2011 Annual Report - Ziraat Sigorta A.Ş.

Yorumlar

Transkript

2011 Annual Report - Ziraat Sigorta A.Ş.
İçindekiler
Faaliyet Raporu 2011
Hep Birlikte, Daha İyiye
2
2
3
4
6
8
10
I. SUNUŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
VİZYON VE MİSYONUMUZ
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
GENEL MÜDÜRÜN 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
2011 YILINDA GENEL EKONOMİK GELİŞMELER VE SİGORTACILIK
ZİRAAT SİGORTA 2011 YILINA AİT DEĞERLENDİRMELER
17
18
19
19
20
21
22
23
25 26
27
36
37
II. YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
ŞİRKETİMİZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
GENEL KURULA İLİŞKİN HUSUSLAR
ŞİRKETİMİZ ÜST YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
ŞİRKETİMİZ İÇ DENETİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
ORGANİZASYON YAPISI
DENETİM KURULU RAPORU
İNSAN KAYNAKLARI YAPISI VE DEMOGRAFİK VERİLER
ŞİRKETİN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE
İLİŞKİN BİLGİLER
GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİ
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
42 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR
VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Kurulu’na;
Ziraat Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla
hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili
hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu
ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor
konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk,
yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız
denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna
ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş
bildirmektedir.
Denetim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan
yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda
önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence
sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir.
Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve
yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Ziraat Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık
2011 tarihi itibarıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak şirketin finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde
yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen
bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile
uyumludur.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALI
MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Hasan Kılıç
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
İstanbul, 30 Mart 2012
Sunuş
Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile
birlikte ülke ekonomisine değer katan
bir şirket olmak vizyonuyla çalışan
Ziraat Sigorta, faaliyet gösterdiği iki
yıllık süre içinde Bankanın mevcut
sigorta potansiyelini değerlendirirken
sigortacılık sektörünün büyümesine ve
gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Son iki faaliyet döneminde elde ettiği
başarılı sonuçlar, kârlılık içinde büyüme
hedefine ulaşmak için uyguladığı
stratejilerin ne denli isabetli olduğunun
göstergesidir.
Sürdürülebilir kârlılıkla büyüme prensibimiz
doğrultusunda 2011 yılında 318 milyon
TL üretimin sonucunda 54 milyon TL vergi
öncesi bilanço kârı elde edilmiş ve ikinci
faaliyet yılının sonunda, 20 milyon TL olan
başlangıç sermayesinden 75 milyon TL öz kaynak tutarına ulaşılmıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 1
Sayfa 2
Sunuş
Vizyon ve Misyonumuz
Vizyonumuz
Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke
ekonomisine değer katan bir şirket olmak
Misyonumuz
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, güvenilir,
yenilikçi, kaliteli ve hızlı hizmet vermek
Şirketin Ortaklık Yapısı
Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 yılında kurulmuş olup, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Ortak Adı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Toplam
Hisse Adedi
19.992.000
2.000
2.000
2.000
2.000
20.000.000
Hisse Tutarı (TL)
19.992.000
2.000
2.000
2.000
2.000
20.000.000
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Sahip Oldukları Paylara İlişkin Bilgiler;
Şirketimizin sermayesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Genel Müdür ve Yardımcılarının hisseleri bulunmamaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Hisse Oranı
% 99,96
% 0,01
% 0,01
% 0,01
% 0,01
% 100
Sunuş
Sayfa 3
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin
Özet Finansal Bilgiler
Başlıca Göstergeler
Ziraat Sigorta’nın 2011 ve 2010 yılı faaliyetleri sonucunda ulaşılan finansal büyüklükler aşağıda sunulmuştur.
FİNANSAL BÜYÜKLÜKLER
Yazılan Prim
Ödenen Hasar
Aktif Toplamı
Likit Aktifler
Net İşletme Sermayesi
Teknik Karşılıklar (Net)
Ödenmiş sermaye
Özkaynak Toplamı
Devamlı Sermaye
Vergi Öncesi Kâr
Dönem Net Kârı
2011
318.457.890
43.804.717
196.835.840
182.413.213
72.350.934
93.014.623
20.000.000
75.204.382
75.566.595
54.145.711
42.170.136
2010
172.592.596
9.079.411
110.168.237
99.078.344
31.513.471
61.126.396
20.000.000
33.034.246
30.578.305
17.825.368
13.738.269
Değişim
%85
%382
%79
%84
%130
%52
%128
%147
%204
%207
Ziraat Sigorta’nın 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle borç ödeme ve aktif kalitesine ilişkin oranlar aşağıda gösterilmiştir.
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Likidite Oranı, Asit-Test Oranı
Nakit Oranı
Net İşletme Sermayesi-Aktifler Oranı
Likit Aktifler-Aktifler Oranı
2011
%160
%150
%123
%37
%93
2010
%141
%129
%96
%29
%90
Ziraat Sigorta’nın 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Mali yapısına ilişkin oranlar aşağıda gösterilmiştir.
MALİ YAPI ORANLARI
Alınan Primler(Brüt)/Özkaynaklar Oranı
Özkaynaklar/Aktif Toplamı Oranı
Özkaynaklar/Teknik Karşılıklar(Net) Oranı
Prim ve Reasürans Alacakları/Aktif Toplamı
Acente Alacakları/Özkaynaklar
2011
%423
%38
%81
%17
%4
2010
%522
%30
%54
%23
%4
2011
%57
%45
%93
%47
%44
%10
%54
%88
2010
%46
%56
%93
%40
%41
%18
%59
%82
Ziraat Sigorta’nın 2011 ve 2010 yılları faaliyetlerine ilişkin çeşitli oranlar aşağıda verilmiştir.
FAALİYET ORANLARI
Tazminat Tediye Oranı
Konservasyon Oranı
Konservasyon Oranı (DASK-TARSİM hariç)
Hasar Prim Oranı(Brüt)
Hasar Prim Oranı(Net)
Masraf Oranı
Bileşik Rasyo
Tahsilat Oranı
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sunuş
Sayfa 4
Yönetim Kurulu Başkanının
2011 Yılı Değerlendirmesi
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ziraat Sigorta’nın son iki faaliyet
döneminde elde ettiği başarılı sonuçlar,
kârlılık içinde büyüme hedefine ulaşmak
için uyguladığı stratejilerin ne denli
isabetli olduğunun göstergesidir.
Sürdürülebilir kârlılık politikamız gelecek
yıllarda da istikrarlı bir şekilde devam
edecektir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 5
Sunuş
2011 yılında gelişmiş ülkelerde özellikle
de Avrupa Bölgesi ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde yüksek kamu borcu,
işsizlik, büyüme ve konut sektörü ile
ilgili olumsuzluklar devam etmiş, parasal
genişleme ile sorunlara çözüm bulunmaya
çalışılmıştır. Faiz oranlarının çok düşük
düzeylerde tutulmasına ve aşırı likidite
bolluğuna rağmen ABD’de istenilen
seviyelere henüz ulaşılamamış, Avrupa’da
ise sorunlar daha fazla sayıda ülkeye
yayılarak devam etmiştir. Küresel ölçekte
büyüme oranları aşağı yönlü revize
edilmekte, Avrupa’da küçülme tahminleri
yapılmakta, arz yönlü endişelerle enerji
fiyatları yüksek seyretmekte olup enflasyon
riski daha fazla konuşulmaya başlanmıştır.
Süregelen belirsizlik, olumlu yönde ayrışmış
olan gelişmekte olan ülkelerin de büyüme
performanslarını olumsuz yönde etkilemeye
başlamıştır.
Küresel bazda yaşanan olumsuzluklara karşın
yükselen bir ekonomi olarak Türkiye, 2011
yılında Çin ile birlikte en yüksek büyüme
hızını sağlayan ülkelerin başında yer almıştır.
GSYH artışındaki yüksek oranlı büyüme,
işgücüne katılım artmasına rağmen istihdama
olumlu katkı yapmış, yılın son aylarında işsizlik
oranının düşmesine sebep olmuştur. Olumlu
bütçe ve kamu borcu performansına karşın
cari denge ve enflasyonda yüksek seyir bir
risk unsuru olarak görülmektedir. Avrupa
Bölgesinde yaşanan durgunluğun ülkemizi
etkilemesi beklense de alınan önlemler
ve yapılan düzenlemeler ile cari denge ve
enflasyonun, 2012 yılı sonunda daha olumlu
seviyelere ulaşması beklenmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Genel ekonomik konjonktür böyle bir
görünüm sunarken, Ziraat Bankası’nın sigorta
sektöründe güçlü ve etkin şekilde yer alması
amacıyla kurulan Ziraat Sigorta A.Ş.’nin ikinci
yılında da başarılı bir performans göstermesi
memnuniyet verici bir durumdur. Müşteri
odaklı bir yapıda planlanan iş modelimiz
çerçevesinde, sunulan hizmetlerin daha etkin
ve verimli olabilmesi için Banka bünyesinde
başlayarak iştirakleri de kapsayacak şekilde
genişleyen değişim ve dönüşüm projesinin
olumlu sonuçları 2012 yılından itibaren ayrıca
görülebilecektir.
Ziraat Sigorta, faaliyet gösterdiği iki yıllık süre
içinde Bankanın mevcut sigorta potansiyelini
değerlendirirken sigortacılık sektörünün
büyümesine ve gelişimine önemli katkıda
bulunmuştur. 2011 yılı sonunda Türk sigorta
sektörünün büyüme hızı %21 iken Ziraat
Sigorta için bu oran %85 olmuştur. Bir çoğu
daha önce sigorta ürünü satın almamış
kişilerin sigorta sektörüne müşteri olarak
katılımını sağlayacak yeni ürünlere ağırlık
veren üretim ve satış politikaları sektörün
gelişmesine de katkı sağlamıştır.
Ziraat Sigorta’nın son iki faaliyet döneminde
elde ettiği başarılı sonuçlar, kârlılık içinde
büyüme hedefine ulaşmak için uyguladığı
stratejilerin ne denli isabetli olduğunun
göstergesidir. Sürdürülebilir kârlılık politikamız
gelecek yıllarda da istikrarlı bir şekilde devam
edecektir.
Ziraat Sigorta’nın geride bıraktığımız ikinci
faaliyet yılında elde etmiş olduğu başarılı
sonuçları paylaşmaktan mutluluk duyduğumu
ifade ederken, emeği geçen tüm Şirket
çalışanlarımızı, gayretle destek veren Ziraat
camiasını tebrik eder en iyi dileklerimi
sunarım.
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
Sunuş
Sayfa 6
Genel Müdürün 2011 Yılı Değerlendirmesi
Dr. A. Naim TEMUR
Genel Müdür
Sigorta sektörünün mevcut pastasından
pay alırken, daha da önemlisi pastayı
büyütecek inovatif ürünlerimizin satışına
gayret ettik.
Şirketimizin ikinci faaliyet yılının sonunda
üretim artışında gelinen nokta, sigorta
potansiyelinden yararlanmak konusunda
izlenen politikaların ne denli doğru
olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya
koymaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 7
Sunuş
Küresel ekonomi 2011 yılında, yakın
geçmişte yaşadığı daralma döneminden
çıkma çabası içindeyken, Türkiye ekonomisi
de hızlı büyümesine kaldığı yerden devam
etmiştir. Bu arada gelişen ekonomilerde,
sigorta sektörünün ekonomik büyüme
ortalamalarından daha hızlı büyüdüğüne
dair kuralın gerçekleştiğine bu yıl da şahit
olunmuştur.
edilmiştir. Sigorta sektörünün mevcut
pastasından pay alırken, daha da önemlisi
pastayı büyütecek inovatif ürünlerimizin
satışına gayret ettik. Nitekim, Şirketimizin
ikinci faaliyet yılının sonunda üretim artışında
gelinen nokta, sigorta potansiyelinden
yararlanmak konusunda izlenen politikaların
ne denli doğru olduğunu çarpıcı bir şekilde
ortaya koymaktadır.
Son yıllarda kaydettiği başarılı ekonomik
performansıyla yıldızı parlayan ülkeler
arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye
ekonomisinin henüz yeterince
değerlendirilememiş sigorta potansiyeli ayrıca
dikkat çekmektedir. Yabancı yatırımcıların
2011 yılında devam eden ilgisi de sektörün
bu özelliğini teyit etmektedir.
Bu prensiplerle sürdürülen faaliyetler
sonucunda, Ziraat Sigorta prim üretimi
sıralamasında 2011 yılını 12. sırada
tamamlarken, banka sigortacılığı
kategorisinde ikinci sıraya yerleşmiştir.
Bankamızın ülke geneline yayılmış geniş
organizasyonu sayesinde ulaştığımız hedef
müşteri kitlemizin taleplerine uygun ürünlerin
arzı gerçekleştirilirken, yılsonunda tarım
sigortacılığı üretiminde Şirketimiz ilk sırada yer
almıştır.
Türk sigorta sektörü kaydettiği %21’lik artış
oranı ile 2011 yılı GSMH artışının oldukça
üstünde büyümüştür. Hayat sigortaları dahil
sektörün toplam prim üretiminin 17,2 milyar
TL olduğu 2011 yılında, Şirketimizin de
içinde yer aldığı elementer sigorta sektörü
14,5 milyar TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
Ancak, üretim alanındaki parlak gelişmeler
ne yazık ki bu yıl da mali tabloların kâr
neticelerine hak ettiği şekilde yansımamıştır.
Aşırı fiyat rekabeti ve maliyetler, sektörün
kârlılığını yine olumsuz etkilemiştir.
Ziraat Sigorta, bu ortamda sürdürdüğü ikinci
faaliyet yılını her bakımdan parlak sonuçlarla
tamamlamıştır. İlk faaliyet yılında 173 milyon
TL prim üreten Şirketimiz, 2011 yılında
elementer sigorta sektörünün en yüksek
oranlı üretim artışını sağlayarak toplam
318 milyon TL prim üretim hacmine ulaşmış,
üretim sıralamasında 12.liğe yükselmiştir.
Bu başarımızı, mensubu olduğumuz Ziraat
camiasının vizyonuna uyumlu hedefler
belirleyip kaynaklarımızı en verimli şekilde
kullanmaya borçluyuz. Hakim ortağımız
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin sigorta potansiyeli
titizlikle analiz edilerek hangi branş ve
ürünlere yoğunlaşmamız gerektiği tespit
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sigorta sahip olunan varlıkların korunması,
ekonomik kayıpların telafisi için gerekliliğinin
yanı sıra kişilerin hak ve menfaatlerinin de
korunması bakımından önemli bir araçtır.
Bu çerçevede sorumluluk sigortalarının
kapsamının genişletilmesi ayrı bir önem
arz etmektedir. Sigortacılığın yönünün ve
gelecekteki potansiyelinin burada olduğuna
inanıyoruz.
Amacımız, sigortalanabilir bir kıymete sahip
her kişinin sigorta ihtiyacını hissedebilir hale
gelmesidir. Bu bağlamda, klasik sigorta
ürünlerinin yanı sıra ihtiyaç ve beklentilere
uygun yeni sigorta ürünlerine de ağırlık
verilerek bunların satışına ayrı bir önem
verilmiştir.
Sürdürülebilir kârlılıkla büyüme prensibimiz
doğrultusunda 2011 yılında 318 milyon
TL üretimin sonucunda 54 milyon TL vergi
öncesi bilanço kârı elde edilmiş ve ikinci
faaliyet yılının sonunda 20 milyon TL olan
başlangıç sermayesinden 75 milyon TL öz
kaynak tutarına ulaşılmıştır.
İkinci faaliyet yılında da elde ettiği başarılı
sonuçlar nedeniyle, takip edilen ve örnek
alınan Ziraat Sigorta’nın faaliyetlerine
ilişkin neticeleri paylaşmaktan mutluluk
duymaktayız.
Sayın ortaklarımıza bu güzel tabloyu
sunmamıza katkıda bulunan başta T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. yönetimi ve çalışanları olmak
üzere, iş ortaklarımıza, sigortalılarımıza ve
hizmete azami emek ve gayretlerini katan
çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunarım.
Saygılarımla,
Dr. A. Naim TEMUR
Genel Müdür
Sayfa 8
Sunuş
2011 Yılında Genel Ekonomik Gelişmeler ve Sigortacılık
Dünya ekonomisinde yakın geçmişte
yaşanan durgunluktan sonra 2011 yılı
yükselme ve genişleme dönemi olmuştur.
2011 yılında bazı Avrupa ülkelerinin borç
sorunları yüzünden acı reçeteler uygulamak
zorunda kalmaları hükümet değişikliklerine
yol açmış ve ekonomik güçlüklerin ortaya
çıkardığı siyasi sorumluluk bazı ülkelerde
teknokrat hükümetlerin üzerine kalmıştır.
Ekonomide yaşanan bu gelişmelerin, Euro
Bölgesinde derin tartışmalara yol açarak
Avrupa Birliğinde çatlaklar oluşmasına kadar
etkileri olmuştur.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Buna karşın Türkiye ekonomisi yeniden hızlı
büyümesine devam ederek, Çin’in ardından
en yüksek büyüme sağlayan ekonomi olarak
gelişimine devam etmektedir.
Tüm bu gelişmelerin sonucunda Türkiye,
gelişmişlik düzeyini belirtmek için kullanılan
yeni bir kavram olan “Yükselen Ekonomiler”
kategorisine dahil edilmiştir.
Türkiye’nin artık küresel bir oyuncu olduğu
tüm dünya tarafından kabul görürken,
2011 yılının sonunda dünyanın 16. Büyük
ekonomisi olacağı kesinleşmektedir. GSMH
artışındaki yüksek oranlı büyüme, istihdama
olumlu katkı yaparak sürekli artan işgücü
arzımıza rağmen işsizlik oranımızın gün
geçtikçe düşmesine sebep olmaktadır.
Ekonomide yaşanan parlak gelişmeler
yanında risk unsuru olarak cari açık problemi
henüz varlığını sürdürmektedir.
Gelişmiş ekonomiler sınıfına girmeye aday
olan hatta potansiyel olarak onların yerini
alması öngörülen bu ülkelerin tipik özellikleri
Türkiye’nin son dönemde gösterdiği
performans kriterlerine uygun düşmektedir.
Bu ekonomilerin artık belirgin özellikleri; son
yirmi yıllık süreçte, gelişmekte olan ülkelerin
içinde büyüme hızıyla fark atmalarıdır.
Sayfa 9
Sunuş
Gelir dağılımını, endüstriyel ve sosyal altyapıyı
düzeltmek ve uygun nüfus artışının ortaya
çıkardığı istihdam sorunlarını çözmek üzere,
reformlar yapan, kişi başı GSMH artışında
istikrarlı büyüme kaydeden ülkelerdir. Ortak
özellikleri dikkate alındığında Türkiye’nin
aralarında bulunduğu bu ülkelerin Brezilya,
Çin, Rusya, Endonezya, Güney Kore,
Meksika, Arjantin, Güney Afrika, Malezya
ve Filipinler gibi ülkelerden oluştuğu
görülmektedir.
Küresel ekonomide Türkiye’nin de aralarında
yer aldığı bu ülkeler başarılı performansları
ile sivrilirken, sigorta sektöründe de benzeri
bir görünüm ortaya çıkmaktadır. 2010
yılında dünya sigortacılığının gelişiminde
en önemli etki gelişmekte olan ülkeler
tarafından yürütülmüştür. Küresel ölçekte
ortalama %2,7 oranında büyüyen sigorta
sektöründe gelişmiş ekonomilerin büyüme
oranı %1,4 olurken, gelişmekte olan
ekonomilerin büyüme oranı %11 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Ayrıca çarpıcı bir sonuç
olarak da gelişmekte olan ekonomilerde
sigorta sektörü GSMH artışının iki katına yakın
oranında gelişim göstermiştir.
Global gelişime dair bu veriler ışığında
ülkemiz sigortacılığı için ekonomik canlılığın
çok önemli fırsatlar ürettiğini söylemek bir
kehanet değildir. Ancak nispi olarak düşük
kalan sigorta penetrasyonunu artırmak
gerekmektedir.
2011 yılı yaşanan doğal felaketler dolayısıyla
afet yılı olarak anılabilir. Bu afetler sebebiyle
oluşan hasarların dünya sigorta endüstrisine
toplam maliyeti 108 milyar dolara ulaşmıştır.
Bu tutar 2010 yılında kaydedilen 48 milyar
dolarlık sigortalı hasarın iki katından fazladır.
Afetler sonucunda oluşan toplam ekonomik
hasarsa 350 milyar dolar gibi rekor bir
büyüklüktür.
2010 yılında doğal afetler sonucunda oluşan
toplam ekonomik kayıp 226 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. Toplam ekonomik
hasardaki en yüksek pay ise Japonya’da
yaşanan felakete ait olmuştur.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
2011 yılının Şubat ayında Yeni Zelanda’da
meydana gelen depremde kaydedilen
ekonomik kayıp 15 milyar doları bulmuştur.
Bu ülkedeki yüksek sigortalılık oranı
sebebiyle hasarın büyük kısmını sigorta
sektörünün üstleneceği belirtilmektedir.
Katrina, Wilma ve Rita kasırgalarının
görüldüğü 2005 yılına ait, toplam 123 milyar
dolarlık sigortalı hasar rekoru kırılmamış olsa
da 2011 yılı sigorta sektörü için zor bir yıl
olarak hafızalarda yer alacaktır.
Tayland ve Avustralya’daki yaşanan geniş
çaplı sel felaketi ve iklim değişikleri etkisiyle
Avrupa’da gerçekleşen hasarlar, Amerika’da
yaşanan kasırgalar sonucunda oluşan
sigortalı hasar özelikle reasürans piyasasında
maliyetlerin artmasının yanı sıra kapasite
daralmasına yol açmıştır.
Ülkemizde doğal afet vasfına sahip en
önemli olay, Van ve çevresinde meydana
gelen depremdir. Binlerce kişinin evsiz
kalmasına yol açan deprem felaketinin
yaralarının sarılmasına 2012 yılında da
devam edilmektedir. Bunun yanında iklim
değişikliklerinin etkisiyle yaşanan sel ve don
olayları özellikle tarımsal alanlarda önemli
hasarlara yol açmıştır. Hissedilen yakın tehlike
nedeniyle özellikle tarım sigortalarında 2011
yılında önemli üretim artışları kaydedilmiştir.
Sigortacılıkta 2011 yılında gerçekleştirilen
önemli prim artışlarına rağmen sektörün
sorunlarının devam ettiği görülmektedir.
Artık kronik bir hal alan düşük kârlılık, sigorta
sektörünün en güncel sorunu olmaya devam
etmektedir. Toplam üretimdeki payı nedeniyle
oto kasko ve trafik branşlarındaki hasar
neticelerine bağlı zararlar bilançoları olumsuz
etkilemeye devam etmektedir.
Geçen yıl başında sigortacıların gündeminde
önemli bir yer tutan trafik kazalarından
kaynaklanan tedavi giderlerinin SGK
tarafından karşılanması konusu, 2011 yılı
eylül ayından itibaren esasları belirlenerek
yeni bir düzenlemeye sokulmuştur. Halen bu
konudaki tartışmalar devam etmekle birlikte
bu kapsama giren tedavi masrafları SGK
tarafından, prim devri karşılığında şirketlere
yansıtılmadan üstlenilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı 2000’li yılların başından
itibaren sigorta sektörünü düzenlemek
konusunda oldukça köklü değişikliklere
imza atmış ve gelişmiş ülke sigortacılık
standartlarına ulaştırma konusunda ciddi
mesafeler kat edilmiştir. Geçmişte yaşanan
krizlerin özellikle finans sektörüne yansıyan
olumsuz etkilerinden çıkarılan dersler
neticesinde şirketlerin mali bünyelerinin
güçlendirilmesine yönelik tedbirler, getirilen
düzenlemelerin ana teması olmuştur. Bu da
çoğunlukla sigortacılık teknik karşılıklarında
artış etkisi yapan uygulamalara yol açmıştır.
Uzun yıllardan sonra Hazine Müsteşarlığı ilk
kez aşırı ihtiyatlılığın da doğru bir yaklaşım
olamayacağı kanaatiyle sigorta şirketleri
aleyhine açılacak davaların tamamının
kaybedileceği ve üst sorumluluk limitinden
tazminat ödeneceği varsayımını terk ederek
bu içerikteki muallak hasar karşılıklarında
indirim imkanı vermiştir.
Sigorta şirketlerinin yeterliliklerinin
ölçülmesinde yeni bir anlayış getiren
Solvency II projesinin Avrupa Birliği ile
eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulması
çalışmaları bağlamında 2011 yılında tüm
sigorta şirketlerinin katıldığı Sayısal Etki
Çalışması (SEÇ5) gerçekleştirilmiş ve bu
risk bazlı yeterlilik sisteminin tanınması ve
anlaşılması sağlanmıştır.
Hukuk sistemimizin en temel kurallarını
içermekle beraber hali hazırda çeviri kanun
olarak yürürlükte bulunan Türk Ticaret
Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 2011
yılında yasalaşmıştır. Sosyal ve ekonomik
hayatı kapsamlı bir şekilde düzenleyen bu
kanunların yürürlük tarihi gerekli hazırlıkların
yapılabilmesini teminen 2012 yılının Temmuz
ayı olarak belirlenmiştir. Önemli değişikler
içeren bu kanunların bazı düzenlemeleri ile
ilgili tartışma ve tereddütler devam etmekle
birlikte 2012 yılı başından itibaren tüm
sektörlerde olduğu gibi sigortacılıkta da
yoğun hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
Sayfa 10
Sunuş
Ziraat Sigorta 2011 Yılına Ait Değerlendirmeler
2011 Yılında Ziraat Sigorta
2011 Yılı, kuruluş sürecinin tamamlanıp
banka ile sinerjinin artırıldığı, şirketimizin
tek dağıtım kanalı olan T.C. Ziraat
Bankası’nın sigortacılık potansiyelinden
daha fazla faydalanmak üzere hazırlanan
stratejik hedefler doğrultusunda, ürün
bazlı çalışmaların yoğunlaştığı bir yıl olarak
gerçekleşmiştir.
Şirketimizin 2011 yılı hedefleri arasında
ilk sırada yer alan, sürdürülebilir kârlılıkla
büyüme hedefinin gerçekleştirilebilmesi
için, T.C. Ziraat Bankası ile yapılan ortak
çalışmalarla, kârlılığı yüksek kredi ürünleri ile
riski düşük serbest ürünlerin satışı ön plana
çıkmış ve önemli bir başarı yakalanmıştır.
Bu sayede şirketimiz, sektörün büyük ölçüde
zarar ettiği branşlarda dahi, kârlı sonuçlar
elde etmeyi ve sektörün en iyi kâr rasyosuna
sahip olmayı başarmıştır. Bununla birlikte
2011 yılı Ocak ayında sektör prim üretimi
sıralamasında 18. sırada yer alan Ziraat
Sigorta yılı 12. sırada kapatmıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Haziran ayında başlayan ‘Banka Sigorta
Entegrasyon Projesi’ ile sigorta operasyonel
süreçlerinin büyük ölçüde bankacılık süreçleri
ile birleştirilmesi hedeflenmiş, 2012 yılının
ilk yarısında yazılımın tamamlanarak, banka
şubeleri üzerindeki operasyonel yükün
azaltılmasının yanı sıra yeni iş fırsatlarının
yakalanması amaçlanmıştır.
Tarım branşında 2010 yılında elde edilen
başarı 2011 yılında bir adım daha ileriye
götürülerek sektör liderliği hedefine
ulaşılmıştır. Bu alanda sektöre yeni ürün ve
uygulamalarla da liderlik etmeyi amaçlayan
şirketimiz, Hayvan hayat sigortalarında
%57,31 Bitkisel Ürün Sigortalarında %14,81
toplamda ise %31,29 sektör payına sahiptir.
Banka ile ortak yürütülen faaliyetlerle,
bankanın kredi risklerinin minimize edilmesi
amacıyla, bölge başkanlıkları kanalıyla
takip edilen, kredi sigorta penetrasyon
çalışmalarında önemli başarılar elde
edilmiştir. Satış destek birimimiz yılda yaklaşık
3.500.000 işlem adediyle banka şubelerine
hizmet vermekte, servis seviyesi devamlı
ölçümlenerek müşteri memnuniyetinin en
yüksek seviyede tutulması hedeflenmektedir.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve
büyük beğeni ile karşılanan Ailem Ziraat
Güvencesinde ürününün satış adedi yılsonu
itibariyle 308.637 rakamını yakalamış bir
önceki yıla göre %59,34 artış sağlanmıştır.
Bunun sonucunda aynı dönem itibariyle
şirket, pazarda Kaza Branşı üretiminde 7. sırada yer almıştır.
Sayfa 11
Sunuş
Hayat Dışı Sektör Prim Üretimi
Sektör Prim Üretimi incelendiğinde, toplam yazılan prim tutarının 2010 yılı ile karşılaştırıldığında %21 artış göstererek 14.487.368.085 TL’ye
ulaştığı gözlenmektedir.
Branşlar
Kara Araçları
Kara Araçları Sorumluluk
Yangın ve Doğal Afetler
Sağlık
Genel Zararlar
Kaza
Diğer
Toplam
2011
3.787.911.906
2.974.445.725
2.310.264.966
1.999.536.383
1.475.185.210
663.191.045
1.276.832.850
14.487.368.085
Sektör 2011 Prim Üretimi Branş Dağılımı
Pay
%26
%20
%16
%14
%10
%5
%9
%100
2010
3.116.553.873
2.544.954.031
1.979.817.594
1.705.491.729
993.472.682
598.383.023
1.009.471.310
11.948.144.242
Pay
%26
%21
%17
%14
%8
%5
%8
%100
Değişim
%22
%17
%17
%17
%48
%11
%26
%21
Sektör 2010 Prim Üretimi Branş Dağılımı
Diğer %9
Diğer %9
Kaza %5
Kaza %5
Kara
Araçları
%26
Genel
Zararlar
%10
Sağlık
%14
Kara Araçları
Sorumluluk %20
Kara
Araçları
%26
Genel
Zararlar
%8
Sağlık
%14
Kara Araçları
Sorumluluk
%21
Yangın ve
Doğal Afetler %17
Yangın ve
Doğal Afetler %16
Ziraat Sigorta A.Ş. Branş Bazında Prim Üretimi (2010 ve 2011 Aralık Sonu)
Sigortacılık sektöründe hayat dışı üretim sıralamasında 12. sırada yer alan Ziraat Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle toplam üretim
miktarı, 318.457.890 TL’ye, pazar payı ise %2,20’ye ulaşmıştır.
2010 – 2011 yıllarında gerçekleşen prim üretiminin branş bazında dağılımı aşağıdaki gibidir;
Branşlar
Genel Zararlar
Yangın ve Doğal Afetler
Kara Araçları
Kaza
Sağlık
Kara Araçları Sorumluluk
Su Araçları
Hukuksal Koruma
Nakliyat
Genel Sorumluluk
Diğer
Toplam
2011
142.390.475
65.154.491
37.187.755
33.474.895
31.580.216
5.597.241
946.651
886.125
438.158
362.310
439.574
318.457.890
Pay
%44,71
%20,46
%11,68
%10,51
%9,92
%1,76
%0,30
%0,28
%0,14
%0,11
%0,14
%100
2010
49.475.563
53.722.365
22.147.788
19.894.459
21.587.416
3.980.278
463.546
529.439
125.160
376.112
290.469
172.592.596
Pay
%28,67
%31,13
%12,83
%11,53
%12,51
%2,31
%0,27
%0,31
%0,07
%0,22
%0,17
%100
Değişim
%188
%21
%68
%68
%46
%41
%104
%67
%250
(%4)
%51
%85
DASK ve TARSİM Prim Üretimleri “Kazanılmış Prim” ve Hasar Prim Oranı” hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Toplam Prim Üretimi kapsamında, en yüksek prim üretimi “Genel Zararlar”, “Yangın ve Doğal Afetler” ve “Kara Araçları” branşlarında
gerçekleşmiştir. Söz konusu ilk üç branş toplamda 244.732.721 TL prim üretimi ile toplam prim üretiminin %77’lik kısmını oluşturmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 12
Sunuş
Ziraat Sigorta 2011 Yılına Ait Değerlendirmeler
Branş Bazında Verilen Teminat Tutarları;
2010 yılı içinde verilen teminatların branş bazında dağılımı aşağıdaki gibidir;
Branşlar
Genel Zararlar
Yangın ve Doğal Afetler
Kara Araçları
Kaza
Sağlık
Kara Araçları Sorumluluk
Su Araçları
Hukuksal Koruma
Nakliyat
Genel Sorumluluk
Diğer
Toplam
2011
7.269.941.332
235.595.317.474
4.405.934.552
59.200.297.017
4.730.227.459
26.611.440.000
112.239.700
1.032.450.000
789.642.199
270.860.001
48.922.627
340.067.272.361
Pay
%2,14
%69,28
%1,30
%17,41
%1,39
%7,83
%0,03
%0,30
%0,23
%0,08
%0,01
%100
2010
5.002.846.584
172.748.091.484
2.475.007.134
27.622.697.202
394.358.597
16.381.495.000
55.787.200
673.260.000
128.806.829
265.459.082
32.257.770
225.780.066.882
Pay
%2,22
%76,51
%1,10
%12,23
%0,17
%7,26
%0,02
%0,30
%0,06
%0,12
%0,01
%100
Değişim
%45
%36
%78
%114
%1.099
%62
%101
%53
%513
%2
%52
%51
31.12.2011 tarihi itibariyle, Ziraat Sigorta tarafından poliçe sahiplerine verilen teminat tutarları toplamı 340.067.272.361 TL’dir. Teminat tutarları
içerisinde en yüksek payı Yangın ve Doğal Afetler branşı kapsamındaki ürünler oluşturmaktadır.
Branş Bazında Ürün Performans Göstergeleri;
Yazılan Prim
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
Genel Zararlar
Teknik K/Z
142.390.475
4.916.594
Yazılan Prim
Kazanılmış Prim
65.154.491
33.093.639
11.621.245
1.737.451
Yangın ve Doğal Afetler
Gerçekleşen Hasar
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Yangın ve Doğal Afetler
branşında 2010 yılına göre %21 oranında artış ile
65.154.491 TL’ye ulaşmıştır. Zorunlu Deprem Sigortaları
Primleri dahil edilmeden hesaplanan Kazanılmış Primler
33.093.639 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 8.415.800 TL
olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında
%25 olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %27’lik payını
oluşturan Yangın ve Doğal Afetler branşında 14.395.365 TL
Teknik Kâr elde edilmiştir.
14.395.365
8.415.800
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Genel Zararlar branşında
2010 yılına göre %188 oranında artış ile 142.390.475 TL’ye
ulaşmıştır. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Primleri dahil
edilmeden hesaplanan Kazanılmış Primler 4.916.594 TL ve
Gerçekleşen Hasarlar 11.621.245 TL olarak gerçekleşmiştir.
Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %236 olmuştur. Bu
sonuçlarla Teknik Kârın %3’lük payını oluşturan Genel
Zararlar branşında 1.737.451 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
Sayfa 13
Sunuş
Yazılan Prim
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
37.187.755
30.296.340
21.740.767
Kara Araçları
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Kara Araçları branşında 2010 yılına
göre %68 oranında artış ile 37.187.755 TL’ye ulaşmıştır. Kazanılmış
Primler 30.296.340 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 21.740.767 TL
olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %72
olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %4’lük payını oluşturan Kara
Araçları branşında 1.982.911 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
1.982.911
Yazılan Prim
33.474.895
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
36.430.721
13.512.087
Yazılan Prim
Kaza
Teknik K/Z
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
31.580.216
30.618.073
14.753.063
Hastalık/Sağlık
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Hastalık/Sağlık branşında 2010 yılına
göre %46 oranında artış ile 31.580.216 TL’ye ulaşmıştır. Kazanılmış
Primler 30.618.073 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 10.483.763 TL
olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %34
olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %31’lik payını oluşturan
Hastalık/Sağlık branşında 16.632.075 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
16.632.075
10.483.763
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Kaza branşında 2010 yılına göre %68
oranında artış ile 33.474.895 TL’ye ulaşmıştır. Kazanılmış Primler
36.430.721 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 13.512.087 TL olarak
gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %37 olmuştur.
Bu sonuçlarla Teknik Kârın %27’lik payını oluşturan Kaza branşında
14.753.063 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
Sayfa 14
Sunuş
Ziraat Sigorta 2011 Yılına Ait Değerlendirmeler
Yazılan Prim
Kazanılmış Prim
5.597.241
4.926.409
Kara Araçları Sorumluluk
Gerçekleşen Hasar Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Kara Araçları Sorumluluk branşında
2010 yılına göre %41 oranında artış ile 5.597.241 TL’ye ulaşmıştır.
Kazanılmış Primler 4.926.409 TL ve Gerçekleşen Hasarlar
1.319.085 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011
yılında %27 olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %5’lik payını
oluşturan Kara Araçları Sorumluluk branşında 2.954.536 TL Teknik
Kâr elde edilmiştir.
2.954.536
1.319.085
Yazılan Prim
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
946.651
740.042
Su Araçları
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Su Araçları branşında 2010 yılına
göre %104 oranında artış ile 946.651 TL’ye ulaşmıştır. Kazanılmış
Primler 740.042 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 3.617 TL olarak
gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %0,49
olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %1’lik payını oluşturan Su
Araçları branşında 286.639 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
286.639
3.617
Yazılan Prim
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
886.125
715.770
10.500
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Hukuksal Koruma
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Hukuksal Koruma branşında
2010 yılına göre %67 oranında artış ile 886.125 TL’ye ulaşmıştır.
Kazanılmış Primler 715.770 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 10.500
TL olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında
%1 olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %1’lik payını oluşturan
640.301 Hukuksal Koruma branşında 640.301 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
Sayfa 15
Sunuş
Yazılan Prim
438.158
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
406.864
Nakliyat
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Nakliyat branşında 2010 yılına göre
%250 oranında artış ile 438.158 TL’ye ulaşmıştır. Kazanılmış
Primler 406.864 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 47.140 TL olarak
gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %12 olmuştur.
Bu sonuçlarla Teknik Kârın %0,35’lik payını oluşturan Nakliyat
branşında 189.370 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
189.370
47.140
Yazılan Prim
362.310
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
380.958
233.896
Genel Sorumluluk
Teknik K/Z
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primler Genel Sorumluluk branşında
2010 yılına göre %4 oranında azalış ile 362.310 TL’ye ulaşmıştır.
Kazanılmış Primler 380.958 TL ve Gerçekleşen Hasarlar 233.896
TL olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011 yılında %61
olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %0,13’lük payını oluşturan
Genel Sorumluluk branşında 72.275 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
72.275
Yazılan Prim
439.574
Kazanılmış Prim
Gerçekleşen Hasar
Diğer
Teknik K/Z
413.881
99.633
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
109.316
Açıklama
2011 yılında; Yazılan Primlerde %10’dan küçük paya sahip Diğer
branşlarda 2010 yılına göre %51 oranında artış ile 439.574 TL’ye
ulaşmıştır. Kazanılmış Primler 413.881 TL ve Gerçekleşen Hasarlar
99.633 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasar Prim Oranı (Brüt) 2011
yılında %24 olmuştur. Bu sonuçlarla Teknik Kârın %0,20’lik payını
oluşturan Diğer branşlarda 109.316 TL Teknik Kâr elde edilmiştir.
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Sayfa 16
II. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 17
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Uygunluk Görüşü
YÖNETİM KURULUNA
Ziraat Sigorta AŞ’nin 2011 yılı Sigortacılık Faaliyetlerine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ‘’Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğinin’’ beşinci bölümünde içeriği;
• Şirket Hakkında Genel Bilgiler,
• Şirket Yönetimi ve Kurumsal Yönetimi Yapısına İlişkin Bilgiler,
• Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler,
Başlıklarında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan YÖRÜK
Mali İşler Grup Müdürü
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Abdülnaim TEMUR
Genel Müdür
Sayfa 18
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine
İlişkin Bilgiler
Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)
Adı – Soyadı
Hüseyin AYDIN
Halil ÇELİK
Mustafa ÇETİN
Mustafa AKIN
Ferhat PİŞMAF
M. Akif EROĞLU
A. Naim TEMUR
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi
1959 yılında Borçka/Artvin’de doğdu.
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek
hayatına T.C. Ziraat Bankası’nda Müfettiş
Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Müfettiş,
Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği
ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında
Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas
Üyeliğinin yanı sıra, 28.04.2004-12.11.2004
tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.
14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında
T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan
Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005
tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.
15.07.2011 tarihi itibariyle Bankamız Genel
Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin
Aydın, ayrıca Türkiye Bankalar Birliği
Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Evli
ve iki çocuk babası olan Aydın, Almanca
bilmektedir.
1952 yılında Eşme’de doğan Mustafa
Çetin, 1974’de Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. 1979-1981 yılları
arasında Hadim Kaymakamı ve Belediye
Başkanı, 1981-1983 yılları arasında Akçakale
Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 19831985 yılları arasında ise Pasinler Kaymakamı
olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nda
Mülkiye Başmüfettişliği ve Teftiş Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan
Çetin, 1985-1996 yılları arasında Bakan
Müşaviri ve Bakanlık Genel Sekreterliği
görevlerini yürüttü. 1996-1999 yılları arasında
Gümüşhane Valisi, 1999-2000 yıllarında
İçişleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanı, 20002002 yılları arasında Merkez Valisi, 20022007 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar
Yardımcısı, 2003-2004 yıllarında Basın İlan
Kurumu Genel Kurul Üyesi, 2004-2007 yılları
arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu
Üyesi olan Çetin, 2007-2011 yılları arasında
ise Uşak Milletvekili olarak TBMM’de görev
yaptı. 2011 yılından itibaren Bankamız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta
olan Mustafa Çetin, evli ve 4 çocuk babasıdır,
İngilizce bilmektedir.
Halil ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili
1956 yılında Akçaabat’ta doğdu. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun
oldu. T.C. Ziraat Bankası’nda 1982 yılında
Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek
hayatını aynı kurumda Müfettiş, Baş Müfettiş,
Bölge Müdürü ve İller Bankası’nda da
Müfettiş olarak sürdürdü. Türkiye Halk
Bankası A.Ş.’de son olarak Operasyonel
İşlemlerden ve Risk Yönetimi ve İç Kontrolden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yaptıktan sonra 24.05.2010 tarihinden
itibaren T.C. Ziraat Bankası’nda Yönetim
Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
olarak atanmıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Mustafa AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi
1963’de Erzincan’da doğdu. Ankara
Üniversitesi İ.İ.B.F. iktisat bölümünü bitirdi.
Halk Bankası’nda çeşitli birimlerde yönetici
olarak çalışan Akın, Aralık 2011 tarihinden
itibaren Bankamızda Kurumsal Krediler Grup
Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Ferhat PİŞMAF
Yönetim Kurulu Üyesi
1972 yılında Sungurlu/Çorum’da doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümünden mezun oldu. 1996
yılında Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayarak,
Atama Tarihi
18.07.2011
06.12.2010
15.09.2011
01.12.2011
01.12.2011
06.08.2010
28.08.2009
Müfettişlik, Tarımsal Pazarlama Bölüm
Müdürlüğü, Tarımsal Krediler Daire
Başkanlığı, Tarımsal Krediler Grup Başkan
Vekili görevlerini yürüten Pişmaf, Ocak 2012
tarihinden itibaren Girişimci Krediler Bölüm
Başkanı olarak görevini yürütmektedir.
M. Akif EROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
1970 yılında Malatya’da doğdu.1991 yılında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun
oldu. Mesleki kariyerine 1992 yılında Hazine
Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar
Kurulunda Murakıp Yardımcısı olarak başladı
sonrasında Bankalar Yeminli Murakıbı
olarak çalıştı. 2007 yılında BDDK nezdinde
“Denetim Grup Başkanlığı’na ve sonrasında
“Daire Başkanlığı’na atandı. İki yıl süre ile
Daire Başkanlığı yaptıktan sonra, Eylül
2009 itibariyle Mali İşlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve
Emeklilik Şirketinin kurucu ekibine katıldı. 13
Temmuz 2010 tarihi itibariyle Şirketin Genel
Müdürlüğü görevine atanmıştır.
A. Naim TEMUR
Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)
1958 yılında Adana’da doğdu. 1980 yılında
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletmeMaliye Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı
Fakültede İşletme yüksek Lisansını, ardından
da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümünde Doktora eğitimini tamamladı.
1981-1988 yılları arasında Libya’da bir
Türk İnşaat Şirketinde Mali ve İdari İşler
Sorumlusu olarak çalıştı. 1990-2009 yılları
arasında Başak Sigorta’da (Firma ismi, 2006
yılından itibaren Başak Groupama olarak
değiştirilmiştir.) Müdürlük ve ardından Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Ağustos 2009 yılından bu yana Ziraat Sigorta
A.Ş. kurucu Genel Müdürü olarak görev
yapmaktadır.
Sayfa 19
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Genel Kurula İlişkin Hususlar
Yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları
hakkında bilgiler;
2011 yılında 16 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup bütün toplantılara tam katılım sağlanmıştır.
Şirketimiz Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler
Unvanı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Müdürü
Grup Müdürü
Erhan BOZKURT
Genel Müdür Yardımcısı
1965 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1986
yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü
bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Üretim Yönetimi ana bilim dalında
yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Çalışma
hayatına 1987-1989 yılları arasında Garanti
Bankası’nda uzman yardımcısı olarak
başladı. 1990-2009 yılları arasında Başak
Sigorta A.Ş.’de (firma ismi, 2006 yılında
Başak Groupama olarak değiştirilmiştir)
Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve
Grup Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Görevi
Teknik
Operasyonel İşler ve Destek
Satış ve Pazarlama
Mali İşler
İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Ağustos 2009 tarihinden itibaren kuruluş
çalışmalarında bulunduğu Ziraat Sigorta
A.Ş.’de halen Teknik İşler, Reasürans ve
Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Gülay ÖZÇARIKCI
Genel Müdür Yardımcısı
1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bil.
Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünü
bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde
İşletmecilik İhtisası yaptı. Meslek hayatına
1988 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda
başladı. 1991 yılında Başak Sigorta A.Ş.’de
Adı – Soyadı
A. Naim TEMUR
Erhan BOZKURT
Gülay ÖZÇARIKCI
Kerem KÜÇÜKKORUCU
İrfan YÖRÜK
Serdar İSHAKOĞLU
(firma ismi, 2006 yılında Başak Groupama
olarak değiştirilmiştir.) sigortacılık sektörüne
adım attı. Başak Sigorta A.Ş.’den Kaza
ve Mühendislik Hasar Müdürü görevini
yürütürken 2007 yılında kendi arzusu ile
ayrıldı. Yangın, Mühendislik, Diğer Kaza ve
Sorumluluk sigortaları branşında Hazine
Müsteşarlığı Sigorta eksperi belgesi bulunan
Özçarıkçı 2 yıl süre ile Alesta Sigorta
Ekspertiz Hizmetleri Şirketinde Genel Müdür
olarak çalıştı. Ağustos 2009 tarihinden
itibaren kuruluş çalışmalarında bulunduğu
Ziraat Sigorta A.Ş.’de halen Operasyonel
İşler ve Destek birimlerinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Sayfa 20
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Kerem KÜÇÜKKORUCU
Genel Müdür Yardımcısı
İrfan YÖRÜK
İç Kontrol ve Risk Yöneticisi
Serdar İSHAKOĞLU
İnsan Kaynakları Grup Müdürü
1971 yılında Adapazarı’nda doğdu. Özel
Darüşşafaka Lisesi sonrasında, İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Aynı Üniversiteye bağlı İşletme Fakültesinde
işletmecilik ihtisası yaptı. 1996 yılında Genel
Sigorta ile başladığı sigortacılık hayatına
sırasıyla Toprak Sigorta, Axa Sigorta ve Başak
Groupama Sigorta şirketlerinde devam
eden Küçükkorucu 2009 yılının Eylül ayında
Ziraat Sigorta A.Ş. kurucu ekibine Satış
ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak katılmıştır.
1966 yılında Edirne’de doğdu. 1988 yılında
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu
Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Güven
Sigorta T.A.Ş.’de 1991 yılında başladığı
çalışma hayatında Müfettiş Yardımcılığı,
Müfettişlik, Acenteler ve Tahsilat Müdür
Yardımcılığı ve Mali İşler Müdürlüğü
görevlerinde bulundu. Aynı görevine
Başak Groupama’nın Güven Sigorta’yı
satın almasından sonra bir müddet devam
ettikten sonra Ziraat Sigorta A.Ş.’nin kuruluş
çalışmalarına katılmak üzere ayrıldı. 2009
yılı Ağustos ayında göreve başladığı Ziraat
Sigorta A.Ş. de halen Mali İşler Grup
Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
1966 yılında Antakya’da doğdu. 1987 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden
mezun oldu. 1989 yılında Başak Sigorta
A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanında
göreve başladı ve departmanın muhtelif
kademelerinde çalıştıktan sonra 2005 yılı
sonunuda İnsan Kaynakları Müdürlüğü
görevinden ayrıldı. 2006 – 2009 yılları
arasında Kervan Gıda A.Ş.’de İnsan
Kaynakları Müdürü olarak çalıştı. Ağustos
2009 yılından bu yana kuruluş çalışmalarına
da katıldığı Ziraat Sigorta A.Ş. ‘de İnsan
Kaynakları Grup Müdürü olarak görev
yapmaktadır.
Şirketimiz İç Denetim Sistemleri
Yöneticilerine İlişkin Bilgiler
Tolga Tigin ERSEN
İç Denetim Müdürü
İrfan YÖRÜK
İç Kontrol ve Risk Yöneticisi
1970 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.
1995-1996 yılları arasında Pamukbank’ta
Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına
başladı. 1996-2009 (Haziran) yılları arasında
Başak Sigorta A.Ş.’de (firma ismi, 2006
yılından itibaren Başak Groupama olarak
değişmiştir) Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik
ve İç Denetim Müdürlüğü görevlerinde
bulundu. Haziran 2009 Haziran-2010 tarihleri
arasında Aksigorta A.Ş.’de İç Denetim
Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2010
yılından bu yana Ziraat Sigorta A.Ş.’de İç
Denetim Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Özgeçmiş için “Üst Yönetime İlişkin Bilgiler”
kısmına bakınız.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 21
Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
İç Denetim
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
Bürosu
İç Kontrol ve
Risk Yönetimi
Hukuk
Müşavirliği
Satış ve
Pazarlama GMY
Mali İşler Grup
Müdürlüğü
Stratejik
Pazarlama
ve Kurumsal
İletişim
Satış Hizmetleri
ve Destek
Acente Satış
Kurumsal
Teknik
Fon Yönetimi
Bireysel Teknik
Muhasebe
Sağlık
Tahsilat
Banka Satış
Bölgeler
Tarım
Bütçe ve
Raporlama
İnsan
Kaynakları Grup
Müdürlüğü
Bilgi
Teknolojileri
Grup
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Kalite
Güvence ve
Organizasyon
Kurumsal Hasar
Bireysel Hasar
İdari İşler ve
Satınalma
Sağlık Hasar
Risk
Mühendisliği
Hasar Lojistik
Reasürans
Müşteri İlişkileri
Aktüerya
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Operasyonel
İşler ve Destek
GMY
Mali İşler GMY
Teknik GMY
Sayfa 22
Finansal Bilgiler
Denetim Kurulu Raporu
1- Ortaklığın Unvanı : Ziraat Sigorta A.Ş.
Ortaklığın Adresi
: Turgut Özal Millet Caddesi No:7 Aksaray –Fatih İstanbul
Ortaklığın Sermayesi : 20.000.000- TL (Yirmi milyon-Türk Lirası)
Faaliyet Konusu
: Şirket Ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konuları dahilinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve yabancı ülkelerde her türlü elementer sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işleri yapmaktadır.
2- Denetçilerin Adı ve Soyadı, görev süreleri, ortak olup olmadıkları:
Adı ve Soyadı
Berrin KAYHAN
Ali KILIÇ
Görev Süresi
3 yıl
3 yıl
Ortaklık Durumu
Ortak değil, Tüzel Kişi temsilcisi
Ortak değil, Tüzel Kişi temsilcisi
3- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç:
Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri altı ayda bir defa denetlenmiş, işletmenin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu defter ve dosyaların tutulduğu,
defterlerin tutulmasında ortaklığın hesap tarz ve usullerine, Ana Sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulduğu tespit edilmiştir.
4- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve
sonuçları:
Kasa sayımı sonucunda 30.12.2011 tarihi itibariyle 2.092,70-TL (İkibindoksaniki-Lira, Yetmiş-Kuruş) kasa mevcudu bulunmuştur. Bu tutar kayıtlarla uygun
olup mutabakat sağlanmıştır.
5- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:
Yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sırasında gerekli incelemeler yapılmış ve kayıtlara uygun olarak teminatlarla, kıymetli evrakın mevcudiyeti
saptanmıştır.
6- İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler:
Denetleme Kurulu’na görev süresi boyunca intikal eden şikâyet eden veya yolsuzluk olmamıştır.
Ortaklığın Yönetim Kurulu toplantı tutanakları incelenmiş ve mali tablolara etkisi olabilecek kararlar göz önünde tutulmuştur.
Ziraat Sigorta Anonim Şirketi’nin 2011 yılına ait hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve
diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre;
İçeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun, Ortaklığın anılan döneme ait gerçek mali durumunu, 2010 yılına ait Gelir
Tablosunun, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olduğunu bildirir,
Temel Mali Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) onaylanarak Yönetim Kurulunun ibrasını saygılarımızla arz ederiz.
DENETLEME KURULU
Ali KILIÇ
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Berrin KAYHAN
Sayfa 23
Finansal Bilgiler
İnsan Kaynakları Yapısı ve Demografik Veriler
İnsan Kaynakları Politikaları;
Şirket’in insan kaynakları politikasının tespit ve uygulamasında;
•Şirket içinde kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikasını ve kültürünü oluşturan,
•Personelin verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlayan,
•Personelin kuruma bağlılığını arttıran ve uzun süre Şirket’e hizmet etmesini teşvik eden, temel ilkeler esas alınır.
Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket;
•Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket’i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini
gerçekleştirir.
•Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür.
•Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.
•Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar.
•Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.
Amacımız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi,
çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik
insanlar yaratılmasına yardımcı olmaktır.
Demografik Veriler;
Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Merkezi İstanbul’da olmakla birlikte, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya ve Trabzon Bölgelerinde Ziraat Bankası
Bölge Başkanlıkları bünyesinde hizmet vermektedir.
Şirketimiz çalışanlarının genel profili aşağıdaki gibidir;
Unvan Dağılımı
Unvan
Sayı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Müdürü
Müdür
Yönetmen
Yönetmen Yardımcısı
Servis Yetkilisi
Servis Görevlisi
Destek Personeli
Toplam
1
3
2
12
10
22
20
8
1
79
Öğrenim Durumu Tablosu
Seviye
Sayı
%
Lise
5
6
Ön Lisans (Yüksekokul)
3
4
Lisans
61
77
Yüksek Lisans
8
10
Doktora
2
3
Toplam
79
100
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Yüksek Lisans %10
Doktora %3
Lise %6
Ön Lisans %4
Lisans %77
Sayfa 24
Finansal Bilgiler
İnsan Kaynakları Yapısı ve Demografik Veriler
Cinsiyet Dağılım Tablosu
Cinsiyet
Sayı
%
Kadın
27
34
Erkek
52
66
Toplam
79
100
Kadın %34
Erkak %66
Lokasyon Dağılımı
Bölge
Genel Müdürlük
Ankara Bölge Başkanlığı
İzmir Bölge Başkanlığı
Adana Bölge Başkanlığı
Bursa Bölge Başkanlığı
Antalya Bölge Başkanlığı
Trabzon Bölge Başkanlığı
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayı
66
2
2
2
1
2
3
79
%
82
3
3
3
3
3
3
100
Finansal Bilgiler
Sayfa 25
Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere
İlişkin Bilgiler
Şirketimiz risk grubuna dahil firmalara yönelik her türlü sigortacılık hizmeti, üçüncü taraflara sağlanan aynı prosedür ve politika çerçevesinde
sağlanmaktadır.
Şirketimizin 2011 yılı içerisinde, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlerin detaylarına ve ilgili açıklamalara faaliyet raporu içeriğinde yer alan mali tablo
dipnotlarımızdan 45 No’lu dipnotta yer verilmiştir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 26
Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
Değerli Hissedarlarımız,
Şirketimizin 2011 yılına ait Mali Tablolarını incelemelerinize sunarız.
Şirketimiz, 2010 yılında %1,44 olan pazar payını 2011 yılında %2,20’e taşıyarak elementer şirketler kategorisinde 2010 yılında 18.sıradayken 2011 yılında
12. sırada yer almıştır.
Şirketimizin Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ve Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik açıklama ve
genelgelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımızda yer alan temel verilerden bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.
TEMEL VERİLER
2011
2010
Üretim
318.457.890
172.592.596
Cari Varlıklar
193.774.949
108.672.693
3.060.891
1.495.544
Varlık Toplamı
196.835.840
110.168.237
Yükümlülükler
Cari Olmayan Varlıklar
121.631.458
77.133.991
Özsermaye
75.204.382
33.034.246
Teknik Kâr
53.753.303
16.532.120
Yatırım Gelirleri
11.431.196
4.171.345
Yatırım Giderleri
(9.787.899)
(3.629.722)
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Giderler
(1.250.889)
751.625
Brüt Dönem Kârı
54.145.711
17.825.368
Net Dönem Kârı
42.170.136
13.738.269
Sigortacılık sektörünün en önemli açmazı kârlılık olmasına rağmen Şirketimiz bu yılki faaliyetini de kâr ile neticelendirmiştir. Gelir tablomuzun teknik
bölümünde yer alan, gelir ve gider unsurlarının sektörde az rastlanılan sonuçları sayesinde; 53.753.303 TL tutarında Teknik Kâr elde edilmiştir. Bunun
yanı sıra 11.431.196 TL yatırım geliri elde edilmiş, bu gelirin (8.898.383) TL’lik kısmı teknik bölüme aktarılmıştır. Olağandışı Gelir ve Giderler kaleminde
(1.250.889) TL’lik gider gerçekleşmiş, (889.516) TL Yatırım Gideri ’nin düşülmesinden sonra Brüt 54.145.711 TL Vergi Öncesi Kâr elde edilmiştir. Dönem
Kârı Vergi Karşılığı olarak (11.975.575) TL ‘nin ayrılmasından sonra 42.170.136 TL Dönem Net Kârına ulaşılmıştır.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 27
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Ziraat Sigorta A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri prensipleri gereği; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri arasında eşit
davranmaya, Ziraat Sigorta A.Ş. ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, düşük maliyette ve kolay erişilebilir
bir şekilde kamuya duyurulmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin anonim şirket tüzel kişiliğine hesap verecek şekilde çalışmasına, Ziraat Sigorta A.Ş.
yönetiminin yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğuna ve bunun denetlenmesine yönelik prensiplerin
uygulanması için gerekli özeni göstermektedir.
Şirketimizce, söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimiz ana ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin pay oranının %99,96 olması sebebi ile ayrı bir Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi oluşturulmamıştır. Pay
sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Birimi bünyesinde yürütülmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. Ortaklık Yapısı
Ortağın Unvanı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
TOPLAM
Hisse Oranı (%)
99,96
0,01
0,01
0,01
0,01
100,00
Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi Mali İşler Grup Müdürü İrfan Yörük’tür.
İletişim Bilgileri:
Tel: (212) 459 84 65
Faks: (212) 459 84 85
E-Posta: [email protected]
Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi aşağıdaki işlemlerden sorumludur.
•Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
•Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini
yanıtlamak,
•Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
•Pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını sağlayacak her türlü tedbiri zamanında almak,
•Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
•Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
•Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır.
Ana Sözleşmemizde bireysel olarak özel denetçi atanmasına ilişkin düzenlenme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. TTK
gereğince seçilmesi gerekli denetçiler ve bağımsız denetçiler Genel Kurul onayı ile seçilmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 28
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
4. Genel Kurul Bilgileri
2011 yılı içerisinde 2010 yılı faaliyet sonuçlarının ortakların bilgisine sunulduğu bir adet Olağan Genel Kurul toplantısı 24/03/2011 tarihinde yapılmıştır.
Ortaklık yapımız, “Davet Usulü” ile Genel Kurul düzenlenmesine elverişli olduğundan; yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı
bilgileri nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla gönderilmek suretiyle ulaştırılmıştır.
Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Mali Tablolar, Ana Sözleşme ve Gündem Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.
Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündemi ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden belgeler ve ana sözleşme; Genel
Kurul toplantısından asgari 15 gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.
Genel Kurul’a katılım için kanunun öngördüğü düzenlemeler doğrultusunda çağrı yapılmış olup, toplantılar, Ana Hissedarımız Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait
Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi A Blok No:39 Kat:7 adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizin ortaklık yapısında azınlık statüsünde bir pay sahipliği bulunmamaktadır.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimizin kâr dağıtım politikasının esasları; tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, hissedarlarının beklentilerini karşılayacak ve aynı zamanda mali
bünyesinin güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde Şirket ana sözleşmesinde belirlenmiştir.
Safi kârın; %5’i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır. Kalandan ödenmiş sermayenin %5’i oranında ortaklara
birinci temettü payı ayrılır. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi kârın en fazla %5’ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına brüt
aylıklarının üç katını geçmemek üzere kâr payı olarak ayrılabilir. Kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara
dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Çalışanlara temettü verilmesi ve ortaklara da ikinci defa kâr
dağıtımı yapılması durumunda, dağıtılması kararlaştırılan kâr payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 466/3 üncü maddesi gereği kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
Kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
7. Payların Devri
Sermaye yapımızda 2011 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 29
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Amaç
Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların şirket ortakları, çalışanlar, müşteriler, reasürörler ve ilgili
diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
Bu çerçevede her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeler, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de
gözeterek yapılır.
Yetki ve Sorumluluk
Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.
İdari Sorumluluk
İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak yasal çerçevede Ziraat Sigorta A.Ş. ile iş ilişkisi içinde olan, Şirket’e ait içsel bilgilere düzenli
ulaşan, Şirket’in gelecekteki gelişimini ve hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisinde olan kişilerdir.
İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak
alınmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, Şirket’in bütününe ilişkin
bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kâr-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi
olan Genel Müdürlükteki bir kısım birimlerin yöneticileri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.
Bilgilerin Kamuya Açıklanması Durumundaki Yetkili Birimler: Genel Müdürün bilgisi dahilinde ilgili birim tarafından yapılır.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Amaçları
Bilgilendirmeler; mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Türk Ticaret Kanunu
(TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;
1. Şirketimiz Kurumsal Web Sitesi (www.ziraatsigorta.com.tr)
2. Şirketimiz Faaliyet Raporu
3. Medya Araçları
4. Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
5. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
6. Sabit telefon ve GSM operatörleri üzerinden sağlanan iletişim (Çağrı/SMS hizmeti)
7. Web siteleri ve benzeri internet uygulamaları
8. Elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 30
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Şirket Web Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde www.ziraatsigorta.com.tr internet adresindeki Ziraat Sigorta A.Ş. web sitesi
aktif olarak kullanılır.
Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.
•Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
•Şirket vizyonu ve misyonu
•Yönetim Kurulu Üyeleri
•Şirketin sermaye yapısı
•Şirket ana sözleşmesi
•Ticaret sicil bilgileri
•Mali tablolar
•Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem ve Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
•Genel Kurul Toplantısı Belgeleri ve Çağrıları
•Genel Kurul Toplantı Tutanağı
•Hazirun Cetveli
•Kurumsal Yönetim Uygulamaları
•Değerleme Raporları
•Faaliyet Raporları
•Vekaletname Örneği
•Bilgilendirme Politikası
•Organizasyon Yapısı
•Sık Sorulan Sorular
Mali Tabloların ve Dipnotların Kamuya Açıklanması
Periyodik dönemlerde T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Dairesi tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile
bağımsız denetim raporları şirketimiz internet sitesinde yayınlanır.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu, Reasürans Şirketleri, Ziraat Bankası ve diğer ortaklar tarafından talep edilen
bilgiler ilgili departmanlar tarafından hazırlanarak, ilgili kurum yetkililerine yazılı olarak iletilir.
Ana Sözleşme Değişikliği
Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve
duyurular yapılmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 31
Faaliyet Raporu
Yıllık faaliyet raporu, sigortacılık düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde
hazırlanarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin incelemesine sunulmakta ve internet sitemizde (www.ziraatsigorta.com.tr) yayınlanmaktadır.
Basın Açıklamaları ve Yetkili Kişiler
Gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı veya görsel medya vasıtasıyla basın
açıklaması yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür ya da yetkilendirdikleri personel
tarafından yapılabilir.
9. Özel Durum Açıklamaları
Tabi olduğumuz mevzuat gereği, özel durum açıklamaları ile ilgili yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Ziraat Sigorta A.Ş.’nin internet sitesi bulunmaktadır. Şirketimizin internet sitesinin adresi www.ziraatsigorta.com.tr’dir.
Kamunun aydınlatılmasında, Ziraat Sigorta A.Ş.’ye ait internet sitesi aktif olarak kullanılır.
İnternet Sitemizden “Ziraat Sigorta A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu”na erişilebilmektedir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 10. Bölüm 35. Maddesi uyarınca, bu Kanuna tabi kuruluşların üyeleri ve yetkilileri, bu Kanuna tâbi kişiler ile bunların
yanında çalışanlar ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla sigortacılık sektöründe iş görenler, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bu Kanuna tâbi kuruluşlara
veya sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.
Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tamamen uymakta olup, bilgi güvenliği konusunda gerekli tedbirleri
almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişilerin edindikleri bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat
sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 32
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz, sermayedarlarını, çalışanlarını, müşterilerini, devleti ve diğer tüm menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda; yazılı, sözlü veya toplantılarla
bilgilendirme yapmaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet
kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.
Menfaat sahipleri; internet sitemiz, duyurular, ürün broşürleri ve kurumsal broşürler ile aydınlatılmaktadır.
Şirketimiz acentelerine; mevzuat değişiklikleri veya şirket uygulamalarına yönelik duyurular internet ortamında yapılmaktadır.
Müşterilerimiz www.ziraatsigorta.com.tr internet adresindeki online işlemler menüsünden hasarlarını elektronik ortamda sorgulayabilmektedirler. Ayrıca,
şirketimiz nezdinde müşteri şikayetlerinin yanıtlanmasına, şikayetlerin sınıflandırılmasına ve analizine dair bir süreç prosedürümüz ve uygulama esaslarımız
bulunmaktadır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikamız;
•Çalışanların yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; çalışma koşullarına uygun bir iş ortamı sağlanması
•Şirketin geliştirilmesi konularında çalışanların görüş ve önerilerde bulunabileceği şekilde personelin bilgilendirmesi
•Personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimlerini gerçekleştirilmesi
•Performans Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde yürütebilmesi
•Ücret uygulamalarında herhangi bir ayrımcılık söz konusu olmadan, beceri ve deneyime dayanan objektif değerlendirme yapılması ve uygulanması
•Personel özlük haklarının İnsan Kaynakları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanması
•Personel arasında geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerinin oluşturulması
konularını içermektedir.
Şirketimiz nezdinde İnsan Kaynakları Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikte; işe alınma standartları, özlük işleri, çalışma saatleri, fazla mesai, izinler,
performans değerlendirme, sağlık sigortası, ulaşım, çalışanlara yapılacak ödemeler, disiplin hükümleri, işten ayrılma, eğitim, seyahat masrafları gibi
bölümler bulunmaktadır.
Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir.
Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal
kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 33
Finansal Bilgiler
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
•Müşteri memnuniyetinde amacımız, müşteri talepleri doğrultusunda kurumumuzun tüm birimlerinin yönlendirmesi, desteklemesi ve müşteri
beklentilerini karşılayarak tam olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.
•Şirketimizin tüm birimlerinin müşteri memnuniyeti anlayışıyla hareket etmesi, birimlerimizin sorumluluklarının bilinciyle müşterilerin sorunlarını
zamanında, en hızlı ve en uygun şekilde çözmesi esastır.
•Etik ilkeler sözleşmesi gereği; çalışanlarımızın, kurum ile iş yapan 3. şahıslardan hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep veya kabul etmemeleri
ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunmamaları esastır.
•Şirketimiz, müşterilerinin ve tedarikçilerinin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterir.
•Şirketimiz nezdinde Satınalma ve İdari İşler Yönetmeliği kapsamında tedarikçiler ile ilgili işlemlerde ve satınalma işlemlerinde uyulması gerekli esaslar
belirlenmiştir.
Şirketimizce müşteri memnuniyeti kapsamında aşağıdaki uygulamalar yürütülmektedir.
•Şirketimizin www.ziraatsigorta.com.tr internet adresindeki sitesinde müşterilerimizin öneri, talep ve şikayetleri ile ilgili bir form doldurma ekranı ve bu
konuda Müşteri İlişkileri Departmanı Yetkilimiz sorumlu olarak görevlendirilmiştir.
•Şirketimiz nezdinde müşteri şikayetlerinin yanıtlanmasına ilişkin bir sistem, müşteri şikayetleri veri tabanımız ve müşteri şikayetleri ile ilgili prosedürü
içeren uygulama esas ve usullerimiz bulunmaktadır.
•Banka şubeleri vasıtasıyla gelen Müşteri şikayetleri de değerlendirilmektedir.
•Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer menfaat sahipleri; internet sitemiz, duyurular, ürün broşürleri, sunumlar ve ziyaretler
vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirketimizin yürütmekte olduğu bir sosyal sorumluluk projesi bulunmamakla beraber, sosyal ve kültürel amaçlı Dernek, Vakıf ve organizasyonlara destekte
bulunulmaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulumuz 7 kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler;
UNVAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
İSİM
Hüseyin Aydın
Halil Çelik
Mustafa Çetin
Ferhat Pişmaf
Mustafa Akın
Mehmet Akif Eroğlu
Abdülnaim TEMUR
TAHSİL
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yönetim Kurulumuz karar alınması gerekli durumlarda her zaman ve ayda asgari bir kez olmak üzere düzenli şekilde toplanmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
İŞ TECRÜBESİ
29
30
35
16
27
20
31
Finansal Bilgiler
Sayfa 34
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yasal mevzuat uyarınca; Sigorta Genel Müdürlerinin, Genel Müdür Yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerin en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş,
sigortacılık, bankacılık, iktisat, işletmecilik, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik veya mühendislik alanlarından birinde en az on yıllık deneyime
sahip olmaları ve bu alanların en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
•Finans sektöründe yeterli bilgi ve beceri düzeyine,
•Mali tablo ve raporları okuma ve analiz becerisine,
•Şirketimizin tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa şartları hakkında temel bilgiye,
•Görev yapmak üzere seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılma iradesi ve imkanına
sahip bulunmaktadır.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimiz Ziraat Sigorta A.Ş.’nin Vizyonu;
•Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisine değer katan bir şirket olmak,
Misyonu;
•Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak; güvenilir, yenilikçi, kaliteli ve hızlı hizmet vermek
olarak belirlenmiştir.
Stratejik hedeflerimiz rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun
vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulumuzun onayı ile uygulanmaktadır.
21. İç Denetim Mekanizması
•Şirketimiz, İç Denetim Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.
•İç Denetim departmanında görev yapan İç Denetçimiz, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
•Yönetim Kurulu en az bir üyesini İç Sistemlerden sorumlu olmak üzere görevlendirir.
•Bağımsız Dış Denetçi Raporları ve İç Denetim Raporları düzenli olarak Yönetim Kurulu’na sunulmakta ve gerekli düzeltmeler öngörülen sürelerde
yapılmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Mevzuat ve ana sözleşmede genel kurul kararı alınması zorunluluğu bulunan karar ve işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesinde yer verilmiştir. Yönetim Kurulunun ana sorumluluğu; genel
kurumsal yönetim tarzını belirlemek, Şirketin performansını izlemek, Şirket yönetimini stratejik konularda yönlendirmektir.
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319’uncu maddesi hükmüne göre yetkilerinden bir kısmını veya tamamını murahhas azalara devredebilir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 35
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Esasları aşağıda sunulmuştur.
•Yönetim Kurulu gündem taslağı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.
•Yönetim Kurulumuz 2011 yılı içinde 16 adet toplantı gerçekleştirmiştir.
•Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine ve öngörülemeyen durumlar dışında Yönetim Kurulu
toplantılarının tüm üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir.
•Yönetim Kurulu toplantısından en az bir hafta önceden Gündem ve Yönetim Kurulu Raporu Üyelere gönderilmektedir.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Şirketimizle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek, dolayısıyla da Genel Kuruldan izin alınmasını
gerektirecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamaktadır.
25. Etik Kurallar
Şirketimiz etik ilkelerini çalışanlarıyla paylaşmıştır. Yine Şirketimiz Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi konusunda çalışanlarına
düzenli olarak eğitimler vermektedir.
İş ahlakı ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımız;
•Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst davranmalıdır.
•Sorumluluklarını yerine getirirken, Ziraat Sigorta A.Ş.’nin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalıdır.
•Görevleri ile ilgili konularda, kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalıdır.
•Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamamalıdır.
•Çalışma şartlarının düzenlenmesi, iş disiplininin korunması ile ilgili olarak çıkarılacak emir, yönetmelik, prosedür ve talimatları günü gününe takip edip,
incelemeli ve bunlara uygun davranmalıdır.
•Bilinen veya şüphelenilen kural ihlallerini, herhangi bir kişisel bir önlem almadan önce yöneticisi veya İnsan Kaynakları Bölümünün dikkatine sunmalıdır.
•Siyasi, sosyal ve dini görüşlerini asla çalışma ortamında ifade etmemelidir.
•Her zaman iş ortamına uygun, sade ve şık olmalı, kurumun ciddiyeti ile bağdaşmayacak spor veya abiye ile siyasi veya dini anlam veya toplumsal
görüşü ifade eden giysiler giymekten mutlak suretle kaçınmalıdır.
•Kurumda, kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve genel ahlak ile toplumda kabul görmüş ahlaki davranışlara aykırı davranmamalıdır.
Tüm Şirket çalışanları ve yönetimi bu kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. İşe yeni başlayan her Şirket çalışanına oryantasyon programı
aracılığı ile bu kurallar aktarılır ve çalışana bunların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalatılır.
Taahhütnamenin imzalandığı tarih taahhütname üzerinde belirtilir.
Çalışanların bu ilkelerle düzenlenmiş olan kurallara uygun davranmasından birim yöneticileri 1. derecede sorumludur.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’nda oluşturulmuş bir komite bulunmamaktadır.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu için, Genel Kurulda belirlenen aylık ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 36
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri
Risk yönetimi ve İç Kontrol Birimi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine
ilişkin Yönetmelik” ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini nihai sorumluluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Genel Müdüre bağlı
olarak sürdürmektedir.
Risk yönetim faaliyetlerinin esas amacı; maruz kaldığımız finansal, sigortacılık ve operasyonel risklerimizin toplu olarak takibi ve bunların önemli finansal
göstergelerimize (kârlılık, şirket değeri, sermaye, likidite) olan etkilerini ölçmektir.
Risklerin Sınıflandırılması;
Ziraat Sigorta risk yönetimi uygulamalarında risk portföyü 3 ana gruba ve buradan alt gruplara ayrılarak bu çerçevede değerlendirilmektedir.
•Finansal Riskler
Bu başlık altında mali piyasalarda ve çeşitli yatırım araçlarında meydana gelebilecek olası dalgalanmaların yaratacağı faiz, kur ve gayrimenkul
fiyatlarındaki değişimlerin finansal göstergelere olan etkileri ölçülmektedir. Bu ölçümler neticesinde olası etkilerin belirlenen risk limitlerinin altında
kalmasını sağlamak amacı ile aksiyon planları devreye sokulmaktadır. Aktif-Pasif yönetimi ise portföy gelirlerinin ve likiditenin korunması açısından
yüksek önem taşımakta ve bu kapsamda yapılmakta olan ölçümler yükümlülüklerimizin nakit akışlarını güvence altına almak için yatırım kararlarını
yönlendirmektedir.
Ayrıca finansal riskler ile ilgili yapılan çalışmalar dahilinde reasürans yapımız da şirket bazında incelenmekte ve uluslararası derecelendirme kuruluşları
puanlamalarına göre sınıflandırılarak reasürans risklerimiz ölçülmektedir.
•Sigortacılık Riskleri
Sigorta sözleşmelerine bağlı oluşan bu riskler kapsamında, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi durumunda meydana gelebilecek finansal kayıp
istatistiksel metotlar ile ölçülmekte ve bunun karşılığında şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı belirlenmektedir.
•Operasyonel Riskler
Bu çeşit riskler yetersiz ve başarısız süreçlerden, personel ve sistemlerden ya da dış olaylardan kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı uğranılabilecek
zararları ihtiva etmektedir.
İç kontrol faaliyetleri çerçevesinde Risk Yönetimi ve İç kontrol birimi, şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve
ilgili diğer mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin
güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır.
Ayrıca, şirketin gelecekteki nakit akışının içerdiği ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında
tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak tanımlanmış politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanması,
ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol birimi anılan amaçlar doğrultusunda, şirket içerisindeki
işlevsel görev ayrılıkları ve sorumlulukların tanımlanmasını, bilgi sistemlerinin tesisini ve iletişim yapısı ile etkin iletişim kanallarının etkinliğini düzenli olarak
gözden geçirmektedir.
Şirketimizde, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri sonuçları dönemsel olarak Genel Müdüre raporlanmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 37
İç Denetim Faaliyetleri
Şirketimizde iç denetim faaliyetleri, Hazine Müsteşarlığı’nın 21.06.2008 tarihinde 26913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sigorta ve Reasürans İle
Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik’ hükümleri kapsamında İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Müdürlüğü
çalışma esasları, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “İç Denetim Yönetmeliği” ile tanımlanmıştır.
İç denetim çalışmalarının amacı “Şirket faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü
ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlama” olarak belirlenmiştir.
İç Denetim Müdürlüğü;
•Ziraat Sigorta A.Ş. bünyesinde denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin yürütmesi ve sonuçlandırılması,
•Şirket birimlerine ait tüm faaliyetlerin, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar
çerçevesinde yürütülmesi,
•Hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru olarak elde edilebilirliğine yönelik kontrol
faaliyetlerinin yerine getirilmesinin sağlaması,
•Risklerin şirket iş akışı içinde etkin bir biçimde tanımlandığının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,
•İç kontrol faaliyetlerinin, risk değerlendirme işlevi çerçevesinde tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz
bir parçası olarak sürdürüldüğünün tespit edilmesi,
•Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi mevzuatı çerçevesinde, belirlenen şirket politikalarının uygulanmasının denetimi
görevlerini yürütür.
Gerçekleştirilen denetimler ve hazırlanan denetim raporlarının, uluslararası denetim standartlarına uygun ve risk esaslı bir yaklaşımla, katma değer
yaratacak nitelikte olması hedeflenmektedir. İç Denetim Departmanı 2011 yılında yükümlülükleri çerçevesinde denetimden beklenen yararın maksimize
edilmesi temel yaklaşımı ile hazırlanan denetim programı kapsamındaki ve bu kapsam dışındaki diğer faaliyetleri doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olarak
yerine getirmiştir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 38
Finansal Bilgiler
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Teknik Karşılıklar Net (TL)
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Devam Eden Riskler Karşılığı
Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı
Diğer Teknik Karşılıklar
Toplam
31 Aralık 2011
57.232.978
608.355
33.418.129
1.755.161
93.014.623
31 Aralık 2010
49.388.312
11.146.958
591.126
61.126.396
Değişim (TL)
7.844.666
608.355
22.271.171
1.164.035
31.888.227
Değişim (%)
16
100
200
197
52
Kazanılmamış Primler Karşılığı;
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, kazanılmamış
primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt
olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Kazanılmamış primler karşılığı, matematik karşılık
ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için ayrılmaktadır. Yıllık yenilenen sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin
yıllık sigorta teminatına karşılık gelen primleri için de kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Ziraat Sigorta AŞ’nin
ayırmış olduğu net kazanılmamış primler karşılığı 57.232.978 TL’dir.
Devam Eden Riskler Karşılığı;
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik uyarınca; şirketlerin
yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla
olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiştir.
Konuya ilişkin 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelikte, söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamış
primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranının gerçekleşmiş hasarların (muallak tazminatlar
(net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı (net)kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının
%95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler
karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak finansal
tablolarda yer alması gerektiği ifade edilmiştir. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Ziraat Sigorta A.Ş. ayırmış olduğu Devam Eden Riskler Karşılığı net tutarı 608.355 TL’dir.
Muallak Hasar ve Tazminatı Karşılığı;
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” uyarınca, şirketler, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde
fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri
için muallak tazminat karşılığı ayırmak zorundadır. Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında;
hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için
gerekli tüm gider payları dikkate alınır ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemez. Halefiyet hakkının kazanılmış olması
şartı ile uygulama esasları müsteşarlıkça belirlenecek olan tahakkuk etmiş rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak
hesabının altında gösterilerek dönem geliri ile ilişkisi kurulur. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Ziraat Sigorta AŞ’nin ayırmış olduğu net muallak hasar ve
tazminat karşılığı 33.418.129 TL’dir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 39
Dengeleme karşılığı:
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu
Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik’in 9. maddesinde şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayıracağı
ifade edilmiştir. Ayrıca dengeleme karşılığının her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12’si oranında hesaplanacağı, net primin
hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarların devredilen prim olarak telakki edileceği ve karşılık ayrılmasına son beş finansal
yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edileceği belirtilmiştir. Beşinci yılın geçmesini müteakiben prim üretimi
rakamına bağlı olarak karşılık rakamının bir önceki yılki bilançoda yer alan karşılık tutarına göre daha düşük çıkması durumunda aradaki fark özsermaye
altında diğer kâr yedekleri içerisinde gösterilebilecektir. Özsermayeye aktarılan bu tutar yedek olarak tutulabileceği gibi sermaye artırımına konu
olabilir veya tazminat ödemelerinde kullanılabilecektir. Depremin meydana gelmesi veya kredi branşında ilgili finansal yılda teknik zarar gerçekleşmesi
durumunda, kredi ve deprem teminatları için ayrılan karşılıklar tazminat ödemelerinde kullanılabilecek, hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre
isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemeyecektir 2012/1 nolu
Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Genelge ’ye göre, deprem tazminatları için ayrılan dengeleme
karşılığının, deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemelerinde kullanılması mümkündür. Ayrıca, eksper raporu veya afet durumunda resmi kurumlardan
temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak tazminat karşılığının da dengeleme karşılığından indirilmesi mümkündür. Ancak, söz
konusu indirim cari yıl için ayrılan dengeleme karşılığından yapılamaz. Ayrıca, gerçekleşen deprem hasar tutarlarının, gelir tablosunda ilgili teknik gider
hesaplarına kaydedilmesi, dengeleme karşılığından karşılanacak kısmın ise dengeleme karşılığı bilanço hesabına borç, diğer teknik karşılıklarda değişim
hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar hesaplamasına konu dönemlerdeki
deprem hasarlarının dengeleme karşılığından ödenen kısımlarının gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar hesaplamasına dahil
edilmemesi mümkündür. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen hesaplamaya göre 1.755.161 TL dengeleme karşılığı mevcuttur.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 40
Finansal Bilgiler
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
Diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar ile gider ve zararlar hesabı (1.250.889) TL gerçekleşmiştir. Söz konusu hesap bakiyesinin en önemli kısmı (2.599.547)
TL ile karşılıklar hesabından kaynaklanmaktadır.
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (TL)
Karşılık Hesabı
Reeskont Hesabı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Gelir ve Kârlar
Diğer Gider ve Zararlar
Toplam
2011
(2.599.547)
(25.887)
1.404.496
1.088
(31.039)
(1.250.889)
2010
(137.274)
79.413
818.224
1.314
(10.052)
751.625
Değişim (TL)
(2.462.273)
(105.300)
586.272
(226)
(20.987)
(2.002.514)
Değişim (%)
1.794
(133)
72
(17)
209
(266)
2011
%17
%13
%17
%78
%27
2010
%10
%8
%5
%53
%21
Faaliyet Sonuçları;
Ziraat Sigorta’nın 2011 ve 2010 yıllarına ait kârlılık oranları aşağıda sunulmuştur.
KÂRLILIK ORANLARI
Vergi Öncesi Kâr Marjı
Net Kâr Marjı
Faaliyet Kâr Marjı
Özkaynak Kâr Marjı
Aktif Kâr Marjı
2011 yılı tamamlanırken Ziraat Sigorta 2010 yılına göre Vergi Öncesi Kârını %204 arttırarak 54.145.711 TL’ye ulaşmış; (11.975.575) TL tutarındaki vergi
karşılığı sonrası Dönem Net Kârı ise 42.170.136 TL olarak gerçekleşmiştir.
Gelir Tablosu Başlıkları (TL)
Teknik Bölüm Dengesi
Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
Dönem Kârı veya Zararı
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Dönem Net Kâr veya Zararı
2011
53.753.303
11.431.196
(9.787.899)
(1.250.889)
54.145.711
(11.975.575)
42.170.136
2010
16.532.120
4.171.345
(3.629.722)
751.625
17.825.368
(4.087.099)
13.738.269
Değişim (TL)
37.221.183
7.259.851
(6.158.177)
(2.002.514)
36.320.343
(7.888.476)
28.431.867
Değişim (%)
225
174
170
(266)
204
193
207
Yatırım Gelirleri;
Ziraat Sigorta’nın 2011 ve 2010 yılına ilişkin Yatırım Faaliyetleri sonucunda elde edilen Yatırım Gelirleri ve değişimleri aşağıda sunulmuştur.
Yatırım Gelirleri (TL)
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
Finansal Yatırımların Değerlemesi
Kambiyo Kârları
Toplam
2011
10.167.490
1.040.056
223.650
11.431.196
2010
3.809.025
320.648
41.672
4.171.345
Değişim (TL)
6.358.465
719.408
181.978
7.259.851
Değişim (%)
167
224
437
174
Yatırım Giderleri;
Ziraat Sigorta’nın 2011 ve 2010 yılına ilişkin Yatırım Faaliyetlerine ilişkin Yatırım Giderleri ve değişimleri aşağıda sunulmuştur.
Yatırım Giderleri (TL)
Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri
Kambiyo Zararları
Amortisman Giderleri
Diğer Yatırım Giderleri
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
2011
(523.653)
(8.898.383)
(151.049)
(214.492)
(322)
(9.787.899)
2010
(196.560)
(3.296.567)
(136.595)
(3.629.722)
Değişim (TL)
(327.093)
(5.601.816)
(151.049)
(77.897)
(322)
(6.158.177)
Değişim (%)
166
170
57
170
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolar ve Dipnotlar
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 41
Sayfa 42
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Bilanço
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
VARLIKLAR
I- CARİ VARLIKLAR
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
149.091.495
2.093
146.226.266
2.863.136
154.770
154.770
33.273.858
35.336.083
(2.374.608)
311.903
480
47.521
24.266
23.255
11.206.966
11.206.966
339
339
193.774.949
74.201.318
766
71.124.994
3.075.558
162.505
162.505
24.873.167
24.873.167
3.667
3.667
9.432.036
9.432.036
108.672.693
Sayfa 43
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Bilanço
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
VARLIKLAR
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
441.422
296.893
97.278
235.790
48.263
(236.802)
399.367
523.421
(124.054)
2.220.102
2.220.102
3.060.891
366.298
163.232
51.985
235.790
15.459
(100.168)
313.640
360.672
(47.032)
815.606
815.606
1.495.544
196.835.840
110.168.237
Sayfa 44
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Bilanço
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
18.547.920
3.133.842
15.652.054
(237.976)
464.290
464.290
531.680
531.680
91.259.462
57.232.978
608.355
33.418.129
4.413.362
865.045
149.863
11.975.575
(8.577.121)
252.639
252.639
4.297.370
514.332
3.783.038
119.766.723
10.602.992
3.116.638
7.614.378
(128.024)
13.166
13.166
240.984
240.984
60.535.270
49.388.312
11.146.958
2.653.671
867.698
126.356
4.087.099
(2.427.482)
105.922
105.922
2.359.508
414.546
1.944.962
76.511.513
Sayfa 45
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Bilanço
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F-Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1.755.161
1.755.161
109.574
109.574
1.864.735
591.126
591.126
31.352
31.352
622.478
Finansal Bilgiler
Sayfa 46
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Bilanço
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
ÖZSERMAYE
V- ÖZSERMAYE
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Kârları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Kârları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kâr Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kâr Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Kârları
1- Geçmiş Yıllar Kârları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F-Dönem Net Kârı/(Zararı)
1- Dönem Net Kârı
2- Dönem Net Zararı (-)
Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
20.000.000
20.000.000
13.034.246
651.712
1.000.000
11.382.534
42.170.136
42.170.136
75.204.382
20.000.000
20.000.000
(704.023)
(704.023)
13.738.269
13.738.269
33.034.246
196.835.840
110.168.237
Finansal Bilgiler
Sayfa 47
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Gelir Tablosu
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
I-TEKNİK BÖLÜM
01 Ocak - 31 Aralık 2011
01 Ocak - 31 Aralık 2010
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
143.723.585
51.791.976
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
133.738.663
47.887.461
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
142.191.684
97.275.773
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
318.365.371
172.592.596
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
(176.173.687)
(75.316.823)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
(7.844.666)
(49.388.312)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
(8.872.142)
(52.431.751)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.027.476
3.043.439
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
(608.355)
-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
(608.355)
-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-
-
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
8.898.383
3.296.567
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.086.539
607.948
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
1.120.875
636.208
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
(34.336)
(28.260)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
(89.970.282)
(35.259.856)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(59.365.383)
(19.852.858)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(37.094.211)
(8.705.900)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)
(43.804.717)
(9.079.411)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
6.710.506
373.511
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
(22.271.171)
(11.146.958)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
(23.682.815)
(11.599.550)
1.411.644
452.592
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-
-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-
-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-
-
(1.164.035)
(591.126)
(29.440.864)
(14.815.872)
53.753.303
16.532.120
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 48
Ziraat Sigorta A.Ş.
Ayrıntılı Gelir Tablosu
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı
01 Ocak - 31 Aralık 2011
01 Ocak - 31 Aralık 2010
53.753.303
16.532.120
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
-
-
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
-
-
53.753.303
16.532.120
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
11.431.196
4.171.345
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
10.167.490
3.809.025
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Kârları
-
-
1.040.056
320.648
223.650
41.672
5- İştiraklerden Gelirler
-
-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
-
-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
-
-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
-
-
9- Diğer Yatırımlar
-
-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
-
-
(9.787.899)
(3.629.722)
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
(523.653)
(196.560)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
-
-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-
-
(8.898.383)
(3.296.567)
-
-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
(151.049)
-
7- Amortisman Giderleri (-)
(214.492)
(136.595)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
(322)
-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
(1.250.889)
751.625
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
(2.599.547)
(137.274)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
(25.887)
79.413
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
-
-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
-
-
1.404.496
818.224
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
-
-
1.088
1.314
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
(31.039)
(10.052)
9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları
-
-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
-
-
42.170.136
13.738.269
54.145.711
17.825.368
7- Diğer Gelir ve Kârlar
N- Dönem Net Kârı veya Zararı
1- Dönem Kârı ve Zararı
2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
(11.975.575)
(4.087.099)
3- Dönem Net Kâr veya Zararı
42.170.136
13.738.269
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
-
-
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 49
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Özsermaye Değişim Tablosu
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
İşletmenin
kendi hisse
senetleri (-)
Varlıklarda
Değer
Artışı
Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Yasal
Yedekler
Diğer
Yedekler ve
dağıtılmamış
kârlar
Statü
Yedekleri
Geçmiş
Yıllar
Kârları/
(Zararları)
Net Dönem
Kârı (veya
zararı)
ÖNCEKİ DÖNEM
Sermaye
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2009)
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
(704.023)
-
19.295.977
II - Muhasebe politikasında değişiklikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III - Yeni Bakiye (I + II) (01 Ocak 2010)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1- Nakit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2- İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D- Varlıklarda Değer Artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E- Yabancı para çevrim farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F- Diğer kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G- Enflasyon düzeltme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H- Dönem net kârı (veya zararı)
-
-
-
-
-
-
-
-
13.738.269
-
13.738.269
I - Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J- Yedeklere Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
704.023
(704.023)
-
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
13.738.269
(704.023)
33.034.246
İşletmenin
kendi hisse
senetleri (-)
Varlıklarda
Değer
Artışı
Öz sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2010)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Yasal
Yedekler
Diğer
Yedekler ve
dağıtılmamış
kârlar
Statü
Yedekleri
Geçmiş
Yıllar
Kârları/
(Zararları)
Net Dönem
Kârı (veya
zararı)
CARİ DÖNEM
Sermaye
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010)
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
13.738.269
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II - Muhasebe politikasında değişiklikler
III - Yeni Bakiye (I + II) (01 Ocak 2011)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
Toplam
Toplam
(704.023)
33.034.246
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1- Nakit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2- İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D- Varlıklarda Değer Artışı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E- Yabancı para çevrim farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F- Diğer kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
G- Enflasyon düzeltme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H- Dönem net kârı (veya zararı)
-
-
-
-
-
-
-
-
I -Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J- Yedeklere Transfer
-
-
-
-
-
651.712
1.000.000
11.382.534
(13.738.269)
704.023
-
20.000.000
-
-
-
-
651.712
1.000.000
11.382.534
42.170.136
-
75.204.382
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2011)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
42.170.136 42.170.136
Finansal Bilgiler
Sayfa 50
Ziraat Sigorta A.Ş.
Nakit Akış Tablosu
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
NAKİT AKIM TABLOSU (TL)
01 Ocak 31 Aralık 2011
01 Ocak 31 Aralık 2010
54.981.259
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
145.550.158
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
-
(78.674.154)
(7.655.484)
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
8. Faiz ödemeleri (-)
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları (-)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
(311.903)
-
-
-
66.564.101
47.325.775
-
-
(10.236.738)
(2.427.482)
35.193.684
27.150.856
(18.121.053)
(16.294.652)
73.399.994
55.754.497
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Maddi varlıkların satışı
-
-
(213.301)
(158.753)
3. Mali varlık iktisabı (-)
-
(162.505)
4. Mali varlıkların satışı
7.735
-
10.488.138
3.941.274
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
-
224.358
41.672
(9.808.756)
(4.669.405)
698.174
(1.007.717)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
-
-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
-
-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
-
4. Ödenen temettüler (-)
-
-
5. Diğer nakit girişleri
-
-
6. Diğer nakit çıkışları (-)
-
-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
-
72.601
-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)
74.170.769
54.746.780
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
73.880.670
19.133.890
148.051.439
73.880.670
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 51
Ziraat Sigorta A.Ş.
Kâr Dağıtım Tablosu
31 Aralık 2011/31 Aralık 2010 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (TL)
KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KÂRI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A NET DÖNEM KÂRI (1.1 – 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [A - (1.3 + 1.4 + 1.5)]
1. 6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1. 7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1. 8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1. 9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
54.145.711
(11.975.575)
(11.975.575)
42.170.136
17.825.368
(4.087.099)
(4.087.099)
13.738.269
(704.023)
(651.712)
12.382.534
(1.000.000)
(11.382.534)
-
42.170.136
-
0,69
68,69
-
Finansal Bilgiler
Sayfa 52
Ziraat Sigorta A.Ş.
Bağımsız Denetim Raporu
Ziraat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
1. Ziraat Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu,
özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu:
2. Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini,
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu:
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı
gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını
ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı
hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır.
Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek
değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
Görüş:
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Ziraat Sigorta A.Ş.’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait
finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no’lu dipnot) çerçevesinde
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 16 Mart 2012
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Hasan Kılıç
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 53
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen mevzuata göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin
açıklama ve dipnotların “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Şirketimiz
muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu beyan ederiz.
İstanbul, 10 Mart 2012
Abdulnaim TEMUR
Genel Müdür
Ali KILIÇ
Denetçi
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
İrfan YÖRÜK
Mali İşler Grup Müdürü
A. Korhan AKÇÖL
Aktüer
Berrin KAYHAN
Denetçi
Sayfa 54
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1. Genel Bilgiler
1.1. Ana şirketin adı ve grubun son sahibi;
11 Mayıs 2009 tarihinden itibaren faaliyet göstermekte olan Ziraat Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”) Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. grubuna bağlı olup, nihai
ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
31 Aralık 2011
Pay Tutarı
Pay Oranı
TL
%
Ziraat Bankası A.Ş.
Diğer Ortaklar
31 Aralık 2010
Pay Tutarı
Pay Oranı
TL
%
19.992.000
8.000
%99,96
%0,04
19.992.000
8.000
%99,96
%0,04
20.000.000
%100,00
20.000.000
%100,00
1.2. Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi;
Şirket, 11 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre “Anonim Şirket “ olarak kurulmuş ve 15 Mayıs 2009’da tescil
edilmiştir. Şirket faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirlenen esaslara göre yürütmektedir.
Şirketin tescil edilmiş adresi “Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray-Fatih/İstanbul”dur.
1.3. İşletmenin fiili faaliyet konusu;
Şirket ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konuları dahilinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ve yabancı ülkelerde her türlü elementer sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmaktadır.
1.4. Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması;
Şirket hayat dışı tüm sigortacılık branşlarında faaliyet ruhsatlarına sahiptir. Faaliyet ruhsatlarının yetkileri doğrultusunda;
1. Kaza (meslek hastalıkları dahil)
a) ölme veya yaralanma sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi
b) zararın tazmini
c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödemeler
2. Hastalık/Sağlık
a) hastalık sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi (hastalık)
b) tedavi masraflarının tazmini (sağlık)
c) (a) ve (b)’nin kombinasyonu (hastalık ve sağlık)
3. Kara araçları
a) motorlu kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
b) motorlu araçlar dışındaki kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
4. Raylı araçlar; Raylı araçlara gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
5. Hava araçları; Hava araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
6. Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları)
a) nehir araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
b) göl araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
c) deniz araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi
7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar); Ulaşımın şekline bağlı olmaksızın nakliyat konusu mal ve bagaja gelen zararlar nedeniyle tazminat
ödemesi.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 55
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
8. Yangın ve doğal afetler
a) yangın
b) patlama
c) deprem
ç) sel
d) deprem ve sel dışındaki doğal afetler
e) nükleer enerji
f) toprak kayması
Nedeniyle doğan tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz).
9. Genel zararlar
a) Dolu veya dondan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz)
b) 8’de sayılan haller dışında hırsızlık ve diğer tüm olaylardan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri
10. Kara araçları sorumluluk; Kara araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.
11. Hava araçları sorumluluk; Hava araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.
12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları); Su araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat
ödemeleri.
13. Genel sorumluluk; 10, 11 ve 12 kapsamında sayılanlar dışındaki tüm sorumluluklar nedeniyle tazminat ödemeleri.
14. Kredi
a) borcun ödenmemesine veya borçlunun aczine bağlı tazminat ödemeleri
b) ihracat kredisine bağlı tazminat ödemeleri
c) taksitle verilen kredilere bağlı tazminat ödemeleri
ç) uzun vadeli konut kredisine bağlı tazminat ödemeleri
d) tarım kredisine bağlı tazminat ödemeleri
15. Emniyeti suistimal
16. Finansal Kayıplar
a) istihdam risklerinden kaynaklanan tazminat ödemeleri,
b) gelir yetersizliğinden kaynaklanan tazminat ödemeleri,
c) hava şartlarının neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat ödemeleri,
ç) gelir kaybı nedeniyle tazminat ödemeleri,
d) genel giderlerin devam ettirilebilmesine yönelik tazminat ödemeleri,
e) beklenmeyen ticari giderler nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri,
f) piyasa değerindeki kayıp nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri,
g) kira veya gelir kaybına bağlı tazminat ödemeleri,
h) ticari olan ya da olmayan diğer finansal kayıplardan kaynaklanan tazminat ödemeleri.
17. Hukuksal Koruma; Hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderlere bağlı ödemeler.
18. Destek; Seyahat ederken ya da evinden uzaktayken zarurete düşen sigortalıya yapılan ödemeler.
Konu ve branşlarında poliçe tanzim edebilmektedir.
1.5. Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı;
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
2011
Adet
28
51
79
2010
Adet
24
45
69
Sayfa 56
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1.6. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan
ücret ve benzeri menfaatler;
1 Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde 1.319.090 TL’dir (1 Ocak – 31 Aralık 2010: 1.181.270 TL).
1.7. Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan
sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar;
Şirket, teknik bölüme ilişkin personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet
giderlerini; Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli “Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal
Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” ile söz konusu genelgede değişiklik yapan 9 Ağustos 2010 tarihli 2010/9 sayılı
Genelge hükümlerini dikkate alarak dağıtmaktadır.
1.8. Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği;
14 Temmuz 2007 tarihli 26852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları
Hakkında Yönetmelik’e göre ekli finansal tablolar konsolide olmayan finansal tabloları içermektedir.
1.9. Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler;
Adı/Ticari unvanı
Yönetim merkezi adresi
Telefon
Faks
İnternet sayfası adresi
: Ziraat Sigorta Anonim Şirketi
: Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray-Fatih/İstanbul
: (212) 459 84 84
: (212) 587 61 00
: www.ziraatsigorta.com.tr
Önceki bilanço tarihinden itibaren yukarıda yer alan kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1.10. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar;
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış
olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme
gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1. Hazırlık Esasları
2.1.1. Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler
Şirket, finansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu’nun 18 inci maddesi ile Bireysel Emeklilik Kanunu’nun 11 inci maddelerine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Hazine Müsteşarlığı
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartları”) uygun
olarak hazırlamaktadır.
Söz konusu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve
konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Hazine
Müsteşarlığı’nca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği belirtilmiştir.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (“TMSK”) “Sigorta sözleşmelerine” ilişkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun
sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4’ün bu aşamada uygulanmayacağı belirtilmiş, bu kapsamda 7
Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve
sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, genelge ve
sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere ilişkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her biri kendi başlığı altında özetlenmiştir.
2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2499 sayılı Kanun’un Ek 1.
Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(“Kurum”) kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici
1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin
uygulanmasına devam edilecektir. Bu nedenle, söz konusu durum, raporlama tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda açıklanan ‘Finansal Tabloların
Hazırlanma İlkeleri’nde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 57
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” ile finansal tabloların önceki dönemlerle
ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir.
Uygulanan Muhasebe İlkeleri
a. Teknik Karşılıklar
Finansal tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamış primler karşılığı, muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları
14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Temmuz 2010 tarihli 27655 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine
uygun olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiştir.
Kazanılmamış primler karşılığı:
Kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim
yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır.
Kazanılmamış primler karşılığının hesaplanması sırasında, sigorta teminatının başladığı gün ile bitiş günü yarım gün olarak dikkate alınmakta ve buna göre
hesaplama yapılmaktadır.
Üretime bağlı olarak tahakkukunun yapılması kaydıyla aracılara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen primler nedeniyle alınan komisyonlar,
bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar ile tarifelerin gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı ertelenmiş gelirler ve ertelenmiş
giderler hesapları ile diğer ilgili hesaplar altında muhasebeleştirilmektedir.
Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, istatistiki verilere göre tahmini bitiş tarihlerinin tespit edilmesi ve buna göre
kazanılmamış primler karşılığı ayrılması gerekmektedir. Bu hesabın yapılamaması durumunda, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerin %50’si kazanılmamış
primler karşılığı olarak ayrılmaktadır.
Devam eden riskler karşılığı:
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik uyarınca; şirketlerin
yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla
olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiştir.
Konuya ilişkin 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamış
primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranının gerçekleşmiş hasarların (muallak tazminatlar
(net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı (net)kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının
%95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler
karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak finansal
tablolarda yer alması gerektiği ifade edilmiştir. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
Detayı yukarıda belirtilen yeterlilik testi sonucu 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirket’in ayırması gereken devam eden riskler karşılığı 608.355 TL’dir (31
Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Muallak hasar ve tazminat karşılığı:
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat
bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı
ayırmaktadır. Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper,
bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınmaktadır
ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilememektedir. Halefiyet hakkının kazanılmış olması şartı ile uygulama esasları
Müsteşarlıkça belirlenecek olan tahakkuk etmiş rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak hesabının altında gösterilerek
dönem geliri ile ilişkisi kurulmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 58
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin test edilebilmesi için ayrı bir hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplama sırasında hesap
dönemi sonu rakamları son 12 ayı kapsayacak şekilde brüt olarak dikkate alınmakta, bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra
ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; bu tarihlerden
önce meydana gelmiş ancak sonrasından rapor edilmiş tazminatların, bunlara ilişkin rücu, sovtaj ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra
kalan tutarlarının, söz konusu yıllara ilişkin prim üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalama dikkate alınmaktadır. Cari hesap dönemi için
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12
aylık toplam brüt prim üretiminin çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu test yapılırken, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin prim
üzerinden ve tüm branşlar bazında hesaplanması gerekmektedir. Test sonucunda bulunan tutar ile aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile bulunan
tutar branşların toplamı itibariyle kıyaslanır ve hangi tutar daha büyük ise bu yöntemin her bir branşına ilişkin tutarları gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tutar olarak finansal tablolara yansıtılır.
Yeni faaliyete başlanılan branşlar ile hasar adedi yetersizliği ile ilgili olarak aktüerler tarafından belirlenmiş muallak tazminat karşılıklarının yeterliliğinin
ölçülmesi amacıyla, şirketler her hesap yılı sonunda branşlar itibarıyla brüt tutarlar üzerinden muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosunu Müsteşarlıkça
belirlenen formatta zorundadır.
20 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge” yayınlanmıştır.
1. Öncelikle şirketler tarafından aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanmasında 5 farklı yöntem kullanılacaktır; Standart Zincir, Hasar/Prim,
Cape Cod, Frekans/Şiddet ve Munich Zinciri. Şirketler her branş için kullanacakları nihai yöntemi belirleyecek ve söz konusu yöntemi 3 yıl boyunca
değiştirmeyeceklerdir.
2. Şirket, kara araçları, yangın ve doğal afetler, sağlık, nakliyat, genel zararlar branşlarında Hasar/Prim; su araçları, zorunlu trafik, ihtiyari mali sorumluluk,
kaza branşlarında Frekans/Şiddet; ve genel sorumluluk branşında ise Munich Zinciri yöntemini tercih etmiştir.
3. Şirketlerin büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarların ayrı bir tabloda/dosyada istatistiki yöntemlerle (Box Plot) elimine edilmeleri mümkündür.
4. Tenzil edilecek rücu ve sovtaj tutarlarının tahsil edilmiş tutarlar üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Söz konusu tutarlar hesaplanırken yalnızca
hesaplamaya konu süre içinde tazminat ödemesi yapılan rücu ve sovtaj tahsilatlarının dikkate alınması ve tabloda tahsil edildiği dönem ile ilişkilendirilmesi
gerekmektedir.
5. Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapılacak ve şirketin yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına
bağlı olarak net rakamlara ulaşılacaktır.
Şirketlerin yeni Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu hesaplamasına uyum sağlamalarını teminen ilgili Yönetmelikle kademeli bir geçiş öngörülmektedir.
Bu çerçevede tablodan çıkan sonucun 2010 yılı için en az %80’inin, 2011 yılı için en az %90’ının kullanılması mümkündür.
Şirket’in yukarıda detaylı olarak anlatılan yönteme göre 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hesapladığı ve ekli finansal tablolarda muallak hasar karşılığı
içerisinde yer alan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedeli net 10.712.076 TL’dir (31 Aralık 2010: 5.822.631 TL).
Dengeleme karşılığı:
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu
Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik’in 9. maddesinde şirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayıracağı
ifade edilmiştir. Ayrıca dengeleme karşılığının her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12’si oranında hesaplanacağı, net primin
hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarların devredilen prim olarak telakki edileceği ve karşılık ayrılmasına son beş finansal
yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edileceği belirtilmiştir. Beşinci yılın geçmesini müteakiben prim üretimi
rakamına bağlı olarak karşılık rakamının bir önceki yılki bilançoda yer alan karşılık tutarına göre daha düşük çıkması durumunda aradaki fark özsermaye
altında diğer kâr yedekleri içerisinde gösterilebilecektir. Özsermayeye aktarılan bu tutar yedek olarak tutulabileceği gibi sermaye artırımına konu
olabilir veya tazminat ödemelerinde kullanılabilecektir. Depremin meydana gelmesi veya kredi branşında ilgili finansal yılda teknik zarar gerçekleşmesi
durumunda, kredi ve deprem teminatları için ayrılan karşılıklar tazminat ödemelerinde kullanılabilecek, hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre
isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemeyecektir 2012/1 nolu
Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Genelge’ye göre, deprem tazminatları için ayrılan dengeleme
karşılığının, deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemelerinde kullanılması mümkündür. Ayrıca, eksper raporu veya afet durumunda resmi kurumlardan
temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak tazminat karşılığının da dengeleme karşılığından indirilmesi mümkündür. Ancak, söz
konusu indirim cari yıl için ayrılan dengeleme karşılığından yapılamaz. Ayrıca, gerçekleşen deprem hasar tutarlarının, gelir tablosunda ilgili teknik gider
hesaplarına kaydedilmesi, dengeleme karşılığından karşılanacak kısmın ise dengeleme karşılığı bilanço hesabına borç, diğer teknik karşılıklarda değişim
hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar hesaplamasına konu dönemlerdeki
deprem hasarlarının dengeleme karşılığından ödenen kısımlarının gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar hesaplamasına dahil
edilmemesi mümkündür.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 59
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen hesaplamaya göre 1.755.161 TL (31 Aralık 2010: 591.126 TL) dengeleme karşılığı mevcuttur.
b. Rücu Gelir Tahakkukları
20 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge” yayınlanmıştır.
1. Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamalarda (dosya muallaklarında) tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş
rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemeyecek; tahakkuk etmiş rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak
hesabı altında ve gelir tablosunda aşağıda detaylı verildiği şekilde muhasebeleştirilebilecektir.
2. Rücu ve sovtaj alacağının veya gelirinin tahakkukunun yapılabilmesi için, halefiyet hakkının kazanılması, tutarın kesin olarak tespit edilmesi ve dönem
sonu itibariyle tahsil edilmemiş olması gerekmektedir.
3. Sigorta şirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın, sigorta şirketlerinin tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname
almış olmaları ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacakları
tahakkuk ettirilebilecektir. Ancak, söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde 3.
şahıslardan tahsil edilememesi durumumda alacak karşılığı ayrılacaktır.
4. Rücu talebinin dava/icra yoluyla yapılması halinde ise bu işlemlere başlandığı tarih itibariyle tahakkuk işlemi yapılacak ve aynı tarih itibariyle bu tutar için
şüpheli alacak karşılığı ayrılacaktır.
5. Sovtaj gelirinin tahakkuk ettirilebilmesi için, kısmi zarar görmüş malların sigorta bedelinin tamamının tazmin edilmesi ve sonra bu malların sigorta
şirketinin mülkiyetine veya feri zilliyetine geçmesi (sovtaj) halinde bunların satışından elde edilebilecek gelirlerin rücu alacakları gibi ilgili dönemlerde
tahakkukun yapılması gerekmektedir. Bu durumda, şirketin feri zilliyeti altında bulunan malların üçüncü bir kişi (gerçek/tüzel) aracılığı ile satışının
yapılması veya sigortalıya bırakılması ya da doğrudan şirket tarafında satışının yapıldığı durumlarında da sovtaj gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi ve ödenen
tazminatlardan ya da muallak tazminatlardan tenzil edilmemesi gerekmektedir.
6. Branşlar itibariyle tahakkuk ve tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirleri tutarları finansal tabloların dipnotlarında ayrıca açıklanarak kamuoyuna bilgi verilir.
c. Prim Geliri ve Hasarlar
Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe gelirlerinden oluşmaktadır. Kazanılmamış primler karşılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan poliçeler üzerinden
gün esası dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen ödenmemiş hasarlar ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar
için muallak hasarlar karşılığı ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu karşılıklar içerisinde netleştirilmektedir.
d. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Vadesi gelmiş sigortacılık faaliyetlerinden alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa alacak karşılığı ayrılmaktadır. Tahsili tamamen
mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen silinirler.
e. Alacak ve Borç Reeskont Karşılığı
Alacaklar ve borçlar finansal tablolarda kayıtlı değerleri ile yer almakta ve reeskonta tabi tutulmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Türk Lirası cinsinden senetli
ve senetsiz alacak ve borçların reeskont edilmesinde kullanılan oran %10,97’dir (31 Aralık 2010: %11). Bilanço tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden
senetli ve senetsiz alacak ve borçların reeskont edilmesinde libor oranları kullanılmıştır.
f. Finansal Kiralama İşlemleri
Kiralama - kiracı durumunda Şirket
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar
faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı
kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlülüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi
üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
g. Kur Değişiminin Etkileri
Şirket, yabancı para cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruyla değerlemektedir. Bu işlemlerden
doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 60
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
h. Hisse Başına Kazanç
TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler.
Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
i. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış
olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde
düzeltir.
j. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük
tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için
yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili
nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil
edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
2.1.2. Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları
2.1.1. ve takip eden 2 numaralı dipnotlarda tüm muhasebe politikalarına yer verilmiştir.
2.1.3. Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket finansal
tabloları, Şirket’in finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
2.1.4. Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi
Finansal tablolarda miktarlar TL tam sayı olarak gösterilmişlerdir.
2.1.5. Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri)
Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
2.1.6 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır. Şirket’in, cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar
yapılmakla birlikte, açıklama gerektiren önemli bir sınıflama bulunmamaktadır.
2.1.7. Yeni ve revize edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan yeni ve güncellenmiş standart ve yorumların detayları aşağıda
açıklanmıştır.
2011 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
UMS 24 (2009), İlişkili Taraf Açıklamaları
UMS 24 (2009) iki yönden değiştirilmiştir: (a) UMS 24 (2009) ilişkili tarafların tanımını değiştirmiş ve (b) UMS 24 (2009) devlet bağlantılı kuruluşlara bazı
dipnotlar için kısmi istisna getirmiştir.
Şirket devlet bağlantılı kuruluş değildir.
UMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tablolar Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS`lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak)
UMS 1’e yapılan değişiklik, Şirket’in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine
açıklık getirmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 61
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
UMS 32 (Değişiklikler) Yeni Haklar İçeren İhraçların Sınıflandırılması
Değişiklikler, döviz cinsinden olan bazı ihraç edilen hakların özkaynağa dayalı finansal araç veya finansal borç olarak sınıflanmasını öngörmektedir.
Yapılan değişikliğe göre; herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine
ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar; işletmenin, bunları, özkaynağına dayalı ve aynı sınıftaki türev olmayan finansal araçlarını ellerinde bulunduranların
tümüne oransal olarak sunması durumunda özkaynağa dayalı finansal araç niteliğindedir. UMS 32’ye yapılan değişiklikler öncesi, herhangi bir para birimi
cinsinden belirli bir tutar karşılığında işletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının elde edilmesine ilişkin hak, opsiyon ya da teminatlar türev işlem
olarak muhasebeleştirilmekteydi. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması zorunludur.
Şirket’in bu nitelikle enstrümanları olmadığı için, bu değişikliklerin uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal tabloları üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
UFRS 3 (Değişiklikler) İşletme Birleşmeleri
2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir kısmı olarak, UFRS 3, kontrol gücü olmayan paylara satın alma tarihinde uygulanacak
değerleme yöntemi tercihinin sadece mevcut sahiplik payları bulunan kontrol gücü olmayan paylar ve tasfiye halinde sahiplerine net varlık toplamı ile
orantılı pay veren kontrol gücü olmayan payların olması halinde mümkün olduğuna açıklık getirmektedir. Başka Standartlar aksini öngörmediği sürece,
geriye kalan bütün kontrol gücü olmayan paylar satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür. Buna ek olarak, UFRS 3, şirketin çalışanlarının
sahip olduğu hisse bazlı ödemeler konusunda yol göstermek amacıyla değiştirilmiştir. Değişiklikler, devir olan şirket çalışanlarının sahip olduğu ve yenisiyle
değiştirilmemiş hisse bazlı ödemeler UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler’in öngördüğü şekilde satın alma tarihinde değerlenmelidir (‘piyasa bazlı ölçüm’).
UFRYK 14 (Değişiklikler), Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi
UFRYK 14 plandan yapılan geri ödemeler veya plana gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan indirimlerin UMS 19’un 58. paragrafı uyarınca
ne zaman kullanılabilir olduğuna, asgari fonlama koşullarının gelecekte yapılacak katkılardan kaynaklanan indirimlerin kullanılabilirliğini nasıl
etkileyebileceğine ve asgari fonlama koşullarının ne zaman bir yükümlülük doğurabileceğine değinmektedir. Değişiklikler şu anda peşin ödenen asgari
fonlama gerekliliklerinin varlık olarak muhasebeleştirilmesine izin vermektedir.
Şirket’in bu nitelikte işlemleri olmadığı için UFRYK 14’ün uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal tablolarına etkisi olmamıştır.
UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi
Bu Yorum bir finansal borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçların nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini düzenlemektedir.
UFRYK 19 gereği, bu koşullar altında çıkarılan özkaynağa dayalı finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür ve ödenen finansal borcun defter
değeri ile ödenen tutar arasındaki fark kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Şirket’in bu nitelikte işlemleri olmadığı için UFRYK 19’un uygulanmasının Şirket’in cari ve önceki yıllar finansal tablolarına etkisi olmamıştır.
2010, Yıllık İyileştirmeler
Yukarıda belirtilen UFRS 3 ve UMS 1’e yapılan değişiklikler haricinde, 2010 yılında yayımlanan UFRS`lerde yapılan değişiklikler ve yorumların Şirket’in
finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
UFRS 7 (Değişiklikler)
UFRS 9
UFRS 10
UFRS 11
UFRS 12
UFRS 13
UMS 1 (Değişiklikler)
UMS 12 (Değişiklikler)
UMS 19 (2011)
UMS 27 (2011)
UMS 28 (2011)
UFRYK 20
UMS 32 (Değişiklikler)
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sunum – Finansal Varlıkların Transferi; Finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesi
Finansal Araçlar
Konsolide Finansal Tablolar
Müşterek Anlaşmalar
Diğer İşletmelerdeki Paylara ilişkin Açıklamalar
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
Ertelenmiş Vergi – Mevcut Aktiflerin Geri Kazanımı
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bireysel Finansal Tablolar
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesi
Finansal Bilgiler
Sayfa 62
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
UFRS 7’de yapılan değişiklikler, finansal varlıkların transferine ilişkine dipnot açıklamalarını arttırmayı amaçlamıştır. UFRS 7’ye yapılan değişiklikler finansal
varlıkların transferini içeren işlemlere ilişkin ek dipnot yükümlülükleri getirmektedir. Bu değişiklikler bir finansal varlık transfer edildiği halde transfer edenin
hala o varlık üzerinde etkisini bir miktar sürdürdüğünde maruz kalınan riskleri daha şeffaf olarak ortaya koyabilmek adına düzenlenmiştir. Bu değişiklikler
ayrıca finansal varlık transferlerinin döneme eşit olarak yayılmadığı durumlarda ek açıklamalar gerektirmektedir. Şirket yönetimi UFRS 7’ye yapılan bu
değişikliklerin Şirket’in dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. Fakat gelecek dönemlerde Şirket diğer türlerde finansal varlık
transferi işlemleri yaparsa, bu transferlere ilişkin verilecek dipnotlar etkilenebilecektir.
UFRS 7’ye yapılan değişiklikler, işletmenin, netleştirmeye ilişkin haklar ve netleştirmeye ilişkin uygulanabilir ana sözleşme veya benzer düzenlemelere tabi
olan finansal araçlarla ilgili dipnotlarda açıklama yapmasını gerektirir. Yeni dipnot açıklamaları, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan
ara dönem veya mali dönemlerden itibaren sunulmalıdır.
Kasım 2009’da yayınlanan UFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan
UFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
UFRS 9’un getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
•UFRS 9, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı kapsamında kayıtlara alınan tüm varlıkların, ilk muhasebeleştirmeden sonra,
itfa edilmiş maliyet veya gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesini gerektirir. Belirli bir biçimde, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini amaçlayan
bir yönetim modeli kapsamında elde tutulan ve belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına yönelik
nakit akışlarına yol açan borçlanma araçları yatırımları genellikle sonraki dönemlerde itfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülürler. Bunun dışındaki tüm
borçlanma araçları ve özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlar, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
•UFRS 9’un finansal borçların sınıflandırılması ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal borcun (gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan olarak tanımlanmış borçlar) kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişim tutarının muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir.
UFRS 9 uyarınca, finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve söz konusu borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle
ilişkilendirilebilen değişim tutarı, tanımlanan borcun kredi riskinde meydana gelen değişikliklerin muhasebeleştirme yönteminin, kâr veya zararda yanlış
muhasebe eşleşmesi yaratmadıkça ya da artırmadıkça, diğer kapsamlı gelirde sunulur. Finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişikliklerin kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen tutarı, sonradan kâr veya zarara sınıflandırılmaz. Halbuki UMS 39 uyarınca,
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlara ilişkin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen tüm değişim tutarı
kâr veya zararda sunulmaktaydı.
UFRS 9’da yapılan değişiklik ile UFRS 9’un 2009 ve 2010 versiyonlarının uygulama tarihi 1 Ocak 2015 veya bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemler olarak ertelemiştir. Değişiklik öncesi, UFRS 9’un uygulama tarihi 1 Ocak 2013 veya sonrasında başlayan mali dönemler olarak belirlenmişti.
Değişiklik, erken uygulama seçeneğine izin vermeye devam etmektedir. Ayrıca değişiklik, UMS 8 “ Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklikler, Hatalar” ve UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”daki mevcut karşılaştırmalı geçiş dipnot sunumuna ilişkin hükümlerini güncellemiştir.
Karşılaştırılmalı olarak sunulan finansal tabloların yeniden düzenlenmesi yerine, işletmeler, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”
standardından, UFRS 9’a geçişlerde güncelleştirilmiş dipnot sunum açıklamalarını, işletmenin
UFRS 9’u uygulama tarihine ve önceki dönem finansal tablolarını yeniden düzenlemeyi seçmesine dağlı olarak, yapabilirler veya yapmak zorundadırlar.
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak UFRS 10, UFRS 11, UFRS 12, UMS 27 (2011) ve UMS
28 (2011) olmak üzere beş standart yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
UFRS 10, UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” standardının konsolide finansal tablolar ile ilgili kısmının yerine getirilmiştir. UFRS 10’un
yayımlanmasıyla UFRYK 12 “Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler” yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 10’a göre konsolidasyon için tek bir
esas vardır, kontrol. Ayrıca UFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması
(b) yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi olması (c) elde edeceği getirilerin
miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerek şekilde UFRS 10’nun ekinde
uygulama rehberi de bulunmaktadır.
UFRS 11, UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardının yerine getirilmiştir. UFRS 11, iki veya daha fazla tarafın müşterek kontrolü olduğu müşterek
anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini açıklamaktadır. UFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 13 “Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak
Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları” yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. UFRS 11 kapsamında müşterek anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde
sahip oldukları hak ve yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna karşın UMS 31 kapsamında üç çeşit
müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen işletmeler, müştereken kontrol edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler.
Buna ek olarak, UFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekirken, UMS 31 kapsamındaki birlikte
kontrol edilen ortaklıklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilebilmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 63
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
UFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları, iştirakleri ve/veya konsolide edilmeyen yapısal şirketleri olan
işletmeler için geçerlidir. UFRS 12’ye göre verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok daha kapsamlıdır.
Bu beş standart 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Erken uygulama opsiyonu ancak bu beş
standardın aynı anda uygulanması şartıyla mümkündür.
UFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber niteliğinde tek bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe
uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama
gerekliliklerini belirtir. UFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve UFRS’de diğer standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği
veya gerektirdiği finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, UFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili açıklama gereklilikleri
şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardının açıklama gerekliliği olan ve
sadece finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar, UFRS 13 kapsamındaki
bütün varlıklar ve yükümlülükler için zorunlu hale gelecektir.
UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Yönetim, UFRS 13’ün Şirket’in finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren uygulanacağını,
bu yeni standardın uygulanmasının finansal tabloları etkileyebileceğini ve finansal tablolarla ilgili daha kapsamlı dipnotların verilmesine neden olacağını
tahmin etmektedir.
UMS 1’e yapılan değişiklikler kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirlerin ya tek bir tablo halinde ya da birbirini izleyen iki tablo halinde sunulması
opsiyonunu devam ettirmektedir. Ancak, UMS 1’e yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir bölümünde ilave dipnotlar gerektirmektedir. Buna göre
diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kâr veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında
sonradan kâr veya zarara yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde dağıtılacaktır.
UMS 1’e yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Buna göre, diğer
kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, değişiklikler gelecek muhasebe dönemlerinde uygulandığında değiştirilecektir.
UMS 12’e yapılan değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Yönetim, UMS 12’ye
yapılan değişikliklerin gelecek muhasebe dönemlerinde uygulanmasının, Şirket’in defter değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı yatırım amaçlı
gayrimenkullerine ilişkin olarak geçmiş dönemlerdeki ertelenmiş vergi yükümlülükleri tutarında düzeltme gerektireceğini tahmin etmektedir. Ancak,
yönetim bu değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.
UMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının muhasebesini değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış
fayda yükümlülükleri ve plan varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve plan varlıkların gerçeğe
uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara alınmasını gerektirmekte ve böylece UMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen
‘koridor yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını hızlandırmaktadır. Değişiklikler, konsolide bilançolarda
gösterilecek net emeklilik varlığı veya yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve kazançların
anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir.
UMS 19’a yapılan değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerli olup bazı istisnalar dışında
geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Yönetim, UMS 19’a yapılan değişikliklerin Şirket’in finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih
sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren uygulanacağını, bu yeni standardın uygulanmasının finansal tablolarındaki tanımlanmış fayda planlarını
etkileyebileceğini tahmin etmektedir. Ancak, yönetim bu değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz
değerlendirmemiştir.
19 Ekim 2011 tarihinde UMSK yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine açıklık getiren UFRYK
20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri yorumunu yayınlamıştır. Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların
ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine
açıklık getirmektedir. Yorum 1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya izin
verilmektedir.
UMS 32’ye yapılan değişiklikler ile netleştirme kuralları ile ilgili mevcut uygulama hususlarına açıklık getirmek ve mevcut uygulamalardaki farklılıkları
azaltmak amaçlanmaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 64
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.2. Konsolidasyon
Şirket’in, bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır.
2.3. Bölüm Raporlaması
Şirket’in, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır.
2.4. Yabancı Para Karşılıkları
Şirket’in işlevsel para birimi TL’dir. Şirket bir yabancı para işlemini ilk defa muhasebeleştirirken parasal ve parasal olmayan kalemlerini günlük döviz
kurundan TL’ye çevirerek kaydetmektedir. Bilanço tarihlerinde parasal kalemlerinde bulunan dövizleri bilanço tarihindeki TCMB satış kuru üzerinden
TL’ye çevirerek aradaki kur farklarını gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirmektedir.
31 Aralık 2011 tarihinde aşağıdaki kur değerleri kullanılmıştır.
TCMB Döviz alış kuru:
TL/ABD Doları
TL/Avro
: 1,8889
: 2,4438
(31 Aralık 2010 tarihinde ABD doları:1,5460. Avro:2,0491)
2.5. Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, ekonomik ömürleri dikkate alınarak maliyet değerlerinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden
varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen
faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter
değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Şirket’in maddi duran varlıkları, varlığın cinsine göre, aşağıda belirtilen sürelerde amortismana tabi tutulmaktadır.
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi duran varlıklar
Ekonomik ömür
3 - 5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
2.6. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
2.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeli ile ölçülür ve birikmiş itfa payları düşüldükten sonraki tutarıyla
gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur.
Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir.
Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (5 yıl) itfa edilir.
Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde
ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir.
Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar
yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir (5 yılı geçmemek kaydıyla).
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 65
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.8. Finansal Varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe
uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşülmeden brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya
kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”,
“satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı;
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili
finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak
suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede
elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev
ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıkları (alım satım amaçlı finansal varlıklar) bulunmamaktadır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer
düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle vadesine kadar elde tutulan finansal varlıkları bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Şirket’in aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya
hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle
gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kâr/zarar
tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer
artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam
kâr/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Piyasa değeri güvenilir olarak hesaplanamayan hisse senetleri maliyet değerinden izlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlara
ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak elden çıkarılması veya değer
düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir.
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer
düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü
zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hesaplanan özkaynaklarda
gösterilen finansal varlık değerleme farkı bulunmamaktadır.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle esas faaliyetten alacaklarını %10,97 oranı kullanarak reeskonta tabi tutmuştur (31 Aralık 2010: %10,36).
Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın
tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir. Finansal yükümlülükler
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 66
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço
tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Diğer
finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet
bedelinden muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince
gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer
düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için
değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü
değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili
finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi
sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği
tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir
tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi
uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri
düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı
tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
2.9. Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlıklar ve yükümlülükler; yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde
edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilir.
2.10. Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri en fazla 3 ay olan, hemen nakde çevrilebilecek olan
ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
2.11. Sermaye
Sermaye ile ilgili hususlar 15 numaralı dipnotta verilmiştir.
2.12. Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma
Sigorta sözleşmesi
Sigorta sözleşmesi, gelecekteki kesin olmayan bir olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat
ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşme olarak tanımlamaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 67
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Finansal garanti sözleşmesi ise, ihraç edene, belirli bir borçlunun bir borçlanma aracının orijinal veya tadil edilmiş koşullarıyla uyumlu vadesi gelmiş
ödemelerini yapamaması nedeniyle zarar sahibine oluşan zararı karşılamak için belirli ödemeleri yapılmasını zorunlu kılan bir sözleşme olarak ifade
edilmektedir.
Finansal risk, değişkeni sözleşmenin tarafından birine özgü olmayan finansal olmayan bir değişken durumunda; belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, mal
fiyatı, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, kredi notu veya kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki gelecekte olası bir değişiklik
riski olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, sigorta sözleşmeleri sigorta riskinin yanı sıra finansal risk yani piyasa fiyatlarındaki değişimi de içerebilir.
Yatırım sözleşmeleri
Şirket portföyünde yer alan tüm sözleşmeler sigorta sözleşmesi olarak değerlendirilmiştir.
Reasürans sözleşmeleri
Reasürans, sigorta şirketinin üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını reasürör şirkete devretmesini sağlamaktadır. Sigorta şirketleri için bir
tür teminat veya korunma aracı olma niteliğindedir. Rizikonun yayılması, sigorta şirketinin iş kabul kapasitesinin ve esnekliğinin artması, mali yapısının
desteklenmesi, birikim fazlasının yol açabileceği katastrofik hasarların kontrolü gibi işlevleri bulunmaktadır. Reasürörler, değişik sigorta şirketlerine teknik
bilgi aktarımında bulunabilmektedir.
Reasürans sözleşmelerinden işlemlerin ve süreçlerin tüm detayının yer alması gerektiğinden, reasüröre edilecek işin kapsamı, tanımı, teknik detayı, iş
kabul ve tazminat değerlendirme şekli, genel ve özel şartların, anlaşmanın hukuksal çevresinin, sedan ve reasürör olarak tarafların açıkça belirtilmesi
sağlanmaktadır.
2.13. Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
2.14. İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
2.15. Borçlar
Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari
borçlar faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilir. Borç senetleri ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak
efektif faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş değerleri ile taşınır.
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören veya işletmenin bir başka işletmeye
finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle esas faaliyetten borçlarını %10,97 oranı kullanarak reeskonta tabi tutmuştur (31 Aralık 2010: %10,36).
2.16. Ertelenmiş Gelir Vergisi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate
alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa
mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve
bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları
ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine
getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, ekli finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmiştir.
Doğrudan özkaynak hesaplarında alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (Bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan
öz kaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilenler haricindeki döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 68
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.17. Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir.
Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Yürürlükteki kanunlara göre Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren
çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas
alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre
hesaplanır ve mali tablolara yansıtılır.
Şirket Sosyal Güvenlik Kurumuna zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel gideri olarak
yansımaktadır.
İzin karşılığı bilanço tarihi itibariyle hak edilmiş ancak kullanılmamış izinler için hesaplanmaktadır.
2.18. Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan primler
Poliçeler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Rücu Gelirleri
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 nolu Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge’de rücu alacaklarının
muhasebeleştirilmesi ile ilgili yapılan açıklamaya göre; rücu alacağına ilişkin olarak ilgili sigorta şirketinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın,
sigorta şirketlerinin tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair banka dekontu) almış olmaları ve
karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacaklarının gelir olarak
kaydedilebileceği belirtilmiş olup rücu gelirleri bu kapsamda muhasebeleştirilmektedir.
Komisyonlar
Alınan ve ödenen komisyonlar yazılan primler ile ilgili ödenen komisyonlardan ve reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlardan
oluşmaktadır. Her iki komisyon da tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Faiz gelirleri
Faiz gelirleri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak brüt tutarlar üzerinden kaydedilmektedir. Finansal varlıklarla ilgili faiz gelirleri 2.8
numaralı dipnotta açıklanmıştır.
Temettü
Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
2.19 Finansal Kiralamalar
Şirket finansal kiralama işlemleri bulunmamaktadır.
2.20. Kâr Payı Dağıtımı
Hisse başına kazanç, hissedarlara dağıtılabilecek net dönem kârının yıl içindeki hisselerin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Dönem
içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde hisse adedinin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem başı
itibariyle de geçerli olduğu kabul edilir.
2.21 Türev Finansal Araçlar
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır.
3. Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin ve
yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari tahminlerden farklı olabilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin
güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.
Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri 2.1. Hazırlık Esasları, Teknik Karşılıklar notunda açıklanmıştır
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 69
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
4.1. Sigorta Riski
4.1.1 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına ilişkin politikalar:
Şirket sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç; üstlenilen riskin kontrol edilebilir, değerlendirilebilir ve ölçülebilir olmasını
sağlayarak Şirket’in risk toleransına ve sigortacılık mevzuatına uygun risklerin üstlenilmesini temin etmektir. Gerektiğinde riskin treteler, ihtiyari reasürans ve
koasürans anlaşmaları ile devrine olanak sağlayacak tüm bilginin edinildiği varsayımı esastır.
Sigortalama yetki limitleri çeşitli kademelerde kontrol edilerek kabulü mümkün olmayan veya özel izin yada çalışma ile kabul edilecek riskler, teminat
kapsamları risk toleransının sınırlarını belirlemektedir.
Riskin kapsamı, şartları ve fiyatı; ihtiyatlılık ilkesine göre teknik kâr beklentisi ile tespit edilir. Risk kabul kararı veren yetki sahibi poliçeleştirme işlemi
esnasında sigortalanan değer üzerindeki her türlü bilgiye sahip olduğu kanaatinde olması esastır.
Her branşın kendine özgü yapısı gereği Şirket’in mali bünyesine büyük ölçüde zarar vermeyecek konservasyon tutarları belirlenir.
Sigorta riskleri genel olarak, deprem ve sair katastrofik riskler dışında normal bir faaliyet döneminde telafi edilemeyecek büyüklükte zararlara yol
açabilecek nitelik taşımamaktadır. Bu itibarla, sigorta riski açısından yüksek derecede duyarlılık deprem ve sair katastrofik riskler için söz konusudur.
Deprem ve sair katastrofik risklerden kaynaklanabilecek tazminat tutarlarının, yapılmış olan hasar fazlası anlaşmalarının üst limitlerinin üzerinde
gerçekleşmesi durumu Şirket’in birincil derecedeki sigortacılık riski olarak öne çıkmakta ve ihtiyatlı bir yaklaşımla yönetilmektedir. Şirket 2011 yılı
katastrofik riskler için 500.000 Avro üst limitli hasar fazlası anlaşmaları yapmıştır (2010: 500.000 Avro).
Reaüsürans şirketleri
Şirket’in mevcut ve değişen ürün yapısını dikkate alarak, mali yapısının korunması ve profesyonel risk paylaşım amacıyla hayat-dışı sigortaları branşlarında
reaüsürans sağlamak amacıyla reaüsürans şirketleri ile çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2010 yılında yapılan reaüsürans anlaşmaları ile Şirket’in iş kabul
kapasitesi ve esnekliği arttırılmakta, birden fazla reasürör şirket ile çalışarak rizikonun farklı reasürörlere yayılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda farklı
reasürörle çalışılarak farklı ürün yapılarıyla müşterilere hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu şirketler aracılığı ile sigortacılık alanındaki gelişmeleri
de yakından takip edebilme imkanını elde edebilmektedir.
İş ortaklığı yapılacak reasürans şirketleri seçimi yapılırken aşağıdaki kriterlere önem verilmektedir.
i. Finansal güçlülük,
ii. İş ilişkilerinde uzun vadeli yaklaşım,
iii.Rekabetçi prim fiyatları ve farklı ürün kombinasyonları,
iv.Şirketimize sağlanan risk kapasite imkanı,
Satın alınan hizmet ile ilgili performans trete anlaşmaları için her yıl olmak üzere; sigorta tazminatında reasürör hissesinin ve reasürans işlemlerinden
kaynaklanan Şirket lehine olan bakiyelerin zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediği, ihtiyari işlerde Şirket’e sağlanan kapasite, operasyonel reasürans
işlemlerindeki sürat ve Şirket’e aktarılan teknik bilgi ve piyasa bilgileri kriterleri ile değerlendirilmektedir. Performansın yetersiz olması durumunda alternatif
reasürans firmalarından hizmet satın alınması kararı verilmektedir.
Reasürör Adı
Best Reinsurance Company
Caisse Centrale de Reassurance
Hannover Re, Hannover
Helvetıa Swıss Insurance Company
Mapfre Re
Milli Reasürans T.A.Ş
Odyssey Re, Paris
R+V Versicherung Ag
Scor Re, Parıs
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Ülkesi
Malezya
Fransa
Almanya
İsviçre
İspanya
Türkiye
Fransa
Almanya
Fransa
Kredi Notu
AAA+
AAAA
trAA
AAAA
Kredi Notunun Verildiği Tarih
22.11.2011
17.01.2012
17.06.2011
31.10.2011
17.01.2012
04.08.2011
16.12.2011
05.12.2011
01.10.2010
Kredi Notunu Veren Derecelendirme Kuruluşu
A.M. Best
Standard & Poors
Standard & Poors
Standard & Poors
Standard & Poors
Standard & Poors
Standard & Poors
Standard & Poors
Standard & Poors
Sayfa 70
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4.1.2 Sigorta riskine karşı duyarlılık
Şirket üretilen poliçelerin niteliklerine göre uygun fiyat ve risk politikası izlemektedir. Yönetimin yoğunlaşmaları nasıl tespit ettiğinin ve her bir yoğunlaşmayı
belirleyen ortak özelliklerin (sigortalanan olayın mahiyeti, coğrafi bölge veya para birimi) açıklamasını içeren, sigorta riski yoğunlaşmaları Şirket mevcut
portföyünün riskini analiz ederek yoğunlaşma riski politikalar izlemektedir.
Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması (hasarların gelişim süreci): Hasarların gelişimi hakkındaki açıklamalar, bunlara ilişkin ödemelerin
tutar ve zamanlamalarına ilişkin halen bir belirsizlik olması durumunda, herhangi önemli bir hasarın gerçekleşmiş olduğu en erken döneme kadar geri
gidilir, fakat on yıldan daha geriye gitmeye gerek yoktur. Sigortacının, bir yıl içinde normalde sonuçlandıracağı hasar ödemelerinin tutar ve zamanlamaları
hakkındaki belirsizlik olması durumunda, ilgili hasarlara ilişkin söz konusu bilgiyi açıklamasına gerek yoktur.
Şirket’in branşlar itibariyle hasar/prim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
31 Aralık 2011
Hasar/Prim Oranı %
25,43
38,20
11,59
0,49
0,00
26,78
71,76
37,09
61,40
236,37
0,00
0,00
0,00
3,75
0,00
1,47
34,24
(1,42)
47,21
Branş
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Raylı araçlar
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Hava araçları
Hava araçları sorumluluk
Su araçları sorumluluk
Emniyeti suiistimal
Kredi
Hukuksal koruma
Hastalık/Sağlık
Destek
Toplam hasar/Toplam primler
31 Aralık 2010
Hasar/Prim Oranı %
20,05
7,79
24,88
15,70
0,00
51,10
80,27
45,02
63,58
64,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,33
28,42
1,98
39,64
Şirket’in branşlar bazında sigortacılık riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
31 Aralık 2011
Toplam Hasar
Yükümlülüğü (*)
Branş
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Emniyet suiistimal
Hukuksal koruma
Hastalık/Sağlık
Destek
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
3.475.026
70.373
33.243
2.300
1.215.700
5.090.830
14.920.944
312.150
1.241.029
2.919
15.752
8.902.100
35.282.366
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
772.165
20.164
16.027
455
7.954
57.331
88.000
217.654
682.098
2.389
1.864.237
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
2.702.861
50.209
17.216
1.845
1.207.746
5.033.499
14.832.944
94.496
558.931
530
15.752
8.902.100
33.418.129
Sayfa 71
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
31 Aralık 2010
Toplam Hasar
Yükümlülüğü (*)
Branş
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Hukuksal koruma
Hastalık/Sağlık
Destek
Toplam
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
1.519.943
1.880
8.483
35.801
604.766
2.116.484
2.267.134
81.973
609.744
5.252
4.346.951
1.139
11.599.550
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
149.145
1.775
5.139
21.373
6.786
8.262
16.109
60.062
183.839
102
452.592
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
1.370.798
105
3.344
14.428
597.980
2.108.222
2.251.025
21.911
425.905
5.252
4.346.849
1.139
11.146.958
(*) Toplam hasar yükümlülüğü, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri, rücu tenzili, aktüeryal zincirleme merdiven metodu sonucu gelen
ilaveler ile muallak tazminat karşılığı yeterlilik hesaplaması sonucu gelen ek karşılıkları kapsamaktadır.
4.2 Finansal Risk
Şirket’in hasarın oluştuğu coğrafi bölgeye ve para birimine göre sigorta riski yoğunlaşması, tüm poliçeler Türkiye’de yazıldığı ve dövizli poliçe üretilmediği
için verilmemiştir.
Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması
Muallak yeterlilik tablosu Şirket’in son beş yıl itibari ile ayırdığı muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin olarak fiilen
ödemiş olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranını göstermektedir.
Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan
varsayımlardaki değişikliklerin etkileri
Bulunmamaktadır.
Finansal risk faktörleri
Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; faiz oranı riski, fonlama riski, kredi riski, likidite riski döviz kuru riskidir.
Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde üst yönetim tarafından yürütülmektedir. Şirket yönetimi diğer birimleri ile yakın
işbirliği kurmakta, finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve riskten korunmasını sağlamaktadır.
Faiz oranı riski
Şirket, faiz oranı bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruzdur. Şirket söz
konusu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetmektedir ve bu yönde faiz doğuran
varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir.
Şirket’in portföy değeri faize dayalı finansal varlığı bulunmamaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 72
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Döviz kuru riski
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz
kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun sürekli analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
31 Aralık 2011
Bankalar
Döviz Cinsi
ABD Doları
Avro
ABD Doları
Avro
Döviz Tutarı
30.191
85.380
6.985
206.985
TL Tutarı
57.028
208.652
13.193
505.829
784.702
Avro
9.986
24.404
24.404
760.298
31 Aralık 2010
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Toplam dövizli varlıklar
Döviz Cinsi
Avro
Döviz Tutarı
2.257
TL Tutarı
4.624
4.624
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar Toplam dövizli borçlar
Net döviz pozisyonu
ABD Doları
Avro
12.045
74.317
18.622
152.283
170.905
(166.281)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Toplam dövizli varlıklar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar Toplam dövizli borçlar
Net döviz pozisyonu
Şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle döviz kurundaki yüzde 1, 2, 3, 5 ve 10 puanlık artma olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda
Şirket’in kambiyo kârı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Döviz kurunda değişim %
+1
+2
+3
+5
+10
31 Aralık 2011
Kambiyo kârı
7.603
15.206
22.809
38.015
76.030
31 Aralık 2010
Kambiyo zararı
1.663
3.326
4.988
8.314
16.628
Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye
yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyette bulunabilirliğinin devamını korumaktır. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara
ödenecek temettü tutarını belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri
nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanması amacını taşımaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 73
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Anılan yönetmelik uyarınca şekli ve içeriği Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen sermaye yeterliliği tablosu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki
defa hazırlanmaktadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan sermaye yeterlilik sonuçları özeti aşağıda sunulmuştur:
1.Prim esasına göre
2.Hasar esasına göre
Birinci yönteme göre gerekli özsermaye
1. Aktif riski
2. Reasürans riski
3. Aşırı prim artış
4. Muallak tazminat riski
5. Yazım riski
6. Kur riski
İkinci yönteme göre gerekli özsermaye
Şirket için gerekli özsermaye tutarı
Özsermaye (*)
Özsermayeden indirilen iştirak tutarı
Sermaye yeterlilik sonucu
31 Aralık 2011
26.426.631
3.076.876
26.426.631
14.093.659
305.492
16.689.437
1.931.413
18.179.943
9.572
51.209.515
51.209.515
31 Aralık 2010
14.757.408
866.899
14.757.408
8.680.604
219.593
801.019
12.366.921
22.068.137
22.068.137
76.959.543
25.750.028
33.625.372
11.557.235
(*) Sermaye yeterliliği tablosu formatı gereği 1.755.161 TL dengeleme karşılığı özsermaye tutarına ilave edilmiştir (31 Aralık 2010: 591.126)
Kredi riski
Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı
taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektirdiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.
Şirket’in henüz banka dışı dağıtım kanalı olmadığından, mevcut alacakları için almış olduğu bir teminat bulunmamaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle alacaklarının vade yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Alacak vade yapısı
181 - 181+ gün geçmiş
91 - 180 gün geçmiş
31 - 90 gün geçmiş
0 - 30 gün geçmiş
0 - 30 gün vadeli
31 - 90 gün vadeli
91 - 180 gün vadeli
181 - 365 gün vadeli
365 - 365+ gün vadeli
Toplam (*)
31 Aralık 2011
6.976.703
7.781.801
8.783.651
5.184.112
4.659.557
2.458.791
80.749
35.925.364
31 Aralık 2010
909.650
2.335.394
11.823.136
3.827.487
2.074.007
2.918.816
1.063.147
21.420
2.541
24.975.598
(*) Esas faaliyetlerden alacaklar içerisinde gösterilen “esas faaliyetlerden alacaklar reeskontu” kalemi yaşlandırma çalışmasına dahil edilmemiştir.
Şirket vadesi geçen alacakları için ekli finansal tablolarda 2.374.608 TL karşılık ayırmıştır.
Likidite riski
Likidite riski, piyasalarda oluşan bazı engeller ya da istikrarsızlıklar nedeniyle Şirket’in pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak nakde
çevirememesi, nakit giriş-çıkışlarındaki düzensizlikler ve vadeye bağlı nakit akımı uyumsuzlukları nedeniyle fonlama yükümlülüğünü makul bir maliyet ile
potansiyel olarak yerine getirememesi durumlarında oluşabilecek zararları kapsamaktadır.
Likidite riski ile ilgili değerlendirmeler Şirket’in aktif ve pasiflerinin cins ve vadeleri ile ekonomik kriz ya da deprem ve sair katastrofik sigortalama risklerinin
oluşması durumlarında, tahsilatlardaki gecikmeler veya tazminat vadeleri ile tazminatlarda reasürör paylarının vadeleri arasındaki olası uyumsuzlukları
içerecek şekilde yapılmakta ve düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Sigorta sözleşmeleri geleceğe dönük yükümlülükleri içeren anlaşmalar
olduğundan bu yükümlülüklerin ne zaman ve ne tutarda gerçekleşeceği belirsizdir. Bu itibarla, Şirket’in hasar ödeyebilirliği elinde tuttuğu finansal
varlıkların likiditesi ile çok yakından ilişkilidir. Likidite riski, nakit ve vadeli mevduatlar portföyünün vade yapısının mevcut ve muhtemel yükümlülüklere göre
ayarlanması ve portföyün likiditesi yüksek yatırım araçlarından oluşturulması suretiyle yönetilmektedir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 74
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
31 Aralık 2011
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar
Alacaklar
Diğer aktifler
Toplam varlıklar
Borçlar
Teknik karşılıklar
Diğer pasifler
Özkaynaklar
Toplam yükümlülükler
Net likidite fazlası/(açığı)
1 aya kadar
53.396.101
5.184.152
1.501.647
60.081.900
1.877.867
41.756.457
1.089.841
44.724.165
15.357.735
1-3 ay
95.218.250
4.659.557
2.136.569
102.014.376
4.815.601
11.866.607
106.641
16.788.849
85.225.527
3 ay -1 yıl
2.539.540
7.569.089
10.108.629
3.256.462
37.028.043
3.983.851
44.268.356
(34.159.727)
1 yıl ve üzeri
2.220.102
2.220.102
1.755.161
109.574
1.864.735
355.367
Dağıtılamayan/Vadesiz
477.144
154.770
20.938.130
840.789
22.410.833
9.593.960
608.355
3.783.038
75.204.382
89.189.735
(66.778.902)
Toplam
149.091.495
154.770
33.321.379
14.268.196
196.835.840
19.543.890
93.014.623
9.072.945
75.204.382
196.835.840
-
31 Aralık 2010
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar
Alacaklar
Diğer aktifler
Toplam varlıklar
Borçlar
Teknik karşılıklar
Diğer pasifler
Özkaynaklar
Toplam yükümlülükler
Net likidite fazlası/(açığı)
1 aya kadar
44.220.982
20.867.242
786.003
65.874.227
6.188.164
9.440.020
2.850.297
18.478.481
47.395.746
1-3 ay
29.959.758
2.922.483
2.358.009
35.240.250
4.668.978
12.347.078
589.877
17.605.933
17.634.317
3 ay -1 yıl
1.087.109
6.288.024
7.375.133
38.748.172
1.678.927
40.427.099
(33.051.966)
1 yıl ve üzeri
591.126
591.126
(591.126)
Dağıtılamayan/Vadesiz
20.578
162.505
1.495.544
1.678.627
31.352
33.034.246
33.065.598
(31.386.971)
Toplam
74.201.318
162.505
24.876.834
10.927.580
110.168.237
10.857.142
61.126.396
5.150.453
33.034.246
110.168.237
-
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlıklar aşağıdaki tabloda değerleme yöntemleri açısından üç ayrı kategoriye ayrılarak gösterilmiştir.
“Kategori 1”, teşkilatlanmış piyasalardan elde edilen gerçeğe uygun değerlere (piyasa verilerine) göre, ”Kategori 2” emsal teşkil eden gerçekleşmiş
işlemlere göre ve ”Kategori 3” ise gelecekteki nakit akımların bugüne indirgenmiş değerlerine göre değerlenmekte olan finansal varlıkları temsil
etmektedir.
31 Aralık 2011
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili taraflara borçlar ve Diğer borçlar
Gerçeğe uygun değeri
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
149.091.495
154.770
33.273.858
47.521
-
-
149.091.495
154.770
33.273.858
47.521
18.547.920
995.970
-
-
18.547.920
995.970
31 Aralık 2010
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili taraflardan borçlar ve Diğer borçlar
Gerçeğe uygun değeri
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
74.201.318
162.505
24.873.167
3.667
-
-
74.201.318
162.505
24.873.167
3.667
10.602.992
254.150
-
-
10.602.992
254.150
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 75
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
5. Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6. Maddi Varlıklar
Maddi varlıkların maliyet değeri, birikmiş amortismanı ve net defter değeri
Maliyet değeri
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam
1 Ocak 2011
163.232
51.985
235.790
15.459
466.466
Girişler
135.204
45.293
32.804
213.301
Çıkışlar
(1.543)
(1.543)
31 Aralık 2011
296.893
97.278
235.790
48.263
678.224
Birikmiş amortismanlar
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam
1 Ocak 2011
36.192
2.896
58.948
2.132
100.168
Dönem gideri
65.229
17.539
47.158
7.544
137.470
Çıkışlar
(836)
(836)
31 Aralık 2011
100.585
20.435
106.106
9.676
236.802
Net defter değeri
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam
1 Ocak 2011
127.040
49.089
176.842
13.327
366.298
Maliyet değeri
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam
1 Ocak 2010
71.923
235.790
31 Aralık 2011
196.308
76.843
129.684
38.587
441.422
307.713
Girişler
91.309
51.985
15.459
158.753
Çıkışlar
-
31 Aralık 2010
163.232
51.985
235.790
15.459
466.466
Birikmiş amortismanlar
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam
1 Ocak 2010
2.745
7.860
10.605
Dönem gideri
33.447
2.896
51.088
2.132
89.563
Çıkışlar
-
31 Aralık 2010
36.192
2.896
58.948
2.132
100.168
Net defter değeri
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar
Toplam
1 Ocak 2010
69.178
227.930
297.108
31 Aralık 2010
127.040
49.089
176.842
13.327
366.298
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):
Cari dönemde veya önceki dönemde amortisman yönteminde bir değişikliğe gidilmemiştir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 76
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.
8. Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi 0lmayan varlıkların maliyet değeri, birikmiş amortismanı ve net defter değeri
Maliyet değeri
Haklar
1 Ocak 2011
360.672
Girişler
-
Çıkışlar
162.749
31 Aralık 2011
523.421
Birikmiş amortismanlar
Haklar
1 Ocak 2011
47.032
Dönem gideri
77.022
Çıkışlar
-
31 Aralık 2011
124.054
Net defter değeri
Haklar
1 Ocak 2011
313.640
Maliyet değeri
Haklar
1 Ocak 2010
-
Girişler
360.672
Çıkışlar
-
31 Aralık 2010
360.672
Birikmiş amortismanlar
Haklar
1 Ocak 2010
-
Dönem gideri
47.032
Çıkışlar
-
31 Aralık 2010
47.032
Net defter değeri
Haklar
1 Ocak 2010
-
31 Aralık 2011
399.367
31 Aralık 2010
313.640
9. İştiraklerdeki Yatırımlar
Bulunmamaktadır.
10. Reasürans Varlıkları
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle reasürörlerden alacakların ve borçların detayları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:
Alacaklar:
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürans payı
Kazanılmamış primler karşılığında reasürans payı
Toplam
31 Aralık 2011
311.903
523.375
1.864.236
4.070.914
6.770.428
31 Aralık 2010
452.592
3.043.439
3.496.031
Borçlar:
Reasürans şirketlerine borçlar
Ertelenen reasürans komisyonları
Toplam
31 Aralık 2011
2.087.811
514.332
2.602.143
31 Aralık 2010
2.197.156
414.545
2.611.701
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 77
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1 Ocak – 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemleri reasürans anlaşmaları nedeni ile gelir ve gider kaydedilen tutarlar aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Gelirler:
Alınan komisyonlar
Ödenen tazminatlar reasürör payı
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı
Muallak hasar karşılığında reasürör payı
Toplam
1 Ocak –
31 Aralık 2011
28.617.995
6.710.506
1.027.476
1.411.644
37.767.621
1 Ocak –
31 Aralık 2010
12.841.436
373.511
3.043.439
452.592
16.710.978
Giderler:
Reasürörlere devreden primler
Ertelenmiş komisyon giderleri
Toplam
1 Ocak –
31 Aralık 2011
176.173.687
895.262
177.068.949
1 Ocak –
31 Aralık 2010
75.316.823
414.545
75.731.368
31 Aralık 2011
154.770
154.770
31 Aralık 2010
162.505
162.505
31 Aralık 2011
154.770
31 Aralık 2010
162.505
11. Finansal Varlıklar
11.1 Finansal Varlıkların Alt Sınıflamaları
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. hisse senedi (*)
(*) 22 Şubat 2010 tarihinde Groupama Sigorta A.Ş.’nin hissedar sıfatıyla elinde bulunan ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ye ait 130.565 adet
paya karşılık gelen toplam 130.565 TL tutarında nama yazılı nominal bedelli hisseyi ödenmiş sermayenin primli tutarı ile birlikte 162.505 TL toplam tutar
üzerinden Groupama Sigorta A.Ş.’den devralınmıştır. 17 Ağustos 2011 tarihinde şirket elinde bulunan ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ye ait
5.440 adet paya karşılık gelen toplam 5.440 TL tutarında nama yazılı nominal bedelli hisseyi 7.735 TL tutar üzerinden S.S.Koru Sigorta Kooperatifi’ne
devretmiştir.
11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri
üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
31 Aralık 2011
Menkul kıymetler
İMKB da işlem görmeyenler
(Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.)
Hisse senetleri
31 Aralık 2010
Adet
Maliyet
Değeri
Gerçeğe
Uygun
Değeri
Adet
Maliyet
Değeri
Gerçeğe
Uygun
Değeri
125.125
154.770
154.770
130.565
162.505
162.505
125.125
154.770
154.770
130.565
162.505
162.505
11.5 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış
bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
11.6 Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 78
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
12. Borçlar ve Alacaklar
Şirketin alacak ve borçlarının detayı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Kısa vadeli alacaklar:
Esas faaliyetlerden alacaklar
Aracılardan alacaklar
Zorunlu deprem sigortasından borçlu acenteler
Rücu ve sovtaj yolu ile tahsil edilecek alacaklar
Reasürans şirketlerinden alacaklar
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Sigortalılardan alacaklar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)
Esas faaliyetlerden alacaklar reeskontu
Sigorta şirketlerinden alacaklar
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
İlişkili taraflardan alacaklar
İş avansları
Toplam
31 Aralık 2011
33.273.858
29.830.556
3.287.774
1.738.045
523.375
311.903
186.190
480
(2.374.608)
(229.857)
11.206.966
47.521
339
44.528.684
31 Aralık 2010
24.873.167
23.157.022
1.165.469
607.948
31.604
(102.431)
13.555
9.432.036
3.667
34.308.870
31 Aralık 2011
18.547.920
3.133.842
1.050.615
2.087.811
(45.406)
40.822
15.414.078
7.582.082
6.695.608
870.031
346.990
157.343
(237.976)
464.290
531.680
19.543.890
31 Aralık 2010
10.602.992
3.116.638
973.303
2.197.156
(53.821)
7.486.354
6.867.880
560.105
172.325
14.068
(128.024)
13.166
240.984
10.857.142
31 Aralık 2011
1.755.161
109.574
1.864.735
31 Aralık 2010
591.126
31.352
622.478
Kısa vadeli borçlar:
Esas faaliyetlerden borçlar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Aracılara Borçlar
Reasürans Şirketlerine Borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar reeskontu
Rücu Borçları
Diğer esas faaliyetlerden borçlar
Tarım sigortaları havuzuna borçlar
Doğal afet sigortalarına borçlar
Asistans firmalarına borçlar
Anlaşmalı kurumlar
Ödenecek ekspertiz ücretleri
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar reeskontu
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Toplam
Uzun vadeli yükümlülükler:
Dengeleme karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 79
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer ilişkili taraflarla olan alacak borç ilişkisi:
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Leasing A.Ş.
Ziraat Hayat ve
Emeklilik A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Leasing A.Ş.
Ziraat Hayat ve
Emeklilik A.Ş.
Banka
mevduatı
148.941.191
Banka
mevduatı
74.019.851
-
31 Aralık 2011
Alacaklar (*)
Ticari Ticari olmayan
31.614.227
1.534.111
68.290
Borçlar (*)
Ticari Ticari olmayan
-
23.255
31 Aralık 2010
Alacaklar (*)
Ticari Ticari olmayan
24.432.864
1.005.346
-
-
-
-
Borçlar (*)
Ticari Ticari olmayan
26.786
-
Banka mevduatları içerisinde 2.863.136 TL tutarındaki kredi kartı alacakları da gösterilmiştir (31 Aralık 2010: 3.075.558 TL).
(*) Ticari alacak ve borçlar sigortacılık faaliyeti ile ilgili olup, finansal tablolarda sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar ve borçlar hesaplarında
gösterilmektedir.
Diğer ilişkili taraflardan olan 23.255 TL tutarındaki alacak Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’den olan alacak olup Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Şirket’in
Genel Müdürlük merkezlerinin aynı binada olmasından dolayı ortak giderler Şirket tarafından ödenmekte olup Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye
faturalanmaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye
dönüştürme kurları:
4.2 Notunda açıklanmıştır.
13. Türev Finansal Araçlar
Şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
14. Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa
Bankalar
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar (*)
Toplam
Nakit ve nakit benzeri bakiyeler üzerinde faiz gelir tahakkuku (-)
Nakit akım amaçlı genel toplam
31 Aralık 2011
2.093
146.226.266
475.051
145.751.215
2.863.136
149.091.495
31 Aralık 2010
766
71.124.994
19.812
71.105.182
3.075.558
74.201.318
(1.040.056)
148.051.439
(320.648)
73.880.670
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle vadeli mevduat hesaplarından 19.564.000 TL Hazine Müsteşarlığı lehine, 6.853.479 TL Tarsim lehine blokelidir (31 Aralık
2010: 7.296.534 TL, Hazine Müsteşarlığı lehine blokelidir). Bilanço tarihi itibarıyla TL cinsinden vadeli mevduatların vadeleri 3 aya kadar (31 Aralık 2010:
3 aya kadar) olup, faiz oranları %9,50 - %11,40 (31 Aralık 2010;%8,90 - %9,30) aralığındadır. Bilanço tarihi itibarıyla bankalar hesabında 145.751.215
TL tutarındaki vadeli mevduat ile, 470.685 TL tutarındaki vadesiz mevduat Ziraat Bankası A.Ş. hesaplarında tutulmaktadır (31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla
bankalar hesabında 71.105.182 TL tutarındaki vadeli mevduat ile, 19.812 TL tutarındaki vadesiz mevduat Ziraat Bankası A.Ş. hesaplarında tutulmaktadır).
(*) Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar vadesi 1 aydan kısa kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 80
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15. Sermaye
Ortaklık Yapısı: Unvanı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Toplam ödenmiş sermaye
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Pay Oranı
Pay Pay Oranı
Pay
(%)
Tutarı
(%)
Tutarı
99,96 19.992.000
99,96 19.992.000
0,01
2.000
0,01
2.000
0,01
2.000
0,01
2.000
0,01
2.000
0,01
2.000
0,01
2.000
0,01
2.000
100,00 20.000.000
100,00 20.000.000
Şirket, kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’e ait bir hisse senedinin nominal değeri 1 TL’dir (31 Aralık 2010: 1 TL).
Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması ile ilgili açıklama:
Dönem başı hisse senedi sayısı (1 Ocak)
Dönem içerisindeki artışlar
Dönem sonu hisse senedi sayısı (31 Aralık)
2011
20.000.000
20.000.000
2010
20.000.000
20.000.000
Temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar
(kısıtlamalar) bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te bulundurulan hisse senetleri bulunmamaktadır (31
Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Yasal Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket
sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem kârının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %5’ini
aşan tüm kâr payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece
dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Dönem başındaki yasal yedekler
Dönem kârının dağıtımı
Dönem sonundaki yasal yedekler
1 Ocak –
31 Aralık 2011
651.712
651.712
1 Ocak –
31 Aralık 2010
-
1 Ocak –
31 Aralık 2011
11.382.534
11.382.534
1 Ocak –
31 Aralık 2010
-
1 Ocak –
31 Aralık 2011
1.000.000
1.000.000
1 Ocak –
31 Aralık 2010
-
Olağanüstü yedekler
Dönem başındaki olağanüstü yedekler
Dönem kârının dağıtımı
Dönem sonundaki olağanüstü yedekler
Statü yedekleri
Dönem başındaki statü yedekleri
Dönem kârının dağıtımı
Dönem sonundaki statü yedekleri
16. Diğer Karşılıklar ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Bilanço tarihi itibarıyla doğrudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin gelir ve gider kalemleri bulunmamaktadır.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 81
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
17. Sigorta Yükümlülükleri ve Reasürans Varlıkları
17.1. Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis
edilmiş teminat tutarları
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci bendinde, ‘Yeni kurulan sigorta şirketlerinde ilk üç yıl itibarı ile tesis edilecek teminat tutarı,
şirketin ödenmiş sermayesi de dikkate alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir’ ifadesi yer almaktadır.
Yansıra, Şirket, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinin 5. fıkrası ile ifade edilen ‘Yeni kurulan sigorta
şirketleri, ilk sermaye yeterliliği hesaplama dönemine kadar ödenmiş sermayelerinin %33’ü tutarında teminat tesis eder’ hükmü gereğince faaliyet ruhsatı
başvurusu aşamasında gerekli hesaplamaları yaparak teminat tesisi gerçekleştirmiştir. Hesaplama altı ayda bir kontrol edilerek teminat tutarı revize
edilmektedir.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ilişkin Yönetmelik uyarınca sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet
gösteren emeklilik şirketleri teminatlarını, sermaye yeterliliği hesaplama dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundadır.
Branş
Hayat Dışı
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Tesis edilmesi Tesis edilmiş
Tesis edilmesi Tesis edilmiş
gereken teminat
teminat gereken teminat
teminat
19.971.323
19.564.000
6.432.000
7.296.534
17.2. Şirketin hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.3. Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı
Şirket’in hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verdiği sigorta teminatı tutarlarının detayı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Branş
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Raylı araçlar
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Emniyeti suiistimal
Hukuksal koruma
Hastalık/sağlık
Destek
Toplam
31 Aralık 2011
235.595.317.474
42.817.617
789.642.199
112.239.700
26.611.440.000
4.405.934.552
59.200.297.017
270.860.001
7.269.941.332
6.105.010
1.032.450.000
4.730.227.459
340.067.272.361
31 Aralık 2010
172.748.091.484
27.717.546
128.806.829
55.787.200
1.647.424
16.381.495.000
2.475.007.134
27.622.697.202
265.459.082
5.002.846.584
2.892.800
673.260.000
394.358.597
225.780.066.882
17.4. Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.5. Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutarları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.6. Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adet ve portföy tutarları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.7. Kâr paylı hayat sigortalarında kâr payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 82
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
17.8. Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.9. Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak
dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.10. Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.11. Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.12. Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.13. Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup
olarak dağılımları
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.14. Dönem içinde hayat sigortalılarına kâr payı dağıtım oranı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.15. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda açıklanması
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
17.16. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit akımlarını ayrıca, sigortacının bir sedan
işletmesi olması durumunda
17.16.1. Satın alınan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar
Satın alınan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar 10 numaralı dipnotta sunulmuştur.
17.16.2. Sedan işletmenin satın almış olduğu reasüranstan kaynaklanan kazanç ve kayıpları ertelemekte ve üzerinden amortisman ayırmakta
olması durumunda, dönem amortismanı ve dönem başı ve sonu itibariyle geri kalan üzerinden amortisman ayrılmamış tutarlar
Şirket sedan işletme olarak satın almış olduğu reasürans nedeniyle elde ettiği komisyon gelirlerini ertelemektedir.
17.17. Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması (yani hasarların gelişim süreci)
2.1.1 dipnotta sunulmuştur
17.18. Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde
kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin etkileri
Sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin etkileri dipnot 4’de sunulmuştur.
17.19. Sigorta borçları, reasürans varlıkları ve olması durumunda ilgili ertelenmiş edinme maliyetlerindeki değişikliklerin mutabakatı
Sigortacılık Teknik Karşılıkları:
Kazanılmamış primler karşılığı – net
Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net
Dengeleme karşılığı – net
Devam eden riskler karşılığı - net
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
57.232.978
33.418.129
1.755.161
608.355
93.014.623
31 Aralık 2010
49.388.312
11.146.958
591.126
61.126.396
Sayfa 83
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönemde Gelir Tablosunda Yer Alan ve Sigortacılık Teknik Karşılıklarına İlişkin Giderler/(Gelirler) –net:
31 Aralık 2011
7.844.666
22.271.171
608.355
1.164.035
31.888.227
Kazanılmamış primler karşılığı – net
Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net
Devam eden riskler karşılığı - net
Dengeleme karşılığı – net
Toplam
31 Aralık 2010
49.388.312
11.146.958
591.126
61.126.396
Sigorta borçları 19. dipnotta, reasürans varlıkları 10. dipnotta sunulmuştur.
Teknik karşılıklar yönetmeliği gereği hesaplanan muallak tazminat karşılığı tablosu
31 Aralık 2011
Branş
Hayat dışı
Toplam
Tahakkuk etmiş muallak
Gerçekleşmiş ancak rapor
tazminat tutarı edilmemiş tazminat bedelleri
Brüt
Net
Brüt
Net
23.904.369
22.706.053
11.377.996
10.712.076
23.904.369
22.706.053
11.377.996
10.712.076
Aktüeryal zincir metoduna
göre muallak tazminatlar
Brüt
Net
-
Ek muallak tazminat
karşılığı
Brüt
Net
-
Tahakkuk etmiş muallak
Gerçekleşmiş ancak rapor
tazminat tutarı edilmemiş tazminat bedelleri
Brüt
Net
Brüt
Net
5.640.585
5.324.327
5.958.965
5.822.631
5.640.585
5.324.327
5.958.965
5.822.631
Aktüeryal zincir metoduna
göre muallak tazminatlar
Brüt
Net
-
Ek muallak tazminat
karşılığı
Brüt
Net
-
31 Aralık 2010
Branş
Hayat dışı
Toplam
18. Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yatırım anlaşması bulunmamaktadır. (31 Aralık 2010: Yoktur)
19. Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Esas Faaliyetlerden Borçlar:
Acentelere borçlar
Sigorta şirketlerine borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar reeskontu(-)
Diğer esas faaliyetlerden borçlar (not 10)
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Reeskontu(-)
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
31 Aralık 2011
1.050.616
40.821
2.087.811
(45.406)
15.652.054
(237.976)
18.547.920
31 Aralık 2010
973.302
2.197.156
(53.820)
7.614.378
(128.024)
10.602.992
Sayfa 84
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
İlişkili taraflara borçlar ve Diğer borçlar:
Personele borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Satıcılara borçlar
Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlar
Diğer borçlar
31 Aralık 2011
464.290
464.290
31 Aralık 2010
13.166
13.166
508.406
23.274
531.680
240.984
240.984
Gelecek aylara ait gelirler:
Reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönemlere isabet eden kısmı 514.332 TL olup ekli finansal tablolarda “Gelecek aylara ait gelirler” satırında
gösterilmiştir (31 Aralık 2010: 414.546 TL).
20. Borçlar
Şirket’in finansal borcu bulunmamaktadır.
21. Ertelenmiş Gelir Vergisi
A- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
31 Aralık 2011
Geçici
Ertelenmiş vergi
farklar varlığı/(yükümlülüğü)
(372.129)
(74.426)
Borç – alacak reeskontu farkı
Maddi duran varlık geçici farkları
(175.298)
(196.831)
(35.060)
(39.366)
(62.538)
(97.102)
(12.508)
(19.420)
11.472.637
2.294.528
4.237.673
847.534
142.187
109.574
252.639
2.374.608
8.593.629
28.437
21.915
50.528
474.922
1.718.726
109.273
31.352
105.922
3.991.126
21.855
6.270
21.184
798.225
11.100.508
2.220.102
4.078.033
815.606
B- Ertelenmiş vergi varlıkları
Borç – alacak reeskontu farkı
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin ücreti karşılığı
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
Diğer teknik karşılıklar
C- Net ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) (A+B)
31 Aralık 2010
Geçici
Ertelenmiş vergi
farklar varlığı/(yükümlülüğü)
(159.640)
(31.928)
Dönem ertelenmiş vergi geliri/gideri
Dönem başı değeri
Döneme ait ertelenmiş vergi geliri/gideri
Dönem sonu değeri
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
1 Ocak –
31 Aralık 2011
815.606
1.404.496
2.220.102
1 Ocak –
31 Aralık 2010
(2.618)
818.224
815.606
Finansal Bilgiler
Sayfa 85
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal
kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422
sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara
da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs
2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.805,04 TL tavanına tabidir (31 Aralık 2010: 2.517,01 TL).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından
kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu
doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı,
gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili
bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,00 enflasyon ve %10,00 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %4,76 olarak elde edilen reel iskonto
oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. (31 Aralık 2010: %4,66). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (1 Ocak 2011: 2.517,01 TL).
Kıdem tazminatı karşılığı
1 Ocak itibarıyla karşılık
Hizmet maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
31 Aralık itibarıyla karşılık
1 Ocak31 Aralık 2011
31.352
78.222
109.574
1 Ocak31 Aralık 2010
37.638
(6.286)
31.352
31 Aralık 2011
865.045
149.863
1.014.908
31 Aralık 2010
867.698
126.356
994.954
3.783.038
3.783.038
1.944.962
1.944.962
252.639
252.639
105.922
105.922
23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personel ve acente üretim prim tahakkukları
Gider tahakkukları
Personel izin karşılığı
Maliyet giderleri karşılığı
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 86
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
24. Net Sigorta Prim Geliri
A-Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
Brüt Yazılan Primler (+)
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Raylı araçlar
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Emniyeti suistimal
Hukuksal koruma
Hastalık/Sağlık
Destek
Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmek üzere yazılan primler
Kara Araçları Sorumluluk
Reasüröre Devredilen Primler (-)
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Raylı araçlar
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Emniyeti suistimal
Hastalık/Sağlık
Hukuksal koruma
Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen primler
Kara Araçları Sorumluluk
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
1 Ocak31 Aralık 2011
142.191.684
318.365.371
65.154.491
279.484
438.158
946.651
5.504.722
37.187.755
33.474.895
362.310
142.390.475
80.669
886.125
31.580.216
79.420
1 Ocak31 Aralık 2010
97.275.773
172.592.596
53.722.365
154.723
125.160
463.546
3.615
3.980.278
22.147.788
19.894.459
376.112
49.475.563
74.706
529.439
21.587.416
57.426
92.519
92.519
-
(176.173.687)
(33.209.693)
(190.580)
(166.247)
(504.640)
(39.307)
(448.265)
(1.521.871)
(246.414)
(139.764.509)
(66.003)
(16.156)
(2)
(75.316.823)
(27.376.092)
(89.178)
(77.657)
(326.026)
(904)
(49.669)
(505.679)
(12.823)
(223.427)
(46.587.286)
(63.260)
(4.822)
-
(92.519)
(92.519)
-
Finansal Bilgiler
Sayfa 87
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1 Ocak31 Aralık 2011
(7.844.666)
(8.919.710)
(4.010.777)
(23.315)
(31.293)
(206.609)
(670.832)
(6.891.415)
2.955.826
18.649
1.074.931
(2.931)
(170.355)
(961.589)
1.027.475
762.970
13.266
3.844
54.939
823.854
11.291
(644.180)
1.491
1 Ocak31 Aralık 2010
(49.388.312)
(52.431.751)
(16.595.839)
(130.606)
(24.696)
(235.488)
(2.253.288)
(12.300.216)
(14.701.845)
(242.668)
(3.281.429)
(30.644)
(303.967)
(2.331.065)
3.043.439
1.084.018
78.657
17.122
170.085
11.964
144.729
1.511.203
25.661
47.569
47.569
-
(608.355)
-
133.738.663
47.887.461
Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler
Finansal yatırımların değerlemesi
Kambiyo kârları
Toplam
1 Ocak31 Aralık 2011
10.167.490
1.040.056
223.650
11.431.196
1 Ocak31 Aralık 2010
3.809.025
320.648
41.672
4.171.345
Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri
Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler
Finansal yatırımların değerlemesi
Kambiyo kârları
Toplam
1 Ocak31 Aralık 2011
7.914.677
809.610
174.096
8.898.383
1 Ocak31 Aralık 2010
3.009.129
240.113
47.325
3.296.567
B-Kazanılmamış Primler Karşılığında Net Değişim
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Emniyeti suiistimal
Hukuksal koruma
Hastalık/Sağlık
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Yangın ve doğal afetler
Finansal kayıplar
Nakliyat
Su araçları
Kaza
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Emniyeti suiistimal
Sosyal Güvenlik Kurumu kazanılmamış primler karşılığındaki değişim
Kara Araçları Sorumluluk
Devam Eden Riskler Karşılığındaki Değişim
Toplam Prim Geliri (A+B)
25. Aidat (Ücret) Gelirleri
Şirketin aidat (ücret) geliri bulunmamaktadır (1 Ocak – 31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
26. Yatırım Gelirleri
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 88
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Finansal varlıklara ilişkin gelirler aşağıda açıklanmıştır.
Finansal yatırımlardan ve vadeli mevduatlardan elde edilen gelirler
Yatırım fonları katılma belgeleri
Repo işlemlerine konu olan finansal varlıklar
Vadeli mevduatlar
Toplam
1 Ocak31 Aralık 2011
14.340
10.153.150
10.167.490
1 Ocak31 Aralık 2010
105
14.233
3.794.687
3.809.025
1 Ocak31 Aralık 2011
1.040.056
1.040.056
1 Ocak31 Aralık 2010
320.648
320.648
27. Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Finansal yatırımların değerlemesi
Vadeli mevduatlar
Toplam
28. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Aktifler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar:
Bulunmamaktadır (1 Ocak - 31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller:
Bulunmamaktadır (1 Ocak - 31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
29. Sigorta Hak ve Talepleri
Hazine Müsteşarlığı 28 Ekim 2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” ile
“Belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer
özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak
sigorta ettireni, sigortalı veya lehtarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından
yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülükler” hakkında düzenleme yapmıştır.
Şirket üretmiş olduğu poliçelere ek olarak söz konusu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme formunu vermektedir.
30. Yatırım Anlaşması Hakları
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır.
31. Zaruri Diğer Giderler
Gider unsurlarının giderin yapıldığı tarihte ilgili branşların alt hesaplarında takip edilmiş, branş ayrımı yapılamayan giderler ortak bir hesapta toplanmış
dönem sonlarında son üç yıllık yazılan prim, tanzim edilen poliçe adeti ve hasar ihbar adetlerinin aritmetik ortalaması alınarak ilgili branşlara gider dağıtımı
yapılmaktadır.
Faaliyet giderleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Üretim komisyon giderleri (-)
Personele ilişkin giderler (-)
Yönetim giderleri (-)
Pazarlama ve satış giderleri (-)
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (-)
Reasürörlerden alınan komisyonlar (+)
Asistans hizmet giderleri (-)
Diğer faaliyet giderleri (-)
Toplam
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
1 Ocak31 Aralık 2011
(43.302.486)
(7.336.876)
(4.654.437)
(196.528)
(951.253)
28.617.995
(1.248.242)
(369.037)
(29.440.864)
1 Ocak31 Aralık 2010
(16.919.731)
(6.014.679)
(2.420.287)
(863.295)
(782.432)
12.841.436
(554.736)
(102.148)
(14.815.872)
Finansal Bilgiler
Sayfa 89
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
32. Gider Çeşitleri
Giderlerin fonksiyon esasına göre sınıflanması durumunda, amortisman ve itfa giderlerini ve sosyal yardım giderlerini içeren giderlerin nitelikleriyle ilgili ek bilgi:
İlgili giderlerin detayları 6., 8. ve 22. dipnotlarda sunulmuştur.
33. Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
Personel ilişkin giderler:
Yönetim ve denetim kurulu ücretleri (*)
Personel maaşları
İkramiye ödemeleri
Sosyal güvenlik kurumu primi işveren payı
İşsizlik sigortası primi işveren payı
Sağlık sigortası
Yiyecek yardımları
Yol Yardımı
Diğer
Toplam
1 Ocak31 Aralık 2011
(229.516)
(4.103.347)
(1.379.525)
(796.508)
(81.693)
(242.108)
(225.862)
(177.607)
(100.710)
(7.336.876)
1 Ocak31 Aralık 2010
(168.058)
(3.532.382)
(1.186.513)
(610.353)
(61.167)
(152.570)
(174.046)
(84.851)
(44.739)
(6.014.679)
(*) Bu tutar sadece huzur hakkı ödemelerini kapsamakta olup, yönetim kuruluna ilişkin diğer giderler personel maaşları hesabında gösterilmektedir.
34. Finansal Maliyetler
Şirketin finansman maliyeti bulunmamaktadır. (1 Ocak - 31 Aralık 2010:Bulunmamaktadır)
35. Gelir Vergileri
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi
beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına
alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen
giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde
kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2011 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2010: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2011 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri
itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2010: %20). Zararlar gelecek yıllarda
oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan
düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip
eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef
kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz
2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir
vergisi stopajına tabi değildir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 90
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Dönem Kârı Vergi Borcu:
Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları
Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)
Toplam
31 Aralık 2011
11.975.575
(8.577.121)
3.398.454
31 Aralık 2010
4.087.099
(2.427.482)
1.659.617
1 Ocak31 Aralık 2011
1 Ocak31 Aralık 2010
54.145.711
(10.829.141)
(2.145.826)
999.392
(11.975.575)
17.825.368
(3.565.074)
(854.811)
192.955
139.831
(4.087.099)
1 Ocak31 Aralık 2011
223.650
(151.049)
72.601
1 Ocak31 Aralık 2010
41.672
41.672
Cari dönem vergi giderlerinin mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
Vergi karşılığının mutabakatı:
Vergi öncesi kâr
Hesaplanan vergi: %20
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
İndirim ve ilavelerin net etkisi
Geçmiş yıl zararları vergi etkisi
Net vergi gideri
36. Net Kur Değişim Gelirleri
Kambiyo kârı
Kambiyo zararı
Net kur değişim gelirleri
37. Hisse Başına Kazanç
TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler.
Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
38. Hisse Başı Kâr Payı
Dönem içinde dağıtılmak üzere tahakkuk eden temettü tutarı ve hisse başına düşen tutar:
Bulunmamaktadır.
Finansal tabloların yayınlanmak için onaylanmasından önce önerilen veya açıklanan ancak dönem içinde ortaklara dağıtılmayacak olan temettülerin tutarı
ve hisse başına tutar:
Bulunmamaktadır.
39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akış tablosu finansal tablolarla birlikte sunulmuştur.
40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Şirketin hisse senedine dönüştürülebilir tahvili bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Şirketin paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
42. Riskler
Dipnot 2’de detaylı olarak sunulmuştur.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Sayfa 91
Finansal Bilgiler
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
43. Taahhütler
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları dipnot 14 ve 17.1’de sunulmuştur.
Pasifte yer almayan taahhütler dipnot 17.3’de sunulmuştur.
Maddi duran varlıkları edinmek için yapılan sözleşmeye bağlanmış taahhütler bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıkların elde edilmeleri karşılığında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler bulunmamaktadır.
Faaliyet kiralaması karşılığında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler bulunmaktadır.
Şirket’in, bir hizmet alımı sözleşmesi nedeni ile şarta bağlı bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu sözleşme hükümleri kapsamında, alınan hizmet
nedeni ile ilgili firmaya 4 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllık süre sonunda taahhüdün yerine getirilmemesi olasılığına bağlı olarak 165.000
ABD Doları ödeme yapılması söz konusudur. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu şartın mevcut koşullar kapsamında gerçekleşme ihtimalinin
düşük olduğu öngörülmüş ve finansal tablolara yansıtılmaksızın sadece dipnotlarda açıklanmıştır.
44. İşletme Birleşmeleri
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
45. İlişkili Tarafla İşlem
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların
isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem kârı veya zararı, net dönem kârı veya
zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve
bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer ilişkili taraflarla olan alacak borç ilişkisi 12. Dipnotta sunulmuştur.
İlişkili Taraf Müşteri
Ziraat Bankası A.Ş.(*)
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Ziraat Leasing A.Ş.(**)
Toplam
İlişkili Taraf Müşteri
Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.(*)
Ziraat Leasing A.Ş.(**)
Toplam
Faiz geliri
11.207.546
11.207.546
Yazılan prim
312.385.991
218.530
4.401.853
317.006.374
Devredilen prim
1.398.117
1.398.117
Ödenen komisyon
(44.212.629)
(743.437)
(44.956.066)
Alınan komisyon
251.661
251.661
Faiz geliri
4.129.673
4.129.673
Yazılan prim
169.243.581
3.093.122
172.336.703
Ödenen komisyon
(25.051.623)
(516.964)
(25.568.587)
(*) Yukarıdaki tabloda Ziraat Bankası A.Ş. yazılan primler tutarı, Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan sigorta sözleşmeleri primleri ve acente sıfatı ile Ziraat Bankası
A.Ş. şubeleri aracılığıyla yazılan sigorta sözleşmesi primlerini içermektedir.
(**) Ziraat Leasing A.Ş. tarafından yazılan primler içerisinde Ziraat Leasing A.Ş.’ nin kendi sigorta poliçelerinden kaynaklı yazılan primleri ve Ziraat Leasing
A.Ş. vasıtası ile yazılan primleri toplam şeklinde gösterilmiştir.
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Finansal Bilgiler
Sayfa 92
Ziraat Sigorta A.Ş.
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
Bulunmamaktadır.
47. Diğer
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan
kalemlerin ad ve tutarları:
Diğer çeşitli borçlar
Satıcılara borçlar
SGK’ya borçlar
Diğer teknik karşılıklar
Dengeleme karşılığı
Brüt diğer teknik gelirler
Rücu geliri (net)
Karşılıklar hesabı
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin karşılığı
31 Aralık 2011
531.680
508.406
23.274
31 Aralık 2010
240.984
240.984
-
1.755.161
1.755.161
591.126
591.126
1 Ocak31 Aralık 2011
1 Ocak –
31 Aralık 2010
1.086.539
607.948
2.374.608
78.222
146.717
2.599.547
31.352
105.922
137.274
“Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden
alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not:
Bulunmamaktadır (1 Ocak – 31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır).
Ziraat Sigorta A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu
Produced by Tayburn
Tel: (90 212) 227 04 36
www.tayburnkurumsal.com
www.ziraatsigorta.com.tr
Ziraat Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Millet Caddesi No: 7
Aksaray/Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 459 84 84
Faks: 0212 587 61 00

Benzer belgeler