Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis

Yorumlar

Transkript

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis
T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Sayı
Konu
^.1/^/2015
: 20089378-020 —
: DOBGM Sahne ve Salon Tahsis
Yönergesi Değişikliği
B A K A N L IK M A K A M IN A
Genel M üdürlüğüm üz ve bağlı M üdürlüklerim ize ait Sahne ve Salonların tahsis edilmesinde,
tahsis taleplerinin yeniden hazırlanan ekteki yönerge doğrultusunda 01 Ekim 2013 tarihinden geçerli
olmak üzere uygulanabilm esi M akamınızdan alınan 28.05.2013 tarih ve 20089378/020.01-473 sayılı
Onay ile uygun görülm üştü.
Ancak; K urum um uz bütçesinin ilgili harcam a kalem lerinde ödeneklerim izde oluşabilen
yetersizlikler nedeniyle ilişikte yer alan söz konusu yönergem izin
14.m addesine ilave
o la ra k ;^ "İlgililere ücretsiz oltınık Sahne ve Salon tahsisi yapıldığında; Sahne ve Salonlarım ızın cari
giderleri için (elektrik,sıı,doğal gaz vb.) E k-l de belirtilen bedel, ilgililerce söz konusu etkinlikten iki
giin önce kurum saym anlığına makbuz karşılığı yatırılır." bendinin eklenm esi ve E k-l deki listede
belirtilen Sahne ve Salon Tahsis Yönergesinin 13.maddesi gereğince görevli personellere ödenecek
kişi başı ücretin 100,00-TL(Y üz Türk Lirası) yerine 110,00-TL(Yüz On Türk Lirası)olarak
değiştirilmesi düşünülm ektedir.
M akam larınızca da uygun görüldüğü takdirde; Kurum um uz Sahne ve Salon Tahsis
Yönergesinde Y önergem izin 13.maddesi gereğince görevli personellere ödenecek kişi başı ücretin
110,00-TL(Yiiz On Türk Lirası) olarak değiştirilmesi ve ilgili Y önergem izin 14.m addesine ücretsiz
olarak sahne ve salon tahsisi için yukarıda beliritilen e) bendinin eklenerek Bakanlık Onay tarihine
müteakip olmak üzere uygulanabilm esini ve bu değişiklikler neticesinde yeniden revize edilen ekteki
Sahne ve Salon Tahsis Yönergem izin yürürlüğe girebilmesini olurlarınıza a rz e d e rir
^
Genel M üdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
Prof. Dr. A. Haluk D U R SU N
M üsteşar
OLUR
Ömer ÇELİK
Bakan
Hanımeli S ok .N o:l 1 S ıh hiye/A N K A R A
Telefon: (0312 )2 3 2 2 2 3 0 Faks: 2318643
E-Posta: w w w .devoperabale.gov.tr Elektronik Ağ:
B ilgi ivin: Şengül ÇAKMAK.
Şef
İD A R E V E T E K N İK S O S Y A 1. İŞ L E R Ş U B E M l.'D Ü R I Üf’iÜ
DE V L E T O PER A VE BALESİ G ENE L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
SA H N E VE SA LO N TAHSİS YÖNE RGE Sİ
GENEL HÜKÜMLER
1-Sahne vc salonu kiralayan kurum , kuruluş veya kişiler D evlet O pera ve Balesi ( ienel
M üdiirliiğif nün yürürlükteki m evzuatına uym ak zorundadırlar.
2-D evlet O pera ve Balesi Sahne ve salonları sanatsal içerikli olm ayan etkinlik için tahsis
edilm ez.
3-D evlet O pera ve Balesi Sahne ve salonları organizatör aracılığıyla başvuru yapan
kurum ve kuruluşlara tahsis edilm ez, yapılan tahsis bir başka kurum , kuruluş veya 3.
kişilere devredilm ez.
SÜ RE
4-Sahne ve salonlarım ız, önceden belirlenm iş sanatsal faaliyet program ların
aksatılm am ası ve uzun süreli periyodik çalışm alar olm am ası kaydıvla tahsis edilebilir.
5-T ahsis taleplerinin program lanabilm esi am acıyla en az 45 gün önceden ilgili m erciye
başvuru yapılm ası ve her türlü yasal prosedürün tam am lanm ası gerekir.
(>- Tahsis talepleri G enel M üdürlüğüm üz birim lerinden gerekli ön izin görüşü alındıktan
sonra değerlendirilir, söz konusu birim lerden ön izin görüşü olum lu olarak alınsa dahi
Sahne ve Salon T ahsis Y önergesi‘nin ilgili m addelerine aykırı durum m evcutsa tahsis
yapılm az.
SORUMLULUKLAR
7-Sahne ve salonu kiralayan kurum , kuruluş ve kişiler, sahne arkasında ve fuayede
kullanılan her tür sair m alzem e elektrik ve elektronik cihazları teslim aldığı gibi sağlam
teslim etm ek zorundadırlar.
8-T ahsis sonucu m addi hasar m eydana gelm esi halinde hasar tutanakla tespit edilir ve
tutanaktaki hasar kiralayanlar tarafından karşılanır.
BİLET SATIŞ VE D A V E Tİ Y E LE R
9-Sahne ve salonu kiralayanlar, tanıtım larını yapabilm ek için idarenin izni dahilinde
gösterilecek yerlere afiş ve duyularını asabilirler.
10- Sahne ve salonu kiralayanlar İdarenin uygun gördüğü yerlerde ve Devlet O pera ve
Balesi G enel M üdürlüğü ve bağlı M üdürlüklerinin usul ve esasları çerçevesinde,
tem silden 15 gün önce bilet satışı yapabilirler.
.a
1 I- Sahne ve salonu kiralayan kurum , kuruluş veya kişiler her tem sil için D evlet'O perk | l \
ve Balesi G enel M üdürlüğü*ne veya bağlı M üdürlüklerine beşinci sıradijn - so n rm \ \ \
olm ayacak şekilde 6 kişilik davetiye verirler veya ver tahsis ederler.
. 1 *•
\ \\ l \ .
]S '
'
ÜCRL T V E KİR ALAR
12- Sahne ve salon tahsisi yapılan ilgililer, salon sahne tahsis bedelleri listesine göre
belirlenen salon kirasını (Ek-1 deki listede salon kiraları belirtilm iştir.) (am ortism an,
elektrik, su. ,doğalgaz, güvenlik, tem i/lik m alzem esi vb. giderleri için) söz konusu
etkinlikten iki giin önce kurum saym anlığına m akbuz karşılığında yatırırlar.
13- Sahne ve salon tahsisinde, teknik, idari, güvenlik ve tem izlik hizm etleri için
kurum lunuz tarafından da zorunlu olarak ilgili sahne için; tem izlik, güvenlik, teknik
ekip olarak hizm et veren yetkili ve tecrübeli
firm alar eliyle personel
görevlendirilecektir. Bu personellere ödenm ek üzere kişi başına her tem sil günü için Ek1 de belirlilen net ücret tutarı kiralayan tarafından ilgili sahnenin İdare M üdürlüğüne
tutanak karşılığında teslim edilecektir.
14-Sahne ve Salonlarım ız;
a) K ültür ve Turizm Bakanlığı K uruluşları ile D evlete bağlı F.ğitim K urum lan
(program el verdiği ölçüde) ve doğrudan işbirliği içinde çalışılan DevleK V alilikBelediye) K urum larına Genel M üdürlük Onayı ile ücretsiz,
b) D iğer D evlet K urum lan ve özel eğitim kurum lan veya eğitim ve sosyal dayanışm a"
yardım laşm a am açlı etkinliklere Genel M üdürlük onayı ile % 50 indirim li.
e) Bunun dışında ki tüm K urum ve K uruluşlara tam ücretli tahsis edilebilir.
d) Bu m adde gereğince indirim li ya da ücretsiz sahne ya da salon tahsislerinde, tahsise
konu etkinliğin gerçekleştirildiği gün ve saatlerin yönergenin 13. M addesi gereğince
görevlendirilecek personelin kurum için belirlenen çalışm a gün ve saatleri dışında
olm ası durum unda aynı m adde ile belirlenen ücret, tahsis edilen Kurum ve Kuruluş
tarafından ödenir.
A ncak, görevlendirm eye konu etkinliğin kurum un çalışm a saatleri içinde bulunm ası
halinde veya C um hurbaşkanlığı. T B M M B aşbakanlık, D ışişleri B akanlığı. K ültür
ve T urizm Bakanlığı ile diğer K am u K urum lan tarafından ülkem izin U luslararası
alanda tanıtım ının yapılacağı toplantı ve gösterilerle, ülkem izde bulunan ya da
ziyaret eden yabancı konukların ağırlanm ası am acıyla yapılacak etkinliklerdeki
ücretsiz salon tahsislerinde. Genel M üdürlük veya M üdürlük onayı ile ücretsiz ve
izinsiz görevlendirm e yapılabilir.
e) İlgililere ücretsiz olarak Sahne ve Salon tahsisi yapıldığında; sahne ve
salonlarımızın cari giderleri için (elektrik, sıı, doğalgaz vb.) (Ankara DOB
Müdürlüğü 500-TL, İstanbul DOB Miidüıliiğü 500-TL, İzmir I)OB Müdürlüğü
400-TL, Mersin DOB Müdürlüğü 300-TL, Antalya DOB Müdürlüğü 400-TL,
Samsun DOB Müdürlüğü 300-TL) bedel ilgililerce söz konusu etkinlikten iki gün
önce kurum saymanlığına makbuz karşılığı yatırılır.
U Y G U L A M A H ÜK ÜM LE Rİ
15- Sahne ve salonlarım ızın tahsisi, tahsis yapan ile tahsis talebinde bulunanlar arasında
düzenlenecek protokol .(Kk 2) ile geçerlilik kazanır.
16-2,S.05.2013 tarih ve 473 sayılı m akam onayı ve ekindeki yönerge yürürlükten
kaldırılm ıştır.
17-Bu yönerge K ültür ve T urizm B akanınca onay lan d ı” ‘
18-Bıı yönerge hüküm lerini Devlet O pera ve Balesi Gt
...............
EK-1
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜKLERİ
SAHNE VE SALON FİYATLARINI GÖSTEREN LİSTE
(Ö/?3/20i5.TARİHLİ BAKAN ONAYI TARİHİNE MÜTAKİP GEÇERLİ OLMAK ÜZERE)
BİRİMİ
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SAHNE VEYA SALON ADI
OPERA SAHNESİ
FİYAT TL.
9.000,00-TL
6.000,00-TL
3.000,00-TL
1.250,00-TL
3.000,00-TL
2.000,00-TL
600,00-TL
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
LEYLA GENCER SAHNESİ
ANTALYA DEVLET OPERA VE
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAŞİM İŞ CAN KÜLTÜR
MERKEZİ
SAMSUN DEVLET OPERA VE
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN ATATÜRK
KÜLTÜR MERKEZİ BÜYÜK
SALON
2.250,00-TL
SAMSUN DEVLET OPERA VE
BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN ATATÜRK
KÜLTÜR MERKEZİ KÜÇÜK
SALON
1.500,00-TL
SAMSUN DEVLET OPERA
VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÜZEL SANATLAR
GALERİSİ
SAHNE VE SALON TAHSİS
YÖNEGESİNİN 13. MADDESİ
GEREĞİNCE; GÖREVLİ
PERSONELLERE ÖDENECEK KİŞİ
BAŞI ÜCRET
ÜCRETSİZ OLARAK SAHNE VE
SALON TAHSİSİ YAPILDIĞINDA
SAHNE VE SALONLARIMIZIN CARİ
GİDERLERİ İÇİN (ELEKTRİK, SU,
DOĞALGAZ, VB.)SÖZ KONUSU
ETKİNLİKTEN İKİ GÜN ÖNCE
TALEPTE BULUNANLARCA KURUM
SAYMANLIĞINA MAKBUZ
KARŞILIĞI YATIRILACAK ÜCRET
KOKTEYL, TOPLANTI
VS.AMAÇLI FUAYEDE
KULLANILIRSA İLAVETEN
ÖDENECEK ÜCRET
250,00 TL
110,00-TL
ANKARA
500,00-TL
İSTANBUL
500,00-TL
İZMİR
400,00-TL
MERSİN
300,00-TL
ANTALYA
400,00-TL
SAMSUN
300,00-TL
•
Tarihli Bakanlık Makam Olur'unun ekidir.
'• '
K
-v
EK-2
T.C.
K Ü L T Ü R VE TU Rİ ZM B A KA NL IĞ I
D E V L E T O PE R A VE BALESİ G EN E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Bakan Onayı T arih ve N um arası:
T A H S İ S TA L E B İ N D E BU LU NA N KİŞİ VE K U R U M U N
Atlı S o y a d ı
:
Adresi
:
Tahsis Yeri ve Tarihi:
Talebin Konusu
:
Faaliyet Türü
:
Tahsis Ücreti
:
Dayanağı
T ahsis Y önergesi.
: ......tarih v e ........sayılı Bakanlık M akam ından alınan Sahne ve Salon
1-Tahsis Şekli :
2- Bu protokol D evlet O pera ve Balesi Genel M üdürlüğü ile T ahsis talebinde bulunan Kişi ve
kurum lar arasında düzenlenm iştir.
3- Protokol içinde yer alan D evlet O pera ve Balesi Genel M üdürlüğü bundan sonra ° D O B ”
olarak, kişi ve kurum lar ise ‘T A L E P E D E N ” olarak anılacaktır.
4-D evlet O pera ve Balesi G enel M üdürlüğü’nün belirleyeceği şartlara uyulacak ve protokol
iki gün önceden yapılacak, iki gün önceden ücretin yatırılm am ası halinde tahsis geçersiz
sayılacaktır.
5-Faaliyet sırasında Salonda yer alan taşınır ve taşınm azlara zarar verilm eyecek, her türlü
zarar ve ziyan, tem izlik, güvenlik ve diğer hizm etler ‘T A L E P E D E N ” tarafından
karşılanacaktır.
6-M esai saatleri d ışında kurum um uzdan görevli olan personele B akanlık M akam ından alm an
Sahne ve T ahsis Y önergesinin 13.M addesi gereğince kişi başına ...... TL ücret ‘T A L E P
E D E N ” tarafından görevli personel sayısınca tutanak karşılığında İdare M üdürlüğü
yetkilisine teslim edilecek, İdare M üdürlüğü yetkilisi tarafından görevlilere eşit şekilde
dağıtılacaktır.
7-H afta içi m esai saatleri dışında ve halta sonları etkinliğin bittiği saatte görevli öîan
kurum um uz personelinin evlerine bırakılm ası ‘T A L E P E D E N ” tarafından sağlanacaktır.
EK-2
8-“T A L E P E D E N ” in yapacağı etkinlikte D evlet O pera ve Balesi M üdürlüğü personel
görevlendirm ek zorunda değildir. G örevlendirilm esi sorum lu personel gerektiği takdirde
6.m addedeki şartlar uygulanır.
9-Tahsis işlem i gerçekleştikten sonra, salon ücreti yatırılıp protokol im zalandıktan sonra talep
'T A L E P E D E N ” faaliyetinden vazgeçerse tahsis ücretinin iadesini talep edem ez
10-..T ahsis Y önergesinin ............. M addesi gereğince ‘T A L E P E D E N ” bir günlük tahsis
ücreti olan ................. T L ” nin m akbuz karşılığında Genel M ü dürlüğüm üz saym anlığına en
geç iki gün önceden yatırm ak zorundadır.
11 -G erekli görülm esi halinde alm an tahsis kararı 4,D O B ” tarafından
edilebilir, böyle bir durum da 'T A L E P E D E N ” den alınan ücret iade edilir.
tek taraflı iptal
12-K ullanım dan yada uygulam adan doğacak veya bu protokolde belirtilm eyen her türlü
hizm et ve em niyet önlem leri, bu nedenlerden doğacak olay ve zararlardan 'T A L E P E D E N ”
ta ra f sorum ludur.
13- T ahsis edilen tarihte G enel M üdürlüğüm üzce teknik elem an sağlanam adığı
teknik elem an ‘T A L E P E D E N ” tarafından sağlanacaktır.
takdirde
14-G erçekleştirilecek olan etkinliklerde T.C. C um huriyeti A nayasa ve K anunlarına ters düşen
gösteri yapılm ası ve suç teşkil edecek dem eç davranış ve her türlü yasadışı olayın
g erçekleşm esinden ve etkinliğin içeriğinden ‘T A L E P E D E N ” sorum ludur.
15- A nlaşm azlıkların çözüm ünde A nkara M ahkem eleri ve İcra D airelerinin vereceği karara
uyulacaktır.
16-İş bu protokol 16 m addeden ibaret olup ......... / ........ / ...... yılı Ekim ayından itibaren
geçerlidir.
T A L E P EDEN K U RU M

Benzer belgeler