AKKAYA , Meslektaşlarına Söz Verdi

Yorumlar

Transkript

AKKAYA , Meslektaşlarına Söz Verdi
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
AKKAYA , Meslektaþlarýna Söz Verdi
Onaylayan Aysun YILMAZ
Sunday, 20 January 2008
Son Güncelleme Sunday, 20 January 2008
“Mortage Brokerliði” sadece Sizlerin Hakkýdýr”Polatlý’da sosyal aktivite ve bu sektörde faaliyet
gösteren üyeleri için baþlatýlan hizmet içi eðitim seminerleri ile Polatlý’da emlakçýlýk sektörünü geliþtirmeye çalýþan Pola
Odasý üyeleri ve yönetimi bir araya geldiler. Üyelerin sýkýntýlarýna çözüm yollarý arayan baþkan AKKAYA’dan üyeler bir
bulundular. “Sertifikalar bu iþten ekmek yiyenlere verilsin” dediler. Kýsa bir süre önce Polatlý’da emlakçýlýk
sektöründe ciddi atýlýmlar yaparak Polatlý’nýn sesini baþkente taþýyan AKKAYA, Polatlý halkýna emlakçýlýk sektörünün
Polatlý ve Temellide 500 yakýn insana hizmet içi eðitim seminerleri ile emlakçýlýk sertifikasý kazandýrarak emlakçýlýk sektörünü
saðladý. Emlakçýlýk iþi ile uðraþanlarýn odaya resmi kayýtlarýný gerçekleþtirerek, mesleðe olan saygýnlýðýn önemini arttýrdý. E
sertifikalarýnýn ardýndan, meslekte teknoloji ve geliþmeleri yakýndan takip etmek ve bu meslekte söz sahibi olmak adýna açýlan
eðitim seminerlerinde þimdi sýra Mortage brokerliðinde. Polatlý Halk Eðitim Merkezinde emlakçýlar ile bir araya gelen Polatlý
Emlakçýlar Odasý Baþkaný Mustafa AKKAYA ,meslektaþlarýnýn sorun ve sýkýntýlarýný dinleyerek taleplere cevap verdi. Odaya
161 üyenin ve ilçede 76 emlakçýlýk bürosu bulunan üyelerin baþkandan talepleri oldu. Mortaðe brokerliði konusunda oldukça titiz
üyeler, bu haklarýnýn “ bu meslekten ekmek yiyenlere verilmesini istediler. 500 yakýn insanýn emlakçýlýk sertifikasý aldýð
ancak bu sertifikalarý tablo niyetine duvara astýklarýný, keyfiyetten aldýklarýný ve bu iþten evine ekmek götürenleri zor durumda
býraktýklarýný dile getirdiler. Mortage brokerliði sertifikalarýnýn sadece oda üyelerine ve bürosu bulunanlara verilmesini talep ede
üyeler, bankalarýn vermiþ olduðu konut kredilerinde eksperliði emlakçýlarýn belirlemesini istediler. Meslektaþlarýnýn sorun ve sý
dinleyerek taleplere cevap veren Baþkan AKKAYA “Mortage Brokerliði sertifikalarýnda yönetimimizle karar alýp sadece
bu iþten ekmek yiyenlere vermeyi düþünüyoruz. Ben burada söz veriyorum farklý mesleklerde olup da emlakçýlýk sertifikasý alm
olanlar bu uygulamadan yararlanamayacaklardýr, rahat olunuz”dedi.
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 09:53