LİTVANYA
ROMANYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İSVEÇ
Mal ara toplam ( M3 ) =
4408.10.00.00 KAPLAMALIK YAPRAKLAR
ALMANYA
AVUSTURYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( M3 ) =
4410.00.00.00 YONGA LEVHA
77
3.464.162,77
127.797,53
2.072.996,73
733.339,13
92.280,76
81.435,09
530.153,67
333.314,14
138.355,08
4.573.186,11
22.854,00
68.540,75
108.736,31
2.354.209,85
14.701.361,92
1.580.213,27
60.235,27
941.340,70
337.666,98
42.324,79
37.806,70
243.905,35
152.426,41
63.487,82
2.087.766,66
10.116,41
31.692,21
49.136,07
1.078.145,81
6.716.264,52
11.228,46
40.504,50
204.078,52
10.600,34
44.318,80
6.062,00
316.792,62
5.118,26
19.488,30
91.603,92
5.063,69
20.994,22
2.693,14
144.961,56
MİKTAR
20.968
150.415
800.572
42.612
1.005.977
2.020.544
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( M3 ) =
TL TUTARI
94.303,10
4.930.852,18
76.213,16
127.957,03
5.229.325,47
$TUTARI
44.184,55
2.264.399,30
34.783,82
56.873,87
2.400.241,56
4410.10.10.20 SUNTA
ALMANYA
ROMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
38.024,00
514.500,05
1.737.674,43
76.674,04
56.707,72
2.423.580,24
17.603,70
233.774,20
801.204,35
35.473,53
26.701,06
1.114.756,85
4410.11.00.00 DEMONTE PALET
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M3 ) =
254.963,95
254.963,95
116.797,38
116.797,38
4410.20.00.00 LAMİNANT
TÜRKİYE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( M3 ) =
230.370,69
63.789,42
6.070,06
300.230,17
105.318,04
28.787,13
2.835,15
136.940,33
29.184,00
63.572,00
68.598,94
492.993,04
745.643,17
326.025,70
1.726.016,85
13.700,76
29.785,87
30.639,57
220.228,86
343.098,38
143.943,65
781.397,11
99.028,45
158.977,58
77.624,79
56.216,49
13.935.198,53
48.605,42
14.375.651,26
47.160,89
71.210,56
34.315,36
25.646,20
6.358.135,43
23.385,97
6.559.854,44
74.013,06
205.906,93
954.300,94
152.869,23
1.387.090,16
34.148,31
93.944,70
431.343,80
71.101,11
630.537,93
3.892,53
1.642,69
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
4411.00.00.00 LİF LEVHALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ENDONEZYA
ROMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( M3 ) =
4411.10.00.00 MDF (AHŞAP MALZEME)
AVUSTURYA
ROMANYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( M3 ) =
4412.00.00.00 KONTROPLAKLAR
RUSYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( M3 ) =
4414.00.00.00 AHŞAP ÇERÇEVELER
ALMANYA
78
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ENDONEZYA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
111,93
223.803,87
3.218,38
50.889,97
1.420,11
205,08
283.541,87
$TUTARI
52,32
103.028,25
1.447,13
22.868,27
659,56
97,93
129.796,18
4415.00.00.00 AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
ENDONEZYA
FRANSA
FİLİPİNLER
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
MALEZYA
MISIR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
22.835,60
62.353,41
172,98
1.376,50
4.543,24
181.740,65
1.417,96
233,65
62.503,27
4.507,90
43.704,48
471,39
454,33
142,07
2.534.980,47
17.425,51
209.058,66
39.025,76
8.895,18
1.254,97
20.861,24
3.217.959,22
10.088,06
27.355,66
82,37
622,25
2.125,19
82.973,05
655,12
106,44
29.438,76
2.014,59
19.817,03
217,67
203,99
63,96
1.164.596,57
7.807,86
96.496,39
18.254,74
3.989,63
565,70
9.183,38
1.476.658,51
4418.00.00.00 AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
AVUSTURYA
ENDONEZYA
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
167.474,63
6.668,90
16.809,40
3.120.510,20
216.444,73
24.489,51
600,00
422,80
3.553.420,17
76.013,88
3.078,77
7.876,57
1.424.715,96
97.741,80
11.470,82
282,81
196,78
1.621.377,44
326.202,58
167.589,43
37.730,31
104.546,61
9.255,17
54.557,52
3.593.345,49
150.349,57
79.404,77
17.266,15
47.964,85
4.259,95
24.663,22
1.644.901,73
4418.30.00.00 PARKE
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
79
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
TL TUTARI
402.499,04
31.845,45
38.927,00
4.766.498,60
$TUTARI
186.857,56
14.611,87
17.985,12
2.188.264,83
4.491,31
4.657,17
16.034,78
3.453,03
9.144,03
309.199,78
7.768,99
107.789,10
14.742,06
35.064,21
512.344,46
2.059,49
2.202,60
7.268,02
1.617,34
3.989,36
140.362,81
3.489,50
49.553,61
6.649,50
16.283,96
233.476,24
21.002,83
650,21
21.653,04
9.383,60
285,90
9.669,50
4602.00.00.00 SEPETÇİ EŞYASI
ALMANYA
ENDONEZYA
FİLİPİNLER
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
5.465,00
2.907,53
660,90
27.990,86
12.843,28
60.550,67
1.611,88
74,27
112.104,39
2.306,29
1.386,11
305,35
12.993,01
5.853,38
27.111,57
745,77
35,47
50.736,99
4602.90.00.00 HASIR MAMÜLLERİ
ALMANYA
ENDONEZYA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
3.849,55
51,48
48.367,59
33.677,01
95.251,34
181.196,97
1.701,75
24,06
23.058,71
14.913,75
43.076,98
82.775,28
411.225,02
231.862,86
36.333,20
164.846,27
1.497.695,99
115.723,87
722.746,50
369.497,17
186.928,69
106.102,95
17.017,89
76.575,47
683.659,00
51.566,51
326.276,39
170.102,73
4419.00.00.00 AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
FİLİPİNLER
HONG KONG
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4503.00.00.00 TABİİ MANTARDAN EŞYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
4801.00.00.00 GAZETE KAĞIDI
AVUSTURYA
FİNLANDİYA
HOLLANDA
RUSYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSVİÇRE
80
MİKTAR
222.489
118.762
23.883
111.546
845.703
78.233
416.161
205.840
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
3.549.930,88
$TUTARI
1.618.229,66
4802.00.00.00 ELYAF
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
116.867,49
6.964,16
123.831,65
53.918,59
3.168,44
57.087,03
234.216,40
84.411,53
175.722,59
1.974.899,40
234.668,28
2.703.918,20
108.442,43
38.852,77
81.960,88
906.504,76
109.309,91
1.245.070,76
83.744,34
103.738,02
187.482,36
38.679,20
48.293,05
86.972,25
69.551,50
154.156,19
138.170,19
89.641,68
241.810,32
38.601,37
182.604,83
104,50
37.261,35
89.033,40
57.815,20
3.623.498,53
580.646,14
22.425,80
361,37
71.164,18
615,44
27.376,97
5.424.838,96
31.520,58
66.241,05
62.488,32
40.674,11
111.798,19
17.264,35
82.484,85
46,88
16.387,97
41.971,14
26.618,41
1.660.712,20
266.090,21
10.382,76
166,43
34.033,18
289,80
12.744,20
2.481.914,71
54.554,99
54.927,09
99.939,54
36.176,22
426.976,81
9.114,33
10.302,11
691.991,09
25.389,43
24.807,86
45.134,65
16.431,36
193.877,20
4.119,65
4.657,27
314.417,45
MAL KODU
MİKTAR
2.022.617
4802.20.00.00 KAĞIT HAMMADDESİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
4804.00.00.00 KRAFT KAĞIT
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4805.10.00.00 KAĞIT VE KARTONLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
ENDONEZYA
FİNLANDİYA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HİNDİSTAN
PORTEKİZ
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4805.40.00.00 FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İRLANDA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
81
80.575
28.137
70.155
806.979
159.591
1.145.437
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
4805.60.20.10 OLUKLU KAĞIT VE KARTON İMALİÇİN KAĞIT
TÜRKİYE
99.094,67
Mal ara toplam ( KG ) =
99.094,67
$TUTARI
44.984,17
44.984,17
4806.20.00.00 YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
ALMANYA
MALEZYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
2.900,51
1.067,81
1.582,67
197.787,48
13.969,85
2.116,79
219.425,11
1.255,76
494,44
705,98
90.314,39
6.513,78
1.020,18
100.304,55
4807.10.00.00 YAPIŞTIRMALI KAĞITLAR
FRANSA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
178,93
828,74
80.001,22
44.666,44
125.675,33
83,80
366,05
38.030,74
20.001,08
58.481,68
4809.00.00.00 KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
ALMANYA
55.618,92
ENDONEZYA
196.087,48
TAYLAND
67.922,76
TÜRKİYE
145.393,57
ÇİN
4.329,74
İNGİLTERE
13.640,79
İSVEÇ
61.139,20
Mal ara toplam ( KG ) =
544.132,46
25.959,82
89.997,64
30.652,44
66.437,72
1.939,24
6.088,82
29.205,69
250.281,39
4810.29.10.00 SÜLFİT SELULOZ KAĞIDI
AVUSTURYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
37.208,68
4.429,98
41.638,66
17.501,73
2.079,21
19.580,94
4811.10.00.00 KATRANLI, BİTÜMENLİ KAĞIT VE KARTONLAR
ALMANYA
5.410,00
TÜRKİYE
25.209,00
ÇİN
1.374,63
Mal ara toplam ( KG ) =
31.993,63
2.533,83
11.771,85
640,19
14.945,89
4811.90.10.10 PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
ALMANYA
14.142,37
HOLLANDA
19.023,25
TÜRKİYE
3.147.147,95
ÇİN
22.597,72
İSPANYA
1.760,09
İTALYA
1.090,00
Mal ara toplam ( KG ) =
3.205.761,38
6.652,41
8.930,26
1.438.190,43
9.923,41
769,57
486,99
1.464.953,09
4812.00.00.00 FİLTRE EDİCİ BLOK VE LEVHALAR
82
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
FRANSA
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
12.729,39
5.928,98
6.147,96
848,85
25.655,18
$TUTARI
5.850,71
2.547,14
2.891,93
378,49
11.668,27
186.377,55
2.139,97
25.773,82
300,00
4.002,42
60.259,38
184.462,83
141.211,08
11.034,00
691.768,84
32.625,00
1.339.954,89
85.832,61
1.002,75
11.682,12
138,88
1.780,11
27.216,19
84.391,67
63.744,00
5.039,93
315.319,41
14.651,18
610.798,90
4814.00.00.00 DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
ALMANYA
1.770,73
TÜRKİYE
570.291,71
ÇİN
330.200,56
İNGİLTERE
91.946,23
İRAN
677,70
İSVİÇRE
1.039.269,60
İTALYA
2.488,97
Mal ara toplam ( KG ) =
2.036.645,50
775,85
260.337,46
142.488,80
41.393,04
317,87
485.390,50
1.111,60
931.815,14
4813.10.00.00 SİGARA KAĞIDI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ENDONEZYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4817.00.00.00 MUHTELİF KIRTASİYE
ALMANYA
FRANSA
JAPONYA
MALEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
106.159,06
5.993,38
81.167,48
33.504,03
4.035.675,80
371.604,63
170.187,18
115.374,01
88.805,03
5.008.470,60
48.590,32
2.777,46
39.009,69
15.986,27
1.847.453,26
172.504,50
78.329,87
54.250,25
39.898,43
2.298.800,09
4817.10.00.00 ZARFLAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
328.110,81
3.221,70
206,01
331.538,52
149.638,51
1.433,45
93,46
151.165,44
4817.20.00.00 KARTPOSTALLAR,MEKTUP KARTLARI
TÜRKİYE
13.516,87
ÇİN
171,49
6.151,10
80,76
83
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
13.688,36
$TUTARI
6.231,87
MİKTAR
4817.30.00.00 KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
ALMANYA
341,36
161,51
FRANSA
690,75
316,99
HONG KONG
2.581,98
1.113,69
SERBEST LİMAN
5.596,98
2.411,24
TÜRKİYE
2.985.280,65
1.364.879,59
ÇİN
68.088,38
30.885,40
İNGİLTERE
22.710,82
10.216,23
İSPANYA
1.639,38
757,19
İTALYA
3.791,04
1.733,46
Mal ara toplam ( KG ) =
3.090.721,34
1.412.475,34
4818.10.00.00 TUVALET KAĞITLARI
ALMANYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
11.343,29
14.115,20
6.179.185,09
13.561,72
852,66
6.219.057,96
5.412,39
6.605,76
2.816.940,94
6.189,17
376,61
2.835.524,89
139.220,45
97.410,86
227.741,19
54.224,82
518.597,32
60.896,33
45.906,07
103.834,11
24.380,56
235.017,08
NORVEÇ
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
344.603,69
386,06
6.420,23
4.976.393,45
34,39
17.906,84
2.216,85
12.376,45
5.360.337,96
155.518,79
180,67
2.899,70
2.276.269,72
16,17
8.309,54
1.008,49
5.437,04
2.449.640,15
4818.20.10.00 ISLAK MENDİLLER
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
111,32
223,99
24.714,70
148,39
6,63
1.921.697,13
36.322,83
60,40
5.167,15
1.988.452,54
53,11
98,46
11.042,23
67,60
3,16
879.427,41
16.500,52
28,64
2.390,62
909.611,79
4818.10.10.00 TUVALET KAĞIDI HAMMADDESİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
KANADA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
4818.20.00.00 KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
84
58.814
6.493
84.449
24.605
174.361
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
4818.30.00.00 MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
ALMANYA
12.475,29
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
5.306,33
HOLLANDA
9.810,94
TÜRKİYE
517.536,15
ÇİN
2.830,55
İNGİLTERE
295,27
Mal ara toplam ( KG ) =
548.254,53
5.856,48
2.345,75
4.314,96
238.213,72
1.333,15
137,13
252.201,21
4818.40.00.00 HİJYENİK TAMPONLAR
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.253,74
8.611,05
2.980.081,31
1.338,47
5.103,77
13.939,20
3.012.327,54
1.529,37
3.847,31
1.367.448,84
633,29
2.324,18
6.481,05
1.382.264,05
4818.40.91.00 BEBEK BEZLERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.884,00
5.834.783,52
2.191,92
381,79
5.841.241,23
1.819,97
2.669.459,54
1.020,03
183,49
2.672.483,04
4819.10.00.00 KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY KORE
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
13.220,52
5.031,10
31.941,27
3.581,95
151,68
843,47
9.778.392,00
31.972,27
49.302,96
41.990,75
2.413,44
9.958.841,41
5.929,04
2.348,23
14.930,71
1.721,76
71,06
383,18
4.469.107,17
14.380,44
22.715,25
17.762,16
1.089,18
4.550.438,22
4820.10.00.00 DEFTERLER
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.133,00
1.474,98
77,03
4,75
1.125.081,58
82.698,82
78.046,66
165,98
1.511,75
1.290.194,55
530,85
674,66
35,97
2,14
514.525,85
37.902,44
35.368,27
75,84
688,75
589.804,81
85
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
HOLLANDA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
12.884,88
630,25
70,04
407.698,09
24.311,91
238,73
445.833,90
5.872,78
302,90
31,32
179.967,24
11.089,03
108,76
197.372,05
4820.30.00.00 KLASÖRLER
FRANSA
MALEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
240,23
85.629,41
313.364,58
8.539,50
15.013,76
422.787,48
112,51
39.348,13
144.473,32
4.002,36
6.947,30
194.883,64
4820.50.00.00 ALBÜMLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
51.085,58
3.357,68
54.443,26
24.046,15
1.560,48
25.606,64
13.219,08
4.085,00
1.484,41
26.036,41
1.620.218,02
83.548,95
48.060,80
586,24
22.197,70
1.819.436,61
5.790,68
1.818,78
673,44
12.056,12
742.608,57
38.537,04
22.049,96
279,95
9.943,38
833.757,96
136.033,53
136.033,53
62.458,61
62.458,61
217.261,67
12.849,64
402,65
359,74
395,59
9.740,82
26.535,15
2.574,39
103,00
15.555,06
1.206,36
99.631,16
5.686,18
192,01
171,84
187,63
4.560,30
12.288,39
1.174,44
46,92
7.016,89
544,85
4820.10.30.00 AJANDALAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
4821.00.00.00 ETİKETLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4821.10.00.00 BOBİNLER,MASURALAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
MACARİSTAN
MEKSİKA
NORVEÇ
86
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
PORTEKİZ
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
16.589,10
1.434.222,64
1.570,72
155.054,66
36.168,90
653,98
34.537,87
1.965.781,94
$TUTARI
7.801,49
657.394,20
701,27
70.713,48
16.592,74
294,54
16.619,48
901.617,89
4823.59.00.00 FOTOKOPİ KAĞIDI
AVUSTURYA
DANİMARKA
FRANSA
FİNLANDİYA
PORTEKİZ
RUSYA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
175.525,31
38,87
55.022,25
27.152,71
104.244,10
343.299,15
49,22
1.523.805,30
37.673,28
4.470,36
143,11
184.364,92
496.285,30
2.952.073,88
78.533,77
17,80
25.938,41
12.007,03
49.043,42
155.959,99
22,36
701.857,39
17.849,06
2.080,68
67,45
87.506,74
225.112,74
1.355.996,90
4823.59.10.00 BÜRO MAKİNE ŞERİTLERİ VE KAĞITLARI
DANİMARKA
79,50
TÜRKİYE
556.391,79
ÇİN
26.154,66
İSPANYA
65.054,59
Mal ara toplam ( KG ) =
647.680,54
36,41
255.605,55
11.989,29
29.203,89
296.835,16
MAL KODU
4823.60.00.00 BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
TÜRKİYE
ÇİN
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
4823.70.00.00 YUMURTA AMBALAJ KAPLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4901.10.00.10 KİTAPLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTRALYA
FRANSA
TAİWAN
87
981,58
35.053,65
802,72
510.876,23
237.566,76
8.982,69
794.263,63
454,68
16.856,00
370,66
236.323,71
108.819,50
4.260,63
367.085,21
848.898,52
848.898,52
391.566,34
391.566,34
5.625,64
38.602,94
663,99
70.145,59
737,91
2.564,10
16.853,12
306,57
32.097,80
339,46
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRLANDA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
6.520.363,65
31.500,83
2.653.965,91
202.608,00
8.481,53
9.532.695,99
$TUTARI
2.978.697,71
14.659,86
1.204.398,22
93.286,06
3.789,44
4.346.992,38
4902.10.00.00 GAZETELER VE PERİYODİK YAYINLAR
TÜRKİYE
868.737,33
ÇİN
889,16
İNGİLTERE
4.104,30
Mal ara toplam ( KG ) =
873.730,79
397.713,43
396,51
1.882,10
399.992,06
4905.00.00.00 HARİTALAR
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.588,51
3.788,70
1.342,43
6.719,64
745,74
1.663,98
619,69
3.029,41
17.351,65
3.055,62
436,97
20.844,24
7.817,96
1.433,42
199,50
9.450,89
4909.00.00.00 KARTPOSTALLAR VE DAVETİYE KARTLARI
TÜRKİYE
145.578,65
ÇİN
6.070,26
İNGİLTERE
2.101,60
İSPANYA
43,83
Mal ara toplam ( KG ) =
153.794,34
67.067,41
2.845,68
980,06
20,93
70.914,08
4908.00.00.00 HER NEVİ ÇIKARTMALAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
4910.00.00.00 TAKVİM
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HİNDİSTAN
JAPONYA
SİRİLANKA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4911.10.00.00 BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
88
849,85
738,84
47,53
268,30
14.019,49
213.129,70
4.713,45
485,14
234.252,30
385,17
318,13
21,25
115,51
6.026,51
94.490,79
2.068,68
222,09
103.648,17
17.480,53
261,82
884,11
315,81
4,09
441,84
6.823,40
7.836,73
119,39
388,53
150,47
1,96
206,20
3.172,41
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
24.105,60
4.421,42
8,31
234,07
640.241,79
15.324,08
58.116,37
7.211,65
5.433,35
3.364,52
784.672,76
$TUTARI
10.915,48
1.904,38
3,76
112,45
292.558,09
6.957,97
26.748,40
3.220,68
2.423,20
1.522,62
358.242,82
1.613,13
1.866,71
4.639,37
2.932,85
190,73
16,90
94,21
57.522,38
640,34
18.229,53
2.277,23
183,74
3.368,33
93.575,45
717,45
863,20
2.105,07
1.362,34
89,33
7,74
43,84
26.662,47
305,56
8.533,21
1.060,16
87,66
1.562,08
43.400,18
257.084,93
257.084,93
117.377,57
117.377,57
5.549,92
5.549,92
2.547,06
2.547,06
5203.00.00.00 PAMUKLAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
181.065,73
8.761,49
639,04
50.947,34
241.413,60
82.823,68
3.974,26
299,06
23.350,03
110.447,04
5205.00.00.00 PAMUK İPLİĞİ
FRANSA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
5.180,75
11.080,80
16.261,55
2.430,90
5.054,92
7.485,82
5208.00.00.00 PAMUKLU MENSUCAT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
195.972,05
195.972,05
89.043,42
89.043,42
4911.91.00.00 RESİMLER, FOTOGRAFLAR
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
MACARİSTAN
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4911.99.90.20 BİLGİSAYAR MAKBUZ FORMU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
5001.00.00.00 İPEK BÖCEĞİ KOZALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
89
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
11.224,69
11.224,69
5.184,81
5.184,81
5313.00.00.00 KUMAŞLAR MUHTELİF
ALMANYA
BELÇİKA
HİNDİSTAN
PAKİSTAN
PORTEKİZ
SLOVENYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
6.377,16
5.085,74
12.908,66
65.517,95
35.066,97
3.515,14
78.836,98
9.957.962,45
2.672,35
5.047.123,10
8.488,03
153.690,69
15.377.245,22
2.906,28
2.262,18
5.668,91
30.774,04
15.975,11
1.582,75
37.005,71
4.541.716,32
1.262,28
2.309.749,93
3.900,39
71.821,18
7.024.625,14
5401.10.00.00 SENTETİK İPLİKLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
39.114,98
39.114,98
18.563,24
18.563,24
5403.00.00.00 İPLİKLER
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.314,83
1.000.290,06
3.324,74
1.708,82
499,56
1.007.138,01
592,55
452.545,02
1.493,52
750,07
240,76
455.621,94
5407.10.00.00 KUMAŞ POLYESTER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
490.496,96
490.496,96
222.829,79
222.829,79
5513.11.10.00 KUMAŞ SENTETİK
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
261.886,76
198.247,24
460.134,00
121.052,30
95.123,17
216.175,48
28.373,23
15.745,91
44.119,14
12.897,93
7.235,74
20.133,68
5.598,33
1.615,78
54.598,02
127.801,13
2.509,21
703,60
25.394,46
58.103,82
5311.00.00.00 BİTKİSEL LİFLERDEN MENSUCAT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
5601.10.00.00 VATKA,VATKADAN EŞYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
5601.21.00.00 PAMUKTAN EŞYA
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
90
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
2.643,56
23.569,91
215.826,73
$TUTARI
1.151,52
10.769,23
98.631,86
5602.00.00.00 KEÇELER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.750,00
358.635,78
5.500,46
365.886,24
784,75
162.370,87
2.597,16
165.752,78
5603.11.10.00 YAPIŞKANLI ŞERİTLER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
7.401,11
27.742,20
35.143,31
3.312,11
12.918,86
16.230,97
BELÇİKA
HOLLANDA
PORTEKİZ
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
3.408,01
2.824,05
684,03
1.367,81
139.388,03
144.648,26
9.448,41
2.990,42
304.759,02
1.511,76
1.287,28
309,31
623,11
62.618,16
65.614,47
4.332,12
1.337,27
137.633,53
5607.10.00.90 FİTİL
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
88.733,34
15.539,23
22.526,47
118,73
126.917,77
40.495,98
7.092,15
10.199,43
51,16
57.838,73
5608.11.00.00 HAZIR BALIK AĞLARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
6.430,53
87.237,78
93.668,31
2.845,87
39.365,69
42.211,57
5608.19.00.00 NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
ALMANYA
1.719,21
BELÇİKA
291,66
MALEZYA
3.894,66
POLONYA
23.593,41
TÜRKİYE
732.905,99
ÇİN
7.544,55
İNGİLTERE
4.494,73
İTALYA
1.460,68
Mal ara toplam ( KG ) =
775.904,89
788,08
137,46
1.803,41
10.524,31
339.270,35
3.402,37
2.102,96
648,29
358.677,28
MAL KODU
5607.10.00.00 SİCİM,İP VE HALATLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
5609.00.00.00 AYAKKABI BAĞLARI
TÜRKİYE
1.646,65
91
769,42
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
1.553,14
3.199,79
$TUTARI
701,07
1.470,50
BELÇİKA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
100,00
18.344,94
2.917,62
27.414,50
72.640,72
4.035.205,32
520,61
101.849,80
5.009,11
4.264.002,62
46,57
8.479,37
1.300,41
12.454,31
33.151,11
1.836.607,92
232,43
47.072,14
2.202,00
1.941.546,29
5702.20.00.10 BANYO KİLİMLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( M2 ) =
9.591,56
1.675,37
11.266,93
4.379,58
749,20
5.128,79
5702.20.00.20 PASPASLAR
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( M2 ) =
28.732,29
2.161,79
151.073,09
76.391,15
258.358,32
13.457,11
968,43
68.948,07
35.061,34
118.434,97
5703.90.00.11 ÇİM HALI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
1.009.010,70
97.242,29
15.746,02
1.121.999,01
468.012,18
44.949,98
6.781,52
519.743,69
624,81
981,23
910,81
213,78
2.037.302,39
48.714,00
1.456,24
978,50
2.091.181,76
274,38
466,05
435,11
100,35
945.283,11
22.266,74
676,34
455,34
969.957,46
1.878,13
245.775,88
8.253,10
324,23
4.939,00
261.170,34
855,13
113.350,36
3.737,48
152,80
2.236,25
120.332,05
5702.00.00.00 HALILAR (DOKUNMUŞ)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
5802.00.00.00 HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
5804.10.00.00 TÜLLER VE DİĞER AĞ MENSUCAT
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
92
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
5804.21.90.90 BRANDA BEZİ
ALMANYA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
1.784,55
1.244.053,66
564,57
97.570,70
8.522,77
1.352.496,25
768,80
571.250,46
253,28
45.806,39
3.742,81
621.821,77
5806.00.00.00 KORDELALAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
35.286,78
780,60
3.976,35
1.344,75
41.388,48
16.242,32
349,12
1.891,93
628,37
19.111,75
5811.10.00.00 TERZİ MALZEMELERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
64.278,40
8.617,30
80.844,25
153.739,95
29.132,92
4.049,41
37.610,70
70.793,04
5811.20.00.00 TUHAFİYE EŞYASI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
61.846,94
6.034,65
45.334,54
113.216,13
27.927,49
2.689,34
19.487,83
50.104,66
5903.00.00.00 PLASTİK MENSUCAT
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
985,91
21.512,59
114.516,99
3.217,15
3.672,03
143.904,67
460,49
9.611,55
52.128,25
1.437,31
1.709,11
65.346,73
5903.39.09.90 SUNİ DERİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
382.946,07
1.869,57
384.815,64
174.965,87
870,17
175.836,04
5906.00.00.00 KAUÇUKLU MENSUCAT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
13.692,30
13.692,30
6.278,39
6.278,39
5907.00.00.00 EMDİRİLMİŞ,SIVANMIŞ DİĞER MENSUCAT
TÜRKİYE
13.064,81
ÇİN
38.373,97
Mal ara toplam ( M2 ) =
51.438,78
6.103,45
17.605,96
23.709,42
6108.00.00.00 İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
93
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
943,10
16.912,69
1.377.723,65
51.346,67
23.257,15
27.431,65
1.497.614,91
$TUTARI
444,50
7.932,03
630.443,58
23.885,19
10.327,00
13.185,75
686.218,07
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4.201,50
400,00
1.205,53
416,86
1.007,71
15.153,13
273.855,76
22.561,78
3.442,24
167,17
1.197,35
323.609,03
1.886,27
178,65
567,04
188,27
460,09
6.866,87
125.565,38
10.135,83
1.569,95
74,13
577,06
148.069,59
6111.10.00.00 BEBEK GİYİM EŞYASI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
925.167,92
80.407,41
1.005.575,33
422.225,27
36.589,52
458.814,79
6112.00.00.00 SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
ALMANYA
2.072,39
AVUSTURYA
8.480,54
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
323,57
TÜRKİYE
724.552,05
ÇİN
15.548,26
İNGİLTERE
4.788,04
İSPANYA
77.740,99
Mal ara toplam ( AD ) =
833.505,84
977,10
4.016,70
151,42
334.037,62
7.229,77
2.153,28
35.043,72
383.609,63
6109.00.00.00 TİŞÖRTLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
6114.00.00.00 DİĞER GİYİM EŞYALARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HOLLANDA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
6115.00.00.00 ÇORAPLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
94
494,94
42.841,16
1.423,44
1.070,68
1.469.677,85
52.596,55
6.269,41
641,64
1.575.015,67
220,36
19.678,89
666,66
460,25
675.441,05
24.554,92
2.798,68
286,47
724.107,30
254,70
1.178,83
116,75
524,29
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( ÇF ) =
TL TUTARI
6.101,60
1.171.505,37
51.906,01
8.752,38
679,01
1.240.377,90
$TUTARI
2.875,80
530.533,57
23.766,13
3.850,24
303,85
561.970,66
6116.00.00.00 ELDİVENLER
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( ÇF ) =
799,83
20.779,40
46.184,07
42.943,86
280,21
2.535,56
113.522,93
357,75
8.962,81
21.125,04
19.833,05
127,72
1.187,56
51.593,94
22.268,83
22.268,83
9.904,23
9.904,23
4.860,80
1.001,08
186.762,63
41.662,25
2.537,27
1.926,27
238.750,30
2.148,79
441,49
84.190,76
19.125,31
1.189,97
897,66
107.994,02
33.493,88
1.202,19
34.696,07
15.360,43
555,07
15.915,51
90.434,18
51.510,99
33.294,06
139.042,16
75.898,80
350.972,09
1.474,65
8.315,82
31.334,00
20.295,36
13.726,55
8.902,40
53,47
9.843,88
12.612,84
84.866.955,31
40.073,76
24.387,07
15.180,83
61.767,66
35.450,16
155.332,72
690,67
3.679,89
14.343,78
9.181,74
6.521,26
3.996,76
24,51
4.606,83
5.764,83
38.662.138,59
MAL KODU
6117.00.00.00 GİYİM EŞYASI AKSESUARLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6117.10.00.00 ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BANGLADEŞ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
6117.20.00.00 KIRAVATLAR,PAPYONLAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BANGLADEŞ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
FİLİPİNLER
GÜRCİSTAN
HONG KONG
HİNDİSTAN
KIRGIZİSTAN
MACARİSTAN
MISIR
TAİWAN
TÜRKİYE
95
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
VİETNAM
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
72.770,49
74.763,21
1.717.431,55
355.918,96
893.078,91
2.067.020,68
90.895.650,36
$TUTARI
32.464,50
36.033,93
787.416,00
164.053,80
411.299,25
944.583,76
41.418.992,40
6205.10.00.00 GÖMLEKLER-BLUZLAR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
164.830,34
22.040,43
186.870,77
74.639,62
10.147,99
84.787,62
6205.10.10.00 ÇOCUK GİYİMİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
811.993,74
1.847,30
16.849,56
830.690,60
369.176,36
890,30
7.885,41
377.952,08
1.424,13
1.424,13
613,53
613,53
6301.30.00.00 BATTANİYE (PAMUKTAN)
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
1.232,75
168.208,39
46.739,79
575,19
138.220,64
354.976,76
549,45
74.963,41
20.537,17
252,40
63.582,48
159.884,94
6301.90.00.00 BATTANİYE (DİĞERLERİ)
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
456.377,77
35.515,62
1.748,11
116.768,24
610.409,74
202.560,75
16.029,70
812,22
52.422,74
271.825,43
6302.10.10.00 YATAK ÇARŞAFLARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
2.641.962,12
57.630,49
2.699.592,61
1.221.110,10
26.308,98
1.247.419,09
6302.10.90.00 YATAK ÖRTÜLERİ
ENDONEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
5.487,10
919.058,79
38.265,09
107.307,13
1.070.118,11
2.566,70
425.510,52
17.719,21
48.351,38
494.147,82
MAL KODU
6301.10.00.00 ELEKTRİKLİ BATTANİYELER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
6302.21.00.00 YASTIK KILIFLARI
96
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
ENDONEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
3.075,35
68.082,12
1.700,49
72.857,96
$TUTARI
1.438,55
31.665,78
737,77
33.842,11
6302.40.00.00 MASA ÖRTÜLERİ
ALMANYA
BELÇİKA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
4.841,96
1.235,42
2.116,03
414.669,39
45.437,00
468.299,80
2.117,07
582,27
989,42
191.716,44
20.831,04
216.236,26
5.499,11
791,92
3.812.626,57
14.090,91
3.320,22
3.836.328,73
2.595,28
375,62
1.747.618,18
6.481,71
1.429,65
1.758.500,45
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
329,13
476,57
3.763,00
1.406,76
1.469.757,64
133.527,58
17.515,81
489,07
1.627.265,56
147,19
211,95
1.813,58
627,01
677.343,68
60.510,61
7.635,46
225,25
748.514,76
6305.00.00.00 TORBA VE ÇUVALLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
11.888,39
2.272.188,67
1.926,86
2.286.003,92
5.475,49
1.041.550,51
901,49
1.047.927,50
6306.19.00.00 ÇADIRLAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
22.735,56
78.825,92
101.561,48
10.309,27
36.410,10
46.719,37
20.991,84
2.246,12
9.678,93
13.703,45
2.580,54
99,64
1.006.376,90
9.744,30
1.015,70
4.519,21
6.396,11
1.240,40
44,94
462.443,53
MAL KODU
6303.00.00.00 PERDELER
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
6304.00.00.00 DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
6307.00.00.00 DİĞER HAZIR EŞYA
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
MEKSİKA
TÜRKİYE
97
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
6307.10.30.00 MUTFAK BEZLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HOLLANDA
MALEZYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
60.795,48
53.612,66
7.415,33
28.117,98
1.205.618,87
$TUTARI
28.008,71
24.646,02
3.473,05
13.273,43
554.805,44
1.188,72
560,54
7.687,67
3.968,16
8.328,41
591.645,74
39.579,13
6.975,77
1.696,27
16.349,74
677.980,15
533,67
257,05
3.501,44
1.837,45
3.715,05
271.977,89
18.143,01
3.157,19
748,07
7.700,51
311.571,38
100,00
28.403,83
28.503,83
46,57
12.751,45
12.798,02
209.043,15
209.043,15
95.739,00
95.739,00
134.491,21
7.794,00
6.596.697,92
22.131,00
509.635,12
18.415,00
18.346,18
14.912,57
7.322.423,00
61.870,94
3.473,26
3.010.775,33
10.082,20
233.177,55
8.345,04
8.601,11
6.623,12
3.342.948,57
48.529,10
861,76
4.276,49
574,38
23.595,67
55.930,16
2.797,34
89.633,19
111.284,06
48.266,23
40.327,00
22.776,97
383,62
2.031,20
253,30
11.122,16
25.051,64
1.256,89
41.025,99
51.525,45
21.588,86
18.896,49
6307.90.00.00 ARABA ÖRTÜSÜ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6308.00.00.00 KİLİM VE HALI TAKIMLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6402.12.00.00 SPOR AYAKKABILAR
AVUSTURYA
ENDONEZYA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( ÇF ) =
6403.00.00.00 AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BANGLADEŞ
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
HOLLANDA
HONG KONG
PORTEKİZ
TAYLAND
98
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
VİETNAM
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( ÇF ) =
TL TUTARI
20.029.984,37
80.859,90
65.589,48
2.075.590,86
370.055,87
39.980,61
35.727,62
23.123.864,09
$TUTARI
9.128.477,41
37.571,29
31.387,60
950.304,70
169.442,16
18.212,43
15.875,78
10.547.184,02
6405.20.91.00 TERLİKLER
AVUSTURYA
BREZİLYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( ÇF ) =
4.957,52
26.599,47
891,43
1.673.758,46
805.821,16
44.020,23
9.252,00
34.014,04
2.599.314,31
2.354,66
12.601,29
410,31
771.920,47
368.457,13
21.108,65
4.308,86
15.331,34
1.196.492,76
6405.90.10.40 ÇİZMELER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( ÇF ) =
1.323,31
386.518,58
556,27
551,56
388.949,72
619,52
172.485,25
247,13
247,64
173.599,56
6406.10.00.00 AYAKKABI AKSAMLARI
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( ÇF ) =
101.270,03
3.731,60
407,30
105.408,93
46.157,79
1.721,54
175,41
48.054,75
3.748,98
1.169,79
64,91
452,37
80,59
136,74
603,39
33,30
219,56
214.039,70
621,95
83.620,97
1.353,96
205,83
16.322,39
322.674,43
1.720,78
520,27
28,62
208,33
36,39
60,50
271,83
15,22
98,65
98.884,23
291,98
38.463,29
600,21
95,61
7.366,99
148.662,96
MAL KODU
6505.00.00.00 ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BANGLADEŞ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
FİLİPİNLER
HOLLANDA
HİNDİSTAN
KANADA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
99
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
6506.00.00.00 DİĞER BAŞLIKLAR
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
35.747,47
36.356,23
1.007,27
73.110,97
16.348,14
16.897,14
461,98
33.707,28
6601.10.00.00 BAHÇE ŞEMSİYELERİ
ENDONEZYA
FRANSA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
17.160,08
1.576,89
8.295,12
6.829,27
1.224.225,59
87.136,81
2.747,51
1.347.971,27
7.935,29
737,10
3.870,04
3.211,20
568.452,25
39.733,73
1.287,82
625.227,47
6601.99.00.00 DİĞER ŞEMSİYELER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
11.259,36
81.445,20
10.141,15
1.473,92
104.319,63
5.302,01
38.445,55
4.519,36
684,89
48.951,83
6702.00.00.00 YAPMA ÇİÇEKLER
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FİLİPİNLER
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3.357,99
8.334,16
648,46
13.339,18
148.638,39
118.253,64
1.839,96
294.411,78
1.417,11
3.953,02
299,60
5.752,08
65.919,54
52.359,07
854,52
130.554,96
81,22
20.186,06
1.906,97
22.174,25
39,01
9.377,25
851,09
10.267,36
6802.00.00.00 İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
TÜRKİYE
511.588,68
ÇİN
64.264,86
İSPANYA
1.659,98
Mal ara toplam ( KG ) =
577.513,52
233.666,30
29.443,63
744,20
263.854,14
865.903
120.420
2.075
988.398
456,09
106,33
12.811,99
1.749,61
19.013,35
831
21
3.405
150
26.000
6704.11.00.00 PERUKLAR
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
ALMANYA
BULGARİSTAN
FRANSA
GÜNEY KIBRIS
HİNDİSTAN
1.080,77
238,18
26.851,37
3.991,40
40.675,26
100
TL TUTARI
42.635,83
17.990.241,26
64.853,15
556.067,72
17.706,40
128.348,33
18.872.689,67
$TUTARI
19.969,73
8.225.996,08
29.049,47
251.509,17
7.905,34
58.835,01
8.627.402,22
MİKTAR
50.000
13.960.184
60.960
555.988
3.980
105.880
14.767.399
1.289.029,81
1.289.029,81
591.300,89
591.300,89
1.658.924
1.658.924
6802.23.00.00 GRANİTLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
62.030,64
55.341,99
117.372,63
28.599,47
25.832,97
54.432,45
55.087
77.500
132.587
6804.20.00.00 KESME VE YEDİRME TAŞLARI
ALMANYA
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
14.612,93
74.042,00
14.660,33
236.034,05
83.423,76
5.971,37
1.804,76
430.549,20
6.586,87
34.694,71
6.676,90
109.077,94
37.849,02
2.755,46
775,34
198.416,27
6804.30.00.10 PARLATMAYA ÖZGÜ TAŞLAR
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
23.778,25
5.294,51
29.072,76
10.828,48
2.410,75
13.239,24
6805.20.00.00 CAM KAĞITLARI
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
16.594,31
15.726,74
326,20
29.948,98
3.142,00
287.225,47
62.257,35
191,60
58.963,82
474.376,47
7.824,37
7.111,66
146,34
13.803,56
1.376,25
130.574,10
27.401,77
88,60
27.056,19
215.382,89
6806.10.00.00 CÜRÜF YÜNÜ
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
23.043,49
362.442,65
3.667,34
389.153,48
10.822,88
165.480,49
1.712,90
178.016,28
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MISIR
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
6802.21.11.00 TRAVERTEN (İŞLENMİŞ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6807.00.00.00 ASFALTTAN EŞYA
101
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MEKSİKA
NORVEÇ
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
187,02
1.692,73
16.290,30
2.960.812,03
5.507,30
119.083,21
3.103.572,59
$TUTARI
84,36
769,00
7.273,10
1.343.474,70
2.449,73
54.438,75
1.408.489,66
32.863,43
32.863,43
14.912,22
14.912,22
81.933,15
3.433.329,21
24.232,90
10.641,29
3.550.136,55
38.988,50
1.563.539,34
11.104,13
4.970,24
1.618.602,22
6810.00.00.00 ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYALAR
TÜRKİYE
1.297.902,82
ÇİN
83.468,28
İNGİLTERE
90.919,52
İSPANYA
327,62
Mal ara toplam ( KG ) =
1.472.618,24
587.830,60
37.125,46
42.339,98
153,02
667.449,07
6810.11.00.00 BLOK VE LEVHALAR (BİMSBLOK VS.)
TÜRKİYE
529.384,89
ÇİN
9.843,75
Mal ara toplam ( AD ) =
539.228,64
244.337,24
4.228,95
248.566,20
6810.91.00.00 PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
336.421,97
336.421,97
151.330,53
151.330,53
6811.10.00.00 AMYANTLI OLUKLU LEVHALAR (ATERMİT VS.)
TÜRKİYE
61.938,30
Mal ara toplam ( KG ) =
61.938,30
28.343,80
28.343,80
6813.10.00.00 FREN BALATALARI VE PARÇALARI
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
843,10
65.240,48
66.083,58
395,45
29.921,23
30.316,68
6814.10.00.00 MİKA VE MİKADAN MAMÜL EŞYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
14.938,48
14.938,48
6.826,86
6.826,86
6902.00.00.00 SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
212.311,93
212.311,93
95.856,93
95.856,93
6808.00.00.00 PANOLAR,LEVHALAR,BLOKLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
6809.00.00.00 ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
102
548.159
8.342
556.501
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
6902.10.00.00 ATEŞ TUĞLALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
200.173,33
200.173,33
91.400,62
91.400,62
90.804
90.804
6904.10.00.00 İNŞAAT TUĞLALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
153.777,79
153.777,79
71.189,32
71.189,32
227.208
227.208
6904.90.00.19 YTONG
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( MT ) =
940.638,83
10.834,02
951.472,85
428.265,07
4.780,60
433.045,68
1.931.931
21.668
1.953.599
6905.10.00.00 KİREMİTLER
FRANSA
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
38.254,65
348.099,77
1.732.815,50
2.119.169,92
17.079,49
158.467,48
794.177,94
969.724,92
5.306
580.139
1.534.653
2.120.098
6905.90.00.11 KİREMİT TOZU
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7.601,57
7.601,57
3.663,76
3.663,76
70.640
70.640
63.530,78
63.530,78
29.067,02
29.067,02
6908.00.00.00 FAYANSLAR
ALMANYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
28.321,85
734,58
10.747.891,52
2.455.603,71
30.734,14
2.931.416,74
103.241,95
16.297.944,49
12.796,78
349,83
4.898.264,14
1.124.713,17
13.310,66
1.338.305,74
48.380,13
7.436.120,48
6908.10.00.00 SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
MISIR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRAN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( M2 ) =
32.394,05
7.586.566,30
2.080.095,61
2.713,56
9.240,61
1.440.522,86
139.591,77
11.291.124,76
15.234,22
3.490.245,26
963.143,06
1.168,68
4.075,24
662.170,07
62.878,39
5.198.914,93
6.688,71
6.688,71
2.964,55
2.964,55
6907.10.00.00 SERAMİK KAROLARI (CİLASIZ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
6908.90.93.00 ÇÖMLEKCİ EŞYASI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
103
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
6910.00.00.00 SERAMİK SIHHI TESİSAT MALZ.
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7.506.005,78
290.461,69
42.075,56
76.213,96
62.418,56
7.977.175,55
3.431.188,08
133.696,33
18.308,06
34.009,55
28.015,04
3.645.217,07
6910.10.00.00 PORSELEN SIHHI TESİSAT MALZ.
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
1.095,11
1.147.965,65
92.814,64
1.627,01
8.949,71
1.252.452,12
527,81
526.835,74
43.303,45
764,61
4.197,05
575.628,69
6911.10.00.00 PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
ALMANYA
11.565,79
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
88.019,33
FRANSA
1.285,20
HOLLANDA
169,94
HONG KONG
326.433,09
JAPONYA
150,10
KOSTARİKA
29.683,96
SİRİLANKA
384,07
TÜRKİYE
2.346.880,43
ÇİN
2.979.279,60
İNGİLTERE
171.970,87
İSPANYA
25.225,51
İTALYA
31.550,10
Mal ara toplam ( KG ) =
6.012.597,99
5.099,31
39.319,35
552,13
77,41
148.226,32
64,52
13.667,27
181,02
1.077.661,75
1.358.480,98
77.557,27
11.283,04
14.590,39
2.746.760,83
6912.10.00.00 SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
ALMANYA
2.681,57
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
95.156,17
FRANSA
11.170,95
HONG KONG
111.442,07
TAYLAND
2.126,24
TÜRKİYE
274.670,00
ÇİN
308.800,71
İNGİLTERE
64.970,32
İTALYA
1.372,03
Mal ara toplam ( KG ) =
872.390,06
1.183,98
42.621,54
5.325,57
48.896,63
954,66
124.459,94
142.357,28
29.724,87
602,24
396.126,75
6913.00.00.00 SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ENDONEZYA
HONG KONG
TAYLAND
104
9.806,54
1.491,24
2.789,92
34.824,93
2.700,09
4.198,52
663,24
1.301,25
15.856,18
1.226,64
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
700.687,80
493.339,40
33.902,78
21.664,00
1.301.206,70
$TUTARI
321.313,82
223.520,92
15.738,74
9.899,46
593.718,81
6914.00.00.00 SERAMİKTEN DİĞER EŞYA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
361,54
115.321,33
147.736,27
263.419,14
159,98
52.172,68
67.766,09
120.098,76
7004.90.00.00 CAMLAR(DİĞERLERİ)
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( M2 ) =
170.682,94
342,97
171.025,91
78.614,41
161,53
78.775,94
MALEZYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
25.636,61
816.461,57
30.851,69
5.595.301,70
61.259,19
53.299,66
6.582.810,42
11.733,16
370.497,86
14.712,29
2.559.695,30
27.167,26
24.756,70
3.008.562,60
7007.00.00.00 EMNİYET CAMLARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( M2 ) =
352.685,29
237.032,36
3.151,45
592.869,10
159.352,88
107.178,47
1.458,74
267.990,09
7008.00.00.00 YALITKAN CAMLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
21.107,58
21.107,58
9.440,30
9.440,30
7009.10.00.00 DİKİZ AYNALARI (TAŞIT)
JAPONYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
193,38
22.391,87
22.585,25
87,01
10.398,22
10.485,23
1.837,22
586,56
268,81
1.152,70
470,64
629,72
1.695,55
1.522.267,44
16.704,35
811,24
279,71
125,80
529,23
211,04
281,21
761,29
693.495,50
7.495,03
7005.00.00.00 FLOAT CAM (DÜZ CAM)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
7009.10.00.90 CAM AYNALAR
ALMANYA
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
FRANSA
HİNDİSTAN
TAYLAND
TÜRKİYE
VİETNAM
105
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
969,76
44.465,15
4.977,37
7.165,90
2.360,00
1.605.551,17
$TUTARI
432,96
20.244,94
2.287,86
3.204,47
1.039,69
731.200,03
7010.91.10.10 CAM KAVANOZLAR
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
2.142,68
3.186,71
770.437,21
5.650,43
215,95
781.632,98
1.023,73
1.420,35
353.656,03
2.657,27
96,29
358.853,70
7010.91.21.00 CAM ŞİŞELER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İRLANDA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
24.241,55
4.069.709,00
2.551,85
500,00
25.322,28
4.122.324,68
10.967,76
1.856.017,44
1.164,97
235,06
11.982,75
1.880.368,01
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HONG KONG
NORVEÇ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
68.022,05
1.989,57
73.788,82
591,30
257.762,17
20.634,94
293,61
3.438.414,37
177.989,11
24.086,00
170.481,76
4.234.053,70
31.358,94
879,52
33.715,07
280,46
117.987,61
9.403,45
132,60
1.569.694,32
81.621,00
11.253,70
79.097,61
1.935.424,33
7015.10.00.00 OPTİK GÖZLÜK CAMLARI
ROMANYA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
50.807,48
321.635,41
147.982,94
520.425,83
23.392,02
151.619,62
70.636,85
245.648,50
7016.90.90.12 CAM TUĞLALAR
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
11.146,26
327.050,17
27.096,16
1.166,57
366.459,16
4.947,89
150.696,57
12.584,99
542,74
168.772,21
MAL KODU
7013.10.00.00 CAM MUTFAK EŞYASI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
7017.10.00.11 LABARATUVAR VE ECZANE EŞYASI
106
MİKTAR
6.291
194.452
19.757
580
221.080
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
54.320,92
265.740,91
1.625,42
321.687,25
$TUTARI
25.609,78
121.449,59
743,14
147.802,52
7018.10.00.00 CAMDAN BONCUKLAR
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İRAN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
27.149,40
96,50
14.918,52
10.324,95
22.340,50
74.829,87
12.574,55
43,29
6.702,93
4.894,26
9.961,43
34.176,47
7018.90.10.00 CAMDAN GÖZLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.815,85
4.815,85
2.131,12
2.131,12
7019.32.00.00 CAM TÜLÜ
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.410,20
354.428,81
6.797,04
276,43
363.912,48
1.036,06
160.813,55
3.142,28
127,71
165.119,62
7020.00.00.00 CAMDAN DİĞER EŞYA
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.211,25
191,05
282.911,43
77.591,40
118,38
41.137,24
453,96
1.310,14
405.924,85
994,13
86,10
129.674,11
36.004,36
53,51
17.955,95
208,09
596,90
185.573,18
498,51
349,88
199,94
4.368,56
210.713,87
47.636,77
3.555,63
3.134,97
270.458,13
217,96
155,61
93,52
2.019,30
96.204,04
21.797,22
1.611,61
1.471,54
123.570,83
2.267,06
2.267,06
1.034,36
1.034,36
MAL KODU
7020.00.80.00 CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BULGARİSTAN
FİLİPİNLER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7107.00.00.00 GÜMÜŞ KAPLAMALI ADİ METALLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7109.00.00.00 GÜMÜŞTEN DİĞER EŞYALAR
107
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
TAYLAND
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
3.775,41
168.106,10
43.436,12
215.317,63
$TUTARI
1.625,65
76.148,11
19.830,84
97.604,61
7113.00.00.00 MÜCEVHERCİ EŞYASI
AVUSTURYA
TÜRKİYE
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
599.597,02
17.993,56
181.912,06
799.502,64
275.648,52
8.181,34
82.070,69
365.900,56
520,34
27.561,91
12.335,45
1.401.595,66
188.056,47
171.355,93
5.652,06
3.955,25
24.094,40
1.835.127,47
229,65
12.519,39
5.321,86
645.190,41
85.646,87
78.895,89
2.484,00
1.839,49
11.342,72
843.470,30
711.402,32
481,14
711.883,46
327.264,48
215,18
327.479,67
106.698,55
8.537,16
11.029.724,80
1.319.901,50
179.186,52
12.644.048,53
47.648,17
4.061,63
5.028.202,42
605.018,29
83.234,16
5.768.164,69
7208.00.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN HADDE ÜRÜNLERİ
TÜRKİYE
170.952,23
Mal ara toplam ( KG ) =
170.952,23
78.719,80
78.719,80
MAL KODU
7117.00.00.00 TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
BANGLADEŞ
FRANSA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7202.49.00.00 KROM VE DİĞERLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
7206.00.00.00 GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
FRANSA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( TON) =
7213.39.00.00 İNŞAAT DEMİRİ
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( TON) =
7214.00.00.00 DEMİR ÇELİKTEN ÇUBUKLAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
108
2.588.301,78
74.164.100,57
1.439.005,65
78.191.408,00
1.194.633,27
33.834.065,00
650.042,69
35.678.740,97
2.113.562,57
510,21
2.114.072,78
963.581,96
242,73
963.824,70
MİKTAR
13
10
5.702
863
63
6.651
1.956
56.499
1.128
59.583
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
7216.00.00.00 DEMİR ÇELİKTEN PROFİLLER
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$TUTARI
61.369,92
9.449.633,25
15.481,18
9.526.484,35
28.652,69
4.338.610,28
6.892,77
4.374.155,75
7217.00.00.00 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ TELLER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
13.257,93
717.651,04
21.434,81
29.694,07
670,89
782.708,74
5.920,05
328.372,78
9.658,53
13.278,88
303,24
357.533,49
7223.00.00.00 ÇELİKTEN TELLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
38.679,43
68.159,57
106.839,00
17.306,11
32.128,00
49.434,12
7228.00.00.00 ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÇUBUK VE PROFİLLER
TÜRKİYE
107.939,82
Mal ara toplam ( KG ) =
107.939,82
48.949,25
48.949,25
7303.00.00.00 DEMİR BORULAR
RUSYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
10.092,21
1.719.786,12
15.873.984,51
17.603.862,84
4.598,09
785.206,38
7.097.353,37
7.887.157,86
7306.00.00.00 BORULAR
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
27.911,46
16.511.694,93
90.603,41
41.407.857,68
73.278,09
593,67
58.111.939,24
13.279,15
7.470.299,66
42.701,20
19.205.711,59
34.320,68
255,82
26.766.568,12
7.157,65
17.100,47
7.648,54
4.028.002,19
5.179,00
3.129.669,33
405,90
12.516,93
7.207.680,01
3.346,22
8.060,17
3.638,86
1.854.054,08
2.341,32
1.404.636,69
192,27
6.026,51
3.282.296,16
10.667,31
4.996,16
7307.00.00.00 BORU BAĞLANTI PARÇALARI
ALMANYA
FRANSA
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7308.00.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
ALMANYA
109
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
FRANSA
GÜNEY KIBRIS
MACARİSTAN
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
212.120,18
117.871,97
1.793,11
96.979,51
22.344.835,76
37.558,81
107.597,78
29.543,00
22.958.967,43
$TUTARI
94.726,11
54.989,76
824,15
45.454,44
10.246.529,54
17.786,67
46.340,40
13.280,73
10.524.927,99
7308.30.00.00 KAPILAR,PENCERELER VE AKSAMLARI
ALMANYA
27.088,67
ROMANYA
30.327,23
TÜRKİYE
1.798.271,88
ÇİN
64.619,71
İTALYA
102.791,74
Mal ara toplam ( KG ) =
2.023.099,23
12.339,55
13.958,95
821.302,96
29.870,74
48.755,45
926.227,68
7309.00.10.11 GAZ TÜPLERİ
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
108.233,45
13.653,16
121.886,61
49.902,80
6.467,32
56.370,12
7310.10.00.00 HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
GÜNEY KIBRIS
7.039,00
HOLLANDA
65.999,13
TAYLAND
491,26
TAİWAN
2.680,24
TÜRKİYE
3.968.685,41
ÇİN
32.533,97
İNGİLTERE
21.068,30
İTALYA
292.050,58
Mal ara toplam ( KG ) =
4.390.547,89
3.286,71
31.500,15
220,84
1.195,84
1.823.003,84
14.974,38
9.776,95
132.537,83
2.016.496,57
7311.00.00.00 GAZ TANKLARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
652.851,21
4.032,98
654.362,84
1.311.247,03
296.828,88
1.888,99
300.402,04
599.119,92
7311.00.99.90 DEMONTE LPG DOLUM TESİSİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
164.035,00
164.035,00
76.990,04
76.990,04
7312.10.00.00 HALATLAR VE KABLOLAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
174.537,42
785,92
175.323,34
79.047,76
362,74
79.410,50
7313.00.00.11 DİKENLİ TELLER
TÜRKİYE
111.102,55
50.563,37
110
MİKTAR
2.305
350
2.655
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
31.178,86
142.281,41
$TUTARI
14.396,00
64.959,38
1.802.212,97
298,91
330.046,97
2.132.558,85
825.444,42
136,09
149.667,86
975.248,38
173.118,00
426,65
68.094,16
9.139,24
75.384,51
326.162,56
77.250,33
187,55
31.279,33
4.131,22
35.844,47
148.692,92
7315.10.00.00 MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
ALMANYA
221.086,56
GÜNEY KIBRIS
922,33
POLONYA
288.903,47
RUSYA
11.617,36
TÜRKİYE
12.200.308,35
VİETNAM
630,00
ÇİN
860.048,63
İNGİLTERE
397.493,97
Mal ara toplam ( KG ) =
13.981.010,67
99.760,07
430,77
136.244,36
5.300,37
5.578.354,72
284,53
391.703,26
180.709,76
6.392.787,88
7314.20.00.00 IZGARA,AĞ VE KAFESLİK TEL
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
7315.00.00.00 ZİNCİR
ALMANYA
BELÇİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7317.00.00.00 ÇİVİLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
473.870,87
147.212,29
621.083,16
217.064,92
69.054,17
286.119,10
7317.00.90.90 RAPTİYE,PÜNEZLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
2.692,74
1.389,40
4.082,14
1.252,49
647,58
1.900,08
7318.00.00.00 VİDALAR CİVATALAR,
ALMANYA
TAİWAN
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
59.967,64
91.578,50
1.172.193,28
201,26
224.876,40
596,63
625,00
940,73
3.264,94
1.554.244,38
26.563,03
43.696,20
534.082,41
90,98
104.987,38
275,96
298,04
405,38
1.547,40
711.946,82
7318.10.00.00 JALUZİ VE AKSAMLARI
111
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
7319.10.00.00 DİKİŞ İĞNESİ,NAKIŞ İĞNESİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
7319.20.00.00 ÇENGELLİ İĞNELER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
7320.00.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN YAYLAR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7321.11.00.00 GAZ OCAKLARI
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY KORE
POLONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
7321.11.10.00 GAZ OCAĞI AKSAMLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
291.688,84
86.959,53
378.648,37
$TUTARI
133.157,38
40.393,68
173.551,07
6.623,35
11.421,85
221,58
18.266,78
3.037,43
5.221,56
103,13
8.362,13
4.429,64
599,77
915,48
5.944,89
1.985,90
275,08
426,10
2.687,09
184.872,18
272,73
1.720,37
186.865,28
84.724,18
126,14
770,94
85.621,28
29.996,03
4.205,32
45.117,97
7.399,95
7.466,10
2.536.986,33
160.089,56
10.965,34
13.764,61
183.064,82
2.999.056,03
13.799,45
1.878,88
20.908,04
3.459,05
3.389,10
1.153.451,10
72.630,62
5.042,05
6.247,38
83.885,49
1.364.691,19
7.755,19
1.759,29
1.344,88
1.183,25
69.231,63
31.268,06
20.070,75
132.613,05
3.477,41
775,83
627,53
564,04
31.485,26
13.694,99
9.248,13
59.873,22
58.072,79
86.466,15
245.891,02
335.438,82
82.846,01
24.963,58
37.969,17
109.927,34
150.768,62
36.764,38
MİKTAR
108
6
287
10
25
9.644
893
22
27
435
11.457
7321.81.10.00 GAZ SOBALARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
112
22
245
2.456
3.001
1.131
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
57.060,00
865.774,79
$TUTARI
25.095,65
385.488,77
7321.81.10.10 SOBA AKSAMLARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
71.009,78
14.782,50
85.792,28
31.523,25
6.699,82
38.223,08
7322.11.00.12 RADYATÖR
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
407.558,21
21.468,88
9.444,53
438.471,62
186.629,82
9.761,46
4.057,45
200.448,73
7323.93.10.00 ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
ALMANYA
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
259.366,47
7.063,43
5.788,15
36.379,62
2.409,47
28.899,81
28.179,90
170.682,49
2.026,38
6.023.836,65
475.278,03
703.323,47
9.419,00
516.867,11
8.269.519,98
117.200,06
3.299,12
2.599,89
17.332,51
1.139,93
12.930,17
12.560,12
76.945,06
951,26
2.755.709,13
215.102,28
330.136,89
4.411,50
237.197,77
3.787.515,77
7324.10.00.00 LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
3.280,56
939,70
1.105.809,66
40.357,24
71.063,07
309,03
641.150,36
1.862.909,62
1.465,07
419,84
504.956,68
18.302,46
31.917,99
141,43
289.930,68
847.134,18
99.914,39
99.914,39
47.269,10
47.269,10
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ALMANYA
125.470,23
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
7.851,13
AVUSTURYA
110,24
BELÇİKA
136.897,36
BULGARİSTAN
13.618,03
56.626,97
3.677,34
52,57
63.035,25
6.124,31
MAL KODU
7324.21.00.00 KÜVETLER(DÖKME DEMİR)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
113
MİKTAR
330
7.185
1.515
130
50
1.695
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
ENDONEZYA
FRANSA
FİLİPİNLER
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY KIBRIS
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
JAPONYA
NORVEÇ
POLONYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
21.112,05
32.462,22
1.165,94
516.812,14
626,07
1.899,18
18.600,00
6.081,89
25.481,17
21.410,18
1.058,04
200,13
27.005,18
167.914,10
1.606,98
25.677,49
76.728,93
4.985,53
16.505.554,38
5.448,12
1.371.375,22
162.121,14
19.225,22
1.038,00
3.678,19
364.907,68
19.668.122,16
$TUTARI
9.820,71
14.595,66
545,39
237.480,84
289,25
889,46
8.547,67
2.844,19
11.678,24
9.951,76
497,95
86,02
12.695,77
77.222,83
717,72
11.544,88
33.649,62
2.269,28
7.545.993,88
2.625,72
627.534,13
74.925,09
8.682,39
498,94
1.671,93
166.640,28
8.993.416,18
5.757.967,68
5.757.967,68
2.625.032,81
2.625.032,81
7409.00.00.00 BAKIR SAÇLAR,LEVHALAR ŞERİTLER
TÜRKİYE
81.379,40
Mal ara toplam ( KG ) =
81.379,40
38.318,73
38.318,73
7408.11.00.00 BAKIR TELLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7411.10.00.00 BAKIRDAN BORULAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
13.524,82
1.229.067,30
230,20
4.890,06
18.796,74
39.680,93
1.306.190,05
6.374,52
560.676,80
107,65
2.247,06
8.717,58
18.489,76
596.613,39
7412.10.00.00 BAKIR BORU BAĞLANTI PARÇALARI
GÜNEY KORE
455,36
TÜRKİYE
88.959,16
İTALYA
21.101,05
Mal ara toplam ( KG ) =
110.515,57
213,77
39.820,36
9.639,68
49.673,83
114
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
7414.00.00.00 BAKIRDAN MAMÜL EŞYALAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$TUTARI
22.355,45
22.355,45
9.937,93
9.937,93
65.868,01
65.868,01
31.546,48
31.546,48
7418.11.00.00 BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERSİZ)
MALEZYA
24.607,52
POLONYA
8.914,80
TÜRKİYE
108.647,23
ÇİN
46.285,93
İNGİLTERE
3.837,34
İTALYA
2.981,00
Mal ara toplam ( KG ) =
195.273,82
11.394,48
3.976,62
49.957,08
21.091,66
1.790,92
1.436,69
89.647,47
7419.00.00.00 BAKIRDAN DİĞER EŞYALAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
117.219,50
117.219,50
51.035,08
51.035,08
7604.10.10.00 ALEMİNYUM ÇUBUKLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
30.107,95
30.107,95
13.640,07
13.640,07
7604.10.90.00 ALEMİNYUM PROFİLLER
ALMANYA
BELÇİKA
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
422.663,04
3.104,02
71.037,35
26.271.907,22
245.143,89
214.055,28
29.500,72
18.835,32
434.397,69
27.710.644,53
193.795,78
1.407,46
31.086,09
12.015.063,43
111.028,63
97.635,44
13.523,77
8.480,91
194.774,02
12.666.795,58
19.862,12
985.233,21
7.390,87
3.523,94
1.016.010,14
9.362,30
445.252,77
3.367,29
1.583,22
459.565,59
7607.00.00.00 ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALMANYA
400,60
HOLLANDA
260,98
POLONYA
14.846,06
TÜRKİYE
1.574.990,01
YUNANİSTAN
83.975,76
ÇİN
25.994,17
175,47
125,42
6.622,38
718.187,66
36.098,42
11.698,22
7418.00.00.00 BAKIR MUTFAK EŞYALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
7606.00.00.00 ALEMİNYUM SAÇLAR,LEVHALAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
115
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
11.612,74
16.174,59
1.728.254,91
$TUTARI
5.216,16
7.226,60
785.350,36
7608.00.00.00 ALEMİNYUM BORULAR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
70.004,61
7.482,19
77.486,80
32.219,08
3.459,97
35.679,05
7609.00.00.00 ALEMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI
ALMANYA
476,58
GÜNEY KIBRIS
9.400,00
TÜRKİYE
499.418,52
Mal ara toplam ( KG ) =
509.295,10
213,47
4.110,00
229.264,75
233.588,24
7610.10.00.00 ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
ALMANYA
13.125,16
DANİMARKA
4.205,66
GÜNEY KIBRIS
9.189,68
HOLLANDA
8.191,36
KENYA
331,00
SUUDİ ARABİSTAN
88.948,91
TÜRKİYE
3.472.459,77
ÇİN
71.689,52
İNGİLTERE
45.029,17
İTALYA
161.531,28
Mal ara toplam ( KG ) =
3.874.701,51
6.235,81
1.919,38
4.169,73
3.836,70
146,16
40.645,63
1.586.617,70
33.654,23
20.606,30
74.265,75
1.772.097,43
MAL KODU
7613.00.00.00 ALEMİNYUM KAPLAR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
318.393,13
72.414,71
11.384,29
402.192,13
145.579,05
33.299,61
4.904,48
183.783,15
7614.00.00.00 ALEMİNYUM HALATLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
55.748,41
55.748,41
26.270,39
26.270,39
29.514,67
477.987,56
209.323,73
421,22
717.247,18
13.322,53
217.624,43
94.317,16
198,52
325.462,65
12.304,02
118,43
12.422,45
5.643,87
55,70
5.699,58
7615.00.00.00 ALEMİNYUM MUTFAK EŞYALARI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
7806.00.00.00 KURŞUNDAN DİĞER EŞYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
7905.00.00.00 ÇİNKO SAÇLAR,LEVHALAR,YAPRAKLAR
116
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
8.450,61
9.427,81
17.878,42
$TUTARI
3.726,67
4.473,33
8.200,01
8005.00.00.00 KALAY YAPRAK VE ŞERİTLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
9.216,79
1.152,45
10.369,24
4.324,00
526,61
4.850,62
8201.10.00.00 BEL VE KÜREKLER
ALMANYA
TAİWAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.185,68
6.036,66
25.668,89
32.891,23
517,28
2.845,06
11.425,90
14.788,26
1.420,73
15.682,67
36.725,02
47.883,37
23.527,02
125.238,81
664,57
7.391,21
16.518,08
21.451,20
11.078,31
57.103,38
8201.40.00.00 BALTALAR
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.561,67
302,30
7.569,06
1.722,49
11.155,52
731,76
132,37
3.468,14
774,78
5.107,07
8201.50.00.00 BAHÇIVAN MAKASLARI
ALMANYA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4.374,69
32.859,53
2.634,89
4.226,99
1.988,20
255,98
5.414,82
51.755,10
1.973,60
14.886,88
1.154,13
1.919,49
926,18
113,97
2.511,48
23.485,76
590.895,11
87,20
349,69
418.398,13
1.180,00
430,30
298.873,42
1.279.726,28
248.456,43
53.375,01
268.472,30
38,82
147,57
190.170,89
537,83
190,06
136.983,59
582.551,67
114.863,55
24.255,19
8201.30.00.00 KAZMALAR,ÇAPALAR,TIRMIKLAR
ALMANYA
TAİWAN
TÜRKİYE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8201.90.00.00 DİĞER EL ALETLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
FAS
HOLLANDA
HONG KONG
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
117
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
33.993,25
552,00
4.845,12
2.931.161,94
$TUTARI
15.816,72
245,82
2.260,99
1.336.535,06
8202.10.00.00 EL TESTERELERİ
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
11.915,44
2.832,10
12.913,59
2.748,97
30.410,10
5.422,36
1.284,12
5.924,05
1.271,20
13.901,74
208,69
286,34
3.688,61
18.125,02
481,33
5.862,66
28.652,65
92,91
132,87
1.619,30
8.352,79
216,06
2.662,52
13.076,48
8203.00.00.00 EĞELER,TÖRPÜLER VS.
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
149,30
9.716,44
398,91
141,47
19.132,68
29.538,80
66,32
4.614,60
187,83
64,14
9.206,91
14.139,83
8203.20.00.00 PENSLER
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
53.016,00
13.235,42
13.364,23
2.031,57
81.647,22
24.085,32
5.817,04
5.935,09
928,30
36.765,77
8203.20.00.10 CIMBIZLAR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
21.465,92
1.153,86
22.619,78
10.060,09
541,72
10.601,82
8203.40.00.00 BORU VE CİVATA KESİCİLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
14.831,97
14.831,97
6.766,02
6.766,02
8203.40.00.11 ZIMBALAR VE DELİCİLER
ALMANYA
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
6.389,59
4.966,95
571,71
61.245,57
2.430,78
2.930,60
2.294,83
250,34
27.340,50
1.085,92
MAL KODU
8202.20.00.00 TESTERE AĞIZLARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
KANADA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
118
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
627,10
76.231,70
$TUTARI
282,02
34.184,23
20.203,95
14.945,35
58.177,38
26.766,35
2.343,67
122.436,70
9.295,79
6.774,41
25.930,22
12.224,52
1.088,78
55.313,74
4.971,06
17.044,64
179,57
214.866,76
232.778,64
5.587,02
917,48
476.345,17
2.305,20
8.029,31
77,30
98.278,77
105.808,36
2.540,81
406,79
217.446,57
8205.20.00.00 ÇEKİÇLER VE BALYOZLAR
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.381,76
11.080,31
3.831,72
16.293,79
638,15
5.138,72
1.730,45
7.507,33
8205.40.00.00 TORNAVİDALAR
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
18.880,66
16.268,80
14.858,81
15.139,89
6.462,00
71.610,16
8.591,40
7.154,60
6.667,24
6.931,38
3.042,65
32.387,29
8205.60.00.00 KAYNAK LAMBALARI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
4.672,57
328,80
7.684,57
12.685,94
2.141,89
146,62
3.585,72
5.874,24
62.247,83
34.237,37
228.690,64
293.260,31
3.067,85
33.565,90
3.076,60
3.595,71
1.395,54
28.052,52
15.597,18
105.107,76
133.702,26
1.405,58
15.816,15
1.417,48
1.584,08
665,84
8204.11.00.00 EL SIKIŞTIRMA ANAHTARI
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
8205.10.00.00 MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8207.00.00.00 EL ALET AKSAMLARI
ALMANYA
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
119
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
663.137,75
$TUTARI
303.348,89
8208.00.00.00 MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
21.999,91
3.010,00
115.115,10
5.467,89
2.032,31
11.329,26
158.954,47
10.155,28
1.446,83
52.366,56
2.519,57
935,68
5.055,65
72.479,60
8210.00.00.11 ET KIYMA MAKİNALARI (MEKANİK)
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
901,68
116.858,11
29.044,56
1.200,00
5.627,90
153.632,25
402,71
52.816,39
13.405,20
535,76
2.423,31
69.583,38
63.766,49
4.032,72
1.679,75
2.422,02
1.623,67
5.198,97
230.967,41
43.621,77
11.642,15
73.910,64
438.865,59
29.092,16
1.862,00
797,39
1.135,56
723,68
2.287,70
105.733,64
20.080,91
5.107,12
33.471,03
200.291,25
783.316,15
7.451,29
83.163,59
873.931,03
359.199,23
3.349,66
36.222,37
398.771,27
8.990,34
3.839.851,96
1.704,59
38.131,15
3.888.678,04
4.202,46
1.806.154,56
812,77
17.635,59
1.828.805,39
3.083,48
6.479,45
38.069,45
15.437,53
397,80
1.336,66
2.993,64
17.784,08
7.023,44
176,03
8211.10.00.00 BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8212.10.00.00 USTURALAR,TRAŞ MAKİNALARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
8212.20.00.00 TRAŞ MAKİNA BIÇAKLARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
8213.00.00.00 MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVEÇ
120
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
5.446,37
68.914,08
$TUTARI
2.597,17
31.911,05
8214.10.00.00 KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
ALMANYA
5.918,81
FRANSA
1.807,58
TAİWAN
585,66
TÜRKİYE
38.328,85
ÇİN
7.795,44
İNGİLTERE
3.790,90
İSPANYA
285,07
Mal ara toplam ( KG ) =
58.512,31
2.711,92
835,14
263,68
17.814,74
3.632,17
1.758,48
127,12
27.143,26
8214.20.00.00 MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG8) =
1.194,72
85.602,28
5.091,05
1.341,19
31.561,65
9.666,98
134.457,87
559,11
37.419,35
2.395,45
615,31
13.959,28
4.315,53
59.264,05
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
53.849,89
466,50
1.172,85
766,61
295,87
911.177,45
57.078,93
1.749,12
46.515,85
1.073.073,07
24.666,14
207,48
552,78
358,76
134,78
417.543,11
26.287,97
785,83
22.111,88
492.648,77
8215.10.00.00 MUTFAK EŞYASI
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
15.908,36
4.124,00
92.857,18
3.397,52
6.618,77
6.283,71
838.378,78
108.172,22
18.882,43
59.988,61
1.154.611,58
7.363,44
1.987,56
43.815,02
1.459,60
2.991,66
2.961,91
387.307,15
48.037,82
8.635,05
28.860,79
533.420,05
160,95
775.289,37
882.469,00
75,17
354.190,68
406.186,36
8215.00.00.00 KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8215.10.10.00 ZÜCCACİYE EŞYASI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
121
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
6.679,00
1.664.598,32
$TUTARI
3.076,17
763.528,41
8301.00.00.00 KAPI KİLİTLERİ
HONG KONG
PORTEKİZ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
Mal ara toplam ( KG ) =
993,05
83.064,32
1.572.089,02
106.691,39
158,29
15.066,75
1.302,85
1.779.365,67
427,48
37.609,49
717.988,03
48.492,07
75,26
6.976,63
626,85
812.195,84
8301.10.00.00 ASMA KİLİTLER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.466,76
38.911,12
10.817,66
51.195,54
686,68
17.714,50
5.020,90
23.422,10
8301.40.00.00 İNŞAAT İŞ KİLİTLERİ
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
3.337,97
130.443,25
1.486,90
135.268,12
1.520,64
57.992,74
687,82
60.201,21
8301.60.00.00 KİLİT AKSAM VE PARÇALARI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
6.892,34
374.554,85
35.331,13
2.723,21
419.501,53
3.245,43
173.493,89
15.930,90
1.257,77
193.928,01
8301.70.00.00 ANAHTARLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
49.635,38
11.930,14
61.565,52
22.811,42
5.437,97
28.249,39
8302.10.00.00 MENTEŞELER
ALMANYA
AVUSTURYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
896,58
123.485,13
739.238,26
115.392,91
59.021,40
1.038.034,28
401,02
56.298,57
340.636,15
51.799,26
26.284,30
475.419,33
8302.30.00.00 SÜRME KAPI RAYLARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
110.428,36
88.089,76
198.518,12
49.638,55
38.588,01
88.226,56
MAL KODU
8303.00.10.00 KASALAR
122
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
523,20
187.547,67
5.990,92
194.061,79
$TUTARI
239,96
85.281,74
2.842,42
88.364,14
8303.00.90.00 ÇEKMECE,KUTU VE BENZERLERİ (METAL)
ALMANYA
636,59
FRANSA
2.757,70
TAİWAN
120,22
TÜRKİYE
139.890,92
ÇİN
145,37
Mal ara toplam ( KG ) =
143.550,80
279,59
1.184,73
54,12
64.126,40
67,37
65.712,23
8305.20.00.00 ZIMBA TELLERİ
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
23.161,38
3.111,38
56.046,88
1.446,87
1.033,95
84.800,46
10.615,57
1.367,90
25.602,40
679,01
479,51
38.744,41
8306.10.00.00 ZİLLER, ÇANLAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
6.222,15
4.451,62
2.492,61
13.336,82
26.503,20
2.858,27
2.104,29
1.157,68
5.810,04
11.930,30
8.620,99
933,14
10.686,48
572,47
384,55
1.532,84
741.453,04
204,55
80.643,69
18.704,44
113,68
39.938,23
903.788,10
3.672,12
444,98
5.068,76
267,78
180,11
684,51
340.599,98
91,67
36.713,17
8.799,55
51,79
18.171,85
414.746,33
8306.40.00.00 EL AYNALARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
2.411,83
2.331,83
3.362,04
8.105,70
1.089,49
1.058,03
1.511,98
3.659,50
8308.20.00.00 PERÇİN
TÜRKİYE
4.951,52
2.284,63
8306.21.00.00 HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
ALMANYA
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
FİLİPİNLER
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
123
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
781,70
5.733,22
$TUTARI
365,09
2.649,72
8309.00.00.00 TIPALAR
ALMANYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
93.359,15
210,09
16.616,51
10.511,39
371.269,34
37.395,22
529.361,70
41.060,45
93,94
7.355,36
4.803,23
169.981,67
17.127,53
240.422,20
8310.00.00.00 İŞARET LEVHALARI,TABELALAR
FRANSA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
20.616,95
577.310,17
194,37
410,84
598.532,33
8.859,12
262.713,99
91,20
185,19
271.849,51
8310.10.00.00 PİRİNÇTEN DİĞER EŞYALAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
175.842,66
175.842,66
82.102,69
82.102,69
8311.10.00.00 ELEKTROTLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
774,97
593.943,38
6.935,86
11.081,78
612.735,99
362,50
274.461,81
3.177,37
5.190,28
283.191,98
8402.00.00.00 BUHAR KAZANLARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
436.841,91
14.909,20
29.502,79
8.131,34
489.385,24
196.997,37
6.597,57
12.706,31
3.629,57
219.930,84
56
1
1
1
59
8403.10.00.00 MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
ALMANYA
154.250,86
FRANSA
93.027,22
TÜRKİYE
2.813.175,50
ÇEK CUMHURİYETİ
24.969,72
ÇİN
81.983,40
İNGİLTERE
18.594,76
İTALYA
486.844,45
Mal ara toplam ( AD ) =
3.672.845,91
70.006,74
41.740,57
1.280.258,85
11.745,48
37.865,87
8.535,81
220.756,85
1.670.910,20
16
1
900
1
50
4
77
1.049
MAL KODU
8403.90.00.00 AKSAMLAR(MRK.ISITMA KAZ.)
ALMANYA
SLOVAKYA
TÜRKİYE
124
6.052,45
2.125,79
612.683,94
2.770,63
999,71
278.010,70
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
293.249,64
914.111,82
$TUTARI
128.449,25
410.230,30
8404.20.00.00 KONDANSÖRLER
FİNLANDİYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
20.543,80
89.383,88
4.328,69
13.820,19
128.076,56
9.373,02
40.255,15
1.935,44
6.157,13
57.720,76
BELÇİKA
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
JAPONYA
KANADA
MALEZYA
MEKSİKA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
38.126,22
90.328,08
2.283,92
172,00
12.646,20
6.550,00
430.203,27
87.867,22
43.324,65
4.275,30
17.450,00
166.333,14
2.252,13
391.387,12
2.255,76
1.295.455,01
16.868,54
41.910,44
1.092,57
79,05
5.656,20
2.875,07
198.845,59
41.526,83
19.350,00
2.056,22
7.879,46
76.406,99
1.023,39
180.041,89
1.031,73
596.644,04
8410.90.00.00 SU TÜRBÜNLERİ AKSAMI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
5.529,32
1.130,67
6.659,99
2.468,66
537,03
3.005,70
277.850,72
13.983,15
840,04
10.663,80
6.814,18
1.412,97
32.312,77
18.457,42
10.399,35
5.450,00
2.572,41
2.635.810,10
446.702,42
40.613,43
46.706,35
12.395,10
1.099.498,95
123.193,65
6.302,79
393,12
4.586,38
3.070,63
679,18
13.890,19
8.240,65
4.635,53
2.563,01
1.150,50
1.196.489,67
200.525,09
18.930,55
21.665,75
5.694,66
498.663,20
MAL KODU
8407.00.00.00 MOTORLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8413.00.00.00 POMPALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
FRANSA
FİNLANDİYA
JAPONYA
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
125
MİKTAR
15
36
4
1
18
6
342
37
6
1
13
126
2
257
6
870
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( AD ) =
8413.11.00.00 POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
ALMANYA
AVUSTURYA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8414.10.00.00 VAKUM POMPALARI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8414.30.00.00 KOMPROSÖRLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8414.51.90.10 VANTİLATÖRLER
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8414.51.90.12 ASPİRATÖRLER
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY KORE
POLONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
126
MİKTAR
TL TUTARI
4.662.483,16
$TUTARI
2.110.674,65
2.590,00
519,90
1.960,30
1.414,62
1.391,57
2.284.887,75
2.768,05
204,55
2.295.736,74
1.180,59
248,35
893,03
622,16
654,17
1.041.926,08
1.190,70
95,83
1.046.810,95
4.663,52
92.804,42
35.614,55
1.873,33
11.635,89
146.591,71
2.183,16
42.288,76
15.968,73
863,80
5.186,25
66.490,72
74.099,42
5.500,00
30.645,83
314,00
712.533,95
147.642,46
62.321,69
1.651,16
158.432,46
1.193.140,97
35.254,94
2.561,47
14.367,47
148,74
326.153,12
67.750,76
28.199,21
773,34
70.399,95
545.609,05
92
1
4
1
339
306
15
1
96
855
1.139,71
61.379,30
34.199,58
45.183,20
398.499,99
452.914,62
3.013,03
996.329,43
500,57
28.536,12
16.091,60
20.186,40
189.385,23
211.872,81
1.343,60
467.916,35
30
2.295
1.205
342
6.654
9.020
50
19.596
269.678,61
1.187,55
3.992,19
13.725,14
590,95
1.458.860,73
224.073,19
122.550,90
530,58
1.862,15
6.415,71
269,61
660.185,53
102.256,43
568
2
21
30
4
4.714
1.690
TL TUTARI
9.202,31
6.942,00
111.979,21
2.100.231,88
$TUTARI
4.214,40
3.116,14
51.666,27
953.067,77
MİKTAR
18
15
247
7.309
16.054,02
148.906,92
28.646,64
28.680,51
8.013,20
452.612,61
21.249,55
1.955,50
2.947,69
84.698,08
141.528,83
1.668.395,25
68.410,93
10.366.972,99
9.115.909,38
4.801,41
56.768,00
4.904,10
22.221.455,61
7.551,24
69.902,78
13.226,81
12.705,00
3.781,21
205.872,60
10.133,30
917,21
1.389,56
38.487,94
67.765,77
752.706,73
31.625,56
4.803.643,67
4.210.044,41
2.206,32
27.053,82
2.268,00
10.261.282,04
19
290
62
40
16
378
17
2
3
187
201
1.170
80
10.465
11.367
2
84
5
24.388
32.860,92
76.097,15
21.671,51
36.362,00
67.164,57
1.132,24
2.793.617,90
131.276,74
183.660,53
3.176,94
3.603,31
77.005,23
3.427.629,04
14.641,34
35.781,79
10.173,94
16.209,06
30.958,28
510,91
1.279.655,11
61.604,09
83.903,56
1.495,00
1.709,10
34.003,50
1.570.645,73
8416.10.00.00 AKARYAKIT BRÜLÖRLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
238.858,26
238.858,26
108.479,81
108.479,81
8417.20.00.00 EKMEK FIRINLARI
ALMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
66.052,89
278.630,40
344.683,29
29.050,83
129.544,69
158.595,52
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8415.10.00.00 KLİMA CİHAZLARI
ALMANYA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KORE
GÜRCİSTAN
JAPONYA
MALEZYA
PAKİSTAN
POLONYA
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8415.90.00.00 KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY KORE
JAPONYA
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8417.90.00.00 EKMEK FIRINLARI AKSAM VE PARÇALARI
127
3
16
19
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
232.155,01
232.155,01
$TUTARI
109.222,38
109.222,38
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
GÜNEY KORE
POLONYA
SERBEST LİMAN
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
303.925,44
33.032,40
40.445,83
129.082,58
24.217,58
74.563,49
33.701,38
25.659,59
255.129,26
9.252.954,65
600.599,47
22.708,30
26.487,22
157.133,73
10.979.640,92
137.501,76
15.346,41
18.564,07
59.108,71
10.820,11
33.702,42
14.840,22
11.752,28
115.578,49
4.220.228,38
272.645,96
10.269,59
12.543,58
71.692,71
5.004.594,76
328
12
50
167
11
83
28
17
226
11.290
1.307
12
19
136
13.686
8418.22.00.00 DEEP FRİZER
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ROMANYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
43.128,97
1.282,59
64.511,84
166.066,57
1.934,55
3.329.439,40
69.226,73
10.777,97
13.078,85
3.699.447,47
19.703,43
593,16
29.430,58
76.530,86
906,06
1.533.459,58
31.777,32
4.890,60
6.001,36
1.703.293,00
68
2
90
290
3
3.791
91
22
20
4.377
8418.50.00.00 SANAYİ BUZLUKLARI
ALMANYA
AVUSTURYA
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
3.827,64
1.332,39
12.283,66
3.840.830,70
102.875,21
4.700,00
632.076,53
4.597.926,13
1.826,51
585,12
5.866,12
1.781.588,26
48.018,10
2.118,16
291.193,02
2.131.195,33
6
2
8
1.521
90
1
578
2.206
13.942,03
2.983,12
204.115,42
721,16
2.037,47
2.857,00
70.399,11
297.055,31
6.669,55
1.332,82
94.620,95
338,25
915,18
1.321,46
31.942,96
137.141,19
10
2
102
3
1
1
12
131
8418.21.10.00 EV BUZLUKLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLRİ
8418.71.00.00 BUZ YAPMA MAKİNELERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
128
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
34.408,36
2.108,34
19.304,18
3.191,00
743,09
204.032,91
1.456.571,84
93.975,42
7.038,00
14.836,72
1.836.209,86
16.105,94
985,94
8.807,45
1.403,13
354,59
97.604,72
673.078,22
43.600,67
3.292,16
6.796,17
852.029,03
8419.00.00.00 ISITMA AMAÇLI MAKİNELER
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8.408,91
502.301,15
2.834,27
559,92
514.104,25
3.947,47
230.608,98
1.308,29
241,09
236.105,85
1
171
2
1
175
8419.11.00.00 SU ISITICILARI(GAZLI)
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
9.185,82
229.109,70
480.208,89
718.504,41
4.122,15
103.607,97
213.663,95
321.394,08
6
665
3.085
3.756
8419.11.00.90 HAVUZ MALZEMELERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
15.885,00
651.890,88
63.490,84
70.004,41
801.271,13
7.656,15
299.161,43
28.982,30
32.103,27
367.903,17
1.622.039,78
17.767,14
139.000,00
17.334,46
27.654,61
106.677,90
108.730,72
166.703,80
2.903.337,97
764.717,48
356.449,05
30.466,09
223.861,69
6.484.740,69
744.889,50
7.656,26
64.567,07
7.896,88
12.951,76
47.596,43
51.643,73
77.957,25
1.323.301,90
345.895,09
165.814,71
14.351,58
105.200,60
2.969.722,84
8418.99.90.00 BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
SLOVENYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8419.19.00.00 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
ALMANYA
AVUSTURYA
FİLİPİNLER
GÜNEY KIBRIS
HONG KONG
POLONYA
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8419.20.00.00 STERİLİZATÖRLER
129
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
8419.89.10.00 SOĞUK HAVA DEPOSU VE AKS.
ALMANYA
BREZİLYA
SLOVAKYA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8421.12.00.00 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8421.21.00.00 DAMITMA CİHAZLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
İRLANDA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
29.308,75
344,95
47.835,84
3.566,42
81.055,96
$TUTARI
13.467,85
165,69
22.106,98
1.601,01
37.341,55
95.347,50
6.423,73
1.044,10
2.736.659,22
138.953,68
2.978.428,23
44.848,30
2.967,90
482,39
1.251.700,74
65.454,37
1.365.453,72
15.049,63
6.463,16
5.496,39
915.143,01
12.057,04
2.536,65
2.373,99
21.608,54
980.728,41
6.894,20
2.920,27
2.526,26
410.256,11
5.669,35
1.209,19
1.118,90
9.823,38
440.417,71
19.398,54
43.825,62
46.239,42
73.651,13
195.733,18
1.852.773,05
42.801,98
6.927,87
2.281.350,79
8.432,61
19.982,71
22.081,86
33.109,07
89.489,16
870.077,57
19.792,82
3.122,91
1.066.088,73
1.550.029,38
22.962,47
100.267,37
633.259,72
40.429,55
9.328,00
22.697,07
2.620,90
28.162,94
2.409.757,40
693.325,65
10.322,53
44.701,29
283.361,20
18.334,87
4.313,52
10.585,00
1.259,80
13.358,16
1.079.562,06
232.425,25
840,53
107.533,32
403,75
8421.21.90.00 FİLTRELER (ARITMA VS.)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8421.23.00.00 FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
130
MİKTAR
1
3
119
1
124
11
1
6
1.269
13
6
5
25
1.336
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
BELÇİKA
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
JAPONYA
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
25.891,51
1.480,49
9.855,04
545,50
66.193,31
910,36
853.623,45
358.485,05
876,12
1.551.126,61
$TUTARI
12.002,15
704,62
4.395,79
239,56
29.933,85
427,96
389.563,04
162.476,94
396,00
708.077,03
150,03
64.942,44
22.650,40
235,32
413,07
35.457,13
77.272,66
22.524,65
650.749,99
125.877,54
3.518,36
3.454,26
47.728,34
1.054.974,19
71,40
29.326,52
10.210,24
105,65
184,29
15.764,32
35.250,30
10.525,45
298.655,28
57.423,40
1.578,35
1.561,60
22.122,16
482.779,03
70.448,81
3.494,63
7.219,99
36.863,23
35.868,09
3.552.895,82
193.392,72
5.352,89
36.391,20
2.514,65
61.368,93
4.005.810,96
31.980,35
1.561,35
3.108,58
16.404,62
16.146,33
1.610.421,23
87.563,20
2.519,81
16.714,46
1.118,06
28.288,07
1.815.826,12
60
3
7
49
47
6.121
358
9
48
3
67
6.772
8422.40.00.00 PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
ALMANYA
39.582,95
SERBEST LİMAN
5.984,19
TÜRKİYE
3.880.099,79
ÇİN
388.324,73
İNGİLTERE
105.875,52
İSPANYA
14.665,97
İTALYA
17.543,85
Mal ara toplam ( AD ) =
4.452.077,00
18.861,14
2.876,46
1.742.174,16
180.619,99
47.335,75
6.454,40
7.683,05
2.006.004,98
3
5
127
28
34
2
9
208
8421.31.00.00 FİLTRE (HAVA)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8422.11.00.00 BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY KORE
POLONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
131
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8423.10.10.00 EV TERAZİLERİ
ALMANYA
FRANSA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
611,75
526,84
407,89
32.048,08
26.887,11
397,60
60.879,27
286,15
236,25
180,16
14.829,57
12.094,95
191,62
27.818,72
10
12
4
738
1.308
1
2.073
8423.10.90.11 ELEKTRONİK TERAZİLER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
67.056,89
16.948,29
1.378,24
85.383,42
29.660,53
7.982,23
624,57
38.267,34
151
410
1
562
8423.81.00.00 DİĞER TARTI ALETLERİ
ALMANYA
FİLİPİNLER
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
2.061,82
11.034,38
29.515,11
46.368,86
10.210,28
99.190,45
911,43
5.096,47
13.910,41
21.253,17
4.625,74
45.797,25
570.193,73
157.756,21
727.949,94
259.871,77
72.969,16
332.840,94
88.205,04
1.650,52
234,64
1.141,34
1.320,00
998.074,24
109.334,23
5.306,92
454.912,62
102.838,42
1.763.017,97
40.612,96
772,06
107,08
508,70
619,60
452.757,43
51.044,54
2.425,14
209.386,27
47.063,99
805.297,81
8425.00.00.00 PALANGALAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
20.612,41
487,15
21.099,56
9.524,25
221,80
9.746,05
8425.41.00.00 KRİKOLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
944,07
40.006,62
44.208,62
2.462,64
441,98
18.532,97
19.878,43
1.136,63
8424.10.00.00 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
8424.20.00.00 PÜSKÜRTME CİHAZLARI
ALMANYA
FAS
GÜNEY KORE
HOLLANDA
MACARİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
132
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
87.621,95
$TUTARI
39.990,02
500,00
128.884,15
28.019,68
103.000,00
260.403,83
232,86
57.472,07
12.986,36
47.663,02
118.354,32
1
10
8
2
21
8427.10.00.00 FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
AVUSTURYA
BELÇİKA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
22.456,00
156.484,50
16.194,15
110.316,60
23.131,12
335.530,85
224.696,13
1.528.348,69
160.000,00
2.577.158,04
9.987,54
69.775,04
7.584,72
48.979,53
10.531,38
150.927,82
105.177,08
699.985,86
75.890,52
1.178.839,53
1
1
1
1
3
15
10
30
1
63
8427.20.00.00 EL FORKLİFLERİ(TRANSPALET)
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
9.126,17
42.133,61
38.086,68
89.346,46
3.930,47
19.081,56
17.421,66
40.433,70
1
19
58
78
8428.10.00.00 ASANSÖRLER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
1.897.448,69
2.342.967,90
29.892,02
656.615,30
79.321,71
56.129,60
389.749,15
5.452.124,37
872.139,79
1.079.354,07
14.279,17
292.637,06
34.755,16
25.792,48
179.663,37
2.498.621,13
153
70
3
25
7
3
30
291
8428.20.00.00 KONVEYÖRLER
TÜRKİYE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
1.607.811,33
474.424,94
15.319,21
2.097.555,48
726.075,49
224.501,58
7.284,10
957.861,18
42
9
1
52
8428.40.00.00 YÜRÜYEN MERDİVEN
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
527.899,67
527.899,67
227.699,99
227.699,99
6
6
8429.11.00.00 BULDOZERLER(PALETLİ)
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
191.374,78
191.374,78
88.384,03
88.384,03
4
4
8426.00.00.00 VİNÇLER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
133
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8429.40.10.00 YOL SİLİNDİRİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
1.445,00
299.199,55
300.644,55
643,93
132.544,32
133.188,26
1
8
9
111.588,16
6.525,00
2.276.140,05
2.394.253,21
51.606,23
2.947,02
1.038.791,97
1.093.345,22
2
1
25
28
8429.90.00.00 BULDOZER AKSAMLARI
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
64.770,24
301.837,91
90.595,19
2.183,41
783,66
460.170,41
28.917,86
137.409,84
39.894,03
1.001,28
368,62
207.591,65
8430.41.00.00 SONDAJ MAKİNELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
32.170,42
32.170,42
14.302,08
14.302,08
8431.00.00.00 ASANSÖR AKSAMLARI
ALMANYA
AVUSTURYA
FİNLANDİYA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4.760,93
13.432,40
11.980,12
1.284,15
981.222,77
26.870,92
536,11
62.962,00
1.103.049,40
2.194,29
5.997,14
5.457,66
612,37
443.218,79
12.228,06
256,09
29.431,12
499.395,54
8432.10.00.00 PULLUKLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
81.996,93
81.996,93
37.029,16
37.029,16
23
23
8432.20.10.00 ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
7.975,21
157.755,27
39.484,61
117.008,20
45.180,02
367.403,31
3.558,29
72.218,37
17.397,68
53.061,03
20.772,90
167.008,29
1
97
60
7
84
249
8432.21.00.00 TIRMIKLAR
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
14.683,59
226.912,35
241.595,94
6.529,72
103.185,25
109.714,98
4
67
71
8429.51.00.00 YÜKLEYİCİLER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
134
1
1
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8432.30.00.00 EKİM VE DİKİM MAKİNELERİ
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
4.320,00
386.624,30
6.370,51
26.030,41
19.252,81
442.598,03
1.911,67
176.561,57
2.819,05
11.760,33
8.967,24
202.019,89
1
116
4
6
16
143
29.296,87
29.296,87
13.543,39
13.543,39
7
7
27.971,17
932,40
1.185.896,91
97.439,35
42.100,00
139.428,26
1.493.768,09
13.194,17
441,97
542.311,08
46.102,40
19.576,53
64.956,81
686.582,98
8433.11.00.00 ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
ALMANYA
FAS
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
51.296,40
10.638,99
9.707,84
105.698,63
36.850,43
980,00
244.819,94
459.992,23
24.027,43
4.990,14
4.637,28
49.047,66
17.316,81
448,90
112.641,21
213.109,46
21
10
12
230
144
3
304
724
8433.30.10.00 OT VE SAMAN BAĞLAMA MAKİNESİ
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
136.240,53
223.319,39
3.281,93
275.276,05
133.468,43
771.586,33
64.200,80
103.350,94
1.452,30
123.791,05
62.810,61
355.605,73
35
32
4
9
16
96
8433.51.00.00 BİÇER DÖVERLER (KOMBAYLAR)
HOLLANDA
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
29.651,20
155.080,27
150.674,18
335.405,65
13.322,78
73.541,50
71.002,39
157.866,68
1
4
9
14
57.063,98
57.063,98
24.964,63
24.964,63
18
18
2.104.198,07
963.923,61
696
8432.40.00.00 GÜBRELEME MAKİNELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
8432.90.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
ALMANYA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8433.53.00.00 PATATES SÖKME MAKİNELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
8433.60.80.00 TARIM MAKİNELERİ
TÜRKİYE
135
TL TUTARI
66.762,71
14.850,00
161.238,38
352.732,03
2.699.781,19
$TUTARI
30.720,27
6.987,85
76.376,47
162.640,46
1.240.648,68
MİKTAR
59
4
100
146
1.005
53.537,89
400.622,95
3.589,96
54.380,75
52.195,07
564.326,62
23.667,34
185.584,81
1.634,54
25.857,42
23.244,29
259.988,42
10
155
1
5
20
191
8434.20.00.00 SÜTCÜLÜK MAKİNE VE CİHAZLARI
ALMANYA
317.654,86
FRANSA
21.000,00
TÜRKİYE
1.675.964,18
İNGİLTERE
72.929,43
İSVİÇRE
252.649,95
Mal ara toplam ( AD ) =
2.340.198,42
137.982,77
9.596,05
760.281,68
33.290,78
120.550,60
1.061.701,89
4
1
99
2
10
116
8434.90.00.00 AKSAM VE PARÇALARI
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FAS
FRANSA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
153.856,82
14.861,47
21.364,83
19.570,54
48.477,67
5.157,39
19.554,62
3.548.193,63
65.142,21
33.464,28
25.452,45
41.735,98
40.949,53
96.177,30
4.133.958,72
69.891,63
6.623,93
9.466,78
8.476,95
22.738,11
2.333,66
8.724,67
1.616.453,77
29.434,26
15.687,42
11.416,68
18.474,60
17.974,51
42.865,14
1.880.562,18
8435.10.00.00 PRESLER (MEYVE SUYU)
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
2.416,54
150.295,37
134.459,13
287.171,04
1.079,68
70.657,72
59.794,96
131.532,37
2
1.503
364
1.869
8436.10.00.00 HUBUBAT KIRMA CİHAZLARI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
27.453,71
595.919,76
55.796,23
679.169,70
12.056,43
271.419,39
25.836,37
309.312,20
1
58
1
60
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8434.10.00.00 SÜT SAĞMA MAKİNELERİ
BELÇİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
136
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8436.10.10.00 SİLOLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
5.937,20
5.937,20
2.835,33
2.835,33
2
2
31.270,90
57.533,29
1.019,55
89.823,74
14.348,06
26.234,50
446,70
41.029,27
2
36
1
39
8436.29.00.00 KÜMES MALZEMELERİ(DEMONTE)
ALMANYA
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
10.202,64
86.099,82
85.893,19
810.500,09
992.695,74
4.781,25
40.221,69
40.032,16
373.603,74
458.638,85
8436.91.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
ALMANYA
BELÇİKA
GÜNEY KIBRIS
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
69.366,09
37.274,09
4.315,35
6.016,50
506.461,14
13.918,44
33.908,87
49.222,93
720.483,41
31.768,15
17.539,71
1.897,94
2.823,05
229.265,03
6.365,82
15.145,32
22.063,38
326.868,43
8437.10.00.00 HUBUBAT AYIRMA VE TEMİZLEME MAKİNELERİ
TÜRKİYE
273.666,30
ÇİN
557,41
İTALYA
86.864,31
Mal ara toplam ( AD ) =
361.088,02
126.882,23
261,19
38.620,09
165.763,51
39
1
1
41
8438.10.00.00 EKMEK,PASTA,BİSKÜVİ İMAL MAKİNELERİ
ALMANYA
68.404,46
TÜRKİYE
835.797,76
ÇİN
2.374,55
İNGİLTERE
147.450,24
İTALYA
2.334,57
Mal ara toplam ( AD ) =
1.056.361,58
31.356,61
387.691,85
1.112,67
67.381,86
1.070,75
488.613,76
3
153
1
9
2
168
8441.10.00.00 KAĞIT KESME MAKİNELERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4.362,05
48.621,20
6.968,83
2.069,31
40.107,78
102.129,20
1
11
3
1
44
60
8436.21.00.11 CİVCİV ÇIKARMA MAKİNELERİ
BELÇİKA
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9.858,69
106.929,92
14.877,11
4.572,78
85.955,00
222.193,50
8443.11.00.00 MATBAA MAKİNELERİ
137
TL TUTARI
4.364.702,14
142.101,96
44.070,22
59.918,00
134.192,49
69.070,42
57.793,00
2.115.577,54
165.761,32
254.860,75
1.779,36
7.409.827,20
$TUTARI
1.981.367,44
61.200,72
19.499,23
27.447,54
61.294,52
32.167,66
24.917,84
966.342,15
76.710,82
119.833,91
802,67
3.371.584,56
MİKTAR
19
1
1
1
2
1
2
76
58
2
1
164
285.653,86
23.114,63
35.596,50
3.231,12
64.585,60
79.965,37
8.551,58
4.599,65
7.574,00
7.103.752,06
295.008,48
4.785,69
25.517,65
190.834,55
8.132.770,74
130.107,93
10.679,03
16.125,70
1.428,37
29.032,15
36.856,72
3.941,79
2.126,80
3.587,70
3.209.789,59
134.535,68
2.279,95
11.876,14
86.213,78
3.678.581,40
437
42
47
4
105
113
17
10
10
11.879
580
7
27
271
13.549
8451.10.00.00 KURU TEMİZLEME MAKİNELERİ
BELÇİKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
20.981,73
68.213,31
21.941,12
111.136,16
9.480,26
31.836,85
9.708,03
51.025,15
1
5
1
7
8451.30.00.00 ÜTÜ MAKİNELERİ VE PRESLER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
71.017,66
4.875,29
6.037,54
81.930,49
32.435,73
2.157,11
2.666,16
37.259,01
61
2
43
106
4.011,85
100.990,25
4.851,22
800,00
110.653,32
1.725,45
46.882,96
2.213,32
375,76
51.197,49
1
117
4
1
123
35.591,74
16.608,35
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
GÜNEY KIBRIS
HOLLANDA
HONG KONG
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8450.11.11.00 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
ALMANYA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
GÜNEY KORE
POLONYA
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8452.10.00.00 DİKİŞ MAKİNELERİ
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8452.40.00.00 DİKİŞ MAKİNE AKSAMLARI
JAPONYA
138
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
90.768,27
126.360,01
$TUTARI
41.536,77
58.145,13
8458.00.00.00 METAL İŞLEME MAKİNELERİ
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
36.391,20
505.448,40
35.123,77
576.963,37
16.221,44
232.505,60
16.267,42
264.994,48
1
37
11
49
8464.10.00.00 TESTERE MAKİNELERİ
ALMANYA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
JAPONYA
POLONYA
PORTEKİZ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
13.144,61
105,04
12.117,61
11.696,00
16.772,44
7.974,62
540.655,72
126.450,60
1.662,01
12.171,26
362,76
86.708,53
829.821,20
6.085,47
47,88
5.520,29
5.547,33
7.611,18
3.610,71
248.481,80
56.990,43
762,98
5.616,38
172,29
39.874,73
380.321,52
11
1
100
2
24
1
738
355
4
18
1
60
1.315
8464.20.00.00 TAŞLAMA, PARLATMA MAKİNELERİ
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
6.553,13
288.601,40
888,52
23.550,01
319.593,06
2.959,72
132.857,50
407,46
10.723,07
146.947,77
3
10
1
10
24
8465.00.00.00 AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
469.360,82
4.716,36
474.077,18
218.337,51
2.139,71
220.477,23
66
1
67
8468.00.00.00 KAYNAK MAKİNELER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
462.750,66
29.174,90
3.800,00
67.593,62
563.319,18
213.864,86
13.488,01
1.706,87
30.358,84
259.418,59
646
118
4
13
781
8469.10.00.00 YAZAR KASA
GÜNEY KORE
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
41.432,24
298.290,10
529.513,94
26.143,33
895.379,61
18.673,43
132.809,48
243.280,14
12.182,71
406.945,77
53
300
482
81
916
8470.00.00.00 HESAP MAKİNELERİ
139
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
6.448,62
143.568,67
15.004,44
165.021,73
$TUTARI
3.020,43
65.649,90
6.906,00
75.576,34
8471.10.00.00 BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
ALMANYA
59.884,24
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
511.007,17
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
209.958,39
FRANSA
1.171,21
GÜNEY KORE
12.740,77
HONG KONG
172.983,85
LİTVANYA
87.095,83
SERBEST LİMAN
152.910,48
SİNGAPUR
28.072,90
TÜRKİYE
5.485.882,78
ÇEK CUMHURİYETİ
19.069,59
ÇİN
2.901.528,42
İNGİLTERE
76.074,37
İSRAİL
4.783,87
İTALYA
7.831,21
Mal ara toplam ( AD ) =
9.730.995,08
28.405,13
233.415,81
90.881,64
513,17
5.668,89
80.066,56
38.502,20
73.485,78
12.982,88
2.486.683,53
9.057,46
1.309.767,79
34.584,67
2.222,16
3.567,58
4.409.805,31
MİKTAR
8471.60.90.00 POSS CİHAZLARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
18.706,74
1.145.827,73
935.969,01
249.210,78
153.083,69
58.050,89
2.560.848,84
8.731,26
521.938,94
435.368,46
112.856,66
68.231,27
26.520,11
1.173.646,73
17
2.341
1.960
650
37
100
5.105
3.767,02
81.539,78
85.306,80
1.775,55
36.866,73
38.642,29
1
47
48
8472.90.30.00 ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNELERİ)
MACARİSTAN
185.417,18
TÜRKİYE
2.417.835,15
İNGİLTERE
21.457,36
Mal ara toplam ( AD ) =
2.624.709,69
86.714,59
1.121.954,51
10.049,34
1.218.718,45
4
93
1
98
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8472.90.10.00 PARA SAYMA MAKİNELERİ
TAYLAND
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
8473.00.00.00 MAKİNE AKSAMLARI
ALMANYA
74.137,93
66.334,44
12.223,52
25.514,31
3.279,99
25.144,06
47.869,23
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
140
33.585,53
30.642,39
5.676,09
11.437,29
1.509,70
12.084,42
21.413,81
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HİNDİSTAN
MEKSİKA
POLONYA
SLOVENYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
JAPONYA
KAZAKİSTAN
LETONYA
LİTVANYA
MACARİSTAN
MALEZYA
POLONYA
ROMANYA
RUSYA
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
141
TL TUTARI
11.327,00
343,14
9.045,34
311,27
1.708,38
2.377.748,36
253.072,86
38.859,24
7.894,01
8.869,87
1.164,72
87.584,33
3.052.432,00
$TUTARI
5.290,27
158,53
4.017,04
147,45
760,80
1.089.660,49
115.258,80
17.572,42
3.514,92
4.093,80
555,89
40.264,13
1.397.643,86
83.897,35
240.679,71
247.056,21
15.117,46
77.631,08
28.200,87
3.474,36
56.902,21
1.270,88
206.482,39
19.982,63
22.884,40
130.883,81
164.275,19
87.629,42
10.290,14
408.755,49
30.714,40
3.397,12
1.631.929,07
20.021,14
36.378,06
39.133,76
4.360,00
81.972,02
20.821.772,48
96.466,41
4.267.567,74
383.501,60
86.327,74
47.508,48
76.909,33
301.362,30
8.878,60
29.743.613,85
37.751,97
109.925,35
110.869,49
7.018,96
35.150,13
12.907,16
1.557,69
25.505,34
587,01
94.511,60
9.072,92
10.090,47
62.611,84
75.254,07
40.889,09
4.656,59
184.956,66
13.735,08
1.591,67
752.618,01
9.186,52
16.614,22
18.314,18
1.909,76
38.522,91
9.453.816,49
42.646,10
1.959.873,25
176.914,16
40.567,06
22.322,13
35.455,01
141.038,02
4.057,72
13.552.498,82
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8473.30.10.00 HAFIZA KARTLARI
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
15.195,61
11.120,17
4.772,60
1.430,23
136.827,21
18.284,21
9.386,37
197.016,40
7.228,38
4.954,85
2.174,40
689,33
61.776,38
8.322,01
4.330,83
89.476,21
15.251,25
13.780,76
20.414,41
716,72
901,43
1.197.866,71
66.796,45
187.974,01
1.785,35
203.768,58
33.830,83
1.743.086,50
6.917,02
5.933,33
9.231,44
339,50
431,22
543.749,73
31.492,66
85.687,47
796,07
90.567,83
15.041,27
790.187,57
520.587,18
7.547,61
528.134,79
236.943,24
3.375,19
240.318,44
14
1
15
8474.31.00.00 BETON VEYA HARÇ KARIŞTIRICILAR
TÜRKİYE
98.652,01
ÇİN
116.374,17
İNGİLTERE
300,00
İSPANYA
5.756,64
Mal ara toplam ( AD ) =
221.082,82
43.892,12
53.528,07
131,91
2.621,18
100.173,29
27
301
1
2
331
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8473.90.00.00 UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
ALMANYA
FİLİPİNLER
HOLLANDA
HONG KONG
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8474.20.00.00 TAŞ KIRMA, ÖĞÜTME MAKİNELERİ
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8474.80.00.00 SANAYİ TİPİ MAKİNELER
ALMANYA
1.381.086,96
131.539,44
54.994,84
57.022,90
470.872,67
11.112.174,37
2.973.007,09
350.821,59
424.590,91
43.414,05
917.414,12
17.916.938,94
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HİNDİSTAN
JAPONYA
PAKİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8480.00.00.00 METAL DÖKÜM KALIPLARI
142
637.870,66
62.689,96
24.523,89
27.030,19
212.257,78
5.100.484,97
1.376.265,55
160.346,21
201.381,53
19.084,29
411.809,63
8.233.744,71
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HONG KONG
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
47.509,60
30.746,99
78.256,59
$TUTARI
21.315,26
14.136,91
35.452,18
8480.79.00.00 KAUÇUK PLASTİK KALIPLARI
HONG KONG
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
88.076,40
50.529,67
138.606,07
39.913,17
22.791,01
62.704,19
8481.10.00.00 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
56.237,78
7.662,53
144.424,70
32.485,88
16.179,21
207.690,48
869,19
465.549,77
25.486,86
3.634,45
67.012,87
14.406,73
7.421,86
93.934,03
400,14
212.296,97
780.833,24
3.871,51
8.954,14
4.197.676,90
588,49
387.078,07
15.320,27
955.577,74
11.391,13
561.649,73
6.922.941,22
357.866,66
1.736,65
4.081,01
1.913.218,60
266,04
176.011,71
6.869,07
426.368,25
5.147,98
259.491,86
3.151.057,88
HİNDİSTAN
JAPONYA
ROMANYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
7.979,54
11.590,00
1.498,44
5.916,84
6.831,84
186,46
1.975,77
1.555,01
524.856,28
115.609,66
5.320,35
490,07
1.486,25
685.296,51
3.648,78
5.258,14
659,03
2.732,82
3.155,43
87,41
880,70
714,71
240.076,13
53.409,13
2.431,15
221,51
664,63
313.939,62
8497.81.00.00 ÇİT BUDAMA MAKİNESİ
POLONYA
TÜRKİYE
1.167,29
11.341,19
511,13
5.184,79
8481.80.00.00 MUSLUK VE VALFLERİ
ALMANYA
FRANSA
HOLLANDA
TÜRKİYE
UKRAYNA
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8482.10.00.00 BİLYALI RULMANLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
143
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
8.533,32
1.677,95
22.719,75
$TUTARI
3.889,55
747,08
10.332,57
8501.00.00.00 ELEKTRİK MOTORLARI
ALMANYA
BELÇİKA
DANİMARKA
HOLLANDA
MACARİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
40.922,50
14.351,89
453.246,90
3.246,18
4.748,47
4.621.427,30
1.106.932,96
8.324,41
13.152,60
4.810,00
835.505,61
7.106.668,82
18.852,64
6.417,98
195.146,34
1.500,39
2.232,26
2.098.260,76
501.703,63
3.850,32
6.090,29
2.161,21
382.678,38
3.218.894,23
1.437,47
136,67
1.084,86
55.508,07
1.493,92
27.448,78
442,60
980,06
770,27
602,60
244.227,96
185.072,68
7.690,84
20.954,39
547.851,17
660,10
64,01
488,19
25.642,56
673,29
12.277,82
207,30
457,30
347,06
285,64
111.630,20
85.421,74
3.571,48
9.492,71
251.219,47
3.863,64
18.002,04
4.797.150,43
495.688,79
192.426,91
399.231,92
71.331,66
5.977.695,39
1.725,37
8.048,84
2.201.502,98
224.254,43
86.825,87
177.042,23
31.188,69
2.730.588,44
317.280,85
245.585,59
11.354,50
132.159,47
45.901,76
144.497,51
108.746,15
5.258,75
59.053,47
21.527,88
MAL KODU
8501.10.00.00 ADAPTÖRLER
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
HONG KONG
JAPONYA
LİTVANYA
POLONYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8502.12.90.00 JENERATÖRLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8503.00.00.00 AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
ALMANYA
AVUSTURYA
FİNLANDİYA
HOLLANDA
POLONYA
144
MİKTAR
2
2
414
307
38
23
1
787
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
174.927,32
2.986.299,23
125.776,38
9.036,08
50.339,73
24.749,19
245.540,99
4.368.951,09
$TUTARI
80.597,31
1.362.230,79
56.516,00
4.072,65
22.139,26
11.797,68
110.602,91
1.987.040,43
HONG KONG
LİTVANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSVEÇ
Mal ara toplam ( AD ) =
18.723,79
4.918,26
22.357,68
6.062,85
3.980.592,69
12.036,82
235.930,87
188,08
1.072,68
4.281.883,72
8.368,02
2.172,37
10.066,94
2.793,71
1.814.170,54
5.521,08
106.806,18
86,96
476,91
1.950.462,76
8505.19.10.00 MIKNATISLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
23.163,92
11.823,55
6.788,15
1.096,15
42.871,77
10.466,25
5.397,37
3.074,81
510,19
19.448,64
8506.00.00.00 ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ALMANYA
42.392,84
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
4.217,97
BELÇİKA
58.890,15
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
17.999,64
DANİMARKA
2.335,44
FRANSA
1.045,59
GÜNEY KORE
176,62
HOLLANDA
3.000,90
HONG KONG
3.065,17
JAPONYA
295,21
POLONYA
1.465,49
TÜRKİYE
1.191.074,57
ÇİN
141.579,82
İNGİLTERE
261.258,17
İSVİÇRE
905,84
Mal ara toplam ( AD ) =
1.729.703,42
19.344,80
1.880,00
26.598,89
8.217,11
1.107,68
490,86
76,04
1.289,21
1.364,16
138,27
641,71
542.710,00
64.749,78
119.964,42
416,30
788.989,29
MİKTAR
8504.31.90.00 TRANSFORMATÖRLER
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8507.10.00.00 ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BULGARİSTAN
145
70.000,33
18.819,69
4.854,35
244.880,78
32.337,60
8.871,77
2.148,79
114.307,41
771
41
30
656
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8508.10.00.00 HER TÜRLÜ MATKAPLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FAS
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8509.10.00.00 ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BULGARİSTAN
HOLLANDA
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8509.10.10.00 YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HOLLANDA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8509.40.00.12 GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
146
TL TUTARI
99.382,03
5.467.178,52
117.072,29
183.216,82
5.530,78
483.829,37
6.694.764,96
$TUTARI
47.203,39
2.484.612,34
53.280,73
81.450,60
2.531,36
221.935,76
3.048.679,80
11.439,83
260,00
246.671,61
114.014,42
414.635,50
29.890,70
12.026,75
232,91
829.171,72
5.234,23
117,17
115.385,72
50.854,11
186.356,82
13.410,84
5.525,68
106,85
376.991,46
52.833,45
14.162,20
6.273,29
17.729,98
3.626,51
10.211,85
154.763,10
1.430.814,15
347.196,40
15.383,53
29.392,90
2.082.387,36
23.287,85
6.661,42
2.897,51
7.646,67
1.678,93
4.685,20
70.032,47
649.610,44
158.313,69
6.868,21
13.766,52
945.448,96
6.213,47
8.113,35
23.290,94
65.637,51
201.081,66
6.876,32
26.144,03
337.357,28
2.721,26
3.816,25
10.925,89
30.309,15
93.712,64
3.066,81
11.894,93
156.446,96
24.961,25
2.386,88
14.111,94
8.780,97
4.739,66
9.912,46
999.240,78
11.371,69
1.064,38
6.385,88
3.935,00
2.093,02
4.589,10
459.608,92
MİKTAR
280
52.031
1.979
1.477
70
3.177
60.512
254
14
43
98
40
84
523
10.730
2.686
40
3
14.515
201
26
425
144
75
289
7.533
TL TUTARI
614.295,08
2.062,55
10.038,35
1.690.529,92
$TUTARI
277.723,59
950,26
4.489,82
772.211,71
MİKTAR
7.180
33
8
15.914
8510.10.00.00 TRAŞ MAKİNELERİ
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
971,53
3.942,59
5.103,32
11.694,76
22,04
68.347,80
69.170,89
16.043,00
175.295,93
453,09
1.845,09
2.288,48
5.070,28
10,32
31.483,78
32.114,01
7.132,75
80.397,82
11
16
90
110
1
1.218
1.395
304
3.145
8510.30.00.00 EPİLASYON CİHAZLARI
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
277,66
2.282,97
24.105,00
1.912,39
106.617,02
11.874,73
147.069,77
121,95
1.023,75
10.797,31
823,63
49.062,36
5.550,51
67.379,51
3
12
1
24
857
236
1.133
8511.10.00.00 ATEŞLEME BUJİLERİ
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
HİNDİSTAN
JAPONYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
12.289,40
16.535,23
32.336,51
114,00
174.386,91
3.682,98
21.553,09
363.644,88
677,15
125.734,36
12.626,23
1.450,57
765.031,31
5.745,91
7.512,04
14.859,59
53,47
81.354,30
1.726,66
9.690,70
166.683,69
312,03
54.097,73
5.562,46
661,66
348.260,30
5.306,76
60.996,65
302,34
66.605,75
2.333,97
27.355,52
128,81
29.818,32
1.590,18
300,00
15.417,07
14.744,71
720,88
139,71
7.200,53
6.765,80
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8511.40.00.00 STARTER (MARŞ MOTORLARI)
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
8513.10.00.00 LAMBALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
147
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
FRANSA
HOLLANDA
JAPONYA
LİBYA
POLONYA
TAYLAND
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
740,48
1.607,52
33.245,10
2.601,00
7.796,96
217,83
318.933,92
3.090,74
13.051,39
414.198,84
5.246,29
3.905,54
1.219,66
837.907,23
$TUTARI
346,81
716,61
15.346,76
1.167,62
3.541,06
95,80
145.008,46
1.384,43
5.755,59
189.259,35
2.387,89
1.828,70
547,96
382.214,05
8514.20.00.00 ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
FRANSA
1.466,08
GÜNEY KORE
64.502,57
TÜRKİYE
466.341,37
ÇİN
35.447,72
İTALYA
28.560,83
Mal ara toplam ( AD ) =
596.318,57
655,02
30.281,47
211.374,58
16.091,80
12.380,04
270.782,93
1
233
2.133
126
41
2.534
8514.30.00.00 DİĞER OCAK VE FIRINLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
58.569,10
1.064.543,61
11.132,84
1.500,00
958,00
1.136.703,55
26.131,75
478.992,26
5.203,33
669,70
412,50
511.409,56
10
467
52
1
1
531
47.766,94
1.721,20
49.488,14
21.682,92
779,47
22.462,40
8516.10.00.00 SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
4.216,83
20.370,01
11.629,13
11.551,99
962.931,37
149.920,79
38.827,34
1.199.447,46
1.880,41
9.144,36
5.227,75
5.421,94
431.563,17
68.844,76
17.937,42
540.019,83
60
260
150
150
5.967
2.399
200
9.186
8516.21.00.00 KALORİFER(RADYATÖRLER)
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
12.662,93
8.006,27
20.669,20
5.661,25
3.608,21
9.269,47
148
90
238
8515.11.00.00 LEHİM MAKİNE VE CİHAZLARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
148
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8516.29.00.00 ELEKTRİKLİ SOBALAR
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
3.755,67
7.861,28
2.288,63
282.715,13
116.495,38
100,00
25.490,45
438.706,54
1.649,53
3.452,47
1.020,88
125.858,44
52.067,17
47,13
11.215,88
195.311,55
54
100
25
3.741
2.401
1
102
6.424
7.590,00
3.146,95
21.461,16
40.880,93
73.079,04
3.506,74
1.412,83
10.067,41
18.574,35
33.561,34
5
2
3
35
45
8516.31.00.00 SAÇ KURUTUCULARI
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
3.633,64
1.974,84
19.280,05
11.273,60
4.121,04
259.890,34
165.699,32
16.379,75
482.252,58
1.572,85
882,01
8.682,23
4.963,46
1.907,88
118.804,10
75.413,65
7.558,43
219.784,66
148
39
304
184
200
5.327
4.406
153
10.761
8516.32.00.00 BERBER EŞYASI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
12.117,10
160.464,57
65.167,66
14.075,07
13.769,78
7.859,24
273.453,42
5.435,56
73.346,65
30.543,11
6.443,64
6.369,36
3.504,67
125.643,02
8516.40.10.00 BUHARLI ÜTÜLER
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
41.794,77
14.719,11
4.392,61
24.504,37
24.197,96
8.565,60
416.523,62
305.361,38
50,00
840.109,42
18.505,77
6.563,70
1.998,48
11.501,15
10.421,62
3.965,55
190.630,23
141.187,80
23,56
384.797,91
466
144
134
172
180
404
5.810
6.907
1
14.218
71.978,59
32.930,59
120
8516.29.99.00 SAUNA
FİNLANDİYA
RUSYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
8516.50.00.00 MİKRODALGA FIRIN
ALMANYA
149
TL TUTARI
3.187,57
19.854,28
4.387,04
10.101,80
6.813,45
5.980,30
399.198,49
285.434,52
5.920,69
2.334,77
57.214,24
872.405,74
$TUTARI
1.496,37
9.184,55
2.061,50
4.601,97
3.154,37
2.684,87
181.933,08
129.253,56
2.790,54
1.071,19
26.111,18
397.273,82
MİKTAR
100
270
7
13
80
50
1.551
2.512
31
4
87
4.825
45.293,88
2.396,17
664.791,86
29.537,54
3.268,19
972,49
97.381,65
843.641,78
20.730,83
1.120,07
302.737,48
13.392,80
1.516,60
456,52
44.544,58
384.498,90
77
4
2.201
280
5
1
152
2.720
8516.60.70.00 IZGARALAR VE KIZARTMA CİHAZLARI
ALMANYA
12.283,28
FRANSA
5.250,84
TÜRKİYE
190.021,54
ÇİN
43.617,26
İNGİLTERE
8.218,45
Mal ara toplam ( AD ) =
259.391,37
5.680,36
2.354,63
86.536,65
19.676,10
3.599,11
117.846,86
18
7
1.168
582
5
1.780
95.681,78
13.949,08
4.140,98
4.020,08
2.469,34
32.862,16
2.679.742,33
124.109,51
1.741,03
13.225,89
174.617,45
3.146.559,63
44.386,64
6.230,04
1.782,90
1.787,41
1.128,59
14.856,95
1.210.876,93
57.596,08
800,61
6.261,20
79.954,50
1.425.661,91
124
20
7
4
5
56
6.473
255
4
17
285
7.250
18.323,75
3.389,64
7.332,44
1.436,16
35.403,45
8.266,46
1.521,10
3.469,91
641,65
16.836,52
240
1
801
1
21
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8516.60.10.00 ELEKTRİKLİ OCAKLAR
ALMANYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8516.60.80.00 GÖMME FIRINLAR
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KORE
HOLLANDA
POLONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8516.71.00.00 KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
ALMANYA
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
150
TL TUTARI
9.540,00
2.240.017,78
880,72
452.540,15
36.687,20
8.610,23
120.108,72
2.934.270,24
$TUTARI
4.260,83
1.024.106,42
388,92
204.632,29
17.019,92
3.946,93
54.055,30
1.339.146,30
MİKTAR
12
16.829
10
13.150
162
18
48
31.293
8516.72.00.00 TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
TAİWAN
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
12.448,06
16.093,83
6.661,47
1.949,27
497.939,54
4.622,74
172.721,97
4.845,11
717.281,99
5.652,78
7.316,91
3.072,83
869,70
228.215,64
2.050,39
77.454,33
2.225,92
326.858,54
72
338
77
32
5.687
30
2.683
106
9.025
8516.79.00.00 DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
13.076,97
120.956,12
1.374,38
1.346,57
549,47
993.498,04
458.294,03
65.890,06
32.407,92
1.687.393,56
5.878,35
56.607,35
614,05
594,64
254,38
452.415,07
208.287,81
29.856,97
14.964,39
769.473,05
91
1.822
1
7
20
8.460
3.675
671
62
14.809
8516.79.20.00 KIZARTMA TENCERELERİ
ALMANYA
BULGARİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
38.131,24
5.251,48
178.674,11
36.538,05
350,00
26.001,31
284.946,19
16.752,71
2.459,59
83.166,26
16.662,24
157,73
11.829,26
131.027,82
160
25
804
561
1
91
1.642
8516.80.10.00 ISITICI REZİSTANLAR
ALMANYA
HOLLANDA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
36.025,03
24.640,10
4.638,47
200.672,10
270.154,69
169.126,18
912,38
706.168,95
16.662,82
10.822,25
1.993,92
94.057,49
119.337,42
77.644,00
407,07
320.924,99
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
151
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8516.80.10.10 SU SEBİLİ
ALMANYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8517.11.00.00 TELEFON
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FİNLANDİYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8517.19.90.00 CEP TELEFONLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BREZİLYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KORE
HONG KONG
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İSVEÇ
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
ALMANYA
BULGARİSTAN
HOLLANDA
JAPONYA
LÜBNAN
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRAN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
152
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
7.971,43
7.951,57
564.200,36
998.907,68
1.552,50
1.580.583,54
3.545,37
3.725,95
258.005,83
459.999,41
688,47
725.965,06
65,40
6.477,53
8.066,67
1.454,58
913.055,64
35.916,57
16.379,62
981.416,01
29,83
3.101,81
3.794,47
681,30
412.466,21
16.465,95
7.670,15
444.209,75
71.221,68
1.692.317,03
37.032,25
21.645.171,18
411.434,04
12.548.546,44
580.215,21
134.613,78
3.813.236,33
415.758,04
2.965.256,72
1.075.549,10
15.954,08
10.305,18
45.416.611,06
32.977,93
767.948,60
17.690,00
9.871.525,48
188.546,34
5.681.261,56
276.515,41
63.047,99
1.731.563,19
186.155,33
1.351.502,66
479.159,97
7.268,70
4.444,95
20.659.608,16
717
1.132
50
56.452
412
16.384
472
300
8.238
344
6.516
807
10
5
91.839
68.318,82
7.470,75
4.821,67
12.995,00
10.908,49
16.784,83
3.406,72
14.036,41
25.116,71
600.301,19
330.221,03
53.220,63
423,50
17.067,66
1.165.093,41
30.723,92
3.507,06
2.272,12
6.086,65
4.863,99
8.089,85
1.577,18
6.537,39
11.933,54
272.767,82
152.474,37
24.964,63
198,63
8.044,33
534.041,54
96
27
6
14
8
220
20
36
43
312
372
24
1
30
1.209
20
20
2.708
6.259
4
9.011
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
8517.30.00.00 SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
HONG KONG
LİTVANYA
POLONYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İSVEÇ
Mal ara toplam ( AD ) =
90.688,01
30.023,18
136.069,02
875.056,60
6.602.676,03
57.877,27
656.878,67
160.312,55
8.609.581,33
40.478,39
13.823,46
62.959,88
392.843,37
3.025.297,75
25.793,22
291.587,87
75.756,93
3.928.540,90
8517.30.10.00 SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
FİNLANDİYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
156.139,60
1.033,05
656.454,32
1.552.956,28
20.995.465,00
1.443.416,28
440.276,08
25.245.740,61
69.436,56
496,56
293.557,96
721.352,45
9.561.384,38
675.800,10
196.349,45
11.518.377,49
8517.90.00.00 AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
ALMANYA
12.394,53
HONG KONG
1.963,94
LİTVANYA
195.789,19
MACARİSTAN
12.968,62
POLONYA
40.006,52
SLOVENYA
1.949,58
TAİWAN
1.954,34
TÜRKİYE
494.431,30
ÇİN
502.981,82
İNGİLTERE
3.258,63
İTALYA
10.753,60
Mal ara toplam ( KG ) =
1.278.452,07
5.707,81
936,54
86.058,61
5.571,43
19.001,86
870,42
840,10
222.759,72
228.506,61
1.494,57
5.171,98
576.919,71
8517.90.10.00 CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
ALMANYA
7.956,18
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
956,08
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
27.481,36
HONG KONG
152.985,11
TÜRKİYE
427.005,94
ÇİN
200.623,25
Mal ara toplam ( AD ) =
817.007,92
3.796,97
429,79
12.504,75
69.397,01
194.484,68
88.812,61
369.425,84
8518.10.00.00 MİKROFONLAR
ALMANYA
1.633,68
58.123,40
2.483,23
397,65
4.320,00
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
DANİMARKA
JAPONYA
TAİWAN
153
715,36
26.749,12
1.185,08
185,19
1.969,18
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8518.21.00.00 HOPARLÖRLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
JAPONYA
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
TAİWAN
TÜRKİYE
VENEZUELA
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8518.30.00.00 KULAKLIKLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
JAPONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8518.40.00.00 ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KORE
JAPONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
154
TL TUTARI
11.778,74
6.818,04
8.646,02
94.200,76
$TUTARI
5.480,76
3.193,31
4.038,61
43.516,64
286.987,33
5.295,33
35.645,38
12.203,36
4.278,50
33.285,90
18.981,95
21.541,68
8.543,86
342.119,50
1.003,24
125.195,21
69.933,48
147.659,04
10.314,21
1.122.987,97
129.596,42
2.552,08
16.553,77
5.641,58
1.918,45
15.477,81
8.972,45
9.960,54
3.821,21
156.259,30
447,35
58.234,21
31.453,93
69.631,99
4.767,79
515.288,96
561,00
7.921,42
10.700,55
1.402,56
1.005,67
8.784,44
824,74
7.384,20
138.832,43
108.769,71
2.679,99
5.933,68
1.370,93
296.171,32
248,21
3.709,57
5.020,69
657,54
452,69
4.028,56
384,78
3.426,67
62.853,65
50.205,64
1.258,51
2.594,41
626,56
135.467,55
60.772,68
37.088,06
11.502,01
5.601,61
10.557,64
17.128,47
295.659,47
49.688,53
76.963,24
10.583,08
93.120,17
27.966,41
17.285,50
5.329,86
2.614,52
4.916,93
8.255,48
137.699,32
22.922,76
35.278,46
4.963,45
41.735,76
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
668.664,96
$TUTARI
308.968,50
14.521,58
7.537,22
3.562,34
25.621,14
6.768,49
3.238,78
1.668,54
11.675,81
71
61
26
158
823,22
5.594,47
1.474,45
8.434,11
30.282,16
62.444,47
225.080,83
65.069,75
75.600,33
474.803,79
391,65
2.539,10
659,23
3.894,22
13.625,95
30.087,37
103.932,82
29.562,04
34.906,42
219.598,85
15
25
10
150
460
114
1.051
475
420
2.720
11.249,58
61,62
31.917,70
50.889,77
774,35
13,88
508,65
95.415,55
5.022,58
28,78
14.650,23
23.784,05
348,24
6,62
231,74
44.072,25
8523.20.00.00 MANYETİK DİSKLER
ALMANYA
HOLLANDA
JAPONYA
SERBEST LİMAN
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.371,37
57,64
1.812,37
2.158,37
88.049,33
121.181,55
97.753,08
28.902,76
341.286,47
609,68
25,70
848,88
975,64
39.464,84
55.800,15
44.777,82
13.073,31
155.576,05
8524.39.10.00 BİLGİ İŞLEM BANTLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
409.392,71
409.392,71
181.143,23
181.143,23
53.600,60
105.133,62
4.419,25
2.353.247,51
80.900,18
24.733,79
47.615,39
1.983,86
1.083.595,64
35.761,53
8520.10.00.00 SES KAYDETME CİHAZLARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8521.10.10.00 DVD PLAYER
ALMANYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8523.11.00.00 MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
8525.10.00.00 VERİCİ CİHAZLAR
HONG KONG
POLONYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
155
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
ÇİN
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
69.867,29
39.256,59
14.317,34
79.185,20
2.799.927,58
$TUTARI
33.043,58
17.557,38
6.374,59
36.076,90
1.286.742,69
55.564,18
5.885,95
61.450,13
25.095,30
2.691,26
27.786,57
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
6.873,51
390,00
7.263,51
3.265,67
174,71
3.440,38
8526.10.10.00 TELSİZ
ALMANYA
BELÇİKA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
4.328,30
34.663,75
11.929,74
68.023,13
23.389,28
142.334,20
1.895,30
14.895,04
5.245,68
31.581,74
10.971,70
64.589,48
8526.91.90.00 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ(NAVİGASYON)
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
8.069,60
TÜRKİYE
214.387,16
ÇİN
1.031,56
İNGİLTERE
15.972,35
Mal ara toplam ( AD ) =
239.460,67
3.795,67
97.995,21
451,84
7.353,75
109.596,48
8525.30.90.12 TELEVİZYON KAMERALARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
37
16
53
8526.10.00.00 RADAR CİHAZLARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8526.92.90.90 KUMANDA CİHAZLARI
ALMANYA
GÜNEY KORE
JAPONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
1.966,96
1.400,00
1.610,07
30.454,27
52.339,16
8.347,79
715,88
96.834,13
885,43
631,74
718,78
14.678,17
23.947,09
3.850,51
339,11
45.050,85
8527.19.00.00 ARABA RADYOSU
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
60.049,76
115.453,77
22.348,14
5.880,31
203.731,98
28.006,89
50.892,94
10.356,28
2.681,38
91.937,51
494
696
207
70
1.467
8527.21.20.00 DİSK ÇALAR
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
1.598,26
1.673,96
753,43
747,37
17
18
156
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
240,68
1.090,84
14.474,94
4.440,58
23.519,26
$TUTARI
114,31
504,38
6.799,95
2.106,23
11.025,69
8527.21.20.20 TELEFON SİM KARTLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
232.001,34
232.001,34
104.239,93
104.239,93
8527.21.70.00 KREDİ KARTLARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
506.265,16
4.952,78
511.217,94
230.273,89
2.246,97
232.520,87
8527.29.00.00 RADYO
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
821,37
1.548,39
25.876,46
2.891,26
31.137,48
384,39
738,38
11.352,62
1.352,89
13.828,29
2
72
563
85
722
8527.31.00.00 WOLKMEN
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
10.980,56
31.174,36
42.154,92
5.034,96
14.866,17
19.901,13
97
346
443
8527.31.10.00 RADYO TEYP
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
23.431,04
5.828,62
2.108,57
31.368,23
11.015,68
2.629,17
966,18
14.611,04
155
37
56
248
8527.39.10.00 MÜZİK SETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
2.052,27
9.600,60
849,02
12.501,89
961,56
4.445,19
396,27
5.803,03
4
45
9
58
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
ALMANYA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
JAPONYA
MACARİSTAN
MALEZYA
POLONYA
ROMANYA
957.910,58
690.881,17
893.543,91
316.390,79
1.155.810,17
8.857,24
9.765,80
24.471,78
21.119,21
330.412,13
216.228,85
438.170,42
315.039,71
400.819,94
145.817,98
521.694,04
3.816,78
4.578,43
11.210,16
9.083,14
145.387,47
96.694,77
872
641
1.247
846
777
20
5
30
50
347
140
157
2
10
136
50
233
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
RUSYA
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
9.998,72
209.067,29
229.682,12
193.141,01
81.187,81
9.238,72
14.036.822,90
1.892.601,52
47.515,61
534.681,54
21.869.328,87
$TUTARI
4.713,48
100.122,71
106.201,56
91.053,98
37.041,61
4.122,03
6.362.886,27
856.031,93
22.092,73
244.479,27
9.921.058,51
509,76
3.691,56
4.773,97
5.891,18
12.470,47
17.571,39
71.185,20
26.085,32
853.176,70
78.376,78
138.132,71
4.585,41
29.401,28
9.125,36
1.254.977,09
243,50
1.659,79
2.288,26
2.536,67
5.914,66
8.043,66
32.914,96
11.767,10
382.196,97
34.740,74
63.195,06
2.072,23
13.267,12
4.035,27
564.876,06
8529.10.00.00 ANTENLER
LİTVANYA
POLONYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
57.921,48
924,87
572,27
144.791,28
709.644,16
5.117,78
186.704,74
111,50
27.922,38
4.894,28
14.901,38
1.153.506,12
27.185,52
435,90
262,32
63.650,11
318.717,45
2.180,56
86.554,41
50,20
12.835,37
2.297,13
6.692,73
520.861,75
8529.10.45.13 UYDU ANTENLERİ
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
ÜRDÜN
Mal ara toplam ( AD ) =
6.894,31
1.325.779,51
161.775,91
5.982,82
1.500.432,55
3.239,30
590.505,63
70.447,23
2.760,74
666.952,92
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HİNDİSTAN
KAZAKİSTAN
MALEZYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
8530.00.00.00 RECİVER
158
MİKTAR
4
220
250
370
100
10
15.885
2.215
41
565
24.635
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
POLONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
ÜRDÜN
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
23.786,41
13.602,46
628,20
929.412,06
27.450,81
1.373,58
25.130,02
1.021.383,54
$TUTARI
10.725,22
6.556,03
302,77
429.347,47
12.551,69
621,52
11.692,75
471.797,49
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ALMANYA
66.390,12
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
50.738,07
AVUSTURYA
23.517,56
GÜNEY KORE
9.978,32
HONG KONG
50.847,49
KAZAKİSTAN
296.389,88
LİTVANYA
9.691,10
SERBEST LİMAN
2.567,90
TAİWAN
14.268,30
TÜRKİYE
2.011.199,73
ÇİN
469.673,29
İNGİLTERE
278.203,64
İSPANYA
39.471,47
İSRAİL
36.128,54
İTALYA
54.203,66
Mal ara toplam ( KG ) =
3.413.269,07
29.810,65
23.113,94
10.531,79
4.298,77
22.972,88
135.226,69
4.328,50
1.237,66
6.605,69
913.956,99
217.018,17
127.406,61
17.647,97
16.750,50
25.005,72
1.555.912,60
8531.20.00.00 GÖSTERGE TABLOLARI
TAİWAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
8533.10.00.00 ELEKTRİK REZİSTANLARI
ALMANYA
ROMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜNEY KORE
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
159
26.940,00
145.277,88
172.217,88
12.215,47
65.145,06
77.360,54
1.052,48
4.370,72
72.500,90
10.993,20
88.917,30
477,01
1.862,25
32.587,98
5.230,48
40.157,74
172.329,90
12.574,80
1.116,46
76.519,75
9.660,96
100.002,07
2.731,00
3.362,00
2.752,00
403.406,90
95.687,83
76.933,13
5.872,86
533,32
33.587,81
4.162,05
45.253,87
1.217,72
1.418,80
1.244,46
180.647,41
45.059,25
MİKTAR
153
150
2
7.453
283
3
206
8.250
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
JAPONYA
POLONYA
SLOVENYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
59,94
2.158,42
643,41
82,30
9.625.945,08
2.210,03
137.272,96
3.873.021,78
1.071.135,94
41.831,48
190.811,21
278.960,98
16.104.277,20
$TUTARI
28,88
966,94
309,22
36,68
4.368.210,03
998,16
61.375,41
1.763.966,02
485.713,32
19.617,56
88.256,80
131.736,57
7.317.146,38
8535.40.00.00 YILDIRIM ÖNLEYİCİLER (PARATONER)
TÜRKİYE
3.444,09
ÇİN
1.008,99
Mal ara toplam ( KG ) =
4.453,08
1.558,36
474,61
2.032,98
8536.10.00.00 İLETKENLİ SİGORTALAR
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
43.342,99
76.488,13
933,20
51.835,38
172.599,70
19.327,97
34.158,62
425,16
24.706,07
78.617,84
33.404,78
777,89
34.182,67
15.630,97
357,28
15.988,25
8536.50.00.00 DİĞER ANAHTARLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
898,85
2.991,06
107,34
3.997,25
394,73
1.385,91
48,22
1.828,88
8536.61.00.00 AMPÜL DUYLARI
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
4.701,63
31.240,83
351.321,03
387.263,49
2.177,40
14.458,53
166.534,42
183.170,36
8537.10.00.00 AYDINLATMA DİREĞİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
349.056,80
349.056,80
160.214,64
160.214,64
8538.10.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
ALMANYA
BREZİLYA
FRANSA
22.024,57
2.860,94
342,79
9.936,73
1.277,31
153,71
8536.20.00.00 OTOMATİK DEVRE KESİCİLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
160
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
POLONYA
SLOVENYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
36.080,69
11.249,07
1.156,42
1.471.795,92
76.206,77
2.632,52
1.407,55
4.098,38
48.889,32
1.678.744,94
$TUTARI
16.100,26
5.056,89
516,30
669.223,90
34.644,27
1.175,10
631,86
1.795,72
22.476,66
762.988,77
8539.21.00.00 AMPÜLLER
ALMANYA
AVUSTURYA
ENDONEZYA
HOLLANDA
HONG KONG
MACARİSTAN
POLONYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
10.814,82
4.801,97
66.784,82
8.811,86
69.183,08
4.703,66
24.292,56
977.832,59
3.264,79
1.066.789,80
53.860,21
5.474,86
2.296.615,02
5.089,41
2.217,38
30.547,09
4.010,82
31.294,36
2.028,83
11.089,15
446.310,78
1.507,56
488.260,56
24.949,01
2.574,70
1.049.879,72
8540.89.00.00 RADYO İSTASYONLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
51.489,00
51.489,00
24.033,67
24.033,67
1.590,01
259.285,54
51.209,78
312.085,33
749,36
118.701,75
24.041,64
143.492,76
10.988,13
14.377,18
25.365,31
4.863,94
6.628,23
11.492,17
15.843,61
52.399,61
1.293,46
1.463,46
172,60
1.761,56
24.941,54
46.133,16
3.456,17
7.235,62
24.580,77
609,67
644,58
76,36
785,14
11.243,64
20.820,09
1.565,02
MAL KODU
8543.90.00.00 HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ MAKİNELERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8544.11.00.00 BOBİN TELLERİ
GÜRCİSTAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
8544.20.00.00 KABLOLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
SERBEST LİMAN
161
MİKTAR
159
10.454
1.389
12.002
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
SLOVAKYA
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
TL TUTARI
1.648,99
150,45
4.779,43
13.295.033,50
434.738,64
109.529,48
327,10
6.520,39
151.148,18
14.151.341,33
$TUTARI
759,13
67,63
2.149,53
6.071.269,58
197.495,47
47.416,42
148,93
2.867,74
67.666,57
6.457.401,99
16.341,00
16.341,00
7.394,11
7.394,11
8608.10.10.10 TRAFİK LEVHALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6.392,39
6.392,39
2.894,31
2.894,31
8609.00.00.00 KONTEYNERLER
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
29.966,36
348.881,95
4.500,00
383.348,31
13.529,83
159.173,80
2.052,11
174.755,75
6
51
2
59
38.028,90
1.912.720,35
117.509,97
2.068.259,22
17.442,04
874.693,12
53.622,13
945.757,30
1
59
3
63
GÜNEY KORE
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
574.731,40
127.765,25
32.158,87
27.768,00
1.695.939,80
44.184,38
1.368.354,69
106.877,95
3.977.780,34
265.058,28
57.398,49
13.850,23
13.000,00
766.424,56
19.737,92
619.887,92
47.676,24
1.803.033,66
4
2
1
1
33
4
56
2
103
8701.90.90.00 TIRLAR
POLONYA
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
173.796,00
302.803,78
476.599,78
75.823,91
135.410,69
211.234,60
1
7
8
8702.10.11.11 OTOBÜSLER
ALMANYA
HONG KONG
JAPONYA
890.085,00
459.924,74
312.891,94
404.057,95
211.693,24
139.413,67
8
2
8
8608.10.10.00 TRAFİK KONTROL CİHAZLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
8701.20.00.00 RÖMORKLAR İÇİN ÇEKİCİLER
FRANSA
İNGİLTERE
İSVEÇ
Mal ara toplam ( AD ) =
8701.90.00.00 ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
162
670
670
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
JAPONYA
LÜBNAN
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
226.759,00
699.389,52
2.589.050,20
$TUTARI
102.028,79
315.086,67
1.172.280,33
196.979,45
2.319.867,26
64.700,00
263.565,83
108.366,21
22.974,28
652.322,02
33.360,12
501.422,19
50.903,27
4.821.671,88
38.860,39
7.013.367,66
27.758,64
16.116.119,20
90.690,62
1.059.822,84
28.601,74
116.586,14
50.012,80
10.882,61
299.636,41
15.281,77
223.908,54
22.254,77
2.080.875,81
17.712,11
3.208.934,75
12.975,57
7.238.176,54
5
27
1
4
3
1
20
1
12
2
47
1
72
1
197
23.222,08
272.474,34
175.674,36
18.976,00
490.346,78
9.800,00
127.241,21
79.609,53
8.152,25
224.803,00
1
3
1
2
7
1.584.275,49
161.786,63
71.111,90
28.456,80
31.345,06
1.430.388,60
95.376,50
26.913,75
4.244.638,92
168.117,94
6.037.610,29
217.808,10
532.321,70
14.630.151,68
727.117,78
73.679,89
32.088,75
12.000,00
13.466,10
653.836,72
42.800,23
12.179,26
1.942.761,75
73.945,44
2.748.091,82
98.208,55
237.579,58
6.667.755,93
57
11
1
1
1
87
5
1
120
10
371
5
11
681
3.804.100,35
40.780,67
158.182,82
456.408,24
481.217,14
20.270.846,29
1.735.282,42
18.380,48
72.137,55
215.148,79
221.344,74
9.257.718,62
77
4
9
17
25
1.565
1
8
27
8703.21.10.20 AMBULANSLAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8703.21.10.31 KAMYONETLER,VANLAR
ALMANYA
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
JAPONYA
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
JAPONYA
163
MAL (GTİP) ADI
MACARİSTAN
MALEZYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
13.914,03
23.396,66
13.300,00
28.139,32
23.873,36
91.685,37
417.036,81
43.309,15
273.712,05
4.187.389,34
210.156,91
15.846,90
617.477,66
31.170.773,07
$TUTARI
6.348,22
10.496,48
5.968,40
12.493,59
10.824,95
41.279,26
189.984,81
19.486,68
123.758,29
1.901.649,62
93.617,87
7.130,21
284.855,14
14.227.906,21
8703.22.10.00 MİNİBÜS
ALMANYA
FRANSA
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
634.680,82
25.795,01
564.956,03
332.058,32
312.298,73
1.869.788,91
292.422,85
11.468,52
255.780,91
152.820,47
142.780,11
855.272,88
9
1
18
6
15
49
8703.22.10.84 HYUNDAİ
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
2.780.832,84
3.609.911,39
5.722.103,47
4.293.317,84
93.630,97
16.499.796,51
1.272.441,37
1.694.585,38
2.619.197,58
1.969.227,01
43.557,90
7.599.009,26
80
142
244
112
3
581
8703.22.10.86 CITROEN
FRANSA
SLOVAKYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
841.024,91
20.131,33
354.395,63
13.803,29
1.229.355,16
384.644,07
8.841,94
158.834,14
6.446,82
558.766,98
21
1
13
1
36
8703.22.10.87 NİSSAN
HİNDİSTAN
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
330.266,31
5.437.950,78
66.923,55
2.417.036,18
148.995,62
8.401.172,44
152.836,21
2.446.348,88
29.862,55
1.104.350,94
68.771,32
3.802.169,91
15
377
2
70
5
469
8703.22.10.88 MİTSUBİSHİ
HOLLANDA
JAPONYA
TAYLAND
İNGİLTERE
65.013,70
1.102.605,39
510.346,82
105.596,02
30.913,27
503.182,94
231.850,30
47.585,24
1
62
19
5
MAL KODU
164
MİKTAR
1
1
1
1
1
3
18
1
18
166
5
1
10
1.924
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
1.783.561,93
$TUTARI
813.531,76
MİKTAR
87
8703.22.10.89 HONDA
ALMANYA
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
44.303,28
2.755.912,03
76.897,56
2.868.049,09
5.745.161,96
20.146,93
1.253.280,04
34.081,09
1.305.169,46
2.612.677,54
2
189
3
79
273
8703.22.10.90 RENAULT
ALMANYA
FRANSA
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
109.785,31
561.561,87
21.471,45
4.921.210,99
340.402,80
1.412.458,38
21.489,08
7.388.379,88
51.535,18
258.606,26
10.239,12
2.245.619,94
156.628,19
642.353,35
10.233,86
3.375.215,93
3
34
1
190
21
36
1
286
8703.22.10.91 BMW
ALMANYA
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
23.684.793,32
270.753,70
124.523,12
1.348.399,67
25.428.469,81
10.781.505,42
121.615,22
55.047,57
613.609,51
11.571.777,73
353
8
1
31
393
GÜNEY AFRİKA
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
57.003.456,32
1.246.054,66
8.921,86
223.830,29
238.933,77
3.623.131,16
505.662,93
62.849.990,99
26.084.090,20
565.943,37
4.163,06
101.628,09
109.770,47
1.648.491,14
235.029,82
28.749.116,18
870
11
1
7
5
90
5
989
8703.22.10.93 OPEL
ALMANYA
GÜNEY KORE
POLONYA
PORTEKİZ
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
755.403,10
388.776,84
838.640,09
37.575,94
4.997,12
1.037.339,48
3.062.732,57
336.164,03
178.350,47
386.361,06
16.986,54
2.290,68
478.492,43
1.398.645,24
18
9
21
1
1
39
89
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
ALMANYA
ARJANTİN
MEKSİKA
POLONYA
PORTEKİZ
6.919.639,76
62.679,72
69.211,06
156.453,70
49.903,69
3.134.583,43
28.379,84
30.277,80
68.529,87
22.083,23
160
1
2
4
1
MAL KODU
8703.22.10.92 MERSEDES
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
165
MAL (GTİP) ADI
SLOVAKYA
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
146.417,68
92.170,29
2.304.883,40
9.801.359,30
$TUTARI
68.071,35
42.195,90
1.045.297,09
4.439.418,53
8703.22.10.95 TOYOTA
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
JAPONYA
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
898.205,12
59.725,25
10.667.489,36
12.348,20
1.843.538,84
760.795,96
14.242.102,73
406.716,70
28.530,26
4.835.497,63
5.804,08
831.683,72
347.960,33
6.456.192,75
28
1
702
1
51
21
804
8703.22.10.96 PEUGEOT
FRANSA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.133.841,03
80.981,78
47.170,00
1.261.992,81
520.403,96
37.396,23
21.886,78
579.686,98
35
3
2
40
8703.22.10.97 FİAT
ALMANYA
POLONYA
SIRBİSTAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
23.982,74
112.259,50
469.565,20
2.130.296,03
100.415,39
75.063,37
2.911.582,23
10.808,39
52.388,16
217.012,46
961.604,75
45.952,23
34.180,49
1.321.946,51
1
3
12
73
6
4
99
8703.22.10.98 FORD
ALMANYA
GÜNEY AFRİKA
ROMANYA
TAYLAND
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
7.555.613,19
132.965,44
328.559,80
80.309,46
757.286,03
563.838,52
1.120.521,14
10.539.093,58
3.493.526,23
61.726,56
152.335,73
38.330,21
341.587,66
257.385,66
515.159,90
4.860.051,98
251
2
10
2
22
32
27
346
43.851,58
1.085,10
44.936,68
20.278,18
482,60
20.760,79
6
1
7
1.380.396,83
65.202,52
427.065,10
235.063,08
2.107.727,53
633.981,43
30.152,55
192.837,50
104.627,52
961.599,01
17
2
10
3
32
MAL KODU
8703.22.10.99 KARTİNG SPOR ARABASI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8703.23.90.11 AUDİ
ALMANYA
JAPONYA
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
166
MİKTAR
7
4
80
259
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8704.10.00.00 DAMPERLER
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
48.429,00
48.429,00
22.506,07
22.506,07
3
3
8704.21.39.90 KAMYON
JAPONYA
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
134.724,07
2.121.295,23
107.636,85
113.201,94
2.476.858,09
59.793,68
960.959,12
47.383,11
50.329,86
1.118.465,79
8
69
2
1
80
8704.32.99.00 KARAVANLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
17.200,00
24.462,02
143.284,79
184.946,81
8.085,42
11.019,45
66.830,86
85.935,74
4
2
22
28
8705.10.00.00 VİNÇLİ TAŞITLAR
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
103.413,36
103.413,36
46.494,04
46.494,04
3
3
8705.30.00.00 İTFAİYE TAŞITLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
694.328,50
694.328,50
316.871,34
316.871,34
1
1
8705.40.00.00 BETONYER TAŞITLARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
119.889,71
80.273,60
200.163,31
55.865,68
37.834,56
93.700,25
2
1
3
8705.90.00.00 YOL SÜPÜRME ARACI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
162.709,15
162.709,15
75.327,05
75.327,05
7
7
8705.90.10.00 DİĞER TAŞIT ARAÇLARI
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
264.575,84
318.223,76
582.799,60
124.219,03
142.076,86
266.295,89
2
1
3
8705.90.30.00 BETON POMPALAMA TAŞITI
HOLLANDA
TÜRKİYE
İSVEÇ
Mal ara toplam ( AD ) =
247.836,90
21.395,00
237.854,50
507.086,40
118.276,65
9.958,11
106.024,11
234.258,87
1
1
1
3
270.000,00
270.405,16
649.576,40
1.189.981,56
126.754,61
126.753,24
288.021,57
541.529,43
1
3
9
13
8705.90.90.90 DİĞER ARAÇLAR (AĞIR VASITA)
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
167
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
ALMANYA
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
7.750.436,73
58.552,94
1.522.325,27
375.155,35
249.786,39
45.082,83
798,25
606.893,53
127.887,48
59.475,32
21.613,73
200.808,84
1.991.509,18
344,23
1.603,23
377,79
6.411,02
262.612,69
14.380,46
399.903,57
237.310,19
1.114.221,62
21.207.532,23
1.559.906,59
4.438.654,99
162.307,68
13.099,33
144.773,46
42.573.764,92
3.539.204,51
27.081,29
693.476,45
171.307,03
113.309,67
21.090,23
356,39
276.586,65
59.277,07
27.227,79
9.512,21
88.658,05
908.600,24
160,21
764,97
172,36
2.860,78
121.157,12
6.711,46
183.777,72
107.576,89
512.708,40
9.710.455,60
709.998,61
2.020.230,96
74.276,29
5.970,54
66.348,74
19.458.858,36
8709.11.00.00 GOLF ARABASI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
71.321,72
300,00
71.621,72
32.711,88
136,28
32.848,17
2
1
3
8709.11.20.00 FORKLİFLER
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
188.146,60
188.146,60
85.133,04
85.133,04
6
6
40.681,02
295.735,35
9.400,00
126.543,03
20.760,59
10.447,99
129.607,14
640.808,99
72.640,80
2.000,00
17.689,18
135.716,00
4.469,59
58.294,54
9.546,53
4.794,12
59.273,07
290.463,77
34.155,41
889,20
3
12
1
12
2
5
69
255
2
1
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
DANİMARKA
ESTONYA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
JAPONYA
MACARİSTAN
NİJERYA
POLONYA
ROMANYA
SERBEST LİMAN
SLOVENYA
SİNGAPUR
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
FRANSA
GÜNEY KORE
HONG KONG
HİNDİSTAN
JAPONYA
KANADA
SUUDİ ARABİSTAN
168
TL TUTARI
111.930,86
17.110,05
244.188,76
378.662,64
153.167,04
595.134,94
2.848.819,20
$TUTARI
51.721,76
7.928,02
111.826,41
172.238,91
70.543,01
275.544,26
1.305.093,87
MİKTAR
10
8
83
187
13
87
750
BELÇİKA
JAPONYA
KANADA
MEKSİKA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8.569,20
284.564,65
241.827,13
25.688,26
17.326,10
501.861,54
33.965,43
5.768,00
52.074,05
11.826,46
1.183.470,82
4.000,00
132.020,01
109.853,55
11.670,97
8.145,40
228.679,42
15.598,60
2.627,91
23.714,62
5.296,52
541.607,05
1
20
7
6
1
22
6
1
14
5
83
8712.00.00.00 ÇOCUK BİSİKLETLERİ
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
1.990,61
76.592,75
7.905,10
86.488,46
939,27
34.360,05
3.656,53
38.955,87
4
294
34
332
40.902,05
8.322,00
2.084,18
52.854,20
782.871,54
897.128,02
2.530,06
1.786.692,05
18.856,77
3.732,81
935,61
24.325,23
365.457,69
414.661,75
1.198,70
829.168,59
49
6
11
102
4.203
4.053
17
8.441
8713.10.00.00 TEKERLEKLİ KOLTUKLAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
33.502,55
44.497,22
20.022,65
98.022,42
15.452,28
21.219,46
8.948,06
45.619,81
38
100
65
203
8713.90.00.00 SKOTER
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.358,60
16.205,78
50.893,34
4.000,00
72.457,72
600,08
7.696,57
22.981,32
1.844,85
33.122,83
3
11
34
2
50
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TAYLAND
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
8711.10.10.00 ATV MOTOR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8712.00.30.00 BİSİKLETLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8715.00.10.00 ÇOCUK ARABALARI
169
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
285.921,07
88.311,81
17.359,94
20.126,75
411.719,57
$TUTARI
131.676,77
40.851,28
8.124,26
9.628,18
190.280,50
8715.00.90.00 AKSAM VE PARÇALAR
HOLLANDA
HİNDİSTAN
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
10.034,81
11.445,01
3.404,21
51.811,80
134.210,60
567,00
5.845,95
217.319,38
4.321,80
5.428,54
1.640,74
23.606,03
62.883,66
253,57
2.651,06
100.785,44
8716.10.00.00 RÖMORKLAR
BELÇİKA
GÜNEY KIBRIS
HOLLANDA
POLONYA
TAİWAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
119.038,27
21.703,32
4.380,08
16.820,60
5.709,69
609.359,64
293.424,15
11.290,66
1.081.726,41
53.237,15
10.330,54
1.995,38
7.504,84
2.590,72
280.847,84
135.620,79
5.193,59
497.320,88
2
16
1
10
1
91
57
4
182
8716.20.10.00 GÜBRE SAÇICILAR
HOLLANDA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
30.000,00
68.424,58
98.424,58
13.230,42
29.937,58
43.168,01
1
40
41
8716.31.00.00 TANKERLER
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
8.982,69
1.242.426,93
235.768,95
1.487.178,57
4.017,48
560.933,00
109.415,96
674.366,45
1
8
8
17
8716.39.00.00 DORSE
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
52.138,80
209.103,13
1.054.116,42
1.315.358,35
22.747,17
94.499,24
480.031,87
597.278,29
1
8
64
73
8716.80.00.00 EL ARABALARI
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
5.522,16
131.235,96
94.913,00
30.115,85
100,00
261.886,97
2.591,10
60.398,24
41.827,54
13.702,47
47,03
118.566,40
MAL KODU
170
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
MİKTAR
TL TUTARI
$TUTARI
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
15.764,47
700,00
13.672,34
7.407,95
150,00
37.694,76
6.919,70
314,57
6.235,53
3.429,62
67,54
16.966,98
8716.90.00.10 FAYTON
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.449,15
1.827,00
3.276,15
668,85
855,69
1.524,55
1
1
2
8801.10.00.00 PLANÖRLER
GÜNEY KIBRIS
Mal ara toplam ( AD ) =
8.733,25
8.733,25
4.209,20
4.209,20
1
1
8803.00.00.00 HAVA ARAÇLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
128.102,75
128.102,75
56.492,65
56.492,65
2
2
8902.00.00.00 BALIKÇI GEMİLERİ
SURİYE
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
15.000,00
140.000,00
155.000,00
6.806,11
64.356,41
71.162,53
1
6
7
GÜNEY KIBRIS
JAPONYA
TÜRKİYE
UKRAYNA
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
34.888,62
7.500,00
30.000,00
323.386,41
40.820,75
104.296,49
540.892,27
16.340,50
3.467,88
12.902,67
149.997,59
19.047,52
48.125,51
249.881,67
1
1
1
68
1
7
79
8903.92.91.00 JET SKİ
JAPONYA
KANADA
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
139.845,78
268.655,26
540.610,77
3.012,45
952.124,26
66.533,03
128.211,92
250.453,89
1.381,66
446.580,51
6
10
25
1
42
8907.00.00.00 DİĞER YÜZER ARAÇLAR
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
16.000,00
102.928,11
2.918,88
121.846,99
7.451,56
47.870,75
1.372,94
56.695,26
1
2
1
4
8908.00.00.00 GEMİ AKSAMI
ALMANYA
112.118,54
51.797,06
8716.90.00.00 AKSAM VE PARÇALARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8903.00.00.00 SPOR TEKNELERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
171
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
KANADA
RUSYA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
23.516,07
48.782,80
21.662,50
995,10
18.300,95
337.891,23
424,11
2.837,99
9.444,84
575.974,13
$TUTARI
11.143,15
22.453,65
9.866,96
447,13
8.402,52
153.006,64
203,07
1.328,64
4.337,92
262.986,74
9001.10.00.00 OPTİK LENSLER
BREZİLYA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
5.836,80
258.528,57
284,76
10.443,47
275.093,60
2.606,52
117.659,93
135,87
4.778,77
125.181,11
9003.00.00.00 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
66.858,54
25.797,68
92.656,22
30.199,58
11.356,02
41.555,60
1.730,63
117.039,68
30.135,73
2.110.389,28
171.743,51
39.115,97
2.807,30
16.564,99
922.163,27
3.411.690,36
763,23
54.612,32
14.285,04
977.860,48
79.565,30
18.308,24
1.335,99
7.675,67
420.946,82
1.575.353,12
9004.10.10.00 NUMARALI GÖZLÜKLER
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4.895,17
17.731,53
8.069,52
30.696,22
2.105,35
8.148,63
3.467,48
13.721,47
9004.90.00.10 DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
263,17
153,15
5.214,61
7.797,54
14.695,79
248,05
28.372,31
124,87
71,72
2.429,81
3.714,40
6.992,23
110,92
13.443,97
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9004.10.00.00 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
BANGLADEŞ
HONG KONG
ROMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9005.10.00.00 DÜRBÜNLER
172
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
344,12
230,86
61.231,41
10.218,29
72.024,68
$TUTARI
161,72
110,15
27.350,14
4.579,11
32.201,13
9006.10.00.00 FOTOĞRAF MAKİNALARI
SERBEST LİMAN
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
6.123,03
20.330,44
44.149,67
419,50
4.094,00
75.116,64
2.951,14
9.412,24
20.634,22
196,32
1.893,00
35.086,93
9006.91.10.00 FOTOĞRAF MAKİNA AKSAMLARI
BELÇİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
17.655,42
51.002,76
3.502,00
16.157,61
88.317,79
8.039,07
23.452,69
1.571,31
7.471,03
40.534,12
388,57
23.637,14
11.676,16
121.963,40
79.383,65
17.156,44
254.205,36
182,41
10.546,65
5.488,98
56.492,64
37.425,83
7.965,00
118.101,52
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
211.639,40
90.514,27
3.513,08
85.657,20
49.259,82
11.759,58
452.343,35
99.123,88
40.066,51
1.567,63
39.513,02
22.589,74
5.139,82
208.000,63
9007.20.10.00 SİNEMA SİSTEMİ
BELÇİKA
JAPONYA
ROMANYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
5.818,52
14.008,71
370.864,89
4.794,55
209.980,07
847,51
99.565,17
705.879,42
2.719,82
6.524,17
163.809,58
2.310,84
96.141,50
387,27
46.483,96
318.377,18
9009.11.00.00 FOTOKOPİ CİHAZLARI
ALMANYA
243.638,94
111.458,66
9007.11.00.00 KAMERALAR
BULGARİSTAN
HONG KONG
KAZAKİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
9007.20.00.00 PROJEKTÖRLER
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
173
MİKTAR
66
25
97
1
10
199
1
85
22
126
177
39
450
120
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
JAPONYA
SLOVENYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
39.057,12
45.015,90
9.390,82
815.155,12
238.929,76
20.383,15
1.411.570,81
$TUTARI
18.399,41
20.256,81
4.141,48
370.034,41
106.271,43
9.393,11
639.955,36
9009.90.00.00 FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
ALMANYA
HOLLANDA
JAPONYA
SLOVENYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
204.276,92
45.601,44
92.907,88
3.237,26
699.329,21
94.621,99
19.669,36
1.159.644,06
93.792,04
20.717,24
41.624,98
1.427,67
319.810,14
42.281,52
8.906,90
528.560,52
9010.00.00.00 FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
ALMANYA
HOLLANDA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( KG ) =
32.325,59
2.424,82
14.124,99
51.829,87
38.329,41
139.034,68
15.045,65
1.095,17
6.203,87
23.986,72
17.374,38
63.705,81
9012.10.00.00 MİKROSKOPLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
4.326,48
293.523,49
3.914,88
301.764,85
2.064,35
132.140,66
1.704,49
135.909,52
9014.10.00.00 PUSULALAR
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3.312,23
61,12
483,57
1.010,77
4.867,69
1.471,51
28,65
228,18
476,39
2.204,74
9015.00.00.00 ÖLÇÜM ALETLERİ
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
26.073,69
646,84
633,78
29.893,93
163.566,89
52.186,01
47.278,02
320.279,16
12.028,95
290,06
299,05
13.206,64
74.469,22
23.397,39
20.471,18
144.162,51
160,34
75,00
9016.00.00.00 TERAZİLER
ALMANYA
174
MİKTAR
24
47
5
219
86
7
508
MAL (GTİP) ADI
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
65,45
95.717,10
8.203,97
4.392,63
22.361,79
130.901,28
$TUTARI
31,45
43.956,11
3.543,92
2.031,27
10.748,79
60.386,57
9017.00.00.00 RESİM ÇİZİM ALETLERİ
ALMANYA
FRANSA
POLONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
3.436,93
5.173,08
350,92
17.660,79
21.045,85
47.667,57
1.476,85
2.390,07
155,90
8.121,53
9.723,64
21.868,00
1.488.509,79
1.787.095,13
6.843,68
99.977,00
32.129,47
98.220,93
560.636,21
62.625,84
95.182,62
13.344,11
41.552,43
106.619,25
173.669,22
47.598,69
16.593.621,20
357.428,49
122.078,29
15.031,89
46.448,19
345.140,39
124.724,18
22.218.477,00
668.421,32
826.354,95
3.145,50
48.184,00
15.080,45
45.722,27
261.240,62
28.998,81
45.172,57
6.249,87
18.841,22
48.735,43
82.936,59
22.770,13
7.610.309,95
160.137,42
55.373,99
7.077,82
21.176,10
155.439,01
56.525,66
10.187.893,78
9018.41.00.00 DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
ALMANYA
261.049,21
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1.991,30
DANİMARKA
71.588,95
FRANSA
14.539,76
TÜRKİYE
312.626,66
ÇİN
11.466,68
İNGİLTERE
9.416,81
İTALYA
42.714,70
Mal ara toplam ( AD ) =
725.394,07
112.429,13
894,76
30.832,05
6.851,59
142.218,39
5.351,80
3.974,00
18.392,48
320.944,23
MAL KODU
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
JAPONYA
SLOVENYA
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVİÇRE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9019.10.00.00 MEKANOTERAPİ MASAJ CİHAZLARI
175
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
GÜNEY KORE
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
83.755,71
86.984,00
61.716,84
30.739,17
263.195,72
$TUTARI
37.454,48
37.483,40
28.148,06
13.985,22
117.071,18
38.323,43
38.323,43
17.914,00
17.914,00
9021.40.00.00 İŞİTME CİHAZLARI
DANİMARKA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
20.957,56
227.765,42
7.052,81
61.655,42
317.431,21
9.720,77
101.970,33
3.032,59
28.507,96
143.231,67
9026.00.00.00 ÖLÇÜM CİHAZLARI
ALMANYA
BELÇİKA
FİNLANDİYA
GÜNEY KORE
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
31.096,04
4.512,45
1.808,33
3.194,17
814.522,27
29.794,21
32.406,95
27.317,12
10.424,41
955.075,95
14.105,01
2.089,48
852,26
1.424,25
371.251,56
13.266,24
14.972,12
11.747,64
4.849,82
434.558,41
9027.00.00.00 ANALİZ CİHAZLARI
ALMANYA
DANİMARKA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
7.450,00
6.713,00
551.644,16
37.494,77
106.958,72
1.112,23
711.372,88
3.460,60
3.075,12
248.089,00
16.707,44
48.403,94
522,07
320.258,20
9028.10.00.00 GAZ SAYAÇLARI
ALMANYA
PORTEKİZ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
27.888,22
60.808,63
72.273,03
35.282,33
196.252,21
12.562,19
27.743,69
33.059,52
15.576,54
88.941,95
9028.20.00.00 SIVI SAYAÇLARI
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
22.627,42
457.097,48
33.281,82
513.006,72
10.718,81
203.246,14
15.529,75
229.494,72
9021.30.00.00 DİĞER PROTEZ ORGANLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
176
MİKTAR
40
565
20
70
695
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
9028.30.00.00 ELEKTRİK SAYAÇLARI
DANİMARKA
SLOVAKYA
SLOVENYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
$TUTARI
3.895.152,10
750.745,21
640.139,83
73.562,16
101.957,42
8.603,00
32.736,40
5.502.896,12
1.695.566,13
355.634,86
301.424,39
33.617,55
45.619,95
3.822,02
14.072,30
2.449.757,23
9032.10.00.00 TERMOSTATLAR
ALMANYA
BELÇİKA
SİNGAPUR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
222,71
764,41
1.364,38
81.256,49
146,95
578,16
74,77
2.122,09
86.529,96
103,95
341,83
608,17
37.173,84
69,91
271,56
33,80
945,07
39.548,16
16.974,47
1.635,97
118.085,68
284.283,30
85.066,80
36.353,01
62.040,19
8.963,63
613.403,05
8.085,80
733,94
53.695,93
130.085,46
39.990,03
17.133,09
29.801,22
4.208,38
283.733,89
36.982,07
18.267,74
1.198,62
39.150,00
1.683,07
283.626,16
25.481,67
5.830,18
412.219,51
17.495,14
8.201,37
559,44
17.449,63
759,23
130.660,53
11.741,14
2.588,54
189.455,06
1.284,65
809,62
179.083,16
49.209,00
13.819,04
40.908,41
5.690,34
560,23
379,74
82.795,98
21.187,03
6.329,65
18.888,35
2.446,09
9032.20.00.00 BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRAN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9032.20.90.00 DİĞER ALET VE CİHAZLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FİNLANDİYA
JAPONYA
MEKSİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
9032.90.00.00 AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
FRANSA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İSVİÇRE
İTALYA
177
MİKTAR
48.437
5.500
5.379
482
1.302
10
131
61.241
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
290.804,22
$TUTARI
132.587,09
14.399,73
10.429,88
110.792,16
363.567,33
739,73
45.999,26
3.977,97
2.354.990,38
337.970,37
43.144,17
6.516,02
198.981,65
3.491.508,65
6.822,04
4.973,71
47.705,89
162.199,33
347,25
21.255,97
1.769,24
1.072.383,76
153.498,99
19.522,07
2.749,83
92.004,05
1.585.232,19
1.310,03
368,37
145,64
2.251,98
36.896,00
267,68
97.467,91
7.288,00
111.502,68
10.145,21
4.927,86
272.571,36
552,84
172,39
68,12
1.010,54
16.823,82
121,13
44.067,08
3.265,87
50.879,01
4.666,28
2.295,01
123.922,13
20.207,34
4.727,01
24.934,35
9.241,08
2.226,02
11.467,10
132,11
2.346,32
2.478,43
63,06
1.100,60
1.163,67
158.410,15
44.824,93
18.102,30
79.102,24
300.439,62
72.767,07
21.187,73
7.796,33
36.499,72
138.250,87
51.856,17
26.103,55
24.013,80
12.120,67
MİKTAR
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HONG KONG
HİNDİSTAN
JAPONYA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
ENDONEZYA
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇİN
İNGİLTERE
İRAN
Mal ara toplam ( AD ) =
9105.00.00.00 DİĞER SAATLER
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
9113.00.00.00 SAAT KAYIŞLARI VE AKSAMLARI
AVUSTURYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
9201.00.00.00 PİYANOLAR
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9202.00.00.00 TELLİ MÜZİK ALETLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
178
55
5
7
5
72
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
16.305,55
25.586,72
41.466,78
15.463,88
176.782,65
$TUTARI
7.360,86
11.701,59
18.233,62
7.218,35
80.648,92
9203.00.10.00 ORGLAR
ALMANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
21.745,85
21.745,85
10.008,96
10.008,96
9205.00.00.00 NEFESLİ MÜZİK ALETLERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
10.810,44
1.332,34
9.081,76
21.224,54
5.033,09
631,33
4.280,61
9.945,05
29.785,10
4.448,47
8.253,00
34.692,47
4.076,81
1.286,68
82.542,53
13.693,31
2.143,94
3.694,97
15.680,92
1.755,80
573,48
37.542,45
DANİMARKA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
105.543,41
69.991,15
29.618,38
1.438,96
129.755,25
28.245,09
84.407,09
21.859,98
470.859,31
47.672,57
30.779,72
12.969,47
646,57
59.536,72
12.945,70
37.950,93
9.843,95
212.345,66
9301.00.00.00 BOŞ KOVAN
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
53.586,36
165.116,23
36.301,36
255.003,95
24.486,54
76.030,85
16.285,93
116.803,33
4.708,57
2.522,45
30.448,32
37.679,34
2.079,29
1.179,92
13.746,02
17.005,25
5.964,66
48.201,68
2.702,97
21.843,33
MAL KODU
9206.00.10.00 DÜMBELEK VE DAVULLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLELERİ
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9209.00.00.00 MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9302.00.00.00 TABANCALAR VE AKSAMLARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
9303.20.00.00 AV TÜFEKLERİ
ALMANYA
BELÇİKA
179
MİKTAR
34
34
6
6
MAL (GTİP) ADI
RUSYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
800,00
32.455,32
32.430,02
176.168,27
296.019,95
$TUTARI
376,22
14.870,84
14.937,65
79.075,02
133.806,04
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
ALMANYA
KANADA
RUSYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
3.232,06
1.000,00
866,00
23.716,92
3.830,63
4.939,53
46.304,22
83.889,36
1.485,17
449,53
407,05
10.968,90
1.842,35
2.222,46
20.532,99
37.908,48
9305.29.10.90 TÜFEK AKSAMLARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
4.253,51
113.353,04
2.542,33
120.148,88
1.932,44
50.888,78
1.174,87
53.996,10
9306.00.00.00 FİŞENKLER
ALMANYA
FRANSA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
11.545,75
104.000,00
9.750,00
184.505,21
146.230,56
799,18
456.830,70
5.259,78
45.130,96
4.448,39
82.092,45
66.037,18
362,16
203.330,94
9306.29.10.00 SAÇMA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
40.243,70
415.780,31
14.892,70
421.959,17
892.875,88
18.389,55
188.247,34
6.975,17
188.147,84
401.759,92
9306.90.10.00 HARP SİLAHLARI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.141.885,05
1.141.885,05
507.775,36
507.775,36
39.323,79
6.020,45
64.195,46
22.262,53
178,32
25.380,23
27.112,72
25.480,36
18.191,84
2.540,70
29.692,62
10.649,88
85,65
11.807,97
12.677,37
11.785,55
MAL KODU
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
ENDONEZYA
FRANSA
FİLİPİNLER
MALEZYA
SLOVENYA
180
MİKTAR
1
20
12
71
116
5
2
1
49
4
5
19
85
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
137.617,35
3.142.685,39
1.033.734,95
156.154,13
422,48
2.136,29
4.682.704,45
$TUTARI
62.098,88
1.446.837,66
471.916,11
73.390,83
184,72
970,29
2.152.830,15
42.876,46
318.650,27
8.394,29
369.921,02
20.458,27
144.809,51
4.002,99
169.270,78
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
ALMANYA
159.643,03
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
31.970,84
AVUSTURYA
9.702,48
BELÇİKA
20.613,43
BREZİLYA
206,33
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
35.509,32
ENDONEZYA
253.164,40
FRANSA
36.360,23
HOLLANDA
28.430,74
HONG KONG
3.112,06
HİNDİSTAN
48.144,78
MALEZYA
155.777,22
MISIR
109,47
SERBEST LİMAN
2.294,60
TAYLAND
74.971,91
TAİWAN
43.135,00
TÜRKİYE
41.786.112,41
VİETNAM
128.353,29
YUNANİSTAN
5.808,19
ÇEK CUMHURİYETİ
24.807,71
ÇİN
3.891.823,13
İNGİLTERE
264.975,00
İSPANYA
80.080,21
İSRAİL
148.648,06
İSVEÇ
82,65
İTALYA
167.195,77
Mal ara toplam ( AD ) =
47.401.032,26
73.240,71
14.177,75
4.354,01
9.792,60
97,25
16.743,46
118.199,51
16.401,46
12.798,91
1.373,72
21.527,97
72.090,12
51,48
1.035,51
33.668,15
19.572,12
19.111.354,03
57.874,25
2.726,33
11.075,85
1.796.426,97
121.788,94
36.659,46
68.856,07
36,34
75.753,18
21.697.676,28
9402.00.00.00 TIPTA KULLANILAN MOBİLYALAR
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
113.600,62
428.005,41
7.025,47
548.631,50
53.400,64
198.282,16
3.165,77
254.848,58
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
ALMANYA
83.415,96
37.329,53
181
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
AVUSTURYA
ENDONEZYA
HOLLANDA
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
392.959,16
249,88
12.258,00
60,81
4.859.864,18
1.326,30
322.798,46
1.300,00
202.246,64
5.876.479,39
$TUTARI
180.435,02
111,13
5.463,54
26,74
2.211.544,86
592,15
148.738,55
600,29
91.817,82
2.676.659,68
9404.10.00.00 SOMYALAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
620.223,81
43.646,74
100,00
663.970,55
283.775,05
20.244,41
43,05
304.062,52
9404.21.00.00 YATAKLAR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
1.684.450,63
24.825,99
1.709.276,62
766.903,12
11.263,04
778.166,17
9404.30.00.00 UYKU TULUMLARI
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
1.379,05
7.335,45
8.714,50
636,94
3.484,11
4.121,05
9404.90.10.00 YORGANLAR
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
599.010,86
27.679,74
3.396,36
630.086,96
272.512,98
12.401,20
1.462,43
286.376,62
9404.90.90.00 YASTIKLAR
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
11.897,56
1.145,70
951,32
644.914,48
55.770,40
2.937,56
7.617,43
725.234,45
5.581,87
540,72
433,38
297.888,59
25.435,92
1.360,16
3.589,12
334.829,78
43.168,65
2.499,11
902,14
36.603,67
18.866,91
5.438,74
19.184,64
1.139,16
430,19
17.179,98
8.567,50
2.441,96
MAL KODU
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
182
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
FİLİPİNLER
GÜNEY KIBRIS
HOLLANDA
HONG KONG
JAPONYA
MACARİSTAN
NORVEÇ
POLONYA
ROMANYA
TÜRKİYE
VİETNAM
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İRAN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
327,48
16.165,65
10.119,41
34.780,00
24.309,03
2.731,84
53.381,77
5.518,84
346,26
6.361.992,09
8.455,06
34.078,29
2.295.637,73
307.443,91
4.556,71
5.848,27
427.113,87
9.700.285,43
$TUTARI
151,38
7.011,35
4.524,46
16.304,01
11.321,26
1.178,32
24.393,05
2.573,75
166,88
2.904.038,11
3.797,67
15.036,24
1.050.454,64
139.856,02
2.151,54
2.591,56
196.300,94
4.430.794,74
9406.00.00.00 PREFABRİK YAPILAR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.965.936,61
26.356,09
1.992.292,70
905.165,67
11.832,67
916.998,34
3.783,20
126.679,73
560,13
2.504,68
5.301,78
920,59
2.345.878,99
1.217.757,58
12.284,81
51.761,28
11.049,50
3.778.482,27
1.760,92
57.218,44
269,95
1.171,19
2.483,03
432,16
1.072.655,55
557.147,82
5.665,61
24.519,79
5.158,79
1.728.483,29
19.201,45
127.279,71
15.447,73
40.614,71
202.543,60
8.836,77
57.011,87
7.174,64
18.257,90
91.281,20
10.662,00
37.421,85
122.471,50
3.074,35
94.475,82
4.499,49
16.714,39
56.041,03
1.400,55
42.998,52
MAL KODU
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9502.10.00.00 BEBEKLER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
HONG KONG
183
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
YUNANİSTAN
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
1.749.585,07
418,97
939.331,20
44.567,91
38.506,35
4.077,60
3.044.592,62
$TUTARI
792.949,13
190,76
428.577,75
20.595,91
17.304,66
1.847,75
1.383.119,99
9504.20.00.00 BİLARDO MAKİNELERİ
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
35.608,93
3.208,00
4.853,45
43.670,38
16.488,66
1.501,31
2.328,88
20.318,86
355.345,63
831.922,92
5.753.513,33
2.318.058,46
46.472,88
275.879,33
215.497,89
201.024,34
35.779,20
34.790,52
979.392,03
455.880,75
1.258.414,71
116.875,06
12.288,96
2.595.450,17
164.864,15
214.144,68
15.865.595,01
157.915,93
385.920,27
2.648.311,26
1.054.934,44
20.783,93
123.645,55
98.838,64
95.862,82
16.069,70
16.104,48
451.904,96
210.201,70
576.136,21
53.216,94
5.615,49
1.196.658,07
79.286,90
96.422,47
7.287.829,85
989.338,22
104.398,03
964.236,49
43.234,00
88.452,79
65.892,76
58.391,80
560,09
118.834,80
4.046,40
22.407,27
4.868,05
18.070,13
135.885,91
145.609,53
466.033,02
48.204,77
445.892,18
20.189,59
40.222,26
29.419,03
25.766,43
250,52
55.324,41
1.902,66
10.390,24
2.222,10
8.317,12
62.513,25
65.346,15
MAL KODU
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BULGARİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
HOLLANDA
KANADA
LİTVANYA
SERBEST LİMAN
SLOVAKYA
SLOVENYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
FRANSA
GÜNEY KORE
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
LİTVANYA
MACARİSTAN
RUSYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
TAİWAN
184
MİKTAR
16
31
1.644
96
3
17
10
10
8
2
45
79
89
5
20
136
7
7
2.225
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
61.075,67
9.514,94
585.423,38
26.269,04
118.094,01
10.807,39
3.575.410,70
$TUTARI
28.281,80
4.338,50
269.832,05
12.042,93
54.343,31
5.165,85
1.655.998,29
19.561,72
135.857,53
6.375,54
31.185,69
33.466,30
2.407,84
298.652,08
303.984,42
831.491,12
8.733,69
62.837,21
2.745,00
13.722,01
15.385,27
1.086,17
135.651,85
140.271,28
380.432,51
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
6.253,43
485,98
276.303,57
291.537,51
15.784,76
312,26
590.677,51
2.894,25
223,83
123.764,99
130.144,19
7.160,39
149,37
264.337,04
9506.10.00.00 SU KAYAKLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
232.796,34
232.796,34
106.534,51
106.534,51
9506.32.00.00 TOPLAR
AVUSTURYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
MAKEDONYA
PAKİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
4.570,00
1.276,86
993,47
25.519,14
46.802,94
315.372,70
79.003,47
473.538,58
2.084,98
597,55
465,75
11.440,98
20.463,88
143.852,18
36.043,28
214.948,63
31.344,15
38.926,78
4.851,92
2.414,92
644.424,43
1.266.390,07
23.831,58
16.635,71
14.725,64
17.593,48
2.174,28
1.040,06
296.059,58
576.969,60
10.693,54
7.154,83
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
GÜNEY KORE
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9505.10.00.00 NOEL EĞLENCE EŞYASI
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BELÇİKA
HOLLANDA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
185
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( AD ) =
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HONG KONG
POLONYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ESTONYA
HONG KONG
NORVEÇ
SİNGAPUR
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9508.00.00.00 PANAYIR EĞLENCE EŞYASI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
9603.00.00.00 FIRÇALAR
ALMANYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
HOLLANDA
HİNDİSTAN
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İSRAİL
186
TL TUTARI
2.028.819,56
$TUTARI
926.411,03
42.564,04
90.271,92
2.567,67
28.134,08
62.321,03
684,71
271,25
1.668.934,77
340.199,84
8.627,13
18.583,18
3.117,75
22.441,80
2.288.719,17
20.105,83
42.197,91
1.172,72
13.247,04
29.249,90
316,02
127,31
765.295,28
155.493,90
3.992,90
8.139,80
1.457,36
10.589,25
1.051.385,29
20.113,00
8.814,94
56.060,66
17.254,89
15.293,54
34.067,52
156.216,95
492.730,23
436.573,63
46.140,05
271.178,43
1.554.443,84
9.047,36
4.111,14
25.449,05
8.233,86
7.358,32
15.852,76
71.889,39
224.795,21
201.832,26
20.609,25
126.641,31
715.819,97
41.866,16
39.357,59
4.512,59
85.736,34
18.994,81
18.172,44
2.116,40
39.283,66
39.821,42
5.358,98
5.074,86
340,05
8.799,93
25,70
298,50
782.756,29
108.235,05
44.413,92
4.721,99
832,93
18.054,99
2.558,42
2.407,08
154,00
3.960,76
11,78
134,39
355.833,63
49.382,62
20.319,36
2.105,82
375,04
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
4.758,20
1.005.437,82
$TUTARI
2.213,71
457.511,65
9603.10.00.00 SÜPÜRGELER
ALMANYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
393,57
105.156,39
10.095,03
259,43
15.953,32
131.857,74
171,70
47.705,21
4.642,31
113,67
7.099,46
59.732,37
BREZİLYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
201,10
3.777,82
32.430,52
618.157,81
3.634,94
12.326,17
331,67
670.860,03
95,94
1.769,30
15.491,79
282.967,09
1.675,82
5.613,84
152,12
307.765,93
9603.29.10.00 TRAŞ FIRÇALARI
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.880,05
581,06
2.461,11
859,09
268,67
1.127,77
9603.29.30.00 SAÇ FIRÇALARI
TÜRKİYE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
37.024,74
784,02
37.808,76
17.053,98
371,87
17.425,86
9603.40.10.00 BOYA FIRÇALARI
GÜNEY KIBRIS
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
6.251,73
322.774,35
4.078,82
333.104,90
2.775,70
149.738,56
1.901,28
154.415,56
9603.90.99.10 MOPLAR
MALEZYA
POLONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
5.213,22
5.399,70
158.399,97
29.844,75
759,52
24.065,47
51.356,52
275.039,15
2.413,97
2.408,64
71.868,68
13.945,63
332,78
10.627,27
23.911,33
125.508,33
7.104,88
2.310,40
6.294,07
3.293,44
1.031,52
2.893,63
MAL KODU
9603.21.00.00 DİŞ FIRÇALARI
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9606.21.00.00 DÜĞMELER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
187
MİKTAR
MAL (GTİP) ADI
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
2.398,41
18.107,76
$TUTARI
1.061,33
8.279,94
9607.00.00.00 FERMUARLAR
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
1.362,74
22.157,08
377,52
51.852,32
75.749,66
638,25
10.121,61
168,55
23.621,34
34.549,77
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
FRANSA
GÜNEY KORE
HOLLANDA
HONG KONG
HİNDİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
51.897,57
168,90
211,51
418,15
5.770,00
19.721,92
308,10
320,87
166,19
606.841,07
66.883,01
20.493,91
726,55
773.927,75
24.036,06
75,73
99,10
195,68
2.665,86
9.044,26
143,90
138,40
75,20
277.897,56
30.744,71
9.235,21
323,93
354.675,65
9608.20.00.00 KEÇE UÇLU KALEMLER
ALMANYA
FRANSA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
214.829,48
9.012,17
152.560,13
29.544,76
3.503,68
4.936,00
414.386,22
97.893,47
4.163,81
69.411,00
13.421,17
1.628,31
2.317,15
188.834,93
11.169,06
216,58
550,35
35.222,26
17.936,24
42,03
65.136,52
4.977,29
101,98
236,57
16.018,81
8.348,98
20,07
29.703,73
169.110,34
31.958,58
83.853,06
57.254,64
178.910,26
19.096,17
77.854,96
14.765,56
37.389,33
26.435,79
81.853,98
8.764,09
MAL KODU
9608.20.00.90 MÜREKKEPLİ KALEMLER
ALMANYA
HİNDİSTAN
JAPONYA
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
ALMANYA
FRANSA
JAPONYA
TAİWAN
TÜRKİYE
ÇİN
188
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
İNGİLTERE
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
14.679,27
15.407,63
570.269,95
$TUTARI
6.664,84
7.063,42
260.792,01
9610.00.00.00 YAZI VE RESİM TAHTALARI
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
22.966,98
3.511,99
1.515,21
27.994,18
10.568,56
1.607,15
710,63
12.886,34
9612.10.00.00 YAZI MAKİNE ŞERİTLERİ
HOLLANDA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
5.827,57
2.164,45
34.714,93
9.093,37
3.646,89
55.447,21
2.746,13
973,17
16.077,00
4.056,95
1.679,12
25.532,39
9613.00.00.00 DAMGALAR, KAŞELER
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İSRAİL
Mal ara toplam ( AD ) =
43.748,67
920,32
446,70
2.466,29
47.581,98
19.781,76
433,80
209,50
1.155,11
21.580,18
FRANSA
HOLLANDA
HONG KONG
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
20.749,28
4.882,19
4.618,45
28.221,16
719.296,60
125.725,67
2.921,17
906.414,52
9.256,58
2.174,55
2.069,37
13.303,70
328.270,54
57.473,68
1.407,86
413.956,30
9614.20.10.00 NARGİLE
AVUSTURYA
MISIR
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
2.045,38
10.895,74
35.440,94
1.261,91
49.643,97
927,02
5.198,84
16.546,60
575,89
23.248,36
406,42
208,94
571,98
138.363,98
51.719,11
3.104,87
3.135,63
197.510,93
180,75
99,24
251,44
63.213,54
24.413,76
1.407,75
1.384,48
90.950,99
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTURYA
BELÇİKA
TÜRKİYE
ÇİN
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
189
MİKTAR
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
$TUTARI
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
240,69
428,70
24.702,58
3.386,44
1.072,00
3.554,44
33.384,85
113,42
191,46
11.273,57
1.500,53
502,08
1.713,06
15.294,15
9617.00.19.00 TERMOS
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
TÜRKİYE
ÇİN
Mal ara toplam ( AD ) =
29.323,24
1.898,18
21.730,92
97.112,75
150.065,09
12.842,61
833,63
10.213,57
44.485,90
68.375,72
9618.00.00.00 MANKENLER (VİTRİN)
TÜRKİYE
ÇİN
İTALYA
Mal ara toplam ( AD ) =
48.247,81
3.203,04
145,41
51.596,26
21.931,69
1.453,37
64,60
23.449,66
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
AVUSTURYA
HONG KONG
TAYLAND
TÜRKİYE
ÇİN
İSPANYA
Mal ara toplam ( AD ) =
238,24
5.363,52
229,43
124.898,75
14.872,01
4.667,04
150.268,99
113,60
2.430,56
103,01
57.893,38
6.839,91
2.087,50
69.467,98
3.906.864.196,88
1.784.268.242,03
Mal genel toplam =
190
MİKTAR
ÜLKELERE GÖRE İTHALAT
A
ÜLKE ADI
AVUSTURYA
0401.10.10.00
0406.10.00.00
1602.10.00.00
1704.90.65.00
1806.20.30.00
2009.00.00.00
2101.11.11.10
2202.10.00.00
2202.90.10.00
2204.10.00.00
2208.70.00.00
2309.10.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3212.90.00.00
3303.00.10.00
3304.99.90.19
3822.00.00.00
3924.10.00.00
3926.00.00.00
4006.90.00.20
4202.11.00.00
4203.29.00.00
4407.10.00.00
4408.10.00.00
4411.10.00.00
4415.00.00.00
4418.00.00.00
4418.30.00.00
4801.00.00.00
4805.10.00.00
4810.29.10.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4823.60.00.00
4911.10.00.00
5802.00.00.00
6112.00.00.00
6205.00.00.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
7009.10.00.90
7113.00.00.00
7323.93.10.00
7325.10.00.00
8201.90.00.00
MAL ADI
TL TUTARI
SÜT (SIVI )
PEYNİR VE LOR
KONSERVE ET (BEEF)
ŞEKERLEME
NESKAHVE
MEYVE SULARI
KAHVE KONSANTRELERİ
MEŞRUBAT
ENERJİ İÇEÇEĞİ
ŞARAP
LİKÖR
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
BOYA HAMMADDESİ
PARFÜMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
LABORATUVAR KİTİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
CONTALAR,RONDELALAR
ÇANTALAR
ELDİVENLER
KERESTE
KAPLAMALIK YAPRAKLAR
MDF (AHŞAP MALZEME)
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
PARKE
GAZETE KAĞIDI
KAĞIT VE KARTONLAR
SÜLFİT SELULOZ KAĞIDI
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
FOTOKOPİ KAĞIDI
BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
KONFEKSİYON
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
CAM AYNALAR
MÜCEVHERCİ EŞYASI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
DİĞER EL ALETLERİ
191
40.699,98
905.604,38
128.194,06
84.594,33
151.418,19
36.587,14
237.109,30
238.494,69
1.017.524,29
300,43
206,07
157.573,84
2.643,21
24.041,02
5.712,33
14.533,92
140,92
8.468,33
7.972,06
41.618,54
1.437,59
4.144,54
4.312,86
2.072.996,73
40.504,50
99.028,45
62.353,41
167.474,63
37.730,31
411.225,02
138.170,19
37.208,68
1.484,41
402,65
175.525,31
802,72
884,11
981,23
8.480,54
33.294,06
134.491,21
4.276,49
4.957,52
586,56
599.597,02
5.788,15
110,24
349,69
$ TUTARI
19.102,59
409.468,41
60.298,24
37.202,14
68.033,10
17.173,84
107.691,09
110.623,31
468.057,87
142,50
93,11
71.906,00
1.252,05
10.931,68
2.519,11
6.478,52
66,76
3.821,74
3.580,86
19.103,29
686,72
1.903,79
1.984,55
941.340,71
19.488,31
47.160,90
27.355,67
76.013,89
17.266,15
186.928,69
62.488,33
17.501,73
673,45
192,01
78.533,78
370,67
388,54
466,05
4.016,70
15.180,84
61.870,95
2.031,20
2.354,67
279,71
275.648,54
2.599,90
52,57
147,57
ÜLKE ADI
MAL ADI
8302.10.00.00 MENTEŞELER
8306.21.00.00 HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
8413.11.00.00 POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
8418.50.00.00 SANAYİ BUZLUKLARI
8419.19.00.00 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
8427.10.00.00 FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
8431.00.00.00 ASANSÖR AKSAMLARI
8434.90.00.00 AKSAM VE PARÇALARI
8443.11.00.00 MATBAA MAKİNELERİ
8473.00.00.00 MAKİNE AKSAMLARI
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8501.10.00.00 ADAPTÖRLER
8503.00.00.00 AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
8516.71.00.00 KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8539.21.00.00 AMPÜLLER
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
9015.00.00.00 ÖLÇÜM ALETLERİ
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
9113.00.00.00 SAAT KAYIŞLARI VE AKSAMLARI
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9506.32.00.00 TOPLAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9614.20.10.00 NARGİLE
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
123.485,13
933,14
519,90
1.332,39
17.767,14
22.456,00
13.432,40
14.861,47
44.070,22
12.223,52
247.056,21
136,67
245.585,59
3.389,64
23.517,56
1.116,46
4.801,97
64.700,00
1.522.325,27
9.400,00
646,84
99.977,00
10.429,88
132,11
64.195,46
9.702,48
392.959,16
902,14
5.753.513,33
964.236,49
4.570,00
168,90
2.045,38
208,94
238,24
16.829.072,88
$ TUTARI
56.298,60
444,99
248,35
585,13
7.656,27
9.987,55
5.997,14
6.623,94
19.499,23
5.676,10
110.869,49
64,01
108.746,15
1.521,11
10.531,79
533,32
2.217,39
28.601,74
693.476,41
4.469,59
290,06
48.184,01
4.973,71
63,07
29.692,62
4.354,01
180.435,02
430,20
2.648.311,25
445.892,24
2.084,98
75,74
927,02
99,24
113,61
7.702.447,88
1.901,66
3.097,86
3.299,00
4.751,14
131.411,63
112,97
30.210,95
7.383,82
699,12
663,99
7.063,43
6.843,68
197.439,25
819,26
1.334,59
1.421,25
2.134,77
62.702,37
48,67
13.268,14
3.448,77
333,58
306,58
3.299,13
3.145,51
92.262,62
AUS AVUSTRALYA
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
0902.30.00.00 ÇAY
1806.10.00.00 KAKAO TOZU
1806.20.30.00 NESKAHVE
2101.11.11.10 KAHVE KONSANTRELERİ
2106.90.98.19 TATLANDIRICI MADDELER
2202.90.10.00 ENERJİ İÇEÇEĞİ
2811.21.00.00 KARBONDİOKSİT
3004.00.00.00 İLAÇLAR
4901.10.00.10 KİTAPLAR
7323.93.10.00 ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
Ülke ara toplam =
192
ÜLKE ADI
B
BELÇİKA
0210.12.19.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
0402.10.11.00
0406.10.00.00
0602.90.00.59
0602.90.30.00
0701.10.12.00
0710.10.00.00
1601.00.99.00
1602.31.00.00
1602.32.11.00
1604.13.11.00
1701.99.10.00
1704.90.65.00
1806.10.00.00
1806.90.19.00
1806.90.50.00
1901.00.00.00
1901.90.91.00
1905.30.19.00
2004.00.00.00
2005.20.20.00
2009.00.00.00
2101.11.11.10
2103.10.00.00
2105.00.00.00
2202.90.10.10
2203.00.00.00
2204.10.00.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2309.10.00.00
2309.90.90.97
2402.10.00.00
2402.20.19.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2715.00.00.00
2833.00.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3105.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
MAL ADI
TL TUTARI
DOMUZ ETİ
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
KREMA
PEYNİR VE LOR
BİTKİLER (CANLI EV BİTKİSİ)
SEBZE FİDELERİ
PATATES (DONDURULMUŞ)
SEBZE (DONDURULMUŞ)
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
BEYAZ ET PANELERİ
KIRMIZI ET PANELERİ
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
ŞEKER
ŞEKERLEME
KAKAO TOZU
ÇİKOLATA
KAKAOLU ŞEKERCİ MAMÜLLERİ
HAMUR ÜRÜNLERİ
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
BİSKÜVİLER
DİĞER KONSERVELER
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
MEYVE SULARI
KAHVE KONSANTRELERİ
SOSLAR
DONDURMALAR
SOYA SÜTÜ
BİRA
ŞARAP
VİSKİ
ROM
VOTKA
LİKÖR
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
PUROLAR
PARLİAMENT
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
SODYUM SÜLFATLAR
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
193
61.413,05
478.612,00
57.622,88
32.539,53
1.039,05
38.909,93
8.294,71
1.307.753,09
503.571,34
7.841,88
498,39
830,27
2.155,41
320.288,47
9.533,77
15.260,69
238.885,51
26.806,47
56.824,31
6.967,78
35.741,00
4.407,24
818.254,00
28.067,71
18.290,43
32.655,39
1.222,22
52.447,90
930,89
69.594,04
113.657,73
159,52
29.282,00
113.168,17
144.838,61
732.379,09
981,44
4.095,80
216.614,84
69.760,64
1.423,37
24.175,77
50.154,75
245.832,26
63.009,66
158.281,88
281.414,43
262.738,41
232.633,74
$ TUTARI
24.005,41
225.716,75
25.561,70
15.343,05
463,80
18.291,62
3.626,74
598.151,44
229.422,88
0,00
222,47
370,61
962,11
143.056,17
4.374,09
7.138,80
107.199,17
11.860,75
26.632,63
3.072,76
15.998,59
1.967,25
373.405,52
13.123,37
8.065,99
15.125,76
545,66
23.245,39
413,56
32.704,36
51.564,16
71,22
13.153,74
52.186,22
65.909,44
338.070,49
442,41
1.763,61
98.153,45
31.946,18
643,65
10.833,87
23.617,80
112.722,60
28.278,26
75.229,15
128.329,80
117.966,00
105.625,35
ÜLKE ADI
3212.90.00.00
3305.10.00.00
3307.20.00.00
3402.11.00.00
3402.11.10.00
3405.20.00.00
3405.90.10.00
3707.00.00.00
3707.90.90.00
3805.10.10.00
3808.40.00.00
3814.00.00.00
3819.00.00.00
3820.00.00.00
3823.10.00.00
3918.10.00.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3924.10.00.00
3926.00.00.00
4009.20.00.00
4010.11.00.00
4202.11.00.00
4203.29.00.00
4415.00.00.00
4418.30.00.00
4802.20.00.00
4805.10.00.00
4813.10.00.00
4818.20.10.00
4820.10.00.00
4911.10.00.00
5313.00.00.00
5607.10.00.00
5608.19.00.00
5702.00.00.00
6109.00.00.00
6205.00.00.00
6302.40.00.00
6304.00.00.00
6307.00.00.00
6805.20.00.00
7010.91.10.10
7315.00.00.00
7323.93.10.00
7325.10.00.00
7604.10.90.00
8205.10.00.00
8211.10.00.00
8215.00.00.00
8215.10.00.00
8309.00.00.00
MAL ADI
BOYA HAMMADDESİ
ŞAMPUANLAR
DEODORANTLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DETERJAN HAMMADDESİ
MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
METAL CİLALAR
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
FOTOĞRAF İLACI
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
DEZENFEKTE EDİCİLER
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
HİDROLİK FREN SIVILARI
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
KİMYASAL ÜRÜNLER
PLASTİK YER KAPLAMALARI
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
HORTUMLAR
V.KOLANLARI
ÇANTALAR
ELDİVENLER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
PARKE
KAĞIT HAMMADDESİ
KAĞIT VE KARTONLAR
SİGARA KAĞIDI
ISLAK MENDİLLER
DEFTERLER
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
KUMAŞLAR MUHTELİF
SİCİM,İP VE HALATLAR
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
HALILAR (DOKUNMUŞ)
TİŞÖRTLER
KONFEKSİYON
MASA ÖRTÜLERİ
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
DİĞER HAZIR EŞYA
CAM KAĞITLARI
CAM KAVANOZLAR
ZİNCİR
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ALEMİNYUM PROFİLLER
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MUTFAK EŞYASI
TIPALAR
194
TL TUTARI
124.467,08
2.738,96
159,99
930,34
39.822,42
38.895,64
16.941,60
94.025,16
2.142,93
244.540,00
47.848,78
74.631,42
2.552,82
9.801,61
88.427,14
4.242,50
24.640,00
339,39
570,54
8.674,72
46.258,96
30.071,39
218,93
763,65
172,98
104.546,61
84.411,53
89.641,68
25.773,82
223,99
1.133,00
315,81
5.085,74
684,03
291,66
18.344,94
1.205,53
75.898,80
1.235,42
3.763,00
2.246,12
15.726,74
2.142,68
426,65
36.379,62
136.897,36
3.104,02
179,57
1.679,75
1.172,85
4.124,00
210,09
$ TUTARI
57.289,46
1.204,04
70,33
437,60
18.752,32
17.403,35
8.083,21
42.796,70
975,74
107.520,54
21.919,30
33.823,33
1.200,76
4.314,85
41.067,76
1.827,17
11.142,26
146,10
268,91
3.922,09
21.610,96
13.646,65
96,24
345,32
82,38
47.964,85
38.852,77
40.674,11
11.682,13
98,47
530,85
150,47
2.262,19
309,32
137,47
8.479,37
567,04
35.450,16
582,28
1.813,58
1.015,70
7.111,67
1.023,74
187,55
17.332,52
63.035,26
1.407,46
77,30
797,40
552,79
1.987,57
93,95
ÜLKE ADI
MAL ADI
8407.00.00.00 MOTORLAR
8418.22.00.00 DEEP FRİZER
8418.99.90.00 BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
8421.12.00.00 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
8421.21.00.00 DAMITMA CİHAZLARI
8421.23.00.00 FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
8421.31.00.00 FİLTRE (HAVA)
8427.10.00.00 FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
8434.10.00.00 SÜT SAĞMA MAKİNELERİ
8434.90.00.00 AKSAM VE PARÇALARI
8436.21.00.11 CİVCİV ÇIKARMA MAKİNELERİ
8436.29.00.00 KÜMES MALZEMELERİ(DEMONTE)
8436.91.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
8451.10.00.00 KURU TEMİZLEME MAKİNELERİ
8473.00.00.00 MAKİNE AKSAMLARI
8501.00.00.00 ELEKTRİK MOTORLARI
8501.10.00.00 ADAPTÖRLER
8506.00.00.00 ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
8507.10.00.00 ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
8509.40.00.12 GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
8511.10.00.00 ATEŞLEME BUJİLERİ
8513.10.00.00 LAMBALAR
8516.10.00.00 SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
8516.40.10.00 BUHARLI ÜTÜLER
8518.21.00.00 HOPARLÖRLER
8518.40.00.00 ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
8521.10.10.00 DVD PLAYER
8523.11.00.00 MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
8526.10.10.00 TELSİZ
8527.19.00.00 ARABA RADYOSU
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8711.10.10.00 ATV MOTOR
8716.10.00.00 RÖMORKLAR
9006.91.10.00 FOTOĞRAF MAKİNA AKSAMLARI
9007.20.10.00 SİNEMA SİSTEMİ
9015.00.00.00 ÖLÇÜM ALETLERİ
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9026.00.00.00 ÖLÇÜM CİHAZLARI
9032.10.00.00 TERMOSTATLAR
9303.20.00.00 AV TÜFEKLERİ
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
Ülke ara toplam =
BB BANGLADEŞ
195
TL TUTARI
2.283,92
1.282,59
19.304,18
6.463,16
46.239,42
25.891,51
22.650,40
156.484,50
53.537,89
21.364,83
31.270,90
86.099,82
37.274,09
20.981,73
25.514,31
14.351,89
1.084,86
58.890,15
4.854,35
2.386,88
16.535,23
15.417,07
4.216,83
14.719,11
35.645,38
37.088,06
5.594,47
11.249,58
34.663,75
60.049,76
4.773,97
76.519,75
375.155,35
241.827,13
119.038,27
17.655,42
5.818,52
633,78
32.129,47
4.512,45
764,41
48.201,68
20.613,43
43.234,00
4.851,92
5.358,98
211,51
571,98
10.377.848,06
$ TUTARI
1.092,58
593,16
8.807,46
2.920,28
22.081,86
12.002,16
10.210,24
69.775,05
23.667,34
9.466,79
14.348,07
40.221,70
17.539,72
9.480,27
11.437,29
6.417,98
488,19
26.598,89
2.148,80
1.064,38
7.512,05
7.200,54
1.880,41
6.563,71
16.553,77
17.285,50
2.539,10
5.022,58
14.895,05
28.006,90
2.288,26
33.587,81
171.307,02
109.853,54
53.237,15
8.039,08
2.719,82
299,05
15.080,45
2.089,48
341,83
21.843,33
9.792,61
20.189,60
2.174,29
2.558,43
99,10
251,44
4.734.275,25
ÜLKE ADI
MAL ADI
4202.11.00.00 ÇANTALAR
6117.10.00.00 ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6403.00.00.00 AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
6505.00.00.00 ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
7117.00.00.00 TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
9004.10.00.00 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
Ülke ara toplam =
BG BULGARİSTAN
0101.20.10.20
0210.12.19.00
0802.31.00.00
0908.20.10.00
1001.90.91.12
1008.30.00.00
1206.00.10.00
1207.00.00.00
1213.10.00.00
1601.00.99.00
1806.10.00.00
1806.90.50.00
1806.90.60.00
1901.00.00.00
1901.90.91.00
1905.30.19.00
1905.90.60.13
2106.10.20.00
2106.90.92.00
2204.10.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.00.00
2208.90.90.90
2306.30.00.00
2306.90.91.00
2807.00.00.00
3923.10.00.00
3924.10.00.00
3926.00.00.00
4813.10.00.00
6802.21.00.00
7013.10.00.00
7020.00.80.00
7325.10.00.00
8309.00.00.00
8415.10.00.00
8418.21.10.00
8418.50.00.00
8450.11.11.00
ATLAR
DOMUZ ETİ
CEVİZ(KABUKLU)
HİNDİSTAN CEVİZİ TOZU
BUĞDAY
KUŞ YEMLERİ
AYÇİÇEK TOHUMU
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
BALYA(YONCA KURU OT)
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
KAKAO TOZU
KAKAOLU ŞEKERCİ MAMÜLLERİ
KAKAOLU ÜRÜNLER (ÇOKELLA)
HAMUR ÜRÜNLERİ
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
BİSKÜVİLER
PASTALAR-KEKLER
GIDA KATKI MALZEMELERİ
JELLYLER
ŞARAP
CİN
VOTKA
LİKÖR
RAKI
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
KEPEK
SÜLFİRİK ASİT
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
SİGARA KAĞIDI
MERMER (İŞLENMİŞ)
CAM MUTFAK EŞYASI
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
TIPALAR
KLİMA CİHAZLARI
EV BUZLUKLARI
SANAYİ BUZLUKLARI
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
196
TL TUTARI
3.594,50
1.001,08
139.042,16
574,38
64,91
520,34
1.730,63
146.528,00
$ TUTARI
1.598,11
441,49
61.767,67
253,31
28,63
229,65
763,23
65.082,09
4.500,00
17.924,96
60.662,04
28.667,74
210.202,52
42.376,44
30.386,14
23.209,42
12.272.028,58
131.735,44
15.251,00
36.911,48
17.687,18
517.394,67
78.170,09
308,76
224.950,73
292.091,27
9.092,95
20.567,66
604,34
3.384,30
1.319,47
2.447,57
200,76
95.013,60
1.285.825,39
8.767,04
26.023,12
1.661,00
13.595,42
300,00
238,18
73.788,82
199,94
13.618,03
16.616,51
148.906,92
40.445,83
12.283,66
23.114,63
2.009,92
8.317,04
26.980,09
12.861,83
95.508,00
19.227,93
13.986,07
10.379,88
5.659.683,86
61.223,41
6.804,35
16.172,93
7.749,72
235.205,67
34.250,58
137,85
100.855,71
132.584,57
3.984,12
9.171,35
269,48
1.509,10
588,37
1.091,40
84,66
44.250,00
590.277,11
4.172,60
11.468,00
800,52
5.857,51
138,89
106,34
33.715,08
93,53
6.124,32
7.355,37
69.902,79
18.564,07
5.866,12
10.679,04
ÜLKE ADI
MAL ADI
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8507.10.00.00 ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
8509.10.00.00 ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
8516.50.00.00 MİKRODALGA FIRIN
8516.79.20.00 KIZARTMA TENCERELERİ
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
8521.10.10.00 DVD PLAYER
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
9007.11.00.00 KAMERALAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
BH BOSNA HERSEK
2403.10.10.00 PİPO TÜTÜNÜ
2403.10.10.10 SARMA TÜTÜN
Ülke ara toplam =
BR BREZİLYA
0807.00.00.00 KAVUN
0807.10.00.00 KARPUZ
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
0901.11.00.00 KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
1701.99.10.00 ŞEKER
2207.10.00.00 ETİL ALKOL
2401.10.00.00 TÜTÜN (İŞLENMİŞ)
3306.10.00.00 DİŞ MACUNLARI
3307.20.00.00 DEODORANTLAR
3401.20.00.00 SABUNLAR
3401.20.90.11 SIVI SABUNLAR
3402.11.00.00 YIKAMA MÜSTAHZARLARI
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
4911.10.00.00 BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
6403.00.00.00 AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
6405.20.91.00 TERLİKLER
8407.00.00.00 MOTORLAR
8419.89.10.00 SOĞUK HAVA DEPOSU VE AKS.
8517.19.90.00 CEP TELEFONLARI
8538.10.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
9001.10.00.00 OPTİK LENSLER
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9603.21.00.00 DİŞ FIRÇALARI
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
15.117,46
244.880,78
6.273,29
3.187,57
5.251,48
7.470,75
1.474,45
690.881,17
9.660,96
388,57
36.603,67
2.318.058,46
88.452,79
19.230.175,00
$ TUTARI
7.018,97
114.307,42
2.897,51
1.496,37
2.459,59
3.507,07
659,24
315.039,72
4.162,05
182,41
17.179,98
1.054.934,43
40.222,26
8.834.076,20
910,97
2.024,37
2.935,34
408,10
878,95
1.287,05
52.052,42
7.157,34
8.567,58
5.353.388,71
2.062.861,09
71.119,65
66.825,37
174.135,93
766,89
17.279,04
73.732,69
3.161,50
359,74
4,09
23.595,67
26.599,47
172,00
6.423,73
37.032,25
2.860,94
5.836,80
206,33
32.430,52
8.026.569,75
23.148,93
3.175,53
3.840,66
2.431.642,88
938.703,16
34.205,30
29.346,36
83.183,30
366,34
8.254,06
35.221,50
1.510,22
171,84
1,97
11.122,16
12.601,29
79,06
2.967,90
17.690,00
1.277,32
2.606,53
97,26
15.491,79
3.656.705,36
864,46
75.366,39
63.787,80
4.784,14
415,53
35.066,46
30.378,04
2.127,14
CDN KANADA
0304.10.10.10
0511.10.10.00
0701.10.12.00
0713.20.00.00
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
HAYVAN SPERMLERİ (DONMUŞ)
PATATES (DONDURULMUŞ)
NOHUT(KURU)
197
ÜLKE ADI
MAL ADI
0713.40.00.00 MERCİMEK(KURU)
0713.90.90.00 DİĞER BAKLAGİLLER
1008.30.00.00 KUŞ YEMLERİ
2102.20.11.10 BİRA MAYASI
2208.60.00.00 VOTKA
2309.10.00.00 KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
2505.10.00.00 KUMLAR
3004.00.00.00 İLAÇLAR
3919.10.00.00 YAPIŞKAN BANTLAR
4201.00.00.00 HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
4407.10.00.00 KERESTE
4818.10.10.00 TUVALET KAĞIDI HAMMADDESİ
6505.00.00.00 ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
8202.20.00.00 TESTERE AĞIZLARI
8407.00.00.00 MOTORLAR
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
8711.10.10.00 ATV MOTOR
8903.92.91.00 JET SKİ
8908.00.00.00 GEMİ AKSAMI
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
53.742,10
90.184,35
283.105,20
1.989,18
8.157,67
34.919,62
3.196,63
56.161,96
15.226,70
497,38
92.280,76
97.410,86
219,56
286,34
87.867,22
72.640,80
17.326,10
268.655,26
21.662,50
1.000,00
215.497,89
1.566.830,87
$ TUTARI
24.181,65
38.058,89
131.930,32
879,35
3.840,35
16.552,72
1.515,28
26.802,50
6.940,15
235,77
42.324,80
45.906,08
98,65
132,88
41.526,84
34.155,42
8.145,41
128.211,92
9.866,97
449,54
98.838,64
728.581,30
CE SİRİLANKA
0801.11.00.00 HİNDİSTAN CEVİZİ
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
0902.10.00.00 ÇAY(SANAYİDE KULLANILAN)
0902.30.00.00 ÇAY
0910.91.00.00 DİĞER BAHARATLAR
2402.10.00.00 PUROLAR
2703.00.00.00 ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
4910.00.00.00 TAKVİM
6911.10.00.00 PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
Ülke ara toplam =
31.466,75
2.304,23
1.601.839,53
1.418.876,84
32.847,98
3.759,67
18.570,47
493,13
268,30
384,07
3.110.810,97
14.488,12
1.047,85
731.859,85
649.851,70
14.772,43
1.742,30
8.870,96
232,43
115,52
181,03
1.423.162,19
CH İSVİÇRE
1005.10.19.00
1806.20.30.00
1806.90.19.00
1905.30.19.00
1905.30.99.00
2101.11.11.10
2106.10.00.00
2106.90.98.19
2202.10.00.00
2202.90.10.00
2208.30.00.00
2402.10.00.00
2402.20.10.00
2402.20.10.10
1.611.717,70
121.590,58
701.817,56
91.626,91
37.310,49
4.424,12
7.866,03
9.780,82
106.123,92
452.674,66
4.314,14
1.182,20
14,33
501,97
703.162,03
55.558,24
316.258,45
41.183,03
16.898,70
1.967,87
3.549,49
4.381,11
50.072,60
208.458,87
1.971,37
549,01
6,75
238,07
MISIR
NESKAHVE
ÇİKOLATA
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
KAHVE KONSANTRELERİ
KONSANTRE
TATLANDIRICI MADDELER
MEŞRUBAT
ENERJİ İÇEÇEĞİ
VİSKİ
PUROLAR
DİĞER SİGARALAR
DAVİDOF
198
ÜLKE ADI
2710.00.88.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3303.00.10.00
3304.10.00.00
3304.20.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3402.11.10.00
3808.40.00.00
3926.00.00.00
4202.11.00.00
4415.00.00.00
4801.00.00.00
4805.10.00.00
4814.00.00.00
4820.10.00.00
4820.10.30.00
4911.10.00.00
7020.00.00.00
7113.00.00.00
7117.00.00.00
7325.10.00.00
8201.90.00.00
8306.21.00.00
8415.90.00.00
8428.10.00.00
8428.20.00.00
8431.00.00.00
8434.10.00.00
8434.20.00.00
8434.90.00.00
8464.10.00.00
8473.00.00.00
8474.80.00.00
8501.00.00.00
8503.00.00.00
8506.00.00.00
8517.19.90.00
8523.11.00.00
8544.20.00.00
8703.22.00.00
9004.10.00.00
9005.10.00.00
9018.00.00.00
9021.40.00.00
9032.20.90.00
9032.90.00.00
9102.00.00.00
MAL ADI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
PARFÜMLER
RUJLAR (DUDAK MAKYAJI)
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
DETERJAN HAMMADDESİ
DEZENFEKTE EDİCİLER
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
ÇANTALAR
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
GAZETE KAĞIDI
KAĞIT VE KARTONLAR
DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
DEFTERLER
AJANDALAR
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
CAMDAN DİĞER EŞYA
MÜCEVHERCİ EŞYASI
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
DİĞER EL ALETLERİ
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
ASANSÖRLER
KONVEYÖRLER
ASANSÖR AKSAMLARI
SÜT SAĞMA MAKİNELERİ
SÜTCÜLÜK MAKİNE VE CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALARI
TESTERE MAKİNELERİ
MAKİNE AKSAMLARI
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
ELEKTRİK MOTORLARI
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
CEP TELEFONLARI
MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
KABLOLAR
SALON ARABALAR
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
DÜRBÜNLER
TIBBİ CİHAZLAR
İŞİTME CİHAZLARI
DİĞER ALET VE CİHAZLAR
AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
KOL VE CEP SAATLERİ
199
TL TUTARI
5.995,45
22.563,50
330.549,00
8.535,45
20.810,63
219,76
754,31
174,96
39.137,78
2.705,59
56.570,92
82.161,20
3.159,41
3.483,34
1.254,97
369.497,17
615,44
1.039.269,60
1.511,75
238,73
5.433,35
1.310,14
181.912,06
3.955,25
3.678,19
552,00
113,68
3.603,31
56.129,60
474.424,94
536,11
54.380,75
252.649,95
40.949,53
362,76
1.164,72
43.414,05
4.810,00
24.749,19
905,84
10.305,18
508,65
6.520,39
15.846,90
16.564,99
10.218,29
345.140,39
61.655,42
5.830,18
40.908,41
198.981,65
$ TUTARI
2.729,27
10.769,14
153.834,06
3.886,46
9.650,95
97,05
331,64
78,72
17.447,07
1.162,59
26.183,38
37.264,10
1.474,62
1.611,38
565,71
170.102,74
289,81
485.390,50
688,76
108,77
2.423,21
596,90
82.070,69
1.839,49
1.671,94
245,82
51,79
1.709,11
25.792,48
224.501,59
256,10
25.857,42
120.550,60
17.974,51
172,30
555,90
19.084,30
2.161,21
11.797,69
416,31
4.444,95
231,74
2.867,74
7.130,21
7.675,68
4.579,11
155.439,02
28.507,96
2.588,55
18.888,36
92.004,06
ÜLKE ADI
MAL ADI
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
7.007.670,26
$ TUTARI
3.192.009,05
ŞİLİ
0803.00.11.00 MUZ
0806.10.00.00 ÜZÜM (TAZE)
0808.10.00.00 ELMA
0808.20.00.00 ARMUT
0810.50.00.00 KİVİ
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
2204.10.00.00 ŞARAP
2402.10.00.00 PUROLAR
Ülke ara toplam =
48.223,27
28.704,50
65.845,14
28.357,14
34.199,26
369,52
304.977,60
2.560,16
513.236,59
23.202,11
13.493,18
31.430,35
13.212,05
15.822,12
166,53
136.477,53
1.142,78
234.946,65
CO KOLOMBİYA
0804.40.00.00 AVOKADO
0810.10.00.00 ÇİLEK
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
0901.11.00.00 KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
Ülke ara toplam =
3.887,95
242,24
70,41
13.447,37
17.647,97
1.671,30
109,17
32,43
6.054,92
7.867,82
CR KOSTARİKA
0803.00.11.00 MUZ
0804.30.00.00 ANANAS
0804.40.00.00 AVOKADO
0807.00.00.00 KAVUN
0807.10.00.00 KARPUZ
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
1704.90.99.20 LOKUM
1806.20.10.00 ÇİKOLATA TOZU
1806.90.19.00 ÇİKOLATA
2402.10.00.00 PUROLAR
6911.10.00.00 PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
Ülke ara toplam =
27.818,10
183.962,58
3.444,05
27.278,42
5.016,58
2.231,92
423,26
1.112,24
2.619,75
207,09
29.683,96
283.797,95
12.297,47
83.829,99
1.655,24
12.182,55
2.242,44
1.053,14
199,72
524,81
1.236,14
89,16
13.667,28
128.977,94
CU KÜBA
2208.40.00.00 ROM
2402.10.00.00 PUROLAR
3304.91.00.00 PUDRALAR
4402.00.00.00 ODUN KÖMÜRÜ
Ülke ara toplam =
30.517,37
147.921,01
450,95
204.006,90
382.896,23
13.685,43
67.494,78
210,63
89.880,14
171.270,98
11.940,21
11.940,21
5.332,73
5.332,73
8.986,83
43.562,03
20.905,82
1.806,01
304.270,13
3.992,55
19.444,73
9.855,19
846,26
137.637,76
CL
Cİ
D
FİLDİŞİ SAHİLLERİ
0801.11.00.00 HİNDİSTAN CEVİZİ
Ülke ara toplam =
ALMANYA
0210.12.19.00
0304.10.19.00
0401.10.10.00
0402.21.19.00
0404.10.38.00
DOMUZ ETİ
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
SÜT (SIVI )
TOZ SÜT (HAYVANCILIKTA KULLANILAN)
YOĞURT HAMMADESİ
200
ÜLKE ADI
0405.10.11.00
0406.10.00.00
0806.20.00.00
0813.50.00.00
0902.30.00.00
0910.91.00.00
1209.91.00.00
1512.11.91.00
1516.20.00.00
1517.10.00.00
1601.00.99.00
1602.31.00.00
1602.32.11.00
1701.99.10.00
1702.50.00.00
1704.90.65.00
1806.20.10.00
1806.20.30.00
1806.90.19.00
1901.00.00.00
1901.10.00.00
1901.90.91.00
1901.90.99.00
1902.20.10.00
1904.10.00.00
1904.10.90.90
1905.30.19.00
1905.30.99.00
2004.00.00.00
2004.90.50.00
2007.10.00.00
2008.19.00.00
2009.00.00.00
2101.11.11.10
2102.20.11.10
2103.10.00.00
2103.20.00.00
2103.90.00.00
2104.10.10.11
2104.10.10.12
2106.00.00.00
2106.10.00.00
2106.10.20.00
2106.90.98.19
2202.90.10.00
2203.00.00.00
2204.10.00.00
2204.10.11.00
2208.20.12.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.50.00.00
MAL ADI
TEREYAĞI
PEYNİR VE LOR
ÜZÜM (KURUTULMUŞ)
KURUTULMUŞ MEYVELER
ÇAY
DİĞER BAHARATLAR
SEBZE TOHUMLARI
AYÇİÇEK YAĞI
SANAYİDE KULLANILAN BİTKİSEL YAĞLAR
MARGARİN
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
BEYAZ ET PANELERİ
KIRMIZI ET PANELERİ
ŞEKER
FRUKTOZ
ŞEKERLEME
ÇİKOLATA TOZU
NESKAHVE
ÇİKOLATA
HAMUR ÜRÜNLERİ
ÇOCUK MAMASI
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
DONDURMA TOZU
MAKARNA
KORNFLAKES
KAHVALTILIK YİYECEKLER (HUBUBATTAN)
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
DİĞER KONSERVELER
SEBZE (KONSERVE)
REÇELLER
KURU YEMİŞLER, ÇEREZLİK
MEYVE SULARI
KAHVE KONSANTRELERİ
BİRA MAYASI
SOSLAR
KETÇAP(DOMATES SOSLARI)
TUZOT
ET SUYU TABLETLERİ
ÇORBALAR
VİTAMİN
KONSANTRE
GIDA KATKI MALZEMELERİ
TATLANDIRICI MADDELER
ENERJİ İÇEÇEĞİ
BİRA
ŞARAP
ŞAMPANYA
KONYAK
VİSKİ
ROM
CİN
201
TL TUTARI
21.121,93
446.061,78
883,23
2.923,17
4.945,86
144,98
47.602,82
1.029,82
335,01
55.064,32
1.814,86
23.759,27
3.352,46
18.731,56
1.198,33
58.146,96
30.333,36
511,68
847.253,98
1.600,19
608.139,66
116.518,09
147.647,48
18.718,18
236.890,00
49.768,51
95.505,73
8.940,78
2.132,25
2.549,75
14.748,81
2.774,34
24.118,67
522.960,62
2.117,85
30.088,99
404,12
1.155,27
1.320,26
1.177,73
76.427,90
154.383,33
235.582,75
20.932,13
2.947,79
678.803,70
90.703,29
7.463,20
1.049,16
18.552,68
15.260,00
835,12
$ TUTARI
9.445,46
205.460,25
418,91
1.309,68
2.274,71
66,46
22.305,81
470,99
155,93
24.624,06
806,28
11.151,49
1.560,37
8.604,87
545,64
26.135,10
13.618,28
240,27
385.766,84
744,79
278.351,84
53.886,18
69.091,11
8.570,39
108.668,01
23.366,66
44.307,79
4.291,33
953,51
1.146,38
6.847,28
1.291,29
10.808,78
237.876,90
994,25
13.789,09
185,94
521,44
595,29
526,67
33.485,67
71.499,33
110.496,36
9.306,48
1.318,21
312.891,26
41.167,59
3.423,12
481,44
8.535,72
7.122,76
402,51
ÜLKE ADI
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.90.90
2209.00.00.00
2309.10.00.00
2309.90.90.00
2309.90.90.97
2402.10.00.00
2402.20.10.00
2402.20.10.10
2402.20.15.00
2402.20.16.00
2403.10.10.00
2403.10.10.10
2501.00.91.11
2501.00.91.12
2703.00.00.00
2703.00.00.11
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2710.00.94.00
2715.10.00.00
2804.21.00.00
2806.10.00.00
2815.11.00.00
2918.14.00.00
3002.30.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3005.10.00.00
3204.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3212.90.00.00
3213.10.00.00
3214.10.00.00
3214.10.90.00
3215.11.00.00
3302.10.00.00
3304.10.00.00
3304.30.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.20.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3306.10.00.00
3307.20.00.00
3307.49.00.00
MAL ADI
VOTKA
LİKÖR
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
SİRKE
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
BALIK YEMLERİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
PUROLAR
DİĞER SİGARALAR
DAVİDOF
MALBORA
DUNHILL
PİPO TÜTÜNÜ
SARMA TÜTÜN
TUZ (SOFRA)
TUZ(RAFİNE EDİLMEMİŞ)
ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
TOPRAK (AZOTLU MİNERALLER)
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
GRESLER
ASFALT
KLİMA, BUZLUK GAZI (ARGON,FREON)
HİDROJEN KLORÜR
SODYUM HİDROKSİT(KOSTİK SODA)
SİTRİK ASİT
AŞILAR (VETERİNER)
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
YAPIŞKAN SARGILAR
BOYAYICI MADDELER (SENTETİK)
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
BOYA HAMMADDESİ
BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
REÇİNELİ MACUNLAR
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
MATBAA MÜREKKEBİ
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
RUJLAR (DUDAK MAKYAJI)
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
PERMA MÜSTAHZARLARI
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
DİŞ MACUNLARI
DEODORANTLAR
ODA KOKULARI
202
TL TUTARI
95.484,29
94.934,55
1.956,15
3.307,21
440.071,02
38.458,64
500.645,67
398.429,30
81.255,84
214.826,77
34.348,77
138.662,56
2.361,23
54.325,17
8.067,37
35.849,75
706.146,53
126.013,06
496.301,79
62.323,14
892,80
39.531,16
1.304,23
6.145,65
88.584,87
1.396,48
89.400,97
168.639,31
703.451,45
159.027,93
9.944,50
11.687,29
247.672,01
137.983,94
26.948,64
187.791,15
3.338,28
37.156,38
3.119,83
69.479,45
134.194,49
1.551,03
36.895,34
15.218,41
99.324,67
73.360,91
58.100,12
5.233,24
398.743,25
17.100,81
211,97
112,39
$ TUTARI
45.870,80
45.182,40
882,42
1.478,94
198.457,74
17.239,05
232.550,67
180.816,24
36.335,04
98.063,32
15.939,97
63.627,46
1.084,53
24.864,55
3.719,62
16.685,94
321.654,80
58.511,54
223.622,81
28.367,82
384,63
17.328,35
622,37
2.646,25
40.310,38
620,88
41.582,84
78.562,57
329.398,64
72.665,08
4.648,48
5.250,35
114.467,41
63.661,71
12.360,65
87.533,01
1.567,14
15.901,87
1.353,20
32.625,04
62.529,60
713,34
17.135,92
7.065,77
45.865,82
33.981,73
26.984,40
2.449,02
182.109,33
8.159,17
96,51
50,27
ÜLKE ADI
3401.20.00.00
3401.20.90.11
3402.11.00.00
3402.11.10.00
3403.11.00.00
3405.20.00.00
3405.90.10.00
3406.00.11.00
3407.00.90.12
3506.10.00.00
3707.00.00.00
3707.90.10.00
3805.10.10.00
3808.40.00.00
3813.00.00.12
3814.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3823.40.00.00
3824.90.70.00
3910.00.00.00
3916.00.00.00
3917.10.00.00
3917.21.00.00
3917.40.00.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3919.90.10.00
3923.10.00.00
3923.30.00.00
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
4006.90.00.20
4008.29.90.00
4009.20.00.00
4010.11.00.00
4011.10.00.00
4014.90.10.00
4201.00.00.00
4202.11.00.00
4202.21.00.00
4203.29.00.00
4205.00.00.00
4407.10.00.00
4408.10.00.00
4410.10.10.20
4411.00.00.00
4414.00.00.00
4415.00.00.00
MAL ADI
SABUNLAR
SIVI SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DETERJAN HAMMADDESİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
METAL CİLALAR
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
DEZENFEKTE EDİCİLER
YANGIN SÖNDÜRME KİMYASALLARI
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
İZOLASYON MALZEMESİ
SİLİKONLAR
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
PLASTİK HORTUMLAR
PLASTİK BORULAR
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
PLASTİK REKLAM MALZEMELERİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
DAMACANALAR,ŞİŞELER
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
CONTALAR,RONDELALAR
KAUÇUK ÜRÜNLER
HORTUMLAR
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
EMZİKLER
HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
ÇANTALAR
EL ÇANTALARI
ELDİVENLER
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
KERESTE
KAPLAMALIK YAPRAKLAR
SUNTA
LİF LEVHALAR
AHŞAP ÇERÇEVELER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
203
TL TUTARI
16.970,01
23.408,79
252.956,34
58.022,42
77.097,96
447,65
513,16
8.525,43
19.812,99
85.571,61
26.526,50
228.536,11
57.506,36
12.824,92
10.900,00
35.270,90
383,52
1.196.943,56
295.451,56
56.297,14
57.194,21
29.833,75
996,99
23.929,29
20.385,73
12.221,98
37.550,94
110.404,98
325.315,66
4.883,16
814.829,37
3.332,48
88.893,67
57.932,55
414.032,59
115.901,04
51.400,19
22.955,14
297,20
1.417.948,81
530,83
13.627,20
6.527,63
290,75
6.427,11
21.884,02
3.464.162,77
11.228,46
38.024,00
29.184,00
3.892,53
22.835,60
$ TUTARI
7.779,69
10.667,62
118.220,48
26.742,52
34.417,58
195,30
226,61
3.629,50
8.801,20
38.356,87
12.191,57
104.823,02
27.414,25
5.665,19
4.895,58
16.447,13
168,68
560.444,14
135.741,27
25.232,13
26.779,00
13.286,75
469,17
11.228,71
9.402,85
5.559,15
16.870,57
50.174,72
151.184,37
2.170,39
379.184,95
1.460,14
40.921,47
27.418,63
189.795,43
53.405,64
23.256,43
10.460,50
138,73
641.268,71
231,59
6.312,41
2.975,34
135,04
2.886,16
9.278,35
1.580.213,26
5.118,27
17.603,70
13.700,77
1.642,69
10.088,07
ÜLKE ADI
4418.30.00.00
4419.00.00.00
4602.00.00.00
4602.90.00.00
4805.10.00.00
4805.40.00.00
4806.20.00.00
4809.00.00.00
4811.10.00.00
4811.90.10.10
4812.00.00.00
4813.10.00.00
4814.00.00.00
4817.00.00.00
4817.30.00.00
4818.10.00.00
4818.20.00.00
4818.20.10.00
4818.30.00.00
4818.40.00.00
4818.40.91.00
4819.10.00.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.60.00.00
4901.10.00.10
4905.00.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5313.00.00.00
5601.21.00.00
5602.00.00.00
5607.10.00.00
5608.19.00.00
5804.21.90.90
6109.00.00.00
6112.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6116.00.00.00
6205.00.00.00
6302.40.00.00
6303.00.00.00
6304.00.00.00
6305.00.00.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6403.00.00.00
6405.90.10.40
6505.00.00.00
6601.99.00.00
6702.00.00.00
MAL ADI
PARKE
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
SEPETÇİ EŞYASI
HASIR MAMÜLLERİ
KAĞIT VE KARTONLAR
FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
TL TUTARI
326.202,58
4.491,31
5.465,00
3.849,55
69.551,50
54.554,99
2.900,51
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
55.618,92
KATRANLI, BİTÜMENLİ KAĞIT VE KARTONLAR
5.410,00
PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
14.142,37
FİLTRE EDİCİ BLOK VE LEVHALAR
12.729,39
SİGARA KAĞIDI
186.377,55
DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
1.770,73
MUHTELİF KIRTASİYE
106.159,06
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE PO
341,36
TUVALET KAĞITLARI
11.343,29
KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
344.603,69
ISLAK MENDİLLER
111,32
MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
12.475,29
HİJYENİK TAMPONLAR
3.253,74
BEBEK BEZLERİ
3.884,00
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
13.220,52
ETİKETLER
13.219,08
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
217.261,67
BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
981,58
KİTAPLAR
5.625,64
HARİTALAR
1.588,51
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
17.480,53
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
1.613,13
KUMAŞLAR MUHTELİF
6.377,16
PAMUKTAN EŞYA
5.598,33
KEÇELER
1.750,00
SİCİM,İP VE HALATLAR
3.408,01
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
1.719,21
BRANDA BEZİ
1.784,55
TİŞÖRTLER
4.201,50
SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
2.072,39
DİĞER GİYİM EŞYALARI
494,94
ÇORAPLAR
254,70
ELDİVENLER
799,83
KONFEKSİYON
90.434,18
MASA ÖRTÜLERİ
4.841,96
PERDELER
5.499,11
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
329,13
TORBA VE ÇUVALLAR
11.888,39
DİĞER HAZIR EŞYA
20.991,84
MUTFAK BEZLERİ
1.188,72
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
48.529,10
ÇİZMELER
1.323,31
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
3.748,98
DİĞER ŞEMSİYELER
11.259,36
YAPMA ÇİÇEKLER
3.357,99
204
$ TUTARI
150.349,59
2.059,48
2.306,30
1.701,76
31.520,59
25.389,42
1.255,76
25.959,82
2.533,84
6.652,42
5.850,71
85.832,61
775,85
48.590,33
161,52
5.412,39
155.518,79
53,11
5.856,48
1.529,37
1.819,97
5.929,04
5.790,69
99.631,17
454,68
2.564,10
745,74
7.836,73
717,46
2.906,29
2.509,22
784,75
1.511,76
788,09
768,80
1.886,28
977,11
220,37
116,75
357,75
40.073,77
2.117,07
2.595,28
147,20
5.475,49
9.744,32
533,68
22.776,97
619,53
1.720,79
5.302,02
1.417,11
ÜLKE ADI
6802.21.00.00
6804.20.00.00
6805.20.00.00
6908.00.00.00
6911.10.00.00
6912.10.00.00
6913.00.00.00
7005.00.00.00
7009.10.00.90
7010.91.21.00
7013.10.00.00
7017.10.00.11
7020.00.00.00
7020.00.80.00
7217.00.00.00
7307.00.00.00
7308.00.00.00
7308.30.00.00
7315.00.00.00
7315.10.00.00
7318.00.00.00
7321.11.00.00
7321.11.10.00
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7325.10.00.00
7411.10.00.00
7604.10.90.00
7606.00.00.00
7607.00.00.00
7609.00.00.00
7610.10.00.00
7615.00.00.00
7905.00.00.00
8201.10.00.00
8201.30.00.00
8201.40.00.00
8201.50.00.00
8201.90.00.00
8202.10.00.00
8203.20.00.00
8203.40.00.11
8204.11.00.00
8205.10.00.00
8205.40.00.00
8205.60.00.00
8207.00.00.00
8208.00.00.00
8211.10.00.00
8213.00.00.00
8214.10.00.00
8215.00.00.00
MAL ADI
MERMER (İŞLENMİŞ)
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
CAM KAĞITLARI
FAYANSLAR
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
FLOAT CAM (DÜZ CAM)
CAM AYNALAR
CAM ŞİŞELER
CAM MUTFAK EŞYASI
LABARATUVAR VE ECZANE EŞYASI
CAMDAN DİĞER EŞYA
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ TELLER
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
KAPILAR,PENCERELER VE AKSAMLARI
ZİNCİR
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
VİDALAR CİVATALAR,
GAZ OCAKLARI
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAKIRDAN BORULAR
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALEMİNYUM SAÇLAR,LEVHALAR
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALEMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
ALEMİNYUM MUTFAK EŞYALARI
ÇİNKO SAÇLAR,LEVHALAR,YAPRAKLAR
BEL VE KÜREKLER
KAZMALAR,ÇAPALAR,TIRMIKLAR
BALTALAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
DİĞER EL ALETLERİ
EL TESTERELERİ
PENSLER
ZIMBALAR VE DELİCİLER
EL SIKIŞTIRMA ANAHTARI
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
TORNAVİDALAR
KAYNAK LAMBALARI
EL ALET AKSAMLARI
MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
205
TL TUTARI
1.080,77
14.612,93
16.594,31
28.321,85
11.565,79
2.681,57
9.806,54
25.636,61
1.837,22
24.241,55
68.022,05
54.320,92
2.211,25
498,51
13.257,93
7.157,65
10.667,31
27.088,67
173.118,00
221.086,56
59.967,64
29.996,03
7.755,19
259.366,47
3.280,56
125.470,23
13.524,82
422.663,04
19.862,12
400,60
476,58
13.125,16
29.514,67
8.450,61
1.185,68
1.420,73
1.561,67
4.374,69
590.895,11
11.915,44
53.016,00
6.389,59
20.203,95
4.971,06
18.880,66
4.672,57
62.247,83
21.999,91
63.766,49
3.083,48
5.918,81
53.849,89
$ TUTARI
456,10
6.586,87
7.824,38
12.796,79
5.099,31
1.183,98
4.198,53
11.733,16
811,24
10.967,77
31.358,96
25.609,78
994,13
217,97
5.920,06
3.346,23
4.996,16
12.339,56
77.250,33
99.760,08
26.563,05
13.799,46
3.477,41
117.200,08
1.465,07
56.626,97
6.374,52
193.795,78
9.362,30
175,47
213,47
6.235,81
13.322,52
3.726,68
517,29
664,58
731,77
1.973,61
268.472,32
5.422,36
24.085,32
2.930,60
9.295,79
2.305,21
8.591,40
2.141,90
28.052,52
10.155,29
29.092,17
1.336,67
2.711,92
24.666,14
ÜLKE ADI
8215.10.00.00
8215.10.10.00
8301.10.00.00
8301.60.00.00
8301.70.00.00
8302.10.00.00
8303.00.10.00
8303.00.90.00
8305.20.00.00
8306.21.00.00
8309.00.00.00
8311.10.00.00
8403.10.00.00
8403.90.00.00
8407.00.00.00
8413.00.00.00
8413.11.00.00
8414.10.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.10
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8417.20.00.00
8418.21.10.00
8418.22.00.00
8418.50.00.00
8418.99.90.00
8419.00.00.00
8419.11.00.90
8419.19.00.00
8419.89.10.00
8421.12.00.00
8421.21.00.00
8421.23.00.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8423.10.10.00
8423.81.00.00
8424.20.00.00
8425.41.00.00
8431.00.00.00
8432.20.10.00
8432.90.00.00
8433.11.00.00
8433.30.10.00
8434.20.00.00
8434.90.00.00
8436.10.00.00
8436.29.00.00
8436.91.00.00
MAL ADI
MUTFAK EŞYASI
ZÜCCACİYE EŞYASI
ASMA KİLİTLER
KİLİT AKSAM VE PARÇALARI
ANAHTARLAR
MENTEŞELER
KASALAR
ÇEKMECE,KUTU VE BENZERLERİ (METAL)
ZIMBA TELLERİ
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
TIPALAR
ELEKTROTLAR
MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
AKSAMLAR(MRK.ISITMA KAZ.)
MOTORLAR
POMPALAR
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
VAKUM POMPALARI
KOMPROSÖRLER
VANTİLATÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EKMEK FIRINLARI
EV BUZLUKLARI
DEEP FRİZER
SANAYİ BUZLUKLARI
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
ISITMA AMAÇLI MAKİNELER
HAVUZ MALZEMELERİ
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
SOĞUK HAVA DEPOSU VE AKS.
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
DAMITMA CİHAZLARI
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
EV TERAZİLERİ
DİĞER TARTI ALETLERİ
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
KRİKOLAR
ASANSÖR AKSAMLARI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
OT VE SAMAN BAĞLAMA MAKİNESİ
SÜTCÜLÜK MAKİNE VE CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALARI
HUBUBAT KIRMA CİHAZLARI
KÜMES MALZEMELERİ(DEMONTE)
AKSAM VE PARÇALAR
206
TL TUTARI
15.908,36
160,95
1.466,76
6.892,34
49.635,38
896,58
523,20
636,59
23.161,38
8.620,99
93.359,15
774,97
154.250,86
6.052,45
38.126,22
277.850,72
2.590,00
4.663,52
74.099,42
1.139,71
269.678,61
16.054,02
32.860,92
66.052,89
303.925,44
43.128,97
3.827,64
34.408,36
8.408,91
15.885,00
1.622.039,78
95.347,50
15.049,63
19.398,54
232.425,25
150,03
70.448,81
39.582,95
611,75
2.061,82
88.205,04
944,07
4.760,93
7.975,21
27.971,17
51.296,40
136.240,53
317.654,86
153.856,82
27.453,71
10.202,64
69.366,09
$ TUTARI
7.363,43
75,18
686,69
3.245,44
22.811,43
401,03
239,97
279,60
10.615,56
3.672,12
41.060,45
362,51
70.006,75
2.770,63
16.868,54
123.193,66
1.180,60
2.183,17
35.254,95
500,58
122.550,90
7.551,24
14.641,34
29.050,84
137.501,75
19.703,44
1.826,51
16.105,94
3.947,47
7.656,16
744.889,52
44.848,31
6.894,21
8.432,61
107.533,34
71,41
31.980,33
18.861,14
286,16
911,44
40.612,97
441,98
2.194,29
3.558,30
13.194,16
24.027,43
64.200,81
137.982,78
69.891,64
12.056,44
4.781,25
31.768,15
ÜLKE ADI
8438.10.00.00
8441.10.00.00
8443.11.00.00
8450.11.11.00
8464.10.00.00
8471.10.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.90.00.00
8474.80.00.00
8481.10.00.00
8481.80.00.00
8482.10.00.00
8501.00.00.00
8501.10.00.00
8502.12.90.00
8503.00.00.00
8505.19.10.00
8506.00.00.00
8507.10.00.00
8508.10.00.00
8509.10.00.00
8509.10.10.00
8509.40.00.12
8510.10.00.00
8510.30.00.00
8511.10.00.00
8513.10.00.00
8514.30.00.00
8516.29.00.00
8516.31.00.00
8516.32.00.00
8516.40.10.00
8516.50.00.00
8516.60.10.00
8516.60.70.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.72.00.00
8516.79.00.00
8516.79.20.00
8516.80.10.00
8516.80.10.10
8517.11.00.00
8517.19.90.00
8517.22.00.00
8517.30.10.00
8517.90.00.00
8517.90.10.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
MAL ADI
EKMEK,PASTA,BİSKÜVİ İMAL MAKİNELERİ
KAĞIT KESME MAKİNELERİ
MATBAA MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
TESTERE MAKİNELERİ
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
MUSLUK VE VALFLERİ
BİLYALI RULMANLAR
ELEKTRİK MOTORLARI
ADAPTÖRLER
JENERATÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
MIKNATISLAR
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
HER TÜRLÜ MATKAPLAR
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
TRAŞ MAKİNELERİ
EPİLASYON CİHAZLARI
ATEŞLEME BUJİLERİ
LAMBALAR
DİĞER OCAK VE FIRINLAR
ELEKTRİKLİ SOBALAR
SAÇ KURUTUCULARI
BERBER EŞYASI
BUHARLI ÜTÜLER
MİKRODALGA FIRIN
ELEKTRİKLİ OCAKLAR
IZGARALAR VE KIZARTMA CİHAZLARI
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
KIZARTMA TENCERELERİ
ISITICI REZİSTANLAR
SU SEBİLİ
TELEFON
CEP TELEFONLARI
PRİNTER CİHAZLARI
SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
MİKROFONLAR
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
207
TL TUTARI
68.404,46
9.858,69
4.364.702,14
285.653,86
13.144,61
59.884,24
74.137,93
83.897,35
15.251,25
1.381.086,96
56.237,78
780.833,24
7.979,54
40.922,50
1.437,47
3.863,64
317.280,85
23.163,92
42.392,84
70.000,33
11.439,83
52.833,45
6.213,47
24.961,25
971,53
277,66
12.289,40
1.590,18
58.569,10
3.755,67
3.633,64
12.117,10
41.794,77
71.978,59
45.293,88
12.283,28
95.681,78
18.323,75
12.448,06
13.076,97
38.131,24
36.025,03
7.971,43
65,40
71.221,68
68.318,82
156.139,60
12.394,53
7.956,18
1.633,68
286.987,33
561,00
$ TUTARI
31.356,62
4.362,06
1.981.367,44
130.107,93
6.085,47
28.405,14
33.585,52
37.751,98
6.917,02
637.870,67
25.486,87
357.866,67
3.648,78
18.852,64
660,12
1.725,38
144.497,52
10.466,26
19.344,80
32.337,59
5.234,25
23.287,85
2.721,26
11.371,70
453,09
121,95
5.745,92
720,88
26.131,75
1.649,54
1.572,85
5.435,56
18.505,77
32.930,61
20.730,84
5.680,36
44.386,62
8.266,47
5.652,79
5.878,35
16.752,71
16.662,83
3.545,38
29,84
32.977,93
30.723,91
69.436,57
5.707,82
3.796,97
715,37
129.596,43
248,22
ÜLKE ADI
8518.40.00.00
8521.10.10.00
8523.20.00.00
8526.10.10.00
8526.92.90.90
8528.12.00.00
8529.00.00.00
8531.10.00.00
8533.10.00.00
8535.00.00.00
8536.50.00.00
8538.10.00.00
8539.21.00.00
8543.90.00.00
8544.20.00.00
8701.90.00.00
8702.10.11.11
8703.21.10.10
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.00
8703.22.10.89
8703.22.10.90
8703.22.10.91
8703.22.10.92
8703.22.10.93
8703.22.10.94
8703.22.10.97
8703.22.10.98
8703.23.90.11
8704.32.99.00
8705.90.90.90
8708.00.00.00
8711.10.00.00
8711.10.10.00
8712.00.30.00
8908.00.00.00
9004.90.00.10
9007.20.00.00
9009.11.00.00
9009.90.00.00
9010.00.00.00
9012.10.00.00
9015.00.00.00
9016.00.00.00
9017.00.00.00
9018.00.00.00
9018.41.00.00
9026.00.00.00
9027.00.00.00
9028.10.00.00
9028.20.00.00
MAL ADI
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
DVD PLAYER
MANYETİK DİSKLER
TELSİZ
KUMANDA CİHAZLARI
TELEVİZYON(RENKLİ)
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK REZİSTANLARI
ELEKTRİK MALZEMELERİ
DİĞER ANAHTARLAR
AKSAM VE PARÇALAR
AMPÜLLER
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ MAKİNELERİ
KABLOLAR
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
OTOBÜSLER
JEEP,LAND-ROVERS
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
MİNİBÜS
HONDA
RENAULT
BMW
MERSEDES
OPEL
WOLKSWAGEN
FİAT
FORD
AUDİ
KARAVANLAR
DİĞER ARAÇLAR (AĞIR VASITA)
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
ATV MOTOR
BİSİKLETLER
GEMİ AKSAMI
DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
PROJEKTÖRLER
FOTOKOPİ CİHAZLARI
FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
MİKROSKOPLAR
ÖLÇÜM ALETLERİ
TERAZİLER
RESİM ÇİZİM ALETLERİ
TIBBİ CİHAZLAR
DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
ÖLÇÜM CİHAZLARI
ANALİZ CİHAZLARI
GAZ SAYAÇLARI
SIVI SAYAÇLARI
208
TL TUTARI
60.772,68
823,22
1.371,37
4.328,30
1.966,96
957.910,58
509,76
66.390,12
1.052,48
172.329,90
898,85
22.024,57
10.814,82
1.590,01
15.843,61
574.731,40
890.085,00
196.979,45
1.584.275,49
3.804.100,35
634.680,82
44.303,28
109.785,31
23.684.793,32
57.003.456,32
755.403,10
6.919.639,76
23.982,74
7.555.613,19
1.380.396,83
17.200,00
270.000,00
7.750.436,73
40.681,02
8.569,20
40.902,05
112.118,54
263,17
211.639,40
243.638,94
204.276,92
32.325,59
4.326,48
26.073,69
160,34
3.436,93
1.488.509,79
261.049,21
31.096,04
7.450,00
27.888,22
22.627,42
$ TUTARI
27.966,42
391,66
609,69
1.895,30
885,44
438.170,43
243,51
29.810,66
477,01
76.933,14
394,73
9.936,74
5.089,41
749,37
7.235,63
265.058,29
404.057,94
90.690,64
727.117,80
1.735.282,44
292.422,85
20.146,94
51.535,18
10.781.505,38
26.084.090,17
336.164,00
3.134.583,39
10.808,39
3.493.526,22
633.981,41
8.085,43
126.754,61
3.539.204,58
17.689,19
4.000,00
18.856,78
51.797,06
124,87
99.123,88
111.458,68
93.792,04
15.045,66
2.064,36
12.028,95
75,00
1.476,85
668.421,32
112.429,14
14.105,00
3.460,61
12.562,20
10.718,82
ÜLKE ADI
MAL ADI
9032.10.00.00 TERMOSTATLAR
9032.20.00.00 BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
9032.20.90.00 DİĞER ALET VE CİHAZLAR
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9201.00.00.00 PİYANOLAR
9202.00.00.00 TELLİ MÜZİK ALETLERİ
9203.00.10.00 ORGLAR
9205.00.00.00 NEFESLİ MÜZİK ALETLERİ
9206.00.10.00 DÜMBELEK VE DAVULLAR
9209.00.00.00 MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
9302.00.00.00 TABANCALAR VE AKSAMLARI
9303.20.00.00 AV TÜFEKLERİ
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
9306.00.00.00 FİŞENKLER
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9402.00.00.00 TIPTA KULLANILAN MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
9404.90.90.00 YASTIKLAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9504.20.00.00 BİLARDO MAKİNELERİ
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9603.10.00.00 SÜPÜRGELER
9603.21.00.00 DİŞ FIRÇALARI
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9608.20.00.00 KEÇE UÇLU KALEMLER
9608.20.00.90 MÜREKKEPLİ KALEMLER
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
9617.00.19.00 TERMOS
Ülke ara toplam =
DD DOMİNİK CUMHURİYETİ
2208.70.00.00 LİKÖR
2402.10.00.00 PUROLAR
Ülke ara toplam =
DK DANİMARKA
0210.12.19.00
0210.19.90.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
0306.23.00.00
0402.10.11.00
DOMUZ ETİ
DİĞER ETLER
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
KARİDESLER
KREMA
209
TL TUTARI
222,71
16.974,47
36.982,07
1.310,03
158.410,15
51.856,17
21.745,85
10.810,44
29.785,10
105.543,41
4.708,57
5.964,66
3.232,06
11.545,75
39.323,79
42.876,46
159.643,03
113.600,62
83.415,96
11.897,56
43.168,65
10.662,00
35.608,93
355.345,63
989.338,22
31.344,15
42.564,04
20.113,00
39.821,42
393,57
201,10
51.897,57
214.829,48
11.169,06
169.110,34
240,69
29.323,24
159.238.852,56
$ TUTARI
103,96
8.085,81
17.495,15
552,85
72.767,08
24.013,80
10.008,96
5.033,09
13.693,31
47.672,59
2.079,30
2.702,98
1.485,18
5.259,78
18.191,83
20.458,28
73.240,71
53.400,66
37.329,53
5.581,88
19.184,65
4.499,49
16.488,67
157.915,94
466.033,03
14.725,64
20.105,84
9.047,37
18.055,01
171,71
95,95
24.036,06
97.893,47
4.977,30
77.854,96
113,42
12.842,61
72.785.368,38
113,49
66.099,03
66.212,52
50,13
29.175,57
29.225,70
139.849,96
46.286,46
159.076,43
219.050,55
40.994,40
84.209,72
63.850,30
20.817,97
72.678,71
98.526,02
18.226,21
39.455,43
ÜLKE ADI
0405.10.11.00
0406.10.00.00
0701.10.12.00
0710.10.00.00
1209.91.00.00
1601.00.99.00
1602.10.00.00
1604.13.11.00
1604.30.10.00
1806.90.19.00
1901.00.00.00
1901.90.19.00
1901.90.99.00
1905.30.99.00
2005.20.20.00
2203.00.00.00
2204.10.00.00
2204.10.11.00
2208.70.00.00
2309.90.90.97
2402.10.00.00
2403.10.10.00
3002.40.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3402.11.10.00
3506.10.00.00
3507.10.00.00
3507.10.10.00
3707.90.10.00
3814.00.00.00
3823.10.00.00
3824.90.70.00
3924.10.00.00
3926.00.00.00
4415.00.00.00
4823.59.00.00
4823.59.10.00
7325.10.00.00
7610.10.00.00
8413.00.00.00
8434.90.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8501.00.00.00
8506.00.00.00
8517.30.10.00
8518.10.00.00
8708.00.00.00
9018.00.00.00
9018.41.00.00
9021.40.00.00
MAL ADI
TEREYAĞI
PEYNİR VE LOR
PATATES (DONDURULMUŞ)
SEBZE (DONDURULMUŞ)
SEBZE TOHUMLARI
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
KONSERVE ET (BEEF)
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
HAVYAR
ÇİKOLATA
HAMUR ÜRÜNLERİ
CİPS (YARI MAMÜL)
DONDURMA TOZU
GOFRETLER
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
BİRA
ŞARAP
ŞAMPANYA
LİKÖR
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
PUROLAR
PİPO TÜTÜNÜ
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
DETERJAN HAMMADDESİ
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PEYNİR MAYASI
KÜLTÜR MAYASI
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
KİMYASAL ÜRÜNLER
İZOLASYON MALZEMESİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
FOTOKOPİ KAĞIDI
BÜRO MAKİNE ŞERİTLERİ VE KAĞITLARI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
POMPALAR
AKSAM VE PARÇALARI
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
ELEKTRİK MOTORLARI
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
MİKROFONLAR
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
TIBBİ CİHAZLAR
DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
İŞİTME CİHAZLARI
210
TL TUTARI
143.714,21
282.567,30
124.557,22
30.370,41
10.988,81
46.706,80
299.715,50
44.000,00
2.536,35
146.345,27
3.239,02
85.563,44
12.568,86
861,93
25.716,85
53.236,54
254.832,43
547,60
900,41
486.708,23
279,00
3.344,61
130.250,92
77.361,61
152.784,72
79.483,02
3.127,27
267.230,71
71.103,00
32,52
20.803,26
52.393,66
5.840,34
5.291,26
26.730,66
1.376,50
38,87
79,50
32.462,22
4.205,66
10.663,80
19.570,54
3.279,99
28.200,87
453.246,90
2.335,44
656.454,32
2.483,23
45.082,83
98.220,93
71.588,95
20.957,56
$ TUTARI
65.943,74
131.019,11
56.653,52
14.185,15
5.059,54
20.866,30
134.927,22
19.761,96
1.188,38
66.128,39
1.440,08
38.452,02
5.681,87
370,29
11.433,78
23.651,23
117.039,04
257,44
423,30
224.021,09
130,86
1.516,79
59.427,88
35.292,09
68.855,11
36.804,51
1.428,18
123.185,64
31.887,07
14,90
9.348,66
24.630,34
2.516,09
2.370,11
12.011,88
622,26
17,81
36,42
14.595,67
1.919,39
4.586,38
8.476,96
1.509,71
12.907,17
195.146,35
1.107,68
293.557,96
1.185,09
21.090,24
45.722,28
30.832,06
9.720,77
ÜLKE ADI
MAL ADI
9027.00.00.00 ANALİZ CİHAZLARI
9028.30.00.00 ELEKTRİK SAYAÇLARI
9209.00.00.00 MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
E
İSPANYA
0210.12.19.00
0403.10.39.00
0809.30.00.00
0810.90.40.00
1008.20.00.00
1008.30.00.00
1209.91.00.00
1601.00.99.00
1704.90.65.00
1806.90.19.00
1901.10.00.00
1901.90.19.00
1901.90.91.00
1904.10.00.00
1905.30.19.00
1905.30.99.00
2001.90.50.00
2005.20.20.00
2202.10.00.00
2202.90.10.10
2204.10.00.00
2208.50.00.00
2306.90.00.00
2309.10.00.00
2309.90.90.00
2309.90.90.97
2501.00.91.12
2505.10.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2710.00.94.00
2815.11.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3005.10.00.00
3105.00.00.00
3210.00.10.12
3213.10.00.00
3214.10.90.00
3303.00.10.00
3304.20.00.00
3304.30.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
DOMUZ ETİ
MEYVELİ YOĞURT
ŞEFTALİ
DİĞER MEYVELER
DARI
KUŞ YEMLERİ
SEBZE TOHUMLARI
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
ŞEKERLEME
ÇİKOLATA
ÇOCUK MAMASI
CİPS (YARI MAMÜL)
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
KORNFLAKES
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
MANTAR KONSERVELERİ
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
MEŞRUBAT
SOYA SÜTÜ
ŞARAP
CİN
DİĞER KÜSPELER
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
BALIK YEMLERİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
TUZ(RAFİNE EDİLMEMİŞ)
KUMLAR
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
GRESLER
SODYUM HİDROKSİT(KOSTİK SODA)
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
YAPIŞKAN SARGILAR
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
VERNİKLER
BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
PARFÜMLER
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
211
TL TUTARI
6.713,00
3.895.152,10
29.618,38
9.022.932,85
$ TUTARI
3.075,13
1.695.566,12
12.969,47
4.016.123,12
11.350,55
42.569,31
10.079,58
2.061,66
18.438,84
103.818,08
36.563,77
13.588,21
84.757,15
217.835,33
210.043,40
45.128,89
1.770,79
27.109,74
248.558,95
22.638,40
61.919,03
5.561,15
1.615,74
119,06
212.726,29
236,05
15.904,72
1.023.232,75
16.802,53
60.997,19
17.605,06
25.183,12
140.551,94
1.960,58
537,25
40.006,20
336.288,13
165.619,23
13.680,59
106.513,12
4.420,95
47.644,90
47.093,07
172.423,91
522,20
36.907,07
1.720,20
1.608.233,26
41.534,83
4.971,77
19.169,33
4.662,16
983,95
8.749,85
47.557,53
17.084,96
6.159,10
38.658,60
96.195,78
92.986,96
19.391,93
802,64
12.350,12
112.871,76
9.997,09
28.247,73
2.533,44
732,36
55,78
96.862,21
101,64
7.449,17
466.388,39
7.681,98
28.802,04
7.742,91
11.302,97
63.898,20
943,31
258,49
18.085,99
151.686,28
75.032,56
6.528,87
49.489,59
1.932,99
22.240,32
21.241,51
78.240,66
247,69
17.316,78
766,58
737.545,11
19.095,47
ÜLKE ADI
3305.90.10.00
3306.10.00.00
3307.10.00.00
3307.20.00.00
3401.20.00.00
3401.20.90.11
3405.90.10.00
3407.00.90.12
3506.10.00.00
3707.90.10.00
3805.10.10.00
3808.30.00.00
3814.00.00.00
3819.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3917.40.00.00
3919.00.00.00
3919.10.90.10
3921.90.90.00
3922.90.00.00
3923.10.00.00
3926.00.00.00
4006.90.00.20
4017.00.00.00
4202.11.00.00
4203.00.00.00
4203.29.00.00
4203.30.00.00
4205.00.00.00
4414.00.00.00
4415.00.00.00
4418.00.00.00
4418.30.00.00
4805.10.00.00
4811.90.10.10
4817.00.00.00
4817.30.00.00
4818.20.10.00
4819.10.00.00
4820.10.00.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4823.59.10.00
4909.00.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5607.10.00.90
5804.10.00.00
MAL ADI
SAÇ LOSYONLARI
DİŞ MACUNLARI
TRAŞ KREMLERİ
DEODORANTLAR
SABUNLAR
SIVI SABUNLAR
METAL CİLALAR
MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ZİRAİ İLAÇ
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
HİDROLİK FREN SIVILARI
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
PLASTİK HAMMADDESİ
SELÜLOZ FİLM
KÖPÜK
DUŞ KABİNİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
CONTALAR,RONDELALAR
LASTİK MAMULLERİ (SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK)
ÇANTALAR
DERİ GİYİM EŞYASI
ELDİVENLER
KEMERLER
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
AHŞAP ÇERÇEVELER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
PARKE
KAĞIT VE KARTONLAR
PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
MUHTELİF KIRTASİYE
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
ISLAK MENDİLLER
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
DEFTERLER
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
FOTOKOPİ KAĞIDI
BÜRO MAKİNE ŞERİTLERİ VE KAĞITLARI
KARTPOSTALLAR VE DAVETİYE KARTLARI
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
FİTİL
TÜLLER VE DİĞER AĞ MENSUCAT
212
TL TUTARI
76.295,08
1.385,02
2.485,15
74.055,15
2.390,23
51.928,18
2.030,27
15.192,85
1.744,88
6.750,73
4.360,00
167.512,74
2.750,38
276,83
7.048,25
5.433,64
1.871,48
76.825,80
716,77
23.929,28
155.287,00
1.519,99
10.833,61
331,88
135.836,38
10.503,60
1.131,75
17.130,67
5.733,88
80,89
2.330,94
1.301,16
205,08
8.895,18
422,80
31.845,45
361,37
1.760,09
115.374,01
1.639,38
60,40
41.990,75
165,98
586,24
653,98
143,11
65.054,59
43,83
7.211,65
183,74
22.526,47
4.939,00
$ TUTARI
35.223,63
660,98
1.129,21
34.044,50
1.118,60
23.990,78
915,20
6.927,05
770,90
3.181,76
2.085,73
77.742,21
1.323,32
133,19
3.391,19
2.418,99
882,02
36.788,68
336,42
10.663,67
71.134,68
685,17
4.945,15
153,02
60.823,79
4.863,00
530,07
8.030,39
2.738,24
37,57
1.100,90
620,81
97,94
3.989,63
196,79
14.611,88
166,43
769,57
54.250,25
757,19
28,65
17.762,16
75,85
279,95
294,54
67,45
29.203,89
20,93
3.220,69
87,67
10.199,43
2.236,26
ÜLKE ADI
6109.00.00.00
6112.00.00.00
6116.00.00.00
6205.00.00.00
6301.30.00.00
6301.90.00.00
6302.10.90.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
6505.00.00.00
6802.00.00.00
6802.21.00.00
6804.20.00.00
6804.30.00.10
6809.00.00.00
6810.00.00.00
6908.00.00.00
6908.10.00.00
6910.00.00.00
6910.10.00.00
6911.10.00.00
6913.00.00.00
7009.10.00.90
7016.90.90.12
7018.10.00.00
7020.00.00.00
7020.00.80.00
7117.00.00.00
7307.00.00.00
7318.00.00.00
7321.11.00.00
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7325.10.00.00
7604.10.90.00
8201.30.00.00
8201.90.00.00
8203.00.00.00
8207.00.00.00
8214.10.00.00
8214.20.00.00
8301.00.00.00
8310.00.00.00
8413.00.00.00
8414.10.00.00
8414.51.90.10
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8418.21.10.00
MAL ADI
TİŞÖRTLER
SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
ELDİVENLER
KONFEKSİYON
BATTANİYE (PAMUKTAN)
BATTANİYE (DİĞERLERİ)
YATAK ÖRTÜLERİ
DİĞER HAZIR EŞYA
MUTFAK BEZLERİ
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
MERMER (İŞLENMİŞ)
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
PARLATMAYA ÖZGÜ TAŞLAR
ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYALAR
FAYANSLAR
SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
SERAMİK SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
CAM AYNALAR
CAM TUĞLALAR
CAMDAN BONCUKLAR
CAMDAN DİĞER EŞYA
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
VİDALAR CİVATALAR,
GAZ OCAKLARI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ALEMİNYUM PROFİLLER
KAZMALAR,ÇAPALAR,TIRMIKLAR
DİĞER EL ALETLERİ
EĞELER,TÖRPÜLER VS.
EL ALET AKSAMLARI
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
KAPI KİLİTLERİ
İŞARET LEVHALARI,TABELALAR
POMPALAR
VAKUM POMPALARI
VANTİLATÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
EV BUZLUKLARI
213
TL TUTARI
167,17
77.740,99
2.535,56
893.078,91
138.220,64
116.768,24
107.307,13
7.415,33
1.696,27
18.346,18
39.980,61
9.252,00
205,83
1.659,98
128.348,33
5.971,37
5.294,51
10.641,29
327,62
2.931.416,74
1.440.522,86
76.213,96
1.627,01
25.225,51
21.664,00
7.165,90
1.166,57
22.340,50
41.137,24
3.134,97
5.652,06
405,90
625,00
13.764,61
9.419,00
309,03
19.225,22
18.835,32
47.883,37
33.993,25
141,47
3.076,60
285,07
31.561,65
15.066,75
410,84
46.706,35
11.635,89
3.013,03
6.942,00
56.768,00
26.487,22
$ TUTARI
74,13
35.043,72
1.187,56
411.299,23
63.582,49
52.422,75
48.351,39
3.473,06
748,08
8.601,12
18.212,43
4.308,87
95,61
744,21
58.835,02
2.755,47
2.410,76
4.970,24
153,02
1.338.305,76
662.170,05
34.009,55
764,62
11.283,05
9.899,47
3.204,47
542,76
9.961,43
17.955,96
1.471,54
2.484,02
192,28
298,04
6.247,39
4.411,50
141,44
8.682,39
8.480,92
21.451,20
15.816,73
64,15
1.417,49
127,12
13.959,29
6.976,64
185,20
21.665,76
5.186,26
1.343,60
3.116,15
27.053,82
12.543,59
ÜLKE ADI
8418.22.00.00
8418.50.00.00
8418.71.00.00
8418.99.90.00
8419.11.00.90
8419.19.00.00
8421.12.00.00
8421.21.90.00
8421.23.00.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8424.20.00.00
8428.10.00.00
8429.90.00.00
8434.90.00.00
8436.21.00.11
8450.11.11.00
8451.30.00.00
8464.10.00.00
8464.20.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.90.00.00
8474.31.00.00
8474.80.00.00
8481.10.00.00
8481.80.00.00
8482.10.00.00
8501.00.00.00
8502.12.90.00
8507.10.00.00
8509.10.00.00
8513.10.00.00
8516.32.00.00
8516.50.00.00
8516.60.10.00
8516.60.80.00
8516.80.10.10
8517.22.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8523.11.00.00
8525.10.00.00
8526.92.90.90
8527.31.00.00
8528.12.00.00
8529.10.00.00
8531.10.00.00
8535.00.00.00
8538.10.00.00
MAL ADI
DEEP FRİZER
SANAYİ BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
HAVUZ MALZEMELERİ
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
ASANSÖRLER
BULDOZER AKSAMLARI
AKSAM VE PARÇALARI
CİVCİV ÇIKARMA MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
ÜTÜ MAKİNELERİ VE PRESLER
TESTERE MAKİNELERİ
TAŞLAMA, PARLATMA MAKİNELERİ
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
BETON VEYA HARÇ KARIŞTIRICILAR
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
MUSLUK VE VALFLERİ
BİLYALI RULMANLAR
ELEKTRİK MOTORLARI
JENERATÖRLER
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
LAMBALAR
BERBER EŞYASI
MİKRODALGA FIRIN
ELEKTRİKLİ OCAKLAR
GÖMME FIRINLAR
SU SEBİLİ
PRİNTER CİHAZLARI
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
VERİCİ CİHAZLAR
KUMANDA CİHAZLARI
WOLKMEN
TELEVİZYON(RENKLİ)
ANTENLER
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
214
TL TUTARI
10.777,97
4.700,00
2.857,00
7.038,00
70.004,41
30.466,09
2.373,99
22.697,07
876,12
3.454,26
36.391,20
14.665,97
454.912,62
656.615,30
2.183,41
25.452,45
1.019,55
25.517,65
6.037,54
12.171,26
23.550,01
7.894,01
47.508,48
1.785,35
5.756,64
424.590,91
207.690,48
955.577,74
490,07
13.152,60
399.231,92
5.530,78
29.392,90
3.905,54
13.769,78
5.920,69
972,49
13.225,89
1.552,50
17.067,66
147.659,04
5.933,68
10.583,08
13,88
39.256,59
715,88
31.174,36
534.681,54
27.922,38
39.471,47
41.831,48
1.407,55
$ TUTARI
4.890,61
2.118,17
1.321,46
3.292,17
32.103,28
14.351,58
1.118,91
10.585,00
396,00
1.561,60
16.714,47
6.454,41
209.386,27
292.637,05
1.001,29
11.416,68
446,70
11.876,14
2.666,16
5.616,38
10.723,07
3.514,92
22.322,14
796,07
2.621,18
201.381,53
93.934,04
426.368,25
221,51
6.090,29
177.042,24
2.531,37
13.766,52
1.828,71
6.369,36
2.790,54
456,53
6.261,21
688,47
8.044,33
69.632,00
2.594,41
4.963,46
6,62
17.557,39
339,12
14.866,17
244.479,28
12.835,38
17.647,98
19.617,57
631,87
ÜLKE ADI
MAL ADI
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8703.21.10.31 KAMYONETLER,VANLAR
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8703.22.10.87 NİSSAN
8703.22.10.90 RENAULT
8703.22.10.92 MERSEDES
8703.22.10.93 OPEL
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
8703.22.10.98 FORD
8703.23.90.11 AUDİ
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9004.10.00.00 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
9016.00.00.00 TERAZİLER
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9026.00.00.00 ÖLÇÜM CİHAZLARI
9027.00.00.00 ANALİZ CİHAZLARI
9032.10.00.00 TERMOSTATLAR
9032.20.00.00 BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
9202.00.00.00 TELLİ MÜZİK ALETLERİ
9306.00.00.00 FİŞENKLER
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9502.10.00.00 BEBEKLER
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9603.21.00.00 DİŞ FIRÇALARI
9603.29.30.00 SAÇ FIRÇALARI
9603.90.99.10 MOPLAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9608.20.00.00 KEÇE UÇLU KALEMLER
9608.20.00.90 MÜREKKEPLİ KALEMLER
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
Ülke ara toplam =
EC EKVATOR
0803.00.11.00 MUZ
0804.30.00.00 ANANAS
0804.40.00.00 AVOKADO
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
Ülke ara toplam =
ES
ESTONYA
0810.90.40.00
DİĞER MEYVELER
215
TL TUTARI
327,10
27.758,64
217.808,10
210.156,91
148.995,62
1.412.458,38
505.662,93
1.037.339,48
2.304.883,40
1.120.521,14
235.063,08
162.307,68
2.807,30
22.361,79
46.448,19
27.317,12
1.112,23
74,77
62.040,19
6.516,02
15.463,88
799,18
422,48
80.080,21
5.848,27
40.614,71
164.864,15
118.094,01
298.652,08
18.583,18
4.721,99
331,67
784,02
24.065,47
726,55
4.936,00
42,03
15.407,63
1.072,00
4.667,04
25.765.287,03
$ TUTARI
148,94
12.975,57
98.208,56
93.617,87
68.771,32
642.353,34
235.029,83
478.492,43
1.045.297,06
515.159,93
104.627,53
74.276,29
1.336,00
10.748,79
21.176,11
11.747,64
522,08
33,80
29.801,22
2.749,84
7.218,35
362,16
184,72
36.659,48
2.591,57
18.257,91
79.286,91
54.343,30
135.651,87
8.139,81
2.105,83
152,12
371,87
10.627,28
323,94
2.317,15
20,07
7.063,43
502,08
2.087,51
11.759.654,69
2.879.339,62
3.151,16
11.827,76
70,41
2.894.388,95
1.311.709,91
1.475,81
5.545,13
32,43
1.318.763,28
1.099,63
493,99
ÜLKE ADI
MAL ADI
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
Ülke ara toplam =
ET
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
0602.90.30.00 SEBZE FİDELERİ
0801.31.00.00 KAJU CEVİZİ
0802.31.00.00 CEVİZ(KABUKLU)
0902.30.00.00 ÇAY
2401.10.00.00 TÜTÜN (İŞLENMİŞ)
3004.00.00.00 İLAÇLAR
3212.90.00.00 BOYA HAMMADDESİ
3303.00.10.00 PARFÜMLER
3304.99.90.19 KOZMETİK ÜRÜNLER
3307.20.00.00 DEODORANTLAR
3401.20.00.00 SABUNLAR
3401.20.90.11 SIVI SABUNLAR
3406.00.11.00 MUMLAR (IŞIK İÇİN)
3814.00.00.00 ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
3823.40.00.00 ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
3904.10.00.00 PVC (SAF)
3924.10.00.00 PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
3926.40.00.00 HEYKELLER,SÜS EŞYALARI
4202.11.00.00 ÇANTALAR
4202.11.10.00 BAVULLAR
4203.29.00.00 ELDİVENLER
4205.00.00.00 DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
4419.00.00.00 AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
4910.00.00.00 TAKVİM
4911.10.00.00 BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
6112.00.00.00 SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6303.00.00.00 PERDELER
6403.00.00.00 AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
6505.00.00.00 ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
6702.00.00.00 YAPMA ÇİÇEKLER
6911.10.00.00 PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
6912.10.00.00 SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
7009.10.00.90 CAM AYNALAR
7013.10.00.00 CAM MUTFAK EŞYASI
7323.93.10.00 ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
8210.00.00.11 ET KIYMA MAKİNALARI (MEKANİK)
8211.10.00.00 BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
8214.20.00.00 MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
8215.00.00.00 KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
8215.10.00.00 MUTFAK EŞYASI
8306.21.00.00 HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
8407.00.00.00 MOTORLAR
216
TL TUTARI
798,25
56.060,66
57.958,54
$ TUTARI
356,39
25.449,06
26.299,44
56.173,81
129.216,00
227.348,80
216.456,44
1.138,58
44.473,00
101.515,79
1.601,32
23.854,21
5.445,56
136.677,80
59.638,12
848,25
12.937,95
40.896,10
45.042,38
14.178,69
46.041,48
2.100,77
65.125,26
10.434,32
669,82
993,65
4.657,17
395,59
849,85
441,84
323,57
350.972,09
791,92
55.930,16
452,37
8.334,16
88.019,33
95.156,17
268,81
591,30
2.409,47
21.112,05
901,68
2.422,02
1.194,72
766,61
92.857,18
10.686,48
12.646,20
25.239,85
55.667,76
107.830,01
97.261,94
509,70
21.075,42
46.615,70
734,05
10.927,58
2.431,27
61.833,87
27.370,21
396,97
5.573,82
19.644,59
20.110,00
6.720,21
21.623,18
996,43
29.989,44
4.862,11
301,98
426,88
2.202,61
187,63
385,17
206,21
151,43
155.332,72
375,62
25.051,65
208,34
3.953,02
39.319,35
42.621,55
125,80
280,46
1.139,94
9.820,72
402,72
1.135,56
559,12
358,77
43.815,02
5.068,77
5.656,20
ÜLKE ADI
8413.00.00.00
8414.51.90.10
8415.10.00.00
8418.21.10.00
8418.22.00.00
8450.11.11.00
8471.10.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8481.10.00.00
8501.10.00.00
8506.00.00.00
8509.40.00.12
8510.10.00.00
8513.10.00.00
8516.10.00.00
8516.29.00.00
8516.31.00.00
8516.40.10.00
8516.50.00.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.72.00.00
8516.79.00.00
8517.11.00.00
8517.19.90.00
8517.30.10.00
8517.90.10.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8521.10.10.00
8526.91.90.00
8527.19.00.00
8527.21.20.00
8527.29.00.00
8527.31.10.00
8527.39.10.00
8528.12.00.00
8529.00.00.00
8530.00.00.00
8535.00.00.00
8544.20.00.00
8708.00.00.00
8712.00.30.00
9102.00.00.00
9103.00.00.00
9403.00.00.00
9404.90.90.00
9405.00.00.00
9501.00.00.00
9503.10.00.00
MAL ADI
POMPALAR
VANTİLATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
EV BUZLUKLARI
DEEP FRİZER
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
HAFIZA KARTLARI
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
ADAPTÖRLER
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
TRAŞ MAKİNELERİ
LAMBALAR
SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
ELEKTRİKLİ SOBALAR
SAÇ KURUTUCULARI
BUHARLI ÜTÜLER
MİKRODALGA FIRIN
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
TELEFON
CEP TELEFONLARI
SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
DVD PLAYER
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ(NAVİGASYON)
ARABA RADYOSU
DİSK ÇALAR
RADYO
RADYO TEYP
MÜZİK SETLERİ
TELEVİZYON(RENKLİ)
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
RECİVER
ELEKTRİK MALZEMELERİ
KABLOLAR
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
BİSİKLETLER
KOL VE CEP SAATLERİ
DUVAR VE ÇALAR SAATLER
MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
YASTIKLAR
AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
OYUNCAKLAR
DİĞER OYUNCAKLAR
217
TL TUTARI
840,04
61.379,30
28.646,64
129.082,58
64.511,84
35.596,50
209.958,39
77.631,08
11.120,17
7.662,53
55.508,07
17.999,64
14.111,94
3.942,59
14.744,71
20.370,01
7.861,28
1.974,84
4.392,61
19.854,28
13.949,08
7.332,44
16.093,83
120.956,12
6.477,53
21.645.171,18
1.033,05
27.481,36
12.203,36
10.700,55
11.502,01
8.434,11
8.069,60
115.453,77
1.598,26
821,37
23.431,04
2.052,27
893.543,91
5.891,18
23.786,41
100.002,07
1.293,46
249.786,39
2.084,18
110.792,16
368,37
35.509,32
1.145,70
18.866,91
126.679,73
122.471,50
$ TUTARI
393,13
28.536,12
13.226,82
59.108,72
29.430,58
16.125,70
90.881,65
35.150,13
4.954,86
3.634,46
25.642,57
8.217,13
6.385,88
1.845,09
6.765,80
9.144,37
3.452,47
882,02
1.998,49
9.184,56
6.230,05
3.469,91
7.316,92
56.607,36
3.101,82
9.871.525,51
496,56
12.504,75
5.641,58
5.020,70
5.329,86
3.894,22
3.795,67
50.892,94
753,43
384,39
11.015,69
961,57
400.819,95
2.536,68
10.725,22
45.253,87
609,68
113.309,66
935,62
47.705,89
172,39
16.743,47
540,72
8.567,50
57.218,44
56.041,03
ÜLKE ADI
MAL ADI
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9506.32.00.00 TOPLAR
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
9617.00.19.00 TERMOS
Ülke ara toplam =
ETİ ETİYOPYA
0713.31.00.00 FASULYE(KURU)
Ülke ara toplam =
F
FRANSA
0406.10.00.00
0701.10.12.00
0710.10.00.00
0802.31.00.00
1008.20.00.00
1209.91.00.00
1704.10.10.00
1806.10.00.00
1806.90.19.00
1901.10.00.00
1901.90.91.00
1905.30.19.00
2004.90.50.00
2101.10.31.00
2103.10.00.00
2104.10.10.12
2105.00.00.00
2106.10.00.00
2106.10.10.00
2106.10.20.00
2106.90.98.00
2201.10.00.00
2202.90.10.10
2204.10.00.00
2204.10.11.00
2208.20.12.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.90.90
2309.10.00.00
2309.90.90.97
2402.10.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
PEYNİR VE LOR
PATATES (DONDURULMUŞ)
SEBZE (DONDURULMUŞ)
CEVİZ(KABUKLU)
DARI
SEBZE TOHUMLARI
SAKIZ
KAKAO TOZU
ÇİKOLATA
ÇOCUK MAMASI
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
BİSKÜVİLER
SEBZE (KONSERVE)
MAYALAR (EKMEK)
SOSLAR
ÇORBALAR
DONDURMALAR
KONSANTRE
DİYET MAMALAR
GIDA KATKI MALZEMELERİ
TOZ İÇECEK
MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR
SOYA SÜTÜ
ŞARAP
ŞAMPANYA
KONYAK
VİSKİ
ROM
CİN
VOTKA
LİKÖR
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
PUROLAR
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
218
TL TUTARI
46.472,88
1.276,86
2.567,67
5.074,86
418,15
428,70
1.898,18
26.565.297,40
$ TUTARI
20.783,94
597,56
1.172,73
2.407,09
195,69
191,47
833,63
12.097.767,06
15.956,13
15.956,13
7.668,64
7.668,64
109.992,58
263.173,53
1.452,40
8.304,57
15.863,12
34.993,88
71.036,87
25.123,63
371,15
27.755,39
26.861,85
17.737,99
60.310,47
28.794,52
16.163,60
27.117,85
269.498,30
88.768,43
35.256,16
20.542,60
2.141,64
164.958,05
27.168,78
816.928,07
7.195,26
38.331,76
148.102,70
4.745,38
7.225,65
7.207,81
244.460,61
4.731,93
383.041,13
127.828,42
843,13
179.871,30
3.118,00
50.374,64
119.084,78
642,63
3.720,35
7.534,49
16.332,12
33.228,96
11.432,59
172,87
12.955,88
12.630,69
7.942,04
26.424,15
13.029,19
7.226,86
12.230,71
126.157,55
42.363,48
15.944,72
9.146,30
1.019,29
74.628,54
12.796,15
371.877,28
3.246,40
17.571,02
68.604,97
2.094,15
3.290,68
3.396,10
111.715,69
2.123,23
175.093,69
56.374,17
397,40
82.665,24
1.432,97
ÜLKE ADI
2833.00.00.00
2835.24.00.00
2918.14.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3006.40.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3214.10.90.00
3302.10.00.00
3303.00.10.00
3304.10.00.00
3304.20.00.00
3304.30.00.00
3304.91.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.30.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3307.10.00.00
3307.20.00.00
3401.20.00.00
3401.20.90.11
3506.10.00.00
3507.10.00.00
3507.10.10.00
3707.90.10.00
3805.10.10.00
3808.30.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3824.90.70.00
3910.00.00.00
3917.40.00.00
3919.90.10.00
3921.90.90.00
3923.10.00.00
3924.10.00.00
3926.00.00.00
4009.20.00.00
4011.10.00.00
4017.00.00.00
4202.11.00.00
4205.00.00.00
4415.00.00.00
4418.30.00.00
4805.40.00.00
4807.10.00.00
MAL ADI
SODYUM SÜLFATLAR
POTASYUM FOSFATLAR
SİTRİK ASİT
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
DİŞCİLİK MALZEMELERİ
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
PARFÜMLER
RUJLAR (DUDAK MAKYAJI)
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
PUDRALAR
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
SAÇ SPREYLERİ
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
TRAŞ KREMLERİ
DEODORANTLAR
SABUNLAR
SIVI SABUNLAR
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PEYNİR MAYASI
KÜLTÜR MAYASI
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ZİRAİ İLAÇ
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
İZOLASYON MALZEMESİ
SİLİKONLAR
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
PLASTİK REKLAM MALZEMELERİ
KÖPÜK
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
HORTUMLAR
OTO DIŞ LASTİKLERİ
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
ÇANTALAR
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
PARKE
FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
YAPIŞTIRMALI KAĞITLAR
219
TL TUTARI
127.400,00
134.496,00
7.360,34
217.436,37
546.102,61
612.892,41
26.520,76
48.512,97
69.301,03
26.458,89
1.916,98
1.403.676,81
15.164,90
12.085,36
3.879,57
4.950,94
534.527,25
565.591,71
47.798,81
14.593,76
26.351,14
11.256,55
1.117,91
14.860,26
44.470,86
40.805,30
16.844,79
23.488,43
6.555,46
6.761,09
61.349,07
130.607,80
197.031,25
308.885,50
413.916,04
62.441,38
43.506,24
1.963,79
900,88
9.942,80
25.561,92
4.906,13
156.175,03
620,76
37.530,09
26.413,35
18.071,59
1.917,28
181.740,65
9.255,17
54.927,09
178,93
$ TUTARI
55.948,36
60.690,40
3.272,43
101.207,04
251.517,34
280.027,60
12.571,46
22.842,53
32.630,68
12.276,40
855,87
639.752,71
7.110,92
5.435,43
1.837,02
2.224,13
242.031,65
260.289,43
21.877,48
6.769,93
11.894,84
5.130,49
512,57
6.865,95
20.381,74
18.780,83
7.277,54
10.680,97
3.131,49
2.958,81
29.023,79
60.683,90
94.046,88
141.426,93
188.916,53
29.898,94
18.728,47
881,73
411,66
4.280,15
12.192,25
2.320,18
69.807,20
279,44
17.629,27
11.887,49
8.436,57
823,68
82.973,04
4.259,95
24.807,86
83,80
ÜLKE ADI
4812.00.00.00
4813.10.00.00
4817.00.00.00
4817.30.00.00
4818.20.10.00
4818.40.00.00
4819.10.00.00
4820.10.00.00
4820.30.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4901.10.00.10
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5205.00.00.00
5403.00.00.00
5601.21.00.00
6109.00.00.00
6116.00.00.00
6205.00.00.00
6307.00.00.00
6505.00.00.00
6601.10.00.00
6802.21.00.00
6804.20.00.00
6805.20.00.00
6905.10.00.00
6910.10.00.00
6911.10.00.00
6912.10.00.00
7009.10.00.90
7013.10.00.00
7020.00.00.00
7117.00.00.00
7206.00.00.00
7307.00.00.00
7308.00.00.00
7321.11.00.00
7321.11.10.00
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7325.10.00.00
8203.40.00.11
8213.00.00.00
8214.10.00.00
8215.10.00.00
8303.00.90.00
8310.00.00.00
8403.10.00.00
8413.00.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.12
MAL ADI
FİLTRE EDİCİ BLOK VE LEVHALAR
SİGARA KAĞIDI
MUHTELİF KIRTASİYE
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
ISLAK MENDİLLER
HİJYENİK TAMPONLAR
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
DEFTERLER
KLASÖRLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
FOTOKOPİ KAĞIDI
KİTAPLAR
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
PAMUK İPLİĞİ
İPLİKLER
PAMUKTAN EŞYA
TİŞÖRTLER
ELDİVENLER
KONFEKSİYON
DİĞER HAZIR EŞYA
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
BAHÇE ŞEMSİYELERİ
MERMER (İŞLENMİŞ)
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
CAM KAĞITLARI
KİREMİTLER
PORSELEN SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
CAM AYNALAR
CAM MUTFAK EŞYASI
CAMDAN DİĞER EŞYA
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
GAZ OCAKLARI
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ZIMBALAR VE DELİCİLER
MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
MUTFAK EŞYASI
ÇEKMECE,KUTU VE BENZERLERİ (METAL)
İŞARET LEVHALARI,TABELALAR
MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
POMPALAR
KOMPROSÖRLER
ASPİRATÖRLER
220
TL TUTARI
5.928,98
60.259,38
5.993,38
690,75
24.714,70
8.611,05
5.031,10
1.474,98
240,23
9.740,82
55.022,25
70.145,59
6.823,40
1.866,71
5.180,75
1.314,83
1.615,78
416,86
20.779,40
1.474,65
9.678,93
80,59
1.576,89
26.851,37
74.042,00
326,20
38.254,65
1.095,11
1.285,20
11.170,95
470,64
257.762,17
191,05
27.561,91
106.698,55
17.100,47
212.120,18
4.205,32
1.344,88
28.899,81
939,70
516.812,14
4.966,95
6.479,45
1.807,58
3.397,52
2.757,70
20.616,95
93.027,22
6.814,18
30.645,83
1.187,55
$ TUTARI
2.547,14
27.216,20
2.777,46
317,00
11.042,24
3.847,31
2.348,24
674,67
112,51
4.560,31
25.938,41
32.097,81
3.172,42
863,21
2.430,91
592,56
703,61
188,28
8.962,82
690,67
4.519,22
36,40
737,11
12.811,99
34.694,72
146,34
17.079,49
527,81
552,13
5.325,57
211,05
117.987,62
86,10
12.519,40
47.648,17
8.060,18
94.726,11
1.878,88
627,54
12.930,18
419,85
237.480,84
2.294,84
2.993,65
835,14
1.459,60
1.184,73
8.859,12
41.740,58
3.070,64
14.367,48
530,58
ÜLKE ADI
8415.90.00.00
8418.21.10.00
8418.71.00.00
8418.99.90.00
8419.20.00.00
8421.12.00.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8423.10.10.00
8434.20.00.00
8434.90.00.00
8435.10.00.00
8450.11.11.00
8471.10.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8481.80.00.00
8506.00.00.00
8509.40.00.12
8510.10.00.00
8510.30.00.00
8511.10.00.00
8513.10.00.00
8514.20.00.00
8516.31.00.00
8516.40.10.00
8516.50.00.00
8516.60.70.00
8516.71.00.00
8516.72.00.00
8516.79.00.00
8518.30.00.00
8526.10.10.00
8538.10.00.00
8544.20.00.00
8701.20.00.00
8703.21.10.20
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.00
8703.22.10.86
8703.22.10.90
8703.22.10.95
8703.22.10.96
8708.00.00.00
8711.10.00.00
9004.90.00.10
9017.00.00.00
9018.00.00.00
9018.41.00.00
9032.20.00.00
9032.90.00.00
MAL ADI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
STERİLİZATÖRLER
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
EV TERAZİLERİ
SÜTCÜLÜK MAKİNE VE CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALARI
PRESLER (MEYVE SUYU)
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
MUSLUK VE VALFLERİ
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
TRAŞ MAKİNELERİ
EPİLASYON CİHAZLARI
ATEŞLEME BUJİLERİ
LAMBALAR
ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
SAÇ KURUTUCULARI
BUHARLI ÜTÜLER
MİKRODALGA FIRIN
IZGARALAR VE KIZARTMA CİHAZLARI
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
KULAKLIKLAR
TELSİZ
AKSAM VE PARÇALAR
KABLOLAR
RÖMORKLAR İÇİN ÇEKİCİLER
AMBULANSLAR
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
MİNİBÜS
CITROEN
RENAULT
TOYOTA
PEUGEOT
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
RESİM ÇİZİM ALETLERİ
TIBBİ CİHAZLAR
DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
221
TL TUTARI
76.097,15
24.217,58
2.983,12
3.191,00
344,95
5.496,39
235,32
3.494,63
526,84
21.000,00
5.157,39
2.416,54
3.231,12
1.171,21
25.144,06
3.474,36
3.871,51
1.045,59
8.780,97
5.103,32
2.282,97
32.336,51
740,48
1.466,08
19.280,05
24.504,37
4.387,04
5.250,84
1.436,16
6.661,47
1.374,38
1.402,56
11.929,74
342,79
1.463,46
38.028,90
272.474,34
161.786,63
158.182,82
25.795,01
841.024,91
561.561,87
898.205,12
1.133.841,03
606.893,53
126.543,03
153,15
5.173,08
560.636,21
14.539,76
1.635,97
809,62
$ TUTARI
35.781,80
10.820,11
1.332,82
1.403,13
165,70
2.526,26
105,66
1.561,36
236,25
9.596,05
2.333,66
1.079,68
1.428,37
513,17
12.084,42
1.557,69
1.736,66
490,86
3.935,01
2.288,48
1.023,75
14.859,59
346,81
655,03
8.682,23
11.501,16
2.061,51
2.354,64
641,66
3.072,84
614,06
657,55
5.245,69
153,72
644,59
17.442,05
127.241,22
73.679,90
72.137,55
11.468,53
384.644,06
258.606,25
406.716,71
520.403,98
276.586,67
58.294,55
71,73
2.390,08
261.240,63
6.851,59
733,95
379,75
ÜLKE ADI
MAL ADI
9209.00.00.00 MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
9306.00.00.00 FİŞENKLER
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9505.10.00.00 NOEL EĞLENCE EŞYASI
9506.32.00.00 TOPLAR
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9608.20.00.00 KEÇE UÇLU KALEMLER
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
Ülke ara toplam =
GB İNGİLTERE
0210.12.19.00
0302.19.00.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
0402.10.11.00
0402.21.19.00
0402.99.99.00
0405.10.11.00
0406.10.00.00
0602.10.90.00
0700.00.00.00
0701.10.12.00
0710.10.00.00
0713.90.90.00
0801.31.00.00
0802.31.00.00
0813.50.00.00
0901.21.00.00
0902.10.00.00
0902.30.00.00
0904.12.00.00
0904.20.00.00
0906.10.00.00
0909.30.90.00
0910.40.00.00
0910.91.00.00
1006.10.00.00
1008.20.00.00
1101.00.15.00
1102.90.00.00
1105.10.00.00
1209.91.00.00
1512.11.91.00
DOMUZ ETİ
BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
KREMA
TOZ SÜT (HAYVANCILIKTA KULLANILAN)
KUTU SÜTÜ
TEREYAĞI
PEYNİR VE LOR
CANLI BİTKİLER(ÇELİK VE DALDIRMALAR)
DİĞER SEBZELER
PATATES (DONDURULMUŞ)
SEBZE (DONDURULMUŞ)
DİĞER BAKLAGİLLER
KAJU CEVİZİ
CEVİZ(KABUKLU)
KURUTULMUŞ MEYVELER
KAHVE(KAVRULMUŞ)
ÇAY(SANAYİDE KULLANILAN)
ÇAY
KARABİBER(EZİLMİŞ)
DİĞER BİBERLER
TARÇIN
KİMYON
KEKİK
DİĞER BAHARATLAR
PİRİNÇ
DARI
UN
GALETA UNU
PATATES UNU VE EZMESİ
SEBZE TOHUMLARI
AYÇİÇEK YAĞI
222
TL TUTARI
1.438,96
104.000,00
178,32
36.360,23
5.438,74
560,13
65.892,76
485,98
993,47
28.134,08
340,05
5.770,00
9.012,17
31.958,58
4.882,19
17.490.108,33
$ TUTARI
646,58
45.130,97
85,66
16.401,47
2.441,96
269,96
29.419,04
223,83
465,76
13.247,05
154,01
2.665,87
4.163,82
14.765,56
2.174,55
8.003.549,82
440.921,32
114.466,00
59.933,36
394.902,07
30.862,34
290,17
1.848,22
646.843,54
1.034.467,39
60.283,25
47.557,73
240.092,67
547.900,49
715,63
286.674,46
6.025,68
3.015,17
2.785,20
180.503,24
2.049.128,24
693,75
1.599,99
914,70
190,00
637,04
78.779,13
14.207,53
249,42
9.173,76
3.493,63
4.506,46
293,36
6.451,15
200.014,69
50.481,15
26.478,21
180.274,23
14.307,44
131,66
816,35
292.489,49
469.514,28
28.415,39
21.945,33
105.851,37
247.400,22
316,09
127.359,93
2.662,46
1.331,79
1.229,94
80.767,72
938.203,38
331,30
725,72
436,82
90,74
304,22
35.471,99
6.467,22
110,14
4.258,77
1.541,65
2.065,90
126,54
2.982,91
ÜLKE ADI
1516.20.00.00
1517.10.00.00
1601.00.99.00
1602.10.00.00
1602.31.00.00
1602.32.11.00
1604.13.11.00
1604.30.10.00
1701.99.10.00
1704.10.10.00
1704.90.55.00
1704.90.65.00
1806.10.00.00
1806.20.10.00
1806.20.30.00
1806.90.19.00
1806.90.60.00
1901.00.00.00
1901.10.00.00
1901.90.91.00
1902.20.10.00
1904.10.00.00
1904.10.90.90
1905.30.19.00
1905.30.99.00
1905.90.60.12
1905.90.60.13
2001.00.00.00
2001.90.50.00
2004.00.00.00
2004.90.50.00
2005.20.20.00
2006.00.00.00
2007.10.00.00
2008.19.00.00
2009.00.00.00
2009.90.00.00
2101.11.11.10
2102.20.11.10
2102.30.00.00
2103.10.00.00
2103.30.00.00
2103.90.90.00
2104.10.10.11
2104.10.10.12
2105.00.00.00
2106.00.00.00
2106.10.10.00
2106.10.20.00
2106.90.92.00
2106.90.98.00
2106.90.98.19
MAL ADI
SANAYİDE KULLANILAN BİTKİSEL YAĞLAR
MARGARİN
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
KONSERVE ET (BEEF)
BEYAZ ET PANELERİ
KIRMIZI ET PANELERİ
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
HAVYAR
ŞEKER
SAKIZ
BOĞAZ PASTİLLERİ
ŞEKERLEME
KAKAO TOZU
ÇİKOLATA TOZU
NESKAHVE
ÇİKOLATA
KAKAOLU ÜRÜNLER (ÇOKELLA)
HAMUR ÜRÜNLERİ
ÇOCUK MAMASI
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
MAKARNA
KORNFLAKES
KAHVALTILIK YİYECEKLER (HUBUBATTAN)
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
KADAYIF(GÜLLAÇ)
PASTALAR-KEKLER
TURŞULAR
MANTAR KONSERVELERİ
DİĞER KONSERVELER
SEBZE (KONSERVE)
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
MEYVE KONSERVELERİ
REÇELLER
KURU YEMİŞLER, ÇEREZLİK
MEYVE SULARI
SEBZE SULARI
KAHVE KONSANTRELERİ
BİRA MAYASI
KABARTMA TOZLARI
SOSLAR
HARDAL UNU
MAYONEZ
ET SUYU TABLETLERİ
ÇORBALAR
DONDURMALAR
VİTAMİN
DİYET MAMALAR
GIDA KATKI MALZEMELERİ
JELLYLER
TOZ İÇECEK
TATLANDIRICI MADDELER
223
TL TUTARI
5.300,80
3.033,46
113.634,91
9.142,94
128.141,04
64.776,85
267.145,20
624,66
9.264,99
117.046,88
9.367,45
126.461,84
926,96
6.797,79
261.568,72
1.449.197,18
61.880,14
119.644,72
3.393,54
85.705,52
147.331,54
2.601.607,45
145.413,22
1.525.481,89
284.313,71
2.887,48
115.605,11
43.337,04
445,47
27.486,25
89.895,77
191.205,01
15.352,62
73.662,63
558,89
69.615,13
2.254,78
7.599,09
2.200,14
2.873,97
782.702,18
8.628,18
12.844,58
33.931,35
45.208,85
968,70
363.981,56
704.097,49
62.127,50
141,54
23.648,40
27.950,74
$ TUTARI
2.367,75
1.423,70
52.113,63
3.964,93
57.523,01
29.890,52
119.904,75
275,91
4.321,89
53.667,02
4.303,56
57.696,40
414,52
3.111,26
117.796,05
646.876,64
27.093,22
54.572,79
1.524,17
39.746,38
67.485,75
1.199.884,94
68.028,82
695.887,16
129.707,97
1.336,80
51.278,09
19.907,60
195,18
12.429,50
41.925,70
87.834,81
7.257,84
33.443,00
246,81
31.939,52
1.006,46
3.338,58
948,99
1.336,21
359.567,00
3.958,36
5.715,09
15.570,75
20.871,00
448,82
164.237,35
322.512,98
28.567,11
67,59
10.618,39
12.583,67
ÜLKE ADI
2201.10.00.00
2202.10.00.00
2202.90.10.00
2203.00.00.00
2204.10.00.00
2204.10.11.00
2205.10.00.00
2208.20.12.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.00.00
2208.90.90.90
2209.00.00.00
2309.10.00.00
2309.90.90.00
2309.90.90.97
2402.10.00.00
2402.20.10.00
2402.20.10.10
2402.20.11.00
2402.20.12.00
2402.20.13.00
2402.20.14.00
2402.20.15.00
2402.20.16.00
2402.20.18.00
2402.20.19.00
2403.10.10.00
2403.10.10.10
2501.00.91.11
2520.20.10.00
2703.00.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2710.00.94.00
2712.10.00.00
2715.00.00.00
2804.29.10.00
2815.11.00.00
2914.11.00.00
3002.20.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.00.00
3004.10.10.00
3005.10.00.00
3006.40.00.00
3006.50.00.00
3105.00.00.00
MAL ADI
MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR
MEŞRUBAT
ENERJİ İÇEÇEĞİ
BİRA
ŞARAP
ŞAMPANYA
VERMUT
KONYAK
VİSKİ
ROM
CİN
VOTKA
LİKÖR
RAKI
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
SİRKE
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
BALIK YEMLERİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
PUROLAR
DİĞER SİGARALAR
DAVİDOF
BENSON
ROTHMANS
SİLK-CUT
GREVEN-A
MALBORA
DUNHILL
ROYALS
PARLİAMENT
PİPO TÜTÜNÜ
SARMA TÜTÜN
TUZ (SOFRA)
ALÇI (İŞLENMİŞ)
ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
GRESLER
VAZELİN
BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
HELYUM
SODYUM HİDROKSİT(KOSTİK SODA)
ASETON
AŞILAR (İNSANLAR İÇİN)
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
İLAÇ HAMMADDESİ
VETERİNER İLAÇLARI
YAPIŞKAN SARGILAR
DİŞCİLİK MALZEMELERİ
İLKYARDIM ÇANTALARI
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
224
TL TUTARI
16.246,60
542.028,03
155.150,22
423.627,34
413.681,22
254.681,69
15.680,50
83.077,77
23.091.380,04
402.377,30
636.743,85
2.974.956,84
516.058,03
41.215,96
183.709,99
7.702,91
157.084,06
3.600,66
650.146,04
724.677,60
2.586.387,32
114.325,34
2.046.143,80
1.127.733,60
3.858.266,48
696.810,01
63.012,01
383.214,50
115.596,66
182.284,09
3.820,71
3.397.966,07
27.429,26
1.573,89
15.547,88
277.952,13
43.982,39
1.509,38
24.960,77
18.697,29
4.320,00
1.566,67
1.625,24
135.946,58
218.626,88
10.426.553,66
36.926,04
294.884,44
4.221,76
83.319,65
1.884,46
133.935,72
$ TUTARI
7.637,91
249.820,64
69.946,27
194.897,91
188.324,45
112.749,56
7.211,73
38.062,98
10.437.572,68
183.360,49
291.145,23
1.357.144,17
235.903,62
18.884,70
86.120,13
3.509,50
72.451,07
1.675,89
296.988,62
331.679,72
1.185.029,34
53.923,04
936.091,80
519.889,37
1.760.958,88
322.337,37
28.433,53
175.758,21
54.467,43
84.469,31
1.729,38
1.554.736,30
12.810,94
701,38
7.198,09
127.379,13
19.808,07
675,59
11.184,64
8.683,89
1.947,35
693,49
747,12
60.620,07
100.460,75
4.749.983,63
17.048,22
133.850,96
1.977,31
36.982,82
845,47
63.436,36
ÜLKE ADI
3204.00.00.00
3207.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3212.90.00.00
3213.10.00.00
3214.10.00.00
3214.10.90.00
3215.11.00.00
3302.10.00.00
3303.00.10.00
3304.10.00.00
3304.20.00.00
3304.30.00.00
3304.91.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.30.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3306.10.00.00
3306.90.00.00
3307.10.00.00
3307.20.00.00
3307.49.00.00
3401.20.00.00
3401.20.90.11
3402.11.00.00
3402.11.10.00
3403.11.00.00
3405.10.00.11
3405.20.00.00
3405.90.10.00
3406.00.11.00
3506.10.00.00
3507.10.00.00
3606.10.00.00
3606.90.90.00
3707.90.10.00
3805.10.10.00
3808.30.00.00
3808.40.00.00
3811.10.90.00
3814.00.00.00
3819.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3904.10.00.00
MAL ADI
BOYAYICI MADDELER (SENTETİK)
SERAMİK VE CAM BOYASI
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
BOYA HAMMADDESİ
BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
REÇİNELİ MACUNLAR
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
MATBAA MÜREKKEBİ
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
PARFÜMLER
RUJLAR (DUDAK MAKYAJI)
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
PUDRALAR
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
SAÇ SPREYLERİ
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
DİŞ MACUNLARI
FERAHLATICI
TRAŞ KREMLERİ
DEODORANTLAR
ODA KOKULARI
SABUNLAR
SIVI SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DETERJAN HAMMADDESİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
AYAKKABI BOYA VE CİLALARI
MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
METAL CİLALAR
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PEYNİR MAYASI
ÇAKMAK GAZLARI
KÖMÜR YAKACAK MADDESİ
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ZİRAİ İLAÇ
DEZENFEKTE EDİCİLER
YAĞ KATKI MADDESİ(MADENİ YAĞ)
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
HİDROLİK FREN SIVILARI
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
PVC (SAF)
225
TL TUTARI
4.740,73
7.333,87
65.672,25
57.393,01
1.462,99
103.505,37
55.679,35
52.375,73
231,74
21.328,30
7.181,04
712.925,97
15.336,44
13.566,20
4.250,01
40.490,00
74.447,75
713.986,13
215.813,22
28.888,51
123.309,09
57.319,96
89.441,34
28.525,75
34.022,05
183.370,19
91.778,86
61.525,68
265.162,39
622.217,80
40.568,22
76.506,71
4.078,37
48.149,68
73.166,01
16.623,56
30.043,13
39.360,04
50.481,31
130.153,89
30.074,86
20.888,06
15.409,64
416.457,14
14.857,20
22.341,79
1.855,56
10.844,19
117.064,79
37.310,40
18.948,60
87.177,20
$ TUTARI
2.140,18
3.094,98
29.191,51
26.280,96
680,94
46.551,03
25.822,25
24.172,25
109,22
9.877,54
3.300,57
323.882,08
7.063,53
6.224,73
1.983,11
18.174,17
33.749,62
320.216,00
97.866,95
13.414,49
55.725,76
26.902,83
40.628,75
12.938,37
15.460,83
83.792,44
42.353,02
27.794,86
119.125,29
283.411,38
18.185,12
34.422,39
1.906,45
22.324,20
34.233,03
7.685,21
13.485,36
18.916,73
23.044,07
59.197,70
13.863,97
9.790,93
7.091,62
192.638,46
6.858,89
10.027,92
836,03
4.917,49
54.315,82
17.011,44
8.844,98
41.631,90
ÜLKE ADI
3907.10.00.00
3910.00.00.00
3916.00.00.00
3917.10.00.00
3917.40.00.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3921.90.00.00
3922.10.00.11
3923.10.00.00
3923.30.10.00
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
3926.10.00.00
3926.90.99.90
4006.90.00.20
4008.29.90.00
4009.20.00.00
4010.11.00.00
4011.10.00.00
4011.99.00.00
4015.11.00.00
4017.00.00.00
4201.00.00.00
4202.11.00.00
4203.29.00.00
4203.30.00.00
4205.00.00.00
4414.00.00.00
4415.00.00.00
4418.00.00.00
4419.00.00.00
4602.00.00.00
4801.00.00.00
4805.10.00.00
4805.40.00.00
4809.00.00.00
4812.00.00.00
4813.10.00.00
4814.00.00.00
4817.00.00.00
4817.10.00.00
4817.30.00.00
4818.10.00.00
4818.20.00.00
4818.20.10.00
4818.30.00.00
4818.40.00.00
4818.40.91.00
4819.10.00.00
4820.10.00.00
MAL ADI
POLYESTER
SİLİKONLAR
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
PLASTİK HORTUMLAR
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
SÜNGERLER
BANYO KÜVETLERİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
BİBERON
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OKUL VE BÜRO MALZEMELERİ
PLASTİK KUTULAR
CONTALAR,RONDELALAR
KAUÇUK ÜRÜNLER
HORTUMLAR
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
DİĞER ARAÇ DIŞ LASTİKLERİ
ELDİVENLER (CERRAHİDE KULLANILAN)
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
ÇANTALAR
ELDİVENLER
KEMERLER
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
AHŞAP ÇERÇEVELER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
SEPETÇİ EŞYASI
GAZETE KAĞIDI
KAĞIT VE KARTONLAR
FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
FİLTRE EDİCİ BLOK VE LEVHALAR
SİGARA KAĞIDI
DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
MUHTELİF KIRTASİYE
ZARFLAR
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
TUVALET KAĞITLARI
KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
ISLAK MENDİLLER
MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
HİJYENİK TAMPONLAR
BEBEK BEZLERİ
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
DEFTERLER
226
TL TUTARI
854,40
23.094,16
9.284,79
4.361,19
11.515,29
68.224,93
11.785,84
3.469,81
102.985,09
16.063,80
28.124,51
80.620,44
100,19
195.023,51
240,78
8.501,87
198,44
5.981,51
97.698,28
26.287,54
566.074,52
1.949,49
41.224,28
19.032,69
3.318,84
145.885,51
311,29
2.547,96
27.805,55
1.420,11
39.025,76
600,00
14.742,06
1.611,88
722.746,50
22.425,80
426.976,81
13.640,79
6.147,96
691.768,84
91.946,23
170.187,18
206,01
22.710,82
852,66
2.216,85
36.322,83
295,27
5.103,77
2.191,92
49.302,96
78.046,66
$ TUTARI
402,41
9.946,23
4.283,11
2.016,74
5.316,78
31.172,97
5.301,75
1.626,55
46.913,57
7.459,36
13.156,74
35.967,29
43,90
89.705,64
107,87
3.853,28
89,10
2.728,89
45.142,64
12.029,41
264.627,39
877,71
18.395,48
8.472,53
1.549,17
66.075,38
140,86
1.201,02
12.876,59
659,57
18.254,75
282,82
6.649,49
745,78
326.276,39
10.382,77
193.877,20
6.088,82
2.891,93
315.319,39
41.393,04
78.329,87
93,46
10.216,24
376,62
1.008,50
16.500,53
137,14
2.324,19
1.020,04
22.715,26
35.368,27
ÜLKE ADI
4820.30.00.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4901.10.00.10
4902.10.00.00
4905.00.00.00
4908.00.00.00
4909.00.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5203.00.00.00
5313.00.00.00
5403.00.00.00
5513.11.10.00
5601.10.00.00
5601.21.00.00
5603.11.10.00
5608.19.00.00
5702.00.00.00
5703.90.00.11
5802.00.00.00
5804.10.00.00
5806.00.00.00
5811.10.00.00
5811.20.00.00
5903.00.00.00
5903.39.09.90
6108.00.00.00
6109.00.00.00
6111.10.00.00
6112.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6116.00.00.00
6117.10.00.00
6205.00.00.00
6205.10.00.00
6205.10.10.00
6301.30.00.00
6301.90.00.00
6303.00.00.00
6304.00.00.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
6405.90.10.40
6505.00.00.00
6601.10.00.00
6601.99.00.00
MAL ADI
KLASÖRLER
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
FOTOKOPİ KAĞIDI
KİTAPLAR
GAZETELER VE PERİYODİK YAYINLAR
HARİTALAR
HER NEVİ ÇIKARTMALAR
KARTPOSTALLAR VE DAVETİYE KARTLARI
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
PAMUKLAR
KUMAŞLAR MUHTELİF
İPLİKLER
KUMAŞ SENTETİK
VATKA,VATKADAN EŞYA
PAMUKTAN EŞYA
YAPIŞKANLI ŞERİTLER
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
HALILAR (DOKUNMUŞ)
ÇİM HALI
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
TÜLLER VE DİĞER AĞ MENSUCAT
KORDELALAR
TERZİ MALZEMELERİ
TUHAFİYE EŞYASI
PLASTİK MENSUCAT
SUNİ DERİ
İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
TİŞÖRTLER
BEBEK GİYİM EŞYASI
SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
DİĞER GİYİM EŞYALARI
ÇORAPLAR
ELDİVENLER
ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
KONFEKSİYON
GÖMLEKLER-BLUZLAR
ÇOCUK GİYİMİ
BATTANİYE (PAMUKTAN)
BATTANİYE (DİĞERLERİ)
PERDELER
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
DİĞER HAZIR EŞYA
MUTFAK BEZLERİ
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
ÇİZMELER
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
BAHÇE ŞEMSİYELERİ
DİĞER ŞEMSİYELER
227
TL TUTARI
15.013,76
48.060,80
36.168,90
4.470,36
2.653.965,91
4.104,30
1.342,43
436,97
2.101,60
58.116,37
2.277,23
639,04
5.047.123,10
1.708,82
198.247,24
15.745,91
23.569,91
27.742,20
4.494,73
5.009,11
15.746,02
1.456,24
324,23
3.976,35
80.844,25
45.334,54
3.672,03
1.869,57
23.257,15
3.442,24
80.407,41
4.788,04
6.269,41
8.752,38
280,21
2.537,27
355.918,96
22.040,43
16.849,56
575,19
1.748,11
3.320,22
17.515,81
53.612,66
6.975,77
18.415,00
370.055,87
44.020,23
551,56
1.353,96
2.747,51
1.473,92
$ TUTARI
6.947,30
22.049,95
16.592,72
2.080,69
1.204.398,21
1.882,11
619,69
199,51
980,06
26.748,37
1.060,16
299,06
2.309.749,92
750,07
95.123,18
7.235,74
10.769,24
12.918,87
2.102,97
2.202,00
6.781,52
676,35
152,81
1.891,94
37.610,71
19.487,84
1.709,11
870,17
10.327,01
1.569,96
36.589,52
2.153,28
2.798,69
3.850,25
127,72
1.189,98
164.053,82
10.147,99
7.885,42
252,40
812,22
1.429,65
7.635,48
24.646,02
3.157,19
8.345,04
169.442,16
21.108,66
247,65
600,22
1.287,83
684,90
ÜLKE ADI
6702.00.00.00
6802.21.00.00
6805.20.00.00
6810.00.00.00
6908.00.00.00
6908.10.00.00
6910.00.00.00
6911.10.00.00
6912.10.00.00
6913.00.00.00
7005.00.00.00
7007.00.00.00
7009.10.00.90
7013.10.00.00
7017.10.00.11
7019.32.00.00
7020.00.00.00
7020.00.80.00
7117.00.00.00
7217.00.00.00
7308.00.00.00
7310.10.00.00
7311.00.00.00
7315.10.00.00
7318.00.00.00
7319.10.00.00
7319.20.00.00
7320.00.00.00
7321.11.00.00
7321.81.10.00
7321.81.10.10
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7325.10.00.00
7411.10.00.00
7418.11.00.00
7604.10.90.00
7607.00.00.00
7608.00.00.00
7610.10.00.00
7613.00.00.00
7615.00.00.00
8201.90.00.00
8203.00.00.00
8203.20.00.10
8203.40.00.11
8204.11.00.00
8205.40.00.00
8208.00.00.00
8210.00.00.11
8211.10.00.00
8212.10.00.00
MAL ADI
YAPMA ÇİÇEKLER
MERMER (İŞLENMİŞ)
CAM KAĞITLARI
ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYALAR
FAYANSLAR
SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
SERAMİK SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
FLOAT CAM (DÜZ CAM)
EMNİYET CAMLARI
CAM AYNALAR
CAM MUTFAK EŞYASI
LABARATUVAR VE ECZANE EŞYASI
CAM TÜLÜ
CAMDAN DİĞER EŞYA
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ TELLER
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
GAZ TANKLARI
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
VİDALAR CİVATALAR,
DİKİŞ İĞNESİ,NAKIŞ İĞNESİ
ÇENGELLİ İĞNELER
DEMİR VE ÇELİKTEN YAYLAR
GAZ OCAKLARI
GAZ SOBALARI
SOBA AKSAMLARI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAKIRDAN BORULAR
BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERSİZ)
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALEMİNYUM BORULAR
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
ALEMİNYUM KAPLAR
ALEMİNYUM MUTFAK EŞYALARI
DİĞER EL ALETLERİ
EĞELER,TÖRPÜLER VS.
CIMBIZLAR
ZIMBALAR VE DELİCİLER
EL SIKIŞTIRMA ANAHTARI
TORNAVİDALAR
MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
ET KIYMA MAKİNALARI (MEKANİK)
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
USTURALAR,TRAŞ MAKİNALARI
228
TL TUTARI
1.839,96
17.706,40
191,60
90.919,52
30.734,14
2.713,56
42.075,56
171.970,87
64.970,32
33.902,78
53.299,66
3.151,45
4.977,37
24.086,00
1.625,42
276,43
118,38
3.555,63
171.355,93
29.694,07
107.597,78
21.068,30
4.032,98
397.493,97
596,63
221,58
915,48
272,73
10.965,34
82.846,01
14.782,50
703.323,47
71.063,07
162.121,14
4.890,06
3.837,34
29.500,72
11.612,74
7.482,19
45.029,17
72.414,71
421,22
53.375,01
398,91
1.153,86
627,10
2.343,67
6.462,00
2.032,31
1.200,00
11.642,15
83.163,59
$ TUTARI
854,53
7.905,35
88,60
42.339,99
13.310,66
1.168,68
18.308,05
77.557,30
29.724,87
15.738,72
24.756,71
1.458,75
2.287,86
11.253,72
743,14
127,72
53,52
1.611,61
78.895,87
13.278,88
46.340,40
9.776,96
1.888,99
180.709,77
275,96
103,13
426,10
126,15
5.042,06
36.764,39
6.699,83
330.136,89
31.918,01
74.925,12
2.247,06
1.790,92
13.523,79
5.216,16
3.459,97
20.606,31
33.299,62
198,52
24.255,18
187,84
541,73
282,02
1.088,79
3.042,66
935,69
535,76
5.107,11
36.222,38
ÜLKE ADI
8212.20.00.00
8214.10.00.00
8214.20.00.00
8215.00.00.00
8215.10.00.00
8215.10.10.00
8301.00.00.00
8305.20.00.00
8306.10.00.00
8306.21.00.00
8306.40.00.00
8308.20.00.00
8310.00.00.00
8402.00.00.00
8403.10.00.00
8407.00.00.00
8413.00.00.00
8413.11.00.00
8414.10.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8418.21.10.00
8418.71.00.00
8419.00.00.00
8419.11.00.90
8419.19.00.00
8421.12.00.00
8421.21.90.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8423.10.90.11
8424.20.00.00
8425.41.00.00
8426.00.00.00
8427.10.00.00
8428.10.00.00
8429.11.00.00
8429.40.10.00
8429.51.00.00
8429.90.00.00
8432.20.10.00
8432.30.00.00
8432.90.00.00
8433.11.00.00
8433.30.10.00
8433.51.00.00
8433.60.80.00
8434.20.00.00
8434.90.00.00
MAL ADI
TRAŞ MAKİNA BIÇAKLARI
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MUTFAK EŞYASI
ZÜCCACİYE EŞYASI
KAPI KİLİTLERİ
ZIMBA TELLERİ
ZİLLER, ÇANLAR
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
EL AYNALARI
PERÇİN
İŞARET LEVHALARI,TABELALAR
BUHAR KAZANLARI
MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
MOTORLAR
POMPALAR
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
VAKUM POMPALARI
KOMPROSÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
ISITMA AMAÇLI MAKİNELER
HAVUZ MALZEMELERİ
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
ELEKTRONİK TERAZİLER
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
KRİKOLAR
VİNÇLER
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
ASANSÖRLER
BULDOZERLER(PALETLİ)
YOL SİLİNDİRİ
YÜKLEYİCİLER
BULDOZER AKSAMLARI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
EKİM VE DİKİM MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
OT VE SAMAN BAĞLAMA MAKİNESİ
BİÇER DÖVERLER (KOMBAYLAR)
TARIM MAKİNELERİ
SÜTCÜLÜK MAKİNE VE CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALARI
229
TL TUTARI
38.131,15
3.790,90
1.341,19
1.749,12
18.882,43
6.679,00
158,29
1.033,95
2.492,61
18.704,44
3.362,04
781,70
194,37
29.502,79
18.594,76
391.387,12
40.613,43
204,55
1.873,33
62.321,69
9.202,31
4.801,41
3.176,94
22.708,30
2.037,47
2.834,27
63.490,84
356.449,05
2.536,65
9.328,00
3.518,36
5.352,89
105.875,52
1.378,24
5.306,92
2.462,64
103.000,00
1.528.348,69
29.892,02
191.374,78
299.199,55
2.276.140,05
90.595,19
117.008,20
26.030,41
42.100,00
980,00
275.276,05
155.080,27
14.850,00
72.929,43
33.464,28
$ TUTARI
17.635,60
1.758,49
615,32
785,84
8.635,06
3.076,18
75,27
479,51
1.157,68
8.799,56
1.511,98
365,09
91,20
12.706,31
8.535,82
180.041,89
18.930,56
95,84
863,80
28.199,22
4.214,40
2.206,33
1.495,01
10.269,60
915,18
1.308,29
28.982,31
165.814,71
1.209,20
4.313,53
1.578,35
2.519,82
47.335,76
624,57
2.425,15
1.136,64
47.663,02
699.985,87
14.279,17
88.384,04
132.544,33
1.038.791,98
39.894,03
53.061,03
11.760,34
19.576,52
448,91
123.791,05
73.541,50
6.987,86
33.290,78
15.687,43
ÜLKE ADI
8436.91.00.00
8438.10.00.00
8441.10.00.00
8443.11.00.00
8450.11.11.00
8451.10.00.00
8451.30.00.00
8452.10.00.00
8464.10.00.00
8464.20.00.00
8468.00.00.00
8471.10.00.00
8471.60.90.00
8472.90.30.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8473.90.00.00
8474.31.00.00
8474.80.00.00
8481.10.00.00
8481.80.00.00
8482.10.00.00
8501.00.00.00
8501.10.00.00
8502.12.90.00
8503.00.00.00
8504.31.90.00
8505.19.10.00
8506.00.00.00
8507.10.00.00
8508.10.00.00
8509.10.00.00
8509.40.00.12
8510.10.00.00
8511.10.00.00
8513.10.00.00
8514.30.00.00
8516.10.00.00
8516.29.00.00
8516.32.00.00
8516.40.10.00
8516.60.10.00
8516.60.70.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.72.00.00
8516.79.00.00
8516.79.20.00
8516.80.10.00
8517.11.00.00
8517.19.90.00
MAL ADI
AKSAM VE PARÇALAR
EKMEK,PASTA,BİSKÜVİ İMAL MAKİNELERİ
KAĞIT KESME MAKİNELERİ
MATBAA MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
KURU TEMİZLEME MAKİNELERİ
ÜTÜ MAKİNELERİ VE PRESLER
DİKİŞ MAKİNELERİ
TESTERE MAKİNELERİ
TAŞLAMA, PARLATMA MAKİNELERİ
KAYNAK MAKİNELER
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
POSS CİHAZLARI
ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNELERİ)
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
HAFIZA KARTLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
BETON VEYA HARÇ KARIŞTIRICILAR
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
MUSLUK VE VALFLERİ
BİLYALI RULMANLAR
ELEKTRİK MOTORLARI
ADAPTÖRLER
JENERATÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
TRANSFORMATÖRLER
MIKNATISLAR
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
HER TÜRLÜ MATKAPLAR
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
TRAŞ MAKİNELERİ
ATEŞLEME BUJİLERİ
LAMBALAR
DİĞER OCAK VE FIRINLAR
SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
ELEKTRİKLİ SOBALAR
BERBER EŞYASI
BUHARLI ÜTÜLER
ELEKTRİKLİ OCAKLAR
IZGARALAR VE KIZARTMA CİHAZLARI
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
KIZARTMA TENCERELERİ
ISITICI REZİSTANLAR
TELEFON
CEP TELEFONLARI
230
TL TUTARI
33.908,87
147.450,24
4.572,78
254.860,75
4.785,69
21.941,12
4.875,29
800,00
1.662,01
888,52
3.800,00
76.074,37
153.083,69
21.457,36
38.859,24
383.501,60
9.386,37
187.974,01
300,00
350.821,59
16.179,21
15.320,27
5.320,35
8.324,41
7.690,84
192.426,91
50.339,73
188,08
1.096,15
261.258,17
183.216,82
12.026,75
15.383,53
2.062,55
16.043,00
12.626,23
5.246,29
1.500,00
38.827,34
100,00
14.075,07
50,00
3.268,19
8.218,45
1.741,03
36.687,20
4.845,11
65.890,06
350,00
169.126,18
16.379,62
1.075.549,10
$ TUTARI
15.145,33
67.381,87
2.069,32
119.833,91
2.279,96
9.708,03
2.157,11
375,76
762,98
407,47
1.706,87
34.584,67
68.231,28
10.049,34
17.572,42
176.914,18
4.330,84
85.687,48
131,91
160.346,21
7.421,86
6.869,08
2.431,16
3.850,33
3.571,49
86.825,89
22.139,27
86,97
510,19
119.964,42
81.450,63
5.525,68
6.868,22
950,27
7.132,76
5.562,46
2.387,90
669,70
17.937,43
47,14
6.443,65
23,57
1.516,60
3.599,11
800,61
17.019,92
2.225,93
29.856,98
157,74
77.644,01
7.670,16
479.159,97
ÜLKE ADI
8517.22.00.00
8517.30.10.00
8517.90.00.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8520.10.00.00
8521.10.10.00
8523.11.00.00
8523.20.00.00
8526.91.90.00
8527.21.70.00
8528.12.00.00
8529.00.00.00
8529.10.00.00
8530.00.00.00
8531.10.00.00
8535.00.00.00
8536.10.00.00
8538.10.00.00
8539.21.00.00
8543.90.00.00
8544.20.00.00
8609.00.00.00
8701.20.00.00
8701.90.00.00
8701.90.90.00
8702.10.11.11
8703.21.10.10
8703.21.10.20
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.00
8703.22.10.84
8703.22.10.86
8703.22.10.87
8703.22.10.88
8703.22.10.89
8703.22.10.90
8703.22.10.91
8703.22.10.92
8703.22.10.94
8703.22.10.95
8703.22.10.96
8703.22.10.97
8703.22.10.98
8703.22.10.99
8703.23.90.11
8704.10.00.00
8704.21.39.90
8704.32.99.00
MAL ADI
PRİNTER CİHAZLARI
SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
MİKROFONLAR
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
SES KAYDETME CİHAZLARI
DVD PLAYER
MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
MANYETİK DİSKLER
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ(NAVİGASYON)
KREDİ KARTLARI
TELEVİZYON(RENKLİ)
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ANTENLER
RECİVER
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
İLETKENLİ SİGORTALAR
AKSAM VE PARÇALAR
AMPÜLLER
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ MAKİNELERİ
KABLOLAR
KONTEYNERLER
RÖMORKLAR İÇİN ÇEKİCİLER
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
TIRLAR
OTOBÜSLER
JEEP,LAND-ROVERS
AMBULANSLAR
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
MİNİBÜS
HYUNDAİ
CITROEN
NİSSAN
MİTSUBİSHİ
HONDA
RENAULT
BMW
MERSEDES
WOLKSWAGEN
TOYOTA
PEUGEOT
FİAT
FORD
KARTİNG SPOR ARABASI
AUDİ
DAMPERLER
KAMYON
KARAVANLAR
231
TL TUTARI
53.220,63
440.276,08
3.258,63
8.646,02
69.933,48
2.679,99
76.963,24
3.562,34
75.600,33
774,35
28.902,76
15.972,35
4.952,78
47.515,61
4.585,41
111,50
1.373,58
278.203,64
1.071.135,94
51.835,38
2.632,52
53.860,21
51.209,78
109.529,48
4.500,00
1.912.720,35
1.368.354,69
302.803,78
699.389,52
7.013.367,66
18.976,00
6.037.610,29
4.187.389,34
312.298,73
93.630,97
13.803,29
2.417.036,18
105.596,02
2.868.049,09
340.402,80
1.348.399,67
3.623.131,16
92.170,29
760.795,96
47.170,00
100.415,39
563.838,52
1.085,10
427.065,10
48.429,00
2.121.295,23
143.284,79
$ TUTARI
24.964,64
196.349,45
1.494,58
4.038,60
31.453,92
1.258,50
35.278,45
1.668,54
34.906,42
348,24
13.073,31
7.353,75
2.246,97
22.092,73
2.072,23
50,20
621,53
127.406,61
485.713,33
24.706,07
1.175,10
24.949,01
24.041,64
47.416,41
2.052,11
874.693,13
619.887,89
135.410,70
315.086,68
3.208.934,78
8.152,25
2.748.091,88
1.901.649,59
142.780,13
43.557,91
6.446,82
1.104.350,96
47.585,23
1.305.169,43
156.628,20
613.609,50
1.648.491,16
42.195,90
347.960,34
21.886,78
45.952,24
257.385,69
482,61
192.837,52
22.506,08
960.959,11
66.830,87
ÜLKE ADI
8705.10.00.00
8705.40.00.00
8705.90.00.00
8705.90.90.90
8708.00.00.00
8709.11.00.00
8709.11.20.00
8711.10.00.00
8711.10.10.00
8712.00.30.00
8713.10.00.00
8713.90.00.00
8715.00.10.00
8715.00.90.00
8716.10.00.00
8716.31.00.00
8716.39.00.00
8716.80.00.00
8716.90.00.00
8716.90.00.10
8903.00.00.00
8907.00.00.00
8908.00.00.00
9004.10.00.00
9004.90.00.10
9005.10.00.00
9007.11.00.00
9007.20.00.00
9007.20.10.00
9009.11.00.00
9009.90.00.00
9012.10.00.00
9014.10.00.00
9015.00.00.00
9016.00.00.00
9017.00.00.00
9018.00.00.00
9018.41.00.00
9021.40.00.00
9026.00.00.00
9027.00.00.00
9028.30.00.00
9032.10.00.00
9032.20.00.00
9102.00.00.00
9103.00.00.00
9201.00.00.00
9202.00.00.00
9206.00.10.00
9209.00.00.00
9302.00.00.00
9303.20.00.00
MAL ADI
VİNÇLİ TAŞITLAR
BETONYER TAŞITLARI
YOL SÜPÜRME ARACI
DİĞER ARAÇLAR (AĞIR VASITA)
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
GOLF ARABASI
FORKLİFLER
MOTOSİKLETLER
ATV MOTOR
BİSİKLETLER
TEKERLEKLİ KOLTUKLAR
SKOTER
ÇOCUK ARABALARI
AKSAM VE PARÇALAR
RÖMORKLAR
TANKERLER
DORSE
EL ARABALARI
AKSAM VE PARÇALARI
FAYTON
SPOR TEKNELERİ
DİĞER YÜZER ARAÇLAR
GEMİ AKSAMI
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
DÜRBÜNLER
KAMERALAR
PROJEKTÖRLER
SİNEMA SİSTEMİ
FOTOKOPİ CİHAZLARI
FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
MİKROSKOPLAR
PUSULALAR
ÖLÇÜM ALETLERİ
TERAZİLER
RESİM ÇİZİM ALETLERİ
TIBBİ CİHAZLAR
DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
İŞİTME CİHAZLARI
ÖLÇÜM CİHAZLARI
ANALİZ CİHAZLARI
ELEKTRİK SAYAÇLARI
TERMOSTATLAR
BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
KOL VE CEP SAATLERİ
DUVAR VE ÇALAR SAATLER
PİYANOLAR
TELLİ MÜZİK ALETLERİ
DÜMBELEK VE DAVULLAR
MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
TABANCALAR VE AKSAMLARI
AV TÜFEKLERİ
232
TL TUTARI
103.413,36
80.273,60
162.709,15
649.576,40
4.438.654,99
300,00
188.146,60
153.167,04
11.826,46
2.530,06
20.022,65
4.000,00
17.359,94
567,00
293.424,15
235.768,95
1.054.116,42
30.115,85
150,00
1.827,00
104.296,49
2.918,88
2.837,99
39.115,97
14.695,79
61.231,41
17.156,44
11.759,58
99.565,17
20.383,15
19.669,36
3.914,88
1.010,77
47.278,02
4.392,63
21.045,85
122.078,29
9.416,81
7.052,81
32.406,95
106.958,72
8.603,00
578,16
85.066,80
43.144,17
10.145,21
18.102,30
41.466,78
4.076,81
84.407,09
30.448,32
32.430,02
$ TUTARI
46.494,04
37.834,57
75.327,05
288.021,57
2.020.231,05
136,29
85.133,06
70.543,01
5.296,52
1.198,70
8.948,07
1.844,86
8.124,27
253,57
135.620,79
109.415,96
480.031,90
13.702,48
67,54
855,70
48.125,51
1.372,94
1.328,65
18.308,25
6.992,23
27.350,14
7.965,00
5.139,83
46.483,96
9.393,12
8.906,90
1.704,50
476,40
20.471,19
2.031,27
9.723,64
55.373,97
3.974,01
3.032,60
14.972,13
48.403,94
3.822,03
271,56
39.990,03
19.522,07
4.666,29
7.796,33
18.233,63
1.755,81
37.950,93
13.746,03
14.937,65
ÜLKE ADI
MAL ADI
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
9305.29.10.90 TÜFEK AKSAMLARI
9306.00.00.00 FİŞENKLER
9306.29.10.00 SAÇMA
9306.90.10.00 HARP SİLAHLARI
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
9404.10.00.00 SOMYALAR
9404.90.10.00 YORGANLAR
9404.90.90.00 YASTIKLAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9406.00.00.00 PREFABRİK YAPILAR
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9502.10.00.00 BEBEKLER
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9504.20.00.00 BİLARDO MAKİNELERİ
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
9505.10.00.00 NOEL EĞLENCE EŞYASI
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
9508.00.00.00 PANAYIR EĞLENCE EŞYASI
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9603.10.00.00 SÜPÜRGELER
9603.21.00.00 DİŞ FIRÇALARI
9603.29.10.00 TRAŞ FIRÇALARI
9603.90.99.10 MOPLAR
9606.21.00.00 DÜĞMELER
9607.00.00.00 FERMUARLAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9608.20.00.00 KEÇE UÇLU KALEMLER
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
9610.00.00.00 YAZI VE RESİM TAHTALARI
9612.10.00.00 YAZI MAKİNE ŞERİTLERİ
9613.00.00.00 DAMGALAR, KAŞELER
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
Ülke ara toplam =
GK GÜNEY KORE
0302.19.00.00
1604.12.00.00
2710.00.94.00
3214.10.90.00
3304.99.90.19
3506.10.00.00
3822.00.00.00
3916.00.00.00
BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
RİNGA BALIKLAR (TUZLANMIŞ)
GRESLER
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
KOZMETİK ÜRÜNLER
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
LABORATUVAR KİTİ
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
233
TL TUTARI
4.939,53
113.353,04
146.230,56
421.959,17
1.141.885,05
156.154,13
264.975,00
7.025,47
1.300,00
100,00
3.396,36
2.937,56
307.443,91
26.356,09
12.284,81
15.447,73
44.567,91
4.853,45
2.595.450,17
585.423,38
2.407,84
15.784,76
23.831,58
8.627,13
46.140,05
4.512,59
44.413,92
259,43
12.326,17
581,06
759,52
6.294,07
51.852,32
20.493,91
3.503,68
14.679,27
1.515,21
3.646,89
446,70
3.104,87
159.674.394,29
$ TUTARI
2.222,46
50.888,78
66.037,19
188.147,84
507.775,36
73.390,82
121.788,92
3.165,78
600,30
43,06
1.462,44
1.360,16
139.856,01
11.832,67
5.665,61
7.174,65
20.595,92
2.328,89
1.196.658,08
269.832,07
1.086,17
7.160,39
10.693,54
3.992,91
20.609,26
2.116,40
20.319,35
113,67
5.613,84
268,67
332,79
2.893,64
23.621,36
9.235,22
1.628,31
6.664,85
710,63
1.679,12
209,50
1.407,76
72.721.641,02
4.122,81
12.518,22
71.331,14
5.154,72
22.146,57
16.848,80
19.525,87
11.203,94
1.906,33
6.017,22
33.410,37
2.298,55
10.638,18
7.705,03
8.672,43
5.232,80
ÜLKE ADI
3918.10.00.00
3919.10.90.10
3922.10.00.11
3923.10.00.00
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
4011.10.00.00
4011.20.00.00
4418.00.00.00
4802.20.00.00
4805.10.00.00
4819.10.00.00
6704.11.00.00
7321.11.00.00
7321.11.10.00
7325.10.00.00
7412.10.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8418.21.10.00
8421.23.00.00
8422.11.00.00
8424.20.00.00
8427.10.00.00
8427.20.00.00
8450.11.11.00
8464.10.00.00
8469.10.00.00
8471.10.00.00
8473.30.00.00
8506.00.00.00
8510.30.00.00
8514.20.00.00
8516.60.80.00
8517.19.90.00
8518.40.00.00
8526.92.90.90
8528.12.00.00
8531.10.00.00
8535.00.00.00
8701.90.00.00
8703.21.10.10
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.84
8703.22.10.93
8708.00.00.00
8711.10.00.00
9018.00.00.00
MAL ADI
PLASTİK YER KAPLAMALARI
SELÜLOZ FİLM
BANYO KÜVETLERİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OTO DIŞ LASTİKLERİ
KAMYON VE OTOBÜS DIŞ LASTİKLERİ
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
KAĞIT HAMMADDESİ
KAĞIT VE KARTONLAR
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
PERUKLAR
GAZ OCAKLARI
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAKIR BORU BAĞLANTI PARÇALARI
KOMPROSÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
EL FORKLİFLERİ(TRANSPALET)
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
TESTERE MAKİNELERİ
YAZAR KASA
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
EPİLASYON CİHAZLARI
ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
GÖMME FIRINLAR
CEP TELEFONLARI
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
KUMANDA CİHAZLARI
TELEVİZYON(RENKLİ)
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
JEEP,LAND-ROVERS
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
HYUNDAİ
OPEL
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
TIBBİ CİHAZLAR
234
TL TUTARI
13.935,25
8.490,36
13.939,81
171,88
38.385,83
6.989,06
89.563,55
1.039.513,88
155.624,88
16.809,40
175.722,59
182.604,83
31.941,27
81,22
45.117,97
1.183,25
6.081,89
455,36
314,00
3.992,19
28.680,51
21.671,51
74.563,49
1.480,49
7.219,99
234,64
16.194,15
9.126,17
64.585,60
105,04
41.432,24
12.740,77
56.902,21
176,62
24.105,00
64.502,57
4.140,98
411.434,04
5.601,61
1.400,00
1.155.810,17
9.978,32
2.731,00
32.158,87
108.366,21
28.456,80
456.408,24
2.780.832,84
388.776,84
127.887,48
20.760,59
62.625,84
$ TUTARI
6.452,70
3.901,46
6.445,56
82,56
17.542,54
3.093,74
40.892,14
475.378,34
67.062,35
7.876,58
81.960,88
82.484,85
14.930,71
39,01
20.908,04
564,04
2.844,19
213,77
148,74
1.862,15
12.705,01
10.173,94
33.702,42
704,63
3.108,58
107,08
7.584,73
3.930,48
29.032,15
47,88
18.673,43
5.668,89
25.505,34
76,04
10.797,31
30.281,48
1.782,91
188.546,34
2.614,52
631,74
521.694,04
4.298,78
1.217,73
13.850,24
50.012,81
12.000,00
215.148,80
1.272.441,39
178.350,47
59.277,06
9.546,53
28.998,81
ÜLKE ADI
MAL ADI
9019.10.00.00 MEKANOTERAPİ MASAJ CİHAZLARI
9026.00.00.00 ÖLÇÜM CİHAZLARI
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
Ülke ara toplam =
GKC GÜNEY KIBRIS
0301.99.90.00
0602.90.30.00
0701.10.00.00
0901.21.00.00
1001.90.91.12
1003.00.90.11
1905.30.99.00
2208.20.12.00
2208.90.41.00
2208.90.90.90
2309.90.90.97
2501.00.91.11
2501.00.91.12
2516.90.00.00
2517.10.00.00
2834.10.00.00
3214.10.90.00
3215.11.00.00
3823.40.00.00
3922.10.00.11
3926.00.00.00
6802.21.00.00
6905.10.00.00
7308.00.00.00
7310.10.00.00
7315.10.00.00
7325.10.00.00
7604.10.90.00
7609.00.00.00
7610.10.00.00
8419.19.00.00
8429.90.00.00
8432.21.00.00
8432.30.00.00
8436.91.00.00
8443.11.00.00
8458.00.00.00
8716.10.00.00
8716.80.00.00
8801.10.00.00
8903.00.00.00
9405.00.00.00
9603.40.10.00
BALIKLAR (CANLI)
SEBZE FİDELERİ
PATATES(TOHUMLUK)
KAHVE(KAVRULMUŞ)
BUĞDAY
ARPA
GOFRETLER
KONYAK
ZİVANİYA
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
TUZ (SOFRA)
TUZ(RAFİNE EDİLMEMİŞ)
İNŞAATA ELVERİŞLİ TAŞLAR (HAM)
ÇAKIL TAŞI
NİTRİTLER, NİTRATLAR
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
MATBAA MÜREKKEBİ
ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
BANYO KÜVETLERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
MERMER (İŞLENMİŞ)
KİREMİTLER
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALEMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
BULDOZER AKSAMLARI
TIRMIKLAR
EKİM VE DİKİM MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
MATBAA MAKİNELERİ
METAL İŞLEME MAKİNELERİ
RÖMORKLAR
EL ARABALARI
PLANÖRLER
SPOR TEKNELERİ
AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
BOYA FIRÇALARI
235
TL TUTARI
83.755,71
3.194,17
58.391,80
135.857,53
19.721,92
8.315.782,50
$ TUTARI
37.454,48
1.424,25
25.766,43
62.837,22
9.044,26
3.799.603,46
516.514,05
5.720,75
19.469,77
19.666,26
23.653,56
32.788,01
51.120,62
38.519,78
138.751,82
166.487,11
7.298,31
41.185,21
72.058,62
1.567,95
3.242,01
8.357,16
637.419,77
2.631,59
5.714,66
4.070,81
4.763,67
3.991,40
348.099,77
117.871,97
7.039,00
922,33
18.600,00
71.037,35
9.400,00
9.189,68
17.334,46
64.770,24
14.683,59
4.320,00
4.315,35
59.918,00
36.391,20
21.703,32
5.522,16
8.733,25
7.500,00
16.165,65
6.251,73
238.609,32
2.606,62
8.922,01
9.351,08
10.431,10
14.673,36
23.786,17
17.175,63
62.318,36
76.348,95
3.264,00
19.246,44
33.447,00
704,00
1.429,25
3.967,04
290.094,22
1.215,18
2.680,42
1.754,21
2.132,81
1.749,62
158.467,44
54.989,77
3.286,71
430,77
8.547,68
31.086,10
4.110,01
4.169,74
7.896,89
28.917,87
6.529,73
1.911,67
1.897,94
27.447,55
16.221,45
10.330,54
2.591,10
4.209,20
3.467,89
7.011,35
2.775,71
ÜLKE ADI
MAL ADI
Ülke ara toplam =
GR YUNANİSTAN
0700.00.00.00 DİĞER SEBZELER
0707.00.00.00 BİBER (TAZE)
0709.51.00.00 MANTAR
0801.11.00.00 HİNDİSTAN CEVİZİ
0802.31.00.00 CEVİZ(KABUKLU)
0803.00.11.00 MUZ
0804.10.00.00 CENNET HURMASI(HURMA)
0804.30.00.00 ANANAS
0804.40.00.00 AVOKADO
0806.10.00.00 ÜZÜM (TAZE)
0807.00.00.00 KAVUN
0808.10.00.00 ELMA
0808.20.00.00 ARMUT
0809.10.00.00 KAYISI
0809.20.00.00 KİRAZ
0809.30.00.00 ŞEFTALİ
0809.40.00.00 ERİK
0810.50.00.00 KİVİ
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
2006.00.00.00 MEYVE KONSERVELERİ
2306.30.00.00 AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
3004.10.10.00 VETERİNER İLAÇLARI
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
3209.10.00.00 BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
3305.10.00.00 ŞAMPUANLAR
3701.10.10.00 TIPTA KULLANILAN FİLİMLER
3823.10.00.00 KİMYASAL ÜRÜNLER
3824.90.70.00 İZOLASYON MALZEMESİ
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
4201.00.00.00 HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6403.00.00.00 AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
7314.20.00.00 IZGARA,AĞ VE KAFESLİK TEL
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
7604.10.90.00 ALEMİNYUM PROFİLLER
7607.00.00.00 ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
8516.72.00.00 TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
2.654.761,94
$ TUTARI
1.212.203,90
3.916,96
1.319,52
213.581,10
1.170,78
2.234,03
52.251,90
5.418,58
56.306,12
13.919,49
54.944,33
2.051,84
394.016,66
74.496,48
812,00
76.166,58
320.190,95
88.957,53
164.524,59
217.556,14
127.600,86
4.267.641,87
2.375,25
125.897,35
176,30
193,49
16.341,71
9.642,38
17.185,53
253,00
1.797,52
74.763,21
65.589,48
298,91
5.448,12
245.143,89
83.975,76
4.622,74
5.808,19
418,97
6.799.010,11
1.831,69
622,62
98.182,13
549,19
994,89
23.285,16
2.501,88
26.243,25
6.491,93
24.914,07
959,12
177.875,96
34.217,31
361,61
35.948,85
148.415,29
40.348,64
73.353,49
100.937,48
54.681,61
1.880.159,31
1.081,48
57.821,15
80,82
88,10
7.792,90
4.159,07
7.533,22
121,94
818,43
36.033,94
31.387,60
136,10
2.625,73
111.028,64
36.098,42
2.050,40
2.726,34
190,76
3.034.650,52
507.184,44
31.334,00
8.013,20
10.988,13
557.519,77
226.290,30
14.343,79
3.781,21
4.863,94
249.279,24
GÜR GÜRCİSTAN
2309.90.90.97 HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
8415.10.00.00 KLİMA CİHAZLARI
8544.11.00.00 BOBİN TELLERİ
Ülke ara toplam =
236
H
ÜLKE ADI
MAL ADI
MACARİSTAN
0210.19.90.00 DİĞER ETLER
0402.29.11.00 TOZ SÜT (ÇOCUK MAMASI)
0602.90.10.00 MANTAR MİSELİ
1209.91.00.00 SEBZE TOHUMLARI
1901.10.00.00 ÇOCUK MAMASI
1905.30.19.00 BİSKÜVİLER
1905.30.99.00 GOFRETLER
2004.00.00.00 DİĞER KONSERVELER
2005.20.20.00 HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
2006.00.00.00 MEYVE KONSERVELERİ
2009.00.00.00 MEYVE SULARI
2106.00.00.00 VİTAMİN
2304.00.00.00 SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
2309.10.00.00 KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
3004.00.00.00 İLAÇLAR
3004.10.10.00 VETERİNER İLAÇLARI
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
4011.10.00.00 OTO DIŞ LASTİKLERİ
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
4911.91.00.00 RESİMLER, FOTOGRAFLAR
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
7308.00.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
8424.20.00.00 PÜSKÜRTME CİHAZLARI
8472.90.30.00 ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNELERİ)
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8501.00.00.00 ELEKTRİK MOTORLARI
8517.90.00.00 AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8539.21.00.00 AMPÜLLER
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
HK HONG KONG
2103.10.00.00
2208.90.00.00
2401.10.00.00
3304.99.90.19
3406.00.11.00
3506.10.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3919.10.00.00
3924.10.00.00
3926.00.00.00
3926.90.99.90
4202.11.00.00
4202.11.10.00
SOSLAR
RAKI
TÜTÜN (İŞLENMİŞ)
KOZMETİK ÜRÜNLER
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
YAPIŞKAN BANTLAR
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
PLASTİK KUTULAR
ÇANTALAR
BAVULLAR
237
TL TUTARI
$ TUTARI
83.933,45
11.776,83
8.675,00
29.707,69
16.573,43
5.141,44
1.688,99
8.585,25
43.488,13
13.013,53
2.243,13
49.225,73
335.866,88
270.088,39
1.271.458,40
12.841,32
407,16
117.132,23
103,00
16,90
53,47
1.793,11
1.320,00
185.417,18
87.629,42
4.748,47
12.968,62
24.471,78
4.703,66
13.914,03
344,23
2.731,84
22.407,27
2.644.469,96
37.982,37
5.420,62
3.963,49
13.753,56
7.628,39
2.366,49
777,40
3.885,08
19.511,03
5.989,84
1.032,46
22.393,48
153.750,00
121.567,00
603.370,25
5.752,76
186,64
54.816,66
46,93
7,75
24,51
824,15
619,60
86.714,59
40.889,10
2.232,26
5.571,43
11.210,16
2.028,84
6.348,22
160,22
1.178,33
10.390,25
1.232.393,86
7.689,50
2.582,38
114.866,99
25.412,42
64.147,78
5.737,60
3.985,21
3.500,07
96,28
104.983,17
49.389,59
39.222,21
57.342,51
80.105,16
3.313,58
1.110,65
52.300,23
12.127,72
28.964,46
2.723,72
1.779,27
1.607,73
41,41
47.967,06
22.780,90
17.893,34
25.782,79
35.672,40
ÜLKE ADI
4415.00.00.00
4419.00.00.00
4807.10.00.00
4817.30.00.00
4823.10.00.00
4911.10.00.00
6109.00.00.00
6205.00.00.00
6307.00.00.00
6403.00.00.00
6911.10.00.00
6912.10.00.00
6913.00.00.00
7013.10.00.00
7016.90.90.12
7117.00.00.00
7323.93.10.00
7325.10.00.00
8201.90.00.00
8215.10.00.00
8301.00.00.00
8407.00.00.00
8414.51.90.10
8419.19.00.00
8421.31.00.00
8423.10.10.00
8423.81.00.00
8443.11.00.00
8452.10.00.00
8471.10.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8473.90.00.00
8480.00.00.00
8480.79.00.00
8501.10.00.00
8504.31.90.00
8506.00.00.00
8517.19.90.00
8517.30.00.00
8517.90.00.00
8517.90.10.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8521.10.10.00
8525.10.00.00
8527.21.20.00
8527.29.00.00
8529.10.45.13
8531.10.00.00
8535.00.00.00
8539.21.00.00
MAL ADI
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
YAPIŞTIRMALI KAĞITLAR
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
TİŞÖRTLER
KONFEKSİYON
DİĞER HAZIR EŞYA
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
CAM MUTFAK EŞYASI
CAM TUĞLALAR
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
DİĞER EL ALETLERİ
MUTFAK EŞYASI
KAPI KİLİTLERİ
MOTORLAR
VANTİLATÖRLER
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
FİLTRE (HAVA)
EV TERAZİLERİ
DİĞER TARTI ALETLERİ
MATBAA MAKİNELERİ
DİKİŞ MAKİNELERİ
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
HAFIZA KARTLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
METAL DÖKÜM KALIPLARI
KAUÇUK PLASTİK KALIPLARI
ADAPTÖRLER
TRANSFORMATÖRLER
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
CEP TELEFONLARI
SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
DVD PLAYER
VERİCİ CİHAZLAR
DİSK ÇALAR
RADYO
UYDU ANTENLERİ
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
AMPÜLLER
238
TL TUTARI
62.503,27
9.144,03
828,74
2.581,98
2.574,39
4.421,42
15.153,13
20.295,36
2.580,54
111.284,06
326.433,09
111.442,07
34.824,93
20.634,94
11.146,26
12.335,45
170.682,49
21.410,18
430,30
6.283,71
993,05
6.550,00
34.199,58
27.654,61
35.457,13
407,89
29.515,11
69.070,42
4.011,85
172.983,85
206.482,39
4.772,60
716,72
47.509,60
88.076,40
27.448,78
4.918,26
3.065,17
12.548.546,44
90.688,01
1.963,94
152.985,11
4.278,50
8.784,44
30.282,16
53.600,60
1.673,96
1.548,39
6.894,31
50.847,49
403.406,90
69.183,08
$ TUTARI
29.438,77
3.989,37
366,05
1.113,69
1.174,45
1.904,39
6.866,87
9.181,75
1.240,41
51.525,47
148.226,32
48.896,65
15.856,18
9.403,46
4.947,90
5.321,86
76.945,07
9.951,76
190,06
2.961,92
427,49
2.875,08
16.091,61
12.951,77
15.764,33
180,16
13.910,41
32.167,67
1.725,45
80.066,57
94.511,60
2.174,40
339,50
21.315,27
39.913,17
12.277,84
2.172,38
1.364,17
5.681.261,56
40.478,39
936,55
69.397,02
1.918,45
4.028,56
13.625,95
24.733,79
747,37
738,38
3.239,30
22.972,90
180.647,43
31.294,36
ÜLKE ADI
MAL ADI
8544.20.00.00 KABLOLAR
8702.10.11.11 OTOBÜSLER
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
8713.90.00.00 SKOTER
9004.10.00.00 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
9007.11.00.00 KAMERALAR
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
9607.00.00.00 FERMUARLAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
24.941,54
459.924,74
21.613,73
10.447,99
1.358,60
117.039,68
23.637,14
13.344,11
363.567,33
36.896,00
3.112,06
34.780,00
5.301,78
94.475,82
62.321,03
17.254,89
1.362,74
320,87
28.221,16
5.363,52
17.019.852,68
$ TUTARI
11.243,65
211.693,24
9.512,22
4.794,13
600,09
54.612,33
10.546,66
6.249,88
162.199,33
16.823,83
1.373,73
16.304,02
2.483,04
42.998,52
29.249,91
8.233,87
638,26
138,40
13.303,71
2.430,56
7.715.245,92
HKJ ÜRDÜN
2403.10.10.10 SARMA TÜTÜN
8529.10.45.13 UYDU ANTENLERİ
8530.00.00.00 RECİVER
Ülke ara toplam =
52.437,52
5.982,82
25.130,02
83.550,36
24.805,51
2.760,75
11.692,76
39.259,02
HR HIRVATİSTAN
0808.10.00.00 ELMA
2103.90.00.00 TUZOT
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
21.226,98
45.750,00
3.362,00
560,09
70.899,07
9.402,77
21.512,20
1.418,80
250,52
32.584,29
52,95
333.610,50
180.978,57
116.613,38
4.949,09
19.235,20
37.480,18
46.805,97
11.225,41
24.899,60
53.541,01
85.227,47
8.425,99
408.169,83
16.167,45
23,86
153.199,12
80.831,33
53.659,08
2.186,77
8.565,10
17.307,07
21.002,10
4.733,66
11.108,50
23.459,23
40.138,13
3.757,07
184.344,88
7.292,88
I
İTALYA
0402.10.11.00
0406.10.00.00
0602.10.90.00
0602.90.00.59
0707.00.00.00
0713.20.00.00
0713.31.00.00
0713.40.00.00
0713.50.00.00
0713.90.10.00
0713.90.90.00
0803.00.11.00
0806.10.00.00
0808.10.00.00
0810.90.40.00
KREMA
PEYNİR VE LOR
CANLI BİTKİLER (ÇELİK VE DALDIRMALAR)
BİTKİLER (CANLI EV BİTKİSİ)
BİBER (TAZE)
NOHUT(KURU)
FASULYE(KURU)
MERCİMEK(KURU)
BAKLA (KURU)
BÖĞRÜLCE(KURU)
DİĞER BAKLAGİLLER
MUZ
ÜZÜM (TAZE)
ELMA
DİĞER MEYVELER
239
ÜLKE ADI
0901.11.00.00
0901.21.00.00
0902.30.00.00
1006.10.00.00
1008.30.00.00
1101.00.15.00
1102.90.00.00
1103.11.00.00
1209.91.00.00
1213.10.00.00
1214.10.00.00
1214.10.10.00
1806.10.00.00
1806.20.10.00
1806.20.30.00
1806.90.19.00
1901.00.00.00
1901.90.99.00
1902.20.10.00
1904.10.00.00
1904.10.90.90
1905.30.19.00
1905.30.99.00
1905.90.60.13
2001.00.00.00
2002.10.90.00
2004.00.00.00
2004.90.50.00
2005.20.20.00
2009.00.00.00
2009.90.00.00
2101.11.11.10
2103.10.00.00
2104.10.10.12
2105.00.00.00
2106.00.00.00
2106.10.20.00
2106.90.98.00
2106.90.98.19
2201.10.00.00
2201.90.00.11
2202.10.00.00
2204.10.00.00
2207.10.00.00
2208.20.12.00
2208.30.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.90.90
2209.00.00.00
2306.90.00.00
MAL ADI
KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
KAHVE(KAVRULMUŞ)
ÇAY
PİRİNÇ
KUŞ YEMLERİ
UN
GALETA UNU
BULGUR
SEBZE TOHUMLARI
BALYA(YONCA KURU OT)
YONCA PELET
YONCA PELET KÜSBESİ
KAKAO TOZU
ÇİKOLATA TOZU
NESKAHVE
ÇİKOLATA
HAMUR ÜRÜNLERİ
DONDURMA TOZU
MAKARNA
KORNFLAKES
KAHVALTILIK YİYECEKLER (HUBUBATTAN)
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
PASTALAR-KEKLER
TURŞULAR
SALÇALAR
DİĞER KONSERVELER
SEBZE (KONSERVE)
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
MEYVE SULARI
SEBZE SULARI
KAHVE KONSANTRELERİ
SOSLAR
ÇORBALAR
DONDURMALAR
VİTAMİN
GIDA KATKI MALZEMELERİ
TOZ İÇECEK
TATLANDIRICI MADDELER
MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR
İÇME SULARI
MEŞRUBAT
ŞARAP
ETİL ALKOL
KONYAK
VİSKİ
CİN
VOTKA
LİKÖR
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
SİRKE
DİĞER KÜSPELER
240
TL TUTARI
2.126,63
217.420,57
1.751,91
1.430.468,74
68.755,49
8.133,64
134,69
34.622,00
134.812,83
48.448,98
925.123,25
1.274.765,52
6.495,61
1.054,27
11.220,76
1.310,30
133.950,26
230.172,09
172.116,99
36.334,38
24.499,81
212.035,79
144.802,15
103.077,78
8.358,38
105.382,63
80.580,35
1.122.971,14
172.732,86
31.187,50
6.936,79
147.680,39
53.006,31
3.173,72
24.600,92
23.937,49
25.535,17
29.225,89
522,46
51.640,57
86.622,98
34.845,61
801.325,52
273.102,53
212.819,95
37.581,20
26.520,54
136.769,47
19.562,51
124.007,87
1.138,34
47.543,60
$ TUTARI
970,18
100.800,07
802,61
648.502,97
31.377,22
3.644,41
61,11
15.824,39
63.865,10
22.300,00
411.761,12
582.705,60
3.069,36
462,99
5.322,18
578,46
60.966,11
108.995,58
77.838,13
17.401,03
11.770,72
97.200,13
67.784,40
46.613,08
3.859,26
47.559,15
35.232,54
509.034,62
79.072,16
13.954,71
3.136,30
70.451,83
23.720,09
1.413,37
11.533,33
11.237,20
12.122,04
13.655,35
235,46
24.322,10
39.978,14
16.268,14
364.405,16
124.335,11
92.784,64
16.519,94
11.654,54
62.194,58
8.493,00
56.286,47
497,72
22.300,00
ÜLKE ADI
2306.90.91.00
2309.10.00.00
2309.90.90.00
2309.90.90.97
2505.10.00.00
2513.20.00.00
2517.10.00.00
2517.20.00.00
2522.20.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2710.00.94.00
2715.00.00.00
2805.21.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3005.10.00.00
3006.40.00.00
3105.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3214.10.00.00
3214.10.90.00
3302.10.00.00
3303.00.10.00
3304.30.00.00
3304.91.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.20.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3306.10.00.00
3307.20.00.00
3307.49.00.00
3401.20.00.00
3402.11.00.00
3402.11.10.00
3403.11.00.00
3405.20.00.00
3405.90.10.00
3506.10.00.00
3507.10.00.00
3507.10.10.00
3606.90.90.00
3707.00.00.00
3805.10.10.00
3808.30.00.00
3808.40.00.00
MAL ADI
KEPEK
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
BALIK YEMLERİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
KUMLAR
ZIMPARA TAŞI
ÇAKIL TAŞI
CÜRUF
KİREÇ SÖNMÜŞ
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
GRESLER
BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
KALSİYUM
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
YAPIŞKAN SARGILAR
DİŞCİLİK MALZEMELERİ
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
REÇİNELİ MACUNLAR
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
PARFÜMLER
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
PUDRALAR
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
PERMA MÜSTAHZARLARI
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
DİŞ MACUNLARI
DEODORANTLAR
ODA KOKULARI
SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DETERJAN HAMMADDESİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
METAL CİLALAR
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PEYNİR MAYASI
KÜLTÜR MAYASI
KÖMÜR YAKACAK MADDESİ
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ZİRAİ İLAÇ
DEZENFEKTE EDİCİLER
241
TL TUTARI
793.706,61
2.946.854,83
41.157,46
370,45
21.372,01
13.611,02
402,44
806.101,39
13.879,34
319.627,58
11.149,82
1.220,38
10.203,55
23.000,00
81.543,08
618.040,63
80.072,61
83.159,51
26.275,95
341.901,45
16.119,11
41.987,47
18.186,66
42.108,66
35.352,12
86.478,24
257.011,85
13.766,42
297,36
27.636,75
132.136,81
112.554,20
8.789,96
19.925,15
153.791,93
1.013,20
1.588,89
11.643,82
14.102,13
144.146,89
150.155,03
20.099,36
11.417,08
6.883,31
84.172,15
71.973,13
35.781,31
143.930,55
84.441,42
277.983,40
36.918,89
1.209,82
$ TUTARI
353.252,35
1.341.082,24
18.725,31
165,18
9.794,94
5.974,46
179,44
362.681,08
5.979,38
150.307,75
5.104,13
559,42
4.846,37
10.571,31
36.469,05
292.341,47
37.700,99
38.522,84
11.559,87
157.291,14
7.075,37
18.640,23
7.982,91
18.369,61
16.473,66
40.505,03
114.224,55
6.183,54
133,01
12.445,44
61.288,86
51.583,22
4.064,69
9.541,29
70.814,20
484,69
710,14
5.279,18
6.335,76
64.941,13
69.143,78
9.231,46
5.183,93
3.054,61
38.472,99
34.048,69
15.896,45
68.625,93
38.611,38
124.520,27
17.340,95
539,45
ÜLKE ADI
3811.21.00.90
3814.00.00.00
3819.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3823.40.00.00
3824.90.70.00
3906.90.00.00
3910.00.00.00
3916.00.00.00
3917.21.00.00
3917.40.00.00
3919.00.00.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3921.90.00.00
3922.10.00.11
3923.10.00.00
3923.30.10.00
3923.40.00.00
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
4003.00.00.00
4006.90.00.20
4008.29.90.00
4009.20.00.00
4010.11.00.00
4011.10.00.00
4013.10.10.11
4017.00.00.00
4201.00.00.00
4202.11.00.00
4203.30.00.00
4205.00.00.00
4401.30.90.00
4408.10.00.00
4410.00.00.00
4410.10.10.20
4410.20.00.00
4412.00.00.00
4415.00.00.00
4418.30.00.00
4419.00.00.00
4602.00.00.00
4805.10.00.00
4805.40.00.00
4806.20.00.00
4811.90.10.10
4812.00.00.00
MAL ADI
MADENİYAĞ HAMMADDESİ
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
HİDROLİK FREN SIVILARI
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
İZOLASYON MALZEMESİ
MERMER HAMMADDESİ
SİLİKONLAR
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
PLASTİK BORULAR
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
PLASTİK HAMMADDESİ
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
SÜNGERLER
BANYO KÜVETLERİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
BİBERON
MAKARALAR,BOBİNLER
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
LEVHA,ŞERİT VE KAUÇUK
CONTALAR,RONDELALAR
KAUÇUK ÜRÜNLER
HORTUMLAR
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
OTO İÇ LASTİKLERİ
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
ÇANTALAR
KEMERLER
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
TALAŞ (AĞAÇ RENDESİ )
KAPLAMALIK YAPRAKLAR
YONGA LEVHA
SUNTA
LAMİNANT
KONTROPLAKLAR
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
PARKE
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
SEPETÇİ EŞYASI
KAĞIT VE KARTONLAR
FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
FİLTRE EDİCİ BLOK VE LEVHALAR
242
TL TUTARI
143.646,16
24.440,08
1.459,37
8.318,21
8.102,95
56.858,16
37.011,94
56.137,11
65.494,29
41.826,53
231,88
35.208,00
19.384,35
221.656,51
282.959,56
146.930,67
11.594,31
42.624,56
2.920,56
129.042,98
16.195,98
35.390,00
196.044,36
465.541,92
419.819,65
242,02
14.286,03
3.889,57
11.091,76
4.313,81
1.950,00
13.812,46
4.888,80
105.158,25
38.925,45
9.855,03
656,72
266,42
6.062,00
127.957,03
56.707,72
6.070,06
152.869,23
20.861,24
38.927,00
35.064,21
74,27
27.376,97
10.302,11
2.116,79
1.090,00
848,85
$ TUTARI
63.350,02
10.701,87
668,98
3.790,02
3.593,33
26.049,32
17.719,96
26.459,80
30.840,85
19.589,05
106,75
16.529,52
9.249,95
101.642,44
129.123,99
68.436,18
5.170,03
19.957,46
1.313,14
58.786,49
7.744,63
15.983,92
91.246,08
221.144,33
190.775,86
109,22
6.776,09
1.759,41
4.979,58
1.952,13
870,61
6.378,12
2.194,20
48.821,84
18.122,61
4.567,23
299,15
124,62
2.693,14
56.873,89
26.701,06
2.835,15
71.101,12
9.183,38
17.985,12
16.283,97
35,48
12.744,20
4.657,28
1.020,19
487,00
378,49
ÜLKE ADI
4813.10.00.00
4814.00.00.00
4817.00.00.00
4817.30.00.00
4818.20.00.00
4818.20.10.00
4818.40.00.00
4818.40.91.00
4819.10.00.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4901.10.00.10
4910.00.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5203.00.00.00
5313.00.00.00
5403.00.00.00
5607.10.00.00
5607.10.00.90
5608.19.00.00
5802.00.00.00
5804.21.90.90
5806.00.00.00
6108.00.00.00
6109.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6117.10.00.00
6205.00.00.00
6304.00.00.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
6406.10.00.00
6505.00.00.00
6506.00.00.00
6804.20.00.00
6805.20.00.00
6807.00.00.00
6908.00.00.00
6908.10.00.00
6910.00.00.00
6910.10.00.00
6911.10.00.00
6912.10.00.00
7009.10.00.90
7010.91.10.10
7010.91.21.00
MAL ADI
SİGARA KAĞIDI
DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
MUHTELİF KIRTASİYE
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
ISLAK MENDİLLER
HİJYENİK TAMPONLAR
BEBEK BEZLERİ
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
FOTOKOPİ KAĞIDI
KİTAPLAR
TAKVİM
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
PAMUKLAR
KUMAŞLAR MUHTELİF
İPLİKLER
SİCİM,İP VE HALATLAR
FİTİL
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
BRANDA BEZİ
KORDELALAR
İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
TİŞÖRTLER
DİĞER GİYİM EŞYALARI
ÇORAPLAR
ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
KONFEKSİYON
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
DİĞER HAZIR EŞYA
MUTFAK BEZLERİ
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
AYAKKABI AKSAMLARI
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
DİĞER BAŞLIKLAR
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
CAM KAĞITLARI
ASFALTTAN EŞYA
FAYANSLAR
SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
SERAMİK SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
CAM AYNALAR
CAM KAVANOZLAR
CAM ŞİŞELER
243
TL TUTARI
32.625,00
2.488,97
88.805,03
3.791,04
12.376,45
5.167,15
13.939,20
381,79
2.413,44
22.197,70
34.537,87
496.285,30
8.481,53
485,14
3.364,52
3.368,33
50.947,34
153.690,69
499,56
2.990,42
118,73
1.460,68
978,50
8.522,77
1.344,75
27.431,65
1.197,35
641,64
679,01
1.926,27
2.067.020,68
489,07
28.117,98
16.349,74
14.912,57
35.727,62
34.014,04
407,30
16.322,39
1.007,27
1.804,76
58.963,82
119.083,21
103.241,95
139.591,77
62.418,56
8.949,71
31.550,10
1.372,03
2.360,00
215,95
25.322,28
$ TUTARI
14.651,18
1.111,60
39.898,44
1.733,46
5.437,04
2.390,63
6.481,05
183,49
1.089,19
9.943,39
16.619,48
225.112,74
3.789,44
222,09
1.522,64
1.562,08
23.350,04
71.821,19
240,76
1.337,28
51,16
648,29
455,34
3.742,82
628,38
13.185,76
577,06
286,47
303,85
897,67
944.583,77
225,25
13.273,42
7.700,52
6.623,12
15.875,79
15.331,35
175,42
7.367,00
461,99
775,34
27.056,20
54.438,75
48.380,13
62.878,39
28.015,05
4.197,05
14.590,39
602,24
1.039,69
96,30
11.982,76
ÜLKE ADI
7013.10.00.00
7015.10.00.00
7109.00.00.00
7117.00.00.00
7206.00.00.00
7217.00.00.00
7306.00.00.00
7307.00.00.00
7308.00.00.00
7308.30.00.00
7309.00.10.11
7310.10.00.00
7311.00.00.00
7315.00.00.00
7318.00.00.00
7320.00.00.00
7321.11.00.00
7321.11.10.00
7321.81.10.00
7322.11.00.12
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7325.10.00.00
7411.10.00.00
7412.10.00.00
7418.11.00.00
7604.10.90.00
7606.00.00.00
7607.00.00.00
7610.10.00.00
7613.00.00.00
8201.30.00.00
8201.50.00.00
8201.90.00.00
8202.20.00.00
8203.00.00.00
8205.10.00.00
8208.00.00.00
8210.00.00.11
8211.10.00.00
8213.00.00.00
8214.20.00.00
8215.00.00.00
8215.10.00.00
8302.10.00.00
8306.10.00.00
8306.21.00.00
8309.00.00.00
8311.10.00.00
8402.00.00.00
8403.10.00.00
8404.20.00.00
MAL ADI
CAM MUTFAK EŞYASI
OPTİK GÖZLÜK CAMLARI
GÜMÜŞTEN DİĞER EŞYALAR
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ TELLER
BORULAR
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
KAPILAR,PENCERELER VE AKSAMLARI
GAZ TÜPLERİ
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
GAZ TANKLARI
ZİNCİR
VİDALAR CİVATALAR,
DEMİR VE ÇELİKTEN YAYLAR
GAZ OCAKLARI
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
GAZ SOBALARI
RADYATÖR
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAKIRDAN BORULAR
BAKIR BORU BAĞLANTI PARÇALARI
BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERSİZ)
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALEMİNYUM SAÇLAR,LEVHALAR
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
ALEMİNYUM KAPLAR
KAZMALAR,ÇAPALAR,TIRMIKLAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
DİĞER EL ALETLERİ
TESTERE AĞIZLARI
EĞELER,TÖRPÜLER VS.
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
ET KIYMA MAKİNALARI (MEKANİK)
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MUTFAK EŞYASI
MENTEŞELER
ZİLLER, ÇANLAR
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
TIPALAR
ELEKTROTLAR
BUHAR KAZANLARI
MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
KONDANSÖRLER
244
TL TUTARI
170.481,76
147.982,94
43.436,12
24.094,40
179.186,52
670,89
593,67
12.516,93
29.543,00
102.791,74
13.653,16
292.050,58
654.362,84
75.384,51
3.264,94
1.720,37
183.064,82
20.070,75
57.060,00
9.444,53
516.867,11
641.150,36
364.907,68
39.680,93
21.101,05
2.981,00
434.397,69
3.523,94
16.174,59
161.531,28
11.384,29
23.527,02
5.414,82
4.845,12
5.862,66
19.132,68
917,48
11.329,26
5.627,90
73.910,64
5.446,37
9.666,98
46.515,85
59.988,61
59.021,40
13.336,82
39.938,23
37.395,22
11.081,78
8.131,34
486.844,45
13.820,19
$ TUTARI
79.097,63
70.636,86
19.830,85
11.342,72
83.234,17
303,24
255,83
6.026,52
13.280,74
48.755,46
6.467,32
132.537,83
300.402,04
35.844,47
1.547,41
770,95
83.885,50
9.248,14
25.095,66
4.057,45
237.197,77
289.930,70
166.640,27
18.489,77
9.639,69
1.436,70
194.774,03
1.583,22
7.226,61
74.265,75
4.904,48
11.078,32
2.511,49
2.261,00
2.662,53
9.206,91
406,80
5.055,65
2.423,31
33.471,05
2.597,18
4.315,53
22.111,88
28.860,79
26.284,30
5.810,05
18.171,85
17.127,54
5.190,29
3.629,58
220.756,85
6.157,14
ÜLKE ADI
8407.00.00.00
8413.00.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8418.21.10.00
8418.22.00.00
8418.50.00.00
8418.71.00.00
8418.99.90.00
8419.00.00.00
8419.19.00.00
8419.89.10.00
8421.12.00.00
8421.21.00.00
8421.21.90.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8423.10.10.00
8424.20.00.00
8427.10.00.00
8428.10.00.00
8428.20.00.00
8429.90.00.00
8431.00.00.00
8432.20.10.00
8432.30.00.00
8432.90.00.00
8433.11.00.00
8433.30.10.00
8433.51.00.00
8433.60.80.00
8434.10.00.00
8434.90.00.00
8436.91.00.00
8437.10.00.00
8438.10.00.00
8441.10.00.00
8443.11.00.00
8450.11.11.00
8464.10.00.00
8468.00.00.00
8471.10.00.00
8471.60.90.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.90.00.00
8474.20.00.00
8474.80.00.00
8481.10.00.00
MAL ADI
MOTORLAR
POMPALAR
KOMPROSÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
DEEP FRİZER
SANAYİ BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
ISITMA AMAÇLI MAKİNELER
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
SOĞUK HAVA DEPOSU VE AKS.
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
DAMITMA CİHAZLARI
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
EV TERAZİLERİ
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
ASANSÖRLER
KONVEYÖRLER
BULDOZER AKSAMLARI
ASANSÖR AKSAMLARI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
EKİM VE DİKİM MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
OT VE SAMAN BAĞLAMA MAKİNESİ
BİÇER DÖVERLER (KOMBAYLAR)
TARIM MAKİNELERİ
SÜT SAĞMA MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALARI
AKSAM VE PARÇALAR
HUBUBAT AYIRMA VE TEMİZLEME MAKİNELERİ
EKMEK,PASTA,BİSKÜVİ İMAL MAKİNELERİ
KAĞIT KESME MAKİNELERİ
MATBAA MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
TESTERE MAKİNELERİ
KAYNAK MAKİNELER
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
POSS CİHAZLARI
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
TAŞ KIRMA, ÖĞÜTME MAKİNELERİ
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
245
TL TUTARI
2.255,76
1.099.498,95
158.432,46
111.979,21
4.904,10
77.005,23
157.133,73
13.078,85
632.076,53
70.399,11
14.836,72
559,92
223.861,69
138.953,68
21.608,54
6.927,87
28.162,94
47.728,34
61.368,93
17.543,85
397,60
102.838,42
160.000,00
389.749,15
15.319,21
783,66
62.962,00
45.180,02
19.252,81
139.428,26
244.819,94
133.468,43
150.674,18
352.732,03
52.195,07
96.177,30
49.222,93
86.864,31
2.334,57
85.955,00
1.779,36
190.834,55
86.708,53
67.593,62
7.831,21
58.050,89
87.584,33
8.878,60
33.830,83
7.547,61
917.414,12
869,19
$ TUTARI
1.031,73
498.663,19
70.399,95
51.666,29
2.268,00
34.003,49
71.692,72
6.001,36
291.193,03
31.942,97
6.796,19
241,10
105.200,62
65.454,38
9.823,39
3.122,91
13.358,17
22.122,17
28.288,06
7.683,06
191,62
47.064,00
75.890,53
179.663,38
7.284,11
368,63
29.431,12
20.772,92
8.967,25
64.956,81
112.641,22
62.810,62
71.002,39
162.640,46
23.244,30
42.865,14
22.063,38
38.620,09
1.070,76
40.107,79
802,67
86.213,79
39.874,73
30.358,84
3.567,59
26.520,11
40.264,17
4.057,73
15.041,27
3.375,19
411.809,65
400,14
ÜLKE ADI
8481.80.00.00
8482.10.00.00
8497.81.00.00
8501.00.00.00
8501.10.00.00
8502.12.90.00
8503.00.00.00
8507.10.00.00
8508.10.00.00
8509.10.10.00
8509.40.00.12
8511.10.00.00
8513.10.00.00
8514.20.00.00
8514.30.00.00
8516.29.00.00
8516.31.00.00
8516.32.00.00
8516.50.00.00
8516.60.10.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.79.00.00
8516.79.20.00
8516.80.10.00
8517.90.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8529.00.00.00
8529.10.00.00
8531.10.00.00
8535.00.00.00
8536.61.00.00
8538.10.00.00
8539.21.00.00
8544.20.00.00
8701.90.00.00
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.90
8703.22.10.97
8704.21.39.90
8705.90.10.00
8708.00.00.00
8711.10.00.00
8715.00.10.00
8715.00.90.00
8716.10.00.00
8716.80.00.00
8903.92.91.00
8908.00.00.00
MAL ADI
MUSLUK VE VALFLERİ
BİLYALI RULMANLAR
ÇİT BUDAMA MAKİNESİ
ELEKTRİK MOTORLARI
ADAPTÖRLER
JENERATÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
HER TÜRLÜ MATKAPLAR
YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
ATEŞLEME BUJİLERİ
LAMBALAR
ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
DİĞER OCAK VE FIRINLAR
ELEKTRİKLİ SOBALAR
SAÇ KURUTUCULARI
BERBER EŞYASI
MİKRODALGA FIRIN
ELEKTRİKLİ OCAKLAR
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
KIZARTMA TENCERELERİ
ISITICI REZİSTANLAR
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ANTENLER
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
AMPÜL DUYLARI
AKSAM VE PARÇALAR
AMPÜLLER
KABLOLAR
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
RENAULT
FİAT
KAMYON
DİĞER TAŞIT ARAÇLARI
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
ÇOCUK ARABALARI
AKSAM VE PARÇALAR
RÖMORKLAR
EL ARABALARI
JET SKİ
GEMİ AKSAMI
246
TL TUTARI
561.649,73
1.486,25
1.677,95
835.505,61
20.954,39
71.331,66
245.540,99
483.829,37
232,91
26.144,03
10.038,35
1.450,57
1.219,66
28.560,83
958,00
25.490,45
16.379,75
7.859,24
57.214,24
97.381,65
174.617,45
120.108,72
32.407,92
26.001,31
912,38
10.753,60
10.314,21
1.370,93
93.120,17
9.125,36
14.901,38
54.203,66
278.960,98
351.321,03
48.889,32
5.474,86
151.148,18
106.877,95
532.321,70
617.477,66
21.489,08
75.063,37
113.201,94
318.223,76
144.773,46
595.134,94
20.126,75
5.845,95
11.290,66
100,00
3.012,45
9.444,84
$ TUTARI
259.491,88
664,63
747,08
382.678,41
9.492,71
31.188,69
110.602,90
221.935,76
106,86
11.894,94
4.489,83
661,66
547,96
12.380,04
412,50
11.215,89
7.558,43
3.504,68
26.111,18
44.544,58
79.954,54
54.055,29
14.964,39
11.829,26
407,08
5.171,99
4.767,79
626,57
41.735,76
4.035,27
6.692,74
25.005,72
131.736,58
166.534,43
22.476,67
2.574,71
67.666,58
47.676,24
237.579,58
284.855,15
10.233,87
34.180,49
50.329,87
142.076,86
66.348,75
275.544,19
9.628,18
2.651,06
5.193,60
47,04
1.381,67
4.337,92
ÜLKE ADI
MAL ADI
9001.10.00.00 OPTİK LENSLER
9003.00.00.00 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ
9004.10.00.00 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
9004.10.10.00 NUMARALI GÖZLÜKLER
9004.90.00.10 DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
9006.10.00.00 FOTOĞRAF MAKİNALARI
9006.91.10.00 FOTOĞRAF MAKİNA AKSAMLARI
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9018.41.00.00 DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
9026.00.00.00 ÖLÇÜM CİHAZLARI
9028.30.00.00 ELEKTRİK SAYAÇLARI
9032.10.00.00 TERMOSTATLAR
9032.20.00.00 BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
9032.90.00.00 AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
9201.00.00.00 PİYANOLAR
9206.00.10.00 DÜMBELEK VE DAVULLAR
9209.00.00.00 MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
9301.00.00.00 BOŞ KOVAN
9303.20.00.00 AV TÜFEKLERİ
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
9305.29.10.90 TÜFEK AKSAMLARI
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
9404.90.90.00 YASTIKLAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
9505.10.00.00 NOEL EĞLENCE EŞYASI
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9603.10.00.00 SÜPÜRGELER
9603.90.99.10 MOPLAR
9606.21.00.00 DÜĞMELER
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
9618.00.00.00 MANKENLER (VİTRİN)
Ülke ara toplam =
IL
İSRAİL
0301.10.10.00
0602.90.30.00
0707.00.00.00
0804.10.00.00
0804.40.00.00
SÜS BALIKLARI (TATLISU)
SEBZE FİDELERİ
BİBER (TAZE)
CENNET HURMASI(HURMA)
AVOKADO
247
TL TUTARI
10.443,47
25.797,68
922.163,27
8.069,52
248,05
4.094,00
16.157,61
124.724,18
42.714,70
10.424,41
32.736,40
2.122,09
8.963,63
5.690,34
79.102,24
1.286,68
21.859,98
36.301,36
176.168,27
46.304,22
2.542,33
2.136,29
167.195,77
202.246,64
7.617,43
427.113,87
11.049,50
4.077,60
214.144,68
10.807,39
303.984,42
312,26
16.635,71
22.441,80
271.178,43
4.758,20
15.953,32
51.356,52
2.398,41
2.921,17
3.135,63
3.554,44
145,41
46.974.891,69
$ TUTARI
4.778,77
11.356,02
420.946,82
3.467,48
110,92
1.893,00
7.471,04
56.525,66
18.392,48
4.849,83
14.072,30
945,07
4.208,39
2.446,09
36.499,73
573,49
9.843,95
16.285,94
79.075,03
20.532,99
1.174,87
970,30
75.753,18
91.817,83
3.589,12
196.300,93
5.158,80
1.847,76
96.422,48
5.165,86
140.271,28
149,38
7.154,84
10.589,25
126.641,30
2.213,72
7.099,47
23.911,34
1.061,34
1.407,86
1.384,49
1.713,07
64,60
21.460.553,50
24.402,08
61.901,99
2.800,84
122.187,59
8.338,83
10.970,08
27.788,65
1.289,17
54.906,67
3.746,11
ÜLKE ADI
MAL ADI
1209.91.00.00 SEBZE TOHUMLARI
2106.10.00.00 KONSANTRE
2309.10.00.00 KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
2505.10.00.00 KUMLAR
2710.00.27.00 KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN)
2710.00.36.00 KURŞUNSUZ BENZİN (98 OKTAN)
2710.00.37.00 KURŞUNSUZ BENZİN (97 OKTAN )
2710.00.61.00 GAZ YAĞI(JET A 1)
2710.00.66.00 MOTORİN (MAZOT)
2710.00.69.00 EURO DİZEL
2711.19.00.00 LPG GAZI
3004.00.00.00 İLAÇLAR
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
3105.59.00.00 BİTKİ BESİNLERİ
3823.10.00.00 KİMYASAL ÜRÜNLER
3823.19.30.00 SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
3917.40.00.00 PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
4008.29.90.00 KAUÇUK ÜRÜNLER
4203.29.00.00 ELDİVENLER
5313.00.00.00 KUMAŞLAR MUHTELİF
7306.00.00.00 BORULAR
7411.10.00.00 BAKIRDAN BORULAR
8207.00.00.00 EL ALET AKSAMLARI
8301.60.00.00 KİLİT AKSAM VE PARÇALARI
8414.30.00.00 KOMPROSÖRLER
8421.21.90.00 FİLTRELER (ARITMA VS.)
8471.10.00.00 BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8473.90.00.00 UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
8525.10.00.00 VERİCİ CİHAZLAR
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8529.10.00.00 ANTENLER
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8538.10.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9613.00.00.00 DAMGALAR, KAŞELER
Ülke ara toplam =
IND HİNDİSTAN
0603.10.00.00
0713.20.00.00
0713.31.00.00
0713.40.00.00
0713.50.00.00
0801.31.00.00
KESME ÇİÇEKLER (BUKET İÇİN)
NOHUT(KURU)
FASULYE(KURU)
MERCİMEK(KURU)
BAKLA (KURU)
KAJU CEVİZİ
248
TL TUTARI
136.739,25
92.429,08
686.631,52
5.179,00
49.986.393,51
1.972.236,04
3.408.847,11
523.218,47
50.715.098,03
22.814.775,48
96.829,27
35.446,04
420.211,42
6.653,02
274,37
10.217,06
113.683,63
63.388,57
3.100,14
1.476,64
8.488,03
73.278,09
18.796,74
3.595,71
2.723,21
1.651,16
2.620,90
4.783,87
76.909,33
203.768,58
14.317,34
29.401,28
4.894,28
36.128,54
190.811,21
4.098,38
13.099,33
148.648,06
51.761,28
38.506,35
832,93
2.466,29
132.244.039,87
$ TUTARI
62.740,55
41.531,83
316.314,09
2.371,18
22.884.721,82
883.048,90
1.578.233,24
235.210,40
23.176.061,45
10.437.680,26
42.784,23
15.950,50
188.724,76
3.175,06
126,91
4.661,49
54.243,55
30.048,11
1.438,51
691,60
3.900,39
34.320,68
8.717,59
1.584,08
1.257,78
773,34
1.259,81
2.222,16
35.455,01
90.567,84
6.374,59
13.267,13
2.297,14
16.750,51
88.256,80
1.795,72
5.970,54
68.856,08
24.519,79
17.304,67
375,04
1.155,12
60.485.440,93
15.024,19
55.448,33
80.154,27
38.951,54
5.455,06
519.492,55
6.765,87
24.991,67
35.933,22
17.309,37
2.437,25
234.194,50
ÜLKE ADI
0802.31.00.00
0802.32.00.00
0806.20.00.00
0901.11.00.00
0910.91.00.00
1001.90.91.12
1006.10.00.00
1008.30.00.00
1103.11.00.00
1202.10.10.00
1207.00.00.00
1404.10.00.10
1701.99.10.00
2001.00.00.00
2001.90.50.00
3004.10.00.00
3004.10.10.00
3808.30.00.00
3918.10.00.00
3919.10.00.00
3926.00.00.00
4011.10.00.00
4011.99.00.00
4017.00.00.00
4202.11.00.00
4402.00.00.00
4415.00.00.00
4805.10.00.00
4820.10.00.00
4910.00.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5313.00.00.00
5702.00.00.00
5702.20.00.20
5802.00.00.00
5903.00.00.00
6205.00.00.00
6302.40.00.00
6505.00.00.00
6802.21.00.00
6813.10.00.00
7009.10.00.90
7206.00.00.00
7306.00.00.00
7307.00.00.00
7323.93.10.00
7325.10.00.00
8306.21.00.00
8413.11.00.00
8421.23.00.00
8473.00.00.00
MAL ADI
CEVİZ(KABUKLU)
CEVİZ(KABUKSUZ)
ÜZÜM (KURUTULMUŞ)
KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
DİĞER BAHARATLAR
BUĞDAY
PİRİNÇ
KUŞ YEMLERİ
BULGUR
YER FISTIĞI
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
KINA
ŞEKER
TURŞULAR
MANTAR KONSERVELERİ
İLAÇ HAMMADDESİ
VETERİNER İLAÇLARI
ZİRAİ İLAÇ
PLASTİK YER KAPLAMALARI
YAPIŞKAN BANTLAR
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OTO DIŞ LASTİKLERİ
DİĞER ARAÇ DIŞ LASTİKLERİ
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
ÇANTALAR
ODUN KÖMÜRÜ
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
KAĞIT VE KARTONLAR
DEFTERLER
TAKVİM
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
KUMAŞLAR MUHTELİF
HALILAR (DOKUNMUŞ)
PASPASLAR
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
PLASTİK MENSUCAT
KONFEKSİYON
MASA ÖRTÜLERİ
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
MERMER (İŞLENMİŞ)
FREN BALATALARI VE PARÇALARI
CAM AYNALAR
GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
BORULAR
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
MAKİNE AKSAMLARI
249
TL TUTARI
259.646,26
248.565,64
94.562,34
30.286,54
14.145,50
2.753,14
445.598,61
129.810,50
19.442,52
153.195,66
2.420.829,87
4.694,39
2.667.488,66
32.159,88
131.964,04
152.238,14
16.125,18
975,57
74.041,16
620,55
4.957,13
99.537,18
6.943,17
143,08
26.978,33
21.283,58
4.507,90
37.261,35
4,75
738,84
8,31
190,73
12.908,66
27.414,50
2.161,79
213,78
21.512,59
13.726,55
2.116,03
33,30
40.675,26
843,10
629,72
8.537,16
27.911,46
7.648,54
2.026,38
1.058,04
1.532,84
1.414,62
9.855,04
11.327,00
$ TUTARI
111.570,24
112.483,32
43.024,93
13.587,50
6.318,06
1.222,37
205.422,87
60.695,11
8.816,45
68.861,82
1.099.354,53
2.234,25
1.210.229,95
14.742,09
59.647,46
72.062,00
7.209,03
456,86
32.830,71
292,27
2.183,60
45.134,44
3.105,31
62,93
12.591,43
9.487,20
2.014,60
16.387,98
2,15
318,14
3,76
89,33
5.668,92
12.454,31
968,44
100,36
9.611,56
6.521,26
989,43
15,22
19.013,35
395,45
281,21
4.061,64
13.279,16
3.638,87
951,26
497,95
684,52
622,17
4.395,80
5.290,27
ÜLKE ADI
MAL ADI
8474.80.00.00 SANAYİ TİPİ MAKİNELER
8482.10.00.00 BİLYALI RULMANLAR
8511.10.00.00 ATEŞLEME BUJİLERİ
8511.40.00.00 STARTER (MARŞ MOTORLARI)
8516.71.00.00 KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8536.10.00.00 İLETKENLİ SİGORTALAR
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8703.22.10.84 HYUNDAİ
8703.22.10.87 NİSSAN
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
8715.00.90.00 AKSAM VE PARÇALAR
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9608.20.00.90 MÜREKKEPLİ KALEMLER
Ülke ara toplam =
IR
İRAN
0807.10.00.00 KARPUZ
0813.50.00.00 KURUTULMUŞ MEYVELER
1704.90.65.00 ŞEKERLEME
2008.19.00.00 KURU YEMİŞLER, ÇEREZLİK
2708.10.00.00 ZİFT
2713.00.00.00 PETROL KOKU
2714.10.00.00 KATRANLI KUMLAR
2715.00.00.00 BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
2715.10.00.00 ASFALT
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
3212.90.00.00 BOYA HAMMADDESİ
4202.11.00.00 ÇANTALAR
4814.00.00.00 DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
4823.60.00.00 BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
6908.10.00.00 SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
7018.10.00.00 CAMDAN BONCUKLAR
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
9032.20.00.00 BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
Ülke ara toplam =
IRL İRLANDA
0304.10.19.00
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
250
TL TUTARI
54.994,84
1.498,44
114,00
5.306,76
9.540,00
8.857,24
12.470,47
95.687,83
43.342,99
46.133,16
481.217,14
3.609.911,39
330.266,31
200.808,84
129.607,14
11.445,01
41.552,43
739,73
267,68
48.144,78
920,59
25,70
166,19
216,58
13.143.006,04
$ TUTARI
24.523,90
659,03
53,47
2.333,98
4.260,83
3.816,79
5.914,66
45.059,25
19.327,98
20.820,09
221.344,77
1.694.585,46
152.836,22
88.658,06
59.273,08
5.428,55
18.841,22
347,26
121,13
21.527,98
432,16
11,78
75,21
101,99
6.023.870,57
24.336,49
50.024,56
4.907,26
31.972,18
384.291,63
144.234,32
612.699,04
1.378.018,67
1.297.243,78
47.350,00
53.667,19
1.270,68
677,70
8.982,69
9.240,61
10.324,95
423,50
36.353,01
4.927,86
4.556,71
4.105.502,83
11.093,30
24.042,18
2.326,16
15.155,57
173.451,61
67.980,54
280.050,13
631.719,72
594.886,09
21.801,19
25.490,26
596,00
317,87
4.260,63
4.075,24
4.894,27
198,64
17.133,10
2.295,02
2.151,55
1.883.919,07
154.544,81
68.084,41
ÜLKE ADI
MAL ADI
1901.10.00.00 ÇOCUK MAMASI
2106.10.00.00 KONSANTRE
2208.30.00.00 VİSKİ
2208.70.00.00 LİKÖR
2403.10.10.10 SARMA TÜTÜN
3002.40.00.00 TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
3004.00.00.00 İLAÇLAR
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
4805.40.00.00 FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
4901.10.00.10 KİTAPLAR
7010.91.21.00 CAM ŞİŞELER
8421.21.00.00 DAMITMA CİHAZLARI
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
J
JAPONYA
2309.90.90.97
2710.00.87.00
2710.00.88.00
3215.11.00.00
3403.11.00.00
3701.10.10.00
3707.90.10.00
3808.30.00.00
3919.10.00.00
4006.90.00.20
4010.11.00.00
4011.10.00.00
4817.00.00.00
4820.10.30.00
4910.00.00.00
6114.00.00.00
6911.10.00.00
7009.10.00.00
7321.81.10.00
7325.10.00.00
8407.00.00.00
8413.00.00.00
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8419.11.00.00
8421.23.00.00
8427.10.00.00
8431.00.00.00
8432.90.00.00
8443.11.00.00
8452.40.00.00
8464.10.00.00
8470.00.00.00
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
MATBAA MÜREKKEBİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
TIPTA KULLANILAN FİLİMLER
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
ZİRAİ İLAÇ
YAPIŞKAN BANTLAR
CONTALAR,RONDELALAR
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
MUHTELİF KIRTASİYE
AJANDALAR
TAKVİM
DİĞER GİYİM EŞYALARI
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
DİKİZ AYNALARI (TAŞIT)
GAZ SOBALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
MOTORLAR
POMPALAR
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
SU ISITICILARI(GAZLI)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
ASANSÖR AKSAMLARI
AKSAM VE PARÇALAR
MATBAA MAKİNELERİ
DİKİŞ MAKİNE AKSAMLARI
TESTERE MAKİNELERİ
HESAP MAKİNELERİ
251
TL TUTARI
177.733,20
4.744.470,55
37.362,34
696.962,40
932.507,20
9.557,70
85.345,23
2.514,66
9.114,33
202.608,00
500,00
42.801,98
86.327,74
15.031,89
26.269,04
7.223.651,07
$ TUTARI
83.556,58
2.195.397,09
16.951,01
317.310,13
427.412,79
4.459,75
37.903,80
1.133,55
4.119,66
93.286,06
235,06
19.792,82
40.567,06
7.077,83
12.042,94
3.329.330,54
665.570,23
12.668,40
39.502,24
4.312,03
448,34
14.460,45
64.705,18
43.935,02
503,27
572,30
41.906,32
777.002,71
81.167,48
70,04
47,53
1.070,68
150,10
193,38
86.466,15
200,13
430.203,27
32.312,77
452.612,61
36.362,00
9.185,82
545,50
23.131,12
1.284,15
932,40
57.793,00
35.591,74
11.696,00
6.448,62
303.240,22
5.720,90
17.747,43
1.976,64
203,22
6.498,49
29.093,97
20.156,52
224,42
253,22
19.674,71
351.775,58
39.009,70
31,33
21,26
460,25
64,52
87,02
37.969,18
86,03
198.845,61
13.890,20
205.872,61
16.209,07
4.122,16
239,57
10.531,38
612,37
441,98
24.917,84
16.608,35
5.547,33
3.020,43
ÜLKE ADI
8473.30.00.00
8474.80.00.00
8482.10.00.00
8501.10.00.00
8506.00.00.00
8510.10.00.00
8511.10.00.00
8513.10.00.00
8517.22.00.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8523.20.00.00
8526.92.90.90
8528.12.00.00
8535.00.00.00
8701.90.00.00
8702.10.11.11
8703.21.10.10
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.00
8703.22.10.87
8703.22.10.88
8703.22.10.89
8703.22.10.90
8703.22.10.91
8703.22.10.92
8703.22.10.95
8703.23.90.11
8704.21.39.90
8708.00.00.00
8711.10.00.00
8711.10.10.00
8715.00.90.00
8716.31.00.00
8716.90.00.00
8903.00.00.00
8903.92.91.00
8907.00.00.00
9007.20.10.00
9009.11.00.00
9009.90.00.00
9018.00.00.00
9032.20.90.00
9102.00.00.00
9403.90.00.00
9405.00.00.00
9608.20.00.90
9609.10.00.00
MAL ADI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BİLYALI RULMANLAR
ADAPTÖRLER
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
TRAŞ MAKİNELERİ
ATEŞLEME BUJİLERİ
LAMBALAR
PRİNTER CİHAZLARI
MİKROFONLAR
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
MANYETİK DİSKLER
KUMANDA CİHAZLARI
TELEVİZYON(RENKLİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
OTOBÜSLER
JEEP,LAND-ROVERS
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
MİNİBÜS
NİSSAN
MİTSUBİSHİ
HONDA
RENAULT
BMW
MERSEDES
TOYOTA
AUDİ
KAMYON
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
ATV MOTOR
AKSAM VE PARÇALAR
TANKERLER
AKSAM VE PARÇALARI
SPOR TEKNELERİ
JET SKİ
DİĞER YÜZER ARAÇLAR
SİNEMA SİSTEMİ
FOTOKOPİ CİHAZLARI
FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
TIBBİ CİHAZLAR
DİĞER ALET VE CİHAZLAR
KOL VE CEP SAATLERİ
MOBİLYA AKSAMLARI
AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
MÜREKKEPLİ KALEMLER
KURŞUN KALEMLER
252
TL TUTARI
19.982,63
57.022,90
5.916,84
442,60
295,21
22,04
174.386,91
33.245,10
12.995,00
397,65
33.285,90
824,74
10.557,64
1.812,37
1.610,07
9.765,80
59,94
27.768,00
312.891,94
652.322,02
1.430.388,60
20.270.846,29
564.956,03
5.437.950,78
1.102.605,39
2.755.912,03
21.471,45
270.753,70
223.830,29
10.667.489,36
65.202,52
134.724,07
1.991.509,18
640.808,99
25.688,26
3.404,21
8.982,69
700,00
30.000,00
139.845,78
16.000,00
14.008,71
45.015,90
92.907,88
106.619,25
39.150,00
45.999,26
60,81
24.309,03
550,35
83.853,06
$ TUTARI
9.072,93
27.030,20
2.732,83
207,31
138,27
10,32
81.354,30
15.346,77
6.086,65
185,19
15.477,81
384,79
4.916,93
848,89
718,79
4.578,43
28,89
13.000,00
139.413,67
299.636,41
653.836,71
9.257.718,64
255.780,91
2.446.348,92
503.182,92
1.253.280,08
10.239,13
121.615,23
101.628,10
4.835.497,64
30.152,55
59.793,68
908.600,29
290.463,85
11.670,99
1.640,74
4.017,48
314,58
12.902,67
66.533,03
7.451,56
6.524,18
20.256,81
41.624,99
48.735,44
17.449,63
21.255,98
26,74
11.321,27
236,58
37.389,33
ÜLKE ADI
MAL ADI
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
50.544.200,15
$ TUTARI
22.993.813,54
1.981.102,02
22.884,40
17.571,39
296.389,88
11.676,16
2.329.623,85
867.496,62
10.090,48
8.043,67
135.226,70
5.488,98
1.026.346,45
6.900,00
960.957,74
331,00
968.188,74
3.232,42
433.235,51
146,17
436.614,10
8.902,40
8.902,40
3.996,77
3.996,77
176.667,04
180.353,07
357.020,11
81.098,69
79.322,29
160.420,98
24.326,04
24.326,04
11.595,98
11.595,98
5.282,96
2.601,00
7.883,96
2.539,40
1.167,62
3.707,02
LETONYA
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
130.883,81
130.883,81
62.611,85
62.611,85
LİTVANYA
1601.00.99.00
1604.13.11.00
2105.00.00.00
2703.00.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3822.00.00.00
4407.10.00.00
8471.10.00.00
8473.30.00.00
8501.10.00.00
8504.31.90.00
3.906,83
79.386,12
811,25
15.394,08
36.552,01
6.756,30
1.746,24
81.435,09
87.095,83
164.275,19
980,06
22.357,68
1.834,65
36.502,22
390,98
6.875,73
16.694,41
3.045,57
813,26
37.806,71
38.502,20
75.254,08
457,31
10.066,95
KAZ KAZAKİSTAN
1003.00.90.11 ARPA
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
9007.11.00.00 KAMERALAR
Ülke ara toplam =
KE KENYA
0106.00.10.90 DİĞER CANLI HAYVANLAR
0603.10.00.00 KESME ÇİÇEKLER (BUKET İÇİN)
7610.10.00.00 ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
Ülke ara toplam =
KIR KIRGIZİSTAN
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
Ülke ara toplam =
KWTKUVEYT
3904.10.00.00 PVC (SAF)
3919.00.00.00 PLASTİK HAMMADDESİ
Ülke ara toplam =
L
LB
LV
Lİ
LÜKSEMBURG
2833.00.00.00 SODYUM SÜLFATLAR
Ülke ara toplam =
LİBYA
0302.19.00.00 BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
8513.10.00.00 LAMBALAR
Ülke ara toplam =
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
DONDURMALAR
ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
LABORATUVAR KİTİ
KERESTE
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
ADAPTÖRLER
TRANSFORMATÖRLER
253
ÜLKE ADI
MAL ADI
8517.30.00.00 SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
8517.90.00.00 AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
8529.10.00.00 ANTENLER
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
M
MALTA
1005.10.19.00 MISIR
1905.30.19.00 BİSKÜVİLER
3808.40.00.00 DEZENFEKTE EDİCİLER
Ülke ara toplam =
ME FAS
8201.90.00.00 DİĞER EL ALETLERİ
8424.20.00.00 PÜSKÜRTME CİHAZLARI
8433.11.00.00 ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
8434.90.00.00 AKSAM VE PARÇALARI
8508.10.00.00 HER TÜRLÜ MATKAPLAR
Ülke ara toplam =
MEX MEKSİKA
0713.20.00.00 NOHUT(KURU)
0810.20.00.00 AHUDUDU
0810.90.40.00 DİĞER MEYVELER
1701.99.10.00 ŞEKER
2208.20.12.00 KONYAK
2208.30.00.00 VİSKİ
2208.40.00.00 ROM
2208.50.00.00 CİN
2208.70.00.00 LİKÖR
2208.90.90.90 DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
3209.10.00.00 BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
3212.90.00.00 BOYA HAMMADDESİ
3405.90.10.00 METAL CİLALAR
3506.10.00.00 DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
3919.10.00.00 YAPIŞKAN BANTLAR
3919.10.90.10 SELÜLOZ FİLM
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
4017.00.00.00 LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
6307.00.00.00 DİĞER HAZIR EŞYA
6807.00.00.00 ASFALTTAN EŞYA
8407.00.00.00 MOTORLAR
8473.00.00.00 MAKİNE AKSAMLARI
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
8711.10.10.00 ATV MOTOR
9032.20.90.00 DİĞER ALET VE CİHAZLAR
Ülke ara toplam =
254
TL TUTARI
30.023,18
195.789,19
57.921,48
9.691,10
201.024,34
4.046,40
999.192,37
$ TUTARI
13.823,46
86.058,61
27.185,53
4.328,51
95.862,82
1.902,67
457.405,67
691.711,20
122.216,19
73.559,43
887.486,82
331.200,00
55.909,20
34.515,50
421.624,70
418.398,13
1.650,52
10.638,99
48.477,67
246.671,61
725.836,92
190.170,90
772,06
4.990,15
22.738,12
115.385,73
334.056,96
9.465,80
180,00
771,23
25.780,82
5.054,18
1.682,36
19.412,19
10.766,12
8.644,68
33.710,88
321,41
318.919,42
6.517,94
608,66
710,93
1.927,88
592,34
3.290,97
15.555,06
99,64
187,02
4.275,30
343,14
69.211,06
501.861,54
1.683,07
1.041.573,64
4.136,30
82,90
353,66
11.106,68
2.244,23
768,76
8.649,72
4.707,32
3.825,01
15.274,40
144,99
148.394,03
2.940,25
274,57
320,70
869,67
267,20
1.484,56
7.016,90
44,95
84,36
2.056,22
158,54
30.277,80
228.679,43
759,23
474.922,38
ÜLKE ADI
MAL ADI
MK MAKEDONYA
2204.10.00.00 ŞARAP
2501.00.91.11 TUZ (SOFRA)
9506.32.00.00 TOPLAR
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
107.706,97
78.040,00
25.519,14
211.266,11
49.451,97
37.015,60
11.440,98
97.908,55
5.980,18
5.980,18
2.658,92
2.658,92
3.323.833,06
2.628.504,29
489.066,46
2.973.780,52
293,32
9.415.477,65
1.481.209,03
1.230.482,26
220.701,99
1.349.593,79
135,82
4.282.122,89
NORVEÇ
0302.19.00.00 BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
0304.10.19.00 BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
0306.23.00.00 KARİDESLER
1207.00.00.00 DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
2106.00.00.00 VİTAMİN
2309.90.90.97 HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
3209.10.00.00 BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
3405.20.00.00 MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
3406.00.11.00 MUMLAR (IŞIK İÇİN)
3814.00.00.00 ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
4818.20.00.00 KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
6807.00.00.00 ASFALTTAN EŞYA
7013.10.00.00 CAM MUTFAK EŞYASI
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
Ülke ara toplam =
401.777,84
1.008.419,22
107.808,80
149.124,00
73.013,19
105.474,09
39.678,26
188,38
489,44
2.305,82
6.420,23
1.206,36
1.692,73
293,61
27.005,18
53.381,77
15.293,54
1.993.572,46
182.280,23
459.215,81
47.137,77
67.900,92
33.037,64
49.400,07
17.901,28
85,58
221,06
1.047,53
2.899,70
544,85
769,00
132,61
12.695,77
24.393,06
7.358,32
907.021,20
HOLLANDA
0210.12.19.00
0210.19.90.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
0402.21.11.00
0402.99.99.00
0403.10.39.00
0405.10.11.00
0406.10.00.00
0601.10.90.00
0602.10.90.00
0602.90.00.59
13.197,66
49.584,91
89.290,93
659.997,26
378.545,14
485.950,49
5.876,01
4.670,66
4.399.646,07
45.333,40
615.605,90
1.181.828,07
5.891,02
22.695,72
40.807,13
298.442,65
175.735,91
217.781,31
2.622,87
2.084,84
2.002.482,23
20.343,11
278.149,95
538.012,25
MM MOZAMBİK
0713.90.10.00 BÖĞRÜLCE(KURU)
Ülke ara toplam =
MO MOLDOVYA
1003.00.90.11 ARPA
1005.10.19.00 MISIR
2204.10.00.00 ŞARAP
2306.30.00.00 AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
2401.10.00.00 TÜTÜN (İŞLENMİŞ)
Ülke ara toplam =
N
NL
$ TUTARI
DOMUZ ETİ
DİĞER ETLER
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
TOZ SÜT (SANAYİDE KULLANILAN)
KUTU SÜTÜ
MEYVELİ YOĞURT
TEREYAĞI
PEYNİR VE LOR
ÇİÇEK SOĞANLARI
CANLI BİTKİLER (ÇELİK VE DALDIRMALAR)
BİTKİLER (CANLI EV BİTKİSİ)
255
ÜLKE ADI
0603.10.00.00
0700.00.00.00
0701.10.00.00
0701.10.12.00
0702.00.00.00
0703.20.00.12
0704.10.05.00
0704.90.10.11
0705.11.10.00
0707.00.00.00
0709.51.00.00
0710.10.00.00
0801.11.00.00
0802.31.00.00
0802.40.00.00
0803.00.11.00
0804.10.00.00
0804.30.00.00
0804.40.00.00
0806.10.00.00
0806.20.00.00
0807.00.00.00
0808.10.00.00
0808.20.00.00
0808.20.90.00
0809.10.00.00
0809.20.00.00
0809.30.00.00
0809.40.00.00
0810.20.00.00
0810.50.00.00
0810.90.40.00
0901.11.00.00
0902.30.00.00
1207.00.00.00
1209.91.00.00
1517.10.00.00
1601.00.99.00
1602.10.00.00
1602.31.00.00
1602.32.11.00
1604.13.11.00
1704.10.10.00
1704.90.65.00
1806.20.10.00
1806.90.19.00
1901.10.00.00
1901.90.91.00
1905.30.19.00
1905.30.99.00
2001.90.50.00
2004.00.00.00
MAL ADI
KESME ÇİÇEKLER (BUKET İÇİN)
DİĞER SEBZELER
PATATES(TOHUMLUK)
PATATES (DONDURULMUŞ)
DOMATES
SARMISAK KURU
KARNIBAHAR
LAHANALAR
MARUL
BİBER (TAZE)
MANTAR
SEBZE (DONDURULMUŞ)
HİNDİSTAN CEVİZİ
CEVİZ(KABUKLU)
KESTANE
MUZ
CENNET HURMASI(HURMA)
ANANAS
AVOKADO
ÜZÜM (TAZE)
ÜZÜM (KURUTULMUŞ)
KAVUN
ELMA
ARMUT
AYVA
KAYISI
KİRAZ
ŞEFTALİ
ERİK
AHUDUDU
KİVİ
DİĞER MEYVELER
KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
ÇAY
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
SEBZE TOHUMLARI
MARGARİN
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
KONSERVE ET (BEEF)
BEYAZ ET PANELERİ
KIRMIZI ET PANELERİ
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
SAKIZ
ŞEKERLEME
ÇİKOLATA TOZU
ÇİKOLATA
ÇOCUK MAMASI
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
MANTAR KONSERVELERİ
DİĞER KONSERVELER
256
TL TUTARI
206.558,05
89.012,34
889.586,66
1.038.382,78
5.255,84
110.229,57
2.759,91
25.177,41
34.216,56
204.743,30
1.225.976,70
1.018.842,60
16.221,43
5.233,53
24.354,08
56.933,05
194.531,30
291.653,81
61.910,22
93.497,78
25.896,24
57.864,14
1.352.494,37
316.040,63
24.909,20
3.290,93
7.546,99
114.400,32
124.339,05
2.737,54
108.406,86
360.188,82
234.057,11
8.216,87
30.829,26
253.029,66
319.835,00
47.947,48
4.957.437,84
205.378,32
119.447,07
12.453,63
826,18
153.176,97
19.762,39
2.203.113,13
16.410,23
27.175,64
532.591,16
27.773,63
230.347,44
98.293,33
$ TUTARI
95.088,81
40.309,62
397.731,68
475.918,43
2.317,90
49.593,14
1.227,06
11.295,49
15.237,70
92.353,66
556.145,96
467.870,82
7.323,10
2.333,58
10.850,19
25.570,65
87.358,02
132.691,24
28.857,06
43.227,14
12.029,88
26.377,97
611.807,82
143.460,97
11.039,85
1.424,28
3.600,83
52.039,19
56.344,52
1.238,83
49.051,06
162.536,19
106.253,46
3.712,74
14.498,34
114.171,06
145.351,36
22.179,92
2.254.425,40
91.472,81
54.044,98
5.733,72
378,20
70.974,31
9.312,66
1.012.181,88
7.888,02
12.692,97
240.577,83
12.848,55
107.825,98
44.895,73
ÜLKE ADI
2004.90.50.00
2005.20.20.00
2101.11.11.10
2103.10.00.00
2103.20.00.00
2103.30.00.00
2103.90.00.00
2103.90.90.00
2104.10.10.12
2105.00.00.00
2106.00.00.00
2106.10.00.00
2106.10.10.00
2202.90.10.00
2203.00.00.00
2204.10.00.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.90.90
2309.10.00.00
2309.90.90.97
2402.10.00.00
2402.20.10.00
2402.20.10.10
2403.10.10.00
2403.10.10.10
2703.00.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2715.00.00.00
2905.12.00.00
3002.30.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3212.90.00.00
3215.11.00.00
3302.10.00.00
3303.00.10.00
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.20.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3307.20.00.00
3401.20.90.11
3402.11.00.00
MAL ADI
SEBZE (KONSERVE)
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
KAHVE KONSANTRELERİ
SOSLAR
KETÇAP(DOMATES SOSLARI)
HARDAL UNU
TUZOT
MAYONEZ
ÇORBALAR
DONDURMALAR
VİTAMİN
KONSANTRE
DİYET MAMALAR
ENERJİ İÇEÇEĞİ
BİRA
ŞARAP
VİSKİ
ROM
CİN
VOTKA
LİKÖR
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
PUROLAR
DİĞER SİGARALAR
DAVİDOF
PİPO TÜTÜNÜ
SARMA TÜTÜN
ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
PROPİL ALKOL
AŞILAR (VETERİNER)
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
BOYA HAMMADDESİ
MATBAA MÜREKKEBİ
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
PARFÜMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
PERMA MÜSTAHZARLARI
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
DEODORANTLAR
SIVI SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
257
TL TUTARI
353.181,13
49.047,74
2.205,95
198.334,19
70.941,51
2.267,01
17.021,06
119.731,48
10.266,34
5.298,21
44.629,37
538.617,94
130.131,44
124.693,92
170.229,54
18.192,14
169.412,97
562,42
31.541,89
23.895,87
34.797,30
86.222,00
1.938.433,40
58.528,28
50.784,99
35.927,88
4.754,63
11.564,39
100.973,83
72.403,09
95.104,63
7.858,25
3.778,60
8.009,22
7.160,53
127.612,35
670.853,71
303.822,99
164.708,03
10.475,64
160.530,76
430,32
111.095,37
3.185,62
154.356,89
18.888,58
45.729,09
2.294,16
40.891,18
4.352,11
2.550,76
4.356,00
$ TUTARI
164.442,00
22.161,46
975,18
89.736,24
33.422,73
1.041,73
7.975,76
56.416,05
4.764,21
2.509,69
20.945,70
257.293,37
58.792,32
58.176,90
77.439,05
8.022,99
76.962,65
267,68
14.538,62
10.876,61
15.787,59
38.747,65
873.198,29
27.336,89
22.766,15
15.805,47
2.119,42
5.231,62
46.152,18
33.612,08
42.541,14
3.604,21
1.722,24
3.766,56
3.290,38
58.724,41
307.701,66
139.376,19
72.934,48
4.703,50
72.642,74
202,86
51.329,89
1.501,45
66.497,73
8.610,38
21.977,74
996,66
19.466,99
1.873,97
1.098,33
1.915,40
ÜLKE ADI
3402.11.10.00
3403.11.00.00
3406.00.11.00
3506.10.00.00
3507.10.00.00
3707.90.10.00
3808.30.00.00
3808.40.00.00
3814.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3824.90.70.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3919.90.10.00
3921.90.00.00
3923.10.00.00
3924.10.00.00
3926.00.00.00
4011.50.00.00
4015.19.10.00
4017.00.00.00
4202.11.00.00
4203.29.00.00
4415.00.00.00
4418.30.00.00
4801.00.00.00
4805.10.00.00
4805.40.00.00
4811.90.10.10
4813.10.00.00
4818.20.10.00
4818.30.00.00
4820.10.00.00
4820.10.30.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5601.21.00.00
5607.10.00.00
5702.00.00.00
5702.20.00.20
5802.00.00.00
5804.10.00.00
5903.00.00.00
6108.00.00.00
6109.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6301.30.00.00
MAL ADI
DETERJAN HAMMADDESİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PEYNİR MAYASI
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
ZİRAİ İLAÇ
DEZENFEKTE EDİCİLER
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
İZOLASYON MALZEMESİ
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
PLASTİK REKLAM MALZEMELERİ
SÜNGERLER
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
BİSİKLET DIŞ LASTİKLERİ
ELDİVENLER (EV İÇİN)
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
ÇANTALAR
ELDİVENLER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
PARKE
GAZETE KAĞIDI
KAĞIT VE KARTONLAR
FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
SİGARA KAĞIDI
ISLAK MENDİLLER
MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
DEFTERLER
AJANDALAR
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
PAMUKTAN EŞYA
SİCİM,İP VE HALATLAR
HALILAR (DOKUNMUŞ)
PASPASLAR
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
TÜLLER VE DİĞER AĞ MENSUCAT
PLASTİK MENSUCAT
İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
TİŞÖRTLER
DİĞER GİYİM EŞYALARI
ÇORAPLAR
BATTANİYE (PAMUKTAN)
258
TL TUTARI
36.549,71
5.950,52
1.356,75
1.125,81
20.648,19
74.524,01
267.153,96
35.935,00
22.259,23
648,61
20.293,82
2.764,61
10.023,52
40.645,50
2.737,25
18.317,44
3.422,56
7.923,00
10.324,45
181.849,48
241,51
582,19
211,30
1.489,09
584,39
233,65
54.557,52
36.333,20
104,50
99.939,54
19.023,25
184.462,83
148,39
9.810,94
77,03
630,25
26.036,41
26.535,15
24.105,60
2.932,85
54.598,02
1.367,81
2.917,62
28.732,29
910,81
1.878,13
985,91
943,10
1.007,71
1.423,44
6.101,60
1.232,75
$ TUTARI
17.157,88
2.729,22
613,15
512,87
9.401,78
34.441,19
127.580,60
16.740,02
10.203,53
285,20
8.861,85
1.272,90
4.631,08
19.073,12
1.275,47
8.714,71
1.625,43
3.531,38
4.703,41
83.183,16
104,01
271,60
91,00
676,85
278,89
106,44
24.663,22
17.017,89
46,88
45.134,66
8.930,26
84.391,67
67,60
4.314,97
35,98
302,90
12.056,13
12.288,39
10.915,49
1.362,34
25.394,47
623,12
1.300,42
13.457,12
435,11
855,13
460,49
444,50
460,09
666,67
2.875,81
549,45
ÜLKE ADI
6304.00.00.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
6505.00.00.00
6601.10.00.00
6702.00.00.00
6805.20.00.00
6911.10.00.00
6914.00.00.00
7010.91.10.10
7310.10.00.00
7323.93.10.00
7325.10.00.00
7607.00.00.00
7610.10.00.00
8201.50.00.00
8201.90.00.00
8207.00.00.00
8211.10.00.00
8215.00.00.00
8215.10.00.00
8301.40.00.00
8413.11.00.00
8418.99.90.00
8421.31.00.00
8424.20.00.00
8427.10.00.00
8433.51.00.00
8436.29.00.00
8436.91.00.00
8443.11.00.00
8464.10.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.90.00.00
8481.80.00.00
8501.00.00.00
8501.10.00.00
8503.00.00.00
8506.00.00.00
8509.10.00.00
8509.10.10.00
8510.10.00.00
8510.30.00.00
8513.10.00.00
8516.31.00.00
8516.40.10.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.80.10.00
MAL ADI
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
DİĞER HAZIR EŞYA
MUTFAK BEZLERİ
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
BAHÇE ŞEMSİYELERİ
YAPMA ÇİÇEKLER
CAM KAĞITLARI
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİKTEN DİĞER EŞYA
CAM KAVANOZLAR
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
DİĞER EL ALETLERİ
EL ALET AKSAMLARI
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MUTFAK EŞYASI
İNŞAAT İŞ KİLİTLERİ
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
FİLTRE (HAVA)
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
BİÇER DÖVERLER (KOMBAYLAR)
KÜMES MALZEMELERİ(DEMONTE)
AKSAM VE PARÇALAR
MATBAA MAKİNELERİ
TESTERE MAKİNELERİ
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
MUSLUK VE VALFLERİ
ELEKTRİK MOTORLARI
ADAPTÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
TRAŞ MAKİNELERİ
EPİLASYON CİHAZLARI
LAMBALAR
SAÇ KURUTUCULARI
BUHARLI ÜTÜLER
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
ISITICI REZİSTANLAR
259
TL TUTARI
1.406,76
13.703,45
7.687,67
89.633,19
891,43
603,39
8.295,12
13.339,18
29.948,98
169,94
361,54
3.186,71
65.999,13
28.179,90
25.481,17
260,98
8.191,36
32.859,53
1.180,00
34.237,37
1.623,67
295,87
6.618,77
3.337,97
1.960,30
743,09
413,07
1.141,34
110.316,60
29.651,20
85.893,19
6.016,50
134.192,49
12.117,61
47.869,23
1.270,88
20.414,41
8.954,14
3.246,18
1.493,92
132.159,47
3.000,90
17.729,98
23.290,94
11.694,76
1.912,39
1.607,52
11.273,60
24.197,96
4.020,08
35.403,45
24.640,10
$ TUTARI
627,01
6.396,13
3.501,45
41.026,00
410,32
271,84
3.870,04
5.752,09
13.803,57
77,42
159,99
1.420,36
31.500,16
12.560,13
11.678,24
125,43
3.836,70
14.886,88
537,83
15.597,18
723,69
134,79
2.991,67
1.520,65
893,03
354,60
184,30
508,71
48.979,53
13.322,79
40.032,17
2.823,06
61.294,53
5.520,30
21.413,83
587,02
9.231,44
4.081,02
1.500,39
673,30
59.053,48
1.289,21
7.646,67
10.925,89
5.070,28
823,63
716,61
4.963,47
10.421,62
1.787,42
16.836,52
10.822,25
ÜLKE ADI
MAL ADI
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
8518.30.00.00 KULAKLIKLAR
8523.11.00.00 MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
8523.20.00.00 MANYETİK DİSKLER
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8538.10.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
8539.21.00.00 AMPÜLLER
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8703.21.10.31 KAMYONETLER,VANLAR
8703.22.10.88 MİTSUBİSHİ
8705.90.30.00 BETON POMPALAMA TAŞITI
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8715.00.90.00 AKSAM VE PARÇALAR
8716.10.00.00 RÖMORKLAR
8716.20.10.00 GÜBRE SAÇICILAR
8908.00.00.00 GEMİ AKSAMI
9009.11.00.00 FOTOKOPİ CİHAZLARI
9009.90.00.00 FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
9010.00.00.00 FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
9014.10.00.00 PUSULALAR
9016.00.00.00 TERAZİLER
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9019.10.00.00 MEKANOTERAPİ MASAJ CİHAZLARI
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
9404.90.90.00 YASTIKLAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9612.10.00.00 YAZI MAKİNE ŞERİTLERİ
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
Ülke ara toplam =
NZ
YENİ ZELLANDA
0405.10.11.00 TEREYAĞI
0810.50.00.00 KİVİ
1602.32.11.00 KIRMIZI ET PANELERİ
2208.60.00.00 VOTKA
3004.00.00.00 İLAÇLAR
Ülke ara toplam =
NİG NİJERYA
0701.10.12.00
0803.00.11.00
PATATES (DONDURULMUŞ)
MUZ
260
TL TUTARI
4.821,67
1.005,67
61,62
57,64
2.752,00
36.080,69
8.811,86
1.761,56
22.974,28
31.345,06
65.013,70
247.836,90
59.475,32
10.034,81
4.380,08
30.000,00
48.782,80
39.057,12
45.601,44
2.424,82
3.312,23
65,45
95.182,62
86.984,00
2.251,98
28.430,74
12.258,00
951,32
10.119,41
2.504,68
3.074,35
275.879,33
118.834,80
2.414,92
8.799,93
308,10
5.827,57
4.618,45
35.756.265,05
$ TUTARI
2.272,12
452,70
28,78
25,70
1.244,46
16.100,26
4.010,83
785,15
10.882,61
13.466,11
30.913,27
118.276,65
27.227,79
4.321,81
1.995,39
13.230,43
22.453,65
18.399,42
20.717,25
1.095,17
1.471,51
31,46
45.172,59
37.483,41
1.010,54
12.798,92
5.463,54
433,38
4.524,46
1.171,20
1.400,55
123.645,55
55.324,43
1.040,06
3.960,77
143,90
2.746,13
2.069,37
16.294.794,20
170.321,81
22.632,17
401.297,96
4.979,62
63.699,94
662.931,50
76.291,96
10.423,81
179.386,58
2.373,73
28.679,46
297.155,54
161,99
108,99
76,83
51,69
ÜLKE ADI
MAL ADI
0813.50.00.00 KURUTULMUŞ MEYVELER
0910.91.00.00 DİĞER BAHARATLAR
1207.00.00.00 DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
1507.10.90.00 SOYA YAĞI
1516.20.00.00 SANAYİDE KULLANILAN BİTKİSEL YAĞLAR
1901.90.91.00 HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
2104.10.10.11 ET SUYU TABLETLERİ
3305.90.10.00 SAÇ LOSYONLARI
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
OM UMMAN
2403.10.10.10 SARMA TÜTÜN
Ülke ara toplam =
P
PORTEKİZ
3004.00.00.00 İLAÇLAR
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
4805.10.00.00 KAĞIT VE KARTONLAR
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
4823.59.00.00 FOTOKOPİ KAĞIDI
5313.00.00.00 KUMAŞLAR MUHTELİF
5607.10.00.00 SİCİM,İP VE HALATLAR
6403.00.00.00 AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
8301.00.00.00 KAPI KİLİTLERİ
8464.10.00.00 TESTERE MAKİNELERİ
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8703.22.10.93 OPEL
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
9028.10.00.00 GAZ SAYAÇLARI
Ülke ara toplam =
PAK PAKİSTAN
1006.10.00.00 PİRİNÇ
1207.00.00.00 DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
1701.99.10.00 ŞEKER
2207.10.00.00 ETİL ALKOL
3904.10.00.00 PVC (SAF)
3919.00.00.00 PLASTİK HAMMADDESİ
4203.29.00.00 ELDİVENLER
5313.00.00.00 KUMAŞLAR MUHTELİF
8415.10.00.00 KLİMA CİHAZLARI
8474.80.00.00 SANAYİ TİPİ MAKİNELER
9506.32.00.00 TOPLAR
Ülke ara toplam =
PE
PERU
0804.40.00.00
0806.10.00.00
3004.10.10.00
AVOKADO
ÜZÜM (TAZE)
VETERİNER İLAÇLARI
261
TL TUTARI
4.424,71
380,67
1.322.994,43
285,54
451,14
4.349,90
161,99
1.150,00
1.603,23
1.336.072,59
$ TUTARI
2.059,62
180,55
614.728,37
136,24
211,26
2.072,04
76,83
530,98
764,97
620.889,38
5.497,89
5.497,89
2.458,15
2.458,15
109.523,81
16.620,79
2.934,66
89.033,40
16.589,10
104.244,10
35.066,97
139.388,03
48.266,23
83.064,32
7.974,62
13.300,00
37.575,94
49.903,69
60.808,63
814.294,29
51.879,97
7.464,99
1.328,74
41.971,15
7.801,50
49.043,43
15.975,11
62.618,16
21.588,87
37.609,49
3.610,71
5.968,41
16.986,55
22.083,23
27.743,69
373.674,00
116.212,66
116.086,82
319.939,26
150.867,58
35.506,66
343.708,79
9.782,83
65.517,95
1.955,50
470.872,67
46.802,94
1.677.253,66
52.363,67
49.996,48
143.780,00
68.612,22
16.941,82
156.239,14
4.634,22
30.774,05
917,21
212.257,78
20.463,88
756.980,47
5.589,22
31.923,43
84.601,39
2.693,73
14.616,33
38.100,66
ÜLKE ADI
MAL ADI
Ülke ara toplam =
PL
POLONYA
0304.10.19.00
0402.10.11.00
0701.10.12.00
0710.10.00.00
0902.30.00.00
0905.00.00.00
1102.30.00.00
1108.00.00.00
1604.13.11.00
1704.90.65.00
1806.10.00.00
1806.90.19.00
1806.90.50.00
1901.00.00.00
1901.90.91.00
1904.10.00.00
1905.30.19.00
1905.30.99.00
1905.90.60.13
2004.00.00.00
2004.90.50.00
2007.10.00.00
2009.00.00.00
2101.10.31.00
2102.30.00.00
2103.10.00.00
2106.10.20.00
2106.90.92.00
2106.90.98.00
2202.10.00.00
2202.90.10.00
2204.10.00.00
2208.60.00.00
2309.10.00.00
2309.90.90.00
2815.20.00.00
2836.10.00.00
2918.14.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3302.10.00.00
3304.99.90.19
3307.49.00.00
3402.11.00.00
3822.00.00.00
3919.10.00.00
3923.10.00.00
3926.00.00.00
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
KREMA
PATATES (DONDURULMUŞ)
SEBZE (DONDURULMUŞ)
ÇAY
VANİLYA
PİRİNÇ UNU
NİŞASTALAR
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
ŞEKERLEME
KAKAO TOZU
ÇİKOLATA
KAKAOLU ŞEKERCİ MAMÜLLERİ
HAMUR ÜRÜNLERİ
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
KORNFLAKES
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
PASTALAR-KEKLER
DİĞER KONSERVELER
SEBZE (KONSERVE)
REÇELLER
MEYVE SULARI
MAYALAR (EKMEK)
KABARTMA TOZLARI
SOSLAR
GIDA KATKI MALZEMELERİ
JELLYLER
TOZ İÇECEK
MEŞRUBAT
ENERJİ İÇEÇEĞİ
ŞARAP
VOTKA
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
BALIK YEMLERİ
POTASYUM HİDROKSİT (KOSTİK POTAS)
KARBONATLAR
SİTRİK ASİT
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
KOZMETİK ÜRÜNLER
ODA KOKULARI
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
LABORATUVAR KİTİ
YAPIŞKAN BANTLAR
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
262
TL TUTARI
122.114,04
$ TUTARI
55.410,72
481.153,65
8.860,63
226.557,95
429.709,85
133.628,36
16.310,32
904,67
330,07
32.105,64
22.095,62
11.281,46
517.577,08
1.356,57
43.405,46
46.390,73
10.010,66
16.435,44
125.713,18
9.494,15
48.860,66
77.216,17
79.987,30
2.701,28
7.148,50
17.775,67
11.218,15
20.582,47
12.783,32
2.231,51
98.383,12
36.032,72
2.667,86
38.154,27
53.268,84
54.624,47
1.240,70
1.111,69
3,31
30.594,70
11.417,27
1.193,44
21.582,61
7.350,49
26.796,89
1.642,03
10.337,11
4.095,19
19.337,66
221.599,95
4.193,19
105.209,69
198.161,24
62.394,34
7.675,87
427,35
154,40
14.933,57
10.016,77
5.326,99
232.037,83
647,25
20.303,79
22.101,75
4.730,78
7.037,90
56.249,53
4.098,28
21.814,74
34.853,28
35.726,16
1.270,59
3.373,12
8.359,98
5.292,79
9.820,35
6.039,96
1.054,13
43.941,59
15.827,71
1.190,48
17.604,08
24.595,46
24.671,18
591,97
520,02
1,58
14.560,57
5.398,73
558,26
10.195,13
3.507,08
12.785,39
726,85
4.526,47
1.826,94
8.611,55
ÜLKE ADI
4011.10.00.00
4013.10.10.11
4015.19.10.00
4202.11.00.00
4205.00.00.00
4806.20.00.00
4818.20.10.00
4911.10.00.00
5608.19.00.00
6307.10.30.00
6601.10.00.00
6804.20.00.00
6805.20.00.00
6806.10.00.00
7019.32.00.00
7315.10.00.00
7321.11.00.00
7325.10.00.00
7418.11.00.00
7607.00.00.00
8201.40.00.00
8201.50.00.00
8201.90.00.00
8202.10.00.00
8202.20.00.00
8203.00.00.00
8203.20.00.00
8203.40.00.11
8204.11.00.00
8205.10.00.00
8205.20.00.00
8205.40.00.00
8207.00.00.00
8208.00.00.00
8211.10.00.00
8305.20.00.00
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8418.21.10.00
8419.19.00.00
8422.11.00.00
8433.11.00.00
8450.11.11.00
8464.10.00.00
8464.20.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.90.00.00
8497.81.00.00
8501.10.00.00
8503.00.00.00
8504.31.90.00
MAL ADI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
OTO İÇ LASTİKLERİ
ELDİVENLER (EV İÇİN)
ÇANTALAR
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
ISLAK MENDİLLER
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
MUTFAK BEZLERİ
BAHÇE ŞEMSİYELERİ
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
CAM KAĞITLARI
CÜRÜF YÜNÜ
CAM TÜLÜ
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
GAZ OCAKLARI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERSİZ)
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
BALTALAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
DİĞER EL ALETLERİ
EL TESTERELERİ
TESTERE AĞIZLARI
EĞELER,TÖRPÜLER VS.
PENSLER
ZIMBALAR VE DELİCİLER
EL SIKIŞTIRMA ANAHTARI
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
ÇEKİÇLER VE BALYOZLAR
TORNAVİDALAR
EL ALET AKSAMLARI
MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
ZIMBA TELLERİ
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
EV BUZLUKLARI
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
TESTERE MAKİNELERİ
TAŞLAMA, PARLATMA MAKİNELERİ
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
ÇİT BUDAMA MAKİNESİ
ADAPTÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
TRANSFORMATÖRLER
263
TL TUTARI
76.955,14
103.458,49
3.258,44
1.564,94
1.761,79
1.582,67
6,63
234,07
23.593,41
8.328,41
6.829,27
14.660,33
3.142,00
23.043,49
2.410,20
288.903,47
7.399,95
167.914,10
8.914,80
14.846,06
302,30
2.634,89
298.873,42
2.832,10
3.688,61
149,30
13.235,42
571,71
14.945,35
214.866,76
1.381,76
16.268,80
228.690,64
3.010,00
5.198,97
3.111,38
13.725,14
2.947,69
33.701,38
106.677,90
36.863,23
9.707,84
79.965,37
16.772,44
6.553,13
9.045,34
408.755,49
901,43
1.167,29
770,27
45.901,76
6.062,85
$ TUTARI
35.942,44
45.330,80
1.453,49
689,00
771,70
705,98
3,16
112,46
10.524,32
3.715,05
3.211,20
6.676,90
1.376,26
10.822,89
1.036,07
136.244,36
3.459,05
77.222,83
3.976,63
6.622,38
132,37
1.154,13
136.983,59
1.284,13
1.619,30
66,33
5.817,05
250,34
6.774,41
98.278,78
638,16
7.154,60
105.107,76
1.446,84
2.287,71
1.367,91
6.415,72
1.389,57
14.840,21
47.596,44
16.404,62
4.637,27
36.856,72
7.611,19
2.959,73
4.017,04
184.956,67
431,22
511,14
347,06
21.527,89
2.793,72
ÜLKE ADI
MAL ADI
8506.00.00.00 ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
8508.10.00.00 HER TÜRLÜ MATKAPLAR
8513.10.00.00 LAMBALAR
8516.60.10.00 ELEKTRİKLİ OCAKLAR
8516.60.80.00 GÖMME FIRINLAR
8517.30.00.00 SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
8517.90.00.00 AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
8525.10.00.00 VERİCİ CİHAZLAR
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8529.10.00.00 ANTENLER
8530.00.00.00 RECİVER
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8538.10.00.00 AKSAM VE PARÇALAR
8539.21.00.00 AMPÜLLER
8701.90.90.00 TIRLAR
8703.22.10.93 OPEL
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
8703.22.10.97 FİAT
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8716.10.00.00 RÖMORKLAR
8716.39.00.00 DORSE
9015.00.00.00 ÖLÇÜM ALETLERİ
9017.00.00.00 RESİM ÇİZİM ALETLERİ
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9603.90.99.10 MOPLAR
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
1.465,49
114.014,42
7.796,96
2.396,17
2.469,34
136.069,02
40.006,52
105.133,62
330.412,13
26.085,32
924,87
13.602,46
2.158,42
11.249,07
24.292,56
173.796,00
838.640,09
156.453,70
112.259,50
377,79
16.820,60
52.138,80
29.893,93
350,92
5.518,84
684,71
5.399,70
7.392.159,46
$ TUTARI
641,72
50.854,11
3.541,06
1.120,07
1.128,60
62.959,88
19.001,86
47.615,40
145.387,47
11.767,11
435,91
6.556,03
966,95
5.056,90
11.089,14
75.823,92
386.361,08
68.529,87
52.388,17
172,37
7.504,84
22.747,18
13.206,65
155,90
2.573,76
316,03
2.408,64
3.370.413,82
3.503,16
129.136,45
324.205,26
27.435,53
454,82
3.772,80
2.983,26
6.388,08
860.771,07
76.969,67
43.704,48
1.067,81
33.504,03
85.629,41
3.894,66
3.968,16
30.851,69
24.607,52
43.324,65
21.249,55
10.290,14
1.658,22
58.429,20
149.105,47
13.090,72
206,23
1.746,99
1.381,39
3.048,04
395.686,84
34.842,64
19.817,03
494,45
15.986,27
39.348,13
1.803,42
1.837,45
14.712,30
11.394,48
19.350,00
10.133,31
4.656,59
PTM MALEZYA
2103.10.00.00
2202.10.00.00
2309.90.90.97
3506.10.00.00
3916.00.00.00
3919.10.90.10
3921.90.00.00
3926.00.00.00
4015.11.00.00
4015.19.10.00
4415.00.00.00
4806.20.00.00
4817.00.00.00
4820.30.00.00
5608.19.00.00
6307.10.30.00
7005.00.00.00
7418.11.00.00
8407.00.00.00
8415.10.00.00
8473.30.00.00
SOSLAR
MEŞRUBAT
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
SELÜLOZ FİLM
SÜNGERLER
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
ELDİVENLER (CERRAHİDE KULLANILAN)
ELDİVENLER (EV İÇİN)
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
MUHTELİF KIRTASİYE
KLASÖRLER
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
MUTFAK BEZLERİ
FLOAT CAM (DÜZ CAM)
BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERS
MOTORLAR
KLİMA CİHAZLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
264
Pİ
R
ÜLKE ADI
MAL ADI
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9603.90.99.10 MOPLAR
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
21.119,21
71.185,20
23.396,66
27.112,72
155.777,22
5.213,22
2.041.516,43
$ TUTARI
9.083,14
32.914,97
10.496,48
12.677,38
72.090,12
2.413,97
938.405,23
FİLİPİNLER
1207.00.00.00 DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
4202.11.00.00 ÇANTALAR
4205.00.00.00 DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
4415.00.00.00 AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
4419.00.00.00 AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
4602.00.00.00 SEPETÇİ EŞYASI
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6505.00.00.00 ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
6702.00.00.00 YAPMA ÇİÇEKLER
7020.00.80.00 CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
8306.21.00.00 HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
8419.19.00.00 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
8423.81.00.00 DİĞER TARTI ALETLERİ
8473.90.00.00 UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
Ülke ara toplam =
48.365,45
1.353,90
998,25
1.417,96
3.453,03
660,90
8.315,82
136,74
648,46
4.368,56
626,07
384,55
139.000,00
11.034,38
13.780,76
25.380,23
327,48
260.252,54
21.239,93
606,46
467,56
655,13
1.617,34
305,35
3.679,89
60,51
299,60
2.019,30
289,26
180,12
64.567,08
5.096,48
5.933,33
11.807,98
151,38
118.976,70
23.557.730,81
17.342.955,38
82.229,76
41.697,75
1.285,70
8.631,02
530.153,67
514.500,05
492.993,04
158.977,58
50.807,48
30.327,23
166.066,57
30.714,40
6.831,84
216.228,85
4.370,72
28.139,32
328.559,80
6.411,02
30.135,73
370.864,89
10.648.959,86
7.806.998,34
36.111,62
18.650,87
602,99
3.853,48
243.905,35
233.774,20
220.228,87
71.210,56
23.392,03
13.958,96
76.530,87
13.735,09
3.155,44
96.694,77
1.862,26
12.493,59
152.335,73
2.860,79
14.285,04
163.809,58
ROMANYA
1003.00.90.11
1005.10.19.00
3212.90.00.00
3402.11.00.00
3506.10.00.00
4011.10.00.00
4407.10.00.00
4410.10.10.20
4411.00.00.00
4411.10.00.00
7015.10.00.00
7308.30.00.00
8418.22.00.00
8473.30.00.00
8482.10.00.00
8528.12.00.00
8533.10.00.00
8703.22.00.00
8703.22.10.98
8708.00.00.00
9004.10.00.00
9007.20.10.00
ARPA
MISIR
BOYA HAMMADDESİ
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
OTO DIŞ LASTİKLERİ
KERESTE
SUNTA
LİF LEVHALAR
MDF (AHŞAP MALZEME)
OPTİK GÖZLÜK CAMLARI
KAPILAR,PENCERELER VE AKSAMLARI
DEEP FRİZER
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
BİLYALI RULMANLAR
TELEVİZYON(RENKLİ)
ELEKTRİK REZİSTANLARI
SALON ARABALAR
FORD
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
SİNEMA SİSTEMİ
265
ÜLKE ADI
MAL ADI
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
Ülke ara toplam =
RA ARJANTİN
0304.10.19.00 BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
0713.31.00.00 FASULYE(KURU)
0808.10.00.00 ELMA
1005.10.19.00 MISIR
1206.00.10.00 AYÇİÇEK TOHUMU
2204.10.00.00 ŞARAP
2304.00.00.00 SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
2306.30.00.00 AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
3921.90.90.00 KÖPÜK
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
Ülke ara toplam =
RC ÇİN
0304.10.10.10
0601.10.90.00
0602.10.90.00
0700.00.00.00
0703.20.00.12
0709.51.00.00
0713.31.00.00
0801.31.00.00
0802.31.00.00
0802.32.00.00
0802.40.00.00
0810.90.40.00
0901.11.00.00
0902.30.00.00
0910.91.00.00
1008.20.00.00
1008.30.00.00
1202.10.10.00
1206.00.10.00
1209.91.00.00
1702.30.00.00
1806.90.19.00
1901.00.00.00
1901.90.91.00
1902.20.10.00
2001.90.50.00
2001.90.65.12
2004.00.00.00
2004.90.50.00
2006.00.00.00
2103.10.00.00
2106.10.20.00
2202.10.00.00
2309.10.00.00
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
ÇİÇEK SOĞANLARI
CANLI BİTKİLER (ÇELİK VE DALDIRMALAR)
DİĞER SEBZELER
SARMISAK KURU
MANTAR
FASULYE(KURU)
KAJU CEVİZİ
CEVİZ(KABUKLU)
CEVİZ(KABUKSUZ)
KESTANE
DİĞER MEYVELER
KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
ÇAY
DİĞER BAHARATLAR
DARI
KUŞ YEMLERİ
YER FISTIĞI
AYÇİÇEK TOHUMU
SEBZE TOHUMLARI
GLİKOZ
ÇİKOLATA
HAMUR ÜRÜNLERİ
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
MAKARNA
MANTAR KONSERVELERİ
ZEYTİN (SİYAH)
DİĞER KONSERVELER
SEBZE (KONSERVE)
MEYVE KONSERVELERİ
SOSLAR
GIDA KATKI MALZEMELERİ
MEŞRUBAT
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
266
TL TUTARI
346,26
44.000.958,87
$ TUTARI
166,88
19.859.577,17
127.046,12
107.280,15
115.067,14
25.439,42
13.838,65
44.464,29
14.479.007,00
267.047,90
18.781,38
62.679,72
15.260.651,77
59.006,14
47.157,09
54.802,02
11.671,12
6.658,32
19.156,38
6.551.345,31
119.000,00
8.400,67
28.379,84
6.905.576,89
176.640,94
15.845,99
144.473,41
11.496,09
33.422,04
57.086,34
2.077,06
660.135,77
257.408,35
182.530,00
6.769,05
8.449,34
25.029,09
51.602,15
1.482,52
95.297,80
41.524,92
947.753,49
176.876,37
126.043,04
2.399,42
767,63
9.707,13
25.676,66
131.276,42
548.800,94
16.712,13
53.078,86
79.997,86
944,77
44.512,50
74.482,88
24.113,52
57.383,60
82.299,83
7.156,84
66.204,62
5.180,99
14.989,14
26.837,64
998,25
304.015,36
115.120,01
81.268,92
3.026,96
3.891,55
11.002,77
24.398,02
665,52
42.751,13
19.476,98
435.653,56
80.393,90
58.808,35
1.058,13
354,17
4.593,50
11.537,48
60.962,98
252.831,43
7.762,97
24.317,34
36.813,73
424,12
20.464,18
33.424,38
10.778,35
25.571,22
ÜLKE ADI
2309.90.90.00
2309.90.90.97
2401.10.00.00
2505.10.00.00
2508.70.00.00
2509.00.00.00
2518.20.00.00
2706.00.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2710.00.94.00
2712.10.00.00
2801.10.00.00
2804.21.00.00
2807.00.00.00
2815.11.00.00
2823.00.00.00
2828.00.00.00
2836.10.00.00
2914.11.00.00
2918.14.00.00
3002.40.00.00
3004.10.00.00
3004.10.10.00
3006.40.00.00
3105.00.00.00
3105.59.00.00
3204.00.00.00
3207.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3213.10.00.00
3214.10.00.00
3214.10.90.00
3215.11.00.00
3303.00.10.00
3304.20.00.00
3304.30.00.00
3304.91.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.30.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3306.10.00.00
3306.90.00.00
3307.20.00.00
3307.49.00.00
3401.20.00.00
3401.20.90.11
3402.11.00.00
MAL ADI
BALIK YEMLERİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
TÜTÜN (İŞLENMİŞ)
KUMLAR
ŞAMOT TOPRAĞI
TEBEŞİR
KALSİT
KATRAN
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
GRESLER
VAZELİN
KLOR
KLİMA, BUZLUK GAZI (ARGON,FREON)
SÜLFİRİK ASİT
SODYUM HİDROKSİT(KOSTİK SODA)
TİTAN OKSİTLERİ
HİPOKLORİTLER
KARBONATLAR
ASETON
SİTRİK ASİT
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇ HAMMADDESİ
VETERİNER İLAÇLARI
DİŞCİLİK MALZEMELERİ
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
BİTKİ BESİNLERİ
BOYAYICI MADDELER (SENTETİK)
SERAMİK VE CAM BOYASI
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
REÇİNELİ MACUNLAR
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
MATBAA MÜREKKEBİ
PARFÜMLER
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
PUDRALAR
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
SAÇ SPREYLERİ
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
DİŞ MACUNLARI
FERAHLATICI
DEODORANTLAR
ODA KOKULARI
SABUNLAR
SIVI SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
267
TL TUTARI
9.172,53
173.580,85
9.806,25
48.047,28
8.597,45
2.402,70
391,88
4.427,29
71.687,52
19.937,39
590,40
4.082,43
81.544,36
168.526,97
25.351,32
77.535,91
12.719,18
238.385,81
30.647,34
1.233,86
45.123,20
55.898,74
41.492,78
30.802,75
1.393,71
98.146,67
6.805,11
1.403,87
4.373,95
47.524,46
158.039,16
27.972,63
2.880,34
32.905,75
93.237,51
73.299,93
1.235,43
160,99
4.094,22
39.955,85
135.643,69
6.027,92
43.172,17
124,77
27.636,77
7.072,15
230,55
313,81
33.497,95
3.045,47
5.236,07
244.754,20
$ TUTARI
4.117,74
80.425,64
4.524,43
22.425,84
3.859,51
1.123,11
172,82
1.902,00
32.254,62
8.953,55
260,36
1.809,66
38.867,82
76.601,37
11.889,75
36.011,29
5.620,00
107.316,94
13.659,89
548,05
19.827,65
25.703,07
19.876,05
13.752,46
639,23
44.034,68
3.053,14
643,80
2.051,57
20.944,76
71.167,62
12.758,81
1.266,53
15.795,51
42.737,50
35.120,42
590,37
67,89
1.786,83
18.989,03
63.217,98
2.773,12
19.940,04
58,77
12.764,66
3.304,99
99,11
150,26
15.142,41
1.413,49
2.395,16
106.744,34
ÜLKE ADI
3402.11.10.00
3403.11.00.00
3405.10.00.11
3405.90.10.00
3406.00.11.00
3407.00.90.12
3506.10.00.00
3603.00.00.00
3604.10.00.00
3605.00.00.00
3606.10.00.00
3701.91.00.00
3707.00.00.00
3707.90.10.00
3805.10.10.00
3808.40.00.00
3814.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3823.40.00.00
3824.90.70.00
3904.10.00.00
3910.00.00.00
3916.00.00.00
3917.10.00.00
3917.21.00.00
3917.40.00.00
3918.10.00.00
3919.00.00.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3919.90.10.00
3920.10.00.00
3920.10.40.00
3921.90.00.00
3921.90.90.00
3922.10.00.11
3922.90.00.00
3923.10.00.00
3923.30.10.00
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
3926.10.00.00
3926.40.00.00
3926.90.99.90
4006.90.00.20
4008.29.90.00
4009.20.00.00
4010.11.00.00
MAL ADI
DETERJAN HAMMADDESİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
AYAKKABI BOYA VE CİLALARI
METAL CİLALAR
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
FİTİLLER (İNFİLAK)
ŞENLİK FİŞENKLERİ
KİBRİTLER
ÇAKMAK GAZLARI
FOTOĞRAF FİLİMLERİ (RENKLİ)
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
DEZENFEKTE EDİCİLER
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
İZOLASYON MALZEMESİ
PVC (SAF)
SİLİKONLAR
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
PLASTİK HORTUMLAR
PLASTİK BORULAR
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
PLASTİK YER KAPLAMALARI
PLASTİK HAMMADDESİ
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
PLASTİK REKLAM MALZEMELERİ
PLASTİK MASA ÖRTÜSÜ
SERA NAYLONU
SÜNGERLER
KÖPÜK
BANYO KÜVETLERİ
DUŞ KABİNİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
BİBERON
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OKUL VE BÜRO MALZEMELERİ
HEYKELLER,SÜS EŞYALARI
PLASTİK KUTULAR
CONTALAR,RONDELALAR
KAUÇUK ÜRÜNLER
HORTUMLAR
V.KOLANLARI
268
TL TUTARI
33.056,17
5.497,78
1.950,30
1.604,52
158.619,50
3.651,30
64.424,88
55.806,71
47.980,00
357,37
5.136,27
5.481,46
13.610,00
755.566,40
887,66
2.888,27
47.942,46
7.812,73
83,25
193.470,77
20.994,78
1.219,40
12.473,27
128.624,98
33.661,28
18.531,85
26.988,34
10.576,19
2.462,63
40.468,68
19.578,59
212.338,19
26.165,84
201.122,79
577,07
10.938,19
58.869,95
48.045,24
46.211,49
167.170,93
172.545,91
6.013,14
551.580,59
229,66
1.404.041,12
22.032,48
126.987,17
56.547,86
151,17
2.197,86
11.889,07
3.312,85
$ TUTARI
14.734,85
2.401,28
870,35
723,68
72.657,65
1.682,08
28.976,23
26.646,46
22.568,20
169,60
2.459,31
2.372,41
5.743,59
337.917,31
416,35
1.325,62
21.711,52
3.478,16
37,93
88.410,52
9.893,45
549,55
5.762,45
61.493,74
15.238,21
8.252,88
12.541,43
4.862,23
1.108,41
18.465,89
8.894,51
95.950,74
12.220,52
90.770,90
261,28
4.985,12
27.096,72
22.273,76
20.753,72
76.673,18
79.982,67
2.770,42
251.070,40
108,24
643.480,35
9.811,84
59.106,23
25.468,93
64,41
992,37
5.479,55
1.448,60
ÜLKE ADI
4011.10.00.00
4011.20.00.00
4011.50.00.00
4011.91.90.11
4011.99.00.00
4013.20.00.00
4014.10.00.00
4014.90.10.00
4015.11.00.00
4015.19.10.00
4016.91.00.00
4017.00.00.00
4104.31.11.00
4201.00.00.00
4202.11.00.00
4202.11.10.00
4203.00.00.00
4203.29.00.00
4203.30.00.00
4205.00.00.00
4404.00.00.00
4407.10.00.00
4408.10.00.00
4410.00.00.00
4410.10.10.20
4411.00.00.00
4411.10.00.00
4412.00.00.00
4414.00.00.00
4415.00.00.00
4418.00.00.00
4418.30.00.00
4419.00.00.00
4503.00.00.00
4602.00.00.00
4602.90.00.00
4801.00.00.00
4802.00.00.00
4802.20.00.00
4805.10.00.00
4806.20.00.00
4807.10.00.00
4809.00.00.00
4811.10.00.00
4811.90.10.10
4813.10.00.00
4814.00.00.00
4817.00.00.00
4817.10.00.00
4817.20.00.00
4817.30.00.00
4818.10.00.00
MAL ADI
TL TUTARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
3.989.486,92
KAMYON VE OTOBÜS DIŞ LASTİKLERİ
86.726,04
BİSİKLET DIŞ LASTİKLERİ
21.340,53
İŞ MAKİNALARI DIŞ LASTİKLERİ
56.062,46
DİĞER ARAÇ DIŞ LASTİKLERİ
10.025,47
BİSİKLET İÇ LASTİĞİ
8.907,31
PREZERVATİFLER
8.115,99
EMZİKLER
727,54
ELDİVENLER (CERRAHİDE KULLANILAN)
61.064,66
ELDİVENLER (EV İÇİN)
35.719,54
YER DÖŞEMELERİ VE PASPASLAR
51.894,32
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
363.786,31
AYAKKABI TABANI (DERİ,KÖSELE)
754,93
HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
37.200,86
ÇANTALAR
1.503.951,28
BAVULLAR
1.289.361,06
DERİ GİYİM EŞYASI
11.577,45
ELDİVENLER
28.633,87
KEMERLER
33.127,65
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
89.982,19
26.147,26
AHŞAP ÇEMBERLER, ÇUBUKLAR, ŞERİTLER
KERESTE
108.736,31
KAPLAMALIK YAPRAKLAR
10.600,34
YONGA LEVHA
76.213,16
SUNTA
76.674,04
LİF LEVHALAR
326.025,70
MDF (AHŞAP MALZEME)
48.605,42
KONTROPLAKLAR
954.300,94
AHŞAP ÇERÇEVELER
50.889,97
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
209.058,66
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
24.489,51
PARKE
402.499,04
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
107.789,10
TABİİ MANTARDAN EŞYA
650,21
SEPETÇİ EŞYASI
60.550,67
HASIR MAMÜLLERİ
95.251,34
GAZETE KAĞIDI
115.723,87
ELYAF
6.964,16
KAĞIT HAMMADDESİ
234.668,28
KAĞIT VE KARTONLAR
580.646,14
YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
13.969,85
YAPIŞTIRMALI KAĞITLAR
44.666,44
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
4.329,74
KATRANLI, BİTÜMENLİ KAĞIT VE KARTONLAR
1.374,63
PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
22.597,72
SİGARA KAĞIDI
11.034,00
DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
330.200,56
MUHTELİF KIRTASİYE
371.604,63
ZARFLAR
3.221,70
KARTPOSTALLAR,MEKTUP KARTLARI
171,49
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
68.088,38
TUVALET KAĞITLARI
13.561,72
269
$ TUTARI
1.810.419,15
39.497,55
9.935,37
26.963,48
4.787,71
3.984,98
3.629,69
326,87
27.895,54
16.422,82
24.345,35
163.593,58
335,01
17.062,46
685.076,15
592.993,88
5.349,58
13.293,59
14.872,19
41.473,86
12.045,82
49.136,07
5.063,70
34.783,83
35.473,54
143.943,65
23.385,98
431.343,80
22.868,27
96.496,41
11.470,83
186.857,57
49.553,58
285,91
27.111,58
43.076,97
51.566,51
3.168,44
109.309,92
266.090,22
6.513,78
20.001,08
1.939,24
640,20
9.923,41
5.039,93
142.488,80
172.504,51
1.433,46
80,77
30.885,40
6.189,17
ÜLKE ADI
4818.10.10.00
4818.20.00.00
4818.30.00.00
4818.40.00.00
4819.10.00.00
4820.10.00.00
4820.10.30.00
4820.30.00.00
4820.50.00.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4823.59.10.00
4823.60.00.00
4901.10.00.10
4902.10.00.00
4908.00.00.00
4909.00.00.00
4910.00.00.00
4911.10.00.00
4911.91.00.00
5203.00.00.00
5313.00.00.00
5403.00.00.00
5601.21.00.00
5602.00.00.00
5607.10.00.00
5607.10.00.90
5608.11.00.00
5608.19.00.00
5609.00.00.00
5702.00.00.00
5702.20.00.10
5702.20.00.20
5703.90.00.11
5802.00.00.00
5804.10.00.00
5804.21.90.90
5806.00.00.00
5811.10.00.00
5811.20.00.00
5903.00.00.00
5907.00.00.00
6108.00.00.00
6109.00.00.00
6112.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6116.00.00.00
6117.10.00.00
6117.20.00.00
6205.00.00.00
MAL ADI
TUVALET KAĞIDI HAMMADDESİ
KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
HİJYENİK TAMPONLAR
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
DEFTERLER
AJANDALAR
KLASÖRLER
ALBÜMLER
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
FOTOKOPİ KAĞIDI
BÜRO MAKİNE ŞERİTLERİ VE KAĞITLARI
BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
KİTAPLAR
GAZETELER VE PERİYODİK YAYINLAR
HER NEVİ ÇIKARTMALAR
KARTPOSTALLAR VE DAVETİYE KARTLARI
TAKVİM
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
PAMUKLAR
KUMAŞLAR MUHTELİF
İPLİKLER
PAMUKTAN EŞYA
KEÇELER
SİCİM,İP VE HALATLAR
FİTİL
HAZIR BALIK AĞLARI
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
AYAKKABI BAĞLARI
HALILAR (DOKUNMUŞ)
BANYO KİLİMLERİ
PASPASLAR
ÇİM HALI
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
TÜLLER VE DİĞER AĞ MENSUCAT
BRANDA BEZİ
KORDELALAR
TERZİ MALZEMELERİ
TUHAFİYE EŞYASI
PLASTİK MENSUCAT
EMDİRİLMİŞ,SIVANMIŞ DİĞER MENSUCAT
İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
TİŞÖRTLER
SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
DİĞER GİYİM EŞYALARI
ÇORAPLAR
ELDİVENLER
ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
KIRAVATLAR,PAPYONLAR
KONFEKSİYON
270
TL TUTARI
54.224,82
17.906,84
2.830,55
1.338,47
31.972,27
82.698,82
24.311,91
8.539,50
3.357,68
83.548,95
155.054,66
37.673,28
26.154,66
237.566,76
31.500,83
889,16
3.055,62
6.070,26
4.713,45
15.324,08
18.229,53
8.761,49
2.672,35
3.324,74
2.643,56
5.500,46
9.448,41
15.539,23
87.237,78
7.544,55
1.553,14
101.849,80
1.675,37
76.391,15
97.242,29
48.714,00
8.253,10
97.570,70
780,60
8.617,30
6.034,65
3.217,15
38.373,97
51.346,67
22.561,78
15.548,26
52.596,55
51.906,01
42.943,86
41.662,25
1.202,19
1.717.431,55
$ TUTARI
24.380,57
8.309,56
1.333,15
633,30
14.380,43
37.902,45
11.089,02
4.002,37
1.560,48
38.537,05
70.713,46
17.849,06
11.989,30
108.819,49
14.659,86
396,52
1.433,43
2.845,68
2.068,69
6.957,98
8.533,21
3.974,26
1.262,29
1.493,52
1.151,52
2.597,17
4.332,13
7.092,15
39.365,70
3.402,39
701,06
47.072,14
749,20
35.061,35
44.949,99
22.266,76
3.737,48
45.806,40
349,12
4.049,41
2.689,34
1.437,31
17.605,97
23.885,18
10.135,85
7.229,77
24.554,93
23.766,13
19.833,05
19.125,31
555,08
787.416,02
ÜLKE ADI
6205.10.10.00
6301.30.00.00
6301.90.00.00
6302.10.10.00
6302.10.90.00
6302.21.00.00
6302.40.00.00
6303.00.00.00
6304.00.00.00
6305.00.00.00
6306.19.00.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
6405.90.10.40
6406.10.00.00
6505.00.00.00
6506.00.00.00
6601.10.00.00
6601.99.00.00
6702.00.00.00
6704.11.00.00
6802.00.00.00
6802.21.00.00
6802.23.00.00
6804.20.00.00
6805.20.00.00
6806.10.00.00
6807.00.00.00
6809.00.00.00
6810.00.00.00
6810.11.00.00
6904.90.00.19
6908.00.00.00
6908.10.00.00
6910.00.00.00
6910.10.00.00
6911.10.00.00
6912.10.00.00
6913.00.00.00
6914.00.00.00
7004.90.00.00
7005.00.00.00
7007.00.00.00
7009.10.00.90
7010.91.10.10
7010.91.21.00
7013.10.00.00
7016.90.90.12
7018.10.00.00
MAL ADI
ÇOCUK GİYİMİ
BATTANİYE (PAMUKTAN)
BATTANİYE (DİĞERLERİ)
YATAK ÇARŞAFLARI
YATAK ÖRTÜLERİ
YASTIK KILIFLARI
MASA ÖRTÜLERİ
PERDELER
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
TORBA VE ÇUVALLAR
ÇADIRLAR
DİĞER HAZIR EŞYA
MUTFAK BEZLERİ
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
ÇİZMELER
AYAKKABI AKSAMLARI
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
DİĞER BAŞLIKLAR
BAHÇE ŞEMSİYELERİ
DİĞER ŞEMSİYELER
YAPMA ÇİÇEKLER
PERUKLAR
İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
MERMER (İŞLENMİŞ)
GRANİTLER
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
CAM KAĞITLARI
CÜRÜF YÜNÜ
ASFALTTAN EŞYA
ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYALAR
BLOK VE LEVHALAR (BİMSBLOK VS.)
YTONG
FAYANSLAR
SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
SERAMİK SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
SERAMİKTEN DİĞER EŞYA
CAMLAR(DİĞERLERİ)
FLOAT CAM (DÜZ CAM)
EMNİYET CAMLARI
CAM AYNALAR
CAM KAVANOZLAR
CAM ŞİŞELER
CAM MUTFAK EŞYASI
CAM TUĞLALAR
CAMDAN BONCUKLAR
271
TL TUTARI
1.847,30
46.739,79
35.515,62
57.630,49
38.265,09
1.700,49
45.437,00
14.090,91
133.527,58
1.926,86
78.825,92
60.795,48
39.579,13
509.635,12
2.075.590,86
805.821,16
556,27
3.731,60
83.620,97
36.356,23
87.136,81
10.141,15
118.253,64
1.906,97
64.264,86
556.067,72
55.341,99
83.423,76
62.257,35
3.667,34
5.507,30
24.232,90
83.468,28
9.843,75
10.834,02
2.455.603,71
2.080.095,61
290.461,69
92.814,64
2.979.279,60
308.800,71
493.339,40
147.736,27
342,97
61.259,19
237.032,36
44.465,15
5.650,43
2.551,85
177.989,11
27.096,16
14.918,52
$ TUTARI
890,31
20.537,18
16.029,71
26.309,00
17.719,22
737,78
20.831,04
6.481,72
60.510,62
901,50
36.410,10
28.008,75
18.143,01
233.177,54
950.304,65
368.457,11
247,13
1.721,54
38.463,28
16.897,15
39.733,74
4.519,36
52.359,05
851,10
29.443,63
251.509,18
25.832,98
37.849,03
27.401,77
1.712,90
2.449,73
11.104,13
37.125,46
4.228,96
4.780,61
1.124.713,18
963.143,04
133.696,33
43.303,46
1.358.481,02
142.357,30
223.520,90
67.766,09
161,53
27.167,26
107.178,47
20.244,93
2.657,28
1.164,98
81.621,02
12.585,00
6.702,93
ÜLKE ADI
7019.32.00.00
7020.00.00.00
7020.00.80.00
7117.00.00.00
7202.49.00.00
7206.00.00.00
7213.39.00.00
7214.00.00.00
7216.00.00.00
7217.00.00.00
7223.00.00.00
7303.00.00.00
7306.00.00.00
7307.00.00.00
7308.00.00.00
7308.30.00.00
7310.10.00.00
7312.10.00.00
7313.00.00.11
7314.20.00.00
7315.00.00.00
7315.10.00.00
7317.00.00.00
7317.00.90.90
7318.00.00.00
7318.10.00.00
7319.10.00.00
7319.20.00.00
7321.11.00.00
7321.11.10.00
7321.81.10.00
7322.11.00.12
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7325.10.00.00
7411.10.00.00
7418.11.00.00
7604.10.90.00
7606.00.00.00
7607.00.00.00
7610.10.00.00
7615.00.00.00
7806.00.00.00
8005.00.00.00
8201.40.00.00
8201.50.00.00
8201.90.00.00
8202.10.00.00
8202.20.00.00
8203.20.00.00
8203.40.00.11
8204.11.00.00
MAL ADI
CAM TÜLÜ
CAMDAN DİĞER EŞYA
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
KROM VE DİĞERLERİ
GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
İNŞAAT DEMİRİ
DEMİR ÇELİKTEN ÇUBUKLAR
DEMİR ÇELİKTEN PROFİLLER
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ TELLER
ÇELİKTEN TELLER
DEMİR BORULAR
BORULAR
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
KAPILAR,PENCERELER VE AKSAMLARI
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
HALATLAR VE KABLOLAR
DİKENLİ TELLER
IZGARA,AĞ VE KAFESLİK TEL
ZİNCİR
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
ÇİVİLER
RAPTİYE,PÜNEZLER
VİDALAR CİVATALAR,
JALUZİ VE AKSAMLARI
DİKİŞ İĞNESİ,NAKIŞ İĞNESİ
ÇENGELLİ İĞNELER
GAZ OCAKLARI
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
GAZ SOBALARI
RADYATÖR
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAKIRDAN BORULAR
BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERSİZ)
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALEMİNYUM SAÇLAR,LEVHALAR
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
ALEMİNYUM MUTFAK EŞYALARI
KURŞUNDAN DİĞER EŞYA
KALAY YAPRAK VE ŞERİTLER
BALTALAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
DİĞER EL ALETLERİ
EL TESTERELERİ
TESTERE AĞIZLARI
PENSLER
ZIMBALAR VE DELİCİLER
EL SIKIŞTIRMA ANAHTARI
272
TL TUTARI
6.797,04
77.591,40
47.636,77
188.056,47
481,14
1.319.901,50
1.439.005,65
510,21
15.481,18
21.434,81
68.159,57
15.873.984,51
41.407.857,68
3.129.669,33
37.558,81
64.619,71
32.533,97
785,92
31.178,86
330.046,97
9.139,24
860.048,63
147.212,29
1.389,40
224.876,40
86.959,53
11.421,85
599,77
160.089,56
31.268,06
335.438,82
21.468,88
475.278,03
40.357,24
1.371.375,22
230,20
46.285,93
214.055,28
7.390,87
25.994,17
71.689,52
209.323,73
118,43
1.152,45
1.722,49
1.988,20
248.456,43
2.748,97
481,33
2.031,57
2.430,78
26.766,35
$ TUTARI
3.142,29
36.004,35
21.797,23
85.646,85
215,19
605.018,29
650.042,69
242,74
6.892,78
9.658,53
32.128,01
7.097.353,37
19.205.711,58
1.404.636,71
17.786,67
29.870,74
14.974,38
362,74
14.396,00
149.667,88
4.131,23
391.703,27
69.054,17
647,58
104.987,37
40.393,69
5.221,57
275,09
72.630,65
13.694,99
150.768,62
9.761,46
215.102,34
18.302,47
627.534,08
107,65
21.091,68
97.635,43
3.367,29
11.698,23
33.654,21
94.317,17
55,71
526,62
774,79
926,19
114.863,55
1.271,20
216,06
928,30
1.085,92
12.224,52
ÜLKE ADI
8205.10.00.00
8205.20.00.00
8205.40.00.00
8205.60.00.00
8207.00.00.00
8208.00.00.00
8210.00.00.11
8211.10.00.00
8212.10.00.00
8212.20.00.00
8213.00.00.00
8214.10.00.00
8214.20.00.00
8215.00.00.00
8215.10.00.00
8215.10.10.00
8301.00.00.00
8301.10.00.00
8301.40.00.00
8301.60.00.00
8302.10.00.00
8302.30.00.00
8303.00.10.00
8303.00.90.00
8305.20.00.00
8306.10.00.00
8306.21.00.00
8306.40.00.00
8311.10.00.00
8402.00.00.00
8403.10.00.00
8403.90.00.00
8404.20.00.00
8407.00.00.00
8410.90.00.00
8413.00.00.00
8413.11.00.00
8414.10.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.10
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8418.21.10.00
8418.22.00.00
8418.50.00.00
8418.71.00.00
8418.99.90.00
8419.11.00.00
8419.19.00.00
8419.20.00.00
8421.12.00.00
MAL ADI
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
ÇEKİÇLER VE BALYOZLAR
TORNAVİDALAR
KAYNAK LAMBALARI
EL ALET AKSAMLARI
MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
ET KIYMA MAKİNALARI (MEKANİK)
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
USTURALAR,TRAŞ MAKİNALARI
TRAŞ MAKİNA BIÇAKLARI
MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MUTFAK EŞYASI
ZÜCCACİYE EŞYASI
KAPI KİLİTLERİ
ASMA KİLİTLER
İNŞAAT İŞ KİLİTLERİ
KİLİT AKSAM VE PARÇALARI
MENTEŞELER
SÜRME KAPI RAYLARI
KASALAR
ÇEKMECE,KUTU VE BENZERLERİ (METAL)
ZIMBA TELLERİ
ZİLLER, ÇANLAR
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
EL AYNALARI
ELEKTROTLAR
BUHAR KAZANLARI
MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
AKSAMLAR(MRK.ISITMA KAZ.)
KONDANSÖRLER
MOTORLAR
SU TÜRBÜNLERİ AKSAMI
POMPALAR
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
VAKUM POMPALARI
KOMPROSÖRLER
VANTİLATÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
DEEP FRİZER
SANAYİ BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
SU ISITICILARI(GAZLI)
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
STERİLİZATÖRLER
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
273
TL TUTARI
5.587,02
3.831,72
15.139,89
7.684,57
33.565,90
5.467,89
29.044,56
43.621,77
7.451,29
1.704,59
15.437,53
7.795,44
5.091,05
57.078,93
108.172,22
882.469,00
106.691,39
10.817,66
1.486,90
35.331,13
115.392,91
88.089,76
5.990,92
145,37
1.446,87
4.451,62
80.643,69
2.331,83
6.935,86
14.909,20
81.983,40
293.249,64
4.328,69
2.252,13
1.130,67
446.702,42
2.768,05
35.614,55
147.642,46
452.914,62
224.073,19
9.115.909,38
183.660,53
600.599,47
69.226,73
102.875,21
721,16
93.975,42
480.208,89
764.717,48
3.566,42
12.057,04
$ TUTARI
2.540,82
1.730,45
6.931,40
3.585,73
15.816,15
2.519,58
13.405,21
20.080,90
3.349,66
812,77
7.023,45
3.632,17
2.395,46
26.287,97
48.037,82
406.186,37
48.492,06
5.020,91
687,83
15.930,91
51.799,27
38.588,01
2.842,43
67,37
679,01
2.104,29
36.713,17
1.058,03
3.177,38
6.597,58
37.865,87
128.449,25
1.935,45
1.023,39
537,03
200.525,10
1.190,70
15.968,74
67.750,76
211.872,81
102.256,43
4.210.044,48
83.903,55
272.645,97
31.777,33
48.018,10
338,26
43.600,67
213.663,96
345.895,11
1.601,01
5.669,36
ÜLKE ADI
8421.21.90.00
8421.23.00.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8423.10.10.00
8423.10.90.11
8423.81.00.00
8424.10.00.00
8424.20.00.00
8425.00.00.00
8425.41.00.00
8426.00.00.00
8427.10.00.00
8427.20.00.00
8428.10.00.00
8428.40.00.00
8431.00.00.00
8432.20.10.00
8432.30.00.00
8432.90.00.00
8433.11.00.00
8433.30.10.00
8433.60.80.00
8434.10.00.00
8434.90.00.00
8435.10.00.00
8436.10.00.00
8436.91.00.00
8437.10.00.00
8438.10.00.00
8441.10.00.00
8443.11.00.00
8450.11.11.00
8452.10.00.00
8458.00.00.00
8464.10.00.00
8465.00.00.00
8468.00.00.00
8469.10.00.00
8470.00.00.00
8471.10.00.00
8471.60.90.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8473.90.00.00
8474.31.00.00
8474.80.00.00
8481.10.00.00
8481.80.00.00
8482.10.00.00
MAL ADI
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
EV TERAZİLERİ
ELEKTRONİK TERAZİLER
DİĞER TARTI ALETLERİ
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
PALANGALAR
KRİKOLAR
VİNÇLER
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
EL FORKLİFLERİ(TRANSPALET)
ASANSÖRLER
YÜRÜYEN MERDİVEN
ASANSÖR AKSAMLARI
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
EKİM VE DİKİM MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
OT VE SAMAN BAĞLAMA MAKİNESİ
TARIM MAKİNELERİ
SÜT SAĞMA MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALARI
PRESLER (MEYVE SUYU)
HUBUBAT KIRMA CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALAR
HUBUBAT AYIRMA VE TEMİZLEME MAKİNELERİ
EKMEK,PASTA,BİSKÜVİ İMAL MAKİNELERİ
KAĞIT KESME MAKİNELERİ
MATBAA MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
DİKİŞ MAKİNELERİ
METAL İŞLEME MAKİNELERİ
TESTERE MAKİNELERİ
AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI
KAYNAK MAKİNELER
YAZAR KASA
HESAP MAKİNELERİ
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
POSS CİHAZLARI
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
HAFIZA KARTLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
BETON VEYA HARÇ KARIŞTIRICILAR
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
MUSLUK VE VALFLERİ
BİLYALI RULMANLAR
274
TL TUTARI
40.429,55
358.485,05
125.877,54
193.392,72
388.324,73
26.887,11
16.948,29
10.210,28
157.756,21
109.334,23
487,15
44.208,62
28.019,68
224.696,13
38.086,68
2.342.967,90
527.899,67
26.870,92
39.484,61
6.370,51
97.439,35
36.850,43
3.281,93
66.762,71
3.589,96
65.142,21
134.459,13
55.796,23
13.918,44
557,41
2.374,55
14.877,11
165.761,32
295.008,48
4.851,22
35.123,77
126.450,60
4.716,36
29.174,90
26.143,33
15.004,44
2.901.528,42
249.210,78
253.072,86
4.267.567,74
18.284,21
66.796,45
116.374,17
2.973.007,09
32.485,88
387.078,07
115.609,66
$ TUTARI
18.334,88
162.476,94
57.423,42
87.563,19
180.619,99
12.094,95
7.982,23
4.625,75
72.969,16
51.044,54
221,80
19.878,44
12.986,37
105.177,08
17.421,68
1.079.354,04
227.700,00
12.228,03
17.397,69
2.819,06
46.102,40
17.316,82
1.452,31
30.720,29
1.634,55
29.434,26
59.794,96
25.836,37
6.365,82
261,19
1.112,67
6.968,83
76.710,83
134.535,67
2.213,32
16.267,43
56.990,44
2.139,72
13.488,01
12.182,71
6.906,00
1.309.767,77
112.856,67
115.258,80
1.959.873,29
8.322,01
31.492,65
53.528,07
1.376.265,55
14.406,73
176.011,72
53.409,14
ÜLKE ADI
8497.81.00.00
8501.00.00.00
8501.10.00.00
8502.12.90.00
8503.00.00.00
8504.31.90.00
8505.19.10.00
8506.00.00.00
8507.10.00.00
8508.10.00.00
8509.10.00.00
8509.10.10.00
8509.40.00.12
8510.10.00.00
8510.30.00.00
8511.10.00.00
8511.40.00.00
8513.10.00.00
8514.20.00.00
8514.30.00.00
8515.11.00.00
8516.10.00.00
8516.21.00.00
8516.29.00.00
8516.29.99.00
8516.31.00.00
8516.32.00.00
8516.40.10.00
8516.50.00.00
8516.60.10.00
8516.60.70.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.72.00.00
8516.79.00.00
8516.79.20.00
8516.80.10.00
8516.80.10.10
8517.11.00.00
8517.19.90.00
8517.22.00.00
8517.30.00.00
8517.30.10.00
8517.90.00.00
8517.90.10.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8520.10.00.00
8521.10.10.00
8523.11.00.00
MAL ADI
ÇİT BUDAMA MAKİNESİ
ELEKTRİK MOTORLARI
ADAPTÖRLER
JENERATÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
TRANSFORMATÖRLER
MIKNATISLAR
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
HER TÜRLÜ MATKAPLAR
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
TRAŞ MAKİNELERİ
EPİLASYON CİHAZLARI
ATEŞLEME BUJİLERİ
STARTER (MARŞ MOTORLARI)
LAMBALAR
ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
DİĞER OCAK VE FIRINLAR
LEHİM MAKİNE VE CİHAZLARI
SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
KALORİFER(RADYATÖRLER)
ELEKTRİKLİ SOBALAR
SAUNA
SAÇ KURUTUCULARI
BERBER EŞYASI
BUHARLI ÜTÜLER
MİKRODALGA FIRIN
ELEKTRİKLİ OCAKLAR
IZGARALAR VE KIZARTMA CİHAZLARI
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
KIZARTMA TENCERELERİ
ISITICI REZİSTANLAR
SU SEBİLİ
TELEFON
CEP TELEFONLARI
PRİNTER CİHAZLARI
SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
MİKROFONLAR
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
SES KAYDETME CİHAZLARI
DVD PLAYER
MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
275
TL TUTARI
8.533,32
1.106.932,96
185.072,68
495.688,79
9.036,08
235.930,87
6.788,15
141.579,82
117.072,29
29.890,70
347.196,40
6.876,32
614.295,08
69.170,89
11.874,73
125.734,36
302,34
414.198,84
35.447,72
11.132,84
1.721,20
149.920,79
8.006,27
116.495,38
40.880,93
165.699,32
65.167,66
305.361,38
285.434,52
29.537,54
43.617,26
124.109,51
452.540,15
172.721,97
458.294,03
36.538,05
270.154,69
998.907,68
35.916,57
2.965.256,72
330.221,03
656.878,67
1.443.416,28
502.981,82
200.623,25
6.818,04
125.195,21
108.769,71
49.688,53
7.537,22
65.069,75
50.889,77
$ TUTARI
3.889,56
501.703,61
85.421,78
224.254,45
4.072,66
106.806,19
3.074,83
64.749,78
53.280,75
13.410,86
158.313,71
3.066,81
277.723,59
32.114,01
5.550,52
54.097,74
128,82
189.259,33
16.091,80
5.203,33
779,47
68.844,79
3.608,22
52.067,19
18.574,36
75.413,65
30.543,11
141.187,80
129.253,54
13.392,81
19.676,10
57.596,07
204.632,30
77.454,35
208.287,83
16.662,24
119.337,43
459.999,44
16.465,94
1.351.502,66
152.474,34
291.587,88
675.800,10
228.506,61
88.812,62
3.193,31
58.234,22
50.205,64
22.922,77
3.238,78
29.562,07
23.784,06
ÜLKE ADI
8523.20.00.00
8525.10.00.00
8525.30.90.12
8526.10.10.00
8526.91.90.00
8526.92.90.90
8527.19.00.00
8527.21.20.00
8527.29.00.00
8527.31.10.00
8527.39.10.00
8528.12.00.00
8529.00.00.00
8529.10.00.00
8529.10.45.13
8530.00.00.00
8531.10.00.00
8533.10.00.00
8535.00.00.00
8535.40.00.00
8536.10.00.00
8536.20.00.00
8536.50.00.00
8536.61.00.00
8538.10.00.00
8539.21.00.00
8544.20.00.00
8701.90.00.00
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8708.00.00.00
8711.10.00.00
8711.10.10.00
8712.00.00.00
8712.00.30.00
8713.10.00.00
8713.90.00.00
8715.00.10.00
8715.00.90.00
8716.80.00.00
8716.90.00.00
8903.00.00.00
9001.10.00.00
9004.10.00.00
9004.10.10.00
9004.90.00.10
9005.10.00.00
9006.10.00.00
9006.91.10.00
9007.11.00.00
9007.20.00.00
9007.20.10.00
MAL ADI
MANYETİK DİSKLER
VERİCİ CİHAZLAR
TELEVİZYON KAMERALARI
TELSİZ
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ(NAVİGASYON)
KUMANDA CİHAZLARI
ARABA RADYOSU
DİSK ÇALAR
RADYO
RADYO TEYP
MÜZİK SETLERİ
TELEVİZYON(RENKLİ)
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ANTENLER
UYDU ANTENLERİ
RECİVER
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK REZİSTANLARI
ELEKTRİK MALZEMELERİ
YILDIRIM ÖNLEYİCİLER (PARATONER)
İLETKENLİ SİGORTALAR
OTOMATİK DEVRE KESİCİLER
DİĞER ANAHTARLAR
AMPÜL DUYLARI
AKSAM VE PARÇALAR
AMPÜLLER
KABLOLAR
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
ATV MOTOR
ÇOCUK BİSİKLETLERİ
BİSİKLETLER
TEKERLEKLİ KOLTUKLAR
SKOTER
ÇOCUK ARABALARI
AKSAM VE PARÇALAR
EL ARABALARI
AKSAM VE PARÇALARI
SPOR TEKNELERİ
OPTİK LENSLER
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
NUMARALI GÖZLÜKLER
DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
DÜRBÜNLER
FOTOĞRAF MAKİNALARI
FOTOĞRAF MAKİNA AKSAMLARI
KAMERALAR
PROJEKTÖRLER
SİNEMA SİSTEMİ
276
TL TUTARI
97.753,08
69.867,29
5.885,95
23.389,28
1.031,56
8.347,79
5.880,31
4.440,58
2.891,26
2.108,57
849,02
1.892.601,52
138.132,71
186.704,74
161.775,91
27.450,81
469.673,29
10.993,20
3.873.021,78
1.008,99
933,20
777,89
107,34
31.240,83
76.206,77
1.066.789,80
434.738,64
44.184,38
168.117,94
273.712,05
1.559.906,59
378.662,64
52.074,05
7.905,10
897.128,02
44.497,22
50.893,34
88.311,81
134.210,60
94.913,00
7.407,95
424,11
284,76
171.743,51
17.731,53
7.797,54
230,86
419,50
3.502,00
79.383,65
49.259,82
847,51
$ TUTARI
44.777,83
33.043,59
2.691,27
10.971,71
451,84
3.850,50
2.681,39
2.106,24
1.352,90
966,19
396,28
856.031,95
63.195,06
86.554,41
70.447,23
12.551,72
217.018,19
5.230,49
1.763.965,99
474,62
425,17
357,28
48,23
14.458,53
34.644,29
488.260,57
197.495,47
19.737,93
73.945,43
123.758,27
709.998,58
172.238,96
23.714,62
3.656,53
414.661,76
21.219,47
22.981,33
40.851,28
62.883,66
41.827,53
3.429,63
203,07
135,87
79.565,31
8.148,64
3.714,39
110,15
196,32
1.571,32
37.425,83
22.589,73
387,27
ÜLKE ADI
9009.11.00.00
9009.90.00.00
9010.00.00.00
9014.10.00.00
9015.00.00.00
9016.00.00.00
9018.00.00.00
9018.41.00.00
9019.10.00.00
9026.00.00.00
9027.00.00.00
9028.10.00.00
9028.20.00.00
9028.30.00.00
9032.10.00.00
9032.20.00.00
9032.20.90.00
9032.90.00.00
9102.00.00.00
9103.00.00.00
9105.00.00.00
9202.00.00.00
9205.00.00.00
9206.00.10.00
9209.00.00.00
9401.00.00.00
9402.00.00.00
9403.00.00.00
9403.90.00.00
9404.10.00.00
9404.21.00.00
9404.30.00.00
9404.90.10.00
9404.90.90.00
9405.00.00.00
9501.00.00.00
9502.10.00.00
9503.10.00.00
9504.30.00.00
9504.30.10.00
9504.40.00.00
9505.10.00.00
9506.32.00.00
9506.50.00.00
9506.91.00.00
9507.00.00.00
9508.00.00.00
9603.00.00.00
9603.10.00.00
9603.21.00.00
9603.40.10.00
9603.90.99.10
MAL ADI
FOTOKOPİ CİHAZLARI
FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
PUSULALAR
ÖLÇÜM ALETLERİ
TERAZİLER
TIBBİ CİHAZLAR
DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
MEKANOTERAPİ MASAJ CİHAZLARI
ÖLÇÜM CİHAZLARI
ANALİZ CİHAZLARI
GAZ SAYAÇLARI
SIVI SAYAÇLARI
ELEKTRİK SAYAÇLARI
TERMOSTATLAR
BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
DİĞER ALET VE CİHAZLAR
AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
KOL VE CEP SAATLERİ
DUVAR VE ÇALAR SAATLER
DİĞER SAATLER
TELLİ MÜZİK ALETLERİ
NEFESLİ MÜZİK ALETLERİ
DÜMBELEK VE DAVULLAR
MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
TIPTA KULLANILAN MOBİLYALAR
MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
MOBİLYA AKSAMLARI
SOMYALAR
YATAKLAR
UYKU TULUMLARI
YORGANLAR
YASTIKLAR
AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
OYUNCAKLAR
BEBEKLER
DİĞER OYUNCAKLAR
OYUN MAKİNELERİ
OYUN MAKİNESİ AKSAMI
OYUN KAĞITLARI
NOEL EĞLENCE EŞYASI
TOPLAR
SPOR ALETLERİ
SPOR MALZEMELERİ
BALIK VE AV MALZEMELERİ
PANAYIR EĞLENCE EŞYASI
FIRÇALAR
SÜPÜRGELER
DİŞ FIRÇALARI
BOYA FIRÇALARI
MOPLAR
277
TL TUTARI
238.929,76
94.621,99
38.329,41
483,57
52.186,01
8.203,97
357.428,49
11.466,68
30.739,17
29.794,21
37.494,77
35.282,33
33.281,82
101.957,42
146,95
284.283,30
25.481,67
13.819,04
337.970,37
111.502,68
4.727,01
25.586,72
9.081,76
34.692,47
28.245,09
1.033.734,95
8.394,29
3.891.823,13
322.798,46
43.646,74
24.825,99
7.335,45
27.679,74
55.770,40
2.295.637,73
1.217.757,58
127.279,71
939.331,20
12.288,96
9.514,94
33.466,30
291.537,51
79.003,47
1.266.390,07
340.199,84
436.573,63
39.357,59
108.235,05
10.095,03
3.634,94
4.078,82
29.844,75
$ TUTARI
106.271,45
42.281,52
17.374,38
228,19
23.397,39
3.543,92
160.137,43
5.351,81
13.985,23
13.266,23
16.707,45
15.576,54
15.529,76
45.619,95
69,91
130.085,47
11.741,14
6.329,65
153.499,02
50.879,03
2.226,03
11.701,59
4.280,62
15.680,92
12.945,71
471.916,10
4.003,00
1.796.426,99
148.738,55
20.244,40
11.263,04
3.484,11
12.401,21
25.435,92
1.050.454,63
557.147,86
57.011,88
428.577,75
5.615,50
4.338,51
15.385,27
130.144,19
36.043,29
576.969,60
155.493,92
201.832,23
18.172,45
49.382,61
4.642,32
1.675,82
1.901,29
13.945,63
ÜLKE ADI
MAL ADI
9606.21.00.00 DÜĞMELER
9607.00.00.00 FERMUARLAR
9608.10.00.00 BİLYALI KALEMLER
9608.20.00.00 KEÇE UÇLU KALEMLER
9608.20.00.90 MÜREKKEPLİ KALEMLER
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
9610.00.00.00 YAZI VE RESİM TAHTALARI
9612.10.00.00 YAZI MAKİNE ŞERİTLERİ
9613.00.00.00 DAMGALAR, KAŞELER
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
9614.20.10.00 NARGİLE
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
9617.00.19.00 TERMOS
9618.00.00.00 MANKENLER (VİTRİN)
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
Ülke ara toplam =
RL
Rİ
184.308.492,43
$ TUTARI
1.031,52
168,55
30.744,70
13.421,18
8.348,98
8.764,08
1.607,15
4.056,94
433,81
57.473,68
575,90
24.413,76
1.500,53
44.485,92
1.453,38
6.839,91
84.333.416,55
LÜBNAN
1701.99.10.00 ŞEKER
2203.00.00.00 BİRA
2204.10.00.00 ŞARAP
2208.20.12.00 KONYAK
2208.60.00.00 VOTKA
2208.90.00.00 RAKI
2208.90.41.00 ZİVANİYA
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
Ülke ara toplam =
225.653,37
28.736,79
18.555,30
6.867,29
415,75
2.825,52
43.956,05
10.908,49
33.360,12
371.278,68
106.119,91
13.453,55
8.686,94
3.215,02
189,30
1.322,81
20.578,68
4.864,00
15.281,78
173.711,99
ENDONEZYA
0304.10.19.00
2202.10.00.00
2402.10.00.00
2402.20.10.00
3926.00.00.00
4202.11.00.00
4411.00.00.00
4414.00.00.00
4415.00.00.00
4418.00.00.00
4419.00.00.00
4602.00.00.00
4602.90.00.00
4805.10.00.00
4809.00.00.00
4813.10.00.00
6302.10.90.00
6302.21.00.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
90.769,45
37.793,60
10.508,25
14.793,94
1.178,20
3.257,71
68.598,94
111,93
4.543,24
6.668,90
16.034,78
2.907,53
51,48
241.810,32
196.087,48
4.002,42
5.487,10
3.075,35
7.794,00
2.797,34
42.606,76
16.277,01
4.988,46
6.935,27
526,78
1.481,63
30.639,57
52,32
2.125,19
3.078,78
7.268,02
1.386,11
24,06
111.798,19
89.997,65
1.780,12
2.566,70
1.438,56
3.473,26
1.256,89
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
MEŞRUBAT
PUROLAR
DİGER SİGARALAR
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
ÇANTALAR
LİF LEVHALAR
AHŞAP ÇERÇEVELER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
SEPETÇİ EŞYASI
HASIR MAMÜLLERİ
KAĞIT VE KARTONLAR
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
SİGARA KAĞIDI
YATAK ÖRTÜLERİ
YASTIK KILIFLARI
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
278
TL TUTARI
2.310,40
377,52
66.883,01
29.544,76
17.936,24
19.096,17
3.511,99
9.093,37
920,32
125.725,67
1.261,91
51.719,11
3.386,44
97.112,75
3.203,04
14.872,01
ÜLKE ADI
MAL ADI
6601.10.00.00 BAHÇE ŞEMSİYELERİ
6913.00.00.00 SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
7009.10.00.90 CAM AYNALAR
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
8306.21.00.00 HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8539.21.00.00 AMPÜLLER
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
S
İSVEÇ
2105.00.00.00
2106.00.00.00
2208.60.00.00
3212.90.00.00
3402.11.00.00
3402.11.10.00
3822.00.00.00
3824.90.70.00
3918.10.00.00
4407.10.00.00
4408.10.00.00
4410.20.00.00
4805.10.00.00
4809.00.00.00
4823.59.00.00
7020.00.00.00
7318.00.00.00
7325.10.00.00
8201.50.00.00
8207.00.00.00
8213.00.00.00
8301.00.00.00
8413.00.00.00
8422.11.00.00
8428.10.00.00
8433.60.80.00
8434.90.00.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8481.80.00.00
8504.31.90.00
8516.50.00.00
8516.71.00.00
8517.19.90.00
8517.30.00.00
8525.10.00.00
8701.20.00.00
DONDURMALAR
VİTAMİN
VOTKA
BOYA HAMMADDESİ
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DETERJAN HAMMADDESİ
LABORATUVAR KİTİ
İZOLASYON MALZEMESİ
PLASTİK YER KAPLAMALARI
KERESTE
KAPLAMALIK YAPRAKLAR
LAMİNANT
KAĞIT VE KARTONLAR
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
FOTOKOPİ KAĞIDI
CAMDAN DİĞER EŞYA
VİDALAR CİVATALAR,
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
EL ALET AKSAMLARI
MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
KAPI KİLİTLERİ
POMPALAR
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
ASANSÖRLER
TARIM MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALARI
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
MUSLUK VE VALFLERİ
TRANSFORMATÖRLER
MİKRODALGA FIRIN
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
CEP TELEFONLARI
SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
VERİCİ CİHAZLAR
RÖMORKLAR İÇİN ÇEKİCİLER
279
TL TUTARI
17.160,08
2.789,92
1.152,70
1.165,94
572,47
316.390,79
66.784,82
145,64
22.262,53
253.164,40
249,88
1.400.111,13
$ TUTARI
7.935,30
1.301,25
529,23
545,39
267,78
145.817,98
30.547,07
68,13
10.649,89
118.199,50
111,14
645.673,99
71.952,90
50.880,84
256,30
226.456,58
1.297,51
14.558,53
12.438,31
547,73
149.731,86
2.354.209,85
44.318,80
63.789,42
71.164,18
61.139,20
184.364,92
453,96
940,73
1.038,00
255,98
1.395,54
397,80
1.302,85
12.395,10
2.514,65
79.321,71
161.238,38
41.735,98
8.869,87
301.362,30
11.391,13
1.072,68
2.334,77
8.610,23
15.954,08
160.312,55
79.185,20
117.509,97
33.888,89
22.492,75
120,71
103.268,74
574,35
6.597,42
5.591,51
248,36
71.457,41
1.078.145,82
20.994,22
28.787,14
34.033,19
29.205,69
87.506,75
208,10
405,38
498,94
113,97
665,84
176,03
626,85
5.694,67
1.118,07
34.755,16
76.376,48
18.474,60
4.093,80
141.038,03
5.147,98
476,92
1.071,19
3.946,93
7.268,70
75.756,94
36.076,91
53.622,14
ÜLKE ADI
MAL ADI
8704.21.39.90 KAMYON
8705.90.30.00 BETON POMPALAMA TAŞITI
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
Ülke ara toplam =
SA SUUDİ ARABİSTAN
0802.50.00.00 ANTEP FISTIĞI
0902.30.00.00 ÇAY
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
3904.10.00.00 PVC (SAF)
3919.00.00.00 PLASTİK HAMMADDESİ
3919.10.00.00 YAPIŞKAN BANTLAR
5702.00.00.00 HALILAR (DOKUNMUŞ)
7610.10.00.00 ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
Ülke ara toplam =
SC İSKOÇYA
2208.30.00.00 VİSKİ
Ülke ara toplam =
SF
FİNLANDİYA
2208.60.00.00 VOTKA
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
4403.00.00.00 ELEKTRİK DİREKLERİ
4407.10.00.00 KERESTE
4801.00.00.00 GAZETE KAĞIDI
4805.10.00.00 KAĞIT VE KARTONLAR
4823.59.00.00 FOTOKOPİ KAĞIDI
8404.20.00.00 KONDANSÖRLER
8413.00.00.00 POMPALAR
8431.00.00.00 ASANSÖR AKSAMLARI
8503.00.00.00 AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
8516.29.99.00 SAUNA
8517.11.00.00 TELEFON
8517.30.10.00 SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
9026.00.00.00 ÖLÇÜM CİHAZLARI
9032.20.90.00 DİĞER ALET VE CİHAZLAR
Ülke ara toplam =
SGP SİNGAPUR
0106.00.10.90
0301.10.10.00
1006.10.00.00
1806.20.30.00
1905.30.19.00
2101.11.11.10
2202.10.00.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
DİĞER CANLI HAYVANLAR
SÜS BALIKLARI (TATLISU)
PİRİNÇ
NESKAHVE
BİSKÜVİLER
KAHVE KONSANTRELERİ
MEŞRUBAT
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
280
TL TUTARI
107.636,85
237.854,50
82,65
3.117,75
4.665.392,14
$ TUTARI
47.383,12
106.024,12
36,34
1.457,37
2.145.427,53
267.660,93
108.285,14
56.000,00
1.541.478,69
3.027.327,33
86.334,60
72.640,72
88.948,91
2.000,00
5.250.676,32
128.782,20
48.415,07
24.809,79
704.664,72
1.382.259,16
38.826,50
33.151,11
40.645,64
889,21
2.402.443,40
57.635,39
57.635,39
25.737,45
25.737,45
12.489,47
3.090,00
335.080,67
733.339,13
231.862,86
38.601,37
27.152,71
20.543,80
1.412,97
11.980,12
11.354,50
7.590,00
8.066,67
1.552.956,28
1.808,33
1.198,62
2.998.527,50
5.827,76
1.396,67
148.363,51
337.666,98
106.102,96
17.264,35
12.007,04
9.373,03
679,18
5.457,66
5.258,76
3.506,75
3.794,47
721.352,45
852,26
559,45
1.379.463,28
4.027,86
60.837,63
96.598,95
18.239,27
120.627,26
34.706,80
53.452,87
90.019,84
3.847,15
1.840,55
28.340,24
43.364,59
8.323,87
55.937,14
16.438,44
24.824,65
40.726,49
1.729,76
ÜLKE ADI
MAL ADI
3506.10.00.00 DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
4006.90.00.20 CONTALAR,RONDELALAR
4009.20.00.00 HORTUMLAR
4010.11.00.00 V.KOLANLARI
4011.10.00.00 OTO DIŞ LASTİKLERİ
4819.10.00.00 KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
8413.00.00.00 POMPALAR
8415.10.00.00 KLİMA CİHAZLARI
8421.23.00.00 FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
8421.31.00.00 FİLTRE (HAVA)
8469.10.00.00 YAZAR KASA
8471.10.00.00 BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8482.10.00.00 BİLYALI RULMANLAR
8501.10.00.00 ADAPTÖRLER
8503.00.00.00 AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
8509.10.00.00 ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
8509.40.00.12 GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
8511.10.00.00 ATEŞLEME BUJİLERİ
8516.31.00.00 SAÇ KURUTUCULARI
8516.40.10.00 BUHARLI ÜTÜLER
8516.50.00.00 MİKRODALGA FIRIN
8516.79.00.00 DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
8517.19.90.00 CEP TELEFONLARI
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
8517.30.00.00 SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8529.10.00.00 ANTENLER
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8908.00.00.00 GEMİ AKSAMI
9006.10.00.00 FOTOĞRAF MAKİNALARI
9010.00.00.00 FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
9032.10.00.00 TERMOSTATLAR
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
Ülke ara toplam =
SIR SIRBİSTAN
0703.10.19.00 SOĞAN (KURU)
0808.10.00.00 ELMA
8703.22.10.97 FİAT
Ülke ara toplam =
SL
SERBEST LİMAN
1005.10.19.00 MISIR
2204.10.00.00 ŞARAP
2208.30.00.00 VİSKİ
2208.40.00.00 ROM
2208.50.00.00 CİN
2208.60.00.00 VOTKA
2208.70.00.00 LİKÖR
281
TL TUTARI
16.902,89
2.744,29
1.036,86
4.075,53
209.284,18
151,68
10.399,35
141.528,83
66.193,31
77.272,66
298.290,10
28.072,90
39.133,76
1.975,77
602,60
174.927,32
3.626,51
9.912,46
21.553,09
4.121,04
8.565,60
6.813,45
549,47
134.613,78
3.406,72
875.056,60
193.141,01
144.791,28
82,30
399.903,57
18.300,95
20.330,44
14.124,99
1.364,38
34.067,52
3.449.274,82
$ TUTARI
7.560,45
1.223,27
462,18
1.816,68
97.118,82
71,07
4.635,53
67.765,78
29.933,85
35.250,30
132.809,48
12.982,89
18.314,19
880,70
285,65
80.597,31
1.678,94
4.589,10
9.690,70
1.907,89
3.965,56
3.154,38
254,38
63.048,00
1.577,19
392.843,38
91.053,99
63.650,11
36,69
183.777,72
8.402,52
9.412,24
6.203,88
608,18
15.852,77
1.574.941,50
22.933,00
61.597,17
469.565,20
554.095,37
10.116,01
27.069,90
217.012,47
254.198,38
959.936,06
54.139,06
26.172,46
4.026,03
631,92
8.336,85
19.770,05
439.455,86
25.515,63
11.190,40
1.808,80
276,79
3.795,46
8.687,64
ÜLKE ADI
2304.00.00.00
2306.30.00.00
2306.90.91.00
2523.10.10.00
2710.00.87.00
2811.21.00.00
3212.90.00.00
3506.10.00.00
3707.90.10.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3921.90.90.00
3923.10.00.00
4202.11.00.00
4205.00.00.00
4407.10.00.00
4411.10.00.00
4817.30.00.00
4818.10.00.00
4819.10.00.00
6807.00.00.00
7213.39.00.00
7216.00.00.00
7308.00.00.00
7321.11.00.00
7325.10.00.00
8309.00.00.00
8407.00.00.00
8413.00.00.00
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8418.21.10.00
8418.22.00.00
8419.19.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8450.11.11.00
8471.10.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8516.50.00.00
8516.60.80.00
8517.11.00.00
8517.19.90.00
8517.22.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8521.10.10.00
8523.20.00.00
8526.92.90.90
8527.21.20.00
MAL ADI
SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
KEPEK
PORTLANT ÇİMENTO
MAKİNE YAĞLARI
KARBONDİOKSİT
BOYA HAMMADDESİ
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
TL TUTARI
338.612,85
307.216,07
96.598,71
41.000,00
15.836,62
485,41
40.016,47
6.178,73
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
155.931,23
KİMYASAL ÜRÜNLER
37.309,90
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
1.099,44
KÖPÜK
10.627,00
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
14.409,20
ÇANTALAR
106,36
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
5.303,32
KERESTE
138.355,08
MDF (AHŞAP MALZEME)
56.216,49
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE PO
5.596,98
TUVALET KAĞITLARI
14.115,20
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
3.581,95
ASFALTTAN EŞYA
16.290,30
İNŞAAT DEMİRİ
2.588.301,78
DEMİR ÇELİKTEN PROFİLLER
61.369,92
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
96.979,51
GAZ OCAKLARI
7.466,10
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
25.677,49
TIPALAR
10.511,39
MOTORLAR
17.450,00
POMPALAR
18.457,42
ASPİRATÖRLER
590,95
KLİMA CİHAZLARI
84.698,08
EV BUZLUKLARI
25.659,59
DEEP FRİZER
1.934,55
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
108.730,72
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
35.868,09
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
5.984,19
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
8.551,58
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
152.910,48
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
1.631.929,07
HAFIZA KARTLARI
1.430,23
MİKRODALGA FIRIN
10.101,80
GÖMME FIRINLAR
32.862,16
TELEFON
1.454,58
CEP TELEFONLARI
580.215,21
PRİNTER CİHAZLARI
16.784,83
HOPARLÖRLER
18.981,95
KULAKLIKLAR
7.384,20
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
17.128,47
DVD PLAYER
62.444,47
MANYETİK DİSKLER
2.158,37
KUMANDA CİHAZLARI
30.454,27
DİSK ÇALAR
240,68
282
$ TUTARI
153.688,19
142.336,23
43.800,00
19.035,18
7.511,56
221,81
17.701,21
2.759,22
71.407,18
17.572,48
502,39
4.973,32
6.686,90
50,79
2.541,77
63.487,82
25.646,21
2.411,24
6.605,77
1.721,76
7.273,10
1.194.633,27
28.652,70
45.454,44
3.389,10
11.544,89
4.803,23
7.879,47
8.240,66
269,62
38.487,95
11.752,29
906,07
51.643,74
16.146,34
2.876,46
3.941,80
73.485,78
752.618,02
689,33
4.601,98
14.856,95
681,30
276.515,40
8.089,85
8.972,46
3.426,68
8.255,48
30.087,37
975,65
14.678,17
114,32
ÜLKE ADI
MAL ADI
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8530.00.00.00 RECİVER
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
8544.20.00.00 KABLOLAR
8609.00.00.00 KONTEYNERLER
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9006.10.00.00 FOTOĞRAF MAKİNALARI
9007.20.00.00 PROJEKTÖRLER
9007.20.10.00 SİNEMA SİSTEMİ
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
9301.00.00.00 BOŞ KOVAN
9306.00.00.00 FİŞENKLER
9306.29.10.00 SAÇMA
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9612.10.00.00 YAZI MAKİNE ŞERİTLERİ
Ülke ara toplam =
SLO SLOVAKYA
2104.10.10.11 ET SUYU TABLETLERİ
2513.20.00.00 ZIMPARA TAŞI
8403.90.00.00 AKSAMLAR(MRK.ISITMA KAZ.)
8419.19.00.00 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
8419.89.10.00 SOĞUK HAVA DEPOSU VE AKS.
8450.11.11.00 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8518.21.00.00 HOPARLÖRLER
8527.21.20.00 DİSK ÇALAR
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8703.22.10.86 CITROEN
8703.22.10.94 WOLKSWAGEN
9028.30.00.00 ELEKTRİK SAYAÇLARI
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
SN SENEGAL
0302.19.00.00 BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
Ülke ara toplam =
SU RUSYA
0713.40.00.00
1001.90.91.11
1003.00.90.11
1005.10.19.00
1006.10.00.00
1101.00.15.00
1102.10.00.00
2208.60.00.00
MERCİMEK(KURU)
EKMEKLİK BUĞDAY
ARPA
MISIR
PİRİNÇ
UN
ÇAVDAR UNU
VOTKA
283
TL TUTARI
209.067,29
628,20
2.567,90
3.456,17
29.966,36
262.612,69
6.123,03
3.513,08
4.794,55
3.977,97
53.586,36
9.750,00
40.243,70
2.294,60
35.779,20
2.164,45
8.713.137,42
$ TUTARI
100.122,72
302,78
1.237,66
1.565,03
13.529,84
121.157,15
2.951,14
1.567,64
2.310,85
1.769,24
24.486,55
4.448,40
18.389,55
1.035,52
16.069,71
973,17
4.029.252,43
473.444,33
1.371,13
2.125,79
166.703,80
1.044,10
4.599,65
20.021,14
21.541,68
1.090,84
229.682,12
1.648,99
23.873,36
20.131,33
146.417,68
750.745,21
34.790,52
18.070,13
1.917.301,80
212.186,37
612,41
999,71
77.957,26
482,40
2.126,81
9.186,53
9.960,55
504,39
106.201,56
759,14
10.824,96
8.841,94
68.071,37
355.634,87
16.104,49
8.317,13
888.771,89
421.598,99
421.598,99
192.274,66
192.274,66
8.748,92
18.926.764,81
55.800.185,89
14.859.002,96
57.256,84
55.327,86
229.212,92
57.557,70
4.112,30
8.642.999,66
26.000.425,28
6.856.336,91
26.912,73
24.600,00
103.200,00
26.854,26
ÜLKE ADI
MAL ADI
2306.30.00.00 AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
2306.90.91.00 KEPEK
2804.30.00.00 AZOT
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
4202.11.00.00 ÇANTALAR
4407.10.00.00 KERESTE
4411.10.00.00 MDF (AHŞAP MALZEME)
4412.00.00.00 KONTROPLAKLAR
4801.00.00.00 GAZETE KAĞIDI
4823.59.00.00 FOTOKOPİ KAĞIDI
7303.00.00.00 DEMİR BORULAR
7315.10.00.00 MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8516.29.99.00 SAUNA
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8908.00.00.00 GEMİ AKSAMI
9303.20.00.00 AV TÜFEKLERİ
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
Ülke ara toplam =
SUL SLOVENYA
3004.00.00.00
3209.10.00.00
3302.10.00.00
3707.90.10.00
3805.10.10.00
4006.90.00.20
4010.11.00.00
4011.10.00.00
5313.00.00.00
8418.99.90.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8482.10.00.00
8509.40.00.12
8511.10.00.00
8516.79.00.00
8517.90.00.00
8529.10.00.00
8535.00.00.00
8538.10.00.00
8708.00.00.00
9009.11.00.00
9009.90.00.00
9018.00.00.00
9028.30.00.00
9401.00.00.00
9504.30.00.00
9504.30.10.00
İLAÇLAR
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
CONTALAR,RONDELALAR
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
KUMAŞLAR MUHTELİF
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
BİLYALI RULMANLAR
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
ATEŞLEME BUJİLERİ
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
ANTENLER
ELEKTRİK MALZEMELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
FOTOKOPİ CİHAZLARI
FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
TIBBİ CİHAZLAR
ELEKTRİK SAYAÇLARI
OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
OYUN MAKİNELERİ
OYUN MAKİNESİ AKSAMI
284
TL TUTARI
8.672.511,55
100.229,15
92.899,26
254.663,23
5.917,68
333.314,14
77.624,79
74.013,06
164.846,27
343.299,15
10.092,21
11.617,36
1.606,98
3.397,12
3.146,95
9.998,72
995,10
800,00
866,00
4.868,05
100.160.764,67
$ TUTARI
4.053.915,70
43.863,02
42.300,00
116.471,58
2.782,04
152.426,41
34.315,37
34.148,32
76.575,46
155.960,00
4.598,09
5.300,37
717,72
1.591,68
1.412,84
4.713,49
447,14
376,22
407,05
2.222,10
46.419.985,74
3.368,15
5.225,93
2.657,80
2.722,15
60.527,22
224,31
1.031,79
86.718,90
3.515,14
204.032,91
311,27
36.378,06
186,46
4.739,66
3.682,98
1.346,57
1.949,58
572,27
643,41
1.156,42
14.380,46
9.390,82
3.237,26
173.669,22
640.139,83
25.480,36
979.392,03
135.885,91
1.607,25
2.411,15
1.250,20
1.200,51
27.361,88
105,16
483,73
38.155,25
1.582,75
97.604,72
147,45
16.614,24
87,42
2.093,03
1.726,67
594,64
870,43
262,33
309,23
516,31
6.711,46
4.141,49
1.427,68
82.936,59
301.424,40
11.785,56
451.904,96
62.513,28
ÜLKE ADI
MAL ADI
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
2.402.566,87
$ TUTARI
1.117.829,77
15.000,00
15.000,00
6.806,12
6.806,12
24.714,89
489.006,61
28.275,40
1.349.400,93
721.513,58
77.365,94
713,34
2.525,36
204.312,37
58.130,48
2.744,82
3.754,13
203.808,70
3.754,00
34.515,36
37.319,52
11.797,53
52.905,41
5.366,49
359.054,39
698,34
54.669,23
19.370,00
77.663,22
454,33
67.922,76
843,47
49,22
16.912,69
40.327,00
2.126,24
2.700,09
1.695,55
3.775,41
491,26
76.728,93
5.450,00
1.668.395,25
67.164,57
255.129,26
73.651,13
22.962,47
7.574,00
3.767,02
10.994,59
221.263,71
13.243,13
627.902,89
333.184,67
34.914,00
332,85
1.178,37
94.574,68
26.192,88
1.280,77
1.678,50
89.965,43
1.657,76
15.416,21
16.668,69
5.269,34
23.625,87
2.437,98
160.719,46
317,25
25.659,08
8.884,10
35.002,54
203,99
30.652,45
383,19
22,36
7.932,04
18.896,49
954,67
1.226,64
761,29
1.625,65
220,84
33.649,62
2.563,02
752.706,73
30.958,28
115.578,49
33.109,07
10.322,53
3.587,70
1.775,56
SYR SURİYE
8902.00.00.00 BALIKÇI GEMİLERİ
Ülke ara toplam =
T
TAYLAND
0301.10.10.00
1006.10.00.00
1209.91.00.00
1604.13.11.00
1701.99.10.00
1806.20.30.00
1901.00.00.00
1905.90.60.15
2004.90.50.00
2006.00.00.00
2105.00.00.00
2106.90.98.00
2309.10.00.00
2505.10.00.00
3305.10.00.00
3401.20.90.11
3402.11.00.00
3406.00.11.00
3707.90.10.00
3919.00.00.00
3926.00.00.00
4011.10.00.00
4014.10.00.00
4402.00.00.00
4415.00.00.00
4809.00.00.00
4819.10.00.00
4823.59.00.00
6108.00.00.00
6403.00.00.00
6912.10.00.00
6913.00.00.00
7009.10.00.90
7109.00.00.00
7310.10.00.00
7325.10.00.00
8413.00.00.00
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8418.21.10.00
8421.21.00.00
8421.21.90.00
8450.11.11.00
8472.90.10.00
SÜS BALIKLARI (TATLISU)
PİRİNÇ
SEBZE TOHUMLARI
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
ŞEKER
NESKAHVE
HAMUR ÜRÜNLERİ
SÜTLÜ TATLILAR
SEBZE (KONSERVE)
MEYVE KONSERVELERİ
DONDURMALAR
TOZ İÇECEK
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
KUMLAR
ŞAMPUANLAR
SIVI SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
PLASTİK HAMMADDESİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OTO DIŞ LASTİKLERİ
PREZERVATİFLER
ODUN KÖMÜRÜ
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
FOTOKOPİ KAĞIDI
İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
CAM AYNALAR
GÜMÜŞTEN DİĞER EŞYALAR
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
POMPALAR
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
DAMITMA CİHAZLARI
FİLTRELER (ARITMA VS.)
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
PARA SAYMA MAKİNELERİ
285
ÜLKE ADI
MAL ADI
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8509.10.00.00 ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
8509.10.10.00 YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
8513.10.00.00 LAMBALAR
8516.10.00.00 SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
8516.50.00.00 MİKRODALGA FIRIN
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8703.21.10.31 KAMYONETLER,VANLAR
8703.22.10.88 MİTSUBİSHİ
8703.22.10.95 TOYOTA
8703.22.10.98 FORD
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
Ülke ara toplam =
TN
TR
TUNUS
3105.00.00.00 KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
Ülke ara toplam =
TÜRKİYE
0101.20.10.20
0105.11.11.00
0106.00.10.10
0106.00.10.90
0201.20.90.00
0207.11.10.00
0210.12.19.00
0210.19.90.00
0301.10.10.00
0301.99.90.00
0302.19.00.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
0306.23.00.00
0401.10.10.00
0402.10.11.00
0402.29.11.00
0403.10.00.00
0403.10.39.00
0403.90.00.00
0404.10.38.00
0405.10.11.00
0406.10.00.00
0407.00.00.00
ATLAR
DAMIZLIK KÜMES HAYVANLARI(CİVCİVLER)
DAMIZLIK DİĞER HAYVANLAR
DİĞER CANLI HAYVANLAR
SIĞIR ETİ(KEMİKLİ)
PİLİÇ ETLERİ
DOMUZ ETİ
DİĞER ETLER
SÜS BALIKLARI (TATLISU)
BALIKLAR (CANLI)
BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
KARİDESLER
SÜT (SIVI )
KREMA
TOZ SÜT (ÇOCUK MAMASI)
YOĞURT
MEYVELİ YOĞURT
KEFİR
YOĞURT HAMMADESİ
TEREYAĞI
PEYNİR VE LOR
YUMURTA (DAMIZLIK)
286
TL TUTARI
4.360,00
10.211,85
65.637,51
217,83
11.629,13
5.980,30
14.036,41
81.187,81
150,45
501.422,19
95.376,50
510.346,82
12.348,20
80.309,46
237.310,19
111.930,86
47.598,69
137.617,35
74.971,91
229,43
8.144.373,58
$ TUTARI
1.909,77
4.685,20
30.309,16
95,80
5.227,75
2.684,88
6.537,40
37.041,61
67,63
223.908,53
42.800,23
231.850,30
5.804,09
38.330,22
107.576,90
51.721,76
22.770,13
62.098,89
33.668,15
103,01
3.708.686,77
74.850,00
74.850,00
32.229,59
32.229,59
13.034,97
1.932.681,83
72.513,41
26.541,35
1.650,00
289.843,43
2.789,14
50.549,18
1.730,00
73.772,60
9.637.411,52
500.528,74
2.091.376,69
210.277,86
2.593.414,16
1.414.973,58
1.518.205,46
72.702,95
1.446.326,01
93.669,89
3.533,12
1.976.082,62
14.629.947,93
82.416,94
6.038,81
894.526,21
33.136,05
12.185,48
768,44
131.046,50
1.253,10
23.894,19
815,23
34.073,53
4.396.978,01
220.267,63
939.249,37
99.564,02
1.185.247,98
647.107,75
698.795,40
33.038,75
664.458,36
42.789,70
1.556,51
902.966,76
6.696.509,23
37.029,58
ÜLKE ADI
0407.10.00.00
0409.00.00.00
0511.10.10.00
0601.10.90.00
0602.10.90.00
0602.90.00.59
0602.90.10.00
0602.90.30.00
0603.10.00.00
0700.00.00.00
0701.10.12.00
0702.00.00.00
0703.10.19.00
0703.20.00.12
0704.10.05.00
0704.90.10.11
0705.11.10.00
0706.10.00.00
0706.90.90.91
0707.00.00.00
0708.20.20.11
0709.51.00.00
0710.10.00.00
0713.20.00.00
0713.31.00.00
0713.40.00.00
0713.50.00.00
0713.90.10.00
0713.90.90.00
0801.11.00.00
0801.31.00.00
0802.12.90.00
0802.21.00.00
0802.22.00.00
0802.31.00.00
0802.32.00.00
0802.40.00.00
0802.50.00.00
0803.00.11.00
0804.10.00.00
0804.20.00.00
0804.30.00.00
0804.40.00.00
0805.40.10.00
0806.10.00.00
0806.20.00.00
0807.00.00.00
0807.10.00.00
0808.10.00.00
0808.20.00.00
0808.20.90.00
0809.10.00.00
MAL ADI
YUMURTA (SOFRALIK)
TABİİ BAL
HAYVAN SPERMLERİ (DONMUŞ)
ÇİÇEK SOĞANLARI
CANLI BİTKİLER (ÇELİK VE DALDIRMALAR)
BİTKİLER (CANLI EV BİTKİSİ)
MANTAR MİSELİ
SEBZE FİDELERİ
KESME ÇİÇEKLER (BUKET İÇİN)
DİĞER SEBZELER
PATATES (DONDURULMUŞ)
DOMATES
SOĞAN (KURU)
SARMISAK KURU
KARNIBAHAR
LAHANALAR
MARUL
HAVUÇ
KOLAKAS (TOHUMLUK)
BİBER (TAZE)
FASULYE(TAZE)
MANTAR
SEBZE (DONDURULMUŞ)
NOHUT(KURU)
FASULYE(KURU)
MERCİMEK(KURU)
BAKLA (KURU)
BÖĞRÜLCE(KURU)
DİĞER BAKLAGİLLER
HİNDİSTAN CEVİZİ
KAJU CEVİZİ
BADEM(KABUKSUZ)
FINDIK(KABUKLU)
FINDIK(KABUKSUZ)
CEVİZ(KABUKLU)
CEVİZ(KABUKSUZ)
KESTANE
ANTEP FISTIĞI
MUZ
CENNET HURMASI(HURMA)
İNCİR
ANANAS
AVOKADO
I.SINIF GREYFURT
ÜZÜM (TAZE)
ÜZÜM (KURUTULMUŞ)
KAVUN
KARPUZ
ELMA
ARMUT
AYVA
KAYISI
287
TL TUTARI
37.005,14
567.442,96
26.527,58
17.920,58
711.623,29
576.961,72
3.895,56
931.243,32
525.422,05
856.343,09
1.680.896,33
1.341.625,45
2.460.329,74
53.477,27
89.637,25
330.937,71
154.663,51
254.493,42
5.744,41
378.436,05
217.496,23
385.411,46
2.413.921,84
647.139,88
1.561.151,29
1.170.290,26
45.973,59
300.864,48
321.567,25
40.846,82
285.295,96
501.928,86
161.834,87
1.494.192,50
180.924,81
1.311.209,82
470.164,24
1.941.900,50
1.832.362,76
278.566,42
25.120,68
162.631,76
43.579,88
3.618,26
968.061,82
388.641,88
129.177,00
207.891,92
4.967.292,12
2.467.198,54
176.848,75
420.731,51
$ TUTARI
16.985,32
257.483,66
12.657,50
8.015,86
321.201,02
265.489,56
1.820,16
425.423,90
241.463,06
387.950,69
767.091,96
600.420,33
1.102.507,58
23.920,61
40.503,93
149.120,52
70.516,12
113.782,88
2.556,30
173.774,04
98.613,52
178.067,20
1.098.975,06
292.827,37
705.985,38
526.487,20
20.545,61
133.949,48
148.227,42
19.125,50
127.600,45
225.476,87
73.944,41
677.090,77
82.110,82
587.761,65
208.497,25
883.825,17
835.071,03
127.416,15
11.879,63
74.866,67
20.386,19
1.701,35
438.099,29
177.132,89
57.330,81
95.702,99
2.259.930,20
1.120.589,69
78.665,09
197.458,80
ÜLKE ADI
0809.20.00.00
0809.30.00.00
0809.40.00.00
0810.10.00.00
0810.20.00.00
0810.50.00.00
0810.60.00.00
0810.90.40.00
0813.50.00.00
0901.11.00.00
0901.21.00.00
0902.10.00.00
0902.30.00.00
0904.11.00.00
0904.12.00.00
0904.20.00.00
0905.00.00.00
0906.10.00.00
0907.00.00.00
0908.20.10.00
0909.10.00.00
0909.30.90.00
0910.40.00.00
0910.91.00.00
0910.99.00.00
1001.10.10.00
1001.90.91.11
1001.90.91.12
1003.00.10.11
1003.00.90.11
1004.00.00.00
1005.10.19.00
1006.10.00.00
1008.20.00.00
1008.30.00.00
1008.90.90.00
1101.00.15.00
1102.10.00.00
1102.20.00.00
1102.30.00.00
1102.90.00.00
1103.11.00.00
1103.11.10.00
1105.10.00.00
1107.10.99.11
1108.00.00.00
1201.00.00.00
1202.10.10.00
1206.00.10.00
1207.00.00.00
1208.10.00.11
1209.91.00.00
MAL ADI
KİRAZ
ŞEFTALİ
ERİK
ÇİLEK
AHUDUDU
KİVİ
NAR I.SINIF
DİĞER MEYVELER
KURUTULMUŞ MEYVELER
KAHVE (KAVRULMAMIŞ)
KAHVE(KAVRULMUŞ)
ÇAY(SANAYİDE KULLANILAN)
ÇAY
KARABİBER(EZİLMEMİŞ)
KARABİBER(EZİLMİŞ)
DİĞER BİBERLER
VANİLYA
TARÇIN
KARANFİL
HİNDİSTAN CEVİZİ TOZU
ANASON
KİMYON
KEKİK
DİĞER BAHARATLAR
SAHLEP
TOHUMLUK BUĞDAY
EKMEKLİK BUĞDAY
BUĞDAY
TOHUMLUK ARPA
ARPA
YULAF
MISIR
PİRİNÇ
DARI
KUŞ YEMLERİ
ASPİR
UN
ÇAVDAR UNU
MISIR UNU
PİRİNÇ UNU
GALETA UNU
BULGUR
İRMİK
PATATES UNU VE EZMESİ
ARPA MALTI
NİŞASTALAR
SOYA FASULYESİ
YER FISTIĞI
AYÇİÇEK TOHUMU
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
SOYA FASULYESİ UNU
SEBZE TOHUMLARI
288
TL TUTARI
2.030.047,85
1.999.528,20
497.530,60
93.166,07
164,42
754.123,24
4.972,13
402.325,22
2.622.638,63
506.509,53
2.687.753,57
71.032,94
3.790.495,03
46.264,47
514.623,76
480.146,01
35.669,03
49.638,35
11.114,06
58.421,45
187.142,41
224.509,61
116.207,21
1.630.664,20
14.073,90
84.701,86
4.980.641,58
987.031,03
65.898,84
13.536.413,58
5.114,34
1.406.645,48
4.659.067,54
146.008,02
132.701,02
30.745,97
7.023.585,17
114.467,36
42.115,52
25.257,41
53.878,24
1.489.085,36
470.701,65
10.955,21
3.906,87
259.850,39
3.512.355,75
562.623,29
404.189,42
649.328,53
281,52
1.374.015,96
$ TUTARI
958.171,53
927.578,53
227.782,50
44.352,76
77,01
343.359,65
2.318,73
187.884,33
1.191.250,31
229.776,91
1.229.366,60
32.782,67
1.710.036,76
20.350,63
235.198,82
219.343,33
16.242,23
22.772,62
5.006,94
26.728,89
84.556,66
103.137,32
53.422,15
747.264,37
6.307,16
38.007,89
2.245.431,00
438.716,05
28.381,43
6.079.164,52
2.451,52
636.600,73
2.126.843,90
65.882,23
60.892,29
13.552,51
3.193.256,71
51.284,56
19.177,03
11.584,72
24.649,36
682.732,61
213.436,29
5.030,21
1.734,44
118.873,22
1.583.881,71
255.257,28
184.548,46
289.243,17
124,56
631.258,94
ÜLKE ADI
1212.10.10.13
1213.10.00.00
1214.10.00.00
1214.10.10.00
1214.90.10.00
1404.10.00.10
1506.00.00.12
1507.10.90.00
1509.10.10.00
1512.11.91.00
1515.21.90.00
1516.20.00.00
1517.10.00.00
1518.00.95.10
1601.00.99.00
1601.00.99.17
1602.10.00.00
1602.31.00.00
1602.32.11.00
1604.13.11.00
1604.30.10.00
1701.99.10.00
1702.30.00.00
1702.50.00.00
1704.10.10.00
1704.90.00.00
1704.90.55.00
1704.90.65.00
1704.90.99.20
1806.10.00.00
1806.20.10.00
1806.20.30.00
1806.90.19.00
1806.90.50.00
1806.90.60.00
1901.00.00.00
1901.10.00.00
1901.90.19.00
1901.90.91.00
1901.90.99.00
1902.20.10.00
1904.10.00.00
1904.10.90.90
1905.30.19.00
1905.30.99.00
1905.90.60.12
1905.90.60.13
1905.90.60.15
2001.00.00.00
2001.90.50.00
2001.90.65.11
2001.90.65.12
MAL ADI
KEÇİ BOYNUZU (TOZ)
BALYA(YONCA KURU OT)
YONCA PELET
YONCA PELET KÜSBESİ
ÇELTİK KABUĞU
KINA
DON YAĞI
SOYA YAĞI
ZEYTİN YAĞI
AYÇİÇEK YAĞI
MISIR YAĞI
SANAYİDE KULLANILAN BİTKİSEL YAĞLAR
MARGARİN
SOYA YAĞI(HAM)
SALAM,SOSİS,SUCUKLAR
PASTIRMA
KONSERVE ET (BEEF)
BEYAZ ET PANELERİ
KIRMIZI ET PANELERİ
BALIKLAR(KONSERVE EDİLMİŞ)
HAVYAR
ŞEKER
GLİKOZ
FRUKTOZ
SAKIZ
HELVA
BOĞAZ PASTİLLERİ
ŞEKERLEME
LOKUM
KAKAO TOZU
ÇİKOLATA TOZU
NESKAHVE
ÇİKOLATA
KAKAOLU ŞEKERCİ MAMÜLLERİ
KAKAOLU ÜRÜNLER (ÇOKELLA)
HAMUR ÜRÜNLERİ
ÇOCUK MAMASI
CİPS (YARI MAMÜL)
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
DONDURMA TOZU
MAKARNA
KORNFLAKES
KAHVALTILIK YİYECEKLER (HUBUBATTAN)
BİSKÜVİLER
GOFRETLER
KADAYIF(GÜLLAÇ)
PASTALAR-KEKLER
SÜTLÜ TATLILAR
TURŞULAR
MANTAR KONSERVELERİ
ZEYTİN KONSERVELERİ
ZEYTİN (SİYAH)
289
TL TUTARI
4.370,00
6.903.071,61
187.131,91
24.983,00
398.486,70
16.888,00
49.465,00
76.721,41
931.768,34
17.251.138,58
125.395,50
163.910,70
3.719.455,48
5.499.132,09
5.987.129,66
148.410,29
178.573,64
4.190.498,73
2.721.301,69
3.479.408,03
5.009,21
1.712.782,10
38.703,19
11.770,26
1.759.416,90
849.501,08
4.119,15
2.291.918,05
422.794,98
230.562,54
184.337,88
2.290.706,24
9.347.625,51
232.996,70
1.119.484,16
3.358.566,64
1.662.901,55
22.500,00
3.686.649,15
72.651,03
4.823.744,29
1.138.571,44
2.640.096,96
10.970.117,96
4.700.955,68
548.328,39
3.526.985,74
251.783,27
2.710.582,64
229.486,30
552.674,56
3.493.035,87
$ TUTARI
1.973,71
3.067.926,88
84.406,32
11.345,50
180.287,42
7.714,68
23.309,46
33.440,70
432.652,63
7.870.810,05
57.581,54
74.121,39
1.694.228,51
2.516.657,13
2.735.015,36
68.542,31
84.253,30
1.922.173,80
1.247.282,06
1.588.523,14
2.266,82
776.877,14
17.611,37
5.579,38
792.274,08
383.368,50
1.860,65
1.045.152,02
190.963,65
105.669,58
83.661,63
1.048.135,85
4.232.179,02
105.449,71
511.711,36
1.535.679,07
763.664,79
10.026,74
1.681.313,22
34.370,46
2.195.395,92
524.679,93
1.199.120,53
5.004.323,90
2.139.080,85
253.923,35
1.607.060,90
113.416,31
1.233.861,42
104.488,66
254.156,28
1.586.190,20
ÜLKE ADI
2001.90.65.13
2002.10.90.00
2004.00.00.00
2004.90.50.00
2005.20.20.00
2006.00.00.00
2007.10.00.00
2007.99.39.00
2008.19.00.00
2009.00.00.00
2009.90.00.00
2101.10.31.00
2101.11.11.10
2102.20.11.10
2102.30.00.00
2103.10.00.00
2103.20.00.00
2103.30.00.00
2103.90.00.00
2103.90.90.00
2104.10.10.11
2104.10.10.12
2105.00.00.00
2106.00.00.00
2106.10.00.00
2106.10.10.00
2106.10.20.00
2106.90.51.00
2106.90.92.00
2106.90.98.00
2106.90.98.11
2106.90.98.19
2201.10.00.00
2201.90.00.11
2202.10.00.00
2202.90.10.00
2203.00.00.00
2204.10.00.00
2204.10.11.00
2205.10.00.00
2207.10.00.00
2208.20.12.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.00.00
2208.90.10.00
2208.90.90.90
2209.00.00.00
2209.80.99.00
MAL ADI
ZEYTİN EZMESİ
SALÇALAR
DİĞER KONSERVELER
SEBZE (KONSERVE)
HAVASI ALINMIŞ YİYECEKLER (ÇİPS VS.)
MEYVE KONSERVELERİ
REÇELLER
PEKMEZ
KURU YEMİŞLER, ÇEREZLİK
MEYVE SULARI
SEBZE SULARI
MAYALAR (EKMEK)
KAHVE KONSANTRELERİ
BİRA MAYASI
KABARTMA TOZLARI
SOSLAR
KETÇAP(DOMATES SOSLARI)
HARDAL UNU
TUZOT
MAYONEZ
ET SUYU TABLETLERİ
ÇORBALAR
DONDURMALAR
VİTAMİN
KONSANTRE
DİYET MAMALAR
GIDA KATKI MALZEMELERİ
ÜZÜM ŞIRASI
JELLYLER
TOZ İÇECEK
TAHIN
TATLANDIRICI MADDELER
MİNERAL SULAR VE GAZLI SULAR
İÇME SULARI
MEŞRUBAT
ENERJİ İÇEÇEĞİ
BİRA
ŞARAP
ŞAMPANYA
VERMUT
ETİL ALKOL
KONYAK
VİSKİ
ROM
CİN
VOTKA
LİKÖR
RAKI
RAKI HAMMADESİ
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
SİRKE
ŞALGAM SUYU
290
TL TUTARI
98.166,24
3.592.503,24
1.336.047,56
1.603.536,29
6.839.403,82
346.871,05
1.803.348,17
156.724,24
8.347.081,30
10.883.205,51
129.071,08
1.492.907,47
1.457.336,44
87.579,92
51.478,91
2.067.977,97
1.235.109,78
7.458,36
497.886,87
1.215.172,69
639.862,99
598.029,19
10.590.579,20
1.021.114,60
3.188.783,96
137.137,33
1.958.602,11
30.907,76
144.786,84
430.348,70
38.058,17
16.759,21
6.016.861,13
4.902.907,38
21.339.055,38
1.796.162,45
14.931.519,61
5.122.078,28
6.174,36
114.305,98
221.617,34
211.077,65
8.304.507,16
480.925,81
224.171,04
1.091.532,84
523.864,94
8.610.616,56
27.686.527,53
164.211,71
684.280,74
232.628,24
$ TUTARI
45.498,64
1.638.927,41
610.297,43
728.006,67
3.122.279,42
158.186,23
821.475,28
71.122,67
3.800.557,15
5.018.000,47
59.327,28
682.459,94
654.281,13
40.052,95
23.232,13
943.186,15
566.834,89
3.369,91
231.189,09
557.376,35
291.066,68
269.834,88
4.949.009,02
465.092,07
1.475.159,07
65.289,02
896.036,13
13.800,48
64.588,19
197.254,92
17.207,27
7.779,90
2.760.829,82
2.245.319,61
9.812.146,15
829.471,11
6.861.190,72
2.328.767,21
2.711,60
51.380,35
101.896,47
94.930,37
3.735.073,51
217.920,22
101.502,64
495.908,59
238.942,80
3.917.498,10
12.560.901,87
75.425,13
314.364,38
104.749,37
ÜLKE ADI
2301.00.00.00
2304.00.00.00
2304.10.00.00
2306.30.00.00
2306.90.00.00
2306.90.91.00
2309.10.00.00
2309.90.90.00
2309.90.90.97
2309.90.93.19
2401.10.00.00
2402.10.00.00
2402.20.10.00
2402.20.10.10
2402.20.11.00
2402.20.12.00
2402.20.13.00
2402.20.14.00
2402.20.15.00
2402.20.16.00
2402.20.18.00
2402.20.19.00
2403.10.10.00
2403.10.10.10
2501.00.91.11
2501.00.91.12
2503.00.10.12
2505.10.00.00
2505.90.00.19
2506.10.00.00
2508.70.00.00
2509.00.00.00
2513.20.00.00
2515.11.00.11
2515.11.00.14
2516.11.00.00
2516.90.00.00
2517.10.00.00
2517.20.00.00
2518.20.00.00
2520.20.10.00
2522.20.00.00
2523.10.00.00
2523.10.10.00
2523.21.00.00
2530.10.00.00
2701.12.00.00
2702.10.00.00
2703.00.00.00
2703.00.00.11
2704.00.00.00
2704.00.30.00
MAL ADI
HAYVAN YEMLERİ
SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
FİĞ (HAYVAN YEMİ)
AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
DİĞER KÜSPELER
KEPEK
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
BALIK YEMLERİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
MISIR SİLAJI
TÜTÜN (İŞLENMEMİŞ)
PUROLAR
DİĞER SİGARALAR
DAVİDOF
BENSON
ROTHMANS
SİLK-CUT
GREVEN-A
MALBORA
DUNHILL
ROYALS
PARLİAMENT
PİPO TÜTÜNÜ
SARMA TÜTÜN
TUZ (SOFRA)
TUZ(RAFİNE EDİLMEMİŞ)
KÜKÜRT
KUMLAR
POMZA TAŞI
KUVARS
ŞAMOT TOPRAĞI
TEBEŞİR
ZIMPARA TAŞI
MERMER(HAM)
TRAVERTEN MERMER (HAM)
GRANİT
İNŞAATA ELVERİŞLİ TAŞLAR (HAM)
ÇAKIL TAŞI
CÜRUF
KALSİT
ALÇI (İŞLENMİŞ)
KİREÇ SÖNMÜŞ
KLİNKER(ÇİMENTO HAMMADDESİ)
PORTLANT ÇİMENTO
BEYAZ ÇİMENTO
BOYAYICI TOPRAKLAR
TAŞ KÖMÜRÜ
LİNYİT
ÇİMLENDİRME POTU (TORF)
TOPRAK (AZOTLU MİNERALLER)
DİĞER MİNERAL YAKITLAR
KOK KÖMÜRÜ
291
TL TUTARI
6.723,08
28.274.527,67
348.260,99
5.119.463,00
107.240,62
547.931,84
1.602.387,91
1.238.126,93
6.969.592,09
5.816.926,55
954.610,09
966.857,77
4.092.306,84
2.643.002,81
112.517,06
2.301.108,46
262.439,68
1.474.599,87
7.355.762,56
704.809,11
327.761,58
11.012.421,33
5.990,80
696.986,34
1.153.790,81
459.392,47
11.169,35
138.642,34
834.046,36
15.265,16
21.859,63
652,52
2.894,55
470.053,68
124.946,60
41.455,95
89.056,55
38.069,05
977.785,42
443.525,31
1.215.389,95
217.043,98
13.937.940,82
19.680.476,41
1.698.671,82
13.173,67
21.141,26
1.793.307,54
211.696,94
18.122,24
47.335,24
453.522,08
$ TUTARI
3.152,62
12.920.214,62
156.602,25
2.361.162,00
48.610,49
254.550,81
732.020,53
569.767,27
3.178.383,93
2.646.692,77
441.173,42
438.740,43
1.862.334,82
1.206.362,91
52.481,45
1.047.465,88
122.349,84
671.779,28
3.365.144,87
322.229,97
149.362,01
5.033.659,30
2.740,88
317.604,40
529.117,43
210.384,36
4.902,71
62.739,01
379.462,79
6.985,52
10.029,08
303,17
1.312,42
214.844,81
57.536,92
19.011,26
40.568,95
17.337,15
451.546,28
201.838,63
553.837,55
100.528,05
6.358.737,45
9.002.336,83
777.374,50
5.754,24
9.691,16
828.124,73
95.757,44
8.488,09
22.333,63
205.544,98
ÜLKE ADI
2706.00.00.00
2708.10.00.00
2710.00.27.00
2710.00.32.00
2710.00.36.00
2710.00.37.00
2710.00.61.00
2710.00.66.00
2710.00.69.00
2710.00.74.00
2710.00.87.00
2710.00.88.00
2710.00.94.00
2711.19.00.00
2712.10.00.00
2712.20.00.00
2714.10.00.00
2715.00.00.00
2715.10.00.00
2801.10.00.00
2803.00.00.00
2804.10.00.00
2804.21.00.00
2804.29.10.00
2804.30.00.00
2804.40.00.00
2805.11.00.00
2806.10.00.00
2807.00.00.00
2808.00.00.00
2811.21.00.00
2814.10.00.00
2815.11.00.00
2815.20.00.00
2823.00.00.00
2827.00.00.00
2828.00.00.00
2833.00.00.00
2834.10.00.00
2835.24.00.00
2836.10.00.00
2849.00.00.00
2904.10.00.00
2905.12.00.00
2905.45.00.00
2914.11.00.00
2915.21.00.00
2918.14.00.00
3002.10.00.00
3002.20.00.00
3002.30.00.00
3002.40.00.00
MAL ADI
KATRAN
ZİFT
KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN)
REŞO YAKITI (HAFİF, İSPİRTO)
KURŞUNSUZ BENZİN (98 OKTAN)
KURŞUNSUZ BENZİN (97 OKTAN )
GAZ YAĞI(JET A 1)
MOTORİN (MAZOT)
EURO DİZEL
FUEL OIL
MAKİNE YAĞLARI
HİDROLİK SIVI YAĞLARI
GRESLER
LPG GAZI
VAZELİN
PARAFİN
KATRANLI KUMLAR
BİTÜMENLİ KARIŞIMLAR
ASFALT
KLOR
KARBON
HİDROJEN
KLİMA, BUZLUK GAZI (ARGON,FREON)
HELYUM
AZOT
OKSİJEN
SODYUM
HİDROJEN KLORÜR
SÜLFİRİK ASİT
NİTRİK ASİT
KARBONDİOKSİT
SAF AMONYAK
SODYUM HİDROKSİT(KOSTİK SODA)
POTASYUM HİDROKSİT (KOSTİK POTAS)
TİTAN OKSİTLERİ
KLORÜRLER
HİPOKLORİTLER
SODYUM SÜLFATLAR
NİTRİTLER, NİTRATLAR
POTASYUM FOSFATLAR
KARBONATLAR
KALSİYUM KARBÜR (KARPİT)
SÜLFONİK ASİT VE TUZLARI
PROPİL ALKOL
GLİSERİN
ASETON
ASETİK ASİT
SİTRİK ASİT
SERUMLAR
AŞILAR (İNSANLAR İÇİN)
AŞILAR (VETERİNER)
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
292
TL TUTARI
114.873,99
468.014,32
180.732,14
6.900.186,80
12.717.759,32
888.406,90
90.072.021,72
42.876.721,87
$ TUTARI
51.374,01
212.427,66
48.053.322,32
83.349,96
3.082.699,48
5.887.218,88
400.096,38
41.183.097,69
19.619.788,20
365.476.124,65
166.609.479,78
13.358.061,87
1.431.057,46
450.010,10
49.428.425,61
4.541,20
55.265,36
1.374,45
552.732,39
11.814.325,84
744.051,29
14.565,93
21.611,32
370.042,79
59.069,54
72.058,81
493.525,76
12.040,00
132.260,97
39.085,26
7.644,72
322.598,16
20.200,00
208.192,94
16.183,40
31.033,24
84.164,27
257.057,38
84.711,38
10.042,80
31.978,27
535.554,75
30.913,24
90.003,12
89.505,24
9.757,81
30.713,71
94.187,20
120.822,84
763.292,54
158.536,15
67.293,42
7.151.658,69
6.096.326,49
652.271,11
202.606,71
22.478.493,96
2.046,92
24.579,96
645,10
250.677,65
5.449.688,53
344.204,23
6.620,79
9.764,41
170.876,18
26.290,26
33.263,93
226.604,95
5.673,63
59.880,15
17.862,05
3.411,09
146.797,01
8.998,86
95.303,04
7.322,15
13.765,46
38.050,88
119.056,03
38.366,54
4.501,72
14.726,13
246.330,66
14.554,59
39.819,44
40.859,08
4.586,16
13.879,60
41.039,20
54.680,08
360.335,80
72.729,14
31.765,02
3.267.543,82
104.962.232,91
ÜLKE ADI
3004.00.00.00
3004.10.00.00
3004.10.10.00
3005.10.00.00
3006.40.00.00
3006.50.00.00
3105.00.00.00
3105.59.00.00
3204.00.00.00
3207.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3212.90.00.00
3213.10.00.00
3214.10.00.00
3214.10.90.00
3215.11.00.00
3215.90.10.00
3301.00.00.00
3302.10.00.00
3303.00.10.00
3303.00.90.11
3304.10.00.00
3304.20.00.00
3304.30.00.00
3304.91.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.20.00.00
3305.30.00.00
3305.90.10.00
3305.90.90.11
3306.10.00.00
3306.90.00.00
3307.10.00.00
3307.20.00.00
3307.49.00.00
3401.20.00.00
3401.20.90.11
3402.11.00.00
3402.11.10.00
3403.11.00.00
3405.10.00.11
3405.20.00.00
3405.90.10.00
3406.00.11.00
3407.00.90.12
3506.10.00.00
3507.10.00.00
3507.10.10.00
MAL ADI
İLAÇLAR
İLAÇ HAMMADDESİ
VETERİNER İLAÇLARI
YAPIŞKAN SARGILAR
DİŞCİLİK MALZEMELERİ
İLKYARDIM ÇANTALARI
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
BİTKİ BESİNLERİ
BOYAYICI MADDELER (SENTETİK)
SERAMİK VE CAM BOYASI
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
BOYA HAMMADDESİ
BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
REÇİNELİ MACUNLAR
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
MATBAA MÜREKKEBİ
YAZI VE ÇİZİM MÜREKKEPLERİ
UÇUCU YAĞLAR (SANAYİDE KULLANILAN)
SANAYİDE KULLANILAN YAĞLAR(ESANS)
PARFÜMLER
KOLONYALAR
RUJLAR (DUDAK MAKYAJI)
GÖZ MAKYAJ MÜSTAHZARLARI
MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI
PUDRALAR
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
PERMA MÜSTAHZARLARI
SAÇ SPREYLERİ
SAÇ LOSYONLARI
SAÇ BOYALARI
DİŞ MACUNLARI
FERAHLATICI
TRAŞ KREMLERİ
DEODORANTLAR
ODA KOKULARI
SABUNLAR
SIVI SABUNLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
DETERJAN HAMMADDESİ
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
AYAKKABI BOYA VE CİLALARI
MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
METAL CİLALAR
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
PEYNİR MAYASI
KÜLTÜR MAYASI
293
TL TUTARI
51.109.652,29
83.436,65
2.550.437,93
432.816,86
601.185,00
8.398,38
18.745.253,32
11.707,25
392.891,25
13.411,38
1.684.082,48
8.990.026,77
1.495.445,23
2.978.344,68
192.344,54
245.144,89
3.985.120,78
1.523.525,36
4.755,06
13.570,22
56.531,27
1.290.550,81
248.044,06
180.134,70
120.354,02
150.280,99
27.354,86
1.034.562,68
7.565.659,25
5.072.414,29
32.669,72
235.141,68
2.397.481,63
2.952.675,35
2.492.713,48
170.962,46
962.563,42
2.343.860,42
719.328,31
984.922,31
1.684.809,61
27.808.969,47
1.215.859,40
465.867,19
147.172,02
266.672,27
80.377,42
179.631,25
107.837,44
2.276.296,29
246.635,35
35.716,51
$ TUTARI
23.539.812,49
39.188,99
1.173.004,16
201.872,50
271.212,93
3.780,02
8.390.067,26
5.286,71
175.584,81
6.118,72
767.654,26
4.108.103,06
684.447,31
1.358.387,14
88.123,79
112.325,73
1.829.500,85
696.489,10
2.104,17
6.204,03
25.816,31
590.583,53
111.850,72
83.484,42
53.962,96
69.751,96
12.711,38
478.105,26
3.458.674,66
2.322.529,81
15.470,73
110.585,49
1.092.005,54
1.353.143,20
1.144.884,42
76.928,81
442.480,61
1.076.188,44
326.738,18
448.470,83
769.983,58
12.707.781,01
553.155,37
209.317,41
66.840,13
121.444,90
35.971,94
81.531,21
48.855,11
1.042.853,48
110.960,20
16.538,97
ÜLKE ADI
3602.00.00.00
3603.00.90.12
3604.10.00.00
3605.00.00.00
3606.10.00.00
3606.90.90.00
3701.10.10.00
3701.91.00.00
3707.00.00.00
3707.90.10.00
3707.90.90.00
3805.10.10.00
3808.30.00.00
3808.40.00.00
3811.10.90.00
3813.00.00.12
3814.00.00.00
3819.00.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3823.19.30.00
3823.40.00.00
3823.70.00.10
3824.90.70.00
3901.10.90.00
3904.10.00.00
3906.90.00.00
3907.10.00.00
3907.30.00.00
3910.00.00.00
3916.00.00.00
3917.10.00.00
3917.21.00.00
3917.32.91.00
3917.40.00.00
3918.10.00.00
3918.10.10.00
3919.00.00.00
3919.10.00.00
3919.10.90.10
3919.90.10.00
3920.10.00.00
3920.10.40.00
3921.90.00.00
3921.90.90.00
3922.10.00.11
3922.90.00.00
3923.10.00.00
3923.30.00.00
3923.30.10.00
3923.40.00.00
MAL ADI
PATLAYICI MADDELER
TÜFEK KAPSÜLLERİ
ŞENLİK FİŞENKLERİ
KİBRİTLER
ÇAKMAK GAZLARI
KÖMÜR YAKACAK MADDESİ
TIPTA KULLANILAN FİLİMLER
FOTOĞRAF FİLİMLERİ (RENKLİ)
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
FOTOĞRAF İLACI
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ZİRAİ İLAÇ
DEZENFEKTE EDİCİLER
YAĞ KATKI MADDESİ(MADENİ YAĞ)
YANGIN SÖNDÜRME KİMYASALLARI
ÇÖZÜCÜLER,İNCELTİLER
HİDROLİK FREN SIVILARI
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
SU YUMUŞATICI ÜRÜNLER
ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
NARENCİYE MUMU
İZOLASYON MALZEMESİ
POLİETİLEN VE ÜRÜNLERİ
PVC (SAF)
MERMER HAMMADDESİ
POLYESTER
REÇİNELER
SİLİKONLAR
PLASTİKTEN ÇUBUKLAR
PLASTİK HORTUMLAR
PLASTİK BORULAR
SUNİ KILIF (SALAM,SOSİS)
PLASTİK BAĞLANTI PARÇALARI
PLASTİK YER KAPLAMALARI
PLASTİK DUVAR KAPLAMALARI
PLASTİK HAMMADDESİ
YAPIŞKAN BANTLAR
SELÜLOZ FİLM
PLASTİK REKLAM MALZEMELERİ
PLASTİK MASA ÖRTÜSÜ
SERA NAYLONU
SÜNGERLER
KÖPÜK
BANYO KÜVETLERİ
DUŞ KABİNİ
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
DAMACANALAR,ŞİŞELER
BİBERON
MAKARALAR,BOBİNLER
294
TL TUTARI
199.664,00
179.911,09
31.180,08
77.873,28
46.440,36
7.519,66
72.420,30
87.796,50
613.328,45
1.764.029,67
15.126,14
988.798,31
6.069.328,60
880.557,58
7.257,91
28.615,23
2.036.156,12
113.801,07
248.180,30
1.991.149,84
4.604.443,11
1.896.468,30
2.577.731,80
34.626,08
4.441.645,28
1.980.299,37
3.609.568,27
134.650,31
77.460,28
132.113,10
1.316.022,72
2.506.426,42
237.311,36
12.973.900,85
60.933,40
4.544.541,93
522.558,01
62.187,57
5.013.517,56
1.120.987,56
2.319.941,05
1.845.887,96
88.721,65
2.048.544,86
1.562.000,76
1.287.936,67
941.098,99
1.757.664,99
18.828.069,94
4.566.862,60
135.976,66
8.872,68
$ TUTARI
88.837,03
82.998,35
14.247,89
35.591,00
21.325,42
3.580,10
33.212,36
41.103,35
281.765,60
806.139,67
6.991,92
452.690,64
2.755.455,54
401.879,83
3.197,60
13.212,58
932.152,76
52.234,48
114.143,03
916.444,54
2.112.422,87
863.662,72
1.170.203,71
15.709,14
2.025.637,61
899.475,36
1.653.724,09
62.602,02
35.487,14
59.167,13
601.136,94
1.147.679,63
107.968,47
5.955.942,38
27.836,91
2.082.204,80
240.852,95
28.834,95
2.295.151,36
513.000,21
1.060.185,82
845.722,22
40.551,73
935.512,48
717.582,94
585.436,43
428.080,00
810.454,20
8.590.037,43
2.087.781,29
62.261,43
4.091,20
ÜLKE ADI
3923.50.00.00
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
3926.10.00.00
3926.40.00.00
3926.40.10.10
3926.90.99.90
4003.00.00.00
4006.90.00.20
4008.29.90.00
4009.20.00.00
4010.11.00.00
4011.10.00.00
4011.20.00.00
4011.40.00.00
4011.50.00.00
4011.91.90.11
4011.99.00.00
4013.10.10.11
4013.20.00.00
4013.90.10.00
4014.10.00.00
4014.90.10.00
4015.11.00.00
4015.19.10.00
4016.91.00.00
4017.00.00.00
4104.31.11.00
4108.00.00.00
4201.00.00.00
4202.11.00.00
4202.11.10.00
4202.21.00.00
4203.00.00.00
4203.29.00.00
4203.30.00.00
4205.00.00.00
4401.30.90.00
4402.00.00.00
4403.00.00.00
4404.00.00.00
4407.10.00.00
4408.10.00.00
4410.00.00.00
4410.10.10.20
4410.11.00.00
4410.20.00.00
4411.00.00.00
4411.10.00.00
4412.00.00.00
4414.00.00.00
MAL ADI
TIPALAR,KAPAKLAR,KAPSÜLLER
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OKUL VE BÜRO MALZEMELERİ
HEYKELLER,SÜS EŞYALARI
TELEFON KONTÜRÜ
PLASTİK KUTULAR
LEVHA,ŞERİT VE KAUÇUK
CONTALAR,RONDELALAR
KAUÇUK ÜRÜNLER
HORTUMLAR
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
KAMYON VE OTOBÜS DIŞ LASTİKLERİ
MOTOSİKLET DIŞ LASTİKLERİ
BİSİKLET DIŞ LASTİKLERİ
İŞ MAKİNALARI DIŞ LASTİKLERİ
DİĞER ARAÇ DIŞ LASTİKLERİ
OTO İÇ LASTİKLERİ
BİSİKLET İÇ LASTİĞİ
MOTOSİKLET İÇ LASTİĞİ
PREZERVATİFLER
EMZİKLER
ELDİVENLER (CERRAHİDE KULLANILAN)
ELDİVENLER (EV İÇİN)
YER DÖŞEMELERİ VE PASPASLAR
LASTİK MAMULLERİ--SERTLEŞTİRİLMİŞ KAUÇUK
AYAKKABI TABANI (DERİ,KÖSELE)
GÜDERİ
HAYVANLAR İÇİN SARACİYE EŞYASI
ÇANTALAR
BAVULLAR
EL ÇANTALARI
DERİ GİYİM EŞYASI
ELDİVENLER
KEMERLER
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
TALAŞ (AĞAÇ RENDESİ )
ODUN KÖMÜRÜ
ELEKTRİK DİREKLERİ
AHŞAP ÇEMBERLER, ÇUBUKLAR, ŞERİTLER
KERESTE
KAPLAMALIK YAPRAKLAR
YONGA LEVHA
SUNTA
DEMONTE PALET
LAMİNANT
LİF LEVHALAR
MDF (AHŞAP MALZEME)
KONTROPLAKLAR
AHŞAP ÇERÇEVELER
295
TL TUTARI
821.247,42
5.801.155,50
1.266.073,70
16.767.455,65
34.463,91
383.757,81
3.962,29
74.468,93
6.942,44
132.472,60
339.878,26
444.808,46
265.295,33
13.526.550,54
278.055,15
64.950,77
19.635,91
166.467,15
12.019,10
28.963,82
2.825,07
23.512,15
215.176,82
95.129,55
268.565,96
289.913,57
108.431,39
599.221,45
93.862,25
26.259,48
50.099,15
4.971.411,61
172.768,40
136.808,70
105.985,87
85.827,82
173.347,41
158.804,82
1.185.497,24
936.475,17
123.933,74
109.103,56
4.573.186,11
204.078,52
4.930.852,18
1.737.674,43
254.963,95
230.370,69
745.643,17
13.935.198,53
205.906,93
223.803,87
$ TUTARI
371.682,14
2.657.161,64
581.975,27
7.687.425,22
15.449,46
173.439,76
1.864,49
34.288,97
3.128,30
61.673,11
156.629,85
203.209,29
122.422,91
6.182.771,32
121.411,64
29.546,17
9.274,98
74.300,06
5.613,52
13.474,26
1.318,50
10.730,26
99.062,70
43.472,50
123.328,70
132.248,66
49.845,70
276.033,59
43.003,14
12.438,87
23.107,64
2.265.576,15
79.585,79
63.131,34
48.457,02
39.739,14
79.603,40
73.316,22
544.131,76
425.715,48
56.117,83
50.140,93
2.087.766,70
91.603,92
2.264.399,32
801.204,33
116.797,39
105.318,02
343.098,37
6.358.135,38
93.944,69
103.028,26
ÜLKE ADI
4415.00.00.00
4418.00.00.00
4418.30.00.00
4419.00.00.00
4503.00.00.00
4602.00.00.00
4602.90.00.00
4801.00.00.00
4802.00.00.00
4802.20.00.00
4804.00.00.00
4805.10.00.00
4805.40.00.00
4805.60.20.10
4806.20.00.00
4807.10.00.00
4809.00.00.00
4810.29.10.00
4811.10.00.00
4811.90.10.10
4813.10.00.00
4814.00.00.00
4817.00.00.00
4817.10.00.00
4817.20.00.00
4817.30.00.00
4818.10.00.00
4818.10.10.00
4818.20.00.00
4818.20.10.00
4818.30.00.00
4818.40.00.00
4818.40.91.00
4819.10.00.00
4820.10.00.00
4820.10.30.00
4820.30.00.00
4820.50.00.00
4821.00.00.00
4821.10.00.00
4823.10.00.00
4823.59.00.00
4823.59.10.00
4823.60.00.00
4823.70.00.00
4901.10.00.10
4902.10.00.00
4905.00.00.00
4908.00.00.00
4909.00.00.00
4910.00.00.00
4911.10.00.00
MAL ADI
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
PARKE
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
TABİİ MANTARDAN EŞYA
SEPETÇİ EŞYASI
HASIR MAMÜLLERİ
GAZETE KAĞIDI
ELYAF
KAĞIT HAMMADDESİ
KRAFT KAĞIT
KAĞIT VE KARTONLAR
FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
TL TUTARI
2.534.980,47
3.120.510,20
3.593.345,49
309.199,78
21.002,83
27.990,86
48.367,59
1.497.695,99
116.867,49
1.974.899,40
103.738,02
3.623.498,53
36.176,22
OLUKLU KAĞIT VE KARTON İMALİÇİN KAĞIT
99.094,67
YAĞ GEÇİRMEZ KAĞITLAR
197.787,48
YAPIŞTIRMALI KAĞITLAR
80.001,22
KARBON VE BENZERİ KOPYA KAĞITLARI
145.393,57
SÜLFİT SELULOZ KAĞIDI
4.429,98
KATRANLI, BİTÜMENLİ KAĞIT VE KARTO
25.209,00
PAKETLEME VE AMBALAJ KAĞITLARI
3.147.147,95
SİGARA KAĞIDI
141.211,08
DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
570.291,71
MUHTELİF KIRTASİYE
4.035.675,80
ZARFLAR
328.110,81
KARTPOSTALLAR,MEKTUP KARTLARI
13.516,87
KARTONDAN KUTULAR,KAĞITLAR VE POŞETLER
2.985.280,65
TUVALET KAĞITLARI
6.179.185,09
TUVALET KAĞIDI HAMMADDESİ
227.741,19
KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
4.976.393,45
ISLAK MENDİLLER
1.921.697,13
MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
517.536,15
HİJYENİK TAMPONLAR
2.980.081,31
BEBEK BEZLERİ
5.834.783,52
KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
9.778.392,00
DEFTERLER
1.125.081,58
AJANDALAR
407.698,09
KLASÖRLER
313.364,58
ALBÜMLER
51.085,58
ETİKETLER
1.620.218,02
BOBİNLER,MASURALAR
136.033,53
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
1.434.222,64
FOTOKOPİ KAĞIDI
1.523.805,30
BÜRO MAKİNE ŞERİTLERİ VE KAĞITLARI
556.391,79
BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
510.876,23
YUMURTA AMBALAJ KAPLARI
848.898,52
KİTAPLAR
6.520.363,65
GAZETELER VE PERİYODİK YAYINLAR
868.737,33
HARİTALAR
3.788,70
HER NEVİ ÇIKARTMALAR
17.351,65
KARTPOSTALLAR VE DAVETİYE KARTLARI
145.578,65
TAKVİM
213.129,70
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
640.241,79
296
$ TUTARI
1.164.596,62
1.424.715,96
1.644.901,82
140.362,82
9.383,61
12.993,01
23.058,71
683.659,02
53.918,60
906.504,79
48.293,06
1.660.712,22
16.431,37
44.984,17
90.314,36
38.030,75
66.437,74
2.079,22
11.771,86
1.438.190,42
63.744,00
260.337,46
1.847.453,28
149.638,48
6.151,10
1.364.879,69
2.816.940,90
103.834,12
2.276.269,75
879.427,41
238.213,74
1.367.448,86
2.669.459,55
4.469.107,18
514.525,84
179.967,26
144.473,32
24.046,16
742.608,46
62.458,62
657.394,16
701.857,43
255.605,60
236.323,68
391.566,35
2.978.697,73
397.713,40
1.663,99
7.817,98
67.067,36
94.490,79
292.558,00
ÜLKE ADI
4911.91.00.00
4911.99.90.20
5001.00.00.00
5203.00.00.00
5205.00.00.00
5208.00.00.00
5311.00.00.00
5313.00.00.00
5401.10.00.00
5403.00.00.00
5407.10.00.00
5513.11.10.00
5601.10.00.00
5601.21.00.00
5602.00.00.00
5603.11.10.00
5607.10.00.00
5607.10.00.90
5608.11.00.00
5608.19.00.00
5609.00.00.00
5702.00.00.00
5702.20.00.10
5702.20.00.20
5703.90.00.11
5802.00.00.00
5804.10.00.00
5804.21.90.90
5806.00.00.00
5811.10.00.00
5811.20.00.00
5903.00.00.00
5903.39.09.90
5906.00.00.00
5907.00.00.00
6108.00.00.00
6109.00.00.00
6111.10.00.00
6112.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6116.00.00.00
6117.00.00.00
6117.10.00.00
6117.20.00.00
6205.00.00.00
6205.10.00.00
6205.10.10.00
6301.10.00.00
6301.30.00.00
6301.90.00.00
6302.10.10.00
MAL ADI
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
BİLGİSAYAR MAKBUZ FORMU
İPEK BÖCEĞİ KOZALARI
PAMUKLAR
PAMUK İPLİĞİ
PAMUKLU MENSUCAT
BİTKİSEL LİFLERDEN MENSUCAT
KUMAŞLAR MUHTELİF
SENTETİK İPLİKLER
İPLİKLER
KUMAŞ POLYESTER
KUMAŞ SENTETİK
VATKA,VATKADAN EŞYA
PAMUKTAN EŞYA
KEÇELER
YAPIŞKANLI ŞERİTLER
SİCİM,İP VE HALATLAR
FİTİL
HAZIR BALIK AĞLARI
NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
AYAKKABI BAĞLARI
HALILAR (DOKUNMUŞ)
BANYO KİLİMLERİ
PASPASLAR
ÇİM HALI
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
TÜLLER VE DİĞER AĞ MENSUCAT
BRANDA BEZİ
KORDELALAR
TERZİ MALZEMELERİ
TUHAFİYE EŞYASI
PLASTİK MENSUCAT
SUNİ DERİ
KAUÇUKLU MENSUCAT
EMDİRİLMİŞ,SIVANMIŞ DİĞER MENSUCAT
İÇ ÇAMAŞIRI(KADIN ERKEK)
TİŞÖRTLER
BEBEK GİYİM EŞYASI
SPOR KIYAFETLERİ(KAYAK,YÜZME)
DİĞER GİYİM EŞYALARI
ÇORAPLAR
ELDİVENLER
GİYİM EŞYASI AKSESUARLARI
ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
KIRAVATLAR,PAPYONLAR
KONFEKSİYON
GÖMLEKLER-BLUZLAR
ÇOCUK GİYİMİ
ELEKTRİKLİ BATTANİYELER
BATTANİYE (PAMUKTAN)
BATTANİYE (DİĞERLERİ)
YATAK ÇARŞAFLARI
297
TL TUTARI
57.522,38
257.084,93
5.549,92
181.065,73
11.080,80
195.972,05
11.224,69
9.957.962,45
39.114,98
1.000.290,06
490.496,96
261.886,76
28.373,23
127.801,13
358.635,78
7.401,11
144.648,26
88.733,34
6.430,53
732.905,99
1.646,65
4.035.205,32
9.591,56
151.073,09
1.009.010,70
2.037.302,39
245.775,88
1.244.053,66
35.286,78
64.278,40
61.846,94
114.516,99
382.946,07
13.692,30
13.064,81
1.377.723,65
273.855,76
925.167,92
724.552,05
1.469.677,85
1.171.505,37
46.184,07
22.268,83
186.762,63
33.493,88
84.866.955,31
164.830,34
811.993,74
1.424,13
168.208,39
456.377,77
2.641.962,12
$ TUTARI
26.662,46
117.377,53
2.547,06
82.823,65
5.054,93
89.043,41
5.184,82
4.541.716,27
18.563,26
452.545,01
222.829,78
121.052,31
12.897,93
58.103,84
162.370,86
3.312,12
65.614,49
40.495,99
2.845,88
339.270,37
769,43
1.836.607,87
4.379,59
68.948,06
468.012,20
945.283,07
113.350,33
571.250,49
16.242,32
29.132,91
27.927,47
52.128,25
174.965,87
6.278,40
6.103,45
630.443,62
125.565,34
422.225,25
334.037,64
675.441,05
530.533,60
21.125,05
9.904,23
84.190,74
15.360,45
38.662.139,13
74.639,64
369.176,25
613,53
74.963,43
202.560,76
1.221.110,06
ÜLKE ADI
6302.10.90.00
6302.21.00.00
6302.40.00.00
6303.00.00.00
6304.00.00.00
6305.00.00.00
6306.19.00.00
6307.00.00.00
6307.10.30.00
6307.90.00.00
6308.00.00.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6405.20.91.00
6405.90.10.40
6406.10.00.00
6505.00.00.00
6506.00.00.00
6601.10.00.00
6601.99.00.00
6702.00.00.00
6704.11.00.00
6802.00.00.00
6802.21.00.00
6802.21.11.00
6802.23.00.00
6804.20.00.00
6804.30.00.10
6805.20.00.00
6806.10.00.00
6807.00.00.00
6808.00.00.00
6809.00.00.00
6810.00.00.00
6810.11.00.00
6810.91.00.00
6811.10.00.00
6813.10.00.00
6814.10.00.00
6902.00.00.00
6902.10.00.00
6904.10.00.00
6904.90.00.19
6905.10.00.00
6905.90.00.11
6907.10.00.00
6908.00.00.00
6908.10.00.00
6908.90.93.00
6910.00.00.00
6910.10.00.00
6911.10.00.00
MAL ADI
YATAK ÖRTÜLERİ
YASTIK KILIFLARI
MASA ÖRTÜLERİ
PERDELER
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
TORBA VE ÇUVALLAR
ÇADIRLAR
DİĞER HAZIR EŞYA
MUTFAK BEZLERİ
ARABA ÖRTÜSÜ
KİLİM VE HALI TAKIMLARI
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
TERLİKLER
ÇİZMELER
AYAKKABI AKSAMLARI
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
DİĞER BAŞLIKLAR
BAHÇE ŞEMSİYELERİ
DİĞER ŞEMSİYELER
YAPMA ÇİÇEKLER
PERUKLAR
İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
MERMER (İŞLENMİŞ)
TRAVERTEN (İŞLENMİŞ)
GRANİTLER
KESME VE YEDİRME TAŞLARI
PARLATMAYA ÖZGÜ TAŞLAR
CAM KAĞITLARI
CÜRÜF YÜNÜ
ASFALTTAN EŞYA
PANOLAR,LEVHALAR,BLOKLAR
ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYALAR
BLOK VE LEVHALAR (BİMSBLOK VS.)
PREFABRİK YAPI ELEMANLARI
AMYANTLI OLUKLU LEVHALAR (ATERMİT VS.)
FREN BALATALARI VE PARÇALARI
MİKA VE MİKADAN MAMÜL EŞYA
SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ
ATEŞ TUĞLALARI
İNŞAAT TUĞLALARI
YTONG
KİREMİTLER
KİREMİT TOZU
SERAMİK KAROLARI (CİLASIZ)
FAYANSLAR
SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
ÇÖMLEKCİ EŞYASI
SERAMİK SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SIHHI TESİSAT MALZ.
PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
298
TL TUTARI
919.058,79
68.082,12
414.669,39
3.812.626,57
1.469.757,64
2.272.188,67
22.735,56
1.006.376,90
591.645,74
28.403,83
209.043,15
6.596.697,92
20.029.984,37
1.673.758,46
386.518,58
101.270,03
214.039,70
35.747,47
1.224.225,59
81.445,20
148.638,39
20.186,06
511.588,68
17.990.241,26
1.289.029,81
62.030,64
236.034,05
23.778,25
287.225,47
362.442,65
2.960.812,03
32.863,43
3.433.329,21
1.297.902,82
529.384,89
336.421,97
61.938,30
65.240,48
14.938,48
212.311,93
200.173,33
153.777,79
940.638,83
1.732.815,50
7.601,57
63.530,78
10.747.891,52
7.586.566,30
6.688,71
7.506.005,78
1.147.965,65
2.346.880,43
$ TUTARI
425.510,48
31.665,80
191.716,41
1.747.618,25
677.343,67
1.041.550,52
10.309,27
462.443,63
271.977,87
12.751,45
95.739,00
3.010.775,34
9.128.477,27
771.920,49
172.485,28
46.157,79
98.884,22
16.348,14
568.452,25
38.445,57
65.919,53
9.377,25
233.666,31
8.225.996,08
591.300,88
28.599,48
109.077,98
10.828,50
130.574,06
165.480,49
1.343.474,69
14.912,21
1.563.539,34
587.830,59
244.337,26
151.330,55
28.343,82
29.921,24
6.826,86
95.856,94
91.400,64
71.189,30
428.265,09
794.177,92
3.663,76
29.067,02
4.898.264,18
3.490.245,21
2.964,56
3.431.187,98
526.835,75
1.077.661,78
ÜLKE ADI
6912.10.00.00
6913.00.00.00
6914.00.00.00
7004.90.00.00
7005.00.00.00
7007.00.00.00
7008.00.00.00
7009.10.00.00
7009.10.00.90
7010.91.10.10
7010.91.21.00
7013.10.00.00
7015.10.00.00
7016.90.90.12
7017.10.00.11
7018.10.00.00
7018.90.10.00
7019.32.00.00
7020.00.00.00
7020.00.80.00
7107.00.00.00
7109.00.00.00
7113.00.00.00
7117.00.00.00
7202.49.00.00
7206.00.00.00
7208.00.00.00
7213.39.00.00
7214.00.00.00
7216.00.00.00
7217.00.00.00
7223.00.00.00
7228.00.00.00
7303.00.00.00
7306.00.00.00
7307.00.00.00
7308.00.00.00
7308.30.00.00
7309.00.10.11
7310.10.00.00
7311.00.00.00
7311.00.99.90
7312.10.00.00
7313.00.00.11
7314.20.00.00
7315.00.00.00
7315.10.00.00
7317.00.00.00
7317.00.90.90
7318.00.00.00
7318.10.00.00
7319.10.00.00
MAL ADI
SERAMİK SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
SERAMİKTEN DİĞER EŞYA
CAMLAR(DİĞERLERİ)
FLOAT CAM (DÜZ CAM)
EMNİYET CAMLARI
YALITKAN CAMLAR
DİKİZ AYNALARI (TAŞIT)
CAM AYNALAR
CAM KAVANOZLAR
CAM ŞİŞELER
CAM MUTFAK EŞYASI
OPTİK GÖZLÜK CAMLARI
CAM TUĞLALAR
LABARATUVAR VE ECZANE EŞYASI
CAMDAN BONCUKLAR
CAMDAN GÖZLER
CAM TÜLÜ
CAMDAN DİĞER EŞYA
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
GÜMÜŞ KAPLAMALI ADİ METALLER
GÜMÜŞTEN DİĞER EŞYALAR
MÜCEVHERCİ EŞYASI
TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI
KROM VE DİĞERLERİ
GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
DEMİR VE ÇELİKTEN HADDE ÜRÜNLERİ
İNŞAAT DEMİRİ
DEMİR ÇELİKTEN ÇUBUKLAR
DEMİR ÇELİKTEN PROFİLLER
DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ TELLER
ÇELİKTEN TELLER
ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÇUBUK VE PROFİLLER
DEMİR BORULAR
BORULAR
BORU BAĞLANTI PARÇALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN İNŞAAT MALZ.
KAPILAR,PENCERELER VE AKSAMLARI
GAZ TÜPLERİ
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
GAZ TANKLARI
DEMONTE LPG DOLUM TESİSİ
HALATLAR VE KABLOLAR
DİKENLİ TELLER
IZGARA,AĞ VE KAFESLİK TEL
ZİNCİR
MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
ÇİVİLER
RAPTİYE,PÜNEZLER
VİDALAR CİVATALAR,
JALUZİ VE AKSAMLARI
DİKİŞ İĞNESİ,NAKIŞ İĞNESİ
299
TL TUTARI
274.670,00
700.687,80
115.321,33
170.682,94
5.595.301,70
352.685,29
21.107,58
22.391,87
1.522.267,44
770.437,21
4.069.709,00
3.438.414,37
321.635,41
327.050,17
265.740,91
27.149,40
4.815,85
354.428,81
282.911,43
210.713,87
2.267,06
168.106,10
17.993,56
1.401.595,66
711.402,32
11.029.724,80
170.952,23
74.164.100,57
2.113.562,57
9.449.633,25
717.651,04
38.679,43
107.939,82
1.719.786,12
16.511.694,93
4.028.002,19
22.344.835,76
1.798.271,88
108.233,45
3.968.685,41
652.851,21
164.035,00
174.537,42
111.102,55
1.802.212,97
68.094,16
12.200.308,35
473.870,87
2.692,74
1.172.193,28
291.688,84
6.623,35
$ TUTARI
124.459,93
321.313,80
52.172,67
78.614,40
2.559.695,25
159.352,90
9.440,31
10.398,22
693.495,52
353.656,04
1.856.017,37
1.569.694,30
151.619,59
150.696,55
121.449,59
12.574,55
2.131,11
160.813,57
129.674,16
96.204,04
1.034,37
76.148,15
8.181,35
645.190,36
327.264,47
5.028.202,46
78.719,81
33.834.065,02
963.581,96
4.338.610,30
328.372,83
17.306,11
48.949,26
785.206,39
7.470.299,65
1.854.054,12
10.246.529,48
821.303,00
49.902,80
1.823.003,86
296.828,88
76.990,05
79.047,76
50.563,37
825.444,45
31.279,34
5.578.354,64
217.064,89
1.252,50
534.082,40
133.157,40
3.037,44
ÜLKE ADI
7319.20.00.00
7320.00.00.00
7321.11.00.00
7321.11.10.00
7321.81.10.00
7321.81.10.10
7322.11.00.12
7323.93.10.00
7324.10.00.00
7324.21.00.00
7325.10.00.00
7408.11.00.00
7409.00.00.00
7411.10.00.00
7412.10.00.00
7414.00.00.00
7418.00.00.00
7418.11.00.00
7419.00.00.00
7604.10.10.00
7604.10.90.00
7606.00.00.00
7607.00.00.00
7608.00.00.00
7609.00.00.00
7610.10.00.00
7613.00.00.00
7614.00.00.00
7615.00.00.00
7806.00.00.00
7905.00.00.00
8005.00.00.00
8201.10.00.00
8201.30.00.00
8201.40.00.00
8201.50.00.00
8201.90.00.00
8202.10.00.00
8202.20.00.00
8203.00.00.00
8203.20.00.00
8203.20.00.10
8203.40.00.00
8203.40.00.11
8204.11.00.00
8205.10.00.00
8205.20.00.00
8205.40.00.00
8205.60.00.00
8207.00.00.00
8208.00.00.00
8210.00.00.11
MAL ADI
ÇENGELLİ İĞNELER
DEMİR VE ÇELİKTEN YAYLAR
GAZ OCAKLARI
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
GAZ SOBALARI
SOBA AKSAMLARI
RADYATÖR
ÇELİKTEN MUTFAK EŞYASI
LAVABOLAR(ÇELİKTEN)
KÜVETLER(DÖKME DEMİR)
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BAKIR TELLER
BAKIR SAÇLAR,LEVHALAR ŞERİTLER
BAKIRDAN BORULAR
BAKIR BORU BAĞLANTI PARÇALARI
BAKIRDAN MAMÜL EŞYALAR
BAKIR MUTFAK EŞYALARI
BULAŞIK TELLERİ(SÜNGERLİ-SÜNGERSİZ)
BAKIRDAN DİĞER EŞYALAR
ALEMİNYUM ÇUBUKLAR
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALEMİNYUM SAÇLAR,LEVHALAR
ALEMİNYUM YAPRAK VE ŞERİTLER
ALEMİNYUM BORULAR
ALEMİNYUM BORU BAĞLANTI PARÇALARI
ALEMİNYUMDAN DİĞER EŞYALAR
ALEMİNYUM KAPLAR
ALEMİNYUM HALATLAR
ALEMİNYUM MUTFAK EŞYALARI
KURŞUNDAN DİĞER EŞYA
ÇİNKO SAÇLAR,LEVHALAR,YAPRAKLAR
KALAY YAPRAK VE ŞERİTLER
BEL VE KÜREKLER
KAZMALAR,ÇAPALAR,TIRMIKLAR
BALTALAR
BAHÇIVAN MAKASLARI
DİĞER EL ALETLERİ
EL TESTERELERİ
TESTERE AĞIZLARI
EĞELER,TÖRPÜLER VS.
PENSLER
CIMBIZLAR
BORU VE CİVATA KESİCİLERİ
ZIMBALAR VE DELİCİLER
EL SIKIŞTIRMA ANAHTARI
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
ÇEKİÇLER VE BALYOZLAR
TORNAVİDALAR
KAYNAK LAMBALARI
EL ALET AKSAMLARI
MAKİNE BIÇAK VE AĞIZLARI
ET KIYMA MAKİNALARI (MEKANİK)
300
TL TUTARI
4.429,64
184.872,18
2.536.986,33
69.231,63
245.891,02
71.009,78
407.558,21
6.023.836,65
1.105.809,66
99.914,39
16.505.554,38
5.757.967,68
81.379,40
1.229.067,30
88.959,16
22.355,45
65.868,01
108.647,23
117.219,50
30.107,95
26.271.907,22
985.233,21
1.574.990,01
70.004,61
499.418,52
3.472.459,77
318.393,13
55.748,41
477.987,56
12.304,02
9.427,81
9.216,79
25.668,89
36.725,02
7.569,06
4.226,99
1.279.726,28
12.913,59
18.125,02
9.716,44
13.364,23
21.465,92
14.831,97
61.245,57
58.177,38
232.778,64
11.080,31
14.858,81
328,80
293.260,31
115.115,10
116.858,11
$ TUTARI
1.985,90
84.724,19
1.153.451,04
31.485,27
109.927,34
31.523,25
186.629,82
2.755.709,09
504.956,68
47.269,10
7.545.993,87
2.625.032,83
38.318,72
560.676,80
39.820,36
9.937,93
31.546,48
49.957,09
51.035,09
13.640,07
12.015.063,33
445.252,79
718.187,62
32.219,09
229.264,74
1.586.617,67
145.579,06
26.270,40
217.624,44
5.643,87
4.473,34
4.324,00
11.425,91
16.518,07
3.468,14
1.919,49
582.551,70
5.924,06
8.352,81
4.614,61
5.935,08
10.060,11
6.766,03
27.340,50
25.930,24
105.808,38
5.138,73
6.667,24
146,62
133.702,29
52.366,56
52.816,40
ÜLKE ADI
8211.10.00.00
8212.10.00.00
8212.20.00.00
8213.00.00.00
8214.10.00.00
8214.20.00.00
8215.00.00.00
8215.10.00.00
8215.10.10.00
8301.00.00.00
8301.10.00.00
8301.40.00.00
8301.60.00.00
8301.70.00.00
8302.10.00.00
8302.30.00.00
8303.00.10.00
8303.00.90.00
8305.20.00.00
8306.10.00.00
8306.21.00.00
8306.40.00.00
8308.20.00.00
8309.00.00.00
8310.00.00.00
8310.10.00.00
8311.10.00.00
8402.00.00.00
8403.10.00.00
8403.90.00.00
8404.20.00.00
8407.00.00.00
8410.90.00.00
8413.00.00.00
8413.11.00.00
8414.10.00.00
8414.30.00.00
8414.51.90.10
8414.51.90.12
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8416.10.00.00
8417.20.00.00
8417.90.00.00
8418.21.10.00
8418.22.00.00
8418.50.00.00
8418.71.00.00
8418.99.90.00
8419.00.00.00
8419.11.00.00
8419.11.00.90
MAL ADI
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
USTURALAR,TRAŞ MAKİNALARI
TRAŞ MAKİNA BIÇAKLARI
MAKASLAR,TERZİ MAKASLARI
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
MANİKÜR VE PEDÜKÜR TAKIMLARI
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MUTFAK EŞYASI
ZÜCCACİYE EŞYASI
KAPI KİLİTLERİ
ASMA KİLİTLER
İNŞAAT İŞ KİLİTLERİ
KİLİT AKSAM VE PARÇALARI
ANAHTARLAR
MENTEŞELER
SÜRME KAPI RAYLARI
KASALAR
ÇEKMECE,KUTU VE BENZERLERİ (METAL)
ZIMBA TELLERİ
ZİLLER, ÇANLAR
HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
EL AYNALARI
PERÇİN
TIPALAR
İŞARET LEVHALARI,TABELALAR
PİRİNÇTEN DİĞER EŞYALAR
ELEKTROTLAR
BUHAR KAZANLARI
MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
AKSAMLAR(MRK.ISITMA KAZ.)
KONDANSÖRLER
MOTORLAR
SU TÜRBÜNLERİ AKSAMI
POMPALAR
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
VAKUM POMPALARI
KOMPROSÖRLER
VANTİLATÖRLER
ASPİRATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
AKARYAKIT BRÜLÖRLERİ
EKMEK FIRINLARI
EKMEK FIRINLARI AKSAM VE PARÇALARI
EV BUZLUKLARI
DEEP FRİZER
SANAYİ BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
ISITMA AMAÇLI MAKİNELER
SU ISITICILARI(GAZLI)
HAVUZ MALZEMELERİ
301
TL TUTARI
230.967,41
783.316,15
3.839.851,96
38.069,45
38.328,85
85.602,28
911.177,45
838.378,78
775.289,37
1.572.089,02
38.911,12
130.443,25
374.554,85
11.930,14
739.238,26
110.428,36
187.547,67
139.890,92
56.046,88
6.222,15
741.453,04
2.411,83
4.951,52
371.269,34
577.310,17
175.842,66
593.943,38
436.841,91
2.813.175,50
612.683,94
89.383,88
166.333,14
5.529,32
2.635.810,10
2.284.887,75
92.804,42
712.533,95
398.499,99
1.458.860,73
10.366.972,99
2.793.617,90
238.858,26
278.630,40
232.155,01
9.252.954,65
3.329.439,40
3.840.830,70
204.115,42
1.456.571,84
502.301,15
229.109,70
651.890,88
$ TUTARI
105.733,67
359.199,25
1.806.154,56
17.784,08
17.814,72
37.419,35
417.543,09
387.307,14
354.190,68
717.987,98
17.714,51
57.992,74
173.493,91
5.437,99
340.636,25
49.638,55
85.281,74
64.126,40
25.602,40
2.858,29
340.600,00
1.089,48
2.284,64
169.981,69
262.713,97
82.102,69
274.461,83
196.997,37
1.280.258,84
278.010,70
40.255,15
76.407,01
2.468,67
1.196.489,67
1.041.926,09
42.288,77
326.153,12
189.385,26
660.185,56
4.803.643,66
1.279.655,14
108.479,83
129.544,69
109.222,39
4.220.228,31
1.533.459,56
1.781.588,29
94.620,99
673.078,29
230.609,00
103.607,97
299.161,42
ÜLKE ADI
8419.19.00.00
8419.20.00.00
8419.89.10.00
8421.12.00.00
8421.21.00.00
8421.21.90.00
8421.23.00.00
8421.31.00.00
8422.11.00.00
8422.40.00.00
8423.10.10.00
8423.10.90.11
8423.81.00.00
8424.10.00.00
8424.20.00.00
8425.00.00.00
8425.41.00.00
8426.00.00.00
8427.10.00.00
8427.20.00.00
8428.10.00.00
8428.20.00.00
8429.40.10.00
8429.51.00.00
8429.90.00.00
8430.41.00.00
8431.00.00.00
8432.10.00.00
8432.20.10.00
8432.21.00.00
8432.30.00.00
8432.40.00.00
8432.90.00.00
8433.11.00.00
8433.30.10.00
8433.53.00.00
8433.60.80.00
8434.10.00.00
8434.20.00.00
8434.90.00.00
8435.10.00.00
8436.10.00.00
8436.10.10.00
8436.21.00.11
8436.29.00.00
8436.91.00.00
8437.10.00.00
8438.10.00.00
8441.10.00.00
8443.11.00.00
8450.11.11.00
8451.10.00.00
MAL ADI
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
STERİLİZATÖRLER
SOĞUK HAVA DEPOSU VE AKS.
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
DAMITMA CİHAZLARI
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FİLTRE (HAVA)
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
EV TERAZİLERİ
ELEKTRONİK TERAZİLER
DİĞER TARTI ALETLERİ
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
PÜSKÜRTME CİHAZLARI
PALANGALAR
KRİKOLAR
VİNÇLER
FORKLİFTLER,YÜK ARABALARI
EL FORKLİFLERİ(TRANSPALET)
ASANSÖRLER
KONVEYÖRLER
YOL SİLİNDİRİ
YÜKLEYİCİLER
BULDOZER AKSAMLARI
SONDAJ MAKİNELERİ
ASANSÖR AKSAMLARI
PULLUKLAR
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ
TIRMIKLAR
EKİM VE DİKİM MAKİNELERİ
GÜBRELEME MAKİNELERİ
AKSAM VE PARÇALAR
ÇİM BİÇME MAKİNELERİ
OT VE SAMAN BAĞLAMA MAKİNESİ
PATATES SÖKME MAKİNELERİ
TARIM MAKİNELERİ
SÜT SAĞMA MAKİNELERİ
SÜTCÜLÜK MAKİNE VE CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALARI
PRESLER (MEYVE SUYU)
HUBUBAT KIRMA CİHAZLARI
SİLOLAR
CİVCİV ÇIKARMA MAKİNELERİ
KÜMES MALZEMELERİ(DEMONTE)
AKSAM VE PARÇALAR
HUBUBAT AYIRMA VE TEMİZLEME MAKİNELERİ
EKMEK,PASTA,BİSKÜVİ İMAL MAKİNELERİ
KAĞIT KESME MAKİNELERİ
MATBAA MAKİNELERİ
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ(EV)
KURU TEMİZLEME MAKİNELERİ
302
TL TUTARI
2.903.337,97
47.835,84
2.736.659,22
915.143,01
1.852.773,05
633.259,72
853.623,45
650.749,99
3.552.895,82
3.880.099,79
32.048,08
67.056,89
46.368,86
570.193,73
998.074,24
20.612,41
40.006,62
128.884,15
335.530,85
42.133,61
1.897.448,69
1.607.811,33
1.445,00
6.525,00
301.837,91
32.170,42
981.222,77
81.996,93
157.755,27
226.912,35
386.624,30
29.296,87
1.185.896,91
105.698,63
223.319,39
57.063,98
2.104.198,07
400.622,95
1.675.964,18
3.548.193,63
150.295,37
595.919,76
5.937,20
57.533,29
810.500,09
506.461,14
273.666,30
835.797,76
106.929,92
2.115.577,54
7.103.752,06
68.213,31
$ TUTARI
1.323.301,93
22.107,00
1.251.700,77
410.256,12
870.077,57
283.361,22
389.563,06
298.655,32
1.610.421,21
1.742.174,16
14.829,56
29.660,53
21.253,18
259.871,77
452.757,46
9.524,25
18.532,98
57.472,08
150.927,82
19.081,56
872.139,83
726.075,51
643,94
2.947,02
137.409,85
14.302,09
443.218,78
37.029,15
72.218,36
103.185,26
176.561,59
13.543,39
542.311,01
49.047,66
103.350,95
24.964,63
963.923,62
185.584,82
760.281,70
1.616.453,73
70.657,72
271.419,38
2.835,34
26.234,50
373.603,76
229.264,99
126.882,24
387.691,86
48.621,19
966.342,15
3.209.789,59
31.836,86
ÜLKE ADI
8451.30.00.00
8452.10.00.00
8452.40.00.00
8458.00.00.00
8464.10.00.00
8464.20.00.00
8465.00.00.00
8468.00.00.00
8469.10.00.00
8470.00.00.00
8471.10.00.00
8471.60.90.00
8472.90.10.00
8472.90.30.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8473.90.00.00
8474.20.00.00
8474.31.00.00
8474.80.00.00
8480.00.00.00
8480.79.00.00
8481.10.00.00
8481.80.00.00
8482.10.00.00
8497.81.00.00
8501.00.00.00
8501.10.00.00
8502.12.90.00
8503.00.00.00
8504.31.90.00
8505.19.10.00
8506.00.00.00
8507.10.00.00
8508.10.00.00
8509.10.00.00
8509.10.10.00
8509.40.00.12
8510.10.00.00
8510.30.00.00
8511.10.00.00
8511.40.00.00
8513.10.00.00
8514.20.00.00
8514.30.00.00
8515.11.00.00
8516.10.00.00
8516.21.00.00
8516.29.00.00
8516.29.99.00
8516.31.00.00
MAL ADI
ÜTÜ MAKİNELERİ VE PRESLER
DİKİŞ MAKİNELERİ
DİKİŞ MAKİNE AKSAMLARI
METAL İŞLEME MAKİNELERİ
TESTERE MAKİNELERİ
TAŞLAMA, PARLATMA MAKİNELERİ
AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI
KAYNAK MAKİNELER
YAZAR KASA
HESAP MAKİNELERİ
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
POSS CİHAZLARI
PARA SAYMA MAKİNELERİ
ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNELERİ)
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
HAFIZA KARTLARI
UPS(GÜÇ KAYNAĞI)
TAŞ KIRMA, ÖĞÜTME MAKİNELERİ
BETON VEYA HARÇ KARIŞTIRICILAR
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
METAL DÖKÜM KALIPLARI
KAUÇUK PLASTİK KALIPLARI
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER
MUSLUK VE VALFLERİ
BİLYALI RULMANLAR
ÇİT BUDAMA MAKİNESİ
ELEKTRİK MOTORLARI
ADAPTÖRLER
JENERATÖRLER
AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
TRANSFORMATÖRLER
MIKNATISLAR
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
HER TÜRLÜ MATKAPLAR
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
GIDA MADDE ÖĞÜTÜCÜLERİ
TRAŞ MAKİNELERİ
EPİLASYON CİHAZLARI
ATEŞLEME BUJİLERİ
STARTER (MARŞ MOTORLARI)
LAMBALAR
ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
DİĞER OCAK VE FIRINLAR
LEHİM MAKİNE VE CİHAZLARI
SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
KALORİFER(RADYATÖRLER)
ELEKTRİKLİ SOBALAR
SAUNA
SAÇ KURUTUCULARI
303
TL TUTARI
71.017,66
100.990,25
90.768,27
505.448,40
540.655,72
288.601,40
469.360,82
462.750,66
529.513,94
143.568,67
5.485.882,78
1.145.827,73
81.539,78
2.417.835,15
2.377.748,36
20.821.772,48
136.827,21
1.197.866,71
520.587,18
98.652,01
11.112.174,37
30.746,99
50.529,67
144.424,70
4.197.676,90
524.856,28
11.341,19
4.621.427,30
244.227,96
4.797.150,43
2.986.299,23
3.980.592,69
11.823,55
1.191.074,57
5.467.178,52
414.635,50
1.430.814,15
201.081,66
999.240,78
68.347,80
106.617,02
363.644,88
60.996,65
318.933,92
466.341,37
1.064.543,61
47.766,94
962.931,37
12.662,93
282.715,13
21.461,16
259.890,34
$ TUTARI
32.435,73
46.882,94
41.536,78
232.505,59
248.481,80
132.857,51
218.337,50
213.864,89
243.280,15
65.649,88
2.486.683,54
521.938,96
36.866,73
1.121.954,50
1.089.660,46
9.453.816,46
61.776,38
543.749,74
236.943,26
43.892,14
5.100.484,98
14.136,92
22.791,02
67.012,89
1.913.218,70
240.076,15
5.184,80
2.098.260,71
111.630,23
2.201.502,98
1.362.230,83
1.814.170,54
5.397,38
542.709,96
2.484.612,35
186.356,80
649.610,44
93.712,62
459.608,96
31.483,79
49.062,35
166.683,70
27.355,53
145.008,46
211.374,56
478.992,27
21.682,93
431.563,19
5.661,25
125.858,46
10.067,41
118.804,13
ÜLKE ADI
8516.32.00.00
8516.40.10.00
8516.50.00.00
8516.60.10.00
8516.60.70.00
8516.60.80.00
8516.71.00.00
8516.72.00.00
8516.79.00.00
8516.79.20.00
8516.80.10.00
8516.80.10.10
8517.11.00.00
8517.19.90.00
8517.22.00.00
8517.30.00.00
8517.30.10.00
8517.90.00.00
8517.90.10.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8518.40.00.00
8520.10.00.00
8521.10.10.00
8523.11.00.00
8523.20.00.00
8524.39.10.00
8525.10.00.00
8525.30.90.12
8526.10.00.00
8526.10.10.00
8526.91.90.00
8526.92.90.90
8527.19.00.00
8527.21.20.00
8527.21.20.20
8527.21.70.00
8527.29.00.00
8527.31.00.00
8527.31.10.00
8527.39.10.00
8528.12.00.00
8529.00.00.00
8529.10.00.00
8529.10.45.13
8530.00.00.00
8531.10.00.00
8531.20.00.00
8533.10.00.00
8535.00.00.00
8535.40.00.00
MAL ADI
BERBER EŞYASI
BUHARLI ÜTÜLER
MİKRODALGA FIRIN
ELEKTRİKLİ OCAKLAR
IZGARALAR VE KIZARTMA CİHAZLARI
GÖMME FIRINLAR
KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
DİĞER ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI
KIZARTMA TENCERELERİ
ISITICI REZİSTANLAR
SU SEBİLİ
TELEFON
CEP TELEFONLARI
PRİNTER CİHAZLARI
SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
SANTRAL SİSTEMİ (ELEKTRİK)
AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
MİKROFONLAR
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
SES KAYDETME CİHAZLARI
DVD PLAYER
MANYETİK BANTLAR (BOŞ)
MANYETİK DİSKLER
BİLGİ İŞLEM BANTLARI
VERİCİ CİHAZLAR
TELEVİZYON KAMERALARI
RADAR CİHAZLARI
TELSİZ
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ(NAVİGASYON)
KUMANDA CİHAZLARI
ARABA RADYOSU
DİSK ÇALAR
TELEFON SİM KARTLARI
KREDİ KARTLARI
RADYO
WOLKMEN
RADYO TEYP
MÜZİK SETLERİ
TELEVİZYON(RENKLİ)
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ANTENLER
UYDU ANTENLERİ
RECİVER
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
GÖSTERGE TABLOLARI
ELEKTRİK REZİSTANLARI
ELEKTRİK MALZEMELERİ
YILDIRIM ÖNLEYİCİLER (PARATONER)
304
TL TUTARI
160.464,57
416.523,62
399.198,49
664.791,86
190.021,54
2.679.742,33
2.240.017,78
497.939,54
993.498,04
178.674,11
200.672,10
564.200,36
913.055,64
3.813.236,33
600.301,19
6.602.676,03
20.995.465,00
494.431,30
427.005,94
11.778,74
342.119,50
138.832,43
295.659,47
14.521,58
225.080,83
31.917,70
121.181,55
409.392,71
2.353.247,51
55.564,18
390,00
68.023,13
214.387,16
52.339,16
22.348,14
14.474,94
232.001,34
506.265,16
25.876,46
10.980,56
5.828,62
9.600,60
14.036.822,90
853.176,70
709.644,16
1.325.779,51
929.412,06
2.011.199,73
145.277,88
72.500,90
9.625.945,08
3.444,09
$ TUTARI
73.346,66
190.630,20
181.933,11
302.737,45
86.536,61
1.210.876,92
1.024.106,30
228.215,67
452.415,08
83.166,27
94.057,50
258.005,81
412.466,23
1.731.563,20
272.767,84
3.025.297,78
9.561.384,35
222.759,72
194.484,68
5.480,77
156.259,27
62.853,65
137.699,35
6.768,50
103.932,79
14.650,23
55.800,16
181.143,23
1.083.595,65
25.095,30
174,72
31.581,75
97.995,22
23.947,09
10.356,29
6.799,95
104.239,93
230.273,92
11.352,63
5.034,95
2.629,17
4.445,19
6.362.886,23
382.196,95
318.717,45
590.505,68
429.347,48
913.957,02
65.145,07
32.587,99
4.368.210,14
1.558,37
ÜLKE ADI
8536.10.00.00
8536.20.00.00
8536.50.00.00
8536.61.00.00
8537.10.00.00
8538.10.00.00
8539.21.00.00
8540.89.00.00
8543.90.00.00
8544.11.00.00
8544.20.00.00
8608.10.10.00
8608.10.10.10
8609.00.00.00
8701.90.00.00
8702.10.11.11
8703.21.10.10
8703.21.10.20
8703.21.10.31
8703.22.00.00
8703.22.10.00
8703.22.10.84
8703.22.10.86
8703.22.10.87
8703.22.10.89
8703.22.10.90
8703.22.10.91
8703.22.10.92
8703.22.10.93
8703.22.10.95
8703.22.10.96
8703.22.10.97
8703.22.10.98
8703.22.10.99
8704.32.99.00
8705.30.00.00
8705.40.00.00
8705.90.10.00
8705.90.30.00
8705.90.90.90
8708.00.00.00
8709.11.00.00
8711.10.00.00
8711.10.10.00
8712.00.00.00
8712.00.30.00
8713.10.00.00
8713.90.00.00
8715.00.10.00
8715.00.90.00
8716.10.00.00
8716.20.10.00
MAL ADI
İLETKENLİ SİGORTALAR
OTOMATİK DEVRE KESİCİLER
DİĞER ANAHTARLAR
AMPÜL DUYLARI
AYDINLATMA DİREĞİ
AKSAM VE PARÇALAR
AMPÜLLER
RADYO İSTASYONLARI
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ MAKİNELERİ
BOBİN TELLERİ
KABLOLAR
TRAFİK KONTROL CİHAZLARI
TRAFİK LEVHALARI
KONTEYNERLER
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
OTOBÜSLER
JEEP,LAND-ROVERS
AMBULANSLAR
KAMYONETLER,VANLAR
SALON ARABALAR
MİNİBÜS
HYUNDAİ
CITROEN
NİSSAN
HONDA
RENAULT
BMW
MERSEDES
OPEL
TOYOTA
PEUGEOT
FİAT
FORD
KARTİNG SPOR ARABASI
KARAVANLAR
İTFAİYE TAŞITLARI
BETONYER TAŞITLARI
DİĞER TAŞIT ARAÇLARI
BETON POMPALAMA TAŞITI
DİĞER ARAÇLAR (AĞIR VASITA)
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
GOLF ARABASI
MOTOSİKLETLER
ATV MOTOR
ÇOCUK BİSİKLETLERİ
BİSİKLETLER
TEKERLEKLİ KOLTUKLAR
SKOTER
ÇOCUK ARABALARI
AKSAM VE PARÇALAR
RÖMORKLAR
GÜBRE SAÇICILAR
305
TL TUTARI
76.488,13
33.404,78
2.991,06
4.701,63
349.056,80
1.471.795,92
977.832,59
51.489,00
259.285,54
14.377,18
13.295.033,50
16.341,00
6.392,39
348.881,95
1.695.939,80
226.759,00
4.821.671,88
175.674,36
4.244.638,92
417.036,81
332.058,32
5.722.103,47
354.395,63
66.923,55
76.897,56
4.921.210,99
124.523,12
238.933,77
4.997,12
1.843.538,84
80.981,78
2.130.296,03
757.286,03
43.851,58
24.462,02
694.328,50
119.889,71
264.575,84
21.395,00
270.405,16
21.207.532,23
71.321,72
244.188,76
5.768,00
76.592,75
782.871,54
33.502,55
16.205,78
285.921,07
51.811,80
609.359,64
68.424,58
$ TUTARI
34.158,63
15.630,97
1.385,90
2.177,41
160.214,65
669.223,97
446.310,81
24.033,68
118.701,74
6.628,24
6.071.269,53
7.394,12
2.894,32
159.173,81
766.424,58
102.028,80
2.080.875,80
79.609,53
1.942.761,76
189.984,80
152.820,48
2.619.197,54
158.834,13
29.862,56
34.081,08
2.245.619,92
55.047,58
109.770,49
2.290,68
831.683,73
37.396,24
961.604,71
341.587,65
20.278,19
11.019,46
316.871,35
55.865,69
124.219,03
9.958,11
126.753,25
9.710.455,65
32.711,88
111.826,45
2.627,91
34.360,06
365.457,71
15.452,30
7.696,57
131.676,79
23.606,04
280.847,81
29.937,58
ÜLKE ADI
8716.31.00.00
8716.39.00.00
8716.80.00.00
8716.90.00.00
8716.90.00.10
8803.00.00.00
8902.00.00.00
8903.00.00.00
8903.92.91.00
8907.00.00.00
8908.00.00.00
9001.10.00.00
9003.00.00.00
9004.10.00.00
9004.10.10.00
9004.90.00.10
9005.10.00.00
9006.10.00.00
9006.91.10.00
9007.11.00.00
9007.20.00.00
9007.20.10.00
9009.11.00.00
9009.90.00.00
9010.00.00.00
9012.10.00.00
9014.10.00.00
9015.00.00.00
9016.00.00.00
9017.00.00.00
9018.00.00.00
9018.41.00.00
9019.10.00.00
9021.30.00.00
9021.40.00.00
9026.00.00.00
9027.00.00.00
9028.10.00.00
9028.20.00.00
9028.30.00.00
9032.10.00.00
9032.20.00.00
9032.20.90.00
9032.90.00.00
9102.00.00.00
9103.00.00.00
9105.00.00.00
9113.00.00.00
9201.00.00.00
9202.00.00.00
9205.00.00.00
9206.00.10.00
MAL ADI
TANKERLER
DORSE
EL ARABALARI
AKSAM VE PARÇALARI
FAYTON
HAVA ARAÇLARI
BALIKÇI GEMİLERİ
SPOR TEKNELERİ
JET SKİ
DİĞER YÜZER ARAÇLAR
GEMİ AKSAMI
OPTİK LENSLER
GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
NUMARALI GÖZLÜKLER
DİĞER GÖZLÜKLER(TV GÖZLÜĞÜ)
DÜRBÜNLER
FOTOĞRAF MAKİNALARI
FOTOĞRAF MAKİNA AKSAMLARI
KAMERALAR
PROJEKTÖRLER
SİNEMA SİSTEMİ
FOTOKOPİ CİHAZLARI
FOTOKOPİ MAKİNA AKSAMLARI
FOTOĞRAFCILIK MALZEMELERİ
MİKROSKOPLAR
PUSULALAR
ÖLÇÜM ALETLERİ
TERAZİLER
RESİM ÇİZİM ALETLERİ
TIBBİ CİHAZLAR
DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
MEKANOTERAPİ MASAJ CİHAZLARI
DİĞER PROTEZ ORGANLAR
İŞİTME CİHAZLARI
ÖLÇÜM CİHAZLARI
ANALİZ CİHAZLARI
GAZ SAYAÇLARI
SIVI SAYAÇLARI
ELEKTRİK SAYAÇLARI
TERMOSTATLAR
BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
DİĞER ALET VE CİHAZLAR
AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
KOL VE CEP SAATLERİ
DUVAR VE ÇALAR SAATLER
DİĞER SAATLER
SAAT KAYIŞLARI VE AKSAMLARI
PİYANOLAR
TELLİ MÜZİK ALETLERİ
NEFESLİ MÜZİK ALETLERİ
DÜMBELEK VE DAVULLAR
306
TL TUTARI
1.242.426,93
209.103,13
131.235,96
13.672,34
1.449,15
128.102,75
140.000,00
323.386,41
540.610,77
102.928,11
337.891,23
258.528,57
66.858,54
2.110.389,28
4.895,17
5.214,61
344,12
44.149,67
51.002,76
121.963,40
85.657,20
209.980,07
815.155,12
699.329,21
51.829,87
293.523,49
61,12
163.566,89
95.717,10
17.660,79
16.593.621,20
312.626,66
61.716,84
38.323,43
227.765,42
814.522,27
551.644,16
72.273,03
457.097,48
73.562,16
81.256,49
118.085,68
283.626,16
179.083,16
2.354.990,38
97.467,91
20.207,34
2.346,32
44.824,93
16.305,55
1.332,34
8.253,00
$ TUTARI
560.933,01
94.499,24
60.398,26
6.235,54
668,86
56.492,66
64.356,42
149.997,59
250.453,90
47.870,76
153.006,62
117.659,93
30.199,59
977.860,50
2.105,36
2.429,82
161,72
20.634,23
23.452,70
56.492,64
39.513,02
96.141,52
370.034,45
319.810,15
23.986,73
132.140,68
28,65
74.469,20
43.956,11
8.121,53
7.610.310,14
142.218,40
28.148,04
17.914,00
101.970,34
371.251,60
248.089,01
33.059,52
203.246,19
33.617,57
37.173,87
53.695,94
130.660,56
82.795,99
1.072.383,78
44.067,07
9.241,08
1.100,60
21.187,74
7.360,86
631,34
3.694,98
ÜLKE ADI
9209.00.00.00
9301.00.00.00
9303.20.00.00
9304.00.00.00
9305.29.10.90
9306.00.00.00
9306.29.10.00
9401.00.00.00
9402.00.00.00
9403.00.00.00
9403.10.00.00
9403.90.00.00
9404.10.00.00
9404.21.00.00
9404.30.00.00
9404.90.10.00
9404.90.90.00
9405.00.00.00
9406.00.00.00
9501.00.00.00
9502.10.00.00
9503.10.00.00
9504.20.00.00
9504.30.00.00
9504.30.10.00
9504.40.00.00
9505.10.00.00
9506.10.00.00
9506.32.00.00
9506.50.00.00
9506.91.00.00
9507.00.00.00
9508.00.00.00
9603.00.00.00
9603.10.00.00
9603.21.00.00
9603.29.10.00
9603.29.30.00
9603.40.10.00
9603.90.99.10
9606.21.00.00
9607.00.00.00
9608.10.00.00
9608.20.00.00
9608.20.00.90
9609.10.00.00
9610.00.00.00
9612.10.00.00
9613.00.00.00
9613.20.00.00
9614.20.10.00
9615.00.00.00
MAL ADI
MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
BOŞ KOVAN
AV TÜFEKLERİ
HAVA TÜFEKLERİ
TÜFEK AKSAMLARI
FİŞENKLER
SAÇMA
OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
TIPTA KULLANILAN MOBİLYALAR
MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
DEMONTE MUTFAK
MOBİLYA AKSAMLARI
SOMYALAR
YATAKLAR
UYKU TULUMLARI
YORGANLAR
YASTIKLAR
AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
PREFABRİK YAPILAR
OYUNCAKLAR
BEBEKLER
DİĞER OYUNCAKLAR
BİLARDO MAKİNELERİ
OYUN MAKİNELERİ
OYUN MAKİNESİ AKSAMI
OYUN KAĞITLARI
NOEL EĞLENCE EŞYASI
SU KAYAKLARI
TOPLAR
SPOR ALETLERİ
SPOR MALZEMELERİ
BALIK VE AV MALZEMELERİ
PANAYIR EĞLENCE EŞYASI
FIRÇALAR
SÜPÜRGELER
DİŞ FIRÇALARI
TRAŞ FIRÇALARI
SAÇ FIRÇALARI
BOYA FIRÇALARI
MOPLAR
DÜĞMELER
FERMUARLAR
BİLYALI KALEMLER
KEÇE UÇLU KALEMLER
MÜREKKEPLİ KALEMLER
KURŞUN KALEMLER
YAZI VE RESİM TAHTALARI
YAZI MAKİNE ŞERİTLERİ
DAMGALAR, KAŞELER
GAZLI ÇAKMAKLAR
NARGİLE
TARAKLAR-TOKALAR
307
TL TUTARI
129.755,25
165.116,23
32.455,32
23.716,92
4.253,51
184.505,21
415.780,31
3.142.685,39
318.650,27
41.786.112,41
428.005,41
4.859.864,18
620.223,81
1.684.450,63
1.379,05
599.010,86
644.914,48
6.361.992,09
1.965.936,61
2.345.878,99
19.201,45
1.749.585,07
3.208,00
1.258.414,71
61.075,67
31.185,69
276.303,57
232.796,34
315.372,70
644.424,43
1.668.934,77
492.730,23
41.866,16
782.756,29
105.156,39
618.157,81
1.880,05
37.024,74
322.774,35
158.399,97
7.104,88
22.157,08
606.841,07
152.560,13
35.222,26
178.910,26
22.966,98
34.714,93
43.748,67
719.296,60
35.440,94
138.363,98
$ TUTARI
59.536,70
76.030,85
14.870,84
10.968,92
1.932,45
82.092,45
188.247,34
1.446.837,65
144.809,51
19.111.353,93
198.282,17
2.211.544,85
283.775,00
766.903,12
636,95
272.512,99
297.888,62
2.904.038,15
905.165,65
1.072.655,56
8.836,78
792.949,08
1.501,31
576.136,21
28.281,81
13.722,01
123.764,98
106.534,52
143.852,22
296.059,61
765.295,28
224.795,19
18.994,81
355.833,62
47.705,23
282.967,13
859,10
17.053,96
149.738,58
71.868,66
3.293,45
10.121,61
277.897,56
69.411,00
16.018,84
81.853,99
10.568,55
16.076,99
19.781,77
328.270,49
16.546,59
63.213,52
ÜLKE ADI
MAL ADI
9617.00.00.00 İZOLE EDİCİ KAPLAR
9617.00.19.00 TERMOS
9618.00.00.00 MANKENLER (VİTRİN)
9701.10.00.00 TABLO VE RESİMLER
Ülke ara toplam =
TW TAİWAN
0301.10.10.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
1806.20.30.00
2004.90.50.00
2101.11.11.10
2202.10.00.00
2208.30.00.00
2309.10.00.00
3002.40.00.00
3213.10.00.00
3215.11.00.00
3304.99.90.19
3506.10.00.00
3919.10.00.00
3926.00.00.00
4010.11.00.00
4011.10.00.00
4415.00.00.00
4805.10.00.00
4901.10.00.10
4910.00.00.00
4911.91.00.00
5313.00.00.00
6205.00.00.00
6908.00.00.00
7310.10.00.00
7318.00.00.00
7325.10.00.00
8201.10.00.00
8201.30.00.00
8214.10.00.00
8303.00.90.00
8413.00.00.00
8413.11.00.00
8414.51.90.10
8415.10.00.00
8415.90.00.00
8421.21.00.00
8421.21.90.00
8421.23.00.00
8421.31.00.00
8434.90.00.00
8473.00.00.00
SÜS BALIKLARI (TATLISU)
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
NESKAHVE
SEBZE (KONSERVE)
KAHVE KONSANTRELERİ
MEŞRUBAT
VİSKİ
KEDİ VE KÖPEK MAMALARI
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
BOYALAR (RESİM, AFİŞ)
MATBAA MÜREKKEBİ
KOZMETİK ÜRÜNLER
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
YAPIŞKAN BANTLAR
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
V.KOLANLARI
OTO DIŞ LASTİKLERİ
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
KAĞIT VE KARTONLAR
KİTAPLAR
TAKVİM
RESİMLER, FOTOGRAFLAR
KUMAŞLAR MUHTELİF
KONFEKSİYON
FAYANSLAR
HER TÜRLÜ MADDELER İÇİN KAPLAR
VİDALAR CİVATALAR,
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
BEL VE KÜREKLER
KAZMALAR,ÇAPALAR,TIRMIKLAR
KAĞIT AÇACAKLARI,KALEMTRAŞLAR
ÇEKMECE,KUTU VE BENZERLERİ (METAL)
POMPALAR
POMPALAR (YAKIT VE YAĞ)
VANTİLATÖRLER
KLİMA CİHAZLARI
KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
DAMITMA CİHAZLARI
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FİLTRE (HAVA)
AKSAM VE PARÇALARI
MAKİNE AKSAMLARI
308
TL TUTARI
24.702,58
21.730,92
48.247,81
124.898,75
$ TUTARI
11.273,57
10.213,58
21.931,69
57.893,37
2.596.973.306,66
1.185.695.338,21
9.565,14
92.534,42
56.751,40
128.271,40
52.257,34
598.422,19
1.303.603,02
213,64
80.963,79
2.887,54
32.131,70
1.496,27
2.242,02
18.597,92
35.470,04
399,43
168,65
209.891,47
142,07
57.815,20
737,91
14.019,49
94,21
78.836,98
12.612,84
734,58
2.680,24
91.578,50
4.985,53
6.036,66
15.682,67
585,66
120,22
2.572,41
1.391,57
45.183,20
68.410,93
1.132,24
195.733,18
100.267,37
910,36
22.524,65
19.554,62
1.708,38
4.413,80
41.942,90
25.723,60
57.256,35
23.340,63
283.878,92
602.985,36
94,99
37.815,88
1.355,53
14.835,95
673,66
1.032,29
8.513,58
15.666,98
179,83
75,40
95.252,65
63,96
26.618,42
339,47
6.026,52
43,85
37.005,72
5.764,83
349,83
1.195,84
43.696,20
2.269,28
2.845,07
7.391,21
263,68
54,13
1.150,50
654,18
20.186,40
31.625,56
510,92
89.489,16
44.701,30
427,96
10.525,45
8.724,68
760,80
U
ÜLKE ADI
MAL ADI
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8482.10.00.00 BİLYALI RULMANLAR
8507.10.00.00 ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
8509.10.00.00 ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
8516.10.00.00 SU ISITICILARI (ELEKTRİKLİ)
8516.29.00.00 ELEKTRİKLİ SOBALAR
8516.72.00.00 TOSTER(EKMEK KIZARTMA MAK)
8516.80.10.00 ISITICI REZİSTANLAR
8516.80.10.10 SU SEBİLİ
8517.22.00.00 PRİNTER CİHAZLARI
8517.90.00.00 AKSAM VE PARÇALAR (TELEFON CİHAZLARI)
8518.10.00.00 MİKROFONLAR
8518.21.00.00 HOPARLÖRLER
8523.20.00.00 MANYETİK DİSKLER
8525.10.00.00 VERİCİ CİHAZLAR
8528.12.00.00 TELEVİZYON(RENKLİ)
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
8531.20.00.00 GÖSTERGE TABLOLARI
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8703.21.10.31 KAMYONETLER,VANLAR
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
8711.10.00.00 MOTOSİKLETLER
8711.10.10.00 ATV MOTOR
8712.00.00.00 ÇOCUK BİSİKLETLERİ
8712.00.30.00 BİSİKLETLER
8716.10.00.00 RÖMORKLAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
9603.00.00.00 FIRÇALAR
9609.10.00.00 KURŞUN KALEMLER
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
81.972,02
1.555,01
99.382,03
154.763,10
11.551,99
2.288,63
1.949,27
4.638,47
7.951,57
25.116,71
1.954,34
4.320,00
8.543,86
88.049,33
4.419,25
9.238,72
14.268,30
26.940,00
4.779,43
50.903,27
26.913,75
91.685,37
1.114.221,62
17.110,05
33.965,43
1.990,61
52.854,20
5.709,69
43.135,00
455.880,75
145.609,53
6.375,54
271,25
156.216,95
298,50
57.254,64
6.185.997,23
$ TUTARI
38.522,91
714,72
47.203,40
70.032,48
5.421,94
1.020,89
869,71
1.993,93
3.725,96
11.933,54
840,11
1.969,19
3.821,22
39.464,85
1.983,86
4.122,04
6.605,69
12.215,48
2.149,53
22.254,77
12.179,27
41.279,25
512.708,38
7.928,02
15.598,59
939,28
24.325,24
2.590,72
19.572,12
210.201,70
65.346,15
2.745,00
127,31
71.889,40
134,39
26.435,79
2.848.590,05
UKRAYNA
1003.00.90.11
1005.10.19.00
1008.30.00.00
1213.10.00.00
1214.10.00.00
1901.90.91.00
2208.60.00.00
2306.30.00.00
2306.90.00.00
3105.00.00.00
3212.90.00.00
3917.21.00.00
25.683.116,76
4.644.564,17
159.583,47
591.675,00
29.023,21
350,00
149.193,05
2.140.208,22
102.442,84
1.355.908,72
196.591,20
3.410,91
11.703.571,73
2.163.798,43
70.753,16
267.025,45
13.080,00
154,65
65.469,23
963.466,58
45.780,13
606.994,14
92.062,94
1.542,00
ARPA
MISIR
KUŞ YEMLERİ
BALYA(YONCA KURU OT)
YONCA PELET
HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
VOTKA
AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ
DİĞER KÜSPELER
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
BOYA HAMMADDESİ
PLASTİK BORULAR
309
ÜLKE ADI
MAL ADI
4203.00.00.00 DERİ GİYİM EŞYASI
4407.10.00.00 KERESTE
7307.00.00.00 BORU BAĞLANTI PARÇALARI
7318.00.00.00 VİDALAR CİVATALAR,
8481.80.00.00 MUSLUK VE VALFLERİ
8903.00.00.00 SPOR TEKNELERİ
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
3.539,89
22.854,00
5.179,00
201,26
588,49
40.820,75
35.129.250,94
$ TUTARI
1.493,88
10.116,42
2.341,32
90,99
266,04
19.047,52
16.027.054,61
UN MISIR
0710.10.00.00 SEBZE (DONDURULMUŞ)
0713.31.00.00 FASULYE(KURU)
0713.50.00.00 BAKLA (KURU)
0713.90.10.00 BÖĞRÜLCE(KURU)
1701.99.10.00 ŞEKER
3919.00.00.00 PLASTİK HAMMADDESİ
4402.00.00.00 ODUN KÖMÜRÜ
4415.00.00.00 AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
6908.10.00.00 SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9614.20.10.00 NARGİLE
Ülke ara toplam =
116.364,02
631.599,55
93.534,17
6.202,25
1.656.655,43
476.205,70
701.078,53
471,39
9.843,88
42.635,83
32.394,05
109,47
10.895,74
3.777.990,01
52.809,00
287.900,93
42.248,27
2.904,90
775.664,33
216.772,00
322.056,11
217,67
4.606,83
19.969,73
15.234,22
51,48
5.198,85
1.745.634,32
USA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0511.10.10.00 HAYVAN SPERMLERİ (DONMUŞ)
0602.90.30.00 SEBZE FİDELERİ
0713.20.00.00 NOHUT(KURU)
0713.31.00.00 FASULYE(KURU)
0713.40.00.00 MERCİMEK(KURU)
0713.90.10.00 BÖĞRÜLCE(KURU)
0801.11.00.00 HİNDİSTAN CEVİZİ
0802.11.90.00 BADEM(KABUKLU)
0802.12.90.00 BADEM(KABUKSUZ)
0802.31.00.00 CEVİZ(KABUKLU)
0802.32.00.00 CEVİZ(KABUKSUZ)
0802.50.00.00 ANTEP FISTIĞI
0803.00.11.00 MUZ
0804.30.00.00 ANANAS
0906.10.00.00 TARÇIN
0910.91.00.00 DİĞER BAHARATLAR
1006.10.00.00 PİRİNÇ
1008.20.00.00 DARI
1103.11.00.00 BULGUR
1202.10.10.00 YER FISTIĞI
1209.91.00.00 SEBZE TOHUMLARI
1604.30.10.00 HAVYAR
1901.00.00.00 HAMUR ÜRÜNLERİ
1901.90.91.00 HAZIR GIDA PREPARATLARI(KREMŞANTİ,PUDİNG
2001.00.00.00 TURŞULAR
2103.10.00.00 SOSLAR
113.569,43
160.646,84
4.884,25
21.438,11
10.885,41
2.956,25
7.364,24
351.957,81
5.562.394,28
1.099.521,02
1.237.248,61
450.667,18
2.690.459,50
20.370,25
2.220,60
30.074,24
134.325,03
21.593,62
6.373,10
97.735,54
221.057,79
4.673,95
3.721,59
204.234,09
900,31
37.030,60
53.071,90
73.463,83
2.326,05
10.205,56
4.764,54
1.407,87
3.281,75
161.874,71
2.549.052,28
495.734,10
552.423,72
205.615,10
1.228.810,69
9.081,28
989,57
13.415,72
61.609,34
9.686,16
3.035,10
44.340,60
100.439,54
2.246,66
1.688,64
92.612,56
420,51
17.123,43
310
ÜLKE ADI
2106.00.00.00
2202.10.00.00
2202.90.10.00
2204.10.00.00
2204.10.11.00
2208.20.12.00
2208.30.00.00
2208.40.00.00
2208.50.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.90.90
2304.00.00.00
2309.90.90.97
2401.10.00.00
2402.10.00.00
2402.20.10.00
2403.10.10.10
2710.00.87.00
2710.00.94.00
2804.21.00.00
3002.30.00.00
3002.40.00.00
3004.00.00.00
3004.10.10.00
3105.00.00.00
3208.20.00.00
3209.10.00.00
3210.00.10.12
3214.10.90.00
3215.11.00.00
3304.99.90.12
3304.99.90.19
3305.10.00.00
3305.90.10.00
3306.10.00.00
3307.49.00.00
3402.11.00.00
3403.11.00.00
3405.20.00.00
3406.00.11.00
3506.10.00.00
3701.10.10.00
3707.90.10.00
3707.90.90.00
3805.10.10.00
3808.30.00.00
3820.00.00.00
3822.00.00.00
3823.10.00.00
3904.10.00.00
3917.21.00.00
MAL ADI
VİTAMİN
MEŞRUBAT
ENERJİ İÇEÇEĞİ
ŞARAP
ŞAMPANYA
KONYAK
VİSKİ
ROM
CİN
VOTKA
LİKÖR
DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER
SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
HAYVAN YEMİ KATKI MADDESİ
TÜTÜN (İŞLENMEMİŞ)
PUROLAR
DİĞER SİGARALAR
SARMA TÜTÜN
MAKİNE YAĞLARI
GRESLER
KLİMA, BUZLUK GAZI (ARGON,FREON)
AŞILAR (VETERİNER)
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
İLAÇLAR
VETERİNER İLAÇLARI
KİMYEVİ GÜBRELER(AZOT,FOSFAT,POTASYUM)
OTO BOYALARI (AKRİLİK BOYALAR)
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
VERNİKLER
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
MATBAA MÜREKKEBİ
KREMLER
KOZMETİK ÜRÜNLER
ŞAMPUANLAR
SAÇ LOSYONLARI
DİŞ MACUNLARI
ODA KOKULARI
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (PARLATICILAR)
MOBİLYA BOYA VE CİLALARI
MUMLAR (IŞIK İÇİN)
DİĞER TUTKAL VE YAPIŞTIRICILAR
TIPTA KULLANILAN FİLİMLER
KARTUŞ (TONER,PRİNTER MÜREKKEBİ)
FOTOĞRAF İLACI
HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜLER
ZİRAİ İLAÇ
DONMAYI ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR
LABORATUVAR KİTİ
KİMYASAL ÜRÜNLER
PVC (SAF)
PLASTİK BORULAR
311
TL TUTARI
777.429,37
487,30
76.034,51
113.511,92
9.088,81
544,46
540.218,11
11.761,97
12.196,07
10.431,79
4.835,52
18.831,14
942.481,35
42.671,54
1.166,18
177.887,96
1.023,70
41.136,47
49.248,45
659,59
19.678,50
23.791,86
616.397,15
2.160.175,85
244.912,14
63.189,12
10.551,15
71.709,10
1.688,81
318,85
558,07
10.856,86
81.091,27
66.097,27
39.094,14
4.512,05
1.954,37
17.164,06
5.835,50
3.422,74
346,18
930,84
4.478,28
10.457,81
1.395,92
96.458,00
773.575,47
563,46
21.647,97
20.915,20
706.152,22
3.094,90
$ TUTARI
353.252,37
209,83
34.411,70
50.615,16
4.310,76
239,01
249.520,96
5.279,09
5.332,78
4.552,80
2.090,72
8.509,69
431.088,36
19.593,79
523,82
82.061,20
457,18
18.463,44
22.884,97
311,74
8.708,07
11.234,47
277.388,26
1.006.308,91
110.536,68
28.790,19
4.885,70
32.885,03
774,47
146,22
248,47
4.787,82
36.456,55
30.896,68
17.194,06
2.081,76
914,20
7.926,01
2.702,12
1.569,63
162,01
426,87
1.931,63
4.661,59
602,10
43.968,46
368.959,61
260,91
9.968,21
9.861,57
328.196,47
1.451,64
ÜLKE ADI
3919.00.00.00
3919.10.90.10
3921.90.90.00
3922.10.00.11
3924.10.00.00
3925.00.00.00
3926.00.00.00
4011.10.00.00
4015.11.00.00
4202.11.00.00
4203.29.00.00
4205.00.00.00
4401.30.90.00
4407.10.00.00
4410.00.00.00
4411.00.00.00
4418.30.00.00
4802.20.00.00
4804.00.00.00
4805.10.00.00
4813.10.00.00
4818.10.10.00
4818.20.00.00
4818.30.00.00
4820.10.30.00
4821.00.00.00
4823.10.00.00
4823.60.00.00
4901.10.00.10
4911.10.00.00
5607.10.00.00
5702.00.00.00
5802.00.00.00
6109.00.00.00
6114.00.00.00
6115.00.00.00
6117.10.00.00
6205.00.00.00
6304.00.00.00
6307.10.30.00
6307.90.00.00
6403.00.00.00
6505.00.00.00
6809.00.00.00
6913.00.00.00
7005.00.00.00
7013.10.00.00
7020.00.80.00
7321.11.10.00
7321.81.10.00
7325.10.00.00
8201.90.00.00
MAL ADI
PLASTİK HAMMADDESİ
SELÜLOZ FİLM
KÖPÜK
BANYO KÜVETLERİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
OTO DIŞ LASTİKLERİ
ELDİVENLER (CERRAHİDE KULLANILAN)
ÇANTALAR
ELDİVENLER
DERİ VE KÖSELEDEN DİĞER EŞYALAR
TALAŞ (AĞAÇ RENDESİ )
KERESTE
YONGA LEVHA
LİF LEVHALAR
PARKE
KAĞIT HAMMADDESİ
KRAFT KAĞIT
KAĞIT VE KARTONLAR
SİGARA KAĞIDI
TUVALET KAĞIDI HAMMADDESİ
KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
MASA ÖRTÜLERİ VE SOFRA PEÇETELERİ
AJANDALAR
ETİKETLER
KAĞITTAN HAZIR EŞYA
BARDAKLAR VE TABAKLAR (KAĞIT)
KİTAPLAR
BROŞÜR VE KATALOG YAYINLARI
SİCİM,İP VE HALATLAR
HALILAR (DOKUNMUŞ)
HAVLU CİNSİ BUKLELİ MENSUCAT
TİŞÖRTLER
DİĞER GİYİM EŞYALARI
ÇORAPLAR
ŞALLAR,BAŞ ÖRTÜLERİ
KONFEKSİYON
DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI
MUTFAK BEZLERİ
ARABA ÖRTÜSÜ
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
FLOAT CAM (DÜZ CAM)
CAM MUTFAK EŞYASI
CAMDAN SÜS EŞYALARI (EV İÇİN)
GAZ OCAĞI AKSAMLARI
GAZ SOBALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
DİĞER EL ALETLERİ
312
TL TUTARI
3.456.730,36
5.145,16
1.899,48
101.632,80
232,59
15.705,49
22.347,74
1.500,00
5.649,26
7.134,09
4.569,35
3.856,55
1.527,93
127.797,53
94.303,10
63.572,00
167.589,43
234.216,40
83.744,34
154.156,19
2.139,97
139.220,45
386,06
5.306,33
12.884,88
4.085,00
12.849,64
35.053,65
38.602,94
261,82
2.824,05
100,00
624,81
400,00
42.841,16
1.178,83
4.860,80
51.510,99
476,57
560,54
100,00
861,76
1.169,79
81.933,15
1.491,24
816.461,57
1.989,57
349,88
1.759,29
58.072,79
7.851,13
87,20
$ TUTARI
1.568.816,12
2.259,82
890,52
45.803,24
108,85
7.403,71
10.490,53
698,58
2.645,78
3.324,49
2.019,96
1.715,24
717,67
60.235,28
44.184,56
29.785,88
79.404,77
108.442,43
38.679,20
66.241,06
1.002,75
60.896,33
180,67
2.345,75
5.872,78
1.818,79
5.686,18
16.856,01
16.853,12
119,40
1.287,29
46,57
274,39
178,66
19.678,89
524,29
2.148,80
24.387,07
211,96
257,06
46,57
383,63
520,28
38.988,52
663,24
370.497,86
879,52
155,61
775,84
24.963,59
3.677,34
38,82
ÜLKE ADI
8202.20.00.00
8205.10.00.00
8211.10.00.00
8212.20.00.00
8215.00.00.00
8407.00.00.00
8413.00.00.00
8414.30.00.00
8418.21.10.00
8418.71.00.00
8418.99.90.00
8419.20.00.00
8421.21.00.00
8421.21.90.00
8421.23.00.00
8421.31.00.00
8426.00.00.00
8429.51.00.00
8443.11.00.00
8471.10.00.00
8471.60.90.00
8473.00.00.00
8473.30.00.00
8473.30.10.00
8474.80.00.00
8482.10.00.00
8502.12.90.00
8504.31.90.00
8506.00.00.00
8507.10.00.00
8508.10.00.00
8509.10.00.00
8509.10.10.00
8513.10.00.00
8517.19.90.00
8517.90.10.00
8518.10.00.00
8518.21.00.00
8518.30.00.00
8526.10.00.00
8529.00.00.00
8531.10.00.00
8535.00.00.00
8544.20.00.00
8701.90.00.00
8703.21.10.10
8703.21.10.20
8703.22.00.00
8703.22.10.92
8708.00.00.00
8711.10.00.00
8711.10.10.00
MAL ADI
TESTERE AĞIZLARI
MATKAPLAR (DELME ALETLERİ)
BIÇAKLAR (SOFRA VE MUTFAK)
TRAŞ MAKİNA BIÇAKLARI
KAŞIKLAR,ÇATALLAR VS.
MOTORLAR
POMPALAR
KOMPROSÖRLER
EV BUZLUKLARI
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
BUZDOLABI AKSAM VE PARÇALARI
STERİLİZATÖRLER
DAMITMA CİHAZLARI
FİLTRELER (ARITMA VS.)
FİLTRE (YAĞ VE YAKIT)
FİLTRE (HAVA)
VİNÇLER
YÜKLEYİCİLER
MATBAA MAKİNELERİ
BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
POSS CİHAZLARI
MAKİNE AKSAMLARI
BİLGİSAYAR AKSAMLARI
HAFIZA KARTLARI
SANAYİ TİPİ MAKİNELER
BİLYALI RULMANLAR
JENERATÖRLER
TRANSFORMATÖRLER
ELEKTRİK PİLLERİ VE BATARYALARI
ELEKTRİK AKÜMÜLATÖRLERİ
HER TÜRLÜ MATKAPLAR
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
YEDEK PARÇA(ELEK.SÜPÜRGE)
LAMBALAR
CEP TELEFONLARI
CEP TEL.AKSESUARLARI(TUŞ TAKIM VS.)
MİKROFONLAR
HOPARLÖRLER
KULAKLIKLAR
RADAR CİHAZLARI
AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
ELEKTRİK MALZEMELERİ
KABLOLAR
ZİRAİ TRAKTÖRLER (YENİ)
JEEP,LAND-ROVERS
AMBULANSLAR
SALON ARABALAR
MERSEDES
MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
MOTOSİKLETLER
ATV MOTOR
313
TL TUTARI
208,69
17.044,64
4.032,72
8.990,34
466,50
90.328,08
13.983,15
5.500,00
33.032,40
13.942,03
2.108,34
29.308,75
43.825,62
1.550.029,38
840,53
64.942,44
500,00
111.588,16
142.101,96
511.007,17
18.706,74
66.334,44
240.679,71
15.195,61
131.539,44
11.590,00
18.002,04
18.723,79
4.217,97
18.819,69
260,00
14.162,20
8.113,35
300,00
1.692.317,03
956,08
58.123,40
5.295,33
7.921,42
6.873,51
3.691,56
50.738,07
12.574,80
52.399,61
127.765,25
2.319.867,26
23.222,08
40.780,67
1.246.054,66
58.552,94
295.735,35
284.564,65
$ TUTARI
92,92
8.029,31
1.862,00
4.202,47
207,48
41.910,45
6.302,80
2.561,48
15.346,41
6.669,55
985,94
13.467,86
19.982,72
693.325,65
403,75
29.326,54
232,86
51.606,24
61.200,72
233.415,82
8.731,27
30.642,39
109.925,35
7.228,39
62.689,96
5.258,14
8.048,84
8.368,03
1.880,00
8.871,77
117,18
6.661,43
3.816,25
139,72
767.948,60
429,80
26.749,13
2.552,09
3.709,57
3.265,67
1.659,80
23.113,95
5.872,87
24.580,79
57.398,49
1.059.822,84
9.800,00
18.380,49
565.943,36
27.081,31
135.716,01
132.020,03
ÜLKE ADI
MAL ADI
8712.00.30.00 BİSİKLETLER
8716.90.00.00 AKSAM VE PARÇALARI
8903.00.00.00 SPOR TEKNELERİ
8908.00.00.00 GEMİ AKSAMI
9007.20.00.00 PROJEKTÖRLER
9018.00.00.00 TIBBİ CİHAZLAR
9018.41.00.00 DİŞCİLİKTE KULLANILAN CİHAZLAR
9032.20.90.00 DİĞER ALET VE CİHAZLAR
9032.90.00.00 AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
9102.00.00.00 KOL VE CEP SAATLERİ
9202.00.00.00 TELLİ MÜZİK ALETLERİ
9206.00.10.00 DÜMBELEK VE DAVULLAR
9209.00.00.00 MÜZİK ALETİ AKSAMLARI
9302.00.00.00 TABANCALAR VE AKSAMLARI
9401.00.00.00 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9503.10.00.00 DİĞER OYUNCAKLAR
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.30.10.00 OYUN MAKİNESİ AKSAMI
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
9505.10.00.00 NOEL EĞLENCE EŞYASI
9506.50.00.00 SPOR ALETLERİ
9506.91.00.00 SPOR MALZEMELERİ
9507.00.00.00 BALIK VE AV MALZEMELERİ
9603.21.00.00 DİŞ FIRÇALARI
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
9615.00.00.00 TARAKLAR-TOKALAR
Ülke ara toplam =
VN VİETNAM
0302.19.00.00
0304.10.10.10
0304.10.19.00
0810.90.40.00
0902.10.00.00
0902.30.00.00
0904.11.00.00
4202.11.00.00
4203.30.00.00
4414.00.00.00
4415.00.00.00
4419.00.00.00
4602.00.00.00
4602.90.00.00
5804.21.90.90
6205.00.00.00
6402.12.00.00
6403.00.00.00
6505.00.00.00
BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
BALIK FİLETOLARI (DONDURULMUŞ)
DİĞER MEYVELER
ÇAY(SANAYİDE KULLANILAN)
ÇAY
KARABİBER(EZİLMEMİŞ)
ÇANTALAR
KEMERLER
AHŞAP ÇERÇEVELER
AHŞAPTAN MAMÜL EŞYALAR
AHŞAP MUTFAK VE SOFRA EŞYASI
SEPETÇİ EŞYASI
HASIR MAMÜLLERİ
BRANDA BEZİ
KONFEKSİYON
SPOR AYAKKABILAR
AYAKKABILAR (KÖSELEDEN)
ÖRÜLMÜŞ ŞAPKALAR
314
TL TUTARI
8.322,00
15.764,47
34.888,62
23.516,07
90.514,27
1.787.095,13
1.991,30
18.267,74
1.284,65
14.399,73
26.103,55
4.448,47
69.991,15
2.522,45
6.020,45
31.970,84
2.499,11
3.783,20
37.421,85
831.922,92
104.398,03
19.561,72
6.253,43
38.926,78
90.271,92
8.814,94
3.777,82
20.749,28
406,42
39.098.318,47
$ TUTARI
3.732,82
6.919,70
16.340,51
11.143,15
40.066,52
826.354,95
894,77
8.201,37
560,24
6.822,04
12.120,68
2.143,94
30.779,73
1.179,93
2.540,70
14.177,76
1.139,17
1.760,92
16.714,39
385.920,27
48.204,78
8.733,69
2.894,25
17.593,49
42.197,91
4.111,14
1.769,30
9.256,58
180,76
17.869.414,17
44.713,00
205.861,38
184.948,43
41.799,15
285.582,42
299.398,91
175.724,88
2.344,04
1.886,38
3.218,38
17.425,51
7.768,99
12.843,28
33.677,01
564,57
72.770,49
22.131,00
80.859,90
621,95
20.546,37
90.009,79
83.978,63
18.654,26
130.555,20
139.940,14
77.968,96
1.100,44
885,58
1.447,14
7.807,87
3.489,51
5.853,38
14.913,75
253,28
32.464,50
10.082,21
37.571,29
291,98
ÜLKE ADI
MAL ADI
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
7009.10.00.90 CAM AYNALAR
7018.10.00.00 CAMDAN BONCUKLAR
7315.10.00.00 MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ
8306.21.00.00 HEYKELCİKLER VE SÜS EŞYALARI
8471.60.90.00 POSS CİHAZLARI
8513.10.00.00 LAMBALAR
8517.19.90.00 CEP TELEFONLARI
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
9103.00.00.00 DUVAR VE ÇALAR SAATLER
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
Ülke ara toplam =
YV
ZA
VENEZUELA
8518.21.00.00 HOPARLÖRLER
Ülke ara toplam =
GÜNEY AFRİKA
0106.00.10.90 DİĞER CANLI HAYVANLAR
0713.90.10.00 BÖĞRÜLCE(KURU)
0801.11.00.00 HİNDİSTAN CEVİZİ
0804.30.00.00 ANANAS
0804.40.00.00 AVOKADO
0805.40.10.00 I.SINIF GREYFURT
0806.10.00.00 ÜZÜM (TAZE)
0808.20.00.00 ARMUT
0809.30.00.00 ŞEFTALİ
0809.40.00.00 ERİK
1207.00.00.00 DİĞER YAĞLI TOHUMLAR
2204.10.00.00 ŞARAP
2207.10.00.00 ETİL ALKOL
2208.20.12.00 KONYAK
2208.40.00.00 ROM
2208.70.00.00 LİKÖR
2401.10.00.00 TÜTÜN (İŞLENMEMİŞ)
2402.10.00.00 PUROLAR
3919.00.00.00 PLASTİK HAMMADDESİ
4911.91.00.00 RESİMLER, FOTOGRAFLAR
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
8544.20.00.00 KABLOLAR
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8703.21.10.31 KAMYONETLER,VANLAR
8703.22.10.92 MERSEDES
8703.22.10.95 TOYOTA
8703.22.10.98 FORD
Ülke ara toplam =
ÇEK ÇEK CUMHURİYETİ
2009.90.00.00 SEBZE SULARI
2402.20.10.00 DİĞER SİGARALAR
315
TL TUTARI
64.853,15
16.704,35
96,50
630,00
204,55
935.969,01
3.090,74
415.758,04
2.210,03
7.288,00
128.353,29
8.455,06
3.077.752,39
$ TUTARI
29.049,48
7.495,03
43,29
284,54
91,67
435.368,47
1.384,43
186.155,32
998,16
3.265,88
57.874,25
3.797,68
1.403.622,48
1.003,24
1.003,24
447,36
447,36
5.320,00
2.978,93
2.142,53
6.146,19
7.161,29
7.957,78
21.118,27
48.461,39
9.093,32
17.699,95
103.515,78
841.055,70
4.490,60
449,23
134,66
22.224,25
83.399,86
170,21
95.027,09
4.639,37
1.899,18
172,60
263.565,83
71.111,90
8.921,86
59.725,25
132.965,44
1.821.548,46
2.294,69
1.330,00
1.032,59
2.715,71
3.383,66
3.719,38
9.461,87
22.263,11
4.080,65
7.936,27
47.082,53
385.254,51
1.934,60
201,95
60,33
9.877,22
35.844,12
75,18
42.936,51
2.105,07
889,46
76,37
116.586,14
32.088,76
4.163,06
28.530,26
61.726,56
827.650,56
101.763,67
171.555,95
44.586,26
78.701,07
ÜLKE ADI
MAL ADI
2402.20.15.00 MALBORA
2402.20.19.00 PARLİAMENT
3004.10.10.00 VETERİNER İLAÇLARI
3824.90.70.00 İZOLASYON MALZEMESİ
4407.10.00.00 KERESTE
4418.00.00.00 AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
4818.20.00.00 KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
4823.10.00.00 KAĞITTAN HAZIR EŞYA
4911.91.00.00 RESİMLER, FOTOGRAFLAR
5702.00.00.00 HALILAR (DOKUNMUŞ)
7009.10.00.90 CAM AYNALAR
7306.00.00.00 BORULAR
8207.00.00.00 EL ALET AKSAMLARI
8403.10.00.00 MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
8415.90.00.00 KLİMA AKSAM VE PARÇALARI
8471.10.00.00 BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ (COMPUTER)
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
8503.00.00.00 AKSAM(MOTOR VE JENERATÖR)
8504.31.90.00 TRANSFORMATÖRLER
8511.10.00.00 ATEŞLEME BUJİLERİ
8513.10.00.00 LAMBALAR
8516.71.00.00 KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
8517.30.00.00 SANTRAL SİSTEMİ (TELEFON)
8525.10.00.00 VERİCİ CİHAZLAR
8529.00.00.00 AKSAM VE PARÇALAR(RADYO-TV)
8529.10.00.00 ANTENLER
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8539.21.00.00 AMPÜLLER
8703.21.10.10 JEEP,LAND-ROVERS
8703.22.00.00 SALON ARABALAR
8703.22.10.84 HYUNDAİ
9032.90.00.00 AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLARI
9304.00.00.00 HAVA TÜFEKLERİ
9306.29.10.00 SAÇMA
9403.00.00.00 MOBİLYALAR(AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.90.00.00 MOBİLYA AKSAMLARI
9405.00.00.00 AYDINLATMA CİHAZLARI (DİĞER)
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
317.271,13
33.708,44
130.573,78
34.055,97
68.540,75
216.444,73
34,39
1.570,72
640,34
520,61
969,76
90.603,41
3.067,85
24.969,72
131.276,74
19.069,59
96.466,41
125.776,38
12.036,82
677,15
13.051,39
880,72
57.877,27
80.900,18
78.376,78
5.117,78
137.272,96
3.264,79
38.860,39
43.309,15
4.293.317,84
49.209,00
3.830,63
14.892,70
24.807,71
1.326,30
34.078,29
116.875,06
6.578.843,25
$ TUTARI
144.541,32
14.974,57
60.319,11
16.208,64
31.692,21
97.741,81
16,17
701,28
305,56
232,44
432,97
42.701,20
1.405,59
11.745,48
61.604,10
9.057,47
42.646,10
56.516,01
5.521,09
312,04
5.755,60
388,92
25.793,22
35.761,54
34.740,75
2.180,56
61.375,41
1.507,57
17.712,12
19.486,68
1.969.227,05
21.187,03
1.842,36
6.975,18
11.075,86
592,15
15.036,24
53.216,95
3.005.817,68
Ülke genel toplam =
3.906.864.196,88
1.784.268.242,03
316
MAL VE ÜLEKERE GÖRE İHRACAT
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
0104.10.80.12 KOYUNLAR
LİBYA
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
MİKTAR
312.750,00
312.750,00
140.404,04
140.404,04
2.418
2.418
0104.20.90.12 KEÇİLER
LİBYA
Mal ara toplam ( AD ) =
210.600,00
210.600,00
100.066,52
100.066,52
351
351
0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ
GÜNEY AFRİKA
HONG KONG
IRAK
SURİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
727.245,82
194.575,23
11.014.106,40
749.455,96
12.685.383,41
325.049,11
90.450,00
5.022.439,42
346.979,25
5.784.917,79
240.172
81.000
2.485.050
276.730
3.082.952
0207.11.10.10 PİLİÇ AYAĞI
HONG KONG
SURİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
757.165,11
33.409,52
790.574,63
347.499,99
15.119,99
362.619,99
296.000
37.800
333.800
0207.11.10.11 PİLİÇ CİĞERİ
SURİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
73.363,44
73.363,44
34.072,00
34.072,00
29.970
29.970
0302.19.00.00 BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
TÜRKİYE
508.214,10
Mal ara toplam ( KG ) =
508.214,10
231.793,09
231.793,09
117.995
117.995
48.316,17
48.316,17
21.647,99
21.647,99
18.040
18.040
0401.10.10.00 SÜT (SIVI )
IRAK
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
969.366,59
27.248,16
996.614,75
441.075,42
12.105,45
453.180,87
641.880
19.764
661.644
0402.10.11.00 KREMA
TÜRKİYE
ÜRDÜN
Mal ara toplam ( KG ) =
5.112.845,40
127.500,00
5.240.345,40
2.363.013,98
58.365,75
2.421.379,74
626.101
15.000
641.101
0405.10.11.00 TEREYAĞI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.523.750,00
1.523.750,00
696.337,33
696.337,33
135.330
135.330
209.945,00
93.985,33
26.218
0304.10.10.10 DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
0406.10.00.00 DİĞER PEYNİRLER
TÜRKİYE
317
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
209.945,00
93.985,33
0406.10.10.10 NOR
TÜRKİYE
ÜRDÜN
Mal ara toplam ( KG ) =
0406.20.00.00 KAŞAR PEYNİRİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
IRAK
KUVEYT
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
MİKTAR
26.218
576.062,00
7.000,00
583.062,00
263.657,77
3.204,39
266.862,16
271.685
2.000
273.685
54.773,25
283.986,42
58.608,00
165.000,00
35.509.142,04
36.071.509,71
26.250,00
124.878,59
27.500,00
72.684,02
16.226.683,91
16.477.996,53
5.000
21.420
5.000
15.000
3.517.017
3.563.437
42.775,30
156.188,40
341.737,46
7.469.271,74
22.555,62
2.264.442,96
23.957.527,71
210.239,75
325.008,32
52.500,00
8.374.712,20
18.158.162,84
2.373.455,61
63.748.577,91
20.500,00
69.000,00
160.649,10
3.425.608,39
10.440,00
1.056.775,75
11.040.747,46
94.184,99
145.600,00
23.126,73
3.814.053,34
8.326.495,05
1.098.550,00
29.285.730,84
4.100
10.000
33.478
658.976
1.485
202.478
2.186.402
17.940
28.000
5.000
707.500
1.731.401
210.750
5.797.510
0406.90.50.00 HELLİM
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
AVUSTRALYA
BAHREYN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
JAPONYA
KATAR
KUVEYT
LÜBNAN
SARJAH
SERBEST LİMAN
SUUDİ ARABİSTAN
TÜRKİYE
ÜRDÜN
Mal ara toplam ( KG ) =
0407.00.00.00 YUMURTA (DAMIZLIK)
IRAK
TÜRKİYE
İSRAİL
Mal ara toplam ( AD ) =
9.955.009,25
71.280,00
285.217,38
10.311.506,63
4.559.454,04 11.449.400
33.236,96
198.000
133.560,00
252.000
4.726.251,01 11.899.400
0407.10.00.00 YUMURTA (SOFRALIK)
IRAK
Mal ara toplam ( AD ) =
2.692.045,33
2.692.045,33
1.217.110,06 12.384.000
1.217.110,06 12.384.000
0409.00.00.00 TABİİ BAL
IRAK
Mal ara toplam ( KG ) =
14.414,08
14.414,08
6.614,99
6.614,99
605
605
0504.00.00.00 HAYVAN BAĞIRSAKLARI
LÜBNAN
Mal ara toplam ( AD ) =
218.066,95
218.066,95
101.509,99
101.509,99
112.300
112.300
0701.10.11.00 PATATES(YEMEKLİK)
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
84.471,30
38.250,00
51.000
318
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
11.128.026,40
5.116.012,85
11.212.497,70
5.154.262,85
MİKTAR
9.899.491
9.950.491
0701.20.00.00 MOLOHİYA
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
65.656,11
65.656,11
29.168,30
29.168,30
1.068
1.068
0706.90.90.90 KOLAKAS
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
48.603,56
48.603,56
21.880,28
21.880,28
7.870
7.870
0709.10.00.00 ENGİNAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
3.174.859,85
3.174.859,85
1.452.529,03 10.132.688
1.452.529,03 10.132.688
0805.00.00.00 I.SINIF OVAL PORTAKAL(YAFA,WASHİNG.ŞAMUTİ)
IRAK
295.873,41
TÜRKİYE
66.768,50
Mal ara toplam ( KG ) =
362.641,91
135.074,63
30.507,27
165.581,91
455.090
133.537
588.627
0805.10.00.00 II.SINIF OVAL PORTOKAL
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
700.903,65
700.903,65
315.581,67
315.581,67
1.520.254
1.520.254
0805.10.10.00 NARENCİYE ESANS YAĞLARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
207.490,00
207.490,00
98.105,61
98.105,61
31.030
31.030
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
GÜRCİSTAN
IRAK
ROMANYA
RUSYA
TÜRKMENİSTAN
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
116.971,80
15.050,72
49.472,47
5.905.792,95
198.190,62
561.330,18
525.124,64
5.358.933,05
25.119,67
12.755.986,10
54.988,99
159.348
7.187,20
22.460
22.136,95
69.178
2.749.075,54 12.888.978
91.942,99
258.690
265.511,85
812.787
246.695,29
742.500
2.526.704,76 9.063.620
11.947,52
37.336
5.976.191,11 24.054.897
0805.10.15.10 II.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
IRAK
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
23.035,00
5.538.851,20
5.561.886,20
10.306,48
46.070
2.587.777,68 11.043.130
2.598.084,17 11.089.200
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
IRAK
MOLDOVYA
ROMANYA
TÜRKMENİSTAN
TÜRKİYE
959.637,82
28.129,66
75.197,21
130.190,73
538.844,60
319
434.301,57
12.897,59
33.981,94
59.188,79
243.730,99
958.879
21.496
44.938
119.045
769.778
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
UKRAYNA
İNGİLTERE
İTALYA
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
129.439,48
59.253,59
39.331,80
17.761,94
22.633,81
10.184,39
1.923.405,11
871.300,84
MİKTAR
98.756
39.471
22.632
2.074.995
0805.20.10.10 II.SINIF MANDALİNA
RUSYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
41.709,60
9.012.283,10
9.053.992,70
0805.30.10.00 I.SINIF LİMON
IRAK
ROMANYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
212.301,54
111.962,28
132.983,90
457.247,72
95.279,13
50.639,41
59.975,29
205.893,84
295.905
59.455
279.262
634.622
0805.30.10.10 II.SINIF LİMON
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
976.278,40
976.278,40
442.967,77
442.967,77
2.045.265
2.045.265
0805.40.10.10 II.SINIF GREYFURT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.532.819,10
1.532.819,10
689.374,46
689.374,46
3.545.010
3.545.010
I.SINIF NAR
ALMANYA
AVUSTURYA
RUSYA
YUNANİSTAN
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
44.479,39
44.925,00
36.575,64
31.443,80
40.637,80
198.061,63
20.023,13
19.383,44
16.517,17
14.060,63
17.879,27
87.863,66
16.910
16.670
151.035
9.134
17.500
211.249
0810.60.10.00 II.SINIF NAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.658,00
4.658,00
2.108,45
2.108,45
4.658
4.658
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
IRAK
JAPONYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
64.280,50
4.382,22
87.713,05
26.806,96
183.182,73
29.500,00
1.981,20
41.203,49
12.249,91
84.934,60
5.200
163
6.856
1.220
13.439
0902.30.00.00 ÇAY
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
59,90
59,90
28,16
28,16
848.824,80
848.824,80
406.032,13
406.032,13
0810.60.00.00
1212.10.10.00 KEÇİ BOYNUZU(ÇEKİRDEK)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
320
18.668,69
41.486
4.054.220,14 14.213.254
4.072.888,83 14.254.740
370.000
370.000
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
1212.10.10.11 KEÇİ BOYNUZU(BÜTÜN)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
MİKTAR
118.400,00
118.400,00
55.272,29
55.272,29
102.000
102.000
1.135.858,00
1.135.858,00
527.280,58
527.280,58
952.000
952.000
1212.10.10.13 KEÇİ BOYNUZU (TOZ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
5.386,01
5.386,01
2.556,00
2.556,00
511
511
1509.10.10.00 ZEYTİN YAĞI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
5.830,00
5.830,00
2.624,70
2.624,70
1.060
1.060
1701.99.10.00 ŞEKER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.392,60
1.392,60
588,76
588,76
98
98
1704.90.65.00 ŞEKERLEME
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3.034,37
5.556,00
8.590,37
1.440,00
2.501,35
3.941,35
1704.90.99.10 TAHIN HELVASI
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3.020,19
3.020,19
1.386,69
1.386,69
1704.90.99.20 LOKUM
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
8.286,99
8.286,99
3.730,86
3.730,86
1806.90.19.00 ÇİKOLATA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
5.863,53
5.863,53
2.782,61
2.782,61
2001.00.00.00 TURŞULAR
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
9.240,00
9.240,00
4.332,62
4.332,62
2007.10.00.00 REÇELLER
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
1.080,00
1.080,00
494,39
494,39
2007.99.39.00 PEKMEZ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
5.850,00
9.600,00
15.450,00
2.721,94
4.439,86
7.161,80
1212.10.10.12 KEÇİ BOYNUZU(ÖĞÜTÜLMÜŞ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
321
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2009.00.00.00 MEYVE SULARI
IRAK
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
MİKTAR
284.702,12
31.062,00
315.764,12
134.003,40
14.656,03
148.659,44
161.100
20.040
181.140
34.075,20
14.141.300,00
125.484,00
185.768,00
14.486.627,20
15.957,29
6.639.451,34
60.000,00
80.000,00
6.795.408,63
21.984
2.676.000
25.000
50.000
2.772.984
2106.90.98.11 TAHIN
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
213.603,14
484.326,38
1.967,00
699.896,52
98.787,43
224.039,99
902,77
323.730,19
2201.90.00.11 İÇME SULARI
ALMANYA
LİBYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( LT ) =
5.475,69
149.103,39
544.490,00
84.385,34
783.454,42
2.485,89
70.199,99
253.728,29
38.812,16
365.226,35
2202.10.00.00 MEŞRUBAT
LİBYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
40.510,06
3.036.958,42
3.077.468,48
17.744,99
1.423.988,10
1.441.733,10
21.622
3.030.004
3.051.626
2204.10.00.00 ŞARAP
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( LT ) =
97.098,18
97.098,18
45.690,52
45.690,52
11.800
11.800
2208.30.00.00 VİSKİ
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
13.726,20
6.669,45
20.395,65
6.439,99
3.152,80
9.592,80
201
840
1.041
2208.50.00.00 CİN
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( LT ) =
19.646,52
19.646,52
9.064,97
9.064,97
450
450
2208.60.00.00 VOTKA
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
344.888,70
127.623,26
472.511,96
160.669,17
59.073,97
219.743,14
16.200
23.100
39.300
2208.70.00.00 LİKÖR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
78.070,23
78.070,23
36.649,24
36.649,24
7.560
7.560
2106.10.00.00 NARENCİYE KONSANTRESİ
IRAK
TÜRKİYE
İSRAİL
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( KG ) =
322
TL TUTARI
$ TUTARI
MİKTAR
2208.90.00.00 RAKI
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( LT ) =
310.488,00
27.703.281,57
28.013.769,57
146.615,66
12.675.956,60
12.822.572,27
23.484
1.237.707
1.261.191
2401.10.00.00 TÜTÜN
ALMANYA
DANİMARKA
GÜNEY AFRİKA
Mal ara toplam ( KG ) =
287.143,42
178.194,20
185.320,00
650.657,62
132.803,97
78.878,40
80.000,00
291.682,38
18.196
9.860
10.000
38.056
2402.20.10.00 SİGARALAR
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
506.474,64
42.910,98
549.385,62
233.061,43
18.902,68
251.964,11
5.980.300
530.000
6.510.300
2517.10.80.00 MERMER TOZU
IRAK
Mal ara toplam ( KG ) =
681,87
681,87
300,00
300,00
5.000
5.000
4.560.652,42
3.103.646,29
7.664.298,71
2.077.421,55
1.427.999,99
3.505.421,54
178.360
74.650
253.010
43.503,12
43.503,12
20.700,00
20.700,00
23.000
23.000
1.011.938,72
1.011.938,72
453.436,00
453.436,00
31.683,60
81.508,84
113.192,44
14.700,00
38.173,00
52.873,00
3209.10.00.00 BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
TÜRKİYE
470.979,50
Mal ara toplam ( KG ) =
470.979,50
209.159,12
209.159,12
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
2520.10.00.00 ALÇI TAŞI
LÜBNAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( TON) =
2915.21.00.00 ASETİK ASİT
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
3002.40.00.00 TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
3004.00.00.00 İLAÇLAR
AZERBEYCAN
KIRGIZİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
3214.10.90.00 DOLGU SIVAMA MADDELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
45.516,20
45.516,20
20.555,88
20.555,88
3304.99.90.19 KOZMETİK ÜRÜNLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
75.160,11
75.160,11
33.574,60
33.574,60
323
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
3402.11.00.00 YIKAMA MÜSTAHZARLARI
IRAK
İRAN
Mal ara toplam ( KG ) =
$ TUTARI
MİKTAR
71.976,78
36.915,15
108.891,93
31.584,00
17.644,17
49.228,17
3407.00.90.12 MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
10.290,00
10.290,00
4.439,74
4.439,74
3604.10.00.00 ŞENLİK FİŞENKLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
20.128,00
20.128,00
8.832,33
8.832,33
37.492,56
279.914,04
317.406,60
16.800,00
125.929,06
142.729,06
3824.90.70.00 İZOLASYON MALZEMESİ
IRAK
Mal ara toplam ( KG ) =
64.750,91
64.750,91
29.005,00
29.005,00
3915.10.00.00 PLASTİK DÖKÜNTÜLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
905.311,04
905.311,04
416.185,63
416.185,63
7.350,00
7.638,73
14.988,73
3.453,11
3.570,83
7.023,94
486,41
486,41
227,88
227,88
4101.10.10.11 B.BAŞ HAYVAN DERİSİ (TUZLANMIŞ)
TÜRKİYE
1.380.050,00
Mal ara toplam ( AD ) =
1.380.050,00
633.069,56
633.069,56
17.165
17.165
4102.21.10.00 K.BAŞ HAYVAN DERİSİ (TUZLANMIŞ)
TÜRKİYE
1.583.323,00
Mal ara toplam ( AD ) =
1.583.323,00
731.312,42
731.312,42
177.854
177.854
3823.40.00.00 ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
IRAK
LÜBNAN
Mal ara toplam ( KG ) =
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( KG ) =
4202.11.00.00 ÇANTALAR
FRANSA
KANADA
İSVEÇ
İSVİÇRE
Mal ara toplam ( AD ) =
101.504,08
37.192,34
56.029,65
3.368,88
198.094,95
324
46.305,76
17.453,78
26.070,00
1.580,00
91.409,55
1.456.205
1.456.205
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TL TUTARI
4202.11.10.00 BAVULLAR
FRANSA
Mal ara toplam ( AD ) =
$ TUTARI
157.510,42
157.510,42
73.373,11
73.373,11
12.026,00
12.026,00
5.463,34
5.463,34
264.392,20
264.392,20
120.514,47
120.514,47
4805.40.00.00 FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( KG ) =
11.714,80
11.714,80
5.419,69
5.419,69
4813.10.00.00 SİGARA KAĞIDI
SERBEST LİMAN
İSRAİL
Mal ara toplam ( KG ) =
5.284,36
74.766,11
80.050,47
2.480,82
33.255,98
35.736,80
959,13
959,13
450,00
450,00
4817.00.00.00 MUHTELİF KIRTASİYE
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4.900,00
4.900,00
2.208,69
2.208,69
4818.10.00.00 TUVALET KAĞITLARI
IRAK
MOĞOLİSTAN
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( KG ) =
33.920,58
2.767,03
13.439,36
50.126,97
15.472,59
1.263,59
5.931,39
22.667,59
2.010,23
2.010,23
917,99
917,99
4818.20.10.00 ISLAK MENDİLLER
LÜBNAN
MOĞOLİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
12.556,64
7.617,78
20.174,42
5.987,05
3.478,75
9.465,80
4818.40.91.00 BEBEK BEZLERİ
MOĞOLİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
1.708,04
1.708,04
779,99
779,99
4418.00.00.00 AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4707.00.00.00 KAĞIT HURDALARI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
4814.00.00.00 DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
IRAK
Mal ara toplam ( KG ) =
4818.20.00.00 KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
MOĞOLİSTAN
Mal ara toplam ( KG ) =
4819.10.00.00 KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
325
MİKTAR
761.740
761.740
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
2.448,00
1.150,09
2.448,00
1.150,09
5101.00.00.00 YÜN VE YAPAĞI(KARDE EDİLMEMİŞ,TARANMAMIŞ)
TÜRKİYE
142.041,00
Mal ara toplam ( KG ) =
142.041,00
66.909,10
66.909,10
5313.00.00.00 KUMAŞLAR MUHTELİF
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( M2 ) =
36.000,00
36.000,00
16.205,99
16.205,99
5608.19.00.00 NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
MOĞOLİSTAN
23.321,37
İNGİLTERE
610.511,46
Mal ara toplam ( KG ) =
633.832,83
10.650,00
286.063,33
296.713,33
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
IRAK
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
639,42
54.268,09
7.403.360,49
7.458.268,00
300,00
25.946,20
3.383.282,83
3.409.529,03
6402.12.00.00 SPOR AYAKKABILAR
IRAK
Mal ara toplam ( ÇF ) =
3.600,00
3.600,00
1.653,87
1.653,87
6802.00.00.00 İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
TÜRKİYE
2.700,00
Mal ara toplam ( KG ) =
2.700,00
1.194,42
1.194,42
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
ALMANYA
BELÇİKA
IRAK
LİBYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6809.00.00.00 ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
MISIR
Mal ara toplam ( KG ) =
24.261,75
178.157,92
21.228,89
1.287.274,87
1.637.035,74
3.147.959,17
10.943,99
83.952,33
9.340,00
594.624,37
747.321,78
1.446.182,50
10.620,01
10.620,01
4.873,79
4.873,79
6911.10.00.00 PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
IRAK
Mal ara toplam ( KG ) =
7204.10.00.00 DEMİR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
MISIR
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
326
613,86
613,86
141.240,00
8.501.997,27
3.562.191,42
MİKTAR
232.240
232.240
288,00
288,00
64.880,51
88.280
3.883.782,98 19.601.060
1.649.063,56 6.040.014
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
Mal ara toplam ( KG ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
MİKTAR
12.205.428,69
5.597.727,06 25.729.354
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
TÜRKİYE
23.228,30
Mal ara toplam ( KG ) =
23.228,30
7404.00.00.00 BAKIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
10.361,19
10.361,19
85.800,00
3.939.520,00
4.025.320,00
36.246,88
1.786.708,27
1.822.955,15
14.300
392.030
406.330
7602.00.00.00 ALEMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
SERBEST LİMAN
414.299,60
TÜRKİYE
1.791.008,29
Mal ara toplam ( KG ) =
2.205.307,89
184.635,42
814.992,75
999.628,18
254.060
848.630
1.102.690
7802.00.00.00 KURŞUN DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
SERBEST LİMAN
846.312,00
TÜRKİYE
543.536,00
Mal ara toplam ( KG ) =
1.389.848,00
388.071,08
248.271,82
636.342,91
407.710
280.340
688.050
8310.10.00.00 PİRİNÇTEN DİĞER EŞYALAR
SERBEST LİMAN
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
27.600,00
316.250,00
343.850,00
11.659,83
140.962,00
152.621,83
9.200
63.250
72.450
3.400,00
3.400,00
1.544,00
1.544,00
17
17
8422.40.00.00 PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
TÜRKİYE
116.133,60
Mal ara toplam ( AD ) =
116.133,60
53.000,00
53.000,00
1
1
348.999,50
348.999,50
165.865,08
165.865,08
11
11
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
BELÇİKA
Mal ara toplam ( AD ) =
9.806,64
9.806,64
4.722,45
4.722,45
8474.80.00.00 SANAYİ TİPİ MAKİNELER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
165.249,00
165.249,00
74.449,66
74.449,66
11.929,59
11.929,59
5.464,67
5.464,67
8407.00.00.00 MOTORLAR
MISIR
Mal ara toplam ( AD ) =
8443.11.00.00 MATBAA MAKİNELERİ
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
8505.19.10.00 MIKNATISLAR
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( KG ) =
327
5
5
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
8516.71.00.00 KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
IRAK
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
1.491,98
1.491,98
700,00
700,00
27.265,81
27.265,81
12.352,00
12.352,00
8518.40.00.00 ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
IRAK
Mal ara toplam ( AD ) =
2.100,00
2.100,00
964,76
964,76
8531.10.00.00 ALARMLAR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( KG ) =
6.186,88
6.186,88
2.954,43
2.954,43
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( KG ) =
12.276,52
1.847,67
14.124,19
5.646,07
876,83
6.522,90
8539.21.00.00 AMPÜLLER
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
20.992,00
20.992,00
9.337,24
9.337,24
247.934,40
158.465,31
44.943,67
23.240,71
78.444,04
553.028,13
116.008,98
73.500,00
20.521,52
10.418,15
36.117,70
256.566,37
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
FRANSA
4.427,40
TÜRKİYE
24.902,00
İNGİLTERE
20.100,00
Mal ara toplam ( AD ) =
49.429,40
2.071,58
11.154,64
9.609,86
22.836,10
8518.10.00.00 MİKROFONLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
FRANSA
GÜNEY AFRİKA
MISIR
TÜRKİYE
İNGİLTERE
Mal ara toplam ( AD ) =
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
GANA
LİBYA
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
28.974,32
693,74
457.930,00
487.598,06
12.964,48
325,50
213.726,52
227.016,51
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
IRAK
Mal ara toplam ( AD ) =
8.905,12
8.905,12
4.107,75
4.107,75
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
328
MİKTAR
4
4
MAL KODU
MAL (GTİP) ADI
IRAK
SERBEST LİMAN
Mal ara toplam ( AD ) =
TL TUTARI
$ TUTARI
233.960,57
108.152,52
40.469,80
19.056,26
274.430,37
127.208,79
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
IRAK
Mal ara toplam ( AD ) =
1.705,12
1.705,12
800,00
800,00
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
TÜRKİYE
Mal ara toplam ( AD ) =
20.153,83
20.153,83
9.456,12
9.456,12
Mal genel toplam =
284.479.798,35 130.607.814,52
329
MİKTAR
74
7
81
ÜLKELERE GÖRE İHRACAT
A
ÜLKE ADI
MAL ADI
AVUSTURYA
0810.60.00.00 I.SINIF NAR
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
AUS AVUSTRALYA
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
AZ
B
AZERBEYCAN
3004.00.00.00 İLAÇLAR
Ülke ara toplam =
BELÇİKA
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
8473.30.00.00 BİLGİSAYAR AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
$ TUTARI
44.925,00
44.925,00
19.383,44
19.383,44
156.188,40
156.188,40
69.000,00
69.000,00
31.683,60
31.683,60
14.700,00
14.700,00
178.157,92
9.806,64
187.964,56
83.952,34
4.722,45
88.674,79
341.737,46
341.737,46
160.649,10
160.649,10
37.192,34
37.192,34
17.453,79
17.453,79
185.768,00
3.368,88
189.136,88
80.000,00
1.580,00
81.580,00
116.971,80
44.479,39
213.603,14
5.475,69
287.143,42
24.261,75
691.935,19
54.988,98
20.023,13
98.787,44
2.485,90
132.803,98
10.944,00
320.033,43
178.194,20
178.194,20
78.878,40
78.878,40
54.773,25
7.469.271,74
84.471,30
15.050,72
26.250,00
3.425.608,38
38.250,00
7.187,20
BRN BAHREYN
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
CDN KANADA
4202.11.00.00 ÇANTALAR
Ülke ara toplam =
CH İSVİÇRE
2106.10.00.00 NARENCİYE KONSANTRESİ
4202.11.00.00 ÇANTALAR
Ülke ara toplam =
D
ALMANYA
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
0810.60.00.00 I.SINIF NAR
2106.90.98.11 TAHIN
2201.90.00.11 İÇME SULARI
2401.10.00.00 TÜTÜN
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
Ülke ara toplam =
DK DANİMARKA
2401.10.00.00 TÜTÜN
Ülke ara toplam =
ET
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
0406.20.00.00 KAŞAR PEYNİRİ
0406.90.50.00 HELLİM
0701.10.11.00 PATATES(YEMEKLİK)
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
330
ÜLKE ADI
MAL ADI
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
7.623.567,01
$ TUTARI
3.497.295,58
101.504,08
157.510,42
247.934,40
4.427,40
511.376,30
46.305,76
73.373,12
116.008,98
2.071,59
237.759,45
28.974,32
28.974,32
12.964,48
12.964,48
65.656,11
48.603,56
25.119,67
39.331,80
40.637,80
26.806,96
59,90
5.830,00
5.556,00
3.020,19
8.286,99
9.240,00
1.080,00
9.600,00
1.967,00
84.385,34
7.638,73
610.511,46
7.403.360,49
1.847,67
78.444,04
20.100,00
8.497.083,71
29.168,30
21.880,29
11.947,52
17.761,95
17.879,27
12.249,91
28,17
2.624,71
2.501,35
1.386,69
3.730,86
4.332,62
494,39
4.439,86
902,77
38.812,16
3.570,84
286.063,33
3.383.282,85
876,84
36.117,70
9.609,87
3.889.662,25
GR YUNANİSTAN
0810.60.00.00 I.SINIF NAR
Ülke ara toplam =
31.443,80
31.443,80
14.060,64
14.060,64
GÜR GÜRCİSTAN
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
Ülke ara toplam =
49.472,47
49.472,47
22.136,96
22.136,96
194.575,23
757.165,11
951.740,34
90.450,00
347.500,00
437.950,00
F
FRANSA
4202.11.00.00 ÇANTALAR
4202.11.10.00 BAVULLAR
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
Ülke ara toplam =
GA GANA
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
Ülke ara toplam =
GB İNGİLTERE
0701.20.00.00 MOLOHİYA
0706.90.90.90 KOLAKAS
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
0810.60.00.00 I.SINIF NAR
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
0902.30.00.00 ÇAY
1509.10.10.00 ZEYTİN YAĞI
1704.90.65.00 ŞEKERLEME
1704.90.99.10 TAHIN HELVASI
1704.90.99.20 LOKUM
2001.00.00.00 TURŞULAR
2007.10.00.00 REÇELLER
2007.99.39.00 PEKMEZ
2106.90.98.11 TAHIN
2201.90.00.11 İÇME SULARI
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
5608.19.00.00 NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
Ülke ara toplam =
HK HONG KONG
0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ
0207.11.10.10 PİLİÇ AYAĞI
Ülke ara toplam =
331
ÜLKE ADI
MAL ADI
HKJ ÜRDÜN
0402.10.11.00 KREMA
0406.10.10.10 NOR
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
I
IL
IR
TL TUTARI
$ TUTARI
127.500,00
7.000,00
2.373.455,61
2.507.955,61
58.365,76
3.204,39
1.098.550,00
1.160.120,15
22.633,81
22.633,81
10.184,40
10.184,40
İSRAİL
0407.00.00.00 YUMURTA (DAMIZLIK)
2106.10.00.00 NARENCİYE KONSANTRESİ
4813.10.00.00 SİGARA KAĞIDI
Ülke ara toplam =
285.217,38
125.484,00
74.766,11
485.467,49
133.560,00
60.000,00
33.255,99
226.815,99
İRAN
3402.11.00.00 YIKAMA MÜSTAHZARLARI
Ülke ara toplam =
36.915,15
36.915,15
17.644,18
17.644,18
11.014.106,40
969.366,59
283.986,42
9.955.009,25
2.692.045,33
14.414,08
295.873,41
5.905.792,95
23.035,00
959.637,82
212.301,54
64.280,50
284.702,12
34.075,20
681,87
71.976,78
37.492,56
64.750,91
959,13
33.920,58
639,42
3.600,00
21.228,89
613,86
1.491,98
2.100,00
8.905,12
233.960,57
1.705,12
33.192.653,40
5.022.439,43
441.075,45
124.878,60
4.559.454,08
1.217.110,07
6.615,00
135.074,65
2.749.075,54
10.306,49
434.301,60
95.279,16
29.500,00
134.003,42
15.957,29
300,00
31.584,00
16.800,00
29.005,00
450,00
15.472,60
300,00
1.653,88
9.340,00
288,00
700,00
964,77
4.107,76
108.152,53
800,00
15.194.989,32
İTALYA
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
Ülke ara toplam =
IRQ IRAK
0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ
0401.10.10.00 SÜT (SIVI )
0406.20.00.00 KAŞAR PEYNİRİ
0407.00.00.00 YUMURTA (DAMIZLIK)
0407.10.00.00 YUMURTA (SOFRALIK)
0409.00.00.00 TABİİ BAL
0805.00.00.00 I.SINIF OVAL PORTAKAL(YAFA,WASHİNG.ŞAMUT
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
0805.10.15.10 II.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
0805.30.10.00 I.SINIF LİMON
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
2009.00.00.00 MEYVE SULARI
2106.10.00.00 NARENCİYE KONSANTRESİ
2517.10.80.00 MERMER TOZU
3402.11.00.00 YIKAMA MÜSTAHZARLARI
3823.40.00.00 ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
3824.90.70.00 İZOLASYON MALZEMESİ
4814.00.00.00 DUVAR KAĞITLARI VE KAPLAMALARI
4818.10.00.00 TUVALET KAĞITLARI
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6402.12.00.00 SPOR AYAKKABILAR
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
6911.10.00.00 PORSELEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI
8516.71.00.00 KAHVE, ÇAY YAPMA CİHAZLARI
8518.40.00.00 ELEKTRİKLİ SES YÜKSELTİCİLERİ
9501.00.00.00 OYUNCAKLAR
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
9504.40.00.00 OYUN KAĞITLARI
Ülke ara toplam =
332
ÜLKE ADI
J
MAL ADI
TL TUTARI
JAPONYA
0406.90.50.00 HELLİM
0901.21.00.00 KAHVE(KAVRULMUŞ)
Ülke ara toplam =
$ TUTARI
22.555,62
4.382,22
26.937,84
10.440,00
1.981,20
12.421,20
2.264.442,96
2.264.442,96
1.056.775,75
1.056.775,75
81.508,84
81.508,84
38.173,00
38.173,00
58.608,00
23.957.527,71
24.016.135,71
27.500,00
11.040.747,46
11.068.247,46
312.750,00
210.600,00
149.103,39
40.510,06
1.287.274,87
693,74
2.000.932,06
140.404,04
100.066,52
70.200,00
17.745,00
594.624,38
325,50
923.365,44
MN MOĞOLİSTAN
4818.10.00.00 TUVALET KAĞITLARI
4818.20.00.00 KAĞIT MENDİL VE HAVLULAR
4818.20.10.00 ISLAK MENDİLLER
4818.40.91.00 BEBEK BEZLERİ
5608.19.00.00 NAYLON ÇANTALAR (ERZAK POŞETİ)
Ülke ara toplam =
2.767,03
2.010,23
7.617,78
1.708,04
23.321,37
37.424,45
1.263,60
918,00
3.478,76
780,00
10.650,00
17.090,36
MO MOLDOVYA
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
Ülke ara toplam =
28.129,66
28.129,66
12.897,60
12.897,60
198.190,62
75.197,21
111.962,28
385.350,11
91.943,00
33.981,94
50.639,41
176.564,35
210.239,75
218.066,95
4.560.652,42
279.914,04
94.185,00
101.510,00
2.077.421,55
125.929,07
K
KATAR
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
KIR KIRGIZİSTAN
3004.00.00.00 İLAÇLAR
Ülke ara toplam =
KWT KUVEYT
0406.20.00.00 KAŞAR PEYNİRİ
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
LB
R
RL
LİBYA
0104.10.80.12 KOYUNLAR
0104.20.90.12 KEÇİLER
2201.90.00.11 İÇME SULARI
2202.10.00.00 MEŞRUBAT
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
Ülke ara toplam =
ROMANYA
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
0805.30.10.00 I.SINIF LİMON
Ülke ara toplam =
LÜBNAN
0406.90.50.00
0504.00.00.00
2520.10.00.00
3823.40.00.00
HELLİM
HAYVAN BAĞIRSAKLARI
ALÇI TAŞI
ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICI
333
ÜLKE ADI
MAL ADI
4818.20.10.00 ISLAK MENDİLLER
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
12.556,64
5.281.429,80
$ TUTARI
5.987,05
2.405.032,67
56.029,65
56.029,65
26.070,00
26.070,00
8.374.712,20
8.374.712,20
3.814.053,35
3.814.053,35
325.008,32
325.008,32
145.600,00
145.600,00
165.000,00
52.500,00
97.098,18
13.726,20
19.646,52
344.888,70
310.488,00
506.474,64
486,41
11.714,80
5.284,36
13.439,36
8.501.997,27
85.800,00
414.299,60
846.312,00
27.600,00
11.929,59
40.469,80
11.469.155,43
72.684,02
23.126,73
45.690,49
6.439,98
9.064,98
160.669,17
146.615,67
233.061,44
227,88
5.419,70
2.480,82
5.931,40
3.883.782,98
36.246,88
184.635,43
388.071,10
11.659,84
5.464,68
19.056,27
5.240.329,46
SU RUSYA
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
0805.20.10.10 II.SINIF MANDALİNA
0810.60.00.00 I.SINIF NAR
Ülke ara toplam =
561.330,18
41.709,60
36.575,64
639.615,42
265.511,85
18.668,70
16.517,18
300.697,73
SYR SURİYE
0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ
0207.11.10.10 PİLİÇ AYAĞI
0207.11.10.11 PİLİÇ CİĞERİ
Ülke ara toplam =
749.455,96
33.409,52
73.363,44
856.228,92
346.979,25
15.120,00
34.072,00
396.171,25
TM TÜRKMENİSTAN
0805.10.15.00 I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
525.124,64
246.695,28
S
İSVEÇ
4202.11.00.00 ÇANTALAR
Ülke ara toplam =
SA SUUDİ ARABİSTAN
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
SJ
SL
SARJAH
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
SERBEST LİMAN
0406.20.00.00 KAŞAR PEYNİRİ
0406.90.50.00 HELLİM
2204.10.00.00 ŞARAP
2208.30.00.00 VİSKİ
2208.50.00.00 CİN
2208.60.00.00 VOTKA
2208.90.00.00 RAKI
2402.20.10.00 SİGARALAR
3926.00.00.00 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
4805.40.00.00 FİLTRE KAĞIT VE KARTONU
4813.10.00.00 SİGARA KAĞIDI
4818.10.00.00 TUVALET KAĞITLARI
7204.10.00.00 DEMİR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
7404.00.00.00 BAKIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
7602.00.00.00 ALEMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
7802.00.00.00 KURŞUN DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
8310.10.00.00 PİRİNÇTEN DİĞER EŞYALAR
8505.19.10.00 MIKNATISLAR
9504.30.00.00 OYUN MAKİNELERİ
Ülke ara toplam =
334
ÜLKE ADI
MAL ADI
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
Ülke ara toplam =
TR
TÜRKİYE
0302.19.00.00
0304.10.10.10
0401.10.10.00
0402.10.11.00
0405.10.11.00
0406.10.00.00
0406.10.10.10
0406.20.00.00
0406.90.50.00
0407.00.00.00
0701.10.11.00
0709.10.00.00
0805.00.00.00
0805.10.00.00
0805.10.10.00
0805.10.15.00
0805.10.15.10
0805.20.10.00
0805.20.10.10
0805.30.10.00
0805.30.10.10
0805.40.10.10
0810.60.10.00
0901.21.00.00
1212.10.10.00
1212.10.10.11
1212.10.10.12
1212.10.10.13
1701.99.10.00
1704.90.65.00
1806.90.19.00
2007.99.39.00
2009.00.00.00
2106.10.00.00
2106.90.98.11
2201.90.00.11
2202.10.00.00
2208.30.00.00
2208.60.00.00
2208.70.00.00
2208.90.00.00
2402.20.10.00
2520.10.00.00
2915.21.00.00
3002.40.00.00
3209.10.00.00
3214.10.90.00
BALIKLAR (TAZE VE SOĞUTULMUŞ)
DENİZ ÜRÜNLERİ (DONDURULMUŞ)
SÜT (SIVI )
KREMA
TEREYAĞI
DİĞER PEYNİRLER
NOR
KAŞAR PEYNİRİ
HELLİM
YUMURTA (DAMIZLIK)
PATATES(YEMEKLİK)
ENGİNAR
I.SINIF OVAL PORTAKAL(YAFA,WASHİNG.ŞAMUT
II.SINIF OVAL PORTOKAL
NARENCİYE ESANS YAĞLARI
I.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
II.SINIF VALENSİYA PORTOKAL
I.SINIF MANDALİNA
II.SINIF MANDALİNA
I.SINIF LİMON
II.SINIF LİMON
II.SINIF GREYFURT
II.SINIF NAR
KAHVE(KAVRULMUŞ)
KEÇİ BOYNUZU(ÇEKİRDEK)
KEÇİ BOYNUZU(BÜTÜN)
KEÇİ BOYNUZU(ÖĞÜTÜLMÜŞ)
KEÇİ BOYNUZU (TOZ)
ŞEKER
ŞEKERLEME
ÇİKOLATA
PEKMEZ
MEYVE SULARI
NARENCİYE KONSANTRESİ
TAHIN
İÇME SULARI
MEŞRUBAT
VİSKİ
VOTKA
LİKÖR
RAKI
SİGARALAR
ALÇI TAŞI
ASETİK ASİT
TIBBİ MÜSTAHSARATLAR
BOYALAR (SENTETİK,YAĞLI,ASTAR)
DOLGU SIVAMA MADDELERİ
335
TL TUTARI
130.190,73
655.315,37
$ TUTARI
59.188,80
305.884,08
508.214,10
48.316,17
27.248,16
5.112.845,40
1.523.750,00
209.945,00
576.062,00
35.509.142,04
18.158.162,84
71.280,00
11.128.026,40
3.174.859,85
66.768,50
700.903,65
207.490,00
5.358.933,05
5.538.851,20
538.844,60
9.012.283,10
132.983,90
976.278,40
1.532.819,10
4.658,00
87.713,05
848.824,80
118.400,00
1.135.858,00
5.386,01
1.392,60
3.034,37
5.863,53
5.850,00
31.062,00
14.141.300,00
484.326,38
544.490,00
3.036.958,42
6.669,45
127.623,26
78.070,23
27.703.281,57
42.910,98
3.103.646,29
43.503,12
1.011.938,72
470.979,50
45.516,20
231.793,11
21.648,00
12.105,45
2.363.014,02
696.337,35
93.985,34
263.657,76
16.226.683,95
8.326.495,11
33.236,97
5.116.012,89
1.452.529,01
30.507,28
315.581,67
98.105,62
2.526.704,77
2.587.777,65
243.730,97
4.054.220,19
59.975,28
442.967,77
689.374,50
2.108,46
41.203,48
406.032,14
55.272,29
527.280,56
2.556,00
588,76
1.440,00
2.782,62
2.721,94
14.656,03
6.639.451,34
224.039,99
253.728,31
1.423.988,12
3.152,81
59.073,98
36.649,25
12.675.956,54
18.902,68
1.428.000,00
20.700,00
453.436,00
209.159,12
20.555,89
ÜLKE ADI
MAL ADI
3304.99.90.19 KOZMETİK ÜRÜNLER
3407.00.90.12 MODEL PATLAR (PLASTİSİN)
3604.10.00.00 ŞENLİK FİŞENKLERİ
3915.10.00.00 PLASTİK DÖKÜNTÜLERİ
3923.10.00.00 PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
4101.10.10.11 B.BAŞ HAYVAN DERİSİ (TUZLANMIŞ)
4102.21.10.00 K.BAŞ HAYVAN DERİSİ (TUZLANMIŞ)
4418.00.00.00 AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
4707.00.00.00 KAĞIT HURDALARI
4817.00.00.00 MUHTELİF KIRTASİYE
4819.10.00.00 KARTON KUTULAR(AMBALAJ)
5101.00.00.00 YÜN VE YAPAĞI(KARDE EDİLMEMİŞ,TARANMAMIŞ
5313.00.00.00 KUMAŞLAR MUHTELİF
6205.00.00.00 KONFEKSİYON
6802.00.00.00 İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
6802.21.00.00 MERMER (İŞLENMİŞ)
7204.10.00.00 DEMİR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
7325.10.00.00 DEMİR VE ÇELİKTEN DİGER EŞYALAR
7404.00.00.00 BAKIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
7602.00.00.00 ALEMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALAR
7802.00.00.00 KURŞUN DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
8310.10.00.00 PİRİNÇTEN DİĞER EŞYALAR
8422.40.00.00 PAKETLEME MAKİNELERİ VE AKSAMLARI
8443.11.00.00 MATBAA MAKİNELERİ
8474.80.00.00 SANAYİ TİPİ MAKİNELER
8518.10.00.00 MİKROFONLAR
8531.10.00.00 ALARMLAR(GÜVENLİK SİSTEMLERİ)
8535.00.00.00 ELEKTRİK MALZEMELERİ
8539.21.00.00 AMPÜLLER
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
9403.00.00.00 MOBİLYALAR (AHŞAP,PLASTİK,METAL)
9403.10.00.00 DEMONTE MUTFAK
9613.20.00.00 GAZLI ÇAKMAKLAR
Ülke ara toplam =
U
UKRAYNA
0805.20.10.00 I.SINIF MANDALİNA
Ülke ara toplam =
UN MISIR
6809.00.00.00 ALÇI VE ALÇI ESASLI EŞYALAR
7204.10.00.00 DEMİR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
8407.00.00.00 MOTORLAR
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
TL TUTARI
75.160,11
10.290,00
20.128,00
905.311,04
7.350,00
1.380.050,00
1.583.323,00
12.026,00
264.392,20
4.900,00
2.448,00
142.041,00
36.000,00
54.268,09
2.700,00
1.637.035,74
3.562.191,42
23.228,30
3.939.520,00
1.791.008,29
543.536,00
316.250,00
116.133,60
348.999,50
165.249,00
27.265,81
6.186,88
12.276,52
20.992,00
23.240,71
24.902,00
457.930,00
20.153,83
170.739.750,98
$ TUTARI
33.574,60
4.439,75
8.832,33
416.185,68
3.453,11
633.069,55
731.312,44
5.463,34
120.514,47
2.208,70
1.150,10
66.909,11
16.206,00
25.946,21
1.194,43
747.321,78
1.649.063,55
10.361,19
1.786.708,27
814.992,76
248.271,82
140.962,00
53.000,00
165.865,09
74.449,67
12.352,00
2.954,43
5.646,07
9.337,25
10.418,16
11.154,64
213.726,52
9.456,12
78.446.382,11
129.439,48
129.439,48
59.253,60
59.253,60
10.620,01
141.240,00
3.400,00
44.943,67
200.203,68
4.873,80
64.880,50
1.544,00
20.521,53
91.819,83
42.775,30
42.775,30
20.500,00
20.500,00
USA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
0406.90.50.00 HELLİM
Ülke ara toplam =
ZA
GÜNEY AFRİKA
336
ÜLKE ADI
MAL ADI
0207.11.10.00 PİLİÇ ETLERİ
2401.10.00.00 TÜTÜN
8708.00.00.00 MOTORLU TAŞIT AKSAMLARI
Ülke ara toplam =
Ülke genel toplam =
TL TUTARI
727.245,82
185.320,00
158.465,31
1.071.031,13
$ TUTARI
325.049,12
80.000,00
73.500,00
478.549,12
284.479.798,35 130.607.814,52
337
GÜNEY KIBRIS'A YAPILAN İHRACAT
MAL ADI
AHŞAP İNŞAAT MAMÜLLERİ
ALEMİNYUM DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
ALEMİNYUM PROFİLLER
ALKOLLÜ İÇKİLER
BAKIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
BALIKLAR
CAMDAN EŞYALAR
DEMİR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
DEMİR VE ÇELİKTEN DİĞER EŞYA
DİĞER HAZIR EŞYA
ELEKTRİKLİ VE REZİSTANLI FIRINLAR
ELYAF
FIRÇALAR
GALVANİZE SAÇ (DEMİR SAÇ)
HASIR MAMÜLLER
HORTUMLAR
İNŞ.ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
İNŞAAT TUĞLALARI
KAĞIT HURDALARI
KAĞIT VE KARTONLAR
KAPI PENCERE VE AKSAMLARI
KEPEK
KİMYEVİ GÜBRELER
KÖPÜK
MERMER (İŞLENMİŞ)
MOBİLYALAR
NAYLON ÇANTALAR
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
PLASTİK MUTFAK EŞYALARI
PLASTİKTEN DİĞER EŞYA
POLİETİLEN VE ÜRÜNLERİ
SEBZE MEYVE
SERAMİK HEYKEL VE SÜS EŞYALARI
SERAMİK KAROLAR (CİLALI)
SOĞAN (KURU)
SOMYALAR
SÜNGERLER
SÜPÜRGELER
TARIM MAKİNELERİ
TIRMIKLAR
VAKUM POMPALARI
YATAKLAR
YIKAMA MÜSTAHZARLARI
ZİRAİ İLAÇ
EURO
TL
3.647,21
10.381,25
29.335,40
85.372,02
660,00
1.869,05
5.640,00
16.960,60
1.680,00
4.951,63
501.550,37 1.462.189,19
1.760,00
5.207,39
365.530,09 1.063.613,89
6.641,00
19.023,34
858,80
2.554,15
1.160,00
3.409,24
427,11
1.180,70
1.655,40
4.731,63
8.250,00
24.189,98
1.634,00
4.871,26
2.546,50
7.369,96
49.708,11
146.378,94
95.824,55
277.340,38
13.466,00
39.340,85
1.044,78
3.110,95
6.669,90
19.508,71
16.177,00
46.783,36
5.226,92
14.868,97
2.935,54
8.487,33
143.678,01
417.819,48
128.422,87
371.120,70
263.164,11
772.511,67
48.366,40
139.968,17
2.534,22
7.458,45
626.767,61 1.821.085,69
2.755,51
8.004,47
1.240,00
3.667,52
6.955,96
20.243,92
2.045,00
5.722,72
1.100,00
3.146,77
94.472,66
285.890,61
49.537,09
144.699,57
11.847,63
34.394,49
2.593,10
7.296,94
2.620,00
7.331,54
8.724,95
25.363,50
1.195,27
3.300,02
6.127,00
18.067,94
3.243,00
9.566,18
1.391,96
3.970,00
U.S.$
4.754,63
39.100,49
856,03
7.767,98
2.267,85
669.684,52
2.384,99
487.136,53
8.712,71
1.169,80
1.561,44
540,76
2.167,09
11.079,04
2.231,04
3.375,45
67.041,74
127.022,25
18.018,16
1.424,82
8.935,01
21.426,84
6.810,01
3.887,21
191.361,86
169.973,76
353.811,34
64.105,60
3.415,98
834.059,58
3.666,06
1.679,73
9.271,74
2.621,01
1.441,22
130.938,27
66.272,59
15.752,72
3.342,01
3.357,85
11.616,52
1.511,41
8.275,14
4.381,32
1.818,27
2.532.811,03 7.384.325,12
3.377.275,75
338

Benzer belgeler

İstatistik Kitabı 2013

İstatistik Kitabı 2013 Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür Ve Spor Bakanlığı Ticaret Dairesi İstatistik-Araştırma Şubesi

Detaylı

türkiye

türkiye HOLLANDA POLONYA TÜRKİYE YUNANİSTAN ÇİN Mal ara toplam ( KG ) =

Detaylı

MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0101.11

MAL KODU MAL (GTİP) ADI TL TUTARI $ TUTARI MİKTAR 0101.11 Mal ara toplam ( KG ) = 0601.10.90.00 ÇİÇEK SOĞANLARI HOLLANDA

Detaylı

62.yıl - Sarıcılar İnşaat

62.yıl - Sarıcılar İnşaat Even in the most difficult and challenging projects, without compromising from the quality, we continue our journey to reach our defined corporate goal; being a strong, respectable and well-known f...

Detaylı