mıchelangelo ce - Nazar Otomatik Kapı Sistemleri

Transkript

mıchelangelo ce - Nazar Otomatik Kapı Sistemleri
iillF ,:i;:
l: -" ıi) .:T,-J fr"a: "5J
' : );l\i_..llı v'.ı,,::.
;,l,ii:
1--
,,,Ş.1|],hi,]ll'*]:tj
| :ı
ıF |'|4 ;'r 1, j .,.\ İ:.,.{,,\ ], |ljüsi jl_}.,a,J
)r: cf
i i ,i!,iu.r! . üdr i I,iı4, l. urğ. \i,.l_a !J ıl€ı 2
._i ,')jj] :ii!l {'.] :; r-" .,.,h .69 8. !4
l,H.lalyiq
fl
lQdlkry, ııhirı f,s. 0i4şgu§ si iJatru, * \a|,l lj. .i İ ),! iİ Fdst
11"r5f=s.
l
AEi€l,il f,l§tjaÜ
7
l
UYGUNLUK BEYANI
,
lelIiU'r16) 3dl l ", i§
.
ı\ 1ljic. J4? its
s^ilöü,,, aİe§terçuiİü8.üoİı.ı
-ı
2thta ?iii3
Yico 44,36015 Schio, Yicenza, İtalya
MICHELANGELO
40, 60,80 model yol bariyerleri için elektromekanik otomasyon
sistemlerinin:
Makine Direktifinde belirtilen kurallara göre makine olarak tanımlanacak bir makine grubuna
monte edilmek için üretildiğini ve
Aşağıda açıklanan direktiflerde belirtilen temel güvenlik kurallarına uygun olduğunu tiim
sorumluluk bize ait olmak izere beyan ediyoruz:
2006l95lEC no.lu
200 4 l
I0
8
lEC
no.
ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ
lu
ELEKTROMANYETİK uyuııı
D
İREKTİFİ
99l5lEC no.lu RADYO CİHAZLARI DİREKTİFi
-Ayrıca bu ürünlerin monte edileceği makinelerin 2006l42lCE no.lu Makine Direktifine
uygun oldukları beyan edilmeden önce bu tirünleri çalıştırmanın yasak olduğunu beyan
ediyoruz.
Schio, 15l02l20|2
Yetkili Temsilci
(imza)
SERGIO NOVELLO
Teknik Müdür
(imza)
FABIO BILLO
0"1
,/
ffi
g
§ğ&
-l
KoNFoRMITATSERKLARuNG / DEcLARAcloN DE coNFoRMlDAD /VERKLARING VAN
oVEREENsTEMMlNG/DECLARAçAo DE coNFoRMlDADE / AH^oEH lYMMoPoQlH: / DEKL-ARACJA zcoDNoscl
lEKnAPAut4ff o cooTBETcTBnn t PRoHLAğENi o sHoDĞ / UYGuNLuK BEYANNAMES
Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabrikant
Fabricaniei KcTooreuoorqç / Producent / ]ıleroıoaü4rens
/ v}rrobce /
/
u2'f
Üretici:
lndirizzo/Address/Adresse/Adresse/Direcciön/Adres/Endereço/AıeüOuvor1
/Adres/
t*furt
/
?ii3
Via Lago diVico 44
36015 - Schio
V|CENZA _ ITALY
fupec/Adresa/Adres:
Dichiara sotto Ia propria responsabilita che il prodotto: / Dec|ares under its own responsibility that the following product: /Dğclare
sous sa propre responsabilit6 que le produit: / Erk|ört auf eigene Verantwortung, daB das Produkt: /Declara, bajo su propia
responsabilidad, que ei producto: / Verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat het product / Declara, sob a sua
responsabilidade, que o produto / ArlAdıveı unaüOuvo 6n ro rıpoTöv / Oğwiadcza na w,lasnq odpowiedzia|noğö, 2e produkt /
3aıenıer noA cBoto oTBeTcTBeHHocTb, qTo x3Aerıı4e / Prohla§uje na vlastni odpovĞdnost, ie vlrobek / Kendi sorumlu|uğu alttnda
asaöıdaki ürünün:
Automatismo elettromeccanico per barriera stradale mod. / Electromechanical control device for barriers mod. / Automatisme elec
canique pour barriere levante mod. / Elektromechanischer schrankenantrieb mod. / Automatismos electromecanicos para
,as
mod. / Elektromechanisch automatiseringssysteem voor wegafsluiting mod. / Automatizaçöo electromec6nica para
ra estrada| mod. / Hı\errpoprilovıxoç ouropoııopdç yıo oöıxr1 pndpo povr. / Elektromechaniczny automat do szlabanöw
mod. / 3ıerrpoMexaHı4qecKı,rü ıııar6ayıu 4ıı aaıouo6ıııeü uo4enu: l Elektromechanick! automatickf systĞm pro
i zlvoru mod / modeli yol b
iÇin elektromekanik otomasvon sistemi.
MıCHELANGELo 40, 60, 80
E @struito per essefe inrcrporato in un macchinario che Verre identiiic€to come macchina ai sensi della DlREfilVA MAccHlNE. / Has been produced to be incorporated into
a machinery, which wi]İ be identified as a machine aOording to the MACHINERY DlREcTlVE. / A ğtğ @nstruit pour l'[email protected] [email protected] dans un 6quıpement qui sera
identiİjö mmme machine conform6ment e İa DlREcTlVE MAcHlNEs. / Dafür konstruiert Wrde, in ein Geret aingebaut zu werden, das als Maschane im sinne der
MAscHlNEN-DIREKT|VE jdentifiziert wird, / Ha sido Onstruido para ser [email protected] en una maquinaria, que se identifi€ra 6mo maquiha de conformidad con la
DIRECTıVA MAQUıNAs. / Gebowd is om deel uit te maken van een inrichting die wordt geidentiİicieerd aıs machine volgens de MACH|NER|CHTLIJN. / Foi construido
para ser incorporado numa maquinatia, que ser6 identifi€da
omo maquina em conformidade com a DlRECT|VA MAQUlNAs / txel KoTqoxtuooEi Ylo vo cvooporoOei oe
ivo 1ı4;ovqpo nou 0o Tpooöüoplo€l aç pnxdvnpğ oüpgovo pe rrlv oAHFlA MHXANHMAToN / zostal wyprodukowany z pEeznaEeniem do montaiu w uzadzeniu, kt6re
zostanie okreğlone jako maszyna w myğl DYREKTWVY MAszYNowEJ / ı4soTogneH Ant BğpauaaNıı ı o6opy4osaHge, xoTopoe 6yAeT onpeAeneHo XaK ıMaUxHa» g
cooTBeTfiBtsİ c Al4PEKlı,48oÜ no MAtlrlHAM / Je vyroben Pro monteİ do strcjniho zaiizeni, kterö bude oznaöeno jako stroj podel SMĞRN|CE o STRoJNicH
zARizENicH. / MAKiNE DiREKı-İFİnin hüküm|eri uyarinca makine olarak tanimlanacak bir makine grubuna entegre ;dilmek için üretilmiş o|duğunu
Ğ conforme ai requisiti essenziaIi di sicureza delle DirettiYa: / lt also complies with the main safety requirements of ihe foılwingbirectives: / Est Onfome aux exigences
essentielles de s6curitğ des Directives: / Es entspricht den grundlegenden sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los fequisitos esenciales de seguridad
de las DirectiYas: / corform is met de fundamentele Vei|igheidsvereisten van de volgend€ Richtlijnen / Eile Onforme aos requisitos essenciais de segurança das
Directivas / EuiJpopgoüToı trtç BooıKiç onoüTÖoEtç oogo^doç,Uv o6nYldrv / Jest zgodny z podstawowymi wymogami bezpieczeristwa Dyrekt}ry / cooTBeTfiByeT
ocHoBBblM Tpe6oaaşııu no 6egonacıoğh §İpeKruB / Vyhovuje hlavnim bezpeönostnım poiadavküm smğmic / Aşağidaki direktiflerin temel güvenlik şartlarina uygun
olduğunu beyan eder:
BAssA TENSloNE
ANNlNG
/
/ LoW VoLTAGE
XAMH^H: TA:HE
NiNlzKEHo NAPĞT1
/ BAssE
/ NlsKlE
TENSloN
NAPlAclE
/ N|EDERSPANNuNG / BAJA
/ Hyl3l(oE HAnPİXEHylE /
TENsloN
/
BA|XA TEN
BEzPEÖNosT ELEKTRICKYCH
/
ATlB|LlTA ELETTRoMAGNETlcA i ELECRoMAGNETlc coMPATlBlLlw / coMPAT|BlL|TE ELEc
LEKTROMAGNETlscHE KoMPAT|BlL|TAT / coMPATIBıLlDAD ELECTRoMAGNETlcA / coMPATlBlLlDADE
TlcA / ELEKTROMAGNETlscHE coMPATIBIL|TElT / H^EKTPoMArNHTlKH, EYMBATOTHTA: /
ATYBlLNosc ELEKTRofuıAGNETYCZNA / 3JıEKTPoMArHı4THA.f, coBMEcTı4MocTb / ELEKTRoMAGNETlcKA
ATlBlLITA / ELEKTRoMANYETiK UYUMLULuK 2o04l108/cE
APPARECCHIATuRE RADlo / RAD|o SETS / ı
TloNS RADlo
\RELHoS i RADlo-lNSTALLATIES
nAPATyPA i RADioVA ZARizENi
si dichiara inoltre: / W9 further hereby declare;
/
RADIoAPPARATE / RADloEQUlPos
ıY:KEYE: PAA|oMETMoEHI l URZADZENlA RADıoWE
/
/ RADYo
DoNANİM| 99/5/CE
/
/
dğclarons en outre: / AuBerdem wird ğrklğ.t / se d*lera ademas: / Daamaast Verklaren wii dat: / Al€m disso. tambğm
se declara: / An^dJvoupE tTionç: i oğwiadczamy ponadto, ia; / noMhMo 3Torc, 3a9gnieM: / Mimo to prohla§ujeme: l Ayrüğ beyan edilmektedir:
- che ö vietata Ia messa in seryizio del prodotto, prima ğhe la macchina in ai 9re [email protected], sia stata dictıiaraıa mnfome allg dispo§iziona della olRETTlVA MAccHlNE
(2006/42lcE). / we also dec|are that it is foöidden to start the pfoduct before the machirery into which it will be inorporated is declar€d in OmplianĞ with the
PresğiPtions of the MACHINERY D|RECT|VE (2006/4ZCE).. l Nous ddclarons en outfe que la miso en seı[email protected] du produit est interdite, avant que |a machine oü il sefa
[email protected]ğ n'ait Ğt6 dğclar6e conforme aux dispositions de la DlREcTlVE MAoHINES (2oo6/4zcE).. / Es wird auRerdem erklert, daB die lnbetriebnahme des Produkts
verboten ist, soıange die Maschine, in die es eingebaut wird, nicht als mit den Vorschrifien def MAscHlNEN_DlREKTıVE(2oo6/4zcE) konform erklart Wrde, / se dstara,
ademas, que est6 prohibido insialar el produğto antes de que la mequina en la que se [email protected]ğ haya sido decıarada Onforme a las disposiciones de la DlREcTlVA
MAQUINAS \20O6l42lCE). / Vefder Verkleı'en wij dat de inbedriifstelling van het pfoduct verboden i§, voordat de maciin€ waarin het zal worden opgenomen, conform wordt
Verkıaard aan de beschikkingen Van de MACHINERICHTLıJN / Decıafamos, alöm disso, quo ğ proibido instaİar o p.oduto, antes que a maquina em que ser6 [email protected],
tenha sido declafada snforme as disposiçöes da DIRECT|VA MAQU|NAS (2OO6/4ZCE). /An^üvoup€ mionç öı oroyop€ü€ıoı
rl'o6on oe İııroupyio'rou rpo,ıövroç, tpıv
To pnxdvniJo Oo o[oio eo EvoupoTaeti, 6n^o0€iöIl ouPtlopQOüTq| Olç ğqTdqEtç İnç oAHnAE MrıxeıxııAloı (zotjoi+zce).l os*iadeamy ponadlo, 2e zabronıone
jest uruchamianie produktu zanim maszyna, w kl6rej zostanie on zamontilany zostanie zadeklarilana jako jako
zgodna z zapismi DYREKnWY MAszYNowEJ
(2Oül42lCE).l fıourMo 3Toro, Mbı 3aıBııeM, fro 3anpeu{aeTğ BeoA B gKffnyaaqıE ,3Aenıi Ao Tex nop, nora ıe 6yger unaneHo, cTo Mau%Ha, 8 xoTopyrc orc 6yAeT
sğpoeao, cooTBeTEByeT npe.qnıe'tınu ğhPEKTI4BH no MAıll,ıHAM (2ocf,l4i,cE\. / |«omğ toho pfohla§ujeme, 2e'uvedeni uirobku do provozu je zaııizino, doı<ud
strcj, do kıerğho bude zabudovğn,İebü]99^qit qrch|eğen! o shodğ s pİedpisy sMğRNlcE o sTRoJNicH zARjzENicH pomıızÖey ı ıyrl€ ürunü; entegre edileceği
makinenin, MAKINE DiREKTiFl'(2006/42lcE) nin hükümlerina uygunluğu beyan edilmeden önce, ürünün hizmete allnmisının yasaiolduğu beyan edilir,
scHlo,
ısıp'iı?orz;!;
;'i
/ Nous
j,
,,
Legale / The legal Representative/Le Reprösentant LĞgal / Der gesetzliche Vertreter
,' ;;!İ", -'-,**'J,
\ş 'ufr\"ppresentante
.' ".".:i .,/
f,l Representante Legal / De wetteluk Vertegenwoordiger /o Representante legal / o NöıJlpoç
---r'ı\
,-p, ,\ ,İ}iT;:i,,*
/ rlzğus(awulcl rldv:ly,
Pnwny/lOpı4ııvecxııünpe4cıaeuıenılZtıkonn!zdstupceıVasaı
UptrANecKnn npeAcTaBHTenb /.aKonny zaslupce /
n§qılçöoonoç/Paedstawiciel
r::,,İ ü'',",---',
! ,,
!,, i.:,i
i1:.. "|.i,.- .l, , ,,-dnŞilcl
: .yj
i;
t
nt
.4.*h_
,,;'
j
; ;T,ü{,,;-,_l.,
^[
'İi,r,l.i,,\*.*_=_]ı1'*;'
",
'"',(,,:,,.';1-
Şaq A}r^-İİ ğ:§''a':.1,
' 'f
NovELLo)
f,:i
(sERGlÖ
ıiC::^ig?:":J=ll",1l=|,T::9::1^L:_9l1"i:,{_1":l_ii!i:_{#,.çiılıq:g191,9j]b
/ Technisc[4!,1pşpılo
Technisch
.;
,lır, ]:o-r' tecnlco
| ııılİJ,'tgnico
.*_.*..
-" /TexHh.üeo(ı,ıüAlrp9nğİfigçlır;.küİeditellTdknikMüdür,,
_,
n ;
cliretor t6cgi!q/
d]retor
t6cnjç4 / O
o Talvıxdç
Telvıröç Aıeu€.ÜwnF/ğ§rowniı<
l::,ı
l'C:.ü
'{v VO1.1]ı liı,,-/
Ç oFlnl
;ti"l
İıl'çı l
,*1çlıi
İi:ıKAltt
katıi'
,.İ.l,p,"",l^n,
l

Benzer belgeler